Sunteți pe pagina 1din 6

MĂSURAREA ȘI CONTROLUL PERFORMANȚEI

2015-2016
Conf.univ.dr. Cleopatra ȘENDROIU

CURS 1
PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control

Conceptul de  în sens larg: realizarea unei sarcini date în raport cu standarde prestabilite.
performanță  la nivelul unei organizații: realizarea obiectivelor propuse indiferent care este
natura şi diversitatea acestor obiective.

Întreprinderea  eficace dacă îşi atinge obiectivele propuse şi


performantă este:  eficientă dacă maximizează rezultatele obţinute (fizice sau valorice)
utilizând o cantitate dată de resurse (mijloace).
Altfel spus, o întreprindere este:
 eficace dacă reuşeşte să transpună în practică o strategie prealabil definită şi
 este eficientă dacă îmbunătăţeşte permanent cuplul valoare-cost (creșterea
indicatorului valoare/cost, simultan prin creșterea valorii nou create și prin
reducerea costurilor).

Performanța în sens tradițional, este asimilată conceptului de profitabilitate.


Performanța În sens tradițional, performanța economică a unei firme este o funcție a succesului
economică/financiară său în producerea de beneficii proprietarilor săi, în special, prin inovare de
produs și prin utilizarea eficientă a resurselor.

Literatura de  Profesorul Mihai Ristea:


specialitate: <termenului de performanţă îi pot fi asociate cele trei noţiuni: eficienţă, eficacitate,
economicitate.
Eficienţa presupune maximizarea rezultatelor obţinute pornind de la o
cantitate dată de resurse sau maximizarea cantităţii de resurse pentru un
rezultat prestabilit.
Economicitatea presupune a procura resursele necesare la cel mai mic cost, iar
eficacitatea presupune ca rezultatele obţinute să atingă rezultatele prevăzute.>
 M . Niculescu:
<o întreprindere este performantă dacă ea este în același timp productivă și
eficace”(M . Niculescu-“Diagnostic global strategic”, Ed, Economica, Bucuresti,
1997).
Productivitatea reprezintă raportul dintre rezultatele obținute și mijloacele
angajate pentru obținerea rezultatelor,
iar eficacitatea reprezintă raportul dintre rezultatele obținute și rezultatele
așteptate.>

0
MĂSURAREA ȘI CONTROLUL PERFORMANȚEI
2015-2016
Conf.univ.dr. Cleopatra ȘENDROIU
Obiectiv strategic Asigurarea durabilității și perenităţii întreprinderii.
general al tuturor  Exigenţele sociale şi de mediu, ridicate de noi categorii de stakeholderi
afacerilor (clienţi, ONG-uri, angajaţi etc.), au condus rapid la trecerea de la simpla
reprezentare financiară a performanţei la o reprezentare complexă care
integrează dimensiunea socială şi de mediu în ceea ce reprezintă
responsabilitatea socială corporativă.
Responsabilitatea Inițiativa întreprinderii de a evalua și de a-și asuma responsabilitatea pentru
socială corporativă impactul activității desfășurate asupra bunăstării sociale și asupra mediului.
- RSC- Această obligație excede obligația legală de a respecta legislația și vizează luarea în
mod voluntar de măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru
angajați și familiile lor, precum și pentru comunitatea locală și pentru societate în
general.

RSC poate fi enunțat ca "cetățenie corporativă" și poate implica costuri pe termen


scurt suportate de întreprindere care nu oferă un beneficiu financiar imediat, ci
contribuie la îmbunătățirea condițiilor sociale și de mediu în care activează aceasta.

Rezultă:
Obiectivul primordial de performanţă al entităţii economice îl constituie
asigurarea misiunii economice, sociale şi de mediu a companiei.

Percepţia şi  avantajele competitive, reputaţia, abilitatea de a atrage şi de a fideliza


concretizarea angajaţi, consumatori, clienţi sau utilizatori,
performanţei  menţinerea unui mediu de lucru moral, angajant şi productiv,
organizaţionale în  o bună apreciere din partea investitorilor, acţionarilor, donatorilor şi a
condiţii de comunităţilor financiare în general,
responsabilitate  crearea unor relaţii mai bune cu media, furnizorii, organismele
socială pot influenţa: guvernamentale şi non-guvernamentale şi, în general, cu comunitatea în care
activează1.

Performanţa globală Generată în contextul în care dezvoltarea de ansamblu este asigurată prin atingerea a
a întreprinderii trei obiective majore (Tabără, Horomnea, Nuţă, Dincu, 20072):
 economic: crearea de bogăţie utilizând modalităţi durabile;
 ecologic: gestiunea responsabilă şi conservarea resurselor;
 social: implicare şi egalitate pentru toate grupurile sociale.

Măsurarea Obiectivele măsurării:


performanţei  evaluarea gradului în care strategia şi obiectivele entităţii sunt îndeplinite;
 luarea deciziilor în baza faptelor şi indicatorilor;
 stabilirea obiectivelor şi stimularea comportamentelor dorite la fiecare nivel
al întreprinderii;

1
Liniile directoare pentru operaţionalizarea responsabilităţii sociale la nivelul organizaţiilor din sectorul public şi
privat, sunt formulate în norma internaţională ISO 26000: Guidance on social responsibility; a se vedea
http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en
2
Tabără, Horomnea, Nuţă, Dincu (2007): Consideraţii privind performanţa globală a întreprinderii, Revista
Contabilitatea. Expertiza şi auditul afacerilor, nr 8/2007, Editura CECCAR Bucureşti, ISSN 1454-9263, p. 49.
1
MĂSURAREA ȘI CONTROLUL PERFORMANȚEI
2015-2016
Conf.univ.dr. Cleopatra ȘENDROIU
 definirea conţinutului rapoartelor de management şi a proceselor de
intervenţie care sunt necesare pentru a îmbunătăţi performanţa;
 gestionarea optima a performanţei angajaţilor şi acordarea beneficiilor;
 dezvoltarea unor formate standard pentru procesele de planificare şi
bugetare, asigurând astfel alinierea şi integrarea proceselor cheie3.

Măsurarea performanței entității economice se realizează cu ajutorul indicatorilor,


indicatorul devenind astfel un instrument de sprijin al deciziei.

Măsurarea performanței se poate face în mai multe moduri, în funcție de standardele


de performanță stabilite, pornind de la situațiile financiare, rapoarte de vanzari,
rezultatele de producție, satisfacția clienților etc.

Controlling  Implică asigurarea faptului că performanța nu se abate de la standardele.


 Controllingul constă în trei etape :
(1) stabilirea standardelor de performanță,
(2) compararea performanței reale cu standardele, și
(3) luarea măsurilor corective atunci când este necesar (când se constată
devieri ale nivelului real față de cel standard).

Standarde de performanță sunt de multe ori stabilite în termeni monetari, cum ar


fi venituri, costuri, sau profituri, dar pot fi stabiliți și în termeni nonfinanciari, cum
ar fi unități produse, numărul de produse defecte sau niveluri de calitate sau de
servicii pentru clienți.

Două tehnici de control tradiționale : controlul bugetar și auditul performanței.


Un audit presupune examinarea și verificarea înregistrărilor și a documentelor
justificative.
Un control bugetar oferă informații asupra abaterilor între performanța realizată și
performanța standard,
Auditul performanței stabilește măsura în care cifrele raportate sunt o reflectare a
performanțelor reale.

Deși controlul este gandit de multe ori în raport de criterii financiare, managerii
trebuie să controleze, de asemenea, procesele de producție și de operare, procedurile
de livrare și de furnizare a produselor și serviciilor, respectarea politicilor companiei
etc.
(Tabel 1)

3
Mihai Savin (2014): Aprecieri privind posibilitatea de măsurare a performanței entității economice în
concordanță cu sistemul de guvernanță corporativă, Managementul Intercultural, Volumul XVI, Nr. 1 (30), 2014
2
MĂSURAREA ȘI CONTROLUL PERFORMANȚEI
2015-2016
Conf.univ.dr. Cleopatra ȘENDROIU

Tabel 1 Instrumentele principale de măsurare și control a performanței

LA NIVELUL Balanced scorecard = tablou de bord cu factorii


CONDUCERII generatori de performanţă şi cu indicatorii de diverse
GENERALE naturi, pe linie strategică

Obiective:
-estimarea gradului de realizare a strategiei; Reportingul = agreghează informaţiile colectate de pe
-evaluarea rezultatelor diferitelor toate nivelurile ierarhice
sectoare/departamente;
-gestionarea politicii de investiţii Bugetele consolidate si analiza abaterilor

Procedura de planificare si realizare a investitiilor =


alegerea variantei optime

LA NIVELUL
UNEI ENTITĂŢI Calculul şi analiza costurilor
- previziune, măsurare si control a
performanţei
Autocontrol permanent -previzionale, efective; complete, parţiale
- înţelegerea dimensiunii financiare a performanţei şi
costurilor;
Sistemul de bugete = afectare previzională
-elaborarea planurilor de acţiune şi a bugetelor cuantificată, a obiectivelor si resurselor pe
-asigurarea urmăririi factorilor nonfinanciari ai centre, pe termen scurt
performanţei (Tablou de Bord) - instrumente de coeziune si coordonare între
centre de responsab.
- permite gestiunea descentralizării
(angajament dir gen - responsab centru)
- controlul bugetar = evaluează performanţele
Taboul de Bord = instrument de pilotaj pe
TS
- conţine indicatori financiari, cantitativi,
calitativi clari, pertinenţi, obţinuţi rapid;
- traduce factorii de competitivitate a entităţii

3
MĂSURAREA ȘI CONTROLUL PERFORMANȚEI
2015-2016
Conf.univ.dr. Cleopatra ȘENDROIU

Curs 2.

Calculul și analiza costurilor: instrument de măsurare și control a performanței

 Rolul costurilor în ameliorarea performanței


 Metoda ABC
 Metda Target costing

Aplicație ABC.
Întreprinderea Delta fabrică și vinde mai multe tipuri de produse. Lucrează pe comenzi și nu există
producție finită în stoc și nici producție în curs de execuție.
Pentru luna mai a exercițiului financiar N se cunosc următoarele informații privind:
 Activitatea globală a întreprinderii
 Produsul Z, după cum urmează:
Explicații Activitatea globală a Produs Z
întreprinderii
Număr produse fabrizate și 10.000 2.500
vândute
Număr comenzi primite și livrate 50 10
Număr loturi lansate în fabricație 277 20
Număr modele fabricate 5 1
Număr componente (repere) 200 40
utilizate
Număr ore fabricație 10.000 2.500
Cheltuieli directe pentru 1
bucată produs Z:
 Materii prime (40 buc. 120 um
componente)
 Manoperă (1h*16 um/h) 16 um
Preț de vânzare 1 bucată produs 280 um
4
MĂSURAREA ȘI CONTROLUL PERFORMANȚEI
2015-2016
Conf.univ.dr. Cleopatra ȘENDROIU
Z

Situația cheltuielilor indirecte pentru întreprinderea Delta se prezintă în tabelul de mai


jos:
Departamentul Achiziții 122.500 um
Departamentul Producție 312.900 um
Departamentul Gestiune clienți 89.600 um
Departamentul Administrativ 40.000 um
Departaemntul Cercetare 25.000 um

Determinați Rezultatul analitic obșinut de Delta în urma vânzării Produsului Z.

S-ar putea să vă placă și