Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE

Nr. 2 / 01.03.2019

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
S.C. SALON ADDA NAILS & BEAUTY S.R.L. cu sediul în Piatra Neamt, județ
Neamt, str. Mihai Viteazu, nr. 36, bl. A1, sc. B, parter, ap. 19, inregistrata la registrul
comertului cu J27/458 /2019, avand CUI 40854380 în calitate de LOCATAR.
Și
MINCU MIHAI SILVIU II cu sediul în Piatra Neamt, județ Neamt, str. Darmanesti, nr.
28, bl. K2, sc. A, et 2, ap. 12, inregistrata la registrul comertului cu cu F27/582/2017, avand
CUI 38203584, în calitate de SUBLOCATAR,
au convenit încheierea prezentului contract de subînchiriere cu respectarea clauzelor de mai
jos.
Între părțile mai sus menționate intervine prezentul contract de subînchiriere în
următoarele condiții:
Art. 1. Locatarul asigură sublocatarului folosirea unei camere in suprafata de 13 mp din
cadrul spațiului commercial situat în Piatra Neamt, județ Neamt, str. Mihai Viteazu, nr. 36,
bl. A1, sc. B, parter, ap. 19
Art. 2. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini.
Art. 3. Locatarul predă sublocatarului caamera închiriată la data de: 01.03.2019

II. PREȚUL ÎNCHIRIERII, MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 4. Prețul închirierii, respectiv chiria este de 500 lei/luna.


Modalitatea de plata:
 chiria va fi plătită în lei.
 chiria va fi plătită la data de 15 ale lunii
Art. 5. Cuantumul chiriei va putea fi modificat de către părți, prin acord, pe baza de act
adițional la prezentul contract..

III. DURATA CONTRACTULUI DE SUBÎNCHIRIERE


Art. 6. Prezentul contract de subînchiriere se încheie pe o perioada 45 ani, cu începere
de la data de 01.03.2019
Art. 7. Prezentul contract de subînchiriere poate înceta și înainte de data sus menționată
prin acordul scris al ambelor părți.
IV. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI
Art. 8. Locatarul va preda sublocatarului bunul închiriat, precum și toate accesoriile
acestuia, în stare bună de funcționare, începând cu data de 01.03.2019
Art. 9. Locatarul nu va stânjeni pe sublocatar în exercitarea dreptului de folosință asupra
bunului închiriat.
Art. 10. Locatarul nu va putea sa închirieze bunul care face obiectul prezentului contract
vreunui terț.

V. OBLIGAȚIILE SUBLOCATARULUI
Art. 11. Sublocatarul se obligă ca pe toata durata închirierii să păstreze în bune condiții bunul
închiriat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze.
Art. 12. Sublocatarul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în contract.
Art. 13. Sublocatarul se obligă să plătească locatarului chiria la termenul scadent convenit în
contract.
Art. 14. Pe toata durata închirierii, sublocatarul va suporta 50 % din cheltuielile referitoare la
utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat, respectiv, gaz, curent, apă-canal,
degajarea gunoiului, etc., dar si eventualele reparații efectuate de asociația de locatari,
reparații ce revin cotă parte persoanelor ce locuiesc în imobil.
Art. 15. Sublocatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparații ale bunului închiriat
dacă sunt deteriorate de culpa sa.
Art. 16. Sublocatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului închiriat care s-
ar datora culpei sale
Art. 17. Sublocatarul nu va face modificări bunului închiriat decât cu acordul scris al
locatarului.
Art. 18. Sublocatarul la expirarea acestui contract va restitui bunul închiriat împreună cu toate
accesoriile acestuia în aceeași stare în care le-a primit.
Art. 19. Sublocatarul se obligă să permită locatarului să verifice starea imobilului, în orice
moment al derulării contractului, cu anunțului prealabil al sublocatarului.

VI. RASPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE


Art. 20. Pentru neplata chiriei în termenele contractuale sau încălcarea oricărei clauze din
acest contract, locatarul poate solicita unilateral rezilierea contractului și evacuarea
sublocatarului.
Art. 21. Neplata facturilor de utilități în termenul scadent atrage rezilierea de drept a
contractului, fără notificare și fără intervenția instanțelor judecătorești ori îndeplinirea
vreunei alte formalități.

VII. LITIGII
Art. 22. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contractor pot fi soluționate
pe cale amiabila, iar dacă părțile nu cad de acord vor fi soluționate de instanțele de judecată
competente.

VIII. ALTE CLAUZE


Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data de 01.03.2019
Acest contract are ca temei dispozițiile legislației în vigoare.
Contractul și anexa au fost încheiate în 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte
contractantă.

LOCATAR SUBLOCATAR
S.C. SALON ADDA NAILS & BEAUTY S.R.L. MINCU MIHAI SILVIU II

S-ar putea să vă placă și