Sunteți pe pagina 1din 7

Dosar nr(...

ROMÂNIA
CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I
SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.129/R


Şedinţa publică din 03 Februarie 2010
Completul compus din:
PREŞEDINTE - (...) (...)
Judecător - (...) (...)
Judecător - (...) (...)
Grefier - (...) (...)

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE


PENSII V, cu sediul în Focşani,(...) Bis, jud.V împotriva sentinţei civile
nr.750/08.12.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...) în
contradictoriu cu intimata-reclamantă H. M. M., cauza având ca obiect asigurări
sociale.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: recurenta - pârâtă
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V reprezentată de consilier juridic E. N. cu
delegaţie la dosar şi intimata - reclamantă H. M. M. personal şi asistată de avocat T.
O. cu delegaţie la dosar.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier ;după care:
Reprezentantul recurentei-pârâte depune la dosar împuternicire de reprezentare
juridică nr.2.3898/2010.
Reprezentantul intimatei-reclamante depune la dosar împuternicire avocaţială
nr.4/2010.
Întrebaţi fiind, reprezentanţii părţilor precizează că nu mai au alte cereri de
formulat.
Curtea pune în vedere reprezentantului intimatei-reclamante să precizeze care
este obiectul acţiunii formulată de reclamantă şi cărei instanţă îi revine competenţa să
soluţioneze cauza.
Reprezentantul intimatei-reclamante precizează că obiectul acţiunii este
constatarea vechimii în muncă iar instanţa competentă să soluţioneze cauza de faţă
este T r i b u n a l u l V r a n c e a şi Curtea de A P E L G A L A Ţ I.
Reprezentantul recurentei-pârâte apreciază că instanţa competentă să
soluţioneze prezenta cauză este T r i b u n a l u l V r a n c e a.
2

Reprezentantul intimatei-reclamante, cu privire la obiectul acţiunii precizează


că nu dânsul a formulat acţiunea, solicitând totodată să se observe că din
dispozitivul sentinţei civile a T r i b u n a l u l V r a n c e a rezultă că s-a admis
acţiunea reclamantei şi că s-a constatat că reclamanta are dreptul la pensie pentru
perioada lucrată în C.A.P. Mihălceni şi C.A.P. Ciorăşti între anii1963 - 1978, însă
fără să oblige pe cineva anume să-i recunoască această vechime, învederând că
aceasta este practic o acţiune în constatare.
Curtea, faţă de acest aspect, pune în discuţie reprezentanţilor părţilor că
acţiunea în constare şi constatarea vechimii în muncă sunt acţiuni ce au obiect
diferit.
Reprezentantul intimateu-reclamante precizează că şi dânsul a interpretat
obiectul acţiunii aşa cum a fost interpretat, de altfel de către T r i b u n a l u l V r
a n c e a.
Reprezentantul recurentei-pârâte arată că la fond, faţă de obiectul acţiunii
formulată de reclamantă prin care solicită obligarea Casei Judeţene de Pensii V la a
recunoaşte vechimea acesteia în muncă pentru perioada 1963-1978, funcţie de care
să se stabilească o pensie precizează că a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale
în prezenta cauză, având în vedere dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 art.15,art.16 şi
următoarele, întrucât la nivelul Consiliului Judeţean V există o comisie cu atribuţii
specifice reconstituirii vechimii în muncă, aşa cum rezultă din disp.art. 15 din actul
normativ. Mai arată că reclamanta a solicitat eliberarea unei adeverinţe din care să
rezulte vechimea lucrată în C.A.P. com.Ciorăşti - Mihălceni în perioada 1965-
1977,iar pârâta Casa Judeţeană de Pensii V a răspuns reclamantei că urmare a
verificărilor efectuate aceasta nu figurează în arhiva primară întocmită de Comisia
de lichidare a C.A.P. Mihălceni, indicându-i-se totodată să se adreseze şi Primăriei
Mihălceni în vederea soluţionării cererii deoarece aceste documente au fost predate
şi primăriilor locale. Cu privire la evidenţele C.A.P. Ciorăşti, în urma verificărilor
efectuate, s-a adeverit prin adresa nr.609/2009, anexată la dosar, ca timp util la
pensie pentru perioada 1963-1966, o vechime de 4 ani, învederând că aceste
răspunsuri i-au fost comunicate reclamantei cu semnătură de primire. În concluzie,
în privinţa reconstituirii vechimii în muncă Casa Judeţeană de Pensii V nu are
competenţă.
Reprezentantul intimatei-reclamante, pe excepţie precizează că nu are alte
aspecte de discutat.
Reprezentantul recurentei-pârâte, pe fondul cauzei precizează că a formulat
recurs împotriva sentinţei civile nr.750/2009 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a
întrucât a considerat că instanţa de fond a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea
ce nu s-a cerut; hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu
încălcarea şi aplicarea greşită a legii. Solicită ca instanţa de recurs să constate că
reclamanta prin cererea de chemare în judecată a cerut ca prin hotărârea pronunţată
să i se recunoască vechimea în muncă efectuată la C.A.P. Ciorăşti şi C.A.P.
Mihălceni pentru perioada anilor 1963 - 1978. Aşadar instanţa de fond a fost
reînvestită să analizeze şi că cerceteze fondul cauzei doar în limita cererii
3

reclamantei referitor la recunoaşterea unei vechimi în muncă. În mod nejustificat


instanţa soluţionând această cerere a obligat Casa Judeţeană de Pensii V să
recunoască reclamantei dreptul la pensie, pentru perioada lucrată în cadrul C.A.P.
Mihălceni şi C.A.P. Ciorăşti între anii 1963-1978 fără a ţine cont de obiectul acţiunii
şi anume recunoaşterea unei vechimi şi nu a unui drept la pensie. Mai mult, instanţa
de fond în rejudecare în mod eronat a constatat că reclamanta are dreptul la pensie
pentru perioada lucrată în C.A.P. Mihălceni şi C.A.P. Ciorăşti între anii 1963-1978
fără a arăta îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr.19/2000, acordând în
acest sens mai mult decât s-a cerut, deşi obiectul acţiunii este recunoaşterea
vechimii în câmpul muncii, în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii V, aspect
faţă de care au invocat lipsa calităţii procesuale pasive a instituţiei pârâte,solicitând
totodată scoaterea acesteia din cauză. Instanţa de fond, în rejudecare avea obligaţia
să se raporteze la prevederile legale anterior menţionate şi să constate că, Casa
Judeţeană de Pensii V nu are competenţa legală să recunoască vechimea în muncă.
Apreciază că sentinţa pronunţată este netemeinică şi nelegală sub aspectul faptului
că fără a cerceta fondul cauzei instanţa de fond a respins ca neîntemeiată excepţia
invocată de Casa Judeţeană de Pensii V referitoare la lipsa calităţii procesuale
pasive,considerând că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de către
instituţia Casa Judeţeană de Pensii V este întemeiată. Pentru aceste considerente
instanţa de fond în rejudecare, în mod eronat a obligat C.J.P. V să recunoască
dreptul la pensie,altceva decât s-a solicitat, şi în afara cadrului legal care permite
prin îndeplinirea condiţiilor de vârstă şi vechime deschiderea dreptului la pensie,
înlăturând excepţia invocată ca neîntemeiată cu privire la stabilirea vechimii în
câmpul muncii. În concluzie, solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei
civile nr.750/08.12.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în sensul
respingerii acţiunii promovată în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii V
privind recunoaşterea vechimii în muncă în perioada 1963-1978 ca fiind îndreptată
împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă iar pe fondul cauzei ca fiind
nelegală.
Reprezentantul intimatei-reclamante precizează că motivele de recurs
invocate de către Casa Judeţeană de Pensii V sunt neîntemeiate, în dispozitivul
sentinţei civile atacate nu se menţionează obligativitatea Casei Judeţene de Pensii V
de a i se recunoaşte reclamantei dreptul la pensie, ci doar se constată că reclamanta
are dreptul la pensie. Deşi hotărârea de fond este oarecum deficitară şi deşi Casa
Judeţeană de Pensii V consideră că nu are calitate procesuală pasivă, critică totuşi
hotărârea instanţei de fond. Reprezentantul intimatei-reclamante precizează că din
probele administrate în cauză rezultă perioada prestată de reclamantă în cadrul
C.A.P. Ciorăşti şi C.A.P. Mihălceni iar concluziile acestuia sunt de respingere a
recursului declarat de Casa Judeţeană de Pensii V şi menţinerea ca temeinică şi legală
a hotărârii instanţei de fond. În subsidiar, dacă instanţa de recurs va aprecia că s-a
schimbat petitul acţiunii concluziile acestuia sunt de admitere a recursului şi casarea
hotărârii instanţei de fond, iar în rejudecare să fie obligată Casa Judeţeană de Pensii
V la eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte vechimea lucrată de aceasta în
4

cadrul C.A.P. Ciorăşti şi C.A.P. Mihălceni, arătând că intenţia reclamantei nu a fost


aceea de a se adresa Casei Judeţene de Pensii V. Nu solicită cheltuieli de judecată.

CURTEA

Asupra recursului privind conflictul de asigurări sociale de faţă;


Prin cererea înregistrată sub nr(...) la T r i b u n a l u l V r a n c e a la data de
27.03.2009 H. M.M. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii V
pentru a i se recunoaşte dreptul de pensie corespunzător perioadei 1963-1978 cât a
lucrat la C.A.P. Mihălceni.
În motivarea cererii sale reclamanta a arătat că a făcut demersuri la instituţia
pârâtă pentru stabilirea pensiei ce i se cuvine pentru perioada lucrată la C.A.P.
Ciorăşti şi C.A.P. Mihălceni, însă, pârâta nu-i recunoaşte decât perioada lucrată la
CAP Ciorăşti, deşi, din evidenţele aflate în arhiva sa rezultă faptul că între 1963 şi
1978 a muncit şi la C.A.P. Mihălceni. A solicitat admiterea acţiunii şi a i se stabili
drepturile de pensie în raport de vechimea reală şi care rezultă din evidenţele
existente în arhiva instituţiei.
În dovedirea acţiunii sale a depus la dosar înscrisuri şi a solicitat audierea
martorilor E. D. şi M. B..
Pârâta Casa Judeţeană de Pensii V a depus la dosar întâmpinare solicitând pe
cale de excepţie a se constata lipsa calităţii procesuale pasive motivând că faţă de
obiectul acţiunii de reconstituire vechime în muncă sunt incidente dispoziţiile art.15,
16 şi urm. din Decretul nr.92/1976. A solicitat în principal scoaterea sa din cauză iar
pe fondul cererii respingerea acesteia ca neîntemeiată.
În dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri.
Prin sentinţa Civilă nr. 326/05.05.2009 T r i b u n a l u l V r a n c e a a admis
acţiunea, obligând-o pe pârâtă să stabilească drepturile de pensie cuvenite
reclamantei şi în raport de perioada lucrată de aceasta la C.A.P. Mihălceni şi C.A.P.
Ciorăşti în perioada 1963-1978, constatând că evidenţele fostelor CAP-uri se referă
la persoana reclamantei şi a respins ca neîntemeiate excepţiile privind lipsa calităţii
procesuale pasive şi a prematurităţii invocate de către pârâtă.
Ca urmare a recursului formulat de către pârâta Casa Judeţeană de Pensii V,
prin care a arătat că a fost încălcată legea, respectiv formele de procedură prevăzute
sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2 din C o d u l d e procedură Civilă,
instanţa acordând altceva decât s-a cerut, Curtea de A P E L G A L A Ţ I a casat
hotărârea primei instanţe, motivat de faptul că :
- instanţa de fond nu a ţinut cont de dispoziţiile art. 82 alin. 2 din Legea
19/2000, mai concret de domiciliul reclamantei care este în jud. B, aceasta
respingând în mod greşit excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de către
pârâtă;
5

- instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra obiectului cererii dedus judecăţii,


prin admiterea acţiunii acordând altceva decât s-a solicitat, întrucât aşa cum a arătat
recurenta, obiectul acestei acţiuni nu este stabilirea unor drepturi de pensie ci
eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă că în perioada 1963-1978 reclamanta a
lucrat la CAP Ciorăşti şi N., în sensul că persoana din fişa de pensie existentă în
arhiva C.A.P. N., cu numele H. M. J. este aceeaşi cu reclamanta H. M. M..
Cauza a fost înregistrată în rejudecare sub nr(...), iar prin Sentinţa Civilă nr.
750/08.12.2009 T r i b u n a l u l V r a n c e a a admis acţiunea şi a constatat că
reclamanta are dreptul la pensie pentru perioada lucrată în C.A.P. Mihălceni şi C.A.P.
Ciorăşti între anii 1963 - 1978.
În motivare instanţa a constatat următoarele:
Reclamanta H. M. M., prin cererea formulata sub nr(...), a solicitat să i se
recunoască vechimea în muncă efectuată la C.A.P. Ciorăşti şi C.A.P. Mihălceni
pentru perioada 1963-1978, arătând că pârâta nu i-a luat în calcul la stabilirea
drepturilor de pensie şi perioada lucrată la C.A.P. Mihălceni, ci numai pe cea lucrată
în cadrul CAP Ciorăşti, cauzat de faptul că în arhivele pârâtei, documentele figurează
pe un alt nume decât al reclamantei şi cu alte neconcordanţe legate de anul naşterii şi
sexul, deşi prin adresa Primăriei Ciorăşti aceasta a făcut dovada că nu mai este
înregistrat nimeni cu numele şi datele ei personale şi nici cu cele înscrise pe fişele
C.A.P. Mihălceni.
Astfel, în baza probelor administrate în cauză, instanţa a constatat că acţiunea
este întemeiată fiind admisă cererea reclamantei H. M. M. în sensul că îi recunoaşte
ca perioadă prestată în muncă în cadrul C.A.P. Mihălceni, perioada cuprinsă între
1963-1978, rezultând cu certitudine identitatea de persoană a reclamantei în câmpul
muncii în cadrul C.A.P. Mihălceni, fiind vorba de o greşeală de înregistrare în
arhivele instituţiei pe numele H. M. J..
Aşa cum a reţinut şi prima instanţă de fond prin sentinţa nr. 326/05.05.2009,
aspect necontestat de către Casa Judeţeană de Pensii V, din evidenţele aflate la Casa
Judeţeană de Pensii V rezultă că există o fişă de pensie emisă de C.A.P. Mihălceni pe
numele H. M. J., născută la 01.09.1942, care a efectuat norme în perioada 1968-
1978.
Chiar dacă data de naştere înscrisă pe această fişă nu corespunde datei de
naştere a contestatoarei, este cert că această evidenţă se referă la ea întrucât, din
adeverinţa nr. 880 din 02. 03.2009 eliberată de Primăria comunei Ciorăşti, rezultă că
în anul 1942, în registrele de născuţi ale comunei Mihălceni, Ciorăşti şi T. Nouă nu
există nici o persoană înregistrată cu numele de H. M. J..
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii V
solicitând modificarea ei şi respingerea acţiunii ca nefondată.
În motivare a arătat că hotărârea a fost dată cu încălcarea legii, iar instanţa a
acordat din nou altceva decât s-a cerut.
6

Astfel, deşi reclamanta a solicitat prin acţiune să-i fie recunoscută ca vechime
în muncă perioada 1963-1978, când a lucrat la C.A.P. Ciorăşti şi Mihălceni, instanţa
a obligat-o pe Casa Judeţeană de Pensii V să-i recunoască reclamantei dreptul la
pensie pentru perioada lucrată în cadrul C.A.P. Mihălceni.
Casa Judeţeană de Pensii V nu este competentă să-i stabilească reclamantei
drepturi de pensie şi nici să-i recunoască vechimea în muncă, motiv pentru care a
invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.
Pe fondul cauzei a arătat că fişa de pensie existentă în arhiva C.A.P. Mihălceni
se referă la altă persoană, iar nu la reclamanta.
Examinând recursul declarat prin prisma motivelor invocate de recurentă, cât
şi în conformitate cu dispoziţiile art.304 şi 304 1 C.pr.civ., Curtea apreciază că acesta
este fondat faţă de următoarele considerente:
Obiectul prezentei acţiuni a fost stabilit în mod irevocabil prin Decizia Civilă
nr. 902/R/07.10.2009 a Curţii de A P E L G A L A Ţ I, respectiv eliberarea unei
adeverinţe din care să reiasă că în perioada 1963-1978 reclamanta a lucrat la C.A.P.
Ciorăşti şi Mihălceni, în sensul că persoana din fişa de pensie existentă în arhiva
C.A.P. Mihălceni – H. M. J. este aceeaşi cu reclamanta H. M. M..
Casa Judeţeană de Pensii V are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză,
întrucât deţine arhiva fostului CAP, ca urmare are posibilitatea să elibereze
adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, ce urmează a fi valorificate potrivit
legii, la stabilirea pensiei.
De altfel, aceasta i-a şi eliberat reclamantei o adeverinţă care îi atestă perioada
lucrată la CAP Ciorăşti.
În mod greşit T r i b u n a l u l V r a n c e a a schimbat din nou obiectul
acţiunii, constatând că reclamanta are dreptul la pensie pentru perioada lucrată la
CAP Ciorăşti şi Mihălceni între anii 1963-1978, motiv pentru care, în baza art. 312
Cod de procedură civilă curtea va admite recursul şi va casa sentinţa recurată.
Având în vedere că instanţa a intrat în cercetarea fondului, stabilind că
reclamanta H. M. M. este cea care a prestat munca in cadrul CAP Mihălceni, sub
numele de H. M. J., curtea va reţine cauza spre rejudecare, după casare.
Analizând probele administrate, curtea constată că acţiunea formulată de
reclamantă este neîntemeiată din următoarele considerente:
În evidentele aflate la Casa Judeţeana de Pensii V există o fişă de pensie emisă
de C.A.P. Mihălceni pe numele H. M. J., născută la 01.09.1942, care a efectuat
norme în perioada 1968-1978.
Comparând datele existente pe această fişă cu datele reclamantei, precum şi cu
celelalte informaţii cuprinse în acţiune şi în actele aflate la dosar, instanţa constată că
există prea multe necorelări pentru a putea afirma cu certitudine că această fişă o
priveşte pe reclamantă, fiind vorba doar de erori materiale.
Astfel, diferă atât numele - H. faţă de H. -, prenumele - J. faţă de M. - , data
naşterii 01.09.1942 faţă de 24.08.1948, cât şi data înscrierii în CAP – decembrie
1967, deşi reclamanta afirmă că a început să lucreze la C.A.P. Mihălceni după ce s-a
căsătorit în anul 1968.
7

Faptul că din adeverinţa nr. 880 din 02. 03.2009 eliberată de Primăria comunei
Ciorăşti, rezultă că în anul 1942, în registrele de născuţi ale comunei Mihălceni,
Ciorăşti şi T. Nouă nu există nici o persoană înregistrată cu numele de H. M. J. este
irelevant. Respectiva persoană putea proveni din altă localitate şi să îşi fi stabilit
domiciliul acolo.
Referitor la martorii audiaţi, instanţa consideră că declaraţiile acestora nu pot fi
luate în considerare, întrucât nu fac dovada că fişa de pensie în discuţie se referă la
reclamantă.
Pentru aceste considerente, în rejudecare, curtea va respinge acţiunea ca
nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
Admite recursul declarat de recurenta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII V, cu
sediul în Focşani,(...) Bis, jud.V împotriva sentinţei civile nr.750/08.12.2009
pronunţată de T r i b u n a l u l V r a n c e a în dosarul nr(...).
Casează sentinţa civilă nr.750/2009 a T r i b u n a l u l u i V r a n c e a şi în
rejudecare:
Respinge acţiunea formulată de reclamanta H. M. M., ca nefondată.
IREVOCABILĂ.
Pronunţată în şedinţa publică din 03 Februarie 2010.

Preşedinte, Judecător, Judecător,


(...) (...) (...) (...) (...) (...)

Grefier,
(...) (...)

S. dec.jud.M.(...)/24.02.2010
Tehnored.S.C./4 ex./ 26 Februarie 2010
Fond:V.V.O.-R.I.
Asistenţi jud.S.C.T.-A.E.T.
Com. 2 ex.părţi/