Sunteți pe pagina 1din 3
la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Oena, Sestunea soptembrie 2019, De ta data aparije’ anuntului— 2607-2019, ora 15% Depunerea cererlor de Inscriere la concursul de ‘admitere la unitifle penitenciare(in condiile revazute de art 3-6 din Metodologia de admitere). De la data aparije’ anunfulul— 02.08.2019, ora 13" Iniocmirea dosarelor de Inscriere la concursul de admitere (in condijile previzute de at. 36 din Metodologia de admitere). 01.08.2019 Constiurea la nivelul uniajior penienclare a Comisilor pentru selectarea dosarelorcardidatilor — conform ar. 8, ain(t) ~ @) din Meltoioga de imitere, 02.08.2019, pana la ora 15% Predarea dosarelor depuse penttu admitere oltre comisia pentru seleciarea dosarelor candidatior. 05.08.2018 - 09.08.2019 Selectarea dosarelor (conform at. 9 - 10 din Metodolagia de admitere) 09.08.2019 ‘ntocmirea procesului verbal de seectare a dosarelor (Anexa 3 din Metodologia de admitere). Pana la data de 13.08.2019 Emilereadecizlor directoniiui_general_al ANP Privind consttuea comisiel pentu ofectuarea ‘contravzitel medicale (conform art.14 din Metodologia de admire), respectiv = comisiei centrale de admitere (conform ar.15 din Metodologia de admitere) si a comisilor de ‘examinare (conform ar.18 - 22 din Metodologia de admitere), 12.08.2018, pan la ora 13°° ‘ Intocmirea_ gi Wansmiterea catte SNPAP Tirgu cna a Tabelelor nominale cu candidal deciarali ADMIS" Th urma selectarii dosarelor (Anexa 4 la Metodologia de adiitere). a fa sell unkilior penitence 2 tabelelor nominale cu canddafi deciarai ADM Jn uma selectarl dosarelor. 12.08.2019 - 22.08.2019 Ceniralzarea tabelelor cu canddali si planifearea gtupelor pentru efectuarea contravzitel medicale si sustinerea probelor de verficarea a aptitudinior {zie (probele sportve) la S.N.P.A P. Targu Ocna, 23.08.2019, pand la ora 14% Publicarea/afisarea planfcdriigrupelor de candidal) pentru efectuarea contaviatei medical, 4upa caz $1 Sustinerea probelor de verificare a aptiudinilorfizice (probele sportive) la SN.PAP. Térgu Oona 01.09.2019 - 05.09.2018 Efectuarea contravzitel medicale (02.09.2019 - pan in data de “usfinerea probelor de verifieare a apitudniorfzioe 06.09.2019" de cétre candidat ("in unctie de nr. de candidal) Pand la data de rezuitatelor la probele de verficare a ____06,08:2019. 1a ora 160° plitudinilorfzce. 07.09.2019 Proba scrst la .Limba romana’ (test gril). 08.09.2018 Proba scrist la storia romanilor (test gi). 07.09.2018 - 11.09.2019, Corectarea iurilr serise 11.09.2019, pani ta ora 15% Afigarea rezultatolor objinute lalucrare serise. Incopnd cu data de 11.08.2019 Demarares _procedurlor —_privind efectuarea verifoarlor supra comportamentului candidatlor ‘declarali,Admis" conform ar.12 din Metodologia de ‘admitere 11.092019- 12.08.2018 Depunerea contestatilor pentru probele scrise Ta Limba romana" sila storia roménilor’ timp de 24 Ge ore de la data § ora afgai rezultateor la probele serge conform art. 45 din Metodologia de admitere, 12,092019- 13.09.2018 Solujonarea contestafilr 18,09.2018, pana ia ora 13% ‘Aigarea rezuitatelor dup8 rezolvarea contestaior, 13.08.2018, pind la ora 16% Publicaroa/Afigarea rozultatelor finale. Consiiuirea Ta nivelul SNPAP. Targu Ocna a comisiel pentru validarea dosarolor candidatilor mao eclarali “ADMIS" = conform art. 13, alin. (2) din Metodologia de admitere Depunereaitransmilerea la sediul Scoli Nafionale de 12.09.2019 - 20.09.2018, ora 12 Pregatire a Agentior de Penitenciare Targu Ocna dosarelor pentu candidat declaraii ,ADMIS" la concurs. 12.09.2019 pana in data de 2009.2018 Reveriicarea dosarelor _candidajior — decaral -ADMIS” gi validarea acestora pentru candidal care ‘ndepinese condijile prevazute la art. 4,5 3i 6 din Metedologia de admitere(comisia consttuts ia ‘ivelul $coli Nationale de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Oona) 20.09.2019, pana la ora 10% ‘Transmiterea rezulalului revertioari_ gi valida dosarelor candidatior declara ADMIS" la concurs la Administraia Najonala Penitencirelorn vederea aprobati de catre diectorul general 28.09.2018 5124.09.2019 *Prezentl grafic a fost Intocmit In conformitate cu prevederile Metedologiel de organizare $i destigurare a concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna, aprobati prin Ordinul Ministrulul Juste! nr.2412/12.06,2013 cu ‘completaril si modifcarife ulterioare. ‘in functie de eventualele modified survenite tn cadrul normativ privind organizerea $i destasurarea concursului de admitere in Scoala Nafionala de Pregdlie a Agenflor de Penitenciare Targu Oona, prezentul grafic poate suferi modifcéri ce vor fi comunicate In timp uti candidajior, prin intermedi unital penitenciare i prin publicare po sit-ul aww anp.gov.r0,

S-ar putea să vă placă și