Sunteți pe pagina 1din 7

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ HIPOCRATE

Profesor:
Anul I: Asistent medical generalist
Disciplina: DEONTOLOGIE ȘI ETICĂ PROFESIONALĂ
Unitatea de învăţare: Etica profesionala
Lecţia: Sisteme personale de valori
Durata lectiei: 50 min
Loc de desfăşurare: Sala de clasa

PROIECT DIDACTIC

I. CONŢINUT TEMATIC

1. Noțiuni despre valori și principii de viață;


2. Definitia asistentului medical;
3. Responsabilitatea asistentului medical.

II. COMPETENŢE SPECIFICE

1. Descrie ființa umană ca entitate bio-psiho-socială , cu valori și principii de viață


2. Răspunde din punct de vedere profesional, moral și legal
3. Acordă îngrijiri într-un mediu terapeutic securizant

III. OBIECTIVE OPERATIONALE

O1: Sa demonstreze rolul valorilor și principiilor de viață in cadrul colectivitatii umane;


O2: Sa determine responsabilitatile asistentului medical;

IV. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

A1- sa participe cu interes la activitate;


A2- sa manifeste spirit de colegialitate;

V. STRATEGII DIDACTICE

1. Metode didactice: expunerea, conversaţia euristică, observarea dirijată, analiza comparativă,


problematizarea, exerciţiul, prezentarea power point.
2. Mijloace de învăţământ: fise de lucru.
3. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate individuală.
VI. STRUCTURA LECŢIEI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE FORME DE RESURSE

TIMP
Nr. ETAPELE ORGANIZAR
ACTIVITATE ACTIVITATE EVALUARE
crt. LECŢIEI EA
DESFĂŞURATĂ DE DESFĂŞURATĂ DE ÎNVĂŢĂRII METODE MIJLOACE
PROFESOR ELEVI
        
- salutul, scurtă conversaţie de  condiţiile
Organizarea acomodare, verificarea - răspund solicitărilor activitate frontală  conversaţia materiale şi Observaţia
1. prezenţei, anunţarea activităţii profesorului. 2’ curentă
clasei  dialogul ambientale din
ce urmează a se desfăşura. sala de clasa sistematică
* verifică nivelul de cunoştinţe - îşi concentrează atenţia
dobândite în lecţia anterioară asupra activităţii din clasă. activitate frontală  conversaţia Examinare
prin adresarea următoarelor - răspund la întrebările euristică orală
întrebări: profesorului:
- analizează cu atenţie  problematizarea Observaţia
Verificarea - Care este rolul de răspunsurile corecte.  fise de lucru curentă
2. cunoştinţelor din avocat al pacientului? activitate 15’  analiza sistematică
lecţia precedentă - Ce implica acesta? individuală comparativă

 observaţia dirijată
- stabileşte împreună cu elevii  explicaţia
răspunsurile corecte.

- captează interesul elevilor. - sunt atenţi la noţiunile  caiete de notiţe Observaţia


- anunţă titlul lecţiei şi predate; activitate frontală  conversaţia curentă
obiectivele urmărite. -redescoperă conduşi de  observarea sistematică a
profesor cunoştinţe dirijată elevilor
Transmiterea/ dobândite la alte discipline;  învăţarea prin
- iau notiţe. descoperire Examinare
asimilarea
3. - urmăresc prezentarea 25’ orală
noilor profesorului
cunoştinţe  explicaţia

 analiza
- prezinta fisa de lucru comparativă
Fixarea şi  dialogul  caiete de notiţe Examinare
consolidarea - verifică prin întrebări frontale - se concentrează şi  conversaţia orală
conţinuturilor modul de insusire a răspund la întrebări activitate frontală  explicaţia Observarea
4. cunoştinţelor. 5’  observarea dirijată curentă
predate.
sistematică
Realizarea
conexiunii
inverse
- face aprecieri asupra - sunt atenţi la aprecierile
lecţiei. profesorului şi aşteaptă cu Observaţia
Încheierea - evidenţiază elevii activi nerăbdare notele activitate frontală  expunerea curentă
5. 3’
activităţii acordă note, le motivează - îşi manifestă deschis şi  explicaţia  catalog sistematică a
liber părerea  conversaţia elevilor
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Definiţia asistentului medical

~ Asistentă - nursă = doică, mamă adoptivă.

 Asistentul medical este cadrul tehnic specializat în munca sanitară.


 Cea mai simplă definiţie – Asistentul este persoana care hrăneşte încurajează şi
protejează individul, persoana pregătită pentru a îngriji bolnavi, răniţi şi bătrâni.
 Asistentul medical generalist – este autorizat să îndeplinească acele funcţii şi
proceduri care sunt impuse de îngrijirea sănătăţii în orice situaţie şi care sunt în concordanţă
cu calificarea sa.
 Sora medicală este definită ca ajutor al asistentei medicale în ţările cu mai multe
nivele de personal sanitar mediu.

A fi ASISTENT înseamnă:
 Să nu fii niciodată plictisit.
 Să fii deseori frustrat.
 Să ai multe de făcut şi foarte puţin timp.
 Să faci diferenţă când intri în viaţa oamenilor.
 Să vezi oamenii în starea lor cea mai proastă şi în starea lor cea mai bună.
 Să fii întotdeauna uluit de capacitatea oamenilor de a iubi, de a îndura, de
curajul lor.
 Să vezi viaţa începând şi sfârşind.
 Să plângi mult.
 Să râzi mult.
 Să ştii ce înseamnă să fii om şi să fii uman.

RESPONSABILITATEA ASISTENTULUI MEDICAL

Asistenţii medicali au responsabilitatea de a propaga drepturile pacientului:


 Să-i asigure o îngrijire adecvată în orice condiţie.

 Îngrijirea să fie echitabilă, umană şi fără discriminări privind, rasa, culoarea,

naţionalitatea, resursele financiare ori convingeri etice.

 Să informeze pacientul despre tratament, riscurile aferente, în termeni pe care ei şi

familia lor să-i înţeleagă cu uşurinţă, iar ei să-şi dea consimţământul în deplină

cunoştinţă de cauză.

 Să-i informeze şi să-i facă să participe la toate deciziile legate de sănătatea lor.

 Să li se asigure confidenţialitatea în timpul discuţiilor, examinării şi tratamentului.

 Să le respecte decizia privind refuzul tratamentelor, participarea la cercetări sau

experimente, fără să recurgă la acţiuni punitive împotriva lor.

 Pacienţii au dreptul să fie educaţi şi informaţi de către personalul care îi îngrijeşte în

aşa fel încât să fie capabili să-şi asigure un nivel optim de stare de bine şi să înţeleagă

care le sunt nevoile de bază.

Responsabilitatea legală a asistentul medical:

 Promovează ce este cel mai bine pentru pacient.

 Asigură şi rezolvă toate nevoile pacientului.

 Protejează drepturile pacientului.

Standarde de îngrijire:

 Standardului de îngrijire profesională → evaluare, diagnostic, identificarea efectelor,

rezultatelor, planning.

 Standardului de practică profesională → îngrijiri de calitate, educaţie, colaborare,

etică, utilizarea resurselor, cercetare, performanţă, evaluare.

Responsabilităţi esenţiale:

 Promovarea sănătăţii.

 Prevenirea îmbolnăvirilor.
 Restaurarea sănătăţii.

 Înlăturarea suferinţei.

Responsabilităţile asistentului medical sunt importante şi pe baza lor se pot structura

metode şi programe indiferent de definiţii, strategii, opinii, mentalităţi; stau la baza

standardelor pentru un comportament etic.

În procesul de îngrijire se impune necondiţionat parteneriatul cu pacientul, echipa de

îngrijire (medic, asistent medical, infirmieră etc.).

Persoanele îngrijite au nevoie de asistenţi medicali, iar asistenţii medicali au nevoie de

recunoaşterea importanţei activităţii lor de către pacienţi, medici şi de către societate.

Responsabilitatea asistentului medical → după CIN:

Răspunde de propria activitate.

Acordă îngrijiri individului, familiei, grupurilor, comunităţilor.

Practică responsabil îngrijiri autonome.

Supraveghează îngrijirile auxiliare.


Răspunde de activitatea cadrelor auxiliare.

Supraveghează pregătirea profesională a elevilor.

Este vital pentru echipa de îngrijire.

Răspunde de aplicarea îngrijirilor

Este un profesionist care acceptă responsabilitatea faţă de activitatea medicală.

Îşi evaluează propriile nevoi de înnoire şi perfecţionare profesională în

management, educaţie, cercetare, îngrijire medicală.

Atribuţiile din care decurg responsabilităţile:

 Atribuţii profesionale.
 Atribuţii educative.

 Atribuţii economice.

 Atribuţii de cercetare.

 Atribuţii cu caracter etic-deontologic.

ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL

~ Rolul esenţial al asistentului medical constă în a ajuta individul să-şi menţină sau

recâştige sănătatea, să-l asiste în ultimele sale clipe, prin îndeplinirea sarcinilor pe care le-ar fi

efectuat singur dacă ar fi avut forţa, voinţa sau cunoştinţele necesare.

 Asistentul medical trebuie să îndeplinească aceste funcţii astfel încât pacientul să-şi

recâştige independenţa cât mai repede posibil.

 În prezent activitatea asistentului nu este totdeauna clară – pentru unii asistentul ajută

medicul, pentru alţii asistentul practică o meserie autonomă. Acest fapt face ca rolul lui să fie

perceput diferit.

 Rolul asistentului medical în societate (OMS) → să asiste indivizii, familiile,


grupurile, să optimizeze şi să integreze funcţiile fizice, psihice, mentale şi sociale, afectate

semnificativ prin schimbări ale stării de sănătate prin acordarea îngrijirilor de sănătate şi de

boală, de la concepţie şi până la moarte.