Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învătământ – Liceul Tehnologic Nr. 1 Cudalbi


Profesor – Curteanu Nicoleta Camelia
Data – 27.11.2018
Clasa - a X-a
Disciplina - Educaţie antreprenorială
Capitolul – Managementul resurselor personale
Tema – Întreprinzător şi manager
Tipul lecţiei-mixtă, de verificare, transmitere de cunoştinţe
Timp alocat - 45min.

Obiectivele instruirii:

a) Competenţe generale:

- Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pt. explicarea unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală.
- Aplicarea cunoştinţelor în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare.
- Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice.
- Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.
- Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.
- Formularea unor opinii referitoare la rezolvarea problemelor comunităţii, privind iniţierea şi derularea afacerilor.

b) Competenţe specifice:

C1 - Identificarea prevederilor legislative referitoare la întreprinzător


C2 - Definirea întreprinzătorului
C3 - Enumerarea factorilor care influenţează manifestarea spiritului antreprenorial
C4 – Definirea managerului
C5- Corelarea nivelurilor de management cu aptitudinile necesare
C6- Compararea întreprinzătorului cu managerul.

1
Strategia didactică

a) Metode şi procedee didactice: expunerea, dezbaterea, prezentare power-point, conversaţia euristică,explicaţia, joc de rol
b) Mijloace de învăţământ: manual, fişe de lucru, fişa de feed-back, videoproiector

Locul de desfăşurare: sala de clasa

Forme de desfăşurare a instruirii : frontal, individual, pe grupe

Bibliografia
-Educaţie antreprenorială –cls. a X-a, ed. Corvin
-Programa şcolară pt. Educaţie antreprenorială –cls. a X-a, nr. 4598 / 31.08.2004
-Economia întreprinderii şi elemente de legislaţie-manual pt. cls a XI-a, ed. Economică Preuniversitaria

2
2. Desfăşurarea lecţiei

MOMENTELE COM ACTIVITATE PROFESOR ACTIVITATE ELEV STRATEGII


LECTIEI PET METODE FORME MIJL
1 2 3 4 5 6 7
MOMENT se stabileşte prezenţa. Elevii răspund la auzul numelui lor,
ORGANIZATORIC se asigura existenta bazei materiale pregătesc pentru lecţie. Sunt
( 1 min)
se aşează elevii pe grupe solicitaţi sa se organizeze în 3 grupe
în funcţie de stilul de învăţare

VERIFICAREA Se realizează pe bază de intrebari:


CUNOSTINTELOR - Ce este cariera? - Tema despre care s-a vorbit ora Conversaţia Frontal
ANTERIOARE
(5-7 min)
- Ce este planul personal de trecuta este:” Cariera”
carieră?

- Enumeraţi factorii care - elevii răspund la întrebări


influenţează planificarea carierei
- Ce doresc astăzi angajatorii?

CAPTAREA Se anunţa titlul noii teme: - elevii notează in caiete titlul


ATENTIEI şi Întreprinzător şi manager
ANUNTAREA NOII lecţiei.
TEME
(1 min)

DIRIJAREA C1 Profesorul atrage atenţia asupra a - elevii definesc întreprinzătorul


INVATARII patru aspecte care caracterizează având în vedere cunoştinţele
(30 min)
întreprinzătorul: interdisciplinare Video-
-întreprinzătorul este un iniţiator proiector
(nu numai în domeniul economic,
chiar dacă acesta este cea mai
extinsă arie de manifestare a
spiritului antreprenorial);
C2 -întreprinzătorul îşi asumă riscurile

3
derivate din acţiunea sa (materiale, - Elevii urmăresc prezentarea video Conversaţia Frontal
psihice, sociale); Cei cu stil de învăţare vizual citesc
-întreprinzătorul este un inovator (în cele patru aspecte sesizate de
sensul că exploatează noi combinaţii profesor. Elevii cu stil de învăţare
a ceea ce există deja); auditiv pun întrebări:
-întreprinzătorul îşi manifestă - Ce este un iniţiator? Dar un
spiritul antreprenorial în vederea inovator?
obţinerii unor satisfacţii(materiale, Elevii cu stil de învăţare practic
C3 psihologice, sociale sau morale). răspund la întrebări.
Profesorul enumeră factorii care Precizează care sunt riscurile
influenţează manifestarea spiritului asumate de întreprinzător.
antreprenorial:
1) Factori macroeconomici:
a) starea generală a economiei Elevii precizează factorii care Conversaţia Individu Video-
(existenţa unor faze de creştere sau influenţează intrarea în afaceri euristică al proiector
reducere a activităţii economice) Răspund la întrebările profesorului:
b )rata inflaţiei - Ce este inflaţia?
c) rata dobânzii (multe dintre afaceri - De ce rata dobânzii influenţează
se fac în baza unor împrumuturi) demararea unei afaceri?
d) accesul la capital (existenţa unor - Legislaţia din ţara noastră este
posibilităţi de finanţare a activităţilor favorabilă pentru realizarea unei
economice nou demarate) afaceri?
e) reglementări juridice (legate de
ex. de facilităţi guvernamentale
pentru afaceri).
2) Factori microeconomici:
a) competenţa antreprenorială
(deţinerea unui potenţial propriu în
acest sens: cunoştinţe legate de
producţie, marketing, domeniul
financiar, etc); Elevii dau exemple privind acţiunea Studiu de Pe grupe Fişe de
b) resursele umane (pregătirea şi factorilor micro şi macroeconomici caz lucru
loialitatea salariaţilor); asupra manifestării spiritului
c) atitudinea faţă de muncă; antreprenorial
C4 d)planificarea activităţilor.
Profesorul defineşte managerul: Elevii identifică funcţiile de bază Explicaţia Video-
4
Managerul este persoana care duce ale managerului proiector
la îndeplinire obiectivele unei
organizaţii, realizând patru activităţi
de bază ale managementului:
planificare, organizarea,
coordonarea şi controlul
C5
Profesorul prezintă corelaţiile între Elevii explică ce sunt abilităţile
nivelurile managementului şi conceptuale, umane şi tehnice.
aptitudinile necesare fiecărui nivel. Elevii cu stil de învăţare practic
desenează la tabla schema care pune
în evidenţă corelaţia între nivelurile
managementului şi abilităţi

C6
Prezentarea caracteristicilor Elevii compară întreprinzătorul cu Joc de rol Grupal
întreprinzătorului şi managerului managerul.
Doi elevi cu stil de învăţare vizual şi
practic joacă rolul
întreprinzătorului, respectiv
managerului.
REALIZAREA FEED- Se distribuie fiecărui elev un test de Elevii rezolvă testul Frontal
BACK-ului
autoevaluare. Test de
(10 MINUTE)
Prof verifica testele si argumentează auto-
notele si stabileşte rezultatele pe evaluare
clasa (procentual)

TEMA PENTRU Identificaţi pentru o unitate


ACASĂ comercială factorii macroeconomici
( 1 MIN.) şi microeconomici care pot
determina succesul afacerii.

5
Pe parcursul lecţiei s-au folosit si realizat:
Principiul integrării teoriei cu practica prin folosirea datelor asimilate în lecţia anterioara, ca antecedente pentru rezolvarea unor sarcini ulterioare si
prelungirea procesului de însuşire a unor cunoştinţe prin recursul la activităţi materiale, concrete, motrice.
Principiul respectării particularităţilor de vârsta si individuale
Principiul accesibilităţii cunoştinţelor, priceperilor si deprinderilor prin dimensionarea conţinutului învăţământului in funcţie de posibilităţile psihice de
vârsta si individuale ale copiilor.
Principiul sistematizării si continuităţii in invatare prin predarea integrata a informaţiilor, asigurarea unei continuităţi si conexări fireşti si prin trecerea
de la antecedentul la consecventul explicativ,
Principiul intuiţiei,
Principiul participării active si conştiente a elevului la activitatea de predare, invatare, evaluare prin participarea la aflarea cunoştinţelor pe care
profesorul îl propune in mod difuz, indirect.

S-ar putea să vă placă și