Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat director,

prof.Mohuț Adrian

Avizat comisie metodica,


prof.Franciac Ana

Școala Gimnazială „Aurel Pop” Oșorhei


Profesor: Toma Florina
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba franceză
An școlar: 2019– 2020

Plan remedial pentru elevii cu dificultăți de învățare

Limba franceză-clasa a VI-a A,B

Pornind de la cunoașterea realității socio-economice individuale și de la evaluarea


nivelului de performanțe cognitive ale elevilor, se vor avea în vedere următoarele aspecte în
scopul remedierii deficiențelor de învățare:

 Întocmirea programului de remediere lunar pe grupe de remediere;

 Monitorizarea progresului școlar în urma testelor de evaluare;


 Identificarea punctelor slabe și a celor forte ale elevului;
 Stabilirea priorităților de învățare.

Obiective Deficiențe Activități Programul Numele


operaționale semnalate remediale de elevului
(competențe propuse remediere care
generale/specifi- necesită
ce) remediere

Pe tot
parcursul
 înțelegerea Elevul citește textul -Introducerea anului Lingurar A.
mesajului oral în limba franceză obligatorie a școlar,în
sau scris. cu greutate, are un momentului zilele de Piț E.
vocabular sărac, de lectură și miercuri de
lacunar. ortografie la Simonka R.
la ora 15-16
ore;
 înlănțuirea Răspunde greu, (cu Duca S.
clară a ideilor incorect din punct posibilitate
în mesaje orale de vedere -Exerciții de de Teglaș V.
și scrise. gramatical, încadrare prelungire
monosilabic sau în corectă în dacă la Piț I.
propoziții pagină a sfârșitul
textului (dată, Lingurar E.
incomplete. perioadei
alineat etc.); programului
 folosirea unor Perei C.
de
tehnici/strategii intervenție Lingurar L.
de lucru cu Nu reușește să nu se
textul/cartea. redea oral sau în observă
scris ideea remedierea
principală a textelor deficiențelor
(în limba franceză) semnalate)
 identificare -Exerciții de
auzite în clasă sau
informațiilor scriere a
să povestească (în
esențiale dintr- cuvintelor și
această limbă) o
un mesaj propozițiilor;
întâmplare din viața
oral/scris, în personală .
scopul
înțelegerii
-Exerciții
sensului global
vizând
al acestuia.
fonetica; ora 15-16

-Lectura
 selectarea
expresivă a
elementelor de
unor texte,
lexic adecvate
Capacitate scăzută demonstrarea
situațiilor de
de organizare și înțelegerii
comunicare
coordonare a textelor prin
participarea ora 15-16
acțiunilor în
conformitate cu la discuții pe
comanda marginea lor
verbală.(recunoaște și prin
greu câteva rezolvarea
trăsături ale unui unor cerințe
prieten,ale unui specifice;
coleg de bancă,etc).

nu poate formula
 redactarea unor -Elevii
mesaje simple pe
propoziții teme la alegerea selectați
simple, în elevilor. primesc
limba franceză, săptămânal
despre anumite teme pentru
teme acasă ce vor
fi corectate
de profesor,
urmate de
discuții cu
elevii în
vederea
îmbunătățirii
stadiului de
pregătire.