Sunteți pe pagina 1din 12

ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA

PORTOFOLIU CURSANT

PROGRAMUL DE FORMARE

FORMATOR

Grupa nr 17

Nume și prenume cursant: COSTIUC ANA-MARIA

Unitate de învățământ: LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE GALAȚI

Sesiunea Septembrie 2017/ CCD BUCUREȘTI

1
PORTOFOLIU
CURS FORMATOR

Cursant: Costiuc Ana-Maria


Unitatea școlară: Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”

Galați

CASA CORPULUI DIDACTIC BUCUREȘTI

9 DECEMBRIE 2017

2
ARGUMENT

Într-o era a comunicării și a informațiilor se poate constata că este necesară inițierea


oamenilor în noi metode de predare-învățare în cadru disciplinelor socio-umane. Educația
ocupă un loc important în misiunea noastră de profesori iar sarcina noastră de formatori este
de a îndruma cadrelor didactice spre noi achiziții referitoare la noile metode de predare -
învățare.

Importanța metodei de dezbatere în cadrul disciplinelor socio-umane este deosebită


deoarece în cadrul disciplinelor socio-umane sunt necesare elemente de argumentare și de
construire de discursuri publice pentru dobândirea cunoștințelor, deprinderilor practice
necesare pentru ca viitorii elevii să se adapteze unei lumi într-o continuă dezvoltare și
schimbare Profesorii de socio-mane au avut nevoie întotdeauna nevoie de a folosi metode de
predare atractive în cadrul orelor de Logică, comunicare și argumentare, Psihologie,
Economie, Sociologie, Filosofie, Studii Sociale. Prin specificul acestora disciplinele socio-
umane impun construirea de raționamente, de argumente, de reflecții personale ceea ce
determină ca metoda dezbaterii să fie mult mai utilizată în activitățile didactice.

Nevoia profesorilor de socio-umane de a răspunde solicitărilor elevilor și cerințelor


societății aflată într-o permanentă schimbare determină inserarea metodei dezbaterii în cadrul
orelor de curs. Avantajele acestei metode de predare - învățare sunt multiple: formarea
abilităților de gândire critică, capacitatea de analiză a resurselor necesare construirii unui bun
caz, abilități de retorică și oratorie.

Prin urmare profesorii de socio-umane pot valorifica o asemenea metodă în cadrul


orelor de Logică, comunicare și argumentare, Sociologi, Filosofie pentru a produce
transformările la nivel cognitiv și atitudinal la elevi.

3
PROIECTAREA PROGRAMELOR DE FORMARE

1. Stabilirea scopului și a obiectivele formării


Proiectarea activităților de formare presupune organizarea proceselor de instruire prin
vederea atingerii anumitor obiective și necesita modalități de anticipare a pașilor necesari
pentru a facilita procesul de învățare.
Proiectarea presupune parcurgerea următoarelor etape:
1. Identificarea nevoilor cursanților.
2. Identificare obiectivelor/competențelor
3. Selectarea conținuturilor
4. Analiza resurselor
5. Selectarea activităților de învățare
6 Selectarea instrumentelor de evaluare/feedback

Grupele de curs vor 14-18 cursanți alcătuiți din profesori de socio-umane având diferite
nivele de pregătire.

Scopul activității: profesori de socio-umane să aplice metoda dezbaterii în cadrul


proiectărilor de activități educative și în cadrul lecțiilor.

Timpul alocat:

Programul de formare este structurat pe o perioada de 4 săptămâni, cate 8 ore pe săptămâna,


in fiecare sâmbătă și duminică a săptămânii sau în perioade de vacanță inter-semestrială.

1. Identificarea nevoilor cursanților.

Pentru identificarea nevoilor cursanților este necesară realizarea unui test de evaluare on -
line pentru a stabili nivelurilor de cunoștințe despre metoda dezbaterii și pentru a răspunde
cât mai eficient necesităților cursanților.

2. Identificarea obiectivelor/competențelor.

La finalul cursului de formare cadrele didactice vor fi capabili:

O1. Să definească argumentul

O2. Să identifice false argumente

O3. Să utilizeze în mod corect tehnici de contra-argumentare

O4. Să utilizeze tehnici de argumente în concordanță cu stilul personal, tema discursului

O5. Să identifice principalele elemente ale unei dezbateri academice.

4
O6. Să explice corect elementele unei dezbateri academice

07. Să utilizeze tehnici de identificarea a unui discurs public

O8. Să analizeze construcția unui caz

O9. Să clasifice rolurile de vorbitori

O10. Să explice rolul intervențiilor în discursuri.

O11. Să aplice în mod corect elementele de arbitraj în cadrul unui dezbateri

O12. Să construiască un feedback pe obiective realizate în cadrul unui meci de dezbateri


academice.

Strategia de implementare a activităților de instruire pentru cadrele didactice:

Resurse procedurale.

a) World Cafe
b) Cântarul de opinii
c) Philips 6.6
d) Brainstorming
e) Lucrul pe perechi
f) Popcorn
g) Studiu de caz
h) Joc de rol
i) Demonstrația
j) Discuție colectivă
k) Debriefing
l) Energizers
m) Fishbowl
n) Realizarea de prezi/prezentare PowerPoint
o)

Resurse materiale necesare desfășurării cursului de formare.

1. Flipchart
2. Markere
3. Pixuri
4. Foi de flipchart
5. Videoproiector
6. Sală multimedia
7. Computer/laptop
8. Foi A3
9. Foi A4

Forme de organizare a cursanților : grupe omogene, perechi, individual.

5
Teme abordate:

1. Argumentul și construcția unui argument.

2. Contra-argumentul și tehnici de contraargumentare

3. Elementele unui discurs argumentativ

4. Dezbaterea academică de tip World School. Elementele principale de format

5. Documentarea și construirea unui caz pentru discursurile publice

6. Rolurile de vorbitori

7. Tehnici de intervenție

8. Elemente de arbitraj și feedback în cadrul unui meci de dezbateri.

Modalități de evaluare:

1. Chestionar on-line formular Google Docs

2. Portofoliu alcătuit din lucrările practice de la sesiunile de formare din fiecare zi: flipchart,
fișe de lucru.

3. Trainerul va avea o sesiune de debriefing pentru a recapitula noțiunile esențiale din cadrul
cursului de formare.

6
PLAN CURS DE FORMARE

Denumire curs: Strategii inovative în predarea opționalului ”Dezbatere, oratorie și


retorică”
Formator: Costiuc Ana-Maria
Participanți: Profesori de socio-umane, profesori de limba și literatura română.
Perioada: 16 -20.12.2017
Locul de desfășurare: Sala multimedia

Nr. Crt. Tema activitatii Nr. ore Nr. ore Nr. ore Mijloace de formare
curs aplicații evaluare
1. Argumentul și 2h 1h 1h World café
construcția unui Lucrul pe echipe
argument Brainstorming
Debriefieng
Studiude caz
Vizionare de film
2. Contra-argumentul 2h 1h 1h Energizers
și tehnici de Lucrul pe echipe
contraargumentare Studiu de caz
Vizionare de film
3. Elementele unui 2 3h 1h Lucrul pe echipe
discurs Lucrul pe perechi
argumentativ Studiu de caz
Energizers
Brainstorming
Debriefing
Vizionare de film

4. Dezbaterea 2h 1hh 1h Studiu de caz


academică de tip Lucrul pe eperchi
World School. Lucrul pe echipe de
Elementele principale vorbitori
de format Vizionare de film de
meci de dezbateri
youtube
Joc de rol
5. Documentarea și 3h 2h 1h Studiu de caz
construirea unui caz Lucrul pe eperchi
pentru discursurile Lucrul pe echipe de
publice vorbitori
Vizionare de film
Buliding Arguments
Aplicații cu foi A3

7
Prezentare Prezi
6. Rolurile de 2h 1h 1h Vizionare meci de
vorbitori dezbateri
Lucrul pe perechi pe
echipe
Brainstorming
Fiswbowl
Joc de Rol
7. Tehnici de 2h 1h 1h Discuție coleticva
intervenție Vizionare film
Building Arguments
8. Elemente de arbitraj 4h 2h 2h Vizionare meci de
și feedback în dezbateri finala Tinerii
cadrul unui meci de Dezbat
dezbateri. Aplicații individuale de
feedback constructive
Prezentare Powerpoint

8
PROGRAM ACTIVITĂȚI

Denumire curs: Strategii inovative în predarea opționalului ”Dezbatere, oratorie și


retorică”
Formator: Costiuc Ana-Maria
Participanti: Profesori de socio-umane, profesori de limba și literatura română.
Perioada: 16 -20.12.2017
Locul de desfășurare: Sala multimedia

Ziua 1

Obiectivele sesiunii de formare:

O1. Să definească argumentul

O2. Să identifice false argumente

O3. Să utilizeze în mod corect tehnici de contra-argumentare

Nr. Activitatea Durata Resurse Metode Evaluare


Crt.
1. Prezentarea participanților 1h Post it World Cafe
Markere
2. Argumentul și construcția 2h Flipchart World café
unui argument Videoproiector Lucrul pe
 Cursanții vor urmării Markere echipe
informațiile din Foi Flipchart Brainstormin
cadrul Prezi-ului g
 Cursanții vor viziona Debriefieng
filmul Building
Studiude caz
Arguments
Vizionare de
 Vor avea de alcătuit
film
pe grupe diferite
argumente
 Trainerul le va cere
să prezinte
argumentele și va
evidenția erorile de
argumentare
3. Pauză de cafea 15min. Cafea.
4. Argumentul și construcția 1h Fișe de lucru Lucrul pe Debriefing
unui argument Aplicații pentru perechi
Aplicații de construire după construcția de Brainstormin
structura ARDEI/SEXI argumente g
 Trainerul le va Demonstrația
prezenta cele două
struturi de

9
argumentare
 Cursanții vor construi
argumente după cele
două structuri
 Verificarea erorilor
de argumentare
5. Pauză de prânz 1h 30 Cantina liceului. Discuții
min
6. Argumentul și construcția 1h Flipchart, fișe de Discuția Debriefing
unui argument evaluare colectivă Aplicații de
Aplicații de construire după Post it markere evaluare
structura ARDEI/SEXI

7. Pauză de cafea 15 Cafea. Discuții


min.
8. Contra-argumentul și tehnici 1h Videoproiector Energizers Debriefing
de contraargumentare Prezi Lucrul pe
Vizionare Film echipe
Building Arguments Studiu de caz
Fișe de lucru Vizionare de
film
9. Încheierea activități 15 min Prezi World Cafe Debriefing

10
Anexa 1

Chestionar de verificarea a cunoștințelor

1. Care sunt elementele unui argument ARDEI?


A……………………….
R……………………..
D……………………..
E……………………..
I………………………..
2. Care sunt tipurile de moțiuni?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Nu sunt elementele unui discurs sunt:


a. signposting
b. conținutul argumentelor
c. elementele de stil, conținut, strategie.
d. coerența logică

4. Construiți un contraargument pentru interzicerea fumatului în spații publice.


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Explicați printr-un cuvânt formatul World School.

11
Bibliografie

1.Ioan Albulescu, Didactica disciplinelor socio-umane, Ed. Napoca Star, Cluj Napoca.
1999

2. http://ardor.org.ro/wp-content/uploads/2016/09/Manual_ENDT.pdf

3. http://ardor.org.ro/wp-content/uploads/2016/05/Dezbatere-Oratorie-si-Retorica-
online.pdf

12