Sunteți pe pagina 1din 7

Primul atlas ilustrat

Dinozauri

Text: David Burnie

Ilustra]ii: Anthony Lewis

CORINT JUNIOR
Cuprins
Traducere: Lumini]a Badale

Redactare: Carmen Boto[aru

Tehnoredactare computerizat\: Flavian Muscalu

FIRST DINOSAUR PICTURE ATLAS


Lumea dinozaurilor . . . . . . . . . . . .4
Copyright © Macmillan Children’s Book 2008
Era dinozaurilor . . . . . . . . . . . . . .6
ISBN: 978-973-128-202-2

AMERICA DE NORD
Bucure[ti, 2008

Toate drepturile asupra acestei edi]ii


în limba român\ apar]in
Editurii CORINT JUNIOR, parte component\ a
GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
Canada [i Alaska . . . . . . . . . . . . . .8
Atac în hait\ . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tip\rit în Taiwan.
Statele Unite ale Americii . . . . . . .12
Pentru comenzi [i informa]ii, adresa]i-v\ la:
Editura CORINT JUNIOR – Difuzare [i Clubul C\r]ii Cuibul de dinozauri
din Montana . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Splaiul Independen]ei nr. 202 A, sector 6, Bucure[ti
Tel.: 319 88 22, 319 88 33, 319 88 77. Fax: 319 88 66
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazin virtual: www.edituracorint.ro
www.corintjunior.ro
Dinozaurii nord-americani . . . . . .16
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României
Primul atlas ilustrat. Dinozauri / text: David Burnie;
trad.: Lumini]a Badale; il.: Anthony Lewis. - Bucure[ti:
Corint Junior, 2008
ISBN 978-973-128-202-2
AMERICA CENTRAL| {I DE SUD
I. Burnie, David (text)
II. Badale, Lumini]a (trad.)
III. Lewis, Anthony (il.) America Central\ [i de Sud . . . . .18
087.5:568.19

Vân\torii de dinozauri
din Argentina . . . . . . . . . . . . . . . .20
LEGEND| Dinozaurii sud-americani . . . . . . .22
grani]\ dintre ]\ri

grani]\ între
statele unei ]\ri EUROPA
grani]\ în disput\
Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Turma de dinozauri din Belgia . . . .26
Dinozaurii europeni . . . . . . . . . . .28

AFRICA
Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Duel în Tanzania . . . . . . . . . . . . .32
Dinozaurii africani . . . . . . . . . . . .34

ASIA
Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Dinozaurii asiatici . . . . . . . . . . . . .38
Luptele dinozaurilor
din Mongolia . . . . . . . . . . . . . . . .40
Dinozaurii cu pene din Liaoning . .42

OCEANIA
Australia [i Noua Zeeland\ . . . . .44

Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
A B C

Pachycephalosaurus
Iguanodon
Thescelosaurus
Chasmosaurus
Camptosaurus
Plateosaurus

Pelicanimimus
Tyrannosaurus rex
Anchisaurus
AMERICA
O c e a n u l DE NORD
2 P a c i f i c O c e a n u l
Stegosaurus
A t l a n t i c

Lumea
Ornithomimus

dinozaurilor
Carcharodontosaurus

Antarctosaurus
AMERICA
Timp de milioane de ani, DE SUD
Staurikosaurus

3 dinozaurii au tr\it peste tot în Noasaurus


lume. Mul]i oameni de [tiin]\
afirm\ c\ acum 65 de milioane
de ani, un meteorit uria[ a lovit Giganotosaurus

P\mântul, iar dinozaurii au murit O c e a n u l


cu to]ii. Dar, de[i dinozaurii au A t l a n t i c

disp\rut, r\m\[i]ele lor, fosilizate, Mussaurus

s-au p\strat [i fac ast\zi obiectul


unor descoperiri uluitoare. Acest atlas
4
v\ prezint\ cum tr\iau dinozaurii [i
unde s-au descoperit fosile în lume.
Cryolophosaurus
Antarctopelta

4 ANTARCTICA

A B C
D E F

1
ASIA

EUROPA
Struthiosaurus Sinornithosaurus

Jaxartosaurus

Saurolophus

Fukuisaurus
Tarbosaurus 2
Spinosaurus Lufengosaurus

Dravidosaurus O c e a n u l
Ouranosaurus
P a c i f i c

Allosaurus

AFRICA
Majungatholus
Syntarsus O c e a n u l
Muttaburrasaurus
I n d i a n

AUSTRALIA 3
Ozraptor
Melanorosaurus

Cum apar fosilele


Rapator

Ankylosaurus

Fosilele se formeaz\ când un


Dinozaurul moare. animal moare [i r\m\[i]ele lui
sunt îngropate. Oasele lui sunt
încet înlocuite de minerale,
pietrificându-se. Milioane
Corpul se fosilizeaz\. de ani mai târziu, când roca 4
în care este încastrat\ se
macin\, fosila poate ajunge din
nou la suprafa]\.
Fosila ajunge la suprafa]\.
5
D E F
Era dinozaurilor
Era dinozaurilor a durat mai mult de 160 de
milioane de ani. Oamenii de [tiin]\ o împart
în trei perioade – Triasic, Jurasic [i Cretacic.
În timpul fiec\rei perioade, numeroase specii
de dinozauri au evoluat [i au disp\rut.
Suprafa]a P\mântului s-a schimbat, de aseme-
nea, când mari por]iuni de uscat s-au dep\rtat
încet unele de altele, formând cele
[apte continente de ast\zi.

P\mântul în perioada
Cretacicului

Triasic Compsognathus
Perioada a debutat acum 251 de mili-
oane de ani. La începutul Triasicului,
cea mai mare parte a uscatului alc\tuia
un supercontinent uria[, numit Pangea.

6
Vân\torii de dinozauri
Prima fosil\ de dinozaur a fost
dezgropat\ în Europa, în secolul
al XIX-lea. De atunci, vân\torii
de dinozauri au descoperit fosile
pe toate continentele, inclusiv în
Antarctica. În imaginea al\tu-
rat\, uria[ele oase fosilizate au
fost g\site în Niger, Africa, [i
apar]in unui erbivor gigantic.

Brachiosaurus
Jurasic Cretacic Tyrannosaurus rex
Perioada a debutat acum 200 de milioane Perioada a debutat acum 145 de milioane
de ani. În timpul Jurasicului, Pangea a de ani. S-a încheiat cu 65 de milioane de
început s\ se fragmenteze. Continentele ani în urm\, când un meteorit uria[ s-a
s-au dep\rtat unele de altele, luând pr\bu[it pe P\mânt, f\când ca dinozaurii
cu ele animalele. s\ dispar\.
7