Sunteți pe pagina 1din 5

TEST1 C.

conductibilitatea
COMPLEMENT SIMPLU D. reproducerea celulară
l.Cele mai numeroase elemente figurate ale E. sinteza proteică
sângelui sunt: 7.Despre fibrele nervului facial este adevărată
A. neutrofilele afirmaţia:
B. limfocitele A. fibrele parasimpatice îşi au originea reală în
C. hematiile nucleul salivator inferior
D. agranulocitele B. fibrele visceromotorii constituie calea
E. monocitele aferentă a reflexului lacrimal
2.Despre vene sunt adevărate afirmaţiile: C. fibrele senzoriale îşi au originea în nucleul
A. în toate venele circulă sânge bogat în dioxid tractului solitar
de carbon D. originea sa aparentă este în şanţul ponto-
B. presiunea sângelui în vena femurală este mezencefalic
inferioară celei din vena cavă inferioară E. nici una
C. gravitaţia favorizează întoarcerea sângelui 8.Despre diastola generală sunt adevărate
venos de la membrele superioare următoarele afirmaţii, exceptând:
D. conţin de 3 ori mai mult sânge decât arterele A. durează jumătate dintr-un ciclu cardiac
E. toarte adevărate B. se termină la sfârşitul diastolei ventriculare
3.Care din afirmaţiile privind analizatorul C. în timpul ei ventriculii se umplu cu sânge
auditiv este falsă? D. la începutul său se percepe un zgomot scurt,
A. la identificarea direcţiei sunetului contribuie acut, mai puţin intens
detectarea diferenţei de intensitate a sunetului ce E. în timpul ei se deschid valvele mitrală şi
ajunge la cele două urechi tricuspidă
B. neuronii corticaîi recepţionează excitaţiile 9.Tonusul epiteliului spermatogenetic este
sonore prin lanţuri neuronale izolate, distincte, menţinut de:
separate în frecvenţele componente A. testosteron
C. timbrul vocii este determinat de vibraţiile B. LH
armonice superioare însoţitoare C. FSH
D. înclinarea cililor celulelor auditive de parte D. secreţia glandelor anexe
opusă determină creşterea frecvenţei E. spermatogonii
potenţialelor de acţiune 10.Mugurii gustativi se caracterizează prin
E. perforaţiile timpanului nu duc la surditate următoarele, exceptând:
4.Surfactantul se caracterizează prin A. aparţin unui epiteliu senzorial
următoarele, exceptând: B. se găsesc la nivel lingual, printre papilele
A. este un lichid tensioactiv gustative
B. este ultimul strat al membranei respiratorii C. prezintă apical un por prin care trec cilii
străbătut de CO2 gustativi
C. produce o forţă pulmonară de recul D. sunt inervaţi de dendritele neuronilor din
D. favorizează expiraţia ganglionul geniculat
E. nici o excepţie E. sunt chemoreceptori
5.Care din afirmaţiile privind marea 11.Volemia reprezintă:
circulaţie este adevărată? A. cantitatea de plasmă
A. organele genitale sunt vascularizate de ramuri B. volumul lichidelor extracelulare ale
ale iliacei interne şi aortei abdominale organismului
B. artera femurală se divide în arterele tibiale C. volumul de sânge
anterioară şi posterioară D. cantitatea de elemente figurate din sângele
C. ficatul drenează sângele venos în vena portă circulant
D. colonul este vascularizat de ramuri ale E. cantitatea de sânge expulzat de ventriculi
arterelor mezenterice şi iliacă internă într-un minut
E. din aorta descendentă toracică se desprind
arterele pulmonare
6. Neuronul nu are ca proprietăţi:
A. excitabilitatea 12. Nervul vag nu determină:
B. metabolismul celular A. scăderea frecvenţei cardiace
1
B. stimularea motilităţii gastrice D. la începutul diastolei sale are loc închiderea
C. contracţia detrusorului orificiului mitral
D. stimularea secreţiei exocrine pancreatice E. are doi muşchi
E. bronhoconstrictie 19.Hematocritul reprezintă:
13.Care din afirmaţiile privind circulaţia A. volumul procentual de hemoglobină/ml sânge
limfatică este falsă? B. concentraţia plasmatică a hematiilor
A. debitul limfatic variază funcţie de factorii C. volumul globular procentual
hemodinamici locali D. procentul de hematii la suta de elemente
B. ganglionii lombari drepţi drenează limfa în figurate
vena limfatică dreaptă E. cantitatea de hemoglobina/hematie
C. sistemul limfatic este adaptat funcţiei de 20.Care din afirmaţiile privind aerul alveolar
drenare a ţesuturilor este falsă?
D. peretele capilarelor limfatice are aceeaşi A. are o umiditate mai mare decât cel atmosferic
structură cu cel al capilarelor sanguine B. are o presiune partială a oxigenului diferită
E. vasele eferente limfatice au o structură de cea a aerului atmosferic
asemănătoare venelor C. într-o expiraţie liniştită se elimină din
14.Nu are al treilea neuron în diencefal calea: alveole aproximativ 250 ml aer
A. vestibulară D. cu fiecare inspiraţie, aerul alveolar este
B. acustică înlocuit parţial cu aer atmosferic
C. vizuală E. după o expiraţie forţată rămân în alveole cei
D. gustativă 1500 ml aer ai volumului rezidual
E. sensibilităţii termice 21 .Vestibulul vaginal este:
15.Care din afirmaţiile privind secreţia A. spaţiul dintre labiile mari
tubulară este falsă? B. orificiul de deschidere al vaginului
A.reprezintă principala modalitate de curăţire a C. partea inferioară a vaginului
sângelui de cataboliţii azotaţi neutilizaţi D. un organ erectil
B. se realizează pe toată lungimea nefronului E. nici una din variante
C. contribuie la reglarea echilibrului acido- 22. Prolactina se caracterizează prin
bazic al organismului următoarele, exceptând:
D. se face prin difuziune sau prin pompe A. previne ovulaţia
E. sub acţiunea aldosteronului se secretă K+ şi B. atinge valoarea maximă la 8 zile după
H+ naştere
I6.Acetilcolina nu este mediatorul chimic al C. are secreţia stimulată de hipoglicemie şi
fibrelor nervoase cu origine în: somn
A. cornul lateral medular D. stimulează secreţia corpului galben
B. ganglionii juxtaviscerali E. este inhibitor al activităţii gonadotrope
C. nucleul dorsal al vagului 23.Care din afirmaţiile privind măduva
D. nucleul parasimpatic pelvin spinării este falsă?
E. ganglionii prevertebrali A. cornul posterior este mai dezvoltat la
17.Ceafa de bizon apare în: intumescenţe
A. boala Recklinghausen B. substanţa reticulată din jurul canalului
B. boala Conn ependimar este prezentă pe toată lungimea
C. boala Simmonds măduvei
D. boala Addison C. cornul lateral este vizibil în întreaga regiune
E. tumorile hipersecretante toracală
corticosuprarenaliene D. conţine neuroni vegetativi simpatici şi
18.Ventriculul stâng se caracterizează prin parasimpatici
următoarele, exceptând: E. substanţa cenuşie este dispusă sub formă de
A. are o forţă de contracţie mai mare decât coloane
ventriculul drept
B. despre modul său de golire furnizează 24. Cel mai lung muşchi al corpului este:
informaţii sfigmograma A. biceps brahial
C. în timpul ejecţie sângelui este în perioadă B. triceps brahial
refractară absolută C. cvadriceps
2
D. croitor A. presiunea sângelui scade
E. adductor lung B. vâscozitatea sângelui creşte
25. Care din afirmaţiile privind HC1 din C. creşte de aproximativ 1000 de ori suprafaţa
secreţia gastrică este falsă? totală de secţiune a arborelui circulator
A. se secretă liber sau combinat cu proteine D. debitul sanguin scade
B. inactivează amilaza salivară E. toate
C. împiedică proliferarea intragastrică a 33.După o expiraţie obişnuită în plămâni
bacteriilor patogene există: A.1500mlaer B.2000 ml
D. are secreţia stimulată de gastrină şi C. 3000 ml
somatostatină D. 3500 ml
E. este produs de glandele oxintice E. 500 ml
26.Limfocitele se caracterizează prin 34.Nivelul aproape constant al presiunii
următoarele, exceptând: intravezicale în timpul umplerii se datorează:
A. se găsesc în limfă A. umplerii lente şi progresive a vezicii urinare
B. se produc în splină B. tonusului intrinsec al peretelui vezical
C. nu traversează placenta C. existenţei unui dublu sistem
D. sunt cele mai numeroase agranulocite sfincterian(intern şi extern)
E. sunt responsabile de imunitatea dobândită D. inhibiţiei elementelor nervoase ale reflexului
artificial pasiv micţional
27. Nu dă ramuri parietale: E. tuturor
A. artera toracică internă 35.Care din afirmaţiile privind nervii
B. aorta descendentă toracică cranieni este falsă?
C. aorta descendentă abdominală A. nervul facial are fibre senzoriale
D. artera iliacă internă B. nervul accesor inervează muşchi cu
E. toate dau contracţie voluntară
28.Care din afirmaţiile privind foliculul C. toţi nervii micşti au fibre motorii,
ovarian matur este falsă? parasimpatice şi senzitive/senzoriale
A. conţine primul globul polar D. nervii I şi II nu îşi au originea reală în
B. suferă procesul de ovulaţie ganglioni senzitivi
C. este înconjurat de coroana radiata E. în mezencefal îşi au originea aparentă numai
D. se transformă în corp galben nervi motori
E. se numeşte de Graaf COMPLEMENT GRUPAT
29. Epifiza proximală a fibulei se articulează 36.Orificiul atrioventricular stâng:
cu: 1 .este prevăzut cu valva mitrală
A. partea laterală a tibiei 2.se deschide la începutul sistolei atriale
B. rotula 3.permite deplasarea sângelui într-un singur
C. tarsul sens: atriu—>• ventricul
D. epifiza distală a femurului 4.este închis în timpul diastolei generale
E. ilionul 37.Reglarea ventilaţiei:
30. Mucusul din secreţiile digestive nu este 1 .se realizează reflex
produs de: 2.implică centrii din trunchiul cerebral
A. glandele Brunner jejunale 3.se realizează conform informaţiilor preluate de
B. glandele oxintice chemoreceptori
C. glandele pilorice 4.calea sa eferentă este visceromotorie
D. celulele din criptele Lieberkuhn 38.Celule ţintă ale hormonilor
E. glandele salivare mineralocorticoizi sunt: 1.în glandele sebacee
31.In boala Addison nu apare: 2.nefrocitele 3.în glandele gastrice 4.în glandele
A. dezechilibrul balanţei Na-K salivare
B. scăderea în greutate
C. hipotensiune
D. hiperglicemie 39. Faza a 3-a a coagulării:
E. pigmentarea pielii 1.durează aprox.10 sec
32.Viteza sângelui în capilarele tisulare 2.se caracterizează prin desfacerea trombinei în
ajunge la 0,5 mm/sec deoarece: monomeri de fibrină
3
3.constă în polimerizarea fibrinogenului 49.Peretele toracic este vascularizat de
4.are ca rezultat apariţie reţelei de fibrină ramuri ale:
40.Fasciculul cuneat: 1. arterei axilare
l.este un fascicul încrucişat 2.arterei subclaviculare
2. urcă din cornul posterior medular spre bulb 3.aortei descendente 4.arterei toracice interne
3.este prezent doar la nivel toracal şi cervical 50.în timpul sistolei ventriculare
superior 1 .pereţii aortici înmagazinează energie
4.transmite simţul poziţiei şi al mişcării în spaţiu 2.se manifestă perioada refractară absolută
41 .Vena cavă inferioară: 3.sângele este aspirat din vene în atrii
1.aduce sânge venos de la partea 4.orificiile atrioventriculare sunt închise
subdiafragmatică a organismului, fără tubul 51.Ovulul:
digestiv l.are 23 cromozomi pereche
2.este la dreapta aortei 2.se divide dacă este fecundat
3.are o presiune de o mmHg la originea sa 3.este expulzat de foliculul ovarian matur
4.este un rezervor venos 4.este o celulă haploidă
42. Sistemul port hipotalamo-hipofizar: 52. Sunt celule haploide:
1 .începe cu capilare şi se termină cu capilare l.spermatida
2.aparţine tractului hipotalamo-hipofizar 2.primul globul polar
3.transportă neurohormoni hipotalamici 3,ovocitul II
4.leagă hipotalamusul anterior cu adenohipofiza 4.spermatocitul I
43.Sunt căi spermatice extratesticulare: 53.Sunt fascicule încrucişate:
1. canalul ejaculator l.spinocerebelos Govvers
2.canalul veziculei seminale 2.spinocerebelos ventral
3.canalul epididimar 3.spinotalamic lateral
4.tubii seminiferi drepţi 4.spinobulbar
44. Amilaza pancreatică: 54.Sunt ramuri directe ale aortei:
1 .este mai puternică decât cea salivară 1 .arterele pericardice
2.degradează amidon, glicogen, celuloză, alte 2.artera subclaviculară dreaptă
glucide 3.artera renală
3.este secretată de celulele acinilor pancreatici 4.artera splenică
4.degradează glucidele în glucoza şi alte 55.Nervul III:
dizaharide l. îşi are originea reală şi aparentă la nivel
45.Glomerulul renal este format din: l. mezencefalic
corpusculul renal 2. determină midriază
2.arteriolele aferentă şi eferentă 3.intervine în reflexul de acomodare
3.capsula Bowman 4.inervează muşchiul drept extern
4.capilare sanguine 56.Mucoasa uterină:
46.Catabolismul lipidic este stimulat de: 1 .suferă modificări ciclice în perioada fertilă a
l.glucagon femeii
2.glucocorticoizi 2.se află sub influenţa gonadotropilor
3. adrenalină 3.după ovulaţie suferă modificări secretorii
4.aldosteron 4.secretă hormoni în vederea fixării oului
47.In timpul coagulării sângelui: 57.Presiunea sângelui este direct
l.tromboplastina se transformă în trombină proporţională cu:
2.are loc hemostaza primară 1 .debitul cardiac
3.fibrinogenuî se transformă în fibrină în 2.vâscozitatea sângelui
prezenţa tromboplastinei 3.volumul sângelui circulant
4.în ochiurile reţelei de fibrină se fixează 4.elasticitatea pereţilor vasculari
elementele figurate 58. Secretă estrogeni:
48.Celulele cu bastonaş: 1. corpul galben
1 .permit vederea scotopică 2.testiculul
2.sunt mai excitabile decât cele cu con 3. corticosuprarenala
3.sunt stimulate în condiţii de iluminare slabă 4.foliculii ovarieni
4.lipsesc în pata galbenă 59.Despre aerul alveolar şi ventilaţia
4
alveolară sunt adevărate afirmaţiile:
1.concentraţia CO2 în aerul alveolar este
superioară celei din aerul atmosferic
2.aerisirea lentă alveolară previne schimbările
bruşte ale concentraţiei sanguine a gazelor
3.aerul alveolar are o umiditate crescută faţă de
aerul atmosferic
4.primul strat străbătut de oxigenul ce difuzează
prin membrana respiratorie este endoteliul
capilar
60.Hemoglobina:
1 .este o substanţă proteică plasmatică
2.se combină cu maxim 4 atomi de
oxigen/molecula de hemoglobina
3.un procent de 5% leagă CO2, formând
carbaminohemoglobină
4.are o saturaţie a oxigenului de 50-70% în
sângele venos

S-ar putea să vă placă și