Sunteți pe pagina 1din 27

Primavara

PRETUL 10 LEI www.digibuc.ro


3 Apritie 1930 BEALITATEA ILUSTRATA

IEPURASUL
REALITÀ TILE VIETH
I BIROCRATIA cinematografelor, ademenind lumea Measei de dânsiil unei fabrici de sunt depose intr'un sertar special,
cu, apareitogrele lor impotriva stro- _papeterie : si in fieeare lunä fac o lragere prin-
M crezut pallet acwn, cä Ro- pilor, si atanci plotter ca dolari, in Confirm prdnirea stimatei dv, ire ele. Acea iesitei la sorti se achifil.
mania, CU aparatul seat for- mädnile agentilor. Umbrelele se pot din...in. care 'bra sOlicitati Nu se scoate deeät o singara fac-
midabil de functionari, e restilui de ceitre abonati la oriee taretsi plula sumei exigibile. Se pare turd. Ma odd nevoit set vet atrag
tara birocratismulni prin excelentel. filial& nu numai la aceea la care 6 (well urgent(' nevoe de bani. Pri- terdia asupra faptidui, ca &Ica dv.
Dar dujjace-arn aflat peitania cu ie- stint abonati. Asa dar iatä o proble- mesc din parted dv. "soinatii peste stäruili merea säi va plätesc, va
purasul din Clwtelet, patcwie, a ca- m(' solutiOnata fära bedae de cap. somata. Par'c&-en- n'am trebuit sei voiu exelude de la loate tragerile
rei povestire urrneaza, am spas Solutionatä lu America. Nu awn &slept sease turd pan(' sc."' odd inar- viitoare.
Paler peccavi".-' Nu, hotarit literal; imita ()are pe americani ? comandat& pe care totus o ne- Cu toatä stima..."
Sfântul Birocrathrs trebue sii fie- cesitam mai curand. Trebue Set a- Dacä nici de astir data nu s'a lä-
de origineffrancezei. Ascultati si dv. TRATAMENTUL CHELIEI yeti si dv. rabdare. De altfel trebue sat convinsei fabrica in chestie, sta-
dacä ream dreplate : Sa pa Witte la canostintei, cunt 'ea bei sperantd, ea se va convinge, pe
Acutn vre-o patru ani, o femee XISTA allele, a caror rezo!- an' an sistem'al wea de a-mi arauja villor, de inutilitatea insistenjelor.
din Chute let, leinga Dijon, a aran- vur na e ated de simpla. financiara. Toate faCturile D. GRAD.
cat un iepuras mort in raul Saone. Chelia de e lin ran
Seirmana nu bänuia, la ce care exaspereazei pe multi beirbati. AUTORII ROMANI IN STRAINATATE
va da loc acest gest, Oat de Celebrul medic Lassar q primit vi-
inofensiv in sine. astfel de pacient, dispe-
_In primul rand a avut de furcä rat cei podoaba: capului sän-Se4rare-
cupolitia fluvial& care a dal in ja-
ste din ee in ce. Lassar ti prescrie
decal(' pe fosta stapeind a iepara- medicament si-i spase: Tratea-
sului, fiind de parere cei testa ani-: zei nervii capului co aceastei retetä
oriced de ride ar fi, poale si din carol in cam] mai treci pe la
constitai talus o piedicei pentra na- mine, sa te examine:.
vigatie. Drept motivare politia se l'ai, dommde doctor, reispunse
sprijinia de o lege emisäi in 1727. pacientul asta-i earn gren. Nu
De aci gluma se ingroSer. Consiliul loeuese la Berlin, si mi-e ci nepa-
departamentulai respectiv a fost si Pinta Sä vin aci at& de des, numai
el amestecat in cauza, iïìsà (tuna' din cauza parulai.
matte si indelungate chibneli si-a Ei, atunci, hotäri _profesOral,
declinal competirda. Dapa alte câ- trimete-mi saptainânal cedeva fire
teva luni dosarul Iepure" eu de pär din copal d-tale, e-
mate amanantele si xamina ca toatei consliinciozitatea
Uri a fost rends ministerului man- si-ti 00111 C0121111iica rezultatul, iii
eii, spre marea manire a fânctio- scris.
narilor respectivi, nevoitt sa cerce- Pacientul Tacit intobmai. Lassar
teze chestiunea din fir in peir, le- nu ern multiunit de rezatate si pres-
iiid pentru un limp din dalcea to- scrise,.firelidigirea tratamentulai.
ropeala 'a mancii, de functionari Dar intr'o ['rind o scrisoare din
la ministerul mancii.. Dar nici mi- partea pacient :
nisterul nu se ilrätä mai br,eaz Prea stimate d,le doctor._ AO-
decizia a foSt remiSei presedintelni turat väi iar anew' fire
sfatului gavernalui, care holari in de pär. Dar tratamental ria-1 pot
cele din urma, cum cei prima in- contiauaspre regretal Men, deoa-
stantei fusese in drept sä se bazeze rece o'nm trimis ultimele fire de- La Paris s'a reprezentat cu slimes, la teatrul Albert Ler, piesa
pe legea din 1727 si cei aceaSta le- par din cap". d-nei Sarina Cassvan: Les Masques du Destin".
, ge a fast bine interpretatä. Caput-- pe -care l-a facut medical Fotografia noastrá infàfipaza o scena din aceastà
Procesal Irma abia actim incepe, 4444444-...4,44444444-14-w-~4-14 H-0-144444-14 /44414.444-0**
asa cei francezii vor mai avea pri- la lectura acestei scrisori a fost de-
sigur din eale afarei de interesant.
lejal sei fie tinati in curent .

lu bietei chateleze, care a avid im- UN CAR CU FETE PENTRU PA-


prudent(' sa predea trOpul neinsa-
INSECTICIDE IN PRAFURI XTRA KA T L
flelit al ieparasului sat", valurilor TRU MIlDE LEI CONTRA 1111;TELOR.TANTARILOR,ITC. ;C
Saonei. RIVEVUJMONEZE -ORIGRUtLE's
() yitt -;1( A TO L"
Orice s'ar zice: de-ar fi trait pe N REGIUNJLE din China 'de-.
malurile DeimboVitel, d-na din Cha- vastate de foomete, negotul cu
telet, nu i s'ar fi putut ' fete e in floate. Nenoroci-
aka ca nsta. La noi in lard, ande se lii pfirinti caul(' sei Scape aces('
due attitia bani pe geirld,. nu joaca fel de garde flänzeinde. Mas-sele;
rol un hoit mat malt sou mid pidin! acore emigreazei lii landciariaspre
incepe acolo o Mora viata, re-
UMBRELE IN ABONAMENT sind marele ¡nun& de copii, ca ro
povarei. Niunal dintr'un mic,
PRIME este tuna toanelor ce- cu 12.000 locuitori, au emigrat pes-
I. le 2.200 barbati st 1200 femei in-
resti si a nepreveizutului _me- 'un interval de (loud
teorologic. Bännim ca nici Dintr'al-
de .astà data capricioasa tuna na au tul, ()Maud de secela, aufplecat trei
fi mai statornieä si ca de aci vor re- mii de oameni, Veinzeind- 441 felite
zulta o serie de pierderi si rataciri si 76 baeti. Fatele se Wind adesea
de umbrele pe deoparte, pe de alta eu grännada. Un car cu 13 fete, in
pädarioare noi-noate distruse intr'o veirsta de 15-20 ani se plateste ca
clipita, de lorentele subite. Afar(' patru niii de ltd. Care de acest tel
de cavil ceind purteitoarele lor au a- se odd matte si negolul cat aceostei
unt grija anticipatei set- lasa en tun- rnarfä vie, scald.
brele la plimbare, chiar pe cer se- Noi n'ani ajuns died "tied tie de-
nin. Acest lucru este ins(' destal de parte, la noi fetete Se Wind pe un
plicticos. pret, mai Scamp si in mod
Amertcanii practici au gasil .6 so- dual la märitis.
lutie. Exist(' la New-York o intre-
_prindere ea filiale in toate car- 0 NOUA MODALITATE
tierele orasulai urule te poti a- DE PLATA
bona cu luna la umbrele. Abona-
mental e foarte ieftin. Ceind vine o RIZA, criza, criza ! late' re-
firrim isi trimete agentii in- frerud zilei. Nu's parade, pe
armali ca tunhrele pe strazi, pen- iar creditorii au de
tra castigarea de mod abonati. Ve- fared panes' cand odd un ban dela
chial 001101 telefoneazd de ori wi- plahlicii Mr. Nu munai Roma-
de se gaseste centralei sat' celei mai nia dar si in Cehoslovacio. Un EXCLUSIV.
apropiate filiale si capäta UM' negustor din stolid (dial si vecin a
brela ca vitezei americand. Seara, ge¡sil o ingenioasei modalitate de-a
PRE PARAT DE:
AZ 111118 co. 1.1'
FIRMA O M A ANIA,
P.

pe overlie --ploioasa imprumateitorii face futa cerintelor repetate ale NARCIS,SE H. BALTHAZAR
de umbrele stau in fula teatrelor si furni:orilor säi. lalá scrisoarea tri- OSAKA 4JAPONIAI $TR.$E I. AR I NI270 BU U RE4T I,Z.
2

www.digibuc.ro
3 Await 1930
BELITATEA ILUSTRATA
CRONICILE MELE VARIA
LA OLATHE (Kansas), orasul

E PRIMAVARA... de A. de HERZ
natal al sinnialicului actor de cine-
matograf Charles Buddy Rogers,
un port aerian va purta numele
celebrului, interpret al casei Para-
naftalind, lucrurile inutile tie mount". Noul port aerian,- se va
SU poute intdinpla cu, la aparlia a: .i-rn si aceea care ne asteaptd, de care nu te scapi de cdt in astfel de nurni ,,Buddy Rogers Field", In
cestor rdnattri, sfin(ii din cer sblirdain in nestire, facdndu-ne ilu- cinstea celui mai celebru dintre
sd-si _scuture .iardsi plarnyinile, si zii, cum tot ituzii sunt sbuciumuri- ocazii, cdnd fad revizia sertarelor, fiii acestui oras. Letatenii din Ola-
fulgii din ele sa sboare- din non in te noastre din viata. scurta licdrire nervii din ultimul moment .yi stran
de inima cdnd pdrasesti the asteapth cu nerabdare sosirea
jos pe petulant. Este cxjaicatia pe dintre (loud neanturi, scurtul zgo- soarea casa si.ti trece ,Prin minte eel e lui h uctcly, care va prezida, Iii canta-
care n:e-o da poezia poputoret, cdnd mot intre (laud linisti eterne foarte posilnl sa nu te mai Intorci. te de nas, inaugurarea noului camp
range. * * * de aviatie.
$i defied, dece ntll ninge in Apri- Ain, -putea spune, iareisi, ea ris- In tren, cand ti,'-' se pare ca ,poti ,fi Americani inteleg
iie cdnd, contra, datinelor, copiii cul de a fi dezmintit de schint6dri- l,ni$tit. ii-aduci aminte eaPicioarele Mintofii teased, inunca si talentul.
au inaltut Smolt si noi am ji pli- le brusce ale atntosfeYei, ca de nol-- de naapte au retinas la *
tut e$i ell palarta de pule, in Fe ta vreme n'am, mai elvul prima:yard o Prima- patttliti $i ai uitat sii-i (alai in CLARA BOW, despre a caret si-
yard: adOuIratd, adied o
bruarie? Traim. vreinuri de o aldi care sa vie $i sa se tiha de cartint.- nu trusd, si te mititceste gandal daca nacidere aia povestit vititorilor nos-
cumva al ldsat deschis rob,ne- tri, s'a restabilt de pe urma boalei
de feroce rdsturnare a valordor. gr0(47,- tul dela baie.
incal nu e de mirure ed $i allOtil7t- Mai toldeauria, dupd, zdpezi .... Geumuntanele el n rtrinct prd-
de, nervi si a ritnei de care suferi-
purile .Y e zapdcesc nice, lapovite si moine oribile, am valiei, care ti-au dat-o atilt de p.a. se. Aetualntente ea aoare. la New.
Cit riscul, deci, de a nu fi de data omit cdteva .zile racoeoase de pri- Ybrkintr'un mare teatru. uncle se
ittelvard si apoi imediat luau ca cuta vizittne i.yi recapata uspectul pezinta ittionut ei lam l untie in
aceastu in actualitate, .nu Ind pot si te trezeSti. Acura, duci
owl set' nu salut, cu o larva reve- nadu$eli nesuferite si ceilduri care adevarat ficcare seard, este purtutel in triumf
primdvara: timpurie, adusa le gonesc din oray. Noi n'avem Pri- cu tine, alai mutt ca oricandnesta. de miiie de spectutori, cari o adorn
ren(a ierni grele. In pdnital do!' de d tied, dol. care nu- esle
pe arip de pdsarelelor, itunite ca radvara. Avem cote alai frumoase altceva decal o inconstientd nildej-
*
Sydney,
niste ett eitori sosill ea trenul in schintb,
lume. Vestite sunt de in prelungirea 'vietii. Tot Prima-:
CABLOGRAMA din
statie, mai cureind dealt prevedea toarnne dirt capitala Australiei, ne instiinteazii
orariul c. f. 7'. toumnele ToimineVi. Ele ne-au vora q-1. dd. &I nu crezi ca e gea. cit sapinuidna treciita a avut loc
In ziare au apdrut reclama fa- inspirattablouri 'pictorii, in Cele mai de inantanuL premiera filmuiui Parada amoru-
bricilor de gkiata artificiald; Pee- seama au irifluentut asu. $i va veni vremea sd te duel sore lui" cu- Chevalier, la cinematogra-
cum sl aceea pentru cele vidi bone pca sensibilitatilar saftelesti dcla gard, sa te sui in Den, sd-ti, iei mu-
ful Prince Edward". Reprezenta-
siropuri raeoritoare; greidinile de seturd, canatand trista rezonanta ce sa in restaurant. sd te culci ea a- te (ia a lost transmisa- in intregime
. rasfreinge in -nostulgica poezie cusd,
curd vestesc desehiderea 'tor; hote- papulara plimbi
in vagonul de dormit. sa
pe peroarie neéunoseute, sl min radio chiar in timpul proec-
si in jalnicul suspin al
Ittrife, din localiteitile butnewi e. serii ceirtI pos ale n stutji din tdri- -tiei in cinematograf, amiralului
Byrd si tovardsilor sai de expeditie.
chicemil clientela sd-$i retina came- doinelor.
,

Dar in vreme ce toainna este in- le streine, sa eolinzi$tecti ()rase eu oa- cari se aflau la polul Sud. Dupa
xe; pe ici pe colo se ivesc carutele- cheierea unui MAI copilot din cai . meni pe cari nu-i ea' existd,
terminarea spectacolului sosi un
car e duc -cal'alnizi spre locurile .de aia si este atdt de sei eercetezi easele unde-au trait cei
itride incep construcleile; mustele, lea' vietii, primeivara devine Prelu- pe earl i-ai citit.-. mesagiu care spunea cd transmi-
ametite inca, se treiese din soinnui trista, Set mdrturisim insa, c&si volap- siunea,, prima care s'a primit a-.
din
tor letargic, cuibdrit Di crapdtur;le diul anei serii de incdnletri. dela tatea edldtoriei li-o turburd. de colo, ar fi fost excelenta si
ferestrelor; 'pis..itile se toldnesc in c'are cea ddntdi, este' evadarea rele mai mate ori. dorut dupd lu. fi constituit o adevarata, desfatar.
Petele de soare; copii,i aleargd cu . m a ilea is( o cit ()tire $1 colidiána. . pentru Byrd si con-Tanionii lui.
C ti ochii pe gearnantanele expuse
curile de unde-ai Weal,- Ti se pare Publicul din sala a primit cu entu-
,capul gol.
isl, ununtil 'intrurea. Ia, eitrine, edldtoresli in gdnd, pd. ea, nici nri mai existd $i ai vrea Sd siasni mesagiul lui Byrd.
Prinuivura ri:ndii.ti-se ca i $ti la 'feTeastra unui le revezi celt mai curdnd. FrIcurqe
yorin solil ei! * *
* compartiment de-tren. Pe masurd teintoarcerei ale plecetrei.
sant identice eit cele.
Numai cd acuma nu ACTUALMENTE delicioasa vede-
A.. venit. (Dina o noapte de fur- ce strilpii de telegraf fug inaPoi si ta Clara Bow lucreazii de zor In
de mai este 'de vina primetvara. ci
Iona. Ploaia fusese strabd . fir ele pa r sel te" lege de- locul
tiainna care musca realizarea ultimei ei productii The
astir eit' rudi-
Auld de lumina fulgerefor, iar pri- unde ai plecat, ca placa unai na ei privesti -ceimpiile Saturday Evening Kid". Inainte dn
mete (uncle erau indicatia rnurelui ce se initarteSe a 1,ncepe luCrul. Clara, care dupn
Izolarea iti del pe nesiintite ..enti-
xegisor al nuturei; care eiddea dru- imens grumofon. pregatirile plecd- mental morti.,i.... cum instiintasem pe cititorii nostr:,
llii al grandiosului spectaeol. Via mal intdj .

Nensuritor e versul lui Harau- Suferise un accident care' putea n-


dor rei, frigurile nerdbddrei care cresc vea urmari funeste, si-a petrecil
0 nond primavard, un noa ui- court: partir c'est mourir nn peu! cateva
de viata, o nolla, Tdvna de a trdi dela twits la ceas, grijadedea anunulelsa La care Maurice Donoy a pa:spans: zile, in rnuntii din Imprelu-
Los Angeles.
intens. fa ecro prcocuparea mais mourir c'est ;.artir b?aucoup! iiniile
Cu o discrefie, cu care numai na- ere_nn Milan deschis, apoi mirosul
tura ltie sa.li, arate uiinitoareleuil-
pj -41-1144.444444+1.1444+44-0-1144N444-0-11-114-14+14+11.+4-11,
podoube. a inceput verdele sa
jeased _de-alungul cdmplilof. nil
inceput Ii florite sit dea de vesty.
Incene marea simlonie a co'orilar.
La tara, oulTi.eniiau inceput sd
MARCA PAONDIALA
destipea3ed ferestrele. Acrid sdna. ULTIPAELE CREATIUNI
los, moil-spat; advednd mirosid pri- ARTISTICE SI SE RVICII MODERNE
Care pia madqte, pa-
trunde biruitor pein inedperi. ea
sandlatea intr'nn plelindn balnue.
La orase, $iruri lungi de trdsuri
si, limuzine se tardse ea niste reline
uria$e, prin multimect pe jos, care
ese la eduip. $Öseaua noastrd isi
gdzduieste din nou musafirli.
nreile in rochii subt.ri, etc primaea-
ra in par i in priviri, coniii Ci
jwiniVivora in jocul tor sbardainic.
completeazd armon-os cdnlecal nu-
turii ce reinvie, cdci primetvara c 0,9,cp
vt copillor frumosi si a femeilor li-
Ora.yel.e $1-au deschis ferestre'e.
a$a precura satele si-au des'init
Pe ale lot. Svonul tainie al tinerelii
impulsive ne impresoura. ea un -`'
zumbet 11e albine si primele ad:eri GP 1). \ G\t-
parfumate invioreazd sufletele tri-
ste care: zdmbesc ocestui nou dur
damne:eese.
Ca scdpatd clintr'o temnitn ume-
dd i neagrd, omenirea aleorga sd
calce pe pdmdnt nou pe iarbd
NNI [>A
W\sci°\
fond, in vreme ce furnicite
(Well pornese harnic.e. set rein
munca intreruptd la primul vein(
,din toamna trecutd.
Si. intre inchisoarea din care e- 3

www.digibuc.ro
3 Apri lie 1930 HEAL1TATF,A ILUSTRATA

RTA ELIGIOASA A ESCENDENTILOR LUI OLOMON

Bltdia de la Lasta (1182), and regale LALIBELLA se lopta cu Itatele salt rfisculat.
Artistul, un abisinian modern, a pleat pe vechii rásbainici, cu
XPERTII artistici, au isprávit Abisinieiiii sustin cá n'au fost nici-
de curând tin studiu, astipra'a- odatá bátuti In rázboaie i cà istoria
cestui Ciudat tinut african, A- lor dateazá din timpul lui Orner.
bisinia, care posedá un' gen de Colectia de picturi abisiniene, a d-lui
prcturá cu totul prOprie. Charles Steiner, stârneste acum mare
Cele mai vechi legende abisiniene, admiratie la Paris. Sunt primitive, dar
spun cá fiul lui :Solomon. si Regina de usor de intéles foarte deosebite de
Saba, au venit aci, inteméiind dina- picturile ultra-moderniste.
stia imperialá, care mai guverneazá D-1 Steiner face urmátoarele aprecf-
Hincá si in timpurile de fata. Se spune eri, asupra abisinienilor:
cà datoritá remarcabilei vigori a ace- Ca i. alti primitivi, dau putind im-
stui Monarch, clasele auvernante portcmtei peisagiului i adesea fondul
impáratul, coboará. din el. Tot el a a- e de o singurei culoare.
dus aci religia mosaicá, urmatá de Au insä un mod armonios de a a-
créstinism, In anul 341. . ranja figurile, sistem care märeste a-
Sangele solomonic, e mai pur pe po- tractia picturilor.
disuri, unde se.grtsesc i cele mai bune Culorile sunt foarte vii si cu loate
bucáti de artá, mai ales In biserici. cà sunt greoiu aPicate, produe un e-
Sunt lucráte pe piele :de'oae, altele pe fect cald si luminos ce interpreleazä
pánzd groasii de bumbac. Norte cored aparenta obiectelor, sub
Artistii atribuesc máestria lor, fap- soarele tropical.
tului cá se trag din Regele Solomon, Figurile personagiilor principale, au
cel mai intelept monarch si din Regi- o expresie francii".
na de Saba, care a. fost deasemenea o Cele mai bune bucáti ale acestei
ferneie de spirit. arte, decoreazá marile biserici din
Dám aci câteva reproduceri, repre- Axoum, Gondar, Dobre-Libanos si Ad-
zentând evenimente din timpul cresti- dis-Abeba, capitala i peretii lor
nismului, isprávi de ale eroilor abisi-. sunt_ acoperiti cu fresce reprezentánd
nieni, scene istorice, portrete ale ma- diverse scene religioase, dând nurne- Un portret fealle admirat al Impfiratului
rilor liguri. nationnle, etc. LIDJ YASSON, care inseamna Micul lisus"
roase detalii asupra vietii abisiniene. tin reputat descendent al regelui Scaomon

www.digibuc.ro
RELITATEA ILLSTRATA 3 Apretie 1930

*AT-0! Se cobori, paCch surazand, df Pe pa jijen infloritil, in urma pasitor ina


tablou, co buchetele de flori de camp, ripati ai acestei femei eterate de o incorri-
prinse in neoranduiala, intre faldurile yarabila fluiditate, doi
].purnoase ale rochiei ! Mainile aurii, Eol zeul sagalnic al vänturilor, urrnäre-
de razele care strabat iwin desisul padurei te o Iimfã. nfAsurata in voaluri ca panza
.

de portocali arunch, eu on gest de gi-a- de pManjen care-i descopar, mai molt de.
Ltie tinereasch, petale (le trandafirì in cale... eat fl ascund, formele feciorelniee. Er o
y blonda ca soarrele de Mai, proaspAtii, din- inliIntue: ea" se impotriveste, dar un zam
't awl; buzele ii sunt de mhrgean, pielita fra bet plin de intelesuri, destainueste indras;,
geda, aproape strAvezie, oeltii limpezi ca netutui, mai molt dectit orice cuvinte:
cerul dup,1 ploaie si parul are culoarea lu- Fugi incolo, iitiiiii da pace
eeafatallui de dimineath. IL adolescenta mu- Lasa-mh i vino 'ncoace !!
gur catifelat, in evolulia-i spre floare ! Asa se sbat la fantana ithrancutele rm.
Peste enteva luni, in Julie, ,r1.0 N,,onl niai mene, in btratele eiobanilor, duiosi cant]
reconoaste ! Gura i se va inrosi ca razele a anta dip .flucr. Irish atat de vicleni cand
murgului. ochii vor chpilta tmanta intum, prim] fetelE pe 'mserat, singure,
,.eata.,-voluptoasa a eelor parfumati, pärul portei....
31 va imprumuta creflexele aurulffi in fuzione: De sits arno sul, cu ochii legati, se
copila se N'Ia prescbimba in femee. pregateste Sit dea clrurnul arcultri! Sageata.
Ah ! Cum am dori sh rhmanh- ve$nic lu intinsti pe coa]rda, e gata sil porneasch
minoasii si suavA, asa cum a redat-o Bot- sbeirnairid. Pe cine va nirneri ()are. din grit-
ticelli! Fluture alb, palpitandu-si aripile pul trei gratii, cu bratele ell liOS ill
delicate, desmerdate ea de un fior. de ca1- intr'o flora bizaril. Choreia din ele, ii
dura soarelui ! e destinata rnica impunshtura, plrieut
Priviti minunata fresch. alegorica, de a- ninath ?
cum 400 de ani ! indrilgostit de Una din cele M,ai departe, Mercur culege !misfit o por-
tnai incantAtoare florentine a Renasterei, tocalh, färä hArmiasch ch e in prirnefdie
pictorul a irnortalizat-o intr*o atitudine, care cadh victimh, capriosului Eros !
I-a impresionat odath, cand, pierdot in ¡mil- Alegorie primilverei e alegoria tinereal.,
time, adrnira o petrecert campeneasch. Be- a dragoStei, a clipelor celor mai frornoase
gina shrhatoritri. era ea, Simonetta Vespuc- Iliu cate existh, a tot ce fe face siLl.caoialti,
ci, Primávara" de nut] tarziu, a-ceiebrului sCi vibrezi, sh-ti acordezi lyra..0"..r;.itir
shu tablou. viniei viata !
-!,...,.-,,.

(Coatinuare In pag, 8)

www.digibuc.ro
3 Aprilie REALITATEA ILI:STRATA

KNUT HAMSUN
E eat e de cludat ca literat, Knut Hainsun, until din cei mai celebri scriitori
J din lume, tot pe Mat e de ciudatã i viata lui particulara.
Cu toate acestea, in ce priveste practica teoria, detinatorul preiniului
Nobel, e départe de a fi omogen.
De exemplu: dupa toate aparentele, ar vrea sa traiasca departe de tunic. t»;
neoliservat. Dar pentru" un orn atât de cunoscut ea el, e imposibil si traiasca
nebagat In setund, inteo tara mica, cum e Nurveg.a. Si astfel marea inassa a cu-
riosilor-, are privirile atintite asupra lui.
Multiplele exemple, ne arata ea, Knut Hamsun, cufundat vecinic in cártile
lui, ramarie departe de orice civilizatie. Sofia lui insfi i a cmhparat un -automo-
bil, a Invalat sà conducä si intr'o plimbare faeutä impreunä, bietul scriitor fu
nevoit sa infrunte curioriozitatea multimei, care se ingramadia dq-alungul dru-
mului, ca sa-1 vada.
In calätoriile Sale, Knut Hamsun purta de obiceiu urr alt nume. Se da drept
un fermier, Hansen, sau ehiar doctor Hansen, (numele acesta este tot, attit de
obicinuit In Scandinavia, ca Smith In Anglia sau Popescu In Romania). Cu toate
acestea stia perfect de bine cá ficura lui era cam tot atat de cunoscuta in Scan-
dinavia, ca a lui Hindenburg In °Germania, sau a unui Edison In America l'ru-
curile acestea nu-i reusiau."Jurnalistii indiscrelt, vorbiau chiar a doua zi, iii
coloane intregi, despre fermierul Hansen. Ba unii din ei, iscanau chiar inter-
yiew-uri, luate autorului Foamei", acum multi-milionar.
Acestia si-au platit insa scump indrásneala, caci Knut liainsun a jurat, sa
nu mai acorde nici o intrevedere, nici unui fel de jurnalist .
tri urma cu cativa ani, celebrul scriitor, Intrepfinse o scurta calaIorie de
placere la Copenhaga. Europenii orientali calatoresc de obiceiu la Paris. In SCan-
dinavia, punctul de atractie e Copenhaga.
Hotelul Turist" unde domnul Hansen descinsese, a foSt In scurta vreme

j CINSIM Idiiär, impreunei eu manm sa.

din Osio. E in1retinut de fiul, lui din America. Al treilea,


un controlor e un Scrie. Se indeletnice-
ste numar en versurile lui si ascunde deocamdalVtot ce
imaginatia lui produce. Se intampla odata, ca un redac-
tor puse maim pe una din poeziile lui i un ziar suedez
o publica. Incepura sa carga scrisori din, toate pártile,
jar poetul diletant, intocmai éa celebruI säu frate,
se'n!'arie. De-atunci versurile lui sunt ermetic hicuiate,
intr'o caseta.
Acesta este fratele, contra cäruia Knut Hamsun a. in-
tentat pe vremuri originalul Proces, caci el voia sä poar-
te singur numele de Hamsun. El pierdu procesul.
Celalalt frate i fiul acestuia, isi schimbara nu-
niele de Mina voie. Knut Harnsun le dadu
pentru aceasta cateva mii de coroane
rudele sarace ii Iruplinirä dorinta.
Krud flamsun: In toveíreqia a doui prieteni. Benurnitul scriitor este o fire certfi-
Jos: Ulti,ma botografie a scriitorului. reatä, "care a dat Inuit de lucru, in al-
timii ani, with mare numAr de avo-
invadat de multirne, astfel ea' bietul hotelier nu mai stia uncle cati, fie ai lui, fie,ai celor pe care
li e capul. Domnul Hansen, a trebuit pur i simplu s'o stearga dadea in judecatä, pentru motive
inteuna de zile pe scara de serviciu, cäutânduli un alt refu- variate. Urmatoarele raspunsuri. la
giu, dar Bind cunoscut pretutindeni, se gräbi, spumegând Intrebärile puse lui Hamsun sunt
de furie sà ia drumul inapoi, catre iadul lui din Norvegia autentice i provin din insus in-
de sud. Si acum vine partea cornica: un ziar danez a publicat darjitui condein al rnaestrului.
totus,-un interview, care era scornit pe de a Intregul. - Care e deviza dvs?
Knut Hamsun pre violent prin ziare. Dar tocmai Acea m lui Augustin, fes-
astfel a cazut in cursa i ziarele au putut da cititorilor lor, tina lente .
pretioasele sale rânduri: rânduri simple, violente, care-si de predilec-
trägeau váloarea din renumele scriitorului. - Ocupallif
Un alt cunoscut scriitor a indrasnit sa numeascä.: cut- tie?
tutu ridicolului", ostilitatea inaestrului NO de presa. In timpu' liber dau eu car-
Lui Knut Hamsun ii este totus imposibil, sa se sustragii tile!
complet privirilor marelui public. 0 dovada: Inteun colti- Ce fel dé carti preferati,
sor Indepartat al mosiei lui, si-a dada o coliba - in care n atu ral dupa ale dvs.?
scrie, locuintä in care el, milionarul, are numai o simpla Nu-mi plac- cartile, Apre-
inasa de lemn, cártile lui i un maldär de lemne pentru foc. ciez mush' povestea untli evadari
Cu toata cerbicia maestrului, un fotograf a prins totus pe placi din Siberia, a lui Klatsehko.
adäpostul acestui tabu si l-a adus la cunostinta marelui public. Ce fel de nume agreati?
Cfind a implinit 70 ani, asociatia scriitorilor norvegieni si-a Nome de oameni? Le6 e
dat mare ostentali, ea sa-i faca un dar demn; in acest scop; i-a fromos, iar Alexandra imi pla-
fost trimis un urcior urias de argint cu instriplia Maestrului". ce si el.
El retrimise asociatiei darul" sustinând cu toate cele tioua- Carei figuri din istorie ii
zeci de carti scHse i publicate, cä nu este scriitor. Scrisul este dati preferintä.
o ocupatie secundarä. Eu sunt Wan", explica el laconic, intr'un
lexicon biagrafic. Adel/And Insä e ca, atIministratorul lui li ingri- Cunosc putine dar nici
jeste ferma pe când el, maestrul-taran, n'are decal dreptul de a-si nu- printre acelea na- pot alege. A-
mdra vitele Dumineca. aceia pe care li dispretuest mai
Iubeste Insa i intelege viata de lark ea nimeni altul- sunt politicienii din
in It I t,
Knut Hamsun are in Norvegia trei frati. Unul este cisitlar si gospodar. timpul rAsboiului mondial .si ur-
Are o vacii i cateva oi. Al doilea e un fost pazn,c al cisternelor de petrol matorii.

www.digibuc.ro
1iLIiAtÉA ILUST RAT A 8 Aprilie 1930

VRETI SA FILMATI?
Marele concurs de fotogenie, organizat de REALITATEA ILUSTRATA". Cistigfitoa rea concursului va turna la
Paris, intr'un film sonor l vorbitor, In versiune romAnti i francerfi, la Inceputul lunei Mal.
La Inceputul hmei Mai, va Ines- oxigenarea nu serveste la ni-
pe la Paris turnarea primului mic; pe and veritabilelor blonde
film_sonor i vorbitor, ou o versiu- ale Nordului, li se deschide culoa-
ne in limbs, romând, film lucrat reta parului pe bandg, a blondelor
regia si punerea In scend: a slave sau romanice, se inchide.
d-lui Maurice Gleise, unul dintre SA fim intelesi insd: multe fsmei
cei Mai mari regisori ai Frantei, eu pgrul.negru, frumos, au tdcut
care are atelierul si firma sa pro- carierg la cinematograf.
prie de productie cinenaatografic. Dar singurd frmusetea, nu poate
Rolul principal al acestui film. duce la, carierd.
va, fi interpretat de d-ra Nelly Existg persoane frumoase, apa
Costa, tângrd artistg româncg, sta- ritii strglucite, care In film sunt o-
bilitá la Paris, care a obtinut mari dioase sLvice-versa.
succese, in ultimele filme franceze Maquieurul sau frizerul teatru-
Revista noastrg a fost invitatä lui, sunt cunoseuti ca pers Jane
instituie un concurs de fotoge- foarte insemnate. Asta o *tie toatd
nie pentru alegerea unei interpre lumea.
te In aoest film. In Europa, nu prea sunt la pret,
Laureata concursului nostru, va aparitiile naivelor american" sau
interpreta al doilea rol principal siveet,girls" (fetite dulci). Le pri-
al filmului si va fi invitatä la vim ca pe ceva searbäd, copilgresc,
Paris, de case producgtoare, la in ea pe o limonadg. Noi cerem un
ceputul lunei Mai, când va incepe chip caracterizat sufleteste, mode
turnarea. lat dupg cerintele scenariului. Cu
Poate ooncura orice tangrA toate acestea, In ambele oategorii
doamnd sau domnisoard, intru de erdine", fardul trebue sa ving
nind cdteva din conditiunile pu inteajutor.
blieate mai jos si calitAtile enume- In cercurile cinematografice, se
rate In articolul urmgtor. Candi- spune:
datele din toatd tara, ne vor tri- Ceeace nu da natura, supli-
mite o fotografie bine reusitä, (de- aeste fardul".
ed este posibil, mai multe) impre-
and cu buletinul pe care-1 publi- COLLEEN MOORE: eel mai fermecdtor ztimbet ***
cam la sfârsitul acestui articol, nici rotundk nasul earn nu se ad- Stdpanirea de sine, este una din
Dintii sändtosi, albi ca laptele.
mite, oi trebue sh aibä o linie gre- sunt indispensabili deoarece ies in
ceased, clasicd i nárile foarte bi- evidentd la cel mai rule surds din
ne profilate. rol.
Expresiunea ochilor trebue sd., re- Blondele sunt preferate pentru
dea perfect, starea sufleteascd. Cu-film. De aceea, multe novice Isi o-
loarea irisului, nu trebue sä fie xigeneazd pdrul, pentru a avea
niciodatg, de un bleu prea deschis, mai multe sanse.
caci priza fotograficd, o deschicie Dar pelicula e teribild pärul pig-
si mai inult, dându-i o aparentd de mentat de naturg, in culori inchi-
Gura mica si dintii albi i sanatosi alb. se, apare intunecat in film, astfel
ai artistei MARY KID
po adresa: REALITATEA ILUS-
TRATA" str. C. Mille No. 7 etaj. II,
Bucuresti I..
Toate fotografiile, vor fi trimise
prin intermediul nostru la Paris,
umre un juriu alege pe oea mai
frumoasg oandidatg. rom. &leg. I-
mediat dupg hotgegrea juriului, a-
leasa va fi invitatd si va pleca la
Paris.
Termenul de inchidere al con- Nasul i privirea DITEI PARLO
cursului, este 20 APRILIE 1930.
Inca odatg deci, poate concura primele conditii In tinematograf.
mice doamng sau domnisoarä care Fieoare miscare'n patte, este lure-
tntruneste oare cum, conditiunile gistratä de DbiectiN ul pgtrunzdter
expuse In artioolud pe cere-1 publi- necrutgtor al aparatului, astfel
cgrm mai jos. c6. toate trebutsc sit impresioneze.
Acest milked me-a fost trimis Se cere totodatg, o serioasä edu-
dela Berlin si ggsim oportun catiune sportivg. Scenariul modern
sag publicgm Cu prilejul concur- o pretinde foarte des.
Societätille producgtoare de filme
Iatd forma in care sunt lansate din strdindtate, cer la angajament,
deobicei, ooncursurile de fotoge- pe langd celelalte, rdspunsuri
mie: la rubrica sportivd: stiti sg, add-
wwww
SE CAUTA teinard doamnei
riti, sg innotati, sd conduceti au-
tomobilul, sg dansati ? (ce fel de
sau domnisoarei, pentru rolul ti- dansuri ?) i In genere, ce fel de
tular al unui film. Condifiuni : sport practicati sau cunoasteti ?
suplet, gratibasei, .greutate 48 kg. Curajul personal si temeritatea,
ineiltirnea'1.60 m.; talia 56 cm.; trebuiesc dovedite adeseori in sce-
înälJimea frunfii, dela Par Nina ne foarte grele, ccithu1te situatii
la reideicina nasului 6 cm.; na- seinzationale, nu pot fi totdeauna
sul, dela reidewinti pânei la vârf trucate.
41-h cm.; distanfa dela buza in- Asa dar, nervi sdnäto*i.1 Cdci a-
ferioaret, panel la beirbie, 31/2 ceastg activitate, uzeazg, nervii, In
cm.; distanfa intie maxilare 11 cel mai Malt grad. Artistii trebu-
cm.; distaufa hare cele' cloud iesc sg cunoascg arta de a se con-
colfuri ale gurii 5 cm. contra, deoarece in atellerele stu-
(Acesten sunt meisurile, care diourior, se turneazg, foarte des,
se potrivest mirnmatei artisti câteva filme in acelas timp si in
germane, cu., temperament sudic, imediata apropiere, se monteezti
Jenny Jugo). sau demonteazd decoruri, cu oblei-
nuitul tgraboi: ciocgnit, sbarngit
. Dar tocmai subtilitátile care SO-. de ventilatoare, orchestrg si stri-
vin, scapg deobiceiu de mäsurdtoa- gate.
rea In oentimetri. Fruntea trebue Concentrarea joacd un mare rol,
ell fie boltith. bgrbia nici ascutitg. Ine niatoeres ertistA garmanit JENNY JUGO (Conitnuare in pas. 10)

www.digibuc.ro
3 Apritie (930 nEALITATEA ILUSTRATA
PRIMAVARA (urmare din pagina 5-a
De vorbi cu Miss Banat E primgvarg!
Naiva ucenieg timidä, studen-
Privighetori, viodete, tranclafiri,
nopti instelate si o fata cu luciri
ZidiA POARTA unei cochete vi- a publicului ? Nu mai vorbesc de ta idealistä si entuziastg, moide- enigmatice ca adânCul mgrei ne-
le din calea Bogdanestilor, fireasca temere simitita aldturi de zia la 20 die ani, femeea mgrginite intre gene si primavara,
sunt intâmpinat de tang- celelalte 9 frumuseti, care concu- maritatg, in cgutare de noi sensa- regina timpului, ese din cadrul
ra si gratioasa.Miss Banat. ram pentru titlul de Miss Banat". tii arzgtoare, cocheta pe pragul realului, intrg in acel al basmului
Cu zâmbetul vioiu, facându-mi o Fiindca la titlul de Miss Roma- deelinului, avid& isa, trgiascal in- inghirlandat cu avânturile inimi-
reverenta care tradeaza pe fosta nia", vä spun drept, nu m'am gân- tens ultimele clipe de isbândg, lor sträpunse", ca in ilustratiile
elevg a institutului Notre Dame" dit deloc, stiind cà el trebue sa re- toate, desmartite ca dupg' somn, sentimentale.
fluturând sagalnic buclele ce-i vinä cu adevarat celei mai frumoa- isi indulcese privirile, surgd mai Pe un zid albit de cornul lunei,
atarna pe umeri, domnisoara Eca- se dintre româncele noastre". gales, mai languros... doug siluete negre se apropie in-
tetina Tclranu Catita, cum o nu- Modestiei cu care spusese fraza E jocul, razelor vesele de prima,- cet; profilul celei mad innalte se
mesc ai casei i prietenile sale ultima, li urrna una de satisfactie varg; femeile capaitg, o straluicire pleaca," usor in jos ! Celdlalt cizelat
surprinsa de neasteptata mea vizi- personalä. artificialg, ca in lumina inselgtoa- cu finete de medalie, ridicä, cu tea-
ta, exclama sgomotos : Dar pentru Miss Banat" am re a rampei; barbatii intare mai mä, frunteal... Doug brate, ca doug
Banuesc cà vii sa ma inter- avut dorul aprins al reusitei, din des capul dupg ele ! aripi negrecuprind lin, umbra
viewezi". pricina cd la Timisoara fusese pre- Prin alei singuratece si grädini cea mica, cu o miscare blandä, si
Si mai inainte de a-i intari spu- feratä si clasificata Intka, o dom- Inverzite, de un verde crud, fraged violentg in acelas timp ! Gurile
sele, o ia la goana dealungul cer- nisoara din Lipova" ca pie1ia umii copil, pereehi- pe- sunt atat de aproape eä niei o ra-
dacului, se opreste nehotarita si nu Si razând sgomotos pe socoteala rechi soptesc acelieai?i cloud cu- zd de lung n'are loc sd lumineze
stie care usa sa-mi deschicla. concurentei invinse, adaaga : vinte, de cand lumea ! Intro ele.... i cand s'au amestecat
Incercand sa-mi ghiceasca gân- Ma nelinistia numai Mis De fiecare datd, sung altfel, man- intr'o singur g. patá neagrà... se
dul i cu nerabdare caracteristica Arad", singura careia ochii mei ii gde altfel, mint altfel... scutura peste tabloul idilic flori al-
fetelor ce se gäsesc in situatiunea acordasera dela inceput titlul ray- Primavarg, arnagitoare, perfidd be de cires, ploaie märuntg si dea-
de a raspunde pe nepregatite, In- nit. si nestatarnied ca dragastea ! sg de petale imbglsamate, corting
_

trebärilor curioase ale unui gaze- Ce am simtit losà când d. Re- Adie un vânt de indemn la via- disereta.... retea de vis i poezie, in
tar, gingasa Miss ma Intreaba repe- breams a anuntat rezultatul, senza- tg, ca un ecou prelung, un susur spatele cdreia Prlinfivara ironica,
de si cu abrajii Imbujorati de eura- tia predarei esarfei regionale, de de melodii al inimilor, care-si can- pulverizeazg miresme de belie,
jul de circumstanta: catre Magda Demetrescu, felicita- ta fericirea sau isi susping dorul stropi din licoarea vrdjitg, a iubi-
rile juriului si defilarea prin fata nemärturisit!.,... rei, în atmosfera romanticg ro-
aparatelor de filmat, iata clipe ne- E ininul creator al naturei, lung- mantismul invechit si mereu nou!
sterse cari nu se pot reda in cu- busit in zumzete leggngtoare, in a natured in freamgt de redes-
vinte". cascade de ciripit, in jurgminte cu teptare !
Preferintele dv.? voce joasg, gurg n gurg! Hyena
Nu am dorinta mai puternica ---**- **Art tttt -- .*-**--*4-1111-144114-41-0-01-11-41+--4-1-44 -- -----{14+1144--44-11---44-11-11-1-
deck sa ma dedic artei cinemato-
grafice. Pentru eleva crescuta in
mediul gray i posac al calugarite-
lor, poate cà trecerea bruscd la,
scena i ecran sd Insemne un lucru
fàrà rost, ceva nenatural. Dar ce
r° Nu frebuie
vreti, înclinàrile biruesc prejud.e-
catile si gândurile. sa mai aveti
Incolo, va asigur ca nu es cu ni-
mic dn firea i rostul fetelor de
vârsta mea. Citesc mult, nu oda-
SbArcituri
ta mamica imi stinge suparata lumi-
na, pictez, fàrà pretentie si mà
plimb. Aceasta din urma distractie, E foarte usor de a Impiedeca formarea sbArciturilor, dacg luati
mi-o ingadui cat mai mult, de-
oarece afara, in aer liber, in natu- la thnp mAsurile necesare.
ra, intelegi viata, oamenii si tot ce CurAtati dimineatii si seara obrazul Dvs., cu un tampon de
te inconjoara.
Proecte de viitor ? Nici unul. vatI Imbibat cu LAIT INNOXA.
Am timpul sä mi le faurese de Pielea Dvs., iritatii din cauza vAntului, a prafului, va fi mai
D-ra ECATERINA TARANU acum Inainte.
,,Miss Banat" Dupa calkoria pe care taticu IntAl calmatii l apoi curfitati pAnii In fundul porilor, va putea
mi-a promis sà o facem curând dar s respire In libertate, conditie esentiall pentru a asigura sA-
Uncle vrei sa iei loc " ? in Franta i Elvetia, te pome- nAtatea epidermei.
Ma opresc involuntar In bibliote- nesti ca mi se implineste visul vre-
ca i incep interogatoriul: Veti fi uluiti de a constata progresele de Inbungatire a tenu-
Varsta d-voastra d-soara ?" unui angajament ide cinema"
La 20 August implinesc 17 Cu cele ditâiu rotogoale de fum lui Dvs., duipA un tratament de cAteva zile, care este In acelas
ani". ale delicioasei tigari oferite de d-ra timp foarte simplu si economic. Cu ajutorul pudrei tenul Dvs. va
Ochii negri, parul saten, bucle Taranu, din cutia tdticului, mi-am cApAta strAlucirea pielei unui copil. Pielea Dvs., devenind sAnA-
lungi, fata alba cu doi bujori dis- inchis bloknotesul, luandu-mi ra- toasä nu va mai avea sbarcituri 5i nu veti mai cunoaste groaza de
creti, gurita mica, ascunzând un mas bun dela Miss Banat". a Imbatrani.
sirag de perle maestrit asezate, sta- I. BANCIULESCU
tura supra., gratioasa, sunt amanun- 411141&.. 111,414111111,41111-1111S.
tele asupra carora renunt, evident,
a mai pune intrebari si de aceia MARCA MONDIALA
trec mai departe.
Carl sunt impresiile d-voas-
tea' asupra concursului de la Si-
naia ?" supune pielea unit! regim lactal
A fost ceva dumnezeesc. Pi-
torescul localitatii pe care o ve- Depozit la toate Farmaciile, Drogherille qi Parfumeriile
deam pentru prima oara, adorabila
primire i gazduire in hotelul Ca-
v)
rairnan", ceaitil de cunostinta, se-
rata stralucita de la cazino, jocu- 1144-4444-1-11---------1-14+144-14-1--

rile sportive, plimbarile cu sania, N1


etc., amintiri peste amintiri, care
imi defileaza si astdzi prin minte, )
VIZITATI EXPOZITIA §i Magainul FABRICILOR
facandu-ma sa am regretul timpu- 1 /
lui, scars atk de repede. 14, )
Dar concursul !! Nu stiu cu ce v )
putea incepe. Cu emotia
Oda primelor amicitii legate in-
tre frumusetile adunate din toate CONTRA TUSEI
M. $tefánescu Grivita
colturile tärii ? CERETI Strada Lipaaani, 87 (vis-a-vis de Lupoaica)
Cu placerea lacoma de a fi stat )
de vorba. nurnai cu Mariana Mirica Dombeane EGGER" / Oexisarva do Legume Compoturi G Marmalade
draguta Miss Moldova"? ta ambatale at-Waal* Olocolati Nomboank i Patiserla flab.
Ori cu fiorli clipelor acrid a- tweleadi et timbale
yearn al terunt privirea juriului

www.digibuc.ro
RELITATEA ILUSTRATA 2 Aprilie 19841

MONDEN E
Sus: La Teatrul Lyric" diri Capital& s'a .reprezentat revista Rouge et Noir" dè N. Ki-
ritescu, jucatit de diletany din innalta societate, Iii folosul Soc. Principele Mircea"; stânga:
jazz& de diletanli; dreapta: o scenci de balet, din acelas spectacol.
Jos stânga: Dreigcliasa Alice comandor CoandA, in costum de marchizei, premiatii la
ultima sezeiloare literarci a Dirninetii Copiilor". Jos dreapta: la Matson Française" a alma
loc ori bal cosh:mat perttru copii, al cdrui venit a fost subscris pentru sinistratii din
Franta.

Carli primite
la reclaclie
Au apArut
ritmice"
de d-na Lia Mi-
rea, versuri de o
extrernA

44-1,14+.14-14-144-0-144+1-1-1-1444-11144-14-M-1-1-1-1-1-M44.444-144+144444+44.-14 444-444.4444-4444-14-1-M-14-114 4-11-1444114+.4-1144+-14444-144-444444-11- rt t+f-1-1-0-14f4-1 .-444444-04-1144-1144-044-044-14H+144+1Th +-144+#44-14+-444-144444/+4441-14

BEIM ,i-U='1==V+=:-8-1-114-itt-ttVatittit"filittr=1:::1:: :::

NH eumpArati aparate foto,


:111-1;=77:7111
Pétrole Hahn
grafiee aeeesorli pinfi
ee nu vizitatl expozitia de la contra cAderel
pAirullul, contra
ingítretel I a
Btsi vrardul ACADEMIEI No. 3 tuturor afectilu-
unde gásiti CEL MAI MARE STOC, nflor pfirului.
Este 500 modele din ceie mai renu- Prescris de cátre
mite fabrici, cu preluri de concurentli
corpul medical.
De winzare la toate tarmacWel
PLACI, FILME i HARTIE drognerel partumertIle,
aaloanele de eoafuril. etc...
din renumitale Uslue itIvlisztoto".areaft ffi
CettHi 0I-WITURA" Mama lit@raturillor
+4444+644+44
Alms
'406,

www.digibuc.ro
3 Aprilie i930 HE.41.IT4rEA
VRETI SA FILMATI? (Urmare din pag. 7-a)
In cariera unui actor de cinema- Diverse le scene, nu sum turna- Festivalurile revistei REALITATEA ILUSTRATA"
tograf. te" la rand, dupa indicatidle ma-
DUMINICA 6 APRILIE a. c. la orele 3V3
d. a. va avea loc la TEATRUL LYRIC

UN EXTRAORDINAR FESTIVAL
ARTISTIC-LITERAR organizat
de revista REALITATEA ILUSTRATA".
Distinsul critic de arta cl4 ADRIAN MANEU
va conferentia desprc:
INTRE PESIMISM SI BOX"
D-I A. de HERZ Cunoscutal scriitor
si autor dramatic
va citi din schitele sale inedite

Cele mai reprezentative personalitäti din


lumea artisticd, vor apdrea la rampd
Recitäri ã monoloage umoristice, productiuni
de muzic8 vocald si instrumentalg, exhibitiuni
115 ul blond, face mare efect in film de dans, numere excerrizice., senzationale

Biletele se gäsesc la sediul revistei, Str.


Sdrindar 7, 1a ghtseul special dela parter.
1-11+11-1-11+44-0-1-0444444444-114444-1-0-11-01-1-11-1-11-H-H41144+11-114-11-1414+114
t Ty*, r-------f-f* -.tern* ---e--11-.0.14,11,11.1-111-1

Coafor de dame HEGER


Ochil Conine! Griffith Str. Regaitt 8
nuscrisului, ci toate scenele care Avind cel mid perfectionat a-
se petrec tn acela$ decor, sunt 1u- parat pentru ondulatiune per-
crate dintr'o data, fara nici o con- manentd i durabilacoufat
siderate, pentru ordinea lor. manicure; specialist In vousttul
Se 'ntelege dela sine, ca foarts a- pärulut in cele mai chile& it
desea se lucreaza 12 ore in conti- IN PLATINZtii\\ naturals culort.
nuu de multe ori si mai multl,
fArtt nici o pauet; e muncä grela si
istovitoare, caci trunchtarea aces-
tei activitati, ar insemna cheltueli
SAFIRE EXPOZITIE PERMANENTA de
prea mari, repetate, pentru admi-
Mstratia
Dar edrucatia intelectualä ? Ea
PERLE
ETC r*I" MOBILE
SOLIDE, ELEGANTE
nu poate fi decat de folos, atunci ((e
dupa comanda stil modern
cand e realä. Cuno$tinta limbilor GASITI numai la FABRICA
straine este foarte pretuitA, intru-
cAt ajutä la turnarea benzilor pen- COSTICA IONESCIJ Str. Ursului 35
tru export. Cort'S*7;.i.c.j.cif Tramvai 14
i 24 Statia Mihai-Bravu.
Actuala situatie a ci.nematogra- tuRNisoo
fului, cere interpretului i o seri-
oasa educatie de canto $i declama- *-114 114 .... 4.* 0-1 .44+, 0-14 t. IF 141-1444
1-1-14-#44.44444-1444+0+1144-1-f-14114-11-04
tie, deoarece filmul vorbitor $i so- 04-144.44+0.1411.44.44440.4444444444444-144.4 m 444444444-144.444444 m *44-fo4 0+04+1+0
nor. hirue pe toata
Dar ar fi bocu s ne lot rebAm:
Bärbla vedetel germane
Liane Raid
Ce nu se cere, unvo actor de
cinema?" A. J. FISCHER PRIMAVARA
a sosit i armata femenistä de pretutin-
BOLETIN PERSONAL deni asalteaz4 zilnic saloanele de modà
Numele si pronumele 1,1FARISUL" din Str. Lipscani 41, Etai
Domiciliul, str. No.
(Intrarea prin Strada Sft. Nicolae $elari)
Cmuna sau orasul NOTA: Este singurul punct unde Doarnnele si
jucleful Domnisoarele au prilejul sa gaseasca Wadi dupä
Inâliimea Greutatea (kg.) gust ultime modele origi,
Bustul Talia
nale aduse direct din Paris
Coapsele Lungimea picioruhil
(deh coapse la cAlca()
Lungimea tälpii Degete (form.)
Pa rul Ochii
Fruntea Faia
Nasul Gura
Bârbia Gâtul
Vârsta Profesiunea
++44-11-1144G11+144414
Ce limbi cunoasteli ? Studii ?
Sporturi ? Dansaii ? (ce fel de dansuri ? Cetiti REGINA UN AN"
romanul ulna concurs de frumusete

www.digibuc.ro
RELITATEA ILUSTRATA. Aprilie 1930

Cronica Cinematograficei
Cum se rateazit un tilm
N CRONICA precedentä am atunci pe Ricardo Cortez (care e Cum se manifesta acest curios si
pomenit, intre alte filme, de un extrem de talentat actor) ju- banal sentiment?
acel al lui Ricardo Cortez in- când In ultimul act, sentimentul a- Cred crt manifest5rile lui, se re-
titulat: Mefisto". Spuneam in- cela atât de omenesc, care s'ar pu- duc la cloud:
teresant, mai ales pentrucd este un tea numi: sentimentul papucilor 1) 0 supraestimare a tuturor
model de film ratat, adic5 de film regäsiti, acel relief", acea usurare, fleacurilor, legate de ideea tinere-
care putea fi excelent, cAruia Insä acea tihnd a home"-ului i tabie- tii. De pildà: o anumitd inflexiune
i-a lipsit acel ceva decisiv, care turilor recApdtate. a vocii, o anumit5 cupil a hainei,
transformá deodatd o schitä, intr'o Dar..., si aci este partea intere- faptul de a nu dormi donä nopti,
eapod'operä. Deaceea MgOduiam santà, asupra careia vreau sä in- etc., etc. Fiecare din aceste lucruri
sà ne ocupdm mai in amänunte, sist putin: neinsemnate, capAtd deodatO o bo-
de aceastà bucatd. Sentimentalismul de usurare, de gdtie de valori misterioase i o vra-
Un film este ratat, din donä so- care vorbiam si pe Care Ri- ja de nedescris.
iuri de motive: motive accidentale cardo Cortez 1-a prins si 1-a expri- In filmul Mefisto" acest proces
motive permanente. Ca exemplu mat, acest sentiment trebuia s5 de redescoperire Incântard, a mi-
tipic de motiv permanent, putem cilor prostii, legate de viata tinere-
eita canfuzia genurilor, cum e ca- tii, acea retrezire a lucrurilor la
ml pentru filmele vorbitoare, unde o Insemnätate noud; bucuria enor-
se amestecO In mod hibrid opereta, mä de a te pleca iute, pentru a ri-
einematograful si music-hall-ul. dica o batis1à cazutä, de a fuma ti-
Printre motivele oarecum acci- gard dup6 tigarà, de a sAruta, a sà-
dentate de ratare ale unui film, pu- ruta cu adevOrat o gurd veritabild
lem cita i insuficienta infelegere de fernee autentick gura rosà,
subiectului. tare, Insfarsit asa cum se fac gu-
Este tocmai cazul filrnului Me- rile cele adevarate..., toate aceste d. MIHAIL P. DAIA
1 isto". mici detalii, au fost bänuite de re- un tândr bine cunoscut în lumea
* * gisorii si actorii filmului. Dar nu- artelor ; d-sa reprezintä un CXCE,
Aceasta bucatà e o combinatie de biinuite. Avem sentimentul de lent tip fotogenic, remarcat 'de re-
Faust si Woronof. Un mare finan- pe care 1-am incerca, v5- gisorul german, d. Martin Berger
ciar din Wall-Street este bOtran, zand cil (ineva gdseste o comoard,
slab si bolnav, obligat s5 nu fume- seoate câteva obiecte, se
ze i sA bea lapte. Vis-à-vis de casa
lui, locueste o tân5rO de 20 de ani,
Helen, pe care el o priveste dela
uità la ele, le bagá In buzunar,
s'apoi trece neglijent mai departe,
lasiand restul comorii In pOrAsire...
Pota cnefiIiIor
fereasträ, In timp ce ea sare, râde, Rodrigue-Dedicalle". Scriso-
se joacd cu mi cane, se apleac'd, a- 2) A doua manifestare a senti- rile se francheazd cu 10 lei. La
poi iar se ridia rade singurà cu mentului tineretii perdute, e aceea restul intrebärilor, gàsiti rdspuns
hohot, jnsfarsit, executà tot ritua- de care am mai vorbit. Dacä cine- in Alrnanahul Realitatea Ilustra-
lul de miscäri, care compun tine- va lncearcd sO tragO natura pe tr, pe care-I puteti cumpAra dela
retea In plind functiune. sfoar5, va cheltui intru aceasta, e- administratia revistel noastre, tri-
D-1 Blakston asa se numeste forturi atât de colosale, 'Meat mai mitand costul de lei 60, prin man-
eroul este fascinat de toate a-
curând ori mai târziu, va resimli dal postal.
ceste lucruri misterioase un dor exact invers: acela de a-si Costeri-Cralova.
diane. reintegra propria lui piele. Incer- formatiuni complete, In Almanahui
Doctorul lui curant, vAzandu-1 cdm o nostalgie cumplità, de a re- ,,Realitatea Ilustratd" pe 1930.
rat de desperat, In fata tineretii deveni noi Insine, de a ne regdsi Ploestean. Martin- Berger, str.
personalitatea cea autentied. lin
pierdute, 11 intreab5 dacd are cu-
rajul sä Incerce recApAtarea ei. Si mascul sentiment de amor pentru Grigore Alexandrescu 63, Bucure5ti.
Foarte simplu. Duceti-vd
astfel, pornesc In Europa. Opera- RICARDO CORTEZ veritabil ne cuprinde. $i când am la C. D.
toate cinematografele din ora5ul
reuseste, d. Blakstone este dat interpretul filmului Mefisto" aruncat la dracu (la Mefisto daca' dv . si intrebati dackpostul pe ea-
tl preferati) toate micile scamatorii
drept mort, si In locul lui se In- fi fost adevriratul mare subiect al prin care Incercasem sO ne furOin re-I solicitati, este liber.
toarce un am tân5r, nepot si mos- filmului. Din toatd povestea bucä- cdciula, ne invadeazä un senti- Micul Cow-Boy. Cariera de ac-
tenitor al celui decedat, care intre- (ii; numai acest element era impor- ment de usurare paradiziacd (s5 tor de cinematograf, Intampind a-
prinde i isbuteste cucerirea lui tant. Restul erau fleacuri, sfor5rii nu uitati c'ä Faust sfârseste totus tiltea dificultdti de ordin moral 5i
Helen. si pretexte. material, Meat va sfAtuese sa", re-
Dar lucrurile se stricd. Intr'o * * in Paradis, pentru ca se scarbise nuntati la proectul dv.
seard tinerii indr5gostiti se duc la Prin faptul ea cinematograful are de bufi'd voie de tinere(e, de Mar- GIL S. Banciu. Da.
opera'. Se reprezintd Faust. Helen, asemdn'Ari cu sfructura visului si a gareta, de toatà lamentabila lui Alexandru Ionescu-Galati. Ia-
In tot timpul spectacolului, face re- reveriei, isi poate permite sà In'tre- triserie). tà numele .5i aclresele celor mai
flectii asupra piesei, unde deza- buinteze detaliile cele mai fantas- Ncest simIhnânt de usurare, Ri- principali regisori români: Jean
probA, cu ultima asprime, triseria tice. Isi poate permite s5 oblinä e- cardo Cortez ba biinuit. Dar 1-a loà- Mihail, Bucuresti, str. Vandtori 22,
lui Faust si plânge nenorocirea fecte de un mare realism, prin nuit doar. L-a i jucat: dar doar si Ion Sahighian,. str. Salami 22.
Niargaretei. simboluri oricât de ireale. l'u inceput, doar l-a schitat. E. Roth. Incercati sd scrieti
Falsul tânär primeste toate ace- Legenda lui Faust, sau legenda Iatá dece acest film nu-i un amândorora pe adresa: cto The
ste rAniri involuntare; se vede oare- (exact tot Mk de legendar5) a lui film propriu zis bun, dar e de- Standard Casting Directory Inc.
cum ,desbr5cat i al-Mat asa cum e; Woronoff, sunt pretexte perfect parte de a fi propriu zis prost. Taft Building Hollywood Cal. U.
se simte iinpostor; apoi se indig- admisibile, pentru a evoca plastic Este la granita dintre esec i reu- S. A.
neazà la rându-i, la gândul cà poa- o situatie, extrem de dramaticä si sad, si face parte din categoria e- Gary Cooper. c/o Paramount
te exista vre-o lege, divind sau u- de curentä, i anume: donil dupd minamente interesantd a filmului
Studios, Hollywood Cal. U. S. A. li
mand, care sa.' interzicA cuiva feri- tinerelea perdutd. ra tat.
circa. Bezultatul e c5 se enerveazA Dar cu asta basta. Legenda e pre- Imi pare bine cà ne-a fost repre- puteti scrie in englezd.
Doi tineri, Loco. Vezi mai sus.
cumplit, Incepe sà vocifereze, are text, si atâta tot trebue s5 rdmânä. zentat. CAci ne-a oferit clar si con- Mieul Cow-Boy.
o iesire violentà fat5 de Helen, in Acum soseste randul realitatilor. E cret, ca un fel de material expe- IGOL
plin public; iar la sfânsitul acestei dreptul lor de a se exprima. $i do- rimental, al unei adevdrate lecti-
scene, cade lesinat. Efectul opera- rul tineretii perdute, este o enor- uni de regisurd cinematograficä
lectiune care s'ar pu-
tea intituia: cum se ratectili un Bubhoteca Technic6
tiei este atunci anihilat. Si tânOrul Ind realitate, e poate cea mai sgu- teoreticd"
nepot, redevine bOtrânul unchiu. duitoare i mai curenta dintre stà-
Când, dupà zile nenumiirate de rile noastre sufletesti. film". D. I. SUCHIANU Technicieni i toll ce se intere-
asteptare, Helen capAtil permisiu- seazfi de technicfi I
+44-11-14-11411-11-.4444-11-444.41-14444-141-11-1-44-41H4-04+11-11444-114-11+14

nea sd-si revadd iubitul, gäseste Cu cunoscutul .Inhaator Mondial


CHM Biblioteca Technick singu-
o veche cunostintà, care inviase in din Wiesbaden. Germania vindecA ra coleclie româneasca de astiel de
locul adoratului. Si pleac5, garantat : Astma, respiratia grea, cant
gaud de durere, de oroare, de un a- CURA INCASA ,
broi* a cronicA, gripa, tusea con- A apärut: 1) Matematicile Tech-
mestec de sentimente multe (prin- vulsiv6, inflamatia gâtului, amigda- nicianului (Aritmetica, Geometria,
litele, flegmele, catarul laringean, Algebra, Trigometria) 160 lei. 2)
tre care, lucru remarcabil, rin fi-
gureazd In nici cea mai micd mà-
sarà mila, nici simpatia pentru e-
normul omagiu, care a fost drago-
stea acelui orn pentru ea). Pleac5
Cura
in casa
faringean, leziunile varfurilor put-
monare. Acest aparat introduce ma-
teHi vindecAtoare, dezinfecteazá pe
cale rece, inteun fin fum care trece
princanalele nasale, gurà si gât pina
lYlecanica, .240 lei. 3) Technologia
constructillor, 120 lei.
Volumele se gäsesc la principa-
lele librárii sau se car prin mandat
desperatà, cu sinceritatea unui a- ajunge in plâmâni. Cereti prospecte sau contra ramburs.
nimal, ranit de moarte... 25.0Go certificate gratis. Adresati : ZWENOER Adresa: Biblioteca Technica, Bu-
In schimb el e calm. $i II vedem
de mu Itumire Str. Temisoara No. 10 BuctoreeN II
curesti, str. loan Mincu No. 8.

www.digibuc.ro
REALITATEA ILUSTRATA
3 Aprilie 19SO

Album de fetlid 40.000 lei prerniu


Tommy pedagogul pentru eel mal bun seenariu
bud capiii fi pedagogia. Deaceea (Marele concurs al ,AEALITATII ILUSTRATE")
OMMY pare dupd name en- s'a tocmit ca pedagog al studentei Dupl cum am aratat In numarul nesc. Actiunea va fi de- un drama-
glez. Dupd inflifisare, lup. Erna i o aduce dela scoald, acasti, nostru trecut, casa OER-film" din tism puternic, presarat pe ici pe
si este de nafionalitate ali- ludndu-i ghiozdanul. Bucuroti, a hotarit turnarea unui colo, cu sanatosul humor natural
ne, de religie corciturd de Nu 1-am cunoscut personal pe film sonor i vorbitor românesc, rornânesc.
caine si lup. Serveste ca Mat unui Tommy, ptindce nu mi-a trimis o cärui titlu vá fi RAPSODIA Manuscrisele vor fi scrise la ma-
proprietar. 51-ca ser dovedeastd cd dedicalie semnatd ROMANA." si al cdrui scenariu, va sing, pe o singura vor avea
e copil de oameni avall, poarld bla- prin punere cu
fotografie
de label. fi Surnizat de revista REALITA- scene entru. efecte sonore i dia-
nd. Blana lui Tommy, ii acoperd Isi face constiincios datoria si e TEA ILUSTRATA". logate.
canal ca o glugd, obrazul, cu o mas- plaid cu treizeci de oase de pui, Pentru acest scop, am deschis un Fiecare trimitator, va introduce
rd. de pew, labele cu ghete de pdsld mare concurs, printre seriitorii ro- lucrarea sa, nesemrzatd,:intr'un plic,
sr rz'are nici un buzurzar. Deaceia pe land. mâni i cititorii nostri, pentru al- care va purta un 'motto". Acelas
Tommy n'are unde sd-si find bardi. Nu-1 laird decdt pe factorul pos- catuirea acestui scenariu.
Tommy .e prieten cu fata chiriasu- tal : nu-i place sei ráspundei la scri- ¡,motto" va fi scris pe un al douilea
40.000 LEI PREMIU PENTRU CEL plic, care va continea numèle si
MAI BUN SCENARIU adresa autornlui, iar ambere vor fi
Poate luaparte la acest concurs, trimise
sa
In al treilea plic, pe adre-
-revistei REALITATEA ILUS-
oHce seriitor si cititor al revistei TRATA", strada C. Mille No. 7, eta-
noastre. II, purtând mentiunea CON-,
Scenariul trebue sd reprezinte jul
viata românesa dela lard, imple- CURSUL Ultimul
DE SCENARII".
rennen de &hid/ere, este
titä cu luxul i fastul Capitalei si
localurilor sale de noapte, tratând 15 Aprilie 1930.
un subiect neexploatat 'Ma in film, Toate lucrärile vor fi examinate
fie original, fie lucrat dupd o piesä de o comisiune, iar filmul va:fi lu-
de teatru, nuveld sau roman româ- ,rat in regia_ 11-lui Jean Mihail.
. 444-1.4111-411. 11414-0444+1Mi+14.4.

Despre efilitorille eoleetive


Au trecut timpurile and se pu- dacd s'a alatuit o grupä. Atunci
tea cutreera lumea cu toiagul de se poate inchiria un autocar de
pribegie in mänd. Fatä .de desvol- lux, angaja ghizi priceputi, ob-
tarea mijloacelor, de locomotiune tine un vagon special ,Intrebuinta
actuate, prin multitudinea oferte- tot tirnpul disponibil pând la ul-
lor, prin atractia diverselor hote- tima minutä....
luri, restaurante, statiuni balneare, Intr'o al:Rorie colectivá cu o su-
etc. ctilátoria a ajuns o stiinfd se- ma relativ mica se poate vedea mai
rioasei si grea, si nu e suficient sä mult intr'o sdprämänd inteo so-
,11dorinta de a cillAtori pentru a cietate bunài veseld cleat in-
doseda aceastá stiintä. tr'o lurid de voiaj individual la voia
Dacd vrem ca o' excursfune sd intamplárii !... C. T. I. organize,azd
reuseascd, trebue sd o construim primdvara aceasta 3 aldtorii colec-
In intregime si rational. Cine-si va rive: la Constantinopol (17-25 A-
putea permite luxul de a inchiria prilie), Paris (10-28 Mai) si in
inteun oras strdin pentru o zi in- Italia (2-21 Iunie). Informatiuni
treagd un taxi, sau a angaja un se cer pe adresa Ing. E. Erdés, Bu-
ghid personal pentru o SAptdmänd? curesti, Calea Victoriei 168. (Te-
Cu totul altfel se petrec lucrurile lefon 218/89).
.4-14-rn CI .0 tit.. #44 If O-GO 11441-144 4444- f 00 tttttttttttttttt 00 *-440 144 614-0 64 I 4 I44+ #44.

lui, care e studentd ln -cl.' I-a pri- sori. Intre copii e bltind si vesel.
mar& Intre oameni mari, nu vorbeste.
Studerzta se numeste deocamda- Tommy e orfan de mamd : un au-
lei Erna Albu, celeste, bonne si-po- tomobil i-a cdlcat un frate. De su-
lemizeazd cu mine; verbal, la tele- fletul lor imparte banii, pe care ii
fon, sau prin scrisori lmpodobite are.
cu desene. Studenta deseneazd ca Duptice va demisiona din peda- ffind un concentrat al valorilor nutritive
Paul- Klee si ca mine. Numai cä gogie, se va lnsura cu o ctifea lup,
nu ne furdm subiectele. Pana mea ca sd-si dea capiii la scoala de dre- ale ouälelor maltuIui si cacao
naste capete strcimbe, creionuVstu- saj. OVOMALTINE ESTE UN MULOC
dentei lasti o ddrd care seamdnd ea Tommy nu poartti ochelari : se
arz buctitar, un oltean cu cobilifa DE HRANA NATURAL SI PUTERNIC
fetite cu rochile de tuci. teme sà nu ajungti ministru.
Tommy nu stie carte. El nu- se Nu-i place politica si disprefu- care contine toate vitaminele necesare
organismului omenesc 2 3 Iingurite de
pregideste ste-si cdstige existenta : este finanfele. OVOMALTINEIuate i1nic In cafeasau ceai
i-o asigurd proprietarul. Iubeste IC.
044-9-444A444.44-044444.444-04144+04 4444-4-11-1-1-444-1-444444+41-04 ajung ca sA hräneascd nervii sA
PROSPECT prospateze energfile corpului.
cgAsoRNICE gl BIJUTERII sl MOSTR4
In aur, argiut i 1312t1na. Verighete GRATUITA LUATI DECI ZILNIC OVOMALTINE!
moderne, caclouri pentru toate
cea mai efinit aural la OC H ELAR I TRIMITE . 0 faceti pentru consolidarea sanatatii dv:
ea stielele eels and bane se Ohms
BIJUTERIA ELITEI la Mom:1nel Sek& de Binetecere DRWANDEREA. BEIZNA.PAINS.TIMISOARA
DE VANZARE LA FARMACII $1,DRO-
MICR ORBILOR" GHER11 CU LEI 62,113
MOdlet specialist WI aonssi0- $120E3 CUT1A.
CALEA VICITORIEI No. 14
fatN 1« cad e' eils Nava.
vis-a-vts de SOCEC Pasagiul Imobiliara
ATELIER SPECIAL, latrarea pea Calea Sktorlel 4S,
nentru-comenzi i reparatiuni vla-a-vta de Teresa Oteteleeana
blue asortat In artieole cle optica

www.digibuc.ro
REALITATEA ILUSTRATA 3 APrilie 1930

MARELE CIRC CEZAR Memorlile faimosului elovn international Mik.Mak


Cel din urmd speciacol sau Sploana at No. 7070
ra-1 EVILLA, Idsase bogate arnintiri doudzeci de- ani, printr'o particula- Aeald de vreo jumdtate"de ord. in- SPIOANA
sentimentale intregului perso- ritate. S'ar fi spus a Marele circ trase in furgonul situ, träsese per- A doua zi, pe la 8 dirnineata, ci-
nal artistic din trupa Marelui circ Cezar" venise sd jaace, in cetatea deaua i incibiase usa. neva se silia din rtisputeri sd, m.
Cezar". Nu tot atât de bogate a- catolicismului. Fiecare din stradele Niste jongleuri cari aveau cabine trezeascd.
mintiri Idsase directorului circului, mai importante aveau cdte cloud, In acelas furgon, in care era si soaica Era Nadia. Cum dela Sevilla, ru-
care avusese, in ora$ul vesnie in- trei biserici, cdteva capele i destu- Mayer, sustineau cd. Pau auzit vor- evita sd stea de vorbA cu
florit, una din cele mai proaste le mdndstid. Incolo beat de atAta bind singur: Intro limbd pe care mine, md minunal.
chenzine. poezie, Neapolul addpostia o iene n'ocuÎiotea nimeni. Ce, Nadia? Ai visat ceva agree-
Norocul era ed., spectacolele se entuziastd, uluitoare. Repet, poate La un moment dat, s'a auzit o bil astd-noapte.
dddeau in impresd, cu gaj fix si sä fie amintirea unor resentimente trozniturd de coarde. Use, se des- Nu e vreme de glumd Mik-
procente din retete. si clacd cel care n test pe vremuri chise brusc si Mayer apdru cu con- Mak. Mayer a plecat.
Gajul era incasat, ce-i drept, re- Mik-Mak, ar vedea din nou Neapo- trabasul fAcut praf. Ochii lui, de Sa-I ia dracu. Pentru asta nu
gulat. Procentele nu se produceau lul, poate cit $1-ar schimba awe- obicei atdt, de blitnzi, erau fiorosi. darm?
tusk nici de fried, in ultimela zile rea despre acest eras odinioard ca- Si cum cdtiva artieti intrigati de A plecat $i Suleiman!
ale celei de-a doua sdptdrudni din pitala regatului A cdrui regind a sgomotul coardelor plesnite, se a- Sd fie sdndtosi! CAnd se vor
angajament si aceasta din cauza ocrotit pe amiralul Nelson imnotri- flau lângd furgon Mayer suerii Intoarce, nu uita s le transmitl
unei intreprinderi de lupte de
va Frantei revolutionare. printre dinti: salutdri din parte-mi.
Ce s'a intdmplat? Reprezenta- Mik-Mak! Mayer nu e Mayer
tauri. Luerul nu trebue sd mire MUZICANTUL MISTERIOS tie extraordinard? Ochii se fixard e Suleiman nu e Suleiman!
Pentru o luptA cu tauri, spaniolul In ochii unui biet grAjdar. Nici Nadia nu e Nadia. ci o
t$i vinde si sufletul. Directorul Marelui dire Cezar" Ce vrei tu? nebund!
era Inantat Intâl. Hindcd era He- Nimic domnule Mayer, tre- Pentru numele lui Bumnezen.
nan si al doilea, fiindcdpi mergeau ceam.... Mik-Mak, nu e vreme de glumli.
treburile bine. Lirele umPleau casa _ SA nu mai treci! si gdtul con- AnuntA imediat carabinierii.
in fiecare seard si toatä trupa in- trabasului fruntea grAide- Ce sil. anunt?
casa suplimente, fiincicA spectacole- rului. C eel doi artisti au fugit.
le se ciddeau Manic de cloud orl, 0 Ord de sdnge eerpul pe obra- Ei sunt Markievici si Sdrenow
dung amiazd si. seara. zul Miatului care, cam deprins cu doi teroristi rusi, urmdriti la noi"
Cu deosebire atrIgea publicul un astfel de atentiuni, WA, tn jos. inn- de Ohrand.
indrdeit tie clovn muzical angajat busindu-si un oftat. Mayer cohort Nu eu Ii voi denunta Nadia.
la Viena care. duPli, ce trecuse a- treptele furgonului. $i, deodatti, La not in tara româneasc si altii
proape neobsèrvat toatd durata ludnd in brate, pe grdiciar, incepu din tara ta au fast addpostiti,
turneului, 'Isi gdsise la Neapoli un sl sdrute: atunci cdnd Ohrana destinase
succes reasteptat E drept c, ar ft Iartd-md, lartd-md! Sunt o drumul minelor de plumb din Si-
meritat s. aibd succes mai de mult, bruta! strigd el plângdnd cu hoho- beria.
fiindcd era in adevdr un fenomen. te. Apoi, Numai cd de astltdatet dacd
Inchipuiti-vd un muzicant care tre artistiideschizándu-si drum prin-
incremeniti, fugi. Markfevici tsj Sdrenow nu sunt im,
are In orchestrd o droaie de instru- Dupd trei ceasuri spdru desfigu- piedicati, viata consulului rus e ffl
mente, fiind el singur executant rat, umblând in zigzag. Inteo mâ- primejdie. Stii cd si astdseard vine
Nu voi &firma cd austriacul canta, nit scrisoarea si intealta o la spectacoi.
in acelas timp cu toate. sticld cu un lei de hidramel. din Nadia! Iartd-md! Unul din noi
Cunastea, insA, fiecare instru- doi e nebun.
mente, pian, vioard, violoncel, con- care bea inteuna. Ce consul rus? Ce primeidie? Ce
trabas, flugelhorn. clarinet, In seara aceia ti fu imposibil lui Ohrand? Ce teroristi? Ce diavol te-a
flaut, piston. Mayer sd iasd In manei. Ar fi dat Indemnat asta noapte sd-rni
peste cap tot spectacolul. De aatfel
Pe ldngd c cunostea toate ins- basme dis de dimineatd?
trumentele, Mayer, ca ciovn ce era. nici nu Incercd. Dupd ce rAtAci prin
grajduri, cdteva momente, o Ori Imi vorbeeti Minuet,
Cam radhnit de e$ecul-suferit, di- ante, intr'o manierd proprie. Vioa- fmpleticindu-se, spre furgonul In pleacd sd-i faci vizitd contelui
rectorul circului a grabit disloca- ra o tinea, pe cap, se aseza in fata care-si avea domiciliul. Ajuns pe care se spune ett-ti este foarte
rea i dui% o ser'iB de popasuri claviaturei eu spatele, tinea contra- platformA, tidied mdna dreaptd, in patic.
prin cdteva orase, pentru a sooate basul deandaaselea, etc. CAA desPre sus si strigd Inlimba rusd:
plate, trupei iatti toatd lumea repertoriu, odatd intrat pe teritoriul E ziva cea mare! Trdiascd re-
grAmdditd, tn trenul special, cu di- lui Umberto I, Mayer se fixase la
rectia Italia, patria nativit a direc- Verdi pe care-1 interpreta par'cd volutia! Spectacolul se &Idea In folosul
torului. mamd-sa l'ar fi ndscut pe malurile
Dupd o transborciare la frontier& Tibrului. Acest lucru entuziasmase Crucli Rasii rusesti Consulul laid.
rus
Or-
pe italienii, cart se inebuniau dupd era de fata, instalat Inteo
francezA, (calea feratd sPaniold ca- La donna e mobile" cdntat cu chestra atacase impreund. cu corul
si cea rusA nu e construitd dupd contrabasuil asezat pe piept, ca o malormilor Dumnezeu sd acre-
tipul european). trecu Alpii, teased pe Tan'.
debarand la Neapoli. vioard obienuitd. Sel-1 ocroteased! T-Ta! Ha! Sa-1
FaScismul despre care se spune Mik-Mak se atasase acestui Ma- ocroteascd!
cä transformat pe deantregul Ita- yer, despre care circulau In trupd
o multime de pove$ti. Bun cunoscd- $i rdsul aui Mayer rdsuna stri-
lia, va, fi avut grijd j de Neapoli.
Nu $tiu cum, dar n'am putut ina- tor al literaturii mondiale. stAptin dent In noapte. Anoi, intrA In fur-
1 esi cu un fltigelhorn. Deocia-
pdrtdsi entuziasmul latin al con- pe englezd, francezr Reiland. infra- gon ecoul imnului imperial rus fu
timporanilor literatori, pentru &- . tinand o convarbire In limbe greed..
romând Sau bulgard nici ociatd acoperit de stridenta metalului,
cost oras, bine ddruit, desjgur, de
naturd, dar care nu prea merita nu s'a putut eti exact ce fusese a- care arunca in patru vânturi ac-
centele striggtului celor umili:
pe atunci acel adagiu: Vedi mul acesta inainte de a se exhiba.
Napoli, poi muoril Nu prea prietenos evita petrecerile. Proletari din toatd lumen, uni.
Poate sd fie vorba si de amArd- Singura-1 distractie era sdpttimd-
ciunea nepläcerilor indurate in ce- N.aala partidd de packer, tla care Directorul apdru:
tatea lazaronilor. SA-i fie trig-Adult luau parte Mik-Mak, cdpitanui Ro- re este asta? Mayer! Ai Me-
lui Mik-Mak, de altdclatd, sd fie bert dresorul elefantilor si. Sulei- bunit?
man un turc specialist in stjngerea FIdgelhornul ants mereu. Nu e vorba aci de contele Orsi
mai subiectiv decdt de obiceiu. de care- ei de o crimd, care poate ad pro-
/umândrilor, cu gloante Mayer! Inceteazd Mayer! E
E drept ins cil Vedi Napoli" bind. destul de rdu cd te-ai Ymblitat. Dar voace incurcAturi diplomatice Ita-
a fost inventat de fratii italieni. dad!, al Mcut-o, asta nu insemnea- Hei.
cari au un dar &Mt de special de-a BOJE TZABA HVANI" zd cll trebuie sd (-Anti Internittiona- Spunand aceste cuvinte, figure
se autosugestiona. !neat si azi se Nadiei 1u4 o Infdtisare pe care nu
glindesc la doMndirea Tunisuaui. Intr'a zi se imbdtd. Se Ymbdtd ca la tocrnai dad avem vizita consu-
lului rus. i-o cunosteam Femeia aceasta nu
ca Hind o cuoerire a vechel Rome un pore. era numai o balerind o specialis-
dupd cum ne asigurd Louis Ja- Directore! Vezi-ti de animalele ta in ale dragostei. Cuprins de bd-
colliot. Primise In ajun, o scrisoare. nu tale! Eu ant ce-mi place. Pati face nueli, m'am ridicat:
$i d-ta acelas lucru. Pentru mine
_

Golful Neapolului e, netdgdcluit. se $tta de uncle. -


Nadia! Vorbeste!
foarte frumos. Nu e insd col mai Fusese vtizut schimband scrisoa- azi e o zi mare. Noi Mik-Mak, avem
frumos din lume. rea dintr'un buzunar in celalt. Mrd Internationala sfirsindu-se, (Continuare In pag. 10)
Orasul era caracterizat acum sd rupd plicul. Apoi, dupd o forfo- Mayer intrd, In,furgon.
13

www.digibuc.ro
Aptilie

:VENImENTELE.sAria Ami
., .

Stânga: Lordul pallour, curzoscutul om de stilt


si f rondos al parbdului conservator, a intuit sap-
lcimcina trecutd, b Londra.
Jos: M. S. R 1- ,i, Maria si Principesa Deana,
viziteind ruirzele 6ip1ene dela Luxor.

rrtt

Fiii lui Mussolini, Bruno S i Vittorio, asisteind la o.


Odneitoare de vulpi, organizaki seipteirrointle trecute-
leingd Ronal.

Stânaa:
MiculbJohn :di Addlesto-
ne[ in vdrstei de 4 ani a ceistigat o
cursd de panel].
Jos:
Doui aviatori indieni, din cure u-
nul in veirslei de 17 ant. au ateri-
sat in Anglia, venind cu avionol
din lndii.

Stänga: La congresul
Sfatului Negustoresc",
ratorii si-au thud dis-
cursurile din balconul se-
(Hula!, in pasagiul Irnobi-
liana".

43'

La cununiu civi1 u
veinzatorolui de gazete
purizian Robert Devers
dteit rnireasa, ceit si don
nisoarele de a:ware, au
lost purtate pe bwi-
cte
Acorn cdtva-timp, a avut loc în Capital& o mare demon-
stralie religioasei catolicd: scopul acestei manifestat,ii, a
lost un protest contra .samovolnictilor antireligioase din
Rasta sovieticii.

www.digibuc.ro
REALITATEA ILUSTRATA
3 Anritie 1930
(Urmare din gag. 13-a). nici nu vreau seta $tiu. broi ttstia Diréctorul primise o adresA din -E inutil! strig. vocea. Eu nu
mai totdeauna doug vieti. Una a nu apartinem neamurilor. ei orne- partea politiei italiene. In care se gresesc -nici odatel tinta.
nirei! arAta C. avAnd informatiuni In le- Suleiman" executase ultimul
noastret i alta a tuturor. MayeT Era Mayer, care intrase Impreu- gliturA cu pregAtirea unui atentat. ,,numelr" din viata sa.
Suleiman, amAncloi studenti la' Pe- de cAtre artisti teroristi rusi, circul
tersburg, au lost prinsi fAcAnd par- ng cu Suleiman.
te slinteo conspiratie teroristA, ca- Nadia scoase un strigAt de urma sg. fie pAzit. A doua zi urma MOARTEA LUI MIK-MAK
groazg. sg se facg, ancheta si eventual sä se
re avea ca scop suprimarea vietii Suleiman ti ridicA bratele. MAi- ia mAsurile de rigoare, verificAndu- Urm area?
guvernatorului orasulud. Arestati nile-i alunecaserg In jurul gâtului se iclentitatea fiecArui artist. Urmarea e stArsitul carierii lui
au izbutit sg fugA din inchisoare femeii. M-am reipezit In carabina Na-
cum tot studentul rus è un artist Mik-Mak rosti el, lasd-md sd diei. Malorusa se farda, casi cAnd Chiar in acea searä. Nadia n'a
In felul lui Markievici a putut de- ucid o viperd. N'are femenin decdt absolut nimic nu se Intämplase de mal venit Intre tovargsii sal.
veni Mayer si Sdrenow, Suleiman. capul. Cincisprezece colegi de-ai dimineatA!
Procurarea pasapoartelor false n'a nostri au fost condamnati, din pri- Uncle sunt Mayer si Suleiman. primi Dup6 o alrptAnAnA fiecare artist
fost lucru toemai greu. cina ei. Nadia e spioana cu No. strigat. eMe o invitatie, care anun-
Asearg, Markievici sau Mayer 7070 afiliatä sectiunei a treia ru- Nu stiu. ta .cAsätoria frumoasel balerina
a Primit o scrisoare din Peters- sesti. Ea colindA Europa sä-si re- Sail' Nadia. I-ai denuntat poli- spioana Ohranei, cu bogatul, foarte
burg. O scrisoare cu cheie. In ea colteze noui victime. Este adevArat tie& Au fost arestati? vdd aci. bogatul conte Orsi.
se spunea c. sotia lui a fost ares- tot ce-a spUs ea si tocmai din pri- Ce cautd toatet politia? Mik-Mak primi si el invitatia
tea, dung fuga lui In Germania si
ggsindu-se dovezi sufiCiente de vi- cina asta trebue sA moarg. Sper cet nu re mine! räspunse tome; and privi melancolic la ul-
lima lirA pe care o avea In buzu-
novAtie impotriva ei, a fost im- A,m voit sä, asvArlim in aer tra- Nadia nepAsätoare.
sure guvernatorului din Peters- nar
puseatä. Doriam In acea clipä sä. fiu
burg fiindcg femeia asta, fiind co- alurea. Nu-si sMulse pArul de disperare.
In scrisoare se mai arena o-
leg& cu sora meat o dentmtase ca
mut Ohranei care procurase dovezi- fAcAnd parte dintro grupare tero- In Tombuctu, Bombay, San- nu muscä pe nimeni si nu-si trase
le, a lost trimis in strdindtate. ca ristä, grupare pe care o formase Francisco. oriunde: numal la niri tin glonte. A privit invitatia
sef al spionajului politic rus. ea, spioana. spectacoluil ce se pregAtea -- nu. e lira si trase concluzia cä toate
Mt& noapte am primit si eti o te- Sora mea s'a spAnzurat In litchi- Era limpecle cA, fierbea CPITa In eel.. au un sfArsit pe lumea asta.
legramg din Petrograd, in care mi scare. Ceva care trebuia sIl explodeze ori-
se anunta s ä. iau contact cu acest Peste dou6 sAptAmAni Nadia de-
sef al spionajului care aci face pe Trebue ucisd, fiindcd altfel u- cAt de intinsg, ar fi lost raze.
cide! Si fatalitatea, pornitä la drum venia doamna contesil Corsi, per-
consului rus. Am fost cel mai bun student nu se mai putea opri. soanA McAnd parte din Inane nobi-
Pentru ce sd iei contact cu a- din Petersburg si cel mai bun elev DouAzeci de palefrenieri In livrele lime italianA qi probabil rAmAnAnd
cest spion? al Çonservatorului de muzicg de galri apArurä tn manei Au In- spioana Ohranei rusesti.
Fiindcd.. Fiindcd noi rusii a- interveni Mayer Markievici. Nadia trarin fruntea trupei. Muzica can-
rem, cum ti-am spits, cloud vieti. InvAta Academia de coreografie. ta .Bersaglierii". Pe atunci nu s, MakA doua zi dung, ceremonie, Mik_
Nu Nadia! FiindcA tu esti Ne-am* iubit. O iubeste_ oricine o vorbia de Giovinezze. primi Meg o invitatie. Sigu-
spioana Ohranei. Esti trimeasti, sa-ti vede. Când a stiut tot ce privia via- ranta ItalianM il socotia Indezira-
trAct-zi fratii si surorile. Poate c. Intreaga echitatie Meu ocolul bil" si-I poftia peste granitele rege-
m'a denun- maneiului.
multi cari au murit In streang, fti ta mea $i a bor mei montatn pp cele mai
datoreazA osAncla tie. Poate a In tat guvernatorului, care o iubia de_ frumoase exemplare, ale rasei ca- lui Umberto.
Siberia se gAsesc- victime de-ale asemenea. Lasd-ne s'o ucidem. Des- . valine. Clovnii Inchideau parade. Citind invitaftia Mik-Mak Intre-
tinele sd se implineascd! zäri figure mbitoara a Nadiei.
tale. Teroristi acesti oameni! Heide
de! Vizionari! Un pic de libertate Nu se vor Implini! strigä ru- cuDeodatA
strâmbäturiile bor.
rästmarA patru focurì
Era gata M rue rhior prinsoare
pentru poporul täu umilit de Ta- soaica, care folosindu-se de emotiu- ed Doamna Conteset binevoise sù
de revolver. In aceeas
nea ce ne cuprinsese pe toti reusise Ingrozitoare tipete se orupe de. soarta sa.
rul vostru, de guvernatorii Tostri, sä, se strecoare afarä. strAbAturti circul. Lu-
de Ohrane voastrii! Oamenii cari te incomodeazA ti
Dumnezeu sd ocroteascd pe Suleiman trase un foc de revol mea se Imbulzea, spre iesiri, cu- dai la o parte. Si nstfel Mik-Mak
ver. Minunat tintas, ar fi ucis-o prins5 de panicä'. Un glas vibrAtor fu trecut peste granitk
Tar! strigg frumoasa balering dacA, In acea clip& un palefrenier se auzi de sus Sub cuPolg se afla
ochii strAluciau misterios. n'ar fi trecut eu calul la adApat. instalat un cm care striga: Saltinbancuil era mort.
Dumnezeu sd te ocroteascd pe Glontul nimeri in capul animalu- Spectacolul urmeazd. S'a im- Omul cum se cade" intra ca ye-
tine Nadia. trä'znit. ce era scris. Cei ce ucid..tre- gabond In tare, pe care
Nu eu voi fi acela care voi de- buesc ucisi! printr'o glumn a soartei.
nunta pc acesti nenorociti. ULTIMUL SPECTACOL $i redevenit ca toti Oamenii". In-
Collonelul rus, sotia sa si doi co-
TRACEDIA UNOR SUFLETE pii fuseserA loviti In cap, de cele can't cu o prostie: se InsurA.
$i bine ai face Mik-Mak! sa Seara, circul fu casi ocupat de Patru focuri de revolver. Un medic
auzi o voee. Nu $tiu neamul tetu $i carabinier. se repezi intr'ajutor.
4444404444444444444-4444.4444444+++44++.44 +4+44 +11-44444444.
SFARSIT
4+044444444444-44144 744444444144114+444444444+14444444+444+44 444444+4 .

CITITI
Institut de Aplicatii ALMANACHUL 111111111111
de Henné
in toate' nuantele de hénné veri- REALITATEA ILUSTRATA
xi .4111111111111111111111111111111111
tabil. Se reface orke pär stricat 0 adeväratä enciclopedie. Frumos Un Tratament complet
de orice altfel de tincturi. Tuns, tlustrata" si frumos tipdrità. pentru Piele
coafat, manicurd cu preturi
modeste, personal select la 101 artisti de cinema. cu adresele este intrebuiniatea units a Cremei, a Pudrei
dispozitie. Aplicatiile se execute' lor; toate canditatele la concursul
numai de patroana de frumusete al Realitald Ilustrate; §i a Sapunului Simon, care fixeazà" tinerelea
grafologie, cum se ghiceste in paling; pe fata femeilor.
cum se ghiceste in cgrti; mic tratat
Matilda Arpad Murca de cosmetic6; cum sti ne ingrils5m si
Strada Barbu Catarjiu No. 15 cum sa släb in; bucati humoristice
(colt cu Calea Vidoriei No. 129)
44+44444444444 14+4444444444441444444444
literare; jocuri infelectuale, etc.

444
PRETUL 60 LEI
LME SIMON
P RIS
AparatDE CASA,
-cinernatograflic
MISCATOR
I 444+ +4444444444 ******** 444441 ****** +44444 *********** +444 Ili +44

Cea mai frumoasa i instructiva distractie cu cares


poate proecta cinematogiat in casa reprezentand filme
obisnuite vederi, comedii, lucruri instructive etc.
Modul de functionare este simplu i poate fi pus in
miscare de oricine si ori unde. _costa este adevgratul ANTICOR PARFAIT
PRET DE RECLAMA au renume mondial
au 1 film migator si 3 films
tablouri l ezplicalie Lei zso care starpqte definitiv
Films separate cu Lei : 8, 25 si 45 bucatp
Adresall imediat comenzile la depozitnl

.,e+4
KESTENBAND
Str. **start No. 9 BUCURESTI, I
Bätäturile
Expedient In teal tare contra rambers Intediat la prImirea comenzil, Uri aconto Fiecare tub are inscriptia Fabricaut HENRY COHRS
EIMI1111111101111111.1111111191111111111111111111111191111111111111111118111111111111911
16

www.digibuc.ro
REALITATEA ILUSTRATA
8 Avritie 1920

4- 71

WO a zifefor Roastre eonfirmfi


in mod surpriazitor seriptur
$i D-zeu Impietri inima Faraonului si el pietrità si ne mai lärgindu-se, In raport cu bkAile inimei, ceeace e una
nu-i ascultd; asa cum Domnul spus-a lui Moise. din marile ei functiuni, prin care reguleazA presiunea sangelui si de-
Asa spune cunoscuta versiune biblicä, a scoaterii Evreilor din cap- termina o circulatic alteratà a fluidului vital, prin corp si
tivitatea Egiptuhri, de cAtre Moise. creier, desigur ca' trebue sa fi avut repercusiuni asupra creerului: Fa-
$i iatA ca. InsAs inima luatä din mumia Paraonului Menephtah, care raonul trebue sá fi mnit un spirit rigid si obtuz, e verdictul medi-
se hänueste a fi stOpânit in epoea Exodului, vine acurn sä confirme cinei moderne, lipsd de entuziasm, o pronuntatä tendintà de opu-
a devArul hiblic. Dupä pArerea savantilor se crede c'à inima ar fi fost nere la orice inovatie i tendintà de-a impiedica orice intreprindere,
Impietrità, pe când Faraonul era in vialà, prin depozitarea unor corn lucru care reese si din povestirea biblica.
usi ai calciului. Impietriria inimei, pomenità in cartea Exodului e doar laturea
Ceeace e mai mult deck o coincidentä de cuvinte, distinsul fizio- moralá a impietrirei fizice, care pusese stOpanire pe arterele Farao-
log Englez Lord Berkeley Moynihan declara, intr'o recentä conferintO nului.
Urmând exemplul Lordului Moynihan, un alt dis-
tins profesor, anume G. Elliot Smith, care a fäcut in-
tense cercetári asupra mumiilor, a expus pentru pri-
ma data in public, modul In care s'a gäsit i studiat
aceastä faimoas6 inimg.
La descoperirea mumiei Faraonului Menephtah
s'au constatat douà fapte neobicinuite si anume: cor-
pul era incrustat err sare de mare.
Egiptologul Gaston Maspero, gAsi In acest fapt o
confirmare a povestei cà Faraonul s'ar fi inecat in
Marea Rosie, dupà cum pretinde hiblia, Mil a o a-
firma insa precis.
Se crede insa mai curând c'à aceasta sare era in-
trebuintatà de Egipteni, la imbAlsOmare.
A doua descoperire a profesorului Smith a fost 5i
mai importantO, cAci a putut observa toc-
mai straturile calcaroase depozitate pe ar-
tera aorta, ceeace indicO impietrirea inimil
si poate cauza bolii si a mortii Faraonului
Menephtah, a carui scurtä domnie se pare
CA ar fi avut loc intre 1234 si 1225 a. Chr.
Until din misterele Egiptologiei e acela
cA din inscriptiile acestui popor fie pe per-
garnente, fie sApate in pietrele monu-
mentale, nu reese cà Israelitii ar fi
Picturei de J. James Tissot reprezentemd pe 3loise, in- fost In Egipt, sau cà ar fi sea:pat de
sofit de Aaron implorcind Faraonului eliberarea Evreilor. acolo, Moise e un nume egiptean free-
Drealpta: Partea superioarei a mumiei lui Menephtah, vent. IstoHa hiblicA a exodului mai
Faraonul Exodului. poarta si alte semne, modificate, ale
Mijloc: Statua lui Menephtah in granit cenu§iu, gdsitd obiceiurilor .din acel timp. Nu existd
in templul sdu din Thebes. insA nici o mentiune egipteanä, asu-
Jos: lnima unei =Dill egiptene, in metrirne naturald. pra acestui eveniment.
E totus o Controversa asupra Farao-
nului care a stapânit in epoca Exo-
tinutä la Leeds, Anglia, asupra inimii Farao- dului. Dr. H. R. Hall, dela muzeul
nului, c boala indicatá de aceste sedimente britanic, crede cii exodul a avut loc
solide de calciu ar fi avut efecte i asupra cu câteva secole inaintea Faraonului
spiritului sOu, astfel hick era de asteptat ca Menephtah, cAci pe un monument din
acest monarch s'a aiba. atitudinea cunoscutà timpul domniei sale chiar, se pome-
fatä de Israeliti. neste de un popor numit, dupà cat se
Marea arterä ce porneste din partea de sus pare, Israel, si de cucerirea Palestinei
a inimii, formand un arc din care se ramificA si a Feniciei de azi.
arterele ce alimenteazä capul i celelalte parti Daca Israelitii erau in Palestina, supusi de
ale corpului, poarta sempe distincte ale mala- Menephtah, Intreaba dr. Hall, cum puteau sà-si
diei ntimitä atheroma, boalä bine cunoscutà pAralseascA Egiptul, in acest scurt rastimp, al
si având o varietate care se manifesta prin domniei sale?
impietrirea arterelor. Säruri de calciu s'au Unii cari sustin cA Menephtah a fost Faraon
depozitat pe peretii interiori ai acestei ar- In epoca Exodului rAspund c5 e posibil ca o
tere, :plane distinsul chirurg, astfel hick altà ramura a rasei Israelite sa fi fost in Pa-
vasele sanguine si-au pierdut elasticitatea, lestina, in timp ce fratii lui Iosef se aflau in
Impiedecând circulatia sângelui. Egipt i cà exodul ar fi avut loc, dupà parerea
Aceasta afectiune arterialà trebue fi multor teologi, din alte cauze i numai de CA-
avut importante influente asupra vietii tre o micl parte din triburile evreesti.
monarchului. Altfel, n'ar fi nici un conflict intre prezen-
S'au analizat la microscop in sectiuni ta celor cativa Israeliti in Palestina, supusi de
subtiri 5i transparente, spune Lord Moyni-. Menephtah 1 sclavia altui trib de Evrei in
han, tesuturile acestei inimi vechi, de peste Egipt, sclavie din care i-a scos Moise.
3 mii de ani i s'au comparat cu sectiuni Nu de mult, un alt profesor englez sugerà o
similaré din inima unui orn mort de aceias altä data a Exodalui i un alt Faraon cinei
board, in zilele noastre. Specimenele se a- ani dupá data stiutà si mai malt de zece- api
seamiing atat de bine, trick nu le poli deo- dupá moaftea lui Menehptah. Dr. Blackmann
sebi.
FOra indoialä, nici un medic din timpul bazeazA aceasta asertiune pe un vechiu perga-
Faraonulni Menephtah n'a stint ce era cu ment, care se crede a fi lost scHs In epoca
regele, nici n'a bänuit ca inima sa impie- lui Sethos al II-lea intre 1210-1205 a. Chr.
trise si la propriu i la figurat. IMO insa cá Papirusul e un act de acuzare, in care se
stiinta zilelor noastre intorandu-se cu 30 vorbeste de nelegiuirile unui anume Pe-Neby,
de secole, (IA diagnoza. dibaciu lucrkor In cimitirul regal de l'ang5
Artera, din apropierea inimei fiind im- Thebes unde se inmormantau regii.

www.digibuc.ro
3 Aprilie 1931, RE-ALIT AT EA ILI: ST A

Un punCt in favoarea sa si care Una din cele mai rezonabile a- died si se task sub influenta ciclu- duratá apele scad si tinutul trece
e de mare importantd, in ce prive- plicdri ale invdtäturii primite de- lui solar, ce dureazd intre unspre- prin timpuri mai grele.
ste confirmarea istoriei biblice de la preotii egipteni a fost prezice- zece i doisprezece ani.
cdtre inscriptiile egiptene, e nu- rea celor sapte ani de belsug, ur- Intr'o perioadä. de cinci, sase Invdtatii Egiptului din ace! timp
mele unuia din apArdtorii lui Pe- erau mai cu searnd preotii, In tem-
Neby, care se numea Mose". ple, si dacd ar fi sä credem biblia,
Dr. Blackman sugereazd cd se Iosef primise o mare parte din in-
poate sd fi fost chiar Moise. El a- vdtdtura lor. Era deci natural, sd
pare ca apärdtor al acestui Orman eunoascd ciclul Nilului si fiind in-
lipsit de prieteni si pare investit teligent i curagios sä poate face
cu ceeace am numi mari puteri acea prezicere.
politice si judiciare. Dupd ce Pe- Pentru profesorii moderni, prin-
Neby fusese condamnat de un ju- cipala probd eä istoria biblidi
decdtor, care, dupd cum se ci- luat nastere in tinuturile pomenite
teste printre rânduri, nu fusese mai ales In Egipt, Chaldeea si Pa-
absolut impartial, Moise aparu, re- lestina, e faptul cd multe detalii
vizui procesul, destitui pe magis- corespund cu lunrea i conditiuni-
trat si dupd cât se pare eliberrt pe le acelor timpuri.
acuzat.
Dacd cele de mai sus sunt adevä- Nu e de asteptat ca numele si
rate, acesta ar fi singurul document datele bibliei sd fie absolut exacte.
ce pomeneste de Moise. Asta nu se Intamplä nici in cursu-
Josef e un alt erou biblic al ed- rile moderne tie istorie; mai putin
rui nume n'a fost gidsit in mod clar Irnbalscirnarea la egipteni o putem pretinde unei carti, ce s'a
pânä acum, In vechile inscriptii mati de sapte ani de foarnete. A- sau sapte ani, timpul variind foarte scris cu mii de ani lnainte de in-
Egiptene. ceasta era o prezicere, spun sa- putin din decenii in decenii, apele ventia tiparului.
Istoria lui Iosef corespunde cu vantii moderni pe care orice Nilului se tidied i Egiptul trece stiinta confirmd cu fiecare zi
imprejurdrile si caracterele tim- Invdtat inteligent ar fi putut-o face printr'o perioadd de belsug. In pe- cereetärilor moderne cd biblia co-
ului si ale locului. observând c apele Nilului se ri- rioada urmdtoare, cam de aceias respunde unor fapte istorice.
4444 44444444444 44-444444444444444444444 e 4+1 44++++44,11+41441,44444+444444111404444444444444444140444 44444444444 #444

Cu fiecare rásuflare
ne pot intra in gull i gât!ej, mi-

crobi producätori de board


STOFE- DE. Pastilele de
MOBILE
PERDELE
COVOARE
LINOLEUM anflavirs
TAPETE preintämpinä primejdia molipsirii,
nimicind germenii vätämätori ai tu-
turor bolilor.
Se gäsesc in toate
farmaciile
droghe-
ride.

40 0444 4444 10440 444 f 04484444444 . 444 8-444 f4 ..... f $ 44 f 14444444444 f 0 04 f44

CASA DE PRIMUL RANG*BUCURE$T1 STR.SFINTILOR

...
44+4144 444444444 44441444444444411
HEztv/6
4+1144-14-11-14+0-11-0-11-11 »44444 444440144 444444444-0444444444444444444+4

ssja 1FMIME
Bazarul BUKARA" f.sp.I..E-PADIOACTI vE
INSTITUTLIL
VARTAN BARAGHIAN
DORTHE1MER CAL VICTORIEI $0
TEL 27"35
44+41444444444444444444444444444 414444 -----W14-144-14-1-144444-14-144+14-144-1-141,14-14-144444-044-11+14-1+- Vinde Covoare veritabile garantate 04,444 04444444 4 0 0 4 6 044444444444 4--.4-11-11441-04

1800 metrul. Expozitia permanenta 11.

de Covoare Orientale si Nationale AVETI BANI?


ZBARCITURILE
de pe fata dispar In 5 minute cu
Cale= Victoriei 44
(Pasagiul Majestic Comedia)
. Ito dial"
CERETI CATALOOLILMATUIT

RICHEST! 4,alARASILOR,89.
. noua d seoperie vienezd cosmeticul. 4444444+44444404 444-4-4
LICHID , DIM" Se gbse§te Iafarma , 4-.44444 4444 44044 4
cii, droguerii, narfumerii, coaforii
la Farmacia Tärnduceanu Grivitei 81, Adio pAr alb! Adlo bAlrAnele
Drogueria Arsenescu V.ctorie 12?,
Drogueria A iexandriu Str. 13 Sep,
.

tembrie, No. 207, Depozitul oficial


al Droguistilor Principatele Unite 14,
INSTANTANÉE"
Bucurestt. este regele vopselelor pentru colorat pärut In
trn flacon 100 lei, plus 35 lei porlo nuantele dorite. Flac. Lei 100. De viinzare la Dro,
se e xpediaza acolo unde nu se guerb, Farmacii Partumerii, Coafori.
neise,te
Deposit Barasch, Str. Regalá 9, Bucurestl, I
19

www.digibuc.ro
RELIT I l'EA ILt1AA Ap,itie 1030

Sfaturi pentru frumuseite Cine vrea si se mirite ?


Pustiu. Nu stiu, pustiule. stea 10 zile In Alcool 100 gr. Apoi
Descurajatei. Vai ! Ce serisoare
lunga ! Dar am citit cu rabdare to-
amestecati la un litru vin negru
bun, solutia dupa filtrare. Puneti
Ineereati urmitoarele 6 punete, earl va vor
tul. Sunt convinsà ca. exagerezi. 100 gr. Syrop simplu si Extr. Kola asiguea eel mai desiivânit emcees
Te sugestionezi singurä Nu cred s
ai atâtea cerculete pe obraz. Nu se
5 gr. Veti lua 2 linguri pe
i Coca in 20 gr. T-ra Nux Vomica o femeie se maritä cu un mt.
mai poartä nici la rochii, dar pe masa.
zi la lionar. altã gäseste un bärbat
obraz ! Utilizeaza: Aburi fierbinti. Nenorocita M. Sunt convinsa ed.
bun $i mai cästiga-uri pre-
ghiatä, pulverizari eu apa rece, ap a voi fi de folos. Mai inVai lntern miu de 10.010 de Franci.
de tärite de grail 200 gr. Tarate de
grâu fierte bine la un litru de apä contra desgustätoarelor cosuri, un Relntinerind pielea $i tenul, ac,eastd
de ploaie. Apoi crema Sulfat de mic regim: alcoolurile oprite, ea si
saraturile, piperul, acriturile. Veti nouà descoperire clatirith, somilâtilor =me-
zinc 1 gr. Alumen crud 1 gr. Ulei lua dicate s'a dat pucinta millor de feme'
de roze 1 gr. Lanoline 10 gr. Vase- VetiLactobyl,
lua dupa
doua pastile seara.
fiecare masa, câte de a-si g6si un bdrbat bun.
Una 10 gr. un bulin: Suif. pp 0,25 Na bicarb.
Gellutza. Nu mai utilizati atâta 0,25. Extern: 'Veti sterge obrazul In chestiuni de inimh un bdrbat nu
glicerina. Este daunatoare. Utilizati In fiecare seara cu vata i cu: Ac. se lasd, condus de ratiune. Un ten
o erema oarecare. Incercati: Ceara salicille 1 gr. Resorcina 2 gr. Ae- frumps, o piele catifelatd, fragedd si
alba 30 gr. Miere eurata 15 gr. ther 50 gr. Alcool 100 gr. AO de find, chntdresc mai mult decât o In-
apà de roze 12 gr. Ulei de migdale rose 50 gr. glicerina 20 gr. In ur- treagh culturd universitard.
60 gr. mà crema: Zinc oxid 5 gr. Derma-
Miss Capitala. Multumese pentru tol 1 gr. Hg. pp. alb 2 gr. Lanolina, Contrariu de ceiace se crede In ge
multumiri. Esti adorabila. Da, ur- Vaselina In 20 gr. Ichtiol 1 gr. Di- neral, s'a clovedit indeajuns, cd ri-
meaza cu aceias erema. durile, un ten ofilit, muschli vlitguiti
Mimi Stelian. Mon Sistern" de mineata veti spala obrazul cu o pe-
rie foarte moale i cu apa ealdä si aj fetei $i alte defectuozitdti ale te-
Profesor Miiller. säpun de borax. Nici un fel de nului, nu se datoresc varstei $i
0 tdrgovisteancd. In nici un caz crema. O pudra buna i ark. Co- nici intemperiPor, ci numai subalimenta.
nu mai scoateti punctele negre eu municati-mi rezultatul, dupil 2 sap- tiunii piel:c.
acul. E periculos i nefolositor. U- tamâni.
tilizati seara cu. vata. Resorcina 2 Sonnifitile medicale au demonstrat
Almanasunda. Cumparati eartea
gr. Sulf. pp. 1 gr. glicerina 20 gr. Mon Systeme" de profesor dr.
NO de rosae 50 gr. Alcool 50 gr. Müller, o carte pentru gimnasticä.
Apoi crema: Ac salicilie 1 gr. Men- V'ar folosi si masagiile i baile fer-
thol 0,50. Zinc oxidat 5 gr. Vase- binti.
Una Lanolina In 20 gr. Ichtiol 1
de altfel, ed pielea se poate hrdni
ceiace inseamnd, cd ea poate absorbi
anumite alimente special preparate
cari sunt imediat transformate in
celule si. tesuturi vii.
3
gr. Hg. pp. alb. 2 gr. Luati intern re,Marilena. Pentru prima intreba-
nu exista tratament.
Depurativ Richelet. Probabil Noi vd ga.antam contra 100.000 cle
osul Dv., e desvoltat. Pentru intre- franci, cà Crema Toka.lon, veritabi-
Zoica. Pentru tenul Dv. uscat si barea cu No. 2, Ira reeomand solu- lul aliment pentru piele, contine e-
eu porii deschisi, Acet a- tia Labouraud la 3 Seri odata. Nici
romat; 100 gr. Amoniac, 1 gr. gli- lementele cele mai nutritive $i spe
un fel de crema. cial preparate (cremd proaspdtd $1
cerina; 20 gr. AO de rosae; 50 gr. Lucretia Seindulescu. Sunteti pro- u[eiu de mdsline predigerate, extracte ve-
apoi crema Laura No. 1. babil limfatica. Veti eauta sä nu getale emulzionrae, etc.) cari, dupd afirma-
Paulina. Curios! Ai avut tenul obositi ochii, eitind in pat. Seara tiunea marilor speciali$11 de frumusete,
curat si par frumos, pana când ai yeti face o bale ochilor, cu solutie stint absolut necosare pielii pentru con
vazut la cinema, pe Maria Paudler de Ae. boric In care ati picat eati- servarea tineretii, frdgezimii i fermitdtii
si acum vrei sa fii blonda i alba?! va stropi de Colyr. Baia o yeti face sale, --tmpiedicAnd cu totul aparitia
Sa incercam dar, sa. devenim §i cu un pahar special de oehi. Luati cdrui rid or'
ea Maria Paudler. Pentru a a- sirop iodotanic, linguri pe zi.
vea un par blond vei face urmatoa- Un desmideijduit. Nu trebue sa Ferueile de 40 de ani, pot de acuin
rele solulii: Pulvere de rhevent 50 disperati pentru niste pistrui. Veli tneolo sa para de 30 de ani i s. ob
gr., fiert bine la 500 gr. apa. Pe incerca Ae. salicilie 1 gr. Ac. benz tina un ten care ar putea provoeä
de eta' parte coji de ceapa rosie 0,50 Kali iodat 2 gr. Lanolina Va- invidia tutulor tinerilor fete, .= In
50 gr. fierte, in 500 gr. apa. Ames-selina In 20 gr. timp ce fetele tinere pot sd-$1 in
tecati ambele solutii intr'o sticla,
dupa ,filtrare. Cu aceasta apa, veti Valy supeirata. E foarte greu, tensifice intr'un fa) tu totul surprinato.:
unce parul la 2 zile odata, regulat.doamna, ad' vd indic, ce tel de gun- frumusetea si frhgezimea carnatiunii
Pentru ten; crema: Ulei de migda- nastieä sa. facett. Nu pot sa va
le 50 gr. Ceara alba 10 gr. Cetacum dau decât adresa unei prafesoare. Intrebuintati deci crema Tokalon
10 gr. T-ra benzol 1 gr. apa de ro- D-na Sybille Maison des Franois, veritabilul aliment pentru piele In
se 20 gr. Piata Lahovary. Pentru peek ro- fiecare seard inainte de culcare; este
Miss Universe. Produsele de fru- §ii, ce le aveti pe obraz: Aorena- sin-gurul aliment dermic garantat
muscle ale d-nei dr. Payot sunt Rua. 0,10. Ung. emoliens 15 gr. Bis- contra 100.000 de franci ci care este
foarte hune. Le gasiti in strada muth sbutr. 2 gr. Ulei de rosae 5 recomandat ou toatá eäldura de un pro-
Vasile Lascar No. 9. Sunt multumi- pieaturi. cesor de meCicind din Viena.
ta ea am putut sa va dau adresa O cititoare deziluzionate. O baie
produselor de care ma intrebati. ealda saptamânal, In care ati pus putinCrem.a
grasd;
Tokalo,n se preparl In 2 feluri : una absotut negrast4 si alta
ambele contin Ins a. cele mai pretioase ingrediente cari con-
Aurica lui Hary. In nici un caz, câteva linguri de amoniac. Veti ribuie la reintinerire si Infrumucetare tenului oricArei femei. Crema To-
sapunul nu este recomandabil pen- lua intern Depurativ Richelet.
tru tenul dv. uscat. va, recomand O cititoare ameirità. Nu este vi- alon este preparatà de cätre Compania TOKALON" Paris, 7. rue Auber, 7.
raspunsul Zoicid din revistä. novat mariajul, ea va erecte Dv. 'ECOMANDAM SI INTREBUINTAREA
Eleonora Jipea. De sic ur, doam- par pe obraz. Vaselina glicero- SAPUNULUI DE FRUMUSETE
na, ca. In cazul tenului dbv. gras, re- latul de amidon nu sunt recoman- TOKALON"
leta nu e buna. VA recomand alt- dabile pentru ten. Nici sapunul NOTA. Crema Tokalon se vinde In borcane obisnuite la pretut de
ceva. Exfr. hamamelis 5 gr. apa seara i dimineata. VA recomand Lei 80. borcanul, sau In borcane duble, c9ntinând Irdoita cantitate a
laurocerasi 50 gr. Apa de r6sae 50 erema: Ce.taceum 10 ar. Ceara alba celor obicnuite la pretul de Lei 120. borcanul. Un 6,pun de Frumusete
gr. glicerina 20 gr. Alcool 50 gr. 10 gr. Ulet de migdale 50 rfr. T-ra costä Lei 40. bucata. Toate aceste produce se gäsese pretutindeni o la
Receta pentru vin de China: 50 benzol 1 gr. apa de rose 21:1 gr. PABFUMERIA ELITEL Bucurecti, eaten Victoriei Nr. 39.
gr. Cortex China rubr.; lasati sá LAURA
444-144444+0-144-14444-14-4-4-444 Ii-11-1-1.441-1144 14-14444444444-1-11444-144.444-11-1444-1-11-11444-14 44444 14-014-111+4+14+444444-1444444-11-144444444-ti-1-144-11-0-14-144-+14-14444-1-1-144 -4444-14444+-44-144.44+1+4441444.44-1444.4-04.4+14

nuCERETI r
deeligomaistaa

NU MAI CADE PAHL. FABR1CA DE PALARII $1 SALONUL DE MODE


ata CafeatIELITA"
IN
se vindea, creste, dispare
matreata, etc., tratandu-I cu MALInf"
a
...1

co
noul, unicul si minunatul
preparat Fanor, corn nts din
2 formule succesive No. 1 si
Bucure§ti, Str. Lipseanl, 71
nuntâ distinsa sa clientela,
ca s'au pus in vânzare ultimele
CEAIURI, CACAOURI
@ RAHAI'URI, etc. @
11.1 2 ambele Lei 25u. Efect si- Eta; L Telefon 323-94 INCERCATI SPRE CONVINGERE
VI gur. Expedtem la cerere con- creatiuni ale modei parisiene,
tra ramburs, cu instructiuni
M. OHANIAN
CO
10
,,F A N 0 R" Bucuresti, I FURNITURI DE MODE in toate sorturile, nuantele si combina-
0 Calea Mosilor No.25, Eta) 1 En Gros En Detail tiunile actuale cu preturi convenabile.
Str. Laud 55 Tel. 38-67
19

www.digibuc.ro
.4 prilie. 19j0 1:1;:11,ITATEA IL(iS7'HA1'.4

REZUMATUL CAPITOLELOR o parte din culoar e surpd, Deodata, ne trezira din motait, ti-
PRECEDENTE intre agenti i banditi. Igor Khan ganusii cu ziare, cari strigau, alergand lui de-al doilea curier, Wan-tse, o
fusese oare inmormantat de viu, in dinspre strada C. Mille, cartierul zia- amprenta tot atdt de clard.
Or, comparate, cele cloud amprente
0 legenda spune ca la construc- fundul coridorului? relor : erau identice, deci lasate de una si a-
tia de pe Ddm- * * DIMINEATA", editie speciali1... ceiasi persoana!
bovita, pe care se va ridica palatal -Esirdin de sub pod, urmand sd se Lupta subteranä cu banditii!... Am Impartasirdm st plenipotentiarului
Senatului, s'ar fi gäsit capatulunei trimitd lucrdtori, cari sd scoatd cada- oprit. Muranow ne traduse reporta- Kaomi acest f apt, povestindu-i i pa-
subterane ce corespunde la Arsenal. vrele i sa astupe definitiv catacom- jul. Am aflat astfel ca banditii din taniile din noaptea trecuta.
Era un coridor secret care des.er- ba. coridor, reusiserd, nu se stie prin ce Japonezul surase, ironizandu-ne
via pe vremuri, un palat al Bibes. In bulevard, insirati in gerul noc- gaura necunoscuta, iasa de sub
turn, pe douá randuri, vagabonzii pamant la lumina, departe, rasbind sangeros:
tilor. vanati asteptau sub pazd, plecarea spre Arsenal. Abil!... Foarte abil acest Igor
Vagabonzii bucuresteni au des- spre necunoscut. 0 lupta se incinse acolo, cu rev* Khan!... Cred ca batut joe de
chis din nou aceastd tainitd, unde Florica nebuna a reusit sa fuga verele, pe strada. Alarma. Garda Ar- voi: cu sigurantA ca v'a simtit urmd-
se baricadeazd banda spionului ne spuse un agent. senalului sosise. Cdtiva banditi fura rindu-1 i v'a pus sub nas membre-
Igor Khan, urmetritd de autor, de Eram extenuati. capturati. - le acelea de om!... Ce farsa maca-
Sarim, cu Gex i Murano% intr'un Igor Khan isbutise sa bral... Strawnic om!... i epopeea din
detectivul Gex Trevor st colonelul subterand!...
illuranow, din serviciul de informa- taxi. 0 luniinä cenusie, umeda, anunta BALUL MARIEI LASTUN Nu si-a bdtut joc de noi, zise re-
tii. al armatei poloneza. zorile. Au inceput sa circule tramva- ce Gex. A aruncat membrele, ca sa
0 luptd se del in acest twael, pen- ele cu faruri colorate: tacanit de clo- cepu sa dormiam
Cdnd mai bine, cineva n-
sgaltde. Am incercat sa scape de un corp delict compromitä-
tru capturarea spionilor ce vor sa pot si uruit la curbele neunse. Pri- ma intore pe partea cealaltd, dar nu tor.
puna mdna pe un document diplo- mete vagoane descarca la hale mada- fu chip sa mai dorm: Trevor Gex ma Dar spuneati cà mergea dealun-
me dela curtile
matic, adus de ministrul japonez gospodine nevoiase. boeresti7 servitoare ameninta ca-mi toarna stela de apd gul cheiului. N'avea decat sa le arun-
Kaomi, in cap, daca nu ma scol. ce in rdu... In rdul... cum i spune?
Se ridica cele dintdi obloane. Un Gex, strigai furios, dupa masa- Dambovita.
Trogloditii se baricadaserd in ade- chefliu esit dela ciorbd de burta, in= crul de asta-noapte. e o crima sa. ma In admbovita! Dece nu le-a a-
var in coridorul secret, si de acolo, tre cloua femei de strada cu fardul scoli la 7 dimineata! .
runcat in Dambovita i vi le-a arun-
incepurd sd traga focuri de revolver spalacit de sudoare i umezeald, can-
ta sbierdnd ea pe mosia paternd... Inteadevar, pendula arata ora 7. cat pela nas?...
in ceata coloratd de faclele Dar e 7 seara, Rudy; ai dormit Gex clocotia.
Tunelul Ddmbovitii se umplu de inClipescusa
luminile pravaliilor; se scot destul, acum avem treaba!
lazile Dar sa läsam gluma, urma
sgomot. Ranitii urlau. Salve de revol- i butoaele cu scrumbii, In timp ce ludm baia imbra- Excelenta Sa Kaomi.
vere paraiau ca mitralierele, dintr'o masline si prune uscate. cam, Trevor Gex imi povesti, cam Sper ca tot eu am sa va pun pe ca-
Dimineata posaca.
parte si alta. Unii edzura in apa nea- forfoteste pe strazi, Tacem. Lumea descurajat, rezultatul investigatiilor lea cea astd searä, d-na Maria
gra, cu reflexe rosii, de epopee, sau spre fabrici, in grupurilucrdtorii
negre.
trec lui din timpul zilei. Lästun, cld un bal costumat i mas-
ca rosul filmelor ce reprezinta Apoi, imi arata cloud, fotografii ma- cat, in vila sa dela Sosea. Suntem in-
Pe fereastra unei ceaindrii din do -. de amprente digitate. Culesese vitati. Duceti-vd. Vâ asteapta acolo
Banditii rezistard Ii apdrau ulti- sul halelor, se vad doi vagabonzi cari rite, la Southampton, cdnd se afla ined in surprize.
mul refugiu, din cetatea lor de intu- joacd carti: Anglia; pe trupul curierului japonez Dar cine este aceasta doamna?
neric. Ei fugird, tot mai addhc, car- Joaca, de eri seard! zise Mura- Kong-Yu, asasinat cle spioni, o foar- intreba Gex.
tite oarbe, dealungul coridorului strd- now, cascand.
vechi. Asalt de agenti. Goana prin Apoi, circulatia se intensified: e te clard amprenta digitala a asasinu- Eu voi veni costu-
catacomba ingusta. ora copiilor ce se duc la scoala si a lui. De asemeni, la Marsilia, ridicase
de pe placa de nikel a incuetoarei
mat in Mandarin... Discretie!...
Excelenta Sa ne fdcu un
0 explozie. 0 detunaturd formida- functionarilor . servietei din care se furase plicul ce- de sfdrsit de audienta.
+.4444 444-.44
44.444444444+1411-0-11--44+++.0114+0 044,414++-1++,44 Domninoarn ,Doamná
A APARUT dacd, n'ati citit Inca romanul
EVA VICTORIOASA
Dr. JEAN SEGAL k-sria PROrt4.,
SPECIALIZAT LA PARIS .10b
TOMA G. MASARYK de PIERREE COULEVAIN
cititi-1 imediat. VA ntereseazd in Bon de Fenael.Mamo4
la a 80-a aniversare a naeterii gradul cel mai inait. Mai aflati cd. a Tratamentui radical al inflamali-
apdrut ed. Ill-a din celdbrul roman Puraizerul t; 11.641e
unilor prin Electrotherapie.
UN VOLUM DE 20 PAGINI
PRETUL 50 LE
INDIANA STRADA LAHOVARI Nr. 12 CONVINGED-Vh de MINUNEA
de GEORGE SAND
04-04-94-114-11-444411-1444-11-044444+14-11-44+0444.44-9-111---44-14
Le gasiti la toate librdrille Consultatil 3-6 Grain Icomi) Tel, 228122
55-5-5+5-5 -1111-144-14-1-11 444444-11-144 If*
t-liimelor inventiuni a cutitelor cu

e It e REGINA
110-40-411"1"0-40-40-40-6)-40-0"6-40-11P-40-a_m_40,4vem,e_o_o_e_e_m_o_iviloa lame inoxidabile cari oricfit tillutb
in otet, lämdie, etc. nu ruginesc, nu
MATASURILOR eidtleazä i cumpärati tie la ar-
gintAria Pforzheim" depozit de
IMPRIMATE LAVABILE fabric-a, Bucuresti Str. Collei 6, o
garniturd lacdm de 48 piese, culite,
dnguri turculite i lingurite, puse
lesutA din cote mai superioare tire
de mfitase esistente ,,AGFA-TRAVIS"
In vânzare pentru scurt timp. pen-
trn propaganda' cu pretul de lei
ORIGINAL NuMAI GU INSGRIPTIA
P. S. Cel mai indicat taam pen-
IVETTETRAVIS" ru restaurante rangul I cari tin la
Pputatia lor i voesc a'si mAri de-
iMPRIMATA PE MARGINEA TESATUREI it
****+44-+--+H-14----44-14-0-144.44.444-11-44-1444-1-044
Femeile de vor sA placa --1-1444411-1-11+1-11444-11-41144-14-114-14-0-14+04-11-1--+f-114-f-
La Mani I tineret
Nici o clipA sA nu pearda Institut Cosmetic Medical i
SA se'mbrace cu IVETTE (Institut de iinfrumuselare)

s:.
StirbeiNodä No,34, Tel. 311/44
Ce at ziee Ettunzu (autoriu : DR. F. KOVACS
piesei ,Marele Duhounit,'). I Specializat la Viena
IBoli de plele i cosmetic Diater- I
Marele Duhovnic rate, Raze Ultraviolete, Fizioterapie.
Ingrttirea fetei. Distrugerea radicall
Femel de ar vedea a pitrului de prisos, sbArcituri, negi,
In roohli de IVETTE cosuri. pistrui, semne de nastere.
Tratement de !Mown...Curl de sli-
Niel el n'ar recieta... bire Wadi si generall. Varke. etc.
Vinzarea produselor propril.

www.digibuc.ro
PEALITATEA ILUST BATA 3 .1 I;rI
Balul din vila Mariei Lästun, era un fel de teamä, prin scofAlcirea fu- 0 parte din asistentà bates, din striga cazacul fixandu-mb..
o feerie... nebrd, a orbitelor i obrajilor, iar pri- palme, in ritmul dansului frenetic, Haupton imi explicd insulta ce hat-
Prevederile lui Kaomi, cd vom avea virile lui ardeau de o patimd stranie. pe când Mtn murmurau, nepldcut manul adusese gazdei, si atunci am
surprize aci, se adeveriserd amplu. Am recunoscut indatd in acest per- impresionatd. provocat si eu pe rus la duel.
Ce bine informat era japonezul aces- sonaj, pe hatmanul Salucov, Mainte Românilor din Basarabia le plac Toatd, scena se petrecu inteun grup
tal... Ce minunatä, poliie diplomatica ca valetul dela use sd-i anunte nu- aceste ma,nifestatiuni, imi explicd restrAns de invitati, dar vestea des-
are Japonial... mele. Maria, dar regdtenii` sunt ostili la pre aceastd provocare umplu inteo
Prima surprizA am avut-o chiar la Ce ridicul individ! imi zise Gex. tot ce vine din Rusia, chiar din cliph, salonul.
use, când intraräm in vasta said, de SA., nu credeti cd e deghizat! ne fosta Rusie taristä, ca acest nesufe- Hatmanul striga atunci, privindu-
bal, din vila dela Sosea: gazda, d-na spuse doamna Maria Lästun. E un rit hatman. md cu o grimasä de räutate:
Maria Lästun, era una i aceias per- hatman veritabil, prigonit de bolse- Mild sfärsi dansul, hatmanul Mai Trdiascd aliatii!... Trdiascd va-
soand, cu Lady Victoria Nelson, cu vici. o adâncd plecdciune, in fata Mariei, luta forte!
contesa d'Esparbes i d-ba Laston. E tipul care ne-a urmdrit dela care se rosi, incruntând usor din Si goli un nou pahar, spärgAndu-1
Ei bine, la aceasta nu md astep- Paris, soptii lui Gex. sprâncene. apoi de parchet.
tam! A, interesant! Asa-dar Kaomi Un vals, barisnia! se rugd Salu- Cuvintele hatmanului aduserd un
Dela inceput observardm de ase- stia de aceste surprize! Sunt foarte coy. moment de adâncg, tdcere. 0 jenä
mern, eá in tot balul nu se vorbea de tari, japonezii acestia! Nu, multumesc, sunt obositd, inexplicabilä fAcu pe invitati sd, reia
cat rantuzeste. In sunetele foarte originale ale u- rdspunse Maria, cu un zdmbet silit. apoi conversatiile, cu o vo.lubilitate
In fracuri impecabile, Gex i cu mi- nei orhestre de tigani, se dansa. In ochii rusului, rämase de atunci nefireascd. Maria se rosise, barome-
ne, inaintardm printre invitati si n( Gex md impinse sä, invit la dans pe o strälucire sumbrä. Incepu indatä, sä trul sprâncenelor ei mobile ardta fur-
inclinardm in fata amfitrioanei. gazdä: bea: goli pahar dupd pahar, spär- tund internä, dar se Meuse 6, nu au-
Lady Victoria Nelson, ii zisei, in Trage-o de limbd!... gänd sälbatec cupele de parchet. Pen- de urarea lui Salucov.
frantuzeste, dati-mi voe sd, vä prezint De altfel, hied dela Londra obser- tru ceilatti, hatmanul Salucov radia o Ce aluzie era in cuvintele rusului
pe bunul meu prieten Trevor Gex, vasem cd Lady Victoria Nelson, adicä veselie brutal-comunicativä. Eu, a- impetuos? Ce dramd se petrecea in
celebrul detectiv... românca Maria LAstun, imi procura yearn un fior de groazä... acest mediu ciudat?...
Lady Victoria Nelson d-na Ma- o deosebitá plAcere sd conversez cu Maria se asezase langd mine, cAu- Maria imi lud bratul si trecurdm
ria Lastun, zâmbi, i zise: ea. tând pared, Fang& americanul rigid ce in hol, unde erau câteva mese de joc.
0, you are joking!... (0, glumiti!) Toatd seara am fost aproape ne- sunt un contrast care sä sublinieze Ministrul afacerilor streine se duse cu
MA numesc Maria Lästun. Dar pe despärtiti. Gex ne urmAria, discret. feminitatea ei gratioasä. Invitatii pri- ea la bufet. M'am a.sezat la o masd de
donmul (si ardtd pe Gex) il cunosc: TaMe de nepatruns plutiau in ju= viau pe furis spre coltul nostru. Soap- joc, in fata luitGex Trevor, ca la é-
nu e detectiv, ci aviator! rul acestei fiinte. De unde in restau- te circulau din gurd, in gurd: carte"-ul nostru obicinuit. Radeam
Eram aiurit; nu mai intelegeam ni- rantul hotelului din Viena, Maria se ,, Pariez cd mAine Domnita" va unul la aliul, inviorati de un bor-
mic. Oare Lady Victoria era roman- adresa inginerului Houpton, in ter- lansa ideea unei prietenii romAno-a- deauxd rosu, românesc, anume Cot-
cd? 0 auzisem vorbind româneste menii cei mai tandri, spunându-i mericane! spuse cineva. nari, care strecura in suflete o vese-
frantuzeste, tot atAt de bine, ca dearling i chiar chery, aci, la ba- Maria i'mi traduse aceastä frazd, lie generoasd.
englezeste. 0 aventurierä?... lul ei, când englezul sosi i o salutd zâmbind si addoga: Mad se intoarse dela bufet, Maria,
Frumoasa femee ne intorsese spa- rece, ea rdspunse cu o ward inch- Mi se spune Domnita"*), flind-
tele, amplu decoltat, alb ca de fildes, nare din cap, soptind un Monsieur!", cA am avut strdmosi domnitori, adicd vdzändu-ne rAzAnd, si cdutând pared
o oazd de senindtate in balul in care
primia omagiile unui domn, des- de o rigidd solemnitate. printi al Valahiei... Vreti sä, punem se bAnuiau urziri de intrigi si patimi,
pre care asistenta murmura, ardtân- In schimb, cealaltd, pereche, artis- bazele unei asociatii romAno-ameri-
du-I discret: ta de varieteu Gina Drew si tândrul cane? sunt multi români emigrati ce mocneau amenintatoare, se asezA
Ministrul de externe!... 'Radu Moldea, se amuzau in modul in America... dar si pe noi cei de aci.., la masa noastrd:
Vreau sä joc cu vesela youth-
Gex se uita la mine si eu la Gex. cel mai extravagant Afard de ei insa, ne-ati cucerit... Si pe mine, y com- fulness! zise ea. (Cu tineretea vese-
Credeam cd e frantuzoaicd, imi atmosfera dela acest bal era mai pris!...
spuse Gex. La Viena, s'a dat la hotel mult potolitd; diplomati corecti in Dar si hatmanul Feodor Salucov 1d).
drept contesa d'Esparbès. fracuri, generali români, cu pieptul auzise acest crâmpei de conversatie Si eu vreau sd joc cu acesti
i eu o cunosc dela Londra, sub in armuri de decoratii, femei poate si zise in roinâneste, dupd cum am domni comici strigA hatmanul Feo-
numele de Lady Victoria Nelson! mai fine si mai elegante cleat la ma- aflat mai tArziu: dor Salucov, dacA barisnia preferd
Dar dece spune cä tu esti aviator, si rile baluri dela ambasadele din Pa- Lira sterlind si dolarul, cuceresc durerii adevärate, o astfel de veselie!
nu detectiv? ris... totul, in calea lor! Si se asezd al patrulea la masa de
FiindcA am adus-o chiar eu de Luxul 0 lumina, erau fascinante. N'am reactionat, fiindcd n'am bite- joc, in fata Mariei, scrutat de privi-
la Viena, cu un avion special, pe ca- Pela miezul noptii insä, hatmanul les cuvintele lui. Un murmur ciudat rile reci ale lui Gex.
re-1 pilotam, in aceias noapte, când Feodor Salucov, introduse muzicanti se produse... Ce vreti sd, spuneti? I-am intre-
voi veneati aci cu alt avion! rusi din balalaid, i dansatori ca- Dar inginerid englez Houpton se bat.
Gex, asta e spioand! zaci; ei jucarä dansuri rusesti i o apropie de cazac si-i spuse in frantu- Maria mä fixd cu o privire rugd-
St I... cäzAceascd vertiginoasd, in care intrd zeste: toare, adresându-se hatmanului:
Printre cei dintdi invitati, sosi un hatmanul. Agil, volubil, hatmanul Mäine dimineata yeti primi Dati vre-un inteles special cu-
ciudat personaj un tândr ras in cap, chiuia, jonglând cu sapte pumnale martorii mei!
slab si lung, inteun veston militar deodatä, IdsAndu-se pe vine si invAr- Dar dolarul nu trimite martori? vintelor d-voastrd? VA rog sä vä ex-
plicati, ca sä esim din acest echivoc.
rus, incins cu pumnal, revolver si car- tindu-se ca, o sfArleazd, cu trei pum (Va lima)
tusiere cdzdcesti. Figura lui inspira nale in dihti. *) In text, in româneste.
4444-044-14-14-1-144444-044 H-14-1-14 .444 **44444444-14-1 -1111-1.4-M MO. 1-1- 4-144-14-1-1÷11-014-144444 44444 0+044-11,1 0-14-14-14 6441 -WI 1-1-11-01 04-1411-04144444444
autorizata de onor. Minister al In-
14-1444441-94-11-14-4,4444- C A MAI FRUMOASE CARTE Acad emia T echnici
strucliunei publice cu No. S2.369
Bucureti din 1926 si este cea mai veche
NEVSEHIRLIAN & NAZARIAN REGINA UN AN Str. Ion Mincu No. 8 cea mal serloas6 scoal0 technicá
prin corespondenffi din lima. Ab-
Prima Fabrinä de covoare Orientale MISS ROMANIA vansa, Tot! eel ce au dorinfa de a a- solvenfil Academiei Technics pot
Tel. 337/68 Str. Sfintiltir 52 MISS UNIVERSE pot ajunge la cele mai fru- deveni: Desenatori, Secretari, Con-
BUCURE$T1
Desfacerea produselor faricei
In pagini admirabile se descrie via- moase
ta minunat5. a unei fete de tail, dustria
situaliuni, la Stet si la In- ductori teehnici, ajutori de inginer.
particulark urmând prin Cursurile pot fl urmate la price
noastre mare depozit pero care castig5. premiul cel mare al corespondenfd (WA párfisirea ocu- virstä. Inscrierile se primesc zilnic,
personal sau prin postd, la sediul
i
frumusetii. pafiunilor) cursurile Academia
manent de E o carte de lirism si de duiosie, Tehnice, predate prin lecili scrise scoalei. Cerefi prospectul explica-
COVOARE P ERSANE .
care se citeste cu placere . cu in- de afro ingineri l profesori spa- tv, trimifând 10 lei mArci postal()
teres. cialisti . Academia technicá este pa adresa de mai sus.
veritabile cu prefuri ulm.tor De vanzare la toate libräriile 4444-.114-11-14- te-114-84-11-4-14+44441
de eftine. Inlesniri de platà. depozitarii din tail. Pretul unui vo-
lum elegant ilustrat in culori, 50 lei.
.64444-m4444-6-.44 M-1,11-4-011f N. 11-0-0-1-
Pânà in PREZENT, mul.e
11-11

familii n'au pulut sä.i ofere


luxul unei instalefli de radio il
EU INTREBUINTEZ NUNA1 CUNOSCUTA din cauza prefului el prea

REMA
--:;;Fi-PUOR/W LAPTELE DE (RIN SACRIFICIU FORMIDABIL
RIDICAT, de aceia noi voim
sä facem un

RA oferind APARATELE noastre ca limpt färà schimb de bobine.


Pep asculta astel cintece st toncerte
Aparat cu 3 Lämpi com- Aparat cu 4 lâmpi com-
p ect In stare de functiune, 2 950 plect, deasemeni in stare
la pretul exceptional de Lei de functiune pentru Lei u uu
Aceasta ofertil este fácutd de e casà serioasd care vinde direct din uzinele
sale clientiior Aparatele sunt ambalate cu ingrijire in mod gratuit.
CAPILOGEN Expeditie urgentä
IAR acest anunciu cu suma reprezentand pretul apara,
CONTRA TRANSPIRATIEI tului preferat, prin mandai international, sau cec de banci, indiand clar
ANTIOOORUL numele i adresa Dv., la: CH 97 Radio Styla 15 Rue Béranger
Paris Ill (France)
IL GASESC CEI. MAI BUN

21

www.digibuc.ro
8 Apritie 400 REALITATEA ILUSThATI
Elvetia i Franta au Meat match
CRONICA SPORTIVA 'WelliitiONEEINEMENIEDWONinifffineliffilaii0
nul : 3--3.
Viena, a irwins Praga cu 2-1.
Cross-Country
Inaugurarea sezonului de cross,
s'a Mew, cu conditiuni strdlucite.
Crossul Juniorilor, a revenit lui
Comänescu (ViforulDacia) care
a parcurs distanta, In 9 m. 25 s.
Clasamentul pe echipe :
1. Viforul Dacia 21 p.
2. Statul Roman 25 p.
3. Turda 34 p.
La seniori a invins Päun ((irä-
nicerul), iar pe echipe, Gränicerul,
urmat de Stadiul Roman.
* *
Crossul International, disputat la
Seamington Spa, a revenit Angliei,
urmatà de Franta, Scotia, Irlanda,
Belgia, Italia si Spania.

Rugby
Prima zi de campionat, a adus
urmAtoarele rezultate :
Sportul StudentescP. T. T.
0 fazd din matchul de rugby Sportul Studenlesc P. T. T. 17-3 (3-0). D-ra MINODORA SALUS
Foot-Ball La Arad : R. C. B.T. C. R. 9-5 (3-5). Miss-Rimnicu-Sitrat"
Campionatul de foot-ball al Ca- A. A. C.Olympia 1-1.
pitalei a luat o Intorsáturd neas- A. M. T. E.Vointa 2-0. Marile premii ale revistei Realitatea llustratä"
teptatd, prin Infrângerea Juventus- GloriaA. T. E. 3-1.
ului clé catre Venus, cu scorul de BanatulHakoah 3-2. Cititorii nostri1 au apreciat desi gur, marile sacrificii, pe care le fa-
4-1. La Cluj : ce revista noasird, pentru a le oferi din când in când premii de mare
Celelalte rezultate : Unirea-Tri- România-Haghibor 4-0. valoare, precum i concursnrile neastre obicinuite, dotate I ele
colorPr. Mihai 3-2; Olympia- UniversitateaK. A. C. 0-0. Du premii Msemnate.
Macabi 1-0. La Oradea : incepana cu acest numdr, acor ddm o serie de premii de cea mai
StäruintaCrisana 2-1. mare valoare,enumirate mai Jos, tuturor cititorilor i abonajilor
La Timisoara, s'a inregistrat re- C. A. 0.Macabi 1-0. nostri, can vor 'ream sa cieiaseLe cupeanele de premii, SC le compiec-
zultatele : La Brasov : teze i sa le pästreze trimijandu-le la terminarea seriei, pe adresa re-
Chinezul-Haiduc 5-0. BcasoviaI. A. R. 6-2. vistei, str. Coast. Mille No. 7, etaj
Muncitorii-Rapid 1-0. La Praga, s'a disputat matchul Data tragerii, va fi anunjatd la timp.
BanatulU. D. R. 4-1. AustriaCehoslovacia, care s'a Iatä premiilo of erite: cunoscuta firma Ingineri I. Popes-
PolitehnicaC. A. T. 3-2. sfdrsit ou rezultatul 2-2'. o garniturd de salon, din lemn cu & G. Creju, birou technic pen-
curbat de mat:ton lustruit, tapisata tru intreprinderi electro-mecanice
cu velour albastru i compusá din: si depozite de materiale electrice,
o canapea, daub, fatoliuri patru stir. Regala 16, Tel. 337/64.
scaune furnizate de Industrille u- Un gramofon elegant, model de
nite de mobile Mercur Bucuresti voiaj, complet cu toate accesoriile
calea ictoriel lio. si cu cloud placi (patru arii) furni-
Un pullover Monica" si o duzind zat de marele magazin de muzica
de ciorapi Monica" impreun& cu Ipcar", calea Victoriei 34.
cele 12 bonuri de participare la Una mdsuld cu an serviciu de li-
trager ea pr emillor Aionicai- coh- cheur, compus din 6 cupe i une
stand din voiajuri gratuite pentru earafa, totul veritabil argintat, fur
doua persoane,Bucur es ti-Hana- nizate de cunoscuta casa de Mere-
burg, Fiordurile Norvegtei i Ina- d er e Argintaria Pforzheim" c el
poi). mai mare depozit de airgintarie
o perdea superbd, de valoare ar- obiecte de cadouri. Furnizor al
tistca, executata in renumitele a- Curtei Regale, Bucuresti, str. Col-
teliere de broderie si lucru de ma- tei No. 6.
na ale d-nei Ing. Erdèsz, Bucuresti, 10 butelii sampanie RHEIN.
cal ea V ict o ri ei 168. Una bucatd de 30 metri sifon el-
Un aparat de radio cu trei lämpi, vetian pentru lingerie, de la pan-
permitand auditia pnincipaleior z&ria elvetianä, La Wilhelm Tell",
posturi europene în vorbitor, In vechea casa de incredere, str. Col-
completa stare de functiune, cu : tei No. 8.
Un centimetru pe periula vorbitor, acumulator, baterie si Una pereche pantofi eleganti, de
material pentru antena, furnizat dama sau barb&testi, executati du-
de vechea casä; de incredere J. pa masurd, din material fin, de
uscara" e suficient Wappner, centrala: calea Victoriei catre cunoscuta casa de incredere
49, sucursala: str. Lipscani 85. C. Gheorghiu, calea Victoriei 114 si
KOLYNOS e spornIc nn centimetru (Sec-(hine special& de aparate si Sarindar 6, bine asortat si cu in-
aplIcat pe perinta uscatA l asprA, Hind piese detasate pentru radio). caltäminte gata.
destul pentrn a curAta $i albt (Bun Urn ceas etiretlan de aur marca o cutie montatd, continând un
de precizie Cortébert", care a ob- frumos serviciu de alpaca find,
Kokynos disolvA nelicutele, InlAturA res- tinut grand-prixul la expozitia din compus din 12 cutite si 12 furculite
turtle de mAncare l distruge germenii Barcelona. pentru fructe, furnizate de vechiul
periculost al cartel. 5.000 lei in numerar . marele magazin Gospodina",
Incercall Kolynos, senzatia de curd- o lampd electricd din bronz an- str. Campineanu 20, Bucuresti,
tic, cu trei brate, ornata cu abat- complet asortat cu articole de me-
fente ImorospAtare, ce vA rAmâne In joururi mate, slefulte, furnizata de naj i cadouri.
gut* e delicloasA.
PASTA DE DINTI Bon de premii No. 1
KOLYNOS
Mai multe decoratiuni 5i recompense de primul ordin obthiute
Numele sipronumele
Domiciliul : oraul (comuna)
Str. No.
(judetul

www.digibuc.ro
rr:w.ITTE: 1,1".5.77. ATA A P330

Dela concursul nostru


din tari

JUBIUL JUD. BOTOSANI

D-soara L icie Alte-


rescu Miss Bolosoni".

Cittti
"REGINA UN AN"
Romenul unu4 concurs
.: de frumusete Sus: D-soara Piro-
PRETUL 50 LEI ska Fazekas Miss
Odorhei
Mijloc : D-soara
Ana Peter aleaset
doua.
Jos: D-soara Edith
Ferenczg oleasä a
treia.

Stânga : D-soara
Sus: D-soarele E. Olga lonescu aleasci
C. §i M. Nilulescn a- a doua la Botosani.
lese a doua si a trek( Dreap+a : Dloara
Jos: D-soara Elena Louise Lutzei aleasei
Popovici MisS Gorr a treia.
+44444-044444t.444-114 41-4-444444414+/- ***44+444-114.44- -44-M tn 11 11-fit1-1.... .44+444+11+11+41+144444-4444 11 .4***
......****MHHVIN+11114+,1144+-.. . 1lia".A.
CANARI VERITABILI PRETIOS1 PAult dorita frumusete
se poate obtine user de ori-cine In-
oel
Cintareti fini ai renumitei
coli speciale din Harz ; trebuintând creme
e la Mk. JO in sus, Ver- PLAPUMARIA ELITEI"
40414
Jager, perechi de prà-
canari a Ibi, Wallensi-
tiche, colivie, nutret me-
LAURA No. 1 I-- y, CIOBANU
dicamentept. pasiri. Ex- pentru catifelarea tenului i cura- BucureSti, Str. I I butte, al
pedtere directs r.rtu postA cu cheltueli mid, iirea pistruilor si No. 2 inmotriva
transport sigur rapid.
i cosurilor, butonilor Confectioneazä artistic PLAPUM1
Catalooul cu detaiii toarte interesante 100 lei borcanul la Farmacia usoare si cAlduroase dupä ultimele
tadrumiri pretioase trimite gratuit. Bruss Calea Victoriei, drogheriile
Cresateria Haydenreick modele, precum si saltele
Bad Suderede, 217. Harr (Gertnp., Zaharia Plata Sf. Gheofghe, Sft.
4444444.4441444444444441411.444044+1, - Gheorghe, Bruss (Die BArdeanu). NIONTAN1 PERN1TE FANTEZ11
Bul. Elisabeta, magazinul de con-
erua de mAtasemr. furà Leon, peste drum de politie,
CU1.01:11tk caltea Victoriel, drogueria Arse-
DE PI111.1-011TE netscu, Victoriei 4 drogueria Ace-
moDancsISTIL
VInoEvIr1CHIRIAZA CALVICTORIE I 50
demtei 3. ++++11444+14 *444444 ft4+4+441144441114444444 0-11-,444-1144-1141..*,1141-Ht f4+44****44144++044 44.**44-11-444-

0012THEMER
nt,!I
CASA
TEL 27./ 35
0-0
Pentru provincie cu ramburs, a
adresa la aceleasi case.
Cetiti Adeverul Literar si Artistic"
23

www.digibuc.ro
3 Ajie 1930 ¡.L.1IIT.l1E.t ILI-STPArA

Jocurile Realitatii liustrate"


Joc de cuvinte incrucisate Deslegàrile jocurilor pe luna Februarie
(10 puncte) de REBUS Joe de euvinte inerueisate
Insigna Universitätii bucurestene"
ORIZONTAL: 1) Magna cum VERTICAL: 1) Medicina. 2) Aca-
laude. 14) Heidelberg. 22) Echita- demia MihAileanA. 3) Ghioci. 4) Ni.
tiuni 23) Craiova 26) Fie. 27) Ea. 5 Lätia (Anagr.) 6) Cant. 7) Uter. 8)
28) Dai. 29)) Inertie. 30) Oziris. 31) Mira. 9) Lut. 10 Ani. 11) Uie. 12) Ce.
OrAscu. 33) Idolatra. 35) Tiard. 36) (Inv.) 13) Raz. 14) Hor. 15) Evit. 16)
Atd. 37) Cecil. 38) Zi. 39) Aloe. 40) =Iasi. 17) Efori. 18) LirA. 19) Bea. 20)
Imit. 41) Orara. 42) Ni. 43) Ev. 45) Becton 21) Gaudeamus igitur. 24)
Max. (Inv.) 45 a) Aa. 45 b) Rar. 46) Rosie. 25) li. 32) Salamanca. 34)
Aflaiu. 46 b) Mrene. 48) Nos. 49) Litere. 39) Aral. 41) Oxford. 44) VA-
Vie. 50) Az. 51) Cri. 52-) Huetul. 55) nataie. 45 cl Rezultat. 46 a) Iorga.
/3 Dragg. 57) DascAli. 59) Ai. 60) Oerit. 47) Reusea. 53) Ecrine. 54) Li. 56)
61) Asma. 64) Claie 65) Tastu. 67) RomAnA. 57) Dactorand. 58) Pa. 62).
tit -"re. 68) Un. 69) Ile. (Inv.) 70) ,Oase. Studenti. 63) As. 66) Tez5. 71) SA-
72) Dârz. 74) Rna. 75) DumA. 78) rac. 73 Ren. 75) Duro. 76) Nash 77)
16 Ghep.' 82) Aule. 84) Eac. 86) Aarau. Auto. 78) Grui. 79) Hans. 80) Etic.
88) Autocrati. 91) Aur. 93) Amin. 95) 81) PivA. 82) Ati. 83) LavA (Ana-
Acrostih. 97) Universitate. lOtn Iz. gr.) 85) Cuza, 87) Act. 89) Tin. 90)
101) Doctor honoris causa. 102 Avi- Oho. 91) Ars. 92) Usa. 94) Ted. 96)
dom a. Or. 98) Eu. 99) Ta. 100)
25.

30 Joc dc cuvinte incruci5ate Joc de cuvinte incrucOte


Wiilieä si Zozo". Lloyd Hughes si Jane Da:y"
ORIZONTAL: 1) Circ 5) E.xteri- ORIZONTAL: 1) Cherchez la fem-
or. 7) Drob. 9) Ev. 111 Pur. 12) Bin. me. 11) Hale. 15) Or. 16) Ney. 17)
14) Aptor. 18) Non. 19) Nepace. 22) Ema. 20) Ia. 21) Vil. 22) Rea. 24)
Lai, 24) Trupti.. 26) Tern. 27) Ave. Dalbe. 26) Pa. 27) Dan. 28) Adora.
ORIZONTAL: 1) Pus tn libertate. VERTICAL: 1) Scosesem la ivea- 28) Sac. 29) M. 30) Prieteni. 32) 29) 111. 30) Mi. 31) Anti. 33) ErA. 34)
In urma unui asediu. 12) Actiunea la (fig.). 2) Bratele si gambele. 3) Onor. 34) Un. 35) Ciarä. 36) Cairo. Kew (Inv.) 35) Gaz. 36) Ibi. 38) La-
,a ce revArsa din canalele natu- NecesarA subalternilor unui preot. 37) Ar. 38) Til. 39) In. 40) Ude. 411 mi. 39) Ira. 40) Tosca. 41) Misir. 43)
rale. 13) PAtrunzAtor. 14) Necesar 4) Cant in cratità. 5) Sufär. 6) Nu- Ed. 42) Op. 43) Adu. 45) Mos. 46) Om. 45) Pe. 46) Hui. 47) AvA, 49)
birjarilor. 15) Caracter (fig.) 16, me femeesc. 7) Diavolesc. 8) Folo- Olt. 47) Sand. 49) Port. 50) Dar. 52) Cob. 51) Uman. 53) Plin. 54) Ore.
Port pe DunAre. 17) Varietate de sirA. 9) Mojizi (mold.) 10) Parfu- Ir. 53) MarmeladA. 54) Acurnula 'or. 57) Psyche. 60) Nea. 62) Fi. 63) Mea.
struguri. 18) Ghiocei. 20) Fire de masi. 11) GrAmAdiri de pAmant. 56) MapA. 58) Nerod. 64) Atic. 65) 64)Det. 65) Veronica. 66) Adus. 69)
urZealà. 21) Fictiune matematicA. 17) La jacul de Atli. 19) Stropitor. Rococo. 66) Neg. 68) Zee. 69) Pago- AmAgitor. 76) Eros. 77) Hyperion.
22) Transportatd. 21) Noroin (tr., 23) Celebru rnatematic si astro- M.. 70) La. 71) Ro. 72) Mano. 73) 80) Aaar. 83) Denarte. 84) Po. 85)
25) Roman de Chateaubriand. 28) nom francez. 26) Indulcesc (fig.). 27) Aldea. 74) Pios. 75) Amu. 76) Ana. Popescu, 89) Sensualism. 94) Loui-
Inainte de stabilizare si dacA Cuatrupede rumegAtoare din Peru. se, 93) Agnes. 971 Trai. 98) Ah. 100)
78) Ilössler. 80) Pi. 81) Anca 82) Ai.'
voiti dupA stabilizare (pl.). 30) 29) Canalizez, in vederea stropirii 83) Al. 85) Ga. 87) Oje. 88) 891 Da urit. 10?) Zi.- 193) Mono. 104) Ile-
Mâncare de legume. 33) Partiza- unui câmp 31) Pronume (pop.) 34) Imn. 90) Ida 91) Set. 92) Sur. 91) sursá.
nul stiintei ce se ocupa cu origina Vas (mold.) Trap. 95) Joe. 96) Tu. VLIITICAL: 14) Elotzar. 19) Wal-
cuvintelor. 35) Stiinta corpurilor (N.B. Jocul acesta a lost publicat
neorganizate din interiorul pA- VERTICAL: 1) Ce. 2' Tr. 51 Etern kirie. 42) Ganyrned. 44) Iudita. 50)
en ocazia unul concurs, sub pscu- ?11 Epaminonda. 31) Eraldic:i. 33 Beatrice, 52) War. 67) Ba. 88) Eu-
mântului.. donimul Camil Deschamns). Sceptru. 51) Nu. 55) Amazoane. 59' ros.
Eronomi 62) Telamon. 65) Rampa.
Rebus-enigm POSTA JOCUR1LOR 67) GAluscA. 77) Artag. 79) Saltim-
bane. 80) PrAjituri. 86) Abdicat. Drumul Morilor
(10 puncte) Nory Bedighian. Constanta.
Lizica Voincaga. Loco. Ca existati in ,.carne si oase"',
suntem de comun acord. CA existA REBUS
d. S. Breiman la fel. CA este in- Concursul dHa Sinaia va o
sA si opera dvs., scuzati-ne. admi- uhinune.
tem si asta; InsA cu rezerve.
N. Lambru. Pitesti. De ce vA Castelul enigmatic
grAbiti? IncercArile dvs. ascund un
talent care se va afirma puternic, Pe un deal räsare luny, ca o vat.rri
dar mai tArziul si apoi, nu ,stiti de jeiratec,
ch manuscrisele nu se InapoiazA? Lumiruind (ruinenind) strtivechii
Asteptati, va rog. codri si castelul singuratec"
Dorin Andreescu, (Ofiter si licen- (Din CAlin", de Eminescu).
tiat In drept). Loco. E clrept cA
.,Qui s'excuse, s'acuse" este cvin-
tezenta tuturor replicilor, ce aï Joc de cuvinte incrucOte
merita un asa de judicios protest.
Poate cA aveti dreptate. De drept ORIZONTAL: _1) Bucegi. 7) Po. 8)
tnsä un bun strateg, Inainte de a Urali, 10) Ev. 11) As. 12) Lerna 14)
se lApusti &supra inamicului, ob- lc. 15) Saul 16) Aht. 18) Una. 19)
LuAndu-sejdin patru figuri ini servA, dac,A terenul este prielnic Jean. 21) Tn. 22) Etiaj. 23) Fabas.
si dintr'o singurA figurA (Se va inversa e11eul, ar,
finala, se va afla numele unti fizi- muscA pe.... chipiu! n'are vreo
dacA tntAmplAtor, 1
26) Az. 27) OdatA. 30) Frumusete. fiind In primul -colt!)
cian german. SperAm insA a la prima ocazie 37) Taga. Tren. 39. Ce. 40) In-
(Liniile ce leaga figurlle Infra vrt yeti convinge cA noi am spus sot'. 43) Nuia, 44) Ob. 46) Antro- Deslegärile se primesc pand la 111
ele, unite, formeazA initialele au cu totul altceva, numai asa se Mai, 1930. Fiecare joc acorda des .
toarei jocului). explicA de ce nimeni nu s'a simtit morf. 51) Eminentil. legatorilor un nurnár oarecare de
4-* 0-444-14-04-1/44-11-... 1--11-- -*** a vizat. REBUS VERTICAL: 3) Ert.- 6) Avalan$6. puncte. Gel care objine numárul
7) PAiajen. 25) BarierA.- 28) Oft. 29) eel mai mare de puncte prin des-
Cupon pentrit loonwi REDACTIA I ADMINISTRATIA
Bucuroti, str. Const. Mille 7 E g. LavinA. 36) Ene. 41) Nuni. 42) legarea celui naai mare rumär de
TELEFON 306,67 Lyon. jocuri din numerele 166, 167, 168 si
No. 165-166 Director redactional : 169 va primi un premiu de 1060 lei.
Premiul al doilea 500 lei. Premiul
Nums e i pronumel NIC. CONSTANTIN
PRETUL ABONAMENTULUI
Proverb 'aseunm al treilea 300 lei, UrinAtorii sapte
Pe un an Lel 340 Caput face, capul trage. destegatori primesc cate un velum
Pe $ase lunl 180
din operile autorilor renumiti. De-
Pe trei hint aradà asemenea vom publica numele tu-
Adrosa II 95 turor deslegatorilor. Premiile se
Pentru streinniate Pomp vor distribui la 20 Mai 1930.
24

www.digibuc.ro
ItELITATEA ILUSTRATA 3 Aprilie 1930

uriao läcust6 cu cap


de cal
Veniti la Davalu" imi spuse un zoolog
armean, In.Erivan, cu ocazia cAlAtorii
prin Persia, Armedia xi Cautazia.
-- VA voiu- arata uriaxa läcusta; dumitä Saga".
Plecai deei la Davalu,un:sat .intre Erivan i Dsulfa,
la granita ruso-persanä, in stepele de sare ale A-
raxei, ca s \Tad exemplul aceXta rar xi ataf (te- apre-
eiat de noi, zoologii.
Speeia uriaxei lacuste Saga", se gasexte pe lito-
ralul rasäritean al Marii Mediterane. pAnA-mn Siria
Armenia xi apartine sp.etiei celei mai mari .de FA-
eitste, din lumea intreagA..
Exista in tinuturile tropice, specii de lAcuste, al
earor trup are o lungime de 30 cm.
Femela-lAcusta, in Siria, atinge cAte-odatä o
lungime de 12 cm. inelusiv tubut reprOductiV, care
are de cele mai multe ori, o grosime de doui cm.
lumAtate.
Cea mai micii specie .de lacuste Saga, negresit,
.cea mat mare lAcustA din- Europa, o gäsim, in
cazuri izolate, la sud de iena,mai ales in Dalmatia.
.Partea curioasa a acestei din urma specii, e ea
nu s'au gash pAna acum,.decat femele. MascUlii sunt foarte rari i s'mi Feinela depunând ondle
gash liana azi, doar doua exemplare, aflätoare In muzeele europene.
De aci deducem, fárá eea mai mica urma de Indoialä, ca la acea-
stA specie, reproducerea este asexuatA, adica farA imperechere. La
toate celelalte specii de lacuste Saga", s'a gash un nurnar aproape
egal de masculi xi femele. Saga apartine in orice caz raritAtilor, caci
chiar la locarile lor .de origina, se gasesc foarte pirtine exemplare.
Astfel, dupa trei luni de -cercetari rontinue, -- am gasit aceste
lAcuste numai In douil locuri.
Plecai deci la Davalu, i iiìi- a fost dat sà vad aceastä lAcustä, pentru
prima oara In viata Inca. Am gasit-o intr'adevar la local indicat, .dupa

Profilal leicastei Saga


ce o eäutasem zadarnic prin alte tari. Chiär i alci a durat foarte mult.
Am zärit-o intr'un tufix de spini, stand la panda, dupa prada.
Dar vai de acela care ar avea imprudenta sa incerce s'o prindä. I-
mediat te simte' aceasta, se rAstoarnA pe spate, cu rnaxilarele deschise
si .cauta SA muste. Data apuca degetul, rana provoeata de muscaturA,
e foarte dureroasA.
Pentru a prelntAmpina aceasta, trebue apucata de ceafa: te sur-
prinde atunci, considerabila forta muscularA a acestei insecte, care
eautA salt recapete libertatea.
Saga e foarte hrApareatA. Se hraneSte de preferintA cu lacuste din
care consuma zilnic un mare numar, In captivitate, inanancil la nevoe xi
Cap de Saga, fotografiat din MN. carne eruda.
25

www.digibuc.ro
BEALITATEA ILUSTRADA
Apri lie MO
La trei zile, dupà ce
Astfel, clupà cercet"dri prinsesem ciudatul
obositoare, am gAsit pe- xemplar, intregul tinut
ste 12 exemplare Saga. fost viu impresionát, de
0 femPIA am prins-o, in moartea unui copilas
vreme ce-si.depunea ou'ä- 8 ani, al, notarului co-
ie. Tubul reproductiv, munei.
era infipt perpendicular Jucându-.Se impreunA
in pruMint. Numai dèla eu alli copii, Inteun Ian
singurà feMelA, am cu- din marginea satului, ïJí-
les 38 de ouà, care a- rise 0. lAcustà Saga7,
veau aproape 12 milime- stand la pfindà, dup5 un
tri lungime.
De rernarcat este c'ä la mo§uroi.
aceastrt specie de Men- Cum micul
ste, aripile sunt complet' cuno.stea modul, in care
degenerate. Masculii le trebuiau prinse aceste
au foarte mici §i se ser- periculoase insecte, se
vesc de ele 'pentru repezi la ea, ea s'o'apucc.
intocmai ea gre- LAcusta simtind peri-
erii. colul, se trânti pe spat .
Femelele, nu au nici §i -in momenttil Când ne-
mitcar elementele primor §tiutórul voi s'o apucc,
diale, alp aripilor. In fo- it mu§cd de deget.
tografia ce o prezentAnt, Mieul Ahoum scoasr
se vä'd uilSà clar, cele pa- nfl tipât de durere.
tru unne, -care indicit lo-
cul a ripilor. Jocul copiitor urinfuld,
In profit, capul Fa- :mue'dtura .a foSt datii ni-
custei Saga aduce 'eu un Dar a doua zi, iin-
cal. prudentul a intrat In
Silritura' pe care o càlduri foarte pronunta-
poate face aceastà vie- te, iar In a treia zi, spre
tale e de peste patru seat* a murit in spasme.
metri. Desigur dintii ifl
Distrugând celelalte sectei contin o otravil,
coste mai mici, Saga ar care neavând elect asu-
putea fi folosità impotri- pra unui orn matur, uci-
va invaziilor distrugä- Masculal din specia Saga. de totus un copilas.
Ioarelor de grâne.
*44 ii f-0-+ - ---+44-044444444444--- 1Ft-- If* 04+,4 141444444-04+011-1-444----4+ - @AI ----- .4-114444-144,1 - ...... o .4444444

STITI D-V CE ESTE


IF11114 0+44+1114
ScoBlifid.

IACOB BEER 53
GALEA 11/10*ILOTZ
COAFURA DE DOAMNE SI DOMNI a angajat
o specialista a Case, Helene Pessl Viena, pentru
ingrijirea niodernä a fetei Modelatul sprâncenelor.
. ....... . - 4-6. 6- ----

LYSOFORMUL ESTE DESINFECTANTUL


CEL MAI SIGUR INDISPENSABIL
PENTRU TOALETA PUNA A FEMEE0
VANZAftE EN UM: ZAPIARIA t C.FANATESCO POPA hAti 181 itUCURESt
-44-+--------++4+1 -444+4-14-11.4-- t-144- ----44+4-44-44++.rn4- +NI I eI4
Cetiti LECTURA" floarea literaturilor
strehte
2r)

www.digibuc.ro
RELITATEA ILUSTRATA 3 APritie (930

UMA SECÇA0 :N. A DE 2 PAGIN AS


Ce va" displace in cariera voastrà ?
Dur:sinrzu wz)
Ancheta Realitatii Ilustrate
1,60 ,IANORO ra..Pfl

11()1 , exec pe iona es a os s I'S. e EMIL JANNINGS :

I O LIU id a
candici
S UNT cm actor costiincios,inai ull de
n
cat se poate chiar si
tia la o parte,
m
modes-
pot sustine asta sus si tre.
ronrl mi*

Miguel 1 o Menino-Rei, da Rumania residen:


Toale placid In spinoasa
care Ind vflu, ufard de uncle vederi
&Tubb CO sd ric asa ale regisorilor si care de
OS tOR1O111 raS rig ON rfidits1d1 P, 110S COSINIOS rce
foarte mulle ori fdclit alkeva, deceit sei-
ae- prejudicieze aria; iatri c-hiar Limit din
inotivele puternice, pentru care ant prirri-
pip,r sit studio-urile din Hollywood spre a reveni
in Europa. .

Nu stint un actoras tänär, care sd mai ai-


hd nevoe de indicalii la orice pas ; nici nu
vreau sd spun cd sunt perfect si cd n'as mai
Veden deloc necesaril atributia regisorului;
o aberatie.
Dar publicul, supremul judecdtor, m'a
studint indeajuns si m'a apreciat.
Orice rol pe care 1-am jueat, a fost intens
trait de mine, pand in cele mai infime fund-
nunte, chiar si in afard de studio.
Grind 1-am interpretat pe Enric
solidi mete îi era fried, nu cuniva s'o ucid, il
fdeusem viata atat de imposibild, -"neat cu
Qnute mare greutate, am retindI-0 sd nu dea
divort, lucru care S'ar fi si Intämplat, dacil
hn Li] mai dura bled o sriptrimând.
Aproape aceleasi nepldceri le-am avut si
rolul portarului. din -Ultimal onz"; fiica
mea refuza cut indruiltnicie sii iasa in orati
;drituri de mine, deoarece- aveam o alurd la-
mentabild; irni truant picioarele Intocmai ca
un paralitic si umblam cu Capin aplecat...
Iiiii trdesc rolul doublzeci si patru de ore
pe zi, eu deosebire de ceilalti artisti eari la
esie din studio isi leapruld orice grije, orice
preOCupare.
laid dar, pentruce atunci cand Wisest
interventla regisortilui este deplasatd, riti
till supun, ci_prefer mai curilnd sd remmt
1:1 orice, decat sri md abat dela nuanta oine-
:leased pe care vreau s'o dan rolultd.
DOUGLAS FAIRBANKS :
inbesc arta_ntui'presus de ()rice si
a pot sd spun deCeit acelas lucra si despre
speclatori.
Nuqui lilac insd si-i detest chiar, pe vi-
ziluforji studio-oritor.
Eforturile de named pe care un artist de
einenialograf le depune in fat(' obiectivului,
nervii pe &tri fiecure si-i tocesle aulpsuges-
tiornindu-se dapei situatiile indicate in sce-
narin, sunt infinit de obositoure.
E eu lot& altceva sä joci lealre in Rita
spectutarilor allceva sd nilmezi o scenei,
in Rita nod iìiulloi curiosi, cari usezati in Pl-
.N1hf od operatorilor, se -dedan la Mt fetid de
reftectii, nude nod enervante deceit allele.
fir:f Un studio trebue sei fie riguros litchis pen-
Ira persoaliele strdine, luern pe care de Wi-
fe! Buster Keaton, Harold Lloyd si Charlie
Chaplin s'au ,si gräbit sd-7 facei, deoarece
dale tor Mute, eruct vesnic farale si reali-
zale, la ititeuld, iii Wine de scurt inelraj,
astfel o eoncurenta necinstild,
de cdtre cei ce raiau in jurul lor.
PROPAGANDA NOASTRA
Ziarul a repro-
WILMA BANKY:
k M insistat -aclesea in coloanele re- la viata Regelui Mihai. U \TAD nimic attceva,Inai desgustätor,
vistei noastre asupra insemnritatii du asa precurn @e vecle si fotogyaliile
publicate de not. In eariera noastrii artisticd si mai
pe care o are concursul de frumusete, ca cu seamd in-ceace lie priveste pe noi fe-
mijloc- de prop a gandri rom-an e as a . Am mentionat pe acesta diritte numeiroa-
. .
meile, deck clauzele stupide ce stint enun-
Noi si in genere europenii având o al- -sele articole care se ocupa de nor si care late in contract* noastre de angajament si
tä mentalitate deck cea americana au fast inspirate de Realitatea care constilueSc un Veritabil supliciu.
nu putem bänui foloasele morale, care de- gazetelor straine. ,Sd nu .vd ingrdsali
curg dintr'o actiune mai mult o petre- Participarea celei dintili Miss .Roma,-
cere cäreia uu-i acorddm prea multal se- nia" la concursul de frumusete din Gal- latd strigätele imPerioase eu care suntem
riozitate, dar care in continentul de peste veston, a avut darul siS stabileascä obsedate si supraveghiate la mice pas, de
ocean, este consideratil -cu multd gravitate. turi noua intre tara noastrri $i America, ,c5tre managerul firmei care ne reaminteste
Direetorul nostru a $tiut Siä utilizeze sä destepte interesul peutru Romania, in astfel destul de des;:c5 rezilierea contracte-
concuirsul de frumuseit.e, spre a-stabili re- sanul unui public, care nu ne cunostea, lpr noastre nu va fi depârte in -cazul cd ne-
latiuni cu ziarele din noul continent, si iar cu ajutorul filmelor pe care le-am RI- milosul cfmtar pe la care suntem obligati sä
astfel nenumärate gazete, din cele cloud A-- cut, am aratat acelnias public di in acea-' trecem zilnic, va demonstra ell am atins li-
nterici, s'au ocupat de Romania, invatând sta parte a Europei traeste un popar civi- mitele stipulate In contract.
pe cititorii lor sa cunoascd si s ne pre- lizat, care nu e bolsevizat de vreme ce Cred cä-si poate inchipui oricine, la cfde
tuiasca tara se ocupä cu concursuri de fruniusete Privatiuni trebuim a ne supune, pentru a fin
Publicrim aci un document: care ape orase maxi ,cum sunt Sinaia $i depäsi maximul siluetei, achnis pnin draco-
Ziarul-, 0 Jornal" din Rio de Janeiro, cel Bucuresti, care intrelyuinteaza automobile nicul angajament.
mai mare cotidian din America de Sud. arnertcane. Dumnezeu sd-1 aibd In grijil pe acel inter-
a publicat acurn ("Rya timp, in prima pa- Si iata pentruce ne straduim in fiecare pret sau interpretä, care lasd'sä se Intrevadd
gina, traducerea fidela a reportagiului f5.- an sa organizdm corrcursul de frumusete cd are nencrr'cita perspectivd de a se in-
cut in colaariele revistei noastre, referitor cu toafa seriozitatea cuvenitd. grisa !
_

www.digibuc.ro
PEALITATIB
fillus111rdtlkit

D.ra ECATERi'
www.digibuc.ro