Sunteți pe pagina 1din 3

Terms of Social Assistance

1. Protecţia socială se defineşte în contextul principiilor, valorilor şi tradiţiilor


ce guvernează relaţiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunităţi şi instituţii
în statele Uniunii Europene şi reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni
care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunăstare şi securitate socială
pentru întreaga populaţie şi în mod special pentru anumite grupuri sociale.

Social protection is defined in the context of the principles, values and


traditions governing social relations between individuals, groups,
communities and institutions in the European Union and represents a set of
measures and actions aimed at ensuring a certain level of welfare and social
security for the whole population and especially for certain social groups.

2. Ancheta sociala - o metoda de investigatie intemeiata pe diferite tehnici de


culegere si de prelucrare a informatiei, in scopul analizei situatiei sociale si
economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor.

Social investigation - a method of investigation based on various techniques


of information gathering and processing in order to analyze the social and
economic situation of individuals, families, groups or communities.

3. Beneficiarul - persoana care primeşte beneficii de asistenţă socială şi/sau,


după caz, servicii sociale.

Beneficiary - the person receiving social assistance benefits and / or, where
appropriate, social services.
4. Sărăcia - starea unei/unui persoane/familii/ grup/comunităţi manifestată
prin lipsa resurselor strict necesare cumpărării bunurilor şi serviciilor
considerate a asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp,
raportat la condiţiile socioeconomice ale societăţii.

Poverty - the status of a person / family / group / community manifested by


the lack of resources strictly necessary for the purchase of the goods and
services considered to ensure the minimum standard of living in a given
period of time, in relation to socio-economic conditions of society.

5. Plasamentul în regim de urgenţă - o măsură de protecţie specială, cu


caracter temporar, care se stabileşte pentru copilul aflat în următoarele
situaţii:
a) abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violenţă;
b) găsit sau părăsit în unităţi sanitare.

Emergency placement - a special temporary protection measure that is set for


the child in the following situations:

a) abused, neglected or subjected to any form of violence;

b) found or left in sanitary facilities.

6. Asistent personal profesionist - persoana fizica atestata care asigura la


domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat,
aflat in conditiile precizate de lege.

Professional Personal Assistant - the certified person who provides at the


home or care and protection of the adult with severe or severe disability,
under the conditions specified by the law.

7. Nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei


persoane pentru asigurarea condiţiilor strict necesare de viaţă, în vederea
asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale.
The social need is the set of indispensable requirements for each person to
ensure the strictly necessary conditions of life in order to ensure social
participation or, as the case may be, social integration.

8. Integrare sociala - procesul de interactiune dintre individ sau grup si mediul


social, prin intermediul caruia se realizeaza un echilibru functional al partilor.

Social integration - the process of interaction between an individual or group


and the social environment, through which a functional balance of the parties
is achieved.

9. Incluziune sociala - setul de masuri si actiuni multidimensionale din


domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei,
sanatatii, informarii si comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii,
destinate combaterii excluziunii sociale.

Social inclusion - the set of multidimensional measures and actions in the


areas of social protection, employment, housing, education, health,
information and communication, mobility, security, justice and culture,
designed to combat social exclusion.

10. Insotitor - persoana care acompaniaza persoana cu handicap si care


beneficiaza de drepturi in conditiile prevazute de lege.

Accompanying person - the person who accompanies the disabled person and
enjoys rights under the conditions provided by law.