Sunteți pe pagina 1din 2

În atenția tuturor centrelor financiare

În atenția tuturor candidaților înscriși la examenul național de definitivare


sesiunea 2016

În conformitate cu adresa MECS/DGMRS nr. 56665/19.11.2015, cu privire la


diseminarea prin regim de urgență a prevederilor OMECS nr. 5792/2015, care se referă la
aprobarea Centralizatorului privind disciplinele pentru examenul național de definitivare în
învățământ 2016 , fiecare candidat care s-a înscris la examenul de definitivare pentru
sesiunea 2016, trebuie să completeze dosarul de înscriere cu o declarație pe propria
răspundere prin care își asumă că, a luat la cunoștință prevederile metodologice în vigoare.

Astfel, avem rugămintea ca fiecare candidat să completeze DECLARAȚIA din pagina 2.

Declarațiile completate și semnate de către candidat, vă rugăm să transmiteți prin fax sau poștă la
secretariatul IȘJ Covasna, pănă la 04 decembrie 2015.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU


DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE
prof. Karda Ádám

1
Declarație

Subsemnatul………………………………………………………………………………..

posesor al C.I. seria:….., nr………………………., CNP…………………………………………,

angajat la ………………………………………………………………………………………….,

în funcția de ….………………………………….. ……, înscris la examenul național de

definitivare în învățământ, sesiunea 2016, la specializarea ……………………………………….,

prin prezenta declar că am luat la cunoștință următoarele:

- în sesiunea 2016 examenul național de definitivare în învățământ se desfășoară în

conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare aprobată prin

OMEN 4802/2014, modificată și completată prin OMECS 5510/2015, cu respectarea

calendarului aprobat prin OMECS 5510/2015.

- disciplina de examen este cea prevăzută în centralizatorul aprobat prin OMECS nr.

5792/2015.

- programa de examen este cea aprobată prin OMECS nr.5558/2015.

Semnătura candidat, Data,

………………….. ……………………..