Sunteți pe pagina 1din 33

AGENT TRADE

MANUAL DE UTILIZARE

AGT 5580/3 GX160 AGT 5580/3 GX200


AGT 5580/3 GP160 AGT 5580/3 G3200
$*76+$*7&+

www.agt.ro
INTRODUCERE

Pentru a utiliza corect motosapa ‫܈‬i a preveni accidentele citi‫܊‬i manualul de utilizare vnainte de a vncepe
lucrul. Manualul oferă explica‫܊‬ii referitoare la func‫܊‬ionarea diferitelor componente ‫܈‬i instruc‫܊‬iuni despre
verifLcările necesare ‫܈‬i vntre‫܊‬inerea aferentă.

Notă: Ilustra‫܊‬iile ‫܈‬i specifica‫܊‬iile din acest manual pot varia vn func‫܊‬ie de cerin‫܊‬ele fiecărei ‫܊‬ări ‫܈‬i sunt
supuse modificarilor făUă preaviz din partea fabricantului.

AVERTIZARE !!!
PERICOL DE AFEC‫܉‬IUNI AUDITIVE
ÌN CONDI‫܉‬II NORMALE DE LUCRU
ACEASTĂ MA‫܇‬INĂ POATE IMPLICA NIVELE
ZILNICE DE EXPUNERE A OPERATORULUI
LA 387(5, ACUSTICE EGALE SAU MAI
MARI DECÆT

85 dB (A)

2
CUPRINS
INTRODUCERE ................................................. 2 FUNC‫܉‬IONARE ‫܇‬I SIGURAN‫܉‬Ă............ 20
EXPLICA‫܉‬IA SIMBOLURILOR ‫܇‬I OPRIREA MOTORULUI75$163257.... 21
AVERTIZĂRILOR DE SIGURAN‫܉‬Ă.................... 4 INTRE‫܉‬INERE ....................................... 22
INSTRUC‫܉‬IUNI DE SIGURAN‫܉‬Ă....................... 5 DATE TEHNICE ....................................... 28
COMPONENTE/(02726$3(,………………… 7 *5$),&'(Ì175(‫܉‬,1(5( 
FURNITURA …..................………………………. 8 '(3$1$5(..................... 3
MONTAJ ............................................................. 10
PORNIREA.......................................................... 17

3
EXPLICA‫܉‬IA SIMBOLURILOR ‫܇‬I AVERTIZĂRILOR DE SIGURAN‫܉‬Ă

y Citi‫܊‬i manualul de utilizare vnainte de a porni ma‫܈‬ina.

y Cknd motorul func‫܊‬iRnează, nu apropia‫܊‬i mkinile ‫܈‬i


picioarele de cu‫܊‬itele vn rota‫܊‬ie.
AVERTIZARE ! -Cu‫܊‬itele continuă să se roteasca timpde
ckteva secunde după oprirea ma‫܈‬inii.

y Citi‫܊‬i manualul motorului vnainte de a porni ma‫܈‬Lna.


y Motorul emite monoxid de carbon care este toxic. Nulăsa‫܊‬i
motorul să func‫܊‬ioneze vn spa‫܊‬ii vnchise.
y %HQ]LQD HVWH IRDUWH X‫܈‬RU inflamDbilă ‫܈‬i explozivă.
Opri‫܊‬i motorul ‫܈‬i lăsa‫܊‬i-l să se răcească vnainte dee.
alimentarH

y &XSODUHD transmisiei.

y Viteze

y Maneta de accelera‫܊‬ie

4
INSTRUC‫܉‬IUNI DE SIGURAN‫܉‬Ă
AVERTIZARE: Expunerea la vibra‫܊‬ii prin utilizarea vndelungată a ma‫܈‬inilor cu motor cu ar-
dere internă poate afecta vasele de sknge sau nervii de la nivelul degetelor, mkinilor ‫܈‬i vncheie-
turilor ‫܈‬i poate provoca anomalii ‫܈‬i inflama‫܊‬ii. Utilizarea prelungită la temperatură scăzută poate
afecta circula‫܊‬ia persoanelor sănătoase. Dacă apar simptome ca amor‫܊‬eală, durere, pierderea
for‫܊‬ei, modificări ale culorii sau texturii pielii sau pierderea sensibilită‫܊‬ii degetelor, mkinilor sau
vncheieturilor, opri‫܊‬i imediat lucrul ‫܈‬i adresa‫܊‬i-vă unui medic.

AVERTIZARE:Dacă este utilizată corect, motosapD este o ma‫܈‬ină rapidă, eficientă ‫܈‬i u‫܈‬orde
manevrat; utilizată incorect sau fară măsurile de precau‫܊‬ie necesare poate deveni periculoasă.
Pentru a lucra eficient ‫܈‬i sigur respecta‫܊‬i instruc‫܊‬iunile de sigurantă din acest manual.

AVERTIZARE: 6LVWHPXOGHDSULQGHUHDOPD‫܈‬LQLLproduce un ckmp electromagnetic de foarte


joasă intensitate. Acest ckmp poate interfera cu anumite stimulatoare cardiace. Pentru a reduce
riscul de ranire gravă sau fatală, persoanele cu stimulator cardiac trebuie sa consulte medicul ‫܈‬i
fabricantul stimulatorului cardiac vnainte de a utiliza această masină.

AVERTIZARE ! 5HJOHPHQWăULOH na‫܊‬LRnale pot limita utilizarea acestei PD‫܈‬LQL.

1 - Citi‫܊‬i cu aten‫܊‬ie acest manualvn‫܊‬elege‫܊‬i ‫܈‬i aplica‫܊‬i toate aceste instruc‫܊‬iuni, măsuri de precautie,‫܈‬L

LQVWUXF‫܊‬LXQLGHXWLOL]DUHvQDLQWHGHDXWLOL]DPD‫܈‬LQD
2 - Restrictiona‫܊‬i utilizarea motoVDSei la persoane adulte care vnteleg ‫܈‬i pot respecta instruc‫܊‬iunileGH
VLJXUDQ‫܊‬ăPăVXULOHGHSUHFDX‫܊‬LH‫܈‬LLQVWUXFWLXQLOHGHXWLOL]DUHGLQDFHVWPDQXDO0LQRULORUOLVHLQWHU]LFH
XWLOL]DUHDPRWRFRDVHL
3 - Nu utiliza‫܊‬i ‫܈‬i nu manevra‫܊‬i motocoasa cknd sunte‫܊‬i obosit, bolnav nu vă pute‫܊‬i concentra,VDXGDFă
VXQWH‫܊‬L VXE LQIOXHQ‫܊‬D DOFRROXOXL GURJXULORU VDX PHGLFDPHQWHORU 7UHEXLH VD IL‫܊‬L vQ SHUIHFWă VWDUH GH
VDQDWDWHGHRDUHFHOXFUXOFXDFHDVWDPDVLQăHVWHVROLFLWDQW'DFăVXIHUL‫܊‬LGHRDIHF‫܊‬LXQHFDUHSRDWHIL
DJUDYDWă GH OXFUXO FX DFHDVWă PD‫܈‬LQă FRQVXOWD‫܊‬LYă FX PHGLFXO FXUDQW /XFUD‫܊‬L FX PDL PXOWă DWHQ‫܊‬LH
vQDLQWHGHSDX]HVDXGHVIkU‫܈‬LWXOWXUHL
4 - ‫܉‬ine‫܊‬i copiii, persoanele din apropere ‫܈‬i animalele la minimum 15 metri de zona de lucru. Nu
perPLWH‫܊‬LDSURSLHUHDDOWRUSHUVRDQHVDXDQLPDOHORUFkQGSRUQL‫܊‬LVDXXWLOL]D‫܊‬LPRWRVDSD
5 - Cknd lucra‫܊‬i cu PRWRVDSD, utiliza‫܊‬i obligatoriu echipament de SURWHF‫܊‬LH adecvat. Nu purta‫܊‬i KDLQH
ODUJL IXODUH FUDYDWH VDX EUă‫܊‬ăUL FDUH VH SRW DJă‫܊‬D vQ FUHQJL 6WUkQJH‫܊‬L ‫܈‬L SURWHMD‫܊‬L SăUXO OXQJ H[ FX
HVDUIă FăFLXOă FDVFă HWF 8WLOL]D‫܊‬L vQFăO‫܊‬ăPLQWH FX WDOSă DQWLGHUDSDQWă ‫܈‬L FX UDQIRUVDUH
DQWLSHQHWUDQWă 8WLOL]D‫܊‬L RFKHODUL GH SURWHF‫܊‬LH VDX SURWHF‫܊‬LH WRWDOă SHQWUX ID‫܊‬ă 5HGXFH‫܊‬L H[SXQHUHD OD
]JRPRW FX DQWLIRDQH VDX GRSXUL SHQWUX XUHFKL 8WLOL]D‫܊‬L PăQX‫܈‬L GH SURWHF‫܊‬LH FDUH SHUPLW DEVRUE‫܊‬LD
PD[LPăDYLEUD‫܊‬LLORU
6 - Permite‫܊‬i altor persoane să utilizeze motocoasa numai după ce citesc acest manual sau după FH
VXQWLQVWUXLWHFRUHVSXQ]DWRUFXSULYLUHODXWLOL]DUHDVLJXUă‫܈‬LFRUHFWăDPD‫܈‬LQLL
7 - Verifica‫܊‬i zilnic motocoasa pentru a vă asigura că fiecare dispozitiv de siguran‫܊‬ă sau de lucru este

IXQF‫܊‬LRQDO
8 - Nu utiliza‫܊‬i motocoasa dacă este deteriorată, modificată, montată sau reparată incorect. Nu
vndeSăUWD‫܊‬LQXGHWHULRUD‫܊‬L‫܈‬LQXGH]DFWLYD‫܊‬LQLFLXQGLVSR]LWLYGHVLJXUDQ‫܊‬ăÌQORFXL‫܊‬LLPHGLDWFX‫܊‬LWHOHVDX
GLVSR]LWLYHOHGHVLJXUDQ‫܊‬ăGHWHULRUDWHUXSWHVDXGHPRQWDWH
9 - Planifica‫܊‬i-vă activitatea vnainte de a incepe lucrul. Nu vncepe‫܊‬i lucrul vnainte de vă asigura o zonă
GHOXFUXFXUDWă‫܈‬LRSR]LWHVWDELOă
10 - Toate  RSHUD‫܊‬LLOH de service pentru motoVDSă, care nu sunt prezentate vn acest manual, vor fi
HIHFWXDWHQXPDLGHSHUVRQDOFDOLILFDW
11 - 0RWRVDSD Hste o ma‫܈‬ină destinată exclusiv săpatului ‫܈‬i aratului solului. Nu se recomandă
preOXFUDUHDDOWRUWLSXULGHPDWHULDO2ULFHDOWăXWLOL]DUHQHGHVFULVăvQDFHVWPDQXDOSRDWHILSHULFXORDVă‫܈‬L
SRDWHGHWHULRUDPD‫܈‬LQD
12 -6HLQWHU]LFHFXSODUHDODPRWRVDSăDDFFHVRULLORUQHVSHFLILFDWHGHIDEULFDQW
13 - Nu utiliza ‫܊‬i ma‫܈‬ina fără DSăUăWRULOH de protec‫܊‬ie a cu‫܊‬itelor rotative.
14 - Utilizatorul este responsabil pentru evaluarea riscurilor poten‫܊‬iale care pot să apară vn zona de
lucru. De asemenea utilizatorul este obligat să ia toate Păsurile necesare pentru a asigura proprLDVD
VLJXUDQ‫܊‬ăvQVSHFLDOSHSDQWHSHVXSUDIH‫܊‬HQHUHJXODWHVDXDOXQHFRDVHVDXSHVROLQVWDELO
15 - Asigura ‫܊‬i-vă o pozi‫܊‬Le stabilă cknd lucra‫܊‬i pe pante. Deplasa‫܊‬i-vă vntotdeauna transversal pe
SDQWă,QLFLRGDWăDVFHQGHQWVDXGHVFHQGHQW1XXWLOL]D‫܊‬LPRWRVDSDSHWHUHQXULFXRLQFOLQD‫܊‬LHPDLPDUH

GH 10° (17 %).
16 -'H‫܊‬inătorul sau utilizatorul este singurul responsabil pentru orice accident sau pagubă produsăXQHL
WHU‫܊‬HSăU‫܊‬L
17 - &kQG DF‫܊‬Lona‫܊‬i ansamblul de cu‫܊‬ite rotative, asigura‫܊‬i-vă că nu se află nimeni vn fa‫܊‬a sau vn
DSURSLHUHDPD‫܈‬LQLL‫܉‬LQH‫܊‬LELQHPkQHUHOHJKLGRQXOXLGHRDUHFHWLQGVăFRERDUHFDQGFXSOD‫܊‬LIUH]D
5
18 - &kQGXWLOL]D‫܊‬LPD‫܈‬LQDmen‫܊‬ine‫܊‬i o distan‫܊‬ă sigură fa‫܊‬ăde cu‫܊‬itele vn rota‫܊‬ie. Aceasta disWDQ‫܊‬ăHVWH
DSUR[LPDWLYHJDOăFXOXQJLPHDPkQHUHORUJKLGRQXOXL

19 - &kQG lucra‫܊‬i pe pante abrupte, asigura‫܊‬i-vă că nu se DIOănici o alta SHUVRDQăpe o rază deGH

PHWULvQMXUXOPD‫܈‬LQLLÌQDFHVWHFRQGL‫܊‬LLWUHEXLHVăDYH‫܊‬LFRQWUROWRWDODVXSUDPD‫܈‬LQLL
20 - 3HPD‫܈‬LQă pot fi montate diferite accesorii. Utilizatorul trebuie să se asigure că aceste unelteVDX
DFFHVRULL FRUHVSXQG UHJOHPHQWăULORU GH VLJXUDQ‫܊‬ă HXURSHQH UHOHYDQWH 8WLOL]DUHD GH DFFHVRULL
QHRPRORJDWHYăSXQHvQSHULFROVLJXUDQ‫܊‬D
21 - 7RDWH etichetele de avertizare referitoare la pericole pentru Vănatate trebuie men‫܊‬inute vn stare
EXQă'DFăVHGHWHULRUHD]ăvQORFXL‫܊‬LOHLPHGLDW
22 - NuXWLOL]D‫܊‬L ma‫܈‬ina vn alte scopuri deckt cele specificate vn manual.
23 - 3ăVWUD‫܊‬L manualul la vndemknă pentru a-l putea consulta vn orice moment. Dacă pierde‫܊‬i manualul
SURFXUD‫܊‬LYăXQXOQRXGHODGLVWULEXLWRU

AVERTIZARE: Nu utiliza‫܊‬i ma‫܈‬ina cu dispozitive de protec‫܊‬ie defecte. Dispozitivele de


protec‫܊‬ie ale ma‫܈‬inii trebuie verificate ‫܈‬i vntre‫܊‬inute conform descrierii din capitolul aferent.
Dacă verificările au rezultate negative apela‫܊‬i la un servLce autorizat pentru repara‫܊‬ii.

6
COMPONENTELE MOTOSAPEI
1 – Disc ODWHUDO 13 – Manetă viteze
2 – Ansamblu cu‫܊‬ite rotative 14 – Filtru aer
3 – Aparatoare FX‫܊‬ite 15 – TobăH‫܈‬apament
4 – Jojă de ulei cutie de viteze 16 – BX‫܈‬on rezervor carburant
5 – Maner demaror 17 – Rezervor carburanW
6 – Robinet carburant 18 – Aparatoare FXUHD
7 – Manetă ‫܈‬oc 19 – Joja de ulei motor
8 – Tijă de reglare DGkQFLPH de lucru 20 – MkQHUIURQWDO
9 – Manetă accelera‫܊‬ie 21 – Roata frontală pentru transporW
10 – Manetă transmisiH 22 – Ro‫܊‬i pneumatice
11 – Ìntrerupător pornire/oprire 23 - Brăzdar
12 – Reglaj vertical al ghidonului
1
9 10 11 12 13 14 15
16

17

8
18

7
19
6
20
5

4
21

1
22

23

7
FURNITURA

8
A 0RWRVDSă [ 
 [ B
B1 Cheie IL[ă10/12 (1x)
B2 CheieIL[ă 12/14 (1x)
B3 Cheie fixă 13/16 (1x)
B4 ‫܇‬XUXEHOQL‫܊‬ă 1x)
B5 *DUQLWXUă din cauciuc (6x)
B6 %RO‫܊‬de fixare cu splint ‘(x)‫܈‬L‘ [
B7 %RO‫܊‬PLFGe fixare cu splint (1x)
B8 ‫܇‬urub fluture (2x)
B9 ‫܇‬urub FXFDShexagonal ‫܈‬L JXOHU (1x)
B10 ‫܇‬urub FXFDSPhillips (2x)
B11 ‫܇‬urub hexagonal cu JXOHU, ‫܈‬aibă ‫܈‬i piuli‫܊‬ă (4x)
B12 ‫܇‬urub hexagonal cu JXOHU, ‫܈‬aibă‫܈‬i piuli‫܊‬ă cu JXOHU (6x)
C$SăUăWRDUH curea (1x)
D &DSDFJKLGRQ (1x)
E 6XSRUWJKLGRQ (1x)
F 6XSRUWDSăUăWRUL (1x)
G 6XSRUWWLMăde reglare a adkQFLPLL de lucru (1x)
H Mkner frontal (1x)
I $GDSWRUro‫܊‬i (2x)
J Brăzdar (1x)
K Ro‫܊‬i pneumatice 4.00x8( 2x)
LManual GHXWLOL]DUHmotor [
M Manual de utilizare motosapă [
2 Manetă accelera‫܊‬ie (1x)
12 Roată frontală de transport (1x)
14 Cutite (2x)
15 Cutite (2x)
16 Disc ODWHUDO (2x)
17 $SăUăWRDUHFX‫܊‬LWH(2x)
19 Tijă de reglare adkncime de lucru (1x)
22 Manetă schimbător viteze (1x)

9
MONTAJ

10
11
Numai SHQWUXGP160GP2006+‫܈‬L&+. Numai SHQWUXmodelele cu GX160 ‫܈‬i GX200

Numai SHQWUXGP160GP2006+‫܈‬L&+ Numai SHQWUXmodelele cu GX160 ‫܈‬i GX200

12
13
Mai intki verifica‫܊‬i toate componentele PRWRVDSHL‫܈‬i a‫܈‬eza‫܊‬i-le pe podea vn fa‫܊‬a dvs.
Montarea ro‫܊‬ii frontale (12) (Fig.3)
Montati roata IURQWDOă (12) pe ‫܈‬asiu ca in fig. 3. Pentru aceasta alinia‫܊‬i cele două JăXUL (3a + 3b).

Blocare roatăvn pozi‫܊‬ia pentru transport (Fig.30+32):


1. Alinia‫܊‬i cele două JăXUL (3a + 3b),
2. Introduce‫܊‬i ERO‫܊‬XO (3d) ‫܈‬LDVLJXUD‫܊‬LOFXVSOLQWXO,
3. Introduceti ‫܈‬XUXEXO (3e) ‫܈‬i fixa‫܊‬i-O cu SLXOL‫܊‬D (3f) ‫܈‬i siguran‫܊‬a (Fig.3).
După montaj roata trebuie să arate ca vn Fig.3.
Blocare roatăvn pozi‫܊‬ia de lucru (Fig.31+33+34):
1. 6FRWH‫܊‬LERO‫܊‬XOGLQJDXUD (3a) ‫܈‬i PRQWD‫܊‬LOvQSR]L‫܊‬LD(3c).
După montaj roata trebuie sa arate ca vn Fig.33+34.

Montarea cutitelor (Fig.3-5)


Lă‫܊‬ime de sapare 800 mm:
$UERUHOHPRWRVDSHL(3g) are sec‫܊‬iuneD transversală hexagonDOăSHQWUXDSHrmite montajul rapid
al cu‫܊‬itelor (14).
1. Gresa‫܊‬i DUERUHOH (3g) ‫܈‬i respecta‫܊‬i alinierea JăXULL de montaj (3h) cknd monta‫܊‬icu‫܊‬itele  )LJ 
2. Introduce‫܊‬i ERO‫܊‬XO ‘PP(B6, Fig.4) ‫܈‬i fixa‫܊‬LO cu siguran‫܊‬a.
3. Monta‫܊‬i cu‫܊‬itele (15) pe motosapă ‫܈‬i verifica‫܊‬i aliniereaJăXULORU de montaj (4a).
4. Introduce‫܊‬i ERO‫܊‬XO ‘PP(B6, Fig.4) vQJDXUD (4a)‫܈‬i fixa‫܊‬LO cu siguran‫܊‬a.
5. Monta‫܊‬i discul ODWHUDO (16) pe URWRUXO (15) ‫܈‬i verifica‫܊‬i alinierea JăXULORUGHPRQWDM D 
6. Fixa‫܊‬i discul GHFDSăW (16) cu ERO‫܊‬XO‘PP (B6) ‫܈‬LDVLJXUD‫܊‬LOFXVSOLQW

ATEN‫܉‬IE! Dacă ERO‫܊‬XO este montat incorect, se poate desprinde ‫܈‬i poate afecta func‫܊‬ionarea
ma‫܈‬inii SXWkQGRdeteriora sau răni utilizatorul!
ATEN‫܉‬IE – Cknd monta‫܊‬i cu‫܊‬itele, asigura‫܊‬i-vă că tăi‫܈‬ul lamelor este vndreptat spre direc‫܊‬ia de
deplasare.

Lătimea de săpare poate fi redusă pkna la 50 cm:


1. Ìndepărta‫܊‬i ERO‫܊‬XO de fixare ‘PP (B6) ‫܈‬i demonta‫܊‬i discul ODWHUDO (16) de pe
URWRUXO 

2. Indepartati ERO‫܊‬XO fixare ‘PP (B6) ‫܈‬i demonta‫܊‬i URWRUXO (15)


3. Montati discul ODWHUDO (16) pe URWRUXO (14) ‫܈‬i verifica‫܊‬i alinierea celor două JăXUL.
4. Fixati discul ODWHUDO (16) cu ERO‫܊‬XO‘PP (B6)‫܈‬LDVLJXUD‫܊‬LOFXVSOLQW

Montarea mknerului frontal (H) (Fig.6)


Ìndepartati ‫܈‬uruburile FXFDShexagonal(6a) de pe ‫܈‬asiu.
Montati mknerul frontal (H) cu ‫܈‬uruburile demontate anterior (6a) ca vnfigura 6.

14
Montarea VXSRUWXOXLJKLGRQXOXL (E) (Fig. 7-12)
Pentru montarea VXSRUWXOXLJKLGRQXOXL (E) proceda‫܊‬i după cum urmează:
‡ De‫܈‬uruba‫܊‬i cele 4 ‫܈‬uruburi (7a) (Fig . 7).
‡ De‫܈‬uruba‫܊‬i ‫܈‬urubul (8a) ‫܈‬i vndeparta‫܊‬i-l (Fig. 8).
Aten‫܊‬ie! Introduce‫܊‬i ERO‫܊‬XO (9a) DO VXSRUWXOXL JKLGRQXOXL (E) vQ maneta selectorului de viteze (22)
(vezi Fig.9).
‡ Alinia‫܊‬i JDXUD manetei schimbatorului de viteze (22) cu JDXUD EROWXOXL (9a) fixa‫܊‬LO cuERO‫܊‬XOPLF‘
% ‫܈‬LDVLJXUD‫܊‬LOFXVSOLQW YH]L)LJ 
‡ Monta‫܊‬L capacul (10a) al manetei schimbatorului de viteze cu ‫܈‬urubul (10b) (Fig.10).
‡ Monta‫܊‬i VXSRUWXOJKLGRQXOXL (E) ‫܈‬i fixa‫܊‬iO cu cele 4 ‫܈‬uruburi (11a) (vezi Fig. 11).
‡ De‫܈‬uruba‫܊‬i ‫܈‬i vndepărta‫܊‬i ‫܈‬urubul (12a). Simultan ‫܊‬inetiELQHIXOLD E )LJ 
‡ Trage‫܊‬i IXOLD (12b) de pe DUERUH (12c) (Fig. 12).
‡ Ìn continuare alinia‫܊‬i JDXUD LQIHULRDUă de pe maneta schimbătorului de viteze (22) cu RULILFLXO
ERO‫܊‬XOXL G IL[D‫܊‬LOFXERO‫܊‬XO H ‫܈‬LVSOLQWXO I FDLQ)LJ
‡ Introduce‫܊‬i IXOLD (12b) pe DUERUHOH (12c) (Fig. 12 5HVSHFWD‫܊‬LGHSODVDUHDFRUHFWDDFXUHOHOHRUGH
DQWUHQDUH
‡ Fixa‫܊‬i IXOLD (12b) cu ‫܈‬Xrubul (12a). Simultan ‫܊‬LQHWLELQHIXOLD E )LJ 

Montareaghidonului(6)(Fig.13-15)
A‫܈‬eza‫܊‬i ghidonul (6) vn lRca‫܈‬ul VXSRUWXOXLJKLGRQXOXL (7) ca vn figura 13. Ìnăl‫܊‬imea ghidonului (6 ) poate
fi reglată vn trei pozi‫܊‬ii diferite:
13a - VXSHULRDUă
13b - medie
13c - iQIHULRDUă
Fixa‫܊‬i ghidonul cu ‫܈‬urubul special (13d) ‫܈‬i VHOHFWRUXO (13e) după DOHJHUHD pozi‫܊‬iei dorite.
ATEN‫܉‬IE!
Introduce‫܊‬i partea vndoită a bridei (13e) vn JDXUD ghidonului (6).
Fixa‫܊‬i capacul ' PHFDQLVPXOXLGHUHJODUH a ghidonului cu ‫܈‬uruburile autofiletante (B10) ‫܈‬i
cu ‫܈‬urubul (B9) (vezi Fig. 14 + 15).

Montarea manetei de accelera‫܊‬ie (2) (Fig. 16-20)


Monta‫܊‬i maneta de acceleratie (2) pe ghidon (6) cu ‫܈‬urubul (16a) ‫܈‬i piuli‫܊‬ă (Fig.16)
Ìndepărta‫܊‬i SLXOL‫܊‬D fluture (20a), rotind vn sens antiorar (Fig.20).
Ridica‫܊‬i ‫܈‬i vndepărta‫܊‬i capacul filtrului de aer (8).
Ìndepărta‫܊‬i SLXOL‫܊‬D fluture (19a), rotLnd vn sens antiorar (Fig.19).
Ridica‫܊‬i ‫܈‬i vndepărta‫܊‬i filtrul de aer (19b).
Fixa‫܊‬i toate cablurile de comandă ca in fig. 16.
IQWURGXFH‫܊‬LFDSăWXOFDEOXOXLGHDFFHOHUD‫܊‬LHvQJDXUDPDQHWHL (17a) LQGLFDWăvQFig.17.
Fixa‫܊‬L PDQ‫܈‬RQXOFDEOXOXL de accelera‫܊‬ie cu clema (18a) ca vn figura 18.
Montati filtrul de aer (19b) ‫܈‬i capacul filtrului (8) vn ordineD inversă demontarii.
Montarea apărătorilor cu‫܊‬itelor (17) (Fig. 21-23 )
‡ Fixa‫܊‬i JDUQLWXULO din cauciuc (B5) conform fig. 21
‡ Monta‫܊‬i aparatoarele cu‫܊‬itelor (17) cu ‫܈‬uruburile. ‫܈‬aibele ‫܈‬i piulitele (B12)(Fg.22)
‡ Montati VXSRUWXO (F) cu ‫܈‬uruburile, ‫܈‬aibele ‫܈‬i piuli‫܊‬ele adecvate (B11 )LJ 

Montarea DSăUăWRULLcureleORU (C) (Fig. 24)


‡ Fixa‫܊‬L DSăUăWRDUH cureleORU (C) cu ‫܈‬uruburile fluture (B8) ca vn fig. 24.

ATEN‫܉‬IE! Monta‫܊‬i obligatoriu apărătorile cu‫܊‬itelor ‫܈‬i FXUHOHORU


Tija de reglare a adkncimii de lucru (19)
‡ Montati VXSRUWXODFFHVRULLORU (G) FXERO‫܊‬XO (25a) ‫܈‬i splintul (25b) ca vn fig. 25.
‡ $MXVWD‫܊‬L pozi‫܊‬ia dorită cu ‫܈‬uruburile de reglaM 26A ‫܈‬i 26B.
‡ Introduce‫܊‬i tija de reglare a adkncimii de lucru (19) vn ORFD‫܈‬XO (26c) DO VXSRUWXOXL * )LJ ‫܈‬L
IL[D‫܊‬LREROWXO‘‫܈‬LVSOLQWXO % )LJ 
Adkncimea de lucru poate fi reglată cu tija vn diferite pozi‫܊‬ii.

15
0RQWDUHDEUă]GDUXOXL (Fig.28/29/32 )
0RQWD‫܊‬LDGDSWRDUHOHUR‫܊‬LORUFDvQILJ
‡ Gresa‫܊‬i DUERUHOH PRWRVDSHL (3g) ‫܈‬i alinia‫܊‬i JăXULOH de montaj (3i)(Fig.3) cknd IL[D‫܊‬L rotile
SQHXPDWLFH . 
1. Introduce‫܊‬i ERO‫܊‬XULOHGH fixare ‘ (B6) ‫܈‬i fixa‫܊‬i-le cu splinturi.
2. Montati brazdarul (J) la vQăl‫܊‬imea dorită cu ERO‫܊‬XO de fixare ‘‫܈‬i splintXO (B6) ca vnILJ

Verificarea nivelului de ulei din motor


Utilizarea motorului cu nivel scăzut de ulei duce la deteriorarea motorului. Acest tip de
deficien‫܊‬ă nu este acoperit de garan‫܊‬ie.
Verificati nivelul de ulei din motor cu motorul oprit ‫܈‬i vn pozi‫܊‬ie orizontală.
1. 6FRDWH‫܊‬LEX‫܈‬RQXOMRMDGHXOHL‫܈‬LVWHUJH‫܊‬LR
2. Introduce‫܊‬i busonul/joja de ulei vn orificiul de alimentare cu ulei ca vn figura GHPDLMRVdar nu
vQILOHWD‫܊‬LFLH[WUDJHWLMRMDSHQWUXDYHULILFDQLYHOXOGHXOHL
3. Dacă nivelul de ulei este aproape sau sub marcajul limitei inferioare pe jojă, completa‫܊‬iFXXOHL
UHFRPDQGDW YH]LFDSLWROXO,QWUHWLQHUH SkQăODPDUFDMXOOLPLWHLVXSHULRDUH PDUJLQHDGHMRVD
RULILFLXOXLGHDOLPHQWDUH 1XGHSă‫܈‬L‫܊‬LQLYHOXO
4. Monta‫܊‬i la loc busonul/joja de ulei.

BUSON / JOJA DE ULEI LIMITA SUPERIOARA

ORIFICIU ALIMENTARE
(marginea de jos) LIMITA INFERIOARA

Turna‫܊‬i ulei de motor vn filtrul de aer (numai la modelele echipate cu motoare GX160 si
GX 200 cu filtru de aer vn baie de ulei).
Func‫܊‬ionarea motorului cu nivel CARCASA FILTRU PIULITA FLUTURE
scăzut de ulei vQ ILOWUXO GH DHU AER
poate deteriora motorul. Acest tip de
defec‫܊‬iune nueste acoperit de garan‫܊‬ie. CAPAC

ELEMENT
1. Ìndepărta‫܊‬i piuli‫܊‬a fluture ‫܈‬i scoate‫܊‬i FILTRANT
capacul ‫܈‬i carcasa filtrului.
2. Umple‫܊‬i carcasa filtrului pknă la GRATAR
PDUFDMXO 2,/ /(9(/ FX XOHL GH CARCASA
FILTRU
PRWRU UHFRPDQGDW YH]L FDSLWROXO AER
,QWUHWLQHUH 
&DSDFLWDWHXOHLFPñ
3. Monta‫܊‬i la loc filtrul de aer ‫܈‬i
VWUkQJH‫܊‬LELQHSLXOL‫܊‬DIOXWXUH NIVEL ULEI

16
Verificarea nivelului de ulei de transmisie
Func‫܊‬ionarea cu nivel scazut de ulei vn transmisie duce la deteriorarea acesteia. Această
defec‫܊‬iune nu este acoperită de garan‫܊‬ie.

36 37

BU‫܇‬ON ULEI

Verifica‫܊‬i nivelul uleiului de transmisie cu motorul oprit ‫܈‬i vn pozi‫܊‬ie orizontală.


1. Ìndepărta‫܊‬i bu‫܈‬onul de ulei (Fig. 36).
2. 9HULILFD‫܊‬LQLYHOXOGHXOHL PDUJLQHDLQIHULRDUăDJkWXOXLGHDOLPHQWDUH Fig. .
3. Dacă nivelul de ulei este vn apropiere sau sub limită, completa‫܊‬i cu ulei recomandat YH]L
FDSLWROXOÌQWUH‫܊‬LQHUH 1XGHSă‫܈‬L‫܊‬LQLYHOXO PDUJLQHDLQIHULRDUăDRULILFLXOXL 
4. Monta‫܊‬i la loc bu‫܈‬onul de ulei.

PORNIREA
MANEVRAREA CARBURANTULUI

AVERTIZARE:Benzina este foarte usor inflamabilă Manevra‫܊‬i cu multă aten‫܊‬ie benzina. Nu fuma‫܊‬i
‫܈‬i nu vă apropia‫܊‬i cu flacară descKLVă de carburant sau de motosaSă.

AVERTIZARE:Carburantul sau vaporii de carburant pot provoca răniri grave vn caz de inhalaresau
de contact cu pielea. De aceea manevra‫܊‬i cu multă aten‫܊‬ie carburantul ‫܈‬i asigura‫܊‬i o ventila‫܊‬ie
corespXnzătoare a zonei.

AVERTIZARE: Pericol de intoxicare cu monoxid de carbon.


y 'HSR]LWD‫܊‬i ‫܈‬i transporta‫܊‬i carburantul vn canistre omologate pentru benzină.
y 0DQHYUD‫܊‬L carburantul vn aer liber, vn zone fără sckntei sau flacără descoperită.
y ‫܈‬eza‫܊‬i
A ma‫܈‬ina pe teren orizontal, opri‫܊‬i motorul ‫܈‬i lasa‫܊‬i-l să se răcească vnainte de
alimentare.y 'H‫܈‬uruba‫܊‬i vncet bu‫܈‬onul pentru a elibera presiunea ‫܈‬i a vmpiedLca scurgerea
benzinei.
y 6WUknge‫܊‬i bine bu‫܈‬onul după alimentare. Vibra‫܊‬iile ma‫܈‬inii pot provoca de‫܈‬urubarea ‫܈‬idesprin
   ‫܇‬terge‫܊‬i carburantul vărsat pe ma‫܈‬ină ‫܈‬i a‫܈‬tepta‫܊‬i ca restul de carburant să se evapore.
yGHUHDEX‫܈‬RQXOXL‫܈‬LYăUVDUHDFDUEXUDQWXOXL
DeSODVD‫܊‬LPDVLQDODFHOSXWLQPGHORFXOGHDOLPHQWDUHvQDLQWHGHDSRUQLPRWRUXO
y vncerca‫܊‬i sub nici o formă să arde‫܊‬i carburantul vărsat.
Nu
y 'HSR]LWD‫܊‬i carburantul vntr-un spa‫܊‬iu răcoros, uscat ‫܈‬i bine ventilat.
y 1XD‫܈‬H]D‫܊‬L ma‫܈‬ina vntr-un spa‫܊‬iu cu pericol de incendiu ca frunze uscate, paie, hkrtie, etc.
y 'HSR]LWD‫܊‬L ma‫܈‬ina ‫܈‬i carburantul vntr-o zonă vn care vaporii nu pot intra vn contact cu sckntei
VDXIODFăUăGHVFRSHULWăGHODvQFăO]LWRDUHGHDSăPRWRDUHHOHFWULFHvQWUHUXSăWRDUHFXSWRDUHHWF
y1XGHVFKLGH‫܊‬LEX‫܈‬RQXO de carburant ckt timp func‫܊‬ionează motorul.
y1XXWLOL]D‫܊‬Li benzină pentru opera‫܊‬iile de cură‫܊‬are.
carburant pe haine. Dacă D‫܊‬L vărsat carburant pe dvs. sau pe haine, schimbati imeGLDW KDLQHOH
y1XYăUVD‫܊‬L
6SăOD‫܊‬LFXDSă‫܈‬LVăSXQRULFHSDUWHDFRUSXOXLFDUHDYHQLWvQFRQWDFWFXFDUEXUDQWXO
y H[SXQH‫܊‬Lrezervorul de carburant la razele solare.
Nu
y1XOăVa‫܊‬i carburantul la vndemkna copiilor.

17
AVERTIZARE:Utiliza‫܊‬L mănu‫܈‬i de protec‫܊‬ie cknd efectua‫܊‬i opera‫܊‬ii de vntre‫܊‬inere.

Alimentarea cu carburant (nu fuPa‫܊‬L!)


0D‫܈‬LQDHVWH dotată cu un motor vn 4 timpi. Depozita‫܊‬i benzina fără plumb intr-un recipient curat,omologat
pentru benzina.
CARBURANT RECOMANDAT: ACEST MOTOR FUNCTIONEAZA CU BENZINA FARA PLUMB
PENTRU AUTOTURISME CU CIFRA OCTANICA 89 ([R + M] / 2) SAU SUPERIOARA.
Nu utiliza‫܊‬i benzină veche sau contaminată sau amestec de ulei/benzină. Evita‫܊‬i pătrunderea de apăsau
murdărie vn rezervorul de carburant.
Umplerea rezervorului

AVERTIZARE: Respecta‫܊‬i instruc‫܊‬iunile de siguran‫܊‬ă pentru manevrarea carburantului. Opri‫܊‬L


motorul vnainte de alimentare. Nu alimenta‫܊‬i ckt timp motorul functionează sau este fierbinte.
Deplasa‫܊‬i-vă la cel putin 3 m de la locul de alimentare vnainte de a porni motorul. NU FUMA‫܉‬I!
1. Cură‫܊‬a‫܊‬i suprafa‫܊‬a din jurul bu‫܈‬onului pentru a evita contaminarea.
2. De‫܈‬uruba‫܊‬i vncet bu‫܈‬onul de carburant.
3. Turna‫܊‬i cu aten‫܊‬ie carburantul vn rezervor. Evita‫܊‬i vărsarea carburantului.
4. Ìnainte de a in‫܈‬uruba bu‫܈‬onul, cură‫܊‬a‫܊‬i-l ‫܈‬i verifica‫܊‬i garnitura.
5. Monta‫܊‬i la loc imediat bu‫܈‬onul ‫܈‬i strknge‫܊‬i manual. ‫܇‬terge‫܊‬i carburantul vărsat.

AVERTIZARE:Verifica‫܊‬Ldacă nu există scurgeri de carburant. Dacă da, etan‫܈‬ati vnainte de a porni


ma‫܈‬ina. Dacă este cazul, apela‫܊‬i la un atelier service autorizat.

AVERTIZARE: Verifica‫܊‬i nivelul uleiului din motor, transmisie si filtru de ulei (numai la
motosapele cu motoare GX160 si GX200), vezi capitolul Ìntre‫܊‬inere.
CITI‫܉‬I CU ATEN‫܉‬IE MANUALUL DE UTILIZARE AL MOTORULUI.
PORNIREA MOTORULUI

AVERTIZARE: Nu DF‫܊‬LRQD‫܊‬L PDQHWD GH DFFHOHUD‫܊‬LH cknd porni‫܊‬i mRtorul. Dacă DF‫܊‬LRQD‫܊‬L
PDQHWDGHDFFHOHUD‫܊‬LH, motorul accelerează ‫܈‬i cu‫܊‬itele vncep să se rotească, provocknd accidente
sau răniri grave. Nu vnfăsura‫܊‬i cablulde pornire vn jurul PkLQLL.

1. Aduce‫܊‬i maneta de viteze vn punctul mort (Fig.10, 10 a).


2. Aduce‫܊‬i vntrerupătorul (Fig. 39) vn pozi‫܊‬ia ON (pornit)
3. Aduce‫܊‬i robinetul de carburant vn pozi‫܊‬ia ON (Fig. 38).
4. Cknd porni‫܊‬i un motor rece, aduce‫܊‬i maneta GH‫܈‬oc vn pozi‫܊‬ia CLOSED (vnchis)(Fig. 38). Cknd
UHSRUQL‫܊‬LXQPRWRUFDOGOăVD‫܊‬LPDQHWDGH‫܈‬RFvQSR]L‫܊‬LD23(1 GHVFKLV 
5. Aduceti maneta de accelera‫܊‬ie (16a, Fig. 16) vn pozi‫܊‬ia relanti PLQLP .
6. Trage‫܊‬i u‫܈‬or mknerul demarorului pknă cknd vntkmpina‫܊‬i rezisten‫܊‬a, apoi trage‫܊‬i cu putere vn
GLUHF‫܊‬LDVăJH‫܊‬LLFDPDLMRV )LJ 5HDGXFH‫܊‬LvQFHWPkQHUXOGHPDURUXOXLvQSR]L‫܊‬LDLQL‫܊‬LDOă
7. Dacă maneta GH‫܈‬oc a fost adusă vn pozi‫܊‬ia CLOSED pentru a porni motorul, aduce‫܊‬i-o treptat
vQSR]L‫܊‬LD23(1SHPăVXUăFHPRWRUXOVHvQFăO]H‫܈‬WH

ATEN‫܉‬IE- Cknd porni‫܊‬i ma‫܈‬ina, pozi‫܊‬iona‫܊‬i-vă vn zona indicată vn figura 40.

18
38

closed

ON

39 40

41 MÆNER DEMAROR 42

Direc‫܊‬iD de tragere

AVERTIZARE – PENTRU MAI MULTE INFORMA‫܉‬,, DESPRE PROCEDURA DE PORNIRE,


CITI‫܉‬I CU ATEN‫܉‬IE MANUALUL MOTORULUI.
COMENZI
Pentru ac‫܊‬ionarea manetei de WUDQVPLVLH (B, Fig. 42), mai vntki DSăVD‫܊‬LVLJXUDQ‫܊‬D (A).

3HQWUXDHYLWDX]XUDSUHPDWXUăDFXUHOHORUDSăVD‫܊‬LFRPplet maneta de WUDQVPLVLH.


ATEN‫܉‬IE – P

SCHIMBAREA VITEZELOR

AVERTIZARE ! Ìnainte de a schimba viteza, elibera‫܊‬i maneta de WUDQVPLVLH (B, Fig. 4) ‫܈‬i
aduce‫܊‬i maneta de accelera‫܊‬ie (16A, Fig. 16) vn pozi‫܊‬ia relanti!
19
Func‫܊‬ionarea la altitudine
La altitudine mare, amestecul aer/carburant este prea bogat. PXWHUHD PRWRUXOXL scade ‫܈‬i consumul de
carburant cre‫܈‬te.
Performan‫܊‬ele la altitudine pot fi optimizate prin modificări specifice ale carburatorului. Dacă utiliza‫܊‬i vn
permanen‫܊‬ă motorul la altitudini mai mari de 1.500 m, adresa‫܊‬i-vă unui distribuitor autorizat pentru
efectuarea acestor modificări.
Chiar GDFăPRGLILFD‫܊‬LFDUEXUDWRUXOSHQWUXDOWLWXGLQLPDUL, puterea motorului scade cu aproximativ 3.5% la
fiecare 300 mde cre‫܈‬tere vn altitudine. Efectul altitudinii asupra puterii motorului este mai mare dacă nu
se efectueazămodificarea carburatorului.

ATEN‫܉‬IE: Func‫܊‬ionarea motorului la o altitudine mai mică deckt cea pentru care este reglat 
FDUEXUDWRUXO, performan‫܊‬a scade, motorul de supravncălze‫܈‬te ‫܈‬L se poate deteriora grav din cauza
amestecului foarte slab aer/carburant.

Rodajul motorului
Motorul atinge puterea maximă dupa primele 5-8 ore de func‫܊‬ionare.
Ìn cursul acestei perioade de rodaj nu DFFHOHUD‫܊‬L PRWUXO OD PD[LP, pentru a evita suprasolicitarea
excesivă.
Pornire dificilă (sau pornirea unui motor vnecat )
Motorul poate fi vnecat cu prea mult carburant dacă nu porne‫܈‬te după 10 vncercări. Excesul de carburant
din motorul vnecat poate fi eliminat urmknd procedura de pornire a motorului vQHFDW descrisă mai MRV.
Asigura‫܊‬i-vă că vntrerupătorul ON/2)) SRUQLUHRSULUH este vn pozi‫܊‬ia ON.
Pornirea poate necesita mai multe vQFHUFăULvn func‫܊‬ie deckt de vnecat este motorul.

Motorul este vnecat


- Aduceti intrerupatorul on/off in pozitia OFF (STOP).
- 6FRDWH‫܊‬Lpipa bujiei.
- De‫܈‬uruba‫܊‬i ‫܈‬i usca‫܊‬i bujia.
- 3XQH‫܊‬LPDQHWDGHDFFHOHUD‫܊‬LHODPD[LP.
- Trage‫܊‬i GHPkQHUXOGHPDURUXOXLde ckteva ori pentru a goli camera de ardere.
- Monta‫܊‬i la loc bujia ‫܈‬i conecta‫܊‬i pipa bujiei - apăsa‫܊‬i ferm - ‫܈‬i apoi remonta‫܊‬i toate celelalte componente.
- Aduce‫܊‬i vntrerupatorul on/off vn pozi‫܊‬ia ON, pentru pornire.
- Aduce‫܊‬i maneta GH‫܈‬oc vn pozi‫܊‬ia OPEN (deschis) - chiar dacă motorul este rece.
- Porni‫܊‬i motorul.

FUNC‫܉‬IONARE ‫܇‬I SIGURAN‫܉‬Ă

AVERTIZARE: Nu utiliza‫܊‬i ma‫܈‬ina dacă nu pute‫܊‬i striga dupăajutor vn caz de accident.

AVERTIZARE: Nici operatorul ma‫܈‬inii nici o altă persoană nu trebuie să vncerce să


vndeparteze materialul tăiaW ckt timp motorul func‫܊‬ionează sau cu‫܊‬itele se rotesc - pericol de răniri
grave.

$9(57,=$5(: &kWHRGDWăVHSRWSULQGHFUHQJLVDXLDUEăvQWUHDSăUăWRUL‫܈‬LFX‫܊‬LWH. ÌQWRWGHDXQD


RSUL‫܊‬LPRWRUXO vQDLQWHGHDFXUă‫܊‬D.
EXPLOATAREA MA‫܇‬INII
- După pornirea ma‫܈‬inii, conform descrierii din paragraful anterior, accelera‫܊‬i ‫܈‬i DSăVD‫܊‬L PDQHWD GH
WUDQVPLVLH SHQWUX D ac‫܊‬iona‫܊‬i cu‫܊‬itele, apăVD‫܊‬L u‫܈‬or ghidonul ‫܈‬L balansD‫܊‬L u‫܈‬or ma‫܈‬ina de la stknga la
dreapta ‫܈‬i de la dreapta la stknga.
3HQWUXDFRQWURODPRWRVDSDvQWLPSXOGHSODVăULLvQDLQWHDSDVD‫܊‬LPDLPXOWVDXPDLSX‫܊‬LQJKLGRQXO
'DFăPD‫܈‬LQDWLQGHVăDYDQVH]HSUHDUHSHGHDSăVD‫܊‬LJKLGRQXOSHQWUXXQFRQWUROPDLEXQ‫܈‬LSHQWUXFD
WLMDGHUHJODUHDDGkQFLPLLGHOXFUXVăLQWUHvQSăPkQW‫܈‬LVăDF‫܊‬LRQH]HFDRIUkQD
 'DFă FX‫܊‬LWHOH LQWUă vQ VRO ‫܈‬L PD‫܈‬LQD QX VH GHSODVHD]D vQDLQWH ULGLFD‫܊‬L DOWHUQDWLY P kQHUXO VWkQJ ‫܈‬L FHO
GUHSWDOJKLGRQXOXL
3HQWUXDUHJODDGkQFLPHDGHOXFUXPRGLILFD‫܊‬LSR]L‫܊‬LDWLMHL‫܈‬LYLWH]DGHvQDLQWDUHDPRWRVDSHL
3UHOXFUD‫܊‬LVROXOvQPDLPXOWHWUHFHUL$VWIHOWHUHQXOYDILELQHVăSDWIăUăDVXSUDVROLFLWDPD‫܈‬LQD
20
AVERTIZARE-Rota‫܊‬LD cu‫܊‬itelor deplasează motosapa vnainte.

AVERTIZARE-Ridica‫܊‬LroDWD de transport vn timpul lucrului cu ma‫܈‬ina.

UTILIZARE NECORESPUNZATOARE
- Nu vncărca‫܊‬i PRWRVDSDFXJUHXWă‫܊‬LVXSOLPHQWDUH.
- Nu trage‫܊‬i motosapa peste suprafe‫܊‬e dure sau neregulate ca pavHOH sau trepte.
- Nu utiliza‫܊‬i motosapa cu o singură mknă! Utilizarea cu o singură mknă poate duce la rănireagravă a
operatorului, ajutoarelor acestuia sau persoanelor din apropiere.Motosapa este destinatăXWLOL]ăULLFX
DPEHOHPkLQL.
- Utiliza‫܊‬i motosapa vn zone bine ventilate ‫܈‬i nu vn medii cu pericol de explozie sau incendiu sau vn spa‫܊‬ii
vnchise. Pericol de intoxicare cu monoxid de carbon.
- Nu utiliza‫܊‬i ma‫܈‬ina pentru a tracta accesorii.

OPRIREA MOTORULUI - TRANSPORT


CITI‫܉‬I CU ATEN‫܉‬IE MANUALUL MOTORULUI

OPRIREA MOTORULUI
Pentru a opri motorul vn caz de urgen‫܊‬ă, SXQH‫܊‬L vntrerupătorul motorului vn pozitia OFF. Ìn condi‫܊‬iinormale
proceda‫܊‬i după cum urmează:
1. Aduce‫܊‬i maneta de accelera‫܊‬ie (16a, Fig. 16) vn pozi‫܊‬ia rDlanti PLQLP .
2. Aduce‫܊‬i vntrerupătorul (Fig. 39) vn pozi‫܊‬ia OFF.
3. Adice‫܊‬i robinetul de carburant vQ pozi‫܊‬ia OFF (Fig. 38).

AVERTIZARE - ÌQ FD]XO vQ FDUH SR]L‫܊‬LD 2)) 6723 D vQWUHUXSăWRUXOXL QX IXQF‫܊‬LRQHD]ă
WUDJH‫܊‬LPDQHWD‫܈‬RFvQSR]L‫܊‬LD&/26(SHQWUXDRSULPRWRUXO

Verificări vnainte de poUnire

AVERTIZARE: CU‫܉‬ITELE NU TREBUIE SĂ SE ROTEASCĂ '$&Ă 0$1(7$ '( 75$160,6,(


18(67($&‫܉‬,21$7Ă.
$pela‫܊‬i la un distribuitor autorizat pentru reglare ‫܈‬i vnterupe‫܊‬i utilizarea ma‫܈‬inii pknă la
executarea reparatiei.
'DFăFX‫܊‬LWHOHse rotesc FXPDQHWDGHWUDQVPLVLHGHFXSODWăpot provoca răniri grave.

TRANSPORT
ÌQORFXL‫܊‬LFX‫܊‬LWHOHFXUR‫܊‬LOHSQHXPDWLFHSHQWUXWUDQVSRUWPorni‫܊‬i motorul ‫܈‬i accelera‫܊‬i u‫܈‬or.
3HQWUXWUDQVSRUWXOSHGLVWDQ‫܊‬HPLFLIRORVL‫܊‬LURDWDIURQWDOă.

21
ÌNTRE‫܉‬INERE
CITI‫܉‬I CU ATEN‫܉‬IE MANUALUL MOTORULUI
Măsuri de protec‫܊‬ie pentru vntre‫܊‬inere

Opri‫܊‬i motorul ‫܈‬i scoate‫܊‬i pipa bujiei vnainte de orice opera‫܊‬ie de vntre‫܊‬inere. Utiliza‫܊‬i
obligatoriu mănu‫܈‬i de protec‫܊‬ie.

AVERTIZARE: Nu utiliza‫܊‬i motocoasa dacă este deteriorată, reglată incorect sau montată
incomplet.
Asigura‫܊‬i-vă ca IUH]HOHtăietoare se opresc cknd elibera‫܊‬i maneta de WUDQVPLVLH. Dacă cu‫܊‬itele continuă să
se rotească OD rDlanti ‫܈‬i după reglare, apelati la un distribuitor autorizat pentru reglare‫܈‬i opri‫܊‬i lucrul pknă
la executarea repara‫܊‬iei.

AVERTIZARE: Alte opera‫܊‬ii de vntre‫܊‬inere a motosapei deckt cele descUise vn instruc‫܊‬iunile


din acest manual vor fi efectuate numai de personal calificat autorizat.
- Nu aduceti nici un fel de modificări motosapei.

AVERTIZARE: Utiliza‫܊‬i numai accesorii ‫܈‬i piese de schimb recomandate.


- Nu atinge‫܊‬i cu‫܊‬itele ‫܈‬i nu efectua‫܊‬i opera‫܊‬ii de vntre‫܊‬inere cknd func‫܊‬ionează motorul.
- Dacă motosapa nu mai este utilizabilă debarasa‫܊‬i vn mod corespunzător, fără a afecta mediul; preda‫܊‬i
ma‫܈‬ina la distribuitorul local care o va casa vn mod corect.
- Ìnlocui‫܊‬i imediat orice dispozitiv de siguran‫܊‬ă deteriorat sau rupt. Inlocui‫܊‬i cu‫܊‬itele uzate sau deteriorate
ca set complet.

AVERTZARE: Toba de e‫܈‬apament ‫܈‬i alte piese ale motorului (ex. lamelele cilindrului, bujia) 
se vncing vn timpul func‫܊‬ionării ‫܈‬i ramkn fierbin‫܊‬i un timp după oprirea motorului. Pentru a reduce
pericolul de arsuri, nu atinge‫܊‬i toba de e‫܈‬apament ‫܈‬i celelalte piese cknd sunt fierbin‫܊‬i.
- Aten‫܊‬ie la piese care pot fi fierbinti (motor, ax de antrenare).
- Strknge‫܊‬i bine toate bol‫܊‬urile, ‫܈‬uruburile ‫܈‬i piuli‫܊‬ele pentru a asigura condi‫܊‬ii de lucru sigure.
- Nu vndepărta‫܊‬i murdăria cu jet de apă sau cu solven‫܊‬i.
- Depozita‫܊‬i motosapa, cu rezervorul de carburant golit, vntr-un loc uscat, la care copiii nu au acces.
REGLAREA CARBURATORULUI

AVERTIZARE: Nu modifica‫܊‬i carburatorul. Aceasta ar putea afecta emisia de gaze de


e‫܈‬apament.
DEMARORUL

 AVERTIZARE: Arcul cablului este vn tensiune ‫܈‬i poate sări, provocknd răniri grave. Nu
incerca‫܊‬i să il demonta‫܊‬i sau să vl modifica‫܊‬i.

ULEIUL DE MOTOR
Uleiul este un factor major care influenteazăperforman‫܊‬a ‫܈‬i
GXUDWD GH YLDWă D PRWRUXOXL 8WLOL]D‫܊‬L XOHL GHWHUJHQW SHQWUX
PRWRDUHDXWRvQWLPSL
Ulei recomandat
Utiliza‫܊‬i ulei pentru motoare vn 4 timpi caUH respectă sau
depă‫܈‬esc cerin‫܊‬ele clasificării API SJ sau echivalente.
Verifica‫܊‬i eticheta API de pe bidonul de ulei pentru a vă
asigura căinclude literele SJ sau echivalent.
Pentru uz general se recomanda SAE 10W-30. Utiliza‫܊‬i alte
vkscozita‫܊‬i GLQ tabel cknd temperatura medie din zona TEMPERATURA AMBIANTA
dvs. sevncadrează vn domeniul indicat.

22
Verificarea nivelului de ulei
1. Verifica‫܊‬i nivelul uleiului cu motorul oprit ‫܈‬i vn pozi‫܊‬ie orizontală. Extrage‫܊‬i joja de ulei ‫܈‬iVWHUJH‫܊‬L
XOHLXOGHSHHD
2. Introduce‫܊‬i joja vn JXUDGHXPSOHUH ca vn figură dar nu vn‫܈‬uruba‫܊‬i, apoi extrage‫܊‬i din nou joja ‫܈‬i
YHULILFD‫܊‬LQLYHOXOGHXOHL
3. Dacă nivelul de ulei este aproape de sau sub marcajul de nivel minim de pe joja FRPSOHWD‫܊‬LFX
XOHLUHFRPDQGDWSkQăODPDUFDMXOVXSHULRU PDUJLQHDLQIHULRDUăDJXULL 1XGHSă‫܈‬L‫܊‬L
4. Monta‫܊‬i la loc joja de ulei.
BU‫܇‬ON / JOJĂ DE ULEI LIMITA SUPERIOARĂ

*85$'( ALIMENTARE
(marginea inferioară) LIMITA INFERIOARĂ

Func‫܊‬ionarea motorului cu nivel scăzut de ulei duce la deteriorarea cestuia. Acest tip de
defec‫܊‬iune nu este acoperit de garan‫܊‬ie.
Schimbul de ulei

BU‫܇‬ON / JOJĂ DE ULEI

‫܇‬AIBĂ

NIVEL ULEI

SURUB EVACUARE

Scurge‫܊‬i uleiul uzat cknd motorul este cald. Uleiul cald se scurge maL repede ‫܈‬i complet.
1. A‫܈‬eza‫܊‬i un vas corespunzător sub motor pentru a colecta uleiul uzat apoi extrage‫܊‬i joja/EX‫܈‬RQXO
GHXOHL‫܈‬XUXEXOGHHYDFXDUH‫܈‬L‫܈‬DLED
2. Lăsa‫܊‬i uleiul uzat să se scurgă complet, monta‫܊‬i la loc ‫܈‬urubul de evacuare FX o ‫܈‬aibă GH
HWDQ‫܈‬DUHQRXă‫܈‬LVWUkQJH‫܊‬LELQH‫܈‬XUXEXOGHHYDFXDUH
3. Debarasa‫܊‬i ecologic uleiul uzat. Se recomandă colectarea uleiului uzatvntr-un recipient etan‫܈܈‬L
SUHGDUHD DFHVWXLD OD XQ FHQWUX ORFDO GH UHFLFODUH VDX OD XQ DWHOLHU GH VHUYLFH FX SXQFW GH
FROHFWDUH1XDUXQFD‫܊‬LXOHLXOX]DWvQJXQRLXOPHQDMHUQXvOWXUQD‫܊‬LvQFDQDO‫܈‬LQXvODUXQFD‫܊‬LSH
VRO
4. Cu motorul vn pozi‫܊‬ie orizontală turnati ulei recomandat SkQă la marcajul limitei superioareGH
SHMRMD PDUJLQHDLQIHULRDUDDJXULLGHDOLPHQWDUH 
5. Monta‫܊‬i la loc bu‫܈‬onul/joja de ulei ‫܈‬i strknge‫܊‬i bine.
FILTRUL DE AER
Filtrul de aer murdar restrictionează fluxul de aer la carburator ‫܈‬i reduce performan ‫܊‬a motorului. Dacă
utiliza‫܊‬i motorul vn zone cu mult praf, cura‫܊‬a‫܊‬i filtrul de aer mai des deckt se specifica vn capitolul GRAFIC
DE ÌNTRE‫܉‬INERE.
Dacă utliza‫܊‬i motorul fără filtru de DHU sau cu filtrul deteriorat, murdăria va pătrunde vn motor,
provocknd uzarea rapidă a acestuia. Această defec‫܊‬iune nu este DFRSHULWăGHgaran‫܊‬ie.
23
Verificare
ÌQdepărta‫܊‬i carcasa filtrului ‫܈‬i verifica‫܊‬i elementXO ILOWUDQW. Cură‫܊‬a‫܊‬i sau vnlocui‫܊‬i ILOWUXO murdar. Ìnlocui‫܊‬i
obligatoriu ILOWUXO deteriorat. DacăPRWRUXO este echipat ILOWUXvQ baie de ulei (modelele cumotoare GX160
si GX200 ) verifica‫܊‬i de asemenea nLvelul de ulei.
Cură‫܊‬are
FiltrXOGHDHUdual (numai modelele cu motoare GP160GP2006+‫܈‬L&+)
1. Ìndepărta‫܊‬i piuli‫܊‬a fluture de pe capacul filtrului ‫܈‬i FILTRUL '($(5'8$/
scoate‫܊‬icapacul.
2. Ìndepărta‫܊‬i piuli‫܊‬a fluture de pe filtrul de aer ‫܈‬i scoate‫܊‬i
filtrul. PIULI‫܉‬Ă
3. Ìndepărta‫܊‬i filtrul din EXUHWH de pe filtrul din hkrtie. FLUTURE
4. Verifica‫܊‬i ambele elemente filtrante ‫܈‬i vnlocui‫܊‬i-le dacă
VXQW GHWHULRUDWH ÌQORFXL‫܊‬L REOLJDWRULX ILOWUXO GLQ KkUWLH OD CAPAC
LQWHUYDOHOHSODQLILFDWH FILTRU AER
5. Cură‫܊‬a‫܊‬i elementele filtrante dacă urmează a fi
reutilizate. 3,8/,‫܉‬Ă
Elementul filtrant din hkrtie: Lovi‫܊‬i u‫܈‬or de ckteva ori FLUTURE
elementul filtrant de o suprafa‫܊‬ă dură pentru a
vndepărta murdăria sau sufla‫܊‬i cu aer comprimat [nu ),/758
depă‫܈‬i‫܊‬i 20 kPa (2.1 kgj/cm², 30 psi)] prin elementul DIN HÆRTIE
filtrant dininterior spre exterior. Nu vncerca‫܊‬i să peria‫܊‬i -
murdăriava pătrunde for‫܊‬at vn fibre. 35(),/758
Element filtrant din EXUHWH: Spăla‫܊‬i vn apă caldă FX DIN %85(7(
săpun,clăti‫܊‬i ‫܈‬i lăsa‫܊‬i să se usuce complet. Sau cură‫܊‬a‫܊‬i
FX sol-vent neLnflamabil ‫܈‬i lăsa‫܊‬i să se usuce.ÌQPuia‫܊‬i
elementul filtrant vn ulei de motor curat ‫܈‬i stoarce‫܊‬i
uleiul vn exces. Motorul va scoate fum dacă vn GARNITURĂ
elementul filtrant rămkneprea mult ulei.
6. ‫܇‬terge‫܊‬i murdăria din interiorul carcasei filtrului ‫܈‬i al
FDSDFXOXLFXRODYHWăXPHGă1XSHUPLWH‫܊‬LSăWUXQGHUHD
PXUGăULHLvQFRQGXFWDGHDHUFDUHGXFHODFDUEXUDWRU
7. A‫܈‬eza‫܊‬i elementul filtrant din EXUHWH deasupra elementului filtrant din hkrtie ‫܈‬i monta‫܊‬i la loc
filtrul asamblat. Asigura‫܊‬i-vă că garnitura este bine a‫܈‬ezată sub filtru. Strknge‫܊‬i piuli‫܊‬a fluture.
8. Monta‫܊‬i capacul filtrului ‫܈‬i strknge‫܊‬i piuli‫܊‬a fluture.

FiltrXOGHDHUvQEDLHGHXOHL (QXPDLSHQWUXPRGHOHOHFX*;*;

1. 'H‫܈‬XUXED‫܊‬L piuli‫܊‬a fluture ‫܈‬i VFRDWH‫܊‬L CAPAC FILTRU PIULITĂ FLUTURE


capacul ‫܈‬i carcasa filtrului. AER
2. Scoate‫܊‬i elementul filtrant. Spăla‫܊‬i ',6&
FDSDFXO ‫܈‬L HOHPHQWXO ILOWUDQW vQ DSă
FDOGă FX VăSXQ FOăWL‫܊‬L ‫܈‬L OăVD‫܊‬L Vă ELEMENT
VH XVXFH FRPSOHW 6DX FXUă‫܊‬D‫܊‬L FX FILTRANT
VROYHQW QHLQIODPDELO ‫܈‬L OăVD‫܊‬L Vă VH
XVXFH GRĂTAR
3. ÌQPuia‫܊‬i elementul fltrant vn ulei CARCASĂ
curatGHPRWRU‫܈‬LVWRDUFH‫܊‬LXOHLXOvQ FILTRU
H[FHV$WHQ‫܊‬LH0RWRUXOVFRDWHIXP AER
GDFăvQILOWUXUDPkQHSUHDPXOWXOHL
4. Scurge‫܊‬i uleiul uzat dLn carcasa
filtruOXL GH DHU VSăOD‫܊‬L PXUGăULD NIVEL ULEI
DFXPXODWă FX XQ VROYHQW QHLQIOD
PDELO‫܈‬LXVFD‫܊‬LFDUFDVD
5. Umple‫܊‬i carcasa filtrului pkna la mar-
cajul OIL LEVEL (NIVEL ULEI) cu acela‫܈‬i ulei recomandat pentru motor.
Capacitate ulei: 60 Fm³.
6. Monta‫܊‬i la loc filtrul de aer ‫܈‬i strknge‫܊‬i piuli‫܊‬a fluture.

24
ULEIUL DE TRANSMISIE

Utilizarea cu nivel scăzut de ulei de transmisie duce la deteriorarea transmisiei. Această


defec‫܊‬iune nu este acoperită de garan‫܊‬ie.
Ulei de transmise

Utiliza‫܊‬i ulei de transmisie T90, GL-4, SAE80W-90.


Capacitate ulei: 1. 2 l.
Verificarea nivelului de ulei
Verifica‫܊‬i nivelul uleiului de transmisie vnainte de fiecare pornire cu motorul oprit ‫܈‬i vn pozi‫܊‬ie
orizontală.
1. Ìndepărta‫܊‬i busonul de ulei (Fig. 36).
2. 9HULILFD‫܊‬LQLYHOXOGHXOHL PDUJLQHDLQIHULRDUăDJXULLGHDOLPHQWDUH )LJ
3. Dacă nivelul de ulei este aproape de sau sub limită, completati cu ulei recomandatSkQăOD
QLYHO PDUJLQHDLQIHULRDUă 1XGHSă‫܈‬L‫܊‬LQLYHOXO
4. Monta‫܊‬i la loc bu‫܈‬onul de ulei.

36 37

BUSON
OIL ULEI
FILLER CAP

Schimbul de ulei
Schimba‫܊‬i uleiul de transmisie dupa fiecare 100 de ore
de func‫܊‬ionare: 43
1. Asigura‫܊‬i-vă că ma‫܈‬ina este vn pozi‫܊‬Le
RUL]RQWDOă
2. A‫܈‬eza‫܊‬i un container adecvat sub cutia de
WUDQVPLVLH SHQWUX D FROHFWD XOHLXO X]DW
vQGHSDUWD‫܊‬L EX‫܈‬RQXO GH XOHL ‫܈‬XUXEXO GH
HYDFXDUH‫܈‬L‫܈‬DLED )LJ 
3. Lăsa‫܊‬i uleiul să se scurga complet apoi
PRQWD‫܊‬L ‫܈‬XUXEXO GH HYDFXDUH ‫܈‬L ‫܈‬DLED ‫܈‬L
VWUkQJH‫܊‬LELQH
4. Debarasa‫܊‬i ecologic uleiul uzat.
Se recomandă colectarea uleiului uzatvntr-
un recipient etan‫܈ ܈‬i predarea acestuia la
un centru local de reciclare sau la unatelier
service cu punct de colectare. Nu arunca‫܊‬i
uleiul vn gunoiul menajer, nu turna‫܊‬ivn canal
‫܈‬i nu vărsa‫܊‬i pe sol.
5. Cu motosapD vn pozi‫܊‬ie orizontală turna‫܊‬i ulei recomandat pknă la marcajul superior PDUJLQHD
LQIHULRDUăDJXULLGHDOLPHQWDUH )LJ‫܈‬L)LJ
6. Monta‫܊‬i la loc bu‫܈‬onul de ulei ‫܈‬i strknge‫܊‬i bine (Fig. 36).

25
REGLAREA 0$1(7(,'(75$160,6,(

Avertizare -&X‫܊‬LWHOH nu trebuie să vnceapă să se rotească


vnainte de ac‫܊‬ionarea PDQHWHLGHWUDQVPLVLH.
5HJOD‫܊‬LPDQHWDGHWUDQVPLVLHFXDMXWRUXOSLXOL‫܊‬HORU % GLQILJXUD
DOăWXUDWă DVWIHO vQFkW DFHDVWD Vă DLEă XQ MRF GH 8 mm.
Dacă PDQHWD QX SRDWH IGL UHJODWă FX DMXWRUXO SLXOL‫܊‬HORU % 
(DFHVWHD ajung la capatul filetului) apelati la un atelier service
autorizat.

PAHARUL DECANTOR
Cură‫܊‬are

AVERTIZARE - Benzina este foarte MANETA ROBINET INEL ‘O’


u‫܈‬or inflamabilă ‫܈‬i explozivă LDU vQ timpul CARBURANT
manevrării carburantului vă pute‫܊‬i arde sau
răni grav.
y 2SUL‫܊‬L motorul ‫܈‬L sta‫܊‬i laGistan‫܊‬ă GH

FăOGXUăVFkQWHL‫܈‬LIOăFăUL
y0Dnevra‫܊‬i benzina numai vnHxterior OFF
y‫܇‬WHUJH‫܊‬L imediat benzina vărsată.
1. Aduce‫܊‬i robinetul de carburant vn PAHAR DECANTOR
pozi‫܊‬ia OFF apoi scoate‫܊‬i paharul
decantor ‫܈‬i inelul ‘O’.
2. Spăla‫܊‬i paharul decantor vn solvent
neinflamabil ‫܈‬i usca‫܊‬iO complet.
3. Aseza‫܊‬i inelul ‘O’ vn robinetul de carburant ‫܈‬i monta‫܊‬i paharul decantor. Strknge‫܊‬i bineSDKDUXO
GHFDQWRU
4. Aduce‫܊‬i robinetul de carburant vn pozitia ON ‫܈‬i verifica‫܊‬i dacă nu există scurgeri. Ìnlocui‫܊‬i inelul

O
GDFăDSDUVFXUJHUL
BUJIA
Bujie ecomandata: BPR6ES (NGK) sau W20EPR-U CHEIE PENTRU BUJII
(DENSO) SHQWUX PRWRDUHOH +21'$ ‫܈‬L 5&<&
&+$03,21 SHQWUXPRWRDUHOH.2+/(5
Bujia recomandata are domeniul de temperatura corect
pentru temeperatura normala de functionare a motorului.
AVERTIZARE - O bujie incorecta poate duce la
deteriorarea motorului.
Pentru performan‫܊‬e optime bujia trebuie să fie curată ‫܈‬i
distan‫܊‬a dintre electrozi să fie corecta.
1. Deconecta‫܊‬i pipa bujiei ‫܈‬i cură‫܊‬a‫܊‬i murdăria GLQ
MXUXOEXMLHL
2. Extrage‫܊‬i bujia cu o cheie de bujii.
ELECTROD LATERAL
3. Verifica‫܊‬i bujia. Ìnlocui‫܊‬i-o dacă este deteriorată,
foarte murdară, dacă ‫܈‬aiba de etan‫܈‬are nu este
vn stare bună sau dacă electrodul este uzat.
4. Măsura‫܊‬i distan‫܊‬a dintre electrozii bujiei cu o leră.
Corecta‫܊‬i distan‫܊‬a dacă este necesar, vndoindcu
grijă electrodul lateral. Distan‫܊‬a trebuie să fie
de: 0.70 - 0.80 mm.
5. Monta‫܊‬L cu grijă bujia, vn‫܈‬urubknG manual pentru SAIBA DE
a evita deteriorarea filetului. ETANSARE
6. După a‫܈‬ezarea bujiei strknge‫܊‬i cu o cheie de
EXMLLSHQWUXDSUHVDFRUHFW‫܈‬DLEDGHHWDQ‫܈‬DUH
7. Cknd monta‫܊‬i o bujie nouă strknge‫܊‬i 1/2 tură
după a‫܈‬ezarea buMiei pentru a presa corect
‫܈‬aiba de etan‫܈‬are.
8. Cknd reinstala‫܊‬i bujia originală, strknge‫܊‬i
26
de tură după a‫܈‬ezarea bujiei pentru a presa ‫܈‬aiba de etan‫܈‬are.

AVERTIZA R E-O bujie insuficient strkQsă poate supravncălzi ‫܈‬i deteriora motorul. Strkngerea
excesivă a bujiei poate deteriora filetul chiulasei.

9. Monta‫܊‬i pipa pe bujie.

&X‫܊‬LWHOH de tăiere

AVERTIZARE: Nu repara‫܊‬i FX‫܊‬LWHOH prin sudare, vndreptare sau modificareD Iormei. Ca


urmare părti ale FX‫܊‬LWHORU se pot desprinde ‫܈‬i pot provoca răniri gravesau fatale.

C8RĂ‫܉‬AREA MA‫܇‬INII

AVERTIZARE- Cknd cură‫܊‬a‫܊‬i ma‫܈‬ina cu aer comprimat, utiliza‫܊‬i protec‫܊‬ie adecvată pentru
ochi ‫܈‬i PDVFă antipraf.

AVERTIZARE- Cură‫܊‬area ma‫܈‬inii cu jet de apă sub presiune poate deteriora motorul ‫܈‬i
instala‫܊‬ia electrică.
INLOCUIREA CU‫܉‬ITELOR
Pentru vnlocuirea FX‫܊‬LWHORU consulta‫܊‬i capitolul MONTAJ.
ÌNTRE‫܉‬INERE EXTRAORDINARĂ RECOMANDATĂ
Se recomandă verificarea ma‫܈‬inii de personal tehnic autorizat vn re‫܊‬eaXa de ateliere service lasfkrsitul
VH]RQXOXL dacă utiliza‫܊‬i ma‫܈‬ină intensiv, ‫܈‬i o dată la doi ani, vn caz de utilizare normală.

AVERTIZARE – Orice operatie de vntre‫܊‬inere nedescrisă vn acest manual trebuie sa fie 


efectuata intr-un atelier service autorizat. Pentru a vă asigura că ma‫܈‬ina continuă să func‫܊‬ioneze
corect, utiliza‫܊‬i numai PIESE DE SCHIMB ORIGINALE.

Orice modificări neautorizate ‫܈‬i/sau utilizarea de piese de schimb neoriginale pot provoca
răniri grave sau decesul utilizatorului.
DEPOZITAREA
Dacă ma‫܈‬ina urmează a fi depozitată pe o perioadă mai lungă de timp:
- Goli‫܊‬iUH]HUYorul de carburant ‫܈‬i monta‫܊‬i la loc bu‫܈‬onul de carburant.
- Debarasa‫܊‬i carburantul vn mod ecologic.
- Acorda‫܊‬i aten‫܊‬ie deosebită FRPSRQHQWHORUFDUHSRWILILHUELQ‫܊‬L.
- Nu cură‫܊‬a‫܊‬i murdăria cu jet de apă sau solven‫܊‬i.
- Depozita‫܊‬i motosapa, cu rezervorul golit, vntr-Xn loc uscat, la care copiii nu au acces.
- Procedurile pentru repunerea ma‫܈‬inii vn func‫܊‬iune după depozLtarea de iarnă sunt acelea‫܈‬i ca pentru
pornirea ]Llnică din timpul sezonului.
CASAREA ‫܇‬I DEBARASAREA
Multe materiale utilizate vn construc‫܊‬ia ma‫܈‬inii sunt reciclabile; metalele (o‫܊‬el, aluminiu si alamă) pot fi
predate la un centru de colectare ‫܈‬i reciclare.
Pentru mai multe informa‫܊‬ii adresa‫܊‬i-vă distribuitorului autorizat din zona dvs.
'HEDUDVDUHDPD‫܈‬LQLLWUHEXLHVăVHGHVIă‫܈‬RDUHHFRORJLF‫܈‬LVăHYLWHSROXDUHDVROXOXLDSHL‫܈‬LDHUXOXL

Respecta‫܊‬i legisla‫܊‬ia locală vn vigoare.

27
DATE TEHNICE

MODEL AGT 5580/3 GX160 AGT 5580/3 GX200

Model Honda GX160 Honda GX200

Tip 4 timpi, OHV, un cilindru răcit cu aer

Cilindree (cm³) 163 196

Alezaj x cursă (mm) 68 × 45 68 × 54

Putere max. SAE J607a (HP) 5.5 6.5


MOTOR

Capacitate rezervor (l) 3.1

Bobină aprindere tranzistorizată

AUERUH antrenare orizontal

Ulei ulei pentru motoare vn 4 timpi SAE10W-30, API SL sau SL

Bujie NGK BPR6ES

Consum (g/kW·h) 313

Carburant Benzină fără plumb 90#

Ulei cutie de viteze Ulei de transmisie T90, GL-4, SAE80W-90, 1.2 l

Lă‫܊‬ime de lucru (mm ) 500/800

Diametru FX‫܊‬LWHØ (mm) 350

Pornire GHPDURUPHFDQLF

Viteze 2 inainte ( 4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 inapoi (3.5 km/h)

Nivel măsurat de putere acustica [dB( A)] 95

Incertitudine 2.5

Nivel garantat de putere acustică [dB(A)] 98

Nivel vibra‫܊‬ii (m/s²) 3.7 (SX) / 4.5 (DX)

Incertitudine 2

0DVă (kg) 74

28
MODEL AGT 5580/3 GP160 AGT 5580/3 GP200

Model Honda GP160 Honda GP200

Tip 4 timpi, OHV, un cilindru răcit cu aer

Cilindree (cm³) 163 196

Alezaj x cursă 68 × 45 68 × 54

Putere max. SAE J607a (HP) 5.5 6.5


MOTOR

Capacitate rezervor (l) 3.1

Bobină aprindere tranzistorizată

AUERUH antrenare orizontal

Ulei ulei pt. motoare vn 4 timpi, SAE 10W-30, API SJ sau SL 0.6 l

Bujie NGK BPR6ES

Consum (g/kW·h) 313

Carburant benzină fără plumb 90#

Ulei cutie de viteze ulei de transmisie T90, GL-4, SAE80W-90, 1.2 l

Lătime de lucru 500/800

Diametru cX‫܊‬ite Ø (mm) 350

Pornire FXGHPDURUPHFDQLF

Viteze 2 vnainte (4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 vnapoi (3.5 km/h)

Nivel măsurat de presiune acustică[dB(A)] 95

Incertitudine 2.5

Niel garantat de putere acustică [dB(A)] 98

Nivel vibra‫܊‬ii (m /s²) 3.7 (SX) / 4.5 (DX)

Incertitudine 2

0DVă (k g) 74

29
MODEL AGT 5580/3 6+ AGT 5580/3 &+

Model .2+/(56+ .2+/(5&+

Tip 4 timpi, OHV, un cilindru răcit cu aer

Cilindree (cm³) 196 

Alezaj x cursă 68 × 54 × 54

Putere max. SAE J607a (HP) 6.5 


MOTOR

CRPSUHVLH 

Bobina aprindere tranzistorizată

AUERUH antrenare orizontal

Ulei ulei pt. motoare in 4 timpi, SAE 10W-30, API SJ sau SL 0.6 l

)LOWUXGHDHU GXDO

Consum (g/kW·h) 313

Carburant benzină fără plumb 90#

Ulei cutie de viteze ulei de transmisie T90, GL-4, SAE80W-90, 1.2 l

Lă‫܊‬ime de lucr u 500/800

Diametru cu‫܊‬ite Ø (mm) 350

Pornire la sfoara

Viteze 2 inainte ( 4.7 km/h / 6.5 km/h) + 1 inapoi (3.5 km/h)

Nivel măsurat de presiune acustică[dB(A)] 95

Incertitudine 2.5

Niel garantat de putere acustică [dB(A)] 98

Nivel vibra‫܊‬ii (m /s²) 3.7 (SX) / 4.5 (DX)

Incertitudine 2

0DVă (k g) 74


GRAFIC DE ÌNTRE‫܉‬INERE

Inainte de fie-

După fiecare

La deteriorare
care utilizare

oprre pentru
Următoarele intervale de vntre‫܊‬inere sunt valabile numai pentru

alimentare

După caz
sau defect
condi‫܊‬ii normale de func‫܊‬ionare. Dacă lucrările zilnice necesită mai
mult timp deckt normal sau GDFă VROXO HVWH PDL GXU VH UHFRPDQGă

Lunar
scurtareaintervalelor de vntre‫܊‬inere după caz.

Ma‫܈‬ina completă Verifica‫܊‬i (scurgeri, crăpături, uzură) X


Comenzi (aprindere,vntrerupă- Verifica‫܊‬i IXQF‫܊‬LRQDUHD X
tor, manetă ‫܈‬oc ‫܈‬i accelera‫܊‬Le)
Rezervor carburant Verificati (scurgeri, crapaturi, uzura) X
Verificati (deteriorare, uzura) X
Ansamblu cu‫܊‬ite
Inlocuiti X
Verificati nivelul X
Ulei cutie de viteze
Schimbati după fieca 
UH100 RUH
Toate ‫܈‬uruburile si piuli‫܊‬ele 9HULILFD‫܊‬LVWUkQJH‫܊‬L X
accesibile (nu cele de reglare)
Cură‫܊‬a‫܊‬i X
Filtru de aer
Ìnlocui‫܊‬i (numai pentru tipul dual) X după fieca 
UH6 luni
Toate ‫܈‬uruburile ‫܈‬i piuli‫܊‬ele Verifica‫܊‬i X
accesibile (nu cele de reglaUe) Strknge‫܊‬i X
LameleOH cilindruOXL Cură‫܊‬a‫܊‬i X
Aerisirile GHPDURUXOXL Cură‫܊‬a‫܊‬i zilnic după lucru X
Verifica‫܊‬i (deteriorare, uzură) X
Sfoara GHpornire
Inlocui‫܊‬i X
Verificare rDlanti: (cu‫܊‬itele nu trebuie
Carburator să se rotească dacă motorul este OD după fiecare 300 ore (2)
rDlanti)
Verifica‫܊‬i distan‫܊‬a dintre electrozi X
Bujie
Inlocui‫܊‬i anual
Verifica‫܊‬i nivelul X
Ulei de motor (1) dupa fiecare
SchimbD‫܊‬i 6 luni
Joc supape (2) Verifica‫܊‬i UHJOD‫܊‬L după fiecare 300 ore

Camera de ardere (2) Cură‫܊‬D‫܊‬L după fiecare 500 ore


Furtune de carburant VerifiFa‫܊‬i după fiecare 2 ani
(vnlocui‫܊‬L dacă este cazul)

(1) Schimba‫܊‬i uleiul de motor după prima lună de func‫܊‬ionare.


(2) Ìntre‫܊‬inerea acestor repere trebuie efectuată de un atelier service autorizat dacă nu ave‫܊‬i uneltele
adecvate sau cuno‫܈‬tinte corespunzătoare vn domeniul mecanic.

31
DEPANARE
AVERTIZARE: 2SUL‫܊‬i obligatoriu ma‫܈‬ina ‫܈‬i deconecta‫܊‬i bujLa vnainte de a efectua orice repara‫܊‬ie
recomandată mai jos, cu excep‫܊‬ia remedierilor care necesită motorul vn func‫܊‬iune.
Dacă după verificarea tuturor cauzelor posibile descrise mai jos problema persistă, adresati-va unui
atelier autorizat. Dacă vă confrunta‫܊‬i cu o situa‫܊‬Le nedescrisă vn tabelul de mai jos, adresa‫܊‬i-vă unui atelier
autorizat sau distribuitorului.
PROBLEMĂ CAUZA POSIBILA SOLUTIE
Motorul nu porneste sau func- 1. Bujia nu dăscknteie 1. Verifica‫܊‬i scknteia la bujiei.
‫܊‬ionează numai ckteva secunde 9erifiFD‫܊‬L cu o bujie Qouă.
după pornire. 2. Motor vnecat 2. Urma‫܊‬i proceduUa de la pag. 2.
ÌQWUHUXSDWRUXOGHSRUQLUHHVWH 5epeta‫܊‬iprocedura cu o bujie nouă.
vQSR]LWDGHSRUQLUH³21´ %HQ]LQăYHFKH . Urma‫܊‬i proceduUa de la pag. 2.
Motorul porne‫܈‬te dar nu acce Carburatorul trebuie reglat Apela‫܊‬i la un atelier service autorizat
lerează corespunzător sau nu pentru reglarea carburatorului.
func‫܊‬ionează la WXUD‫܊‬LHPDUH
Motorul nu atinge WXUD‫܊‬LD max. 1. Filtru de aer murdar 1. Cură‫܊‬a‫܊‬i conform instruc‫܊‬iunilor
‫܈‬i / sau VFRDWH fum vn exces de vntretinere D IiltruOXL de aer
2. Carburator dereglat 2. Apela‫܊‬i la un atelier service
autorizat
Motorul porne‫܈‬We,accelerea Carburatorul trebuie reglat Apela‫܊‬L la un atelier service
ză dar nu stă OD rDlanti autorizat.
Deteriorare prematură a Sol cu pietre Verifica‫܊‬i solul vn prealabil.
ansamblului de cu‫܊‬ite
Ma‫܈‬ina sau cutia de viteze 1. Ansamblul de cutite deteriorat 1. Fixa‫܊‬i ansamblul de cu‫܊‬ite
emit zgomot excesiv sau slab fixat
2. Apărătorile cu‫܊‬itelor slăbite 2. Strkngeti bol‫܊‬urile
3. Ungere insuficientă 3. Completa‫܊‬i pkna la nivelul corect
Vibra‫܊‬ii anormale 1. Ansamblul cu‫܊‬itelor deteriorat 1. Inlocui‫܊‬i
2. ‫܇‬XUXEXUL slăbite 2. Strkngeti

32
AGENT TRADE
ROMANIA, 077180 TUNARI, Ilfov
‫܇‬oseaua de Centură nr. 32
Tel: +4021-266.51.31; +4021-266.51.32
Fax: +4021-266.51.33
www.agt.ro , e-mail: office@agt.ro

33