Sunteți pe pagina 1din 2

TRIBUNALUL SIBIU Se vizeaza pentru suma

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE …………………………………


JUDICIARE TEHNICE SI CONTABILE Biroul local de
Expertize Judiciare

Experti tehnici/contabili:
Nume ………………………...…… …………………………….. ………..…………………
Adresa …………………………...… ………...…………………... ………..…………………
Telefon ……………………...……… …………..………………… ……..……………………

DECONT
Pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea expertizei tehnice/contabile
dosar nr. ………………. al ……………………………………………………………….
Partile in proces ………………………………………………………………….. termen ………..……….
Data numirii expertului ……………………………………………………….
Onorariu provizoriu stabilit de instanta ………………………………………
Total - lei -

I.Onorariu cf.HG.519/91 art.1


II.Alte cheltuieli cf.HG.519/91 art.2
TOTAL I+II

Sume depuse in contul RO97CECESB01G9RON0624011sucursala CEC Sibiu al Biroului Local de


Expertize Tehnice si Contabile
Deponent Data Nr. chitanta Suma

NOTA: Documentele de plata pentru sumele depuse la CEC: buletinul de varsamant, chitanta eeliberata
deponentului, vor contine OBLIGATORIU:
- NUMELE EXPERTULUI
- NUMARUL DOSARULUI SI INSTANTA DE JUDECATA

Data,
_______________

SEMNATURA EXPERT

Vizat pentru suma


..............................
Judecator,

NOTA DE EVALUARE A ONORARIULUI

Tribunalul Sibiu
Dosar nr. ...................
Parti in dosar: - reclamant ........................................................................................................
- parat ........................................................................................................

Data numirii expertului: ..............................


Termen: ..............................

I. Timpul folosit pentru efectuarea expertizei:


- ore -
- studierea documentelor ce fac obiectul dosarului
- citarea partilor pentru expertiza
- deplasarea la fata locului
- documentarea pentru efectuarea expertizei
- prelucrarea datelor, redactare raport
- alte operatiuni pentru efectuarea expertizei
TOTAL ORE
Tarif/ora
ONORARIUL SOLICITAT

II. Cheltuieli deplasare (benzina) ........................


III. TOTAL ONORARIU SOLICITAT ........................

Onorariu provizoriu depus ............................... lei (chit. ...........................)


Diferenta de achitat ............................... lei

Rog obligarea partilor la depunerea diferentei de ....................... lei in contul Biroului Local de
Expertize Tehnice si Contabile nr. RO97CECESB01G9RON0624011 deschis la filiala CEC Sibiu si
comunicarea catre expert a achitarii acesteia.

Expert contabil,