Sunteți pe pagina 1din 13

ŞCOALA GIMNAZIALA „IOAN GRIGORESCU” MUNICIPIUL PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

Nr. ................................ Aprobat în CA..25.10.2019..

Plan operaţional
Semestrul I 2019-2020

I. Domeniul funcţional – CURRICULUM


Obiective specifice :

1. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele de şcolarizare,


urmărind modificările legislative recente

2. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ, al fiecărei catedre, al fiecărui


cadru didactic şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local;

3. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor,
atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate în schimbare;

4. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional;

5. Analiza criteriilor folosite la stabilirea curriculum-ului CDS;

6. Asigurarea calităţii educaţiei prin activităţi eficiente şi prin programe educaţionale care să satisfacă
aşteptările beneficiarilor, precum şi standardelor de calitate

7. Monitorizarea grupelor cu elevi capabili de performanţă şi a celor cu rămâneri în urmă la învăţare ;

8. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor la nivelul unităţii şcolare si cea
de la nivelul examenelor nationale;

9. Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare;

10. Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare şi


evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiecte de
dezvoltare;
Funcţia Măsuri/Acţiuni Obiecti Resurse Responsabili Termen Indicatori de realizare
manageriala ve
Tinta
strategică
Proiectare –  Identificarea problemelor prioritare la O1 Cadre didactice Director 1.IX Caietul de sarcini al
nivelul unităţii şi elaborarea unei strategii de Comitetul de părinţi pe Şefi catedre 2019 directorului
organizare
lucru şcoală
 Reorganizarea comisiilor
T9. Dezvoltarea  Elaborarea documentelor de O2 Planuri cadru Comisiile metodice 15 .IX Planificărille anuale,
unui sistem proiectare a activităţii de învăţământ : planificări Programe şcolare Comisia CEAC 2019 calendaristice şi pe unităţi;
managerial calendaristice, pe unităţi, fişe de lucru etc Ordine de Ministru Profesorii şi învăţătorii Alte materiale proiectate
armonios şi de
calitate al tuturor  Întocmirea rapoartelor de O10 Regstre cu procese Responsabilii comisiilor 1-15. X Rapoartele pe comisii
compartimentelor
analiză, a raportului privind starea şi verbale ale comisiilor metodice 2019 Raportul de evaluare şi
din şcoală
calitatea învăţământului, a raportului de Rapoartele de Responsabil CEAC asigurare a calitătii în
autoevaluare privind calitatea educaţiei în activităţi Director învăţământ
unitatea de învăţământ, pentru anul şcolar Evidenţe şi dovezi Consilier educativ
2016-2017, a raportului CA.
 Intocmirea planurilor O1 Legislaţia in vigoare Responsabilii 1-15.X Planurile manageriale pe
manageriale pe compartimente, a propuneri ale comisiilor metodice 2019 comisii
programului managerial al şcolii şi al membrilor comisiilor Responsabil CEAC Programul managerial al
planului managerial pentru semestrul I – an Director directorului
şcolar 2017-2018 Consilier educativ
 Elaborarea graficului şi a O1 Legislaţia in vigoare CA 1.X. Graficul cu tematica CA şi
tematicii Consiliului de administraţie şi a Director 2019 CP
Consiliului Profesoral Secretar CA
 Elaborarea graficului de O10 Cadrele didactice Resp.Comisia CEAC 22.IX Afişarea graficului la avizier
asistenţe la lecţii a cadrelor didactice Resp.Comisii metodice 2019
Director
 Elaborarea programului activităţii O6 Conducători de Comisia pentru 22.IX Baza de date
educative şcolare şi extraşcolare, avându-se în colective programe şi activităţi 2019 Oferta educaţională
vedere aptitudinile deprinderile, înclinaţiile şi Propuneri ale extracrriculare
talentul elevilor. beneficiarilor Consilier educativ

 Proiectarea activităţilor O6 Comisiile metodice Responsabilii CM 1.X. Graficele de activitate ale


demonstrative în cadrul comisiilor metodice Profesorii şi învăţătorii 2019 comisiilor
pentru semestrul I an şcolar 2017-2018
Funcţia Măsuri/Acţiuni Resurse Responsabili termen Indicatori de realizare
manageriala
 Diversificarea C.D.S. în concordanţă O4 Propuneri ale elevilor, Responsabilii Comisilor 15.XII Propuneri ale comisiilor
T2. Dezvoltarea cu nevoile de formare a competentelor cheie O5 părinţilor şi cadrelor metodice 2019 Selectarea propunerilor de
unui curriculum la şi consolidarea metodelor de instruire bazate didactice Responsabilul Comisie către părinţi şi elevi
decizia şcolii pe experienţa personală a elevilor pentru curriculum
Comis. Curriculum
diversificat şi
Centralizarea propunerilor pentru CDS Comisiile metodice
atractiv, realizat
prin consultarea  Selectarea propunerilor pentru O4 Propuneri ale elevilor, Coordonatorul de 17.I Tabele cu propunerile
beneficiarilor Programul „Şcoala altfel” de la cadrele părinţilor şi cadrelor programe 2020 colectate
didactice , părinţi şi elevi didactice Profesorii şi învăţătorii

 Proiectarea unor metode şi forme de 09 Materiale de informare Comisii metodice Perman. Materiale proiectate în
evaluare şi dezvoltare a creativităţii, a unor CEAC portofoliul cadrelor
modaliti de evaluare alternativă a elevilor didactice
Conducere  Susţinerea periodica de lecţii 06 Cadre didactice Resp.Comisii metodice Conf. Procesele verbale ale
operaţională / demonstrative care să constituie modele pentru Elevi Director graficelor comisiilor
realizare activitatea membrilor comisiei. Mijloace didactice comis. Fişele de asistenţă
 Consilierea cadrelor didactice adecvate
T1.Imbunătăţirea debutante si a celor cu definitivat in activitatea
calităţii procesului metodico-stiintifica desfasurata.
de predare -  Observarea eficienţei metodelor 03 Cadre didactice Resp.Comisii metodice Conf. Fişele de asistenţă la lecţii
învăţare –
folosite la lecţii de cadrele didactice în cadrul Elevi CEAC graficului
evaluare pentru Mijloace didactice director de asist.
creşterea asistenţelor planificate
procentului de  Desfăşurarea testărilor iniţiale şi 08 Cadre didactice Comisia pentru 30.IX Rapoartele de analiză
promovabilitate la stabilirea unui plan de măsuri ameliorative Elevi curriculum 2019 Planuri de măsuri
peste 95% în vederea evitării eşecului la evaluarea finală Fişe de evaluare Director
(clasele- a II-a, a IV-a, a VI-a) şi la Evaluarea Şefi catedre
Naţională, a elevilor din cls. a VIII-a şi nu numai.
T3. Creşterea
performanţelor  Pregătirea tezelor, examenelor de 07 Cadre didactice Comisia pentru Conf. Programele de reuperare/
elevilor prin Evaluare Naţională, a testelor finale (clasele- Elevi curriculum graficului dezvoltare
pregătirea a II-a, a IV-a, a VI-a şi a olimpiadelor şcolare Director fiecărei Catalog cu prezenţa la
suplimentară prin programe de recuperare şi de Şefi catedre clase activitate
pentru examenele dezvoltare
naţionale şi
participarea la  Analiza strategiilor de evaluare şi a 08 Subiectele testărilor Comisii metodice Raportul comisiei asupra
concursuri şi concordanţei între testele şi evaluările Rezultatele la testări Director desfăşurării testărilor
olimpiade elevilor cu curriculum-ul unităţii şcolare;


Funcţia Măsuri/Acţiuni Resurse Responsabili termen Indicatori de realizare
manageriala
 Asigurarea permanentă a unei 09 Cadre didactice Director Săptăm.
comunicări eficiente între cadre didactice, Elevi Consilier educativ
elevi şi părinţi (parintii elevilor cu rezultate Părinţi Conducătorii de
slabe), urmărindu-se constant progresul colective
şcolar, diagnosticarea învăţării, motivarea
cadrelor didactice şi elevilor pentru
desfăşurarea unui proces educativ de
calitate.
 Realizarea unei bănci de date 09 Lucrările elevilor Informatician Perm. Portofoliile elevilor
privind rezultatele evaluărilor pentru Statistici electronice Comisiile metodice Fişe de progres la
diferite discipline şi ani de studiu, pentru a CEAC învăţătură
stabili măsuri de prevenire a eşecului şcolar
Intocmirea portofoliilor elevilor şi a fiselor de
progres
• Monitorizarea progresului şcolar din 10 Elevi Director Conform Fişa de observare şi
Monitorizare/ perspectiva prestaţei didactice Cadre didactice Responsabilii comisiilor graficului evaluare a lecţiei
Evaluare Fişe de progres metodice

T1.Imbunătăţirea • Monitorizarea procesului de utilizare a 10 Tehnologia din dotare Director Conform Fişa de observare şi
calităţii procesului tehnologiei informatice în lecţie, la toate Elevi Responsabilii graficului evaluare a lecţiei
de predare - disciplinele. Evaluarea eficienţei metodelor Cadre didactice catedrelor/ comisiilor Proiecte didactice
învăţare – utilizate de cadrele didactice la lecţii. metodice
evaluare pentru
creşterea • Monitorizarea actului educaţional din 07 Rezultatele elevilor Director Conform Instrumente de evaluare
procentului de perspectiva progresului şcolar individual şi a testări şi la concursuri Consilier educativ graficului formativă şi sumativă
promovabilitate la reuşitei şcolare la concursuri, teste finale şi şcolare
peste 95% Evaluări Naţionale .
•Eficientizarea actului educaţional prin evaluare, 07 Cataloagele Responsabili pentru Conform Instrumente de evaluare
notare ritmică şi corectă a elevilor prin aplicarea Descriptorii de notare şi frecvenţă graficului formativă şi sumativă
criteriilor de notare, precum şi a frecvenţei elevilor. performantă de
 Notarea zilnica a absentelor in fisele control
Bareme de notare
din catalog si anuntarea in timp util a familiilor.

• Îndrumarea, monitorizarea şi 07 Fişe de lectură Director Conform Instrumente specifice de


evaluarea activităţilor de lectură, de Frcvenţa la bibliotecă Diriginte cls. a VIII-a graficului evaluare
orientare şi consiliere şcolară de
control
II. Domeniul funcţional – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Obiective :

1. Asigurarea încadrării unităţii şcolare cu personal didactic calificat;

2. Promovarea unei politici democratice, prin asigurarea de şanse egale, raportat la toate aspectele
resurselor umane

3. Implicarea eficientă a resurselor umane (personal angajat, elevi, părinţi) în vederea îndeplinirii scopurilor
educaţionale şi asigurarea calităţii.

4. Asigurarea securizării fizice şi morale în incinta şcolii atât pentru elevi cât şi pentru profesori şi părinţi

5. Asigurarea securizării actelor şi documentelor personale deţinute de unitate

6. Creşterea calităţii resursei umane prin activităţi de perfecţionare metodică şi de specialitate în colectivele
metodice din şcoală şi în cercurile pedagogice organizate la nivelul Municipiul Ploiesti

7. Formarea continuă a cadrelor didactice prin programe impuse de M.E.N şi C.C.D.

8. Desăvârşirea în cariera didactică prin participarea la examenele de acordare a gradelor didactice

9. Formarea continuă a cadrelor didactice prin reconversie profesională / completare de studii / masterate în
vederea acoperirii necesarului de cadre pentru disciplinele care au deficit de personal calificat.
Funcţia Măsuri/Acţiuni Obiecti Resurse Responsabili Termen Indicatori de realizare
manageriala ve

Proiectare Asigurarea încadrării respectând 01 Dispozitii de numire Director, Baza de date privind
principiul continuităţii şi al competenţei şi Serviciul administrativ IX. 2019 încadrarea
T9. Dezvoltarea constituirea catedrelor şi a comisiilor metodice
unui sistem
managerial Întocmirea statului de funcţii 2017-2018 01 Documentaţia Director, Proiectul statutului de
armonios şi de corespunzătoare Serviciul administrativ X. 2019 funcţiuni
calitate al tuturor
compartimentelor Elaborarea planului de şcolarizare pentru anul 01 Planul cadru Director, Dec. 2019 Proiectul planului de
din şcoală şcolar 2018-2019 în concordanţă cu strategia de Legislaţie Consiliul profesoral şcolarizare în conformitate
dezvoltare şi dotarea materială a şcolii, pe baza Recensământ Consiliul de cu
analizei recensământului populaţiei şcolare şi a administraţie planul şcolar judeţean
experienţei anilor trecuţi.
Elaborarea proiectului de încadrare pentru 01 legislaţiei în Director , Conform Corectitudinea proiectului
anul şcolar 2018-2019 în conformitate cu vigoare Consiliul de grafic ISJ de
structura planului de şcolarizare şi a planului administraţie încadrare cu personal
cadru de învăţământ Secretariat didactic cu respectarea
legislaţiei în vigoare
Constituirea claselor de elevi : 02 Elevi Director 3.IX Constituirea claselor şi
Organizare clasele pregătitoare , a V-a şi a VI-a Statistici Secretar 2019 înmatricolarea tuturor
datorită comasării Rezultate la elevilor în baza de date a
Repartiţia la clase a elevilor declaraţi examenul de şcolii
repetenţi corigenţă
Repartizarea pe clase a elevilor transferaţi 02 Cereri de transfer Consiliul 1-12. Formaţiunile de lucru la
conform Regulamentului administraţiei IX.2019 clase

Realizarea consilierii şi orientării şcolare a 02 Legislaţie Consilier educativ, permanent Planificarea orelor de
elevilor programe Profesori diriginţi dirigenţie / consiliere cu
elevii ciclului primar
Conducerea Constituirea CA şi CEAC , conform 03 Procedura Director 3.IX. Proces verbal CP. CA
operaţională legislaţiei în vigoare Legislaţie CA 2019
CP
Încadrarea personalului didactic conform 02 Procedura Director 1-12. Documente oficiale
planului cadru şi prevederilor statutului Legislaţie IX.2019 întocmite în conformitate
personalului didactic privind norma didactică cu metodologia MEN
Funcţia Măsuri/Acţiuni Obiecti Resurse Responsabili Termen Indicatori de realizare
manageriala ve

Repartizarea profesorilor diriginţi la clasele V 03 Elevi Director, 09. IX. Decizii ale consiliului de
–VIII pe baza principiului continuităţii la clasă profesori Consiliul de adminis. 2019 administraţie
Asigurarea acoperirii orelor cu profesori 03 Decizii Director 09. IX. Decizii ISJ; Cadre
calificaţi. Concursul pentru postul de secretar legislaţie Comisia mobilitate 2019 didactice calificate la toate
disciplinele
Organizarea comisiilor funcţionale şi 03 Decizii Directori, 03. IX. Funcţionarea eficientă a
desemnarea responsabilităţilor membrilor Regulamente C.P; CA 2019 comisiilor
acestora
Realizarea fişelor posturilor pentru personalul 03 Legislaţie Director , 01.X Fişele postului
didactic şi nedidactic procedură Secretariat .2019
Popescu Alina
Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu 02 Părinţi Director, 15-18 . IX Graficul şedinţelor
părinţii pe clase în vederea constituirii Conducători de Conducătorii de 2019 Procese verbale ale
comitetelor de părinţi pe clase colectiv colective şedinţelor

Constituirea Consiliului părinţilor pe şcoală şi 02 Părinţi Directori, 29 X Procesul verbal


întâlnirea acestora în vederea stabilirii Conducători de Responsabil cu relaţia 2019
responsabilităţilor / lectorat colectiv cu părinţii
Alcătuirea consiliului consultativ al elevilor 02 Reprezentanţi ai Consilierul educativ 15. X Tabel cu membrii
elevilor Responsabilul cu 2019 consiliului
activ. extracurric. Graficul cu activităţi
Planificarea cadrelor şi elevilor pentru 02 Elevii clasei a VII- Director 3.IX Dosarul Comisiei
efectuarea serviciului pe şcoală a, invăţători şi Responsabil privind 2019 privind serviciul pe
profesori serviciul pe şcoală şcoală
Revizuirea şi actualizarea Regulamentului de 03 Legislaţia în Consilierul educativ IX ROI reactualizat
ordine interioară vigoare Toate cadrele didact. 2019

Control Întocmirea documentelor, a rapoartelor 04 Legislaţia în Director, Conform Documentele şcolare


evaluare tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, vigoare Secretariat termenelor completate şi verificate
MEN , ARACIP, autorităţi locale legale în conformitate cu
legislaţia în vigoare
Registru de arhivare a
documentelor
Funcţia Măsuri/Acţiuni Obiecti Resurse Responsabili Termen Indicatori de realizare
manageriala ve

Întocmirea documentelor legale privind 05 Documente de Director, Consiliul de lunar Registrul de procese
managementul resurselor umane: cataloage, evidenţă, administraţie,Comisi verbale ale Consiliului
registre matricole, foi matricole, condici de registre, condici a de stabilire a de Administraţie
prezenţă, BDNE burselor

Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale 05 Documente de Comsiliul de 15.IX. Fişele de arhivă


privind elevii si personalul evidenţă, administraţie 2019
unităţii şcolare registre, condici

Motivare Repartizarea echitabilă în conformitate cu 02 Rechizite, Comisia de burse Conform Procesele verbale ale
prevederile legale a stimulentelor materiale Burse Director graficului comisiei
pentru elevi: burse, premii, ajutoare, rechizite Premii secretar

Repartizare echitabilă şi în conformitate cu 02 Gradaţii de merit Directori, periodic Procese verbale


prevederile legale a stimulentelor materiale Responsabilii Decizii
pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi comisiei metodice a
nedidactic (propuneri pentru medalii, gradaţii ) diriginţilor

Implicare Asigurarea cadrului instituţional pentru 02 Cadre didactice Director permanent Plan managerial
dezvoltare participarea personalului la procesul decizional Consilier educativ
profesională prin colectivele de catedră, Consiliul pentru
Curriculum , Consiliul de administraţie şi
T4. Implicarea Consiliul profesoral
activă a tuturor Formarea continuă prin participarea la cursurile 07 Cadre didactice Director permanent Planificări dirigenţie
cadrelor în Instituţii abilitate Comunicare şi
organizate de instituţiile Responsabilul cu
activităţi de
dezvoltare abilitate formarea transparenţă în luarea
profesională în Desăvârşirea în cariera didactică prin 08 Cadre didactice Director La nevoie Nr dedecizilor
atestate /
vederea participarea la examenele de acordare a Instituţii abilitate Responsabilul cu certificate
îmbunătăţirii gradelor didactice formarea
calităţii
procesului de
Formarea continuă a cadrelor didactice 09 Cadre didactice Director La nevoie Nr de atestate /
învăţământ în
concordanţă cu prin reconversie profesională / completare Instituţii abilitate Responsabilul cu certificate
tendinţele de studii / masterate formarea
actuale
Funcţia Măsuri/Acţiuni Obiecti Resurse Responsabili Termen Indicatori de realizare
manageriala ve

Perfecţionare metodică şi de specialitate 06 Cadre didactice Director Conf. Adeverinţe de


în colectivele metodice din şcoală şi în Responsabi CM programei participare şi implicare
cercurile pedagogice
Participarea la programe de 07 Cadre didactice Director permanent Respectarea legislaţiei
(auto)formare continua în managementul Responsabilul cu
educaţional formarea

Formarea/ Încurajarea unor culturi organizaţionale care 02 Cadre didactice Colectivul de cadre permanent Parteneriate şi proiecte
grupurilor să stimuleze comunicarea la nivelul claselor, didactice locale pe clase paralele
dezvoltarea cadrelor didactice
echipelor

Negocierea/ Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a 02 Cadre didactice Director permanent Evitarea conflictelor
Rezolvarea conflictelor mărunte şi dese cu sau între elevi, Elevi Consilier educativ Rezolvarea conflictelor
conflictelor cadre didactice, parinti. Părinţi

III. Domeniul funcţional – RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

Obiective :
1. Gestionarea şi valorificarea corectă a resurselor financiare alocate;

2. Repartizarea resurselor alocate de MEN cu nevoile de personal ale unitatii de invatamant;

3. Modernizarea infrastructurii unitatii scolare, prin cresterea gradului de informatizare a activitatii tuturor
compartimentelor;

4. Optimizarea activităţilor manageriale prin aplicarea corectă a modificărilor legislative vând în vedere optimizarea
raportului elev/ profesor, precum şi a raportului costuri/ beneficii;

5. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.


Funcţia manageriala Măsuri/Acţiuni Obiect Resurse Responsabili Termen Indicatori de realizare
ive
Proiectarea Elaborarea proiectului de buget 01 Buget Director , Înainte de Proiectul de buget care
Organizare Procedura Contabil aprobarea să asigure o finanţare
T5. Dezvoltarea, bugetului adecvată
gestionarea,
întreţinerea şi Elaborarea proiectului de achiziţiei 01 Buget Director, Proiectul de buget
menţinerea ale unităţii şcolare în vederea Procedura Contabil corelat cu necesarul
funcţionalităţii amenajării sălilor de clasă de achiziţii
patrimonului şcolii şi
utilizarea eficientă a
Repartizarea bugetului primit 02 Buget Director, după Bugetul aprobat
resurselor bugetare
conform legii, pe capitole şi articole Procedura Contabil şef aprobarea
bugetare bugetului
3. Conducere Pregătirea sălilor de clasă în vederea 02 Materiale de Director, 1 .09.2019 Pregătirea sălilor de
operaţionala desfăşurării procesului de curăţenie clasă corespunzător
învăţământ în bune condiţii (săli de standardelor în
clasă, laboratoare, sală de sport) vederea asigurării
calităţii în educaţie
Stabilirea planului de achiziţie 02 Buget Director, permanent Planul de achiziţii
Procedura Procedura
Asigurarea funcţionării liniei 03 Linia internet Director permanent Baza de date AEL ,
INTERNET, şi a sistemului AEL Calculatoare Informatician Funcţionarea
permanentă
Aprovizionarea cu materiale 02 Hârtie Director, permanent Existenţa materialelor
consumabile necesare asigurării Toner consumabile
funcţionării actului educativ Formulare tip
Igienizarea zilnică a spaţiilor în care 02 Materiale de Personal de serviciu permanent Spaţii
se desfăşoară activităţi curăţenie corespunzătoare

Asigurarea de manuale pentru elevii 02 Manuale Director 12.09.2017 Listele cu repartizarea


claselor P, I- VIII şi repartizarea lor Liste cu elevii Diriginţi - inv. manualelor pe clase
Resp. manuale
Realizarea execuţiei bugetare 02 Buget Director, trimestrial Dare de seama
Procedura Contabil anual contabilă

02 Buget Director, permanent Achiziţionarea


Realizarea planului de achiziţie Procedura Contabil bunurilor planificate
Funcţia manageriala Măsuri/Acţiuni Obiect Resurse Responsabili Termen Indicatori de realizare
ive

Colaborarea cu autorităţile locale 01 Documentaţie Director, Ocazional Fonduri cel puţin


în ceea ce priveşte repartizarea şi corespunzătoare Contabil minime pentru
utilizarea fondurilor pentru reparaţii
întreţinerea şi reparaţie
Control/ Alocarea burselor Buget alocat Comisia de acordare a lunar Procesul verbal de
evaluare 02 State de plată burselor, Contabilul stabilire a elevilor
bursieri
Inventarierea anuală a patrimoniului 05 Patrimonial şcolii Comisia de inventar, Decembrie Procesul verbal
şcolii Contabilul 2019

Încheierea exerciţiului financiar 01 Documente contabile Contabil anual Dare de seama


contabilă
Evaluarea realizării planului de 01 Documente contabile Director, permanent Evaluare obiectivă a
achiziţii Contabil achiziţiilor
Întocmirea documentelor şi a 02 Documente contabile Director, permanent Situaţiile raportate la
rapoartelor tematice privind Rapoarte Contabil termenele stabilite
managementul financiar solicitate de
forurileşiierarhice
Arhivarea păstrareasuperioare
documentelor 05 Dosarele cu Contabil permanent Dosarele cu acte
financiare oficiale documente financiar-contabile
Motivare Asigurarea transparenţei elaborării şi 02 Raport Director , permanent Darea de seamă
Implicare/ participare execuţiei bugetare Legislatia Contabil contabilă trimestrială şi
anuală cu resp. legilor
în vigoare
Formare/ dezvoltare Asigurarea formării specifice şi a 04 Documente specifice Director, permanent Colecţia de monitoare
profesională şi personală consultanţei pentru personalul Legi Contabil oficiale Cunoaşterea şi
financiar şi administrativ Monitoare aplicarea corectă a
legislaţiei
Formarea grupurilor/ Formarea echipei personalului 04 Legislaţia în vigoare Director, după 1 Tematica concurs
dezvoltarea echipelor administrativ Contabil ianuarie pentru ocuparea
2020 posturilor vacante

Negocierea conflictelor Negocierea celor mai bune condiţii 04 Caiete de sarcini Director, permanent Selectarea caietelor de
financiare pentru execuţia financiară Contabil sarcini ptr. licitaţii
IV. Domeniul funcţional – PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI PROGRAME COMUNITARE

Obiective:

1. Asigurarea cunoaşterii, a legilor, ordinelor, metodologiei şi a celorlalte acte normative privind


participarea la programele/proiectele educaţionale locale/interne/externe;

2. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare prin intensificarea colaborării cu


autorităţile publice locale (Primăria, Poliţia, ISU, Biserica ) precum şi cu ONG-urile care acţionează în
domeniul educaţional pentru asigurarea unui mediu şcolar atractiv în unităţile de învăţământ;

3. Promovarea imagini şcolii ;

4. Prezentarea unor exemple de bună practică cu sprijinul participanţilor la proiecte


încheiate cu succes;

5. Derularea proiectelor educaţionale în colaborare cu partenerii existenţi la nivel judeţean;


Funcţia Măsuri/Acţiuni Obiec Resurse Responsabili Termen Indicatori de realizare
manageriala tive
Proiectare/ • EIaborarea proiectelor de colaborare între 05 Cadrele didactice Responsabilii Conf. Programe
organizare şcoală şi factorii de educaţie convergentă comisiilor/catedre Calendarului Proiecte
(familie, biserică, poliţie) lor Corespondenţa
T6. Dezvoltarea de
proiecte/ • Colaborarea cu comunitatea locală în 02 Cadrele didactice CEAC Conf. Proiecte
parteneriate vederea asigurării calităţii educaţiei Reprezentanţi ai Consilierul Calendarului
educaţionale în comunităţii locale educativ
vederea orientării • Derularea în condiţii legale a proiectelor si 05 Educatoarele Responsabili Permanent Proiecte
şcolare şi
programelor guvernamentale, rechizite şi Învăţătorii comisii Ocazional
profesionale şi a
valorizării imaginii manuale gratuite , programul "Euro 200" , " Diriginţii
şcolii în comunitate Lapte-Corn-Măr ", burse.

• Înscrierea învăţământului în procesul de 05 Cadrele didactice Comisia pt. Conf. Baza de date Oferta
integrare europeană prin angajarea şi programe Calendarului de programe Broşuri
derularea unor programe

• Reactualizarea comisiilor de Securitate şi 05 Director Director 15.X Proiecte


sănătate în muncă şi P.S.I, şi colaborarea cu Resp. comisii Comisii 2019
organele abilitate la nivel local şi judeţean.
- realizarea unor exerciţii de alarmare şi Florescu Mihaela 11.XI.2019
evacuare în caz de cutremur şi incendii
• Cuprinderea în tematica orelor de 05 Învăţătorii Responsabil Semestrial Proiecte/programe
dirigenţie şi în planificarea activităţilor Diriginţii comisie diriginţi Parteneriate
educative a unor conţinuturi ce vizează Consilierul
protecţia muncii, P.S.I. , protecţie civilă şi educativ
circulaţie rutieră.
Conducere Finalizarea proiectelor educaţionale 04 Învăţătorii Responsabilul cu Conf. Planif. Numarul de proiecte
Operaţională desfăşurate cu instituţii din comunitate şi şcoli Diriginţii programe incheiate
şi mediatizarea acestora în rîndul elevilor şi Elevi educationale
părinţilor pe site-ul şcolii Parinti
Comunitatea locala

Director,
prof. Angelescu V. Elena Adina

S-ar putea să vă placă și