Sunteți pe pagina 1din 32

Nr. ............./............. Prezentat in Consiliul Profesoral din ...............

Validat în CA din .........................

RAPORT
PRIVIND
STAREA ŞI CALITATEA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ÎN
ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
Şcoala este chemată să reformeze sistemul educativ în concordanţă cu nevoile cetăţenilor, a
comunităţii şi a societăţii româneşti în aşa fel încât învăţământul să contribuie la pregătirea unei
generaţii compatibile cu sistemul European de educaţie.
VIZIUNEA Școlii Gimnaziale “Ioan Grigorescu” Ploieşti este că: Şcoala reprezintă un mediu
de promovare a valorilor şi practicilor democratice în care domneşte un climat propriu
învăţării şi orientării elevului spre împlinirea în viaţa privată şi publică prin exersarea
calităţilor de cetăţean european capabil să participe intens la activitatea productivă, la viaţa de
familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate.
Iar MISIUNEA Școlii Gimnaziale “Ioan Grigorescu” Ploieşti este de a crea un climat de
siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii de toate vârstele, în care aceştia să-şi
poată dezvolta armonios performanţele şcolare, prevenind eşecul şi abandonul scolar,
sub îndrumarea unui personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv
la nou şi interesat de perfecţionare şi de aplicarea noutăţilor dobândite în activitatea cu
elevii, într-un cadru adecvat, in concordanţă şi în relaţie cu comunitatea .

SCOALA GIMNAZIALA « IOAN GRIGORESCU«

Ca urmare a eforturilor susținute depuse de directorul scolii, colectivul de cadre didactice


si personalul nedidactic din cadrul Şcolii Gimnaziale “Ioan Grigorescu”, anul şcolar 2018-2019
a început în condiţii bune pentru elevii şcolii noastre.
Sălile de clasă destinate desfăşurării activităţilor didactice au fost amenajate corespunzător şi în
timp util, astfel că activitatea didactică s-a desfasurat in conditii optime.O atentie deosebita a fost
acordată sălii in care îşi desfasoara activitatea grupa pregatitoare.
Scoala Gimnaziala “Ioan Grigorescu”, scoala cu personalitate juridica, se afla în subordinea ISJ
Prahova si a funcţionat în semestrul I ,anul scolar 2018-2019 cu un număr total de 16,85
posturi, astfel:

Personalul scolii
* de conducere - director
* didactic
a. titulari - 17
- gradul I - 15
- gradul II - 6
- definitivat - 0
- fara definitivat - 2

b. suplinitori – 4
c. pensionari - 1
didactic auxiliar – o,5 secretar; o,25 bibliotecar; 0,25 contabil
nedidactic - 4
-muncitor - 2; ingrijitoare – 2

În Scoala Gimnaziala “Ioan Grigorescu”sunt angajate , in acest an, 21 de cadre didactice


( 6 învătători si invatatori –profesori pentru învătământul primar si 15 profesori).Pentru buna
desfasurare a procesului instructiv – educativ ,in acest an functioneaza 4 comisii metodice si 10
comisii permanente, de asemenea, comisii temporare şi comisii ocazionale, astfel:
Comisii metodice:
- Comisia metodică a învăţătorilor
- Comisia metodică „ Limbă, Comunicare şi Artă „
- Comisia metodică „Om,Societate şi Ed. Fizică”
- Comisia metodică „Matematică, Ştiinţe ale Naturii şi Tehnologii”
Comisii permanente:
- Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică
- Comisia pentru curriculum
- Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea
interculturalitatii
- Comisia de imagine si comunicare
- Comisia de securitate si sanatate in munca
- Comisia pentru situatii de urgenta
- Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant
- Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei , a faptelor de corupţie şi discriminării
în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii
- Comisia pentru prevenirea si combaterea coruptiei in mediul scolar
- Comisia pentru control managerial intern

Comisii temporare:
- Comisia de gestionare SIIR
- Comisia pentru intocmirea orarului si asigurarea serviciului pe scoala
- Comisia pentru frecventa,combaterea absenteismului si a abandonului scoala
Comisii ocazionale:
- Comisia de educaţie sanitară
- Comisia de educaţie rutieră
- Comisia pentru programe si proiecte educative
- Comisia pentru olimpiade si concursuri scolare
- Comisia pentru inventariere si selectionare a arhivei scolar

La începutul anului şcolar 2018-2019:


Clasa CP I II III IV V VI VII VIII
Număr 1 1 1 1 2 1 2 2 1

Numar total de elevi in scoala - 318


numar de clase - 12
elevi la ciclul primar - 171
elevi la gimnazial - 147
procente de promovare:
- primar = 95.15
- gimnazial = 79.31
Mişcarea elevilor în anul şcolar 2018 -2019
Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar
S-a realizat planul managerial şi planul de activităţi ale comisiei pentru anul şcolar 2018-2019.
S-a realizat Procedura de monitorizare a violenţei în şcoală.
S-au prelucrat prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară în cadrul orelor de consiliere şi
orientare si în cadrul şedinţelor cu părinţii.
S-au consemnat in caietul clasei şi s-au încheiat procese verbale încadrul comisiei pentru actele
de violenţă sau alte fapte antisociale înregistrate în incinta şcolii, modul de soluţionare a
incidentelor, cauzele şi condiţiile care au generat şi favorizat astfel de fapte, activităţile de
prevenire desfăşurate.
Elevii şi cadrele didactice au fost implicate în noiembrie 2018, în Campania naţională “19 zile
anti-bullying”. Elevii claselor a VII-a A şi B au participat la o activitate de consiliere specifică
susţinută în colaborare cu CJRAE – Prahova. Se colaborează în continuare cu Jandarmeria,
Poliţia de Proximitate şi se desfăşoară activităţi cu reprezentanţi de la Curtea de Apel pe teme de
responsabilitate juridică la adolesceţi. Învăţătorii şi diriginţii caută să ţină legătura cu familiile
sau reprezentanţii legali ai elevilor care au probleme de disciplină, în măsura în care acest lucru
este posibil.

Elevii cu probleme de disciplină


2018 - 2019

Clasele P – IV:

Cl. P – Neacşu Florian


Cl. I – Cristescu Mihaela
Cl. a II-a – Ilie Darius
Cl. a IV-a A: Borovină Dragoş, Ene Raul
Cl. a IV-a B: Dumitrescu Aurel

Clasele V – VIII:

Cl. a V-a: Oane Antonio, Pitic Denis (instituţionalizaţi “Concordia”); Teodor Mihai
Cl. a VII-a A: Dragomir Andrei-Marian, Şaigău Dorin
Cl. a VII-a B: Minigote Georgiana, Spătăceanu George, Silivestru Simona
Cl. a VIII-a: Blănaru Alexandru, Rizea Flavian, Dumitrache Cătălin

ACTIVITATEA EDUCATIVA SCOLARA SI EXTRASCOLARA

În ceea ce priveşte activitatea educativă, la începutul anului şcolar, a fost elaborat Planul
de activităţi extraşcolare ţinându-se cont de interesele şi aptitudinile elevilor, de baza materială a
şcolii.
Conform metodologiei tot pe parcursul semestrului I , a fost elaborat si planul de activităţi pentru
organizarea programului „Școala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” (15-19.04.2019),
acesta fiind popularizat la nivelul şcolii, în rândul cadrelor didactice, al elevilor şi părinţilor si
afisat pe site-ul scolii. Raportul de finalizare a activităţii a fost realizat şi depus la ISJ Prahova în
termen
Puncte tari:
- Existenta protocoalelor de colaborare cu alti factori comunitari, institutii descentralizate ale
statului:
1. Politia de Proximitate,
2.Jandarmeria Prahova,
3.Teatrul “ Toma Caragiu”
4.Biserica Parohială “ Sfantul Dumitru “ ,
5.Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica,
6.Cabinetul logopedic
7.Editura EDU
8.Inspectoratul pentru situatii de urgenta

- Realizarea de parteneriate şi proiecte, după cum urmează:


Protocoale de colaborare
1. „Ziditori de ţară şi realizările lor în spaţiul romȃnesc” - Şcoala Gimnazială „Sf.
Vineri”Ploieşti
2. Biserica „Sf. Dumitru”
3. Biserica „Sf. Nicolae Vechi”
4. Asociaţia Medicover pentru Programul de Prevenţie a Diabetului Zaharat de Tip 2 şi a
Bolilor Civilizaţiei „în Cerc”
5. Organizaţia Umanitară Concordia

Parteneriate educaţionale
1. Ed. Copilăria pt. Concursul Naţional „Amintiri din copilărie” etapa locală
2. Ed. Star Kids SRL pt. Proiectul Micii Olimpici
3. Casa de Cultură „I.L.Caragiale”Ploieşti
4. Part. Educ. Umanitar cu Asociaţia KIDS HEAVEN PERFORMANCE pt. Proiectul
CRĂCIUNAŞUL
5. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova pe teme de numismatică
6. Muzeul „Casă de tȃrgoveţ din secolele XVIII – XIX” cu tema „Ploieştiul de ieri,
Ploieştiul de azi”
7. Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”Agnita, pentru. concursul de creaţie literară
şi artistică „Halloween Customs and Traditions”
8. Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”Ploieşti, pentru. Concursul Judeţean „Discipolii lui
Herodot”
- Cultivarea aptitudinilor elevilor în activitatea educativă si sprijinirea acestora pentru a le
valorifica prin concursuri si festivaluri tematice: participare la concursuri sportive , ziua scolii,
serbarea de Craciun.
- Colaborarea fructuasă între elevi si biblioteca scolii
- numeroase activităti educative la nivel de scoală:, Centenarul Marii Uniri; Ziua Culturii
Nationale, Ziua educatiei ; Viata si opera marelui Eminescu; Eminescu – poet national , expozitii
desen diferite teme : Toamna, Hallowen,Crăciunul, Paştele; impodobirea bradului de Craciun,
felicitari de Craciun,Serbarile Craciunului - in romana si engleza, ,,Ne dati ori nu ne dati !
(colinde, poezii si creatii ale elevilor), ,,Craciunul – darul bucuriei !’’, activitati in colaborare cu
Primaria Ploiesti : Atelierele lui Mos Craciun, impodobirea bradului de Craciun,Colinde
prezentate de corul scolii pe scena din centrul orasului, facebook-ul institutiilor partenere,
activităţi legate de tradiţiile romȃnilor în funcţie de anotimpuri .
- Puncte slabe:
- Dificultăţi în coordonarea activităţilor cu celelalte comisii din şcoală
- foarte putini părinti participă la activitătile educative organizate de şcoală
- surse de finantare: zero
Oportunităti:
- existenta numeroaselor surse de informare electronică cu privire la activitatea educativă
- disponibilitatea autoritătilor locale si a factorilor educationali externi de a ne ajuta în procesul
instructiv-educativ;
- colaborarea intre cadrele didactice pentru realizarea activitatilor extrascolare
- existenta cursurilor de formare pe diverse segmente educationale
Amenintări:
- cresterea numărului de familii care nu accepta implicarea in viata extrascolara a copilului
- amplificarea fenomenelor negative
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A
ÎNVĂȚĂTORILOR ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Activtatea la nivel de comisie metodica s-a desfasurat conform Planului managerial


stabilit la inceputul anului scolar. Activitatea membrilor comisiei a avut in vedere
organizarea, planificarea si desfasurarea activitatilor in concordanta cu criteriile de
performanta prevazute in documentele normative.
În acest sens s–a întocmit Planul Managerial pentru organizarea activităţii ciclului
primar. Proiectarea activităţii la nivelul claselor s–a realizat cu scopul dezvoltării de
competenţe prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi
transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare.
Ca punct de plecare s–au organizat evaluări iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în
centralizatoare pe clase şi analizate la nivel de comisie.
Membrii comisiei au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ conform
planificărilor calendaristice proiectatete pe unităţi de învăţare. Astfel, activităţile de
învăţare s–au îmbinat cu cele practice iar la sfârşit de capitol cu sistematizare,
recapitulare şi evaluare.
S–au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învăţării, s–au derulat
programe de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii. Copiii au fost implicaţi
în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându–se ulterior nivelul de
performanţă realizat dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
Pentru îndeplinirea obiectivele propuse s-au desfăşurat la nivel de comisie şi de
colective următoarele activităţi :
- Stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru al comisiei;
- Studierea cu atenţie a curriculum-ului pentru fiecare disciplină și a metodologiei
predării acesteia;
- Analizarea manualelor şi stabilirea unor repere pentru realizarea planificării;
- Stabilirea de responsabilităţi pentru fiecare elev, monitorizarea acestora şi schimbarea
periodică a sarcinilor;
- Amenajarea corespunzătoare a spaţiului şcolar;
- Realizarea panourilor şi expunerea lucrărilor;
- Asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-
educativ ;
- Utilizarea calculatorului în predarea lecţiilor;
- Organizarea unor vizite, drumeţii cu obiective instructiv-educative precise;
- Desfăşurarea de serbări şcolare cu programe atractive,
- Realizarea unor expoziţii cu teme adecvate;
- Desfăşurarea unor activităţi pentru educaţia rutieră şi sanitară;
- Aplicarea testelor iniţiale şi discutarea acestora, urmate de realizarea unor planuri
remediale;
- Asistenţe şi interasistenţe
- Colaborarea cu profesorii care predau la clasă
- Organizarea întâlnirilor cu părinţii în cadrul sedinţelor cu părinţii şi a suportului
educaţional
- Activitate de formare în cadrul cercurilor pedagogice prin creşterea receptivităţii la
schimbare şi la elementele de noutate;
- Participarea la proiecte şi parteneriate;
- Participarea cu elevii la concursuri şcolare
Pe parcursul anului scolar, elevii tuturor claselor au participat, în număr mare la
concursuri scolare, la nivel judeţean şi naţional şi au desfăşurat activităţi în cadrul unor
proiecte educaţionale şi parteneriate cu diverse şcoli şi instituţii din comunitate.
Astfel:
Clasa Conducător Concursuri Proiecte
de colectiv Parteneriate
Preg. Moise -Concursul Naţional „Amintiri din
Loredana copilarie”
- Au participat toti elevii cu rezultate bune
si foarte bune, astfel:
Premiul I – 8 elevi
Premiul II – 3 elevi
Premiul III –5 elevi Parteneriat cu Editura EDU
Menţiuni – 3 elevi
Concursul „Incondeiasul”
Premiul I – 7 elevi
Premiul II – 5 elevi
Premiul III –2 elevi
Menţiuni – 1 elev
I Dumitru -Concursul Naţional „Comper”
Adriana Limba română
Premiul I – 5 elevi
Premiul III – 1 elev
Menţiuni – 5 elevi
Matematică
Premiul I – 4 elevi
Premiul II – 2 elevi
Premiul III – 1 elev Parteneriat cu Editura EDU
Menţiuni – 3 elevi
-Concursul Naţional „Amintiri din
copilarie”
Premiul I – 6 elevi
Premiul II – 1 elev
Premiul III –1 elev
Menţiuni – 7 elevi
-Concursul Naţional „Micii olimpici”
Premiul I – 4 elevi
Premiul II – 2 elevi
Premiul III –1 elev
Menţiuni – 2 elevi
a II-a Constantines -Concursul Naţional „Comper”
cu Rodica Limba română
Premiul I – 9 elevi
Premiul II – 3 elevi Proiectul Naţional „Şi eu trăiesc
Premiul III – 4 elevi sănătos”
Menţiuni – 3 elevi
Matematică Parteneriat cu Editura EDU
Premiul I – 7 elevi
Premiul II – 5 elevi
Premiul III – 4 elevi
Menţiuni – 3 elevi
-Concursul „Gazeta Matematică Junior”
Premiul I – 2 elevi
Premiul II – 2 elevi
Menţiuni – 1 elev

a III-a Filip Carmen -Concursul Naţional „Comper”


Limba română
Premiul I – 2 elevi
Premiul II – 4 elevi
Premiul III – 2 elevi
Menţiuni – 2 elevi
Matematică
Premiul II – 3 elevi Proiectul Naţional „Şi eu trăiesc
Premiul III – 3 elevi sănătos”
Menţiuni – 2 elevi
-Concursul Naţional „Amintiri din Parteneriat cu Editura EDU
copilarie”
Premiul I – 1 elev
Premiul II – 1 elev
Premiul III –1 elev
Menţiuni – 8 elevi
-Concursul Naţional „Micii olimpici”
Premiul I – 2 elevi
Premiul II – 2 elevi
Premiul III –1 elev
a IV-a Iarca Severa -Concursul Naţional „Comper”, ambele
A etape
Limba română
Premiul I – 5 elevi
Premiul II – 4 elevi
Premiul III – 2 elevi
Menţiuni – 2 elevi
Matematică
Premiul I – 4 elevi
Premiul II – 2 elevi
Premiul III – 4 elevi
Menţiuni – 3 elevi
a IV-a ILIE Mihaela -Concursul Naţional „Comper”, ambele
B etape
Limba română
Premiul I – 5 elevi Proiectul Naţional „Şi eu trăiesc
Premiul II – 4 elevi sănătos”
Premiul III – \3 elevi
Menţiuni – 3 elevi Parteneriat cu Editura EDU
Matematică
Premiul I – 6 elevi
Premiul II – 4 elevi
Premiul III – 2 elevi
Menţiuni – 3 elevi
-Concursul „Gazeta Matematică Junior”
Premiul I – 1 elev
Premiul II – 2 elevi
Premiul III – 2 elevi
Menţiuni – 2 elevi
-Concursul „Micii olimpici”
Premiul I – 2 elevi
Premiul II – 3 elevi
Premiul III – 1 elev
Menţiuni – 6 elevi
-Concursul National „LuminaMath”
Premiul III – 1 elev

Lunar, în cadrul fiecărui colectiv de elevi de la clasel P, I – IV s-au desfășurat


cu elevii
activități extrașcolare și extracurriculare atractive, fiind apreciate de elevi și părinți.
În anul scolar 2018-2019 cadrele didactice si elevii ciclului primar au desfășurat
activități extracurriculare cum ar fi:
 ,,Ziua Mondiala a Educatiei” – 05.10.2018
 ,,Educatia rutiera” – activitate de informare si constientizare – 09.11.2018
 1 Decembrie - ,,Romania-i tara mea!”- 29.11.2018
CENTENARUL MARII UNIRI
 ,,Traditii si obiceiuri de iarna”/ Activitatae aplicativa / expozitie – 17-21.12.2018
 ,,Surprinde-l pe Mos Craciun!”. Serbare de Craciun
 „Colindele neamului românesc”
 ,,Sa-l descoperim pe Eminescu!” – 15.01.2019
 ,,Eminescu-Poet National” – 15.01.2019
 24 Ianuarie - ,,Sunt mandru ca sunt roman” - 23.01.2019
 24 Ianuarie – Mica Unire – 23. 01.2019
Elevii claselor primare, sub îndrumarea cadrelor didactice, au participat la
spectacolul de teatru ,,Prostia omeneasca” la Teatrul CIUFULICI.
Periodic la clasele primare au fost susținute întâlniri și activități de către Poliția de
Proximitate care au avut un impact pozitiv asupra comportmentului elevilor.
Cadrele didactice din Comisia învăţătorilor au participat la activităţile comisiei
metodice din şcoală; la activităţile cercurilor pedagogice semestriale desfăşurate în
şcolile din oraş şi doamna inv. Constantinescu Rodica a sustinut o lecţie deschisă la
clasa a II a, pe semestrul al II –lea (mai 2019).

Responsabil:
prof. inv. Primar Ilie Mihaela
Raport privind activitatea comisiei metodice “Limbă şi comunicare”
în anul şcolar 2018-2019

Obiectiv: Evaluarea activității membrilor comisiei metodice in anul scolar 2018- 2019.

În perioada pe care o analizăm, activitatea la nivelul Comisiei metodice „Limbă şi


comunicare” s-a desfăşurat în conformitate cu strategiile, documentele de politici educaţionale
şi normele juridice care reglementează învăţământul preuniversitar:
o Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 publicată în M.O. nr. 18 / 10.01.2011;
o Ordinul nr 5079 / 31.08.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
o Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 75 / 12.07.2005
privind asigurarea calității educației;
o Ordonanţa de urgenţă nr 75 / 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
o Ordinul nr.5777/22.11.2016 privind Metodologia de fundamentare a cifrei de şcolarizare 2017-
2018;
o Ordinul nr 5132 / 10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;
o Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolare gestionate de
unităţile de învăţământ preuniversitar;
o Ordinul nr 3838 / 2016 – Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului National al
Elevilor;
Ø Strategia de dezvoltare a şcolii;
Ø priorităţile instituţionale stabilite prin Planul managerial unic;
Ø dispoziţiile şi notificările Consiliului de Administraţie al şcolii;
Ø atribuţiile şi sarcinile ce revin fiecărui membru al comisiei metodice, conform Fişei Postului
didactic;
Ø Programul de acţiuni şi activităţi al comisiei metodice.

OBIECTIVE MAJORE:
- urmarirea unui set unitar si coerent de finalități ale studiului disciplinelor pe parcursul
întregului an scolar ;
- adoptarea unui model didactic coerent, in cadrul caruia sa apară evidentă deplasarea
accentului de pe simpla achizitionare de cunoștinte pe formarea de competențe și atitudini,cu
valențe ulterioare de actualizare si de extindere;
- diversificarea strategiilor,a ofertelor si a situațiilor de invățare și adaptarea acestora la
grupul–țintă;
- asigurarea caracterului flexibil și actual al studierii limbii române ,prin conectarea acestora la
realitățile vieții cotidiene;
- imbinarea echilibrata a procesulor de receptare si de producere a mesajului;
- adoptarea unei perspective consecvente a utilizării limbii;

1. Proiectarea didactică, organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare


Acţiuni realizate:
-S-a realizat planul managerial al comisiei ,,Limba si comunicare „‟ ;
- Realizarea planificărilor didactice ;
- Elaborarea testelor initiale, aplicarea lor, analiza şi interpretarea rezultatelor;
- Elaborarea planului de evaluare unitar, pentru fiecare nivel de studiu;
- Elaborarea planificării de recapitulare a materiei pentru pregătirea Evaluarii Nationale ;
- Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ;
- Lucrul individual şi pe grupe, cu elevii în cadrul orelor de română; franceza, engleza.

În anul şcolar 2018-2019 s-au aplicat modalităţi de evaluare diverse, cu grad


mai mare de relevanţă;
- Subiectele şi itemii pentru testele de evaluare finala şi tezele au fost elaborate cu
multă rigoare;
- Parcurgerea ritmică a materiei ;
- S-au efectuat interasistenţe, inclusiv cu elevii claselor a IV a.
• Întocmirea planificarilor anuale si semestriale conforme cu precizarile MEN;
• Repartizarea manualelor - conform metodologiei;
• Pregatirea suplimentara a elevilor în vederea tezelor semestriale si a Evaluarii Nationale;
• Organizarea de activitaţi suplimentare cu elevii capabili de performanţa în vederea olimpiadelor
si a concursurilor scolare pe discipline.
• Organizarea de activitati suplimentare cu elevii cu ritm lent de invatare in vederea ameliorarii
rezultatelor la invatatura ale acestora.

Printre direcţiile prioritare de acţiune s-au numarat:


1. Predarea integrata a limbii si literaturii (literatura, limba si comunicare);
2. Studierea si aprofundarea noilor programe scolare;
3. Cunoasterea si aplicarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale;
4. Diversificarea formelor si tipurilor de evaluare, în cadrul orelor de limba si literatura româna
si limbi straine (teste iniţiale, progresive, summative, referat, proiect, investigaţie, portofoliu,
autoevaluare etc);
5. Asigurarea învaţarii diferenţiate, prin evaluarea performanţei generale a “bazei”-majoritatea
elevilor si evaluarea performanţei “vârfurilor”-elevii supradotaţi;
6. Eliminarea practicilor de evaluare subiectiva, prin parcurgerea programului naţional de
formare pentru profesorii evaluatori;
7. Ameliorarea demersului didactic, prin centrarea activitaţii pe asocierea conţinuturilor si a
competenţelor: identificare, explicare, analiza, exprimarea unei opinii argumentate, construirea
unei interpretari etc;
8. Exersarea diferitelor tipuri de compuneri (narative, descriptive, informative) si eseuri
(structurat, liber, argumentativ etc);
9. Optimizarea exprimarii orale si scrise, în rândul elevilor, prin continuarea aplicarii noilor
reguli DOOM2 si a testelor ortografice;
10. Centrarea activitaţii didactice pe îmbinarea echilibrata a receptarii si abordarii textelor
literare/nonliterare;
11. Asigurarea participarii membrilor comisiei la activitatile de perfectionare prin cercuri
pedagogice.

Activitati si concursuri scolare

Octombrie- Ziua Şcolii Ioan Grigorescu-activităţi specifice- eseuri, poezii, expozitie de desene,
cantece ;
Noiembrie- ,,Tonalitatile Fa major, Re minor- activitate demonstrativa la educatie muzicala,
prof. Anton Constantin ; Halloween- concurs, parada costumelor, expozitie de desene;
Decembrie- activitati prilejuite de implinirea a 100 de ani de la Marea Unire ;
Ianuarie- Mihai Eminescu, poet national si universal- activitate desfasurata in cadrul bibliotecii
scolii;
Februarie- activitatea demonstrativa in cadrul bibliotecii scolii ,,Lectura, o poarta spre
cunoastere ‘’, clasa a IV a B, bibliotecar, prof. Medintu Adriana, prof. inv. Primar, Ilie
Mihaela ;
Martie- La fete de la francophonie- cls a VII a A, prof. Medintu Adriana ;
Aprilie- referat ,,Jocul didactic in predarea limbii engleze’’- prof. Radoias Alina ;
Mai – activitate demonstrativa la clasa a IV a cu titlul ,, Primavara’’, prof. Medintu Adriana.

Activitatea ,, Clubului de lectura „‟ si a ,, Cercului literar’’, prof. coordonatori Medintu Adriana


si prof. Angelescu Adina s-a desfasurat in fiecare luna.

A avut loc articiparea membrilor comisiei la activitatea de perfectionare prin cercuri pedagogice.
Elevii clasei a VIII a au participat la concursul ,,Pasaport pentru Cultura‟‟, organizat de Editura
Corint, obtinand 3 premii I, 4 premii II, 4 premii III si 3 mentiuni.
In iunie, echipajul şcolii noastre, format din elevii Medintu Tudor, Medintu Angelica, Lupu
Oana si Burlacu Andrei, echipaj coordonat de prof. Medintu Adriana, a participat la concursul
judeţean interdisciplinar ,, 9 pentru nota 10‟‟,organizat de Scoala Gimnaziala ,, Rares Voda‟‟,
obtinand Premiul special.

La Evaluarea Nationala, situatia a fost urmatoarea :


Situatia statistica generala Limba Romana – Evaluarea Nationala ( prof. Medintu Adriana):

Note Sub 4 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10


Total
a VIII-a - 2 4 7 4 3 6 -
- numar total elevi note peste 5,00 – 24 ( 92,30 %)

- numar total elevi note sub 5,00 - 2 ( 7,70 %)

- numar total elevi nota 10 - 0

ANALIZA SWOT

(PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-climatul de buna intelegere si -reticenta elevilor fata de lectura;
armonie in cadrul ariei curriculare; -prezenta unui numar de elevi cu rezultate
-deschiderea spre perfectionare si foarte slabe la invatatura;
nou la majoritatea cadrelor -escaladarea fenomenului absenteismului ca
didactice; urmare a prezentei unui climat familial
-utilizarea unor modele unitare de nefavorabil (economic si social)
elaborare a documentelor din mapa
profesorului;
-tematica orelor a corespuns
programelor in stransa relatie cu
particularitatile elevilor;
-baza materiala net imbunatatita ;
-oferta educationala a scolii este
adaptata nevoilor de formare a
elevilor;
-pregatirea diferentiata a elevilor
pentru examenul final

OPORTUNITATI AMENINTARI
-legislatie care sustine reforma in reducerea indicatorului demografic;
scoala; -rata crescuta a abandonului scolar din
-oferta larga de cursuri de formare, cauza situatiei financiare precatre a
organizate de catre ISJ si CCD; parintilor,ce duce la angajarea timpurie a
acestora in campul fortei de munca in tara
,dar si in strainatate;
-cresterea numarului de elevi ce provin din
familii dezorganizate;
lipsa de implicare din partea parintilor.

Direcţii de acţiune pentru viitor


Crearea de oportunităţi pentru atingerea standardelor, sub aspectul rezultatelor imediate.
Monitorizarea şi evaluarea impactului acţiunilor educative concertate asupra elevilor, asupra
formării şi dezvoltării personale a acestora.
Mediatizarea rezultatelor obţinute la disciplinele care fac parte din această comisie metodică şi a
activităţilor realizate de membrii acesteia.

Responsabil comisie metodică Limbă si comunicare, Prof. Adriana Medințu

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICĂ
„OM, SOCIETATE ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ”
SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2018-2019
Comisia este alcătuită din: profesor de religie Iuja Amalia, profesor de geografie
Dumitru Delia, profesor de educaţie fizică Dumitrache Adrian şi profesor de istorie, cultură
civică şi educaţie socială Agavriloaei Catrinel, responsabila comisiei,.Toţi membrii comisiei au
participat la consfătuirile pe specialităţi de la începutul anului şcolar, organizate de ISJ –
Prahova, au predat la vreme documentele educaţionale şi au participat la cercurile pe specialităţi.
În urma Inspecţiei Şcolare Generale, realizată de către ISJ Prahova în februarie-martie 2019,
toţi membrii comisiei au primit calificativ Bine (calificativul maxim)
Activitatea comisiei:
- activități în colaborare cu biserica Sfântul Dumitru, Școala Specială numărul 1,
Asociația Concordia, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, muzeul Casa
de târgoveț din secolele XVIII-XIX;
- concursuri și activități sportive: de Ziua Şcolii, respectiv locul 4 la cros - faza
județeană, elevul Blănaru Alexandru clasa a VIII-A
- administrarea și analizarea testelor inițiale la clasa a V-a, la istorie și geografie,
respectiv a tezele semestriale de istorie / geografie la clasa a VIII-a;
- activități dedicate Centenarului Marii Uniri; amenajarea panourilor dedicate subiectului
de către profesorii Agavriloaei Catrinel și Dumitru Delia, achiziționate din fonduri
personale de către prof. Agavriloaei; Bradul tricolor, Hora Unirii organizată de
profesor Iuja Amalia, cântece patriotice și discuții despre semnificația Marii Uniri
profesor Dumitru Delia; discuţii despre semnificaţia zilei de 9 Mai – Ziua
Independenţei de Stat a Romȃniei şi Ziua Europei, profesor Agavriloaei Catrinel
- Concursul interjudețean Crăciunașul – prof. Iuja Amalia, colaborator, prof. Carmen
Mateaș (educaţie tehnologică);
- oră demonstrativă de istorie la clasa a V-a, cu tema “Ceramica: între utilitate și artă”
susținută pe 19 decembrie 2018 de prof. Agavriloaei Catrinel;
- lecţie asistată la educaţie socială la clasa a VI-a B, cu tema “Abateri de la principiile şi
valorile unei societăţi interculturale”
- activitate în cinstea zilei de 24 ianuarie - Unirea Principatelor Române, la muzeul
“Casă de târgoveț”, cu elevii de la clasele de gimnaziu;
- activitate în şcoală, cu elevii clasei a VIII-a despre semnificaţia Zilei de 9 Mai;
- implicarea tuturor membrilor comisiei în activităţile din Săptămâna “Școala Altfel”.
- Alte responsabilităţi: responsabil de sindicat – prof. Dumitrache Adrian; consilierul
educativ al şcolii, responsabil comisia de arhivare şi comisia de selecţie a arhivei –
prof. Agavriloaei Catrinel; responsabil comisia metodică a diriginţilor – prof. Dumitru
Delia;
Responsabil comisie metodică, prof. Agavriloaei Catrinel
RAPORT DE ACTIVITATE
Comisia Metodică ”MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII”
ANUL SCOLAR 2018-2019

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, Comisia ”MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI


TEHNOLOGII” şi-a desfăşurat activitatea după cum urmează:
În ceea ce priveşte managementul organizaţional, am asigurat buna funcţionare a comisiei
prin proiectarea şi monitorizarea eficientă a activităţii comisiei.
La nivelul comisiei am întocmit planul managerial anual al comisiei, planul de măsuri
pentru asigurarea/optimizarea rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională la clasele a VI-a si
a VIII-a, graficul activităţilor metodice pentru semestrele I si II, graficul asistenţentelor şi alte
documente necesare portofoliului comisiei.
În vederea proiectării activităţii didactice proprii, la începutul anului şcolar 2018-2019,
în urma studierii curriculum-ului şcolar, toţi membrii comisiei şi-au proiectat activitatea în
conformitate cu programa şcolară în vigoare, căutând să coreleze conţinuturile de învăţare cu
obiectivele generale, prevederile programei şi ale programei Evaluării Naţionale pentru clasa a
VI-a si a VIII-a şi numărul de ore aferent. Au fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile
anterioare ale elevilor, pornind de la testarea predictivă a acestora.
Au fost respectate reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma
documentelor de proiectare prin utilizarea planurilor de învăţământ şi a programelor aprobate de
Ministerul Educatiei, precum şi prin realizarea planificării calendaristice şi a proiectării unităţilor
de învăţare conform legislaţiei în vigoare.
La începutul anului scolar am repartizat responsabilităţile fiecărui membru al comisiei,
organizând activitatea semestrial şi anual.
Componenta comisia metodica a ariei curriculare ,,Matematica, stiinte și tehnologii‟‟ in
anul școlar 2018-2019: prof. matematică Iancu Gabriela Alice, prof. fizica Lugojan Ana-Irina,
prof. chimie Proșcanu Raluca, prof. educatie tehnologica Mateas Carmen, prof. informatică
Maxim Mihaela, prof. biologie Preda Marina .

Am contribuit la cunoaşterea şi integrarea cadrelor nou venite în colectivul scolii si


monitorizarea activitatii cadrelor didactice debutante, participarea la activitati la nivelul comisiei,
asistenţe la ore, interasistenţe, participarea la cercuri pedagogice desfăşurate pe discipline de
studiu.
Toţi membrii comisiei au participat la au participat la cercurile pedagogice desfăşurate
la fiecare disciplina conform planificării I.S.J.Prahova şi la consfătuirile profesorilor din luna
septembrie 2018.
Am proiectat şi condus activităţile metodice, informându-i permanent pe colegii de
comisie despre programa/modificările acesteia pentru Evaluarea Naţională, pentru olimpiade si
alte concursuri şcolare.
Pe parcursul celor doua semestre s-au desfăşurat în cadrul comisiei activităţile
planificate la începutul anului scolar. Membrii comisiei au prezentat referate in cadrul sedintelor
comisiei metodice, conform cu graficul de activitati aprobat la inceputul anului scolar.
Având în vedere rezultatele obţinute la Simularea la Evaluarea Naţională in martie 2018,
pentru îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor s-au adoptat următoarelor măsuri:
-Planuri ameliorative la cele doua clase a VIII-a
-Grafic de pregatire suplimentara pe teme de recapitulare de la inceputul semestrului I
- Conştientizarea elevilor în privinţa ponderii ocupate de notele de la evaluare în calcularea
mediei de admitere la liceu;
- Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen;
- Elaborarea unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul prezintă lacune;
- Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în
funcţie de posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al
elevilor;
- Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire
suplimentară;
În cadrul orelor au fost utilizate metode de invatare activa,iar in procesul de predare-
învăţare-evaluare, profesorii şi-au adaptat limbajul la mediul de provenienţă al elevilor, precum
şi la nivelul achiziţiilor anterioare ale acestora.
Au fost utilizate manualele şcolare aprobate de minister, precum şi auxiliarele
curriculare adaptate caracteristicilor individuale si de grup.
A fost acordat respect egal tuturor elevilor, indiferent de mediul de provenienţă,
capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute.
Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de
evaluare (probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de evaluare
(observarea sistematică a comportamentului elevului, portofolii, autoevaluare). De asemenea, s-
au utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă, evaluarea formativă, evaluarea sumativă
- la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar. S-a realizat notarea ritmică a
elevilor,profesorii asigurand transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare prin intermediul
baremelor si fişelor de evaluare.
Membrii comisiei metodice au participat ca evaluator/membru in comisie la concursuri si
olimpiade :
- prof. Iancu Gabriela la Olimpiada de matematica, faza pe municipiu,
- prof.Proșcanu Raluca – membru comisie județeană de organizare, evaluare și
soluționarea a contestațiilor – ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI, evaluator – etapa județeană
a OLIMPIADEI NAȚIONALE DE CHIMIE.
- prof. Mateaș Carmen – membru comisie județeană a OLIMPIADEI NAȚIONALE DE
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
Toti membrii comisiei au facut parte din Comisia de organizare a Evaluarilor Nationale la
clasele a VI-a si a VIII-a.
Membrii comisiei au participat la activitățile propuse de ISJ și desfășurate la CCD:
~ Prof. RALUCA PROȘCANU susține pe data de 17.01.2019 referatul cu tema Biomasa, sursă
de energie regenerabilă.
~ Educam fiecare copil - Participare la seminarul de educatie incluziva organizat de CEDCD –
prof. Carmen Mateaș – octombrie 2018
~ Prof. GABRIELA IANCU – participare la simpozionul Eroi și eroine ale României Mari –
18.11.2018 ( Palatul Culturii)
~ Prof. Preda Marina – participare Simpozionul național Ecoterra – Povești de viață ale unor
oameni celebri.

Membrii comisiei au pregătit elevii pentru participarea la olimpiade şi concursuri şcolare, la


activităţi extracurriculare la nivel de şcoală, localitate, judeţ:
- Olimpiada de educatie tehnologica, faza pe municipiu, județ
- Concursul de biologie „George Emil Palade”
- concursuri si expozitii pe diferite teme ( Ornamente de Craciun. Traditii Pascale, Martisorul)
Responsabilităţile membrilor comisiei metodice „Matematica, stiinte si tehnologii au fost
îndeplinite în termenele şi în condiţiile cerute. Membrii comisiei au realizat o bună comunicare
cu celelalte cadre didactice, cu elevii şi părinţii, cu directorul unităţii de învăţământ. Au dovedit
sociabilitate, conştiinciozitate, punctualitate, seriozitate, tact pedagogic, interes profesional şi
echilibru emoţional. Relaţiile dintre cadrul didactic şi colegii din şcoală au avut la bază respectul
reciproc şi deontologia profesională. Au fost completate documentele şcolare (cataloage, registre
matricole, carnete de note, condici de prezenţă) conform prevederilor legale. Au fost respectate
integral regulamentele interne şi procedurile stabilite la nivelul unităţii de învăţămant. S-a
respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de organizare şi funcţionare ale
instituţiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor în cadrul şedinţelor sau orelor de
consiliere/săptămânale.
Membrii comisiei au promovat în comunitate o imagine pozitivă a unităţii de învăţământ.
Toti membrii Comisiei metodice “Matematica, stiinte, tehnologii” au obtinut calificativul
“FOARTE BINE” pentru anul scolar 2018-2019.

Responsabil comisie,
prof. Proșcanu Raluca
RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019
COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de
cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor


 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform
programelor in vigoare
 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru
educaţie intre şcoala, elev si părinte
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din
procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a
punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe de comisie metodica pe teme care au avut ca scop
eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei
specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea
evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de
consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe
şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.

In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare


parte structura curriculumului, bazata pe :
• Competente generale
• Valori si atitudini
• Competente specifice si continuturi
• Sugestii metodologice
Competentele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunostinte si
deprinderi, a caror dezvoltare este preconizata pe durata gimnaziului, in timp ce
Competentele specifice (derivate din competentele generale), urmând a fi dezvoltate pe
parcursul fiecarui an scolar, au fost corelate cu continuturi ale învatarii si prezentate
distinct, pentru fiecare clasa de gimnaziu in parte.
Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odata cu
constituirea comisiei dirigintilor la inceputul anului scolar in sedinta comisiei metodice in
care au fost nominalizati toti prof. diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care
trebuie urmate pentru o buna desfasurare a comisiei s-a discutat modelul de planificare
pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru aceasta ora astfel incat toti dirigintii sa
prezinte la timp planificarile,s-a stabilit intervalul in care sa aiba loc sedintele cu parintii.
S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate :
- Raportul activitatii pe anul scolar 2017 -2018,
- Stabilirea comisiei dirigintilor,
- “Diriginte si profesor – o distinctie necesara” – Masa rotunda
- “Informatia in epoca vitezei” lectie demonstrativa la clasa a VII-a sustinuta de
prof.
Dumitru Delia
- Chestionar “Increderea in sine” aplicat elevilor clasei a VIII-a de catre prof.
Rădoiaș Alina
- “Aspecte ale (ne)comunicarii dirigintelui cu colectivul de elevi” – masa rotunda
- “Prevenirea esecului profesional incepe in scoala” – referat sustinut de prof.
Mateaș Carmen
- “Abandonul si absenteismul scolar” – referat sustinut de prof. Medințu Adriana
S-a stabilit programul de activitate al activitatilor extrascolare si
extracurriculare, toate fiind duse la bun sfarsit.
In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup
restrans si de asemenea in colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind
ca stiu sa respecte in mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a
facut prin conceperea, realizarea si prezentarea unor actiuni cu caracter formativ si
educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii :
 26 septembrie - ziua limbilor straine
 5 octombrie – ziua educației
 1 decembrie - Ziua Națională a României,
 Crăciunul în suflet și faptă
 15 ianuarie – Ziua poetului neamului,
 24 ianuarie – Ziua Micii Uniri,
 ziua internationala a nonviolentei in scoala, “fii inteligent, nu fi violent”
 Sărbătorile pascale
 Ziua copilului

De un real folos a fost comunicarea intre noi, colegii, colaborand pentru o mai
larga si temeinica formare a elevilor nostri, in actiunile claselor ,completandu-ne reciproc.
Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si
transdisciplinara ,limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.
La clasa a V- a, s-a pus mare accent pe activitatile de consiliere ,ca parte
integranta a activitatilor de invatare, dar si ca mijloace de consolidare si de recreere, trezire
a interesului, dezvoltare a imaginatiei creatoare. Se pot enumera colaborarile in diferite
actiuni ale elevilor de la diferite clase , atat curriculare ,cat si extracurriculare.
In vederea implicarii cat mai active a parintilor in viata scolii , in cadrul sedintelor
cu parintii au fost impartasite experiente personale in aceasta directie foarte importanta si
pentru elevi, dar si pentru parinti.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare
continua cu aplicarea in demersul didactic a noutatilor metodologice, dar si dezbaterile cu
diverse teme si referatele sau lectia deschisa ce au fost sustinute in cadrul intalnirilor
lunare din cadrul comisiei.

Întocmit, prof. Dumitru Delia


RAPORTUL COMISIEI
PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Conform legislaţiei în vigoare, atribuţiile importante pe care CEAC trebuie să le


îndeplinească în cadrul instituţie sunt :
 întocmirea raportului anual de evaluare internă pe baza monitorizării modului în care
se desfăşoară activităţile de îmbunătăţire a calităţii, pe baza analizei chestionarelor
beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei şi pe baza dovezilor prezentate de toate
sectoarele de activitate;
– Activitate încheiată la termen (pentru anul şcolar 2017-2018) în data de 15
octombrie 2018;
 gestionarea dovezilor ;
– Dovezile importante au fost arhivate ori s-au adăugat la baza de date a şcolii ,
 elaborarea şi revizuirea procedurilor obligatorii în concordanţă cu schimbările
legislative şi monitorizarea aplicării corecte a procedurilor ;
– S-au revizuit unele proceduri şi se va continua această activitate în concordanţă cu
schimbările legislative recente din învăţământ.
 CEAC propune formularele periodice de monitorizare internă;
– Au fost elaborate formulare pentru monitorizarea cu uşurinţă a celor mai multe activităţi ;
 Se păstrează permanent legătura cu ARACIP şi s-au introdus pe platformă datele
solicitate, referitoare la documentele şcolii şi la activităţile de îmbunătăţire
pentru anul scolar 2017-2018 ;
 Informează permanent profesorii asupra cerinţelor sistemului de asigurare a calităţii ;
 Monitorizează modul de desfăşurare a asistenţelor privind observarea lecţiilor pentru
culegerea datelor ;
 Identifică punctele tari şi punctele slabe şi propune planul de îmbunătăţire pentru
perioada următoare ;
 Monitorizează desfăşurarea proiectelor educaţionale şi a concursurilor şcolare
în vederea evaluării creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes.
Analiza făcută de CEAC în vederea elaborării Raportului de evaluare internă pentru anul şcolar
2017-2018 a scos în evidenţă aspectele care ar fi trebuit îmbunătăţite şi evaluate şi a propus
Planul de îmbunătăţire a calităţii învăţământului pentru anul şcolar 2018-2019- activităţile se
regăsesc in planurile operaţionale ale şcolii şi urmăresc realizarea unor obiective de
importanţă majoră pentru învăţământul din Şcoala Ioan Grigorescu Ploieşti şi anume :
 Asigurarea unui management armonios şi de calitate al tuturor compartimentelor din şcoală;
 Creşterea calităţii procesului de predare - învăţare - evaluare şi de orientare şcolară prin
abordarea unui curriculum modern şi flexibil / modular promovând
interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea,
 Eficientizarea procesului educaţional printr-o monitorizare atentă a activităţii
desfăşurate în şcoală şi intervenţia la timp şi de calitate, pe baza diagnozei şi a evaluării ;
 Stabilirea ofertei educaţionale în acord cu interesul elevilor şi părinţilor;
 Asigurarea resurselor umane şi materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea
activităţilor didactice;
 Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali în soluţionarea
problemelor şcolare;
 Legătura permanentă cu toate comisiille din şcoală pentru cunoaşterea aspectelor care
necesită îmbunătăţire.
A fost realizat planul operaţional al Comisiei pentru 2017-2018 şi s-au desfăşurat acţiunile de
monitorizare şi de selectare a dovezilor în urma activităţilor desfăşurate.
În activitatea CEAC au fost întâmpinate şi unele dificultăţi:
- Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-
catedrelor(prin monitorizarea pe verticală) ;
- Comunicare, uneori deficitară (coordonare - cooperare) între cadrele didactice – datorită
funcţionării acestora şi în alte şcoli; Nu există încă un proces sistematic al
circulaţiei documentelor de la anumite persoane emitente la departamentele interesate de
acestea ;
- Volum foarte mare de muncă;
- Sincope în predarea documentelor de unele cadre didactice/catedre ;
- Centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale provenite din mediul extern şi cel intern ;
- Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă;
- Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja
învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în
diferite contexte .

ANALIZA S.W.O.T. LA NIVELUL DOMENIILOR FUNCŢIONALE

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Școala Gimnazială Ioan Grigorescu din Ploieşti a scos
in evidenţă următoarele aspecte în domeniile funcţionale de bază:

1 DOMENIUL FUNCTIONAL - CURRICULUM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE:


-Respectarea şi asigurarea curriculumului - Existenţa unui mare număr de elevi cu
conform documentelor în vigoare, corespunzător rezultate slabe la învăţătură si disciplina;
fiecărui nivel; -Număr mare de repetenţi; Procentul de
-Realizarea de activităţi didactice demonstrative promovabilitate sub cel pe judeţ, atât la ciclul
de calitate la nivelul tuturor ariilor curriculare; primar cât şi la cel gimnazial
-Elaborarea de către unele cadre didactice de - Număr mare de absenţe; Procentul de
materiale auxiliare, fişe de lucru; frecvenţă sub cel pe judeţ; Absenteismul
-CDS-uri adecvate care completează şi susţin ridicat a avut efect negativ asupra rezultatelor
pregătirea pentru atingerea finalitătilor propuse de elevilor;
elevii şcolii noastre; - Activităţi realizate uneori superficial;
- Numar mare de elevi care se initiaza in -Nu toate conţinuturile sunt aprofundate şi
domeniul TIC, in cadrul optionalului de abordate integral;
Informatica; - Formalism în activitatea unor comisii
-Numeroase activităţi extracurriculare organizate metodice;
în şcoală şi în afara ei la care au participat mulţi - Nivelul mediu şi submediu de pregătire al
elevi; părinţilor îngreunează actul decizional al
-Rezultate bune la unele olimpiade şi concursuri; şcolii raportat la anumite acţiuni care necesită
-Implicarea elevilor în desfăşurarea proiectelor acordul părinţilor;
educaţionale cu impact asupra formării acestora;
-Rezultate bune la Evaluarea Naţională datorită
ritmului susţinut de pregătire desfăşurat de
cadrele didactice şi de elevii clasei a VIII a;
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
- Implicarea în proiecte şcolare naţionale dă - Schimbări frecvente în legislaţia şcolară;
posibilitatea de a completa formarea elevilor prin - Manuale deteriorate fizic şi moral neputând
activităţi pe placul şi în interesul acestora; acoperi cerinţele noului curriculum;
- Posibilitatea desfăşurării orelor la diferite - Curriculum prea aglomerat raportat la
discipline în cabinetul de informatică folosind numărul de ore alocat fiecărei discipline;
softul educaţional sporeşte eficienţa şi - Dezinteresul pentru viaţa şcolară a copilului
atractivitatea activităţilor didactice; şi insuficienta conştientizare a părinţilor
- Aprobarea de catre MEN a programelor pentru privind rolul lor de principal partener
anumite optionale - model educaţional al şcolii;
- Accesul la diferite surse in vederea proiectarii – - Lipsa de atractivitate a şcolii în general
inclusiv site-ul MEN pentru marea majoritate a elevilor;
- Colaborarea cu alte scoli / institutii in vederea - Scăderea interesului pentru informare;
optimizarii aplicarii curriculumului si a extinderii - Orientare părinţilor către alte unităţi şcolare
experientei elevilor in domenii extracurriculare care au posibilitatea de a oferi mai multe
- Asigurarea unui CDŞ viabil, care să se plieze, în opţiuni ce le satisfac nevoile acestora de
primul rând, pe dorinţele elevilor şi părinţilor, şi formare şi dezvoltare.
în al doilea rînd, pe nevoile noastre

2 DOMENIUL FUNCTIONAL - RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE:
- Spaţii suficiente pentru desfăşurarea - Lipsa / starea avansată de uzură a
programului şcolar într-un singur schimb; manualelor la unele discipline, din cauza
-Existenţa laboratorului de Informatică; utilizării îndelungate;
-Conexiune INTERNET;WIRELESS - Lipsa tehnicii informaţionale din fiecare
-Existenţa cabinetului medical şi a sălii de clasă;
tratament; - Folosirea sporadică a cabinetului de
- Igienizarea şi modernizarea unor spaţii şcolare informatică de alte cadre decât
în cea mai mare parte cu sprijinul comitetelor de informaticianul;
părinţi ale claselor ; - Posibilităţi reduse de îmbunătăţire a bazei
-Dotarea bibliotecii cu un număr satisfăcător de materiale şi de realizare a unor programe de
cărţi pentru uzul elevilor şi al cadrelor didactice; dezvoltare instituţională,
- Amenajarea corespunzătoare a două săli pentru - Uzura fizică şi morală a unor materiale
clasele pregătitoare ; didactice;
-Renovarea instalaţiei sanitare ; - Lipsa unui proiect cu finantare externa

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
- Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi Insuficienţa fondurilor bugetare
realizarea unor programe de dezvoltare -bugetul alocat per elev este insuficient pentru
instituţională prin sponsorizări. funcţionarea optimă a instituţiei;
-Intensificarea măsurilor guvernamentale şi a -Posibilităţi limitate de înlocuire a mijloacele
facilităţilor acordate elevilor prin programele didactice cu uzură fizică şi morală;
sociale(programul Corn, lapte şi măr, acordarea -Fondul de carte al bibliotecii nu este
de rechizite şi burse, euro pentru achiziţionarea actualizat, în totalitate;
unui calculator, primul ghiozdan) derulate în - Întârzieri birocratice în alocarea unor
ultima perioadă, pentru creşterea participării fonduri pentru anumite lucrări de
şcolare ; renovare/dezvoltare;
- Sponsorizări ale comitetelor de părinţi pentru -Scăderea / lipsa fondurilor extrabugetare
întreţinerea spaţiilor şcolare; atrase;
- Posibilitatea de a accesa diverse surse de - Modificări legislative în domeniul financiar;
finanţare; - Descentralizarea sistemului financiar,

3. DOMENIUL FUNCTIONAL - RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE:


- Toate cadrele didactice sunt calificate; -Sporul demografic negativ cu implicaţii în
- Număr mare de cadre didactice cu gradul I şi II; dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării
- Ponderea relativ mare a cadrelor titulare care personalului didactic.
oferă stabilitate şi continuitate procesului didactic; -Creşterea numărului de elevi proveniţi din
- Preocuparea cadrelor didactice pentru familii monoparentale sau din familii
dezvoltarea profesională prin grade didactice şi emigrate în ţările UE;
prin completarea studiilor în specialitate ; - Încadrarea unui profesor în mai multe şcoli,
- Perfectionarea majoritatii cadrelor didactice prin datorită reducerii unor clase la gimnaziu şi
stagii de formare, în specialitate, management existenţa unui număr de suplinitori care nu au
scolar, initiere în utilizarea calculatorului, posibilitatea să asigure continuitatea şi
formarea învăţătorilor pentru a face faţă permanenţa la clase ;
provocărilor impuse de clasa pregătitoare şi de - Slaba implicare a unor cadre în rezolvarea
schimbările programei şcolare. problemelor şcolii care nu ţin strict de
- Relatiile interpersonale existente favorizeaza procesul de predare;
crearea unui climat educational deschis, - Predarea cu de cadrele didactice a
stimulativ materialelor şi situaţiilor statistice care
- Dezvoltarea relatiei profesor – elev – familie se îngreunează activitatea unor comisii şi
realizeaza si prin intermediul activitatilor încadrarea în timp a difuzării documentelor
extracurriculare, al consilierii acestora in cadru solicitate de către forurile superioare;
organizat ; - Ineficienţa / inexistenţa activităţilor în
- Existenţa şi funcţionarea consiliului clasei care cadrul unor comisii de lucru,
se întruneşte periodic, nu neapărat în cadru - Participare numeroasă la cursurile de
organizat, discutând problemele întâlnite la clasă formare si perfectionare, iar aplicare – sub
şi soluţii pentru remedierea acestora ; nivelul asteptarii
- Activitate bună la nivelul scolii, a Consiliului -Supraîncărcarea unor cadre didactice cu
Elevilor sarcini şi activităţi neremunerate
-absenţa mijloacelor pentru stimularea
materială a personalului.
- Creşterea ratei absenteismului elevilor,
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
- organizarea activităţilor de formare continuă - Accentuarea rupturii dintre generaţii;
foarte diversă atât prin CCD, cât şi prin instituţiile - Degradarea mediului social din care provin
de învăţământ superior; elevii (scăderea posibilităţii financiare,
- dezvoltarea resurselor informaţionale şi destrămarea unor familii, violenţa în familie,
optimizarea folosirii lor; creşterea ratei somajului şi plecarea parintilor
-întâlniri frecvente cadre didactice –părinţi, cadre in strainatate in cautarea unui loc de munca ,
didactice-conducerea scolii, conducerea scolii – precum şi a numărului de elevi care pleacă cu
Consiliul Elevilor; aceştia, o bună parte reînscriindu-se în
-Surse de documentare şi formare diversificate, unitatea noastră pe motivul inadaptării
inclusiv online; -Diminuarea /lipsa fondurilor bugetare alocate
- acordul conducerii şcolii la angajarea cadrelor pentru dezvoltarea profesională;
care vor funcţiona în instituţie; - Slaba motivaţie financiară a personalului şi
- Implicarea părinţilor în desfăşurarea unor migrarea cadrelor didactice tinere spre
activităţi educative la nivelul clasei şi şcolii; domenii mai bine plătite;
- salarizarea modesta a personalului din
invatamant constituie cauza principala a lipsei
motivatiei acestora şi scaderea interesului
pentru activitatile profesionale (activitati
extracurriculare, cursuri de perfectionare –
cele mai multe, contracost, pregatirea cu
profesionalism a lectiilor, folosirea
materialelor didactice etc)

4. DOMENIUL FUNCTIONAL - RELATII COMUNITARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE:


-Număr relativ mare de proiecte educaţionale şi -Insuficienta implicare a părinţilor în
parteneriate încheiate cu instituţii din comunitate problemele şcolii;
sau cu şcoli, unele dintre acestea realizate în -Comunicarea deficitară cu părinţii elevilor
vederea organizării activităților din săptămâna „problemă”
”Să știi mai multe.Să fi mai bun!”; - Neimplicarea tuturor profesorilor în
- Experienta unor cadre didactice in initierea si programe educaţionale şi mai ales în
derularea proiectelor educationale (la nivel de programe naţionale sau internaţionale.
scoala, judetean, national) - Lipsa de experienta a unor cadre didactice in
-Buna colaborare cu reprezentanţii Comunităţii initierea, derularea si contractarea unor
locale şi ai Poliţiei de Proximitate; parteneriate interne si externe,
- Îmbunătăţirea strategiei şcolii in domeniul - Realizarea superficială / formală a unor
parteneriatului; activităţi din cadrul proiectelor educaţionale şi
- O buna popularizare a activitatilor din scoala, finalizarea anemică a acestora.
prin diferite modalităţi - implicarea tot mai - Slaba colaborare cu părinţii unor copii din
accentuata a comunitatii în viata scolii; circumscripţia şcolară aferentă şcolii plecaţi
- Circulatia buna a informatiei si inexistenta în străinătate, însoţită de scăderea frecvenţei
blocajelor în comunicarea oficiala; şcolare a copiilor rămaşi în ţară.
- Îmbunătăţirea sistemului de diseminare a
informaţiilor cu privire la şcoala şi activităţile ei
specifice
-Organizarea ”Zilei porților deschise”în vederea
popularizării Ofertei scolii reactualizate
permanent
- Site-ul şcolii a devenit funcţional:

OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
- Integrarea Romanaiei în UE ce are drept - Mass –media si folosirea excesivă a
consecinţă o mai mare deschidere către şcolile computerului de către elevii nesupravegheaţi
europene şi realizarea unui schimb eficient de de familie;
experienţă, precum şi mai multe fonduri pentru -Prejudicii de imagine, morale și fizice aduse
educaţie; de mass- media școlii românești;
- Comunitatea locala (Primaria, Politia de -Tendinţa de automarginalizare a unor familii
Proximitate) manifesta un interes cunoscut fata de cu potenţial economic şi cultural scăzut, ceea
rezolvarea problemelor scolii. ce reduce interesul părinţilor pentru
implicarea în viaţa şcolară;
-Nemulţumirile unor părinţi faţă de activitatea
unor cadre didactice poate duce la micşorarea
numărului de cereri de înscriere în unitate;

Responsabil comisie CEAC,


Prof. Medintu Adriana
Consilier educativ,
profesor Agavriloaei Catrinel

S-ar putea să vă placă și