Sunteți pe pagina 1din 24

REGULAMENTUL

INTERN

PLOIEŞTI

1
Aprobat in consiliul
de administrație din 25.10.2019

CUPRINS

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II DISPOZIŢII SPECIFICE


Secţiunea I Organizarea învăţământului
Secţiunea II Elevii şcolii
Secţiunea III Consiliul elevilor
Secţiunea IV Funcţiile elevilor
Secţiunea V Serviciile în care pot fi numiţi elevii . Atribuţiuni
Secţiunea VI Obligatiile si drepturile elevilor .
Recompense. Sancţiuni .
Secţiunea VII Ţinuta elevilor
Secţiunea VIII Relaţia fete – băieţi – fete.
Secţiunea IX Activităţi culturale şi extraşcolare
Secţiunea X Părinţii elevilor din Şcoală
Secţiunea XI Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al şcolii
Secţiunea X II Relaţiile cu străinii
Sectiunea XIII Accesul persoanelor in unitatea de invatamant

CAPITOLUL III DISPOZIŢII FINALE

CAPITOLUL l

DISPOZIŢII GENERALE
2
ART.l (l) Prezentul Regulament de ordine interioară este întocmit în spiritul prevederilor
Legii educatiei nationale nr.1/2011, Ordinului MEN nr. 5115/2014 - privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar in vigoare de la 13 ianuarie 2015 si a altor acte normative privitoare la
procesul de invatamant.

(2) Regulamentul de ordine interioara al Scolii Gimnaziale „Ioan Grigorescu”,


numit in continuare Regulament, contine normele de organizare si functionare
specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul unitatii de
invatamant.
(3) Dupa aprobare, respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul
didactic de predare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţii
acestora.

ART.2 (1) Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor elevilor din învăţământul
primar şi gimnazial .

ART.3 (1) Activitatea cadrelor din şcoală se desfăşoară în conformitate cu actele


normative în vigoare.

ART. 4 (1) Şcoala Gimnaziala „ Ioan Grigorescu „ se subordonează pe linia organizării şi


desfăşurării procesului de învăţământ Ministerului Educaţiei Nationale şi Cercetării
Ştiinţifice prin Inspectoratul Şcolar Prahova.
ART. 5 Obiectivele învăţământului în Şcoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” sunt :
a)pregătirea ştiinţifică şi umanistă generală;
b)dezvoltarea armonioasă a tinerilor prin educaţie fizică şi sport;
c)dezvoltarea competenţelor funcţionale fundamentale pentru reuşita
socială : rezolvarea de probleme, luarea deciziilor, utilizarea la nivel
superior a informatiilor;
d)valorificarea propriilor experienţe, în scopul unei orientări
profesionale;
e)formarea capacităţii şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile
unei societăţi în schimbare;
f)dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri sociale diferite :
familie, mediu profesional, prieteni, etc.;
h) cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii în scopul împlinirii personale
şi al promovării unei vieţi sociale de calitate;
i) formarea autonomiei morale.
ART. 6 Intregul proces instructiv - educativ din şcoală este astfel conceput,
pregătit şi desfăşurat încât să asigure elevilor acele cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi
comportamente care definesc Modelul absolventului de şcoală.
ART. 7 (1) Deviza şcolii este : "CUNOAŞTEREA ÎNSEAMNĂ PUTERE"
CAPITOLUL II
DISPOZIŢII SPECIFICE

SECŢIUNEA I ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


3
ART. 8 Şcoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” are personalitate juridică .
ART. 9 (1) Programul orar şi programul de lucru al personalului didactic şi auxiliar şi a
personalului nedidactic se aprobă de directorul şcolii la propunerea consiliului de
administraţie şi se înscrie în ordinea de zi pe unitate la începutul fiecărui an şcolar.
(2) Acestea pot fi modificate de către director, la propunerea şefilor de comisie,
atunci când situaţia o impune.
ART. 10 În Şcoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”, în raport cu natura şi volumul sarcinilor
de învăţământ, funcţionează următoarele comisii:
a) pe arii curriculare :
- ciclul de achiziţii fundamentale – P, I, II
- ciclul de dezvoltare – III, IV
- limbă, comunicare şi arte;
- matematică, ştiinţe ale naturii şi tehnologii,
- om, societate şi educaţie fizică;
- consiliere şi orientare;
b) comisii de lucru
Comisii cu caracter permanent Comisii cu caracter ocazional
• Comisia pentru curriculum • Comisia pentru programe de susţinere
educaţională
• Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii • Comisia de inventariere
• Comisia pentru prevenirea şi reducerea • Comisia de recepţie bunuri
violenţei în mediul şcolar
• Comisia pentru frecvenţă, combaterea • Comisia de casare, de clasare şi
absenteismului şi a abandonului şcolar valorificare a materialelor rezultate
• Comisia pentru perfecţionare şi formare • Comisiile pentru organizarea
continuă examenelor
• Comitetul de securitate şi sănătate în • Comisia pentru verificarea
muncă documentelor şcolare şi a actelor de studii
• Comisia pentru situaţii de urgenţă • Comisia de cercetare disciplinară
• Comisia pentru întocmirea orarului şi • Comisia pentru recensământul
asigurarea serviciului pe şcoală populaţiei şcolare
• Comisia pentru control managerial intern • Comisia consiliere, orientare şi activităţi
extraşcolare
• Comisia de gestionare SIIIR • Comisia pentru mentorat
• Comisia pentru programe şi proiecte
educative
• Comisia pentru olimpiade şi concursuri
şcolare
• Comisia pentru prevenirea şi combaterea
discriminării şi promovarea interculturalităţii

ART. 11 Consiliul de administraţie este format din 7 persoane. Atributiile Consiliului de


administratie sunt stabilite conform Ordinului 4619 din 22 sept. 2014 privind Metodologia
de funcţionare a CA. Secretarul Consiliului are atributia de a redacta lizibil procesele
verbale ale sedintelor. Consiliul de administratie se intruneste lunar, precum si ori de cate
4
ori considera necesar directorul sau o treime din membrii acestuia si este legal constituit in
prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai.
ART. 12 Consiliul profesoral se poate constitui, potrivit legii, în situaţiile în care este
necesar, in realizarea politicii educaţionale la nivelul şcolii şi are rol consultativ.

SECŢIUNEA II

ELEVII ŞCOLII

ART. 13 In invatamantul primar si gimnazial, calitatea de elev se dobandeste in urma


solicitarii scrise catre unitatea de invatamant a parintilor sau sustinatorilor legali.
Conform „Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar”( Ordinul MEN nr. 5115/2014), calitatea de elev se exercita prin
frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programul
fiecarei unitati de invatamant.
ELEVII NU TREBUIE SA UITE NICIO CLIPA CA RENUMELE SCOLII SE AFLA IN
MAINILE LOR !

ARI. 14 Elevii trebuie sa aiba o compotare civilizata in ceea ce priveste exprimarea,


gestica ,mimica etc. atat in scoala cat si in afara ei, trebuie sa recunoasca si sa
respecte legile statului, regulamentul scolar si cel de ordine interioara, regulile
de circulatie si cele cu privire la protejarea sanatatii, normele de sanatate si
securitate in munca, de prevenire si de stingerea incendiilor, cele de protectie
civila.

( l ) Participarea elevilor la toate activităţile prevăzute în orarul zilnic este obligatorie.


Absenţele se consemnează in catalog la începutul orei. Elevii întârziaţi sunt
primiţi la activitate cu permisiunea cadrului didactic, care va motiva absenţa şi
va putea lua una din măsurile disciplinare prevăzute de acest regulament.

(2)Elevul care absentează de la o oră de curs fără a se cunoaşte motivul va fi


consemnat în catalog de profesor/invatator cu absenţă nemotivată.
(3)Motivarea absenţelor din cauza îmbolnăvirilor se efectuează de catre
profesor/invatator pe baza următoarelor acte:
- adeverinţă eliberată de medicul sau cabinetul şcolar, al circumscripţiei
sanitare sau de medicul de familie.
- Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea spitalicească.
- Cererea părinţilor pentru situaţii deosebite, fără a depăşii 1 zi pe semestru.
Motivarea absenţelor se face de către învăţători, diriginţi în primele 10 zile de la reluarea
activităţii.
(4) Elevii care dovedesc că îşi însoţesc părinţii peste hotare sunt scutiţi de frecvenţă pe
perioada respectivă. Situaţia şcolară a acestora se încheie în cel mult 60 de zile de la data
înapoierii în ţară, separat pe fiecare an de studiu.
(5) Elevii care absentează nemotivat 10 ore la diferite obiecte vor avea un punct scăzut
la purtare si invatatorul/dirigintele va anunta familia in scris, conform modelului tip.
(6) Elevii au obligatia de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a utiliza manualele
5
si materialele recomandate de cadrele didactice si de a indeplini toate sarcinile propuse de
acestia referitoare la procesul instructiv – educativ. In caz contrar,daca dupa o saptamana
nu a efectuat temele, parintii vor fi anuntati si se vor lua masuri pentru imbunatatirea
situatiei.
(7) In timpul orelor de curs elevii trebuie sa pastreze linistea si ordinea, raspunzand doar
la solicitarile cadrelor didactice sau intervenind doar daca respecta regulile unui dialog
eficient, fiind respectuosi in adresare, atat fata de cadrele didactice, cat si fata de ceilalti
elevi.
(8) Elevii trebuie sa poarte zilnic carnetul de elev cu ştampila scolii, vizat anual, pe care
sa il prezinte invatatorului/profesorului pentru consemnarea notelor si parintilor, pentru
informare in legatura cu situatia scolara.
(9)Elevii au obligatia sa consume produsele din Programul guvernamental”Lapte si corn”
in scoala sau sa le ia acasa, astfel incat toti elevii care beneficiaza de acest program sa se
bucure de el; nici un fel de produs nu trebuie sa mai ramana in clasa dupa terminarea
orelor.
(10) Elevii, indiferent unde se afla, au datoria sa aiba un comportament civilizat in
gesturi, expresii si tonalitatea vocii, sa nu manifeste atitudini si gesturi necuviincioase
precum: injurii, scuipat, semne obscene, cuvinte jignitoare,etc.
(11) Elevii cu potențial violent sau cu tulburari comportamentale vor fi obligatoriu
insotiti pentru oferirea unui climat de siguranta in unitatea scolara.

ART.15 (1) Elevii participanti la Olimpiada judeteana pot fi invoiti in ultimele 2 zile, iar
cei participanti la faza nationala un numar de maxim 15 zile, cu conditia recuperarii
materiei.
(2)Elevii calificati la loturile nationale care participa la stagii de pregatire vor fii
invoiti pe perioada convocarii.
(3) Invoirea elevilor in cazul alineatelor (1) si (2) se realizeaza numai pe baza de
tabel nominal, atasat catalogului, semnat de profesorul titular si contrasemnat de
director.
(4) Pentru olimpiada locala nu se acorda invoiri.
ART.16 (1) Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:
- la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu
- în condiţiile abandonului şcolar.
ART.17 (1) Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate şcolară la alta cu respectarea
prevederilor Regulamentului şcolar de ordine interioară al şcolii la care se face transferul.
(2) Transferarea elevilor în timpul anului şcolar se face ,de regulă, pe baza unei cereri
motivate din partea părinţilor. Cererea va fi supusă aprobării Consiliului de administraţie al
şcolii.
(3) Pentru prevenirea si combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de alta natura care
se pot exercita asupra elevilor, cadrelor didactice din partea unor persoane straine de
mediul scolar s-au luat mai multe masuri:

SECŢIUNEA 111 CONSILIUL ELEVILOR


ART. 18 (1) In Scoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” functioneaza Consiliul elevilor,format
la inceputul fiecarui an scolar.
6
(2)Consiliul elevilor este alcătuit dintr-un număr de 15 elevi astfel:
- un preşedinte ;
- un secretar (ales prin vot deschis dintre reprezentanţii claselor în şedinţa de
constituire);
- 13 membri (câte un reprezentant al fiecărei clase).
(3)Consiliul elevilor isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu .
(4)Reprezentanţii claselor vor fi aleşi de colegi din rândul elevilor serioşi,apţi să
explice şi să susţină problemele clasei, să fără propuneri constructive şi să se
dovedească a fi adevăraţi purtători de cuvânt ai colectivelor pe care îi reprezintă.
(5)Şedinţele consiliului elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori situaţia o
impune în afara orelor de curs în cabinetul de consiliere.
(6)Atribuţiile consiliului elevilor sunt următoarele :
> să asigure respectarea Regulamentului de ordine interioară de către colectivele de
elevi;
> să cunoască preocupările şcolare şi extraşcolare ale colectivelor de elevi, să
formuleze propuneri privind realizarea acestora, pe care le prezintă conducerii şcolii;
> să adopte atitudini faţă de situaţiile deosebite existente în clasa respectivă, în
relaţiile dintre elevi şi/sau în relaţiile dintre profesori - elevi, propunand
solutii constructive la nivelul elevilor sau claselor;
>să vegheze şi să controleze modul de exercitare a
drepturilor/responsabilităţilor elevilor şi să comunice conducerii şcolii
constatările făcute, însoţite de propuneri concrete;
>să informeze, în cadrul întâlnirilor periodice cu conducerea şcolii, asupra stării
claselor/colectivelor pe care le reprezintă;
>să organizeze, cu acordul conducerii şcolii, diriginţilor activităţi
extracurriculare atractive;
- să organizeze colective pentru probleme de interes, astfel :
- revista şcolii;
- activitatea sportivă,
- activitatea distractiv-recreativă
(7) Comportamentul neprincipial, dezinteresat sau de compromitere a
imaginii şcolii, al membrilor consiliului elevilor se sancţionează după cum
urmează :
- punerea în discuţie în consiliul elevilor a membrului respectiv şi sancţionarea
sa potrivit hotărârii acestuia; sancţionarea poate merge până la suspendarea
mandatului şi înlocuirea acestuia.
(8) Preşedintele consiliului elevilor este obligat:
- să respecte termenele şi să asigure condiţiile de desfăşurare a şedinţelor;
- să aducă la cunoştinţa membrilor consiliului problemele discutate şi hotărârile
luate în consiliul de administraţie;
- să prezinte semestrial raport de activitate în şedinţa consiliului de administraţie;
- să informeze cu promptitudine despre problemele rezultate în şedinţele
consiliului elevilor, funcţie de natura lor, directorul şcolii sau
consilierul educativ;
- să convoace ori de câte ori situaţia o impune şedinţe ale acestuia;
7
(9) Secretarul consiliului elevilor răspunde de starea şi amenajarea sălii
destinate desfăşurării şedinţelor şi este obligat:
- să anunţe membrii consiliului data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţelor;
- să ţină evidenţa prezenţei la şedinţe în "Registrul de evidenţă";
- să consemneze în "Registrul de evidenţă" toate problemele rezultate şi
propunerile făcute de membrii consiliului şi modul de soluţionare a acestora.

SECŢIUNEA IV

FUNCŢIILE ELEVILOR

ART. 19 (l) În Şcoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”,elevii participă la mai buna


desfăşurare a programului şcolar ,astfel:
(2) Funcţiile în care pot fi numiţi elevii sunt:
- şef de clasă
- reprezentantul elevilor în Forumul elevilor.

ART. 20 Elevii cu funcţii răspund de realizarea şi menţinerea ordinii interioare şi a


disciplinei regulamentare a unităţii. Ei au următoarele îndatoriri:

(1) Şeful de clasă este conducătorul nemijlocit al elevilor, şeful întregului efectiv
de elevi ai clasei şi este subordonat direct dirigintelui. El este ales din rândul
elevilor clasei şi este obligat :
a) să cunoască în orice moment situaţia fiecărui elev din clasă;
b) să se prezinte cu clasa în timpul cel mai scurt la locul stabilit de diriginte;
c) să aducă imediat la cunoştinţa dirigintelui toate situaţiile ivite : îmbolnăviri,
cereri ale elevilor, abateri şi măsurile luate, absenţa nejustificată, pierderea sau
degradarea de documente, materiale de folosinţă individuală sau colectivă;

(2)Reprezentantul în Forumul Elevilor, este conducătorul elevilor din Consiliul elevilor şi


este ales pe o perioadă de trei ani ( începând cu clasa a VI a)
El are următoarele atribuţii:
- să reprezinte cu cinste şcoala în toate activităţile desfăşurate
- să comunice toate acţiunile desfăşurate în şcoala noastră
- să aducă la cunoştinţa Consiliului elevilor şi a Consilierului educativ toate
deciziile luate la activităţile Forumului
- să sprijine Consilierul în toate demersurile sale.

SECŢIUNEA V

SERVICIILE IN CARE POT FI NUMIŢI ELEVII


ART. 21 (1) Elevii execută următoarele servicii, fără a participa la orele de curs din ziua
respectivă :
- elev de serviciu pe şcoală – cls. a VII a
(2)Elevii execută următoarele servicii cu participarea la orele de curs:
8
- elev de serviciu pe clasă
- elev responsabil cu disciplina pe clasă
- elev responsabil cu gospodărirea clasei
- elev responsabil cu igiena şi sănătatea clasei
- elev secretar
- elev responsabil cu distribuirea laptelui si a cornului
(3) Fiecare elev are obligaţia de a executa serviciul ordonat, conform planificării.
ART. 22 Atribuţiile elevilor din serviciul pe şcoală.
(1) Elevii de serviciu pe şcoală se numesc din rândul elevilor de clasă a
VII a, cu menţiunea că aceştia nu sunt nici corigenţi ,nici repetenţi. Ei
efectueaza seviciul la intrarea principala a scolii si au urmatoarele
obligatii:
- să cunoască programul orar al şcolii
- să anunţe prin sonerie începutul şi sfârşitul orelor de curs
- să răspundă tuturor solicitărilor venite din partea conducătorilor
- să nu părăsească sectorul fără aprobarea directorului
- să urmărească păstrarea curăţeniei şi a ordinii în sectorul de activitate
- să nu permită accesul persoanelor străine în sector, în afara orelor de vizită la
secretariat
- să nu permită ieşirea sau intrarea elevilor în şcoală pe uşa principală
- să nu permită deplasarea elevilor în timpul pauzelor în afara şcolii
- să raporteze profesorului de serviciu toate neregulile observate
- să răspundă tuturor solicitărilor venite din partea profesorilor
- să anunţe profesorii atunci când sunt solicitaţi de către elevi sau părinţii
- să păstreze ordinea şi disciplina în cadrul programului de bibliotecă
- să participe la careul efectuat în fiecare dimineaţă
- să participe la buna desfăşurare a intrării în clase a elevilor
- să nu permită accesul persoanelor străine în incinta şcolii
- să păstreze ordinea şi disciplina în sector.

(2)Elevii de serviciu pe clasă.


Serviciul pe clasă se execută de către elevii din clasa respectivă începând cu prima oră de
curs şi până la ultima oră .
Elevul de serviciu pe clasă are următoarele atribuţiuni :
a) să ia în primire materialele din sala de clasă înscrise în opisul cu materiale; să raporteze
şefului de clasă lipsurile constatate;
b) să aerisească sala de clasă în pauza dintre orele de curs;
c) înainte de intrarea la ore a elevilor să şteargă tabla şi să asigure logistica necesară :burete,
cretă, prosop
d) să facă lista absenţilor pe ziua respectivă şi să-i prezinte profesorilor
e) să ducă coşul de gunoi la locurile special amenajate;
f) să îngrijească florile din clasă,
g) la terminarea programului de studiu, să asigure stingerea luminilor
şi închiderea sălii de clasă.

SECŢIUNEA VI
9
OBLIGA ŢIILE SI DREPTURILE ELEVILOR :
OBLIGATIILE ELEVILOR :
ART. 23 Este obligatia fiecarui elev ca prin activitatea sa scolara, comportament civic si
tinuta vestimentara sa contribuie la renumele scolii noastre.
ART. 24 Elevii Scolii „Ioan Grigorescu”sunt obligati sa aiba o comportare demna,
civilizata atat in scoala cat si in afara ei, sunt datori sa cunoasca si sa respecte
regulamentul scolar si R.O.I. precum si toate regulile stabilite de conducerea scolii,
diriginti, profesori, invatatori.
ART.25 Elevii şcolii au obligaţia :
a)de a frecventa cursurile;
b)de a se pregăti conştiincios;
c)de a respecta programul orar al şcolii;
d)de a reprezenta cu cinste şcoala în orice situaţie;
e)de a purta asupra lor carnetul de elev şi a-l prezenta ori de câte ori situaţia o
impune.

ART.26 (1) Elevii şcolii beneficiază de învăţământ gratuit ,manuale, asistenţă medicală .
Ei pot folosi şi baza materială de care dispune şcoala,dar numai sub îndrumarea
personalului didactic sau a celui de serviciu. Pentru distrugerea si deteriorarea
manualelor scolare primite gratuit(in buna stare), elevii sunt obligati sa inlocuiesca
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzator disciplinei, anului de studiu si
tipului de manual deteriorat.
(2) Sala de Informatică poate fi folosită în programul aprobat sub îndrumarea
profesorului de informatică.
a.Orice deteriorare a tehnicii informatice, a mobilierului sau a sălii este imediat
raportată profesorului.
b. Dacă se constată lipsuri în logistica sălii de Informatică şi acestea n-au fost
raportate şi nu se cunosc autorii faptelor, elevii suportă plata
daunelor.
(3)Elevii sunt obligati sa nu deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii si sa
foloseasca in mod civilizat grupurile sanitare. Elevii vinovati de deteriorarea
bunurilor unitatii de invatamant platesc toate lucrarile necesare reparatiilor si
suporta toate cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate. In cazul in care
vinovatul nu se cunoaste, raspunderea materiala devine colectiva.
ART. 27 Elevilor din şcoală le este interzis :
a)să distrugă documente şcolare;
b)să deterioreze bunurile şcolii;
c)să aibă asupra lor chibrituri, brichete sau alte aparate care produc flacără sau
scântei.
d)accesul în punctele termice şi la tablourile electrice
e)să umble la instalaţiile prin care circulă combustibil
f) să introducă în prize aparate electrice în absenţa profesorului
g)să apropie materiale inflamabile de sobe
h)să deterioreze instalaţiile de orice fel
i) să introducă în şcoală petarde, grenade, munitie, spray-paralizante, arme de orice
10
fel,substante toxice sau inflamabile,care pot provoca vatamarea celor din jur.
j) să poarte bijuterii la şcoală( inele, cercei lungi, bratari, lantisoare sau alte obiecte
de podoaba) machiaj si par vopsit sau modelat cu gel,mai lung de 2-3 cm. (baietii),
neingrijit, neprins, unghii vopsite, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri
indecente,blugi, tocul incaltamintei nu trebuie sa depaseasca 3-4 cm.
k)să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează
la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, la bunele moravuri sau
care cultivă violenţa şi intoleranţa;
l) să propage idei antisemite, să posede şi să difuzeze materiale cu acest caracter;
m) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care să afecteze activitatea de
învăţământ, frecvenţa la cursuri sau respectarea regulamentelor
n)să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să practice jocuri
de noroc;
o) să încalce normele de ordine interioară prevăzute în regulamente;
p) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
r) să introduca in scoala si sa utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de
curs, examenelor, concursurilor şi a altor activităţi
ordonate(Sanctiuni:retinerea telefonului – predarea lui parintilor);
s) să lanseze informaţii false privind securitatea instituţiei sau a altor obiective;
t) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de
personalul şcolii şi faţă de colegi.
u) sa se aplece peste balustradele scarilor de acces, sa se deplaseze pe balustrade sau
sa sara peste trepte sau balustrade;
v) sa deschida ferestrele de pe culoarele scolii si sa se aplece peste pervaz. Este cu
desavarsire interzis elevilor sa se urce pe pervazul ferestrelor sau sa se aplece in
afara.
x)sa aduca sau sa arunce pe geam, in scoala, zapada , sa se joace cu pistoale cu apa,
sa stropeasca colegii sau sistemele si dispozitivele electrice.
ART.28 (1) Elevii au obligatia sa se deplaseze CIVILIZAT pe culoare, pe casa
scarii sau in salile de clasa, fara a alerga, fara a tipa ,fara a provoca busculade, fara a se
imbranci, a pune piedica si fara a face glume in urma carora, ei sau colegii lor, s-ar putea
accidenta; sa pastreze liniste in timpul pauzelor; sa intre in clasa imediat dupa ce s-a sunat
si sa astepte cadrul didactic cu manualul si caietele pregatitepe banca.
(2)Pentru pastrarea curateniei in scoala este interzis folosirea GUMEI DE
MESTECAT(sanctiune: activitati de curatare a gumei in scoala), consumul de seminte,
aruncarea la intamplare a resturilor alimentare care ar putea provoca alunecarea pe
pardoseala.
(3)Este interzis elevilor a zgâria, a tăia, a sparge, a rupe sau a murdării localul şi
mobilierul şcolii. Cei culpabili vor fi obligaţi să plătească pagubele; dacă vinovatul nu se
cunoaşte, întregul colectiv răspunde material de distrugerile făcute. In timpul orelor nu se
va manca, bea apa,suc etc.
(4)Este interzis elevilor sa aduca pe teritoriul scolii si in clase persoane
straine sau sa intre in alte clase, pentru a evita provocarea de scandaluri, busculade, si/sau
batai. Pentru a evita aglomeratia dar si pentru securitatea elevilor ,acestia nu vor fi insotiti
de parinti decat pana la intrarea in scoala. Pe parcursul orelor de curs – la solicitarea
parintilor - poarta interioara poate fi inchisa. Tot pentru securitatea elevilor nu se
11
recomanda: cataratul in pomi, pe stalpii , porti, garduri.
(5)La scoala nu se aduc: aparate radio, casetofoane, jocuri computerizate,
walkman-uri. In caz de nerespectare a acestor reguli , aparatele vor fi retinute de
invatator/diriginte si inmanate parintilor, dupa primirea unui avertisment.
(6) Elevii sunt obligati sa aduca la cunostinta profesorului de serviciu, a
dirigintelui, a profesorului de la curs orice situatie, incident sau defectiune care ar putea
provoca accidente.
ART 29. (1)Elevii datoreaza respect cadrelor didactice, personalul didactic auxiliar,
nedidactic. Orice atitudine necuviincioasa se sanctioneaza cu scaderea notei la purtare.
(2)Elevii isi datoreaza respect reciproc. Este interzis comportamentul jignitor,
prin limbaj, comportament, agresiune fizica. Cei care se fac vinovati individual sau in grup
de un astfel de comportament, pe langa suportarea sanctiunilor prevazute de regulamentele
scolare vor fi nominalizati, dupa caz, pentru luarea in evidenta institutiilor specializate.
(3)Orice forma de agresivitate fizica manifestate de catre unii elevi va fi
pedepsita
(4)Elevii au obligatia de a comunica imediat cadrelor didactice sau conducerii,
amenintarile de orice natura proferate la adresa elevilor, cadrelor didactice sau scolii.
DREPTURILE ELEVILOR:
ART. 30 (1)Elevii beneficiaza de invatamant de stat gratuit,de asistenta medicala gratuita
si primesc gratuit manuale scolare.
(2)Au dreptul să participe la activităţi şcolare şi extraşcolare organizate de şcoală,
dar şi la cele organizate de alte instituţii din reţeaua Ministerului Educaţiei Nationale.
(3)Au dreptul la asociere potrivit normelor legale în vigoare, în cercuri şi
asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice.
(4)Au dreptul să fie aleşi în consiliul elevilor, în colectivul redacţional al
revistei şcolii, cercuri tematice .
(5) Elevii au dreptul la bilete cu preturi reduse la spectacole, muzee,
manifestari cultural sportive si la transportul in comun.
(6) Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii si alte
recompense pentru rezultatele deosebite în procesul instructiv – educativ.

RECOMPENSE; SANCŢIUNI.
RECOMPENSELE ELEVILOR:
ART. 31 Elevii care obţin rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se
disting prin calităţi manageriale şi comportare exemplară pot primi următoarele
recompense :
a) mulţumire / evidenţiere verbală în faţa colegilor de clasă sau în faţa consiliului
profesoral;
b)comunicare scrisă sau verbală adresată părinţilor;
c) ridicarea unei sancţiuni anterioare;
d)acordarea de premii, diplome;
e) trimiterea în excursii sau tabere în ţară ;
f) expunerea fotografiei pe site-ul scolii;
g) scrisori de multumire adresate parintilor;
h) premii in bani sau in obiecte din fondurile
Comitetului de parinti sau obtinute prin sponsorizari
12
ART. 32 (1) Premierea elevilor la sfârşitul anului şcolar se face în baza reglementărilor
Ministerului Educaţiei Nationale.
Toţi elevii care au media maximă la purtare şi au cele mai mari medii generale la
clasa din care fac parte, primesc premii sau menţiuni .
Premiul l - se acordă elevului cu cea mai mare medie din clasă, dar nu mai
mica de 9,00
Premiul II - se acordă elevului cu a doua medie din clasă, dar nu mai mică
de 9.00
Premiul III - se acordă elevului cu a treia medie din clasă, dar nu mai mică
de 9,00
(2)Dacă într-o clasă o singură medie este mai mare de 8.00, dar mai mică de 8.50 se
acordă premiul III respectivului elev.
(3)Dacă sunt mai mult de trei medii generale peste 9.00, se acordă menţiune
tuturor elevilor cu această medie.
(4)în clasele unde sunt elevi cu medii peste 8.50 nepremiaţi, se acordă celui cu
media cea mai mare o menţiune.
(5)Pentru activităţi extracurriculare se pot acorda premii în obiecte elevilor
meritoşi la sfârşitul anului şcolar.
(6)Se pot acorda diferite premii elevilor din partea unor asociaţii, fundaţii,
organizaţii sau persoane fizice în cadrul oficial al ceremoniei de sfârşit de an
şcolar.

SANCTIUNILE ELEVILOR:
ART.33 (1)Elevii care săvârşesc fapte prin care încalcă normele de comportament, precum
şi prevederile prezentului regulament sunt sancţionaţi în funcţie de
gravitatea acestora astfel :
a)mustrare / observaţie individuală;
b)mustrare in fata clasei si/sau in fata consiliului profesoral, ori în faţa şcolii;
c)mustrare scrisă
d) Retragerea temporara/definitiva a bursei
d) mutarea disciplinară într-o clasă paralelă sau la o alta unitate scolara
e) avertisment în faţa părinţilor

ART.34 (1) Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.


(2) Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau de director.
(3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.
ART.35 (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului
profesoral constă în dojenirea elevului şi sfatuirea acestuia să se poarte în aşa
fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă
nu îşi schimbă comportamentul i se va aplica o sancţiune mai severă.
(2) Sancţiunea se aplică de către diriginte/învăţător sau director.
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
ART.36 (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului în scris, la propunerea
consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi
înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.
(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul
documentului.
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, prezentat consiliului
13
profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
ART.37(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la
propunerea consiliului clasei.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
ART.38(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea în scris a
sancţiunii, sub semnătură, de către diriginte/învăţător şi director
părintelui/tutorelui legal .
Nr. ABATERE SANCŢIUNE PENTRU SANCŢIUNE PENTRU OBSERVAŢII
crt. DISCIPLINARĂ
PRIMA ABATERE ABATERE REPETATĂ
•Observaţie individuală şi •Absenţe în catalog şi scăderea
1 ÎNTÂRZIERE LA ORA
absenţă notei la purtare
•Absenţă în catalog •consemnarea in catalog •Absenţele elevilor
2 ABSENŢE NEMOTIVATE
•10 absenţe nemotivate la ciclul care pleacă de la
primar, gimnazial sau la 10% şcoală în timpul
absenţe nejustificate din numărul programului, sunt
de ore pe semestru la o disciplină considerate în mod
(adică 2 ABSENŢE la o disciplină automat
cu o oră pe săptămână.) nemotivate, dacă
scăderea notei la purtare cu un 1 elevul înainte de
punct plecare n-a obţinut
acordul scris al
dirigintelui, al
directorului. Nu se
admit cererile
ulterioare de
motivare!
3 •refacerea temei •Acordarea notei 1 la fiecare
COPIAT
•test: penalizare nota 1 încercare
4 ŢINUTĂ INDECENTĂ, •Observaţie individuală • Mustrare scrisă
NEADECVATĂ • scăderea notei la purtare cu l-2p

5 DISTRUGEREA BUNURILOR •Observaţie individuală • •curăţarea, reparare şi plata •consiliere


ŞCOLII (mazgălirea băncilor şi a Discuţie cu părinţii daunelor psihopedagogică în
pereţilor, deteriorarea tablei, •curăţarea, repararea •scăderea notei la purtare cu 2-3p orice abatere care
băncilor sau a dulapului, daunelor şi recuperarea presupune violenţă
vandalizarea bunurilor şcolii) prejudiciului creat

6 NEPASTRAREA CURĂŢENIEI • observaţie individuală; •repetarea sanţiunii •consiliere


ÎN SĂLILE DE CLASĂ, •autorul faptei sau elevul psihopedagogică
•scăderea notei la purtare în funcţie
LABORATOARE, CORIDOARE de serviciu (dacă nu se de gravitatea faptei
ŞI CURTEA ŞCOLII descoperă vinovatul) va
efectua serviciul pe clasă
încă o săptămână

7 DETERIORAREA ŞI •înlocuirea cărţii sau a •înlocuirea cărţii sau a manualului cu *


PIERDEREA MANUALELOR manualului cu unul nou unul nou sau plata contravalorii
ŞCOLARE, A CĂRŢILOR DIN sau plata contravalorii acestuia.
BIBLIQTECA ŞCOLII; acestuia în termen de 5 • Scăderea notei la purtare cu l-2p
zile de la înştiinţare

8 FOLOSIREA TELEFONULUI •Observaţie individuală •Mustrare scrisă şi confiscarea


MOBIL SAU A ALTOR MIJLOACE aparatului
MEDIA ÎN TIMPUL ORELOR DE •Scăderea notei la purtare cu 1- 2p
CURS

14
9 ÎNREGISTRAREA OREI ( cu •confiscarea aparatului • scăderea notei la purtare cu 2 - 3 • Difuzarea
telefonul mobil sau cu alte conform procedurii, puncte materialului
mijloace audio-vizuale) ŞI • 1 punct scăzut la purtare înregistrat pe
DIFUZAREA EI FĂRĂ internet sau în alte
ACORDUL PROFESORULUI medii constituie
circumstanţe
agravante.

Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul


(2)
clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei, la sfârşitul
semestrului sau al anului şcolar.
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
ART.39 (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un
comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până
la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la
purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.
ART.40 Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe
nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe
nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota
la purtare cu câte un punct.
ART41(1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc
toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru
înlocuirea bunurilor deteriorate.
(2) In cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine
colectivă, revenind întregii clase.
(3) In cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit,
elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou,
corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat,
iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia.
ART.42(1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează în scris consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile de la aplicarea
sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia
la secretariatul unităţii de învăţământ.
(3) Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.

ART.43 (1) Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:


a)la finalizarea cursurilor claselor a IV-a, a VIII-a;
b)în cazul abandonului şcolar;
c)la cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se
consideră retraşi;
ART. 44 (1) În scopul apărării sănătăţii şi dezvoltării fizice, armonioase elevilor din
Şcoala „Ioan Grigorescu” le este interzis fumatul.
ART.45 Sanctiuni:
10 DERANJAREA OREI DE CURS •Observaţie individuală • • Mustrare scrisă •Consiliere
psihopedagogică
Discuţie cu părinţii •Scăderea notei la purtare
11 REFUZ DE A SE SUPUNE • Discuţie cu elevul şi părinţii • Mustrare în faţa clasei
INSTRUCŢIUNILOR • Discutarea cazului în •Scăderea notei la purtare cu 1 punct
PERSONALULUI ŞCOLII Consiliul clasei

15
12 IMPLICAREA IN CONFLICTE • Discuţie cu elevul si părinţii • Mustrare scrisă •Consiliere
VERBALE VIOLENTE, BĂTAIE •Mustrare în faţa clasei •Scăderea notei la purtare cu 1-3 psihopedagogică în
ÎNTRE ELEVI •Scăderea notei la purtare cu puncte orice abatere care
1-3 puncte • Program special la cabinetul de presupune violenţă
consiliere / biblioteca şcolii

13 ACCIDENTAREA UNOR •scăderea notei la purtare în •scăderea notei la purtare în funcţie


PERSOANE PRIN ARUNCAREA funcţie de gravitatea faptei 1-3 de gravitatea situaţiei
UNOR OBIECTE PE FEREASTRĂ puncte

14 JIGNIREA CADRELOR • Discuţie cu elevul si părinţii • nota 2 la purtare; •Consiliere


DIDACTICE, A PERSONALULUI •scăderea a 3-5 puncte la •mutarea disciplinara la altă clasă sau psihopedagogică
ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICIU purtare şcoală
(comportament ostentativ,
săvârşirea în public de fapte, acte
sau gesturi obscene, proferarea de
înjurii, expresii vulgare, ameninţări,
etc.)
15 IMPLICAREA IN ACŢIUNI CARE • Mustrare scrisă •Scăderea • Mutarea disciplinară la alta şcoală
ATING RENUMELE ŞI IMAGINEA notei la purtare cu 2-3 p.
SCOLII (afişe, manifeste, înscrisuri
cu conţinut denigrator, postări pe
internet, participarea la acţiuni de
protest care afectează desfăşurarea
activităţii de învăţământ)

16 FURTURILE DE LA COLEGI SAU • Recuperarea daunelor • recuperarea daunelor •şcoala nu-îşi asumă
DIN PATRIMONIUL ŞCOLII • Discuţie cu elevul şi părinţii • 2-5 puncte la purtare, în funcţie de răspunderea pentru
• Mustrare scrisă gravitate; dispariţia bunurilor
• Scăderea notei la purtare • Anunţarea Poliţiei dacă e cazul sau a banilor elevilor
cu 1-3 p •consiliere
psihopedagogică

17 • Discuţie cu elevul şi părinţii • Mustrare scrisă • amendă


INTRODUCEREA ŞI • Mustrare scrisă •Scăderea • Scăderea notei la purtare cu 1-4 contravenţională în
UTILIZAREA ÎN ŞCOALĂ A notei la purtare cu 1 -4 p puncte condiţiile legii nr. 61
ARMELOR ALBE, DE FOC, •Anunţarea Poliţiei dacă e • Program special la cabinetul de din 27/09/1991
MATERIAL EXPLOZIV (cuţite, cazul consiliere / biblioteca şcolii • introducerea
arme cu aer comprimat, spray-uri • Mutare disciplinara in alta unitate armelor cu aer
paralizante, petarde, artificii) • Anuntarea Politiei comprimat se
pepedepseşte cu
închisoare de la 2 la 5
ani pentru elevii peste
16 ani • consiliere
psihopedagogică

18 FUMAT •Observaţie individuală •Scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte •consiliere


• Discuţie cu părinţii elevului psihopedagogică

16
19 CONSUMUL DE BĂUTURI •Observaţie individuală •Mustrare scrisă •consiliere
ALCOOLICE, PRACTICAREA •Discuţie cu părinţii elevului •Scăderea notei la purtare cu 2-3 psihopedagogică
JOCURILOR DE NOROC •Scăderea notei la purtare cu puncte
1 -2 puncte

20 CONSUMUL ŞI TRAFICUL DE • nota 4 la purtare


DROGURI, IMPLICAREA ÎN •anunţarea autorităţilor
PROSTITUŢIE

21 FALSIFICAREA NOTELOR ŞI A •Observaţie individuala • Mustrare scrisă


MEDIILOR ÎN CARNETE •Discuţie cu părinţii elevului •Scăderea notei la purtare cu 2-3
•se scade 1 punct la purtare puncte
şi se consemnează notele
iniţiale

22 FALSIFICAREA MOTIVĂRILOR •Observaţie individuala • Mustrare scrisă •consiliere


PENTRU ABSENŢE •Discuţie cu părinţii elevului •Scăderea notei la purtare cu 4-6 psihopedagogică
•scăderea a 2 puncte la puncte
purtare şi anularea motivării

23 FALSIFICARE ŞI • scăderea a 4 puncte la • media 2 la purtare şi mutarea


TRECEREA NOTELOR ÎN purtare disciplinară la altă şcoală
CATALOG,
DISTRUGEREA
DOCUMENTELOR
ŞCOLARE
24 COMPLICITATE LA • scăderea a 4 puncte la • scăderea a 6 puncte la purtare •consiliere
FALSIFICAREA ŞI TRECEREA purtare; psihopedagogică
NOTELOR ÎN CATALOG,
DISTRUGEREA
DOCUMENTELOR SCOLARE

*Discuţia cu părinţii elevilor se va face in Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei in mediul
şcolar.Sancţionarea elevilor pentru fiecare din abaterile menţionate în prezentul Regulament se va face în urma
analizării şi discutării situaţiei, pe baza consemnării în scris a faptelor constatate în Raportul / Referatul întocmit
de învăţător / diriginte / cadru didactic / alte categorii de personal, depus la Secretariatul Scolii

SECŢIUNEA VII

ŢINUTA ELEVILOR
ART. 46 (1) Elevii din Şcoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” trebuie să aibă
permanent o ţinută decentă .
Ţinuta elevilor poate fi:
- uniforma şcolară
- ţinută sportivă (la orele destinate sportului)
Elevii sunt obligaţi să poarte în şcoală şi la activităţile organizate de aceasta
17
însemne şcolare care să-i particularizeze în baza statutului social de elev şi ca şcolari ai
unităţii de învăţământ.
d) Ţinuta sportivă se poarta pe timpul desfăşurării orelor de sport, activităţilor
sportive de masă, competiţiilor sportive de orice natură precum şi pe timpul
activităţilor administrativ gospodăreşti.
(2) Frizura elevilor trebuie să fie decentă ;se interzice vopsitul părului atât la fete cât
şi la băieţi. Nu mai lung de 2-3 cm. pentru baieti.
(3)elevelor le este interzisă purtarea bijuteriilor, a unghiilor mari, machiaj si par vopsit
sau modelat cu gel, neingrijit, neprins, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri
indecente,blugi, tocul incaltamintei nu trebuie sa depaseasca 3-4 cm.

ART.47 Elevii sunt obligaţi în şcoală şi în afara ei să aibă o ţinută vestimentară care să-i
individualizeze ca vârstă, sex, şi categorie de elev.

SECŢIUNEA VIII
RELAŢIA BĂIEŢI FETE ÎN ŞCOALĂ

ART. 48 (1) Relaţia băieţi - fete trebuie să fie o relaţie bazată pe respect reciproc. Ea nu
trebuie să depăşească limitele bunului simţ, încadrându-se cu rigurozitate în normele
unui comportament decent de ambele părţi.
(2)Este interzis accesul în toaletele fetelor de către băieţi şi invers.
Relaţiile sexuale sunt interzise în şcoală.

SECŢIUNEA IX
ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI EXTRAŞCOLARE

ART. 49 In baza planului anual al activităţilor culturale şi extraşcolare întocmit de


consilierul educativ în colaborare cu învăţătorii şi diriginţii, în şcoală se
desfăşoară următoarele activităţi :
a) Ziua Şcolii
b) Excursii: Activităţi organizate de profesorii diriginţi la solicitarea colectivelor de
elevi. Acestea se pot desfăşura pe clase sau pe colective de elevi aparţinând
cercurilor sportive, literare, ecologice, religioase.
Acest gen de activităţi se poate desfăşura pe durata a două zile începând de vineri
după ultima oră de curs.
c) Drumeţii : Activităţi organizate de profesorii diriginţi şi învăţători la solicitarea
colectivelor de elevi, în împrejurimile oraşului. Se desfăşoară la sfârşitul de
săptămână în zilele de sâmbătă şi duminică.
ART.50 Activităţile şi structura ceremonialelor de deschidere sau închidere de an şcolar ,
precum şi marile sărbători religioase fac parte din activităţile şcolii .

SECŢIUNEA X
PĂRINŢII ELEVILOR
ART. 51 Comitetul de părinţi se organizează la nivelul fiecărei clase şi se alege în
adunarea generală a tuturor părinţilor care se desfăşoară, de regulă, o dată pe an sau
18
ori de câte ori este necesar şi este convocată de către directorul şcolii. El este format
din trei membri (preşedinte, vicepreşedinte, secretar) şi activitatea sa se desfăşoară
în colaborare cu profesorul diriginte şi se consemnează într-un registru special.
ART. 52 Comitetele de părinţi au următoarele atribuţii :
(1)Sprijină dirigintele/învăţătorul clasei în activitatea de instruire şi educare a
elevilor,în activitatea de consiliere, orientare şi integrare socială a elevilor.
(2)Are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, de viaţă
şi de petrecere a timpului liber ale elevilor.
ART. 53 Activitatea financiară a comitetelor de părinţi se desfăşoară conform
dispoziţiilor financiar - contabile în vigoare. Ele pot realiza venituri proprii prin
organizarea unor manifestări cultural - artistice, turistice sau din donaţii şi
sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate.
ART. 54 Comitetul reprezentativ al părinţilor este ales în adunarea generală a comitetelor
de părinţi ale claselor (de regulă la prima şedinţă cu părinţii din anul şcolar) Ia o
dată stabilită de directorul şcolii, după ce acestea au fost constituite. Activitatea este
coordonată de directorul şcolii. Comitetul este format din preşedinte, vicepreşedinte,
casier şi alţi 3-5 membri. Tot în adunarea generală a comitetelor de părinţi se alege o
comisie de cenzori formată din 2-3 membri care verifică activitatea financiară a
comitetului.
ART. 55 Comitetul reprezentativ al parintilor are următoarele atribuţii :
a) sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale atât pentru activităţile curriculare cât şi extracurriculare;
b) sprijină diriginţii, învăţătorii , conducerea şcolii în activităţile
de consiliere şi orientare şcolară, profesională sau de integrare socială a
absolvenţilor;
c) atrage persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare sau
materiale, susţin programele de modernizare a instituţiei;
a premierii elevilor merituoşi la concursuri şcolare sau ca urmare a
rezultatelor foarte bune la sfârşitul anului şcolar precum şi pentru organizarea de
tabere şi excursii în ţară şi străinătate cu elevii ce obţin rezultate de excepţie la
învăţătură şi comportare.
ART. 56 Fondurile realizate de Comitetul reprezentativ ai părinţilor precum şi de
comitetele de părinţi pe clasă vor fi înregistrate conform normativelor în vigoare,
ţinând seama de :
a)sumele înregistrate se consemnează într-un proces verbal în care se
menţionează acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net, care este avizat de
preşedinte, vicepreşedinte şi casierul comitetului ;
b)evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul registrului de
casă; în acest scop se utilizează registrul de procese verbale , chitanţe
fiscale, facturi, acte justificative pentru cheltuielile efectuate.
ART. 57 Comitetul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi prezintă anual
raportul asupra activităţii financiare în şedinţele cu părinţii pe clase.

SECŢIUNEA XI

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC AL ŞCOLII


19
ART.58 Drepturile şi obligaţiile personalului didactic sunt reglementate prin Legea Nr.
1/2011 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.59 Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore pe zi(acestea fiind
constituit din ore de predare, activităţi de planificare şi pregătire pentru ore,
corectare de evaluări şi teme, realizare de fişe şi material didactic, activităţi cu
părinţii şi activităţi extraşcolare ), 40 ore pe săptămână, realizate prin săptămâna de
lucru de 5 zile.
ART.60 Normativele pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din învăţământul
preuniversitar se stabilesc de către Ministerul Educaţiei.
ART.61 Orele de începere şi de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin
regulamentul intern astfel:
8 – 16 secretar
7,30 – 15,30 fochist, muncitor calificat, ingrijitoare
Paznic – nu a fost angajat nimeni datorita blocarii postului.
ART.62 (a) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor.
Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare.
(b) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin.(a) de către personalul didactic
auxiliar şi nedidactic se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de
zile calendaristice după efectuarea acestora.
ART.63 Sunt zile nelucrătoare:
- zilele de repaus săptămânal;
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25 şi 26 decembrie;
- Două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre sărbătorile religioase anuale declarate
astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele
aparţinând acestor culte.
ART.64 (a) Dreptul la concediul de odihnă este garantat prin lege.
Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se
acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime – 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime – 28 de zile lucrătoare.
(b) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se
stabileşte de către consiliul de administraţie împreună cu sindicatul de la nivelul
unităţii de învăţământ, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză .
(c) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de cel puţin 62 de zile,
respectiv 78 de zile calendaristice.
(d) Personalul didactic auxiliar beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar
între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii.
ART:65 (a) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale
20
deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează:
- căsătoria salariatului – 5 zile
- naşterea unui copil – 5 zile
- căsătoria unui copil – 3 zile
- decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor salariatului – 3 zile
- schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului – 5 zile
- decesul bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului – 1 zile
(b) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin.( a)
intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va
continua după efectuarea zilelor libere plătite.
(c) Învoirea personalului angajat de către angajator prevede două zile libere, în
cadrul unui an calendaristic, pentru rezolvarea unor probleme ale angajatului.
ART.66 Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la 30 de zile
lucrătoare concediu fără plată, acordate de conducătorul unităţii de
învăţământ.
Capitolele despre Salarizare şi alte drepturi salariale, Condiţiile de muncă
şi protecţie socială şi Formarea profesională se regăsesc în Contractul
colectiv de muncă unic la nivel de ramură învăţământ, precum şi în Codul
muncii.

SECTIUNEA XII

RELAŢIILE CU STRĂINII
ART. 67 Elevii şcolii pot stabili relaţii în interes personal cu persoane
străine în condiţiile prevederilor actelor normative în vigoare:
a)să aducă la cunoştinţa cadrelor didactice orice relaţii ce urmează să le aibă cu alte
persoane necunoscute;
b) la efectuarea excursiilor în străinătate, să solicite , cu cel puţin 30 de zile înainte,
aprobarea directorului, menţionând ţara, perioada, scopul,
mijlocul de transport folosit; pe timpul deplasărilor în străinătate să aibă o
comportare decentă, să respecte legile stalului în care se află.

SECTIUNEA XIII

ACCESUL PERSOANELOR IN UNITATEA DE INVATAMANT

ART. 68 Asigurarea pazei unitatii de invatamant:


a) paza unitatii nu se realizeaza cu personal specializat – a existat un singur post de
paznic care a fost blocat in anul 2009-drept pentru care nu poate fi aprobat nici planul de
paza;
b) este afisat la loc vizibil, numarul de telefon al organelor de politie/jandarmerie la
care profesorul de serviciu poate apela.

ATR.69 Asigurarea serviciului pe scoala


(1) Elevii de serviciu şi profesorii de serviciu pe şcoală se prezintă la posturi la ora 7.45 şi
21
îşi încheie activitatea la ora 14.

- Elevii solicită de la cancelarie registrul pentru evidenta accesului vizitatorilor in


spatiile unitatii de invatamant, caietul elevului de serviciu, clopoţelul, ecusoanele;
- Elevii sună de ieşire în pauză şi de intrare în clasă conform orarului stabilit;
- Elevii legitimează şi notează în registru numele persoanelor străine care au solicitat
accesul în instituţie;
- Elevii transmit profesorului de serviciu pe şcoală evenimentele deosebite petrecute
în timpul orelor / pauzelor;
- Şeful grupei de profesori de serviciu pe şcoală, care se află în ziua metodică, asigură
permanenţa până la ora 14,15;
- Profesorii de serviciu controlează şi coordonează activitatea elevilor de serviciu din
sectorul pe care îl are în primire;
- Profesorii de serviciu supraveghează intrarea elevilor în şcoală/clasă şi interzice
accesul persoanelor străine pe uşa de intrare a elevilor;
- Poarta de la intrarea elevilor va fi închisă în timpul orelor.

(2) Profesorul de serviciu verifică ordinea şi disciplina în pauze, pe coridoare şi în curtea


şcolii;

(3) Profesorul de serviciu ia măsuri de atenuare a conflictelor iscate în şcoală pe perioada


pauzei şi informează conducerea şcolii în cazul în care situaţia o cere;

(4) Profesorul avizează părăsirea unităţii şcolare de către elevii aflaţi în situaţii speciale,
după ce a fost trecut in caietul elevului de serviciu motivul invoirii si dupa ce acesta va
semna;

(5) La sfârşitul programului, şeful grupei de serviciu verifică sălile de clasă şi asigură
siguranţa cataloagelor;

(6) Profesorii de serviciu completează în registrul „Procese verbale – serviciu pe şcoală”


evenimentele constatate în timpul programului;

ATR.70 Accesul in unitatea de invatamant:

a) Accesul in unitate al persoanelor straine

1. Accesul persoanelor străine se va face pe singura intrare existenta.


2. Toate persoanele din afara unităţii care intra în şcoală vor fi legitimate de elevul de
serviciu - care înregistrează datele din B.I/C.I în registrul special de intrare-ieşire
în/din unitate, ora intrării, motivul vizitei şi persoana la care doreşte să meargă.
3. Profesorii si elevii de serviciu răspund în orice moment de prezenţa oricărei
persoane străine în incinta şcolii.
3. Persoanele străine se legitimează în incinta şcolii cu ecusonul „Vizitator".

22
4. Personalul de monitorizare şi control cum ar fi : inspectori şcolari, inspectori de
specialitate, inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează în
registru, dar nu li se opreşte CI şi nici nu primesc legitimaţie de vizitatori.
5. La părăsirea şcolii, în acelaşi registru, elevul de serviciu completează data ieşirii din
unitatea şcolară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator.
6. În cazul în care persoanele străine pătrund în şcoală fără a se legitima şi a fi
înregistrate în registrul de intrări-ieşiri de la poartă, directorul unităţii/profesorul de
serviciu va solicita intervenţia poliţiei şi aplicarea prevederilor legii nr. 61 privind
interzicerea accesului persoanelor străine în instituţiile publice.
7. Este interzis accesul în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice
sau a celor turbulente.

b) Accesul parintilor/reprezentantilor legali in incintele si in cladirile unitatilor de


invatamant preuniversitar este permis in urmatoarele cazuri:

1. la solicitarea invatatorilor/dirigintilor/profesorilor / conducerii unitatilor de


invatamant
2.la sedintele/consultatiile/lectoratele cu parintii organizate de personalul didactic
3.pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situatii
scolare care implica relatia directa a parintilor cu personalul secretariatului/cabinetului
medical/conducerea unitatii/
4. la intalnirile solicitate de parinti programate de comun acord cu invatatorii/dirigintii
5.la diferite evenimente publice si activitati scolare/extracurriculare organizate in cadrul
unitatilor de invatamant, la care sunt invitati sa participe parintii.
6.accesul parintilor este permis in zilele programelor de audienta

c ) Accesul in unitate al elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si al


personalului nedidactic

1. Accesul tuturor persoanelor se va face pe singura intrare existenta .


2. Elevii pot intra în unitatea şcolară numai dacă poartă UNIFORMA SCOLII ( tricou
/cămaşă/alba , pantalon/fusta/sacou /bleumarin).
3. Elevii care nu poartă uniformă sunt reţinuţi de către profesorul de serviciu. Accesul
acestora în şcoală se face numai după ce profesorul de serviciu/elevul de serviciu a
notat numele acestora, clasa din care fac parte şi numele dirigintelui într-un registru
special.
4. Ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, cu
excepţia situaţiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ieşi numai după
profesorul de serviciu va trece într-un registru special motivul învoirii, iar elevul va
semna.
23
5. Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face pe
baza legitimaţiei de serviciu.
6. Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate
în dotarea şcolii, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ,
activitatea în şcoală este monitorizată video .
7. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii
nr.667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucraea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date şi legii nr.506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice.

CAPITOLUL III

DISPOZIŢII FINALE
ART.71 (1) Prezentul regulament se va completa cu dispoziţii legale emise de Ministerul
Educaţiei Nationale
(2) Regulamentul va fi revizuit de comisia de redactare la începutul fiecărui an
şcolar până la data de 15 septembrie, iar în cazuri speciale, se vor adăuga note
recomandate de MEN în cursul anului şcolar.

Notă:
1. Conform recomandărilor MEN în Şcoala Gimnazială Ioan Grigorescu
Ploieşti se interzice comercializarea manualelor şi auxiliarelor de către
cadrele didactice .

2. Primirea unor foloase necuvenite de către personalul şcolii este considerată


fraudă şi va fi sancţionătă conform legislaţiei în vigoare.

3. Încălcarea procedurii de evaluare a elevilor şi a personalului şcolii va fi


sancţionată conform legii.

4. Utilizarea defectuasă a resurselor bugetare şi extrabugetare este


considerată fraudă şi sancţionată ca atare.

Director, Consilier educativ,


Prof. Gabriela Iancu Prof.Amalia Iuja

24

S-ar putea să vă placă și