Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

1. INFORMAŢII GENERALE
Numele şi prenumele elevului: F. E.
Clasa: a IV-a
Adresa: str. …………….., Brăila
Tipul de deficienţă/handicap – gradul/nivelul de deficienţă: Deficienţă mintală – Intelect de limită
Domeniul de interventie / Disciplina: Cognitiv/ Limba Română
Specialişti implicaţi: - profesor itinerant: Hornea Florentina
- Profesor învăţământ primar: T. A.

2. EVALUARE INIŢIALĂ
Instrumente folosite în evaluare:
fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, fise de evaluare
initiala.
Observatii:
 vocabular sărac;
 citeste in ritm propriu;
 raspunde oral la intrebari;
 foloseste reguli generale: alineat, majuscule, semne de punctuatie daca i se reaminteste de profesor;
 în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică corect, inversiuni de
litere;
3. SCOPURILE PROGRAMULUI:
Prin acest program am urmărit:
 recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce priveste citirea constientă;
 antrenarea elevei în activităţi plăcute pentru a o stimula;
 dezvoltarea abilităţilor de citire a propoziţiilor;
 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 antrenarea elevei în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;
4. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE
Data realizarii PIP: 6 octombrie 2015
Data revizuirii PIP: 1 februarie 2016

Metode şi Perioada de Criterii minimale de apreciere a Metode şi Monitorizare


OBIECTIVE mijloace de intervenţie progreselor instrumente
Oct Nov. Dec.
realizare de evaluare
- formulează întrebări pentru stabilirea sensului global al ○
- să sesizeze sensul global al mesajului; Aprecieri
unui mesaj, identificând Conversaţia 6. X. 2015 – - desprinde elementele esenţiale dintr-un mesaj ascultat; stimulative
aspectele principale şi de Explicaţia 15.I.2016 Îndrumarea
detaliu la care se referă un Jocul didactic Observarea
mesaj oral Observaţia comportamen-
Citirea tului
- să deducă sensul unui explicativă - determină sensul cuvintelor prin raportare la conţinut; de cititor ○
cuvânt necunoscut prin Manualul - găseşte sinonime si antonime cuvintelor date; Valorizarea
raportare la mesajul audiat Caietul pozitivă
elevului permanentă
-să construiască texte orale - alcătuieşte texte orale pe baza unor benzi desenate; Observarea ○
scurte pe baza unui suport - construieşte texte orale pe baza unui plan de idei; sistematică
vizual dat - povesteşte întâmplări reale din experienţa personală; Evaluarea orală
şi scrisă
-să citească în mod conştient, - citeşte fluent texte cunoscute cu intonaţia adecvată ◒ ○
corect, fluent şi expresiv un impusă de semnele de punctuaţie,
text cunoscut - răspunde corect la întrebările textului;
- povesteşte oral un fragment fără sprijin;

-să redea prin cuvinte proprii - răspunde corect la întrebările textului; ◒ ○


conţinutul unui fragment - - povesteşte oral un fragment fără sprijin;
dintr-un text citit

Evaluare sumativa 18-29 I 2016 - Îndeplineşte cerinţele minime din P.I.P. fişe de evaluare

○ – obiectiv realizat ◒ - obiectiv partial realizat ● – obiectiv nerealizat


Data realizarii PIP: 15 februarie 2016
Data revizuirii PIP: 3 iunie 2016

Metode şi Perioada de Criterii minimale de apreciere a Metode şi Monitorizare


OBIECTIVE mijloace de intervenţie progreselor instrumente
III IV V
realizare de evaluare
O1 - să identifice elemente de - recunoaşte titlul, autorul, alineatele;
bază ale organizării textului - recunoaşte textul care reprezintă o ilustraţie în reclamele Aprecieri
literar/nonliterar în pagină; Conversaţia 15 II – 3.VI scrise; stimulative
Explicaţia 2016 Îndrumarea
O2- să desprindă ideile Jocul didactic - delimitează un text narativ în fragmente logice; Observarea
principale dintr-un text citit; Observaţia - identifică personajele şi relatează întâmplările într-o comportamen-
Citirea succesiune logică, tului
explicativă de cititor
O1- să recunoască în texte Manualul - cu sprijin identifica părţile de vorbire învăţate: Valorizarea
diferite elemente de Caietul substantivul, adjectivul, pronumele, verbul; pozitivă
construcţie a comunicării elevului - cu ajutor identifica părţile principale de propoziţie învăţate permanentă
studiate; (subiect, predicat) şi părţile secundare de propoziţie; Observarea
O2 - să sa scrie corect, lizibil -scrie, copiaza sau transcrie texte date, incadrandu-se in sistematică
si îngrijit texte; pagina, respectand spatiul dintre cuvinte; Evaluarea orală
O3 - să aşeze corect în pagină şi scrisă
textele scrise, respectând - identifica alineatele si titlul, plasandu-le corect pe
scrierea cu alineate şi spaţiul pagina caietului;
liber între cuvinte, scrierea
caligrafică / lizibilă;
Evaluare sumativa 6-17 .VI. 2016 - Îndeplineşte cerinţele minime din P.I.P. fişe de evaluare

○ – obiectiv realizat ◒ - obiectiv partial realizat ● – obiectiv nerealizat


PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

1. INFORMAŢII GENERALE
Numele şi prenumele elevului: F. E.
Clasa: a IV-a
Adresa: str……………………, Brăila
Tipul de deficienţă/handicap – gradul/nivelul de deficienţă: Deficienţă mintală – Intelect de limită
Domeniul de interventie / Disciplina: Cognitiv/ Matematica
Specialişti implicaţi: - profesor itinerant: Hornea Florentina
- Profesor învăţământ primar: T. A.

2. EVALUARE INIŢIALĂ
Instrumente folosite în evaluare:
fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, fise de evaluare
initiala.
Observatii:
- scrie cu cifre numere scrise cu litere cu mici erori;
- numără din 2 în 2 cu ajutor;
- indica oral si in scris succesiuni de numere cu ajutor.
- descompune numere dupa model.
- plasează acţiuni în timp cu ajutor;
- ordonează crescător, descrescător cu ajutor;
- descompune numere date în zeci şi unităţi după model şi cu explicaţii permanente;
- compară numere folosind simbolurile <, >, =;
- efectuează cu mici erori adunări şi scăderi;
- rezolvă probleme făcând doar o singură operaţie.
.
3. SCOPURILE PROGRAMULUI:
Prin acest program am urmărit:
 recuperarea laturilor disfuncţionale în ceea ce priveste efectuarea calculelor matematice;
 antrenarea elevei în activităţi matematice distractive pentru a o stimula;
 dezvoltarea abilităţilor de citire si scriere a numerelor;
 dezvoltarea abilitatilor de calcul rin joc;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 antrenarea elevei în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;
4. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE
Data realizarii PIP: 6 octombrie 2015
Data revizuirii PIP: 1 februarie 2016

Metode şi Perioada de Criterii minimale de apreciere a Metode şi Monitorizare


OBIECTIVE mijloace de intervenţie progreselor instrumente
Oct Nov. Dec.
realizare de evaluare
 reprezinta numerele punând în evidenţă sistemul ◒ ○
- să înţeleagă şi să utilizeze poziţional de scriere a cifrelor cu ajutor; observarea
sistemul poziţional de - conversaţia 6. X. 2015 –  număra cu start şi pasi daţi, crescător şi descrescător, sistematică
formare a numerelor - explicaţia 15.I.2016 cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. aprecierea
naturale; - exerciţiul  participa la jocuri de numărare cu obiecte în care fişe de lucru
- exerciţii şi grupurile de câte 10, 100, se înlocuiesc cu un alt obiect; evaluare orală
- să scrie, să citească, să jocuri - reprezenta prin desene adecvate dupa model, numerele evaluare scrisă ○
compare, să estimeze şi să didactice studiate; evaluare
ordoneze numere naturale - lucrul -ordoneaza numerele utilizând modele semnificative (axa formativă
individual şi numerelor); evaluare
- să efectueze operaţii de în echipă - rezolva exerciţii de adunare şi de scădere cu numere sumativă
◒ ○
adunare şi de scădere: -fişe de lucru naturale de la 0 la 1000 fără şi cu trecere peste ordin; portofoliu
- cu numere naturale de la 0 -caietul - participa la jocuri de observare a legăturii dintre adunare
la elevului şi scădere.
1 000 fără şi cu trecere peste
ordin
să efectueze operaţii de - rezolva cu tabla inmultirii in fata exerciţii de înmulţire şi ◒ ○
înmulţire şi împărţire cu de împărţire cu numere naturale de la 0 la 100;
numere naturale mai mici - rezolva exerciţii de înmulţire a unui număr de două
decât 100 cifre cu un număr de o cifră doar sub indrumare pas cu
pas;
- efectueaza exerciţii de calcul cu numere naturale,
urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor şi
folosirea corectă a parantezelor doar cu ajutor;
- observa legătura dintre operaţiile cu numere naturale si
efectueaza proba cu sprijin;
Evaluare sumativa 18-29 I 2016 - Îndeplineşte cerinţele minime din P.I.P. fişe de evaluare

○ – obiectiv realizat ◒ - obiectiv partial realizat ● – obiectiv nerealizat


Data realizarii PIP: 15 februarie 2016
Data revizuirii PIP: 3 iunie 2016

Metode şi Perioada de Criterii minimale de apreciere a Metode şi Monitorizare


OBIECTIVE mijloace de intervenţie progreselor instrumente
III IV V
realizare de evaluare
O1 - să rezolve probleme care  rezolva cu sprijin probleme cu date numerice;
presupun două operaţii - recunoaşte situaţiile concrete sau expresiile care cer observarea
dintre cele învăţate - conversaţia 15 II – 3.VI efectuarea unor adunări sau scăderi (“au fost şi au mai sistematică
- explicaţia 2016 venit”, “s-au pierdut”); aprecierea
O2- să exprime oral, în - exerciţiul  citeste enunţul unei probleme; reda liber, cu voce tare, fişe de lucru
cuvinte proprii, etape ale - exerciţii şi enunţul; evaluare orală
rezolvării unor probleme jocuri evaluare scrisă
O3-să recunoască şi să didactice - decupeaza figuri desenate; evaluare
descrie forme plane şi - lucrul - identifica formele plane şi formele spaţiale pe modele formativă
spaţiale, să clasifice obiecte individual şi fizice şi în mediul înconjurător; deseneaza forme plane cu evaluare
şi desene după criterii variate în echipă şablon; sumativă
-fişe de lucru - descrie figuri plane şi corpuri cu observarea vârfurilor, portofoliu
-caietul laturilor, feţelor; sorteaza obiectele după forma lor;
elevului - identifica interiorul şi exteriorul unei figuri;
O4-să utilizeze unităţi de - plaseaza în timp evenimente în funcţie de un reper;
măsură pentru timp şi unităţi - ordoneaza cronologic imagini;
monetare - citeste ceasul; reprezinta pe un ceas-model diversel ore;
- identifica monedele necesare pentru cumpărarea unui
obiect;
- compara sume de bani.
O5 - să utilizeze instrumente - compara măsurile unor mărimi;
şi unităţile de măsură - ordoneaza obiecte date, în funcţie de lungimea,
standard şi nonstandard grosimea, întinderea sau forma lor;
pentru lungime, capacitate, - utilizeaza instrumentele şi unităţile de măsură potrivite
masă, timp şi unităţile (standard şi nonstandard) pentru efectuarea unor
monetare în situaţii variate măsurători;
- ordoneaza imagini în funcţie de succesiunea derulării lor
în timp;
- citeste ceasul, reprezenta pe un ceas model diverse ore;
- înregistreaza activităţile desfăşurate într-un interval de timp;
- scrie data(zi, lună);
-recunoaşte valoarea monedelor şi a bancnotelor.
Evaluare sumativa 6-17 .VI. 2016 - Îndeplineşte cerinţele minime din P.I.P. fişe de evaluare

○ – obiectiv realizat ◒ - obiectiv partial realizat ● – obiectiv nerealizat