Sunteți pe pagina 1din 23

HOTĂRÂRE Nr.

852 din 13 august 2008


pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

Text în vigoare începând cu data de 5 decembrie 2012


REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza


actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, până la 5 decembrie 2012.

Act de bază
#B: Hotărârea Guvernului nr. 852/2008

Acte modificatoare
#M1: Hotărârea Guvernului nr. 848/2009
#M2: Hotărârea Guvernului nr. 1205/2009
#M3: Hotărârea Guvernului nr. 1204/2009
#M4: Hotărârea Guvernului nr. 511/2010
#M5: Hotărârea Guvernului nr. 1181/2011
#M6: Hotărârea Guvernului nr. 1161/2012

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai


sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este
indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă,
în forma #M1, #M2 etc.

#CIN
NOTĂ:
Prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism
şi profesii liberale nr. 1096/2008 au fost aprobate Normele metodologice
privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică.

#B
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Prezenta hotărâre reglementează normele şi criteriile de atestare a staţiunilor
turistice în scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice.
ART. 2
Se atestă ca staţiune turistică de interes naţional sau local, după caz,
localitatea ori partea unei localităţi care dispune de resurse naturale şi antropice

1
şi care îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în
anexa nr. 1.
ART. 3
(1) Atestarea staţiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la solicitarea autorităţilor
administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2) Atestarea ca staţiune turistică nu schimbă rangul localităţii stabilit în
condiţiile legii.
ART. 4
(1) Autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale o cerere-tip,
potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, şi documentaţia pentru atestarea
staţiunii turistice, care trebuie să cuprindă:
a) monografia turistică;
b) documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizate şi
aprobate conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
planul urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia şi planul urbanistic
zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
c) fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru
staţiunile turistice de interes naţional şi conform modelului prevăzut în anexa nr.
4 pentru staţiunile turistice de interes local;
d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a
specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
(2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă
următoarele capitole principale:
a) consideraţii generale privind poziţia geografică, infrastructura, cadrul
natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu şi factori naturali de risc;
b) analiza potenţialului turistic în funcţie de tipul staţiunii turistice: factorii
naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;
c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de
primire turistice şi de agrement, informaţii privind circulaţia turistică.
ART. 5
Documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice se depune la Ministerul
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care,
în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmeşte proiectul de
hotărâre a Guvernului pentru atestarea staţiunii turistice. În cazul în care
localitatea sau partea din localitate nu întruneşte toate criteriile pentru a fi
atestată ca staţiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va informa în scris, în acelaşi termen,
autoritatea administraţiei publice locale interesată.
ART. 6

2
(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
autorităţile locale care au în administrare localităţi sau părţi de localităţi atestate
ca staţiuni turistice de interes local, respectiv naţional au obligaţia de a depune
fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în
anexa nr. 4.
(2) Nedepunerea fişei staţiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage
retragerea statutului de staţiune turistică al localităţii sau părţii de localitate
atestate ca staţiune turistică.
ART. 7
În scopul unei mai bune informări a turiştilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului
de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localităţile ori părţi
ale acestora, atestate ca staţiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi
semnalizate pe drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea
în staţiunea turistică.
ART. 8
(1) Achiziţionarea panourilor indicatoare se realizează de autorităţile
administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află staţiunea turistică,
în condiţiile legii.
(2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni
de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% şi
maro pantone 291 C 100%, având conţinutul: "Staţiune turistică de interes
naţional" sau "Staţiune turistică de interes local", după caz, şi se montează pe
suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localităţii.
(3) Consiliile locale au obligaţia de a monta şi de a întreţine panourile
indicatoare prevăzute la alin. (2).
ART. 9
(1) Staţiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unităţii
administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.
(2) Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a respecta
criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.
(3) Veniturile obţinute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului
pe plan local şi promovării acestuia, precum şi finanţării proiectelor de
reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 10
(1) Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii
specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după
caz, şi în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale.
(2) Sediile centrelor naţionale de informare şi promovare turistică trebuie să
fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în apropierea
obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor
imobile cu acces facil pentru turişti.

3
(3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naţionale
de informare şi promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale în termen
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 11
(1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii
Liberale propune retragerea atestării unei staţiuni turistice, prin hotărâre a
Guvernului, în cazul în care staţiunea turistică atestată conform legislaţiei
anterioare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Evaluarea îndeplinirii normelor şi criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre
se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.
ART. 12
Localităţile sau părţile unor localităţi atestate ca staţiuni turistice de interes
naţional ori local, conform legislaţiei anterioare privind atestarea staţiunilor
turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care
îndeplinesc criteriile de atestare a staţiunilor turistice prevăzute în prezenta
hotărâre.
ART. 13
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 14
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului
nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor
turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13
iulie 2006.

ANEXA 1

____________________________________________________________________
__________
|Nr. | Criterii obligatorii de atestare a staţiunii
turistice|Staţiune|Staţiune|
|crt.| |de
|de |
| |
|interes |interes |
| |
|naţional|local |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea
mediului |
|___________________________________________________________________
___________|

4
| 1.| Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi| x
| x |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 2.| Existenţa studiilor şi documentelor care atestă | x
| x |
| | prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură (ape |
| |
| | minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat|
| |
| | etc.) din punct de vedere calitativ şi cantitativ |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 3.| Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, | x
| x |
| | hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali de |
| |
| | cură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, |
| |
| | după caz |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| Accesul şi drumurile spre/în staţiune
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 4.| Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de | x
| x |
| | circulaţie |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 5.| Transport în comun între staţiunea turistică şi gara | x
| x |
| | sau autogara care o deserveşte |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| Utilităţi urban-edilitare
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 6.| Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport | x
| - |
| | pentru urgenţe medicale |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 7.| Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru | -
| x |
| | urgenţe medicale |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|

5
| 8.| Punct farmaceutic | x
| x |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 9.| Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă | x
| x |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 10.| Apă curentă | x
| x |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 11.| Canalizare | x
| x |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 12.| Energie electrică | x
| x |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| Structuri de primire turistice şi de agrement
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 13.| Număr minim de locuri în structuri de primire | 500
| 100 |
| | turistice clasificate, din care minimum 30% |
| |
| | clasificate la categoriile 3 - 5 stele/flori, cu |
| |
| | excepţia campingurilor |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 14.| Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral | x
| x |
| | trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de |
| |
| | salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutor.|
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 15.| Localităţile montane trebuie să dispună de servicii | x
| x |
| | de salvare montană - salvamont. |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 16.| Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi | x
| x |
| | plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă) |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 17.| Terenuri de joacă pentru copii | x
| x |

6
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| Informare şi promovare turistică
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 18.| Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de | x
| x |
| | orientare şi informare, tipărite pe suport electronic |
| |
| | sau web site |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|
| 19.| Realizarea de materiale de promovare a staţiunii | x
| x |
| | turistice şi a zonei |
| |
|____|_______________________________________________________|______
__|________|

____________________________________________________________________
__________
|Nr. | Criterii suplimentare de atestare a |
Punctaj acordat |
|crt.| staţiunii turistice |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 1.| Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv |
10 |
| | vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care |
|
| | deserveşte staţiunea turistică. |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 2.| Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara |
10 |
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 3.| Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de |
10 |
| | servicii: bancă, schimb valutar, agenţie de turism |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 4.| Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate |
30 |
| | totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor |
|
| | existente în staţiune |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|

7
| 5.| Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată |
20 |
| | conform normelor legale în vigoare |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 6.| Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi |
20 |
| | utilizarea resurselor minerale terapeutice |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 7.| Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în |
10 |
| | spaţii construite, săli pentru întreţinere (fitness) |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 8.| Parc amenajat | 5
puncte pentru |
| | |
fiecare, maximum|
| | | 30 de
puncte |
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 9.| Trasee turistice montane omologate, marcate şi | 5
puncte pentru |
| | afişate, dacă este cazul |
fiecare, maximum|
| | | 30 de
puncte |
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 10.| Bază pentru valorificarea resurselor naturale |
30 |
| | terapeutice, dacă este cazul |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 11.| Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor |
15 |
| | (agrement nautic, tenis, fotbal etc.) |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 12.| Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de | 10
puncte pentru|
| | condiţii pentru practicarea schiului trebuie să aibă |
fiecare, maximum|
| | amenajate cel puţin o pârtie de schi omologată şi | 50 de
puncte |
| | mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|

8
| 13.| Organizarea de evenimente turistice, culturale, | 10
puncte pentru|
| | sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de |
fiecare, maximum|
| | calendar | 30 de
puncte |
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 14.| Centre de informare şi promovare turistică, cu |
30 |
| | personal permanent care să deservească exclusiv |
|
| | centrul |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 15.| Asigurarea legăturii permanente on-line dintre |
20 |
| | structurile de primire turistice cu funcţiuni de |
|
| | cazare şi centrul de informare şi promovare turistică |
|
|____|_______________________________________________________|______
___________|
| 16.| Canalizare centralizată |
50 |
|____|_______________________________________________________|______
___________|

Punctaj minim pentru atestarea ca staţiune de interes naţional - 135 de puncte.


Punctaj minim pentru atestarea ca staţiune de interes local - 90 de puncte.

ANEXA 2

CERERE
de atestare ca staţiune turistică de interes naţional/local (după caz)

(model)

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ,


TURISM ŞI PROFESII LIBERALE

Domnule ministru,

Consiliul Local ...................................................., judeţul .........................., vă


înaintează documentaţia prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor
turistice, în vederea atestării ca staţiune turistică de interes naţional/local (după
caz) a localităţii ............................

9
Reprezentantul consiliului local,
.................................
(numele şi prenumele)

Semnătura
.........................

Data ....................

ANEXA 3

FIŞA
staţiunii turistice de interes naţional

Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi


suplimentare mai sus prezentate.

____________________________________________________________________
__________
|Nr. | Criterii obligatorii de atestare a |Criterii
|Sunt |
|crt.| staţiunii turistice
|obligatorii|îndeplinite|
| | | |
Da/Nu |
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea
mediului |
|___________________________________________________________________
___________|
| 1.| Amplasarea într-un cadru natural fără factori | x |
|
| | poluanţi | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 2.| Existenţa studiilor şi documentelor care atestă | x |
|
| | prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură| |
|
| | (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, | |
|
| | saline, bioclimat etc.) din punct de vedere | |
|
| | calitativ şi cantitativ | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 3.| Constituirea perimetrelor de protecţie | x |
|

10
| | ecologică, hidrogeologică şi sanitară a | |
|
| | factorilor naturali de cură, în conformitate cu | |
|
| | legislaţia în vigoare, după caz | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Accesul şi drumurile spre/în staţiune
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 4.| Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de | x |
|
| | circulaţie | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 5.| Transport în comun între staţiunea turistică şi | x |
|
| | gara sau autogara care o deserveşte | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Utilităţi urban-edilitare
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 6.| Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de | x |
|
| | transport pentru urgenţe medicale | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 7.| Punct de prim ajutor şi mijloc de transport | - |
|
| | pentru urgenţe medicale | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 8.| Punct farmaceutic | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 9.| Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 10.| Apă curentă | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 11.| Canalizare | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|

11
| 12.| Energie electrică | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Structuri de primire turistice şi de agrement
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 13.| Număr minim de locuri în structuri de primire | 500 |
|
| | turistice clasificate, din care minimum 30% | |
|
| | clasificate la categoriile 3 - 5 stele/flori, | |
|
| | cu excepţia campingurilor | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 14.| Localităţile sau părţile de localităţi de pe | x |
|
| | litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, | |
|
| | posturi de salvare acvatică - salvamar şi | |
|
| | posturi de prim ajutor. | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 15.| Localităţile montane trebuie să dispună de | x |
|
| | servicii de salvare montană - salvamont | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 16.| Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer | x |
|
| | liber şi plimbări (drumuri pietonale, locuri | |
|
| | de promenadă) | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 17.| Terenuri de joacă pentru copii | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Informare şi promovare turistică
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 18.| Semnalizarea obiectivelor turistice cu | x |
|
| | indicatoare de orientare şi informare, tipărite | |
|
| | pe suport electronic sau web site | |
|

12
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 19.| Realizarea de materiale de promovare a | x |
|
| | staţiunii turistice şi a zonei | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|

____________________________________________________________________
__________
|Nr. | Criterii suplimentare de atestare a | Punctaj |
Punctaj |
|crt.| staţiunii turistice | acordat |
îndeplinit|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 1.| Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, | 10 |
|
| | inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să | |
|
| | oprească în gara care deserveşte staţiunea | |
|
| | turistică. | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 2.| Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara| 10 |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 3.| Spaţii comerciale şi pentru activităţi de | 10 |
|
| | prestări de servicii: bancă, schimb valutar, | |
|
| | agenţie de turism | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 4.| Săli de spectacole şi de conferinţe cu o | 30 |
|
| | capacitate totală egală cu minimum 40% din | |
|
| | numărul locurilor existente în staţiune | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 5.| Asistenţă medicală balneară, după caz, | 20 |
|
| | acreditată conform normelor legale în vigoare | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 6.| Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi | 20 |
|

13
| | utilizarea resurselor minerale terapeutice | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 7.| Amenajări şi dotări pentru servicii de | 10 |
|
| | revigorare în spaţii construite, săli pentru | |
|
| | întreţinere (fitness) | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 8.| Parc amenajat | 5 puncte |
|
| | | pentru |
|
| | | fiecare, |
|
| | | maximum 30|
|
| | | de puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 9.| Trasee turistice montane omologate, marcate şi | 5 puncte |
|
| | afişate, dacă este cazul | pentru |
|
| | | fiecare, |
|
| | | maximum 30|
|
| | | de puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 10.| Bază pentru valorificarea resurselor naturale | 30 |
|
| | terapeutice, dacă este cazul | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 11.| Amenajări şi dotări pentru pentru practicarea | 15 |
|
| | sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal | |
|
| | etc.) | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 12.| Localităţile sau părţile de localităţi care | 10 puncte |
|
| | dispun de condiţii pentru practicarea schiului | pentru |
|
| | trebuie să aibă amenajate cel puţin o pârtie de | fiecare, |
|

14
| | schi omologată şi mijloacele de transport pe | maximum 50|
|
| | cablu corespunzătoare. | de puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 13.| Organizarea de evenimente turistice, culturale, | 10 puncte |
|
| | sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază | pentru |
|
| | de calendar | fiecare, |
|
| | | maximum 30|
|
| | | de puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 14.| Centre de informare şi promovare turistică, cu | 30 |
|
| | personal permanent care să deservească exclusiv | |
|
| | centrul | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 15.| Asigurarea legăturii permanente on-line dintre | 20 |
|
| | structurile de primire turistice cu funcţiuni | |
|
| | de cazare şi centrul de informare şi promovare | |
|
| | turistică | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 16.| Canalizare centralizată | 50 |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 17.| Total | Sunt |
|
| | | necesare |
|
| | | minimum |
|
| | | 135 de |
|
| | | puncte. |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|

Preşedintele consiliului local,


...............................
(numele şi prenumele)

15
Semnătura
...............................
Data
...............................

ANEXA 4

FIŞA
staţiunii turistice de interes local

Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi


suplimentare mai sus prezentate.

____________________________________________________________________
__________
|Nr. | Criterii obligatorii de atestare a |Criterii
|Sunt |
|crt.| staţiunii turistice
|obligatorii|îndeplinite|
| | | |
Da/Nu |
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea
mediului |
|___________________________________________________________________
___________|
| 1.| Amplasarea într-un cadru natural fără factori | x |
|
| | poluanţi | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 2.| Existenţa studiilor şi documentelor care atestă | x |
|
| | prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură| |
|
| | (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, | |
|
| | saline, bioclimat etc.) din punct de vedere | |
|
| | calitativ şi cantitativ | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 3.| Constituirea perimetrelor de protecţie | x |
|
| | ecologică, hidrogeologică şi sanitară a | |
|
| | factorilor naturali de cură, în conformitate cu | |
|

16
| | legislaţia în vigoare, după caz | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Accesul şi drumurile spre/în staţiune
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 4.| Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de | x |
|
| | circulaţie | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 5.| Transport în comun între staţiunea turistică şi | x |
|
| | gara sau autogara care o deserveşte | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Utilităţi urban - edilitare
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 6.| Punct de prim ajutor şi mijloc de transport | x |
|
| | pentru urgenţe medicale | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 7.| Punct farmaceutic | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 8.| Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 9.| Apă curentă | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 10.| Canalizare | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 11.| Energie electrică | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Structuri de primire turistice şi de agrement
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 12.| Număr minim de locuri în structuri de primire | 100 |
|

17
| | turistice clasificate, din care minimum 30% | |
|
| | clasificate la categoriile 3 - 5 stele/flori, | |
|
| | cu excepţia campingurilor | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 13.| Localităţile sau părţile de localităţi de pe | x |
|
| | litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, | |
|
| | posturi de salvare acvatică - salvamar şi | |
|
| | posturi de prim ajutor. | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 14.| Localităţile montane trebuie să dispună de | x |
|
| | servicii de salvare montană - salvamont | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 15.| Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber| x |
|
| | şi plimbări (drumuri pietonale, locuri de | |
|
| | promenadă) | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 16.| Terenuri de joacă pentru copii | x |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| Informare şi promovare turistică
|
|___________________________________________________________________
___________|
| 17.| Semnalizarea obiectivelor turistice cu | x |
|
| | indicatoare de orientare şi informare tipărite | |
|
| | pe suport electronic sau web site | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 18.| Realizarea de materiale de promovare a staţiunii| x |
|
| | turistice şi a zonei | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|

18
____________________________________________________________________
__________
|Nr. | Criterii suplimentare de atestare a | Punctaj |
Punctaj |
|crt.| staţiunii turistice | acordat |
îndeplinit|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 1.| Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, | 10 |
|
| | inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să | |
|
| | oprească în gara care deserveşte staţiunea | |
|
| | turistică. | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 2.| Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara| 10 |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 3.| Spaţii comerciale şi pentru activităţi de | 10 |
|
| | prestări de servicii: bancă, schimb valutar, | |
|
| | agenţie de turism | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 4.| Săli de spectacole şi de conferinţe cu o | 30 |
|
| | capacitate totală egală cu minimum 40% din | |
|
| | numărul locurilor existente în staţiune | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 5.| Asistenţă medicală balneară, după caz, | 20 |
|
| | acreditată conform normelor legale în vigoare | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 6.| Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi | 20 |
|
| | utilizarea resurselor minerale terapeutice | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 7.| Amenajări şi dotări pentru servicii de | 10 |
|
| | revigorare în spaţii construite, săli pentru | |
|

19
| | întreţinere (fitness) | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 8.| Parc amenajat | 5 puncte |
|
| | | pentru |
|
| | | fiecare, |
|
| | | maximum 30|
|
| | | de puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 9.| Trasee turistice montane omologate, marcate şi | 5 puncte |
|
| | afişate, dacă este cazul | pentru |
|
| | | fiecare, |
|
| | | maximum 30|
|
| | | de puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 10.| Bază pentru valorificarea resurselor naturale | 30 |
|
| | terapeutice, dacă este cazul | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 11.| Amenajări şi dotări pentru practicarea | 15 |
|
| | sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal | |
|
| | etc.) | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 12.| Localităţile sau părţile de localităţi care | 10 puncte |
|
| | dispun de condiţii pentru practicarea schiului | pentru |
|
| | trebuie să aibă amenajate cel puţin o pârtie de | fiecare, |
|
| | schi omologată şi mijloacele de transport pe | maximum 50|
|
| | cablu corespunzătoare. | de puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 13.| Organizarea de evenimente turistice, culturale, | 10 puncte |
|

20
| | sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază | pentru |
|
| | de calendar | fiecare, |
|
| | | maximum 30|
|
| | | de puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 14.| Centre de informare şi promovare turistică, cu | 30 |
|
| | personal permanent care să deservească exclusiv | |
|
| | centrul | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 15.| Asigurarea legăturii permanente on-line dintre | 20 |
|
| | structurile de primire turistică cu funcţiuni de| |
|
| | cazare şi centrul de informare şi promovare | |
|
| | turistică | |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 16.| Canalizare centralizată | 50 |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|
| 17.| Total | Punctaj |
|
| | | minim |
|
| | | necesar |
|
| | | 90 de |
|
| | | puncte |
|
|____|_________________________________________________|___________|
___________|

Preşedintele consiliului local,


...............................
(numele şi prenumele)

Semnătura
...............................
Data
...............................

ANEXA 5

21
LISTA
localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local

I. Staţiuni turistice de interes naţional:


1. Amara - judeţul Ialomiţa
2. Azuga - judeţul Prahova
3. Buşteni - judeţul Prahova
4. Buziaş - judeţul Timiş
5. Băile Govora - judeţul Vâlcea
6. Băile Felix - judeţul Bihor
7. Băile Herculane - judeţul Caraş-Severin
8. Băile Olăneşti - judeţul Vâlcea
9. Băile Tuşnad - judeţul Harghita
10. Câmpulung Moldovenesc - judeţul Suceava
11. Cap Aurora - judeţul Constanţa
12. Călimăneşti - Căciulata - judeţul Vâlcea
13. Costineşti - judeţul Constanţa
14. Covasna - judeţul Covasna
15. Eforie Nord - judeţul Constanţa
16. Eforie Sud - judeţul Constanţa
17. Geoagiu-Băi - judeţul Hunedoara
18. Gura Humorului - judeţul Suceava
19. Jupiter - judeţul Constanţa
20. Mamaia - judeţul Constanţa
21. Mangalia - judeţul Constanţa
22. Moneasa - judeţul Arad
23. Neptun - Olimp - judeţul Constanţa
24. Poiana Braşov - judeţul Braşov
25. Predeal - judeţul Braşov
#M6
25^1. Râşnov - judeţul Braşov
#B
26. Pucioasa - judeţul Dâmboviţa
27. Slănic - judeţul Prahova
28. Saturn - judeţul Constanţa
29. Sinaia - judeţul Prahova
30. Sângeorz-Băi - judeţul Bistriţa-Năsăud
31. Slănic-Moldova - judeţul Bacău
32. Sovata - judeţul Mureş
33. Târgu Ocna - judeţul Bacău
#M1
33^1. Târgu-Neamţ - judeţul Neamţ
#B
34. Techirghiol - judeţul Constanţa
35. Vatra Dornei - judeţul Suceava
36. Venus - judeţul Constanţa
37. Voineasa - judeţul Vâlcea
#M2
38. Zona Parâng - Petroşani - judeţul Hunedoara
#M4
39. Zona turistică a - judeţul Neamţ
municipiului Piatra-Neamţ

22
#B
II. Staţiuni turistice de interes local:
1. 1 Mai - judeţul Bihor
2. Albac - judeţul Alba
3. Albeştii de Muscel - judeţul Argeş
(Bughea de Sus)
4. Arieşeni - judeţul Alba
5. Balvanyos - judeţul Covasna
6. Bazna - judeţul Sibiu
7. Bălţăteşti - judeţul Neamţ
8. Băile Homorod - judeţul Harghita
9. Băile Turda - judeţul Cluj
10. Băile Băiţa - sjudeţul Cluj
11. Borsec - judeţul Harghita
12. Borşa - judeţul Maramureş
13. Bran - judeţul Braşov
14. Breaza - judeţul Prahova
15. Călacea - judeţul Timiş
16. Cheia - judeţul Prahova
17. Crivaia - judeţul Caraş-Severin
18. Durău - judeţul Neamţ
19. Harghita-Băi - judeţul Harghita
20. Horezu - judeţul Vâlcea
21. Izvoru Mureşului - judeţul Harghita
22. Lacu Roşu - judeţul Harghita
23. Lacu Sărat - judeţul Brăila
24. Lipova - judeţul Arad
25. Moieciu - judeţul Braşov
26. Ocna Sibiului - judeţul Sibiu
27. Ocna Şugatag - judeţul Maramureş
28. Păltiniş - judeţul Sibiu
29. Pârâul Rece - judeţul Braşov
30. Praid - judeţul Harghita
31. Săcelu - judeţul Gorj
32. Sărata Monteoru - judeţul Buzău
33. Secu - judeţul Caraş-Severin
34. Semenic - judeţul Caraş-Severin
35. Snagov - judeţul Ilfov
36. Stâna de Vale - judeţul Bihor
37. Straja - judeţul Hunedoara
38. Soveja - judeţul Vrancea
39. Tăşnad - judeţul Satu Mare
40. Timişu de Sus - judeţul Braşov
41. Tinca - judeţul Bihor
42. Trei Ape - judeţul Caraş-Severin
43. Vălenii de Munte - judeţul Prahova
44. Vaţa de Jos - judeţul Hunedoara
#M3
44^1. Vişeu de Sus - judeţul Maramureş
#B
45. Zona Fântânele - judeţul Cluj
46. Zona Muntele Băişorii - judeţul Cluj
#M5
47. Zona Şuior - Baia Sprie - judeţul Maramureş
a
23