Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ:

Domeniul de pregătire de bază: Comerț Aviz Director,


Calificare profesională: Tehnician în activități de comerț
Modulul: M 2- Marketing
Nr de ore/an :66
Nr. ore /săptămână: din care: T:33
Clasa: a-XI-a Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Profesor:

Plan de învățământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3500/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Ob
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. s.
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
1. 8.1.1.Prezentarea 8.2.1.Interpretarea 8.3.1.Manifestare Introducere în materie 1 S1
conceptului și conceptului și interesului și Testare inițială 1 S2
elementelor definitorii elementelor definitorii inițiativei în
ale marketingului ale marketingului fundamentarea Conceptul de marketing și evoluția
8.1.2.Caracterizarea 8.2.2.Analizarea unor noțiuni de
acestuia
etapelor parcurse în evoluției conceptului marketing
evoluția marketingului de marketing Conceptul de marketing 1 S3
8.1.3.Prezentarea 8.2.3.Analizarea Apariția și dezvoltarea marketingului 1 S4
obiectivelor și rolului obiectivelor și rolului Etape în evoluţia marketingului 1 S5
marketingului în marketingului în Domeniile de specializare a marketingului 1 S6
activitatea agentului condițiile economiei de Obiectivele marketingului:
economic piață prin folosirea Obiective economice: cifra de afaceri, cota 1 S7
8.1.4.Descrierea diferitelor texte cu de piață, profitul și rata profitului etc
funcțiilor conținut economic Obiective psihologice: imaginea firmei, 1 S8
marketingului 8.2.4.Corelarea nivelul fidelizării clienților, gradul de
funcțiilor
satisfacție al clientelei etc
marketingului pe baza
raționamentelor logice
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Ob
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. s.
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
Funcţiile marketingului:
Investigarea pieţei, a necesităților de 1 S9
consum
Conectarea dinamică a întreprinderii la 1 S10
cerințele mediului său extern
Satisfacerea în condiții superioare a
nevoilor de consum 1 S11
Maximizarea eficienței economice, a
profitului
2. 8.1.5.Descrierea 8.2.5.Determinarea 8.3.2.Colaborarea Piața și dimensiunile acesteia:
diferitelor categorii de indicatorilor ce cu membrii Definirea pieței și clasificări
piețe și a dimensiunilor caracterizează piața echipei pentru a Determinarea indicatorilor ce 1 S12
acestora agentului economic anticipa
prin aplicarea caracterizează piața firmei: 1 S13
8.1.6.Prezentarea fenomenele de
principiilor și - dimensiunile pieței firmei: aria, structura și
concurenței directe și impact asupra
proceselor matematice activității capacitatea pieței 1 S14
indirecte ca etapă
majoră în analiza de bază agentului - elasticitatea cererii de mărfuri
concurenței 8.2.6.Analizarea economic Concurența- componentă a pieței 1 S15
8.1.7.Descrierea concurenților direcți și Definirea concurenților; concurenții direcți
principalelor metode de indirecți ce acționează și indirecți; 1 S16
evaluare a activității pe piață Etapele analizei concurenţei
unui agent economic 8.2.7.Realizarea Analiza SWOT a firmei 1 S17
analizei SWOT în
1 S18
vederea elaborării
strategiei de marketing SEMESTRUL II
a agentului economic
Cercetarea de marketing şi nevoile
8.1.8.Prezentarea 8.3.3.Manifestare clienţilor
8.2.8.Compararea
3. elementelor definitorii tipurilor de cercetări de responsabilității în Definirea cercetărilor de marketing
ale cercetării de marketing din realizarea unei Tipologia cercetărilor de marketing 1 S19
marketing și tipologiei perspectiva cercetări de Procesul cercetării de marketing:
cercetării principalelor criterii de marketing - Etapele procesului cercetării de marketing 1 S20
8.1.9.Descrierea diferenșiere 8.3.4.Manifestare - Tipuri de surse de informații 1 S21
etapelor cercetării de 8.2.9.Proiectarea punctului de - Principalele metode de culegere a
marketing etapelor principale ale vedere în informațiilor: investigarea surselor statistice; 4 S22
8.1.10.Descrierea cercetării de marketing elaborarea
S23
principalelor metode de chestionarului
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Ob
Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
crt. s.
(0) (1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8) (9)
T LT IP
culegere a informațiilor 8.2.10.Selectarea unei cercetări de metodele de cercetare directă; experimentul S24
în cercetările de surselor de informații marketing și simularea fenomenelor de marketing. S25
marketing primare și secundare în
8.1.11.Prezentarea funcție de nevoile de 1 S26
chestionarului ca informare ale agentului
Chestionarul: instrument de culegere a
instrument de cercetare economic
8.2.11.Utilizarea informațiilor
metodelor de culegere Utilizarea scalelor în cercetările de
a informațiilor în marketing 1 S27
cercetările de Tipuri de scale și metode de scalare
marketing
8.2.12.Elaborarea
chestionarului în
cercetarea directă
8.2.13.Utilizarea
scalelor de măsurare
corespunzătoare
cercetărilor de
4. markting 8.3.5.Colaborarea
8.1.12.Prezentarea Mediul de marketing al firmei 1 S28
conceptului ți cu membrii
8.2.14.analizarea echipei pentru Mediul intern de marketing al firmei 1 S29
elementelor definitorii
ale mediului de componentelor alegerea strategiei Mediul extern al firmei: micromediul şi
marketing al agentului micromediului și de piață macromediul
economic macromediului, Strategia de piaţă- nucleul politicii de
8.1.13.Descrierea relfectând critic și marketing 1 S31
componentelor creativ asupra Definirea conceptelor de politică, strategie,
micromediului și influențelor exercitatea
tactică de marketing 1 S32
de mediul extern
macromediului Tipologia strategiilor de piaţă 1 S33
8.1.14.Prezentarea Fundamentarea strategiilor de piaţă
strategiilor de piață pe 1 S34
baza factorilor
Recapitulare finală
endogeni și exogeni
TOTAL 33

Notă: În săptămâna 30 se vor organiza activități extracurriculare „Școala altfel”