Sunteți pe pagina 1din 40

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. Cercetarea avariilor şi accidentelor


A
AVVÁ
ÁRRIIE E -- SSttrriiccăăcciiuunnee,, ddeetteerriioorraarree ((îînnsseem
mnnaattăă)) ssuuffeerriittăă ddee uunn eecchhiippaam meenntt //
miittăățțiiii ((ppeerrssooaannee șșii bbuunnuurrii))
iinnssttaallaațțiiee ccuu aaffeeccttaarreeaa ggrraavvăă aa pprrooxxiim

A
ACCC CIID DÉ ÉNNTT eevveenniim meenntt îînnttââmmppllăăttoorr șșii nneepprreevvăăzzuutt,, ccuu ccoonnsseecciinnțțee
ddăăuunnăăttooaarree ((ppooaattee pprroovvooccaa AAVVA AR mpplliicciitt:: rrăănniirrii,, m
RIIII ,, iim muuttiillăărrii ssaauu
cchhiiaarr m
mooaarrtteeaa ppeennttrruu ppeerrssooaanneellee iim
mpplliiccaattee ssaauu ddiinn pprrooxxiim miittaattee))

În principiu toate echipamentele / instala țiile din domeniul ISCIR pot fi incluse în categoria celor ”cu
grad ridicat de risc în exploatare”. Totuși, Instalațiile sub presiune, ”încătușând” ”energii potențiale
explozive”, mai dificil deținut sub contol (presiune, arderea combustibililor, reacții fizico -chimice ale
fluidelor vehiculate etc.) pot fi considerate ””m maaii ppeerriiccuullooaassee”” –– putând fi preponderent surse de AAVVAARRIII,,
comparativ cu instalațiile de ridicat, care vehiculând mai mult ”energii potențiale statice”, mai ușor de
ținut sub control, pot fi preponderent, și f oarte rar, doar surse de ACCIDENTE

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 408 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

EXPLOZIILE CAZANELOR
Explozia cazanului este o defecțiune catastrofică a unui cazan.

Cauzele exploziilor cazanelor – Scurt istoric


Există multe cauze ale exploziilor cazanelor, cum ar fi:
o tratarea necorespunzătoare a apei, care cauzează depunerile solide pe suprafețele de schimb
de căldură și supraîncălzirea metalului elementelor sub presiune,
o nivelul scăzut al apei,
o o supapă de siguranță blocată sau chiar
o o explozie a focarului care, la rândul său, dacă este suficient de gravă, poate provoca o
explozie a cazanului.
o Operațiunile de instruire necorespunzătoare a personalului de operare, care au dus la
neglijență sau alte greșeli ale operatorului cazanului (în principal, FOCHISTUL), au fost o cauză
frecventă a exploziilor de la începutul revoluției industriale.

La sfârșitul secolului al XIX -lea și începutul secolului al XX -lea, înregistrările de inspec


ție din
diferite surse din SUA, Marea Britanie și Europa au arătat că cea mai frecventă cauză a
exploziilor cazanelor a fost slăbirea cazanelor prin rugină simplă, de la de două până la de
cinci ori mai mult decât toate alte cauze.

Înainte ca tehnologiile materialelor, standardele de inspec ție și controlul calității să fie


introduse în, și înglobate de industria de fabricare a cazanelor cu ștere cre rapidă, un număr
semnificativ de explozii ale cazanelor au fost direct cauzate de designul slab, manoperă și defecte
nedetectate în materiale de proastă calitate.
Frecvența alarmantă a avarierii cazanelor din cauza defectelor materialelor și a designului a u
atras atenția organizațiilor internaționale de standardizare în domeniul ingineriei, cum ar fi ASME, care
și-a stabilit primul Cod de testare a cazanelor în 1884.
Explozia cazanului care a cauzat la Grover Shoe Factory dezastrul din Brockton,
Massachusetts, pe 10 martie 1905, a dus la 58 deși decese 117 răniri și a inspirat statul
Massachusetts să publice primele sale legi pentru siguranța cazanelor în 1908.

Mai multe surse scrise oferă o descriere concisă a cauzelor exploziilor cazanelor:
"Principalele cauze ale exploziilor, de fapt, singurele cauze, sunt deficiența de rezistență a mantalelor
sau a altor părți ale cazanelor, supra-presiunea și supraîncălzirea.
Deficitul de rezistență în cazanele cu abur poate fi cauzat de defectele originale, deteriorarea în
timpul utilizării sau gestionarea defectuoasă a exploatării”
și

”Exploziile cazanului se datorează întotdeauna faptului că ”o parte” din cazan este, din anumite motive,
prea slabă pentru a rezista la presiunea la care este supusă. Acest lucru se datorează uneia din cele
două cauze: insuficiența rezistență mecanică a ”părții respective de cazan” pentru a putea suporta în
siguranță presiunea de lucru adecvată sau, altfel, presiunea a fost lăsată să crească peste punctul
maxim admisibil fie din cauza blocării / nefuncționării supapelor de siguran ță sau a unor cauze
similare"

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 409 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Investigarea primară a cauzelor exploziilor cazanelor


Deși deteriorarea în timpși exploatarea necorespunzătoare a cazanelor sunt probabil cele mai
frecvente cauze ale exploziilor cazanelor, mecanismul efectiv al unei avarii catastrofale a
cazanului nu a fost bine documentat până când inspectorii de cazane din S.U.A. au efectuat o vastă
experimentare la începutul secolului al XX-lea:
Au fost făcute mai multe încercări de a provoca un cazan să explodeze prin diverse mijloace,
dar unul dintre cele mai interesante experimente a demonstrat că, în anumite circumstanțe, dacă o
deschidere bruscă în cazan a permis aburului să scape prea rapid, loviturile de berbec ale apei din
cazan ar putea cauza distrugerea întregului vas de presiune:

"Un cazan cilindric a fost testatși a rezistat unei presiuni a aburului de 160 bar, fără a fi
deteriorat"
"Când supapa [de descărcare] a fost deschisă brusc la o presiune de 120 bar, cazanul a
explodat, virolele metalice fiind răsucite și sfâșiate în fragmente și aruncate în toate direcțiile.
Explicație:
La deschiderea supapei, ”eliberarea” aburului din cazan prin conducta de evacuare a redus foarte
repede presiunea din cazan. Această reducere a presiunii a determinat formarea bruscă a unei
cantități mari de abur în apa din cazan și masa mare de apă fiind aruncată cu mare violență spre
deschiderea din care aburul a fost extras, a lovit porțiunile cazanului în apr opierea acelei
deschideri și a provocat ruptura mantalei = EXPLOZIA CAZANULUI
Dar mecanismul extrem de distructiv al LOVITURILOR CIOCANULUI DE APĂ DIN CAZAN în explozii
de cazane a fost în
țeles cu mult timp înainte, așa cum scria D. K. Clark la 10 februa rie 1860, într-o
scrisoare adresată editorilor revistei "Mechanics Magazine":
"Dispersia bruscă și proiecția apei din cazan pe suprafețele de delimitare ale cazanului reprezintă cauza majoră
a violenței rezultatelor: dispersia fiind provocată de generarea instantanee de abur în toată masa apei amplifică
eforturile sale de a scăpa și deplasează / transportă apa înspre zona care permite evacuarea ; zona va fi lărgită
violent prin ruperea materialului virolei, deoarece apa mărindu-și volumul de peste 1700 ori la vaporizarea
bruscă are o forță uriașă dată de impulsul combinat al aburului și al apei care propulsează combinația apă-abur
ca și cum ar fi detonată o încărcătură explozivă prin și între suprafețele de delimitare pe care le deformează sau
le sfărâmă într-o manieră care nu poate fi explicată prin suprapresiune simplă sau prin impulsuri simple de
abur”
Notă: Paradoxal poate, dar exploziile de abur se petrec ”sub apă”, în aproape toate cazurile de scufundare a vapoarelor
(care sunt dotate cel puțin cu calarine de abur pentru asigurarea serviciilor interne pe vapor).
Explicație: la contactul cu apa rece a mării, metalul supraîncălzit al corpului cazanului crapă și aburul eliberat brusc
declanșează mecanismul exploziei de abur descris mai sus. Asemenea explozii amplifică deteriorarea vaporului care se
scufundă și diminuează șansele unor eventuali supreviețuitori.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 410 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Așa cum se vede astăzi, exploziile cazanelor sunt de două feluri:


1) Un tip este explozia pe partea componentelor sub presiune care conțin abur și apă.

Ieșire abur

Intrare apă

Principiul cazanelor

Pot exista multe cauze diferite, cum ar fi defectarea supapei de siguran ță , coroziunea părților
critice ale cazanului sau nivelul scăzut al apei. Coroziunea de-a lungul marginilor îmbinărilor
mantalei cazanului , virolelor tamburilor, focaului etc a fost o cauză obișnuită a exploziilor timpurii ale
cazanelor (când aceste îmbinări se realizau prin suprapunereși nituire !)
Urmările defectării protecției care trebuie să oprească automat focul în cazul
atingerii nivelului minim al apei din cazan pot fi dezastruase !!
Când apa este încălzită și transformată în
abur, aceasta își mărește volumul de
minimum 1600 de ori față de volumul
acesteia, la presiunea atmosferică, când era
lichid. Această expansiune uriașă, când e ste
eliberată (necontrolat), provoacă țele for
enorme eviden țiate în imaginile de mai
alăturate ..
Defecțiunile (care cauzează avarii de acest tip)
sunt adesea rezultatul unui control al nivelului
necorespunzător sau defect, care nu reu șește
să oprească arzătorul la punctul corespunzător
nivelului minim de avarie al apei din cazan.
Când nivelul apei scade sub partea superioară a
focarului, metalul se supraîncălzește și își pierde
rezistența la tracțiune, rezultând de multe ori o
ruptură a focarului și a viro lei de tub focar ceea
ce provoacă o explozie de abur, propulsând cazanul ca pe o rachetă la distanțe mari în , și chiar dincolo de,
sala cazanelor.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 411 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cele mai frecvente explozii de abur se semnalează la cazanele de abur ignitubulare

Multe cazane de tip ”cu manta și țevi de fum” au un spațiu cilindric


mare cu apă lichidă care este încălzită la o temperaturăși presiune (de
saturație) mai ridicate (entalpie) comparativ cu apa fierbinte la presiune
atmosferică. În timpul funcționării normale , apa lichidă rămâne în
partea inferioară a cazanului datorită gravitației, bulele de abur se
ridică prin apa
lichidă și se
colectează în partea superioară pentru a fi
utilizate până când se atinge presiunea de
saturație, apoi se oprește fierberea.

Dacă este eliberată o presiune, fierberea începe


din nou și așa mai departe.

În cazul în care aburul este eliberat în mod normal, de exemplu prin deschiderea unui robinet de
livrare a a burului la consumator, acțiunea de barbotare / fierbere / vaporizare în masă a apei rămâne
moderată, iar aburul, relativ uscat, poate fi extras din cel mai înalt punct al cazanului / privit ca un vas.

În cazul în care aburul este eliberat mai repede, acțiunea mai accelerată de fierbere care rezultă
poate arunca un spray fin de picături în sus, sub forma de "abur umed", care poate provoca
deteriorarea conductelor, a motoarelor, a turbinelorși a altor echipamente în aval.
Dacă o fisură mare sau o altă deschidere în mantaua / învelișul cazanului permite ca presiunea
internă să scadă foarte brusc, energia termică rămasă în apă va determina o cantitate mai mare
de lichid să se transforme brusc în bule de abur, care vor ”migra” cu viteză mare spre deschiderea
apărută, drept urnare aceste ”bule” vor deplasa rapid lichidul rămas.

Energia potențială a aburul ui și a apei care se ”scurge” prin deschiderea apărută este acum
transformată în lucru mecanic (așa cum s-ar fi întâmplat de exemplu într-un motor acționat de abur) cu
o forță suficientă pentru a desprinde materialul din zona de evacuare propagând instantaneu ruptura
metalului, distorsionând grav forma virolei (învelișului cazanului) care a fost menținută anterior în poziție
prin ședere sau auto-susținută de forma sa cilindrică originală.

Eliberarea rapidă a aburuluiși a apei poate provoca o explozie foarte puternică și


poate provoca daune mari imobilelor sau personalului înconjurător.
”Bulele” de abur care se extind rapid pot de asemenea să lucreze prin aruncarea de mari cantități
de apă din interiorul cazanului în direcția deschiderii și la o viteză uluitoare. O masă de apă cu o așa
viteză mare de deplasare transportă o mare cantitate de energie cinetică (din aburul expandat), iar în
coliziune cu carcasa cazanului rezultă un efect distructiv violent. Acest lucru poate lărgi foarte mult
ruptura originală sau poate rupe mantaua cazanului în două.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 412 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Mulți instalatori, pompieri și fochiști


sunt conștienți de acest fenomen,
numit "ciocan de apă".

Un "șarpe" de apă, care trece printr-o


conductă de abur la viteză mare și
lovește un cot de 90 de grade, poate
fractura instantaneu o armătură care
altfel este capabilă să reziste la o
presiune mai mare de câteva ori față de
presiunea statică normală.

Se poate înțelege apoi că , câteva sute sau chiar câteva mii de


kilograme de apă se deplasează la aceea și viteză în interiorul
unei carcase a cazanului și pot să arunce cu ușurință o vvirolă de
tub, să prăbușească un focar, chiar să arunce întregul cazan la o
distanță surprinzătoare (propulsie prin reacție, deoarece apa iese
din cazan, ca și cum ar fi jetul de propulsie al unei rachete).

Pericolul cazanelor ignitubulare pe ro ți


Până nu de mult pe multe căi ferate era un fapt comun să se deplaseze
țime odemul
”cazane
ignitubulare” pe roți = locomotive cu abur
O locomotivă cu abur produce abur la 24 bar, și o temperatură
de aproximativ 225°, aburul având o entalpie (energie
înglobată) specifică de 963.7 kJ/kg (230 kcal /kg), în timp ce
apa la presiune atmosferică și temperatura de fierbere (la
saturație) are doar 418.91 kJ/kg (100kcal/kg).
În cazanul locomotevei sunt chiar și 10 tone de apă care au în
total (la 24 bar) o energie potențială înglobată de 10x10 3x230 =
23x105 kcal. La presiune atmosferică aceea și cantitate de apă
la 100 C, înglobează o energie de numai 10x105 kcal. Cele
0

13x105kcal (diferența!) reprezintă energia unei eventuale nefericite explozii descătușate .


O explozie de cazan de locomotivă este echivalentă cu detonarea a 1,160 kilograme de TNT

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 413 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2) Cel de-al doilea tip este o explozie de combustibil / aer în focar, care ar fi mai
bine numită explozie cauzată de instalația de ardere .
Exploziile din această cauză în cazanul cu combustibil solid sunt rare, însă exploziile în cazanul cu
arzătoare de gaze sau cu combustibil lichid sunt încă frecvente și periculoase.

Ieșire abur

Intrare apă

Principiul cazanelor

În cazul explozilor focarelor, acestea apar în mod obi șnuit după stingerea flăcării. Scăpările /
scurgerile / reziduurile nearse de la arzătorul de combustibil lichid, de la gazele naturale, propan, cărbune
sau orice alt combustibil se pot acumula în interiorul camerei de combustie (focarului !). Acest lucru este
deosebit de îngrijorător când focarul este fierbinte; combustibilii vor volatiliza rapid datorită
temperaturii. Odată ce limita explozivă inferioară (LEL) este atinsă, orice sursă de aprindere va
provoca o explozie a vaporilor.
O explozie de combustibil în limitele focarului poate deteriora țevile sub presiune ale cazanului și
carcasa interioară, eventual declanșând alte defecțiuni structurale, scurgeri de abur sau apăși / sau o
deteriorare a mantalei cazanului și chiar explozia de abur.
O formă minoră de "explozie" a focarului este cunoscută sub denumirea de "bubuituri" / ”pufăieli” și poate
apărea cu orice tip de combustibil.
În loc de "vuietul" / ”torsul” normal al focului, o serie ritmică de "bufnituri" și ”răbufniri” de foc sub
grătar și prin ”ușa de incendiu / antiexplozie a focarului” indică faptul că arderea combustibilului se
desfășoară printr-o serie rapidă de detonări, cauzată de un raport inadecvat aer / combustibil raportat la
tirajul disponibil în focar. Acest lucru nu cauzează, de obicei, deteriorări în cazanele de tip ignitubular cu
manta, dar poate provoca fisuri în zidăria cazanelor, dacă este permis acest mod de ardere în continuare.
Construcția focarului poate fi o sursă de slăbiciune în fața exploziilor în focar
Virolele cazanelor ignitubulare cu manta timpurii au fost îmbinate prin îmbinări simple suprapuse și nituite.
Această practică a fost satisfăcătoare pentru îmbinările inelare, care se făceau în jurul cazanului, dar în

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 414 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

cazul îmbinărilor longitudinale, de-a lungul lungimii cazanului, suprapunerea plăcilor a distorsionat
secțiunea transversală a cazanului de la forma circulară ideală.
Sub presiune, cazanul tinde să ajungă cât mai aproape dețiunea sec transversală circulară.
Deoarece suprapunerea cu dublă grosime a fost mai puternică decât metalul înconjurător, îndoirea și
”dezdoirea” repetate cauzate de variațiile presiunii din cazan au provocat fis uri interne sau caneluri
(adâncituri) de-a lungul îmbinării. Crăpăturile au oferit un punct de
plecare pentru coroziunea internă, care ar putea grăbi cedarea
materialului sub acțiunea presiunii.
În cele din urmă s-a constatat că această coroziune internă
ar putea fi redusă prin utilizarea unor plăci de dimensiuni suficiente,
astfel încât nici o îmbinare să nu fie situată sub nivelul apei (din cazan).
În cele din urmă, îmbinarea simplă prin suprapunere a fost înlocuită
de cusăturile(îmbinările) sudate cap la cap simple sau duble, care
nu suferă de acest defect.

Datorită dilatării și contracției constante a focarului, o formă similară de "coroziune de tensiune" poate
avea loc la capetele țevilor suport de fixare / susținere a plăcilor tubulare care ”intră” în plăcile tubulare și
este accelerată de calitatea slabă a apei de alimentare a cazanului ignitubuar.

Deseori denumit "gâtuire", acest tip de coroziune poate reduce rezistența suporților până când aceștia nu
mai sunt capabili să susțină plăcile tubulare la presiune normală.
În spațiul de apă-abur deasupra focarului trebuie să existe în permanență apă (deasupra așa numitei ”linii
de foc”) ; Coroziuni (adâncitura localizată) pot apare și în apropierea ”liniei de foc”, în special în cazul
cazanelor care sunt alimentate cu apă care nu a fost ”dezoxigenată termic” sau tratată cu agen ți de
îndepărtare / legare a oxigenului dizolvat. Toate sursele "naturale" de apă con țin aer / oxigen dizolvat,
care este eliberat ca gaz atunci când apa este încălzită. Aerul (care conține oxigen) se colectează într-un
strat apropiat de suprafața apei și accelerează foarte mult coroziunea plăcilor cazanelor din acea zonă .

Forma complicată (cilindru ondulat) a focarului din oțel, poate rezista numai presiunii statice a aburului din
exterior, nu și unei presiuni dinamice cauzată de o explozie de gaze din interior . Focarele (cel puțin în
cazul cazanelor ignitubulare !) sunt susceptibile de a ”ceda” din cauza oboselii (deoarece pereții acestora
sunt în contact cu apa din cazan sau / și cu gazele de ardere) pentru că se dilată la diferite viteze sub
căldura focului, din cauza coroziunii sau de la risipire, sau din cauza faptului că capetele suporților expuse
focului sunt arse. Toate aceste ”vulnerabilități” pot cauza o explozie a focarului din interior.
O inspecție vizuală regulată, internă și externă, este folosită pentru a preveni acest lucru.
Până și un cazan bine întreținut va exploda dacă nivelul apei din cazan este lăsat să scadă foarte
mult pentru a lăsa partea superioară a focarului descoperită (neacoperită de apa din cazan !).

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 415 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CONCLUZII : De ce se produc explozii la cazane

Principalele cauze ale exploziilor cazanelor sunt:

1. 1. Cazanul a fost construit mai de mult și nu a fost construit conform codurilor și standardelor de
construcție aplicabile în prezent
2. 2. Cedarea părților sub presiune care conțin abur și apă.
3. 3. Defecțiunea dispozitivelor de siguranță și de control
4. Eroare operator
5. Explozie gaz în focar
6. Efectuarea superficială a verificărilor tehnice periodice

Pentru preîntâmpinarea producerii acestor avarii,și cunoscând principalele cauze care le pot produce, în
timpul verificărilor tehnice ale cazanelor (la punerea în funcțiune, după reparare, periodice etc) inspectorii
(inclusiv RSVTI) trebuie să se focalizeze pe următoarele acțiuni:

• verifică starea critică de funcționare a cazanelor

• funcționarea corectă a dispozitivelor de siguranță prin inspecția vizuală și


revizuirea înregistrărilor pentru a asiguraționarea
func în siguranță a
cazanelor.
Mai jos sunt rezumate cele mai importante elemente pe care inspectorii le verifică în timpul vizitelor de
inspecție:

 Verifică dacă cazanul este construit în conformitate cu


directiva PEDși prescripțiile tehnice aplicabile pentru
presiunea proiectată (presiunea de lucru maximă admisă).
 Cazanul este timbrat de producătorși poartă numărul de

înregistrare de conformitate

 Verifică dacă părțile sub presiune ale


cazanului sunt în stare bună pentru a rezista
la presiunea maximă admisă a cazanului
astfel cum a fost proiectatși pus în
funcțiune.
Integritatea părților sub presiune ar putea fi c ompromisă de următoarele cauze:
 Metoda de tratare insuficientă a apei sau a apei
de alimentare contaminate duce la coroziune,
eroziune și formar ea depunerilor pe suprafețele
laterale ale spațiului de apă din cazan.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 416 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

 Coroziunea și eroziunea reduc integritatea elementelor sub presiune pentru a rezista la Presiunea
Maximă Admisă a cazanului, ducând la scurgerea, crăparea și ruperea pieselo r sub presiune.și
formarea depunerilor .

 Depunerea reduce transferul de


căldură și rezultă supraîncălzirea
localizată a metalului. Supraîncălzirea
face ca materialul cazanului să fie mai
moale și mai slab, ceea ce provoacă
distorsiuni reduce posibilitatea cazanului
să suporte presiunea aburului, în special
în cazul cazanelor de înaltă presiune.
 Depunerile se pot depozita uneori în robinete, la
conductele de racordare și la condensatoarele centralei
și pot cauza blocare a aparatelor.

 Depunerile depozitate ar putea uneori să se spargăși să permită contactul direct al apei la


temperatura și presiunea de
saturație cu placa de metal
supraîncălzită (la o
temperatură mult mai mare !!)
rezultând o expansiune
neuniformă a metalelor și
formarea bruscă a unei
cantități mari de abur brusc.

Acest lucru poate cauza explozia localizată a aburului și deteriorarea cazanului.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 417 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Defecțiuni ale dispozitivelor de siguranță - dispozitivele de siguranță sunt testate pentru a


verifica parametrii lor de funcționare.
 Supapele de siguranță sunt testate conform intervalelor stabilite prin prescripțiile tehnice
aplicabile

 Dispozitivele de control nivel minim al apei sunt testate în mod regulat pentru a se asigura
că aceste dispozitive foarte importante funcționează corect.

 Regulatoarele de presiune și temperatură sunt testate pentru a verifica dacă acționează așa
cum au fost proiectate.

Un mod de reglare contină (așa zisa reglare ”modulantă”) este de preferat unei reglări
discontinue (care determină pornireași oprirea focului destul de des) pentru că nu supune cazanul
unor ”șocuri termice” ciclice în timpul funcționării

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 418 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Formarea și instruirea periodică a operatorilor – trebuie să existe un program documentat


pentru instruirea și verificarea competențelor operatorilor.

Explozia focarului
Acest lucru poate fi cauzat de funcționarea defectuoasă a sistemului
de control a arzătorului, a parametrilor de funcționare și a
ERORII OPERATORULUI:

 Amestec bogat în combustibil - Raportul incorect al alimentării cu aer


și a alimentării cu
combustibil pentru arderea completă.

 Pulverizarea necorespunzătoare a combustibilului lichid - Pentru a preveni acest lucru, duzele de


pulverizare trebuie să fie curate, temperatura combustibilului trebuie să fie corectă, vâscozitatea
combustibilului trebuie să
fie cea specificată, iar
presiunea de atomizare /
pulverizare auxiliară (abur
sau aer) și presiunea
combustibilului lichid
trebuie ajustate corect.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 419 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cum trebuie să arate flacăra unui arzător corect reglat:

Indiferent dacă vă uitați la flacăra u nui arzător de


gaze sau a unui arzător de combustibil lichid,
o flacără moale, galbenă / portocalie, care
dansează încet, este o flacără proastă. Există o
mulțime de particule de combustibil care nu sunt
arse, ci se pierd fie depunându-se în focar, fie
fiind evacuate la col.
Flăcările roșii / albastre sunt dovada unei
combustii corecte pentru un arzător de gaz și
flăcările puternice albastru / alb pentru un
arzător cu combustibil lichid.
Aceasta poate fi ajustată prin corelarea raportului aer / combustibil la fiecare arzător.

Prea mult combustibil Proporție corectă aer / combustibil Prea mult aer

 Pregătirea aprinderii focului / preventilarea necorespunzătoare și încercările repetate ale


operatorului de a reaprinde focul în cazan. Combustibilul nears care se acumulează în focar
în timpul încercărilor repetate de pornire a
arzătorului se aprinde brusc după câteva
încercări de reaprindere și ........
duce la explozie !.

Aprinderea manuală a focului în cazan

 Funcționarea necorespunzătoare a sistemului de management a arzătorului (BMS) -


Automatele logic programabile (PLC) atât pentru sistemul de reglare a arderii, cât și pentru
sistemul de gestionare a arzătorului trebuie testate cel puțin o dată pe an pentru a verifica
dacă acestea funcționează așa cum este proiectat pentru aplicație.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 420 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CERCETAREA AVARIILOR LA CAZANE DE ABUR


ȘI APĂ FIERBINTE CALDĂ PRESUPUNE ÎN
PRIMUL RÂND CUNOA ȘTEREA APROFUNDATĂ A PRINCIPIILOR CONSTRUCTIVE ȘI
FUNCȚIONALE ALE ACESTOR CAZANE

CAZANE DE ABUR ȘI CAZANE DE APĂ FIERBINTE / CALDĂ

Când vine vorba de cazanul cu abur față de cazanul cu apă caldă, principiile de funcționare
sunt mai mult sau mai puțin aceleași. Atât cazanele cu abur cât și cazanele cu apă caldă (numite și
cazane hidraulice) implică încălzirea apeiși crearea aburului prin arderea combustibilului.
Aburul este generat în ”corpul cazanului” cazanului și este livrat apoi ”consumatorilor” fără a
se mai întoarce în cazan (eventual se ”întoarce” parțial sub formă de condensat recuperat de la
consumatori),

Apă alimentare

Deși lucrurile funcționează în mod similar în majoritatea cazurilor, uneori aburul produs în
cazanele cu abur este adunat în recipiente separate (Acumulatoare).
în timp ce apa fierbinte / caldă este circulată în întreaga instalație iar căldura transportată de
această apă ste extrasă cu ajutorul
”consumatorilor” (de tipul comun al
radiatoarelor).
În majoritatea cazurilor,
combustibilul de ardere utilizat în
cazanele cu aburși cazanele hidraulice
este același.
Deși cazanele cu apă caldă și cazanele
cu abur au mai multe asemănări, ele au
diferențe în domeniile de aplicare.
Deoarece cazanele cu abur sunt mai
puternice, aceste unități sunt utilizate în
mod obișnuit în aplicațiile industriale
unde este necesar abur sau apă caldă.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 421 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pe de altă parte, cazanele cu apă caldă sunt în mod obișnuit limitate la aplicații pentru încălzire.

1. Cazan cu abur vs cazan de apă caldă


Unele dintre diferențele majore dintre cazanele cu apă caldă și cazanele cu abur includ punctele
de încălzire, nivelul apei și circulația, accesoriile, costurile, eficiența și siguranța, nivelurile de apă
și controalele.

2. Puncte de încălzire
Intensitatea ridicării energiei prin încălzire a apei fierbinți în cazanele cu apă caldă este extrem
de scăzută.
În cele mai multe cazane de apă caldă, temperatura de
încălzire nu depășește 90 sau 95 de grade
celsius. Deși cazanele de apă caldă sunt
dimensionate pentru temperatura apei până
la 1100C iar unele cazane de apă fierbinte
industriale vehiculează apă fi erbinte de 150
– 160 0 C (bineînțeles presiunea din circuitul apei fierbinți este superioară celei
de saturație (aprox 6 bar la 150 0C), pentru ca apa să rămână în stare lichidăși
să nu vaporizeze).

În schimb, cazanele cu abur au o


intensitate foarte mare de fierbere a apei.
Aceste temperaturi ridicate sunt necesare
pentru a trece apa în abur. Ca urmare,
cazanele cu abur au temperaturi de
încălzire mai mari de 1000C.

3. Circulația și nivelele de apă

În timp ce cazanele de apă fierbinte sau de apă


caldă trebuie să fie complet umplute cu apă, și
trebuie să aibă o pompă electrică pentru a circula
apa fierbinte / caldă

Cazanele cu abur nu au țe
cerin
similare sau
aceleași.

În cazul cazanelor cu abur,


expansiunea naturală a aburului determină
umplerea tamburilor / țevilor.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 422 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4. Accesorii

În majoritatea cazurilor, un cazan cu abur nu va necesita accesorii


suplimentare.

În schimb, un cazan pentru apă caldă va necesita, în mod obișnuit,


un vas / rezervor de expansiune, o pompă de circulație și un dispozitiv de control al debitului.
Cel mai important, un cazan cu apă caldă va necesita o pompă motorizată.

5. Costul implementării
Costul asociat cazanului cu abur față de cazanele cu apă caldă este aproximativ același. Variațiile
costurilor se vor baza în mod obi
șnuit pe tipu l de combustibil necesar, cum ar fi petrolul sau
gazul.
6. Siguranța și eficiența

În comparație cu cazanele cu abur, cazanele cu apă caldă au fost în mod tradițional mai sigure.

În același timp, eficiența cazanelor cu abur a fost în mod tradiți onal mai mică decât cea a
cazanelor de apeă caldă. Motivul pentru această diferență se datorează faptului că la cazanele cu
abur nu se utilizează pompe pentru a spori circulația.
Cel mai important, eficiența cazanului va depinde în mare măsură de producătorul cazanului
cu abur sau al cazanului pentru apă caldă.

7. Nivele și controale ale apei


După cum s-a menționat anterior, cazanele cu apă caldă necesită niveluri
de apă foarte înalte sau până la partea superioară a spațiului de apă.
În schimb, cazanele cu abur au niveluri de apă sub partea superioară a
mantalei spațiului de apă -abur pentru a permite generarea de abur.
Cazanele cu abur au modele care includ un sticle de nivel împreună cu
”nivostate cu plutitor”. Aceste mecanisme controlează permit controlul
manual și automat cantității de apă din cazan.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 423 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Dacă instalația de consum a aburului produs de cazanul de abur este proiectată pentru
recuperarea condensului de la ”consumatori”și returnarea acestuia în cazanul de abur pe post de
apă de alimentare, instala ția de recuperare a condensului poate fi chiar mai complicată decât
instalația de recirculare a apei fierbinți / calde din cazul instalațiilor în care sunt integrate cazane
de apă fierbinte / caldă.
Pe de altă parte, în majoritatea cazurilor cazanele cu apă caldă necesită mai multe accesoriiși
accesorii pentru a fi funcționale. Aceste unități au un dispozitiv unic de reglare a temperaturii,
numit aquastat, care se ocupă de două cerințe majore:

• Gestionează temperatura de funcționare a cazanului


• Acționează ca transformator de joasă tensiune, precum
și releu pentru a gestiona circula
ția apei în cazanși
instalația de încălzire

Unele cazane de apă caldă necesită mai mult de o pompă


de circulație, care nec esită relee suplimentare sau un
panou de control multiplu. Alte controale necesare pentru
cazanele cu apă caldă includ:
• Un regulator pentru controlul presiunii apei
• Prevenirea refluxului sau supapa deținere
re pentru a
preveni remigrarea apei în cazan
• Pentru a asigura presiuneași temperatura în limite, se utilizează o supapă de siguranță pentru
presiunea de temperatură.
• Rezervorul de expansiune este utilizat pentru a facilita contracția și extinderea apei în instalație
• Sistemele de aerisire manuală sau automată sunt necesare datorită cerinței sigilării sistemului de
încălzire ca sistem plin exclusiv cu apă, nuși cu pungi de aer / vapori de apă

8. Coroziune și depuneri de ”piatră” pe suprafețele interioare de schimb de căldură

Cazanele cu apă caldă și cazanele cu abur pot necesita o


varietate de tehnici de tratare a apei, dar cazanele cu abur trebuie
să aibă un tratament cu apă pentru a preveni acumularea de
coroziune și depuneri de substanțe pe suprafețele interioare de
schimb de căldură ale
cazamelor.

Una dintre tehnicile cele mai


uzuale utilizate este reducerea
temperaturii.
Cu cazanele cu apă caldă,
construcția scării nu este o
problemă obi șnuită. Totuși,
aceste depuneri pot apăreași la
cazanele cu apă fierbinte /caldă.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 424 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CERCETAREA AVARIILOR LA, ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU RECIPIENTE ȘI CONDUCTE SUB PRESIUNE

Statisticile relevă faptul că cele mai grave avarii


și accidente legate de exploatarea / utilizarea
recipientelor sub presiune și ale sistemelor de conducte sub presiune a u loc în marile combinate chimice,
petrochimice și în instalațiile de procesare a gazelor naturale, gazelor lichefiate și comprimate.

Accidente la echipamentele sub presiune pot fi prevenite în cazul în care pericolele sunt recunoscuteși
gestionate în mod corespunzător.
Totuși în cazul în care se produc, aceste accidente / avarii trebuie investigate / cercetate
pentru a releva cel puțin două elemente utile în acțiunile de prevenire al altor accidente similare.
Cercetarea avariilor trebuie să analizeze, și să releveze cauzele lor fundamentale și să sublinieze
lecțiile care trebuie învățate.

Notă: În exemplele de cercetare de avarii de mai jos, identificarea loculuiși companiei s -a neglijat,
deoarece accentul se pune pe pericolele respective și pe metodele lor de atenuare.
Deficiențele organizaționale care au creat condițiile în care s -au produs aceste incidente
sunt aplicabile pe scară largă numeroaselor organizații.

Fragilizarea metalului la temperaturi scăzute

O întrerupere opera țională într-o instalație de


prelucrare a gazului care prime ște gaze naturale din
câmpurile de gaze offshore a dus la pierderea fluxului
de căldură (adus de uleiurile ușoare) către refierbătorul
de deetanizare a uleiurilor grele (ROD) din secția de
absorbție a uleiurilor ușoare din cadrul instalației.

Absența unui flux cald de ulei ușor a condus la


răcirea echipamentului la temperaturi anormal de
scăzute în acea sec țiune a instalației. Când a fost
relansat fluxul de ulei cald, refierbătorul ROD s-a
avariat catastrofic, eliberând mai mult de 10 tone de
vapori de hidrocarburi în atmosferă.
Norul de vapori a fost aprins de un încălzitor cu arzător undeva la aproximativ 170 de metri
distanță. Frontul de flacără din deflagrația rezultată s-a propagat prin nor și, când a ajuns la schimbătorul
rupt, un incendiu puternic de jet s-a dezvoltat sub o jonc țiune la înălțime a rețelei de conducte , unde
impactul flacării a cauzat alte trei scurgeri suplimentare
Focul rezultat a ars mai mult de două zile. Doi angaja ți au fost uciși și încă opt au fost răniți.
Livrările de gaze naturale către utilizatorii casniciși indu striali au fost oprite mai mult de două săptămâni,
provocând pierderi substanțiale agenților economici conectați la rețeaua de furnizare gaze naturale și
inconveniente masive pentru lconsumatorii casnici.

Cauze
Cauza imediată a incendiului inițial a fost o scurgere a conținutului de bază din instalație (LOPC) din
cauza fragilității la rece a metalului echipamentului, care a condus la fracturarea fragilă a camerei de
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 425 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

întoarcere a schimbătorului refierbător ROD. Factorii critici includ pierderea fluxului cald de petrol ușor
pentru o perioadă îndelungatăși absența robineților cu comandă de la distanță pentru a izola unitățile de
proces interconectate.
Cauzele profunde ale accidentului includ: identificarea necorespunzătoare a pericolelor / riscurilor (nu
se cunoaște a pericolul la temperatură joasă), procedurile de operare necorespunzătoare (din cauza
identificării necorespunzătoare a pericolului), formarea / instruirea necorespunzătoare a operatorilor
(răspunsul la pierderea fluxului de ulei cald), gestionarea necorespunzătoare a alarmelor (prioritate
redusă), monitorizare neadecvată a procesului de către inginerii experimentați (localizați la distanță) și
gestionarea inadecvată a siguranței / securității funcționale (metodologia privind cazurile de siguranță nu
a fost elaborată și implementată).

Lecții învățate
Fragilitatea la rece a metalului oțel carbon / oțel slab aliat este o probabilitate scăzută, ceea ce
face ca un pericol cu consecințe grave să fie uneori neglijat. Evaluarea riscului poate fi efectuată numai în
legătură cu pericolele cunoscute, prin urmare este imperativ ca studii cuprinzătoare de analiză a
pericolelor procesului (de exemplu, Hazop) să fie efectuate pe instalații periculoase majore.
Cu toate acestea, chiar dacă acest lucru este făcut, unele pericole pot fi totuși ”scăpate” / trecute
cu vederea. Prin urmare, organiza țiile ar trebui să -și avertizeze angajații să rămână mereu vigilenți /
conștienți de posibilitatea dezastrelor și să fie prompți și cinstiți în raportarea incidentelorși cauzelor lor
principale.

Atacul hidrogenului asupra metalului la temperaturi înalte

Carcasa de mijloc la una dintre cele două linii paralele de


schimbătoare de căldură alimentate cu trei efluenți dintr-o
unitate de hidrotratare nafta s-a rupt catastrofic, ducând la o
explozie și un incen diu intens care a ars mai mult de trei
ore. Șapte angajați care lucrau în imediata vecinătate a
schimbătorului rupt în momentul incidentului au fost uciși.

Carcasa avariată în explozie a fost fabricată din oțel carbon


și parțial ranforsată și căptușită cu ”tronsoane” din oțel
inoxidabil 316 (316 SS). Era în serviciu de aproximativ 38
de ani. Fluidul din partea mantalei a fost un efluent de la
reactor (un fluid relativ curat), în timp ce fluidul din fasciculul tubular al schimbătorului era fluidul care
alimenta reactorul (susceptibil de agresiune asupra țevilor prin depuneri de coroziune).

Cauze
Cauza imediată a exploziei și a incendiului a fost un LOPC (Loss of Primary Containment
(environmental safety = pierderea / scăparea din conductă ținut a con ului de substanță primară
vehiculată)) din cauza atacului hidrogenului la temperaturi înalte (HTHA = high temperature hydrogen
attack) asupra mantalei / carcasei de oțel carbon într -un punct situat chiar în aval de un ”tronson de
căptușire” din oțel inoxidabil 316 SS. Factorii critici au fost tensiunile reziduale ridicate prezente în
sudurile de îmbinare a virolelor mantalei cauzate de lipsa tratamentului termic adecvat ce trebuia făcut

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 426 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ulterior sudăriiși prezenț a personalului suplimentar care a ajutat la repunerea în func


țiune a liniei
schimbătoare de căldură după curățarea off-line.

Cauzele profunde includ ignorarea predicțiilor unei diagrame de risc sau ridicarea inadecvată a
acestei diagrame de risc (Curba Nelson) pentru oțelul carbon ( această curbă empirică prezice
sensibilitatea la HTHA în func ție de temperatura procesului și presiunea parțială a hidrogenului) ,
identificarea ineficientă a pericolului (sensibilitatea HTHA a fost evaluată mai degrabă luând în
considerare condițiile de proiectare decât decât condițiile reale) și ignorarea implementării cerințelor de
siguranță mai restrictive dar mai sigure, rezultate din principiile de proiectare.

Lecții învățate
HTHA apare atunci când țoelurile carbon și oțelurile cu aliaj slab sunt expuse la presiuni parțiale
ridicate ale hidrogenului la temperaturi ridicate (timpul de expunere de-a lungul vieții în exploatare a
echipamentului / instalației este cumulat). Hidrogenul reacționează cu carburile din oțel pentru a forma
metanul care nu poate difuza prin oțel. Pierderea de carburi slăbe ște oțelul și acumularea de
presiune de metan în oțel creează cavități și fisuri care se combină în cele din urmă pentru a forma
crăpături mai largi. Deteriorările HTHA sunt cel mai probabil să apară în zone puternic tensionate
și zone afectate de căldură în jurul sudurilor.

Este important pentru instalațiile noi și existente care funcționează cu medii care pot conține
hidrogen, ca acestea să fie verificate în raport cu Curba Nelson corespunzătoare pentru pornire, oprire și
regimuri tranzitorii pentru a identifica strategiile adecvate de atenuare a atacului hidrogenului HTHA.

Măsurile de atenuare pot include:


1) selectarea unor materiale inerent mai sigure (mai rezistente la HTHA), cum ar fi oțelurile Cr-Mo,
2) impunerea unor limite stricte de exploatare,
3) dotarea instalației cu aparatură / instrumentație adecvată pentru monitorizarea corectă a
fenomenului
4) Implementarea obligatorie a unor proceduri riguroase pentru operațiunile de pornire, oprire și
intervenție operațională în situații de urgență
Rețineți că regimurile de funcționare tranzitorii includ modificări treptate ale condițiilor d e
funcționare datorate depunerilor / ancrasării în interiorul țevilor echipamentului sau dezactivării
catalizatorilor.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 427 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Explozia buteliilor de / cu aragaz

”Aragazul” este denumirea generică a aparatelor / șinilor


ma d e gătit folosite în mod uzual în
bucătăriile casnice și nu numai. Astfel, în mod tradițional acceptat ”un aragaz” este o mașină de
gătit folosită în bucătărie la prepararea termică a alimentelor, folosind în acest scop gaz petrolier
lichefiat (GPL). Prin extensie, această denumire este folosită și dacă combustibilul ars este gazul
natural.
Totuși aragazul este denumirea unui gaz combustibil îmbuteliat. Denumirea de aragaz provine de
la gazul petrolier lichefiat produs de rafinăria Astra Română (A.R.+gaz), care era format din cca.
8 % propan și restul butan.

Deși privite cu oarecare teamă și cu suspiciune aceste ”recipiente sub presiune” extrem de rar
explodează din cauze intrinseci. Majoritatea accidentelorși exploziilor (dacă nu toate !) sunt provocate de
cauze externe : incendii, supraîncălziri necontrolate, explozia gazelor acumulate în încăperea în care
există o ”butelie” etc

E drept că majoritatea incendiilor și exploziilor externe din proximitatea unei ”butelii”, care provoacă până
la urmă explozia acesteia, sunt cauzate de aprinderea / explodarea gazului care ”scapă” necontrolat din
chiar ”butelia” în cauză

Cum și de ce ar exploda o butelie cu propan (GPL)? Explozia rezervoarelor de GPL

Explozia buteliilor cu GPL sau explozia rezervoarelor de GPL nu se întâmplă prea frecvent.
O explozie de butelie sau o explozie a rezervorului de GPL este de fapt foarte rară.
Buteliile de gaz pot exploda, dar nu ușor și în nici un caz exploziile nu se întîmplă prea des. Chiar
încercarea de a determina în mod inten ționat (proba de spargere !) un rezervor GPL să explodeze este
foarte dificilă.
În ciuda acestei realități, dintre dezastrele cotidiene mediatizate cu dramatism, după accidentele
rutiere "buteliile de gaz explodate" în știri au o anumită frecvență.
Problema constă în raportarea eronată a faptelor ...

De fapt, este extrem de dificil să provocați spargerea sau explozia unei butelii cu gaz lichefiat sau
unui rezervor de GPL, chiar dacă încerca ți intenționat. Explozia unui rezervor de GPL este un
eveniment foarte rar. Buteliile de gaz pot exploda dar exploziile acestora sunt rare.
Problema reală constă în raportarea eronată a unor evenimente / accidente.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 428 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Reporterii au un obicei de a numi orice explozie care implică gaze


îmbuteliate o "explozie de rezervor de GPL" sau o "explozie de butelie de gaz".
Cu toate acestea, ceea ce are loc de obicei este un eveniment care nu implică
direct butelia de gaz.

Scenariul tipic este o scurgere de gaz de la un aparat de gaz, de la o racordare


sau de la un robinet defecte.

Gazul din scurgere se acumulează într-un spațiu închis și acesta este ceea
ce se aprinde sau explodează.

Deoarece buteliile / rezervoarele de GPL sunt în mod normal amplasate în exterior, acestea sunt cel mai
adesea neafectate de explozie sau foc.

De exemplu, în urmă cu câțiva ani a avut


loc un accident tragic care a implicat o explozieși
un incendiu.
Titlul ziarului a citat "Explozia buteliei de
gaze", dar imaginea de însoțire (vezi alăturat !) a
arătat că buteliile de gaze încă mai stau acolo,
lângă casa distrusă și evacuată.

Gaz de incendiu fără explozie cu cilindru de gaz

În mod ironic, buteliile de gaze (săgețile verzi) au


fost aproape singurele lucruri rămase intacte.

Chiar și căldura intensă a focului adiacent nu le-a făcut să explodeze!

Explozia vaporilor expandați din faza lichidă în fierbere


( BLEVE = Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion )

O explozie a rezervorului de GPL este denumită uneori BLEVE. BLEVE este abrevierea în limba
Engleză a sintagmei ” Explozia vaporilor expandați din faza lichidă în fierbere ”.
Dacă o butelie sub presiune sau un vas cu Gaz Lichefiat (GPL) se rupe atunci când conținutul se
află (la o temperatură) mai mare decât / peste punctul de fierbere al acestuia, această ruptură / spargere
este denumită BLEVE. Un BLEVE nu implică neapărat un incendiu / un foc.
Exemplu clasic de BLEVE este explozia cazanului cu abur.
La rezervoarele de LPG (propan) rareori se produc BLEVE datorită supapei de
presiune care eliberează presiunea în exces, împiedicând o explozie de rezervor GPL.
O altă părere greșită este aceea că ”zgâlțâirea / scuturarea buteliei cu gaz ” îi poate
provoca explozia
”Scuturarea” unei butelii nu provoacă explozia ! Singura urmare care rezultă din
”scuturarea / zgâlțâirea” unei butelii este obosirea brațelor, dar nu va provoca explozia.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 429 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Incendiile de gaze la un aparat de gătit foarte rar provoacă o explozie a


buteliei GPL-propan. Aparatele de gătit alimentate cu GPL care au
defecțiuni pot provoca incendii de gaze, deoarece ținerea
între
aparatelor de gătit este adesea ignorată. Incendiul de gaze la un
aparat de gătit nu este o explozie de butelie de gaz !

Această neglijare are drept rezultat pierderea integrității furtunurilor care


pot avea scăpări de gaz, deteriorarea sau
pierderea garniturilor de etanșare, scurgeri
ale regulatoarelor vechi sau supape de gaz
care încep să curgă.

Scurgerile de gaze din conexiunile slabe, regulatoarele de gaz defecte și


furtunile deteriorate sunt cele mai frecvente cauze ale incendiilor / exploziilor
de gaze acumulate în incintă.

Există dispozitive de siguranță, cum ar fi un dispozitiv de sesizare a existen ței flăcării la arzătorul
aparatului de gătit / de încălzit, care este proiectat să oprească trecerea gazului în arzătorul unui aparat
de gaz în cazul în care flacăra este stinsă. Aceste dispozitive de siguran
ță ajută la prevenirea acumulării
unui gaz periculos în aparatul consumator de gaz.

Confuzia buteliilor care conțin gaze poate genera o falsă impresie c ă buteliile de GPL sunt predispuse la
explozii

De exemplu oștire media a întărit părerea greșită că buteliile de


GPL explodează frecvent, atunci când a răspândit opinia că o
butelie de GPL a explodat în furgoneta unui meseriaș care folosea
această butelie la executarea unor lucrări de sudare cu flacără.

Este adevărat că în furgonetă se afla o butelie cu gaz, dar era vorba


despre acetilenă, gaz lichefiat foarte volatil, folosit la sudura
oxiacetilenică.

De ce sunt atât de rare cazuri de explozie a buteliilor sau a rezervoarelor de GPL

Buteliile de gaz fac parte din viața cotidiană de aproximativ 100 de


ani.
În acest timp, industria gazelor a avut mult timp pentru a perfec ționa
caracteristicile de siguranță ale buteliilor și supapelor de gaz.
În mod evident, cea mai importantă caracteristică de siguran ță a unei
butelii de gaz este supapa de suprapresiune. Este de fapt o supapă
în interiorul unui robinet.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 430 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Supapa de presiune este încorporată în robinetul principal de gaz al buteliei, așa cum se arată în
imaginea de mai sus.
Dacă presiunea gazului din butelie crește, ca urmare a unui incendiu sau a altei surse de căldură,
supapa de presiune eliberează o parte din gaz pentru a scădea presiunea.
Butelia de gaz tipică ar fi probabil să explodeze / plesnească doar la presiuni de peste 70 bar.
E cam 5 ori presiunea maximă normală. Valoarea tipică la care se deschide supapa de siguranță
este de 26 bar.
Deci, butelia nu ar avea niciodată în interior o presiune mai mare, deoarece supapa s-ar deschide și
ar putea elimina din gaz, limitând presiunea din interiorul buteliei / rezervorului de GPL.
Chiar și la 54 ° C (130 ° F), presiunea ar fi numai 18 bar (257 PSIG).
Deci, nu numai că nu s-ar apropia de presiunea de spargere (≈ 70 bar), dar, în condiții normale, nu
ar ajunge niciodată la nivelul de 18 bar necesar pentru declanșarea supapei de presiune.
Toate vasele de GPL au supape de presiune, chiar și cele foarte mari.
Un accident recent a arătat înțelepciunea acestei soluții de protecție, cu supape de suprapresiune.

Un camion dublă remorcă cu două cisterne de GPL transporta în cele două cisterne remorcate
63.000 litri de GPL și a fost implicat într-un accident cu o mașină.
Mașina a traversat linia continuă care delimita cele două sensuri de mers șoseleiale și a lovit
capul tractor care remorca cele două cisterne de GPL. Rezervoarele de motorină ale camionului s-au
spart, rezultând un incendiu masiv. Secțiunea primă (tractor) a camionului a fost distrusă complet. Chiar
s-au topit anvelopele. Vedeți imaginea de mai sus.
Cu toate acestea, remorcile cisternă au rămas intacte, chiar dacă exteriorul a fost ars (erauțialini
albe), dar nu a existat nici o explozie de rezervor de GPL. Conținutul a fost eliminat în siguranță după ce
focul a fost stins. Supapele de siguranță au lucrat eficient.
Aceasta este o dovadă a siguranței designului încorporată în toate recipientele de GPL.
Concluzii:
În timp ce orice persoană ar trebui să aibă întotdeauna grijă atunci când utilizează gaz, nu există
niciun motiv pentru o frică irațională de explozie a unei butelii sau de explozie a rezervorului de propan.
Buteliile de gaz, cu supape de suprapresiune, au un sistem de siguranță foarte eficient.
Rezultatul este că explozii de butelii de gaz sunt extrem de rare în majoritatea țărilor.
Preocuparea ar trebui să fie întreținerea corespunzătoare a aparatelor și a accesoriilor cu gaz.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 431 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Riscurile încărcării buteliilor de aragaz la stațiile de GPL pentru autovehicule

Unii “specialiști” de ocazie încearcă să


promoveze idea că este “mai bine să încarci
butelia de aragaz la stațiile de distribuție GPL
auto (skiduri)”.
Acest subiect a devenit chiar omniprezent
atât la cârciuma satului cât și pe băncuța din
fața porții. Mai mult, faptul că această
operațiune este total ilegală își găsește
explicația în diverse ”teorii ale conspirației”
emise de “docții’ comunității.
Efectul acestor sfaturi, pe fondul și al
unei lipse de informare din partea celor ce
lucrează în domeniu, este faptul că lunar se
înregistrează accidente grave (nu de puține ori
soldate cu pierderi de vieți omenești sau răniri
foarte grave), ce au drept cauză directă sau
indirectă “butelia de aragaz”.

Pericole care apar ca urmare a îmbutelierii (ilegale) a buteliilor tip aragaz la skiduri.

De ce aceasta activitate este periculoasă și cu un grad ridicat de risc?


Punctul de pornire îl constituie gazul petrolier lichefiat (GPL).
Trebuie stiut că diferă compozitia “ARAGAZULUI” față de cea a “AUTOGAZULUI”.

Proprietati generale ale GPL:


Prin gaz petrolier lichefiat, prescurtat GPL, definim acele produse petroliere care sunt constituite din
amestecuri variabile de hidrocarburi gazoase (etan, metan, butan) și care, în condiții ambiante, sunt in
stare de vapori, dar pot fi ușor lichefiate.
În Romania, prin gaz petrolier lichefiat comercializat sub denumirea de ARAGAZ – se înțelege
produsul petrolier constituit din amestec de butan (minim 90%) și propan (maxim 9%).

Notă: Denumirea de ARAGAZ este o denumire comercială și provine din prescurtarea numelui
Astra Română Gaz, a gazului petrolier lichefiat (GPL) cu caracteristicile definite în SR 66-2007,
conținând, în principal max 12% C3H8(propan)si min. 87% C4H10 (butan), cu presiunea de vapori de
max. 7,5 bar /500C.

În conformitate cu prescripțiile tehnice ISCIR, amestecurile de hidrocarburi C1– C4 sunt încadrate în mai
multe categorii după presiunea de vapori și masa volumică și anume: amestecuri de tip A, Ao, B si C.
Aceste amestecuri au urmatoarele proprietati:

– amestecul de tip A: la 700C are o tensiune de vapori ce nu depășește 11 bar și la 50°C o masă
volumică nu mai mică de 0,525 Kg/l;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 432 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

– amestecul de tip Ao: la 700C are o tensiune de vapori ce nu depășește 16 bar și la 50°C o masă
volumică nu mai mică de 0,495 Kg/l;
În comerț, aceste amestecuri (A și Ao) se numesc, în mod curent, butan (comercial).

– amestecul de tip B: la 700C are o tensiune de vapori ce nu depășește 26 bar și la 50°C o masă
volumică nu mai mică de 0,450 Kg/l;

– amestecul de tip C: la 700C are o tensiune de vapori ce nu depășește 31 bar și la 50°C o masă
volumică nu mai mică de 0,440 Kg/l.

Amestecurile de hidrocarburi B si C sunt denumite propan (comercial).

În momentul lichefierii gazelor, volumul se reduce considerabil, determinând depozitarea și


manevrarea ușoară a acestora. Un volum mic de GPL conține un volum considerabil de energie termică
potențială.
În momentul utilizării, GPL poate reveni în starea sa de vapori, pentru a fi utilizat de client ca un
combustibil gazos.
Gazele petroliere lichefiate sunt constituite fie din propan-propene (gaze cunoscute sub denumirea
de Propan Comercial), fie din butan-butene (cunoscute sub denumirea de Butan Comercial), fie din
amestecurile acestor hidrocarburi în proporție aproape egală.

Compoziția chimică a propanului de tip I si II (extras din STAS 8723-70), se prezintă in tabelul următor:
Caracteristici Tip I Tip II
Compozitie chimica, % masa:
propan, max 92 93,5
hidrocarburi (C2), total max.* 5 2,5
propilena, max. 2 2
hidrocarburi (C4) total, max. 2 2
Sulf total, mg/m3N, max. 100
Apa, % max.** 0,05
În compoziție sunt cuprinse și cantități mici de hidrocarburi mai ușoare decât propanul (metanul este
practic absent, iar etanul în proporție de sub 2% ).
Hidrocarburile gazoase sunt incolore și aproape fără miros. Ca atare pentru a fi ușor depistate
organoleptic, în cazul scăpărilor din conducte sau recipiente, când sunt folosite drept combustibil casnic
sau industrial se odorizeazăa cu un agent puternic mirositor, care să indice prezența gazelor în atmosferă
până la concentrații sub o cincime din limita de explozie. Când este folosit în scopuri tehnologice, gazul
petrolier lichefiat poate fi livrat și inodorizat.
Ca odorarizant, se folosesc produse cu miros caracteristic, cum sunt compu ș ii sulfului (mercaptanii,
sulfurile, disulfurile). De regulă, etil mercaptanul se adauga în proporție de 0,1 mg la 1 litru de gaz și
asigură un miros pătrunzător și neplacut de usturoi sau ouă stricate, permțând detectarea olfactivă a celor
mai mici scăpări de gaze in mediul inconjurator.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 433 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Presiunea de vapori

Recipientele (rezervoarele, cisternele sau buteliile) în care se află GPL nu sunt


umplute niciodată complet cu lichid, ci numai 80%. În spațiul liber rămas
deasupra lichidului se găsește același produs în faza gazoasă, cele două faze
fiind în stare de echilibru.
Pentru ca faza lichidă să treacă în stare gazoasă, trebuie să i se transmită
din exterior o cantitate de căldură. Moleculele evaporate din lichid exercită o
presiune asupra recipientului în care se află, denumită presiunea de vapori.
Când faza de vapori a unui produs coexistă în echilibru cu faza lichidă,
presiunea de vapori este o măsură a volatilității gazului; cu cât temperatura este
mai ridicată, cu atât mai mare este presiunea pe care o exercită gazul în interiorul
recipientului care îl conține.

Cât de multă presiune este în butelia de GPL (propan) și în ce stare este?


Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le auzim este: "Cât de multă presiune este în butelia /
recipientul cu GPL?" și ”de cât de multă presiune este nevoie?”
• Presiunea din interiorul unei butelii de GPL sau al unui recipient mai mare depinde de temperatura
recipientului / vasului.
• Cu cât este mai mare temperatura, cu atât este mai mare presiunea gazului GPL din recipient.
• Presiunea gazului propan (GPL) crește de la 0 kPa (0 PSIG sau 0 bar) la -43ºC până la 2482 kPa
(360 PSIG sau 24,8 bar) la 70ºC.
• LPG - propanul - există atât ca lichid, cât și ca vapori (gaz) în recipient.
• Termenul "presiune" se referă la forța medie pe unitate de supra față pe care gazul o exercită asupra
pereților interiori ai recipientului.

GPL (propan) - diagrama de presiune – temperatură a recipientului

Nu contează dimensiunea recipientului: la aceea și temperatură, presiunea internă din recip ient va fi
aceeași fie într-o butelie de 9kg propan, fie într-un rezervor de 1000 kg propan

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 434 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Buteliile cu GPL sunt de obicei umplute la 80%, ceea ce înseamnă 80% lichid
și 20%
vapori.
Acest procent se modifică, cu scăderea GPL lichid pe măsură ce se consumă
gazul.

Supapă de evacuare a presiunii presiunea setată este tipic 25,85 bar

Dacă butelia de GPL este expusă la căldură


excesivă, supapa de suprapresiune GPL permite
evacuarea gazului, menținând presiunea în butelie în
limite sigure.
Supapele de presiune ale buteliei sunt încorporate în robinetele principale
de GPL. Este de fapt o supapă de siguranță în interiorul un ui robinet.
Aceasta poate fi, de asemenea, cunoscută sub numele de supapă de presiune de propan.
Acțiunea supapei (deschidere și eliminare surplus de vapori GPL) elimină posibilitatea ca butelia
să se rupă sau să explodeze.
Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este ca gazul evacuat
de supapă să se aprindă și să apară un ”jet” de flacără în
formă de pană.
Această flacără se va stinge automat după ce presiunea scade până
la un nivel sigur sau când butelia rămâne fără gaz.

Densitatea relativă
Densitatea relativă (denumită și masa volumică relativă) reprezintă raportul dintre densitatea
produsului și densitatea unui produs de referință la aceleasi condiții de temperatură și presiune.
În mod convenț ional s-a luat aerul uscat ca produs de referin ță pentru gaz și apa distilată în vid
(fără urme de gaze) pentru produsele lichide, inclusiv gazele petroliere lichefiate.
Gazul Denstitatea relativă
Faza
Faza gazoasă
lichidă
Propan 0,51 1,561
Butan 0,582 2,079
Din acest tabel se observă că, densitatea relativă a fazei lichide a celor doua GPL considerate
este aproximativ jumătate din cea a apei, ceea ce înseamnă că acestea plutesc pe apă, o observație
care este foarte importantă în cazul scurgerilor de lichid.
În schimb, densitatea relativă a fazei gazoase este supraunitara în ambele cazuri.

Trebuie să se acorde o atenție deosebită acestei proprietăți în cazul unei scurgeri dintr-un
rezervor de depozitare, instalaț ie tehnologică, conductă etc., deoarece în această situație gazele se vor
acumula sub forma unui nor la nivelul solului, deplasându-se în jos în canale, gropi, subsoluri,
nerăspândindu-se ușor în atmosferă, doar dacă viteza vantului este foarte mare.
Situația prezintă un pericol sporit de incendiu datorită multitudinii surselor posibile de
aprindere.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 435 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Punctul de fierbere

Punctul de fierbere este temperatura la care lichidele, prin încălzire, trec în stare gazoasă sau de
vapori.
Știați că de fiecare dată când porniți unul dintre aparatele dvs. de gaz, GPL din buteliile dvs. de gaz
începe să fiarbă?
Dacă ați pute a vedea, prin peretele de oțel al buteliei, ați observa, de asemenea, că arată exact ca apa
care fierbe ...
La 0°C, presiunea de vapori pentru limita inferioară a butanului este de 0 bar, adică acesta este
punctul său de fierbere în condiții normale.

Similar, punctul de fierbere al propanului este de


–44°C.

Aceste temperaturi sunt temperaturile maxime la care


butanul și respectiv propanul trebuie racite,.dacă
se urmăre ș te depozitarea lor la presiune
atmosferică.

Valorile coborâte ale punctelor de fierbere a gazelor


petroliere lichefiate creează pericole în exploatarea
echipamentelor de evacuare a presiunii în care poate
exista apă sau hidrocarburi grele.
Punctele joase de fierbere a gazelor petroliere lichefiate mai creează și alte pericole în exploatare.
Unul dintre ele ar fi acela că vaporizarea rapidă a acestor lichide poate răci pielea suficient
pentru a cauza degerături personalului operativ ce vine în contact cu aceste hidrocarburi uș oare.
Este obligatoriu deci ca, ori de câte ori se lucrează cu GPL, operatorul să folosească
echipament de protecție adecvat.
Scăpările de gaze lichefiate dintr-un recipient pot fi ușor detectate, deoarece la depresurizarea
izoentalpică până la presiunea atmosferică, temperatura acestora ajunge la valori negative.
Ca urmare, umiditatea din aer îngheață, apărând un nor albicios și gheață în jurul locului în
care s-a produs neetanșeitatea.
Aparatele casnice și nu numai, consumatoare de GPL funcționea ză în mod normal la o presiune a
gazului (furnizat de butelie ) de 2,75 kPa (0,00275 bar) sau mai exact în gama 1,1kPa…2.75kPa
(0,011…0,0275 bar). Această presiune este asigurată prin regulatoare de presiune montate după
robinetul principal de evacuare al buteliei, care reduc presiunea din butelieși o mențin la această
valoare redusă pentu alimentarea aparatelor consumetoare.

Limitele de inflamabilitate
În amestec cu aerul, gazele petroliere lichefiate dau naș tere unor amestecuri explozive care pun în
primejdie instalațiile și personalul.
Intervalul de explozie pentru amestec propan-aer se situează între 2,4 – 9,5%, iar pentru
butan – aer se situează între 1,8 – 8,4%.
În practică, limitele se referă la limita inferioară pentru butan și la limita superioară pentru propan.
În urma arderii propanului și butanului în aer rezultă bioxid de carbon și apă.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 436 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pentru o ardere completă, un volum de butan necesita 30 volume de aer, iar un volum de
propan 24 volume de aer.
Trebuie avut în vedere că o cantitate insuficientă de aer conduce la apari
ț ia monoxidului de
carbon.

Dilatarea GPL-ului

Dilatarea fazei lichide a gazelor petroliere lichefiate sub influența unei surse de încălzire este
foarte mare în comparație cu alte lichide. Astfel, rata de expansiune a gazelor petroliere lichefiate este de
15-20 ori mai mare decât cea a apei.
Când temperatura crește, gazul petrolier lichefiat se dilată, putându-se ajunge ca întregul volum
al rezervorului să fie umplut cu gaz, fără să mai existe vreun spațiu de lichid.
Începând din acest moment, la creșterea temperaturii cu fiecare grad, presiunea crește de 7-
8 ori.
Ca urmare a compresibilității reduse a gazului lichefiat și a capacității de dilatare elastică a
peretilor rezervorului, de asemenea mică, aceștia cedează.
Este importantă lăsarea unui spațiu pentru dilatare în orice recipient / vas în care se
păstrează GPL.
Nivelul maxim de îmbuteliere în siguranță, pentru un vas cu GPL, poate fi calculat cu precizie în
funcție de produsul depozitat, dar, de regulă, se lasă un spațiu de 20% din volumul vasului cu GPL, atunci
când vasul se umple până la nivelul sau maxim de îmbuteliere în siguranță.
Acest nivel este denumit adesea “spațiu mort” și se determină prin utilizarea unui limitator de
“spatiu mort”.
Concluzionand, recipientele nu se umplu niciodată mai mult de 80% din volum.

Raportul lichid-gaz

După cum s-a arătat, prin aplicarea unei presiuni vaporilor de GPL, aceștia pot trece în stare lichidă.
Ca lichid, GPL ocupă un spatiu mult mai restrâns decât GPL în stare gazoasă.
De aceea, este mai convenabil și mai economicos să se transporte GPL în stare lichidă.
Când se reduce presiunea din recipient, lichidul revine în stare gazoasă și, în acest proces,
volumul său crește de aproximativ 250 de ori.
Cu alte cuvinte, o tonă de lichid, în procesul trecerii în stare de vapori, va umple echivalentul unui
vas de 250 de tone.

GPL-ul se evaporă, ocupând un volum de 250 de ori mai mare decât volumul său propriu.

Diferențele reale între butan și propan, la trecerea din stare lichidă în stare de vapori, sunt:

– 1 litru de propan lichid se transformă în 275 litri de vapori de propan;

– 1 litru de butan lichid se transformă în 233 litri de vapori de butan.


Este important de reținut că o scăpare mică de GPL lichid poate degaja o cantitate semnificativă de
vapori de GPL.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 437 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pentru a lichefia propanul, este necesară o presiune de trei ori mai mare decât presiunea
necesara lichefierii butanului.

In concluzie, vaporizarea unei tone de GPL va împrăștia un nor de gaz cu un volum echivalent cu
volumul unui vas de 250 de tone, care atunci când intră în combinație cu aerul la limita inferioară de
aprindere de 2,0% va degaja un nor de gaz inflamabil cu un volum echivalent cu volumul unui vas
de 1250 de tone și care poate detona cu o forța corespunzatoare la 0,9 – 1,2 t de TNT.

Volumul specific
Se definește "volum specific" volumul ocupat de 1 kg de GPL lichid.
Volumul specific este diferit la temperaturi diferite. Comportamentul volumului lichidului sub
influența temperaturii este de cea mai mare importanță în ceea ce privește umplerea recipientelor
(butoaie sau cisterne).
Într-adevăr având în vedere importanța creș teri în volum, fiecare recipient de GPL lichid
trebuie să conț ină un spatiu pentru vaporii de gaz, pentru a evita expansiunea ”împiedicată” la
umplerea completă și deformarea ulterioară până la fisurarea recipientului (lichidul spre deosebire
de gaz, este incompresibil).
Condițiile de siguranță sunt asigurate atunci când aveți la dispoziție cel putin 2,38 litri per 1
kg de propan.
În practică, umplerea recipientelor supraterane solului nu poate depăși 80% din volum, iar
pentru cele îngropate (având în vedere că diferenț ele de temperatură sunt mai mici) 85% din
volum.

Punct critic
Este temperatura la care GPL nu poate fi în stare lichidă:

– Propan 96,5 0C

– Butan 151,6 0C
Amestecurile celor două componente vor avea puncte critice corespunzatoare diferitelor
procente.
GPL – ul lichid conținut într-un vas la temperatura corespunzătoare punctului critic vaporizează
instantaneu (în întreaga masă) și drept urmare presiunile sunt foarte mari.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 438 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Limitele de explozie ale gazelor si ale amestecurilor

propan-aer între 2,4 – 9,5%,


butan – aer între 1,8 – 8,4%.

Limitele de explozie inferioară și superioară delimitează domeniul în care se produce explozia


unui gaz inflamabil, aflat în amestec cu aerul, la apariția unei scântei.
Se exprimă în procente volum de gaz inflamabil în amestec cu aerul.
Limitele de explozie prezintă o importanță deosebită în industria chimică ș i petrochimică;
cunoscând limitele de explozie pentru un anumit gaz, pot fi stabilite măsurile ce se impun pentru
operarea instalațiilor în siguranță.

Avand în vedere cele prezentate mai sus rezultă că pentru folosirea în condiții de siguranță a celor două
amestecuri de gaze (aragaz, respectiv, autogaz) este necesar ca atât recipienții de stocare/manipulare
cât și componentele instalațiilor în care sunt utilizate să fie dedicate și conforme cu presiunile și
temperaturile de lucru.
Unde trebuie încărcată corect și sigur butelia de GPL
Butelia tip Aragaz
Butelia tip aragaz este construită prin abutisarea a 2 virole,
și sudarea
acestora cap-la-cap, urmând adăugarea elementelor funcționale și de siguranță
(robinet, garda, postament).
Având în vedere faptul că aproape mereu, în cazurile de rupere a buteliei
fisurile apar pe generatoarea acesteia, modul respectiv de construc ție ajută la
reducerea riscului de rupere.

Însă, folosirea repetata a


buteliei cu fluide de lucru
altele decat cele pentru care
este proiectată duce la
suprasolicitarea acesteia,
urmată de deformații vizibile
în zona mediană (a sudurii),
și în cele din urmă la
scăderea considerabilă a rezistenței.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 439 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Skidul de autogaz
Skid-ul autogaz este o instalație monobloc, a cărei unică întrebuințare legală este livrarea
de combustibil auto tip GPL, către autovehicule dotate cu instalație GPL, atestată RAR.

După cum se poate vedea în imaginea


alăturată, skid-ul GPL este o instalatie
relativ simplă ca și schemă tehnologică și
construcție.

Această instalație este prevazută cu toate


mijloacele de siguranță impuse de
normative pentru asigurarea scopului
pentru care este proiectată, și anume
livrarea de GPL către autovehicule.

Activitatea de umplere a buteliilor

O stație de îmbuteliere a buteliilor tip aragaz,


are o structură func țională și accesoriile
necesare legate de siguranța în exploatare.
Astfel o sta ție de îmbuteliere a re prevăzute
facilități și posturi importante pentru verificarea
înainte, în timpulși ulterior umplerii buteliilor, în
așa fel încât să fie respectate prevederile
prescripțiilor tehnice ISCIR și normelor
metrologice și de protecția muncii.
Părțile importante și obligatoriu de a exista în
fluxul tehnologic de îmbuteliere sunt :
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 440 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

 verificarea stării buteliei înainte de introducerea în flux ș i renunțarea la folosirea acelor butelii
care nu mai respectă standardele de siguranță , urmată de casarea acestora;
 verificarea cantității de gaz îmbuteliate în fiecare butelie, asingurându-se astfel respectarea limitei
maxime de gaz admisibile la umplere;
 verificarea etanșeității buteliei după umplere, atât la partea de îmbinare a robinetului în corpul
buteliei, cât și a robinetului în sine;

Amenajarea tipica a unei statii de imbuteliere

O stație de îmbuteliere a buteliilor tip aragaz, are o schemă tehnologică și o construcție mult mai
complexe, adecvate scopului și cerințelor legale, în special celor legate de siguranța în exploatare.
1. Paletizor,
2,3. Operatori sortare butelii,
4,5. Posturi introducere butelii în caruselul de umplere,
6. Post extragere butelii din carusell
7. Post verificare scăpări,
8,9. Posturi montare și verificare capac protecție,
10. Post verificare robinet.
11. Instalație cu baie de lichid pentru verificarea scăpărilor de gaz,
12. Post reverificare robinet.
13. Post montare sigiliu de protectie,
14, Post adaugare garnitura pentru montarea la aragaz,
15. Post inlocuire robineti defecti,
16. Post ajustare cantitate incarcatura.
Skidul pentru autogaz nu are dotarea și nici personalul autorizat și instruit corespunzător.
În plus pentru a alimenta buteliile se folosesc dispozitive artizanale, nesigure, pentru conectarea
pistolului de livrare (conceput pentru umplerea rezervorului GPL de pe autovehicul) la robinetul buteliei.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 441 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Utilizarea buteliilor de aragaz

Este binecunoscut faptul că butelia se conectează la aparatul consumator casnic (de regulă o mașină de
gătit) cu ajutorul unui furtun de cauciuc, de multe ori îmbătrânit ș i utilizând un regulator de presiune.
Toate acestea sunt dimensionate pentru un fluid a cărui presiune în butelie este în jurul valorii de 1,5
bari în timp ce presiunea intr-o butelie umpluta cu GPL auto este de peste 4 bari.

Concluzii
Din punct de vedere al buteliei:

• presiunea de lucru pentru care este proiectată este mult mai mică decat cea a GPL auto - la o temperatura de
cca 250C, aragazul are 2,4 bar, pe cand GPL auto are 7,5 bar;

• ca o comparație, o butelie pentru propan, similară constructiv cu cea tip aragaz, are o grosime minimă impusă
pentru manta de minim 2,4 mm și este proiectată pentru maxim 30 bar, pe când butelia tip aragaz are o
grosime minima impusă la manta de 1,9 mm și este proiectată pentru maxim 15 bar.

• la alimentarea la skid nu se urmărește umplerea în funcție de greutate (kg) ci în functie de indicația dispenserului
(lit), astfel putând apărea cazuri de supraumplere a buteliei, depășindu-se limita impusă de 80%
• în caz de supraumplere, indiferent de compoziția GPL, pot apare deformări ale materialului buteliei care se pot
finaliza cu explozie;
• butelia nu este prevazută cu sistemele de siguranță cu care este prevazut rezervorul de GPL auto.
Ca urmare, alimentand butelia tip aragaz, cu un alt fluid decât cel pentru care este proiectată,
apar suprasolicitări ale materialului din care este confecționată, și în cele din urmă explozia buteliei.

Din punct de vedere al alimentarii la skid:

• pentru adaptarea pistolului de livrare GPL, special proiectat pentru autovehicule, la robinetul buteliei, se folosesc
dispozitive artizanale, neomologate

• în cazul în care ar apărea scăpări accidentale în momentul umplerii, skid-ul autogaz nu este prevăzut cu
mijloace de golire sau intervenție, nu are procedura de interven ție și nici personal instruit pentru aceste situații;
Ca urmare pot aparea probleme, rezultate cu scăpări importante de GPL lichid, ce pot pune în pericol sănătatea și
chiar viața celor implicați.
În afară de a fi inflamabil și exploziv, GPL în faza lichid are o temperatură foarte scăzută ce poate
produce arsuri grave la inhalare.

Din punct de vedere al utilizatorului buteliei:


• la umplerea la skid, butelia nu este verificată sub nici o formă, nici înainte – pentru deformații existente ce ar
putea duce la explozia buteliei, nici după umplere – pentru scăpări ce ar putea exista la robinetul buteliei
• folosind dispozitive artizanale pentru adaptarea la robinet, se uzează suplimentar filetul acestuia, putând duce în
timp la neetanșeitate atunci când este montată la mașina de gătit
• la umplerea la skid a buteliei, nu se furnizează și o garnitură de montare nouă,ș i folosind astfel o garnitură
uzată, se ajunge la neetanșeități în funcționare.
Ca urmare a folosirii frecvente a umplerii buteliei la skid-ul autogaz, utilizatorul se expune în permanență riscului
ridicat de incendiu datorat scăpărilor de gaz generate de neetanșeități și chiar explozie, din cauza creșterii
exagerate a presiunii gazului, odată cu temperatura. Explozia apare mult mai repede în cazul existenț ei unui
incendiu.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 442 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cercetarea avariilor și accidentelor recipientelor sub presiune este o activitate rezervată specialiștilor cu
instruire de specialitate și experiență în domeniul exploatării acestor tipuri de echipamente și instalații.
Ea depățețte de multe ori posibilitățile unui RSVTI, atât din punct de vedere al pregătirii teoretice în
domeniu câtși din punct de vedere al experien ței operatorii în exploatarea unor astfel de
echipamente și instalații deoarece ar trebui să dețină, după o școlarizare adecvată profilului
următoarele competențe:
 Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a codurilor de proiectareși de inspecție ale
echipamentelor sub presiune și a specificațiilor
 Cunoașterea și înțelegerea modului în care se asigură pe tot parcursul duratei de utilizare
integritatea corpurilor sub presiune și a conductelor prin managementul corect al exploatării
 Cunoașterea modurilor de efectuare a examinării detaliilor privind mecanismele de
distrugere, cum ar fi fluaj, coroziune, suprasarcină, oboseală
 Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de evaluare a duratei de via ță a echipamentului /
instalațiilor, metodele de reparare și selecția materialelor
 Competență de înalt nivel în depanarea defectelor, analiza defectelor și analiza rădăcinilor
cauzelor defectelor / avariilor
 Cunoașterea diverselor proceduri pentru a preveni defectele și avariile
 Capacitatea de evaluareși selecție a unei serii de metode utilizate pentru a finaliza
investigațiile privind defectele / avariile
 Capacitatea de elaborare și prezentare profesionistă a rezultatelor necesare ale
investigațiilor privind avariile
Toate aceste competențe se pot dobândi
în principal prin participareași absolvirea
unor cursuri specializate de formare în
domeniul cecetării avariilor.

Acest curs oferă o fundamentele în


gestionarea integrității recipientelor sub
presiuni critice, în investigarea
defecțiunilor, incidentelor și avariilor
neprevăzute.

Investigarea avariilor / analiza cauzelor de


origine ar trebui să identifice toate
componentele care trebuie modificate
pentru a asigura func ționarea viitoare pe
termen lung. Un accent deosebit se pune pe definirea rezultatelor cheie cerute în urma investiga țiilor și
elaborarea planurilor de acțiune pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță în viitor.
Cursul evidențiază faptul că depanarea defecțiunilor echipamentelor sub p resiune trebuie să ia în
considerare o gamă largă de factori, inclusiv proceseleși standardele de proiectare, fabricare și inspecție,
procedurile operaționale, autoritățile naționale de reglementare, asigurări și litigii.
Studiile de caz detaliate reprezintă o caracteristică a cursului, utilizată pentru a demonstra o serie
de procese de distrugere care pot apărea. Acest curs este destinat inginerilor și managementului
ingineresc implicat în operarea, gestionarea fiabilității, analiza, inspecția ș i întreținerea instalațiilor
industriale mari folosind echipamente sub presiune.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 443 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

CERCETARIA ACCIDENTELOR / AVARIILOR LA ECHIPAMENTE / INSTALAȚII DE RIDICAT

Cunoașterea principalelor ”probleme” care pot genera accidente la poduri rulante

Ca și în cazul u nui automobil sau a oricărui alt


echipament sau mașină, podurile rulante deținute și
utilizate de către un ”proprietar” vor necesita o
întreținere periodică pentru a le prelungi viața de
utilizare și pentru a le menține eficiente.

Trebuie stabilit un program regulat de inspec ție


pentru macaraua suspendată (podul rulant) deținut /
utilizat. De asemenea, trebuie respectate
recomandările producătorului pentru intervalele de serviceși de întreținere și trebuie luați în considerare
factorii de mediu și locația în care funcționează podul rulant pentru a ajuta la prelungirea duratei de viață
a macaralei suspendate și a componentelor acesteia.
Factori care pot conduce la un accident / o avarie
1. Deteriorarea sau degradarea cablurilor din sârmă
Deșirarea / slăbirea
împletiturii
Deteriorarea sau degradarea ”frânghiei”
(șufei) este una dintre cele mai frecvente
probleme pe care se poate întâlni la un
RUGINIREA
sistem de macara suspendată (pod rulant).

Există o serie de probleme comune cu


UZURA AVANSATĂ cablul de sârmă, inclusiv oricare dintre
următoarele:

 Cablul de sârmă a sărit din sistemul de rulare


 Reducerea diametrului cablului sub valoarea nominală - pierderea suportului de bază,
coroziunea internă sau externă, uzura firelor exterioare
 Sârme exterioare rupte sau uzate
 Corzi corodate sau rupte la racordurile de capăt
 Înnodare / încâlcire severă, zdrobire, tăiere sau neclare

Cea mai bună modalitate de a preveni deteriorarea sau ruperea unor cabluri de ridicare de la
podul rulant este necesar ca acestea să fie minuțios inspectate înainte de fiecare schimbare.
Dacă se observă vreo urmă de deteriorare, cablul de sârmă trebuie aruncat / dezafectat
corespunzător pentru a împiedica utilizarea în continuare.
De asemenea, asigurați -vă că cablul de sârmă împletită / răsucită este întotdeauna lubrifiat
corespunzător.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 444 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Problemele macaralelor suspendate (poduri rulante) și aliniamentului

Aspecte legate de macaraua suspendată și aliniamentul acesteia

Un pod rulant, care nu este aliniatși are o


”oblicitate” față de căile de r ulare și nu se
înclină în timp ce se deplasează de-a lungul
căilor de rulare, poate provoca tensiuni în
material și daune semnificative întregului
sistem de ridicare.
Problema cu un pod rulant care nu rulează
corect aliniat pe căile de rulare constă în faptul
că, în timp, forțele necontrolate care nu au fost
luate în calcul la proiectareași instalarea
podului rulant provoacă solicitări asupra grinzilor de susținere a căii de rulare și, în același timp, asupra
șinelor de rulare însele precum și asupra întregii structuri care susține podul rulant
Aceste tipuri de solicitări pot avea ca rezultat:

 Accidente
 Defecțiunea macaralei sau deraierea
 Opriri din funcționare a echipamentului și pierderea productivității echipamentului
 Reparații costisitoare și înlocuirea pieselor

Un pod rulant care nu rulează în mod corespunzător pe șinele de rulare determină, de asemenea, o uzură
sporită a roților, a rulmenților roților și a flanșelor roților, precum și a uzur a prematură a dispozitivelor de
acționare și a altor componente.

Există anumite semne că podul rulant nu este aliniat corespunzător și este înclinat pe măsură ce
se mișcă/ se deplasează pe calea de rulare. Atunci când podul rulant este în funcțiune, trebuie avute în
vedere următoarele:

 Sunete puternice de ”scrâșnet”


 Fragmente de roată sparte sau crăpate
 Uzura anormală a roților, a rulmenților și a șinelor
 Puterea suplimentară necesară pentru a deplasa podul rulant în anumite zone ale căii de rulare
 Roțile se desprind / plutesc sau urcă peste șină și apoi ”cad” în lăcașul căii de rulare

Cea mai bună modalitate de a preveni problemele de ”oblicitate” / înclinare și de aliniere a podului
rulant este ca acesta să fie inspectat împreună cu șinele de rulare și sistemele de susținere a acestora
pentru a identifica și a corecta orice problemă înainte ca acestea să devină gravă. Verificările / imspecțiile
pot, de asemenea, să asigure că sistemul căilor de rulare este în limitele toleranțelor admise specificate.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 445 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. Uzura excesivă a roților ”cărucioarelor de rulare” de la capetele podului rulant


Roțile ”cărucioarelor de rulare, terminale”
ale podurilor rulante sunt componente ale
acestui tip de ”macaralelor aeriene” care pot
necesita între ținere, înlocuire sau reglări
frecvente. De-a lungul vie ții unei ”macarale
aeriene” / ”pod rulant”, roțile ”cărucioarelor de
rulare” se vor uza în mod natural din cauza
utilizării normale a macaralei și vor trebui
înlocuite. Dacă roțile, rulmenții roți lor sau
flanșele roților încep să poarte semne de
uzură sau să se crape prematur, poate fi o
indicație că macaraua aeriană rulantă este
poziționată oblic / strâmb / înclinat și nu rulează în mod corespunzător pe sistemul de ține de rulare.
Poziționarea oblică a macaralei față de sistemul de rulare poate provoca uzura și solicitare excesivă a roților,
dar și solicitarea agresivă asupra grinzilor căii de rulare și a structurilor de susținere.
Pentru a evita uzura prematură a țilorro și a c ărucioarelor finale, sistemul de căi de rulare pentru
macaraua suspendată trebuie proiectat, testat și inspectat în mod regulat de către un producător de macarale
de reputație. Semnele de uzură prematură indică posibilitatea unei probleme mai grave, care ar trebui
abordată și corectată înainte ca avarierea să se producă. Asigurați-vă că roțile au fost făcute special pentru
șina pe care rulează. Duritatea roților trebuie să corespundă durității șinei.

4. Probleme cu sistemul electric de ac ționare al podului rulant


 Probleme cu întreruperile de contact
Una dintre cele mai frustrante probleme
pe care un operator de macara le poate
experimenta este atunci când există intreruperi
de contact între barele conductoareși colector.
Aceste întreruperi de contact pot provoca
probleme de control intermitent al sistemului
macaralei aeriene.
Pe colector, o perie din grafit de carbon
se poate eroda, ceea ce poate determina
acumularea grafitului de carbon pe colectoe.
Deoarece praful de grafit din carbon este un
material conductiv, această acumulare poate provoca scurtcircuite în conexiunea electrică. Sinele de cupru
pe barele de conductor mai vechi pot deveni corodate sau oxidate în timp și pot provoca întreruperi ale
contactului. Conductorii și colectorii trebuie să fie inspectați și curățaț i în mod regulat pentru a preveni
acumularea materialelor depuse.

 Probleme cu butoanele de comandă care se blochează sau cu controlul radio


Anumite mediiambiementale în care este instalatși funcționează podul rulant pot crea propriile unde
radio care pot interfera cu func
ționarea unei macarale suspendate comandată prin radio. Butoanele sau
manetele de comandă se pot bloca / înțepeni sau pot deveni nefuncționale în timp, iar aceste dispozitive de
control / comandă trebuie reparate sau înlocuite.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 446 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

 Siguranțe fuzibile
Dacă descoperiți că la macaraua suspendată (podul rulant) în timpul funcționării ”se ard” siguranțele
circuitelor electrice, atunci este un indiciu că există un circuit (electric) defect în sistemul electric de
acționare și comandă al macaralei. Trebuie comandat imediat un furnizor de servicii specializate pentru
service / întreținere de macarale pentru a veni și inspecta sistemul electric al macaraleiși pentru a
identifica defecțiunea.

5. Cârlige îndoite sau deteriorate

Un cârlig este proiectat pentru a ridica și


susține / menține o sarcină într-o direc ție
particulară și precisă. Atunci când greutatea nu
este susținută așa cum a fost prevăzută de cârlig,
aceasta compromite integritatea internă a
cârligului și poate crește șansa de a se îndoi,
întinde sau crăpa / rupe cârligul. De asemenea,
sarcina poate aluneca din cârlig dacă se întinde
deschiderea gâtului.

Inspectarea periodică a cârligelorși a altor piese de rigidizare trebuie efectuată la începu tul fiecărei ture
pentru a verifica deformările sau deteriorările.

Menținerea macaralei aeriene în


stare de func ționare de vârf ar
trebui să fie o prioritate maximă
pentru personalul de siguran ță,
întreținere sau operațiuni, la orice
loc de muncă sau în unitatea
industrială. Inspecțiile periodice și
periodice ajută la ținerea men
funcționării la o eficiență maximă,
ajută la men ținerea siguranței
utilizatorilor și a altor persoane, la
reducerea timpului de stagnare
costisitor și la prelungirea duratei de viață a echipamentului.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 447 of 911