Sunteți pe pagina 1din 3

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4.2. Anunțarea avariilor şi accidentelor


Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele din
incidența ISCIR are obligaţia, în cazul producerii oricărui accident sau avarie la
acestea, de a opri din funcţionare instalaţiile/echipamentele şi de a anunţa de
îndată ISCIR despre producerea evenimentului. Anunțarea se face telefonic
la Inspecția Teritorială în raza a cărei arie de responsabilitate se află
instalația/echipamentul, după cum urmează:

tel. 0334.405.432;
fax 0334.405.433
tel. 0269.232.715;
fax 0269.232.738

tel. 0268.326.950;
fax 0268.326.951

tel. 0259.435.025;
fax 0259.410.288

tel. 021.411.97.60,
021.411.97.61;
fax 0378.102.323
În zilele de lucru, în intervalul orar de lucru al ISCIR, la telefonul Inspecției Teritoriale ;
În afara programului și în sărbatorile legale direct către InspectoriiȘefi sau înlocuitorii legali ai
Inspectorului Șef.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 453 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUNȚAREA AVARIILOR / ACCIDENTELOR LA IT ISCIR


Oricât de gravă ar fi situația în cazul producerii unei avarii / unui accident la un echipament / o
instalație din domeniul ISCIR, persoana care face anunțul la ISCIR IT (de multe ori sarcina poate
reveni chiar RSVTI !) trebuie să-și păstreze calmul și să facă anunțul cât mai inteligibil, furnizând cât
mai multe date referitoare la producerea evenimentuluiși la echipamentul / instalația implicat / ă.
a) Anunţarea ”evenimentului” se face imediat,
dar nu mai târziu de 8 ore lla ISCIT IT

b) Anunţarea se poate face inițial prin telefon /


fax, iar ulterior prin adresă scrisă.

c) Anunţarea se poate face de către oricare


persoană.

Un minim de ”organizare” a modului în care se face anun țul inițial al avariei / accid entului este
foarte util, pentru a se putea înțelege corect despre ce este vorba și pentru a se putea iniția / declanșa
acțiunile necesare de cercetare / investigare a ”evenimentului” și de înlăturare a efectelor.
numele,
prenumele şi
funcţia persoanei
care anunţă Felul / tipul instalației
Modul în care poate Nr. înregistrare
fi contactat pentru ISCIR
informații și date
suplimentare Data, ora și locul
producerii avariei
/ ccidentului
URMĂRILE
AVARIEI

Totuși, în cazul unei avarii / unui accident la un echipament / instala


ție cele mai importante sunt
măsurile imediate care trebuie luate la locul producerii acesteia

1. OPRIREA IMEDIATĂ DIN FUNC


ȚIUNE ȘI IZOLAREA / DECONECTAREA DE
LA SURSELE DE ELECTRICITATE, COMBUSTIBIL, ETC.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 454 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Unitatea deţinătoare are următoarele obligaţii:


a) să ia toate măsurile necesare pentru ca situaţia produsă de
avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la
sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, cu
excepţia cazului în care situaţia respectivă ar constitui un pericol
pentru viaţa şi sănătatea persoanelor;
b) să ia toate măsurile de asigurare a condiţiilor de securitate în
cazul în care fluidul de lucru este toxic, inflamabil sau exploziv;
c) să izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei avariate.
Luarea tuturor măsurilor de către operatorul RSVTI pentru a nu
se modifica situaţia concretă de pe teren.
În mod excepţional la apariţia unor accidente se realizează întâi fotografii şi apoi se fac numai acele
intervenţii care sunt necesare pentru salvarea persoanelor accidentate.

RSVTI al unităţii deţinătoare va întocmi un


raport cu situaţia tehnică a instalaţiei imediat
după avarie, care poate include şi fotografii
ale zonei avariate, precum şi intervenţiile
operate asupra zonei avariate pentru a se
evita riscuri suplimentare pe care avaria
respectivă le poate genera.

DECLANȘAREA PROCEDURII DE CERCETARE A AVARIEI ANUNȚATE

 Desemnarea de către IT ISCIR, prin decizie internă, a unei comisii de cercetare alcătuită din minim doi
inspectori de specialitate.
 Analiza la faţa locului de către comisia menţionată se face în prezenţa operatorului RSVTI, persoanelor
implicate (în măsura posibilităţilor) factorilor responsabili din partea deţinătorului echipamentului.
 Culegerea probelor necesare analizei evenimentului: declaraţii de la persoanele implicate, fotografii, imagini
video, măsurători.
 Analiza documentaţiei din cartea echipamentului/instalaţiei şi a autorizaţiilor de lucru a personalului de
deservire implicat.
 Completarea dosarului de cercetare pe baza datelor culese.
 Studierea dosarului de cercetare şi, dacă este cazul, completarea probatoriului.
 Întocmirea procesului verbal de cercetare tehnică a avariei/accidentului. Prin procesul verbal se stabilesc
măsurile privind desfăşurarea în continuare a activităţii. Astfel, se poate dispune oprirea instalaţiei dacă sunt necesare
reparaţii sau continuarea funcţionării instalaţiei dacă avaria s-a produs datorită folosirii necorespunzătoare de către
personal.
 Aplicarea eventualelor sancţiuni propuse de către comisie prin procesul verbal de cercetare tehnică
(avertisment, retragere autorizaţie ş.a.). Sancţiunile se stabilesc şi se aplică prin decizia Inspectorului Şef al IT ISCIR.
Întocmirea unei fişe de avarii/accident care se transmite la ISCIR împreună cu întregul dosar.
 Menţionarea evenimentului în Registrul de avarii şi accidente aflat la fiecare IT ISCIR.
 În cazul accidentelor, acestea sunt menţionate şi pe site-ul ISCIR.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 455 of 911

S-ar putea să vă placă și