Sunteți pe pagina 1din 45

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

OPERATOR RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA


TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR
DIN DOMENIUL ISCIR

SUPORT DE CURS
MODUL A
pentru programul de instruire ”operator RSVTI” Modul A,
în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectorului de StatȘef a l ISCIR nr. 130/2011, cu
modificările și completările ulterioare şi a prescripţiei tehnice PT CR 8-2009

TEMATICA ȘI CERINȚELE MINIME pentru AUTORIZAREA ISCIR a OPERATORULUI RSVTI

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 515 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5. AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII INSTALAȚIILOR


5.1. Autorizarea / Admiterea funcţionării instalaţiilor sub presiune
 5.1.1. Cazane de abur şi apă fierbinte,
 5.1.2. Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune,
 5.1.3. Aparate consumatoare de combustibil
 5.1.4. Recipiente sub presiune,
 5.1.5. Conducte de abur şi apă fierbinte,
 5.1.6. Conducte pentru fluide sub presiune.
 5.1.7. Instalații de distribuție GPL
 5.1.8. Recipiente cisterne, containere, butoaie pentru gaze sub presiune
 5.1.9 Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi

5.2. Autorizarea / Admiterea funcţionării instalaţiilor de ridicat.


5.2.1. Macarale,
5.2.2. Mecanisme de ridicat,
5.2.3. Stivuitoare,
5.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare,
5.2.5. Elevatoare pentru vehicule,
5.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri,
5.2.7. Echipamente de agrement,
5.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și pentru șantiere de construcții,
5.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru persoane și materiale.
5.2.10 Scări și trotuare rulante
Autorizarea funcționării instalațiilor se face inițial la prima punere în funcțiune și apoi se
”repetă” după fiecare verificare periodică la scaden ță, sau după reparații când poate fi
denumită ”reautorizare de funcționare” sau, după caz ”prelungirea autorizării de funcționate”
Având în vedere că autorizarea funcționării este totdeauna rezultatul unor verificări structurale și funcționale
ale instalațiilor, rezultă că baza activităț ilor de autorizare o constituie verificările instala
ției. Din acest punct
de vedere RSVTI are un rol foarte important deoarece RSVTI este prin defini ție persoana fizică autorizată de
ISCIR pentru supraveghereași verificarea tehnică a instalațiilor care se supun prevederilor prescripțiilor
tehnice
Câteva definiții elocvente:
5.1.1.d. PT C1 / 2010 – cazane de abur și apă
fierbinte

autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR pentru


deținătorii/utilizatorii de cazane, după caz, stabilit prin prezenta
prescriptie, în scopul atestării faptului că un cazan îndeplinește toate
condițiile și cerințele pentru a fi utilizat în condiții de siguranță;
admitere a funcționării - acordul emis de catre operatorul RSVTI al unui deținător/utilizator pentru un cazan, în
cazurile prevăzute de prezenta prescripție tehnică (PS x V < 60 bar litruși PS > 4 bar) , în scopul atestării faptului
că acel cazan îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi utilizat în condiții de siguranță;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 516 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

punere în funcțiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări a


unui cazan;
regim de autorizare și verificare tehnică - totalitatea condițiilor,
cerințelor, examinărilor, încercărilor și/sau evaluărilor la care este
supusă/supus, cu caracter obligatoriu, o instalație / un cazan, pe
parcursul realizării și utilizării, precum și deciziile luate în legatura cu
acestea, în scopul de a se asigura funcționarea în condiții de siguranță,
conform prescripțiilor tehnice;
documentație tehnică - totalitatea documentelor și instrucțiunilor elaborate, conform prevederilor
prezentei prescripții tehnice, de către producător pentru construirea,
montarea, instalarea, punerea în funcțiune, realizarea reviziilor,
reparațiilor, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele
fizice sau juridice atestate / autorizate pentru efectuarea acestor
activități în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin;
documentația tehnică include, dupa caz, descrierea generală a
instalației/echipamentului, proiectele de execuție, procesul de fabricație,
schemele și circuitele pentru componentele instalațiilor/echipamentelor,
descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acestor desene și
scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor ș i examinărilor și altele
asemenea;
desen de ansamblu „As built" - desenul de ansamblu,
obligatoriu, anexat la cartea cazanului, care oglindește modul
efectiv în care a fost instalat/montat/reparat cazanul și în care se
înscriu toate diferențele apărute față de desenul de ansamblu
elaborat inițial;
înregistrare - acțiunea de a înregistra cazanele în evidența ISCIR

Notă foarte importantă :


Montarea / instalarea cazanelor de abur / apă fierbinte
este permisă doar dacă au aviz obligatoriu de instalare
aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru
deți nătorii/utilizatorii de cazane, după caz, ca urmare a verificării
condițiilor de montare/instalare conform prescripțiilor tehnice, pe baza
căruia pot începe lucrările de montare/instalare;
5.1.2.d. PT C9 / 2010 – cazane de apă caldă și
abur de joasă presiune
Toate definițiile de la pct, 5.1.1.d. sunt valabile și pentru acest domeniu,
de exemplu:
autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de
cazane, după caz, stabilit prin prezenta prescripție tehnică, în scopul atestării faptului
că un cazan îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi utilizat în condiții de
siguranță;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 517 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.3.d. PT A1 /2010 Aparate consumatoare de combustibil

admiterea funcţionării - acordul emis de către o persoană juridică


autorizată de către ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de
instalaţii/echipamente, după caz, în scopul atestării faptului că o/un
instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru
a fi pusă/pus repusă/repus în funcţiune şi utilizată/utilizat în condiţii
de siguranţă;
punere în funcţiune - activitate care are loc în momentul primei
utilizări a unui aparat nou conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura
că aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;

5.1.4.d. PT C4 / 2010 – recipiente sub presiune

echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate și accesorii sub


presiune; echipamentele sub presiune includ, după caz, elemente fixate pe părțile solicitate la
presiune, cum sunt flanșe, racorduri, cuplaje,
elemente de susținere, urechi pentru ridicare și altele
asemenea;
recipient - orice înveliș metalic (incintă închisă) care
conține fluide sub presiune, inclusiv toate
componentele fixate limitat la dispozitivele de legare
la alte echipamente; un recipient poate fi compus din
una sau mai multe incinte;
recipient simplu sub presiune - orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare relative mai
mari de 0,5 bar, care este destinat umplerii cu aer sau azot și care nu trebuie să fie expus la foc;
admitere a funcționării - acordul emis de către operatorul RSVTI al unui deținători/utilizator pentru
un recipient, în cazurile prevăzute de prezenta prescripție tehnică, în scopul atestării faptului că
acel recipient îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi utilizat în condiții de siguranță;
autorizare a funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de recipiente, după
caz, stabilit de prezenta prescripție tehnică, în scopul atestării faptului că un recipient îndeplinește
toate condițiile și cerințele pentru a fi utilizat în condiții de siguranță;
punere în func țiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui
instalații/echipament

regim de autorizare și verif icare tehnică - totalitatea condițiilor, cerinț elor, examinărilor,
încercărilor și/sau evaluărilor la care este supusă/supus, cu caracter obligatoriu, o instalație / un
cazan, pe parcursul realizării și utilizării, precum și deciziile luate în legatura cu acestea, în scopul
de a se asigura funcționarea în condiții de siguranță, conform prescripțiilor tehnice;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 518 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.5.d. PT C10 / 2010 – conducte de abur și apă fierbinte


conducte - elemente tubulare
destinate transportului aburului sau
apei fierbinți sub presiune. Acestea
cuprind țevi, sisteme de țevi,
tubulatură, fitinguri, compensatoare
de dilatare și alte componente sub
presiune, după caz
autorizarea func ționăii - acord
emis de ISCIR pentru
deținătorii/utilizatorii de conducte în
scopul atestării faptului că o
conductă îndepline
ște toate
condițiile și cerințele pentru a fi
pusă/repusă în funcțiune ți utilizată
în condiții de siguranță;
desen de ansamblu - document obligatoriu anexat
la cartea conductei, care se elaborează pentru
instalare/montare și reparare conform prevederilor
prezentei prescripții tehnice;
sistem de conducte - două sau mai multe conducte
dintr-o instalație, racordate între ele. Conductele
transportă și distribuie fluidul, au aceiași parametri
de lucru și de calcul și sunt supuse unor condiții tehnice de funcționare identice

5.1.6.d. PT C6 / 2010 – conducte pentru fluide sub presiune

Toate definițiile de la pct. 5.1.5.d. se aplică aaptat prin


înlocuirea termenului ”conducte de aburși apă fierbinte” cu
”conducte pentru fluide sub presiune”

5.1.7.d. PT C8 / 2010 – instalații de distribuție GPL


instalație GPL de distribuție la consumatori casnici și/sau industriali –
ansamblu compus din recipient/recipienteși conductele aferente până la
limita de cuplare la consumator
instalație GPL de distribuție la autovehicule tip SKID (monobloc) –
ansamblu compus din recipient/recipiente și conductele aferente până la, și
inclusiv, pistolul de alimentare al pompei de distribuție, montat pe același cadru;

instalație GPL de distribuție la autovehicule cu pompă de


distribuție la distanță - ansamblu compus din recipient/recipiente
și conductele aferente până la, ș i inclusiv, pistolul de alimentare al
pompei de distribuție, montat la locul de func_ionare

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 519 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

acceptare - acțiunea prin care se admite și se dă un acord scris privind folosirea unor materiale,
proceduri și altele în baza unor verificări preliminare și în conformitate cu prevederile prezentei
prescripții tehnice
ansamblu - grup de echipamente sub presiune, pe care producătorul le
asamblează pentru a constitui o unitate integrată și funcțională;
aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru
deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, după caz, ca urmare a
verificării condițiilor de montare/instalare conform prescripțiilor tehnice, pe
baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare
autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații /
echipamente, după caz, stabilit prin prezenta prescripție, în scopul atestării faptului că o/un
instalație/echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi utilizată/utilizat în condiții de
siguranță;
5.1.8.d. PT C12 / 2003 – recipiente cisterne

autorizarea funcţionării – ansamblul de activităţi de


examinare, verificare, încercare şi validare a rezultatelor
acestora efectuate la punerea în funcţiune iniţială a
recipientului sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice, în
scopul confirmării îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în
condiţii de siguranţă la utilizator (deţinător).
5.1.9.d. PT C2 / 2010 – arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi
livret arzător - document de identificare a unui arzător și de evidență a
tuturor verificărilor tehnice și reparațiilor la care acesta a fost supus de-
a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în funcțiune
și până la scoaterea definitivă din uz

CONCLUZIE
După cum se poate constata din cele de mai sus (extrase exemplificative din textele prescrip țiilor
tehnice ISCIR dedicate domeniului IP), toate prescripțiile tehnice ISCIR aferente domeniului
instalațiilor sub presiune cuprind un set de defini ții explicative pentru activitățile de autorizarrea
funcționării / admiterea funcționării instalațiilor sub presiune . Instalațiile sub presiune având un grad
ridicat de similitudine funcțională, este normal ca și definițiile amintite mai sus să fie foarte similare,
ba chiar identice de la o prescripție la alta din domeniul IP. Din această perspectivă este rezonabil să
aprofundăm studierea doar a defini țiilor din PT C1/2010 (care este prescrip ția ”master” pentru
domeniul IP și astfel vom fi în cunoștință de cauză cu toate definițiile similare din celelalte prescripții
tehnice ISCIR din ”pachetul” de prescrip ții aferent domeniului IP. Bineînțeles că există și anumite
particularități de adaptare a textelor definițiilor la specificul fiecărui tip de instalație abordat de fiecare
dintre prescripțiile tehnice amintite

ELEMENTE COMUNE ALE PROCEDURILOR DE AUTORIZAREA


ȚIILOR SUB
FUNCȚIONĂRII ECHIPAMENTELOR / INSTALA
PRESIUNE

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 520 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ATENȚIE ! Precizare foarte importantă:


Având în vedere faptul că cele mai recente reactualizări ale prescrip țiilor tehnice ISCIR
asociate domeniului Instala țiile sub presiune (IP) datează din 2010 și că , ulterior acestor
reactualizări, la sfârșitul anului 2010, mai precis în noiembrie, prin Hotărârea de Guvern Nr.
1.139/17.11.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010 , a luat
ființă CNCIR SA nu au fost încă incluse în textul prescrip țiilor tehnice (pentru IP) modificările
necesare pentru a adapta procedurile de autorizare a funcționării instalațiilor / echipamentelor
din domeniul ISCIR (IP) la situa ția concretă din prezent (2019) când CNCIR desfășoară,
conform prevederilor legale, activităţi care includ efectuarea de verificări tehnice în vederea
autorizării funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele
prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil,
cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel trebuie interpretate cu aten ție toate referirile din prescripțiile tehnice ISCIR la
activitățile de verificare a instalațiilor / echipamentelor atribuite ”inspectorului de specialitate
din cadrul ISCIR” în vederea autorizării funcționării (și nu numai !) deoarece aceste activități
sunt efectuate practic de ”inspectorul / inginerul CNCIR”

Schema logică de derulare a procesului autorizării func


ționării instalațiilor/ echipamentelor
din domeniul ISCIR fiind în mod practic următoarea:
AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII + 9
Cartea echipamentului / instalației
Cartea echipamentului /
instalației
9 SOLICITARE SCRISĂ
AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII 8
1 UNEI INSTALAȚII / UNUI 2
DEȚINĂTOR
INSTALAȚIE / ECHIPAMENT
ECHIPAMENT CNCIR (teritorial)
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ
5 7 7
3

7
AUTORIZAREA Nr. înregistrare la Verificarea tehnică în
FUNCȚIONĂRII ISCIR IT vederea autorizării
ECHIPAMENTULUI a echipamentului / funcționării
/ INSTALAȚIEI instalației
4
6
5
RAPORT DE VERIFICARE
ISCIR (teritorial) TEHNICĂ pentru AF
5

0. Autorizarea funcționării” se acordă de către inspectorul de specialitate ISCIR

1. se verifică dacă este sau nu necesar avizul obligatoriu de instalare


este necesar (obligatoriu!) doar pentru:
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 521 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

a) Cazanele de aburși cazanele de apă fierbinte noi


sau cazanele vechi care au PS x V > 60 bar x litru
(PT C1 / 2010)

b) Instalațiile de distribuție GPL


(PT C8 / 2010)

Pentru celelalte tipuri de instalații / echipamente sub presiune nu este necesar avizul obligatoriu de
instalare, totuși fiecare prescripție dedicată unui anumit tip de instalație / echipament sub presiune
stipulează anumite condiții pentru acceptarea instalării acestora, care trebuie prevăzute în
documentația de montare / instalare, de exemplu:

 (PT C9 / 2010) stipulează următoarele condiții :


(1) Cazanele (de apă caldă / abur de joasă presiune) se
instalează în săli proprii amplasate la subsolul, demisolul,
parterul sau etajele clădirilor de producție din categoriile C, D și E
de pericol de incendiu, ale clădirilor de depozitare a materialelor
necombustibile și ale clădirilor civile, conform actelor normative în
vigoare.
(2) Nu se admite amplasarea sălii cazanelor având perete comun
sau imediat sub încăperi cu persoane care nu se pot evacua
singure, ca de exemplu spitale, școli, grădinițe de copii, creș e
sau similare, sau sub căile de evacuare ale acestora.
(3) Sala cazanelor trebuie să fie separată de încăperile alăturate prin pereți sau planșee cu rezistență mecanică
corespunzătoare, uși necombustibile și fără goluri pentru ferestre.
Instalarea cazanelor (de apă caldă / abur de joasă presiune) se efectuează în
baza unei documentații tehnice de instalare, avizată de către RADTI, care trebuie să respecte
condițiile precizate de producător în documentația tehnică de însoțire a cazanelor și anexelor
aferente și care trebuie întocmită în conformitate cu actele normative în vigoare.
La documentația tehnică de instalare menționată mai sus, se anexează
următoarele documente avizate de către RADTI:
a) instrucțiunile de exploatare ale centralei termice;
b) schema termomecanică;
c) fișa centralei termice (modelul se găsește în PT C9 / 2010, Anexa 3)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 522 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

d) În cazul centralelor termice automatizate se anexează și documentația tehnică de


automatizare avizată de către RADTA.

Se exceptează de la prevederile de mai sus, cazanele mobile, cele utilizate în foraj, pe șantiere
sau similare și cazanele cu funcționare temporară până la maxim un an.

 (PT C4 / 2010) stipulează următoarele condiții :

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 523 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1. Recipientele trebuie să fie instalate astfel încât să se poată efectua în bune


condiții deservirea, curățarea părților interioareș i exterioare, repararea și
verificarea. Placa de timbru trebuie să fie vizibilă
2. În raport cu necesitățile procesului tehnologic, justificate prin documentaț ia de
instalare, recipientele pot fi îngropate parțial sau total. În acest caz, acestea
trebuie să fie prevăzute la exterior cu o protecție anticorozivă corespunzătoare,
marcând la suprafață poziț ia și conturul lor. Instalarea trebuie făcută astfel încât
să se asigure posibilitatea verificării interioare.
3. Instalarea recipientelor se efectuează în conformitate cu prevederile
documentației tehnice și, atunci când este prevăzut în aceasta, în baza unei
documentații de instalare, care trebuie să fie anexată la cartea recipientului

4. La instalarea recipientelor care prezintă


pericol sporit în funcționare (conțin fluide toxice
sau inflamabile, funcționează la presiuni și
temperaturi ridicate și altele asemenea) trebuie
luate măsuri suplimentare de siguranță stabilite
prin documentația de instalare, cum sunt:
a) amplasarea în compartimente speciale;
b) prevedrea unor pere ți de protecție
rezistenți la explozii sau la foc, după caz;
c) prevederea unor protec ții contra încălzirii
peste limitele admise (în cazul gazelor
lichefiate);
d) amplasarea la distanțe corespunzătoare față de alte obiective și altele asemenea

 (PT C10 / 2010) stipulează următoarele condiții:


1. Montarea conductelor se face pe baza unei documentații tehnice
preliminare de montare.
Documentația tehnică preliminară de montare trebuie să conțină:
a) memoriul tehnic de prezentare cu descrierea generală a conductei și a instalației
/ echipamentelor aferente acesteia cu specificarea parametrilor de funcționare;
b) breviarul de calcul de rezistență ;
c) schema izometrică, condițiile tehnice de execuție, proceduri de sudare, lista
materialelor, armături, dispozitive de siguranță și altele asemenea;
d) verificările, încercările și examinările distructive/nedistructive, date despre
tratamentul termic post sudare, pe parcursul montării și în vederea autorizării
funcționării.
Documentația tehnică preliminară trebuie avizată de către RADTP.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 524 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

La elaborarea documentației tehnice preliminare de montare trebuie să se țină seama de


următoarele situații:
a) în cazul montării în aer liber trebuie luate măsurile necesare astfel ca aparatura de
comandă, măsurare și control, precum și dispozitivele de siguranță ale conductei să fie
protejate împotriva intemperiilor, degradărilor și accesului neautorizat al persoanelor
străine la instalație;
b) suprafața exterioară a conductelor trebuie să fie protejată împotriva coroziunii datorate
condițiilor atmosferice sau mediului în care lucrează;
c) la montarea conductelor care prezintă pericol ridicat în funcționare, trebuie avut în
vedere amplasarea la distanțe corespunzătoare față de alte obiective, precum și alte
măsuri suplimentare de siguranță prevăzute în normativele de prevenire și stingere a
incendiilor și în normele generale și specifice de protecția muncii;
d) nu se admite existența cablurilor electrice deasupra conductelor, cu excepția
instalațiilor electrice pentru iluminat executate și în conformitate cu prevederile
standardelor pentru executarea instalaț iilor electrice în medii cu pericol de explozie;
e) conductele se montează pe suporturi astfel încât
îmbinările sudate ale conductelor să fie accesibile
pentru examinări și verificări tehnice iar așezarea
trebuie să fie făcută astfel încât să permită dilatări sau
contractări termice, să asigure o repartizare uniformă
a sarcinii pe suporturi și să nu producă tensiuni
suplimentare în pereții conductelor;
f) conductele trebuie prevăzute cu scări sau căi de
acces pentru deservirea armăturilor și pentru
efectuarea verificării tehnice;
g) în cazul conductelor la care există posibilitatea
producerii condensului trebuie prevăzute mijloace
pentru drenarea și îndepărtarea lichidelor din zonele
mai joase, pentru evitarea producerii avariilor
datorate loviturilor de berbec sau coroziunilor;
h) conductele parțial îngropate trebuie prevăzute cu elemente de izolare care să asigure
derularea verificărilor tehnice a zonei supraterane;
i) conductele care lucrează la temperaturi > 440ºC se prevăd obligatoriu, prin
documentația tehnică, cu repere de fluaj.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 525 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. este necesară autorizarea funcționării sau admiterea funcționării


PT C1 / 2010
 Cazanele de abur / apă fierbinte nu pot fi utilizate fără autorizarea funcționării sau fără
admiterea funcționării.
o Pentru cazanele la care PS x V > 60 bar litru, autorizarea functionarii se face de catre inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR iar acestea se înregistrează în evidența ISCIR.
o Pentru cazane la care PS x V < 60 bar litru și PS > 4 bar admiterea funcționarii se face de către deținători /
utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistreaza în evidența deținătorilor / utilizatorilor.
PT C9 / 2010
 Cazanele de apă caldă / abur de joasă presiune (peste 400kW / 0,6t/h; 0,5 bar) nu trebuie să
fie utilizate fără autorizarea funcționării de către ISCIR.

Autorizarea funcționării cazanelor se face de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
Toate constatările referitoare la autorizarea funcționării sunt consemnate de către inspectorii de specialitate din
cadrul ISCIR / inspectorii CNCIR în procese-verbale / rapoarte de verificare tehnică. Cazanele de apă caldă / abur
de joasă presiune se înregistrează în evidența ISCIR în raza căreia sunt instalate.

PT C4 / 2010 Recipiente sub presiune

Pentru următoarele recipiente autorizarea funcționării se face de către inspectorii de specialitate


din cadrul ISCIR, iar acestea se înregistrează în evidența ISCIR:

a) recipiente care conțin gaze din grupa 1 (fluide


periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care
se încadrează la categoriile II, III și IV și funcționează
în limitele:
1) PS x V > 200 bar x litri (categoria III și IV);
2) 50 < PS x V < 200 bar x litri și V > 1 l
(categoria II);

b) recipiente care conțin gaze din grupa 2 (abur și alte


gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din
anexa 1, care se încadrează la categoriile II, III și IV și
funcționează în limitele:
1) PS x V > 1.000 bar x litri (categoria III și IV);
2) 200 < PS x V < 1.000 bar x litri și V > 1 l (categoria II);

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 526 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT C4 / 2010 Recipiente sub presiune

Pentru următoarele recipiente autorizarea funcționării se face de către inspectorii de specialitate


din cadrul ISCIR, iar acestea se înregistrează în evidența ISCIR:

c) recipiente care conțin lichide din


grupa 1 (fluide periculoase) conform
diagramei 3 din anexa 1, care se
încadrează la categoria II și III și
funcționează în limitele:
1) V > 1 l și PS > 500 bar (categoria III);
2) V<1 l și 200bar <PS<500 bar
(categoria II);
3) PS x V > 200 bar x litri și 10 < PS < 500
bar (categoria II);

d) recipiente care conțin lichide din


grupa 2 (alte lichide decât cele din
grupa 1) conform diagramei 4 din
anexa 1, care se încadrează la categoria
II și funcționează în limitele:

1) PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500


bar și V > 10 l (categoria II).

Notă:

Recipientele, autorizate în funcționare conform prevederilor prezentei prescripț ii tehnice,


care sunt integrate în cadrul unor instalații complexe, trebuie să fie utilizate numai după
obținerea autorizării funcționării sistemelor de conducte aferente, conform prevederilor
prescripției tehnice referitoare la acestea.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 527 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT C4 / 2010 Recipiente sub presiune

Pentru următoarele recipiente admiterea funcționării se face de către deținători / utilizatori prin
operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în evidența DEȚINĂTORILOR / UTILIZATORILOR:

a) recipiente care conțin gaze din grupa 1 (fluide


periculoase) conform diagramei 1 din anexa
1, care se încadrează la categoria I și
funcționează în limitele:
1) 25 < PS x V < 50 bar x litri și V > 1 l;

b) recipiente care conțin gaze din grupa 2 (abur și


alte gaze decât cele din grupa 1) conform
diagramei 2 din anexa 1, care se încadrează la
categoria I și funcționează în limitele:
1) 50 < PS x V < 200 bar x litri și V > 1 l;

c) recipiente care conțin lichide din grupa 1


(fluide periculoase) conform diagramei 3
din anexa 1, care se încadrează la
categoria I și funcționează în limitele:
1) PS x V > 200 bar x litri și PS < 10 bar;

d) recipiente care conțin lichide din grupa 2


(alte lichide decât cele din grupa 1) conform
diagramei 4 din anexa 1, care se încadrează la
categoria I și funcționează în limitele:
1) PS x V > 10.000 bar x litri, PS < 500 bar;
2) PS > 1000 bar, V < 10 litri.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 528 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT C4 / 2010 Recipiente sub presiune


Pentru următoarele recipiente admiterea funcționării se face de către deținători / utilizatori prin
operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în evidența DEȚINĂTORILOR / UTILIZATORILOR:

a) vase de expansiune închise cu membrană, care funcționează


în limitele:
1) PS x V < 10.000 bar x litri;

b) hidrofoare, care funcționează în limitele:


1) PS x V < 6.000 bar x litri.

PT C10 / 2010 Conducte de abur și apă fierbinte


Autorizarea funcționării conductelor se efectuează numai de către inspectorii
de specialitate din cadrul ISCIR.
Toate constatările referitoare la autorizarea funcționării conductelor trebuie
consemnate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR / inspectorii CNCIR în
procese-verbale / rapoarte de verificare tehnică.

Obținerea autorizației emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică/juridică


deținătoare / utilizatoare a conductei de obliga ția obținerii tuturor celorlalte
autorizații reglementate de legislația în vigoare

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 529 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ol PT C6 / 2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide


 Conductele metalice sub presiune pentru fluide nu pot fi
exploatate fără autorizarea funcțion ării.
 Autorizarea funcționării conductelor se efectuează
numai de către inspectorii de specialitate din cadrul
ISCIR.
Autorizarea funcționării conductei se acordă, numai dacă rezultatele verificărilor tehnice prevăzute în PT C6/2010
la art. 30 alin. (1) lit. d) până la lit. g) sunt corespunzătoare, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare
tehnică, al cărui model este prevăzut în anexa 3, în care se consemnează parametrii de funcționare și data efectuării
următoarei verificări tehnice periodice (ziua, luna și anul) cu respectarea prevederilor art. 61 alin. (1).
Observație importantă: Având în vedere că verificările tehnice în vederea AF se efectuează
practic de către ”inspectorul CNCIR” și nu de către ”inspectorul de specialitate ISCIR”,
modelul ”procesului verbal de verificare ISCIR” de la anexa 3 ar trebui înlocuit cu modelul
”Raportului de verificare CNCIR”

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 530 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 531 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

l PT C8 / 2010 INSTALAȚII DE DISTRIBUȚIE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE


 Instalațiile de distribuție GPL sunt instalate / montate
numai după obținerea, în prealabil, a avizului obligatoriu
de instalare eliberat de ISCIR
 Autorizarea funcționării instalațiilor GPL se efectuează de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, completând
procesul-verbal conform modelului din anexa 2.
Observație importantă: Având în vedere că verificările tehnice în vederea AF se efectuează
practic de către ”inspectorul CNCIR” și nu de către ”inspectorul de specialitate ISCIR”,
modelul ”procesului verbal de verificare ISCIR” de la anexa 2 ar trebui înlocuit cu modelul
”Raportului de verificare CNCIR”

La instalațiile GPL de distribuție la consumatorii casnici și/sau industriali se utilizează 3 trepte de


presiune:
a) treapta I - presiune înaltă, cuprinsă între 18 și 2 bar, inclusiv;
b) treapta II - presiune medie, cuprinsă între 2 și 0,05 bar, inclusiv;
c) treapta III - presiune joasă, sub 0,05 bar.
În instalaț iile GPL de distribuție la consumatorii industriali se pot utiliza toate treptele de
presiune menționate mai sus.
În instalațiile GPL de distribuție la consumatorii casnici se utilizează numai treptele de
medie și joasă presiune , imediat după ieșirea din recipientul (recipientele) de stocare și până la
limita clădirilor, iar în clădiri numai treapta de joasă presiune.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 532 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

l PT A1 / 2010 APARATE DE ÎNCĂLZIT ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL SOLID,


LICHID SAU GAZOS CU PUTERI NOMINALE </= 400 kW

Pentru acest tip de echipamente / instalaț ii este necesară admiterea funcționării

admiterea funcţionării - acordul emis de către o persoană juridică autorizată de către ISCIR
pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, în scopul atestării faptului că o/un
instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus repusă/repus în
funcţiune şi utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă;
Deţinătorii/utilizatorii de aparate au obligaţia să solicite punerea în funcţiune şi să obţină
admiterea funcţionării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice (PT A1 /2010)

Punerea în funcţiune şi admiterea funcţionării se efectuează de către producătorul acestora, de


către persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice în utilizare de către ISCIR sau de
către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre.

Aparatele verificateși admise pentru funcționare se înregistrează de persoana juridică


autorizată în "Registrul de evidenţă a aparatelor aflate în supraveghere" al cărui model este
prezentat în anexa 4.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 533 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT C2 / 2010 ARZĂTOARE CU COMBUSTIBILI GAZOȘI ȘI LICHIZI

Pentru acest tip de echipamente / instalații este necesară admiterea funcționării

Deţinătorii/utilizatorii de aparate au obligaţia să solicite punerea în funcţiune şi să obţină


admiterea funcţionării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice (PT C2 /2010)

Punerea în funcţiune şi admiterea funcţionării se efectuează de către producătorul acestora, de


către persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice în utilizare de către ISCIR sau de
către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele membre.

Arzătoarele verificate și admise pentru funcționare se înregistrează de persoana juridică autorizată în


„Registrul de evidență a arzătoarelor aflate în supraveghere” al cărui model este prezentat în
anexa 4.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 534 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

3. verificările tehnice în vederea autorizării funcționării sau admiterii funcționării


După ce ne-am edificat asupra aspectelor care reglementează necesitatea avizului obligatoriu
de instalare (la unele instala ții / echipamente este obligatoriu , la altele nu, fiind suficiente
prevederile privind instalarea din documenta țiile însoțitoare sau cele întocmite special pentru
instalare ) și asupra tipului de atestare a conformității instalației / echipamentului cu cerințele unei
exploatări în siguranță ”autorizarea funcționării” sau ”acceptarea funcționării” să trecem la
specificarea verificărilor tehnice (general valabile) în vederea autorizării / acceptării funcționării
instalațiilor / echipamentelor IP
Indiferent dacă verificările tehnice în vederea autorizării funcționării sunt executate de
”inspectorul CNCIR” (care preia obligațiile ”inspectorului de specialitate ISCIR” în ceea ce
prvește verificăril tehnice în vederea autorizării de funcționare, (”inspector ISCIR” care persistă
să existe în textele prescripțiilor din 2010 (și anterioare) chiar dacă în realitate din 2011 aceste
activități de verificare au trecut în sarcina CNCIR) sau de către RSVTI – în cazurile de admitere
a funcționării – verificările tehnice au un nucleu comun de componente care se regăsește în
cazul tuturor instalațiilor / echipamentelor IP, dar și unele componente speci fice fiecărui tip de
echipament / instalație în parte.

Nucleul comun al componentelor verificării tehnice în vederea autorizării /


admiterii funcționării instalațiilor / echipamentelor din domeniul IP:

a) verificarea existenței și a conținutului documentației tehnice de înso țire a echipamentului /


instalației, în cazul echipamentelor / instalațiilor noi, sau a cărții echipamentului / instalației, în cazul
echipamentelor / instalațiilor vechi;

b) verificarea condițiilor de instalare a echipamentului / instalației în ceea ce privește respectarea


documentației de instalare și a avizului obligatoriu de instalare eliberat de catre ISCIR (dacă este
cazul!), precum și verificarea echipării instalației / echipamentului cu aparatura de măsurare,
control și automatizare și cu dispozitivele de siguranță,

c) existența, dotarea și organizarea punctului de lucru unde este montat echipamentul /


instalația pentru exploatarea curentă

d) revizia interioară conform prevederilor prescripției tehnice specifice


d1) verificarea interioară

d2) verificarea exterioară

e) încercarea la presiune hidraulică conform prevederilor prescripției tehnice specifice

f) verificarea reglării supapelor de siguranță conform prevederilor prescripției tehnice specifice

g) încercarea la cald conform prevederilor prescripției tehnice specifice

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 535 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

g1) verificarea etanșeitatii îmbinărilor vizibile ale echipamentului / instalației;


g2) verificarea funcționării armăturilor de siguranță și de control;
g3) verificarea realizării funcțiilor de reglare, de protecție, de semnalizare și de monitorizare ale
instalatiei de automatizare;
g4) verificarea functionarii principalelor instalatii auxiliare aferente cazanului;
g5) verificarea realizarii principalilor indici de functionare ai cazanului;
g6) verificarea dilatarii libere la cazanele la cele prevazute cu aceasta posibilitate;
g7) verificarea existentei instructiunilor de exploatare a cazanului §i verificarea, prin sondaj, a
modului de Tnsu§ire a acestora de catre personalul de deservire.

h) verificarea stării suprafe


țelor interioare , după caz, conform prevederilor prescripției tehnice
specifice

i) verificarea registrului de supraveghere a func


ționării echipamentului / instalației ; registrul de
supraveghere a funcționării echipamentului / instala
ției se sigilează, numerotează și vizează de
conducerea deținătorului / utilizatorului.

4. Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcționării sau admiterii funcționării

Autorizarea funcționării echipamentului / instalației se acord ă numai după ce au fost efectuate


activitățile de verificare tehnică prevăzute în cadrul fiecărei prescripții tehnice specifice (fiecărui tip de
echipament / instala ție) și rezultatele acestora asigură funcționarea în condi ț ii de siguranță a
echipamentului / instalați eii, conform procesului-verbal / raportului de verificări tehnice, întocmit de
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR / inspectorul / inginerul CNCIR, unde se consemnează
parametrii de funcționare și data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna și anul), cu
respectarea prevederilor prescripțiilor tehnice specifice asociate fiecărui tip de echipament / instalație
IP.

Procesul-verbal de verificare tehnică / Raportul de verificare tehnică CNCIR se atașează la cartea


echipamentului / instalației.

Pentru fiecare echipament / instalație care a obținut autorizarea funcționării, la prima autorizare, se
întocmește o carte a echipamentului / instalației IP, ce trebuie să conțină:
a) documentația tehnică menționată la verificările tehnice în vederea autorizării de funcționare;
b) partea de evidență a verificărilor, eliberată de ISCIR (sau, mai nou, de CNCIR!) , care se compune din:
 coperta fixă;
 parte legată cu coperta ce conține informații referitoare la amplasare și verificările tehnice
efectuate;
 parte prevazută cu sistem de ata șare a documentelor ș i documentaț iilor întocmite pe
toată durata de utilizare a echipamentului / instalației

Cartea cazanului se pastreaza de catre detinator/utilizator.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 536 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Autorizarea / Admiterea funcționării echipamentelor / instalațiilor IP


Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Nr. înregistrare la

echipamentului
ISCIR IT
PT C1 / CNCIR

Cartea
DA ISCIR IT -
2010 teritorial
Cazan de abur /apă fierbinte
PSxV>60

echipamentului
Nr. înregistrare la
+
PT C1 / RSVTI
DA RSVTI - -

Carteaținător
2010 Deținător

De
Cazan de abur /apă fierbinte
PSxV<60;PS>4bar

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C9 / CNCIR
NU ISCIR IT -
2010 teritorial

Cazan de apă caldă / abur de


joasă presiune (peste
400kW/0,6t/h; 0,5 bar)
Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului

PT C4 / CNCIR
NU ISCIR IT -
2010 teritorial

Recipient sub presiune


PS x V > 200 (categoria III și IV);
50 < PS x V < 200 și V > 1 l
(categoria II)
Recipient sub presiune
Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului

PT C4 / CNCIR
NU ISCIR IT -
2010 teritorial

PS x V > 1000 (categoria III și IV);


200 < PS x V < 1000 și V > 1 l
(categoria II)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 537 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Recipient sub presiune

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C4 CNCIR
NU ISCIR IT -
/ 2010 teritorial

V > 1 l și PS > 500 bar (cat. III);


V<1 l și 200bar <PS<500bar (cat. II);
PS x V > 200 bar x litri și 10 < PS
< 500 bar (categoria II)
Recipient sub presiune

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C4 CNCIR
NU ISCIR IT -
/ 2010 teritorial

PS x V >10.000 bar x litri, PS >


500 bar și V > 10 l (categoria II).
recipiente criogenice / industria

Nr. înregistrare la ISCIR

Cartea echipamentului
PT C4 CNCIR
NU ISCIR IT -

IT
/ 2010 teritorial

oxigenului, azotului şi argonului


Recipient sub presiune echipamentului
Nr. înregistrare la
+

PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
Carteaținător

2010 Deținător
De

25 < PS x V< 50 bar x litri și V>1l

Recipient sub presiune


echipamentului
Nr. înregistrare la
+

PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
Carteaținător

2010 Deținător
De

50 < PSxV < 200 barxlitri și V>1 l

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 538 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Recipiente sub presiune

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
2010 Deținător

PS x V > 200 bar x litri


și PS < 10 bar;
Recipiente sub presiune

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
2010 Deținător

PS x V > 10.000 bar x litri,


PS < 500 bar;
PS > 1000 bar, V < 10 litri.
Recipiente sub presiune

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
2010 Deținător

vase de expansiune închise cu


membrană, care funcționează în
limitele:PSxV < 10.000 bar x litri
Recipiente sub presiune
+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De

PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
2010 Deținător

hidrofoare, care funcționează în


limitele:PSxV < 6.000 bar x litri.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 539 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Conducte de abur / apă fierbinte

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C10 CNCIR
NU ISCIR IT -
/ 2010 teritorial

Conducte metalice sub


presiune pentru fluide

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C6/ CNCIR
NU ISCIR IT -
2010 teritorial

Instalații de distribuție gaze


petroliere lichefiate (GPL)
SKID – uri pentru stații GPL auto

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C8 / CNCIR
DA ISCIR IT -
2010 teritorial

Instalații de distribuție gaze


petroliere lichefiate (GPL)
instalații split rezervor – pompă
Nr. înregistrare la ISCIR IT

pentru stații GPL auto


Cartea echipamentului

PT C8 / CNCIR
DA ISCIR IT -
2010 teritorial

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 540 of 911
BB:
GAZOȘI ȘI LICHIZI
APARATE DE ÎNCĂLZIT
Echipament / instalație IP

petroliere lichefiate (GPL)


Instalații de distribuție gaze

PUTERI NOMINALE </= 400 kW


ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL
SOLID, LICHID SAU GAZOS CU

ARZĂTOARE CU COMBUSTIBILI
Mic vrac – alimentări rezidențiale
PT

2010
2010
2010
ISCIR

PT C2 /
PT A1 /
PT C8 /
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

NU
NU
DA
Aviz

producătorul aparatelor, sau persoane juridice autorizate producătorul aparatelor, sau persoane juridice
pentru verificări tehnice autorizate pentru verificări tehnice
Cine

CNCIR
obligatoriu verifică
de instalare (Raport)

teritorial

în utilizare de către ISCIR în utilizare de către ISCIR

-
-
ISCIR IT
funcționării
AUTORIZAREA

Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG)


producătorul aparatelor, sau persoane juridice autorizate producătorul aparatelor, sau persoane juridice
-

pentru verificări tehnice autorizate pentru verificări tehnice


Exploatarea permisă prin

în utilizare de către ISCIR în utilizare de către ISCIR


funcționării
ADMITEREA

A p ar atel e ver i fi ca te r u fu n c
A p ar atel e ver i fi ca te
se î n r eg i str eaz ă d e p er so an a j u r i d i că au to r i z ată î n
IT

î n r eg i str eaz ă d e p er so an a j u r i d i că au to r i z ată î n " R eg i str u l d e Nr. înregistrare la ISCIR IT


ISCIR

" R eg i str u l d e evi d en ţă a ap ar atelțioor naarfl eate î n


evi d en ţă a ap ar atel o r afl a te î n su p r aveg h e r e"
su p r aveg h er e"
Unde se
înregistrează

Livretul ARZĂTORULUI Livretul aparatului Cartea echipamentului

Page 541 of 911


Deținător
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Nr. înregistrare la

echipamentului
ISCIR IT
PT C1 / CNCIR

Cartea
DA ISCIR IT -
2010 teritorial
Cazan de abur /apă fierbinte
PSxV>60

echipamentului
Nr. înregistrare la
+
PT C1 / RSVTI
DA RSVTI - -

Carteaținător
2010 Deținător

De
Cazan de abur /apă fierbinte
PSxV<60;PS>4bar

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C9 / CNCIR
NU ISCIR IT -
2010 teritorial

Cazan de apă caldă / abur de


joasă presiune (peste
400kW/0,6t/h; 0,5 bar)

Nr. înregistrare la ISCIR IT

PT C4 / CNCIR Cartea echipamentului


NU ISCIR IT -
2010 teritorial

Recipient sub presiune


PS x V > 200 (categoria III și IV);
50 < PS x V < 200 și V > 1 l
(categoria II)
Recipient sub presiune
Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului

PT C4 / CNCIR
NU ISCIR IT -
2010 teritorial

PS x V > 1000 (categoria III și IV);


200 < PS x V < 1000 și V > 1 l
(categoria II)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 542 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Recipient sub presiune

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C4 CNCIR
NU ISCIR IT -
/ 2010 teritorial

V > 1 l și PS > 500 bar (cat. III);


V<1 l și 200bar <PS<500bar (cat. II);
PS x V > 200 bar x litri și 10 < PS
< 500 bar (categoria II)
Recipient sub presiune

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C4 CNCIR
NU ISCIR IT -
/ 2010 teritorial

PS x V >10.000 bar x litri, PS >


500 bar și V > 10 l (categoria II).
recipiente criogenice / industria

Nr. înregistrare la ISCIR

Cartea echipamentului
PT C4 CNCIR
NU ISCIR IT -

IT
/ 2010 teritorial

oxigenului, azotului şi argonului


Recipient sub presiune echipamentului
Nr. înregistrare la
+

PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
Carteaținător

2010 Deținător
De

25 < PS x V< 50 bar x litri și V>1l

Recipient sub presiune


echipamentului
Nr. înregistrare la
+

PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
Carteaținător

2010 Deținător
De

50 < PSxV < 200 barxlitri și V>1 l

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 543 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Recipiente sub presiune

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
2010 Deținător

PS x V > 200 bar x litri


și PS < 10 bar;
Recipiente sub presiune

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
2010 Deținător

PS x V > 10.000 bar x litri,


PS < 500 bar;
PS > 1000 bar, V < 10 litri.
Recipiente sub presiune

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
2010 Deținător

vase de expansiune închise cu


membrană, care funcționează în
limitele:PSxV < 10.000 bar x litri
Recipiente sub presiune
+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De

PT C4 / RSVTI
NU RSVTI - -
2010 Deținător

hidrofoare, care funcționează în


limitele:PSxV < 6.000 bar x litri.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 544 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Conducte de abur / apă fierbinte

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C10 CNCIR
NU ISCIR IT -
/ 2010 teritorial

Conducte metalice sub


presiune pentru fluide

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C6/ CNCIR
NU ISCIR IT -
2010 teritorial

Instalații de distribuție gaze


petroliere lichefiate (GPL)
SKID – uri pentru stații GPL auto

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT C8 / CNCIR
DA ISCIR IT -
2010 teritorial

Instalații de distribuție gaze


petroliere lichefiate (GPL)
instalații split rezervor – pompă
Nr. înregistrare la ISCIR IT

pentru stații GPL auto


Cartea echipamentului

PT C8 / CNCIR
DA ISCIR IT -
2010 teritorial

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 545 of 911
BB:
GAZOȘI ȘI LICHIZI
APARATE DE ÎNCĂLZIT
Echipament / instalație IP

petroliere lichefiate (GPL)


Instalații de distribuție gaze

PUTERI NOMINALE </= 400 kW


ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL
SOLID, LICHID SAU GAZOS CU

ARZĂTOARE CU COMBUSTIBILI
Mic vrac – alimentări rezidențiale
PT

2010
2010
2010
ISCIR

PT C2 /
PT A1 /
PT C8 /
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

NU
NU
DA
Aviz

producătorul aparatelor, sau persoane juridice autorizate producătorul aparatelor, sau persoane juridice
pentru verificări tehnice autorizate pentru verificări tehnice
Cine

CNCIR
obligatoriu verifică
de instalare (Raport)

teritorial

în utilizare de către ISCIR în utilizare de către ISCIR

-
-
ISCIR IT
funcționării
AUTORIZAREA

Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG)


producătorul aparatelor, sau persoane juridice autorizate producătorul aparatelor, sau persoane juridice
-

pentru verificări tehnice autorizate pentru verificări tehnice


Exploatarea permisă prin

în utilizare de către ISCIR în utilizare de către ISCIR


funcționării
ADMITEREA

A p ar atel e ver i fi ca te
A p ar atel e ver i fi ca te
se î n r eg i str eaz ă d e p er so an a j u r i d i că au to r i z ată î n
IT

î n r eg i str eaz ă d e p er so an a j u r i d i că au to r i z ată î n " R eg i str u l d e Nr. înregistrare la ISCIR IT


" R eg i str u l d e evi d en ţă a ap ar atel o r a fl ate î n
ISCIR

evi d en ţă a ap ar atel o r afl a te î n su p r aveg h e r e"


su p r aveg h er e"
Unde se
înregistrează

Livretul ARZĂTORULUI Livretul aparatului Cartea echipamentului

Page 546 of 911


Deținător
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Aviz Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IP obligatoriu verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
de instalare (Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Nr. înregistrare la ISCIR

Cartea echipamentului
PT C12 CNCIR
NU ISCIR IT -

IT
/ 2003 teritorial

RECIPIENT CISTERNA
(transport cale ferată)

Nr. înregistrare la

echipamentului
ISCIR IT
PT C12 CNCIR

Cartea
NU ISCIR IT -
/ 2003 teritorial
RECIPIENT container
(transport cale ferată)

Nr. înregistrare la

echipamentului
ISCIR IT
PT C12 CNCIR

Cartea
NU ISCIR IT -
/ 2003 teritorial
RECIPIENT CISTERNA
(transport rutier)

RECIPIENT container

Cartea echipamentului
(transport rutier)

Nr. înregistrare la
ISCIR IT
PT C12 CNCIR
NU ISCIR IT -
/ 2003 teritorial

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De

PT C12 RSVTI
NU RSVTI - -
/ 2003 Deținător

Recipientele butoaie
metalice pentru gaze
comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 547 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2. Autorizarea / Admiterea funcţionării instalaţiilor de ridicat.


5.2.1. Macarale,
5.2.2. Mecanisme de ridicat,
5.2.3. Stivuitoare,
5.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare,
5.2.5. Elevatoare pentru vehicule,
5.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri,
5.2.7. Echipamente de agrement,
5.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și pentru șantiere de construcții,
5.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru persoane și materiale.
5.2.10 Scări rulante și trotuare rulante

La fel ca în cazul instalațiilor sub presiune (IP) autorizarea / admiterea funcționării instalațiilor de ridicat (IR),
presupune parcurgerea unor etape dintr-o procedură aproape identică pentru toate tipurile de instalații de ridicat.
Există în principal trei tipuri de ”momente” în viața unei instalații de ridicat când devine necesară autorizarea /
admiterea funcționării:
a. La prima punere în funcțiune / dare în exploatare
b. după fiecare verificare tehnică periodică la termenul scadent
c. după o reparație
Mai pot existași alte situații (de exemplu în urma unor lucrări mai ample de întreținere, în urma u nor
investigații tehnice / expertize, în urma unor accidente etc) când devine necesară autorizarea / admiterea
funcționării instalației de ridicat.
Notă: pentru toate situațiile în afară de cea de la pct. a. de mai sus este vorba fie de prelungirea / fie
de re autorizarea / re admiterea funcționării instalației de ridicat.

Procedura generală de autorizarea / admiterea funcționării instalației de ridicat.


Verificare Verificare condiții de Verificare structurală Verificare echipare Verificare
documentație instalare instalație cu dispozitive de
sarcină
siguranță

Verificare Verificare condiții de Întocmire AUTORIZAREA /


Raport de Nr. de înregistrare +
funcționare în exploatare în ADMITEREA
siguranță verificare ”Cartea instalației”
siguranță funcționării

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 548 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Exemple: programe de verificare în vederea AF instalații de ridicat, CNCIR:

PROGRAM DE INSPECŢIE Macarale turn


1. Date de identificare instalație/echipament:

Macarale turn
2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în
utilizare
Inspecție tehnică în
utilizare după
reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07


3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de


instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi
determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice


6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă.
6.4. Sistemul electric de funcționare
6.5. Organe de legare și prindere a s arcinii

III. Încercări tehnice


6.6. Încercări în gol
6.7. Încercări în sarcină
6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 549 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PROGRAM DE INSPECŢIE Pod rulant, Macarale portal


1. Date de identificare instalație/echipament:

Pod rulant, Macarale portal

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare


Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare


conform:

3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07


3.2 Prescripţia tehnică: PT R 1/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de


instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi
determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice

6.2.Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță


6.3. Structura portantă.
6.4. Sistemul electric de funcționare
6.5. Organe de legare și prindere a sarcinii

III. Încercări tehnice

6.6. Încercări în gol


6.7. Încercări în sarcină
6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 550 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PROGRAM DE INSPECŢIE Stivuitoare autopropulsate


1. Date de identificare instalație/echipament:

Stivuitoare autopropulsate

2. Tip inspecție:

Inspecție tehnică în utilizare


Inspecție tehnică în utilizare după
reparare

Inspecție tehnică în vederea


autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare conform:

3.1. Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07


3.2. Prescripţia tehnică: PT R 1/2010.

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de


instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a căror masă poate fi
determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice


6.2. Structura portantă.

III. Încercări tehnice

6.3. Încercări în gol


6.4. Încercări în sarcină
6.5. Încercarea de etanșeitate
6.6. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 551 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PROGRAM DE INSPECȚIE Ascensoare

1. Denumire
instalație/echipament:

Ascensoare

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare
după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării

3. Metode de inspecţie / încercare / verificare:


3.1 Procedura de inspecţie:PIT-INSP-08
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 2-2010

4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie / verificare / încercare specifice fiecărui


tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a
căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și


SU.

6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului
6.3. Verificări în cabina
6.4. Verificări în funcţionare ascensor
6.5. Verificări in fundatura putului
6.6. Încercarea statică
6.7 Încercarea dinamică
6.8 Verificări și încercări cu cabina încărcată cu sarcina nominală și cu 125% din
sarcina nominală
7. .Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 552 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PROGRAM DE INSPECŢIE Instalații transport pe cablu, teleferice


1. Date de identificare instalație/echipament:
Instalații transport pe cablu, teleferice

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnica in utilizare
Inspecție tehnica in utilizare dupa reparare
Inspecție tehnică în vederea
autorizării funcţionării

3. Metode de
inspecţie/încercare/verificare
conform:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-09
3.2 Prescripţia tehnică: PT R7/2003, PT R 8/2003, PT R 9/2003, PT R 10/2003, PT R
11/2003, PT R 12/2003, PT R 16/2003
4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip
de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a
căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic,
dispozitive de prindere și legare a sarcinii ).

5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.

6. Activităţile de inspecţie:

I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.

II. Verificări tehnice


6.2. Verificarea principalelor elemente componente ale instalaţiei
6.3. Traseul instalaţiei

III. Încercări tehnice


6.6. Încercări în gol (fără sarcină)
6.7. Încercări în sarcină
6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice
7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 553 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PROGRAM DE INSPECŢIE Echipamente și instalații montate și


utilizate în cadrul parcurilor de distracții
1. Date de identificare instalație/echipament:

Echipamente și instalații
montate și utilizate în cadrul
parcurilor de distracții
2. Tip inspecție:
Inspecție tehnica in utilizare
Inspecție tehnica in utilizare
dupa reparare
Inspecție tehnică în vederea
autorizării funcţionării
3. Metode de inspecţie /
încercare / verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-12
3.2 Prescripţia tehnică: PT R 19- 2002
4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie / verificare / încercare specifice fiecărui
tip de instalație/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (greutăți a
căror masă poate fi determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic ).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16: cerinte specifice SSM si SU.
6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Gabaritele de liberă trecere, panouri de protecție, spatii de siguranta, zone de
evacuare
6.3. Structura portantă
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol (fără sarcină)
6.6 Încercări în sarcină
6.7 Alte verificări și încercări conform documentației tehnice
7. Elaborarea Raportului de inspecţie.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 554 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Autorizarea / Admiterea funcționării echipamentelor / instalațiilor IR


Unde se
Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IR verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
(Raport) Deținător
funcționării funcționării IT
Ascensor pentru persoane

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT R2 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

Ascensor pentru persoane şi materiale

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT R2 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

Ascensor pentru materiale cu comandă


exterioară

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT 15 / CNCIR
ISCIR IT -
2003 teritorial

Ascensor mic pentru materiale


Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului

PT 15 / CNCIR
ISCIR IT -
2003 teritorial

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 555 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IR verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
(Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Elevator fix pentru autovehicule

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

Elevator mobil pentru autovehicule

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

Elevator manual pentru autovehicule

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT R1 RSVTI
RSVTI - -
/ 2010 Deținător

platforme ridicătoare pentru persoane cu


dizabilități
+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De

PT R1 RSVTI
RSVTI - -
/ 2010 Deținător

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 556 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IR verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
(Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Automacara

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

Macara pe șenile

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

Macara montată pe vagon de cale ferată

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

Macara pe pneuri
Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului

PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 557 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IR verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
(Raport) Deținător
funcționării funcționării IT
mecanisme de ridicat cu sarcina nominal󲐀
Sn< 1 t și mecanisme de ridicat acționate
manual;

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT R1 / RSVTI
RSVTI - -
2010 Deținător

Macara de încărcare Sn< 1 t

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT R1 / RSVTI
RSVTI - -
2010 Deținător

Macara turn
Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului

PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 558 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Unde se
Cine Exploatarea permisă prin
PT înregistrează
Echipament / instalație IR verifică
ISCIR AUTORIZAREA ADMITEREA ISCIR
(Raport) Deținător
funcționării funcționării IT

Macara care lucrează la punct fix

Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului
PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

stivuitoare autopropulsate și translatoare


stivuitoare acționate manual

+
Cartea echipamentului
Nr. înregistrare la De
PT R1 / RSVTI
RSVTI - -
2010 Deținător

Macara portic
Nr. înregistrare la ISCIR IT

Cartea echipamentului

PT R1 / CNCIR
ISCIR IT -
2010 teritorial

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 559 of 911