Sunteți pe pagina 1din 75

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1. Autorizarea / Admiterea funcţionării


instalaţiilor sub presiune
Aspecte specifice privind autorizarea / admiterea funcționării instalațiilor sub presiune (IP)

5.1.1. Cazane de abur / apă fierbinte (PT C1 / 2010)

În primul rând pentru a putea autoriza funcționarea unui cazan


de abur sau de apa
fierbinte trebuie să
obțineți
AVIZUL OBLIGATORIU
de INSTALARE emis
de ISCIR .

După obținerea
Avizului Obligatoriu
de instalare a
cazanului respectiv,
obțineți în mod obligatoriu autorizarea distribuitoarelor de abur,
conductelor de abur aferente Centralei termice și cazanului pe
care doriți să îl montați.
Abia după ce se obțin autorizările mai sus descrise se trece propriu-zis la AF-ul cazanului.
Procedura de autorizare de funcționare

conform PT C1-2010 Deținătorul (prin sprijinul acordat de serviciile de specialitate ale operatorului
RSVTI) trebuie să:

 să obțină avizul de instalare obligatoriu emis de


ISCIR , iar construc ț ia sălii cazanului să
corespundă acestui aviz;
 să fie asigurate condițiile necesare de realizare a
regimului chimic al cazanului ;
 să organizeze activitatea în centrala termică
conform nivelului de supraveghere a cazanelor
menționat în documentația tehnică necesară pentru obținerea avizului de instalare și să
prezinte autorizațiile personalului de exploatare (fochiști);
 să supună instalația verificărilor tehnice oficiale (revizia interioară, încercarea la presiune la
rece, încercarea la cald etc.);
 pentru cazane vechi montate în altă locație (cu excepția cazanelor mobile) se va prezenta
raportul de examinare ș i investigații tehnice întocmit de o societate autorizată în acest sens.
 Pentru a se aviza raportul de investigații tehnice se întocmește o documentație care se va
depune la IT ISCIR de care aparține Deținătorul.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 559 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În vederea eliberării autorizaț iei de funcționare a cazanului, inspectorul de specialitate al


CNCIR teritorial va efectua urmatoarele :
a. verificarea existenței și conținutului documentației de î nsoțire a cazanului (în cazul cazanelor
noi) sau a cărții de exploatare (în cazul cazanelor vechi) și a documentului de import, pentru
cazane provenite din import;
b. examinarea condițiilor de instalare / montare a cazanului în ceea ce privește respectarea
avizului de instalare obligatoriu eliberat de IT ISCIR, precum și verificarea echipării
cazanului cu aparatura de măsurare, de control și de automatizare și cu dispozitivele de
securitate (supape de siguranță), în funcție de nivelul de supraveghere (permanent sau
periodic) în care se încadrează cazanul conform prevederilor de la pct. 5.1.1.1.2 (PT C1 /
2010);
c. verificarea condițiilor privind regimul chimic al cazanului și anume :
- existența prizelor și dispozitivelor de prelevare a
probelor de apă (de alimentare și din cazan), de abur
(saturat și supraîncălzit) și de condensat ale cazanului;
- existența, dotarea și organizarea punctului de lucru sau
laboratorului chimic din centrala termică și verificarea
autorizațiilor personalului (laboranți operatori);
- existența registrului de analize cu indicii chimici și cu
frecvența minimă obligatorie a analizelor;

d. revizia interioară;

e. încercarea la presiune la rece;

f. încercarea la cald;

g. verificarea registrului-jurnal de supraveghere a


functionarii, numerotat si vizat de conducerea
agentului economic detinator;
Fochistul - clasa A - va inscrie in registrul-jurnal de supraveghere
urmatoarele:
- constatarile privind starea cazanului, a instalatiilor auxiliare, a armaturilor, a sistemului
de automatizare etc. efectuate la preluarea serviciului , inclusiv operatiile de intretinere
efectuate de agentul montator / reparator ;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 560 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

- ora la care efectueaza operatiile de verificare a armaturilor si instalatiilor auxiliare, a elementelor principale ale
instalatiei de automatizare din sistemul de protectie
automata si operatiile principale in functionarea
cazanului, inclusiv constatarile facute;

- ora la care s-au produs anumite defectiuni sau


fenomene anormale in exploatarea cazanului, indicand
locul si felul defectiunii, precum si ora si modul de
remediere a acestora;

- ora aprinderii si stingerii focului;

-operatiile principale privind tratarea apei, in cazul in care ii revine si


aceasta sarcina)

h. verificarea exterioară.

OBS: Se mai verifică și existența autorizațiilor eliberate de


ISCIR pentru distribuitoarele din CT conductele din CT a
căror PS X DN > 1000, unde PS este P max al cazanului.

Periodic fochiștii vor urma un program de instruire în urma căruia vor fi testați și astfel vor beneficia
de o prelungire a autorizației valabilă 1 an.

Încercarea de presiune hidraulică la prima autorizare de funcționare nu se face/ nu este necesară


în următoarele condiții:
 Îcercarea la presiune a fost efectuata la constructor si de la data efectuarii acesteia nu au trecut mai
mult de 12 luni;
 cazanul nu a suferit deformatii locale vizibile ca urmare a operatiilor de transport si instalare;
 in timpul montarii nu au fost executate lucrari de sudura la partile sub presiune ale cazanului.
Pentru cazanele care se asamblează la detinator/utilizatorul final, incercarea la presiune la rece este
cea efectuata in timpul verificarii montajului in prezenta inspectorului de specialitate al IT ISCIR

Pentru Încercarea la cald se va proceda astfel( PT C1-2010) col ISCIR:

Pentru participarea la încercarea la cald, IT ISCIR va fi anunț ată de către deținător (direct prin RSVTI
sau prin utilizator, după caz) sau de catre montator cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilit pentru
aceasta încercare.

La încercarea la cald trebuie să


participe obligatoriu și delegați ai
agentului economic montator /
instalator al cazanului și, după caz, al
instalației de automatizare (și
instalației de ardere).

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 561 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Ce face RSVTI în cadrul activităților în vederea autorizării funcționării cazanelor de abur / apă
fierbinte reglementate de PT C1 /2010

1. Aduce la cunoștința deținătorului toate obligațiile și responsabilitățile pe care acesta le are conform
legislației aplicabile și PT C1 / 2010 în legătură cu autorizarea funcționării cazanelor
2. Acordă deținătorului sprijinul tehnic necesar pentru înțele gerea, conștientizarea obligațiilor și
responsabilităților pe care le are și pentru îndeplinirea acestora
3. Preia și îndeplinește, în numele și pentru Deținător, activitățile de comunicare / ”legătură” dintre:

4. RSVTI va atrage atenția deținătorului că, în conformitate cu PT C1 / 2010, Art. 82, Autorizarea
funcționării acordată de către ISCIR sau admiterea funcționării acordată de către RSVTI , nu absolvă
deținătorul/utilizatorul de obligația obținerii tuturor celorlalte autorizații reglementate de legislația în
vigoare
5. RSVTI va ”ajuta” Deținătorul să întocmească ”Dosarul de
autorizare” care conține documente și documentații tehnice
ce trebuie atașate la cererea pentru autorizarea funcționării
cazanului ce se înaintează la ISCIR IT (în practică la CNCIR
Teritorial!). De cele mai multe ori acest ”ajutor” se
concretizează prin faptul că RSVTI primește sarcina de a
întocmi ”Dosarul de autorizare” care trebuie să cuprindă
următoarele, conform PT C1 / 2010, Art.84, alin. (1) :
a) copia avizului obligatoriu de instalare;
b) declarația de conformitate a producătorului / montatorului (prevăzută în PT C1 / 2010 la art. 13 alin. (2));
c) documentația tehnică de însoțire (a cazanului / instalației de cazan) , redactată sau tradusă în
limba română, care trebuie să conțină:
 instrucțiuni operaționale pentru instalare / montare, punere în funcțiune, exploatare și
întreținere;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 562 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

 limitele de operare în siguranță și bazele de proiectare inclusiv condițiile de operare


anticipate și condițiile de proiectare admise, durata de funcționare estimată, codul de
proiectare utilizat, coeficienții de îmbinare a elementelor sub presiune și toleranța la
coroziune a acestora, după caz;
 caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viață a cazanului, după caz;
 posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin măsuri de protecție, care
se pot ivi din cauza exploatării necorespunzătoare anticipabile, după caz;
 documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înțelegerea completă a
instrucțiunilor mentionate lmai sus;
 informații despre părțile care pot fi înlocuite, după caz.
d) documentația tehnică de însoțire a dispozitivelor de siguranță; buletinul de verificare/reglare a
supapelor de siguranță emis de persoane juridice autorizate conform prescripției tehnice aplicabilă,
dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioada mai mare de 1 an de zile și dacă producatorul
dispozitivelor de siguranță nu prevede o altă perioadă de valabilitate a reglării;
e) documentul de atestare a rezultatelor corespunzătoare obținute la operația de pregătire a
suprafețelor interioare, dacă această operație a fost prevazută și efectuată la producător;
f) copii ale autorizațiilor personalului de deservire și RSVTI;

alin. (2) Pentru cazanele vechi care au mai funcționat, în plus față de documentele prevăzute la
alin. (1) mai sunt necesare și următoarele documente:

 documente privind rezultatele verificărilor efectuate în timpul utilizării, pentru cazane vechi
(cartea cazanului);
 documentația tehnică reconstituită
prevăzută la art. 69 alin. (2), dacă nu există
documentația prevăzută la alin. (1) lit. c);
documentația tehnică reconstituită trebuie
să corespundă cerințelor care au
reglementat construirea cazanului;
 declarația pe propria răspundere a
deținătorului / utilizatorului în care să se
menționeze ultimul loc de funcționare;
 raportul tehnic întocmit de persoana juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare
pentru investigații / examinări cu caracter tehnic.

7. RSVTI va pregăti instalațiile, căile de acces, facilitățile, materialele auxiliare și echipamentul de


protecție individuală și precum și documentele / documentațiile necesare, personalul de exploatare,
afișarea instrucțiunilor în sala cazanelor etc. pentru verificările pe care le va efectua pe teren
inspectorul de specialitate ISCIR (conform textului PT C1 / 2010) / în realitate inspectorul CNCIR în vederea
întocmirii raportului tehnic pentru autorizarea de funcționare a cazanului.
RSVTI asistă inspectorul CNCIR la efectuarea tuturor acestor verificări ale cazanului și, după
caz, participă activ la verificări, reprezentând Deținătorul / utilizatorul cazanului la această acțiune de
verificare pe teren în vederea autorizării funcționării caz anului.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 563 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

8. RSVTI trebuie să cunoasă foarte bine în ce constau aceste verificări și cum se


derulează ele, după cum urmează:
Pentru a putea pregăti corespunzător activită țile de verificare pe care le execută inspectorul
CNCIR în vederea autorizării funcționării cazanului și pentru a reprezenta Deținătorul în îndeplinirea
obligațiilor și responsabilităților ce-i revin (conform prevederilor PT C1/2010) pe parcursul acestor
verificări RSVTI se implică în execuratea verificărilor în vederea autorizării funcționării cazanului:
Conform PT C1 / 2010, Art. 85 În vederea autorizării funcționării cazanului, inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR / în realitate inspectorul / inginerul CNCIR, efectuează sau asigură că
sunt efectuate, după caz următoarele activități:
a) verificarea existenței și a conț inutului documentației tehnice de însoțire a cazanului, în cazul
cazanului nou, sau a cărții cazanului, în cazul cazanului
vechi;
b) verificarea condițiilor de instalare a cazanului în ceea ce
privește respectarea avizului obligatoriu de instalare
eliberat de catre ISCIR, precum și verificarea echipării
cazanului cu aparatura de măsurare, control și
automatizare și cu dispozitivele de siguran ță, î n funcție de
nivelul de supraveghere permanent sau nepermanent în
care se încadrează cazanul;
c) verificarea condițiilor de montare pentru cazanele vechi, care au mai funcționat și au necesitat
montare;
d) verificarea condițiilor privind regimul chimic al cazanului și anume:
 existența prizelor și a dispozitivelor de prelevare a probelor
de apă de alimentare și din cazan, de abur saturat ș i
supraîncălzit și de condensat ale cazanului;
 existența, dotarea și organizarea punctului de lucru sau a
laboratorului chimic din centrala termică
 existența registrului de analize cu indicii chimici și cu
frecvența minimă obligatorie a analizelor.
e) revizia interioară conform art. 86;
RSVTI trebuie să pregătească și să pună la dispoziția inspectorului verificator cel puțin următoarele:
mijloace de iluminat interior (focar, drumuri de gaze arse, tambur etc) în ții de
condi
siguranță,
mijloace de accesși de așezare(scări, podețe, schele, platforme etc), echipament de protecție
individuală, centuri de siguran
ță, trusă de prim ajutor, scule de primă necesitate, o echipă de
montatori / electricieni pentru deschidere / închidere capace, guri de vizitare etc, conectare /
deconectare circuite electrice etc.

f)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 564 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

f) Art. 86 (1) Revizia interioară se efectuează în condițiile precizate la capitolul VI, sectiunea a 2-a
și constă în verificarea interioară și verificarea exterioară a cazanului, astfel:

capitolul VI, sectiunea a 2-a


Art. 186 (1) Revizia interioară trebuie să fie efectuată cel putin o data la 4 ani. Inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcție de starea tehnică și vechimea în serviciu a cazanului.
Art. 186 (2) Deținătorul / utilizatorul este singurul răspunzator pentru respectarea termenelor scadente pentru
efectuarea reviziei interioare a cazanului, chiar dacă termenele respective îi sunt comunicate sau nu de ISCIR.
Art. 187 În cazurile în care datorită concepției constructive a cazanului verificarea
interioară nu poate fi efectuată, aceasta poate fi înlocuită cu o încercare la
presiune hidraulică completată, sau după caz, cu alte verificari tehnice (examinări
nedistructive). Verificările respective, precum metoda, volumul, criteriile de
acceptare ș i periodicitatea, trebuie sa fie precizate în instrucțiunile elaborate de
producător și detaliate în instrucțiunile interne elaborate de deținător /
utilizator prin RSVTI cu acceptul ISCIR.

Art. 188 În afară de termenul scadent, revizia interioară trebuie să se efectueze și în următoarele cazuri:
a) după o întrerupere a funcționării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea acestuia în funcțiune;
b) după o nouă instalare / montare;
c) dupa efectuarea unor lucrări de reparare;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI are motive temeinice să considere
necesară o astfel de verificare;
e) atunci când este cerută, motivat, de către deținătorul / utilizatorul cazanului.
Art. 189 (1) În vederea efectuării reviziei interioare, cazanul
trebuie să fie oprit din funcțiune, izolat de celelalte cazane,
răcit, bine curățat de piatră, de funingine și altele asemenea,
atât la interior cât și la exterior, până la metal curat, iar pereții
cazanului nu trebuie sa fie umezi sau unși.
Art. 189 (2) La cazanele care nu au funcționat cel putin un
an, deținătorul / utilizatorul trebuie să prezinte inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR un document din care să
rezulte că în perioada nefuncționării cazanul a fost
conservat corespunzător.
Art. 190 (1) Cazanele ignitubulare cu fascicul de țevi
demontabil se supun reviziei interioare, în mod obligatoriu,
cu fasciculul de țevi scos în afara corpului cazanului.

Art. 190 (2) Pentru verificarea țevilor din mijlocul


fasciculului, precum și a unor părți dinspre manta, la cazanele ignitubulare cu fascicul
nedemontabil inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate
solicita scoaterea unui număr de țevi care să permită verificarea
stării interioare a cazanului. Instalația interioară din tambur trebuie să fie demontată
dacă împiedică examinarea.
Art. 191 Pentru examinarea cazanelor cu străbatere forțată, cât și a altor cazane cu
sisteme de țevi inaccesibile pentru revizia interioară, inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR poate solicita examinarea printr-o metodă nedistructivă pentru stabilirea stării
pereților. Atunci când starea pereților țevilor nu se poate stabili prin examinare nedistructivă, pot fi tăiate bucăți de țevi
de cel putin 200 mm lungime în vederea examinării. Repararea acestor zone se face conform prevederilor prezentei
prescripții tehnice (PT C1 / 2010).

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 565 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Art. 192 La cazanele cu focar, pentru a face posibilă examinarea tuturor


părților componente precum suprafe țele de î ncălzire, canalele de gaze și
altele asemenea, trebuie să fie efectuate amenajări, ca de exemplu schele,
scări bine fixate sau alte sisteme sigure, care să permită inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR să efectueze verificările în condiții de siguranță.
Răspunde RSVTI !
Art. 193 (1) La revizia interioară, o
atenție deosebită se acordă îmbinărilor
sudate, precum și elementelor
ambutisate.
Art. 193 (2) Conductele de alimentare din interiorul cazanului trebuie să fie
examinate în ceea ce privește poziția acestora față de nivelul minim al apei,
precum și dacă locul și sensul de intrare a apei în cazan nu împiedică buna circulație a apei în timpul funcționării.
Art. 194 La camerele de apă se examinează, în principal:
a) starea puntițelor dintre găurile țevilor;
b) ovalizarea găurilor pentru țevi;
c) țevile de legătura cu tamburii.
Art. 195 La revizia interioară se urmărește existența
coroziunilor, fisurilor, crăpăturilor, deformațiilor vizibile și
altele asemenea, precizându-se în procesul-verbal de
verificare: numărul, suprafaț a, adâncimea, orientarea și
poziția coroziunilor; poziția, suprafața și săgeata deformațiilor; natura și mărimea fisurilor sau crăpăturilor.

Art. 196 (1) La examinarea la exterior a suprafetelor metalice din focar, a canalelor de gaze de ardereș i altele
asemenea, se urmărește existența unor eventuale defecte de tipul celor descrise mai sus
Art. 196 (2) Verificarea existenței și integritățtii plăcii de timbru; În cazul inexistenței sau deteriorării plăcii de timbru
cazanul se retimbrează conform capitolului X.

Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita, înlăturarea unei părțiti din zidăria sau izolația cazanului
pentru a examina anumite porțiuni ale cazanului.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 566 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

g) Art. 86 (1) a) verificarea interioară


Se face prin examinarea părților componente ale cazanului și, în special, a pereților metalici accesibili ai
elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apă, cât și pe partea dinspre gazele de ardere, în
scopul constatării stării tehnice a cazanului;

h) Art. 86 (1) b) verificarea exterioară


Se face prin examinarea tuturor elementelor cazanului la exterior, în scopul constatării stării suprafețelor, a
îmbinărilor sudate și a depistării eventualelor defecte ca urmare a operațiilor de transport și montare /
instalare, precum și a comportării cazanului față de acțiunea mediului ambiant.

i) Art. 86 (2) Verificarea exterioară cuprinde verificarea placii de timbru precum și verificarea existenței
marcajului de conformitate, atunci când cerința de marcare îi este aplicabilă.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
j) Art. 86 (3) Revizia interioară poate să nu se efectueze la cazanele noi la care de la data construirii
nu au trecut mai mult de 12 luni.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 567 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

k) Art. 87 (1) Încercarea la presiune hidraulică


Se efectuează conform celor de mai jos:
Art. 197 (1) Încercarea la presiune hidraulică trebuie să
fie efectuată cel puțin o dată la 8 ani . Inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili
termene mai scurte în funcție de starea tehnică și
vechimea în serviciu a cazanului.

Art. 197 (2) Încercarea la presiune hidraulică se execută numai după efectuarea unei revizii
interioare cu rezultate corespunzătoare.
Art. 197 (3) ÎÎncercarea la presiune hidraulică se efectuează cu
apă sau alt lichid neutru.
Art. 197 (4) Temperatura maximă a lichidului de încercare nu
trebuie sa depășească 50°C, iar о temperatura minimă nu
trebuie să fie mai scăzută de 50 C.
Art. 198 (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în
scopul verificării rezistenței și etanșeității elementelor sub
presiune ale cazanului și pentru eviden ț ierea eventualelor
defecte care nu au putut fi depistate la revizia interioară. Încercarea se efectuează cu toate armăturile
montate și izolate.
Art. 198 (2) La cazanele cu debite mari, se recomandă ca înainte de efectuarea încercării la presiune
hidraulică acestea să fie supuse unei încercări cu aer comprimat a sistemului sub presiune
(încercare pneumatică). Aerul comprimat trebuie să aibă o presiune care să nu depășească 5
bar.
Art. 199 (1) Valoarea presiunii hidraulice de încercare ș i durata încercării trebuie să fie conform
prevederilor documentaț iei tehnice de însoțire a cazanului.

Pompele de presiune pentru încercarea la presiune hidraulică trebuie pregătite de RSVTI


Manometrele de control pentru încercarea la presiune hidraulică trebuie pregătile de RSVTI
Art. 199 (2) În cazul în care durata îcercării nu este prevăzută de producător aceasta nu trebuie să
fie mai mică de 10 minute.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 568 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Art. 199 (3) În timpul încercării de presiune hidraulică cazanul


trebuie prevăzut cu un al doilea manometru de control, în plus
fata de manometrul de încercare.
Art. 199 (4) Clasa de precizie a
manometrelor de control trebuie să aibă
valoarea cel mult egală cu 2,5.
Art. 199 (5) Manometrele trebuie verificate
metrologic și astfel alese încât valoarea
presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.
RSVTI are în responsabilitate pregătirea manometrelor de control și asigurarea că acestea au
verificarea metrologică validă
Art. 199 (6) încercarea de presiune hidraulică se execută astfel încât ridicarea și coborârea presiunii
să se facă continuu și fără șocuri.

Art. 199 (7) Se recomandă ca în cazul cazanelor cu parametri ridicați presiune P > 40 bar, debit Q >
30 t/h, temperatura T > 250°C presiunile să fie înregistrate pe toată durata încercării. Această
condiție se precizează în documentația tehnică întocmită de proiectantul sălii cazanului.

Art. 199 (7) în timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri pentru eliminarea completă
a aerului, astfel încât să nu se producă pungi de aer.
Art. 199 (8) Debitul de alimentare cu lichid se stabilește astfel încât evacuarea aerului să evite
crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar în cazan.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 569 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Art. 199 (9) Examinarea suprafețelor cazanului se face numai după reducerea presiunii de încercare
la valoarea presiunii maxime admisibile.

Art. 200 Deținătorul / utilizatorul cazanului este singurul răspunzător (RSVTI trebuie sățină
evidența acestor termene și să -I anunțe din timp angajatorul) de respectarea termenelor scadente
pentru efectuarea încercării la presiune hidraulică, chiar dacă termenele respective îi sunt comunicate
sau nu de către ISCIR.
Art. 201 În afara termenului scadent, încercarea la presiune hidraulică trebuie să se fie efectuată și în
urmatoarele cazuri:
 după o întrerupere a func ț ionării cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea în
funcțiune a acestuia;
 după o nouăa montare;
 în urma efectuării unor lucrări de reparare la sistemul sub presiune;
 după o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele de gaze de ardere;
 atunci când se demolează zidăria sau învelișul izolant al cazanului;
 atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, au motive să
solicite efectuarea încercării;
 atunci când este solicitată motivat de către deținătorul / utilizatorul cazanului.
Art. 202 În funcție de natura și volumul lucrărilor de reparare, încercarea la presiune hidraulică poate
să nu se mai efectueze dacă acest lucru este prevăzut în documentația tehnică de reparare.
Art. 203 Cu ocazia efectuării încercării la presiune hidraulică, supapele de siguranță trebuie
blocate pentru a nu permite pierderea apei prin acestea, ca urmare a creșterii presiunii peste
presiunea la care sunt reglate. Pe toată durata efectuării încercării nu se admit scurgeri.
Art. 204 Pentru creșterea presiunii în cazan pot fi folosite și pompele de alimentare cu apă ale
cazanului, dacă debitul acestora poate fi reglat astfel încât creșterea presiunii să nu depășească
valorile prevăzute în documentația tehnică a cazanului.

Art. 205 După terminarea încercării la presiune hidraulică trebuie să fie deblocate și reglate supapele
de siguranțăa. Datele și elementele de reglare a supapelor de siguranță trebuie consemnate în
procesul-verbal de verificare tehnică, de către inspectorul ISCIR sau de către RSVTI, dupa caz.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 570 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Dacă verificarea supapelor de siguranță a fost efectuată anterior încercării la presiune hidraulică, de
către persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile, atunci reglarea
nu mai este necesară.
Art. 206 Dacă după încercarea la presiune hidraulică sunt necesare remedieri, inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI hotaraște dacă încercarea la presiune hidraulică trebuie
să fie repetată după efectuarea remedierilor.
Art. 207 Înainte de a fi prezentat inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI,
deținătorul/utilizatorul (de fapt RSVTI) trebuie să supună cazanul la o încercare la presiunea
nominală, în scopul înlăturării oricaror eventuale neetanșeități.
Art. 208 ÎNCERCAREA LA PRESIUNE HIDRAULICĂ SE CONSIDERĂ ADMISĂ ÎN CAZUL ÎN
CARE, DUPĂ EXPIRAREA TIMPULUI DE ÂNCERCARE STABILIT, NU SE CONSTATĂ PIERDERI
DE PRESIUNE, DEFORMA ȚII REMANENTE ALE ELEMENTELOR SUB PRESIUNE ȘI
SCURGERI.
Art. 87 (2) Pentru cazanele noi, încercarea la presiune la locul de instalare nu este obligatorie
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
• Încercarea la presiune hidraulică a fost efectuată la producatorși de la data efectuării acesteia nu au trecut
mai mult de 12 luni;
• cazanul nu a suferit deformații locale vizibile ca urmare a operațiilor de transport și instalare;
• În timpul instalării nu au fost executate lucrări de sudare la părțile sub presiune ale cazanului.
Art. 88 (1) După efectuarea încercării la presiune hidraulică se efectuează verificarea funcționării
supapelor de siguranță care echipează cazanul.
Art. 88 (2) Presiunea de deschidere trebuie să fie cea indicata de producatorul cazanului, iar în lipsa
acestor indicații conform datelor din tabelul 2.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 571 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Art. 89 După efectuarea verificării documentației, reviziei interioare și a încercării la presiune


hidraulică, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR îtocmește un proces-verbal, sau după caz
procese-verbale de verificare tehnică, cu menționarea rezultatelor verificărilor.

Încercarea la cald

Art. 90 În scopul realizării încercării la cald și verificării stării suprafețelor interioare, ISCIR trebuie
să fie anunțat de către deținător / utilizator cu cel putin 7 zile înainte de data stabilită pentru
aceste operații. RSVTI va îndeplini această obligație în numele și pentru Deținător
Art. 91 (1) Încercarea la cald constă în următoarele verificări principale:

a) verificarea etanșeității îmbinărilor vizibile ale cazanului;


b) verificarea funcționării armăturilor de siguranta §i de
control;
c) verificarea realizării funcțiilor de reglare, de protecție,
de semnalizare și de monitorizare ale instalației de
automatizare;
d) verificarea în ansamblu a instalației de automatizare;
e) verificarea funcționării instalației de ardere;
f) verificarea funcționării principalelor instalații auxiliare
aferente cazanului;
g) verificarea realizării principalilor indici de funcționare ai
cazanului;
h) verificarea dilatării libere la cazanele la cele prevăzute cu această posibilitate;
i) verificarea existenței instrucțiunilor de exploatare a cazanului și verificarea, prin sondaj, a
modului de însușire a acestora de către personalul de deservire.

Art. 91 (2) Punerea în functiune pentru încercarea la cald a cazanului se face de către:

a) producătorul cazanului; în acest caz nu este necesar ca producătorul sa fie autorizat


conform prevederilor prescriptiei tehnice privind sistemele de ardere ș i automatizare;
b) persoana juridică care efectuează lucrări la instalația de automatizare și de
ardere, autorizată conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile (CR 4 / 2009) .

Art. 91 (3) În cazul în care se decide ca inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR să nu participe la
încercarea la cald, această încercare la cald se realizează cu respectarea prevederilor alin. (1) și
alin. (2), inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR urmând să ia în considerare și documentul

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 572 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

întocmit de persoana juridică care efectuează lucrări la instala ția de automatizare și de ardere ,
autorizată conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile (CR 4 / 2009), respectand prevederile
alin. (1),

cu participarea personalului deservent și a RSVTI al detinatorului/utilizatorului.


Art. 92 (1) Verificarea stării suprafețelor interioare se efectuează în urma operației de pregătire a
suprafețelor interioare (spălarea chimică) atunci când aceasta nu este efectuată la producător
Art. 92 (2) Pregătirea suprafețelor interioare (spălarea chimică) menționată la alin. Art. 92 (1) se
execută de către persoane juridice autorizate pentru întreținerea prin spălare chimica, în conformitate
cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile (CR4 / 2009)

Art. 93 (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita efectuarea și a altor verificări și
încercări, în afara celor prevăzute la art. 85, în limitele prevăzute de producator, privind
funcționarea în condiții de siguranță a cazanului.

Art. 93 (2) Verificarea tehnică este condusă de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (în
realitate este vorba despre inspectorul CNCIR!). Asistența / participarea RSVTI este esențială

Art. 93 (3) La verificările prevăzute la Art. 93 alin, (1) trebuie să participe RSVTI al detinatorului /
utilizatorului, personalul de deservire al cazanului, reprezentanții persoanelor juridice
autorizate care au efectuat instalarea / montarea și punerea în functiune a cazanului și, dacă
este cazul, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR (în realitate : inspectorul
CNCIR), orice altă persoană implicată în montarea, punerea în funcțiune, deținerea / utilizarea
cazanului.

Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării funcționării


Art. 94 Autorizarea functionării cazanului se acordă numai după ce au fost efectuate activitățile
prevazute la PT C1 / 2010, Art. 85 și rezultatele acestora asigură funcționarea în condiții de siguranță

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 573 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

a cazanului, conform procesului-verbal, întocmit de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR / de


fapt Raportul tehnic al inspectorukui CNCIR, unde se consemnează parametrii de funcționare și
data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna și anul), cu respectarea termenelor limită
prevăzute de PT C1 / 2010 pentru revizia interioară și încercarea la presiune hidraulică. Procesul-
verbal de verificare tehnică / Raportul de verificare tehnică CNCIR se atașează la cartea cazanului.

Art. 95 Dacă rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzătoare, neconformităț ile se consemnează
în procesul-verbal de verificare tehnică și nu se autorizează funcționarea cazanului.
Art. 96 Este interzisă autorizarrea funcționării cazanului cu condiția îndeplinirii ulterioare a
unor dispoziții menționate în procesul-verbal de verificare tehnică.
Art. 97 (1) Pentru fiecare cazan care a obținut autorizarea funcționării, la prima autorizare, se
întocmește o carte a cazanului, ce trebuie să conțină:
a) documentația tehnică menționată la PT C1 / 2010, art. 69;
b) partea de evidență a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:
1) coperta fixă;
2) parte legată cu coperta ce conține informații referitoare la amplasare și verificările
tehnice efectuate;
3) parte prevăzută cu sistem de atașare a documentelor și documentațiilor întocmite pe
toată durata de utilizare a cazanului.

Art. 97 (2) Cartea cazanului se păstrează de către deținător / utilizator.

Notă importantă:
Toate referirile din textul de mai sus care se fac la executarea verificărilor tehnice la ța fa
locului de
către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (IT) trebuie interpretate ”actualizat”, ca fiind
referiri la inspectorul / inginerul CNCIR. Similar, referirile la procesul verbal de verificare întocmit de
inspectorul ISCIR trebuie interpretate ca referiri la Raport de verificare întocmit de inspectorul CNCIR

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 574 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

9) RSVTI execută ”admiterea funcționării ” - acordul emis de către operatorul RSVTI al unui
deținător/utilizator pentru un cazan, în cazurile prevăzute de prezenta prescripție tehnică (PT C1 /
2010), în scopul atestării faptului că acel cazan îndeplinește toate condiț iile și cerințele pentru a fi
utilizat în condiții de siguranță;
(PT C1 / 2010) Art. 79 (1) Pentru cazane la care PS x V < 60 bar litru și PS > 4 bar admiterea
funcționării se face de către deținători/utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează
în evidența deținătorilor/utilizatorilor.

2) Pentru cazanele prevazute la alin. (1), admiterea funcționării (la prima punere în funcțiune și
periodic în exploatare) se face de către operatorul RSVTI în conformitate cu prevederile prezentului
capitol și ale capitolului VI.

Art. 81 Toate constatările referitoare la verificarea tehnică a cazanelor se consemneaza de către


inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI, după caz, în procese- verbale de
verificare tehnică. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnică sunt prevazute în anexa 2,
respectiv anexa 3.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 575 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.2 APARATE DE ÎNCĂLZIT (Prescriptia Tehnica ISCIR PT A1/2010)


În percepția comună PT A1 / 2010 se ocupă de ”centralele termice” mici care sunt reprezentate de
cazanul de apă caldă mural funcționând pe gaz. Despre această ”centrală termică” (de multe ori
cunoscută sub denumirea de ”centrală de apartament” ) populația este relativ conștientizată că
necesită autorizarea funcționării și verificări tehnice periodice făcând parte din domeniul ISCIR

Dincolo de acestea, toate ”cazanele mici” de încălzire care funcționează pe lemne / combustibil solid
sau pe combustibil lichid montate în re
ședințe familiale în diferite anexe (subsoluri, magazii, garaje
sau chiar amenajări speciale denumite ”centrale termice”) sunt considerate ca ”facilită
ți personale” (în
multe cazuri fiind chiar construite ”artizanal” – ”improvizat”) care nu au nici o legătură cu
reglementările ISCIR și nu sunt supuse regimului de autorizare de funcționare și verificare tehnică în
utilizare ISCIR.

În realitate lucrurile nu stau chiar șa, adeoarece PT A1 / 2010 nu se adresează doar


deținătorilor ”casnici” de ”centrale termice murale pe gaz”.
Deținătorii de aparate cu puteri până în 70 kW nu sunt obligați să aibă RSVTI
PT A1 / 2010 include în categoria ”aparate de încălzit”, cazanele de apă caldă pe orice fel de
combustibil (gazos, lichid, solid) cu puteri de până la 400 kW care pot asigura încălzirea a peste 300
de camere de 20 m2 și 3m înălțime, ceea ce înseamnă că intră în vederi le PT A1 multe tipuri de
deținători ”industriali” / ”publici” care dețin hale, hoteluri, ansambluri rezidențiale la care încălzirea se
face cu aceste tipuri de ”aparate”

În cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW </= P </= 400 kW, a cazanelor de apă caldă cu 70
kW </= P </= 400 kW şi a cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q </= 0,6 t/h ce
deservesc instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau societăţile care oferă
servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire,
deţinătorul/utilizatorul este obligat să asigure operator autorizat RSVTI.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 576 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATELOR ŞI ADMITEREA FUNCŢIONĂRII

Se admite funcţionarea următoarelor tipuri de aparate:


a) aparate noi care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite de reglementările
tehnice ce transpun directive europene specifice, cu excepţia cazanelor de abur de joasă presiune
construite după practici inginereşti
b) aparate vechi care au mai funcţionat şi:
1) provin din Uniunea Europeană:
I. care respectă cerinţele privind introducerea pe piaţă stabilite prin directivele europene
specifice, cu excepţia cazanelor de abur de joasă presiune construite după practici
inginereşti
II. care au fost construite anterior intrării în vigoare a directivelor europene aplicabile şi
au fost introduse pe piaţă cu respectarea reglementărilor naţionale ale statului membru în
care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene şi respectă cerinţele privind introducerea
pe piaţă, stabilite de reglementările tehnice ce transpun directive europene specifice, cu
excepţia cazanelor de abur de joasă presiune construite după practici inginereşti
c) cazane de abur de joasă presiune construite după practici inginereşti.

Deţinătorii/utilizatorii de aparate au obligaţia să solicite punerea în funcţiune şi să obţină


admiterea funcţionării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice (PT A1 /2010).
Punerea în funcţiune şi admiterea funcţionării se efectuează de
către producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate
pentru verificări tehnice în utilizare de către ISCIR sau de către
persoane juridice autorizate de autorităţile competente din statele
membre
În vederea efectuării punerii în funcţiune, deţinătorul/utilizatorul aparatului are obligaţia de a pune la
dispoziţia persoanei juridice autorizate cel puţin următoarele documente:
a) declaraţia prevăzută la art. 8 alin. (3):

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 577 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) instrucţiunile de instalare, montare, reglare, utilizare şi întreţinere livrate împreună cu


aparatul, redactate sau traduse în limba română;
c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul;
d) autorizarea instalaţiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul;
e) schema termomecanică a centralei termice avizată de către RADTI atunci când este
echipată cu cazane având puterea nominală mai mare de 70 kW.

La punerea în funcţiune a aparatelor / admiterea funcționării se respectă instrucţiunile aplicabile


elaborate de producător, specifice fiecărui tip de aparat şi prevederile prezentei prescripţii tehnice
(PT A1 / 2010) şi efectuează cel puţin următoarele verificări tehnice:
a) verificarea integrităţii aparatului;
b) verificările aplicabile prevăzute în "Livretul aparatului", al cărui model este prezentat în
PT A1 / 2010 anexa 3.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 578 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Verificarea tehnică a aparatelor vechi


În vederea repunerii în funcţiune sau admiterea funcţionării aparatelor vechi se efectuează
următoarele:
a) verificarea integrităţii aparatului;
b) operaţii de curăţare a aparatului;
c) încercarea la presiune hidraulică, executată la cazane conform art. 29;
d) verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficienţa
indicată de producător;
e) verificările aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum
şi în instrucţiunile producătorului.
NOTĂ: Se consideră aparate vechi acele aparate care au mai funcţionat fără a avea admisă
funcţionarea sau cele care au avut admisă funcţionarea conform prevederilor prescripţiilor tehnice
aplicabile şi au fost mutate pe un nou amplasament.

Concluziile verificării
Punerea / repunerea în funcţiune şi admiterea funcţionării se finalizează prin:
a) efectuarea verificărilor prevăzute lmai sus şi completarea livretului aparatului de către RVT, care
confirmă respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice (PT A1 / 2010);
b) instruirea deţinătorului/utilizatorului de către RVT, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a
aparatului şi obligativitatea efectuării verificărilor tehnice periodice conform prezentei prescripţii
tehnice.
În funcţie de rezultatele obţinute la punerea în funcţiune, în livretul aparatului se consemnează:
a) "ADMIS - aparatul poate funcţiona până la scadenţa următoarei verificări, cu obligaţia respectării
instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producător şi a prevederilor
prezentei prescripţii tehnice";
b) "RESPINS - aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice
funcţionarea acestuia".
NOTĂ: Semnarea livretului aparatului de către deţinător/utilizator semnifică însuşirea de către
acesta a obligaţiei de a nu utiliza aparatul fără a-l supune verificării tehnice periodice la 2 ani.

Aparatele verificate se înregistrează de persoana juridică autorizată în "Registrul de evidenţă a


aparatelor aflate în supraveghere" al cărui model este prezentat în PT A1 / 2010 anexa 4.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 579 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT A1 / 2010 anexa 4:

Care este rolul RSVTI în activită


țile privind admiterea funcționării ”aparatelor” de încălzire
reglementate de PT A1 / 2010

În primul rând trebuie subliniat încă odată că numirea unui operator RSVTI nu este obligatorie pentru
deținător decât în cazul deținerii / utilizării de aparate de încălzit având puteri nominale 70 kW
</= P </= 400 kW, de cazane de apă caldă cu 70 kW </= P </= 400 kW şi de cazane de abur de
joasă presiune cu debitul Q </= 0,6 t/h ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/unităţile de
interes public sau societăţile care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate,
organizare sau constituire, deţinătorul/utilizatorul

Având în vedere că Punerea în funcţiune şi admiterea funcţionării se efectuează de către


producătorul acestora, de către persoane juridice autorizate pentru verificări tehnice în
utilizare de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente din
statele membre, RSVTI va supraveghea în numele de ținătorului aceste operații, impunând ,
după caz respectarea integrală de către prestatori a prevederilor Prescripției tehnice aplicabile
PT A1 / 2010

Pe de altă parte, având în vedere că exploatarea ”aparatelor” / inclusiv cazane de apă caldă cu
puteri de 400 kW și / sau cazane de abur de joasă presiune cu debit de până la 0,6 t/h nu se va
face de către fochiști autorizați ISCIR (nu este obligatoriu !) ci de către personal de exploatare
instruit de executantul autorizat ISCIR
al activităților de punere în funcțiune /
admiterea funcționării,

RSVTI va avea un rol foarte


important în instruirea periodică
și verificarea cunoștințelor și
competențelor acestui personal
de exploatare
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 580 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pentru deținătorii particulari / ”casnici” de aparate de încălzire cu o putere termică mai mică de 70kW,
RSVTI poate acorda la cerere sau voluntar, consultan ță / asistență tehnică de specialitate pentru a
ajuta respectivul deținător să conștientizeze importanța respectării prevederilor legale, inclusiv ale PT
A1 /2010 pentru a-și asigura o utilizare fără griji în condiții de siguranță a aparatului deținut

Cel mai reprezentativ caz din această categorie îl reprezintăținătorii


de de ”centrale termice de
perete” / ”centrale termice de apartament”.

Aceștia trebuie să știe că pentru a obține admiterea funcționării (sau cum s-a încetățenit:
”autorizația de funcționare” pentru centrala termică deținută) trebuie să contacteze o firmă
autorizată ISCIR pentru verificări tehnice în utilizare ”aparate de încălzire consumatoare de
combustibili gazoși, lichizi sau solizi” și să aibă pregătite următoarele documentații tehnice și
documente, referitoare la ”centrala termică deținută”:
• proces verbal de punere în funcțiune a instalației interioare de utilizare gaze naturale
(dosar preliminar avizat ”Distrigaz (denumire generică pentru firma de furnizare
și distribuție
gaz natural)” )
• factura achizitie centrala termica
• certificat garantie centrala termica
• manual de utilizare centrala termica
• raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF) + livret aparat
• Declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare
autorizata ISCIR conform PT pentru montaj (procesul verbal de probe la rece)
• copie dupa autorizatia ISCIR a firmei care a instalat centrala termica
• copie după autorizația persoanei juridice autorizate ISCIR pentru supraveghere / service .

Procesul verbal de punere in functiune al instalatiei interioare de utilizare gaze naturale se primește
de Deținător ca urmare a finalizarii executiei instalatiei de gaze, acesta se face impreuna cu un
reprezentant al distribuitorului de gaze naturale si executantul instalației interioare.

Factura de achizitie centrala termica, certificat de garantie, manual de utilizare se primește de la


vanzatorul centralei termice.

Raportul de prima punere in functiune se primește de la tehnicianul care efectueaza operatiunile


respective la finalizarea completa a instalatiei de incalzire, la "prima pornire". Punerea in functiune
poate fi asigurata gratuit de catre comerciantul centralei termice prin centre de asistenta si service
abilitate, dar exista si exceptii.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 581 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Declaratia de conformitate este procesul verbal de probe la rece pe Deținătorul îl primește la


finalizarea lucrărilor de executie a instalatiei de încălzire. Trebuie insotită de copia dupa autorizatia
ISCIR a montatorului.

Deţinătorii/utilizatorii de aparate au obligaţia să solicite punerea în funcţiune şi să obţină


admiterea funcţionării conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice (PT A1 / 2010).

ACȚIUNI NECESARE pentru INSTALARE CENTRALĂ


TERMICĂ MURALĂ
Pentru instalarea unei centrale termice trebuie parcurși următorii
pași:
1. Depunerea unei cereri de debranșare de la sistemul de
încălzire centralizat.
2. Racordarea individuală la instalațtia de gaze naturale efectuată
de o firma autorizata ANRGN (Autoritatea Nationala de
Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale).
3. Obținerea aprobării pentru cel de-al doilea foc (extindere centrala) prin depunerea unei cereri la
furnizorul de gaze naturale.
4. Achizitionarea unei centrale termice.
5. Montarea centralei efectuată de o firmă autorizată ISCIR.
6. Incheierea contractului de executie a instalației termice și primirea procesului verbal de receptie a
lucrării precum si a unei copii după autorizația ISCIR de montare.
7. La finalizarea lucrării de încălzire se va face punerea în funcțiune a centralei de către o firmă
agreată de producătorul centralei. Lista firmelor se găsește pe certificatul de garanție primit la
achiziționarea centralei.
8. Acte necesare pentru punerea in functiune :
- proiectul de gaz avizat de furnizorul de gaze
- procesul verbal de receptie a lucrarii de incalzire
- copia dupa autorizatia ISCIR de montaj

9. Admiterea funcționării (tradițional : Autorizarea funcționării) centralei termice de catre o firma


autorizata ISCIR pentru VTU (verificare tehnica în utilizare) contra cost.
Acte necesare pentru autorizarea functionarii :
• proiect instalatie termica avizat IT si IS (instalatie termica si instalatie sanitare) de catre un
verificator autorizat MLPTL si avizat RADTI.
• factura achizitie centrala termica
• certificat de garantie centrala termica
• manual de utilizare pentru centrala termica in limba romana ( inclusiv instructiuni exploatare /
utilizare operator )
• raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF)
• aviz import ISCIR pentru centrala termica (doar în situația în care echipamentul este din afara
comunitatii europene dar este purtator de marcaj CE )

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 582 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

• declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare


autorizata ISCIR.
Autorizarea de functionare ( AF-ul ) se acorda de regula contra-cost. Aceasta autorizatie este
valabila 2 ani de zile de la data emiterii. Dupa terminarea celor 2 ani de zile Deținătorul trebuie sa
prelungeascăaceasta autorizare printr-o VTP ( Verificare tehnica periodica ) care se va efectua de
catre o societate autorizata ISCIR, tot contra-cost. Aceasta VTP este obligatoriu sa se efectueze si
mai departe din 2 in 2 ani.
In cazul in care Deținătorul va avea un control de la furnizorul de gaze si nu va avea aceste
documente riscă sa i se pună sigiliu pe gaze, până în momentul în care va avea toate actele la zi.

Considerații generale
Centrala termică murală sau cazan mural este un ”cazan de apă caldă” montat pe un perete sau
într-o nișă din perete, destinat producerii de agent termic necesar încălzirii și, după caz, producerii
apei calde de consum pentru o locuință individuală. Dacă aceste cazane sunt destinate numai
producerii de apă caldă menajeră de consum acestea poartă denumirea de ”boilere”.
Combustibilul folosit este de obicei gazul natural, dar existĂ
construcții care utilizează combustibil GPL. Pot fi cu cameră de ardere
deschisă sau închisă (etanșă). In ultimul timp sunt realizate sub forma
cazanelor cu condensare, care au performanțe superioare. Prepararea
apei calde menajere de consum se poate face în momentul cererii
(instantaneu), sau în prealabil (cu acumulare). De obicei sunt montate
în interiorul cladirilor, dar pot fi montate și în exterior.
Centralele termice murale produc agent termic (format din apa si,
eventual, antigel) destinat încălzirii, cu o presiune de cel mult 6 bar si o temperatura de cel mult
95 °C. Randamentul lor termic brut trebuie să fie de cel putin 90 % in cazul centralelor fără
condensare (cele cu condensare au randament termic brut
superior).
Majoritatea constructorilor oferta puteri cuprinse intre 5
si 100 kW, însă valoarea cea mai frecventă este de
20 000 kcal/h, adica cca. 24 kW. Deoarece gazul natural are
o putere calorifică inferioară de aproape 36,00 MJ/m3 N ,
consumul orar maxim in cazul acestor centrale este de
2,4 m3N /h, care este cota de gaz obișnuită alocata de
distribuitorii de gaz din Romania utilizatorilor individuali de
astfel de centrale termice. Aceasta cotă asigură încălzirea
unei locuințe de 480 m2. La centralele pe gaz, alimentarea
cu gaz se face din retele de presiune joasă, adică la
suprapresiunea nominală de 2000 Pa, cu toleranta intre
1500 si 5000 Pa.
In Romania o centrala cu o putere termica sub 0,1 Gcal/h (116,3 kW) poate fi amplasataș i in
incaperi care nu sunt considerate sali ale cazanelor.
Centrala este formata in principiu dintr-o carcasa fixata pe perete, in care se gasesc: un arzător,
o camera de ardere, un sistem de evacuare a gazelor arse, un schimbător de căldură principal,
o pompă de circulație, un sistem de preparare a apei calde menajere de consum, un robinet cu trei

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 583 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

cai, un vas de expansiune, armături (supape,


robinete de umplere, golire și aerisire),
senzori si electronica de comanda.
Din punct de vedere al preparării apei
calde de consum (apa caldă menajeră) ele
pot fi cu prepararea instantanee a apei sau
cu acumulare (cu prepararea apei in
prealabil). Prepararea apei calde de consum
se face cu ajutorul agentului termic produs
de centrală.
In cazul prepararii instantanee apa
caldă este produsă în momentul aparitiei
cererii de consum. Prepararea se face
comutând agentul termic de la instalația de
incălzire la un schimbator de căldură cu
plăci. Corelarea fluxului termic necesar
producerii apei calde cu cel produs prin
ardere este dificilă. Exista două solutii:
 Se optează pentru un debit de apă fix
(cât curge la un robinet) cu o diferența
de temperatură fixă, caz în care
automatizarea arzătorului este simplă,
dar centrala nu este flexibilă la
cererea de apa caldă: poate servi
doar un robinet, care nu poate avea debit mic, nu se poate face economie de apă caldă.
Solutia este însă ieftină.
 Se optează pentru flexibilitate, ceea ce necesită modularea flăcării (reglarea puterii flăcării prin
cantitățile de gaz și aer introduse în camera de ardere), ceea ce conduce la o solu ț ie mai
scumpă.
In cazul prepararii apei calde in
prealabil, aceasta se face intr-un vas,
incalzit de agentul termic. Solutia este
flexibila, simpla, dar mai voluminoasa si
mai scumpa, datorita vasului de
acumulare. In plus, din vasul de
acumulare caldura se pierde putin cate
putin in mediul ambiant, asa ca centrala
consuma combustibil si in absenta
solicitarii de apa calda.

Din punct de vedere al tirajului, centralele


de perete pot fi cu tiraj natural sau
fortat. In cazul celor cu tiraj natural (zise
si cu arzator cu aer autoaspirat) aerul
necesar arderii este preluat la fel ca la o sobă obișsnuită, din incinta an care se afla centrala.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 584 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.3 AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII CAZANELOR DE APĂ CALDĂ / ABUR DE


JOASĂ PRESIUNE (PT C9 / 2010)
Procedurile de autorizarea funcționării descrise în continuare se aplică la:
a) cazanele pentru apă caldă cu temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC și având
puterea mai mare de 400 kW;

Cazane de apă fierbinte la temperatura maximă de ºC 120


cu condiția ca elementele de
siguranță (termostatele de siguranță) să fie limitate la 110ºC de către producător sau de către
persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile
b) cazanele pentru abur de joasă presiune cu presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa
(0,5 bar) și având debitul mai mare de 0,6 t/h.

Cazanele de abur cu presiunea maximă de 1 bar cu ția condi


ca elementele de siguranță
(supapă de siguranță, presostate) să fie limitate la 0,5 bar.

Procedurile de autorizarea funcționării cazanelor de apă caldă / abur de joasă presiune sunt ide ntice
cu cele utilizate pentru autorizarea funcționării cazanelor de abur și apă fierbinte reglementate de PT
C1 / 2010 cu următoarele deosebiri:
1. Nu este necesar avizul obligatoriu de instalare
2. Nu există nici o categorie de cazane pentru care se face admiterea funcționării de către
RSVTI în loc de autorizarea funcționării

În rest toate aspectele legate de autorizarea funcționării cazanelor detaliate la subcapitolul 5.1.1. mai
sus, sunt aplicabile cu condiția adaptării la situația cazanelor de apă caldă / abur de joasă presiune
în loc de cazane de abur / apă fierbinte

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 585 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ATENȚIE ! Precizare foarte importantă:


Având în vedere faptul că cele mai recente reactualizări ale prescrip țiilor tehnice ISCIR
asociate domeniului Instalațiile sub presiune (IP) datează din 2010 și că, ulterior acestor reactualizări,
la sfârșitul anului 2010, mai precis în noiembrie, prin Hotărârea de Guvern Nr. 1.139/17.11.2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010 , a luat ființă CNCIR SA nu au
fost încă incluse în textul prescripțiilor tehnice (pentru IP) modificările necesare pentru a adapta
procedurile de autorizare a funcționării instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR (IP) la situația
concretă din prezent (2019) când CNCIR desfă șoară, conform prevederilor legale, activităţi care
includ efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi de verificări tehnice în
utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, privind
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel trebuie interpretate cu atenție toate referirile din prescripțiile tehnice ISCIR la activitățile
de verificare a instalațiilor / echipamentelor atribuite ”inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR” în
vederea autorizării funcționării (și nu numai !) deoarece aceste activități sunt efectuate practic de
”inspectorul / inginerul CNCIR”
De asemenea, ori de câte ori se fac referiri la ”procese verbale” întocmite de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR IT” acestea ar trebui citite ca ”rapoarte de inspecție” întocmite de
inspectorul CNCIR”
În vederea autorizării funcționării unui cazan de apă caldă / abur de joasă presiune, CNCIR utilizează
următoarea procedură / program de verificări tehnice (de inspecție) la deținător / utilizator:
PROGRAM DE INSPECŢIE
1. Denumire instalație /echipament : Cazan
2. Tip inspecție:
Inspecție tehnica in utilizare
Inspecție tehnica in utilizare dupa reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-02
3.2 Prescripţia tehnică: PT C9/2010, PT C11/2010, PT C7/2010.
4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație
/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare
verificate metrologic).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.
6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnica, aviz obligatoriu de instalare, registre, etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie interioară- verificare interioară.
6.3. Revizie interioară- verificare exterioară.
6.4. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.
6.5. Încercarea de presiune hidraulică.
6.6. Încercarea la cald.
7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 586 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Instalarea cazanelor de apă caldă / abur de joasă presiune


Nu este necesar AVIZUL OBLIGATORIU DE INSTALARE
PT C9 / 2010, Art. 12 (1) Totuși trebuie avut în vedere că instalarea cazanelor se efectuează în baza
unei documentații tehnice de instalare, avizată de către RADTI, care trebuie să respecte condițiile
precizate de producător în documentația tehnică de însoțire a cazanelor și anexelor aferente și care
trebuie întocmită în conformitate cu actele normative în vigoare.

PT C9 / 2010, Art. 12 (2) La documentația tehnică de


instalare menționată la alin. (1), mai sus se anexează
următoarele documente avizate de către RADTI:

a) instrucțiunile de exploatare ale centralei termice;


b) schema termomecanică;
c) fișa centralei termice conform modelului din
PT C9 / 2010 anexa 3.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 587 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT C9 / 2010 anexa 3.

PT C9 / 2010, Art. 12 (3) În cazul centralelor termice automatizate se anexează și documentația


tehnică de automatizare avizată de către RADTA.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 588 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Condiții privind autorizarea funcționării


Conform PT C9 / 2010, Art. 19 Cazanele nu trebuie să fie utilizate fără autorizarea func
ționării
de către ISCIR.

PT C9 / 2010, Art. 20 (1) Autorizarea funcționării cazanelor se face de către inspectorii de specialitate
din cadrul ISCIR.

PT C9 / 2010, Art. 20 (2) Toate constatările referitoare la autorizarea funcționării sunt consemnate de
către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnică.
Totuși verificările tehnice efective pe teren se fac de către inspectorii CNCIR care întocmesc în
urma acestor verificări ”Rapoarte de inspecție”
Rapoartele de inspec
ție se înaintează la ISCIR IT, de unde se eliberează autorizarea
funcționării

PT C9 / 2010, Art. 20 (3) Cazanele se înregistrează în eviden


ța ISCIR în raza căreia sunt
instalate.
Art. 21 Pentru obținerea autorizării funcționării, deținătorul / utilizatorul cazanului nou (prin RSVTI)
trebuie să solicite, în scris, la ISCIR / în realitate la CNCIR Teritorial în raza căreia se instalează
cazanul, efectuarea verificării tehnice necesare. Solicitarea trebuie să fie însoțită de o
documentație tehnică care conține:
a) documentația tehnică de instalare cu precizările de la art. 12 de mai sus;
b) instrucțiuni pentru instalare / montare, punere în funcțiune, exploatare și întreținere cazan /
cazane și ale centralei termice;
c) documentația tehnică de însoțire a cazanului;
d) documentația tehnică de însoțire a dispozitivelor de siguranță; buletinul de verificare / reglare
a supapelor de siguranță emis de o persoană juridică autorizată conform prescripției tehnice
aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a trecut o perioadă mai mare de 1 an de zile și
dacă producătorul dispozitivelor de siguranță nu prevede o altă perioadă de valabilitate a
reglării;

e) documentul care confirmă efectuarea cu rezultate corespunzătoare a pregătirii suprafețelor


interioare (spălarea chimică), dacă acesta este specificat în documentația de însoțire a
cazanului;
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 589 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

f) copii ale autorizațiilor personalului de deservire, după caz;

g) declarația (de conformitate) pentru activitatea de instalare / montare întocmită conform


modelului din PT C9 / 2010, anexa 1.

Art. 22 Pentru obținerea autorizării funcționării la cazanele care au mai funcționat, deținătorul /
utilizatorul cazanului, trebuie să solicite, în scris, la
ISCIR în raza căreia este instalat cazanul,
efectuarea verificării tehnice necesare. Solicitarea
trebuie să fie însoțită de o documentație tehnică
care conține:
a) documentația tehnică de instalare cu precizările
de la art. 12 de mai sus;
b) instrucțiuni pentru instalare / montare, punere în
funcțiune, exploatare și întreținere cazan / cazane
și ale centralei termice;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 590 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c) documentația tehnică de însoțire a cazanului;


d) documente privind rezultatele verificărilor efectuate în timpul utilizării (cartea cazanului);
e) documentația tehnică de însoțire a dispozitivelor de sigurață; buletinul de verificare/reglare a
supapelor de siguranță emis de o persoană juridică autorizată conform
prescripției tehnice aplicabile, dacă de la data construirii/reglării a trecut o
perioadă mai mare de 1 an de zile și dacă producătorul dispozitivelor de
siguranță nu prevede o altă perioadă de valabilitate a reglării;
f) documentul care confirmț efectuarea cu rezultate corespunzătoare a
pregătirii suprafețelor
interioare, dacă acesta este specificat în
documentația de însoțire a cazanului;
g) copii ale autorizațiilor personalului de
deservire, după caz;
h) declarația pentru activitatea de
instalare/montare întocmită conform modelului din
PT C9 / 2010, anexa 1;
i) declarația pe proprie răspundere a
solicitantului în care să se menționeze ultimul loc
de funcționare, acolo unde este cazul;
j) raportul tehnic întocmit de persoane juridice autorizate conform prescripției tehnice aplicabile
pentru activitatea de „verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic”
la cazanele care au funcționat și a căror durată de funcționare este mai mare decât durata de
funcțonare stabilită de producător, sau în lipsa acesteia, durata normală de funcționare stabilită
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004.
NOTĂ:
Pregătirea suprafețelor interioare (spălarea chimică) menționată la art. 21 lit. e) _i art. 22 lit. f), se
execută de către persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT
CR4 / 2009 pentru activitatea de întreținere prin spălare chimică.

Verificarea tehnică în vederea autorizării funcționării cazanelor de apă caldă / abur


de joasă presiune

Se execută practic de către inspectorul / inginerul CNCIR Teritorial asistat de RSVTI al Deținătorului
a) verificarea existenței și a conținutului documentației asociate cazanului
b) verificarea condițiilor de instalare/montare a cazanului
c) revizia interioară

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 591 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

 verificarea interioară - examinarea părților componente ale cazanului


 verificarea exterioară - examinarea tuturor elementelor cazanului la exterior
d) încercarea la presiune hidraulică
e) verificarea reglării supapelor de siguranță
f) încercarea la cald
a) verificarea funcționării armăturilor de siguranță și de control;
b) verificarea realizării funcțiilor de reglare, de protecție, de semnalizare și de monitorizare ale instalației de
automatizare;
c) verificarea func
ționării instalației de
ardere;
d) verificarea func ționării principalelor
instalații auxiliare aferente cazanului;
e) verificarea realizării principalilor parametri
de funcționare ai cazanului;
f) verificarea dilatării libere la cazanele
prevăzute cu această posibilitate;
g) verificarea existenței instrucțiunilor de exploatare a cazanului și verificarea prin sondaj, a modului de
însușire a acestora de către personalul de deservire.
g) verificarea existenței registrului de supraveghere
Încercarea la cald se face în prezența RSVTI și per sonalului de deservire, după caz, de către:
a) producătorul acestuia, caz în care nu este necesar ca acesta să fie autorizat conform
prevederilor prescripției tehnice privind sistemele de ardere și automatizare;
b) persoana juridică, care efectuează lucrări la instala
ția de automatizare și de ardere,
autorizată conform prevederilor prescripției tehnice aplicabilă (CR4 / 2009).

Concluziile verificării tehnice în vederea autorizării func ționării

Autorizarea funcționării cazanului se acordă numai după ce au fost efectuate activitățile de verificare
prevăzute mai sus și rezultatele acestora asigură funț ionarea în condiții de siguranță a cazanului /
cazanelor, conform procesului-verbal / raportului de inspecție CNCIR , întocmit de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR / în realitate de inspectorul CNCIR, unde se consemnează parametrii de
funcționare și data efectuării următoarei verificări tehnice (ziua, luna și anul), cu respectarea
prevederilor PT C9 / 2010; procesul-verbal de verificare tehnică / raportul de inspecție CNCIR se
atașează la cartea cazanului.
Art. 34 (1) Pentru fiecare cazan care a obținut autorizarea funcționării, la prima autorizare a
funcționării, se întocmește o carte a cazanului ce trebuie să conțină:
a) documentația tehnică a cazanului;
b) partea de evidență a verificărilor
c) parte prevăzută cu sistem de atașare a documentelor și documentațiilor întocmite pe toată
durata de utilizare a cazanului.
Cartea cazanului se păstrează de către deținător / utilizator.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 592 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.4 Autorizarea / admiterea funcționării recipientelor sub presiune (PT C4 / 2010)


Aceasta activitate este reglementată de prescripț ia tehnică ISCIR PT C 4/2010 - Cerințe tehnice
privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea, verificarea și autorizarea recipientelor metalice
stabile sub presiune.

Autorizarea functionarii recipientelor sub presiune se face de catre ISCIR sau operatorul
RSVTI al unitatii detinatoare in functie de tipul fluidului continut de recipientul respectiv
precum si de valoarea produsului: PSxV in bar x litri si unde:
• PS reprezinta presiunea maxima admisibila adica presiunea maxima pentru care a fost
proiectat echipamentul sub presiune, asa cum este specificata de producator, iar
• V reprezinta volumul interior al incintei sub presiune inclusiv volumul stuturilor pana la
prima legatura sau sudura, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
 Nu este necesar un aviz obligatoriu de instalare
 Totuși este necesară o documentație tehnică de instalare
Conform PT C4 / 2010 Art. 11 (1) Instalarea recipientelor se efectuează în conformitate cu
prevederile documentației tehniceș i, atunci când este prevăzut în aceasta, în baza unei
documentații de instalare, care trebuie să fie anexată la cartea recipientului.
PT C4 / 2010 Art. 11 (2) În cazul instalării recipientelor tip coloană sau sferice, calculate la sarcini datorate
vântului sau seismelor, întocmirea documentației preliminare de instalare este obligatorie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 593 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

PT C4 / 2010 Art. 11 (3) Persoana juridică care execută instalarea trebuie să confirme în declarația
pe care o eliberează că fixarea recipientului pe fundație s-a executat în conformitate cu documentația
tehnică (de instalare).
Art. 14 (1) La instalarea recipientelor care prezintă pericol sporit în func ționare (conțin fluide
toxice sau inflamabile, funcționează la presiuni și temperaturi ridicate și altele asemenea) trebuie
luate măsuri suplimentare de siguranță stabilite prin documentația de instalare, cum sunt:
a) amplasarea în compartimente speciale;
b) prevederea unor pereți de protecție rezistenți la explozii sau la foc, după caz;
c) prevederea unor protecții contra încălzirii peste limitele admise (în cazul gazelor lichefiate);
d) amplasarea la distanțe corespunzătoare față de alte obiective și altele asemenea

Aspecte specifice la instalarea autoclavelor

PT C4 /2010, Art. 21 Prezentele prevederi se aplică autoclavelor cu foc direct sau încălzite electric în
care se generează abur pentru scopuri industriale, medico-sanitare și cercetări de laborator.
Aburul produs nu se furnizează altor instalații.

a) instalarea autoclavelor medico-sanitare se efectuează într-o încăpere care poate servi ca


laborator, sală de lucru și altele asemenea, astfel încât în jurul lor să rămână un spațiu liber de cel
puțin 0,6 m pentru a permite deservireași verificarea acestora. În faț a arzătorului, spațiul liber trebuie
să fie de cel puțin 1,5 m;
b) instalația de ardere a combustibilului trebuie astfel realizată încât să fie posibilă evacuarea gazelor
de ardere din încăperea în care este montată autoclava;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 594 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c) sunt interzise lucrările cu substanțe inflamabile și


explozive în încăperile unde sunt amplasate autoclave cu
foc direct;
d) autoclavele medico-sanitare nu pot fi instalate direct în
sala de operaîii, pe coridoare sau în locuri de trecere.
Acestea pot fi instalate într-o încăpere lângă sala de
operații;
e) nu este permisă instalarea autoclavelor cu foc direct în clase amenajate ca laboratoare sau în
laboratoarele din școli. Acestea pot fi amplasate într-o încăpere lângă sala de clasă sau laboratorul
respectiv.

Autorizarea funcționării recipientelor sub presiune

• Autorizarea funcționării se face de către ISCIR IT


 Verificările în vederea autorizării se fac de către CNCIR Teritorial
asistat de RSVTI al Deținătorului
Verificări tehnice pentru autorizare a funcționării
In vederea eliberarii autorizației de funcționare a recipientelor sub presiune inspectorul de specialitate
al IT ISCIR (in cazurile prevazute de PT C 4/2010) / în realitate inspectorul CNCIR va efectua
următoarele verificări:
a. verificarea existen ț ei documentației tehnice de însoțire a
recipientului sub presiune,
b. verificarea conditiilor de instalare, conform proiectului sau
documentatiei de instalare,
c. revizia interioară,
d. încercarea de presiune hidraulică,
e. iîcercarea pneumatică de etanșeitate (în cazul în care
recipientul lucrează cu un fluid toxic, exploziv sau
inflamabil)

f. reglarea sau verificarea /


etalonarea reglarii dispozitivelor de
siguranță ( supapa / supape de siguranță )

Autorizarea de funcționare a recipientelor sub presiune se


acorda numai dacă în urma verificărilor efectuate se
constată indeplinirea condițiilor prevazute în prescriptia
tehnică PT C4 / 2010

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 595 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform PT C4 / 2010, Art. 23 Pentru următoarele recipiente autorizarea func ționării se


efectuează de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, iar acestea se înregistrează în
evidența ISCIR:
a) recipiente care conțin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadrează
la categoriile II, III și IV și funcționează în limitele :

1) PS x V > 200 bar x litri


(categoria III și IV);
2) 50 < PS x V < 200 bar x
litri și V > 1 l (categoria II);

b) recipiente care conțin gaze din grupa 2 (abur și alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2, anexa 1,
care se încadrează la categoriile II, III și IV și funcționează în limitele:
1) PS x V > 1.000 bar x litri (categoria III și IV);
2) 200 < PS x V < 1.000 bar x litri și V > 1 l (categoria II);

c) recipiente care conțin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se
încadrează la categoria II și III și funcționează în limitele:
1) V > 1 l și PS > 500 bar (categoria III);
2) V<1 l și 200bar <PS<500 bar (categoria II);
3) PS x V > 200 bar x litri și 10 < PS < 500 bar (categoria II);

d) recipiente care conțin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa
1, care se încadrează la categoria II și funcționează în limitele:
1) PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar și V > 10 l (categoria II).

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 596 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Notă: Recipientele, autorizate în funcționare conform prevederilor prezentei prescripții tehnice


(PT C4 / 2010), care sunt integrate în cadrul unor instalații complexe, trebuie să fie utilizate
numai după ob ținerea autorizării funcționării sistemelor de conducte aferente, conform
prevederilor prescripției tehnice referitoare la acestea.

ADMITEREA FUNCȚIONĂRII RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

Pentru următoarele recipiente admiterea funcționării se face de către deținători / utilizatori prin
operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în evidența DEȚINĂTORILOR / UTILIZATORILOR:
a) recipiente care conțin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1,
care se încadrează la categoria I și funcționează în limitele:
1) 25 < PS x V < 50 bar x litri și V > 1 l;

b) recipiente care conțin gaze din grupa 2 (abur și alte gaze decât cele din grupa 1) conform
diagramei 2 din anexa 1, care se încadrează la categoria I și funcționează în limitele:
1) 50 < PS x V < 200 bar x litri și V > 1 l;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 597 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c) recipiente care conțin lichide din grupa 1


(fluide periculoase) conform diagramei 3
din anexa 1, care se încadrează la categoria
I și funcționează în limitele:
1) PS x V > 200 bar x litri și PS < 10 bar;

d) recipiente care conțin lichide din grupa 2


(alte lichide decât cele din grupa 1) conform
diagramei 4 din anexa 1, care se încadrează la
categoria Iii și funcționează în limitele:
1) PS x V > 10.000 bar x litri, PS < 500 bar;
2) PS > 1000 bar, V < 10 litri.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 598 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pentru următoarele recipiente admiterea funcționării se face de către deținători / utilizatori prin
operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în evidența DEȚINĂTORILOR / UTILIZATORILOR:
a) vase de expansiune închise cu membrană, care funcționează în limitele: PS x V < 10.000 bar x litri;

b) hidrofoare, care funcționează în limitele: PS x V < 6.000 bar x litri.

Autorizarea funcționării recipientelor criogenice - oxigen, azot și argon


Art. 58 În vederea autorizării funcționării recipientelor criogenice din
industria oxigenului, azotului și argonului, inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR / inspectorul CNCIR efectuează următoarele activități:
a) verificarea existenței
documentației tehnice a recipientului;
b) verificarea condițiilor de instalare;
c) revizia interioară (numai
verificarea exterioară) pentru a se constata
eventuale defecte ca urmare a operaț iilor de transport, manipulare,
instalare;
d) verificarea dotării cu dispozitive de siguranță și verificarea reglării
acestora;
e) încercarea de etanșeitate a recipientului, efectuată cu azot sau fluidul
de lucru la presiunea maximă admisibilă PS concomitent cu
verificarea gradului de vid în mantaua exterioară.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 599 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Încercarea pneumatică de etanșeitate


Conform PT C4 / 2010, Art. 54 (1) În afară de încercarea de presiune hidraulică, recipientele care
lucrează cu fluide din grupa 1 (fluide periculoase) se supun și la o încercare pneumatică de
etanșeitate.

Încercarea se efectuează de către RSVTI al deținătorului / utilizatorului, autorizat de ISCIR,


înainte de punerea recipientului în funcțiune, după demontarea unor elemente ale acestuia sau
după o oprire îndelungată din funcțiune care poate duce la pierderea etanșeității.
Încercarea se efectuează cu aer, azot sau, după caz, cu fluidul pentru care este construit recipientul.
Art. 54 (2) Încercarea de etanșeitate constă în menținerea presiunii maxime admisibile de lucru în
recipient timp de minim 30 de minute (dacă prin documentația tehnică nu este prevăzut altfel) și se
consideră reușită dacă nu se constată o scădere a presiunii și pierderi de fluid.

Art. 54 (3) Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercării de etanșeitate se anexează la cartea


recipientului.

ATENȚIE !
La efectuarea încercării la
presiune pneumatică trebuie să
existe o procedură specială de
lucru, care trebuie respectată
întocmai și trebuie luate măsuri
suplimentare, specifice de
protecție. Încercarea la presiune
pneumatică este mai periculoasă
decât cea la presiune hidraulică

Art. 55 În cazuri speciale, atunci când fluidul de lucru este în stare lichidă, când deținătorul/utilizatorul
nu dispune de agregate corespunzătoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesară și alte
metode de încercare nu sunt posibile, se admite înlocuirea încercării pneumatice de etanșeitate cu o
încercare de etanșeitate cu fluidul (lichidul) de lucru la presiunea de lucru, durata de încercare fiind
de cel puțin 60 de minute.
Art. 56 Încercarea pneumatică de etanșeitate se efectuează cu respectarea prevederilorspecificate în
PT C4 / 2010. Se admite efectuarea încercării pneumatice de etanșeitate și prin alte metode stabilite
prin instrucțiuni de către producător. Instrucțiunile trebuie să fie anexate la documentația tehnică.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 600 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.5. Autorizarea funcționării RECIPIENTELOR / INSTALAȚIILOR DE DISTRIBUȚIE


GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (PT C8 / 2010)

Procedura de autorizare de functionare ISCIR pentru instalatii de distributie GPL / statii GPL
pe categorii conform PT C8 / 2010:
Instalațiile de distribuție GPL sunt instalate / montate numai dupa obtinerea, in prealabil, a avizului
obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR. Pentru o instalație GPL, așa cum este prevazută
în documentația tehnică de instalare, se eliberează un singur aviz obligatoriu de instalare.
În avizul obligatoriu de instalare se precizează caracteristicile tehnice principale ale tuturor
recipientelor din componența instalațiilor GPL.
a) instalații de distribuție GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc)
b) instalații de distribuție GPL la autovehicule, montate la locul de functionare
c) instalații de distribuție GPL la consumatori casnici și / sau industriali, montate la locul de
funcționare (recipiente GPL mic vrac)
Condiții de instalare:
Instalațiile GPL și echipamentele din componenșa acestora trebuie să corespundă condițiilor
climaterice din România, după cum urmează:
a. temperatura maxima admisibila de lucru: + 50ºC;
b. temperatura minima admisibila de lucru: intre - 40ºC si - 20ºC.
În cazul în care temperatura maximă admisibilă de lucru declarată de documentația recipientelor din
componența instalațiilor de distribuție GPL are valoarea + 40ºC, prin documentația tehnică de
instalare / documentația tehnică preliminara de montare, trebuie prevăzute măsuri compensatorii
prin care să se evite în timpul funcționării depășirea acestei temperaturi.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 601 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Stațiile GPL (instalațiile de distribuție GPL mic vrac) sunt instalate / montate numai după obținerea,
iî prealabil, a avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR.
În cazul modificării instalațiilor GPL prin introducerea / înlocuirea unui recipient / unor recipiente sau
în cazul montării instalațiilor GPL pe alt amplasament, trebuie obținut un nou aviz obligatoriu de
instalare.
Obținerea avizului obligatoriu de instalare pentru o instalație GPL este responsabilitatea
persoanei deținătoare / utilizatoare prin intermediul RSVTI-ului propriu.
Pentru obținerea avizului obligatoriu de instalare,
deținătorul / utilizatorul instalației GPL transmite la
ISCIR următoarele documente:
a. cererea de obținere a avizului
obligatoriu de instalare a instalaț iei GPL;
b. documentația tehnică de insoțire;
Documentația tehnică este verificată ș i
avizată de către responsabilul cu avizarea
documentației tehnice de instalare RADTI.
Cererea de obtinere a avizului obligatoriu de instalare a instalatiei GPL cuprinde:
a. denumirea si adresa detinatorului/utilizatorului;
b. locul de instalare a instalatiei GPL
Documentatia tehnică de insoțire necesară pentru obținerea avizului obligatoriu de instalare al
instalației GPL constă din:
c. memoriul tehnic cuprinde cel putin urmatoarele date:
1. date generale: denumirea deținătorului / utilizatorului, amplasament;
2. date referitoare la instalația GPL, inclusiv date referitoare la recipientele din componența acesteia: tipul,
producătorul, parametrii principali (presiune, temperatura,
volum, tipul de GPL);
3. date tehnice: suprafața necesară, amenajări, distanțe de
siguranță, soluții constructive;
4. iluminatul perimetral în spații publice pentru instalațiile de
distribuție GPL la autovehicule;
5. sisteme de distribuție GPL: caracteristicile principale ale
instalației și elementele constructive;
6. sisteme de siguranță tehnologică pentru instalațiile de distribuție GPL la autovehicule;
7. soluții constructive pentru montarea recipientelor acope rite, îngropate;
8. zonare exactă;
9. tehnologia și modul de operare al instalației;
10. date privind funcționarea instalațiilor GPL;
11. necesarul de personal autorizat de ISCIR pentru instalațiile de
distribuție GPL la autovehicule;
12. incidente: intervenția in caz de urgență și avarie;
13. măsuri de siguranță în exploatare;
14. date privind regimul de conservare al instalației GPL;
15. date privind aparatele consumatoare de GPL pentru instalațiile
GPL de distribuție la consumatorii casnici și industriali;
16. instrucțiuni privind prevenirea și stingerea incendiilor la instalația GPL;
17. instrucțiuni privind siguranța și igiena muncii la instalația GPL

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 602 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

d. partea desenată cuprinde cel puțin:


1. schema izometrică a conductelor verificată în privința respectării prevederilor prezentei prescripții tehnice
și avizată conform ISCIR; schema izometrică a
conductelor nu este necesară la instalatiile GPL tip
SKID;
2. schema de automatizare, din care să reiasă modul
de funcț ionare a instalației GPL și echiparea cu
aparatură de măsură, controlș i protecție a
acesteia, după caz;
3. planul de situație cu destinația si construcția
clădirilor și instalațiilor învecinate, față de
amplasamentul instalației GPL (scara: 1/100),
verificat pentru domeniul ISCIR de către
specialistul verificator de proiecte atestat conform
Legii nr. 10/1995;
4. planul general și secțiunile referitoare la amplasarea instalației GPL (scara: 1/100), precum și planul de
zonare exactă pentru
instalația GPL și inclusiv
locul de staționare a
cisternei pentru alimentare /
descărcare, verificate
pentru domeniul respectiv
de către specialistul
verificator de proiecte
atestat conform Legii nr.
10/1995. Planul general și
secțiunile referitoare la
amplasarea instalatiei GPL
și planul de zonare sunt
vizate de ISCIR spre
neschimbare.

Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalațiilor de distribuție GPL la
autovehicule, conform prevederilor prescrip ț iei tehnice CR8-2009, este denumită în
continuare operator umplere recipiente GPL, care conform prescripțiilor tehnice în vigoare
trebuie să beneficieze de instruire și testare periodică efectuate de către operatorul
RSVTI (prelungire autorizație ISCIR anual)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 603 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform C8 / 2010 Art. 26 (1) Instalațiile GPL care fac obiectul prezentei prescripții tehnice pot fi
date în exploatare numai dacă deținătorul / utilizatorul a obținut autorizarea funcționării conform
prevederilor prezentei prescripții tehnice (C8 / 2010).
Art. 26 (2) Cerințele tehnice prevăzute în prezentul capitol sunt condiț ii minime obligatorii referitoare
la punerea în funcțiune și autorizarea funcționării instalațiilor GPL.
Art. 28 Autorizarea funcționării instalațiilor GPL se efectuează de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR, completând procesul-verbal conform modelului din anexa 2.

Verificările tehnice la fa
ța locului se fac de către ”inspectorul CNCIR”, care întocmește un
”Raport de inspecție”
Art. 29 Obținerea autorizării funcționării emise de ISCIR nu absolvă persoana juridică
(deținătoare) de obligația obținerii tuturor celorlalte autorizații reglementate de legisla
ț ia în
vigoare.
Verificări tehnice în vederea autorizării funcționării
Conform PT C8 / 2010, Art. 35 (1) În vederea autorizării funcționării instalației GPL, inspectorul
de specialitate din cadrul ISCIR / de fapt inspectorul CNCIR efectuează următoarele activități:
a) verifică documentația tehnică a instalației GPL
b) verifică respectarea documenta ției tehnice de instalare /
documentației tehnice preliminare de montare, după caz;
c) revizia interioară;
d) încercarea la presiune hidraulică;
e) încercarea de etanșeitate a instalașiei GPL;
f) verificarea reglării dispozitivelor de siguranță.
Conform PT C8 / 2010, Art. 35 (2) Verificările se efectuează la locul de funcționare.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 604 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.6 CONDUCTE DE ABUR / DE APĂ FIERBINTE SUB PRESIUNE (PTC10 / 2010)

Indic Prioritate
Înainte de executarea încercării la cald pentru autorizarea funcțioării cazanelor (de abur, apă fierbinte,
apă caldă, abur de joasă presiune) trebuie autorizate sistemele de conducte asociate folosirii /
distribuirii agentului termic (abur, apă fierbinte etc.) cel puțin la nivelul distribuitoarelor și sistemelor de
onducte primare
Trebuie săținem c ont că Prevederile
prescripției tehnice PT C10 / 2010 se aplică
conductelor care transportă abur la o
presiune peste 0,5 barși conductelor care
transportă apă fierbinte la o temperatură
peste 110ºC, având DN > 32 și PS x DN >
1.000, clasificate conform diagramei
alăturate.
Din Diagrama alăturată se observă că sunt 3
categorii de periculozitate pentru conductele de
abur / apă fierbinte în funcție de presiune și
diametru.
Conductele prin care circulă abur la peste 3500C
din cat. II vor fi clasificate în categoria III

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 605 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

ATENȚIE ! Precizare foarte importantă:


Având în vedere faptul că cele mai recente reactualizări ale prescrip țiilor tehnice ISCIR
asociate domeniului Instalațiile sub presiune (IP) datează din 2010 și că, ulterior acestor reactualizări,
la sfârșitul anului 2010, mai precis în noiembrie, prin Hotărârea de Guvern Nr. 1.139/17.11.2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010 , a luat fiin ță CNCIR SA nu au
fost încă incluse în textul prescrip ți ilor tehnice (pentru IP) modificările necesare pentru a adapta
procedurile de autorizare a funcționării instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR (IP) la situația
concretă din prezent (2019) când CNCIR desfă șoară, conform prevederilor legale, activ ităţi care
includ efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi de verificări tehnice în
utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, privind
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor
consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel trebuie interpretate cu atenție toate referirile din prescripțiile tehnice ISCIR la activitățil e
de verificare a instalațiilor / echipamentelor atribuite ”inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR” în
vederea autorizării funcționării (și nu numai !) deoarece aceste activități sunt efectuate practic de
”inspectorul / inginerul CNCIR”
De asemenea, ori de câte ori se fac referiri la ”procese verbale” întocmite de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR IT” acestea ar trebui citite ca ”rapoarte de inspec ție” întocmite de
inspectorul CNCIR”
În vederea autorizării funcționării conductelor de abur / apă fierbinte, CNCIR utilizează următoarea
procedură / program de verificări tehnice (de inspecție) la deținător / utilizator:
PROGRAM DE INSPECŢIE

1. Denumire instalație /echipament : Conducte (abur / apă fierbinte)


2. Tip inspecție:
Inspecție tehnica in utilizare
Inspecție tehnica in utilizare dupa reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-05
3.2 Prescripţia tehnică: PT C10/2010
4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație
/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare
verificate metrologic).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.
6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică de montare, registre, etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie exterioară
6.3. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.
6.4. Încercarea de presiune hidraulică / încercarea la presiune pneumatică
6.5. Încercarea de etanșeitate

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 606 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform PT C10 / 2010, Art.19 Autorizarea funcționării conductelor se efectuează numai de


către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
Notă: verificările pe teren în vederea autorizării funcționării se fac de inspectorii CNCIR asistați
de RSVTI al Deținătorului / utilizatorului

Art. 23 Obținerea autorizației emise de ISCIR nu absolvă persoana fizică / juridică deținătoare /
utilizatoare de obligația obținerii tuturor celorlalte autorizații reglementate de legislația în vigoare.

Condiții pentru autorizarea funcționării conductelor de abur / apă fierbinte


Art. 24 Pentru obținerea autorizării func ționării conductei ,
deținătorul/utilizatorul trebuie să solicite, în scris, efectuarea
verificărilor tehnice necesare.
Art. 25 În vederea autorizării func ționării conductelor ,
deținătorul/utilizatorul prezintă (de regulă prin intermediul RSVTI)
documentația tehnică a conductei, supune conductele la verificările
tehnice prevăzute în prezenta prescripție (PT C10 / 2010), și asigură
operator RSVTI.
Art. 26 ISCIR stabilește de comun acord cu deținătorul/utilizatorul data
la care urmează să se efectueze verificările tehnice, în vederea
autorizării funcționării conductelor.
Art. 27 (1) În vederea autorizării funcționării conductelor noi de abur și
/ sau apă fierbinte (care respectă cerin țele privind introducerea pe
piață, stabilite de reglementările tehnice ce transpun directive
europene specifice - Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind
stabilirea condițiilor pentru punerea la dispo ziție pe piață a echipamentelor sub presiune ce
transpune Directiva 2014/68/UE (PED)) deținătorul / utilizatorul trebuie să depună la ISCIR
următoarele:
a) cererea în vederea autorizării care trebuie să conțină datele
complete de identificare ale deținătorului / utilizatorului cu
precizarea locului de montare al conductei;
b) documentația tehnică stabilită potrivit cerințelor Hotărârii
Guvernului 584/2004, cu modificările și completările ulterioare
(în prezent Hotărârea Guvernului nr. 123/2015);
c) documentația tehnică de însoțire a dispozitivelor de siguranță,
conform prescripției tehnice aplicabile (PT C7 / 2010).

Art. 27 (2) În vederea autorizării de funcționare a conductelor prevăzute la art. 20 lit. b) din PT C10 /
2010, ( adică conductele noi montate în condiț iile prevederilor prezentei prescripții tehnice(PT
C10 / 2010) de persoane juridice autorizate), deț inătorul / utilizatorul trebuie să depună la ISCIR
următoarele:
a) cererea în vederea autorizării care trebuie să conțină datele complete de identificare ale
deținătorului / utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
b) documentația tehnică prevăzută la art. 15 (C10 / 2010);

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 607 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Verificarea tehnică în vederea autorizării func


ționării conductelor de abur / apă
fierbinte
Conform PT C10 / 2010, Art. 29 (1) Pentru obținerea autorizării funcționării conductelor inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR / în mod concret inspectorul CNCIR, efectuează următoarele:

a) verificarea documentației tehnice prevăzută la art. 27 sau art. 28, după caz;
conform PT C10 / 2010, Art. 14 Documentația tehnică de montare, întocmită de montator, la
finalizarea lucrărilor trebuie să conțină următoarele documente:
a) documentația tehnică preliminară avizată de către RADTP conform art. 11;
b) certificatele de inspecție materiale ale materialelor de bază și de adaos utilizate la execuția
părților conductei supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la aceasta;
c) tabelul nominal, întocmit de RTS, cu sudorii autoriza ți de către ISCIR, care au executat lucrările
de sudare, inclusiv numărul autoriza ției, numărul poansonului acestora și harta marcajelor pentru
sudurile executate;
d) documentele rezultate în urma efectuării examinărilor nedistructive/distructive efectuate de către
persoane juridice autorizate/atestate de către ISCIR;
e) fișa și diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevăzut în memoriul tehnic;
f) copii de pe procesele-verbale de verificare tehnică întocmite pe parcursul montării;
g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, în care să se specifice
că instalația poate fi supusă verificărilor tehnice în vederea autorizării funcționării conductelor;
h) instrucțiuni care trebuie să conțină informații despre montare utilizare ș i întreținere,
redactate/traduse în limba română;
i) declarația prevăzută la art. 8.

b) verificarea existenței buletinelor cu valorile măsurărilor inițiale dimensionale și de fluaj, în


cazul conductelor care funcționează la o temperatură > 440ºC;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 608 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c) verificarea dispozitivelor de
siguranță;
d) verificarea condițiilor de montare;
e) verificarea exterioară conform
art. 60 până la art. 64;
f) încercarea la presiune conform
art. 65 până la art. 78.

Conform PT C10 / 2010, Art. 29 (2) În cazul în care verificările prevăzute la Art. 29 (1) lit. a) pân_ la lit.
c), de mai sus, sunt corespunzătoare se continuă verificările prevăzute la alin. (1) lit. d) până la lit. f).
Dacă documentația tehnică depusă la ISCIR este incompletă sau incorect întocmită, este înapoiată
deținătorului/utilizatorului pentru întocmire corespunzătoare, și se reiau acțiunile prevăzute la art. 27 sau
art. 28, după caz.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 609 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Verificarea exterioară
PT C10 / 2010, Art. 30 Verificarea exterioară constă în examinarea componentelor conductei, în scopul
constatării eventualelor defecte ca urmare a operațiilor de transport și montare.

NOTĂ: Verificarea exterioară cuprinde și verificarea plăcii de timbru precum și verificarea existenței
marcajului de conformitate, atunci când cerința de marcare îi este aplicabilă conductei.

PT C10 / 2010, Art. 301Cu ocazia verificării exterioare se efectuează următoarele:


a) examinarea stării tehnice a sistemelor de susținere și a elementelor de dilatare;

b) examinarea stării tehnice a dispozitivelor de siguranță;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 610 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c) verificarea existenței reperelor de fluaj, în cazul conductelor care funcționează la temperaturi > 450ºC.

Exemplu de conductă de abur


deteriorată (crăpată) din cauza fluajului
Măsurări de fluaj
PT C10 / 2010, Art. 34 În cazul conductelor care lucrează la temperaturi > 440ºC inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR trebuie să verifice rezultatele măsurărilor efectuate, în conformitate cu art.
13 lit. e).
 măsurarea dimensională țială,
ini direct pe conductă, în cazul
conductelor care lucrează la temperaturi > 440ºC, astfel:
1) în locurile, prin metoda și la elementele de conductă indicate în
documentația tehnică. Locurile de măsurare se curăță până la luciu metalic, iar
temperatura pereților nu trebuie să depțșească 50ºC;
2) pentru fiecare secțiune de măsurare, se efectuează, obligatoriu, 2 măsurări,
în plan vertical și în plan orizontal;
3) măsurările de liniaritate a elementelor drepte de conductă se fac pe 4 generatoare ale țevii, în plan vertical și în
plan orizontal;
4) măsurările dimensionale se fac de către RSVTI al deținătorului / utilizatorului, iar
rezultatele finale se consemnează în mod obligatoriu în buletine întocmiteș i emise de către
acesta.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 611 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Încercarea la presiune hidraulică


PT C10 / 2010, Art. 32 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în condițiile prevăzute la art. 65
până la art. 78.
PT C10 / 2010, Art. 33 Încercarea la presiune hidraulică nu este obligatorie dacă de la data
efectuării acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni.

Art. 65 (1) Încercarea la presiune, hidraulică sau pneumatică, se efectuează în scopul verificării
rezistenței și etanșeității elementelor sub presiune și ale îmbinărilor conductei.
Încercarea se efectuează cu toate armăturile montate, care trebuie să fie în stare perfectă
de funcționare.
Art. 65 (2) Încercarea la presiune se execută numai după efectuarea unei verificări exterioare cu
rezultate corespunzătoare.
Art. 66 (1) Încercarea la presiune hidraulică se efectuează cu apă și la o presiune stabilită prin
documentația tehnică. Temperatura maximă a lichidului de încercare nu trebuie să depășească 50ºC, iar
temperatura minimă nu trebuie să fie mai scăzută de 5ºC.
Art. 66 (1) În cazul în care durata încercării nu este prevăzută în documentația tehnică, aceasta nu
trebuie să fie mai mică de 10 minute.

Art. 67 În afară de verificarea la termenul scadent, încercarea la presiune se efectuează și în


următoarele cazuri:
a) după o întrerupere a funcționării mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcțiune a
conductei;
b) cu ocazia demontării integrale a izolației;
c) cu ocazia efectuării unor lucrări de reparare;
d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau
operatorul RSVTI al deținătorului / utilizatorului, după caz, are
motive temeinice să considere necesară efectuarea încercării.
Art. 68 Dispozitivele de siguranță sau diafragmele de măsurare, care
nu trebuie să fie supuse presiunii de încercare, trebuie să fie demontate sau izolate.
Art. 69 Încercarea la presiune hidraulică se efectuează în regimul (cu indicarea creșterii, menținerii și
scăderii de presiune și cu indicarea modului de înregistrare), la presiunea, la temperatura ș i cu fluidul
stabilit în documentația tehnică a conductei.
Art. 70 În cazul instalaț iilor în care conductele nu pot fi izolate și separate de restul echipamentelor,
acestea se probează împreună și la presiunea de încercare a instalației.
Art. 71 Pentru efectuarea încercării la presiune hidraulică, trebuie respectate următoarele:
a) conducta se prevede obligatoriu cu două manometre de control verificate metrologic;
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 612 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

b) clasa metrologică de precizie a manometrelor de


control trebuie să fie cel mult 2,5;
c) manometrele de control se aleg astfel încât
valoarea presiunii de încercare să fie citită pe
treimea mijlocie a scării gradate;
d) încercarea de presiune hidraulică se execută
astfel încât ridicarea și coborârea presiunii să se
facă continuu și fără șocuri;
e) în timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate măsuri
pentru eliminarea completă a aerului, astfel încât să nu se producă
pungi de aer, iar debitul de alimentare cu lichid se stabilește astfel
încât să permită evacuarea aerului;
f) încercarea la presiune hidraulică se consideră admisă în cazul
în care, după expirarea timpului de încercare stabilit, nu se
constată pierderi de presiune, deforma ț ii remanente ale
elementelor sub presiune sau scurgeri ale lichidului de probă;
g) examinarea suprafeț elor conductei se face numai după reducerea presiunii de încercare la
valoarea presiunii maxime admisibile.
Art. 72 Încercarea la presiune hidraulică se consideră reușită dacă
nu se constată:
a) deformări plastice remanente vizibile, sau fisuri ale
elementelor conductei;
b) pierderi ale fluidului de probă la elementele conductei sau
la îmbinările demontabile / nedemontabile ale acestora;
c) scăderea presiunii indicate de manometre.

Art. 73 În cazul deficiențelor indicate la art. 72, acestea se remediază, după care se repetă încercarea.
Art. 74 După efectuarea încercării la presiune hidraulică cu rezultat corespunzător se interzice
efectuarea de lucrări de sudare, tratament termic și altele asemenea la elementele conductei care
lucrează sub presiune.
Art. 75 Încercarea la presiune hidraulică se poate înlocui cu o încercare la presiune pneumatică,
efectuată cu aer sau alt gaz neutru, atunci când:
a) masa lichidului introdus în conductă este mare, determinând
solicitări exagerate ale elementelor de susținere și a elementelor
conductelor respectiv conducând la dimensionarea exagerată a
acestora;
b) există pericol evident de îngheț;
c) este prevăzută de producător sau montator în documentația
tehnică.
Art. 76 (1) Documentația tehnică pentru efectuarea încercării la
presiune pneumatică trebuie să conțină detalii complete ale condițiilor tehnice de efectuare a încercării
precum și măsurile de protecția muncii.
Art. 76 (2) Documentația tehnică pentru efectuarea încercării la presiune pneumatică trebuie avizată de
către RADTE.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 613 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Art. 77 Încercarea la presiune pneumatică, se efectuează cu respectarea următoarelor condiții:


a) îmbinările sudate ale conductei se verifică, înainte și după efectuarea încercării în proporție de 100%
prin examinări nedistructive; acest lucru trebuie să fie precizat în documentația tehnică prevăzută la art.
76 alin. (1);

b) valoarea presiunii de încercare se stabilește conform documentației tehnice prevăzute la art. 76 alin. (1);
c) presiunea se mărește uniform și continuu până la 50% din valoarea presiunii maxime admisibile, după
care creșterea de presiune se face în trepte de circa 10% din valoarea presiunii maxime admisibile, până
la atingerea valorii presiunii de încercare;

d) duratele de menținere pe fiecare palier de presiune sunt stabilite prin documentația tehnică prevăzută
la art. 76 alin. (1).
Art. 78 Încercarea la presiune pneumatică se consideră reușită dacă:
a) nu se constată deformări plastice remanente vizibile ale elementelor conductei;
b) nu se constată pierderi ale fluidului de probă la elementele conductei sau la îmbinările
demontabile/nedemontabile ale acestora prin controlul cu lichide
spumante sau prin alte metode stabilite prin documentația tehnică
prevăzută la art. 76 alin. (1);
c) nu se constată scăderea presiunii indicate de manometre.

Încercarea la presiune pneumatică TOTAL NEREUȘITĂ

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 614 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Art. 35 Verificarea dispozitivelor de siguranță constă în:


a) verificarea corespondenței dintre dispozitivele de siguranță și documentația tehnică de însoțire a
acestora;

b) verificarea marcajelor de conformitate a dispozitivelor de siguranță;


c) verificarea buletinelor de verificare/reglare a dispozitivelor de siguranță dacă este cazul.

PT C10 / 2010, Art. 38 Conductele autorizate să funcționeze se înregistrează în evidența ISCIR și


se eliberează cartea conductei.

PT C10 / 2010, Art. 39 Cartea conductei trebuie să conțină:


a) documentația tehnică menționată la art. 27 sau art. 28;
b) partea de evidență a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:
1) copertă fixă;
2) parte legată cu coperta ce conține informații referitoare la amplasare și verificările tehnice
efectuate;
3) parte prevăzută cu sistem de atașare a documentelor tehnice și documentațiilor tehnice
întocmite pe toată durata de utilizare a conductei;
4) procesele-verbale întocmite de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR și de către
RSVTI, dacă este cazul, pe parcursul și la finalul verificărilor tehnice.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 615 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.7 CONDUCTE METALICE SUB PRESIUNE PENTRU FLUIDE (PTC6 / 2010)

Autorizarea funcționării conductelor / sau după caz, admiterea funcționării conductelo r presupune două
aplicări ale aceleiași proceduri, adaptată pentru situațiile și momentele la care se aplică.
Este vorba despre autorizarea inițială de funcționare și reautorizarea periodică de func ționare
(prelungirea autorizației de funcționare până la următoarea VTP scadentă) , după efectuarea VTP (VTU)

Notă: Deoarece în cele ce urmează se fac numeroase ”trimiteri” la prescripția tehnică PT C6/2010 și se
”citează” din această prescripție tehnică , trebuie ”interpretate actualizat” toate pasajele care se referă la
efectuarea verificărilor tehnice (pe teren) în vederea autorizării de funcționare.

ATENȚIE ! Precizare foarte importantă:


Având în vedere faptul că cele mai recente reactualizări ale țiilor prescrip
tehnice ISCIR
asociate domeniului Instalațiile sub presiune (IP) datează din 2010 (inclusiv PT C6 / 2010 )și că,
ulterior acestor reactualizări, la sfâr șitul anului 2010, mai precis în noiembrie, prin Hotărârea de
Guvern Nr. 1.139/17.11.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010 ,
a luat ființă CNCIR SA nu au fost încă incluse în textul prescripțiilor tehnice (pentru IP) modificările
necesare pentru a adapta procedurile de autorizare a ționării func instalațiilor / echipamentelor din
domeniul ISCIR (IP) la situa ția concretă din prezent (2019) când CNCIR desfă șoară, conform
prevederilor legale, activităţi care includ efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării
funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa
nr. 2 la Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările
ulterioare.

Astfel trebuie interpretate cu atenție toate referirile din prescripțiile tehnice ISCIR la activitățile
de verificare a instalațiilor / echipamentelor atribuite ”inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR” în
vederea autorizării funcționării (și nu numai !) deoarece aceste activități sunt efectu ate practic de
”inspectorul / inginerul CNCIR”

De asemenea, ori de câte ori se fac referiri la ”procese verbale” întocmite de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR IT” acestea ar trebui citite ca ”rapoarte de inspec ție” întoc mite de
inspectorul CNCIR”

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 616 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Autorizarea / admiterea funcționării se face pentru următoarele categorii de conducte:

Diagrama 1 gaze periculoase) Diagrama 2 (gaze NEpericuloase)

Diagrama 3 (lichide periculoase) Diagrama 4 ( lichide NEpericuloase)


Conform PT C6 / 2010, Art. 20Autorizarea funcționării conductelor se efectuează
numai de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 617 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Verificările în vederea autorizării funcționării conductelor se efectuează în mod real de către inspectorii
CNCIR în conformitate cu un program (procedură) de inspecție după cum urmează:
PROGRAM DE INSPECŢIE
1. Denumire instalație /echipament : Conducte metalice sub presiune pentru fluide
2. Tip inspecție:
Inspecție tehnica in utilizare
Inspecție tehnica in utilizare dupa reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-04
3.2 Prescripţia tehnică: PT C6 / 2010
4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație
/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare
verificate metrologic).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.
6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentatie tehnică de montare, registre, etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Revizie exterioară
6.3. Verificarea dispozitivelor de siguranţă/ supapelor de siguranță.
6.4. Încercarea de presiune hidraulică / încercarea la presiune pneumatică
6.5. Încercarea de etanșeitate
7. Elaborarea Raportului de inspecţie.
În vederea autorizării funcționării conductelor, deținătorul / utilizatorul prezintă documentația tehnică a
conductei, supune conductele la verificările tehnice prevăzute în prezenta prescripție (PT C6 / 2010), și
asigură operator RSVTI.

RSVTI asigură pregătirea conductelor / instalației pentru efectuarea verificărilor tehnice în vederea
autorizării de funcționare, asigură echipamentele și facilitățile necesare efectuării verificărilor (pompă de
presiune, aer comprimat etc., iluminat, scări, podețe schele de acces, poate chiar și drone de inspecție de la distanță,
echipament de protecție individuală, documentații, documente și altele asemenea)

Conductele autorizate să funcționeze se înregistrează în evidența ISCIR și se eliberează cartea


conductei; Cartea conductei trebuie să conțină:
a) documentația tehnică menționată la art. 28 sau art. 29;
b) partea de evidență a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:
1) copertă fixă;
2) parte legată cu coperta ce conține informații referitoare la amplasare și verificările tehnice efectuate;
3) parte prevăzută cu sistem de atașare a documentelor tehnice și documentațiilor tehnice întocmite pe toată
durata de utilizare a conductei;
4) procesele-verbale întocmite de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR și de către RSVTI, dacă
este cazul, pe parcursul și la finalul verificărilor tehnice.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 618 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.8 RECIPIENTE CISTERNE, RECIPIENTE CONTAINERE (PTC12 / 2003)

Notă: Cisternele de cale ferată vor fi astfel construite încât să aibă permanent legătura cu pământul din
punct de vedere electric. În timpul operaţiilor de umplere sau golire, cisterna va fi legată cu pământul
printr-un dispozitiv. Toate părţile vagonului cisternă destinat transportului de lichide, al căror punct de
aprindere nu este mai mare de 55°C, precum şi transportului gazelor inflamabile trebuie să fie legate
prin legături echipotenţiale. Orice contact metalic care poate provoca o coroziune electrochimică
trebuie să fie evitat.
La autocisterne şi containere, legătura cu pământul va fi asigurată la umplere şi golire, înainte de
începerea operaţiilor respective.

Autorizarea funcţionării şi înregistrarea recipientelor


ATENȚIE ! Precizare foarte importantă:

Având în vedere faptul că PT C12 / 2003 este cea mai recentă reactualizare (din 2003 !) a prescripției tehnice
ISCIR asociate domeniului RECIPIENTE CISTERNE, RECIPIENTE CONTAINERE ŞI RECIPIENTE BUTOAIE
METALICE PENTRU GAZE COMPRIMATE, LICHEFIATE SAU DIZOLVATE SUB PRESIUNE și că, ulterior acestor
reactualizări, la sfâr șitul anului 2010, mai precis în noiembrie, prin Hotărârea de Guvern Nr. 1.139/17.11.2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010 , a luat ființă CNCIR SA nu au fost încă incluse
în textul prescripțiilor tehnice pentru IP (inclusiv PT C12 / 2003) modificările necesare pentru a adapta procedurile de
autorizare a funcționării instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR (IP) la situația concretă din prezent (2019)
când CNCIR desfășoară, conform prevederilor legale, activităţi care includ efectuarea de verificări tehnice în vederea
autorizării funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la
Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a
aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel trebuie interpretate cu atenție toate referirile din prescripțiile tehnice ISCIR la activitățile de verificare a
instalațiilor / echipamentelor atribuite ”inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR” în vederea autorizării funcționării
(și nu numai !) deoarece aceste activități sunt efectuate practic de ”inspectorul / inginerul CNCIR”

De asemenea, ori de câte ori se fac referiri la ”procese verbale” întocmite de inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR IT” acestea ar trebui citite ca ”rapoarte de inspecție” întocmite de inspectorul CNCIR”

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 619 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Chiar dacă nu a fost identificat un program de inspecție / o procedură specială de inspecție a


CNCIR dedicată în mod particularizat recipientelor sub presiune – cisterne- reglementate de PT
C12 / 2003, este rezonabil de presupus că se utilizează acelea
și programe de inspecție asociate
recipientelor sub presiune reglementate de PT C4 / 2010
În contextul precizărilor și observațiilor de mai sus, în continuare se vor face referiri la textul în
vigoare al PT C12 / 2003, după cum urmează:
Conform PT C12 / 2003, 4.1.1 Recipientele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice vor putea fi
puse în funcţiune şi date în exploatare numai dacă unitatea deţinătoare a obţinut autorizaţia de
funcţionare eliberată conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
4.1.2 Recipientele cisterne si recipientele containere se autorizează pentru funcţionare şi se
verifică obligatoriu numai de către ISCIR-INSPECT IT.

4.1.3 Recipientele butoaie se autorizează pentru funcţionare şi se verifică de către RSVTI al unităţii
deţinătoare.

4.1.4 Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a recipientelor cisterne şi recipientelor containere,


deţinătorul/proprietarul trebuie să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT, în raza căreia îşi desfăşoară
activitatea, efectuarea verificărilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând totodată
următoarele: - documentaţia tehnică, întocmită de către unitatea constructoare, care va cuprinde:
a) proiectul de execuţie (desenul tip de ansamblu+breviarul de calcul) avizat de ISCIR-INSPECT;
b) certificatele de calitate ale materialelor de bază şi de adaos utilizate la execuţia elementelor
recipientului supuse presiunii sau care se asamblează prin sudare la acesta ; declaraţii de
conformitate pentru elementele componente (armături, dispozitive de siguranţă etc.) care
echipează recipientul, după caz;
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 620 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c) lista procedurilor de sudare folosite la execuţia îmbinărilor sudate şi specificaţiile


procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşează fişele de
omologare (WPAR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la
omologarea procedurilor de sudare, Colecţia ISCIR (în copie);
d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform
prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea
sudorilor, Colecţia ISCIR, care au executat lucrările de
sudare, întocmit de RTS, la care se
ataşează autorizaţiile sudorilor (în
copie);
e) fişa şi diagrama de tratament
termic, atunci când efectuarea
acestuia este prevăzută în proiectul
de construire;

f) buletinele (certificatele) cuprinzând rezultatele examinărilor, verificărilor şi încercărilor


efectuate conform cerinţelor proiectului de execuţie, de către unităţi (laboratoare) autorizate de
ISCIR-INSPECT, conform prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR;
g) procesul-verbal de încercare pneumatică de etanşeitate efectuată la recipientele pentru gaze
toxice, inflamabile sau gaze lichefiate puternic răcite (buletin de vid, după caz);
h) declaraţia de conformitate eliberată de unitatea constructoare:
- buletine care stabilesc valoarea capacităţii;
- documentul / dovada de luare în evidenţă de către ISCIR-INSPECT, în cazul recipientelor
importate.
4.1.5 Documentaţia întocmită conform pct. 4.1.4 (de mai
sus) va fi înregistrată la ISCIR-INSPECT IT, care va
stabili cu beneficiarul data la care urmează să se
efectueze verificarea în vederea autorizării funcţionării de
către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT,
restituind documentaţia depusă. Documentaţia
incompletă va fi înapoiată unităţii deţinătoare pentru a fi
completată, iar data verificării va fi stabilită în condiţiile
arătate anterior, după completarea acesteia.

4.1.6 La data stabilită pentru efectuarea verificărilor, unitatea


deţinătoare trebuie să pregătească recipientul. Pregătirea se face prin implicarea activă a RSVTI. De
asemenea, va asigura personalul de deservire şi auxiliar necesar. La
verificare nu trebuie să lipsească RSVTI al unităţii deţinătoare. În
cazul recipientelor închiriate (cu excepţia cazurilor când se închiriază
din alte ţări), la verificare va participa atât RSVTI al unităţii deţinătoare
cât şi cel al unităţii care a închiriat recipientul.
4.1.7 Autorizarea funcţionării recipientelor se acordă numai dacă în
urma verificărilor efectuate se constată îndeplinirea condiţiilor
prevăzute în prezenta prescripţie tehnică. În cazul acordării autorizaţiei

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 621 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

de funcţionare, în procesul-verbal încheiat, conform modelului din anexa C, ca urmare a verificărilor efectuate
se vor menţiona parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (ziua, luna şi anul) stabilită pentru
următoarea verificare tehnică periodică. Dacă recipientele nu sunt pregătite pentru efectuarea verificărilor sau
în cazul constatării unor lipsuri sau deficienţe, care vor fi menţionate în procesul-verbal, autorizaţia de
funcţionare nu va fi acordată.
4.1.8 Cisternele şi containerele se înregistrează la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia acestea
funcţionează.

Pentru recipientele care au fost


autorizate pentru funcţionare, ISCIR-
INSPECT IT va efectua înregistrarea
acestora, acordând numărul de
înregistrare ISCIR şi va elibera
cartea recipientului–partea de
exploatare. Unitatea deţinătoare
are obligaţia de a ridica de la ISCIR-
INSPECT IT cartea recipientului–
partea de exploatare în cel mult 30
de zile de la data înregistrării.

4.1.9 Butoaiele se înregistrează în


evidenţa internă a unităţii
deţinătoare, numărul de înregistrare
fiind acordat de către aceasta.

Unitatea deţinătoare are obligaţia să comunice anual la ISCIR-


INSPECT IT lista butoaielor autorizate. Autorizarea funcţionării
butoaielor de către RSVTI al unităţii deţinătoare se face în aceleaşi
condiţii ca şi autorizarea funcţionării de către inspectorul de
specialitate al ISCIR-INSPECT IT.

4.1.10 Cărţile recipientelor–partea de exploatare, atât cele din


evidenţa ISCIR-INSPECT IT cât şi cele care sunt în evidenţa
internă a unităţii deţinătoare, se păstrează de către RSVTI.
Evidenţa recipientelor va fi ţinută de către unităţile deţinătoare într-un registru, conform modelului din
anexa D, pentru cisterne şi containere şi separat pentru butoaie. Unitatea deţinătoare este obligată să
păstreze în condiţii corespunzătoare cartea recipientului–partea de exploatare şi să o transmită odată
cu acesta în cazul înstrăinării (vânzării).

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 622 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Conform PT C12 / 2003, art. 4.2 Verificări tehnice pentru autorizarea funcţionării

4.2.1 În vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a recipientelor, inspectorul de


specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI al unităţii deţinătoare (în cazurile prevăzute de
prezenta prescripţie tehnică) va efectua următoarele verificări:
a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice a recipientului , conform pct. 4.2.3;
b) revizia interioară, conform pct. 4.2.4;
c) încercarea de presiune hidraulică, conform pct. 4.2.5;
d) încercarea pneumatică de etanşeitate, conform pct. 4.2.6;
e) verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă, dacă este cazul, conform pct. 4.2.7.

Verificările se vor efectua la deţinător.


4.2.2 Pe baza verificărilor efectuate, cu rezultate corespunzătoare, se va acorda autorizaţia de
funcţionare şi se va stabili data la care urmează să se efectueze următoarea verificare tehnică
periodică, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice (a se vedea cap. 6). În cazul
recipientelor care se livrează încărcate cu fluidul de
lucru, la care nu se repetă verificările la deţinător,
conform pct. 4.2.1 lit. b) (revizia interioară) şi c)
(încercarea de presiune hidraulică), data următoarei
verificări tehnice periodice se stabileşte ţinând
seama de data efectuării încercărilor de presiune la
unitatea constructoare. Pentru celelalte recipiente,
termenele scadente se stabilesc ţinând seama de
datele la care au fost efectuate verificările la
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 623 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

constructor, chiar dacă unele din operaţiile de verificare nu se mai repetă. Recipientele cisterne şi
recipientele containere vor avea indicate vizibil prin vopsire, pe corpul acestora sau pe plăcuţe
speciale, următoarele date:
- numărul autorizaţiei de funcţionare;
- presiunea maximă admisibilă de lucru;
- scadenţa de verificare.
4.2.3 Verificarea existenţei documentaţiei tehnice
Documentaţia tehnică minimă necesară obţinerii autorizaţiei de funcţionare este:
a) documentaţia tehnică de însoţire, care trebuie să conţină cel puţin datele prevăzute la pct. 4.1.4;
b) buletinul care stabileşte valoarea capacităţii;
c) instrucţiunile de utilizare (exploatare) elaborate de producător, redactate în limba română.

4.2.4 Revizia interioară

Revizia interioară constă în verificarea interioară şi verificarea exterioară a recipientului , astfel:


a) verificarea interioară: examinarea tuturor elementelor recipientului la interior, în scopul
constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate, precum şi a comportării recipientului faţă de
acţiunea fluidului conţinut;
b) verificarea exterioară: examinarea tuturor elementelor recipientului la exterior, în scopul
constatării stării suprafeţelor, a îmbinărilor sudate şi a depistării
eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport,
precum şi a comportării recipientului faţă de acţiunea mediului
ambiant.
Verificarea exterioară va cuprinde şi verificarea existenţei
inscripţionării, conform cap. 3.
În cazul recipientelor noi (care urmează să fie puse în funcţiune
pentru prima dată), efectuarea verificării interioare nu este
obligatorie dacă recipientul a fost protejat (conservat)
corespunzător şi poate fi efectuată numai verificarea

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 624 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

exterioară.
4.2.5 Încercarea de presiune hidraulică

4.2.5.1 Încercarea de presiune hidraulică se efectuează numai dacă rezultatele verificărilor


anterioare au fost corespunzătoare. Încercarea de presiune hidraulică nu este obligatorie dacă
sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) încercarea de presiune hidraulică a fost efectuată la
unitatea constructoare şi de la data efectuării acesteia
nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul a fost
protejat (conservat) corespunzător (de exemplu: cu gaz
inert) la expedierea de la unitatea constructoare, astfel
încât să fie exclusă posibilitatea ca mediul exterior să
acţioneze asupra interiorului şi exteriorului acestuia;
b) recipientul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport.

4.2.5.2 Încercarea de presiune hidraulică se efectuează cu


apă sau alt lichid neutru, la o presiune stabilită conform
documentaţiei tehnice. Temperatura maximă a lichidului de
0
încercare nu trebuie să depăşească 50 C, iar temperatura
minimă nu trebuie să fie mai mică decât temperatura minimă
0
admisibilă de lucru a recipientului, dar nu mai puţin de 15 C.

4.2.5.3 Dacă temperatura mediului ambiant în timpul


încercării este mai mică decât temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului, presiunea în
recipient se va mări până la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru,
menţinându-se această valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului în
orice punct să devină cel puţin egală cu temperatura minimă admisibilă de lucru a recipientului. În
acest scop, lichidul de încercare va avea o anumită temperatură stabilită de unitatea care
efectuează încercarea (reparatoare sau deţinătoare, după caz), astfel încât să se evite apariţia
unor şocuri termice periculoase în pereţii recipientului. Se vor lua măsuri pentru evitarea pericolului
de îngheţare a lichidului din recipient.

4.2.5.4 Încercarea de presiune hidraulică se va


efectua astfel încât mărirea şi micşorarea presiunii
să se facă continuu şi fără şocuri.

4.2.5.5 În timpul umplerii cu lichidul de încercare se


vor lua măsuri pentru eliminarea completă a aerului,
astfel încât să nu se producă pungi de aer în
interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu
lichid va fi astfel stabilit încât evacuarea aerului să
evite crearea unei presiuni periculoase în recipient
în timpul umplerii.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 625 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

4.2.5.6 În timpul încercării de presiune hidraulică găurile de control prevăzute la inelele de


compensare vor fi accesibile pentru examinare. După încercare găurile se vor putea astupa cu
dopuri filetate.
4.2.5.7 În timpul încercării de presiune hidraulică recipientul va fi prevăzut cu un al doilea
manometru de control, în plus faţă de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor
de control va avea valoarea cel mult egală cu 2,5. Manometrele vor fi astfel alese încât valoarea
presiunii de încercare să se citească pe treimea mijlocie a scării gradate.
4.2.5.8 Este interzisă executarea oricăror lucrări, în vederea înlăturării unor neetanşeităţi, în timp
ce recipientul se află sub presiune.
4.2.5.9 Durata de menţinere a recipientului la presiunea de încercare va fi stabilită prin
documentaţia tehnică, însă nu va fi mai mică de 30 de minute. Aceasta va fi înscrisă în cartea
recipientului-partea de exploatare. Examinarea suprafeţelor recipientului se va face numai după
reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile PS.
4.2.5.10 Încercarea de presiune hidraulică se consideră reuşită dacă nu se constată:
- deformări plastice vizibile, fisuri sau crăpături ale elementelor recipientului;
- picături (lăcrimări) sau scurgeri pe la îmbinările sudate, în materialul de bază sau la
îmbinările demontabile.
În cazul în care la încercările de presiune hidraulică se vor constata defecte care depăşesc
criteriile de acceptare prevăzute, defectele se vor înlătura, după care încercările respective vor fi
repetate.
În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioară recipientului va fi cât mai
uscată posibil pentru a se evita condensarea vaporilor de apă.
4.2.5.11 După executarea încercării de presiune hidraulică sunt interzise orice lucrări de sudare,
deformări la rece sau la cald la elementele recipientului care lucrează sub presiune.
4.2.6 Încercarea pneumatică de etanşeitate
4.2.6.1 În afară de încercarea de presiune hidraulică, recipientele care lucrează cu fluide toxice,
explozive sau inflamabile se supun şi la o încercare pneumatică de etanşeitate. Încercarea se
efectuează de către RSVTI al unităţii deţinătoare, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, înainte de
punerea recipientului în funcţiune, după demontarea unor elemente ale acestuia sau după o oprire
îndelungată din funcţiune care poate duce la pierderea etanşeităţii.

Încercarea se efectuează cu aer sau azot, după caz, şi se consideră reuşită dacă nu se constată o
scădere a presiunii şi pierderi de fluid.
Valoarea presiunii de încercare pneumatică de etanşeitate şi durata de menţinere vor fi cele
prevăzute de documentaţia de însoţire.
Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercării de etanşeitate va fi scris în cartea recipientului-partea
de exploatare.
4.2.7 Verificarea reglării dispozitivelor de siguranţă
În cazul în care sunt prevăzute în proiect, se va verifica existenţa dispozitivelor de siguranţă
(inclusiv a sigiliilor) şi a documentaţiei de însoţire a acestora (certificatul de verificare şi reglare
corespunzător) care va fi ataşată la cartea recipientului-partea de exploatare.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 626 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.1.9 ARZĂTOARE CU COMBUSTIBILI GAZOȘI ȘI LICHIZI (PTC2/ 2010)


Există foarte puține cazuri în practică în care funcționarea unui arzător cu combustibil i gazoși sau
lichizi să fie ”independentă” , să ”meargă oarecum în gol”, fără a fi legată de func
ționarea unei instalații
tehnologice / unui ”aparat” pe care arzătorul le deservește.
Totuși asemenea cazuri există și pot fi exemplificate prin: ”arzătorul Flăcării Olimpice”, ”arzătorul de
pârlit porcul”, ”arzătorul pentru montarea hidroizolației cu membrane bituminoase” și chiar ”arzătorul de
faclă”

Prescripția PT C2 / 2010 nu are în vedere aceste arzătoare și


( altele posibile asemenea), deși nu le
exclude, ci are în vedere :
a) arzătoarele cu combustibil lichid sau
gazos care echipează instalațiile tehnologice;
b)

b) arzătoare cu
combustibil lichid sau
gazos care echipează
aparate de încălzit cu
aer cald sau prin radiație, cu puterea nominală P > 400 kW.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 627 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Deși explicit PT C2 / 2010 se preocupă doar de reglementarea funcționării arzătoarelor / instalațiilor de


ardere care echipează tot felul de instala ții tehnologice terestre prevăzute cu astfel de surse de
căldură, în subsidiar prescripția tehnică PT C2 / 2010 oferă un cadru reglementat pentru toate
instalațiile tehnologice cu arzător / instalație de ardere (care nu fac parte din categoria cazanelor
reglementate de PT C1 / 2010 sau PT C9 / 2010 sau din categoria aparatelor de încălzit reglementate
de PT A1 / 2010 sau din categoria autoclavelor reglementate de PT C4 / 2010) și care prezintă un risc
funcțional tocmai din cauza echipării cu aceste arzătoare / instalații de ardere.
Din acest motiv aceste instala ții tehnologice sunt ținute sub control și supraveghere tehnică de
specialitate prin admiterea funcționării arzătoarelor / instalațiilor de ardere , și ulterior prin efectuarea de
verificări tehnice periodice pe toată durata de viață în exploatare
Câteva exemple de instalații tehnologice ale căror arzătoare / instalații de ardere sunt supuse regimului
de admitere a funcționării și verificărilor tehnice periodice pot fi:
• Cuptoare (inclusiv de panificație)

• Uscătoare de lemne / cereale / ciuperci etc

• Generatoare de aer cald

• Cabine de vopsitorie / uscare auto

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 628 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

• Cazane cu ulei diatermic


În principiu nu există nici un motiv să nu putem integra în categoria ”instalațiilor tehnologice cu
arzător” și cazanele cu alt fluid decât apă, exceptate de la prevederile PT C1 / 2010. Totuși
prevederile PT C1 / 2010 se pot aplica voluntar și pentru cazanele cu alt fluid de lucru (diferit de apă)
adaptate la specificul fluidului de lucru iar principiul de funcționare al cazanelor poate fi considerat
echivalent cu al cazanelor de aăa fierbinte

Mai există multe alte tipuri de ”instalații tehnologice” echipate cu arzătoare / instalații de ardere cu
combustibili gazoși și lichizi, care nu sunt cuprinse în exemplificările de mai sus, dar care se
”încadrează” în categoria ”instalațiilor cu arzătoare” reglementate de PT C2 / 2010
• Arzătoare cu combustibili gazoși și / sau lichizi neconvenționali

Aceste tipuri de ”arzătoare industriale” pot arde majoritatea combustibililor gazoși de joasă presiune,
incluzând gaze reziduale cu putere calorifică foarte scăzută și hidrogen sau gaze de sondă, gaze de
sinteză, gaze de rafinărie etc.

Arzătoarele instalate / montate se înregistrează de persoana juridică autorizată de către ISCIR în


„Registrul de evidență a lucrărilor”, al cărui model este prezentat în anexa 2.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 629 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Deținătorii / utilizatorii de arzătoare au obligația să solicite punerea în funcțiune și


să obțină ADMITEREA FUNCȚIONĂRII conform prevederilor prezentei prescripții
tehnice (PT C2 / 2010)
Condiții pentru efectuarea verificărilor în vederea ADMITERII FUNC ȚIONĂRII
Conform PT C2 / 2010, Art. 12 (1) Punerea în funcțiune și admiterea funționării se efectuează de
către:
 producătorul acestora
 persoane juridice autorizate de către ISCIR pentru verificări tehnice în utilizare
 persoane juridice autorizate de autoritățile competente din statele membre .
Persoanele juridice autorizate pentru verificări tehnice în utilizare de către ISCIR ,
conform PT CR4 / 2009, trebuie să aibă cel puțin un RVT (atestat ISCIR conform ORDIN Nr. 165
din 4 iulie 2011)- personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificări tehnice la prima punere în
funcţiune şi în utilizare

Art. 13 În vederea efectuării punerii în funcțiune, deținătorul / utilizatorul arzătorului are obligația de
a pune la dispoziția persoanei juridice autorizate cel puțin următoarele documente:

a) declarația prevăzută la
art. 7 alin. (3);

b) instrucțiunile de instalare, montare,


reglare, utilizare și întreținere ale
arzătorului și instalației deservite;

c) avizul privind furnizarea gazelor


naturale, unde este cazul;

d) autorizarea instalației de alimentare


cu gaz petrolier lichefiat, unde este
cazul.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 630 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Verificări tehnice efectuate


Art. 14 La punerea în funcțiune a arzătoarelor se respectă instrucțiunile
aplicabile elaborate de producător, specifice fiecărui tip de arzător și
prevederile prezentei prescripții tehnice(PT C2 / 2010) și se efectuează cel
puțin următoarele verificări tehnice:
a) verificarea integrității arzătorului;
b) verificările aplicabile prevăzute în „Livretul arzătorului”,

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 631 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Verificarea tehnică a arzătoarelor vechi


Se consideră arzătoare vechi acele arzătoare care au mai ționatfunc
fără a avea admisă
funcționarea conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile.

Art. 15 În vederea repunerii în funcțiune a arzătoarelor vechi se efectuează următoarele:


a) verificarea integrității arzătorului;
b) operații de curățare a arzătorului;
c) verificarea și reglarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu
eficiența indicată de producător;
d) verificările aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul arzătorului
precum și în instrucțiunile producătorului.
Concluziile verificării
Art. 16 (1) Punerea/repunerea în funcțiune și admiterea funcționării se finalizează prin:
a) efectuarea verificărilor prevăzute la art. 14 sau art. 15
(de mai sus) și completarea livretului arzătorului de
către RVT, care confirmă respectarea prevederilor
prezentei prescripții tehnice (C2 / 2010);
b) instruirea deținătorului / utilizatorului de către RVT
privind funcționarea în condiții de siguranță a arzătorului și
obligativitatea efectuării verificărilor tehnice periodice
conform prezentei prescripții tehnice (C2 / 2010);
Art. 16 (2) În funcție de rezultatele obținute la p.i.f. , în livretul arzătorului se consemnează:
a) „ADMIS - arzătorul poate funcționa până la scadența următoarei verificări, cu obligația
respectării instrucțiunilor de instalare, reglare, utilizare și întreținere date de producător și a
prevederilor prezentei prescripții tehnice” (C2 / 2010);;
b) „RESPINS - arzătorul nu îndeplinește condiț iile de punere în funcțiune și se interzice
funcționarea acestuia”.

NOTĂ: Semnarea livretului arzătorului de către deținător / utilizator semnifică însușirea de către
acesta a obligației de a nu utiliza arzătorul fără a-l supune verificării tehnice periodice la 1 an.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 632 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Art. 17 Arzătoarele verificate se înregistrează de persoana juridică autorizată în


„Registrul de evidență a arzătoarelor aflate în supraveghere” al cărui model este
prezentat în anexa 4.

Art. 19 (1) În cazul arzătoarelor cu puteri nominale P > 400 kW aflate în funcțiune la instituțiile
publice, instituțiile / unitățile de interes public sau societățile care oferă servicii publice, indiferent de
forma de proprietate, organizare sau constituire, este obligatoriu să existe operator autorizat,
responsabil pentru supravegherea instalațiilor, care poartă denumirea de RSVTI.
Art. 19 (2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectuează conform legisla
ției în vigoare
(Ordin 130 / 2011)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 633 of 911