Sunteți pe pagina 1din 7

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

6. VERIFICAREA INSTALAŢIILOR ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII


periodic, la scadenţă sau după reparare
6.1. Verificarea în timpul exploatării a instalaţiilor sub presiune
6.1.1. Cazane de abur şi apă fierbinte,
6.1.2. Cazane de apă caldă şi abur de joasă presiune,
6.1.3. Aparate consumatoare de combustibil
6.1.4. Recipiente sub presiune,
6.1.5. Conducte de abur şi apă fierbinte,
6.1.6. Conducte pentru fluide sub presiune.
6.1.7. Instalații de distribuție GPL

6.2. Verificarea în timpul exploatării a instalaţiilor de ridicat.


6.2.1. Macarale,
6.2.2. Mecanisme de ridicat,
6.2.3. Stivuitoare,
6.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare,
6.2.5. Elevatoare pentru vehicule,
6.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri,
6.2.7. Echipamente de agrement,
6.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și pentru șantiere de construcții,
6.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru persoane și materiale.
6.2.10 Scări și trotuare rulante

Având în vedere că operatorul RSVTI este operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea și


verificarea tehnică a instalaţiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR, aflate în exploatare la
Deținător / Utilizator, cea mai importantă parte a activităților RSVTI este legată de
VERIFICAREA INSTALAŢIILOR ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII
periodic, la scadenţă sau după reparare

Definiții
6.1.1. d. PT C1 / 2010 – cazane de abur și apă fierbinte
verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfășurată
periodic conform prevederilor prezentei prescripții tehnice
verificare tehnică în utilizare pentru investigații / examinări
cu caracter tehnic - ansamblu de verificări, examinări și
încercări pentru stabilirea stării tehnice, evaluarea duratei
remanente de funcț ionare și stabilirea condițiilor de funcționare în
siguranța la o/un instalație / echipament.
reparare - ansamblul de lucrări și operațiuni ce se execută pentru înlăturarea neconformităților /

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 681 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

defecțiunilor constatate la un cazan, în scopul aducerii acestuia la parametrii țialiini sau la alți
parametri care asigură funcționarea în condiții de siguranță a acestuia, conform prescriptiilor tehnice;
documentație tehnică - totalitatea
documentelor și instrucțiunilor
elaborate, conform prevederilor
prezentei prescripții tehnice, de
către producător pentru
construirea, montarea, instalarea,
punerea în funcțiune, realizarea
reviziilor, reparațiilor, totalitatea
documentelor întocmite de către
persoanele fizice sau juridice atestate / autorizate pentru efectuarea acestor activități în vederea
realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentația tehnică include, dupa caz, descrierea generală
a instalației/echipamentului, proiectele de execuție, procesul de fabricație, schemele și circuitele
pentru componentele instalațiilor/echipamentelor, descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea
acestor desene și scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor și examinărilor
și altele asemenea;
desen de ansamblu „As built" - desenul de ansamblu,
obligatoriu, anexat la cartea cazanului, care oglindește modul
efectiv în care a fost instalat/montat/reparat cazanul și în care se
înscriu toate diferențele apărute față de desenul de ansamblu
elaborat inițial;
revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul
operațiunilor ce se execută asupra unui cazan în scopul reglării sau înlocuirii pieselor și aparatelor
înglobate de acesta, conform prezentei prescripții tehnice;
repunere în funcțiune - acțiunea care are loc în momentul primei utilizări a unui cazan, ulterior
reparării, efectuării unei revizii și/sau efectuării unei intervenții de întreținere a acestuia, conform
prezentei prescripții tehnice;
încercări de casă - verificări (fără prezența reprezentantului unui organism de inspecție de terță
parte)pentru a demonstra buna funcționare a cazanului
întreținere - totalitatea operațiilor prin care se asigură menținerea unui cazan î n parametrii de
funcționare în condiții de siguranță;

6.1.2. d. PT C9 / 2010 – cazane de apă caldă și abur de joasă presiune


Toate definițiile d e la pct, 6.1.1.d. sunt valabileși pentru
acest domeniu, de exemplu:
verificare tehnică - totalitatea examinărilor și/sau încercărilor ce
se realizează, în baza documentației tehnice aplicabile unui cazan
și prevederilor prescripțiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în
care cazanul satisface cerințele de funcționare în condiii de
siguranță.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 682 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfășurată periodic conform prevederilor prezentei
prescripții tehnice
6.1.3.d. PT A1 /2010 Aparate consumatoare de combustibil
întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigură menţinerea unui aparat în parametrii de
funcţionare în condiţii de siguranţă
livret aparat - document de identificare a unui aparat şi de
evidenţă a tuturor verificărilor tehnice şi reparaţiilor la care acesta
a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la
prima punere în funcţiune şi până la scoaterea definitivă din uz;
reparare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin
înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la un aparat
în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri
care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestuia,
conform prescripţiilor tehnice;
repunere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei
utilizări a unui aparat care a mai funcţionat, ulterior reparării,
efectuării unei revizii şi/sau efectuării unei intervenţii de întreţinere
a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
verificare tehnică - totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce
se realizează, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui aparat
şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării măsurii în
care aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de
siguranţă;
verificare tehnică periodică - activitate desfăşurată periodic, conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, pentru a se asigura că aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de
siguranţă.

6.1.4.d. PT C4 / 2010 – recipiente sub


presiune
echipamente sub presiune - recipiente, conducte,
accesorii de securitate și accesorii sub presiune;
echipamentele sub presiune includ, după caz,
elemente fixate pe părțile solicitate la presiune, cum
sunt flanșe, racorduri, cuplaje, elemente de
susținere, urechi pentru ridicare și altele asemenea;
expertiză tehnică – investigația / examinarea cu
caracter tehnic a unei /unui instalații /echipament

întreținere - totalitatea operațiilor prin care se asigură menținerea instalației/echipamentului în


parametrii de funcționare în condiții de siguranță;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 683 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

verificare tehnică - totalitatea examinărilor şi/sau încercărilor ce se realizează, în baza


documentaţiei tehnice aplicabile unui aparat şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluării
măsurii în care aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;
verificare tehnică periodică - activitate desfăşurată periodic, conform prevederilor prezentei
prescripţii tehnice, pentru a se asigura că aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de
siguranţă.

6.1.5.d. PT C10 / 2010 – conducte de abur și apă fierbinte

conducte - elemente tubulare destinate transportului


aburului sau apei fierbinți sub presiune. Acestea cuprind
țevi, sisteme de țevi, tubulatură, fitinguri, compensatoare de
dilatare și alte componente sub presiune, după caz

accesibilitate pentru utilizare și întreținere -


caracteristică a conductelor de a permite personalului de
deservire sau de întreținere accesul la piesele componente
în timpul exploatării sau întreținerii, fără a conduce la situații
care pot produce avarii sau accidente;

desen de ansamblu - document obligatoriu anexat la cartea


conductei, care se elaborează pentru instalare/montare și
reparare conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;

sistem de conducte - două sau mai multe conducte dintr-o


instalație, racordate între ele. Conductele transportă și distribuie
fluidul, au aceiași parametri de lucru și de calcul și sunt supuse
unor condiții tehnice de funcționare identice

6.1.6.d. PT C6 / 2010 – conducte pentru fluide sub


presiune

Toate definițiile de la pct. 6.1.5.d. se aplică aaptat prin


înlocuirea termenului ”conducte de șiabur apă
fierbinte” cu ”conducte pentru fluide sub presiune”

6.1.7.d. PT C8 / 2010 – instalații de distribuție GPL

ansamblu - grup de echipamente sub presiune, pe care producătorul le asamblează pentru a constitui
o unitate integrată și funcțională;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 684 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR


pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, după
caz, ca urmare a verificării condițiilor de montare/instalare
conform prescripțiilor tehnice, pe baza căruia pot începe
lucrările de montare/instalare
conducte - părți componente de conductă destinate
pentru transportul fluidelor atunci când sunt montate
împreună pentru a fi integrate într-un sistem sub presiune.
Conductele includ în special oțeavă sau sisteme de țevi,
tuburi, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri
și alte
componente sub presiune, după caz
verificare tehnică periodică - verificare tehnică desfă șurată
periodic conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;
verificare tehnică periodică în utilizare pentru
investigații/examinări cu caracter tehnic - ansamblu de
verificări, examinăriși încercări pentru stabilirea stării tehni ce,
evaluarea duratei remanente de funcționare și stabilirea condițiilor
de funcționare în siguranță la o/un instalație/echipament;

CONCLUZIE
După cum se poate constata din cele de mai sus (extrase exemplificative din textele prescrip țiilor
tehnice ISCIR dedicate domeniului IP), toate prescrip țiile tehnice ISCIR aferente domeniului
instalațiilor sub presiune cuprind un set de definiții explicative pentru activitățile de verificarea în timpul
exploatării a instalațiilor sub presiune . Instalațiile sub pre siune având un grad ridicat de similitudine
funcțională, este normal ca și definițiile amintite mai sus să fie foarte similare, ba chiar identice de la o
prescripție la alta din domeniul IP. Din această perspectivă este rezonabil să aprofundăm studierea
doar a definițiilor din PT C1/2010 (care este prescripția ”master” pentru domeniul IP și astfel vom fi în
cunoștință de cauză cu
toate defini țiile similare
din celelalte prescrip ții
tehnice ISCIR din
”pachetul” de prescrip ții
aferent domeniului IP.
Bineînțeles că există și
anumite particularități de
adaptare a textelor
definițiilor la specificul
fiecărui tip de instalație
abordat de fiecare dintre
prescripțiile tehnice amintite

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 685 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

6.2. Verificarea în timpul exploatării a instalaţiilor de ridicat.

verificare tehnică - totalitatea verificărilor și/sau încercărilor ce se realizează, în baza


documentației tehnice aplicabile unei mașini de ridicat și prevederilor prescripțiilor tehnice
aplicabile, în scopul evaluării măsurii în care mașina de ridicat satisface cerințele de
funcționare în condiții de siguranță.

Pentru funcționarea în condiții de siguranță, mașinile de ridicat sunt supuse unui regim de
supraveghere, în conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice în vigoare, aplicabile
În vederea aplicării prevederilor prescrip ții lor tehnice aplicabile domeniului IR, privind
siguranța în funcționare a mașinilor de ridicat, deținătorii / utilizatorii trebuie să asigure regimul
de supraveghere prin RSVTI.

Pentru fiecare mașină de ridicat trebuie să existe un registru de supraveghere sau carnet de urmărire
cu evidența funcționării, care trebuie păstrat în condiții bune la mașina de ridicat.
Înscrierile în registru sau carnet trebuie să fie vizibile, lizibile și de neșters, nefiind permise corectu ri
sau ștersături ci numai anulări contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
Registrul de supraveghere a ma șinii de ridicat se întocmește conform modelului prezentat în
anexa 3 (PT R1 / 2010) și se vizează de către RSVTI al deținătorului / utilizatorului

Verificarea tehnică periodică se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau
RSVTI, după caz.
La verificările tehnice efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie să
participe RSVTI al deținătorului/utilizatorului, personalul de deservire și personalul auxiliar de
deservire al mașinii de ridicat, după caz, reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat
montarea mașinii de ridicat, unde este cazul, reprezentantul persoanei juridice autorizate care
asigură întreținerea și revizia mașinii de ridicat și, la solicitarea inspectorului de specialitate din
cadrul ISCIR, orice altă persoană implicată în montarea, întreținerea și revizia mașinii de ridicat

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 686 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

La verificarea tehnică periodică mașina de ridicat este supusă la verificările și încercările următoare:
a) verificări tehnice:
1) verificarea montării ansamblurilor și subansamblurilor mașinii de ridicat conform prevederilor
documentației tehnice de însoțire și prezentei prescripții tehnice;
2) verificarea îmbinărilor nedemontabile ale structurii metalice;
3) verificarea integrității și conformității constructive a structurii metalice;
4) verificarea amenajărilor care să permită accesul personalului pentru efectuarea lucrărilor de
reparare, întreținere și revizie;
5) verificarea respectării gabaritelor de liberă trecere și a spațiilor de siguranță prevăzute;
6) verificarea echipării instalației electrice cu dispozitive de protecție și cu inscripționările
necesare;
7) verificarea verticalității turnului macaralei;
8) verificarea fixării grinzilor căilor de rulare și a sistemului de susținere a acestora;
9) verificarea fixării mașinii de ridicat pe postamentul de amplasare;
10) verificarea mașinii de ridicat pentru preîntâmpinarea uzurii și pericolului de deraiere a
ansamblului roți de rulare-cale de rulare;
11) verificarea existenței componentelor de securitate prevăzute în documentația tehnică;
b) încercări tehnice:

1) încercări în gol, care se efectuează prin acționarea mecanismelor mașinii de ridicat, fără ca
mașina de ridicat să fie încărcată cu sarcină; cu această ocazie se verifică și funcționarea
componentelor de securitate, cu excepția limitatorului de sarcină și/sau de moment;

2) încercări în sarcină, care se efectuează atât static cât și dinamic în condițiile stabilite de
producător prin documentația tehnică (numai după ce încercările în gol au dat rezultate
corespunzătoare), astfel:
Dacă rezultatele verificării tehnice periodice, comparativ cu prevederile documentației tehnice
a mașinii de ridicat și ale prezentei prescripții tehnice, au corespuns, inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR sau RSVTI, după caz, întocmesc un procesverbal de verificare tehnică prin care se
acordă autorizarea funcționării în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna și anul) efectuării
următoarei verificări tehnice periodice, care este de maxim 2 ani.

Dacă verificarea tehnică periodică se efectuează de către RSVTI, acesta trebuie să transmită la
ISCIR, în termen de 15 zile, o copie după procesul-verbal de verificare tehnică în vederea admiterii
funcționării mașinii de ridicat.

Data următoarei verificări tehnice periodice se stabilește în funcție de complexitatea, locul de


instalare, condițiile de mediu și regimul de funcționare, vechimea în serviciu și starea tehnică ale
mașinii de ridicat.

Nu se acordă autorizarea funcționării în continuare cu condiția înlăturării ulterioare a unor deficiențe


care afectează siguranța în funcționare a mașinii de ridicat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 687 of 911