Sunteți pe pagina 1din 47

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2. Autorizarea / Admiterea funcţionării instalaţiilor de ridicat

5.2.1. Macarale,
5.2.2. Mecanisme de ridicat,
5.2.3. Stivuitoare,
5.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare,
5.2.5. Elevatoare pentru vehicule,
5.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri,
5.2.7. Echipamente de agrement,
5.2.8. Ascensoare de persoane și mărfuri și ascensoare pentru șantiere de
construcții,
5.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru persoane și materiale.
5.2.10 . Scări și trotuare rulante

autorizarea funcționării - acordul emis de ISCIR în scopul atestării faptului că o mașină de ridicat
îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi utilizată în condiții de siguranță.

ATENȚIE ! Precizare foarte importantă:


Având în vedere faptul că cele mai recente reactualizări ale prescrip țiilor tehnice ISCIR
asociate domeniului Instalațiil or de Ridicat (IR) datează din 2010 (majoritatea prescripțiilor tehnice
în vigoare încă, referitoare la domeniul IR, datează din 2002 -2003) și că, ulterior acestor
reactualizări, la sfârșitul anului 2010, mai precis în noiembrie, prin Hotărârea de Guvern Nr.
1.139/17.11.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010 , a luat
ființă CNCIR SA nu au fost încă incluse în textul prescripțiilor tehnice (pentru IR) modificările
necesare pentru a adapta procedurile de autorizare a funcționării instalațiilor / echipamentelor
din domeniul ISCIR (IR) la situația concretă din prezent (2019) când CNCIR desfășoară, conform
prevederilor legale, activităţi care includ efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării
funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în
anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi
completările ulterioare.

Astfel trebuie interpretate cu aten ție toate referirile din prescripțiile teh nice ISCIR la
activitățile de verificare a instalațiilor / echipamentelor atribuite ”inspectorului de specialitate din
cadrul ISCIR” în vederea autorizării func ționării (și nu numai !) deoarece aceste activități sunt
efectuate practic de ”inspectorul / inginerul CNCIR”

De asemenea, ori de câte ori se fac referiri la ”procese verbale” întocmite de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR IT” acestea ar trebui citite ca ”rapoarte de inspecție” întocmite de
inspectorul CNCIR”

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 634 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.1 Macara turn ( PT R 1 / 2010 )

Macara turn - macara cu braț rotitor care are brațul


montat în partea superioară a unui turn vertical.
Documentația tehnică de montaj se completează pentru
fiecare macara în parte, care necesită o operație de
montaj la locul de funcționare, și se va anexa la cartea
macaralei.

În vederea autorizării func


ționării unui cazan de apă caldă / abur de joasă presiune, CNCIR
utilizează următoarea procedură / program de verificări tehnice (deție)
inspec
la deținător /
utilizator:

PROGRAM DE INSPECŢIE

1. Denumire instalație /echipament :


Macarale turn

2. Tip inspecție:
Inspecție tehnica in utilizare
Inspecție tehnica in utilizare dupa reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
3. Metode de inspecţie/încercare/verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-07
3.2 Prescripţia tehnică: PT R1/2010
4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație
/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare
verificate metrologic).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.
6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Gabarite de liberă trecere și a spațiilor de siguranță
6.3. Structura portantă.
6.4. Sistemul electric de funcționare
6.5. Organe de legare și prindere a sarcinii
III. Încercări tehnice
6.6. Încercări în gol
6.7. Încercări în sarcină
6.8. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 635 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

1. Documentația tehnică de montaj necesară procedurii de autorizare ISCIR la o macara


turn, în conformitate cu PT R 1 / 2010 :
Documentația tehnică de montaj trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele:
a. Documentația tehnică preliminară de montare, avizată de către RADTP;
b. proces verbal de acceptare a lucrărilor de montaj întocmit de RSVTI-ul deținătorului,
conform ORDIN 225 / 2013 art. 1 alin. 2. și anume:
”RSVTI trebuie să să confirme / să accepte lucrările de instalare, montare la
instalaţiile /echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile
prescripţiilor tehnice aplicabile”

c. documente care atestă calitatea lucrărilor de montare pentru grinzile căilor de rulare și
pentru sistemul de susț inere a acestora, pentru pregătirea și amenajarea terenului căilor de
rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare și al elementelor de prindere, după caz;
d. abaterile constatate prin măsurarea căii de rulare;
e. documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspecție ale materialului,
tabelul nominal cu sudorii
autorizați care au executat
lucrarea și cu valabilitatea
autorizațiilor), unde este
cazul;
f. schița cuprinzând
dimensiunile de gabarit și
spațiile de siguranță, cu
indicarea accesului la maș ina
de ridicat în cazul în care nu
sunt cuprinse în documentația
tehnică preliminară de
montare;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 636 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

g. proces-verbal de probe de casă, în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă, in


care să se specifice că mașina de ridicat poate fi supusă verificării tehnice în vederea
autorizării funcționării, întocmit, după caz, de producător sau de persoana juridică autorizată
care a efectuat montarea și semnat de deținător/utilizator;
h. buletin de verificare a rezistenței prizei la pământ;
i. buletin de verificare a rezistenței izolației;
j. dovada că structura de rezistență a clădirii, a estacadei sau a solului poate prelua eforturile
produse de mașina de ridicat, în conformitate cu legislația aplicabilă;
k. declarația (de conformitate) pentru lucrarile de montare efectuate

Observație – documentația tehnică de montaj poate conține și alte certificate, buletine, procese-
verbale, documentația tehnică fiind specifica pentru fiecare montaj de macara turn in parte.

2. Documentația tehnică înaintată către CNCIR teritorial în vederea efectuării procedurii de


autorizare a unei macarale turn

Pentru obținerea autorizației de functionare a unei


macarale turn, beneficiarul de acord, după caz, cu
unitatea de montaj trebuie să solicite în scris la IT ISCIR,
efectuarea verificării propunând și data în acest scop.

Dosarul înaintat către CNCIR teritorial, in vederea


autorizarii macaralei turn va prezenta următoarea
documentatie:
a. cererea de autorizare ISCIR a macaralei turn înaintată către CNCIR teritorial , întocmită
de RSVTI în numele deținătorului;
b. Documentația tehnică a mașinii de ridicat furnizată de producător sau reprezentantul autorizat
al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmărire aș ma inii de ridicat; instrucțiuni de
exploatare, service și montaj; raport de încercări; descriere succintă a posturilor de lucru
susceptibile a fi ocupate de deservenți; avertismenteș i contraindicatii legate de utilizarea
mașinii de ridicat; instrucțiuni referitoare la pregătirea personalului de deservire și, după caz,
echipament de protecție, condițiile de îndeplinire a cerinței de stabilitate în timpul utilizării,
transportului sau asamblării / dezasamblării; mod de operare a macaralei în cazul unui
accident sau a unei defecțiuni; descrierea operațiilor de reglare și mentenanță);
c. Declarația de conformitate tip CE al utilajului;
d. Documentația tehnică de montaj;
e. raportul tehnic întocmit de o persoană juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare,
pentru mașinile de ridicat care au mai funcționat (și în alte locații) și a căror durată de
funcționare este mai mare decât durata de funcționare stabilită de producător sau mai mare
decât durata normală de funcționare stabilită conform prevederilor Hotararii Guvernului
2.139/2004;
f. declarația pe propria răspundere a deținătorului / utilizatorului în care să se menționeze ultimul
loc de funcționare a mașinii de ridicat, daca este cazul.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 637 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Observație: În cazul prezentării unei documentații incomplete, aceasta va fi returnată către


beneficiar cu specificarea documentelor lipsă.
3. Alte cerințe, din partea IT ISCIR, pentru autorizarea funcționării unei macarale
Pentru obținerea autorizației de funcționare a unei macarale și exploatarea acesteia
conformPT R1-2010,beneficiarul trebuie să respecte și să indeplinească condițiile:
a. beneficiarul deține în cadrul firmei un operator RSVTI,
persoană fizică sau firmă autorizată de către ISCIR să
presteze activitatea de supraveghere , verificare, identificare ,
înregistrare a instalațiilor;
b. lucrările de întreținere-service la macara se vor efectua
de către o firmă autorizată ISCIR pentru efectuarea
acestor operații;

c. operarea macaralei va fi efectuată de catre o persoană


autorizată, respectiv de un operator macara având autorizație
valabilă de macaragiu grupa B (macara turn cu comanda din
cabină) sau grupa E (macara turn cu comanda de la sol) care va fi
supus unei programe de instruire si testat anual de RSVTI (
prelungire autorizatie) și o dată la 4 ani de un formator
profesional ; de asemenea în exploatarea macaralei sunt implicați
și legătorii de sarcină ce vor beneficia de instruire periodic, care se
”autorizează” intern de catre RSVTI.
Verificarea tehnică în vederea acordării autorizării funcționării se efectuează de
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la următoarele mașini de ridicat (cu grad mai mare de
risc în funcționare):
a) macaralele cu sarcina nominală Sn > 1 t;
b) stivuitoarele autopropulsate și translatoarele stivuitoare;
c) platformele ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane și/sau materiale;
d) elevatoare pentru vehicule;
e) mecanisme de ridicat cu sarcina nominală Sn > 1 t;
f) mașini de ridicat de tip special.
Mașinile de ridicat menționate mai sus se înregistrează în evidența ISCIR.
Admiterea funcționării (la prima punere în funcțiune și periodic în exploatare) a
mașinilor de ridicat de mai jos, se face de către RSVTI al deținătorului
a) macaralele cu sarcina nominală Sn < 1 t și macaralele acționate manual;
b) stivuitoarele autopropulsate și translatoarele stivuitoare acționate manual;
c) mecanisme de ridicat cu sarcina nominală Sn < 1 t și mecanisme de ridicat manuale;
d) elevatoare pentru vehicule acșionate manual;
e) platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 638 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În vederea efectuării verificărilor și încercărilor tehnice pentru autorizarea funcționării


trebuie îndeplinite, cel puțin, următoarele condiții:
a) toate lucrările de montare să fie complet terminate;
b) construcția căilor de rulare, a căilor de circulație în lungul căii
de rulare și a scărilor de acces la cabină a personalului de
deservire și la calea de rulare să fie terminată;
c) elementele componente ale mașinii de ridicat supuse frecării
să fie gresate;
d) componentele de securitate, frânele, elementele de prindere și
legare a sarcinii, dispozitivele de semnalizare, aparatele de
comandă și instalația de protecție împotriva tensiunilor de
atingere să fie verificate și să corespundă;
e) limitatoarele de sfârșit de cursă să fie montate/reglate în
conformitate cu documentația tehnică de însoțire;
f) mașina de ridicat să fie prevăzută cel puțin cu următoarele:
 inscripționarea sarcinii maxime;
 panouri de protecție montate;
 indicatoare de securitate;
 inscripționări de avertizare afișate;
 instrucțiuni de exploatare inclusiv măsurile
ce trebuie luate în caz de avarie, întreruperi
și dereglări ale mașinii de ridicat;
g) personalul de deservire și personalul auxiliar de
deservire să fie autorizat sau instruit, după caz;
h) mașina de ridicat să fie legată la pământ printr-
o instalație corespunzătoare.

Verificarea tehnică în vederea autorizării funcționării mașinilor de ridicat menționate mai sus ca
fiind cu grad de risc în funcționare mai mare se efectuează de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR.
La verificarea tehnică trebuie să participe RSVTI al deținătorului/utilizatorului, personalul de deservire
și personalul auxiliar de deservire al mașinii de ridicat, după caz, reprezentantul persoanei juridice
autorizate care a efectuat montarea mașinii de ridicat, unde este cazul, reprezentantul persoanei
juridice autorizate care asigură întreținerea și reviziamașinii de ridicat și, la solicitarea inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR, orice altăpersoană implicată în montarea, întreținerea și revizia mașinii
de ridicat.
Personalul de deservire desemnat pentru efectuarea manevrelor în timpul verificării tehnice
trebuie să fie autorizat sau instruit, după caz, pentru mașina de ridicat respectivă.

În vederea autorizării funcționării mașinii de ridicat, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
efectuează sau se asigură că verificările și încercările prevăzute în cele ce urmează sunt efectuate
cu rezultate corespunzătoare.
Notă: Verificările și încercările tehnice menționate mai jos se fac în condițiile prevăzute de prezenta
prescripție tehnică (PT R1/2010) dacă nu este prevăzut altfel de către producătorul mașinii de ridicat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 639 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Notă importantă: verificările tehnice enumerate mai jos sunt aplicabile (cu ajustările necesare
pentru a se compatibiliza cu specificul fiecărui tip de mașină de ridicat în parte !) pentru autorizarea
funcționării (și nu numai! – chiar și pentru verificările tehnice periodice din timpul exploatării) tuturor
tipurilor de mașini de ridicat reglementate de PT R1 / 2010

a) verificări tehnice:
1) verificarea montării ansamblurilor și
subansamblurilor mașinii de ridicat conform
prevederilor documentației tehnice de însoțire și
prezentei prescripții tehnice (PT R1 / 2010);
2) verificarea îmbinărilor nedemontabile ale
structurii metalice;
3) verificarea integrității și conformității
constructive a structurii metalice;
4) verificarea amenajărilor care să permită
accesul personalului pentru efectuarea lucrărilor
de reparare, întreținere și revizie;
5) verificarea respectării gabaritelor de liberă
trecere și a spațiilor de siguranță prevăzute;
6) verificarea echipării instalației electrice cu
dispozitive de protecție și cu inscripționările
necesare;
7) verificarea verticalității turnului macaralei;
8) verificarea fixării grinzilor căilor de rulare și a
sistemului de susținere a acestora;
9) verificarea fixării mașinii de ridicat pe
postamentul de amplasare;
10) verificarea mașinii de ridicat pentru
preîntâmpinarea uzurii și pericolului de
deraiere a ansamblului roți de rulare-cale de
rulare;
11) verificarea existenței componentelor de
securitate prevăzute în documentația
tehnică;
b) încercări tehnice:
1) încercări în gol, care se efectuează prin acționarea mecanismelor mașinii de ridicat, fără ca
mașina de ridicat să fie încărcată cu sarcină; cu această ocazie se verifică și funcționarea
componentelor de securitate, cu excepția limitatorului de sarcină și/sau de moment;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 640 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2) încercări în sarcină, care se efectuează atât static cât și dinamic în condițiile stabilite de
producător prin documentația tehnică (numai după ce încercările în gol au dat rezultate
corespunzătoare), astfel:
I. încercarea statică se realizează cu sarcina de încercare
ridicată la circa 100 mm de sol, timp de 10 minute. Calculul
sarcinii de încercare trebuie să țină seama de valorile
coeficientului de încercare statică astfel încât să se poată
garanta un nivel adecvat de securitate; coeficientul de încercare
statică este 1,25 pentru mașinile de ridicat în condițiile în care
nu este precizat în documentația tehnică a mașinii de ridicat. Nu
se admite nicio deformație remanentă a structurii portante a
mașinii de ridicat.
NOTE:
1) Sarcina de încercare trebuie să fie constituită numai din greutăți verificate metrologic sau a
căror masă este determinată cu instrumente de măsură verificate metrologic.
2) La încercarea podurilor rulante, acestea trebuie să se afle în dreptul stâlpilor de susținere a căii
de rulare, iar sarcina trebuie să fie poziționată la mijlocul deschiderii podului.
3) La mașinile de ridicat care au două frâne încercarea statică se efectuează separat cu fiecare
frână în parte.
4) La mașinile de ridicat cu braț, încercarea statică se efectuează atât la raza minimă cât și la
raza maximă, sarcina de încercare fiind sarcina maximă admisă pentru pozițiile respective.
5) Pentru mașinile de ridicat, la care se poate modifica lungimea brațului sau înălțimea turnului,
încercarea se efectuează cu sarcina nominală menționată în documentația tehnică pentru
varianta respectivă.
6) La macaralele deplasabile pe căi de rulare fără șine, înainte de efectuarea încercărilor statice
se respectă următoarele:
a) poziționarea pe o suprafață dură și orizontală cu abateri maxime de ±5%;
b) utilizarea dispozitivelor de calare (stabilizatoare) astfel încât roțile să se elibereze de sarcină;
c) realizarea unei orizontalități cu abateri maxime de ± 0,5%.
7) La macarale deplasabile pe căi de rulare cu șine, se efectuează încercarea statică și
măsurarea săgeții la sarcina nominală, cu următoarele precizări:
a) săgeata elastică măsurată trebuie să se încadreze în limita
admisă, conform documentației tehnice; în cazul în care nu se face o
asemenea precizare în documentația tehnică, măsurarea săgeții nu
este obligatorie;
b) la macaralele cu două sau mai multe mecanisme, care nu pot
funcționa simultan, se efectuează încercarea statică și măsurarea
săgeții la sarcina nominală numai pentru mecanismul principal;
c) la macaralele cu două sau mai multe mecanisme, care pot lucra
simultan, se efectuează încercarea statică și măsurarea săgeții la
sarcina nominală prin suspendareasarcinii în toate cârligele sau în dispozitivele de prindere;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 641 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

d) la macaralele care au grinzile principale rezemate în două locuri și consolă, se efectuează


încercarea statică și măsurarea săgeții la sarcina nominală atât la mijlocul deschiderii cât și în
poziția extremă a sarcinii pe consolă.
II. încercările dinamice se realizează cu sarcina maximă de
utilizare multiplicată cu coeficientul de încercare dinamică numai dacă
mașina de ridicat s-a comportat corespunzător la încercarea statică,
măsurarea săgeții și încercarea de etanșeitate, după caz. Coeficientul
de încercare dinamică este egal cu 1,1 în condițiile în care nu este
precizat în documentația tehnică a mașinii de ridicat.

NOTĂ: Încercarea dinamică se efectuează numai dacă circuitul de comandă al mașinii de ridicat
permite mai multe mișcări simultane în condițiile cele mai defavorabile.

3) încercări de stabilitate la macaralele cu braț - se efectuează cu brațul așezat în poziția cea mai
defavorabilă în ceea ce privește stabilitatea macaralei.
Încercările se efectuează prin deplasarea macaralei mai întâi
cu sarcina maximă admisibilă pentru deschiderea minimă a
brațului și apoi cu sarcina maximă admisibilă pentru
deschiderea maximă a brațului;

4) încercări de etanșeitate se efectuează cu sarcina nominală, prin acționarea mecanismelor mașinii


de ridicat. După întreruperea acționării, sarcina nu trebuie să coboare timp de 10 minute peste limitele
prevăzute în documentația tehnică a mașinii de ridicat și nu trebuie să se constate scăpări de fluid;
5) alte încercări se efectuează numai dacă sunt prevăzute în documentația tehnică a mașinii de
ridicat.
După efectuarea verificărilor și încercărilor tehnice enumerate mai sus, producătorul sau
persoana juridică autorizată care a efectuat montarea, menționează rezultatele verificărilor și
încercărilor în procesul-verbal cu probe de casă.
Pentru fiecare mașină de ridicat care a obținut autorizarea funcționării se întocmește o carte a
mașinii de ridicat, ce trebuie să conțină:
a) documentația tehnică menționată în pasajele de mai sus
b) partea de evidență a verificărilor, eliberată de ISCIR, care se compune din:
1) copertă fixă;
2) parte legată cu coperta ce conține informații referitoare la amplasare și verificările tehnice
efectuate;
3) parte prevăzută cu sistem de atașare a documentelor și documentațiilor întocmite pe toată
durata de utilizare a mașinii de ridicat.
Cartea mașinii de ridicat se păstrează de către deținător / utilizator.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 642 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Automacara
Automacara reprezinta o macara cu
brat montata pe sasiul unui
autocamion si actionata de motorul
acestuia.

1. Documentatia tehnica inaintata


catre CNCIR teritorial in vederea
demararii procedurii de autorizare a
unei automacarale conform PT R1-
2010:
Pentru obtinerea autorizatiei de funcționare a unei automacarale, beneficiarul trebuie sa solicite in
scris la CNCIR teritorial, efectuarea verificarii propunând si data in acest scop.
Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii automacaralei va consta in urmatoarele
documente:
a. cererea de autorizare ISCIR a automacaralei , intocmita de RSVTI in numele detinatorului ;
b. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul
autorizat al acestuia (care consta in principal in: caracteristici tehnice; instructiuni de utilizare,
service si intretinere; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi
ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat;
caracteristicile dispozitivelor de prindere; instructiuni referitoare la transport, manipulare sau
depozitare; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
c. declaratie de conformitate tip CE al utilajului;
d. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in
utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare
decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de
functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
e. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze
ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.
Observatie in cazul prezentarii unei documentatii incomplete, aceasta va fi returnata catre
beneficiar cu specificarea documentelor lipsa.
2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea CNCIR teritorial, a autorizatiei de functionare
pentru o automacara :
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei automacarale si exploatarea acesteia conform
prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata
de catre ISCIR sa presteze o activitate de supraveghere , identificare , inregistrare a instalatiilor;
b. lucrarile de verificari / intretinere / service la automacara se vor efectua de catre o firma
autorizata ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
c. operarea automacaralei va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un
operator macara avand autorizatie valabila de macaragiu grupa A;
d. De asemenea in exploatarea macaralei sunt implicati si legatorii de sarcina ce vor beneficia
de instruire periodic, care se autorizeaza intern de catre RSVTI. Valabilitatea autorizatiei
macaragiului este de 1 an interval in care acesta poate sustine testari intermediare pana la
prelungirea autorizatiei.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 643 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Macara hidraulica
Macara hidraulica montata pe camion -
macara hidraulica cu brat telescopic
instalata pe sasiul autocamionului si
actionata de la motorul acestuia.

1. Documentatia tehnica inaintata catre


CNCIR teritorial in vederea efectuarii
procedurii de autorizare a unei macarale
hidraulice montate pe camion in
conformitate cu PT R 1 / 2010:

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a


unei macarale hidraulice montate pe sasiu de
camion, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la CNCIR teritorial, efectuarea verificarii propunand si
data in acest scop.

Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii macaralei va prezenta urmatoarea
documentatie:
a) cererea de autorizare ISCIR a automacaralei , intocmita de RSVTI in numele detinatorului ;
b) documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al
acestuia (care consta in principal in: caracteristici tehnice; instructiuni de utilizare, service si
intretinere; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de
deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; materiale utilizate la
montarea macaralei pe sasiul camionului ;caracteristicile dispozitivelor de prindere; instructiuni
referitoare la transport, ridicare , manipulare sau depozitare; descrierea operatiilor de reglare si
mentenanta);
c) declaratie de conformitate tip CE al utilajului;
d) raportul tehnic intocmit de o persoana juridica
autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru
masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de
functionare este mai mare decat durata de functionare
stabilita de producator sau mai mare decat durata
normala de functionare stabilita conform prevederilor
Hotararii Guvernului 2.139/2004;
e) declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc
de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.
Observatie: in cazul prezentarii unei documentatii incomplete, aceasta va fi returnata catre beneficiar
cu specificarea documentelor lipsa.
2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru o
macara hidraulica montata pe camion

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 644 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pentru obținerea autorizatiei de functionare a unei macarale hidraulice montate pe camion si


exploatarea acesteia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a) beneficiarul detine in cadrul firmei un
operator RSVTI, persoana fizica sau
firma autorizata de catre ISCIR sa
presteze o asemenea activitate;
b) lucrarile de intretinere-service la
macara se vor efectua de catre o firma
autorizata ISCIR pentru efectuarea
acestor operatii;
c) manevrarea macaralei va fi efectuata
de catre persoane autorizate ce vor fi
supuse unui program de instruire cu
testari periodice, respectiv avand
autorizatie valabila de macaragiu grupa
A care va fi supus unei programe de
instruire si testat anual de RSVTI (
prelungire autorizatie) si o data la 4 ani de un formator profesional ;
de asemenea in exploatarea macaralei sunt implicati si legatorii de sarcina ce vor beneficia de
instruire periodic, care se autorizeaza intern de catre RSVTI.

Macaralele acţionate pneumatic sau hidraulic


se supun şi următoarelor încercări cu sarcina
nominală:
 încercarea de etanşeitate, care se
execută prin acţionarea mecanismului de
ridicare cu aer comprimat, respectiv
lichid, la presiune maximă; după
întreruperea acţionării sarcina nu trebuie
să coboare timp de 10 minute peste
limitele prevăzute in documentaţia
tehnică a macaralei şi nu trebuie să se
constate scăpări de fluid;
 încercarea dinamică, ce se efectuează
prin acţionarea succesivă a distribuitorului de aer, respectiv de lichid, în poziţiile opuse (ridicare,
apoi coborâre); sarcina trebuie să fie deplasată cu o viteză uniformă, fără smucituri, trepidaţii sau
înţepeniri; nu este permisă scăparea aerului, respectiv lichidului, prin garnituri şi armături;
 încercarea la scăparea bruscă a presiunii de aer sau lichid se execută cu distribuitorul în
poziţie de ridicare, desfăcându-se brusc conducta de alimentare cu aer, respectiv lichid;
sarcina nu trebuie să coboare cu o viteză mai mare de 0,15 m/min; se admite utilizarea la
această încercare a unui dispozitiv care să simuleze desfacerea bruscă a conductei de
alimentare.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 645 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pod rulant

Pod rulant este macara mobila alcatuita dintr-un pod metalic care are o cale de rulare la o
oarecare inaltime deasupra solului.
1. Documentatie tehnica de montaj pentru poduri rulante in conformitate cu PT R 1 / 2010
preliminara procedurii de autorizare
ISCIR :
Documentatia tehnica de montaj se
completeaza pentru fiecare pod rulant in
parte, care necesita o operatie de montaj la
locul de functionare, si se va anexa la cartea
podului.

Documentatia tehnica de montaj trebuie


sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a. documentatia tehnica preliminara de
montare, avizata de catreRADTP;
b. proces verbal de acceptare a
lucrarilor de montaj intocmit deRSVTI-ul detinatorului , conform ORDIN 225 / 2013 art.1 al.2.
c. documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru grinzile cailor de rulare si pentru
sistemul de sustinere a acestora, pentru pregatirea si amenajarea terenului cailor de rulare de pe sol, a
postamentelor de amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
d. abaterile constatate prin masurarea caii de rulare;
e. documente privind efectuarea imbinarilor sudate
(certificate de inspectie ale materialului, tabelul nominal cu
sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea
autorizatiilor), unde este cazul;
f. schita cuprinzând dimensiunile de gabarit si spatiile de
siguranta, cu indicarea accesului la masina de ridicat in cazul in
care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de
montare;
g. proces-verbal de probe de casă, în care sunt
consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi
supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de
persoana juridical autorizata care a efectuat montarea si semnat de detinator/utilizator;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 646 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

h. buletin de verificare a rezistentei prizei la pământ;


i. buletin de verificare a rezistentei izolatiei;
j. dovada ca structura de rezistenta a cladirii, a estacadei sau a solului poate prelua eforturile produse
de masina de ridicat, in conformitate cu legislatia aplicabila;
k. declaratia pentru lucrarile de montare efectuate
2. Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial de catre operatorul RSVTI in vederea
efectuarii procedurii de autorizare ISCIR a unui pod rulant , in conformitate cu PT R 1 / 2010:
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui pod rulant, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la
CNCIR Teritorial , efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.

Dosarul inaintat catre CNCIR Teritorial in vederea autorizarii macaralei turn va prezenta urmatoarea
documentatie:
a. cererea de autorizare a podului rulant;
b. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat
al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat; instructiuni de utilizare,
service si montaj; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate
de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni
referitoare la pregatirea personalului de deservire si, dupa caz, echipament de protectie, conditiile de
indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii, transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod de
operare a macaralei in caz unui accident sau a unei defectiuni; descrierea operatiilor de reglare si
mentenanta);
c. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
d. documentatia tehnica de montaj;
e. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare,
pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat
durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare
stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
f. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de
functionare a podului rulant, daca este cazul.
3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea CNCIR Teritorial, a autorizatiei de functionare
pentru un pod rulant
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui pod rulant si exploatarea acestuia conform
prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de
catre ISCIR sa presteze o asemenea activitate;
b. lucrarile de intretinere-service la podul rulant se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR
pentru efectuarea acestor operatii;
c. operarea podului rulant va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un masinist
pod rulant sau macaragiu avand autorizatie valabila de macaragiu grupa C (macarale deplasabile pe
cai cu sine de rulare) sau grupa E (macarale cu comanda de la sol) vizata de RSVTI-ul detinatorului
(prelungirea anuala a autorizatiei ).
d. Legatorii de sarcina sunt persoane autorizate intern de catre RSVTI prin urmarea unui
program de instruire teoretica si practica inclusiv testari periodice.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 647 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.2. Mecanisme de ridicat (PT R1 / 2010)

tipuri de mecanisme de ridicat:


- vinciuri;
- trolii;
- palane;
- dispozitive de ridicat şi tracţiune
(tirfoare);
- transpaleți

Verificarea tehnică în vederea acordării autorizării funcționării se efectuează de


inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR

pentru mecanisme de ridicat cu sarcina nominală Sn > 1 t;


Admiterea funcționării (la prima punere în funcțiune și periodic în
exploatare) se face de către RSVTI al deținătorului/utilizatorului
în conformitate cu prevederile PT R1 / 2010 și se înregistrează în
evidența deținătorului pentru:

mecanisme de ridicat cu sarcina nominală Sn < 1 t și


mecanisme de ridicat acționate manual;
Personalul de deservire instruit pentru mecanisme de ridicat, se
denumește în continuare “manevrant”.
Acceptarea manevranților se face în conformitate cu
prevederile PT CR8 / 2009 de către Deținător

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 648 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Verificările tehnice periodice în vederea acordării autorizării funcționării în continuare sau în


vederea admiterii funcționării în continuare se fac, la termenele scadente (maxim 2 ani) după
cum urmează
De către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR pentru mecanisme de ridicat, cu sarcina
nominală Sn > 5 t;

De către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de către RSVTI al


deținătorului(numai după obținerea împuternicirii scrise din partea ISCIR IT)
pentru mecanisme de ridicat, cu sarcina nominală Sn < 5 t;

Documentaţia tehnică necesară pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a


mecanismelor de ridicat va cuprinde următoarele :
 cartea mecanismului de ridicat - completată cu documentaţia de
montaj, după caz. În cazul instalaţiilor importate se va prezenta şi
documentul/dovada de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR-
INSPECT la efectuarea importului;
 declaraţia de conformitate a mecanismului de ridicat;
 procesul-verbal de probe de casă cu rezultate corespunzătoare.
Verificarea tehnică în vederea autorizării funcționării constă din:
a) verificarea principalelor elemente componente ale
mecanismului de ridicat;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină:
− statice;
− dinamice;
d) alte încercări specificate în documentația tehnică

Autorizarea de funcţionare se acordă numai dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile
prescripţiei tehnice PT R1 / 2010, printr-un proces-verbal, în care se consemnează parametrii de
funcţionare aprobaţi, precum şi data scadenţei următoarei verificări (luna şi anul), care nu va fi mai
mare de doi ani

Cartea mecanismului de ridicat se păstrează de RSVTI, autorizat de ISCIR.

Evidenţa mecanismelor de ridicat va fi ţinută de către unităţile deţinătoare într-un registru

Este interzisă acordarea autorizării de funcţionare cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficienţe
care afectează securitatea în funcţionare.

Deficienţele menţionate în procesul-verbal de autorizare trebuie să fie înlăturate în termenele


stabilite. Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal atrage după sine anularea
autorizaţiei de funcţionare, la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 649 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.3. Stivuitoare
Stivuitor ( Electrostivuitor ;
Motostivuitor ) este un
echipament utilizat pentru
manipularea unei sarcini
paletate prin ridicarea,
deplasarea si depunerea
acesteia pe o stiva formata
din sarcini asemanatoare.

1. Documentatia
tehnica inaintata catre IT
ISCIR in vederea
efectuarii procedurii de autorizare a unui stivuitor , conform PT R 1 / 2010

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la IT
ISCIR, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.

Dosarul inaintat catre IT ISCIR in vederea autorizarii stivuitorului va prezenta urmatoarea


documentatie:
a. cererea de autorizare a stivuitorului;
b. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat
al acestuia (care consta in principal in: caracteristici tehnice; instructiuni de utilizare / exploatare ,
service si intretinere; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi
ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat;
caracteristicile dispozitivelor de prindere; instructiuni referitoare la transport , ridicare , manipulare sau
depozitare de sarcini paletate ; descrierea operatiilor de
reglare si mentenanta);
c. declaratie de conformitate tip CE al utilajului;
d. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica
autorizata pentru verificari tehnice in utilizare / service /
mentenanta / intretinere, pentru masinile de ridicat care au
functionat si a caror durata de functionare este mai mare
decat durata de functionare stabilita de producator sau mai
mare decat durata normala de functionare stabilita conform
prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
e. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul
loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.

2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea IT ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru un
stivuitor
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui stivuitor si exploatarea acestuia conform prescriptiei
tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 650 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

a. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI , persoana fizica sau firma prestari
servicii autorizata de catre IT ISCIR sa presteze o activitate de supraveghere , identificare ,
inregistrare a instalatiilor;
b. lucrarile de intretinere-service la stivuitoare se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR
pentru efectuarea acestor operatii;
c. exploatarea stivuitorului va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un
operator avand autorizatie valabila de stivuitorist si care va fi supusa unei programe de instruire si
testatanual de catre RSVTI (prelungire autorizatie stivuitorist anuala) si o data la 4 ani la un
formator profesional ,abilitat de ISCIR , in vederea prelungirii autorizatiei ,conform CR 8 / 2009 ;

Repararea stivuitoarelor (stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare)

Repararea stivuitoarelor trebuie sa fie facuta de


agenti economici care dispun de mijloacele
tehnice corespunzatoare si sunt autorizati de
ISCIR. Reparatorul raspunde de alegerea
corecta a procedeelor tehnologice de executie si
de calitatea executiei si a materialelor folosite, cu
prevederile documentatiei tehnice pentru reparare
si cu instructiunile de reparare a stivuitoarelor.
Autorizatia de a repara stivuitoare nu este
necesara atunci cand reparatia se efectueaza de
producatorul instalatiei. In cadrul lucrarilor de reparare
a stivuitoarelor trebuie sa fie folosit personal calificat si
instruit anume in acest scop. Se vor lua masuri
corespunzatoare pentru prevenirea avariilor si
accidentelor la executarea lucrarilor de reparatii. La
lucrarile de reparare, reparatorul va respecta Normele
Tehnice de protectia muncii si Normele Tehnice
pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe
teritoriul Romaniei.
Lucrarile care constituie reparatii si se verifica
de inspectorii de specialitate ai IT ISCIR sau cu
acordul scris al ISCIR, de catre RSVTI al detinatorului,
sunt urmatoarele:
a) inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale
elementelor de rezistenta;
b) inlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte tipo-
dimensiuni, care difera de cele prevazute in proiectul initial;
c) modificarea de principiu a schemei electrice si hidraulice de actionare;
d) inlocuirea totala a instalatiei electrice sau hidraulice;
e) inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale stivuitorului cu alte tipo-dimensiuni,
care difera de cele prevazute in proiectul initial;
f) inlocuirea totala sau partiala a caii de rulare.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 651 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie de


reparatie din care sa rezulte lucrarile ce urmeaza a se efectua, precum si conditiile tehnice de executie,
verificari si incercari.
In vederea efectuarii verificarii tehnice a reparatiei,
unitatea reparatoare va intocmi o documentatie care va
cuprinde:
a) lista lucrarilor efectuate sau dupa caz, proiectul sau
tehnologia de reparatie;
b) certificatele de calitate ale materialelor si
subansamblelor intrebuintate; la componentele de
securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
c) fisele de omologare si specificatiile procedurilor de
sudare folosite;
d) tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat
lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
e) schema cinematica, schema electrica, hidraulica si desenul de ansamblu al instalatiei daca s-au
efectuat modificari ale acestora;
f) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor / probe de casa;
h) certificatele de conformitate si garantie ale lucrarilor executate;
i) la documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de omologare a procedurilor de sudare,
acestea putand fi inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numarul fisei de omologare (numarul dat de
unitate si ISCIR) si domeniul de valabilitate.
Documentatia tehnica de reparatii se va anexa la cartea instalatiei.
Efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie in registrul de evidenta a supravegherii si in
cartea instalatiei la rubrica evidenta exploatarii.
Unitatile autorizate de ISCIR sa efectueze reparatii la stivuitoare vor tine la zi evidenta lucrarilor
executate intr-un registru, numerotat, snuruit si parafat de ISCIR.

Intretinere si revizie stivuitoare (stivuitoare autopropulsate si translatoare stivuitoare)

Intretinerea si revizia periodica a stivuitoarelor trebuie


sa fie efectuate de o unitate autorizata de ISCIR, care
are in componenta personal calificat si instruit in acest
scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o
practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in
echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni,
ingineri).
Pentru efectuarea operatiilor de intretinere si
revizie se determina starea tehnica a stivuitorului si
principalele operatii ce urmeaza a se efectua. Acestea
constau in general din:
- curatirea stivuitorului;
- controlul pornirii motorului si al starii tehnice a bateriei de acumulatori;
- controlul sistemului de franare si de directie;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 652 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

- controlul nivelului uleiului;


- verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei
functionari a sistemului de ungere;
- ungerea si gresarea pieselor supuse frecarii,
conform schemei de ungere;
- verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor
hidraulice;
- verificarea functionarii componentelor de
securitate si reglarea acestora;
- verificarea functionarii mecanismelor stivuitorului
si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;
- verificarea elementelor de manipulare a sarcinii;
- strangerea elementelor de imbinare, a
articulatiilor, a dopurilor de golire si de control, a
piulitelor jentilor si verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;
- verificarea instalatiei electrice de comanda si semnalizare;
- verificarea rotilor de rulare si a starii pneurilor.
Intretinerea si revizia partii superioare a translatoarelor stivuitoare se face cu utilajul scos
complet dintre rafturi, de pe o platforma fixa prevazuta cu balustrade de protectie.
Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie sunt stabilite in functie de
complexitatea stivuitorului, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza.

Operațiile de intretinere si revizie executate se vor consemna in registrul de evidenta a


supravegherii stivuitorului sub semnatura.
Cartea stivuitorului trebuie să conţină:
1) partea tehnică, care va conţine:
− indicaţii privind marcarea;
− caracteristici tehnice de bază ale stivuitorului;
− caracteristicile dispozitivelor pentru prinderea şi ridicarea
sarcinii (limite de utilizare, condiţii normale de utilizare, instrucţiuni
de utilizare şi mentenanţă);
− planuri şi scheme necesare pentru :
♦ punerea în funcţiune;
♦ întreţinerea şi inspecţia (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
♦ verificarea funcţionării;
♦ reparare;
− instrucţiuni pentru :
♦ transportul stivuitorului şi subansamblelor;
♦ montare şi demontare;
♦ instalare şi reglare;
♦ contraindicaţii privind utilizarea stivuitorului;
− instrucţiuni de utilizare a stivuitorului în medii potenţial explozive, când este cazul. Această carte
trebuie să fie redactată sau tradusă în limba română.
2) Cartea stivuitorului – partea de exploatare, în care se completează procesele-verbale de
verificare şi de inspecţie. Cartea stivuitorului va fi completată cu documentaţia de montaj (acolo
unde este cazul), întocmită de montatorul autorizat de ISCIR

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 653 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.4. Nacele şi platforme autoridicătoare


Nacela - instalatie care permite stabilirea unui post de
lucru cu nivel variabil la pozitia dorita.

1. Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial


in vederea demararii procedurii de autorizare de
functionare a unei nacele PT R1-2010.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei nacele,


beneficiarul trebuie sa solicite in scris la CNCIR teritorial ,
efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.
Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii nacelei va prezenta urmatoarea
documentatie:
a. cererea de autorizare ISCIR a nacelei , intocmita de RSVTI in numele detinatorului ;
b. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat
al acestuia (care consta in principal in: caracteristici tehnice; instructiuni de utilizare, service si
intretinere; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de
deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; caracteristicile
dispozitivelor de prindere; instructiuni referitoare la transport, manipulare sau depozitare; descrierea
operatiilor de reglare si mentenanta);
c. declaratie de conformitate tip CE al utilajului;
d. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare,
pentru masini de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata
de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita
conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
e. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul
loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.

2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea CNCIR teritorial , a autorizatiei de functionare
pentru o nacela
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei nacele si exploatarea acesteia conform prescriptiei
tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a. beneficiarul este in relatie contractuala in cadrul firmei cu
un RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre IT ISCIR
in vederea asigurarii de servicii de supraveghere , identificare ,
inregistrare a instalatiilor sub incidenta ISCIR ;
b. lucrarile de intretinere-service la nacela se vor efectua
de catre o firma autorizata IT ISCIR pentru efectuarea acestor
operatii;
c. operarea nacelei va fi efectuata de catre o persoana
autorizata intern de Operatorul RSVTI in urma unei programe de
instruire;( autorizare interna manevranti / nacelisti , conform PT
CR 8 / 2009)
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 654 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare nacela / platforma ridicatoare in


parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea nacelei.
In elaborarea documentatiei tehnice de montaj trebuie sa se tina cont cel putin de urmatoarele
documente :
a) lista documentatiei de montaj, piese scrise si desenate;
b) certificat de calitate al sistemului de sustinere a acestora;
c) fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare;
d) tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu
valabilitatea autorizatiilor;
e) certificatele de calitate ale materialelor de adaos folosite la imbinarile
sudate;
f) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
g) certificatul masurarilor izolatiei, reglarii automatelor de protectie si
verificarii impotriva tensiunilor de atingere;
h) schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta;
i) procesul-verbal incheiat cu ocazia incercarilor de casa, semnat de
montator si beneficiar;
j) proiectul care a stat la baza efectuarii montajului nacelei.

Inaintea efectuarii probelor de casa trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii :


- toate lucrarile de montaj au fost complet terminate;
- toate elementele componente ale nacelei, respectiv mecanismele supuse frecarii, au fost gresate;
- componentele de securitate, franele, dispozitivele de semnalizare, aparatele de comanda si instalatia
de protectie impotriva tensiunilor de atingere au fost verificate si au corespuns;
- limitatoarelor de sfarsit de cursa au fost reglate in conformitate cu indicatiile documentatiei tehnice.

Dupa finalizarea lucrarilor de montaj se va intocmi un proces-verbal cu rezultatul probelor de casa.


Verificarile si incercarile care constituie probele de casa sunt cel putin urmatoarele:
a) verificari :
- daca s-au montat toate ansamblele si subansamblele nacelei conform documentatiei tehnice,
conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice si
normativelor in vigoare;
- daca imbinarile sudate ale constructiei metalica nu prezinta
defecte;
- daca locurile de lucru sunt usor accesibile pentru personalul
care executa lucrari de revizie, intretinere, reparare si
verificare;
- daca sunt respectate gabaritele de libera trecere si spatiile
de siguranta prevazute;
- daca instalatia electrica este echipata cu dispozitive de
protectie si prevazuta cu inscriptiile reglementare;
- daca releele electromagnetice functioneaza corespunzator;
- daca se respecta orizontalitatea nacelei/platformei
autoridicatoare;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 655 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

- daca nacelele/platformele autoridicatoare sunt legate la instalatia de protectie impotriva tensiunilor


de atingere si daca aceasta instalatie este executata corespunzator;
- daca nacela/platforma autoridicatoare este echipata cu componentele de securitate prevazute in
prezenta prescriptie tehnica;
b) încercări :
- incercari in gol, care se executa prin actionarea
nacelelor / platformelor autoridicatoare, fara ca
acestea sa fie incarcate cu sarcina; cu aceasta
ocazie se verifica si functionarea componentelor de
securitate;
- incercari sub sarcina, care se efectueaza atat static
cat si dinamic; aceste incercari se efectueaza numai
cu sarcina nominala, dupa ce incercarile in gol au dat
rezultate corespunzatoare. Montatorul are obligatia sa participe la verificarea tehnica oficiala pentru
autorizarea de functionare a nacelei/platformei autoridicatoare si sa prezinte procesul-verbal al
incercarilor de casa semnat de montator si beneficiar, care va fi anexat la cartea instalatiei.
La lucrarile de montare, montatorul vor respecta Normele Tehnice de protectia muncii specifice si
Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.

Reparare nacele si platforme autoridicatoare


Repararea nacelelor / platformelor
autoridicatoare trebuie sa fie facuta de agenti
economici care dispun de mijloacele tehnice
corespunzatoare si sunt autorizati de IT ISCIR in
acest scop.
Reparatorul raspunde de alegerea corecta a
procedeelor tehnologice de executie si de calitatea
executiei si a materialelor folosite, cu prevederile
documentatiei tehnice pentru reparare si cu instructiunile de reparare.
Autorizatia de reparare a nacelelor/platformelor autoridicatoare nu este necesara atunci cand
reparatia se efectueaza de catre unitatea constructoare a instalatiei.
La lucrarile de reparatii ale nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie folosit personal
calificat si instruit anume in acest scop.
Agentii economici autorizati de IT ISCIR
pentru reparare pot efectua si lucrari de intretinere si
revizie la nacele/platforme autoridicatoare.
La efectuarea lucrarilor de reparatii ale
nacelelor/platformelor autoridicatoare se vor lua
masuri corespunzatoare pentru prevenirea avariilor si
accidentelor.
La lucrarile de reparare, reparatorul va
respecta Normele Tehnice de protectia muncii si
Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea
incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 656 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Lucrarile care constituie reparatii sunt urmatoarele:


a) refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale structurii portante;
b) modificarea de principiu a schemei electrice sau hidraulice de actionare;
c) inlocuirea totala a instalatiei electrice sau hidraulice;
d) inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale nacelei/platformei autoridicatoare cu
alte tipo-dimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala.
Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie de
reparatie din care sa rezulte lucrarile ce urmeaza a se efectua, precum si conditiile tehnice de executie,
verificari si incercari.
In vederea efectuarii verificarii tehnice a
reparatiei, unitatea reparatoare va intocmi o
documentatie care va cuprinde:
a) lista lucrarilor efectuate sau, dupa caz, proiectul
sau tehnologia de reparatie;
b) certificatele de calitate ale materialelor si
subansamblelor intrebuintate; la componentele de
securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
c) fisele de omologare si specificatiile procedurilor
de sudare folosite;
d) tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
e) schema electrica sau hidraulica si desenul de
ansamblu al instalatiei, daca s-au efectuat modificari ale
acestora cu ocazia reparatiei;
f) certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
g) procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele
incercarilor de casa;
h) certificatele de calitate si garantie ale lucrarilor
executate;
i) la documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de
omologare a procedurilor de sudare, acestea putand fi
inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numarul fisei de omologare (numarul dat de unitate si IT ISCIR)
si domeniul de valabilitate.
Documentatia tehnica de reparatii se va anexa la cartea instalatiei. Efectuarea lucrarilor de
reparatii se va inscrie in registrul de evidenta a supravegherii nacelei/platformei autoridicatoare.
Unitatile autorizate de IT ISCIR sa efectueze reparatii la nacele/platforme autoridicatoare vor
tine la zi evidenta lucrarilor executate intr-un registru, numerotat, snuruit si parafat de IT ISCIR

Intretinere si revizie nacele si platforme autoridicatoare


Intretinerea si revizia periodica a nacelelor/platformelor
autoridicatoare trebuie sa fie executata de catre un agent
economic autorizat de IT ISCIR, care dispune de personal
calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi
si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie,
constituiti in echipe conduse de personal de specialitate
(tehnicieni, ingineri).

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 657 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Pentru efectuarea operatiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a


nacelei/platformei autoridicatoare si principalele operatii ce urmeaza a se efectua. Acestea constau in
general din:
- curatirea nacelei/platformei autoridicatoare;
- controlul nivelului uleiului si al electrolitului din
bateria de acumulatoare;
- verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei
functionari a sistemului de ungere;
- ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei
de ungere;
- verificarea uzurii cablurilor si lanturilor de tractiune si
a fixarii acestora;
- verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
- verificarea functionarii mecanismelor nacelelor/platformelor autoridicatoare si remedierea sau
inlocuirea subansamblelor uzate;
- strangerea elementelor de imbinare, a articulatiilor, verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;
- verificarea functionarii sistemului electric de forta, comanda si semnalizare;
- verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pamant, a rezistentei
prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;
- verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice.
Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie se vor stabili in functie de
complexitatea nacelei/platformei autoridicatoare, regimul de functionare si conditiile de mediu in care
lucrează.

Verificarea tehnică în vederea autorizării funcționării constă din:


a) verificarea principalelor elemente componente ale nacelei/platformei
autoridicătoare;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină: ♦ statice; ♦ dinamice;
d) încercări de stabilitate;
e) alte încercări.

Autorizarea de funcţionare se acordă numai dacă rezultatele verificării tehnice satisfac prevederile
prescripţiei tehnice PT R1-2010, printr-un proces-verbal, în care se consemnează parametrii de
funcţionare aprobaţi, precum şi data scadenţei următoarei verificări (luna şi anul), care nu va fi mai
mare de doi ani.
Evidenţa nacelelor/platformelor autoridicătoare va fi ţinută de către unităţile deţinătoare într-un registru
Agentul economic deţinător este obligat să păstreze în bune condiţiuni cartea nacelei/platformei
autoridicătoare -partea de exploatare, la care se va ataşa documentaţia tehnică.
Este interzisă acordarea autorizării de funcţionare cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficienţe
care afectează securitatea în funcţionare.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 658 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Platforma ridicatoare

Platforma ridicatoare - instalatie care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la
poziția dorită.

1.Documentatia tehnica de montaj a unei platforme - PT R1 / 2010 , preliminară efectuarii


procedurii de autorizare de functionare ISCIR :
Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare platforma in parte, care necesita o
operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea platformei. Documentatia tehnica de
montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a. documentatia tehnica preliminara de montare, avizata de catre RADTP (daca este cazul) ;
b. documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru caile de rulare si pentru sistemul
de sustinere a platformei, a postamentelor de amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
c. abaterile constatate prin masurarea caii de rulare;
d. documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie ale materialului,
tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde
este cazul;
e. schița cuprinzând dimensiunile
de gabarit si spatiile de siguranta, cu
indicarea accesului la masina de ridicat
in cazul in care nu sunt cuprinse in
documentatia tehnica preliminara de
montare;
f. proces-verbal de probe de casa, in
care sunt consemnate rezultatele
incercarilor de casa, in care sa se
specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii,
intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridical autorizata care a efectuat montarea si
semnat de detinator/utilizator;
g. buletin de verificare a rezistentei izolatiei;
h. dovada ca structura de rezistenta a cladirii poate prelua eforturile produse de platforma, in
conformitate cu legislatia aplicabila;
i. declaratia pentru lucrarile de montare efectuate;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 659 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Documentația tehnică înaintată către CNCIR teritorial în vederea demarării procedurii de


autorizare a unei platforme
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei platforme autoridicatoare, beneficiarul trebuie sa
solicite in scris la CNCIR teritorial, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.
Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii platformei autoridicatoare va contine
urmatoarea documentatie:

a. cererea de autorizare ISCIR a platformei , intocmita de RVSTI in numele detinatorului ;


b. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat
al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat; instructiuni de utilizare,
service si montaj; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate
de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni
referitoare la pregatirea personalului de deservire si, dupa caz, echipament de protectie, conditiile de
indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii, transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod de
operare a platformei in caz unui accident sau a unei defectiuni;
descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
c. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
d. documentatia tehnica de montaj;
e. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata
pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care
au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat
durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat
durata normala de functionare stabilita conform
prevederilorHotararii Guvernului 2.139/2004;
f. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in
care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a platformei, daca
este cazul.

3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru o
platforma
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei platforme autoridicatoare si exploatarea acesteia
conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie să respecte și să îndeplinească
următoarele condiții:
a. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI
(intocmirea documentatiei interne si supraveghere functionare
instalatii ) , persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR
sa presteze o asemenea activitate;
b. lucrarile de intretinere-service la platforma ridicatoare
se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR pentru
efectuarea acestor operatii;
c. operarea platformei autoridicatoare va fi efectuata de
catre personal instruit si autorizat intern de catre Operatorul
RSVTI ( manevrant ) ;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 660 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.5. Elevatoare pentru vehicule


Elevatoare auto ( electromecanic , electrohidraulic )
pentru vehicule - instalatie care serveste la
ridicarea vehiculelor pe verticala si pe distante
relativ mici.

1. Documentatia tehnica de montaj a unui


elevator auto in conformitate cu PT R1 / 2010 ,
preliminară demararii procedurii de autorizare ISCIR :

Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare elevator in parte, care necesita o
operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea elevatorului.
Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a. documentatia tehnica preliminara de montare (memoriu tehnic) , avizata de catre RADTP;
b. proces verbal acceptare a lucrarilor de montaj intocmit de RSVTI ;
c. declaratie de conformitate tip CE emisa pentru seria de fabricatie a elevatorului;
d. certificatul de omologare al producatorului de
catre un organism certificat. (valabil in cazul
producatorilor din afara spatiului comunitar).
e. documente privind efectuarea imbinarilor
sudate (certificate de inspectie ale materialului, tabelul
nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea
si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
f. schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile
de siguranta, cu indicarea accesului la masina de
ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia
tehnica preliminara de montare;
g. proces-verbal de probe de casă, în care sunt consemnate
rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de
ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii
functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridical
autorizata care a efectuat montarea si semnat de detinator/utilizator;
h. buletin de verificare a rezistentei izolatiei, verificare PRAM;
i. declaratia pentru lucrarile de montare efectuate , conform anexa 1 din
PT R1/2010;
j. Documente de atestare a calitatii pentru elementele de asamblare
utilizate (conexpanduri , ancore chimice etc.)

ATENTIE !!! : Declaratia de conformitate la beton (fiecare producator , functie de sarcina


nominala a elevatorului , mentioneaza clasa / duritatea betonului si dimensiunile placii pe care
urmeaza sa se monteze elevatorul ) emisa de statia de beton de unde acesta a fost achizitionat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 661 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Documentația tehnică înaintată către CNCIR teritorial , în vederea obținerii autorizației de


funcționare a unui elevator auto
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui elevator
auto, montatorul trebuie sa solicite in scris la IT ISCIR,
efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.
Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial , in vederea autorizarii
elevatorului auto va prezenta urmatoarea documentatie:
a. cererea de autorizare (comanda ) a elevatorului auto ,
intocmita de RSVTI in numele detinatorului ;
b. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de
producator sau reprezentantul autorizat al acestuia
(caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat;
instructiuni de utilizare / exploatare, service / intretinere si montaj; raport de incercari; descriere
succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii
legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni referitoare la pregatirea personalului de deservire si,
dupa caz, echipament de protectie, conditiile de indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii,
transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod de operare a
elevatorului in caz unui accident sau a unei defectiuni; descrierea
operatiilor de reglare si mentenanta);
c. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
d. documentatia tehnica de montaj;
e. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata
pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care
au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat
durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat
durata normala de functionare stabilita conform
prevederilorHotararii Guvernului 2.139/2004;
f. declaratia pe propria raspundere a detinatorului / utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de
functionare a elevatorului auto, daca este cazul.
3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea IT ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru un
elevator auto
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui elevator auto si exploatarea acestuia conform
prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a. beneficiarul deține în cadrul firmei un operator RSVTI,
persoana fizica sau firma autorizata de catre IT ISCIR sa
presteze o activitate de supraveghere , identificare , inregistrare
a instalatiilor ;
b. lucrarile de intretinere-service la elevatorul auto se vor
efectua de catre o firma autorizata IT ISCIR pentru efectuarea
acestor operatii;
c. operarea elevatorului va fi efectuata de catre o
persoana autorizata de catre RSVTI pe baza unei programe de
instruire si examinata periodic ( autorizat ca manevrant / elevatorist) ;
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 662 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Sisteme parcare automatizate

Sisteme de parcare automatizate montate in cladiri de birouri si ansambluri rezidentiale -


instalatie care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la pozitia dorita.

1. Documentația tehnică de montaj sistem de parcare - PT R1 / 2010, preliminară demarării


procedurii de autorizare a funcționării de către ISCIR :

Documentația tehnică de montaj se completeaza pentru fiecare sistem de parcare in parte, care
necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea sistemelui de parcare.
Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a. documentatia tehnica preliminara de montare,
avizata de către RADTP ( responsabil cu avizarea
documentatiei tehnice preliminare la montaj);
b. proces verbal de acceptare a lucrărilor de
montaj emis de RSVTI ( responsabil cu supravegherea
si verificarea tehnica a intalatiilor sub incidenta
ISCIR) ;
c. documente care atesta calitatea lucrarilor de
montare pentru caile de rulare si pentru sistemul de
sustinere a sistemului de parcare, a postamentelor de
amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
d. abaterile constatate prin masurarea caii de rulare;
e. documente privind efectuarea imbinarilor sudate
(certificate de inspectie ale materialului, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea
si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
f. schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la
masina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de montare;
g. proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in
care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii
functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridical autorizata care a efectuat
montarea si semnat de detinator/utilizator;
h. buletin de verificare a rezistentei izolatiei;
i. dovada ca structura de rezistenta a cladirii poate prelua eforturile produse de sistemul de
parcare , in conformitate cu legislatia aplicabila;
j. declaratia pentru lucrarile de montare efectuate;
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 663 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

2. Documentația tehnică înaintată către CNCIR teritorial în vederea demarării procedurii de


autorizare a unui sistem de parcare :

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui sistem de parcare , beneficiarul trebuie sa solicite
in scris la IT ISCIR, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop. Dosarul inaintat catre
CNCIR teritorial in vederea autorizarii sistemului de parcare va prezenta urmatoarea documentatie:
a. cererea de autorizare a sistemului de parcare ;
b. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat
al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat; instructiuni de utilizare,
service si montaj; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate
de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni
referitoare la pregatirea personalului de deservire si, dupa caz, echipament de protectie, conditiile de
indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii, transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod
de operare a sistemului de parcare in caz unui accident sau a unei defectiuni; descrierea operatiilor
de reglare si mentenanta);
c. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
d. documentatia tehnica de montaj;
e. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare,
pentru instaltii / echipamente de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai
mare dect durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de
functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
f. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul
loc de functionare a sistemului de parcare, daca este cazul

3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea


IT ISCIR, a autorizataiei de functionare pentru
un sistem de parcare
Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a
unui sistem de parcare si exploatarea acesteia
conform prescriptiei tehnice PT R1-2010,
beneficiarul trebuie sa respecte si sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a. beneficiarul detine in cadrul firmei un
operator RSVTI, persoana fizica sau firma
autorizata de catre IT ISCIR sa presteze o
asemenea activitate;
b. lucrarile de intretinere-service la sistemul
de parcare se vor efectua de catre o firma
autorizata IT ISCIR pentru efectuarea acestor
operatii;
c. operarea sistemului de parcare va fi efectuata de catre o persoana autorizata autorizata intern
de catre Operatorul RSVTI in urma unui program de instruire pe baza caruia va fi supus testarii
periodice; ( daca este cazul).

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 664 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.6. Trape de scenă şi trape de decoruri PT R 18 – 2003

Trapele de scenă se clasifică astfel:


a) după amplasare: - trape montate în casa scenei;
- trape montate în sală;
- trape montate în buzunarele scenei.
b) după modul de acţionare: - cu acţionare manuală;
- cu acţionare mecanică (electrică, hidraulică, pneumatică etc.);
- cu acţionare mitxtă (manuală şi mecanică).
Autorizarea de funcţionare
Trapele de scenă şi instalaţiile de cortine pentru incendiu din
sălile de spectacol care fac obiectul prescripţiei tehnice PT R 18 –
2003, pot fi date în exploatare numai dacă au autorizaţie de
funcţionare eliberată după caz fie de către ISCIR IT în a cărei
rază de activitate se află instalaţiile respective, fie de către
deţinător prin RSVTI

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 665 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cortine pentru incendiu

Cortinele pentru incendiu (mai corect ar putea fi denumite ”cortine anti incendiu”) sunt confecționate
din țesături capabile să reziste la temperaturi ridicate și tensiuni mecanice. De obicei, ele sunt
confecționate din Zetex, un material de înaltă tehnologiețesut din fire textilizate pe bază de silice,
care este utilizat în prezent în locul materialului folosit pe scară largă în trecut: azbest.
Notă de siguranță:
Producătorii recomandă testarea funcționării tuturor sistemelor de ”cortine pentru foc” cel puțin la
fiecare 90 de zile. ”Cortinele pentru foc” trebuie fie
inspectate de o persoană calificată.
Cerințe esențiale
”Cortinele pentru foc” sunt destinate să restricționeze
trecerea căldurii, flacără, gaze și fum din zona scenei
în zona audienței în timp ce publicul este evacuat.
Acestea trebuie să poată fi acționate / ”lăsate” fie
automat fie manual.
Trebuie să reziste la o căldură extraordinară.
Trebuie să fie impermeabile la fum și gaze.
Trebuie să fie capabile să reziste la un tensiuni / impact fizic semnificative.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 666 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

”Cortina pentru foc”- este o perdea / o cortină realizată dintr-


o țesătură „ignifugă”, și are o dimensiune mai mare decât
deschiderea pro-scenei.
”Cortina pentru foc”- este amplasată pentru a atârna foarte
aproape de partea din spate a proscenei
Este depozitată deasupra proscenei

Ghidaje pentru ”Cortina pentru foc” -


Marginile verticale ale ”Cortinei pentru
foc”- sunt ghidate de cabluri care sunt
așezate în interiorul canalelor metalice
(cu buzunare de fum) din fiecare parte
a proscenei
Cele mai frecvente instala ții sunt cu ridicare totală verticală, ceea ce necesită ca suprafa ța de
deasupra prosceniei să fie mai mare decât înălțimea proscen ei;
Există și sistemul de ”pliere tip acordeon” pe vericală a cortinei, care necesi tă un spațiu deasupra
proscenei mai puțin de jumătate din înălțimea proscenei.
Sistemul are o structură destul de complicată care conține rigidizări metalice, contragreutăți,sisteme
de etanșare cu șicane în pereții laterali ai proscenei și inele de prinder e fuzibile care se topesc la
1600C, permițând căderea automată a cortinei în caz de incendiu.
Verificări tehnice în vederea autorizării de func ționare
La data stabilită pentru verificare, montatorul şi deţinătorul trebuie să pregătească trapa sau instalaţia
de cortină pentru incendiu şi să pună la dispoziţie echipamentul şi sarcinile pentru încercări. De
asemenea, va asigura şi personalul de manevrare şi deservire necesar.
La verificare nu trebuie să lipsească RSVTI -responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a
instalaţiilor al deţinătorului şi montatorului , autorizaţi de ISCIR
Pentru autorizarea funcţionării unei instalaţii, la prima punere în funcţiune, deţinătorul va depune la
ISCIR IT, o cerere scrisă la care va anexa următoarele:
a) cartea trapei (cortinei) - partea de construcţie;
b) cartea trapei (cortinei)- partea de montaj;
c) procesul - verbal cu probe de casă cu rezultate corespunzătoare;
d) document/dovadă de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR în conformitate cu reglementările
ISCIR în vigoare la data efectuării importului (în cazul instalaţiilor procurate din import cartea trapei
(cortinei) - partea de construcţie va fi tradusă în limba română.
Evidenţa trapelor şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu va fi ţinută de către deţinători într-
un registru
Deţinătorul este obligat să păstreze în bună stare cartea trapei (cortinei) şi să o transmită odată cu
trapa (cortina) în cazul transferării acesteia

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 667 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.7. Echipamente de agrement – montate în parcuri de distrac


ții și
locuri de joacă (PT R 19 – 2002)

În vederea autorizării funcționării a instalațiilor și echipamentelor din parcurile de distracții, CNCIR


utilizează următoarea procedură / program de verificări tehnice (de inspecție) la deținător / utilizator:

PROGRAM DE INSPECŢIE
1. Denumire instalație /echipament :
Echipamente și instalații montate și utilizate
în cadrul parcurilor de distracții
2. Tip inspecție:
Inspecție tehnică în utilizare
Inspecție tehnică în utilizare după reparare
Inspecție tehnică în vederea autorizării funcţionării
3. Metode de inspecţie / încercare / verificare:
3.1 Procedura de inspecţie: PIT-INSP-12
3.2 Prescripţia tehnică: PT R19 / 2002
4. Facilităţi şi echipamente de inspecţie/verificare/încercare specifice fiecărui tip de instalație
/echipament puse la dispoziție de deținător/ întreținător (echipamente de măsurare și monitorizare
verificate metrologic).
5. Cerinţe privind securitatea inspectorului: PG-INSP-16, cerințe specifice SSM și SU.
6. Activităţile de inspecţie:
I. Verificări preliminare
6.1. Documentație tehnică, registru de supraveghere etc.
II. Verificări tehnice
6.2. Gabarite de liberă trecere , panouri de protecție, spații de siguranță, zone de evacuare
6.3. Structura portantă.
6.4. Sistemul electric de funcționare
III. Încercări tehnice
6.5. Încercări în gol (fără sarcină)
6.6. Încercări în sarcină
6.7. Alte verificări și încercări conform documentației tehnice

7. Elaborarea Raportului de inspecţie.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 668 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Deţinătorul parcului de distracţii sau a spaţiului de joacă trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare a
acestora, indiferent dacă se află pe un amplasament temporar sau definitiv.
Echipamentele şi instalaţiile montate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă, noi sau vechi
montate din nou, pot fi date în exploatare numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate
de ISCIR–IT.

Înainte de punerea în funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor pentru agrement pe un nou


amplasament, deţinătorul acestora trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat respectă cerinţele
esenţiale de securitate;
b) să încheie un contract cu deţinătorul parcului de distracţii sau spaţiului de joacă din care să
rezulte cel puţin acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agrement şi
perimetrul pentru amplasare, în cazul în care cele două calităţi nu sunt cumulate de aceiaşi
persoană fizică sau juridică;
c) să efectueze o analiză de risc în exploatare conform metodologiei elaborate de ISCIR
d) să se asigure că pe fiecare echipament sau instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi
vizibil datele de identificare ale producătorului precum şi denumirea, seria, anul de fabricaţie şi
caracteristicile tehnice ale echipamentului/instalaţiei;
e) să se asigure că pe fiecare echipament sau instalaţie sunt inscripţionate lizibil, durabil şi
vizibil categoriile de vârstă, limitele de greutate şi înălţime ale consumatorilor;
f) să obţină autorizaţia de funcţionare a echipamentului sau instalaţiei din partea ISCIR

Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune

Autorizarea de funcţionare pentru echipamentele şi instalaţiile


montate şi utilizate în parcurile de distracţii şi spaţiile de joacă
se eliberează de ISCIR

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 669 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare deţinătorul echipamentului/ instalaţiei va depune la


ISCIR IT (în realitate la CNCIR IT) o documentaţie care va cuprinde:

a) cartea echipamentului/instalaţiei – partea de construcţie,


b) cartea echipamentului/instalaţiei – partea de montaj;
c) copie legalizată de pe documentul încheiat cu deţinătorul spaţiului pe care va fi amplasat
echipamentul;
d) procesul–verbal cu rezultatele încercărilor de casă;
e) procedura de inspecţie şi întreţinere a echipamentului/instalaţiei care trebuie să conţină cel
puţin următoarele:
- gradul de calificare al personalului tehnic de deservire
folosit;
- instrucţiuni de întreţinere;
- verificări tehnice periodice;
- încercările şi verificările stabilite de proiectant;
f) certificatul privind măsurătorile împotriva tensiunilor de atingere (unde este cazul);
g) certificatul privind continuităţile electrice (unde este cazul);
h) certificatul privind rezistenţa de izolaţie (unde este cazul);
i) certificat privind pregătirea şi amenajarea terenului;
j) certificat privind reglarea automatelor şi instalaţiei de protecţie (unde este cazul);
k) dovada/documentul de luare în evidenţă eliberat de ISCIR-INSPECT (dacă este cazul);
l) declaraţia de conformitate.

 Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să pregătească


echipamentul / instalaţia având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare,
precum şi utilajul şi sarcinile pentru încercări.
 De asemenea, trebuie să asigure personalul de deservire şi auxiliar necesar.
 De la verificarea tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT, al
deţinătorului şi personalul tehnic de specialitate pentru verificarea lucrărilor de montare–
demontare al montatorului.
 În cazul echipamentelor/instalaţiilor închiriate, la verificarea tehnică va participa atât RSVTI, al
deţinătorului cât şi cel din unitatea care a închiriat echipamentul / instalaţia.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 670 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.8. Ascensoare de persoaneși mărfuri și ascensoare pentru șantiere


de construcții, (PT R2 / 2010)

Ascensoare / Lifturi / Montcharge - uri - Cabină sau platformă utilizată la transportul pe verticală
a persoanelor sau a materialelor.

1. Pentru demararea procedurii de autorizare de funcționare a unui ascensor,


montatorul trebuie să solicite în scris la CNCIR teritorial , efectuarea verificării
propunând și data în acest scop.
Dosarul înaintat către CNCIR teritorial în vederea autorizarii ascensorului va conține următoarea
documentație:
a. cererea de autorizare ISCIR a ascensorului , întocmită de RSVTI în numele detinatorului;
b. instructiuni de exploatare, utilizare, intretinere traduse in limba romana;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 671 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

c. declaratie de conformitate tip CE tradusă în limba română pentru componentele de securitate


cât și pentru montaj;
d. certificat prize de pamant;
e. certificat de compatibilitate electromagnetică ( va fi înmânat de montator sau producator);
f. proiectul de montaj ( planuri, scheme, desene de montaj in cladire, calcule de rezistenta);
g. scheme electrice sau hidraulice;
h. procesul-verbal de probe de casa intocmit de firma montatoare;

2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea IT ISCIR, a autorizatiei de functionare a unui
ascensor si exploatarea acestuia conform prescriptiei tehnice PT R2 - 2010, beneficiarul trebuie
să respecte și să indeplineasca urmatoarele condiț ii:
a. beneficiarul deține în cadrul firmei un operator RSVTI (responsabil supraveghere si
verificare tehnica ISCIR ) , persoana fizica sau firma autorizata de catre IT ISCIR sa presteze o
asemenea activitate;
b. lucrările de intretinere-service / verificari tehnice la ascensor se vor efectua de catre o
firma autorizata IT ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
c. operarea ascensorului va fi efectuata de catre o persoană autorizată în urma unui
program de instruire ( liftier );

Verificări tehnice în vederea autorizării func ționării

La verificarea tehnică în vederea autorizării funcționării


ascensorului trebuie să participe reprezentantul montatorului,
reprezentantul dețin ătorului / utilizatorului, reprezentantul persoanei
juridice autorizate care asigură întreținerea și revizia ascensorului,
personalul de deservire și numai unde este cazul, la solicitarea
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altă persoană
implicată în montarea, întreținerea și revizia ascensorului.
Verificările și încercările tehnice care se efectuează sunt
următoarele:
a) verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină, statice și dinamice;
d) alte încercări prevăzute de producătorul ascensorului sau de o persoană
juridică autorizată pentru verificări tehnice în utilizare pentru
investigații/examinări cu caracter tehnic, după caz.
Verificările și încercările tehnice de mai sus se efectuează în
condițiile prevăzute de prezenta prescripție tehnică PT R2 - 2010,
dacă nu este altfel prevăzut de către montatorul ascensorului.
Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate lua în considerare
verificările și încercările tehnice efectuate de organismul notificat cu
ocazia certificării ascensorului, dacă acestea sunt menționate în
certificatul de inspecție finală, prezentat de către montatorul
ascensorului.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 672 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.9. Instalații de transport pe cablu pentru persoane și materiale.


PT R7/2003, PT R 8/2003, PT R 9/2003, PT R 10/2003, PT R 11/2003, PT R 12/2003, PT R 16/2003

”instalațiile de transport pe cablu persoaneși materiale ” formează o ”familie de instala ții” care
conține diverse echipamente ce funcționează conform unor principii comune. Chiar dacă fiecare tip de
instalație de ”transport pe cablu” dintre cele enumerate mai sus are unele caracteristici constructiv –
funcționale specifice, ceea ce face ca aceste instalații să se diferențieze între ele, totuși există un
”nucleu” de reguli comune care sunt specificate în prescripțiile tehnice aferente fiecărui tip de instalație
și care face posibilă tratarea unitară a verificărilor tehnice în exploatare, după cum urmează:
În componența majorității instalațiilor de transport pe cablu regăsim următoarele subsisteme:

 cabluri şi elemente de legătură;


 trolii şi frâne;
 dispozitive mecanice:
 dispozitive de întindere a cablurilor;
 dispozitive mecanice din staţii;
 dispozitive mecanice pentru traseul instalaţiei.
 vehicule:
 cabine;
 dispozitive de suspendare;
 căruciorul vehiculului.
 echipamente electrotehnice:
 echipamente de comandă, supraveghere şi securitate;
 echipamente de comunicare şi
semnalizare;
 echipament de paratrăsnet şi de legare
la pământ.
 echipament de salvare:
echipament de salvare fix;
echipament de salvare mobil.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 673 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Cerințe de securitate
Securitatea persoanelor
Securitatea utilizatorilor, a personalului de deservire şi a terţelor
persoane este o cerinţă fundamentală pentru proiectarea, construirea şi
exploatarea instalaţiilor.
Principii de securitate
Instalaţia trebuie să fie proiectată, realizată, exploatată şi întreţinută
aplicându–se următoarele principii, în ordinea indicată:
a) eliminarea sau, dacă aceasta nu este posibil, reducerea riscurilor prin
specificaţii de proiectare şi construire;
b) definirea şi aplicarea măsurilor necesare de protecţie împotriva
riscurilor ce nu pot fi eliminate prin specificaţiile de proiectare şi
construire;
c) definirea şi enunţarea măsurilor de precauţie ce trebuie luate pentru
evitarea riscurilor care nu pot fi eliminate complet prin specificaţiile şi
măsurile prevăzute mai sus.
ANALIZA DE SECURITATE
Analiza de securitate care se realizează pentru instalațiile de transport pe cablu persoane și
materiale trebuie să ia în considerare toate modurile de operare avute în vedere. Analiza trebuie să se
efectueze conform unei metode stabilite sau recunoscute de ISCIR şi să ia în considerare
complexitatea instalaţiei care este supusă analizei.
Scopul analizei este de a asigura ca proiectul şi configuraţia instalaţiei să aibă în vedere condiţiile
locale de amplasare, precum şi situaţiile cele mai defavorabile, pentru a garanta îndeplinirea condiţiilor
de securitate.

Analiza de securitate trebuie să acopere şi dispozitivele de securitate şi efectul pe care îl produc în


instalaţie şi în subsistemele asociate pe care acestea le acţionează, astfel încât acestea:
a) să poată reacţiona la o primă defecţiune sau la o defecţiune detectată, astfel încât să rămână una
din următoarele situaţii: într–o stare care garantează
condiţiile de securitate, într–o capacitate de
funcţionare redusă, să fie oprite în condiţii de
securitate; sau
b) să fie redundante sau supravegheate; sau
c) să fie realizate astfel încât probabilitatea ca
acestea să se defecteze să poată fi evaluată şi să fie
de un nivel comparabil cu cel atins de dispozitivele
de securitate care îndeplinesc prevederile lit. a) şi b).

Analiza de securitate conduce la inventarul riscurilor şi situaţiilor periculoase şi la determinarea listei


componentelor de securitate
Rezultatul analizei de securitate se consemnează într–un raport de securitate.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 674 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Autorizarea de funcţionare la prima punere în funcţiune

Autorizarea de funcţionare pentru instalațiile de transport pe cablu persoane


și materiale se
eliberează de ISCIR IT.
În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, deţinătorul telecabinei va depune la ISCIR IT (în
realitate la CNCIR Teritorial), în raza căreia se află montată instalaţia, o documentaţie care va
cuprinde:
a) cartea instalației de transport pe cablu (partea de construcţie şi montaj);
b) declaraţiile de conformitate CS sau CE pentru componentele de securitate şi pentru subsisteme;
c) procesul–verbal cu rezultatele încercărilor de casă;
d) raportul încheiat în urma efectuării analizei de securitate (în copie);
e) procedura de verificare şi întreţinere a instalației de transport pe cablu, care trebuie să conţină cel
puţin următoarele:
- gradul de calificare al personalului tehnic de deservire şi de exploatare (mecanici
trolişti) folosit;
- instrucţiuni de întreţinere;
- verificări tehnice periodice;
- încercările şi verificările stabilite de proiectant;
f) copie de pe documentul/dovada de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR (dacă este cazul);
g) un memoriu tehnic al cărui conţinut este prezentat mai jos:

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 675 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Până la data stabilită pentru verificarea tehnică, deţinătorul trebuie să pregătească instalația de
transport pe cablu, având încercările de casă efectuate cu rezultate corespunzătoare, precum şi
utilajul şi sarcinile pentru încercări.
De asemenea, trebuie să asigure personalul de
deservire şi auxiliar necesar. De la verificarea
tehnică nu trebuie să lipsească RSVTI, autorizat
de ISCIR–INSPECT IT, al deţinătorului şi
personalul tehnic de specialitate pentru verificarea
lucrărilor de construire (montare) al
constructorului (montatorului).
În cazul instalațiilor de transport pe cablu
închiriate, la verificarea tehnică va participa atât
RSVTI, autorizat de ISCIR, al deţinătorului cât şi
cel din unitatea care a închiriat instalaţia.

Verificarea tehnică la prima punere în funcţiune


Înainte de începerea verificării tehnice, deţinătorul (persoană fizică sau juridică) va efectua instructajul
de protecţia muncii persoanelor participante la această activitate. Celelalte persoane trebuie să fie
îndepărtate din raza de acţiune a instalației de transport pe cablu. Verificarea tehnică va fi condusă
de către inspectorul de specialitate al ISCIR.

Verificarea tehnică trebuie să stabilească dacă:


a) există cartea instalației de transport pe cablu (partea
de construcţie şi montaj), este completă şi corespunde cu
telecabina prezentată pentru verificarea tehnică;
b) instalația de transport pe cablu a fost executată,
echipată şi instalată în conformitate cu documentaţia
tehnică a acesteia;
c) instalația de transport pe cablu supusă la încercările
şi verificările prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă a
corespuns şi funcţionează în condiţii de securitate;
d) este asigurată întreţinerea, revizia şi supravegherea tehnică şi există personalul de exploatare
(mecanici trolişti) şi deservire instruit;
e) construcţia instalației de transport pe cablu şi îmbinările demontabile şi nedemontabile nu
prezintă defecte vizibile;
f) instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi este prevăzută cu
inscripţionările specifice necesare;
g) există certificatul privind măsurările împotriva tensiunilor de atingere;
h) există certificatul privind continuităţile electrice;
i) există certificatul privind rezistenţa de izolaţie;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 676 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

k) a fost elaborat regulamentul de exploatare, verificându–se prin sondaj dacă acesta este
cunoscut de mecanicii trolişti şi de către personalul de deservire;
l) există documentul (dovada) de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR–INSPECT (dacă este cazul).

Verificarea tehnică constă din:


a) verificarea principalelor elemente componente;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină;
d) alte încercări.
Încercările în gol, în sarcină şi alte încercări se vor efectua în conformitate cu instrucţiunile elaborate
de producătorul telecabinei sau de proiectant.

Autorizarea funcţionării se acordă numai dacă la verificarea tehnică oficială se constată


îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în prescripţia tehnică aplicabilă.

Autorizarea funcţionării şi parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data (luna şi anul) stabilită
pentru următoarea verificare tehnică periodică (la scadenţă) se înscriu într–un proces–verbal

Scadenţa următoarei verificări nu va fi mai mare de 1 an.

Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare pentru instalația de transport pe cablu în


următoarele cazuri:
a) lipsesc sau funcţionează defectuos componentele de securitate şi subsistemele telecabinei;
b) grupurile de antrenare (principal şi de rezervă) nu sunt în bună stare de funcţionare;
c) nu au fost efectuate sau nu se prezintă buletinele cu rezultatul examinărilor nedistructive ale
subsistemelor prevăzute de
proiectant sau de producător;
d) rezultatele examinărilor
nedistructive sunt
necorespunzătoare;
e) nu este asigurat personalul de
exploatare (mecanici trolişti)
autorizat şi personalul de
deservire instruit;
f) dispozitivele de frânare
prevăzute de proiectantul
instalației de transport pe cablu
funcţionează defectuos sau
prezintă jocuri peste limitele admise;
g) protecţia împotriva tensiunilor de atingere lipseşte sau este executată defectuos, creând pericol de
electrocutare;
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 677 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

h) lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice prevăzute în


documentaţie;
i) instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
j) dispozitivele de semnalizare şi telecomunicaţie prezintă deranjamente;
k) modul de fixare a elementelor de rezistenţă, elementelor de tracţiune şi dispozitivelor de prindere nu
este corespunzător, putând genera avarii sau accidente;
l) se constată fisuri la elementele de rezistenţă;
m) sunt slăbite sau lipsesc elementele de îmbinare (şuruburi sau nituri);
n) există deformaţii permanente vizibile la construcţia metalică;
o) încercările cu sarcină şi suprasarcină nu au avut rezultate corespunzătoare;
p) lipsa mijloacelor de salvare individuală;
q) suprafaţa terenului pe care este amplasată instalația de transport pe cablu prezintă denivelări sau
obstacole care pun în pericol funcţionarea acesteia în condiţii de securitate;
r) terenul pe care este amplasată instalația de transport pe cablu nu asigură rigiditatea necesară
funcţionării;
s) nu sunt afişate instrucţiunile de utilizare sau de interzicere a accesului în zonele periculoase (în
limba română şi în alte limbi);
t) dacă se constată orice altă defecţiune care poate periclita siguranţa în funcţionare;
u) nu se poate identifica instalaţia corespunzătoare documentaţiei prezentate;
v) platformele şi accesul la instalația de transport pe cablu nu asigură protecţia utilizatorului
(calitatea suprafeţelor, deformaţii, goluri, lipsă balustrade mână curentă etc.);

În cazul constatării deficienţelor menţionate mai sus inspectorii de specialitate le vor consemna într–un
proces–verbal, încheiat în două exemplare, originalul urmând a fi păstrat de deţinător.

După acordarea autorizaţiei de funcţionare, ISCIR IT va elibera cartea instalația de


transport pe cablu.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 678 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

5.2.10 . Scări și trotuare rulante PT R8 / 2010

Scari rulante - instalatii antrenate mecanic, avand un sir de trepte, fara sfarsit destinate
transportului de persoane intr-o directie ascendenta sau descendenta.
Trotuare rulante - instalatii antrenate mecanic, avand o banda fara sfarsit, fara trepte, destinata
transportului de persoane pe acelasi nivel sau intre niveluri diferite;
Scari rulante sau trotuare rulante pentru serviciu public - instalatii ce indeplinesc urmatoarele
conditii:
1) fac parte dintr-un sistem de transport public cu intrari si iesiri incluse;
2) sunt corespunzatoare pentru asigurarea unei deserviri, utilizari, functionari regulate timp
de aproximativ 140 ore/saptamana cu o sarcina putand atinge pana la 100% din sarcina de
franare timp de cel putin 0,5 h intr-o perioada de 3 ore.

In conformitate cu PT R 8 / 2010 pentru demararea procedurii de autorizare de functionare a scării


rulante / trotuarului rulant, detinatorul / utilizatorul trebuie sa inainteze la ISCIR o cerere
prin operatorul RSVTI , insotita de următoarele documente:
a) documentatie tehnica a scarii rulante / trotuarului rulant;
b) declaratie de conformitate CE a scarii rulante / trotuarului rulant, intocmita de producatorul
scari rulante/trotuarului rulant sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in
Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, dupa caz;
c) buletin de verificare a rezistentei de izolatie;
d) documentatie tehnica de montare mentionata la art. 9 alin. (2), intocmita de catre montator;
(intocmirea acesteia este coniționată de obținerea acceptului la montaj emis de RSVTI ).
e) raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in
utilizare, pentru scarile rulante/trotuarele rulante care au functionat si a caror durata de
functionare este mai mare durata de functionare stabilita de producator, sau in lipsa
acesteia durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului
2.139/2004.
f) declarația pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze
ultimul loc de functionare a scarii rulante/trotuarului rulant, daca este cazul autorizatie
funcționare inițiala.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 679 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

Documentatia tehnica a scarii rulante/trotuarului rulant trebuie sa contina cel putin


urmatoarele:
a) desenul de ansamblu a scarii rulante/trotuarului rulant;
b) instructiunile de utilizare / exploatare , instructiunile de
montare, instructiunile de intretinere / verificari periodice si
revizie ale scarii rulante/trotuarului rulant, redactate sau
traduse in limba romana.
c) informatii privind inscriptionarea: denumirea si adresa
producatorului, marcajul de conformitate CE aplicat pe scara
rulanta / trotuarul rulant, indicarea modelului sau a tipului
scarii rulante / trotuarului rulant, numarul de fabricatie si anul
de fabricatie ale /al scarii rulante / trotuarului rulant;
d) caracteristicile tehnice ale scarii rulante / trotuarului rulant:
1) datele de identificare ale scarii rulante / trotuarului rulant;
2) parametrii tehnici ai scarii rulante / trotuarului rulant;
3) caracteristicile cablurilor / lanturilor ale scarii rulante / trotuarului rulant;
4) caracteristicile componentelor de securitate ale scarii rulante/trotuarului rulant;
5) schemele circuitelor de comanda si protectie, precum si descrierile si explicatiile
necesare pentru intelegerea functionarii scarii rulante / trotuarului rulant; schemele
electrice pot fi limitate la circuitele necesare pentru evidentierea componentelor de
securitate.

La verificarea tehnică în vederea autorizării funcționării scării rulante / trotuarului rulant , efectuată de
către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, trebuie să participe RSVTI al
deținătorului/utilizatorului, RSL al persoanei juridice autorizate care asigură întreținerea și revizia scării
rulante/trotuarului rulant și, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altă
persoană implicată în întreținerea și revizia scării rulante / trotuarului rulant.

Verificările și încercările tehnice care se efectuează la scara rulantă/trotuarul rulant sunt următoarele:
a) verificarea elementelor componente principale;
b) încercări în gol;
c) încercări în sarcină, statice și dinamice;
d) alte încercări, prevăzute de producătorul scării
rulante/trotuarului rulant sau de persoana autorizată
pentru verificări tehnice în utilizare pentru
investigații/examinări cu caracter tehnic, după caz.

Dacă rezultatele verificărilor tehnice sunt corespunzătoare, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR
întocmește un proces-verbal de verificare tehnică prin care se acordă autorizarea funcționării scării
rulante/trotuarului rulant, stabilindu-se data (ziua, luna și anul) efectuării următoarei verificări tehnice
periodice, care este de maxim un an.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 680 of 911