Sunteți pe pagina 1din 67

Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A

7. Autorizarea / Prelungirea valabilităţii autorizaţiilor


PERSONALULUI DE DESERVIRE
7.1. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte,
7.2. Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune,
7.3. Fochist cazane conduse de calculator,
7.4. Laborant operator centrale termice,
7.5. Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane,
7.6. Operator umplere recipiente GPL,
7.7. Îmbuteliator fluide sub presiune,
7.8. Macaragiu,
7.9. Stivuitorist,
7.10. Liftier,
7.11. Mecanic trolist.
Prescripția tehnică PT CR 8-2009 stabilește modul în care se face autorizarea
personalului de deservire de către ISCIR
Art. 1 (1) Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea
autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării
condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor. (2) Prevederile prezentei prescripţii
tehnice se aplică doar în măsura în care nu există alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în
legislaţia comunitară de armonizare.

Art. 5 (1) Personalul nominalizat la art. 2, tabelul 1 (este prezentat în Cuprinsul de mai sus !)

este examinat în vederea autorizării


de către ISCIR

după absolvirea unui program de


formare profesională.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 821 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

fac excepţie cetăţenii unui stat


membru al Uniunii Europene sau
stat semnatar al Acordului privind
Spaţiul Economic European care au
absolvit în statul membru de origine
un program de formare profesională
echivalent cu cel prevăzut în prezenta
prescripţie tehnică.

Programele de formare
profesională în vederea
autorizării personalului se
organizează de furnizori de
formare profesională avizaţi şi
autorizaţi

Examenul în vederea autorizării


personalului de deservire se
organizează de furnizorul de
formare profesională care are
obligaţia să asigure condiţiile
necesare pentru buna
desfăşurare a acestuia
Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc condiţii:

a) au împlinit vârsta minimă de 18


ani;

b) deţin fişa de aptitudini de


medicina muncii cu menţiunea
„Apt pentru prestarea ocupaţiei
de ...................” sau un
document echivalent (UE)
c) au absolvit un program de
formare profesională organizat
de un furnizor de formare
profesională autorizat sau au
absolvit cursuri universitare
tehnice

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 822 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

DEFINIȚII IMPORTANTE:

personal de deservire - persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea


instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate, conform prevederilor prescripţiilor
ehnice aplicabile;

autorizare - activitate de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi


capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică;

avizare - procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare


profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică;

calificare, respectiv recalificare - activitate de pregătire profesională care conduce la


dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să
desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii

examinare - proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru
evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării;

examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul


responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;

perfecţionare / specializare - pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau


completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care
deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea
de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de
competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii;

program de formare profesională - ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/ recalificare


organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare;

stagiu de instruire periodică - program


de instruire parcurs de personalul de
deservire a instalaţiilor /echipamentelor
din patru în patru ani, în vederea
eliberării unui nou talon pentru vize
anuale;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 823 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

CUM SE FACE AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE


Notă : metodologia este aceeași pentru toate ocupațiile pentru care ISCIR autorizează personal de
deservire a instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR
Conform PT CR8-2009
Art. 9 Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de
formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a
acestuia.
Art. 11 Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună
la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) şi suplimentar, copia
certificatului de absolvire/calificare.
Art. 14 Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul
de formare profesională depune la ISCIR următoarele:
a) data şi locul organizării examenului;
b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen;
c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente:
1) copia actului de identitate;
2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea „Apt pentru prestarea ocupaţiei de ...................”
sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
3) o fotografie color mărimea ¾ cm;
4) documentele prevăzute la art. 11-13, după caz.

Art. 15 Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art. 14 şi
respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. 10.

Susţinerea examenului în vederea autorizării


Art. 16 (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din:
a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei;
b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională;
c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei.
(2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a
candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la
examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare).
(3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică
ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a
programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare
pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea.
Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat „admis” la proba teoretică şi
susţine proba practică.
(4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul
ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 824 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

(5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat
„respins”.
(6) Candidatul absent sau declarat „respins” se poate prezenta la o nouă examinare în
vederea autorizării, în condiţiile prevăzute la art. 11.
(7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare.
(8) Dosarele prevăzute la art. 14, precum şi cele de la art. 11 - art. 13 se returnează
furnizorului de formare profesională, cu excepţia fotografiei, pentru arhivare, conform
prevederilor legale în vigoare.

Eliberarea autorizaţiei
Art. 17 (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. 16 alin. (4),
ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip, conform modelului
din anexa 4, însoţită de talonul pentru vize anuale, conform modelului din anexa 5.

Legenda:
1) Hologramă.
2) Se înscrie clasa şi grupa, după caz, a
instalaţiei / echipamentului pentru care se face
extinderea autorizaţiei.
3) Se înscrie numărul şi data procesului-verbal
de examinare.
4) Semnătura şi ştampila inspectorului de
specialitate din cadrul ISCIR.
5) Semnătura şi ştampila operatorului
RSVTI/inspectorului din cadrul ISCIR.

(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize
anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea
dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 825 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE


DESERVIRE

Prevederi generale conform PT CR8/2009


Art. 51 Personalul de deservire autorizat prevăzut la art. 2, tabelul 1:

trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei.

Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a


talonului
Art. 52 (1) În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit şi
examinat anual, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale.

Art. 52 (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a
întocmi procesul-verbal de instruire.

Art. 53 (1) Examinarea se efectuează de către o comisie internă a deţinătorului/utilizatorului


din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI.

Art. 53 (2)Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. Pentru a fi declarată
"admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică.

Art. 53 (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un


procesverbal, conform modelului din anexa 6.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 826 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

anexa 6:

Art. 54 Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii
de către operatorul RSVTI, în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului


Art. 55 La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în
vigoare a prezentei prescripţii tehnice, pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii
valabilităţii autorizaţiei, personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire.
Art. 56 (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 827 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 56 (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. În acest scop persoana juridică
depune la ISCIR, următoarele:
a) adresa de solicitare a avizării;
b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare
profesională, conform actelor constitutive;
c) programa analitică;
d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută
la art. 2, tabelul 1.
Art. 56 (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi în cazul în care acestea corespund
prevederilor prezentei prescripţii tehnice, eliberează adresa de avizare conform modelului anexa 1.

Art. 56 (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani.


Art. 56 (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia
respectării următoarelor condiţii:
a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR;
b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire.
Art. 57 Lista persoanelor juridice prevăzute la art. 56 se publică pe site-ul ISCIR.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 828 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 58 Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea:

Art. 59 Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator


următoarele documente:
a) cererea de participare la stagiul de instruire;
b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit.
Art. 60 (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la
ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului, următoarele:
a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul
programului, numărul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului;
b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;
c) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori;
d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor;
e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal;
f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de
participanţi.
Art. 60 (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică, în scris, organizatorului
decizia cu privire la organizarea programului de instruire.
Art. 60 (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
Art. 61 După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia.
Art. 62 (1) La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul dă participanţilor următoarele:
a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire;
b) talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform anexa 8.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 829 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.1. Fochist cazane de abur şi apă fierbinte


Persoana fizică autorizată de către ISCIR
pentru deservirea cazanelor de abur, de
apă fierbinte, a supraîncălzitoarelor şi
economizoarelor independente conform
prevederilor prescripţiilor tehnice C 1, este
denumită în continuare „fochist”.

Notă: Autorizarea fochistului se face pe


clase, de la A la D, în funcţie de tipul de
cazan pe care îl deserveşte.

Fochiştii clasa A deservesc şi


supraveghează operativ în funcţionare
cazane de abur, cazane de apă fierbinte,
supraîncălzitoare şi economizoare independente, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.

Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în:

Tabelul 3

Grupa de Tipul Debitul


autorizare cazanului (t/h sau Gcal/h)

Toate cazanele
< 10 t/h,
care nu se
respectiv
încadrează în
≤ 5 Gcal/h
grupele II şi III

Cazane de 10-100 t/h


abur inclusiv

Cazane de apă peste 5


fierbinte Gcal/h
FOCHI

Cazane de peste
abur 100 t/h

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 830 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Este momentul să reamintim categoriile de pericol asociate cazanelor (de abur, apă fierbinte etc),
definite în Prescripția Tehnică C1

Art. 7 După pericolul pe care-l prezintă efectele dinamice pe care le-ar putea produce în
caz de explozie, cazanele se clasifică în cinci categorii de la A la E în funcție de
valoarea indicelui de clasificare (i) și de caracteristicile tehnice ale cazanului, conform
tabelului 1.
Tabelul 1
IInnddiicceellee (i) de
Indice de
Categoria clasificare (i) / clasificare se
cazanului caracteristici calculează cu relația:
tehnice

Indicele de clasificare
A ii >> 1
1550
0 se calculează cu
relația:
i = V (Ts - 100ºC)
unde: i = indice de
clasificare (fără unitate
de măsură);
V = volumul de apă
din cazanul de abur
B 7
755 << ii << 1
1550
0 umplut cu 100 mm
peste nivelul minim din
tambur sau volumul
total de apă din cazanul
de abur cu străbatere
forțată, din
cazanul de apă
fierbinte sau din
C 2
255 << ii << 7
755 economizorul
independent, în m3;

Ts = temperatura de
saturație a aburului sau
temperatura maximă a
apei la cazanele de apă
fierbinte și
economizoarele
D ii << 2
255 independente, în ºC.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 831 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

IInnddiicceellee (i) de clasificare se


Categoria Indice de clasificare (i) / caracteristici calculează cu relația:
cazanului tehnice

Cazane de abur cu sau fără focar și


la care următoarele caracteristici
tehnice nu depășesc limitele:

- presiune maximă: 10 bar;

- suprafața de încălzire: 2 m2;

E
- diametrul interior al tamburului:
400 mm;

- capacitatea: 100 l (conținutul de


apă până la nivelul maxim admisibil
al apei din cazan
în cazul în care nu se poate stabili cu
exactitate aceasta, se ia în considerare
capacitatea întregului spațiu sub
presiune al cazanului).

Precizare lămuritoare: Oalele de gătit sub presiune


NU sunt cazane de abur din categoria E
Deși aparent funcția unei ”oale de gătit sub presiune”
este aceeași cu a unui ”cazan mic de abur din
categoria E” există niște diferența esențiale care nu
califică ”oala de gătit sub presiune” să intre în această
categorie deoarece:

”oala de gătit sub presiune” esteutilizată pentru a găti alimente sub o presiune
aproape constantă folosind aburul. În timp ce cazanele de abur (chiar cele mici, de cateorie
E) sunt folosite pentru a genera abur de presiune constanta care este folosit în exteriorul
acestuia de o instalație termică.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 832 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

 În ”oala de gătit sub presiune” nu există un flux constant de apăși abur, în timp ce în
cazan există un flux constant de abur de la cazan care merge mai departe pentru a efectua
diverse ”sarcini” cerute de instalația tehnologică pe care o deservește și își pierde energia ,
eventual condensând în apă și revenind la alimentarea cazanului și ciclul se repetă.

 În ”oala de gătit sub presiune”, presiunea este men ținută aproape constant folosind o
supapă mecanică (supapa se deschide când greutatea acesteia este mai mică decât forța
exercitată de presiunea ridicată din interior) în timp ce în cazanul de abur presiunea nu este
eliberată decât în condiții de urgență sau când sarcina se reduce drastic (atunci când sarcina
reduce cantitatea de abur necesară, cererea de abur se reduceși, prin urmare, sistemul de
evacuarea a aburuluiși / sau cel de regla re al sursei de căldură va intra în acțiune pentru a
reduce cantitatea de abur generat pentru a echilibra cererea și generarea).

Asta nu înseamnă neapărat că ”oala de gătit sub


presiune” este un echipament / accesoriu de gătit
lipsit de pericole în funcțio nare, deși nu face parte din
”domeniul ISCIR”

”Oala de gătit sub presiune” este integrată într-o


categorie de risc definită de PED în ”Diagramal 5 -
”generatoarelor de abur” care nu depășește categoria I
de risc, chiar și în cazul ”marmitelor mari” din buc ătăriile
restaurantelor / cazărmilor , școlilor – internat, spitalelor etc

Totuși, în mod excepțional, ”Oala de


gătit sub presiune” trebuie proiectată
astfel încât să satisfacă exigențele unei
proceduri de evaluare a conformită ții
(PED) echivalentă cu cel țin pu unul
dintre modulele de evaluare asociate
III de risc.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 833 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Fochistul - este definit în PT C1 ca fiind persoana autorizată de ISCIR pentru deservirea cazanelor
de abur și apă fierbinte
Deservirea cazanelor este dependentă de regimul de autorizare al cazanelor stabilit după
modul de supraveghere în funcționare. Astfel conform Art.8 din PT C1

(1) Din punct de vedere al supravegherii cazanelor în timpul exploatării, acestea se clasifică în
următoarele categorii:

a) cazane cu supraveghere în regim permanent - S0;

b) cazane cu supraveghere în regim nepermanent (supraveghere periodică)- S1.

(2) Cazanele care pot fi încadrate în categoria S1 sunt cazanele de abur având debitul maxim 10 t/h
și presiunea maximă 16 bar și cazanele de apă fierbinte având debitul maxim 5 Gcal/h, la care
producătorul prevede acest lucru.

(3) În funcție de intervalele de timp maxime după care este obligatoriu ca operatorul să fie prezent
în centrala termică pentru efectuarea verificării instalației (24 sau 72 de ore),regimurile de funcționare
fără supraveghere permanentă sunt notate cu S1-Sp-24 și, respectiv S1-Sp-72.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 834 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Ce trebuie să facă un fochist autorizat ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur și


apă fierbinte
Pentru a înțe lege mai bine cumși pentru ce sunt autorizați fochiștii este esențial să cunoaștem care
sunt principalele atribuții și activități ale acestora.

În primul rând trebuie subliniat faptul că fochiștii, deși au


responsabilități individuale bine precizate în Prescripțiile
tehnice specifice, aplicabile, nu sunt singuri în fața
provocărilor și uneori a dificultăților pe care le implică
EXPLOATAREA ÎN CONDI ȚII DE SIGURANȚĂ A
CAZANELOR..

Dincolo de integrarea într-o structură organizatorică la nivelul ”Centralei Termice” în care


funcționează cazanele deservite de fochiști ( șef de tură, șef de Centrală Termică, Fochist Șef etc),
fochiștii sunt parte dintr-o echipă tehnică de specialiști autorizați ISCIR care cuprinde cel puțin:

 OPERATOR RSVTI (obligatoriu)


Conform PT C1, Art. 98: ”Pentru funcționarea în condiț ii de siguranță, deținătorii / utilizatorii
au obligația să asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator RSVTI, autorizat
de către ISCIR.”

 AUTOMATIST PENTRU SUPRAVEGHERE ȘI ÎNTREȚINERE CAZANE

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 835 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Conform PT C1, Art. 100, alin b): … Supravegherea în regim permanent se efectuează de
către fochiști + ….. ”automatist pentru supraveghere și
întreținere cazane, în cazul centralelor termice echipate cu mai
multe cazane, care au individual următoarele caracteristici:
cazanele de abur având debitul de cel mult 10 t/h și presiunea de
16 bar și, respectiv, cazanele de apă fierbinte având debitul de cel
mult 5 Gcal/h”;

 LABORANȚI OPERATORI CENTRALE TERMICE


Conform PT C1, Art. 100, alin c): … Supravegherea în regim permanent se
ști + ….. ”laboranți operatori centrale termice,
efectuează de către fochi
pentru supravegherea regimului chimic al apei de alimentare
și calității
aburului.

Supravegherea cazanelor în regim nepermanent


Conform PT C1, Art.101 - ”Supravegherea în regim nepermanent se efectuează de către:
a) fochiști autorizați pentru clasele și grupele de cazan deservite sau
personal tehnic din cadrul ținătorului
de / utilizatorului,
instruit de către persoana juridică ce efectuează punerea în func
țiune,
pe baza instrucțiunilor specifice emise de către producătorul cazanului,
precum și ale celor referitoare la centrala termică emise de
proiectantul centralei termice;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 836 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

b) laboranți operatori centrale termice, pentru supravegherea


regimului chimic al apei de alimentareși calității aburului.

Grupa de
Tipul cazanului - caracteristici maxime cumulate
autorizare

presiune maximă:
dfochiştiif care deservesc şi upraveghează operativ în
funcţionare cazane de abur din bcategoria Ev , conform

10 bar;
prevederilor prescripţiei tehnice C 1.

suprafața de
B

încălzire maximă:
caracteristici tehnice nu depă

2 m2;
Cazane de abur cu sau fără focar

diametrul maxim
interior al
FOCHI

tamburului:
400 mm;

Capacitatea maximă
: 100 l
(conținutul de apă până la
nivelul maxim admisibil al apei
cazan)

Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită


autorizare ISCIR. Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI
al deţinătorului / utilizatorului.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 837 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Atribuții fochiști:

Conform PT C1, Art.101: ”…..întreg


personalul de deservire este obligat să
cunoască și să respecte prevederile prescripției
tehnice PT C1, instrucțiunile de utilizare a
cazanelor precum și instrucțiunile generale ale
sălii cazanelor, elaborate de către proiectantul
acesteia, precum și toate dispozi ț iile actelor
normative în vigoare care reglementează
exploatarea cazanelor.”

Art. 111 : ”Fochiștii, laboranții operatori și


automatiștii pentru supraveghere și întreținere
care deservesc cazanele trebuie să fie autoriza
ți
/ reautorizați în conformitate cu prevederile
prescripției tehnice aplicabile (PT CR 8)”

Art. 285 (1) Fochistul are următoarele obliga ții și responsabilități:


a) să cunoască bine cazanulși deservirea corectă a acestuia, urmărind continuu funcționarea
normală a acestuia;
b) să cunoască și să aplice instrucțiuni le de exploatare;

c) să înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la


funcționarea cazanelor prevăzute la art. 118:

 constatările privind starea cazanului, a instalațiilor auxiliare, a armăturilor, a sistemului


de automatizare și altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;
 ora la care efectuează opera țiile de verificare a armăturilor și instalațiilor auxiliare, a
elementelor principale ale instalației de automatizare din sistemul de protecție
automată și operațiile principale în funcționarea cazanului, inclusiv constatările făcute;
 ora la care s-au produs anumite defec țiuni sau fenomene anormale în exploatarea
cazanului, indicând loculși felul defecțiunii, precum o ra și modul de remediere a
acestora;
 ora aprinderii și stingerii focului.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 838 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

d) să supravegheze direct și permanent funcționarea cazanului și a instalațiilor anexe și să


înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucțiunile interne și prescripția
tehnică PT C1;
e) să comunice șefilor ierarhici defectele constatate și să consemneze în registrul de
supraveghere;

f) să oprească din funcț iune cazanul în cazurile prevăzute la


art. 157:

 nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind


totuși vizibil prin vizorul sticlei de nivel și continuă să scadă deși
cazanul este alimentat intens cu apă;

 nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivelși nu reapare


atunci când se închide robinetul care face legătura cu spa țiul d e abur al
sticlei de nivel; în acest caz, nu este admisă alimentarea cu apă;

 debitul de apă de alimentare, la


cazanele cu străbatere forțată, a
scăzut sub limita minimă de siguranță
prevăzută în instrucțiunile de
exploatare;

 toate dispozitivele de alimentare cu apă sunt defecte;


 toate indicatoarele de nivel nu funcționează;
 nivelul apei a trecut peste marginea superioară a sticlei de nivel și prin purjarea
cazanului nivelul apei nu scade;
 la elementele cazanului, tambur, colectoare, camere de apă, țevi, plăci tubulare, cutii de
foc și altele asemenea au apărut deformații, cu excepția deformațiilor la țevi care nu afectează
siguranța în funcționare, fisuri sau crăpături, cu excepția fisurilor și crăpăturilor la țevi care nu
afectează siguranța în funcționare, scurgeri pe la îmbinările sudate și încălzirea la roșu a unei
părți din peretele metalic;
 s-au produs crăpături care afectează siguranța în funcționare sau dărâmături la zidăria
focarului sau a cazanului;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 839 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

 s-a încălzit la roșu o porțiune din scheletul metalic de susținere a cazanului;


 combustibilul antrenat arde în canalele de gaze de ardere și temperatura acestor gaze
crește anormal;
 sunt atinse limitele de declanșare prin protecția automată a cazanului, dar instalația de
automatizare nu realizează declanșarea;
 s-a produs o explozie de gaze în focarul cazanului;

 a izbucnit un incendiu în sala cazanelor, care progresează rapid și nu poate fi stins;

 la stingerea accidentală a focului în camera de ardere.

 Funcție de particularitățile funcționale ale cazanului, în instrucțiunile de exploatare se


stabilesc și alte cazuri de oprire din funcțiune a cazanului.

Cazurile de oprire din funcțiune a cazanului (de mai sus) trebuie să fie aduse
la cunoștința responsabilului sălii cazanelor și RSVTI și trebuie să fie înscrise
în registrul de supraveghere, iar atunci când se soldează cu avarii / accidente
se comunică la ISCIR, procedându-se conform capitolului XI (PT C1)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 840 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

În acest caz, RSVTIn și responsabilul sălii


cazanelor întocmesc un raport de avarie cu
situația tehnică a cazanului imediat dup_ avarie,
care poate include și fotografii ale zonei
avariate, precum și intervențiile operate asupra
zonei avariate pentru a se evita riscuri
suplimentare pe care avaria respectivă le poate
genera.
 La apariția unor defecte de natura
celor exceptate mai sus, precum și a
curgerilor la îmbinările mandrinate, a
diferitelor defecte ale armăturii de control
și de siguranță și ale instalațiilor auxiliare,
personalul de deservire anunță imediat
responsabilul sălii cazanului și RSVTIn ;
responsabilul sălii cazanului dispune măsurile necesare în vederea eliminării defectelor
respective.

 Fochistul are obligația să predea și să ia în primire serviciul numai


după verificarea funcționării corespunzătoare a cazanului; rezultatul
predării-primirii se consemnează în registrul de supraveghere sub
semnătura ambilor fochiști.

Nu se admite predarea și preluarea serviciului în timpul


efectuării unor manevre pentru înlăturarea unor situații de
avarii în sala cazanelor.

Conform PT C1, Art. 176:

(1) Pe timpul opririi îndelungate din


funcțiune, pentru evitarea deteriorării suprafețelor
interioare, cazanul trebuie să fie conservat conform
documentației tehnice de însoțire sau a
documentației tehnice întocmite de proiectantul sălii
cazanului.

(2) Conservarea cazanului se fae în stare umedă sau


uscată, în funcție de perioadele de
repaus și de existența pericolului de îngheț.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 841 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.2. Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune


Grupa de
Tipul cazanului de apă caldă / abur de joasă presiune
autorizare
Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează
operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă

cazanele pentru apă


presiune, conform prevederilor prescripţiei tehnice PT C 9

caldă cu temperatura
maximă a apei calde de
cel mult 110ºC și
având puterea mai
mare de 400 kW
C

cazanele pentru abur


FOCHI

de joasă presiune cu
presiunea maximă a
aburului de cel mult
0,05 MPa (0,5 bar) și
având debitul mai mare
de 0,6 t/h

Conform PT C9, Art. 4: Se acceptă funcționarea în condițiile prescripției tehnice PT C9 și a cazanelor :


a) pentru apă fierbinte la temperatura maximă de
120ºC cu condi ția ca elementele de sigura nță
(termostatele de siguranță) să fie limitate la 110ºC
de către producător sau de către persoane juridice
autorizate conform prevederilor prescripțiilor
tehnice aplicabile;

b) pentru abur cu presiunea maximă de 1 bar cu condiția ca


elementele de siguranță (supapă de siguranță, presostate) să
fie limitate la 0,5 bar.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 842 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Conform PT C9, Art. 35: ”Pentru funcționarea în condiții de siguranță, deținătorii / utilizatorii
au obligația să asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI.”

Obligațiile / sarcinile fochistului autorizat CLASA C :

Art 38. Supravegherea în regim permanent se efectuează de către fochiști autorizați (ISCIR).

Art. 39 Supravegherea în regim nepermanent se efectuează de către fochiști autorizați sau de


personal tehnic din cadrul deținătorului / utilizatorului, instruit de către persoana juridică ce
efectuează punerea în funcțiune, pe baza instrucțiunilor specifice emise de către producătorul
cazanului, precum și ale celor referitoare la centrala termică, em ise de proiectantul centralei
termice.

Art. 40 Într-o centrală termică pot func


ționa
simultan maxim 3 cazane în regim de
supraveghere nepermanentă cu puterea
maximă de 1.000 kW fiecare sau un debit
maxim de 1 t/h fiecare, cu excepția celor
alimentate cu combustibil solid.

Conform PT C9, Art. 184 (1) Fochistul (Clasa C) are următoarele obligații și responsabilități:

a) să cunoască bine cazanulși deservirea corectă a acestuia, urmărind continuu funcționarea


normală a acestuia;
b) să cunoască și să aplice instrucțiunile de exploatare;
c) să înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la funcționarea cazanelor:

 constatările privind starea cazanului, a instalațiilor auxiliare, a armăturilor, a sistemului de


automatizare și altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;
 ora la care efectuează opera țiile de verificare a armăturilor și instalațiilor auxiliare, a
elementelor principale ale instalației de automatizare din sistemul de protecție automată și
operațiile principale în funcționarea cazanului, inclusiv constatările făcute;
 ora la care s-au produs anumite defec țiuni sau fenomene anormale în exploatarea
cazanului, indicând locul și felul defecțiunii, precum ora și modul de remediere a acestora;
 ora aprinderii și stingerii focului.

d) să supravegheze direct și permanent funcționarea cazanului și a instalațiilor anexe și să


înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucțiunile interne și prescripția
tehnică PT C9;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 843 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

e) să comunice șefilor ierarhici defectele constatate și să


consemneze în registrul de supraveghere;

f) să oprească din funcțiune cazanul în cazurile :

 la cazanul de abur de joasă presiune nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind totuși
vizibil prin vizorul sticlei de nivel și continuă să scadă deși cazanul este alimentat intens
cu apă;
 nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel și nu reapare atunci când se
închide robinetul care face legătura cu spațiul de abur al sticlei de nivel; în acest caz este interzisă alimentarea cu apă;
 toate dispozitivele de alimentare cu apă sunt defecte;
 toate indicatoarele de nivel, la cazanul de abur de joasă presiune, nu funcționează;
 nivelul apei, la cazanul de abur de joasă presiune, a trecut peste marginea superioară a sticlei de nivel și prin
purjarea cazanului nivelul apei nu scade;
 la elementele cazanului, tambur, plăci tubulare, cutii de foc și altele asemenea au apărut deformații, scurgeri pe
la îmbinările sudate și încălzirea la roșu a unei părți din peretele metalic;
 s-au produs crăpături care afectează siguranța în funcționare sau dărâmături la zidăria focarului sau a
cazanului;
 s-a încălzit la roșu o porțiune din scheletul metalic de susținere a cazanului;

g) să predea și să ia în primire serviciul numai după verificarea


funcționării corespunzătoare a cazanului; rezultatul predării-primirii se
consemnează în registrul de supraveghere sub semnătura ambilor
fochiști.
Nu se admite predarea și preluarea serviciului în timpul efectuării
unor manevre pentru înlăturarea unor situații de avarii.

i) combustibilul antrenat arde în canalele de gaze deși ardere


temperatura acestor gaze crește anormal;

j) sunt atinse limitele de declanșare prin protecția automată a cazanului, dar instalația de
automatizare nu realizează declanșarea;

k) s-a produs o explozie de gaze în focarul cazanului;

l) a izbucnit un incendiu în sala cazanelor, care progresează rapid și nu


poate fi stins;

m) la stingerea accidentală a focului în camera de ardere.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 844 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.3. Fochist cazane conduse de calculator


Grupa de Tipul cazanului a cărui funcționare este controlată în regim
autorizare automat de un sistem digital (PLC- calculator- DCS)
Cazane de abur și apă

Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul
este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de
funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare

fierbinte din Grupa I


”conduse de calculator”
< 1100 tt // hh, respectiv
≤ 55 G Gccaall//hh
fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în

calculator), conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.

Cazane de abur din


Grupa I I
D

”conduse de calculator”
1100 ......110000 tt // hh, inclusiv
3 (PT C1)

Cazane de apă
fierbinte din Grupa I I
FOCHI

”conduse de calculator”
peste 55 G
Gccaall//hh

Cazane de abur din


Grupa III
”conduse de calculator”
ppeessttee110000 tt // hh

Pentru toate situațiile cazanelor ”conduse de calculator” există și opțiunea ”conducerii manuale”

Conform PT C1, Art. 9 ”Pentru cazanele modulare, realizate prin asamblarea cuplată a mai
multor cazane de puteri identice într-un singur bloc func țional (baterie), categoria de
clasificare se stabilește calculând suma indicilor de clasificare pentru fiecare cazan.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 845 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII SUPAPELOR DE SIGURANȚĂ


Indiferent de clasa de autorizare, to
ți fochiștii trebuie să aibă cunoștințele minime necesare
pentru verificarea funcționării supapelor de siguranță montate pe cazane

Presiunea de deschidere trebuie să fie cea indicată de producătorul cazanului, iar în lipsa
acestor indicații conform datelor din tabelul 2 (PT C1, Art.88)

*) Sau la ieșirea din cazan, în cazul cazanelor cu străbatere forțată.


**) Numai în cazul cazanelor cu tambur la care trebuie să se țină seama de pierderea de presiune în supraîncălzitor
(∆ ps ).; p max . - presiunea maxim_ a cazanului

PT C1, Art. 151 (1) : ”Verificarea funcționării supapelor de siguranță se efectuează


prin suflare astfel”:

a) la cazanele cu presiunea nominală până la 40 bar inclusiv, se


efectuează cel puțin o dată la 24 ore;

b) la cazanele cu presiunea nominală peste 40 bar, se efectuează la


intervalele stabilite în instrucțiunile de exploatare a cazanului.
(2) Verificarea funcționării supapelor de siguranță la cazanele cu presiune
nominală peste 40 bar trebuie să fie efectuată în prezența responsabilului
sălii cazanelor.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 846 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

(3) Orice defect constatat la supapele de țăsiguran


se aduce imediat la cunoștința
responsabilului sălii cazanelor sau RSVTI.

(4) Nu se admite funcționarea cazanelor cu supape de siguranță defecte


sau dereglate.

(5) De asemenea, nu se admite blocarea sau încărcarea suplimentară a


supapelor de siguranță.

(6) În cazul înlocuirii supapei de siguranâă cu o alta, de aceeași tipodimensiune, RSV TI trebuie
să menționeze acest lucru într-un proces-verbal care se atașează la cartea cazanului.

Conform PT C7, Art. 23 Verificarea în funcționare la deschidere -închidere, se efectuează în


următoarele situații:
a) atunci când este prevăzut în instruc
țiuni le de exploatare al echipamentului / instala
ției
deservite;
b) în termen de maxim un an de la punerea/repunerea țiune
în func
a echipamentului /
instalației deservite;
c) anual, între verificările tehnice periodice al echipamentului / instalaâiei deservite.

Art. 24 Verificarea în funcționare la deschidere -închidere se efectuează de către persoane


juridice autorizate:
a) pe standuri de verificare la închidere-deschidere;
b) "on-line„ la locul de funcționare, cu echipamente de testare care permit măsurarea presiunii
de declanșare a supapelor de siguranță (fără deteriorarea sigiliului).

Conform PT CR8, art. 30 alin. (4) :

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 847 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

” Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei


prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe, conform tabelului de mai
jos, fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. 30 alin. (4).”

Trecerea fochistului, în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat, de la
deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj
teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat de către operatorul RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului.
Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan
pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase, în situaţiile
în care nu sunt stabilite grupe, se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de
minim 24 de ore, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

Trecerea fochistului, în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat, de
la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj
teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat de către operatorul RSVTI al
deţinătorului/utilizatorului.
Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la
deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase, în situaţiile în care nu sunt stabilite
grupe, se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat
de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul


RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a
deprinderilor practice. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de
examinare întocmit de către operatorul RSVTI.

Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta, în cadrul aceleiaşi clase,


sau de la o clasă la alta, se face prin extinderea autorizaţiei.

În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de


minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore, organizat de deţinătorul /
utilizatorul cazanului, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător / utilizator.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 848 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi


practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.

Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR


următoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa
şi clasa de autorizare actuală;

d) adeverinţa de practică, conform modelului din


anexa 2;

e) adeverinţa de instruire teoretică,


conform modelului din anexa 7;

f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea


“Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist”.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 849 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de


specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.

Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din


cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către


inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din
talonul care însoţeşte autorizaţia.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 850 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

INTERACȚIUNEA OPERATORULUI RSVTI CU FOCHIȘTII

A) interacțiune operațională

PT C1 , Art.79 (1) : ”Pentru cazane la care PS x V ≤ 60 bar litru și PS > 4 bar admiterea
funcționării (la prima punere în funcțiune și periodic în ex ploatare) se face de către
deținători / utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistrează în eviden
ța
deținătorilor / utilizatorilor”
Notă: admiterea funcționării acordată de către RSVTI, nu absolvă deținătorul / utilizatorul de
obligația obșinerii tuturor celorlalte autorizații reglementate de legislația în vigoare.

Art. 91 (3) - Încercarea la cald


”În cazul în care se decide ca inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR să nu participe la
încercarea la cald, această încercare se realizează cu respectarea prevederilor din PT C1, cu
participarea personalului de deservire (și Fochiști) și operatorului RSVTI al
deținătorului / utilizatorului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR urmând să ia în
considerare și documentul întocmit de persoana juridică prevăzută la alin. (2) (adică fie
producătorul cazanului, fie persoana juridică care efectuează lucrări țiala de instala
automatizare și de ardere, autoriz ată conform prevederilor prescripției tehnice aplicabile (PT
CR 8))”

Art. 93 (3) – Alte verificări și încercări pentru Autorizarea funcționării


Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita efectuarea
și a altor verificări și
încercări, în afara celor prevăzute la art. 84, în limitele prevăzute de producător, privind
funcționarea în condiții de siguranță a cazanului…. La acestea trebuie să participe RSVTI
al dețințtorului / utilizatorului, personalul de deservire al cazanului (și Fochiști)

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 851 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 98 ”Pentru funcționarea în condiții de siguranță, deținătorii / utilizatorii au obligația să


asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator RSVTI, autorizat de către ISCIR” –
dar și FOCHIST

Art. 117 În registrele de supraveghere pot face


înscrieri fochistul, fochistul șef , laborantul operator
centrale termice, responsabilul sălii cazanelor,
RSVTI, factorii responsabili ținătorului
ai de /
utilizatorului (conducerea ținătorului
de /
utilizatorului și persoanele însărcinate în scris de
către aceasta)……………..

Art. 151 (1) Verificarea funcționării supapelor de siguranță se efectuează prin suflare

(3) Orice defect constatat ( de către FOHIST ) la supapele de siguranță se aduce imediat la
cunoștința responsabilului sălii cazanelor sau RSVTI.

(4) Nu se admite funcțonarea cazanelor cu supape


de siguranță defecte sau dereglate.

(6) În cazul înlocuirii supapei de siguranță cu o alta,


de aceeași tipodimensiune, RSVTI
trebuie să menționeze acest lucru
într-un proces-verbal care se
atașează la cartea cazanului.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 852 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 157 (1) Fochistul este obligat să oprească imediat cazanul din funcțiune ….atunci când
sunt atinse limitele domeniului siguranței în funcționare….

(3) Cazurile (de mai sus !) de oprire din


funcțiune a cazanului trebuie să fie
aduse la cuno ștința responsabilului
sălii cazanelor și RSVTI și trebuie să fie
înscrise în registrul de supraveghere,
iar atunci când se soldează cu avarii /
accidente se comunică la ISCIR,
procedându-se conform capitolului XI.
(se anunță cel puțin:
 numele și prenumele și
 funcția persoanei care anunță,
 modul în care poate fi contactat în vederea
unor eventuale date suplimentare,
 data, ora și locul producerii avariei / accidentului,
 felul cazanului,
 urmările avariei / accidentului)
În acest caz, RSVTI și responsabilul sălii cazanelor
întocmesc un raport de avarie cu situația tehnică a cazanului
imediat după avarie, care poate include și fotografii ale zonei
avariate, precum și intervențiile operate asupra zonei
avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria
respectivă le poate genera.

Art. 158 La apariția unor defecte de tipul:


• deformații la țevi, care nu afectează
siguranța în funcționare,
• fisuri sau crăpături la țevi, care nu
afectează siguranța în funcționare,
• curgeri la îmbinările mandrinate,
• diferite defecte ale armăturii de
control și de siguranță și
• ale instalațiilor auxiliare,

personalul de deservire (inclusiv FOCHIȘTII) anunță imediat responsabilul


sălii cazanului și RSVTI;

responsabilul sălii cazanului dispune măsurile


necesare în vederea eliminării defectelor
respective.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 853 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 169 (1) În timpul funcționării cazanului și ori de câte ori acesta este opr it pentru curățări
sau spălări, responsabilul săii cazanelor sau RSVTI este obligat să examineze starea
cazanului, efectuând revizii exterioare, revizii interioare și încercări la presiune hidraulică (la
presiunea nominală). Rezultatele acestor verificări și încercări trebuie să fie înscrise în
registrul de supraveghere a cazanului.

(3) Dacă cu ocazia verificărilor și încercărilor menționate la alin. (1) se constată deficiențe
care ar putea periclita siguran
ța în funcționare a cazanului, RSVTI dispune oprirea din
funcționare a cazanului și anunță de îndată ISCIR.

(1) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul


responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de
către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului
de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 854 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.4. Laborant operator centrale termice


Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi
supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi
de apă fierbinte, precum şi pentru deservirea şi supravegherea
instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei
tehnice C 1, este denumită în continuare “laborant operator
centrale termice”.

Se admit la examenul de autorizare ca „laborant operator


centrale termice” persoanele fizice care au urmat un curs de
perfecţionare / specializare, conform programei analitice prezentate la
art. 32.:

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 855 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Sarcinile și obligațiile “laborantului operator centrale termice”

Foarte importante în Centralele termice sunt instala țiile (stațiile de tratare apă ) de alimentare
cu apă cazane” ;“laborantului operator centrale termice” este cel care are în sarcină
deservirea și supravegherea acestor instalații.
ție tehnică specifică PT C 2 - 2003 – ”CERINŢE TEHNICE
Înainte de 2010 exista o prescrip
PRIVIND REGIMUL CHIMIC AL CAZANELOR DE ABUR, DE APĂ CALDĂ ŞI DE APĂ
FIERBINTE” care stabilea cerinţele tehnice minime obligatorii privind regimul chimic al cazanelor de
abur, de apă caldă şi de apă fierbinte, în scopul funcţionării acestora în condiţii de siguranţă.
După 2010, prescripția teh nică PT C2 – 2010 a devenit o prescripție care stabilește condițiile și
cerințele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, întreținerea și verificarea tehnică în
utilizare a arzătoarelor cu combustibil lichid sau gazos, denumite în continuare „arzătoare”.
”Cerinţele tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă
fierbinte” au rămas doar cele integrate în PTC1și PTC9, considerându -se redundantă precizarea lor
într-o prescripție tehnică separată, dar sarcinile și ob ligațiile “laborantului operator centrale
termice” nu s-au anulat, ele doar au fost adaptate și reactualizate pentru armonizarea cu noile
prescripții PT C1 și PT C9 + PT CR8, în vigoare și în 2019.

Consideraţii generale:
Regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte reprezintă totalitatea condiţiilor
necesare pentru:
- obţinerea de abur, de apă caldă şi de apă
fierbinte conform cerinţelor consumatorilor;
- evitarea apariţiei depunerilor sau
coroziunilor pe suprafeţele de transfer
termic ale cazanelor sau pe circuitele de
apă caldă sau de apă fierbinte.

Asigurarea unui regim chimic corespunzător implică îndeplinirea următoarelor condiţii:


• alimentarea cazanelor cu apă având indicii de calitate impuşi de constructorul cazanului sau
prevăzuţi în prescripţia tehnică aplicabilă;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 856 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

• pregătirea corespunzătoare a suprafeţelor de transfer termic ale cazanelor înainte de punerea în


funcţiune sau după efectuarea reparaţiilor, atunci când acestea se execută;

• condiţionarea corespunzătoare a apei de alimentare şi a apei din cazan;

• conservarea corespunzătoare a cazanelor şi a circuitelor „apă-abur-condensat”, a circuitelor de apă


caldă şi de apă fierbinte în perioadele de oprire;

controlul regimului chimic se face prin asigurarea de:

- personal de deservire (“laborant operator centrale termice”), autorizat în conformitate cu


prevederile PT CR8 sau contract de service privind asigurarea regimului chimic cu agenţi economici
autorizaţi conform PT CR4;

- laborator sau punct chimic dotat corespunzător;

- aparatură de măsurare şi control a indicilor de calitate ai


fluidelor, după caz;

- dispozitive pentru prelevarea probelor de apă tratată,


apă de alimentare, apă din cazan, abur saturat, abur
supraîncălzit, condensat, apă din circuitul de apă caldă sau de apă fierbinte,
prevăzute de constructorul cazanului şi de proiectantul centralei termice.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 857 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

“Laborantul operator centrale termice” face parte din personalul de exploatare-deservire al


centralei termice.

Obligaţiile “laborantului operator centrale termice” sunt:


a) să cunoască instalaţia de tratare a apei, circuitul „apă–abur-condensat” al centralei termice şi
instrucţiunile de exploatare;

b) să asigure supravegherea indicilor de calitate ai fluidelor prin


efectuarea analizelor în conformitate cu standardele în vigoare şi cu
frecvenţa impusă;

c) să cunoască implicaţiile depăşirii valorilor indicilor de calitate


asupra funcţionării în condiţii de siguranţă a cazanelor;

d) să ia măsurile necesare pentru încadrarea indicilor de calitate în


valorile impuse;

e) să înscrie în registrul-jurnal de analize chimice valorile


tuturor indicilor de calitate ai fluidelor, să semneze pentru
acestea şi să comunice şefului ierarhic superior orice abatere
constatată faţă de indicii de calitate admişi;

f) să predea şi să ia în primire schimbul


verificând buna funcţionare a instalaţiei de
tratare a apei şi indicii de calitate ai fluidelor;
rezultatul predării-primirii schimbului se va
consemna obligatoriu în registrul de analize
chimice.

Condiţionarea chimică nu
exclude determinarea indicilor
de calitate, cu frecvenţa şi la
valorile impuse.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 858 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Conform PT C1 2010, Art. 119 Laborantul-operator centrală termică înscrie în registrul de analize:
a) indicii de calitate ai fluidelor cu frecvența impusă prin avizul obligatoriu de instalare;
b) operațiile principale privind tratarea apei.

Cum se autorizează Laborantul-operator centrală termică

Se aplică metodologia comună pentru toate ocupa țiile pentru care ISCIR
autorizează personal de deservire a instalațiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR, prezentată la începutul acestui capitol

Personalul autorizat ca Laborantul-operator centrală termică în conformitate cu


prevederile prezentei prescripţii tehnice, este răspunzător pentru nerespectarea regimului chimic
impus şi pentru avarierea sau scoaterea din funcţiune a cazanelor ca urmare a nerespectării
regimului chimic, constatate de inspectorii de specialitate ai ISCIR IT, în cazul în care aceştia nu au
luat măsurile corespunzătoare.
Sancţiunile aplicate de ISCIR IT sunt în funcţie de gravitatea faptelor.
Personalul autorizat, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, este obligat să
poarte permanent autorizația de autorizare la locul de muncă. Lipsa autorizației, la verificarea
efectuată de către persoanele îndreptăţite, este echivalentă cu exploatarea cazanelor de către
personal neinstruit şi neautorizat de ISCIR pentru deservire şi se sancţionează.

Verificarea periodică
1) Persoanele autorizate vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale
şi a deprinderilor practice. Rezultatele examinărilor vor fi consemnate de către RSVTI într-un proces-
verbal de verificare.
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize
anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea
dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 859 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.5. Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane

Art. 33
(1) Persoana fizică autorizată de către
ISCIR pentru supravegherea şi
întreţinerea operativă a instalaţiilor de
ardere, a sistemelor de automatizare care
echipează cazanele de abur, de apă caldă
şi cazanele de apă fierbinte şi a
echipamentelor termomecanice anexe
din centralele termice conform
prevederilor prescripţiei tehnice C 1, este
denumită „automatist pentru
supraveghere şi întreţinere cazane”
(2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi
întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4.

1 2 3

(3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane, în


funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt:
a) Clasa 1: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane” din centrale termice
echipate cu sisteme de automatizare electromecanice: programatoare electromecanice
scheme logice cu relee electrice, regulatoare electronice analogice/regulatoare
pneumatice, elemente de execuţie mecanice /electrice / pneumatice, mecanice /electrice/
electronice analogice;
b) Clasa 2: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane” din centrale termice
echipate cu sisteme de automatizare analogice: electronice analogice/automate
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 860 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

programabile, regulatoare electronice analogice/digitale/regulatoare pneumatice,


servomotoare electronice/electrice/pneumatice, electronice analogice/afişaje digitale;
c) Clasa 3: „automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane” din centrale termice
echipate cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/ microprocesoare
/calculator de proces, regulatoare digitale/ electronice analogice, servomotoare
electronice /acţionări cu convertizoare de frecvenţă /pneumatice, display/electronice
analogice/afişaje digitale LCD.
(4) Se admit la examenul de autorizare ca “automatist pentru supraveghere şi întreţinere
cazane” persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare / specializare, conform
programei analitice prezentate la art. 34.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 861 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 862 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 863 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 35 (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de


autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei.
În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe
la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de
minim 40 de ore, organizat de deţinător/utilizator, să susţină şi să promoveze examenul în vederea
extinderii autorizaţiei.
(2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.
(3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către
operatorul RSVTI al deţinătorului / utilizatorului.
(4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 864 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte clasa de autorizare actuală;


d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;

e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 865 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist
pentru supraveghere şi întreţinere cazane” sau un document echivalent emis de autoritatea
competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului
privind Spaţiul Economic European;
(5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
(6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-
un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

(7) Extinderea autorizaţiei se face prin


semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de
către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR în rubrica "extinderea
autorizaţiei" din talonul care însoţeşte
autorizaţia.

Validarea periodică a atorizației


1) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de
către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului
de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 866 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.6 Operator umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat)


Conform PT CR8 / 2009, Art. 36 (1) Persoana fizică
autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de
distribuţie GPL la autovehicule, conform prevederilor
prescripţiei tehnice PT C8 / 2010, este denumită în
continuare „operator umplere recipiente GPL”.

(2) Se admit la examenul de autorizare ca „operator umplere


recipiente GPL” persoanele fizice care au urmat un curs de
perfecţionare / specializare, conform programei analitice
prezentate la art. 37.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 867 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Definiții importante (conform PT C8 / 2010)

instalație GPL de distribuție la autovehicule tip


SKID (monobloc) - ansamblu compus din
recipient/recipiente ș i conductele aferente până la, și
inclusiv, pistolul de alimentare al pompei de distribuție,
montat pe același cadru;

instalație GPL de distribuție la autovehicule cu


pompă de distribuție la distanță - ansamblu compus
din recipient/recipiente și conductele aferente până la, și
inclusiv, pistolul de alimentare al pompei de distribuție,
montat la locul de funcționare;

instalație GPL de distribuție la consumatori casnici


și/sau industriali – ansamblu compus din
recipient/recipiente și conductele aferente până la limita de
cuplare la consumator;

operator instala
ții îmbuteliere GPL - persoană
specializată ș i atestată de către ISCIR pentru efectuarea
operațiilor de umplere a instalațiilor de alimentare cu GPL
montate pe autovehicule din instalațiile GPL de distribuție
la autovehicule

NOTĂ IMPORTANTĂ Instalațiile GPL sunt instalate/montate numai după obținerea, în


prealabil, a avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR. Pentru o instalație GPL,
așa cum este prevăzută în documentația tehnică de instalare, se eliberează un singur aviz
obligatoriu de instalare.
În Documentația tehnică de însoțire necesară pentru obținerea avizului obligatoriu de instalare
al instalației GPL se precizează / stabilește și
necesarul de personal autorizat de ISCIR pentru instala
țiile de distribuție GPL la
autovehicule
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 868 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

conform PT C8 / 2010 Art. 62 În cazul instalațiilor GPL de distribuție la autovehicule,


personalul operator instala ții îmbuteliere GPL este autorizat de ISCIR, în conformitate cu
prevederile prescripției tehnice referitoare la autorizarea personalului de deservire.

Obligațiile și responsabilitățile personalului de deservire


Art. 138 Obligațiile și responsabilitățile operatorului îmbuteliere instalații GPL:
a) să respecte instrucțiunile de exploatare/utilizare a instalațiilor de GPL;
b) să urmărească parametrii de oprire prescriși (nivel, temperatură, presiune);
c) să urmărească funcționarea sistemelor de măsurare și control;
d) să urmărească funcționarea pompei centrifuge;
e) să urmărească funcționarea pompei de alimentare GP L la autovehicule;
f) să urmărească starea fizică și integritatea utilajelor, echipamentelor, armăturilor,
conductelor și furtunurilor flexibile;
g) să urmărească integritatea sistemului de legare la pământ;
h) să urmărească starea fizică a mijloacelor de stingere a incendiilor;
i) să verifice la intrarea în schimb, deoarece este obligat , etanșeitatea sistemului,
aplicând soluție de apă ș i săpun sau prin metodele indicate în instrucțiunile de
exploatare la toate îmbinările și racordările instalației de GPL.

Obligațiile și responsabilitățile RSVTI


Art. 139 RSVTI are următoarele obligații și responsabilități:
a) să cunoască legislația și prescripțiile tehnice în vigoare care reglementează
funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor GPL;
b) răspunde, împreună cu deținătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescripții tehnice privind siguranța în funcționare a
instalațiilor GPL;
c) să urmărească elaborarea și să asigure existența la fiecare loc de muncă a
instrucțiunilor tehnice interne privind exploatarea în condiții de siguranță a instalației
GPL, menționate la art. 62;
La întocmirea ”instrucțiunilor interne” se au în vedere instrucțiunile constructorului
cuprinse în documentația tehnică de însoțire; prin aceste instrucțiuni se stabilesc condițiile și
ciclurile de funcționare/reparații/opriri, de conservare de scurtă sau de lungă durată, după
specificul instalației, precum și verificările și încercările care trebuie să fie efectuate de către
deținător/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, în perioadele dintre
două verificări tehnice periodice.
”Instrucțiunile interne” trebuie să cuprindă condițiile de pornire-oprire în cazul
instalațiilor complexe sau în cazuri speciale, schema conductelor de legătură și a dispozitivelor
de închidere, măsurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii, incendii, precum și
măsurile de protecția muncii pentru personalul de deservire și de întreținere.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 869 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

În cazul instalațiilor GPL mic vrac utilizate de persoane fizice, deținătorul prin RSVTI,
trebuie să asigure instruirea acestora corespunzător gradului de complexitate al instalației GPL
și să verifice că acestea și-au însușit cunoștințele necesare teoretice și practice cu privire la
funcționarea în condiții de siguranță a acesteia, cu respectarea prevederilor ”instrucțiunilor
interne” de mai sus.
d) să asigure că pentru utilizarea instalaț iei GPL este folosit numai personal de
deservire care îndeplinește condițiile de instruire și autorizare conform cerințelor PT
C8 /2010 ;
e) să urmărească exploatarea instalațiilor GPL în condiții de siguranță, executarea
reviziilor curente, a reparațiilor și a întreținerilor permanente, conform normativelor
legale și prezentei prescripții tehnice (PT C8 / 210)
f) să asigure că dispozitivele de siguranță care echipează instalația GPL sunt verificate
periodic în conformitate cu prevederile prezentei prescrip_ii tehnice;

g) să urmărească organizarea și să participe


la instructajele profesionale cu personalul
de deservire a instalațiilor GPL;

h) să urmărească pregătirea instalațiilor GPL în vederea efectuării de către inspectorii


de specialitate din cadrul ISCIR a verificărilor și încercărilor și să comunice la ISCIR
datele de efectuare a acestora;
i) să anunțe la ISCIR avariile și accidentele produse la instalațiile GPL și să participe la
cercetarea acestora;
j) să țină evidența instalațiilor GPL și să urmărească păstrarea corespunzătoare a
autorizărilor de funcționare (cartea recipientului).

Validarea periodică a atorizației Operatorului umplere recipiente GPL:


1) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de
către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului
de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 870 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.7. Îmbuteliator fluide sub presiune


Conform PT CR4 / 2009,
Art. 38 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere,
umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune, conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 / 2012 ("Butelii cu
capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate") şi C5 / 2003 (”cerințe tehnice
privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub
presiune”), este denumită în continuare „îmbuteliator fluide sub presiune”.

Art. 38 (2)
Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face, în funcţie de tipul de instalaţie
deservit, conform grupelor de mai jos:
a) Grupa A - butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL;

b) Grupa B - butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 871 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 38 (3) Se admit la examenul de autorizare ca “îmbuteliator fluide sub presiune” persoanele
fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice
prezentate la art. 39 (se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea):

Recapitulaţie:
I Partea teoretică: 72 ore.
Partea practică: 32 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.
Art. 38 (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se
face prin extinderea autorizaţiei.
În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de
instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore, organizat de
deţinătorul / utilizatorul instalaţiei, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii
autorizaţiei.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 872 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 38 (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător / utilizator.


Art. 38 (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul
RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Art. 38 (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune
la ISCIR următoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa de autorizare actuală;
d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 873 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;

f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea ocupaţiei de


îmbuteliator fluide sub presiune” sau un document echivalent emis de autoritatea
competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al
Acordului privind Spaţiul Economic European;
Art. 38 (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
Art. 38 (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
Art. 38 (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care
însoţeşte autorizaţia.

Validarea periodică a atorizației îmbuteliatorului fluide sub presiune


1) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de către
operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de
exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 874 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.8. Macaragiu
Conform PT CR8 /2009
Art. 40 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu
excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de
sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice PT R 1 / 2010, este denumită în continuare
„macaragiu”.

Art. 40 (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în


exploatare macaralele, macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de
macarale prezentate în tabelul 5:

A B C

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 875 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

B D E

Art. 40 (3) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu” grupa A, B, C şi D persoanele


fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice prezentate la art. 41.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 876 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 40 (4) Se admit la examenul de autorizare ca „macaragiu” grupa E (maşinist pod rulant)
persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice prezentate
la art. 42.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 877 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 43 (1) Trecerea macaragiului, în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat, de la
manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara, se face în urma unui
program specific de instruire teoretică şi practică, organizat de operatorul RSVTI, de minim 16

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 878 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face
parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Art. 43 (2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea
autorizaţiei. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire
teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de
deţinătorul/utilizatorul instalaţiei, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii
autorizaţiei.
Art. 43 (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.
Art. 43 (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică
de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Art. 43 (5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune
la ISCIR următoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa de autorizare actuală;
d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea activităţii
de macaragiu” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în
domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului
privind Spaţiul Economic European;
Art. 43 (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
Art. 43 (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
Art. 43 (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care
însoţeşte autorizaţia.
Art. 43 (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la
grupele A, B, C şi D.
Validarea periodică a atorizației macaragiului
1) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de
către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului
de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 879 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.9. Stivuitorist
Conform PT CR8 /2009
Art. 44 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia
celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1 / 2010, este
denumită în continuare „stivuitorist”.

Art. 44 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „stivuitorist” persoanele fizice care au urmat
un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 45.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 880 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Recapitulaţie:
Partea teoretică 56ore; Partea practică 44ore;Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

Validarea periodică a atorizației stivuitoristului


1) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de
către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului
de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.
BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 881 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.10. Liftier
Conform PT CR8 /2009

Art. 46 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte
ascensoare prevăzute cu însoţitor, indiferent de tipul şi destinaţia acestora, conform
prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 / 2010 - ASCENSOARE ELECTRICE SI HIDRAULICE DE
PERSOANE SI MARFURI SAU DE MARFURI CU COMANDA INTERIOARA - (și PT R6-2002, ediția 1
ABROGATĂ), (eventual PT R17 / 2003 - CERINŢE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA,
MONTAREA, EXPLOATAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A ASCENSOARELOR DE CONSTRUCŢIE SPECIALĂ
PENTRU MATERIALE) este denumită în continuare “liftier”.
Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest
lucru în documentaţia tehnică însoţitoare.

Art. 46 (2) Se admit la examenul de autorizare ca „liftier” persoanele fizice care au urmat un
program de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 47.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 882 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Recapitulaţie:
I Partea teoretică: 40 de ore.
Partea practică: 20 de ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 883 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 46 (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei


tehnice R 2/2010 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 17/2003 şi
invers se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop liftierul trebuie să participe la un
program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de
ore, organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului, să susţină şi să promoveze examenul în
vederea extinderii autorizaţiei.
Art. 46 (4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.
Art. 46 (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul
RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Art. 46 (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune
la ISCIR următoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare;
d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier” sau
un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-unstat membru al Uniunii
Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
Art. 46 (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
Art. 46 (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
Art. 46 (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către
inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care
însoţeşte autorizaţia.
Validarea periodică a atorizației liftierului
1) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de
către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului
de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 884 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

7.11. Mecanic trolist.


Conform PT CR8 /2009
Art. 48 (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport
pe cablu pentru persoane şi/sau materiale, conform prevederilor prescripţiei tehnice
R 7 / 2003 ( CERINŢE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU
PERSOANE– TELECABINE), este denumită în continuare “mecanic trolist”.

Art. 48 (2) Se admit la examenul de autorizare ca “mecanic trolist” persoanele fizice care au
urmat un curs de perfecţionare / specializare de mecanic trolist, conform programei analitice
prezentate la art. 49.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 885 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

Art. 50 (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este
autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop
mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16
ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 886 of 911
Program de instruire : OPERATOR RSVTI – Modul A
Â

instalaţiei/echipamentului, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii


autorizaţiei.
Art. 50 (2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.
Art. 50 (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică
către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
Art. 50 (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune
la ISCIR următoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit;
d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament, conform modelului din
anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea “Apt pentru prestarea activităţii
de mecanic trolist” sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în
domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului
privind Spaţiul Economic European;
Art. 50 (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
Art. 50 (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din
cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.

Art. 50 (7) Extinderea autorizaţiei se face


prin semnarea şi aplicarea ştampilei
proprii de către inspectorul de specialitate
din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea
autorizaţiei" din talonul care însoţeşte
autorizaţia.

Validarea periodică a atorizației mecanicului-trolist


1) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul
responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului
/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de
către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului
de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

BB: Inițiativa personală pentru Acces la Instruire Gratuită (BB-IPAIG) Page 887 of 911