Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 15


Prezenţi: 14
Pentru: 14
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Nr. 93 din 30.10.2019

privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al


Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2019,
conform O.U.G. nr.57/2019

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2019, având în
vedere următoarele:
- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 8059 din 21.10.2019
elaborat de Primarul Comunei Periam, în calitatea sa de iniţiator;
- adresa nr.42485/2019 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.7805/11.10.2019;
- raportul înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 8157 din 23.10.2019 prezentat de
secretarul general al U.A.T. Comuna Periam, prin care se arată necesitatea aprobării structurii
organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2019, în conformitate cu noile
modificări legislative;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Periam nr.4/31.08.2019 privind stabilirea structurii
organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și
ale SPCLEP Periam pentru anul 2019.
- adresa nr.4593/S3/09.04.2019 a Instituției Prefectului-Jud.Timiș, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.2693/15.04.2019 – prin care a fost transmis tabelul cu numărul maxim de
posturi stabilit pentru anul 2019, respectiv un număr total de 33 posturi din care 30 posturi pentru
Primăria Comunei Periam și 3 posturi pentru S.P.C.L.E.P. Periam;
- prevederile art.370, art.390 alin.2 art.392 alin.1, art.393, art.407, art.610-611 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;

1
- prevederile H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat
în plată;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 lit.a, art.129 alin.3 lit.c,
art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.197-200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Luând în considerare prevederile art.610-611 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, se aprobă structura organizatorică şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Periam și ale și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2019, conform Anexelor nr.1
şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) În structura funcțiilor publice aprobate conform art.1 din prezenta hotărâre se
stabileşte funcţia publică specifică de secretar general al UAT Comuna Periam, Județul Timiș, prin
transformarea funcţiei publice generale de secretar al UAT Comuna Periam, Județul Timiș, funcție
ocupată de doamna Bronț Daciana.
(2) Reîncadrarea în funcţia publică specifică de secretar general al UAT Comuna Periam,
Județul Timiș, se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu
menţinerea drepturilor salariale prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și potrivit Hotărârii Consiliului Local Periam nr.4/31.01.2019.

Art.3. (1) În cadrul structurii organizatorice a funcțiilor publice locale, potrivit art.406-407 și
art.610 din O.U.G. nr.57/2019, se înființează funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii
publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul unui nou compartiment de specialitate care se
înființează, respectiv în cadrul Compartimentului Achiziții publice.
(2) Funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional
asistent se înființează prin transformarea funcției contractuale de execuție de inspector de
specialitate II din cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport
public, funcție ocupată de domnul Dumitraș Antonio-Loredan.

Art.4. Cu data prezentei hotărâri se revocă și își încetează aplicabilitatea orice prevederi
contrare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul primar Dumitraș


Cornel, doamna Bronț Daciana, secretar al Comunei Periam, precum și doamna Ferecean-Guler
Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și
taxe al Primăriei Comunei Periam.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:


- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;
- A.N.F.P. Bucureşti;
- Doamnei Bronţ Daciana, secretarul general al U.A.T. Comuna Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal în cadrul Primăriei
Comunei Periam;

2
- Doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I principal, responsabil cu aplicația
REVISAL;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I principal, responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
 HĂRDĂLĂU ANIȘOARA SECRETAR GENERAL U.A.T. PERIAM

_________________
,
 BRONȚ DACIANA

_______________________

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,


DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM

3
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI PERIAM NR. 93/2019
Semnătura persoanei
Nr. Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE responsabile să efectueze
crt. ZZ/LL/AN
procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii1) 30/10/2019
2 Comunicarea către primarul comunei2) 01/11/2019
3 Comunicarea către prefectul județului3) 31/10/2019
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 01/11/2019
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) -
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 01/11/2019

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”