Sunteți pe pagina 1din 91

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII *

* în vigoare la data 01.01.2016

DOMENII :

Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii


Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
Reglementări tehnico-economice şi metodologice
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi
Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor

1
Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism

NOTĂ nr.1: Fiecare domeniu cuprinde:


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier.
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate, după caz.

NOTĂ nr.2:
1-referinţele nominalizate în reglementările tehnice sunt cele în vigoare la data elaborării acestora.
2-în cazul utilizării reglementărilor tehnice, se vor consulta ultimile ediţii ale standardelor şi/sau documentelor de standardizare, precum şi legislaţia specifică domeniului, în vigoare (legi, hotărâri
ale guvernului, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine de ministru, regulamente ale Comisiei Europene, etc ).

NOTĂ nr.3:
Textul reglementărilor tehnice postat pe site are caracter strict consultativ/informativ și nu produce efecte juridice, nu naște, nu modifică și nu stinge drepturi sau obligații.

LEGENDĂ :
M.D.R.A.P. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Administraţiei Publice
M.D.R.T. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului
M.L.P.A.T. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
M.L.P.T.L. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului
M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
M.D.L.P.L. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.D.R.L. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei
M.A.P.M. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
M.Of., p.I Monitorul Oficial al României, Partea I
A.F.E.R. Autoritatea Feroviară Română
A.N.D. Administraţia Naţională a Drumurilor
A.N.R.D.E. Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate
B.C. Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
B.T.R. Buletinul Tehnic Rutier
C.C.P.E.C. Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting
C.O.C.C. Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
C.N.A.D.N.R. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică
D.D. Direcţia Drumuri
I.C.B. Institutul de Construcţii Bucureşti
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
ICECON Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii
I.C.P.A.I.U.C. Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii
2
I.C.P.I.L. Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Industria Lemnului
INCERC Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
INCD URBAN-INCERC Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”
INCERTRANS Institutul de Cercetari în Transporturi
I.N.C.D.F.P. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
I.P.C.T. Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate
IPTANA S.A. Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene
I.S.C.L.P.U.A.T. Inspectoratul de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
I.P.C.T. SA Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii
I.S.C. Inspectoratul de Stat în Construcţii
I.S.L.G.C Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală
I.S.P.C.F. Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.P.H. Institutul de Studii şi Proiectări Hidrotehnice S.A. București
I.S.P.I.F. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătăţiri Funciare Bucureşti
O.N.C.G.C. Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
RENEL Regia Naţională de Electricitate
U.A.U.I.M. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
U.P.T. Universitatea „Politehnica” din Timişoara
U.T.C.B. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
U.T.C.N. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

I.Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor
tehnică Nr./dată Nr./dată
Norme tehnice provizorii privind stabilirea
I-1 NP 028-1978 distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea I.G.S.C. şi I.C.C.P.D.C. B.C. nr.11/1979
construcţiilor.
3
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în
vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi Ordinul publicat în B.C.
PC 014-1999 din ţară avariate seismic şi expertizate începînd cu O.M.L.P.A.T. nr. nr. 13/2000 şi broşura
I-24
anul 1992 precum şi a datelor tehnice conţinute în 40/N/30.06.2000 IPCT
rapoartele de expertiză tehnică aferente acestor
clădiri.
Program cadru pentru generarea automată a
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din
I-25 PC 015-1999 45/N/30.06.2000 nr. 13/2000 şi
banca de date corespunzătoare activităţii de
broşura IPCT
expertizare a clădirilor.
Ghid pentru proiectarea automată, interactivă şi
Ordinul publicat în B.C.
reprezentarea grafică a structurilor din bare, de O.M.L.P.A.T. nr.
I-26 PC 008-1997 nr. 4/1997 şi
mare complexitate, solicitate la încărcări statice şi 84/N/26.05.1997
broşura IPCT
dinamice.
Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al O.M.LPAT nr. Ordinul publicat în B.C.
I-27 PC 005-1997 structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în 85/N/26.05.1997 nr. 13/2000 şi
domeniul elastic. Broşura IPCT
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
Ghid pentru relizarea automată a analizelor
I-28 PC 006-1997 86/N/26.05.1997 nr.4/1997 şi
structurale spaţiale (statice şi dinamice).
Broşura IPCT
Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
I-29 GP 050-2000
în proiectarea structurilor. 208/N/22.09.2000 nr. 13/2000

II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Monitorul Oficial al României Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor Decizia I.G.S.C. nr. B.C. nr.
II-1 C 178-1976
orizontale prin vibroforare. 132/29.06.1976 11-12/1976
II-2 C 29-1979 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru O.M.T.T.C. nr. B.C. nr.11/1979
proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru 311/17.02.1979
4
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Monitorul Oficial al României Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor
Nr./dată
tehnică Nr./dată
lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu
ciment.
îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea
Decizia I.C.C.P.D.C. nr. valabilitatea
II-3 C 168-1980 pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor B.C. nr.12/1980
91/17.11.1980 C 168–1974
prin silicatizare şi electrosilicatizare.

Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor Decizia I.C.C.P.D.C. nr.


II-4 C 218-1984 B.C. nr.8/1984
prin metoda vibroforării. 58/16.05.1984
II-5 C 29-1985 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de Decizia I.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.8/1985 îşi încetează
fundare slabe prin procedee mecanice (caietele 20/11.04.1985 valabilitatea
I....VI).
C 29–1977
cap.1; 2 –
parţial
(prevederile
referitoare la
compactarea
cu maiul
greu); 4; 7 şi
8, tabelele
1.1; 1.2 şi
anexele 2.1
pct 1; 2.2 pct.
1; 2.3 pct. 1;
2.4 pct.2; 4.1;
4.2; 4.3; 4.4;
4.5; 8.2 şi 8.3
din
„Normativul
privind

5
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Monitorul Oficial al României Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor
Nr./dată
tehnică Nr./dată
consolidarea
terenurilor de
fundare slabe
prin procedee
mecanice”.
îşi încetează
Normativ privind executarea lucrărilor de
Decizia I.C.C.P.D.C. nr. valabilitatea
II-6 C 169-1988 terasamente pentru realizarea fundaţiilor B.C. nr.5/1988
59/30.09.1988 C 169–1983
construcţiilor civile şi industriale.

Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează O.M.L.P.A.T. nr.


II-7 P 134-1995 B.C. nr.9/1995
materiale geosintetice. 1/N/20.01.1995
înlocuieşte
Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj O.M.L.P.A.T. nr.
II-8 GE 028-1997
orizontal şi vertical. 56/N/11.03.1997
B.C. nr.11/1998 parţial
C 29–1977
Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal O.M.L.P.A.T. nr.
II-9 GE 026-1997 B.C. nr.5/1998
şi înclinat a terasamentelor. 59/N/11.03.1997

III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al
Buletinul Construcţiilor Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Instrucţiuni pentru completarea formularului de
Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
III-1 C 213-1983 evidenţă a studiilor geotehnice conform B.C. nr.7/1983
26/28.04.1983
prevederilor STAS 1242/1 – 1981.
îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
III-2 C 196-1986
stabilizate la lucrările de fundaţii. 30/03.10.1986
B.C. nr.8/1986 valabilitatea
C 196–1979
III-3 C 215-1988 Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii Decizia I.C.C.P.D.C.nr. B.C. nr.6/1988 îşi încetează
din beton cu adaos de cenuşă de centrale 83/06.12.1988 valabilitatea
6
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al
Buletinul Construcţiilor Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi
naturale şi industriale.
C 215–1983
îşi înceteaza
Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de
Decizia I.C.C.P.D.C.nr. valabilitatea
III-4 C 159-1989 fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare B.C. nr.4/1990
42/18.12.1989 C 159-1973 şi
statică penetrare dinamică, vibropenetrare.
C 176–1984
Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
III-5 C 230-1989 B.C. nr.12/1989
ştanţate pentru fundaţii. 19/18.05.1989
Metodologie de determinare a caracteristicilor
O.M.L.P.A.T. nr.
III-6 C 241-1992 dinamice ale terenului de fundare la solicitări B.C. nr.9/1993
8/N/12.03.1993
seismice.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea,
recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a
O.M.L.P.A.T. nr.
III-7 C 251-1994 terenurilor slabe de fundare prin metoda B.C. nr.7/1994
4/N/11.02.1994
îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale
dinamică.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea
O.M.L.P.A.T. nr.
III-8 C 252-1994 şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi B.C. nr.7/1994
3/N/11.02.1994
scurţi executaţi pe loc prin vibropresare.
Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi
O.M.L.P.A.T. nr.
III-9 GT 001-1996 metodelor de determinare a caracteristicilor fizice B.C. nr.7/1996
8/N/05.02.1996
şi mecanice ale pământurilor.
Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de
O.M.L.P.A.T. nr.
III-10 NE 008-1997 fundare slabe, prin procedee mecanice. B.C. nr.15/1998
60/N/11.03.1997
Compactare cu maiul f.greu – caiet VIII
îşi încetează
Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare O.M.L.P.A.T. nr.
III-11 GP 014-1997
la acţiuni seismice în cazul fundării directe. 58/N/11.03.1997
B.C. nr.12/1998 valabilitatea
C 29–1977
Specificaţie tehnică privind refacerea prin
obturare şi etanşare a contactului teren- O.M.L.P.A.T. nr.
III-12 ST 015-1997 B.C. nr.9/1998
infrastructură pentru construcţii de locuinţe, 54/N/11.03.1997
social-culturale şi industriale.

7
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al
Buletinul Construcţiilor Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
îşi încetează
Ghid practic privind tehnologia de execuţie a O.M.L.P.A.T. nr.
III-13 GE 029-1997
piloţilor pentru fundaţii. 55/N/11.03.1997
B.C. nr.12/1998 valabilitatea
C 160–1975
Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru
determinarea prin măsurători a tasării îşi încetează
construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru O.M.L.P.A.T. nr.
III-14 ST 016-1997
determinarea prin metode topogeodezice a 57/N/11.03.1997
B.C. nr.11/1998 valabilitatea
deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor C 61-1974
terenului de fundare.

Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de O.M.L.P.A.T. nr.


III-15 NP 045–2000 B.C.nr.7/2001
probă şi a piloţilor din fundaţii. 264/N/02.11.2000

Ghid pentru sistematizarea, stocarea şi


O.M.T.C.T. nr.
III-16 GE 044-2001 reutilizarea informaţiilor privind parametrii B.C. nr.24/2003
1.219/06.09.2001
geotehnici.
îşi încetează
Normativ pentru utilizarea materialelor O.M.L.P.T.L. nr.
III-17 NP 075-2002
geosintetice la lucrările de construcţii. 1.228/03.09.2002
B.C. nr.13/2002 aplicabilitatea
C 227-1988
Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor îşi încetează
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-18 GP 113-2004 foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului
172/15.02.2005 430bis/20.05.2005
B.C. nr.15/2005 valabilitatea
tehnic C 245-1993). C 245-1993
se abrogă
cap.1-3 prin
Normativ privind proiectarea, execuţia, O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-19 NP 113-2004
monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi. 279/23.02.2005 458bis/30.05.2005
B.C. nr.19/2005 O.M.D.R.T.nr.
2689/29.12.201
0
Ghid privind proiectarea structurilor de pământ O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-20 GP 093-2006 B.C. nr.21/2006
armat cu materiale geosintetice şi metalice. 1.764/21.09.2006 896bis/03.11.2006
Normativ privind determinarea valorilor
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-21 NP 122:2010 caracteristice şi de calcul ale parametrilor B.C. nr.9/2011
2.690/29.12.2010 158bis/04.03.2011
geotehnici.

8
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al
Buletinul Construcţiilor Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Normativ privind proiectarea geotehnică a
îşi încetează
fundaţiilor pe piloţi. O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-22 NP 123:2010 B.C. nr.9/2011 aplicabilitatea
2.691/29.12.2010 158bis/04.03.2011
P 106-1985
Abrogă:cap.1-3
Normativ privind proiectarea geotehnică a O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr. dinNP 113-2004
III-23 NP 124:2010 B.C.nr.10/2011
lucrărilor de susţinere. 2.689/29.12.2010 158bis/04.03.2011 (O.M.T.C.T.
nr.279/2005)
Normativ privind fundarea construcţiilor pe îşi încetează
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-24 NP 125:2010 pământuri sensibile la umezire.
2.688/29.12.2010 158 bis/04.03.2011
B.C.nr.10/2011 aplicabilitatea
P 7-2000
îşi încetează
Normativ privind fundarea construcțiilor pe O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
III-25 NP 126:2010
pamânturi cu umflări și contracții mari. 115/31.05.2012 397bis/13.06.2012
aplicabilitatea
NE 0001-1996
se abrogă
M.Of., p I, nr. NP 112-2004
Normativ pentru proiectarea structurilor de O.M.T.C.T. nr.
III-26 NP 112-2014
fundare directă. 2.352/24.11.2014
935bis/22.12.2014 intră în vigoare
la 1 ianuarie
2015
Normativ privind proiectarea geotehnică a O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. se abrogă
III-27 NP 114-2014
ancorajelor în teren. 1.444/07.09.2014 661bis/09.09.2014 NP 114-2004
Normativ privind cerinţele de proiectare şi O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. se abrogă
III-28 NP 120-2014
execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane. 2.104/29.10.2014 863bis/27.11.2014 NP 120-2006
Normativ privind documentaţiile geotehnice O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. se abrogă
III-29 NP 074-2014
pentru construcţii. 1.330/ 17.07.2014 597bis/11.08.2014 NP 074-2007

Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.


III-30 GT 067-2014
pământurilor necoezive. 739/13.05.2014 459bis/24.06.2014

9
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al
Buletinul Construcţiilor Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată

Normativ privind proiectarea geotehnică a O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.


III-31 NP 134-2014
lucrărilor de epuizmente. 995/24.06.2014 597bis/11.08.2014

O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.


III-32 GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnică.
2.597/29.12.2014 95bis/05.02.2015

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor I.C.C.P.D.C. nr. Ordinul publicat în B.C.
III-33 P 125-1984
pământurilor necoezive lichefiabile. 82/05.11.1984 nr. 4/1985
Metodologie de aplicare a tehnologiilor de Ordinul publicat în B.C.
III-34 îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru O.M.L.P.A.T. nr. nr. 12/1999 şi
IM 010-1997 drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri). 52/N/03.03.1997 Broşura IPCT

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
Nr./dată
tehnică nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la
O.M.C.Ind. nr.
IV-1 C 117-1970 determinarea defectelor din elementele de beton B.C.nr.9/1970
133/22.06.1970
armat.
Normativ pentru executarea construcţiilor din Decizia C.S.E.A.L. nr.
IV-2 P 42-1971 B.C. nr.5/1971
panouri mari. 18/13.01.1971
Normativ privind alcătuirea, executarea şi folosirea
Decizia I.G.S.C. nr.
IV-3 C 162-1973 cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton B.C. nr.7/1974
26/13.03.1974
monolit la clădiri.
IV-4 C 11-1974 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în O.M.C.Ind. nr. B.C. nr.4/1975

10
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
Nr./dată
tehnică nr./dată
construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. 125/19.11.1974
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare Decizia I.C.C.P.D.C.
IV-5 C 130-1978 B.C. nr.8/1979
a mortarelor şi betoanelor. nr.48/22.03.1979
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea
93/19.09.1978 B.C.nr.12/1978 şi
IV-6 P 73-1978 recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat
Decizia I.C.C.P.D.C.nr. B.C. nr.4/1985
pentru lichide. Îmbunătăţiri la P 73–1978.
10.10.1984
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IV-7 P 103-1982 din beton precomprimat parţial, folosind armături
150/30.11.1982
B.C.nr.2/1983 valabilitatea
pretensionate şi nepretensionate complementare. P 103–1976
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton 88/27.10.1983 B.C. nr.1/1984 şi
IV-8 P 119-1983
armat şi beton precomprimat. Modificări la P 119 – Decizia I.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.3/1986
83. 10.10.1985
Decizia I.C.C.P.D.C. îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea
nr.92/08.11.1983 B.C.nr.2/1984 şi
IV-9 P 104-1983 pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton
O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.10/1995
valabilitatea
celular autoclavizat. P 104-1978
23/N/25.08.1994
Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de I.C.C.P.D.C. nr. Inlocuieşte
IV-10 C 28-1983 B.C.nr.7/1983
oţel-beton. 46/28.06.1983 C 28-1976
Instrucţiuni tehnice privind optimizarea
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IV-11 C 221-1985 tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu B.C.nr.11/1985
56/01.10.1985
ajutorul metodei ultrasonice de impuls.
Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IV-12 C 222-1985 acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor B.C.nr.11/1985
57/01.10.1985
prefabricate.
îşi încetează
Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IV-13 C 41-1986
cofrajelor glisante. 26/4.09.1986
B.C. nr.7/1986 valabilitatea
C 41-1976
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IV-14 P 59-1986 B.C. nr.10/198
armării cu plase sudate a elementelor de beton. 49/09.12.1986
IV-15 C 226-1987 Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea Decizia I.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.7/1987 şi Îşi încetează
panourilor monostrat din betoane uşoare cu 51/27.11.1987 B.C. nr.9/1989 valabilitatea
11
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
Nr./dată
tehnică nr./dată
adaosuri de cenuşă şi spumanţi, pentru hale parter.
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
7/24.01.1989
P 104-1978

îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IV-16 C 212-1987
tehnologic de vacuumare a betonului. 52/09.12.1987
B.C.nr.9/1987 valabilitatea
C 156–1972
Îndrumător pentru metodologia de încercare a
prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate, Decizia I.C.C.P.D.C. nr. înlocuieşte
IV-17 C 181-1988
din punct de vedere al comportării la solicitări 270/8.04.1988 B.C.nr.11/1987 C 181–1976
statice.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IV-18 C 122-1989 lucrărilor de construcţii din beton aparent cu B.C. nr.2/1991
51/30.12.1989
parament natural.
Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS
6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton îşi încetează
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IV-19 C 156-1989 armat şi beton precomprimat. Procedee,
47/30.12.1989
B.C. nr.1/1991 valabilitatea
instrumente şi dispozitive de verificare a C 156–1972
caracteristicilor geometrice.
Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor
O.M.L.P.A.T. nr.
IV-20 C 235-1991 mari prefabricate neportante din blocuri ceramice B.C. nr.3/1992
15/N/4.12.1991
cu goluri.
Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex O.M.L.P.A.T. nr.
IV-21 C 237-1992 B.C. nr.1/1993
ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. 2/N/21.01.1993
Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de O.M.L.P.A.T. nr.
IV-22 C 248-1993 B.C. nr.2/1994
nisip. 2/N/01.10.1993
Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice O.M.L.P.A.T. nr.
IV-23 P-133/0-1994 B.C.nr.10/1995
a coşurilor industriale glisate. 32/N/25.10.1994
Normativ tehnic republican privind repararea şi O.M.L.P.A.T. nr.
IV-24 P-133/1-1994 B.C.nr.10/1995
consolidarea coşurilor industriale din beton armat. 32/N/25.10.1994
Cod de proiectare pentru structuri în cadre din O.M.L.P.A.T. nr.
IV-25 NP 007-1997 B.C.nr.10/1997
beton armat. 1/N/13.01.1997
Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în
O.M.L.P.T.L. nr.
IV-26 GE 039-2001 laborator a modulului static şi dinamic de B.C. nr.1/2002
1.224/06.09.2001
elasticitate a betonului.

12
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
Nr./dată
tehnică nr./dată
Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la
O.M.L.P.T.L. nr.
IV-27 GE 040-2001 determinarea parametrilor de armare a elementelor
1.223/06.09.2001 B.C. nr.1/2002
existente din beton armat.
Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de
O.M.L.P.T.L. nr.
IV-28 ST 043-2001 performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme B.C.nr.12/2002
1.620/02.11.2001
mecanice şi metode de încercare.
Cod de practică pentru execuţia elementelor
O.M.L.P.T.L. nr.
IV-29 NE 013-2002 prefabricate din beton, beton armat şi beton B.C. nr.8/2002
451/26.03.2002
precomprimat.
Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi
O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
IV-30 GP 075-2002 a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu
603/21.04.2003 576bis/12.08.2003
fibre metalice.
Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor din înlocuieşte
Decizia A.N.D. nr.
IV-31 PD 124-2002 beton de ciment ale sistemelor rigie, suple şi
159/21.03.2002
B.T.R. nr.16/2002 PD 124-84
semirigide
Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor
cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a O.M.L.P.T.L. nr.
IV-32 ST 042-2002 B.C.nr.12/2002
elementelor şi structurilor din beton armat- 1.621/02.11.2001
proiectare, execuţie.
Îşi încetează
NE 020-2003 Normativ privind proiectarea planşeelor compuse O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C .nr.14/2004 şi
IV-33
(P 134-2003) din tablă cutată-beton (revizuire P 134-1993). 302/16.09.2003 671bis/23.09.2003 B.C. nr.9/2006
aplicabilitatea
P 134-1993
Normativ de proiectare a elementelor compuse din M.Of., p I, nr.
O.M.T.C.T. nr.
IV-34 NP 093-2003 betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru 852/29.11.2003 B.C. nr.2/2004
871/19.11.2003
lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări.
Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-35 GP 081-2003 B.C.nr.13/2004
mici din elemente prefabricate în zone rurale. 306/16.09.2003 670/23.09.2003
Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-36 GP 080-2003 prin precomprimare a structurilor din beton armat şi B.C. nr.1/2004
307/16.09.2003 670/23.09.2003
din zidărie.
Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia,
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-37 NP 108-2004 urmărirea comportării, repararea şi consolidarea B.C.nr.19/2005
179/15.02.2005 437bis/24.05.2005
coşurilor industriale din beton armat.
IV-38 P 133-2004 Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C.nr.19/2005 îşi încetează
13
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
Nr./dată
tehnică nr./dată
aplicabilitatea
P 133-1996;
se aplică de la
din beton armat (revizuire P 133-1996). 178/15.02.2005 427bis/20.05.2005
data intrării în
vigoare P 100-
2004
îşi încetează
aplicabilitatea
Normativ pentru producerea betonului şi executarea NE 012-1999 şi
O.M.D.L.P.L. nr. M.Of., p I, nr.
IV-39 NE 012/1-2007 lucrărilor din beton, beton armat şi beton
577/29.04.2008 374/16.05.2008
B.C. nr.2 /2008 orice dispoziţii
precomprimat -Partea1:Producerea betonului. contrare privind
producerea
betonului
îşi încetează
Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
IV-40 NE 012/2-2010 din beton, beton armat şi beton precomprimat- B.C.nr.14/2010
2.514/22.11.2010 853bis/20.12.2010 NE 012-1999
Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.

Specificaţie tehnică privind produse din oţel O.M.D.R.T. nr.


M.Of., p I, nr. se abrogă
IV-41 ST 009-2011 utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de 683/10.04.2012 B.C.nr.12/2012
337/18.05.2012 ST 009-2005
performanţă.
Ghid de proiectare pentru controlul fisurii
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-42 GP 115-2011 elementelor masive și pereților structurali de beton B.C.nr.13/2012
212/02.02.2012 129bis/22.02.2012
armat datorită contracției împiedicate.
Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
IV-43 GP 116-2011 planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și B.C.nr.14/2012
1.775/25.09.2012 766bis/14.11.2012
noi.
Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
IV-44 GP 124-2013 B.C.nr.11/2013
înaltă rezistență în zone seismice. 2.385/25.07.2013 583bis/13.09.2013
îşi încetează
C 155-2013 Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, nr.
IV-45
cu agregate uşoare. 2.359/24.07.2013 583bis/13.09.2013
B.C.nr.9/2013 aplicabilitatea
C 155–1989
14
B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel- O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
IV-46 C 28-1999 Vezi C 28-1983
beton. 63/N/25.08.1999 nr. 13/2001
Ghid pentru expertizarea, repararea şi O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
IV-47 GP 034-1998
consolidarea grinzilor de rulare metalice. 4/N/20.01.1998 nr. 13/2001

V. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt.
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor Decizia I.C.C.P.D.C.
V-1 C 193-1979 B.C.nr.9/1979
din piatră brută. nr.64/19.04.1979
îşi încetează
Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi Decizia I.C.C.P.D.C.
V-2 C 17-1982
prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. nr.127/02.11.1982
B.C. nr.1/1983 valabilitatea
C 17-1978
îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea Decizia I.C.C.P.D.C.
V-3 C 116-1982
pereţilor din plăci ondulate din azbociment. nr.92/19.08.1982
B.C. nr.11/1982 valabilitatea
C 116–1976
îşi încetează
Normativ pentru folosirea blocurilor mici din Decizia I.C.C.P.D.C.
V-4 C 14-1982
beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie. nr.71/10.06.1982
B.C. nr.9/1982 valabilitatea
C 116–1976
C 14/1-1994 Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie O.M.L.P.A.T. nr.
V-5 B.C.nr.11/1994
din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm. 21/N/11.07.1994
Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea
Decizia I.C.C.P.D.C.
V-6 P 94-1977 elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu B.C. nr.4/1977
nr.21/30.03.1977
fibre de sticlă.
O.M.L.P.A.T. nr.
V-7 MP 007-1999 Metodologie de investigare a zidăriilor. B.C. nr.8/2000
48/N/02.08.1999

15
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt.
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea
elastică a pereţilor de compartimentare de
O.M.L.P.A.T. nr.
V-8 GP 053–2000 structura de rezistenţă. B.C. nr.12/2001
258/N/2.11.2000

CR 6-2006 se
aplică, în
continuare,
Cod de proiectare pentru structuri din zidărie. O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. integral, la
V-9 CR 6-2013
2.464/08.08.2013 582bis/13.09.2013 evaluarea
seismică a
clădirilor din
zidărie existente
art. 3 lit. a) din
Cod de practică privind executarea şi urmărirea
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. OMDRAP,
V-10 NE 036-2014 execuţiei lucrărilor de zidărie.
1.426/06.08.2014 624bis/26.08.2014 nr.2.464/2013, se
abrogă

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Decizia I.C.C.P.D.C.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor nr.200/14.11.1979 B.C. nr.4/1980 şi
VI-1
P 107-1979 pentru căi de rulare metalice. Decizia I.C.C.P.D.C. din B.C. nr.4/1985
01.10.1984
Decizia I.C.C.P.D.C. îşi încetează
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea
nr.56/16.05.1980 B.C. nr.8/1980 şi
VI-2 P 54-1980 construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri
Decizia I.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.3/1986
valabilitatea
formate la rece. P 54–1969
9.668/03.12.1985

16
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Decizia I.C.C.P.D.C.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor
nr.76/14.07.1980 B.C. nr.10/1980
din oţel cu secţiune plină, inimă suplă, omogene modificări la
VI-3 P 108-1980 Decizia I.C.C.P.D.C.din B.C. nr.4/1985
sau hibride. P 108-1980
01.10.1984 B.C. nr.3/1986
Decizia I.C.C.P.D.C.din 1985
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea
Decizia I.C.C.P.D.C.
VI-4 P 74-1981 construcţiilor metalice din profile cu goluri în B.C. nr.12/1981
nr.34/17.03.1981
inimă.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea Decizia I.C.C.P.D.C.
VI-5 P 115-1982 B.C. nr.2/1983
construcţiilor metalice pretensionate. nr.122/14.10.1982
Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
VI-6 C 228-1988 caracteristici mecanice diferite folosite la B.C. nr.5/1988
58/30.09.1988
construcţii metalice.
Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul
Decizia I.C.C.P.D.C nr..
VI-7 C 172-1988 tablelor metalice profilate la executarea B.C. nr.10/1987
26/04.04.1988
învelitorilor şi pereţilor.
Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor O.M.L.P.A.T. nr.
VI-8 GP 003-1996 B.C. nr.8/1997
parter cu structură metalică. 38/N/24.05.1996
Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor O.M.L.P.A.T. nr.
VI-9 GP 004-1997 B.C. nr.4/1998.
pentru construcţii demontabile. 3/N/13.01.1997
Normativ pentru calculul elementelor din oţel O.M.L.P.A.T. nr.
VI-10 NP 012-1997 B.C.nr.15/1998
cu pereţi subţiri formate la rece. 10/N/03.02.1997
Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru
O.M.L.P.A.T. nr.
VI-11 ST 013-1997 proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie B.C.nr.15/1997
2/N/13.01.1997
de structură spaţială reticulară planară.
Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact
O.M.L.P.A.T. nr.
VI-12 GP 016-1997 ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura B.C.nr.15/1997
63/N/18.03.1997
clădirilor etajate.
îşi încetează
Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în O.M.L.P.A.T. nr.
VI-13 GP 018-1997
exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri. 3/N/20.01.1998
B.C. nr.14/1999 valabilitatea
P 110-1981
Normativ de calcul pentru construcţii metalice O.M.L.P.A.T. nr.
VI-14 NP 041-2000 B.C. nr.19-20/2001
cu diafragme din tablă cutată. 29/N/22.05.2000
VI-15 NP 042-2000 Normativ privind prescripţiile generale de O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.19-20/2001

17
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
Nr./dată
tehnică Nr./dată
proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor
28/N/22.05.2000
de construcţie metalice şi a îmbinărilor acestora.

Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.


VI-16 GP 078-2003 B.C.nr.16 /2004
structură metalică. 300/16.09.2003 666/19.09.2003
Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
VI-17 GP 082-2003 B.C. nr.16/2004
structuri metalice în zone seismice. 301/16.09.2003 666/19.09.2003
îşi încetează
Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. valabilitatea
VI-18 C 133-2014 elementelor de construcţii metalice cu şuruburi
1.004/12.06.2014 600bis/12.08.2014 C 133–1982
de înaltă rezistenţă pretensionate.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Codul de proiectare pentru structuri metalice O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
VI-19
NP 026-1998 parter fără pod rulant. 2/N/20.01.1998 nr.13/2001

VII.Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Actul normativ de aprobare României Observaţii
reglementare tehnică Nr./dată
Nr./dată
Instrucţiuni tehnice privind Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
manipularea livrarea, depozitarea, 1.301/16/03.08.1979 B.C.nr.1/1980 şi
VII-1 C 199-1979
transportul şi montarea în construcţii a Decizia I.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.2/1987
tâmplăriei din lemn. 17/6.04.1987
Instrucţiuni tehnice privind proiectarea
executarea şi recepţionarea pereţilor Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
VII-2 P 113-1981 B.C.nr.3/1982
despărţitori din panouri prefabricate pe 130/30.10.1981
bază de produse lemnoase.

18
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Actul normativ de aprobare României Observaţii
reglementare tehnică Nr./dată
Nr./dată
Îndrumător privind utilizarea în
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
VII-3 C 36-1986 construcţii a plăcilor din lemn şi a B.C. nr.10/1986
47/10.12.1986
plăcilor din fibre de lemn.
Îndrumător tehnic pentru realizarea şi
utilizarea la pereţii despărţitori a O.M.L.P.A.T. nr.
VII-4 P 113/1-1994 B.C. nr.11/1994
panourilor de perete demontabili de 18/N/07.07.1994
lemn.
Ghid pentru calculul la stări limită a O.M.L.P.A.T. nr.
VII-5 NP 019-1997 B.C. nr.9/1997
elementelor structurale din lemn. 65/N/28.08.1996
Normativ privind proiectarea îşi încetează
NE 018-2003 O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I,nr. B.C. nr.14/2006 şi
VII-6
NP 005-2003
construcţiilor din lemn (revizuire NP
303/16.09.2003 671/23.09.2003 B.C. nr.14/2004
valabilitatea
005-96)". NP 005-96

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Ghidul privind tehnologia realizării O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
VII-7 GE 023-1996
construcţiilor din lemn. 66/N/28.08.1996 nr. 12/1999

Specificaţie tehnică privind condiţii de calitate O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
VII-8 ST 014-1996
ale lemnului pentru construcţii. 67/N/28.08.1996 nr. 12/1999

VIII . Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

19
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Observaţii
reglementare tehnică Nr./dată
Nr./dată
Norme tehnice privind alcătuirea şi
Decizia I.C.C.P.D.C.nr.
VIII-1 C 217-1983 executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc B.C. nr.5/1984
21/21.02.1984
plastifiat la acoperişuri.
Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de
O.M.L.P.T.L. nr.
VIII-2 GP 065-2001 remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la B.C.nr.12/2002
1.624/02.11.2001
acoperişuri de beton.
orice dispoziţii
Ghid privind proiectarea, execuţia şi
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. contrare îşi
VIII-3 GP 112-2004 exploatarea învelitorilor din membrane B.C. nr.6/2006
219/17.02.2005 435bis/23.05.2005 încetează
polimerice realizate ,,in situ” .
aplicabilitatea
orice dispoziţii
Normativ privind proiectarea şi execuţia
O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr. contrare îşi
VIII-4 NP 119-2006 învelitorilor subţiri de beton armat şi B.C. nr.23/2006
1.733/21.09.2006 937/20.11.2006 încetează
precomprimat, monolite şi prefabricate.
aplicabilitatea
Ghid privind proiectarea şi execuţia
O.M.D.R.A.P.nr. M. Of., p I, nr.
VIII-5 GP 120-2013 acoperişurilor verzi la clădiri noi şi
3.383/21.11.2013 803bis/19.12.2013
existente.
Ghid privind reabilitarea utilitară şi
O.M.D.R.A.P.nr. M. Of., p I, nr.
VIII-6 GP 122-2014 funcţională a acoperişurilor la clădirile
799/23.05.2014 459bis/24.06.2014
existente.
se abrogă
Normativ privind proiectarea, execuţia şi NP 069-2002 şi
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
VIII-7 NP 069-2014 exploatarea învelitorilor acoperişurilor în
992/24.06.2014 581bis/04.08.2014
C 37-88
pantă la clădiri. îşi încetează
aplicabilitatea

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

20
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IX-1 C 187-1978 construcţii a produselor din bazalt topit şi B.C. nr.12/1978
95/24.09.1978
recristalizat.
Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IX-2 C 216-1983 pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane B.C. nr.5/1984
20/28.02.1984
şi bazinelor.
Normativul pentru executarea şi
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IX-3 C 142-1985 recepţionarea termoizolaţiilor la elementele B.C. nr.9/1985
19/04.04.1985
de instalaţii.
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea
profilelor încastrate din PVC plastifiat la Decizia C.C.P.D.C. nr.
IX-4 C 163-1987 B.C. nr.5/1987
etanşarea rosturilor elementelor de 40/21.09.1987
construcţii.
Decizia I.C.C.P.D.C. nr. modificări şi
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi
15/24.03.1989
IX-5 P 121-1989
executarea măsurilor de protecţie acustică şi
O.M.L.P.A.T.nr.
B.C. nr.11/1988 completări la
antivibrativă la clădiri industriale. P 121-1989
7/N/12.03.1993
Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi
executarea sălilor de audiţie publică din
punct de vedere acustic. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
IX-6 P 123-1989 B.C. nr.3-4/1991
50/30.12.1989

Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică


O.M.L.P.A.T. nr.
IX-7 C 233-1990 cu produse textile neţesute a conductelor şi B.C. nr.5/1991
1/N/10.12.1990
aparatelor din instalaţii termice.
Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor
O.M.L.P.A.T. nr.
IX-8 GE 025-1997 la clădirile civile cu faţade realizate din B.C. nr.13/1997
62/N/17.03.1997
panouri mari prefabricate din beton armat.
Ghid privind optimizarea nivelului de O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.13/2001
IX-9 GP 058–2000
protecţie termică la clădirile de locuit. 331/N/8.12.2000 B.C. nr.2/2002
Normativ pentru proiectarea şi execuţia
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-10 C 107/0-2002 lucrărilor de izolaţii termice de clădiri, B.C. nr.8/2003
1.572/15.10.2002
indicativ (revizuire C 107/82).
IX-11 NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, execuţia şi O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.15/2006 şi îşi încetează
21
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
aplicabilitatea
exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri. 607/21.04.2003 776bis/05.11.2003 B.C. nr.24/2004
C 246-1993
Normativ general privind calculul
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-12 C 107/6-2002 transferului de masă(umiditate) prin B.C. nr.14/2002
1.063/30.07.2002
elemente de construcţie.
Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a O.M.L.P.T.L. nr.
IX-13 C 107/7-2002 B.C. nr.8/2003
elementelor de inchidere ale cladirilor. 1.574/15.10.2002
Ghid de evaluare a gradului de confort
higrotermic din unităţile funcţionale ale
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-14 GT 039-2002 clădirilor existente. B.C. nr.8/2003
1.579/15.10.2002

Ghid de evaluare a gradului de izolare


termică a elementelor de construcţie la O.M.L.P.T.L nr.
IX-15 GT 040-2002 B.C. nr.5/2003
clădiri existente, în vederea reabilitării 1.573/15.10.2002
termice.
Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea O.M.L.P.T.L. nr.
IX-16 GE 047-2002 B.C. nr.6/2003
rosturilor în construcţii. 1.578/15.10.2002
Metodologie pentru evaluarea performanţelor
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-17 MP 022-2002 termotehnice ale materialelor şi produselor B.C. nr.5/2003
1.571/15.10.2002
pentru construcţii.
Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-18 GT 043-2002 termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile B.C.nr.5/2003
1.569/15.10.2002
existente.
Metodologie privind determinarea permeabilităţii
O.M.L.P.T.L. nr.
IX-19 GT 044-2002 la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive B.C.nr.6/2003
1.570/15.10.2002
aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii.
Ghid privind proiectarea, execuţia şi îşi încetează
exploatarea elementelor de construcţii O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
IX-20 NP 064-2002
hidroizolate cu materiale bituminoase şi 605/21.04.2003 576bis/12.08.2003
B.C. nr.15/2006 aplicabilitatea
polimerice. C 234-1991
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.2-3/2007 *modificare
IX-21 C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al 2.055/29.11.2005 1124bis/13.12.2005 Partea 1 și
elementelor de construcţie ale clădirilor. O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
Partea a 2-a
22
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
2.513/22.11.2010* **modificare/
820/8.12.2010
O.M.D.R.T. nr.
1.590/24.08.2012**
650bis/12.09.2012 completare
C 107/3
orice dispoziţii
Ghid privind proiectarea, execuţia şi contrare îşi
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
IX-22 GP 114-2006 exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane
1.734/21.09.2006 928/15.11.2006
B.C. nr.23/2006 încetează
bituminoase aditivate cu APP şi SBS. aplicabilitatea

orice dispoziţii
Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. contrare îşi
IX-23 NP 121-2006 B.C. nr.23/2006
bituminoase ale acoperişurilor clădirilor. 1.732/21.09.2006 910/08.11.2006 încetează
aplicabilitatea
P 122-89,
GP 0001-96
îşi încetează
C 125-2013 Normativ privind acustica în construcţii şi O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
IX-24
zone urbane. 3.384/21.11.2013 812bis/20.12.2013 şi C 125-05
(revizuire C
125-1987) se
abrogă

Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Actul normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
X-1 C 70-1986 Instrucţiuni tehnice pentru executarea Decizia I.C.C.P.D.C .nr. B.C. nr.11/1986
placajelor interioare cu plăci emailate sau 54/20.12.1986
melaminate din fibre de lemn.

23
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Actul normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată

NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor O.M.L.P.A.T. nr.


X-2 B.C. nr.8/1996
umede groase şi subţiri. 23/N/03.04.1996
Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor O.M.L.P.T.L. nr.
X-3 GT 041-2002 B.C. nr.6/2003
şi pardoselilor clădirilor civile. 1.575/15.10.2002
C 6-86,C 223-
86
Ghid privind produse de finisare ceramice
GE 058-2012 O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. îşi încetează
X-4 utilizate în construcţii, comasare/revizuire C B.C. nr. 7/2013
240/21.02.2013 124 /06.03.2013 aplicabilitatea
6-1986, C 223-1986, GP 073-2002.
şi GP 073-02
se abrogă
îşi încetează
Ghid privind produse de finisare din aplicabilitatea
GE 055-2012 materiale polimerice utilizate în construcții. O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
X-5
Comasare/Revizuire C 4-1977, C 1.529/23.08.2012 647bis /11.09.2012
B.C.nr. 8/2013 C 4 -77,
174-1979, C 55-1974. C 174 -79 şi
C 55 -74
C3-76, şi
completări
Ghid privind produse de finisare O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, nr.
X-6 GE 056-2013
peliculogene utilizate în construcții. 1.768/22.04.2013 259 bis /09.05.2013
B.C.nr. 6/2013 C3-76, îşi
încetează
aplicabilitatea

Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
XI-1 NP 013-1996 Ghid privind proiectarea, execuţia şi O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.3/1997
24
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
asigurarea calităţii pardoselilor la
construcţii în care se desfăşoară activităţi 68/N/28.08.1996
de producţie.
Normativ privind proiectarea, execuţia şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XI-2 GP 037-1998 asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri B.C.nr.11/1999
50/N/17.06.1998
civile.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Specificaţie tehnică de aplicare a
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XI-3 ST 030-2000 pardoselilor anticorozive cu performanţe
219/N/27.09.2000 nr. 13/2001
antistatice.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Indicativ reglementare
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică
Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice privind autorizarea
întreprinderilor care execută, verifică şi
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
XII-1 I 43-1989 predau la beneficiari instalaţii electrice de B.C. nr.12/1988
17/26.04.1989
automatizare, încălzire şi ventilaţie în
medii cu pericol de explozie.
Normativ pentru proiectarea şi executarea
instalaţiilor electrice interioare de curenţi O.M.L.P.T.L. nr.
XII-2 I 18/1-2001 B.C. nr.12/2002
slabi aferente clădirilor civile şi de 1.617/02.11.2001
producţie.
Normativ pentru proiectarea şi executarea O.M.L.P.T.L. nr.
XII-3 NP 061-2002 B.C. nr.10/2003
sistemelor de iluminat artificial din clădiri. 939/02.07.2002
Normativ pentru proiectarea sistemelor de O.M.L.P.T.L. nr.
XII-4 NP 062-2002 B.C. nr.10/2003
iluminat rutier şi pietonal. 938/02.07.2002
25
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Indicativ reglementare
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică
Nr./dată Nr./dată
orice
O.M.T.C.T. nr. dispoziţii
Normativ privind proiectarea, executarea, M.Of., p I, nr.
176/15.02.2005 B.C. nr.16/2005
XII-5 NP 099-2004 verificarea şi exploatarea instalaţiilor
O.M.T.C.T. nr.
418bis/18.05.2005
B.C. nr.23/2006
contrare îşi
electrice în zone cu pericol de explozie. 95bis/01.02.2006 încetează
2.231/27.12.2005
aplicabilitatea
orice alte
dispoziţii
contrare îşi
încetează
Normativ pentru proiectarea, execuția şi
O.M.D.R.T. nr. M. Of., p I, nr. aplicabilitatea
XII-6 I 7-2011 exploatarea instalaţiilor electrice aferente B.C.nr.13/2011
2.741/01.10.2011 802 bis/14.11.2011 şi NP I 7-
clădirilor.
2002,
I 7/2-2002,
GP 052–2000
şi I 20-2000

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Indicativ reglementare Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor
tehnică
Nr./dată Nr./dată
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
Ghid privind alegerea echipamentelor
XII-7 GP 028-1999 80/N/05.10.1999 B.C. nr. 10/2001 şi
aferente instalaţiilor electrice din clădiri.
Broşura ICECON

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Monitorul Oficial al Buletinul
Indicativ reglementare
crt. Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică
Nr./dată Nr./dată
XIII-1 I 44-1993 Îndrumător privind soluţii şi măsuri în O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.8/1994
26
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Monitorul Oficial al Buletinul
Indicativ reglementare
crt. Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică
Nr./dată Nr./dată
exploatarea instalaţiilor sanitare în
vederea reducerii peirderilor şi risipei de 13/N/9.04.1993
apă.
Normativ pentru proiectarea, execuţia şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-2 NP 003-1996 exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare
17/N/28.04.1996
B.C. nr.4/1997
şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă.
B.C. nr.5/2000
Normativ de reabilitare a lucrărilor O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-3 NP 036-1999
hidroedilitare din localităţile urbane. 77/N/05.10.1999
şi
Broşură IPCT
Program de calcul pentru dimensionarea
O.M.L.P.T.L. nr.
XIII-4 PC 021-2001 reţelelor de şprinklere. Reţele plane
1.616/02.11.2001
B.C. nr.2/2002
ramificate
Ghid de proiectare pentru construcţii şi O.M.L.P.T.L. nr.
XIII-5 GP 071-2002
instalaţii de dezinfectare a apei. 1.411/26.09.2002
B.C. nr.9/2003
Ghid pentru instalaţii de separare a
O.M.L.P.T.L. nr.
XIII-6 GP 074-2002 hidrocarburilor cu deversare în reţelele
1.454/03.10.2002
B.C. nr.14/2002
de canalizare.
Ghid de execuţie pentru staţii de epurare
O.M.L.P.T.L. nr.
XIII-7 GE 046-2002 pentru localităţi mici (Q<5 l/s). B.C. nr.9/2003
1.410/26.09.2002
Ghid de proiectare a construcţiilor pentru O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIII-8 GP 087-2003 B.C. nr.3/2004
tratarea apei în vederea potabilizării. 647/23.10.2003 771/04.11.2003
Normativ pentru proiectarea
construcţiilor şi instalaţiilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIII-9 NP 091-2003 B.C. nr.2/2004
dezinfectare a apei în vederea asigurării 646/23.10.2003 771/04.11.2003
sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului.
Soluţii cadru de detalii conformate
O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-10 antiseismic pentru instalaţii în B.C. nr.7/1996
18/N/28.03.1996
construcţii, ediţia 1995.
Normativ privind proiectarea,
îşi încetează
executarea şi exploatarea instalaţiilor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. Broşură ICECON aplicabilitatea
XIII-11 NP 084-2003 sanitare şi a sistemelor de alimentare cu
905/25.11.2003 867/05.12.2003 I1-1978 şi
apă şi canalizare, utilizând conducte din
NP 003-1997
mase plastice.
27
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Monitorul Oficial al Buletinul
Indicativ reglementare
crt. Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică
Nr./dată Nr./dată
Ghid pentru execuţia şi exploatarea O.M.T.C.T. nr.
M.Of., p I, nr. orice dispoziţie
XIII-12 GE 052-2004 rezervoarelor metalice pentru 164/15.02.2005 B.C. nr.6/2006
345bis/25.04.2005 contrară se abrogă
înmagazinarea apei potabile.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. orice dispoziţie
XIII-13 GP 106-2004 a lucrărilor de alimentare cu apă şi B.C. nr.22-25/2005
161/15.02.2005 338bis/21.04.2005 contrară se abrogă
canalizare în mediul rural .
Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi Îşi încetează
instalaţiilor de epurare a apelor uzate O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
XIII-14 NP 118-2006 B.C. nr.20/2006
orăşeneşti-Partea a V-a. Prelucrarea 1.729/21.09.2006 888bis/31.10.2006 NP 28-1984, P28/2-
nămolurilor. 1988
orice dispoziţii
Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIII-15 NE 035-2006 B.C.nr.19/2006 contrare îşi încetează
conductelor pentru transportul apei. 1.736/21.09.2006 903bis/7.11.2006
aplicabilitatea
îşi încetează
Normativ privind calculul loviturii de berbec O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIII-16 NP 128-2011 aplicabilitatea
la conductele pentru transportul apei. 255/06.02.2012 129bis/22.02.2012
I 30-1975
se abrogă,
M.Of., p I, nr. NP-088-03),
660 bis/28.10.2013 NP-089-03),
NP 107-04),
Normativ privind proiectarea, execuţia şi şi îşi încetează
NP 133-2013 O.M.D.R.A.P. nr.
XIII-17 exploatarea sistemelor de alimentare cu aplicabilitatea
2.901/04.09.2013
apă şi canalizare a localităţilor ST 021-1997),
NP 028-1998),
NP 032-1999),
I 22-1999) şi
P 66-2001)
Ghid privind reabilitarea conductelor
O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI, nr.
XIII-18 GP 127-2014 pentru transportul apei.
2.359/26.11.2014 2bis/05.01.2015
îşi încetează
Normativ privind proiectarea, execuţia şi
O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI, nr. aplicabilitatea
XIII-19 I 9-2015 exploatarea instalaţiilor sanitare aferente
818/06.10.2015 830bis/06.11.2015 I 9-1994 şi
clădirilor.
I 9/1-1996
XIII-20 P 96-2015 Ghid pentru proiectarea şi executarea O.M.L.P.A.T. nr. M.Of.,pI, nr. îşi încetează
28
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Monitorul Oficial al Buletinul
Indicativ reglementare
crt. Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică
Nr./dată Nr./dată
instalaţiilor de canalizare a apelor
aplicabilitatea
meteorice din clădiri civile, social- 832/08.10.2015 841bis/06.11.2015
P 96-1996
culturale şi industriale.
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de proiectare–Instalaţii sanitare-S- O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-21 S -1994 nr.7/1996 şi
Mapa proiectantului” ediţia 1994. 19/N/28.03.1996
Broşura IPCT
Ghidul de proiectare şi execuţie a reţelelor şi
instalaţiilor exterioare de aplimentare cu apă O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XIII-22 AC-1998
şi canalizare A-C Mapa proiectantului, 9/N/16.02.1999 nr.14/1999 şi
ediţia 1998. Broşura ICECON
Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XIII-23 SC 001-1996 instalaţiile sanitare şi de încălzire din nr.2/1997 şi
84/N/29.11.1996
clădirile existente. Broşura IPCT
Ghid privind proiectarea, execuţia şi
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XIII-24 GP 043-1999
şi canalizare utilizând conducte din PVC şi 84//N/25.10.1999 nr.1/2000 şi
polietilenă şi polipropilena. Broşura IPCT
Soluţii cadru de contorizare a consumurilor
Ordinul publicat în B.C.
de apă, gaze naturale şi energie termică O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XIII-25 SC 002-1998 nr.7/1999 şi
aferente instalaţiilor din blocurile de 25/N/7.04.1999 nr. 7/1999
Broşura IPCT
locuinţe.
Specificaţii tehnice privind staţiile de
epurare monobloc, containerizate şi O.M.L.P.T.L. nr. Ordinul publicat în
XIII-26 ST 041-2000
automatizate, utilizate pentru comunităţi 665/30.04.2001 B.C.nr.1/2002 şi
mici. Broşura PROED
Manual pentru proiectarea construcţiilor şi
Ordinul publicat în B.C.
instalaţiilor aferente staţiilor de clorare
O.M.L.P.A.T. nr. nr.13/2000 şi
XIII-27 MP 005-1998 pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea
16/N/03.03.1998 Broşura PROED
satisfacerii exigenţelor de siguranţă în
exploatare şi sănătatea oamenilor.
29
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Ghid pentru reabilitarea reţelelor de
alimentare cu apă, fără săpătură deschisă, în O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XIII-28 GT 009-1997
vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi 97/N/01.07.1997 nr.10/2001
siguranţă în exploatare.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
XIV-1 I 38-1981 sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid B.C. nr.12/1981
93/21.07.1981
intermediar în hale industriale.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea,
executarea şi exploatarea instalaţiilor de Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
XIV-2 I 35-1982 B.C. nr.9/1982
încălzire cu radiatoare din tablă de oţel 67/10.06.1982
ROTERM.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor
sisteme de introducerea aerului în hale Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
XIV-3 I 39-1982 B.C. nr.12/1982
industriale în scopul reducerii consumului de 19/19.06.1982
combustibil.
Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-
Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
XIV-4 I 40-1982 radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire B.C. nr.2/1983
143/30.11.1982
centrală.

Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi


Decizia I.C.C.P.D.C. nr.
XIV-5 I 42-1985 exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei B.C. nr.8/1985
14/05.03.1985
solare pentru prepararea apei calde de consum.

30
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
Ghid pentru calculul consumului de căldură al
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-6 GP 017-1996 clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire B.C. nr.10/1998
68/N/25.03.1997
solară.

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de


O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-7 GT 016-1997 funcţionare şi a comportării în exploatare a B.C. nr.11/2000
137/N/10.11.1997
aparatelor de condiţionare de fereastră.
Normativ pentru proiectarea, execuţia
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.4/1997 şi
XIV-8 NP 018-1997 exploatarea şi postutilizarea punctelor de
78/N/12.05.1997 B.C.nr.14/1997
desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori.
Manual de specificaţii privind instalarea,
O.M.L.P.A.T.
XIV-9 ME 002-1997 exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de B.C. nr.11/2000
nr.138/N/10.11.1997
căldură din instalaţie.
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-10 GT 014-1997 funcţionare şi a comportării în exploatare a B.C. nr.10/2000
135/N/10.11.1997
aerotermelor de perete şi tavan.
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de
XIV-11 GT 015-1997 funcţionare şi comportării în exploatare a O.M.L.P.A.T. nr.
vaselor de expansiune închise. 133/N/10.11.1997 B.C. nr.9/2000
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de
funcţionare şi a comportării în exploatare a O.M.L.P.A.T.
XIV-12 GT 017-1997 B.C. nr.10/2000
generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau nr.134/N/10.11.1997
gazos.
Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de
funcţionare şi a comportării în exploatare a O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-13 GT 018-1997 B.C. nr.11/2000
grupurilor de pompare echipate cu recipient de 136/N/10.11.1998
hidrofor.
Specificaţie tehnică privind certificarea de
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-14 ST 020-1998 conformitate a calităţii ţevilor din oţel
22/N/7.04.1999 B.C.nr.5/2000
preizolate.
Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi
exploatarea sistemelor şi echipamentelor de O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-15 GP 041-1998 B.C. nr.10/2000
siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu 26/N/07.04.1999
apă având temperatura maximă de 115 gr.C.
31
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
O.M.L.P.A.T. nr.
Ghid pentru determinarea consumurilor
75/N/05.10.1999
XIV-16 GT 022-1999 tehnologice considerate pierderi de gaze B.C. nr.3-4/2000
O.M.I.C. nr.
naturale din reţelele de transport şi distribuţie.
249/17.09.1999
O.M.L.P.A.T. nr.
Normativ pentru proiectarea şi executarea îşi încetează
74/N/5.10.1999
XIV-17 I 31-1999 sistemelor de alimentare cu gaze petroliere B.C. nr.2/2000 valabilitatea
O.M.I.C. nr.
lichefiate (GPL). I 31–1976
248/17.09.1999
O.M.L.P.A.T. nr. îşi încetează
Normativ pentru exploatarea sistemelor de 74/N/05.10.1999 valabilitatea
XIV-18 I 33-1999 B.C. nr.2/2000
alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). O.M.I.C. nr. I 33–1976
248/17.09.1999
Normativ pentru proiectarea, execuţia şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-19 NP 031-1999 exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie B.C. nr.12/2000
64/N/25.08.1999
de pardoseală.
Specificaţie tehnică privind controlul calităţii
execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-20 ST 023-1999 naturale utilizând conducte din polietilenă de B.C. nr.13/2000
19/N/07.04.2000
medie densitate.Cerinţe de calitate. Procedură
de verificare.

Normativ de proiectare, executare şi exploatare


a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.1/2000 şi
XIV-21 NP 037/1-1999
lichefiate (GPL) pentru autovehicule prin staţii 72/N/04.10.1999 Broșură IPCT
independente.

O.M.L.P.A.T. nr.
Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare a
73/N/5.10.1999
XIV-22 NP 037-1999 sistemelor de alimentare cu gaze petroliere B.C. nr.1/2000
O.M.I.C. nr.
lichefiate (GPL), pentru autovehicole.
116/29/24.08.1999
Ghid pentru calculul necesarului anual de O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-23 GP 039-1999 B.C. nr.9/2000
căldură al clădirilor de locuit. 76/N/05.10.1999
XIV-24 ST 024-2000 Specificaţie tehnică privind tehnologiile de O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.14-15/2000
execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor 18/N/07.04.2000
32
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
de distribuţie a gazelor naturale, cu conducte din
polietilenă.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.6/2001 şi
XIV-25 GP 051-2000
centralelor termice mici. 50/N/30.06.2000 B.C. nr.13/2000
Normativ pentru expertizarea termică şi
energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.4/2001 şi
XIV-26 NP 048-2000
de încălzire şi preparare a apei calde de consum 324/N/4.12.2000 B.C. nr.16-17/2006
aferente acestora.
Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.13/2001 şi
XIV-27 GP 056-2000 încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare.
332/N/08.12.2000 B.C. nr.1/2002
Ghid pentru instalaţiilor de ventilare şi O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.13/2001 şi
XIV-28 GP 057-2000
climatizare folosind anemostate sau fante. 335/N/08.12.2000 B.C. nr.1/2002
Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură
O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-29 GT 029-2001 pentru încălzire şi preparare a apei calde de B.C. nr.3/2002
1.612/02.11.2001
consum la clădiri de locuit colective.
Specificaţie tehnică privind montarea şi
O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-30 ST 046- 2001 utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de B.C.nr.3/2002
1.618/02.11.2001
căldură ale corpurilor de încălzire.
Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare
O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-31 GT 028-2001 a schimbătoarelor de căldură din centralele şi B.C. nr.3/2002
1.611/02.11.2001
punctele termice.
Ghid privind proceduri de efectuare a
măsurărilor necesare expertizării O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-32 GT 032-2001 B.C. nr.3/2002
termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor 1.628/02.11.2001
aferente.
îşi încetează
Ghid pentru proiectarea automatizării O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-33 I 36-2001 B.C. nr.6/2002 valabilitatea
instalaţiilor din centrale şi puncte termice. 1.614/02.11.2001
I 36-1993
Ghid pentru transformarea punctelor termice
O.M.T.C.T. nr.
XIV-34 GP 066-2002 alimentate de la industrie, în centrale termice B.C. nr.22/2003
942/02.07.2002
pentru ansambluri urbane.
XIV-35 NP 029-2002 Normativ de proiectare,execuţie şi exploatare O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.24/2003 îşi încetează
33
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
valabilitatea
pentru reţele termice cu conducte preizolate. 940/02.07.2003
NP 029-1998
Ghid privind determinarea suprafeţei O.M.T.C.T. nr.
XIV-36 GP 067-2002 B.C. nr.20/2003
echivalente termic a corpurilor de încălzire. 941/02.07.2002
Normativ pentru proiectarea şi executarea
O.M.T.C.T. nr.
XIV-37 NP 058-2002 sistemelor centralizate de alimentare cu energie B.C. nr.21/2003
931/02.07.2002
termică - reţele şi puncte termice.
Normativ pentru exploatarea sistemelor
O.M.L.P.T.L. nr.
XIV-38 NP 059-2002 centralizate de alimentare cu energie termică- B.C. nr.12/2003
926/02.07.2002
reţele şi puncte termice.
îşi încetează
Metodologie privind echilibrarea hidraulică a O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.18/2006 şi nr.
XIV-39 MP 028-2003 aplicabilitatea
reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte. 904/25.11.2003 867/05.12.2003 24/2004
I 37-1981
orice alte dispoziţii
contrare îşi încetează
Normativ pentru proiectarea, executarea si
O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea şi
XIV-40 I 5-2010 exploatarea instalatiilor de ventilare si B.C. nr.11/2011
1.659/22.06.2011 504bis/15.07.2011 I5–1998,
climatizare.
I5/2-1998,
I5/1–1994
îşi încetează
Normativ pentru proiectarea, executarea şi O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
XIV-41 I 13-2015
exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. 845/12.10.2015 897bis/02.12.2015 I 13-2002 şi
I 13/1-2002

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de proiectare –Instalaţii de gaze-G-Mapa O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-42 G -1997 nr. 14/1999 şi
proiectantului” ediţia 1997. 2/N/18.01.1999
Broşura IPCT
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de proiectare –Instalaţii frigorifice -F- O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-43 F-1998 nr. 14/1999 şi Broşura
Mapa proiectantului, ediţia 1998. 2/N/18.01.1999
IPCT
34
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Instrucţiuni privind metodologia de testare O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-44 I 45-1993
aeraulică şi termică a camerelor curate. 14/N/9.04.1993
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de proiectare –Instalaţii de Încălzire -I- O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-45 I-1995 nr. 7/1996 şi Broşura
Mapa proiectantului, ediţia 1995. 19/N/28.03.1996
IPCT
Ordinul publicat în B.C.
"Ghid de proiectare –Instalaţii de Ventilare-V- O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XIV-46 V-1995 nr. 7/1996 şi Broşura
Mapa proiectantului” ediţia 1995. 19/N/28.03.1996 nr. 7/1996
IPCT
Ordinul publicat în B.C.
Ghid privind alegerea echipamentelor aferente
O.M.L.P.A.T. nr. nr. 10/2001 şi
XIV-47 GP 019-1999 instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie din
78/N/05.10.1999 Broşura ICECON şi
clădiri.
Broşura IPCT
"Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de
Ordinul publicat în
încălzire utilizînd noi sisteme de producere a O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-48 SC 005-2000 B.C .nr. 13/2001 şi
agentului termic (CT de apartament, scară, 329/N/08.12.2000
Broşura IPCT
etc.)”.
Ordinul publicat în B.C.
Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-49 SC 004-2000 nr. 12/2001 şi Broşura
climatizare la clădiri publice. 210/N/25.09.2000
IPCT
Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-50 ME 005-2000 exploatare privind instalaţiile aferente nr. 13/2001 şi Broşura
330/N/08.12.2000
construcţiilor. IPCT
Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice
şi a procedurilor privind calitatea materialelor Ordinul publicat în B.C.
GT 026-2000 O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-51 şi produselor pentru instalaţii aferente nr. 13/2001 şi Broşura
162/N/06.07.2000
construcţiilor-armonizate legislativ cu ICECON
Uniunea Europeană.
Specificaţii tehnice de norme medii de consum
RpE
de resurse pe articole de deviz pentru lucrări
de reparaţii la instalaţii electrice-RpE-pentru O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XIV-52 RpG
lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze-RpG-şi 65/N/25.08.1999 nr. 10/2000
pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de
RpG
încălzire-RpG .

35
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Ghid privind alegerea echipamentelor aferente Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-53 GP 027-1999 instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul nr. 10/2001 şi Broşura
79/N/05.10.1999
clădirilor. ICECON
Ghid privind verificarea performanţelor
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XIV-54 GT 023-1999 schimbătoarelor de căldură apă/ape din
15/N/07.04.2000 nr. 13/2001
centrale şi puncte termice.
Procedura de control a calităţii execuţiei O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul a publicat în
XIV-55 PCC 001-1999
lucrărilor de instalaţii. 16/N/07.04.2000 B.C. nr.13/2001
Ghid privind metode şi tehnici de reducere a
zgomotelor şi vibraţiilor produse de O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XIV-56 GT 021-1998
echipamentele instalaţiilor de ventilare şi 21/N/10.04.1998 nr. 13/2001
climatizare în construcţii.
Ghid pentru expertizarea şi adoptarea
Ordinul publicat în B.C.
soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-57 GP 015-1997 nr. 13/2001
acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu 113/N/06.08.1997
număr redus de apartamente.
Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de O.M.L.P.A.T. nr.
XIV-58 Broşura IPCT
GP 060-2000 încălzire perimetrală la clădiri. 343/N/19.12.2000

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
Normativ pentru protecţia contra coroziunii a I.G.S.C. nr.
XV-1 I 14-1976 B.C. nr. 2/1976
construcţiilor metalice îngropate. 5/11.01.1976
Instrucţiuni tehnice pentru protecţia
elementelor din beton armat şi beton I.C.C.P.D.C. nr.
XV-2 C 170-1987 B.C. nr. 6/1987
precomprimat supraterane în medii agresive 41/28.09.1987
naturale şi industriale.
Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a
cablurilor şi toroanelor din oţel pentru l C.C.P.D.C. nr.
XV-3 C 225-1987 B.C. nr. 6/1987
construcţii cu armături exterioare şi construcţii 43/28.09.1987
suspendate.
36
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
Îndrumător de diagnosticarea stării de
degradare şi metode de remediere şi protecţie
O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr. 8/1994
PC 1/1-1993 anticorozivă a elementelor din beton armat
XV-4 10/N/07.04.1994
degradate prin coroziune în medii agresive pe
bază de clor.
Norme tehnice de proiectare şi execuţie a
protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la
O.M.L.P.A.T. nr.
XV-5 P 127-1994 coşurile din beton armat monolit. B.C. nr.10/1994
16/N/07.07.1994

Ghid privind proiectarea, execuţia şi


O.M.T.C.T. nr.
XV-6 GP 013-1996 asigurarea calitaţii pardoselilor la construcţii B.C. nr. 7/1985
1.003/10.12.2003
în care se desfăşoară activităţi de producţie.
Ghid de proiectare, execuţie, exploatare şi
intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale O.M.L.P.A.T. nr.
XV-7 GP 030-1998 B.C. nr.13/1999
construcţiilor exploatate în medii agresive 8/N/03.02.1998
specifice industriei de fibre şi fire sintetice.
Ghid de proiectare şi execuţie pentru
realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice O.M.L.P.A.T. nr.
XV-8 GP 033-1998 B.C. nr.13/1999
armate la elemente din beton armat degradate 6/N/03.02.1998
prin coroziune.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare
privind protecţia anticorozivă a bazinelor din O.M.L.P.A.T. nr.
XV-9 GP 036-1998
beton armat destinate neutralizării şi epurării 51/N/17.06.1998 B.C.nr. 5/1999
apelor industriale.
Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a
O.M.L.P.T.L. nr.
igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane B.C.nr. 13/2003
XV-10 GE 045-2002 1.447/03.10.2002
izolatoare rigide.
Ghid privind investigarea şi diagnosticarea
stării structurilor din beton armat, beton
O.M.T.C.T. nr.
XV-11 GM 018-2003 precomprimat şi oţel situate în medii agresive. B.C. nr. 6/2004
1.002/10.12.2003

XV-12 Ghid privind urmărirea comportării în O.M.T.C.T. nr. B.C.nr.6/2004


GM 017-2003 exploatare a construcţiilor situate în medii 1.003/10.12.2003
37
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor Observaţii
tehnică Nr./dată Nr./dată
agresive.
Îşi încetează
Ghid privind urmărirea comportării în
O.M.T.C.T. nr. valabilitatea
XV-13 GE 054-2006 exploatare a protecţiilor anticorozive la M. Of., p I, nr.
1.735/21.09.2006 B.C.nr.22/2006 GP 035-98, cap. c,
construcţii din oţel. Măsuri de intervenţie. 893 bis/02.11.2006
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a
O.M.L.P.T.L. nr.
XV-14 GP 070-2002 protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel B.C.nr.6/2003
1.580/15.10.2002
îngropate.
orice dispoziţii
Specificaţie tehnică privind utilizarea O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. contrare îşi
XV-15 ST 050-2006 B.C.nr.23/2006
adezivilor polimerici în construcţii. 1.728/21.09.2006 942/22.11.2006 încetează
aplicabilitatea
îşi încetează
aplicabilitatea
Ghid de proiectare, execuție privind protecția O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, nr.
XV-16 GP 121-2013
împotriva coroziunii. 27/10.01.2014 120bis/08.02.2014
GP 111-04,
GE 053-04,
GP 072-2002
îşi încetează
Ghid privind execuția protecțiilor prin
M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
hidrofobizare a materialelor de construcție O.M.D.R.A.P. nr.
XV-17 GE 030-2014 180/13.03.2014 GE 030-1997
aparente (lemn, beton, cărămidă, piatră 223/20.02.2014
naturală și artificială).
Specificaţie tehnică privind protecţia
C 46-1986 îşi
elementelor de construcţii din lemn împotriva M.Of., p I, nr.
O.M.D.R.A.P. nr. încetează
XV-18 ST 049-2014 agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de 318/11.05.2015
713/03.04.2015 aplicabilitatea, şi ST
performanţă şi măsuri de prevenire şi
049-2006 se abrogă
combatere.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

38
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
Nr./dată
tehnică Nr./dată
Normativ privind criteriile de performanţă
NP 039-1999 O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XV-19 pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor
220/N/27.09.2000 nr. 13/2001
supuse acţiunii mediilor industriale.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare
privind protecţia anticorozivă a elementelor O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XV-20 GP 047-2000
din beton armat şi beton precomprimat 209/N/22.09.2000 nr. 13/2001
supraterane, situate în medii agresive.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare
Ordinul publicat în B.C.
privind protecţia anticorozivă a construcţiilor O.M.L.P.A.T. nr.
XV-21 GP 048-2000 nr. 13/2001
supuse acţiunii mediilor agresive specifice 223/N/27.09.2000
industriei textile.
Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de o.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XV-22 GE 006-1996 vibraţii pentru determinarea gradului de 51/N/15.07.1996 nr. 12/1999
siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare
Ordinul publicat în B.C.
privind protecţia anticorozivă a elementelor de O.M.L.P.A.T. nr.
XV-23 GP 049-2000 nr. 13/2001
construcţii din beton armat, supuse coroziunii 218/N/27.09.2000
uleiurilor vegetale.
Ghid de proiectare, execuţie şi intervenţii
Ordinul publicat în B.C.
pentru protecţiile anticorozive ale
XV-24 GP 029-1998 O.M.L.P.A.T. nr. 7/N/1998 nr. 13/2001
construcţiilor exploatate în medii agresive
specifice industriei de celuloză şi hîrtie.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice, cadastrale
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor Observaţii
României
tehnică Nr./dată
îşi încetează
Îndrumător privind executarea trasării de Decizia M.C.I. nr.
XVI-1 C 83-1975 B.C. nr.1/1976 valabilitatea
detaliu în construcţii. 49/08.12.1975
C 83-1968
XVI-2 Metodologie privind executarea lucrărilor de O.M.L.P.A.T. nr.
introducere a cadastrului imobiliar din Of.N. Cad. şi Cartografie B.C. nr.7/1997
localităţi. 90/N/02.06.1997 şi
39
911-CP/02.06.1997
O.M.L.P.A.T. nr.
Metodologie privind executarea lucrărilor de
Of.N. Cad. şi Cartografie
XVI-3 introducere a cadastrului reţelelor edilitare în B.C. nr.7/1997
91/N/02.06.1997
localităţi.
912-CP/02.06.1997

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor Observaţii
României
tehnică Nr./dată
îşi încetează
Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor C.S.E.A.L. nr.
XVII-1 P 41-1973 B.C. nr.9/1973 valabilitatea
verzi pentru localităţile urbane. 157/21.06.1973
P 41–1966
I.C.C.P.D.C. nr.
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea 75/30.07.1978 B.C. nr.5/1979 şi
XVII-2 P 101-1978 clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă
din panouri mari. Modificări la P 101 –1978. I.C.C.P.D.C. din B.C. nr.3/1987
01.10.1985
Normativ privind dotarea cu ascensoare a îşi încetează
I.C.C.P.D.C nr.
XVII-3 P 92-1982 clădirilor de locuit, social-culturale, de turism B.C. nr.2/1983 valabilitatea
116/30.09.1982
şi administrative. P 92–1976
Normativ pentru reţeaua culturală. C.C.E.S. nr. B.C.nr.8/1985
XVII-4
P 25-1985 94/27.02.1985
Normativ pentru proiectarea căminelor pentru I.C.C.P.D.C. nr.
XVII-5 P 128-1986 B.C. nr.1/1987
vârstnici. 6/24.02.1987
P 87-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor C.C.E.S. nr. B.C. nr.2/1987
XVII-6
culturale. 171/15.04.1987
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi îşi încetează
C 47-1986 montarea geamurilor şi a altor produse de I.C.C.P.D.C.nr. B.C. nr.5/1986 valabilitatea
XVII-7
sticlă în construcţii. 14/18.04.1986 C 47–1979,
C 207-1981
Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi
exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.12/1993
XVII-8
I 46-1993 televiziune prin cablu. 17/N/23.04.1993

XVII-9 Cerinţe esenţiale. Normativ pentru proiectarea O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.11/1996
40
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor Observaţii
României
tehnică Nr./dată
NP 002-1996 de ansamblu a sălilor de audiţie publică în
25/N/03.04.1996
spiritul conceptului de performanţă.
Normativ privind proiectarea, realizarea şi O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-10 NP 009-1997 B.C. nr.6-7/1998
exploatarea construcţiilor pentru case de copii. 5/N/22.01.1997
Normativ privind proiectarea, realizarea şi O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-11 NP 010-1997 B.C. nr.6-7/1998
exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee. 5/N/22.01.1997
Normativ privind proiectarea, realizarea şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-12 NP 011-1997 exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de B.C. nr.6-7/1998
5/N/22.01.1997
copii.
Normativ privind proiectarea şi verificarea
O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-13 NP 015-1997 construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor B.C. nr.1-3/1998
4/N/22.01.1997
aferente acestora.
Manualul pentru proiectarea şi execuţia
O.M.L.P.T.L. nr.
XVII-14 NP 002-1997 construcţiilor demontabile avînd durata de B.C. nr.3/1997
26/24.02.1997
exploatare limitata pe un amplasament dat.
Ordinul s-a publicat
în B.C. nr.13/2001 şi
Normativ privind proiectarea de dispensare şi O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.16/2001
XVII-15 NP 021-1997
policlinici pe baza exigenţelor de performanţă. 115/N/1.09.1997

Ordinul s-a publicat


Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe O.M.L.P.A.T. nr. în B.C. nr.13/2001 şi
XVII-16 NP 022-1997
speciale pe baza exigenţelor de performanţă. 117/N/1.09.1997 normativul în
B.C. nr.17/2001
Ordinul s-a publicat
Normativ privind proiectarea de cămine de
O.M.L.P.A.T. nr. în B.C. nr.13/2001 şi
XVII-17 NP 023-1997 bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de
118/N/1.09.1997 normativul în
performanţă.
B.C.nr.18/2001
îşi încetează
Normativ privind proiectarea clădirilor de O.M.L.P.T.L. nr.
XVII-18 NP 057-2002 B.C. nr.9/2003 valabilitatea
locuinţe (indicativ NP 016-96). 1.383/24.09.2002
NP 016-1996
Normativ pentru proiectarea mansardelor la O.M.L.P.T.L. nr. M. Of., p I, nr.
XVII-19 NP 064-2002 B.C. nr.7/2003
clădiri de locuit. 1.991/12.12.2002 944/23.12.2002
41
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul
Nr. crt. Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor Observaţii
României
tehnică Nr./dată
Normativ privind criteriile de performanţă
O.M.L.P.T.L. nr. B.C. nr.6/2004 şi
XVII-20 NP 063-2002 specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia M.Of., p I, nr.
1.994/13.12.2002 B.C.nr.8-9/2005
pietonală în construcţii. 945/23.12.2002
Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor O.M.T.C.T. nr. M.Of.,p I, nr.
XVII-21 GP 089-2003 B.C. nr.21/2004
la clădiri. 1.004/10.12.2003 917/20.12.2003
Ghid privind adoptarea măsurilor specifice
O.M.T.C.T. nr.
XVII-22 GP 088-2003 pentru accesul persoanelor cu handicap la M.Of., p I, nr. B.C. nr.8-9/2005
914/26.11.2003
monumente istorice. 867/05.12.2003
Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi se abrogă
O.M.D.R.A.P. nr.
XVII-23 NP 051-2012 a spaţiului urban aferent la exigenţele M.Of., partea I,nr. B.C. nr.5/2013 NP 051–2000
189/12.02.2013
persoanelor cu handicap. 121bis/05.03.2013

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Observaţii
Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
tehnică aprobare
Nr./dată Nr./dată
Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte
cu P+8 etaje executate din panouri mari înainte de
1997 după proiect tip I.P.C.T. 141:
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
–tronson de baza tip LP 11/21, compus din doua
XVII-24 Gex 001/1-1998 31/N/2.04.1998 B.C. nr. 2/2002 şi
sectiuni simetrice avînd dimensiunile în plan
Broşura COCC
12,2x41,68m, cu 72 apartamente.
-tronson de bază tip LP II/23, având dimensiunile în
plan 14,2x23,80m, cu 36 apartamente.
Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru
Ordinul publicat în
GE 011-1997 executarea mecanizată a lucrărilor de instalaţii la O.M.L.P.A.T. nr.
XVII-25 B.C. nr. 12/1999 şi
construcţii de locuinţe, social-culturale şi 32/N/03.03.1997
Brosura IPC
industriale.
Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile
Ordinul publicat în
de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective O.M.L.P.T.L. nr.
XVII-26 GP 062-2000 B.C . nr. 1/2002 şi
izolate, în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi 666/30.04.2001
Broşura PROED
protecţiei mediului.

42
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Norme tehnice privind proiectarea
I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-1 P 117-1983 spaţiilor social-sanitare pentru B.C. nr.5-6/1983
18/31.03.1983
construcţii industriale.
Normativ privind proiectarea staţiilor
I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-2 P 17-1985 de încărcare a bateriilor de B.C.nr.9/1985
18/04.04.1985
acumulatoare pentru electrovehicule.
Normativ de proiectare privind I.C.C.P.D.C. nr.
XVIII-3 P 71-1986 B.C. nr.11/1986
iluminatul natural în clădiri industriale. 53/20.12.1986
Normativ pentru proiectarea, O.M.T.C.T. nr. îşi încetează
executarea, exploatarea, dezafectarea şi 174 /15.02.2005 M.Of., p I, nr. aplicabilitatea
postutilizarea staţiilor de distribuţie a O.M.T.C.T. nr. 34 bis/13.01.2006 NP 004-2000,
XVIII-4 NP 004-2003 carburanţilor la autovehicule. 1.395/26.07.2006 NP 004/1-2000,
(revizuire şi comasare cu NP 004/1-99) modifică anexa la O.M.T.C.T. M.Of., pI, nr.
nr. 174/2005 680/08.08.2006

orice dispoziţii
Ghid privind proiectarea depozitelor de
XVIII-5 GP 107-2004 O.M.T.C.T. nr. 276/23.02.2005 M.Of., p I, nr. B.C. nr.3/2006 contrare îşi încetează
deşeuri cu materiale geosintetice .
448bis/26.05.2005 aplicabilitatea

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Ghid pentru proiectarea şi execuţia
XIX-1 GE 027-1997 O.M.L.P.A.T. nr.
lucrărilor de apărare şi consolidare a B.C. nr.12/2001
53/N/11.03.1997
taluzurilor la canale şi diguri.
Ghid de execuţie, exploatare şi
postutilizare a construcţiilor de captare din O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.19/2003
XIX-2 GE 049-2002
apa subterană, pentru asigurarea 1.409/26.09.2002
parametrilor funcţionali.
XIX-3 GP 076-2002 Ghid de proiectare privind siguranţa în O.M.L.P.T.L. nr. B.C.nr.7/2003

43
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
exploatare a lucrărilor de consolidare
1.710/17.10.2002
costieră.
Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în
O.M.L.P.T.L. nr.
XIX-4 GE 048-2002 siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de B.C.nr.7/2003
1.713/17.10.2002
la prizele de apă.
Metodologie privind determinarea
infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ, O.M.L.P.T.L. nr.
XIX-5 MP 023-2002 B.C. nr.7/2003
canale de navigaţie si canalizări prin 1.715/17.10.2002
măsurători de termometrie in foraje.
Normativ de proiectare privind protecţia O.M.T.C.T. nr.
XIX-6 NP 078-2002 B.C. nr.16-17/2003
cheiurilor la acostarea navelor. 1.711/17.10.2002
Normativ de proiectare antiseismică a
XIX-7 NP 077-2002 O.M.T.C.T. nr.
construcţiilor de acostare gravitaţională. B.C. nr.16-17/2003
1.765/23.10.2002

Ghid de elaborare a conţinutului cadru al


evaluării impactului asupra mediului a O.M.T.C.T. nr.
XIX-8 B.C. nr.16-17/2003
GE 050-2002 activităţilor privind amenajările portuare si 1.712/17.10.2002
căile navigabile.

Normativ pentru urmărirea comportării O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.


XIX-9 NP 087-2003 B.C. nr. 13/2004
construcţiilor hidrotehnice. 645/23.10.2003 771/04.11.2003
Normativ pentru instrumentarea seismică a O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIX-10 NP 090-2003 B.C.nr.13/2004
barajelor. 644/23.10.2003 771/04.11.2003
Ghid pentru stabilirea parametrilor de
calcul ai valurilor de vânt pentru O.M.T.C.T. nr. Ordin în:
XIX-11 GP 086-2003 B.C. nr.15/2004
determinarea acţiunii asupra construcţiilor 643/23.10.2003 M.Of., p I, nr.
portuare, maritime şi fluviale. 786/07.11.2003
Ordin în:
Ghid pentru dimensionarea pragurilor de O.M.T.C.T. nr.
XIX-12 GP 084-2003 M.Of., p I, nr. B.C.nr.2/2004
fund pe cursurile de apă. 642/23.10.2003
786/07.11.2003
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XIX-13 GP 085-2003 Ghid pentru proiectarea căilor navigabile. 786/07.11.2003 B.C. nr.17-18/2004
641/23.10.2003
XIX-14 GP 103-2004 Ghid de proiectare şi execuţie privind O.M.T.C.T. nr. B.C.nr.5/2006 orice dispoziţie
realizarea şi menţinerea prin înnisipare 162/15.02.2005 contrară se abrogă
artificială a plajelor. M.Of., p I, nr.
44
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
334 bis/20.04.2005

Normativ privind proiectarea porturilor O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr. orice dispoziţie
XIX-15 NP 106-2004 B.C. nr.4/2005
fluviale. 160/15.02.2005 332bis/20.04.2005 contrară se abrogă
GT 064-2011 Ghid privind echiparea construcţiilor O.M.D.R.T. nr. M. Of., p I , nr.
XIX-16 hidrotehnice de retenţie cu aparatură de 256/06.02.2012 129bis/22.02.2012
măsură şi control.
NP 132-2011 O.M.D.R.T. nr. M. Of., p I , nr. 659
Normativ privind analiza şi evaluarea
XIX-17 1.640/03.09.2012 bis/18.09.2012
riscului asociat barajelor.
NP 129-2011 Normativ privind stabilirea debitelor şi
XIX-18 volumelor maxime pentru calculul O.M.D.R.T. nr. M. Of., p I , nr.
construcţiilor hidrotehnice de retenţie. 1.752/21.09.2012 784bis/21.11.2012

Normativ privind evaluarea stării de M.Of., p I, nr.


O.M.D.R.T. nr.
XIX-19 NP 131-2011 siguranță a digurilor de apărare împotriva 784bis/21.11.2012
1.749/21.09.2012
inundațiilor.

NP 130-2013 Normativ privind stabilirea încărcărilor și B.C. nr.15/2013


O.M.D.R.A.P. nr.
XIX-20 grupărilor de încărcări pentru construcțiile M.Of., p I, nr.
2.363/24.07.2013
hidrotehnice de retenție. 586 bis /16.09.2013
NP 076-2013 Normativ de proiectare, executie si îşi încetează
O.M.D.R.A.P. nr.
XIX-21 evaluare la acțiuni seismice a lucrărilor M.Of., p I, nr. aplicabilitatea NP
3.102/04.09.2013
hidrotehnice din frontul barat. 723bis/25.11.2013 076-2002
Ghid de proiectare privind lucrările O.M.D.R.A. P.nr.
subterane cu aplicaţii în hidrotehnică şi 1.340/21.07.2014 M.Of., p I, nr.
XIX-22 GP 125-2014
transporturi. Alcătuire constructivă, calcul 788bis/29.10.2014
sprijinirii şi cămăşuielii.
GP 126-2014 Ghid de proiectare pentru reabilitarea
O.M.D.R.A.P.nr. M.Of., p I, nr.
XIX-23 rosturilor de lucru şi definitive, la
1.533/25.08.2014 782bis/28.10.2014
construcţiile hidrotehnice.
Normativ privind evaluarea stabilităţii la O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI, nr.
XIX-24 NP 136/1-2014
alunecare a barajelor de beton. 1.532/25.08.2014 781bis/27.10.2014
Ghid privind reabilitarea conductelor O.M.D.R.A.P.nr. M.Of.,pI, nr.
XIX-25 GP 127-2014
pentru transportul apei. 2.359/26.11.2014 2bis/05.01.2015

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj


45
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
tehnică României Nr./dată
îşi încetează
Normativ pentru realizarea pe timp
I.C.C.P.D.C. nr. valabilitatea
XX-1 C 16-1984 friguros a lucrărilor de construcţii şi a B.C. nr.6/1985
92/14.12.1984 C 16-1979
instalaţiilor aferente.

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea îşi încetează


I.C.C.P.D.C. nr.
XX-2 P 82-1986 executarea şi întreţinerea drumurilor de B.C. nr.5/1986 valabilitatea
15/07.05.1986
şantier. P 82-1983

Ghid metodologic pentru revizuirea


normelor de consumuri medii de resurse pe
articole de deviz pentru lucrări de O.M.L.P.A.T. nr.
XX-3 GE 031-1997 B.C. nr.11/1997
construcţii-montaj, inclusiv instalaţiile 76/N/05.05.1997
aferente construcţiilor, cît şi pentru lucrări
de reparaţii.

Proceduri pentru atestarea conformitatii


produselor destinate constructiilor la O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.8/2001
XX-4 PCC 002-1999
furnizor: produse pentru stingerea 158/N/6.07.2000
incendiilor.

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în B.C.
Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor şi O.M.L.P.A.T. nr.
XX-5 GT 012-1997 nr. 12/1997 şi Broşura
echipamentelor de organizare de şantier. 111/N/01.08.1997
IPC
Ghid pentru proiectarea şi utilizarea O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
GT 014-1997
XX-6 cofrajelor în construcţii. 112/N/01.08.1997 nr. 12/1997

46
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Norme specifice de protecţie a muncii Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XX-7 IM 007-1996 pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi nr. 10/1996 şi Broşură
74/N/15.10.1996
eşafodaje în construcţii. ICSPM

Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţi


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Observaţii
tehnică aprobare României Nr./dată
Normativ cadru privind verificarea calităţii
I.G.S.I.C. şi I.C.C.P.D.C.
XXI-1 C 204-1980 lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor B.C. nr.5/1981
nr.31/21.11.1980
tehnologice pentru obiective de investiţii.
Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii
I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-2 C 200-1981 betonului în construcţii îngropate prin metoda B.C.nr.6/1982
162/22.12.1981
carotajului sonic.
Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ
I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-3 C 205-1981 prin încărcări statice, conform STAS 1336- B.C. nr.1/1982
97/11.07.1981
1980 a construcţiilor civile şi industriale.
I.C.C.P.D.C. nr.
Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de
78/10.06.1982
calitate a îmbinărilor sudate de conducte B.C. nr.10/1982 şi
XXI-4 I 27-1982 I.C.C.P.D.C.
tehnologice. B.C. nr.5/1988
Decizie nr.
cu Completări I 27 - 1982
56/28.09.1988
îşi încetează
Normativ pentru verificarae calităţii şi recepţia Decizia I.C.C.P.D.C.
XXI-5 C 56 -1985 B.C. nr.1-2/1986 valabilitatea
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. nr.61/30.10.1985
C 56-1975
Instrucţiuni tehnice privind verificarea
abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii
I.C.C.P.D.C. nr.
XXI-6 C 220-1985 cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel B.C. nr.9/1985
33/14.06.1985
cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului
şi produselor petroliere lichide.
Instrucţiuni tehnice pentru controlul îşi încetează
I.C.C.P.D.C. nr. B.C. nr.2/1988
XXI-7 C 180-1988 compactării pământurilor prin metode valabilitatea
38/08.06.1988
radiometrice. C 180–1976
XXI-8 C 244-1993 Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.9/1993
47
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Observaţii
tehnică aprobare României Nr./dată
durabilitatea construcţiilor din beton armat şi
20/N/12.05.1993
precomprimat.
Îndrumător cadru privind exploatarea şi
întreţinerea clădirilor de locuit din mediu O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.10/1993
XXI-9 C 247-1993
urban aflate în proprietatea autorităţilor 21/N/27.05.1993
publice.
Ghid de redactare a hărţilor de risc la
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.6/2000
XXI-10 GT 019-1998 alunecare a versanţilor pentru asigurarea
80/N/19.10.1998
stabilităţii construcţiilor.
îşi încetează
Normativ privind comportarea în timp a O.M.L.P.A.T. nr.
XXI-11 P 130-1999 B.C. nr.1/2000 valabilitatea
construcţiilor. 57/N/18.08.1999
P 130-1997
Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate îşi încetează
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.7/2000
XXI-12 C 150-1999 din oţel ale construcţiilor civile, industriale şi valabilitatea
81/N/05.10.1999
agricole. C 150–1984
Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia
îşi încetează
lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor.
C 56-2002 O.M.T.C.T. nr. valabilitatea
XXI-13 M.Of.,pI, nr. B.C. nr. 19-20/2004
900/25.11.2003 C 56-1985 -
877/10.12.2003
Capitolele instalaţii

C 54-81, C 231-
89, C 236-91 şi
C 26-85, cu
completările
ulterioare, cu
Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. excepţia
XXI-14 NP 137-2014
betonului din construcţiile existente 2.395/02.12.2014 6bis/06.01.2015 capitolelor 6 - 9
din partea a II-a
a normativului
C 26-85, îşi
încetează
aplicabilitatea

48
B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică României
reglementare tehnică aprobare Nr./dată
Nr./dată
Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -15 ME 004-2000 în zonele de distrugeri apărute ca urmare a nr. 13/2001 şi Broşura
47/N/30.06.2000
unor seisme. ICECON
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -16 GE 016-1997 nr 12/1999 şi Broşura
pentru măsurarea deformaţiilor specifice. 37/N/03.03.1997
IPC
Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXI -17 GE 017-1997 pentru măsurarea deformaţiilor mari 38/N/03.03.1997 nr 12/1999 şi
(deplasări, rosturi, fisuri). Broşura IPC
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de utilizare a aparatelor pentru O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -18 GE 018-1997 nr 12/1999 şi Broşura
măsurarea forţelor. 39/N/03.03.1997
IPC
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de utilizare a aparatelor pentru O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -19 GE 019-1997 nr 12/1999 şi Broşura
măsurarea stării de coroziune. 40/N/03.03.1997
IPC
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de utilizare a aparatelor de determinarea O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -20 GE 020-1997 nr 12/1999 şi Broşura
a eforturilor în cablu la structuri suspendate. 41/N/03.03.1997
IPC
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de utilizare a aparatelor pentru O.M.L.P.A.T. nr.
XXI -21 GE 021-1997 nr 12/1999 şi Broşura
măsurarea presiunilor. 42/N/03.03.1997
IPC

XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Observaţii
tehnică aprobare României Nr./dată
I.C.C.P.D.C.
148/16.09.1977 B.C. nr.11/1977, îşi încetează
Normativ tehnic de reparaţii capitale la
XXII-1 P 95-1977 sau B.C. nr. 8/1994 şi B.C. valabilitatea
clădiri şi construcţii speciale.
O.M.L.P.A.T. nr. nr. 9/1994 P 135 – 1995,
12/N/17.06.1994 P135/1-1996
XXII-2 C 149-1987 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de I.C.C.P.D.C. nr. B.C.nr. 5/1987 îşi încetează
remediere a defectelor pentru elementele de 38/21.08.1987 valabilitatea
49
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Observaţii
tehnică aprobare României Nr./dată
C 149–1981
beton şi beton armat.
Îşi încetează
valabilitatea:
C 203-1980,
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi
C 203/2-1982,
execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-3 C 203-1991 B.C.nr. 6/1991 C 203/3-1985,
termice şi de remediere a situaţiilor de 4/N/17.04.1991
C 203/4-1986,
condens la pereţii clădirilor existente.
C 203/5-1986,
C 203/6-1986,
C 203/7-1986
Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip O.M.L.P.A.T. nr.
AEROLYTE) în procesul de sablare în 53/N/15.07.1996
XXII-4 GE 003-1996 B.C.nr. 8/1997
cadrul lucrărilor de reabilitare a
construcţiilor.
Specificaţie tehnică privind criteriile şi
nivelele de performanţă ale materialelor de
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-5 ST 003-1996 sablare folosite pentru reabilitarea B.C.nr. 14/1997
56/N/15.07.1996
construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii
acestora.
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-6 NE 005-1997 elementelor componente ale construcţiilor. B.C. nr. 11/1997
81/N/20.05.1997
Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase
şi şarpante).
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-7 NE 006-1997 elementelor componente ale construcţiilor. B.C. nr. 14/1997
80/N/20.05.1997
Intervenţii la compartimentările spaţiilor
interioare.
Ghid privind postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor şi elementelor componente O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-8 NE 007-1997 B.C. nr. 13/1997
ale construcţiilor. Intervenţii la închideri 79/N/20.05.1997
exterioare.
XXII-9 GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrărilor de O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 11/1999 Îşi încetează
întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii 116/N/01.09.1997 valabilitatea
50
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Observaţii
tehnică aprobare României Nr./dată
P 135 – 1995,
speciale.
P135/1-1996
Normativ privind postutilizarea
ansamblurilor, subansamblurilor şi
elementelor componente ale construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-10 NP 035-1999 B.C. nr. 9/2000
Intervenţii la structuri. 82/N/05.10.1999

O.M.T.C.T. nr.
Ghid privind investigarea stării tehnice a
965/02.12.2003
XXII-11 GT 052-2002 rezervoarelor, decantoarelor şi B.C. nr. 1/2004
metantancurilor în exploatare.
O.M.T.C.T. nr.
Metodologie privind programul de urmărire
1.010/10.12.2003
XXII-12 MP 031-2003 în timp a comportării construcţiilor din punct B.C. nr. 2/2004
M.Of., p I, nr.
de vedere al cerinţelor funcţionale.
920/22.12.2003
Metodologie privind executarea
hidroizolaţiei cu materiale compozite la
zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri
XXII-13 MP 029-2003 O.M.T.C.T. nr.
de patrimoniu.Studiu de caz: Biserica M.Of., p I, nr. B.C. nr. 23/2004
1.008/10.12.2003
Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni- 915/20.12.2003
Mănăstirea Popăuţi.
Ghid privind identificarea şi clasificarea
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXII-14 GT 061-2003 defectelor la tunelurile pentru căi de B.C. nr. 23/2004
1.005/10.12.2003 917/20.12.2003
comunicaţie.
Metodologie pentru consolidarea stratului
suport (zidărie, tencuieli) şi tratamentul
suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu
valoare de patrimoniu, în condiţii de O.M.T.C.T. nr.
XXII-15 MP 030-2003 B.C. nr.9/2004
umiditate excesivă şi existenţa 1.009/10.12.2003 M.Of.,p I, nr.
biodegradării.Studiu de caz: Biserica Sfântul 922/22.12.2003
Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea
Popăuţi.
XXII-16 MP 027-2003 Metodologie privind evaluarea O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.17-18/2004
caracteristicilor fizico-mecanice reziduale 308/16.09.2003 M.Of., p I , nr.
51
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Observaţii
tehnică aprobare României Nr./dată
ale betonului armat supus la incendii. 670/23.09.2003
Normativ de proiectare pentru lucrările de
O.M.T.C.T. nr.
XXII-17 NP 103-2004 reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere M.Of., p I, nr. B.C. nr.6/2005
181/15.02.2005
în exploatare. 434bis/23.05.2005
Ghid privind proiectarea şi execuţia
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. GP 079-2003
XXII-18 GP 079-2014 consolidării structurilor în cadre din beton
775/20.04.2015 356bis/25.05.2015 se abrogă
armat cu pereţi turnaţi in situ.

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Nr./dată
Ghidul şi programul de calcul cadru al Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-19 GE 035-1999 responsabilului cu urmărirea în exploatare nr. 7/1999 şi
29/N/07.04.1999
a construcţiilor. Broşura COCC
Ghid privind execuţia decupărilor şi Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXII-20 GE 009-1997 perforărilor în elementele de construcţii nr 12/1999 şi
30/N/03.03.1997
din beton şi beton armat. Broşura ICECON
Ghid privind execuţia lucrărilor de Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
GE 022-1997 demolare a elementelor de construcţii din nr. 12/1999 şi
43/N/03.03.1997
XXII-21 beton şi beton armat. Broşura ICECON
Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de
O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr 12/1999 şi
XXII-22 GE 010-1997 demolare a elementelor din beton, beton armat şi
31/N/03.03.1997 Broşura IPC
roci prin efectul de pană.
Ghid pentru proiectarea şi execuţia
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXII-23 GP 005-1997 lucrărilor de compartimentare cu panouri
27/N/24.02.1997 nr. 3/1997 şi Broşura IPC
uşoare.

XXIII.Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

52
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
Nr./dată
îşi încetează
Normativ privind lucrul utilajelor de I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-1 U 6-1978 B.C.nr.5/1979 valabilitatea
construcţii pe timp friguros. 177/27.12.1978
U 6–1961
Normativ privind dotarea cu maşini, scule I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-2 U 10-1980 B.C. nr.6/1981
şi dispozitive a muncitorilor în construcţii. 3/5.02.1981
I.C.C.P.D.C. nr.
Normativ privind consumurile medii de îşi încetează
111/21.09.1982 B.C. nr.1/1983 şi
XXIII-3 U 8-1982 combustibil, lubrifianţi şi materiale de valabilitatea
I.C.C.P.D.C. din B.C. nr.4/1985
întreţinere pentru utilaje de construcţii. U 8-1978
10.10.1984
Normativ pentru repararea maşinilor, îşi încetează
XXIII-4 I.C.C.P.D.C nr.
U 9-1982 utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii B.C. nr.1/1983 valabilitatea
110/21.09.1982
cod 42; 611.5; 65. U 8-1978
Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-5 C 214-1983 B.C. nr.11/1983
FINT 2. 68/30.07.1983
Normativ privind întreţinerea şi repararea îşi încetează
I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-6 U 9/2-1985 uneltelor, sculelor şi dispozitivelor folosite B.C. nr.9/1985 valabilitatea
29/27.05.1985
în construcţii. U 9–1982
îşi încetează
Normativ de personal pentru activitatea de I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-7 U 11-1987 B.C. nr.7/1987 valabilitatea
mecanizare a lucrărilor de construcţii. 50/23.11.1987
U 11–1983
Instrucţiuni tehnice pentru repararea
utilajelor folosite în construcţii din I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-8 U 3-1989 B.C. nr.2/1989
codurile 42, 611-5 şi 650-658, prin 22/26.06.1989
sistemul de înlocuire a subansamblurilor.
Ghid de utilizare pentru nacele suspendate O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-9 GE 001-1996
pe cabluri. 57/N/15.07.1996 B.C. nr.4/1997
Ghid de utilizare pentru minibetoniere care M.L.P.A.T. nr.
XXIII-10 GE 002-1996 B.C. nr.4/1997
se deplasează pe şenile de cauciuc. 54/N/15.07.1996
Ghid de utilizare pentru minibetoniere care O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-11 GE 002-1996 B.C. nr.4/1997
se deplasează pe şenile de cauciuc. 54/N/15.07.1996
Metodologia privind elaborarea cerinţelor
pentru mijloace tehnice şi echipamente O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-12 IM 004-1996 B.C. nr.1/1997
utilizate la executarea lucrărilor de 45/N/15.07.1996
construcţii.
XXIII-13 ST 006-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.14/1997
53
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Monitorul Oficial al
Denumire reglementare tehnică Construcţiilor Observaţii
tehnică aprobare României
Nr./dată
nivelele de performanţă ale echipamentelor
pentru lucrări de beton pentru asigurarea
calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii, a 47/N/15.07.1996
asigurării în exploatare şi a protecţiei
mediului ambiant.
Specificaţie tehnică privind criteriile şi
nivelele de performanţă ale echipamentelor
pentru lucrări de finisaj, pentru asigurarea O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.2/1997
XXIII-14 ST 007-1996
calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi 49/N/15.07.1996
a sănătăţii, a siguranţei în exploatare şi a
protecţiei mediului ambient.
Metodologia de calcul a producţiei
echivalente realizate de maşinile şi I.C.C.P.D.C. nr.
XXIII-15 B.C. nr.12/1985
utilajele de construcţii şi a gradului de 62/30.10.1985
mecanizare a lucrărilor de construcţii.
Indrumar privind mentenanţă
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr. îşi încetează
echipamentelortehnologice aflate în
XXIII-16 NE 003-2015 819/27.04.2015 363bis/26.05.2015 aplicabilitate
exploatare, pentru asigurarea calităţii
NE 003-1997
lucrărilor de de construcţii.

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Nr./dată
Norme privind utilizarea resurselor în
Ordinul publicat în
activitatea de mecanizare şi transport O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-17 NE 004-1997 B.C. nr. 12/1999 şi
tehnologic în vederea asigurării cerinţelor 49/N/03.03.1997
Broşură ICECON
de calitate a construcţiilor.
Ghid pentru alegerea echipamentelor Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-18 GE 012-1997 pentru executarea mecanizată a reparaţiilor B.C. nr. 12/1999 şi
33/N/03.03.1997
şi consolidărilor la construcţii. Broşura IPC

54
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în
Ghid tehnic de utilizarea a autopompelor O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-19 GE 013-1997 B.C. nr. 12/1999 şi
de beton tip GUB. 34/N/03.03.1997
Broşura IPC
Norme privind măsurile de asigurarea a
igienei şi sănăţii oamenilor, a refacerii şi Ordinul publicat în
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIII-20 NE 002-1997 protecţiei mediului la lucrărilde de B.C. nr. 12/1999 şi
47/N/03.03.1997
execuţie a construcţiilor: Exploatarea Broşura IPC
utilajelor de construcţii.
Ghid pentru folosirea utiliajelor mici în O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
XXIII-21 GE 005-1996
construcţii. 50/N/15.07.1996 B.C. nr. 12/1999

Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995


A- Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
tehnică României Nr./dată
Regulamentul privind protecţia şi igiena M.L.P.A.T. nr.
XXIV-1 B.C.nr.5-8/1993
muncii în construcţii. 9/N/15.03.1993
Regulament privind metodologia de
inventariere a construcţiilor tip clădire din O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-2 RRS 1-1994 B.C. nr.6/1995
fondul construit existent din punct de vedere 30/N/06.10.1994
al riscului seismic.
Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie
a elementelor de construcţii şi de instalaţii
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-3 C 253/1-1994 pentru camere curate utilizate în domeniul B.C. nr.7/1995
24/N/25.08.1994
sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria
farmaceutică).
Instrucţiuni tehnice de proiectare şi
executare privind organizarea camerelor O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-4 C 253/0-1994 B.C. nr.7/1995
curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, 24/N/25.08.1994
laboratoare şi industria farmaceutică).
Principii generale privind metodologia de O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-5 P 136-1995 B.C.nr.10/1995
zonare geotehnică a teritoriului României. 4/N/31.01.1995
Normativ de proiectare a sălilor aglomerate O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-6 NP 006-1996 B.C.nr. 2/1997
cu vizitatori. Cerinţele utilizatori. 85/N/5.12.1996
55
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
tehnică României Nr./dată
Normativ privind igiena compoziţiei aerului
în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-7 NP 008-1997 B.C.nr.10/1997
activităţile desfăşurate în regim de iarnă- 6/N/22.01.1997
vară.
Specificaţie tehnică privind alegerea
echipamentelor pentru exploatarea şi O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-8 ST 017-1997 întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti 98/N/01.07.1997 B.C. nr.4/1998
şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor
de calitate.
Normativ cadru privind detalierea
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-9 NC 001-1999 conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea B.C. nr.1/2001
222/N/27.09.2000
10/1995.
Proceduri pentru atestarea conformităţii
Ordinul în
produselor destinate construcţiilor la O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-10 PCC 003-1999 B.C.nr.13/2001 şi B.C.
furnizor: ancoraje şi blocaje pentru 157/N/06.07.2000
nr.14-15/2000
precomprimarea betonului.
Ghid privind procedura de verificare a Ordin în:
îmbinărilor sudate la materiale termoplastice O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.13/2001
XXIV-11 GT 024-1999
(distructive şi nedistructive). Cerinţe de 20/N/07.04.2000 B.C. nr.5/2003
calitate. B.C.nr.5/2003
Ghidul primarului şi al consilierilor locali.
Soluţii constructive pentru realizarea O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-12 GE 040-1999 B.C.nr.14/1999
locuinţelor în mediul rural cu respectarea 28/N/07.04.1999
cerinţelor din legea10/1995.
Normativ privind proiectarea clădirilor civile
XXIV-13 NP 068-2002 din punct de vedere al cerinţei de siguranţă O.M.L.P.T.L. nr. B.C.nr.13/2003
în exploatare. 1.576/15.10.2002
Normativ privind cerinţele de calitate pentru
unităţi funcţionale de cazare (camere, O.M.L.P.T.L. nr.
XXIV-14 NP 079-2002 B.C.nr.12/2003
garsoniere şi apartamente) din clădiri 1.503/09.10.2002
hoteliere.
Normativ privind proiectarea sălilor de
O.M.L.P.T.L. nr.
XXIV-15 NP 065-2002 sport(unitatea funcţională de bază) din punct M.Of., p I, nr. B.C. nr.2/2003
1.993/13.12.2002
de vedere al cerinţelor Legii 10/1995. nr.944/23.12.2002
XXIV-16 NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor O.M.L.P.T.L. nr. B.C. nr.9/2004
56
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
tehnică României Nr./dată
sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională M.Of., p I, nr.
de bază) din punct de vedere al cerinţelor 1.995/13.12.2002 945/23.12.2002
Legii nr. 10/1995.
Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale
construcţiei în vederea stabilirii adecvării la O.M.T.C.T. nr.
XXIV-17 GT 051-2002 B.C.nr.23/2003
o utilizare prevăzută a produselor pentru 166/31.01.2003
construcţii.
Ghid privind criteriile de performanta ale îşi încetează
cerintelor de calitate conform Legii O.M.T.C.T. nr. M.O., p I, nr. valabilitatea
XXIV-18 GT 058-2003 B.C.nr.22/2004
nr.10/1995 privind calitatea în construcții, 902/25.11.2003 877/10.12.2003 GT 020-1998
pentru instalații de ventilare-climatizare. Volumul V
Ghid privind criteriile de performanță ale îşi încetează
cerințelor de calitate conform Legii O.M.T.C.T. nr. M.O., p I, nr. valabilitatea
XXIV-19 GT 059-2003 867/5.12.2003 B.C.nr.22/2004
nr.10/1995 privind calitatea în construcții, 903/25.11.2003 GT 020-1998
pentru instalațiile electrice din clădiri. Volumul E
Ghid privind criteriile de performanță ale îşi încetează
O.M.T.C.T. nr.
cerințelor de calitate conform Legii M.Of., p I, nr. valabilitatea
XXIV-20 GT 060-2003 901/25.11.2003 B.C.nr.23/2004
nr.10/1995 privind calitatea în construcții, 877/10.12.2003 GT 020-1998-
pentru instalațiile de încălzire centrală. Volumul I
Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor îşi încetează
M.Of., p I, nr.
de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind O.M.T.C.T. nr. valabilitatea
XXIV-21 GT 063-2004 375bis/04.05.2005 B.C. nr.9/2006
calitatea în construcţii pentru instalaţii 173/15.02.2005 GT 020-1998-
sanitare din clădiri. Volumul I
Normativ pentru proiectarea şi montajul orice dispoziţii
O.M.T.C.T. nr.
pereţilor cortină pentru satisfacerea M. Of., p I,nr. contrare îşi
XXIV-22 NP 102-2004 170/15.02.2005 B.C. nr.7/2005
cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 369bis/03.05.2005 încetează
10/1995. aplicabilitatea
Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor
de locuit amplasate în zona seismică A şi
stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie
O.M.T.C.T. nr.
XXIV-23 GT 047-2002 (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de B.C. nr.17-18/2004
1.453/3.10.2002
rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza
proiectelor tip T320, S+P+4E şi seriile T836,
T835, S+P+8E.
57
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
tehnică României Nr./dată
Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor
de locuit amplasate în zonă seismică A şi
stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie
O.M.T.C.T. nr.
(consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de
XXIV-24 GT 045-2002 1.452/3.10.2002 B.C.nr.10/2004
rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza
proiectelor tip nr. 944 şi 1400, S+P+3E-
panouri mari prefabricate, elaborate de
IPCT.
Ghid cuprinzînd soluţii cadru de intervenţie
(consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de
O.M.T.C.T. nr.
rezistenţă şi stabilitate, la clădiri de locuit cu
XXIV-25 GT 046-2002 1.451/3.10.2002 B.C. nr.11-12/2004
S+P+4E, executate pe baza de proiecte tip
(cu pereţi structurali din beton armat turnat
monolit) amplasate în zonă seismică A.
Regulamentul privind prevenirea şi O.M.A.I. nr.
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 1.160/30.01.2006 M. Of., p I ,nr. orice dispoziţii
XXIV-26
riscului la cutremure şi/sau alunecări de O.M.T.C.T. nr. 207bis/07.03.2006 contrare se abrogă
teren. 1.995/18.11.2005
O.M.T.C.T. nr.
2.058/07.11.2006 M.Of., p I , nr.
Îndrumar privind educaţia şi protecţia O.M.A.I. nr.1.508 9bis/ 08.01.2007
XXIV-27 elevilor în caz de cutremur. B.C.nr.24/2006
/O.M.T.C.T. nr.
2.058/ M.E.C. nr.
5.709
O.M.D.L.P.L.
nr.1.392/2008 şi M.Of., p I, nr.
Procedură privind controlul de stat la C.P.M. nr. 816/05.12.2008
XXIV-28 PCC-022:2008 producerea şi livrarea betonului. 2.815/DM/2008
Modificat de
O.M.D.R.A.P .nr.
3848/10.12.2013
ST 051-2013 Specificație tehnică privind produse pentru O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
XXIV-29 construcții. Caracteristici esențiale, niveluri 2.360/24.07.2013 594bis/23.09.2013
și clase de performanță

58
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
tehnică României Nr./dată
Normativ privind proiectarea faţadelor cu O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-30 NP 135-2013
alcătuire ventilate. 3.415/26.11.2013 807bis/19.12.2013
Specificație tehnică privind cerințele
tehnice pentru echiparea căilor de trafic O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-31 ST 052-2014
rutier cu dispozitive de reducere a 774/20.04.2015 354bis/22.05.2015
zgomotului.
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-32 PCC 018-2015 pentru producerea agregatelor minerale
962/15.05.2015 459bis/25.06.2015
pentru betoane şi lucrări de drumuri.
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-33 PCC 019-2015 pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru
91/02.06.2015 485bis/2.07.2015
lucrări de drumuri şi aeroporturi.
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-34 PCC 020-2015
pentru prepararea betoanelor. 71/29.05.2015 485bis/2.07.2015
Procedură pentru inspecţia tehnică a
echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-35 PCC 021-2015
şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în 86/02.06.2015 485bis/2.07.2015
construcţii.
Procedură pentru inspecția tehnică a
echipamentelor pentru punerea în opera a O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-36 PCC 022-2015
mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și 821/27.04.2015 354bis/22.05.2015
aeroporturi.
Procedură pentru inspecția tehnică a
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-37 PCC 023-2015 echipamentelor pentru transportul şi punerea
986/19.05.2015 459bis/25.06.2015
în opera a betonului.
Procedură pentru inspecția tehnică a
echipamentelor tehnologice pentru
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I,nr.
XXIV-38 PCC 024-2015 executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor
164/12.06.2015 501bis/08.07.2015
de pământ specific la drumuri, aeroporturi şi
fundaţii speciale.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

59
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Nr./dată
Normativ pentru proiectarea şi executarea Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-39 NP 014-1996 măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor nr. 13/2001
23/N/19.02.1997
acustice în clădiri inclusiv instalaţii.
Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor Ordinul publicat în B.C.
O.M. L.P.A.T. nr.
XXIV-40 C 300-1994 pe durata executării lucrărilor de construcţii şi nr. 9/1994 şi
20/N/11.07.1994.
instalaţii aferente acestora. Broşura IPC
Ghidul primarilor şi al consilierilor locali Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-41 GE 036-2000 privind aplicarea Legii nr.10/1995 la lucrările de nr. 9/2000 şi Broşura
32/N/22.05.2000
pietruire a drumurilor. INCERTRANS
Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-42 PCC 021-2000 echipamentelor tehnologice de construcţii aflate Broşura ICECON
337/N/ 08.12.2000
în exploatare sau importate la mâna a doua.
Specificaţie tehnică privind cerinţele de
performanţă şi proceduri de verificare a calităţii O.M.L.P.A.T nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-43 ST 026-2000
sistemelor elastice antivibratile pentru 159/N/06.07.2000 nr. 13/2001şi Broşura
echipamente înglobate în construcţii. ICECON
Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate
şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-44 ST 027-2000
vitale din dotarea construcţiilor supuse 156/N/6.07.2000 nr.13/2001 şi Broşura
acţiunilor dinamice aleatoare. ICECON
Procedură privind evaluarea performanţelor
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-45 PCC 013-2000 tehnologice în vederea atestării tehnice a Broşura ICECON
170/N/11.08.2000
maşinilor de fasonat oţel beton.
Procedură privind evaluarea performanţelor
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-46 PCC 014-2000 tehnologice în vederea atestării tehnice a a Broşura ICECON
171/N/11.08.2000
vibratoarelor pentru betoane.
Procedură privind evaluarea performanţelor
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-47 PCC 015-2000 tehnologice în vederea atestării tehnice a Broşura ICECON
169/N/11.08.2000
autobetonierelor.
Procedura pentru verificarea calităţii şi recepţiei
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-48 PCC 009-2000 lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile
52/N/30.06.2000 nr. 13/2001
vechi.
Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-49 ST 025-2000 şi siguranţă pentru sistemul echipament-clădire nr. 13/2001 şi
160/N/06.07.2000
(ascensoare, scări rulante, covoare rulante). Broşura ICECON
60
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Nr./dată
Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-50 ST 031-2000 pentru prepararea, transportul şi punerea în 161/N/06.07.2000 nr. 13/2001 şi
operă a betonului. Broşura ICECON
Ghid şi program de calcul cadru privind
Ordinul publicat în B.C.
monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-51 PC 020-2000 nr. 13/2000 şi
publice, în scopul asigurării cerinţelor Legii nr. 51/N/30.06.2000
Broşura COCC
10/1995 privind calitatea în construcţii.
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare
(urmărire, intervenţie) privind protecţia Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-52 GP 031-1998 anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii nr.13/2001
9/N/03.02.1998
mediilor agresive specifice industriei
alimentare: a)industria cărnii.
Ghidul privind măsurile necesare de apărare
împotriva dezastrelor provocate de seisme şi Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-53 GT 008-1997 alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei nr. 12/1999
19/N/19.02.1997
de siguranţă în exploatare pentru clădiri din
domeniul ocrotirii sănătăţii.
Ghidul privind măsurile necesare de apărare
împotriva dezastrelor provocate de seisme şi
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei
XXIV-54 GT 007-1997 20/N/19.02.1997 nr. 12/1999
de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale
administraţiei publice şi ale institutelor de
cercetare-proiectare.
Ghidul privind măsurile necesare de apărare
împotriva dezastrelor provocate de seisme şi
O.M.L.P.A.T nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-55 GT 005-1997 alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei
21/N/19.02.1997 nr. 12/1999
de siguranţă în exploatare pentru clădiri din
domeniul cultelor.
Ghidul privind măsurile necesare de apărare
împotriva dezastrelor provocate de seisme şi
Ordinul publicat în B.C.
alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-56 GT 004-1997 nr. 12/1999
de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu 22/N/19.02.1997
destinaţia de săli de spectacole, sport şi
agrement.

61
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Nr./dată
Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire,
intervenţie) privind protecţia anticorozivă a Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-57 GP 032-1998 construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive nr. 13/2001
10/N/03.02.1998
specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi
berii.
Ghidul privind măsurile necesare de apărare
împotriva dezastrelor provocate de seisme şi Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-58 GP 023-1997 alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor nr. 12/1999
102/N/25.07.1997
Legii nr. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii,
expoziţii de artă, bibloteci.
Ghidul privind măsurile necesare de apărare
împotriva dezastrelor provocate de seisme şi
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-59 GP 022-1997 alunecări de teren în vederea satisfecerii
103/N/25.07.1997 nr. 12/1999
cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru clădiri din
domeniul învăţământului.
Ghidul privind măsurile necesare de apărare
împotriva dezastrelor provocate de seisme şi Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-60 GP 021-1997 alunecări de teren în vederea satisfecerii nr. 12/1999
104/N/25.07.1997
cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru clădiri de
locuit individuale şi de tip bloc.
Ghidul privind alegerea echipamentelor
specifice intervenţiilor pentru diminuarea
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
efectelor produse de seisme în vederea
XXIV-61 GP 024-1997 105/N/25.07.1997 nr. 12/1999
asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare
prevăzute de Legea nr.10/1995 privind calitatea
în construcţii.

Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de


GP 025-1997 intervenţie la clădirile avariate de seisme O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-62
realizate pe baza proiectelor refolosibile tip 119/N/04.09.1997 nr. 12/1999
ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405.

62
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică României
tehnică aprobare Nr./dată
Nr./dată
Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi
mobile pentru executarea lucrărilor de finisaj în O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-63 GE 015-1997
vederea asigurării cerinţelor de calitate a 36/N/03.03.1997
execuţiei în construcţii etc.).
Specificaţie tehnică privind criteriile de
performanţă ale echipamnetelor pentru lucrări O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-64 ST 010-1997 de fundaţii pentru asigurarea calităţii 44/N/03.03.1997 nr 12/1999 şi
construcţiilor, a protecţiei vieţii şi sănătăţii, a Broşura IPC
siguranţei în exploatare şi protecţiei mediului.
Specificaţie tehnică privind certificarea de O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-65 ST 011-1997 conformitate a calităţii ascensoarelor de 45/N/03.03.1997 nr. 12/1999 şi Broşura
persoană. IPC
Specificaţie tehnică privind certificarea de Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXIV-66 ST 012-1997 conformitate a calităţii echipamentelor de nr. 10/1998 şi Broşura
46/N/03.03.1997
ridicare. IPC
Ghid privind identificarea şi monitorizarea
alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru
de intervenţie asupra terenurilor pentru O.M.L.P.A.T.
Ordinul publicat în B.C.
XXIV-67 GT 006-1997 prevenirea şi reducerea efectelor acestora, în nr. 18/N/19.02.1997
nr. 10/1998
vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în
exploatarea construcţiilor, refacere şi protecţia
mediului.
Metodologie si program cadru pentru verificarea O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXIV-68 automata a cerintei de calitate ,,siguranta la foc" 30/N/22.05.2000 nr. 9/2000 şi
PC 017-1999 la clădirile înalte. Broşura IPCT
Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile O.M.L.P.A.T. nr.
Ordinul publicat în B.C.
XXIV-69 ST 035-2000 de performanţă pentru verificarea antiseismică a 259/N/02.11.2000
nr. 13/2001
faţadelor cortină.
Reglementări tehnico-economice şi metodologice
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

63
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare
tehnică României Nr./dată
O.M.L.P.T.L. nr.
Îndrumător pentru atestarea tehnico-
777/26.05.2003, cu M.Of., p I, nr.
XXV-1 profesională a specialiştilor cu activitate în
modificările şi 397/09.06.2003
construcţii.
completările ulterioare
Îndrumător privind aplicarea costului global în O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-2 B.C.nr.12/1992
domeniul construcţiilor. 2/N/03.04.1992
Metodologie de calcul dinamic a valorii O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-3 B.C.nr.12/1992
investiţiilor. 2/N/03.04.1992
Metodologia de stabilire a categoriei de O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-4 B.C. nr.4/1996
importanţă a construcţiilor. 31/N/02.10.1995
Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-5 GV 001/0-1995 construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de B.C.nr.13/1995
32/N/16.10.1995
mijloace fixe.
O.M.L.P.A.T. nr.
Metodologie pentru determinarea indicelui
XXV-6 IM 003-1996 58/N/15.07.1996 B.C. nr.1/1997
californian de capacitate portantă (CBR).

Regulament privind stabilirea H.G. nr. 766/1997 M.Of., pI, nr.


modificată de H.G. nr. 352 /10.12.1997
XXV-7 categoriei de importanţă a 1.231/2008 M.Of., pI, nr.
construcţiilor. 691/10.10.2008
Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-8 P 135-1999 normală la mijloacele fixe din grupa 1 B.C.nr.2/2000
85/N/25.10.1999
"Construcţii speciale”.
Ghid pentru evaluarea lucrărilor de
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-9 Gex 004-2000 consolidare pe bază de deviz cadru pentru B.C. nr.2/2001
46/N/30.06.2000
soluţii reprezentative de consolidare.
Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de
O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-10 P 91/1-2002 categorii de lucrări şi obiecte de construcţii B.C.nr.10/2003
1.568/15.10.2002
pentru investiţii realizate din fonduri publice.
O.M.A.P.M. nr.
Metodologie privind stabilirea categoriilor de 116/11.02.2002 M.Of., pI, nr.
XXV-11 NTLH 021
importanţă a barajelor. şi O.M.L.P.T.L. nr. 427/19.06.2002
289/6.03.2002
XXV-12 NTLH 022 Metodologie de evaluare a stării de siguranţă O.M.A.P.M. nr. M.Of., pI, nr.
în exploatare a barajelor şi lacurilor de 116/11.02.2002 427/19.06.2002
acumulare. şi O.M.L.P.T.L. nr.
64
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare
tehnică României Nr./dată
289/6.03.2002
O.M.A.P.M. nr.
Metodologie privind evaluarea stării de
116/11.02.2002 M.Of., p I, nr.
XXV-13 NTLH 023 siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor
şi O.M.L.P.T.L. nr. 427/19.06.2002
care realizează depozite de deşeuri industriale.
289/6.03.2002
Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii
(germană, franceză, engleză) în scopul O.M.L.P.T.L. nr. M.Of., p I, nr.
XXV-14 GT 033-2001 Broşură ICECON
armonizării reglementărilor româneşti cu cele 70/23.01.2003 97/17.02.2003
din Uniunea Europeană.
Ordinul M.L.P.T.L.
O.M.L.P.T.L. nr. nr.542/08.04.2003
542/08.04.2003 publicat în M.Of., p I,
Metodologie privind iniţierea, programarea, nr.269/17.04.2003 Ordinul
achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi M.L.P.T.L.
valorificarea reglementărilor tehnice şi a O.M.T.C.T. nr. nr.542/
XXV-15 rezultatelor activităţilor specifice de modificat şi completat prin 1410/10.08.2004 08.04.2003
reglementare în construcţii, amenajarea O.M.T.C.T. nr. publicat în M.Of., pI, publicat şi în *modifică
teritoriului, urbanism şi habitat. 1.410/10.08.2004* nr.782/25.08.2004 B.C.nr.11/2003 art. 2

modificat de O.M.T.C.T. O.M.T.C.T. nr. **modifică


nr. 1.727/21.09.2006** 1.727/21.09.2006 publicat în art. 6 alin. (2)
M.Of., pI, nr.829/09.10.2006 lit. i)
Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini Ordin în:
O.M.T.C.T. nr.
XXV-16 GP 090-2003 pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi M.Of., p I,nr. B.C.nr.18/2005
39/14.01.2004
instalaţii. Caietul IV: Instalaţii interioare. 61/23.01.2004
Proceduri privind agrementul tehnic în
construcţii:
-Procedură de agrement tehnic pentru produse,
PAT 1- 2004
procedee şi echipamente noi în construcţii.
O.M.T.C.T. nr. M.Of., pI , nr.
XXV-17 -Procedură de abilitare a organismelor
PAT 2- 2004 1.889/15.10.2004 1.167/09.12.2004
elaboratoare de agremente tehnice în
construcţii.
PAT 3- 2004
-Procedură privind avizarea agrementelor
tehnice în construcţii.

65
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare
tehnică României Nr./dată
Ghid privind proiectarea sistemelor de O.M.T.C.T. nr.
M.Of., pI, nr.
XXV-18 GP 100-2004 consolidare a pereţilor din zidărie prin 737/19.04.2004
780/25.08.2004
cămăşuiri armate cu grile polimerice.
Ghid privind intervenţii structurale şi
nestructurale pentru realizarea de lucrări la
XXV-19 O.M.T.C.T. nr. 741/2004
construcţii monumente istorice-consumuri
GEx 008-2004
medii specifice de resurse.
Metodologie pentru evaluarea riscului şi
propunerile de intervenţie necesare la O.M.T.C.T. nr.
XXV-20 MP 025-2004 structurile construcţiilor monumentelor 743/19.04.2004 B.C.nr.21/2005
istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale
acestora.
Îndrumător privind aplicarea prevederilor
„Regulamentului de verificare şi expertizare Anexa I la O.M.L.P.A.T.nr.
XXV-21 B.C. nr. 1/1997
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 77/N/28.10.1996
lucrărilor şi construcţiilor”

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică României
aprobare Nr./dată
tehnică Nr./dată
Ordinul publicat în B.C.
Ghid de acţiuni de reducere a riscului seismic pentru O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-22 Gex 003-2000 nr. 13/2000 şi Broşura
construcţiile existente. 44/N/30.06.2000
UTCB
Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de
timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.T.L. nr.
montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în nr. 1/2002 şi
XXV-23 GM 015-2001 1216/06.09.2001
activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea Broşura COCC
cerinţelor Legii nr.10/1995-partea a II-a: Lucrări de
reparaţii la construcţii.

66
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică României
aprobare Nr./dată
tehnică Nr./dată
Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de
timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii-
Ordinul publicat în B.C.
montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în O.M.L.P.T.L nr.
XXV-24 GM 014-2001 nr. 1/2002 şi
activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea 1217/06.09.2001
Broşura COCC
cerinţelor Legii nr.10/1995-partea a III-a: Lucrări de
izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii
Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de
timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi
Ordinul publicat în B.C.
influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-25 GM 013-2001 nr. 1/2002 şi
de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor Legii 1218/06.09.2001
Broşura COCC
nr.10/1995
-partea a-II-a:
Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp
GM 012-2000 la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi
Ordinul publicat în B.C.
influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea
XXV-26 nr. 2/2002 şi
de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor de
Broşura COCC
calitate cuprinse în Legea nr.10/1995
-partea a I: Lucrări de construcţii.
Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-27 RCs-2002 şi consolidări la construcţii avariate civile, industriale nr. 13/2002 şi
836/06.06.2002
şi social-culturale. Broşura COCC
Ordinul publicat în B.C.
Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-28 Rplz-2002 nr. 13/2002 şi
la izolaţii în construcţii şi instalaţii. 836/06.06.2002
Broşura COCC
Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe Decizia I.C.C.P.D.C.
categorii de lucrări şi pe obiecte pentru lucrările de 155/28.12.1982
XXV-29 construcţii- montaj, precum şi pentru reparaţii curente
P 91-1983 şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente
acestora.
Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-30 IM 008-1997 umedă la faţade şi pardoseli minerale la clădiri civile şi nr. 12/1999 şi Broşura
50/N/03.03.1997
industriale. IPC

67
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică României
aprobare Nr./dată
tehnică Nr./dată
Ordinul publicat în B.C.
Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-31 IM 009-1997 nr. 12/1999 şi Broşura
armăturilor în situ prin manşonare. 51/N/03.03.1997
IPC
Ghidul pentru evaluarea costurilor lucrărilor de
Ordinul publicat în B.C.
reparaţii pe bază de deviz cadru pentru soluţii O.M.L.P.T.L. nr.
XXV-32 Gex 005-2002 nr. 12/2002 şi Broşura
reprezentative la îmbrăcăminţile de ciment 1064/30.07.2002
INCERTRANS
aeroportuare.
Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-33 MP 009-2000 de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic nr. 13/2000 şi
41/N/30.06.2000
la construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă. Broşura IPCT
Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXV-34 GP 061-2000 clădirile de locuit existente, cu regim redus de înălţime,
347/28.12.2000 nr. 1/2001
în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate.
Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi
Ordinul publicat în B.C.
instalaţiilor aferente colectării, transportului şi O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-35 IM 012-1998 nr. 13/2000
valorificării deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor 21/N/13.03.1998
publice, în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu.
Manualul pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXV-36 MP 003-1998
subţiri formate la rece. 12/N/23.02.1998 nr. 13/2001
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
Manualul şi programul de calcul cadru pentru
XXV-37 PC 001-1997 75/N/05.03.1997 nr. 10/1997 şi Broşura
întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor.
ICOCC
Manualul dirigintelui de specialitate în construcţii Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXV-38 ME 001-1997 inclusiv sistemul informatic şi baza de date a activităţii nr. 10/1997 şi
74/N/05.03.1997
acestuia. Broşura ICOCC
Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXV-39 PC 002-1997
construcţiilor–program de calcul, cadru. 17/N/18.02.1997 nr. 2/1997
Metodologie şi program de calcul cadru pentru
dezvoltarea de biblioteci CAD într-un sistem unificat O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXV-40 PC 010-1997
autohton de proiectare şi de desen automat bazat pe 88/N/26.05.1997 nr. 4/1997 şi
tehnici de programare orientate pe obiecte. Broşura IPCT

68
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Monitorul Oficial al
Nr. crt. Act normativ de Buletinul Construcţiilor Observaţii
reglementare Denumire reglementare tehnică României
aprobare Nr./dată
tehnică Nr./dată
Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat
XXV-41 PC 007-1997 89/N/26.05.1997 nr. 4/1997 şi
pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de
Broşura IPCT
date.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Normativ departamental privind condiţiile de
proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi O.M.T. nr.
XXVI-1 S 4 -1971 B.T.R.nr.8/1971
instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor 273/29.03.1971
publice şi lucrările anexe aferente.
Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de B.T. nr. 2/1982
XXVI-2 muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii O.M.T.T.C . nr.
poduri. 1.605/12.04.1981
Instrucțiuni și condiții tehnice pentru măsurarea
denivelărilor din profil longitudinal al drumurilor
XXVI-3
CD 153-1986 cu ajutorul aparatului Viagraf. O.M.T.T.C . nr. B.C. nr.12/1985
1.776/10.08.1985
Regulament de funcționare DN 7C. Transfăgărășan. O.A.N.D. nr.
XXVI-4
AND 524-1995 91/9.07.1995 Broşură
Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor de
transport şi manipulare a elementelor prefabricate Ghidul în Broșura
XXVI-5 pentru construcţii (tuburi, dale, borduri, panouri, O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul în B.C. I.P.C.
GE 014-1997 grinzi, etc.). 35/N/03.03.1997 nr. 12/1999

Normativ departamental pentru proiectarea


XXVI-6 antiseismică a construcţiilor din domeniul O.M.T.T.C. nr.
PD 197-1978 transporturilor şi telecomunicaţiilor. 174/22.01.1979
Instrucţiuni tehnice departamentale pentru îşi încetează
O.M.T.T.C. nr.
XXVI-7 CD 29-1979 proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările B.C. nr.11/1979 valabilitatea
311/17.02.1979
de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. CD 29–1967
69
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Instrucție privind organizarea formației normare de
XXVI-8 muncă pentru lucrările de întreținere și reparații Ordin M.T.T.C. nr. B.T. nr.2/1982
poduri. 1.605/04.12.1981
Normativ departamental pentru folosirea directă a îşi încetează
nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum O.M.T.C.T. nr. valabilitatea
XXVI-9 CD 42-1985 B.C. nr.9/1985
dur la executarea la cald a straturilor bituminoase 1.126/17.06.1985 CD 21–1966,
rutiere. CD 42–1969
îşi încetează
Instructiuni tehnice departamentale privind executia O.M.T.C.T. nr.
XXVI-10 CD 72-1985 B.C.nr.12/1985 valabilitatea
fundaţiilor pe coloane vibrante. 1.779/08.10.1985
CD 72–1973
Instrucțiuni tehnice departamentale pentru
XXVI-11 determinarea în situ a permeabilității îmbracămin- Ordin D.D. nr. Broșura
DD 500-1986 ților rutiere cu permeametru AP 400. 327/31.12.1985
Instrucțiuni tehnice departamentale pentru
determinarea în situ a densității straturilor rutiere
XXVI-12
DD 501-1986 bituminoase cu densimetru AP 425. Ordin D.D. nr.
327/31.12.1985
îşi încetează
Normativ privind executarea mecanizată a O.M.T.T.C. nr.
XXVI-13 C 182-1987 B.C.nr.6/1987 valabilitatea C
terasamentelor de drum. 1.613/ 28.09.1987
182-1977
Instrucțiuni tehnice departamentale privind
metodologia de interpretare statistică a rezultatelor
XXVI-14 AND 519-1993 măsurătorilor de laborator și de teren pentru Ordin M.T. nr.
determinarea calității complexului rutier. 239/15.06.1993

Instrucțiuni tehnice privind determinarea


XXVI-15 AND 521-1993 compoziției chimice a bitumului rutier pe patru Ordin M.T. nr.
fracțiuni. 380/10.12.1993
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, execuţia şi
O.M.T. nr.
XXVI-16 AND 515-1993 întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod- B.C. nr. 1/1994
80/03.03.1993
rampă acces.
Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie
XXVI-17 C 242-1993 din localităţi şi teritoriul de influenţă. O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr. 2/1994
11/N/06.04.1993
XXVI-18 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de
performanţă ale miniutuliajelor de construcţii
70
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
ST 002-1996 prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr. 12/1999
protecţiei mediului şi a căilor de acces. 52/N/15.07.1996
Normativ privind reciclarea la rece a O.M.T. nr. M.Of., p I, nr. B.T.R.nr.12/2001
XXVI-19 AND 532-1997
îmbracăminţilor rutiere. 52/27.01.1998 127bis/26.03.1998
Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității
în strat subțire a bitumului pentru drumuri-
XXVI-20
AND 535-1997 încercarea TFOT. Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 5/2001
146/15.10.1997
Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității
XXVI-21 în strat subțire a bitumului pentru drumuri- Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 5/2001
AND 536-1997 încercarea RTFOT. 146/15.10.1997
Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de Îşi încetează
fundare slabe, prin procedee mecanice și de O.M.L.P.A.T nr. B.C. nr. 15/1998 valabilitatea
XXVI-22
NE 008-1997 compactare cu maiul foarte greu-caiet VIII. 60/N/3.11.1997 C 29–1977

O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.


Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea
571/19.12.1997 15/19.01.1998
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare
XXVI-23 Cu modificările
în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi
ulterioare O.M.L.P.T.L. M.Of., p I, nr.
tuneluri rutiere.
nr. 118/06.02.2002 123/15.02.2002
Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-24
drumurilor publice. 46/27.01.1998 138bis/06.04.1998
Norme privind protecţia mediului ca urmare a O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-25
impactului drum-mediu inconjurator. 43/27.01.1998 138bis/06.04.1998
Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-26
modernizarea drumurilor. 45/27.01.1998 138bis/06.04.1998
Norme privind amplasarea şi exploatarea O.M.T. nr. M.Of. , p I, nr.
XXVI-27
balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor. 48/ 27.01.1998 138bis/ 06.04.1998
Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor
O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-28 edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în
47/27.01.1998 138bis/ 06.04.1998
localităţile urbane şi rurale.
Normativ privind execuţia tratamentelor
O.M.T. nr. M.Of., p I , nr.
AND 545-1998 bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate B.T.R. nr. 1/2006
XXVI-29 194/14.04.1999 327/09.07.1999
pe drumuri cu trafic redus.
XXVI-30 GP 046-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile O.M.L.P.A.T. nr.
71
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea B.C. nr.7/2000
77/N/13.12.1998
exigenţelor de calitate.
Instrucțiuni tehnice privind confecționarea
XXVI-31 AND 541-1998 epruvetelor din mixturi asfaltice utilizând presa de Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.19/2002
compactare giratorie. 147/06.11.1998
Instrucțiuni tehnice privind determinarea modului
XXVI-32 AND 542-1998 de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice. Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.19/2002
148/06.11.1998
Instrucțiuni tehnice privind determinarea fluajului
XXVI-33 AND 543-1998 static și dinamic al mixturilor asfaltice. Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.19/2002
146/06.11.1998
Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea O.M.T. nr. M.Of. , p I, nr.
XXVI-34
străzilor în localităţile rurale. 50/27.01.1998 138bis/06.04.1998
Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea O.M.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-35
străzilor în localităţile urbane. 49/27.01.1998 138bis/06.04.1998
Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile
O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-36 GP 046-1998 aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea B.C.nr.7/2000
77/N/13.12.1998
exigenţelor de calitate.
Manual pentru identificarea defectelor aparente la
XXVI-37 AND 534-1998 podurile rutiere și indicarea metodelor de O.A.N.D. nr.
remediere. 56/4.09.1998
Instrucțiuni tehnice departamentale privind
organizarea şi funcţionarea staţiilor amplasate în
XXVI-38 punctele de frontieră pentru cântărirea din mers şi
DD 507-1988 verificarea gabaritelor la autovehicule de marfă din O.M.T.T.C. nr. Broşura
traficul internaţional. 3.800/12.12.1998
Metodologie de evaluare a priorității de execuție a
XXVI-39 pasajelor denivelate în punctele de intersecție dintre O.A.N.D. nr.
AND 544-1998 drumurile naționale și căile ferate. 155/27.11.1998
Îşi încetează
NE 010-1999 Normativ pentru execuţia tratamentelor O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-40 Ordinul publicat în B.C. B.T.R. nr. 6/2001 valabilitatea
AND 556-1999 bituminoase cu bitum aditivat. 221/N/27.09.2000
nr.13/2001 CD 164-1987
Normativ pentru execuţia tratamentelor Îşi încetează
NE 011-1999 O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXVI-41 bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat B.T.R. nr.1/2001 valabilitatea
AND 555-1999 221/N/27.09.2000 nr.13/2001
cu polimeri. CD 164-1987
XXVI-42 ST 022-1999 Specificaţie tehnică privind proiectarea, execuţia şi O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în
72
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
66/N/07.09.1999 B.C. nr.1/2000 şi
exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o
B.C. nr. 7/2000
singură bandă de circulaţie din mediul rural.
Normativ privind aplicarea soluției antifisură din
XXVI-43 AND 560-1999 mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri. Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.16/2002
113/26.08.1999
Normativ privind aplicarea soluției antifisură din Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr.7/2001
XXVI-44
AND 559-1999 mortar asfaltic. 112/26.08.1999
Metodologie pentru executarea lucrărilor de O.M.T. nr.
XXVI-45 AND 558-1999 cadastru al drumurilor publice. 496/28.09.1998 și Mof, p I, nr.
O.N.C.G.C. 232 /25.05.1999
Instrucțiuni tehnice privind determinarea
XXVI-46 comportării la oboseală a mixturilor asfaltice cu Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 9/2001
AND 548-1999 echipamentul ELLE-MATTA. 79/09.06.1999
Metodologie de determinare a caracteristicilor
emulsiilor bituminoase cationice utilizate la Ordin A.N.D. nr.
XXVI-47 AND 551-1999 lucrările de drumuri. 91/12.07.1999 B.T.R. nr. 6/2001

Normativ privind condițiile tehnice de calitate ale


XXVI-48 emulsiilor bituminoase cationice utilizate la Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr. 6/2001
AND 552-1999 lucrările de drumuri. 93/12.07.1999
O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.2/2001 şi
Normativ privind condiţiile de proiectare şi îşi încetează
605/23.10.2003 şi B.T.R. nr. 2/2001
XXVI-49 CD 16-2000 tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi valabilitatea
Ordinul D.G. A.N.D.
asfaltice uşoare. CD 16-1978
nr.214/18.12.2000
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I ,nr. îşi încetează
Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor
612/23.10.2003 şi 783/06.11.2003 valabilitatea
XXVI-50 CD 63-2000 de reazem din neopren pentru podurile de cale
Ordinul D.G. A.N.D. B.T.R.nr.12/2001 CD 63-1984
ferată şi şosea.
nr.180/06.11.2000
Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-51 NP 043-2000
cu grinzi înglobate în beton. 260/N/02.11.2000 B.C.nr. 7/2001
Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem Ordin A.M. nr. B.T.R.nr.21/2002 înlocuieşte
XXVI-52
P 15-2000 la podurile de şosea din beton armat. 179/06.11.2000 P 15-78
XXVI-53 Normativ privind folosirea, întreținerea și repararea
CD 75-2000 clădirilor din ramura drumuri. Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 6/2001
73
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
18/26.01.2001
Norme metodologice privind condițiile de închidre
a circulației și de instituire a resctricțiilor de
circulație în vederea executării de lucrări în zona Ordin M.T./M.I. nr.
XXVI-54
drumului public și/sau pentru protejarea drumului. 1.112/411/2000 Broşură

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de


determinarea a planeității, rugozității și adâncimii Decizia nr. B.T.R.nr.10/2012
XXVI-55
făgașelor drumurilor cu ajutorul pamentului 535/15.05.2012
HAWKEYE 1000 și 2000.
O.M.T.C.T. nr.
îşi încetează
Normativ privind determinarea stării tehnice a 625/23.10.2003 M. Of., pI, nr. B.T.R. nr. 2/2001
XXVI-56 CD 155-2001 valabilitatea
drumurilor moderne. şi O.D.G. AND nr. 786 /07.11.2003
CD 155-85
17/26.01.2001
Normativ privind repararea şi întreţinerea M.Of., p I , nr.
O.M.T.C.T. nr.
XXVI-57 CD 99-2001 podurilor şi podeţelor de şosea din beton, beton 782/06.11.2003 B.T.R. nr. 3/2001
608/23.10.2003
armat, beton precomprimat şi zidărie de piatră.
îşi încetează
Normativ pentru execuţia tratamentelor din O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-58 DD 502-2001 B.T.R. nr. 4/2001 valabilitatea
anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă. 621/23.10.2003 779/ 06.11.2003
DD 502-1987
O.M.T.C.T. nr. îşi încetează
Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două M.Of., p I, nr.
XXVI-59 PD 46-2001 624/23.10.2003 B.T.R. nr. 9/2001 valabilitatea
direcţii la podurile din beton armat . 786/07.11.2003
PD 46-1979
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,nr. B.T.R. nr. 1/2001 îşi încetează
Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere
XXVI-60 PD 177-2001 609/23.10.2003 782/06.11.2003 valabilitatea
suple şi semirigide (metoda analitică).
PD 177-1977
Normativ departamental pentru amenajarea la înlocuişte
XXVI-61 acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din Ordin A.N.D. nr. B.T.R.nr.9/2001 CD 173-79
CD 173-2001 afara localităţilor. 144/12.07.2001
Instrucțiuni tehnice privind metodologia de
XXVI-62 AND 564-2001 determinare a capacității portante a drumurilor cu Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 7/2001
deflectometrul MLY 10.000. 77/26.03.2001
Instrucțiuni tehnice pentru executarea
XXVI-63 îmbrăcăminților din beton de ciment cu polimeri Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 20/2002
CD 169-2001 pentru calea pe poduri și pasaje. 45/06.02.2001
74
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Instrucțiuni tehnice privind metodologia de
XXVI-64 AND 565-2001 determinare a planeității suprafețelor drumurilor cu Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr. 8/2001
ajutorul BUMP Integratorului BI. 78/26.03.2001
Instrucțiunile privind plantațiile rutiere. Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr.
XXVI-65
AND 561-2001 21/26.01.2001 10-11/2001
Instrucțiunile privind activitatea pepinierelor Ordin A.N.D. nr. B.T.R. nr.
XXVI-66 AND 562-2001 rutiere. 19/26.01.2001 11-12/2005
Instrucțiuni tehnice privind metodologia de
XXVI-67 AND 563-2001 determinare a planeității suprafeței drumurilor cu Ordin A.N.D. nr.
ajutorul analizorului de profil longitudinal APL 72. 76/26.03.2001 B.T.R. nr. 8/2001
Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi îşi încetează
O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr. B.T.R. nr. 2/2004
XXVI-68 CD 31-2002 deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu valabilitatea
619/23.10.2003 779/ 06.11.2003
structuri rutiere suple şi semirigide. CD 31-1994
Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a
XXVI-69 NE 015-2002 drumurilor cu beton rutier fluidifiant. O.M.T.C.T. nr. B.C. nr.8/2004
1.719/17.10.2002
Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a îşi încetează
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVI-70 NP 067-2002 drumurilor, căilor ferate şi podurilor, împotriva valabilitatea
1.059/29.07.2002
acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor. B.C.nr.15/2002 PD 161-1985
Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-71 AND 581-2002 de testare a emulsiilor bituminoase cationice B.T.R. nr. 6/2005
614/23.10.2003. 779/06.11.2003
suprastabilizate.
Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-72 AND 582-2002 B.T.R.nr. 4/2004
drumurilor de pământ. Condiţii tehnice de calitate. 603/23.10.2003 782/06.11.2003
Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase îşi încetează
O.M.T.C.T. nr.
XXVI-73 AND 539-2002 stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării B.T.R.nr.18/2002 valabilitatea
447/02.10.2003
îmbrăcăminţilor asfaltice. AND 539-1998
îşi încetează
Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere O.M.T.C.T. nr.
XXVI-74 CD 151-2002 M.Of., p I , nr. B.T.R. nr. 17/2002 valabilitatea
din beton de ciment cu granulozitate discontinuă. 623/23.10.2003
786/ 07.11.2003 CD 151-1985
Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere îşi încetează
O.M.T. nr.
XXVI-75 NE 014-2002 din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi B.C.nr. 8/2004 valabilitatea
1.718/17.10.2002
glisante. C 22-1992

75
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
B.C.nr.6/2004,
Normativ de dimensionare a structurilor rutiere O.M.T.C.T. nr.
XXVI-76 NP 081- 2002 B.T.R.nr.8/2005 şi
rigide. 1.717/ 17.10.2002
B.T.R.nr.2-3/2006
îşi încetează
Normativ privind proiectarea autostrăzilor O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXVI-77 PD 162-2002 B.T.R. nr.1/2004 valabilitatea
extraurbane. 622/23.10.2003 786/ 07.11.2003
PD 162-1983
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVI-78 GP 068-2002 Ghid pentru proiectarea platformelor portuare. B.C. nr. 15/2002
1.060/29.07.2002
Normativ privind proiectarea şi execuţia
XXVI-79 AND 585-2002 îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment armat Decizia A.N.D. nr. B.T.R. nr. 1/2012
continuu. 519/23.12.2002
Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor cu
strat din agregate natural stabilizate cu lianţi Decizia A.N.D. nr. B.T.R. nr.17/2002 înlocuieşte
XXVI-80
CD 152-2002 puzzolanici ale sistemelor rutiere suple şi 150/21.03.2002 AND 152-1985
semirigide.
Normativ departamental privind proiectarea O.M.T.C.T. nr. Mof , pI, nr. B.T.R.nr. 1/2004 înlocuieşte
XXVI-81
PD 162-2002 autostrăzilor extraurbane. 622/23.10.2003 786/7.11.2003 AND 162-1983
Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor Decizia nr. B.T.R. nr. 13/2002 înlocuieşte
XXVI-82
PD 95-2002 şi podeţelor. 10/09.01.2002 PD 95-1977
Ghid pentru întreţinerea, repararea şi etanşarea
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVI-83 GEx 006-2002 construcţiilor subterane pentru metroul din B.C. nr. 6/2003
1.716/17.10.2002
Bucureşti.
Instrucţiunile tehnice departamentale privind înlocuieste
XXVI-84 proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea Decizia A.N.D. nr. AND 513-1991
AND 513-2002 drenurilor pentru drumurile publice. 09/09.01.2002 B.T.R. nr. 15/2002
Catalog de studii de ranforsare a structurilor rutiere
XXVI-85 AND 571-2002 şi semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia Decizia A.N.D. nr. B.T.R. nr. 1/2012
simplă. 494/10.12.2002
Normativ pentru protecţia anticorozivă a
elementelor din beton ale suprastructurilor
XXVI-86 podurilor expuse factorilor climatici, noxelor şi B.T.R.nr.20/2002
CD 139-2002 acţiunii fondanţilor chimici utilizaţi pe timp de Decizia A.N.D. nr.
iarnă. 240/27.06.2002
Normativ privind lucrările de întreținere și reparare Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R.nr.13/2002
XXVI-87
AND 554-2002 a drumurilor publice. nr. 13/1.09.2002
76
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Matrice O-D și curenții de circulație determinați pe
rețeaua de drumuri naționale pe baza rezultatelor B.T.R. nr.21/2002
XXVI-88 anchetelor O-D și a recensămîntului de circulație Decizia A.N.D. nr.
AND 579-2002 din anul 2000. 363/21.10.2002

Recensămîntul general de circulație din anul 2000. Decizia A.N.D. nr. B.T.R.
XXVI-89
AND 580-2002 362/21.10.2002 nr.21/2002
Normativ privind determinarea compoziției chimice
a bitumurilor prin cromatografie în start subțire cu Ordin A.N.D. nr.
XXVI-90
AND 574-2002 detector de ionizare în flacără. Metoda 190/08.05.2002 B.T.R. nr. 19/2002
IATROSCAN.
Normativ privind execuția și controlul calității Decizia A.N.D. nr. B.T.R.
XXVI-91
AND 577-2002 hidroizolației la poduri. 242/27.06.2002 nr. 17/2002
Normativ pentru execuția mixturilor asfaltice Decizia A.N.D. nr. B.T.R. nr. 14/2002
XXVI-92
AND 566-2002 drenante. 12/09.01.2002
Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor
XXVI-93 asfaltice modificate de CAPS la calea de pod și la Decizia A.N.D. B.T.R.
AND 569-2002 îmbrăcămițile rutiere. nr.18/17.01.2002 nr. 19/2002
Normativ pentru execuția plăcilor de suprabetoane Decizia A.N.D. nr. B.T.R.
XXVI-94
AND 578-2002 a podurilor sub trafic. 249/09.07.2002 nr. 24/2002
Instrucțiuni tehnice de execuție a straturilor rutiere B.T.R.
XXVI-95 CD 127-2002 din agregate naturale stabilizate cu lianți Decizia A.N.D. nr. nr. 18/2002
puzzolanici. 7/09.01.2002
Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-96 NE 022-2003
bituminoşi la agregate. 482/08.10.2003 165/25.02.2004 B.T.R. nr. 4/2004
Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de O.M.T.C.T. nr.
XXVI-97 CD 148-2003 B.T.R. nr. 2/2004
fundație din balast. 478/08.10.2003
Normativ departamental pentru întreținerea și
XXVI-98 CD 76-2003 repararea podurilor metalice de șosea. Decizia A.N.D. nr. Broșura
90/27.06.2002
Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a
protecţiei structurilor subterane ale metroului O.M.T.C.T. nr. B.C.
XXVI-99 NE 017-2003
împotriva curenţilor de dispersie produşi de 309/16.09.2003 nr.15/2004
circulaţia trenurilor de metrou.

77
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor- B.T.R.nr. îşi încetează
XXVI-100 P 19-2003 tip de podeţe pentru drumuri. O.M.T.C.T. nr. 3/2004 şi B.T.R valabilitateaP
310/16.09.2003 nr.8/2005 19/1986
Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de
O.M.T.C.T. nr. M.Of., pI, nr.
XXVI-101 NE 021-2003 calitate a drumurilor, legate de cerinţele B.T.R. nr. 4/2004
480/08.10.2003 160/24.02.2004
utilizatorilor.
Normativ pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat
îşi încetează
armat în vederea asigurării continuizării căii la O.M.T.C.T. nr. B.T.R. nr. 1/2005
XXVI-102 CD 118-2003 M.Of., p I, nr. valabilitatea
podurile de şosea din beton armat şi beton 904/11.05.2004
659bis/22.07.2004 CD 118-79
precomprimat.
îşi încetează
Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din O.M.T.C.T. nr. M.Of. , p I , nr.
XXVI-103 CD 170-2003 B.T.R. nr.2/2004 și valabilitatea
beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă. 479/08.10.2003 160 /24.02.2004
nr.8/2005 CD 170-1998
B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează
Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la O.M.T.C.T. nr.
XXVI-104 DD 509-2003 M.Of., p I, nr. valabilitatea
cald, în staţii fixe. 906/11.05.2004
659bis/22.07.2004 AND 509-1989
B.T.R.nr. 3/2004
Normativ pentru executarea straturilor de bază din O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-105 NE 023-2003
beton slab la autostrăzi. 483/08.10.2003 165 /25.02.2004
Normativ privind executarea straturilor de beton
O.M.T.C.T. nr. M.Of. , p I , nr.
XXVI-106 NE 024-2003 poros la benzile de staţionare şi de urgenţă la B.T.R.nr. 3/2004
481/08.10.2003 165 /25.02.2004
autostrăzi.
B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează
Normativ privind execuţia straturilor bituminoase O.M.T.C.T. nr. M.Of. , p I , nr.
XXVI-107 AND 523-2003 valabilitatea
foarte subţiri la rece. 905/11.05.2004 659bis/22.07.2004
AND 523-98
B.T.R. nr. 11/2004
Normativ privind intervenţii de urgenţă la O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-108 NE 025-2003
îmbrăcăminţi bituminoase pe timp friguros. 1.608/09.02.2004 100 /31.01.2005
O.M.T.C.T. nr. M. Of. , p I, nr. îşi încetează
Normativ pentru evaluarea stării de degradare a 907/11.05.2004 397bis/11.05.2003 B.T.R. nr. 7/2005 valabilitatea
XXVI-109 AND 540-2003 îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu Completat de O.M.T.C.T. AND 540-1998
structuri rutiere suple şi semirigide. nr. 952/16.06.2005 M.Of., p I., nr.
559/ 30.06.2005
Normativ de proiectare sisteme constructive de
O.M.T.C.T nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-110 ID 28-2004 pozare a cablurilor în profilul transversal al căii
572/24.03.2004 456bis/20.05.2004
ferate.
78
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Normativ privind evaluarea stării de degradare a
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-111 NP 085-2004 îmbrăcaminţilor din beton de ciment ale
471/15.03.2004 416bis/10.05.2004
suprafeţelor aeroportuare.
Normativ privind proiectarea zonei platformei căii
O.M.T.C.T nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-112 NP 095-2004 din punct de vedere al protecţiei împotriva
570/24.03.2004 456bis/20.05.2004
îngheţului.
Normativ privind utilizarea traverselor de beton O.M.T.C.T nr. M.Of., p I , nr.
XXVI-113 CD 27-2004
precomprimat la linii de cale ferată. 571/24.03.2004 456bis/20.05.2004
B.T.R. nr. 7/2005
Normativ privind reciclarea la cald a O.M.T.C.T nr. M.Of. , p I , nr.
XXVI-114 NE 026-2004
îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase. 507/16.03.2004 323/14.04.2004

Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia O.M.T.C.T nr. M.Of., p I,nr.


XXVI-115 NE 029-2004 B.T.R. nr. 6/2005
de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere. 1.032/26.05.2004 511/07.06.2004
Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia
M.Of., p I,nr.
de testare a materialelor antiderapante şi a O.M.T.C.T nr. B.T.R. nr. 6/2005
XXVI-116 NE 030-2004 511/07.06.2004
fondanţilor chimici, utilizate pentru întreţinerea 1.031/26.05.2004
drumurilor pe timp de iarnă.
B.C. nr.7-8/2006
Ghid pentru proiectarea planurilor generale de O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr.
XXVI-117 GP 108-2004
aerodromuri. 166//15.02.2005 347bis/25.04.2005

Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de


O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr. B.C. nr.2/2005
XXVI-118 cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze
NE 032-2004 167/15.02.2005 352bis/26.04.2005
până la 200 km/h.

O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.


XXVI-119 MP 038-2004 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale. B.C.nr.5/2006
168//15.02.2005 365bis/28.04.2005
Caiete de sarcini generale commune lucrărilor de Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr.
XXVI-120 AND 589-2004 drum. nr. 237/12.05.2004 7-12/2004

Caiete de sarcini generale commune lucrărilor de Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 6/2004
XXVI-121
AND 590-2004 drum. nr. 243/20.05.2004

79
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-122 NP 109-2004 B.C. nr.4/2005
cale ferată pentru viteze până la 200 km/h. 169//15.02.2005 370bis/03.05.2005
B.C. nr. 4/2005 şi
Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-123 B.T.R. nr.
NP 111-2004 din beton de ciment ale structurilor rutiere. 197/15.02.2005 431bis/23.05.2005
9-10/2005
Normativ privind proiectarea infrastructurilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVI-124 B.C. nr. 16/2005
NP 115-2004 beton şi beton armat pentru poduri. 171/15.02.2005 374bis/04.05.2005

Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr.


XXVI-125 B.C. nr.3/2005
NP 116-2004 rigide şi suple pentru străzi. 196/15.02.2005 438bis/24.05.2005
Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi M. Of., p I, nr.
O.M.T.C.T. nr.
XXVI-126 NP 104-2004 metal. Suprastructuri pentru poduri de şosea, cale 554bis/29.06.2005 B.C. nr.
277/23.02.2005
ferată şi pietonale, precomprimate exterior. 10-13/2005
Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi O.M.T.C.T. nr. M. Of., p I, nr.
B.C.nr.21/2005
XXVI-127 NE 031-2004 de comunicaţie cu folii din mase plastice. 177/15.02.2005 406bis/13.05.2005
B.C. nr. 6/2006 şi se abrogă
M. Of., p I, nr.
O.M.T.C.T. nr. B.C. nr. 4/2005 NE 033-2004
XXVI-128 NE 033-2005 Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor. 1.156bis/20.12.
2.100/30.11.2005 (revizuire C 270-
2005
1991)
Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui Ordin D.G.A.N.D. B.T.R. nr. 16/2002
XXVI-129
AND 522-2006 pod. nr.19/17.01.2002
Normativ pentru revizuirea drumurilor pubice. Decizia A.N.D.nr. B.T.R. nr. 11/2006
XXVI-130 AND 504-2007 209/24.04.2007
Decizia A.N.D. B.T.R. nr. 12/2006
XXVI-131 AND 505-2007 Normativ privind activitatea districtului de drumuri.
nr.212/24.04.2007
Metodologie privind efectuarea recepției lucrărilor Decizia nr. B.T.R. nr. 12/2006 îşi încetează
XXVI-132 AND 514-2007 de înteținere și reparare curentă drumuri poduri. C.N.A.D.N.R. nr. aplicabilitatea
210/24.04.2007 AND 514-2000
Ghid pentru prognozarea posibilităţilor compactării perioada de
XXVI-133 pământurilor şi materialelor granulate în condiţii Decizia C.N.A.D.N.R. valabilitate 2 ani
AND 595-2007 optime la lucrările de drumuri şi autostrăzi. nr.32/2007
Instrucțiuni privind organizarea și activitatea secției Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 11/2006
XXVI-134
AND 597-2007 de drumuri. nr.212/24.04.2007
80
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
Normativ pentru execuția tratamentelor
Îşi încetează
bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminți din Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-135 PD 216-2008 valabilitatea
beton de ciment. nr. 21/13.01.2009 B.T.R. nr.2/2010
PD 216-2001
Normativ privind Sistemul Național de Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-136 Management pentru situații de urgență la drumurile nr.960/03.10.2008 B.T.R. nr.
AND 567-2008 publice. 2/2010
Catalog de măsuri pentru circulația în localități Document de avizare B.T.R. nr.
XXVI-137 liniare 192/ 10-11/2011
198/28.11.2008
Normativ pentru determinarea condiţiilor de relief Inlocuieşte
pentru proiectarea drumurilor şi stabilirea Decizia A.N.D. nr. AND 583-2002
XXVI-138
AND 583-2009 capacităţii de circulaţie a acestora. 165/03.03.2009 B.T.R. nr.
12/2011
Ghid pentru prevenirea lunecușului și a înzăpezirii Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-139 Broşură
drumurilor publice. nr. 9/01.07.2009
Decizia C.N.A.D.N.R.
Ghid privind revenirea și combaterea înzăpezirii
XXVI-140 nr. 9/01.07.2009 Broşură
drumurilor publice.
Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr.4/2010 perioada de
XXVI-141
AND 600-2010 pe drumuri publice. nr.898/11.11.2010 valabilitate 2 ani
Normativ pentru întreţinerea autostrăzilor pe Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-142
AND 596-2010 criterii de performanţă. nr.215/06.05.2010 B.T.R. nr. 1/2010
Normativ pentru evaluarea stării tehnice a lucrărilor Ordin C.N.A.D.N.R.
XXVI-143
AND 586-2010 de consolidare aferente drumurilor publice. nr.271/02.06.2010 B.T.R. nr. 7/2011
Decizia C.N.A.D.N.R.
Normativ pentru întreţinerea drumurilor naţionale nr.481/31.08.2010 B.T.R. nr. 3/2010
XXVI-144 AND 599-2010 pe criterii de performanţă.

Normativ privind lucrările de întreținere pentru


XXVI-145 remedierea degradărilor la îmbrăcămințile rutiere Decizia C.N.A.D.N.R.
AND 576-2010 bituminoase pe drumurile publice reabilitate. nr.480/31.08.2010 B.T.R. nr.3/2010
XXVI-146 Normativ privind criteriile de determinare a stării
de viabilitate a podurilor de șosea din beton, beton
armat și beton precompromat metal și compoziție. Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 5/2011
81
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
CD 138-2010 nr.938/24.11.2010
Metodologia de efectuare a analizei riscurilor
privind cerințele minime de circulație pentru Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-147
AND 601-2010 tunelurile situate pe secțiunile naționale ale rețelei nr. 939/24.11.2010 B.T.R. nr. 6/2011
rutiere Trans-Europene TEN-T.
B.T.R. nr. 1/2013 Îşi încetează
Normativ pentru determinarea capacităţii de Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-148 PD 189-2012 valabilitatea
circulaţie a drumurilor publice. nr. 1.127/13.09.2012
PD 189-2001
Instrucțiuni privind controlul calității Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 6-7/2012
XXVI-149
AND 530-2012 terasamentelor rutiere. nr. 786/28.06.2012
Normativ pentru determinarea traficului de calcul
Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-150 AND 584-2012 pentru proiectarea drumurilor din punctul de vedere B.T.R. nr. 12/2012
nr. 798/02.07.2012
al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie.
Ghid pentru planificarea şi proiectarea semnalizării
rutiere de orientare şi informare pentru asigurarea Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr.
XXVI-151
AND 604-2012 continuităţii, uniformităţii şi cogniscibilităţii nr.853/10.07.2012 8-9/2012
acestuia.
Normativ pentru sisteme de protective pentru Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 11/2012 Se află în
XXVI-152 AND 593-2012 siguranţa circulaţiei pe drumuri, poduri şi nr. 1.441/15.11.2012 procedura de
autostrăzi. revizuire
Metode de investigare a traficului rutier. Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr.
XXVI-153
AND 602-2012 nr. 95/23.01.2012 4-5/2012
Ghidul privind condițiile de iluminat la drumurile Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr.
XXVI-154
AND 603-2012 națioanle și autostrăzi. nr. 175/13.02.2012 2-3/2012
AND 525-
O.M.D.R.A.P./
2005
Normativ privind prevenirea si combaterea O.D.P.I.I.S. nr. M. Of., p I, nr.
XXVI-155 AND 525-2013 B.T.R. nr. Se află în
înzapezirii drumurilor publice. 2.170/16.06.2013 şi 395/01.07.2013
6/2013 procedura de
289/17.06.2013
revizuire
B.T.R. nr. Îşi încetează
Normativ privind execuția la cald a îmbrăcăminţilor Decizia C.N.A.D.N.R nr.
XXVI-156 AND 546-2013 11-12/2013 valabilitatea
bituminoase pentru calea pe pod. 1.278/11.09.2013
AND 546-1999
Îşi încetează
Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere cu Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-157 CD 129-2013 B.T.R. nr. 10/2013 valabilitatea
cenuşă de termocentrală. nr. 1.279/09.11.2013
CD 129-1979

82
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată

Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr. 10/2013
XXVI-158 CD 147-2013
adaos de cenuşă de termocentrală. nr. 1.282/12.09.2013

Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor Îşi încetează


Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-159 PD 165-2013 de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri B.T.R. nr. valabilitatea
nr. 1.126/13.09.2012
monolit şi prefabricate. 3-5/2013 PD 165-2000
Ghid privind evaluarea riscului producerii riscului Decizia C.N.A.D.N.R.
XXVI-160 AND 594-2013 alunecărilor de teren în zona drumului. nr. 1.220/29.08.2013 B.T.R. nr. 7/2013

Normativ privind proiectarea drumurilor expres pe Decizia C.N.A.D.N.R.


XXVI-161 AND 598-2013 reţeaua rapidă de comunicaţii. nr. 1.221/29.08.2013 B.T.R. nr.
11-12/2013
Normativ pentru prevenirea și remedierea Decizia C.N.A.D.N.R. Reglementarea
AND 547-2013 defecțiunilor la îmbrăcăminți rutiere moderne. nr. 1.277/11.09.2013 B.T.R. nr. tehnica a fost
8-9/2013 completata in
08.12.2014 cu

ANEXA 4

TEHNOLOGIE
PENTRU
XXVI-162
REMEDIEREA
ŞI RECICLAREA
ÎMRĂCĂMINŢI
LOR ASFALTICE
UTILIZÂND
SURSE DE
CĂLDURĂ ÎN
INFRAROŞU

Normativ privind utilizarea materialelor Ordin D.P.I.I.S.P.P.P.P.E. înlocuieşte AND


XXVI-163 geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu nr.472/29.08.2014 B.T.R. nr. 592/2006
AND 592-2014 straturi asfaltice. 2-3/2014
XXVI-164 Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice Decizia C.N.A.D.N.R. se află în
AND 605-2014 privind proiectarea, prepararea și punerea în operă. nr. 437/07.05.2014 procedura de
83
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Observaţii
reglementare tehnică României Nr./dată
www.cnadnr.ro revizuire

Normativ privind organizarea şi efectuarea îşi încetează


XXVI-165 Decizia C.N.A.D.N.R. B.T.R. nr.
DD 506-2015 anchetelor de circulaţie, origine destinaţie. valabilitatea
nr. 155/02.12.2015 6/2014
Pregătirea datelor în vederea prelucrării. DD 506-2001

Instrucțiuni pentru efectuarea înregistrărilor Ordin M. T. nr.


XXVI-166 AND 557-2015 circulației rutiere pe drumurile publice. 481/23.03.2015 B.T.R. nr.
6/2014

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
reglementare tehnică Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în B.C.
Normativ de proiectare pentru structurile rutiere O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-167 NP 034-1999 nr.9/2000 şi Broşura
rigide aeroportuare. 26/N/22.05.2000
INCERTRANS
Ordinul publicat în B.C.
Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-168 NP 038-2000 nr.9/2000 şi Broşura
ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare. 27/N/22.05.2000
INCERTRANS
Ordinul publicat în B.C.
Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-169 NP 044-2000 nr.1/2001 şi Broşura
structurilor rutiere rigide aeroportuare. 261/N/02/11/2000
INCERTRANS
Ordinul publicat în B.C.
Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-170 nr. 1/2001 şi
NP 050-2000 de ciment ale suprafeţelor aeroportuare. 336/28.12.2000
Broşura INCERTRANS
Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-171 ST 22-2000 pentru executarea şi finisarea lucrărilor de nr. 13/2001 şi
154/N/06.07.2000
terasamente pentru drumuri şi căi ferate. Broşura ICECON
Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-172 ST 033-2000 pentru prepararea, transportul şi punera în operă a nr. 13/2001 şi
155/N/06.07.2000
mixturilor asfaltice. Broşura ICECON

84
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
reglementare tehnică Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în B.C.
Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate O.M.L.P.A.T. nr.
XXVI-173 ST 034-2000 nr. 13/2001 şi Broşura
pentru compactarea structurilor rutiere. 153/N/06.07.2000
ICECON
Metodologie de trecere în sistem computerizat a O.M.L.P.T.L. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXVI-174 MP 018-2002 reţelei rutiere, conform actelor normative în vigoare. 1066/30.06.2002 nr. 12/2002 şi Brosura
AND
Ghid privind macrozonarea teritoriului României din O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXVI-175 GT 025-2000 punct de vedere al riscului de alunecări de teren. 39/N/30/06/2000 nr. 13/2001

Ghid de utilizare a forajului orizontal dirijat pentru


drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren, Ordinul publicat în B.C.
XXVI-176 GE 037-2000 instalarea filtrelor penrtru depoluarea zonelor O.M.L.P.A.T. nr. nr. 13/2001
contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor 42/N/30.06.2000
subterane de orice natură.
Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C.
XXVI-177
GT 011-1997 organizare de şantier. 110/N/01.08.1997 nr. 12/1997

Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor
reglementare tehnică României
Nr./dată
Metodologie privind stabilirea ordinii de
prioritate a măsurilor de reabilitare termică a O.M.L.P.T.L. nr. B.C. nr.7/2002 şi
XXVII-1 MP 012-2001
clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor 1.605/02.11.2001 Broșura IPCT
aferente acestora.
Soluţii cadru pentru reabilitarea şi
O.M.L.P.T.L. nr.
XXVII-2 SC 006-2001 modernizarea instalaţiilor de încălzire din B.C. nr.5/2002
1.625/02.11.2001
clădiri de locuit.
XXVII-3 MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de O.M.L.P.T.L. nr. B.C. nr.5/2002
priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a 1.626/02.11.2001
clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program
cadru al programului naţional anual de
reabilitare şi modernizare termică a clădirilor
85
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor
reglementare tehnică României
Nr./dată
şi instalaţiilor aferente.
Ghid pentru determinarea performanţelor
energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de O.M.L.P.T.L. nr.
B.C.
XXVII-4 GT 038-2002 apă caldă de consum din clădirile social- 937/02.07.2002
nr.13/2003
culturale existente, în vederea reabilitării şi
modernizării acestora.
Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi
energetice a clădirilor de locuit existente şi a O.M.L.P.T.L. nr.
XXVII-5 GT 036-2002 B.C. nr.3/2003
instalaţiilor de încălzire a apei calde de 934/02.07.2002
consum, aferente acestora.
Metodologie privind reabilitarea şi
modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de O.M.T.C.T. nr.
XXVII- 6 MP 019-2002 B.C. nr.7/2004
încălzire şi apă caldă de consum la blocurile 1.412/26.09.2002
de locuinţe cu structura din panouri mari.
Normativ privind stabilirea performanţelor
termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor O.M.T.C.T. nr.
XXVII- 7 NP 060-2002 B.C. nr.18/2003
de locuit existente în vederea reabilitărilor 933/02.07.2002
termice.
Metodologie privind determinările O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
XXVII- 8 MP 037-2004 B.C. nr.9/2007
termografice în construcţii. 711/13.04.2004 405/06.05.2004
Ghid privind reabilitarea şi modernizarea
termică a anvelopei şi a instalaţiilor de O.M.T.C.T. nr.
XXVII-9 GP 109-2004 încălzire şi apă caldă de consum, la blocuri de 278/23.02.2005 B.C. nr.17/2005
locuinţe cu structură mixtă, realizate după
proiecte tip.
Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor
de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E,
realizate după proiecte tip, prin transformarea O.M.T.C.T. nr.
XXVII-10 GP 110-2004 B.C. nr.17/2005
acoperişurilor tip terasă în acoperişuri 364/08.03.2005
înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite M.Of., p I, nr.
sau mansarde. 1.177bis/27.12.2005
Metodologie de calcul al performanţei O.M.T.C.T. nr.
M.Of., p I, nr.
XXVII-11 Mc 001/1-2006 energetice a clădirilor. Partea I-Anvelopa 157/01.02.2007 B.C. nr.4-7/1-2007
126bis/21.02.2007
clădirii. cu modificări şi completări

86
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Nr. crt. Indicativ Monitorul Oficial al Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Construcţiilor
reglementare tehnică României
Nr./dată
Metodologie de calcul al performanţei O.M.T.C.T. nr.
M.Of., p I, nr. B.C. nr.4-7/2-2007
Mc 001/2-2006 energetice a clădirilor. Partea II – Performanţa 157/01.02.2007
126bis/21.02.2007 şi 4-7/3-2007
energetică a instalaţiilor din clădiri. cu modificări şi completări
Metodologie de calcul al performanţei O.M.T.C.T. nr.
M.Of., p I, nr.
Mc 001/3-2006 energetice a clădirilor. Partea III – Auditul şi 157/01.02.2007 B.C. nr.4-7/4-2007
126bis/21.02.2007
certificatul de performanţă al clădirii. cu modificări şi completări
Breviar de calcul al performanţei energetice a O.M.D.R.L. nr. M.Of., p I, nr.
Mc 001/4-2009
clădirilor şi apartamentelor. Partea a IV-a. 1.071/16.12.2009 41bis/19.01.2010
Model certificat de performanţă energetică al O.M.D.R.L. nr. M.Of., p I, nr.
Mc 001/5-2009
apartamentului.Partea a V-a. 1.071/16.12.2009 41bis/19.01.2010
Parametrii climatici necesari determinării
performanței energetice a clădirilor noi și
existente, dimensionării instalațiilor de O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
Mc 001/6-2013
climatizare a clădirilor și dimensionării 2.210/26.06.2013 561bis/04.09.2013
higrotermice a elementelor de anvelopă ale
clădirilor. Partea a VI-a.
Regulament privind atestarea auditorilor O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I , nr.
XXVII-12
energetici pentru clădiri. 2.237/30.09.2010 683/08.10.2010
Ghid privind inspecția sistemelor de M.Of., p I, nr.
XXVII-13 Gex 009-2013 O.M.D.R.A.P. nr. 1.778/2013
climatizare în clădiri. 301bis/27.05.2013
Ghid privind inspecţia energetică a cazanelor O.M.D.R.A.P. nr. M. Of., p I, nr.
XXVII-14 Gex 010-2013
şi a sistemelor de încălzire din clădiri. 2.121/06.06.2013 373 bis/25.06.2013
Ghid privind proiectarea și executarea O.M.D.R.A.P. nr.
M.Of., p I, nr.
XXVII-15 GP 123-2013 lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de 2.211/26.06.2013 B.C. nr. 1/2013
538bis/26.08.2013
locuințe.
Soluții cadru privind reabilitarea termo-higro- se abrogă
SC 007-2013 O.M.D.R.A.P. nr. M.Of.,p I,nr.
XXVII-16 energetică a anvelopei clădirilor de locuit SC 007-2002
2.280/05.07.2013 540 bis/27.08.2013
existente.
GEx 011-2015 Ghid de bună practică pentru proiectarea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of.,p I,nr.
XXVII-17
instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri. 819/06.10.2015 834bis/09.11.2015
Ghid privind utilizarea surselor regenerabile O.M.D.R.A.P. nr. M.Of.,p I,nr.
XXVII-18 GEx 013-2015
de energie la clădirile noi şi existente. 825/07.10.2015 826bis/05.11.2015
GEx 012-2015 Ghid de bună practică pentru proiectarea O.M.D.R.A.P. nr. M.Of.,p I,nr.
XXVII-19
instalaţiilor de iluminat/proiectare în clădiri. 833/08.10.2015 833bis/09.11.2015
87
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al Buletinul
Nr. crt. Indicativ Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României Construcţiilor
reglementare tehnică
Nr./dată Nr./dată
Procedură privind tehnologia pentru
O.M.L.P.A.T. nr. Ordinul publicat în B.C. nr.
XXVII-20 PCC 017-2000 reabilitarea termică a clădirilor folosind spume Broşura ICECON
328/N/08.12.2000 13/2001
poliuretanice.
Procedură privid tehnologia pentru reabilitarea
O.M.L.P.A.T. nr.
XXVII-21 PCC 016-2000 termică a clădirilor folosin plăci din materiale
334/N/08.12.2000
termoizolante.

Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul Construcţiilor
Nr. crt. Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Nr./dată Observaţii
României
tehnică
Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru îşi încetează
ignifugarea materialelor şi produselor O.M.L.P.A.T. nr. valabilitatea
XXVIII -1 C 58-1996 B.C. nr.10/1996
combustibile din lemn şi textile utilizate în 24/N/03.04.1996 C 58–1986
construcţii.
B.C. nr.7/1999 şi
ÎN ATENŢIA
UTILZATORILOR: îşi încetează
ediţia a III-a a valabilitatea
Normativului P 118–1983. *
P 118-99, publicat în se va avea în vedere
Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII-2 broşura I.P.C.T.-S.A. O.M.D.L.P.L./O.M.
P 118-1999 27/N/07.04.1999
nu este aplicabilă (text I.R.A. nr. 269/431-
modificat faţă de textul 2008 publicat în
aprobat prin ordin de M. Of, P I nr. 313
ministru O.M.L.P.A.T. din 22/04/2008**
nr.27/N/07.04.
1999)
XXVIII-3 MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi O.M.L.P.A.T. nr. B.C. nr.8/2001
soluţii de aplicare a prevederilor normativului 31/N/22.05.2000
88
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul Construcţiilor
Nr. crt. Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Nr./dată Observaţii
României
tehnică
de siguranţă la foc P 118-1999.

Ordin în:
Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere
O.M.L.P.A.T. nr. B.C.nr.2/2001
XXVIII-4 ST 040-2000 a incendiilor folosind generatoare de aerosoli
342/N/19.12.2000 Reglementarea în
tip FIREPRO.
B.C.nr.6/2001

Ghid pentru verificarea la foc a elementelor O.M.L.P.A.T. nr.


XXVIII -5 GP 055-2000 B.C. nr.10/2001
structurale ale construcţiilor din oţel. 262/N/02.11.2000

Normativ pentru verificare la foc a


O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII -6 NP 046-2000 elementelor structurale ale construcţiilor din B.C.nr.10/2001
263/N/02.11.2000
oţel.
Ghid pentru proiectarea, executarea şi
exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de O.M.L.P.T.L. nr.
XXVIII -7 GP 063-2001
evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din 1.615/02.11.2001 B.C. nr.6/2002
construcţii, în caz de incendiu.

Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a O.M.L.P.T.L. nr.


XXVIII -8 GT 030-2001 B.C. nr.6/2002
siguranţei la foc la săli aglomerate. 1.613/02.11.2001

Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a Ordin în:


O.M.L.P.T.L. nr.
XXVIII -9 GT 049-2002 siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul M.Of., p I, nr. B.C. nr.1/2004
2.003/16.12.2002
sănătăţii. 945/23.12.2002
Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a
XXVIII-10 O.M.T.C.T. nr.
GT 050-2002 siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi B.C. nr.1/2004
2.002/16.12.2002
persoane cu handicap.
Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere O.M.L.P.T.L. nr. B.C. nr.4/2003
XXVIII-11 GP 069-2002
a incendiilor cu ceaţă de apă. 1.056/26.07.2002

Normativ privind proiectarea construcţiilor şi îşi încetează


O.M.L.P.T.L. nr.
XXVIII-12 NP 071-2002 instalaţiilor speciale privind prevenirea şi B.C. nr.14/2002 valabilitatea PD
1.065/30.07.2002
stingerea incendiilor. 196-1989

89
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ Buletinul Construcţiilor
Nr. crt. Monitorul Oficial al
reglementare Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Nr./dată Observaţii
României
tehnică

Norme de prevenire şi stingere a incendiilor


O.M.L.P.T.L. nr.
XXVIII-13 NP 073-2002 specifice activităţilor din domeniul lucrărilor M.Of., p I, nr. B.C.nr.4/2003
1.992/13.12.2002
publice, transporturilor şi locuinţei. 944/23.12.2002

Normativ de securitate la incendiu a parcajelor O.M.D.R.L. nr. orice dispoziţii


subterane pentru autoturisme. 1.078/16.12.2009 şi M.Of., p I, nr. contrare privind
O.M.A.I. nr. 74/02.02.2010 B.C.nr.12/2010 securitatea la
326/31.12.2009 incendiu a
XXVIII-14
parcajelor
NP 127:2009 subterane pentru
autoturisme, se
abrogă
Normativ privind securitatea la incendiu a
P 118/2-2013 O.M.D.R.A.P. nr. se abrogă
XXVIII -15 construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de M. Of., p I, nr.595 B.C. nr.2/2013
2.463/08.08.2013 NP 086-2005
stingere. bis/24.09.2013
M. Of., p I, nr.243 bis / îşi încetează
O.M.D.R.A.P. nr. 09.04.2015 aplicabilitatea I
Normativ privind securitatea la incendiu a
XXVIII -16 P 118/3-2015 364/09.03.2015 18/2-2002 precum
construcţiilor. Partea a III–a.
şi orice alte
dispoziţii contrare

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Soluţii cadru pentru instalaţii automate de Ordinul publicat în B.C.
O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII -17 SC 003-1997 stingere a incendiilor tip sprinkler la nr.14/1999 şi
1/N/18.01.1999
depozite cu stive înalte. Broşura IPCT
Normativ pentru proiectarea, execuţia, Ordinul publicat în B.C.
OM.L.P.A.T. nr.
XXVIII -18 NP 24-1997 exploatarea şi postutilizarea parcajelor nr. 14/1999 şi Broşura
141/N/28.11.1997
etajate pentru autoturisme. IPCT

90
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Nr. crt. Indicativ reglementare Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare României
tehnică Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în B.C.
Normativ pentru proiectarea construcţiilor O.M.L.P.A.T. nr.
XXVIII -19 NP 25-1997 nr. 14/1999 şi Broşura
publice subterane. 142/N/28.11.1997
IPCT

Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism


A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. crt. Indicativ reglementare Monitorul Oficial al Buletinul Construcţiilor Observaţii
Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare
tehnică României Nr./dată
M.Of., p I,nr.
XXIX-1 Regulamentul general de urbanism. H. G. nr. 525/27.06.1996
149/16.07.1996
Ghid privind metodologia de elaborare şi
O.M.L.P.A.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-2 GP 038-1999 conţinutul-cadru al Planului Urbanistic
13/N/10.03.1999 187/30.04.1999
General.
Ghid privind metodologia de elaborare şi O.M.L.P.A.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-3 GM 010-2000
conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal. 176/N/16.08.2000 399/25.08.2000
Ghid privind metodologia de elaborare şi
O.M.L.P.A.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-4 GM 009-2000 conţinutul-cadru al planului urbanistic de
37/N/08.06.2000 345/25.07.2000
detaliu.
Normelor metodologice privind exigentele
minime de continut ale documentatiilor de M.Of., p I,nr.
XXIX-5 H.G. nr. 382/02.04.2003
amenajare a teritoriului si de urbanism pentru 263/16.04.2003
zonele de riscuri naturale.
Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-6 al documentaţiilor de urbanism pentru zone
562/20.10.2003 125bis/11.02.2004
construite protejate (P.U.Z.).
Metodologia de informare si consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I,nr.
XXIX-7
revizuirea planurilor de amenajare a 2.701/30.12.2010 47/19.01.2011
teritoriului si de urbanism.

91