Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARA ȚIE

pe propria răspundere dată în temeiul art. 7 1 alin. (1) a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum a fost completată
prin Legea nr. 4/2014

Subsemnat (ul/a) ....................................................................................................


domiciliat în ........................str. ..................................... nr. ........ bloc. .......... scara. ......
etaj ...... ap. ....................... judeţ/sector .....................................
telefon ............................. act identitate............................ seria ....... nr. ..........................C
N P / NIF .................................................. eliberat de ...........................la
data ...........................(cod numeric personal / număr de identificare fiscală) în calitate
de.................................... pentru firma ............................................................. având
număr de ordine în registrul comerţului ............................... cod unic de
înregistrare ...................................... cu sediul profesional în:
localitatea .................................................. str. .............................................nr. ...........
bloc .......... scara ......... etaj ........ ap. ........ judeţ/sector .............................................
telefon ...................................... fax ................................... e-
mail .................................................. web site ...........................................

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

că soţia/soţul ................................................ act identitate............................ seria .......


nr. ..........................C N P / NIF .................................................. eliberat
de ...........................la data ...........................(cod numeric personal / număr de identificare
fiscală) participă, în mod obi șnuit, la activitatea desfăşurată de întreprinderea
individuală/persoana fizică autorizată ............................................. începând cu data
de ......................................;

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt


pedepsite conform legii.

Data: ..........................
Semnătura .................................