Sunteți pe pagina 1din 5

1. Testul e o măs ob și std a 15.

John dorește să-i fie fol ca mod de ev scale de


unui eș de cmp: Anastasi. testate cunoș de mate tip disjunctiv
2. Face mai mult un psih achiz în liceu pt a intra la
fără teste, decât mai Fac de mate. Acesta este 25. Dacă un sub dat răsp într-
multe teste fără psih: un ex de test de: achiziție un mod similar la dif
Szondi itemi care măs ac dom
3. Cel care folosește pt 1 16. Cei mai mulți cercet sunt cmp, spunem că testul
dată noț de TEST este: de acord cu faptul că este: valid
Cattell scorurile la un test de 26. Practica a dem că rez obț
intel sunt buni predictori de un gr de copii negri
4. Când clasif oameni sau pt: perform în șcl și în sunt mai bine scorate de
ob fol rangul, spunem că colegiu un examinator negru
util o scală de măs: 17. Un psih aplică o bat ce decât de un examinator
ordinală cuprinde 14 teste. alb. Ac evidențiază pb
5. După ex de adm la fac, Examinând corelațiile la măs: a fid
tabelul ce afiș reușiții teste, a găsit că testele interexaminatori
este un bun ex de scala 3,7 și 10 corelează
de măs: ordinală puternic între ele. testele 27. Un psih a const un test
6. Care din urm scale de ev format din 50 de itemi.
3,7 și 10 măsoară: un fact
au pct zero abs? Pe bază Apoi l-a împărțit în 2 jum,
de rap 18. Ce cal a testului ne asig una cuprinzând itemii cu
că vom obț mereu ac rez: soț, iar cealaltă itemii
7. Stud. V s-a întâlnit cu
fidelitatea fără soț. Apl cele 2 jum
prietenul lui G, și i-a com 19. Pt a fi fidel un test tb să pe un lot de sub, el a
faptul că la fac a fost fie: consistent găsit o corelaie f scăzută
înscris în grupul J de 20. Costin încearcă de mai a scorurilor la cele 2 jum.
operatori pt cerc privind multe ori să ev greutatea A tras concl că acest test
restd unei celebre bat de unui coș, dar își dă seama arată o val scăz: a
intel. ex de scală de măs: că rez ev este f fluctuant, consistenței int
nominală uneori fiind prea mare,
8. Testarea prin poștă este: alteori prea mic. Pb lui 28. O fac pretinde ca stud din
contraindicată parțial ține de: fidelitate anul 1 să răsp la un test
de lb în baza căruia să fie
9. Consimțământul informat 21. Dacă un test oferă ac rez repartizați în grupe dif pt
este solicitat sub testării: în cazul reapl lui, putem înv lb engl. Rez sunt ev de
înainte de testare spune că el este: fidel
10. Fol drept criteriu forma 2 specialiști în încercarea
22. Un psih șcl a construit un
de a măs ce tip de fid?
de adm, testele pot fi: test pt a fi fol în predicția
individ și colective Interexam
succesului la alg. Îl apl
11. Fidelitatea testului
luni pe 10 elevi, apoi
vizează: ct testului în a
miercuri îl apl din nou pe
măs sub
cei 10 elevi. Spunem că
el: a stab fidelitatea test-
12. Inventatorul primului test 29. Pt a vedea cât de mult au
modern de intelig a fost: retest
înv stud la un curs, psih I
Wechsler constr un tescu 100 de
13. Când măs v sex, spunem
23. Care dintre următ itemi. Imparte pe baza
că fol o scală de măs:
proceduri poate fi fol de alegerii la intâmplare cei
nominală
psih pt a măs fidelitatea: 100 de itemi în 2 grupe a
14. Viteza de deplasare a
Kuder-Richardson câte 50. În ac caz spunem
unui vehicul este măs cu
24. Procedura de calcul a fid
o scală: pe bază de rap
K-R se apl pe testele care:
că psih dorește să stab pt întot intel și nu alte 42. Dacă val erorii std a măs
test: fid consist int caract ale psn. Deci el crește, at ne așt ca val fid:
este int de: valid să scadă
30. Psih F constr un test de
psn pt măs val bazale, 36. Întrebat la ex ce este 43. Ce cal a testului indică
care în concepția efectul Flynn, V a oferit dacă el poate sau nu să
autorului nu se sch de-a urm răsp. Care este cel estim perform sub la o
lungul vieții. Astfel el corect? Creșterea intel sarcină viit: valid
dorește să se asig că în mediei QI la toate pers, predictivă
cazul reapl testului ceea ce impl revizuirea 44. Datorită erorii std a măs
scorurile nu vor varia. testelor de intel există o anumită rel între
Interesul lui este legat de: 37. Efectul Flynn se constată, varianța totală a
validitatea de construct mai ales, la urm categ de scorurilor și varianța
teste: nonvb totală a scorurilor reale.
31. Pt a testa emotivitatea la Ce se întâmplă dacă
adolescenți, ei au fost 38. Fac constr un chestionar eroarea std a măsurării
rugați să scrie istorioare în baza căruia să se det crește? Varianța
ref la reacțiile lor în fața care dintre stud au nev scorurilor totale va fi mai
unor foto variate. Când financiare imediate. Pt a mare decât varianța
ist au fost supuse scorării, fi fol, ac chest tb să dem: scorurilor reale
s-a constatat că ev validitate de construct
bărbați supraevaluau 39. Psih G urm să achiz un 45. Să pp că vrem să constr
scorurile adolescenților, test de aptit cu vald fid un test pt stud la psih în
iar ev femei le cât mai mare. I se oferă 5 vederea repartizării lor
subevaluau. Acest caz var, fiec având o val dif a pe cele 3 module de
evid o pb de măs legată fid. Pe care dintre ac o va specializare: De construct
de: fid interexam prefera: 0.90 46. Scorul obț la un test,
numit și scor obs, se
32. Prof S mărește nr itemilor 40. M incearcă să const un compune din scorul
la un test de achiziții pt test de intel dormat din reale+eroare (x=T+E).
disciplina Ph gen, de la 100 de itemi. Ea compară Coef fid (Rxx) ne apare a
100 de itemi la 150 de scorurile de la acest test fi un rap între: varianța
itemi. Astfel el așt ca cu scorurile ac sub la scorului real și varianța
testul să aibă: consistență testul Stanford-Binett în erorii
internă înaltă încercarea de a det pt
33. Un prof intenționează să testul său: valid
măs greut fiec stud și să concurentă
le acorde note în fct de
47. Dacă eroarea scade, ne
ac, și nu de cunoșt lor de
41. La ex de adm în fac s-a fol așt la următ consec: va
psih. Un astfel de test
un test de intel cu crește scorul real
suferă din cauza: a valid
M=100, SD=10 și SEM =3. 48. Un stud constr un test
34. Dacă val lui SEM este 5 și
În primii 10 candid admiși care să măs anx și
scorul obț de un sub este
se află și P, care a obț un găsește că sub cu scoruri
85, între ce lim se va afla
QI=120. dacă P ar fi fost înalte la ac test erau anx
scorul lui în cdț reapl
examinat din nou cu ac în rel interpers, manif anx
testului (grad de
test el ar obț, cu un nivel la test și. Ce cal deosebită
încredere 99:1): 70-100
de încredere de 68% un pare să aibă ac test: valid
35. Psih C dorește să constr
scor între lim:117-123 de construct
un nou test de măs a QI.
Interesul lui major este 49. În cazul în care sunt utiliz
ca ac test să măsoare mai multe mod de măs a
ac construct, psih și val training dacă ar fi fost 64. Val indexului de dific al
coef de corelație este mai decl admiși itemului se stab astfel:
mare, înseamnă că avem 56. S răsp la un test împărțind răsp corecte la
de-a face cu: valid cuprinzând 100 de itemi. nr total de sub
convergentă Ea întreabă prof care este
media obț la test de eș. 65. Referitor la test, grupul
50. Pt intrarea la un curs de Deci, ea dorea info de sub folosit pt constr
formare, A a obț un scor privind testul, legate de: normelor este numit:
la un test ce l-a plasat pe norme grup de std
locul 5 dintr-un nr de 50 66. Dacă un gr pt std este
de candidați adm. După 57. Scopul major al coresp, el tb să fie
un an de zile, la procedurilor de std a compus din pers care:
încheierea conc, a obț un testului este: de a reprez pop gr pt care se
scor la exam de absolv ce elabora norme constr testul
l-a plasat tot pe locul 5. 58. Fam P este f fericită căci
fiul lor, C a intrat la fac cu 67. Scalele normalizate sunt
este un caz tipic de: valid
cel mai bun scor la testul utile deoarece: se
predictivă
fol pt selecție. După bazează pe abaterea std
51. Un colegiu a hotărât să primul an, însă C este 68. Stud P are sarcina de a
fol 2 criterii în baza exmatriculat.Acesta este achiz un test de intel. I se
cărora să accepte stud la un bun ex de: fals poz oferă 5 var. Pe care dintre
cursurile de mate: ele i-ați recomand-o?
mediile la mate din per 59. Psih MC,tânăr abs, este M=100, SD=5
ant și scorurile la un test impl într-o acț de selde
de plasare în dom mate. pers. El se int care este
Deci interesul colegiului rata de bază, deoarece,
era legat de: valid cu cât aceasta este mai
concurentă mică, cu atât este de așt
52. Valid privitoare la criteriu să se prod mai mulți:
pp utiliz a 2 strategii de adev poz și adev neg
măs: valid de concurentă 60. Analiza privind gradul de
dific al unui item arată: 69. Aproximativ cât % din
și valid predictivă
câți dintre mb eș aleg pop obține un scor Qi
răsp corect la un item (SD=15) între 85 și 115,
61. Un distractor nu este dacă M=100? 68
53. Pt alegerea unui test ce altceva decât: răsp greșit 70. Un bărbat de 40 de ani,
urm a fi fol în scopuri de la oricare dintre itemii M, test de intel pt adulți,
sel prof în unele locuri testului cu M=100 și SD=15. Dacă
industriale, tb să ne asig 62. Dacă itemii unui test sunt el a obț un rez situat cu 2
că ac are: o înaltă valid extrem de dific sau SD mai jos de medie, care
predictivă extrem de ușori, at ne așt este val QI? 70
54. Candidații „falși poz” sunt ca el să evid: o slabă
cei care: sunt declarați variabilitate a răsp 71. Puterea distractorului
admiși, dar eșuează la individuale așteptată (PDA) se ev în
examinarea privind baza: nr de răsp incorecte
criteriul 63. Dacă în urma apl unui la item împărțit la nr de
nou test, se constată că la distractori
55. Candidații „falși neg” un anumit item nu 72. Puterea actuală a
sunt cei care: sunt decl răspunde corect niciun distractorului (PAD) este
respinși la ex, dar ar subiect, at val lui p va fi: evid în fcț de: nr de
obține rez poz la activ de 0,00 alegeri ale fiec distractor
92. Știind că delta=13+4z,
73. Cel mai mic nr de itemi 82. Cel mai bun și mai care sunt val extreme ale
din cadrul unui test poate recomandabil niv de dific scalei? 1 și 25
fi: 10 al unui test este de: 0,50
74. Dacă toate cdț sunt 83. SEE este o altă mod de 93. La un ex de selecție, X a
egale, cu cât un test va fi evid: a nonvalidității obț la un test cu M=50 și
mai mare (va avea mai testului SD=10 un scor=60. În
mulți itemi), cu atât mai 84. La un test de intel cu baza ac rez, putem face
mult: va crește val fid M=100 și SD=15, un sub urm afirm în legăt cu X:
obț un scor=85. Ac scor este mai bun decât 84%
75. Când testarea se face cu expr urm poz a sub în rap din mb eș
scopul de a se lua o cu eș: este mai bun decât 94. Tatăl elevului P a făcut
decizie imp pt sub, at 15% din eș reclamație la șcl
testul fol tb să aibă o val deoarece prof de mate a
a fid: peste 0,95 85. În alcăt etalonului putem ev testul de cunoștințe
76. Participând la un ex de utiliza: perform, apl după ce s-a info
selecție, dar în locuri dif, frecvența absolută și asupra rez obț de elevi la
M obține un scor frecvența cumulată un test de intel. Prof a
brut=115, iar T =70. Test 86. Sistemul stanine
fost acuzat de faptul că
1 avea M=100 și SD=15, cuprinde: 9 cls
ev a fost afectată de fen:
iar al doilea test avea 87. Met gr extreme fol pt
contaminării criteriului
M=50 și SD=10. Scorul calc val indexului
mai valores este al lui T discriminării itemului (D)
deoarece: arată că el a pp împărțirea lotului de
ocupat o poz în gr de sub în subgr în fcț de: rez
normare de -2z la test
88. Știind ca delta=13+4z, 95. Pt a reduce procentul
care esste val medie candid „falși neg” tb: să
privind dific unui item? se coboare cât mai mult
77. Val coef de fid de 0,85 13 linia de demarcație
arată că: 85% din 89. Tatăl lui V, care are „admis-respins”
varianța scorurilor la test pregătire psih, află că fiul 96. Știm că val lui SEM=5, în
depinde de var reală li a obț la un test de intel cazul unui test de aptit.
legată de trăsăt măs, iar cunoscut val lui QI=120. Mai știm că scorul
15% depinde de varianța referitor la test, val lui prognozat, fol ac test la
erorii SEM=5, iar M=100. Deci criteriu pt sub X este 75.
78. Sursa princ pt varianța scorul lui V, la un nivel de Între ce limite ne așt să
erorii în cazul proced încredere de 99:1, s-ar fi se plaseze scorul sub la
divizării în jum a testului înscris între: 105 și 135 criteriu în cazul unei noi
este: eș conținutului prognozări (la un interval
90. Sist „centilajului” se apl de încredere de 99:1)?
79. Eroarea std a măs (SEM) at când: nr sub din eș Între 60 și 90
este: o mod alternativă este mare
de exprimare a fid 91. Pt a reduce procentul 97. Stud C primește la ex un
testului candid „fals poz” tb să se tabel cu val lui D (indicele
80. Analiza factorială este o ia una dintre următ măs: de discrim a itemului),
mod de evidență: a valid să se ridice cât mai sus având sarcina de a
constructului linia de demarcație selecta itemii care au o
81. Câți biți ai info „admis-respins” bună capac de
diferențiale avem în cazul discriminare. El constată
în care la un item reușesc că sunt și val poz și val
70% din sub: 2100
neg. Care sunt lim pe
care tb să le prezinte
prof? Între 0,30 și 1,00
98. Rap de ev psih este un
doc cu caracter:
obligatoriu

99. Rap de ev psih tb să


cuprindă obligatoriu răso
la: ceea ce rezultă ăn
urma acț de ev
100. Rap de ev psih tb
să aibă un nr de pag: cât
mai puține

S-ar putea să vă placă și