Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala cu clasele I-VIII Poieni-Solca Aprobat

Director,

Toderaş Simion

PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Anul şcolar 2008-2009

“Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil”

George Bernard Shaw

Şcoala în care se învaţă şi care învaţă”

1.Argument

Planul managerial al activităţilor şcolare şi extraşcolare se fundamentează pe dorinţele societăţii româneşti


actuale de a considera ca învăţământul drept prioritatate naţională, sub toate aspectele acestuia. Acest plan
managerial vizează direcţionarea personalităţii elevului către acea faţetă a personalităţii acestuia care se apropie
de ceea ce doreşte societatea de la elev, cerinţă exprimată prin idealul educaţional al şcolii româneşti.
Idealul educaţional al şcolii româneşti nu se referă doar la desăvârşirea interioară a personalităţii ci are în
vedere şi asigurarea dimensiunii de ordin vocaţional al procesului instructiv-educativ, vizând exercitarea unei
profesiuni cu randament optim.

Pornind de la varietatea situaţiilor de învăţare şi de la gradul diferit de intenţionalitate acţională, educaţia


se poate obiectiva în trei ipostaze: educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia informală.

O diferenta a educatiei formale a fost data de catre Philip Coombs, in anul 1973, conform careia:

Educatia formala este “sistemul educational structurat ierarhic si gradat cronologic, pornind de la scoala
primara si pana la universitate, care include, in plus fata de studii academice, o varietate de programe de
specializare si institutii de pregatire profesionala si tehnica cu activitate full-time”.

Educatia nonformala a fost definita de catre J.Kleis drept “orice activitate educationala,intentionata si
sistematica, desfasurata de obicei in afara scolii traditionale, al carui continut este adaptat nevoilor individului si
situatiilor speciale, in scopul maximalizarii problemelor cu care se confrunta acesta in sistemul formal (stresul
notarii in catalog, disciplina impusa, efectuarea temelor etc.)”

Educatia informala se refera la experientele zilnice ce nu sunt planificate sau organizate si conduc catre o
invatare informala. Cand aceste “experiente sunt interpretate de catre cei mai in varsta sau de catre membrii
comunitatii ele se constituie in educatie informala”. Educatia informala este procesul care se intinde pe toata
durata vietii,prin care individul dobandeste informatii,isi formeaza priceperi si deprinderi, isi structureaza
convingerile si atitudinile, se dezvolta, prin intermediul experientelor cotidiene.

Educaţia formală oferă:


• ca demers iniţial, introducerea- individului în tainele muncii intelectuale organizate ;
• posibilitatea de a formaliza cunoştinţele, plecând de la achiziţii istorice şi practici reieşite din acţiune;
• recunoaşterea achiziţiilor individuale;
• formalizarea şi concretizarea achiziţiilor în alte modalităţi educative pe plan social.
2. Educaţia nonformală:
• răspunde adecvat la necesităţile concrete de acţiune;
• oferă un prim moment de abstractizare prin extragerea de cunoştinţe din practică;
• facilitează contactul cu cunoştinţe plecând de la nevoile resimţite de educaţie;
• demitizează funcţia de predare.
3. Educaţia informală furnizează:
• o sensibilizare la contactul cu mediul ambiant;
• momentul declanşării unui interes de cunoaştere pentru subiect;
• posibilitatea trecerii de la un interes circumstanţial la o integrare mai cuprinzătoare ;
• posibilitatea unei explorări personale, fără obligaţii sau prescripţii ferme ;
• o marjă de libertate de acţiune pentru elaborarea unui proiect personal;
• posibilitatea de a gestiona propriul proces de formare.
În acelaşi timp, se pot invoca mai multe raţiuni pentru o integrare a celor trei modalităţi:
• capacitatea de a răspunde la situaţii şi nevoi complexe;
• conştientizarea unor situaţii specifice, cu totul noi;
• n mai bună conştientizare a unor nevoi individuale şi colective;
• o mai mare sensibilitate la situaţii de blocaj care cer noi abordări şi rezolvări;
• ameliorarea formării formatorilor;
• facilitarea autonomizării „formaţilor" ;
• conjugarea eforturilor din mai multe subsisteme sociale care au în vedere educaţia.
Ne putem apopia de idealul educaţional al şcolii româneşti doar dacă între educaţia formală, informal şi
nonformală se desfăşoară o fuziune productivă. Prin urmare nu putem nelija rolul activităţilor extraşcolare care
maximizează aportul educaţiei nonformale în scopul formăriii personalităţii copilului - o personalitate
integratoare, apropiata de cea pe care o doreşte societatea.

În această perioadă se pune problema necesităţii creşterii calitative în educaţie. Problema se pune, însă,
diferit atunci când subiectul e discutat la nivelul unităţilor de învăţământ, deoarece părinţii susţin că micuţilor li se
cer prea multe lucruri care nu ajută, de fapt, la nimic. Este adevărat şi că nu toate şcolile au atât de multe activităţi
încât elevii să nu mai ştie cum să se împartă la unele sau altele. Competiţiile de literatură, muzică şi dans nu sunt
deloc multe, cele sportive antrenează doar pe unii dintre elevi. Părinţii mai afirmă că aceste activităţi le iau elevilor
din timpul liber, uitând că tocmai acest timp liber neorganizat, nesupravegheat poate conduce la perturbări în viaţa
copiilor şi adolescenţilor.
2.Viziune

Şcoala Poieni-Solca nu a ramas si nu ramane indiferenta fata de marea bogatie de forme de educatie
extrascolarare pe care se structureaza comunicarea umana contemporană. Prin aceste activităţi se doreşte
promovarea unui învăţământ de calitate, modern, flexibil, stimulativ şi creativ, bazat pe experienţă, performanţă,
tradiţii şi valori întrun parteneriat real şcoală-comunitate care să formeze cetăţeni active capabili să se intergreze
cu success în viaţa comunităţii.

Aceste activitati sunt apreciate de catre copii si de catre factorii educationali in masura in care indeplinesc
niste conditii :

- urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant ;


- valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor ;
- organizeaza timpul liber intr-o maniera placuta, relaxanta ;
- formele de organizare ale acestor activitati au caracter recreativ, dar urmaresc un scop educativ ;
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup , creeaza un sentiment de siguranta si incredere
Realizarea acestora depinde in primul rand de talentul dascălului, de dragostea sa pentru copii, de modul creator
de abordare a temelor si nu in ultimul rand depinde de resursele de care dispune clasa de copii.

Multitudinea activitatilor extrascolare desfasurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalitatii acestora prin
contactul pe care il au cu mediul inconjurator , cu diversi factori din societatea din care face parte.

Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass media si ne referim la televizor
, calculator si internet, care nu fac altceva decat sa contribuie la transformarea copiilor nostri in niste persoane
incapabile de a se controla comportamental , emotional si mai presus de toate slabi dezvoltati intelectual.

3.Misiune

Şcoala Poieni-Solca, prin punerea în aplicare a tuturor direcţiilor de acţiune incluse în acest plan managerial
urmăreşte creşterea serviciilor educaţionale oferite în scopul asigurării unei calităţi cu adevărat europene a
actului educativ.
Analiza SWOT a activităţii şcolare şi extraşcolare din anul şcolar 2007 – 2008 scoate în evidenţă următoarele
aspecte:

Puncte tari Puncte slabe

 Proiecte diverse în care elevii şi  Lipsa unor standarde specializate


profesorii s-au putut remarca; de performanţă orientate spre
 Rezulate bune la concursul naţional plusvaloare.
Smart;
 Participare numeroasă şi entuziastă  Disponibilitatea scăzută a unor
la toate activităţiile; cadre didactice de a lucra în echipă;
 Organizarea de activităţi menite de  Viziune individualistă asupra
a cunoaşte faţete culturale anglo- procesului instructiv-educativ;
saxone ;  Insuficientă susţinere din partea
 Atragerea elevilor către lectură prin anumitor catedre a activităţilor
creearea blogului şcolii şi prin extracuriculare;
concursul Lecturile mele preferate  Needitarea revistei şcolii
sau prin desfăşurarea proiectului:  Nevalorificarea la maxim a
“Mihai Eminescu nemuritor“ resurselor umane şi materiale;
 Organizarea de excursii, menite de  Catre didactice navetiste
a creşte copiilor spiritul de
curiozitate, dorinţa de întrajutorare  Elevii nu au avut acces la
şi dragostea de natură. calculatoare performante şi la
internet
 Organizarea de activităţi sportive în
scopul descoperiri de elevi capabili  Slaba diseminare a activităţilor
de performanţă la tir. desfăşurate la nivelul şcolii,
 Organizarea de activităţi mentite comunicare insuficientă în
de a deschide calea elevilor către interiorul catedrei diriginţilor;
cunoaşterea tradiţiilor şi  Rutina şi tradiţionalismul
obiceiurilor specifice localităţii. diriginţilor de a se limita la
 Profesori bine pregătiţi, cunoscuţi, transmiterea de cunoştinţe
dedicaţi meseriei şi apreciaţi;  Slaba experienţă a consilierului
educativ
 Dorinţa de cunoaştere a elevilor;
 Atmosferă destinsă, de încredere
reciprocă, într-un mediu curat;
 Existenţa unui cod nescris, a unui
sistem de valori acceptat de elevi şi
de profesori;
Oportunităţi Ameninţări

 Participarea la cât mai multe


concursuri şcolare şi extraşcolare
recunoascute de ISJ şi de către
ministerul educaţiei;
 Dotarea cu materiale utile în  Slaba motivare financiară a
realizarea activităţilor exraşcolare cadrelor didactice;
ex. cameră video, aparat de  Lipsa unor posibili sponsori
fotografiat digital; (comercianţi) în zonă;
 Realizarea de parteneriate cu ONG-  Lipsa de interasistenţe la orele de
uri sau alte instituţii furnizoare de consiliere de către diriginţi
programe educaţionale specific
 Pregătire AEL;

 Dezvoltarea comunicării cu
inspectoratul pe o tematică
specifică etc.;  Scăderea nivelului de viaţă
 Lărgirea orizontului educaţional  Scăderea numărului de copii în
prin realizarea de parteneriate şcoală prin plecarea acestora în
între şcoli străinătate
 Colaborarea cu şcoli din străinătate

 Dezvoltarea campionatelor
interşcoli;
 Sesiuni de comunicări ştiinţifice;
PLAN OPERAŢIONAL

NR. DIRECŢII DE OBIECTIVE ACTIVITĂŢI/ACŢIU PERSOANE TERMENE STRATEGII INDICATORI OBS.


ACTIVITATE SPECIFICE NI PLANIFIVATE RESPONSABILE
CRT DE

REALIZARE

1 Organizarea Punerea în Relizarea planului Coordonatorul 15.10.2008 Întrunirea Publicarea pe


şi aplicare a managerial al de proiecte şi comisiei blogul şcolii.
coordonarea instrucţiunilor activităşilor şcolare programe diriginţilor
acitivităţii primate la şi extraşcolare educative
educative consfătuirile Discuţii în
consilierilor cadul
educativi consiliilor
profesorale

2. Aplicarea Realizarea Realizarea Comisiile 1.10.2008 Întrunirea Îndosarierea la


programelor documentelor planificărilor la metodice comisiei dosarul
de consiliere necesare Consiliere şi orientare diriginţilor comisiei
diriginţii
şi orientare fiecărui
diriginte la Diseminarea scrisorii
protofoliul metodice primate la
consfătuirile 15.10.2008
propriu
coordonatorilor de
programe şcolare şi
extraşcolare

Realizarea planului
de activităţi a Responsabilui
comisiei metodice a comisiei 30.10.2008
diriginţilor

3. Monitorizare, Aplicarea Asistenţe la orele de Responsabilul Sem.I&II Fişe de Îndosarierea la


consiliere, programelor dirigenţie comisiei observaţie dosarul
îndrumare şi de consiliere comisiei
control şi orientare Colectarea a cel
puţin 4 proiecte
didactice de la Punerea
fiecare diriginte Sem.I&II proiectelor la
dosar
Îndrumare în
realizarea Responsabilul Realizarea
activităţilor comisiei proceselor
extracurriculare verbale
Directorul şcolii Sem.I&II
propuse doveditoare

4. Dezvoltarea Creşterea Informări, mese Consilierul 21.11.2008 Colectarea de Îndosarierea la


de aportului rotunde cu privire la educativ material dosarul
educaţiei existenţa, rolul informative comisiei
parteneriater nonformale la acestor organizaţii şi
cu alte unităţi formarea realizarea unor
şcolare, elevilor strategii de acţiune
ONG-uri, pentru în vederea
asociaţii de colaborărilor
părinţi, alţi
parteneri
educaţionali
Programul activităţilor şcolare şi extraşcolare pe semestrul II, an şcolar 2008-2009

Denumirea activităţii Participă Răspunde Termen


Domeniul
Lingvistic Premierea concursului Elevii cls. V-VIII Consilierul educativ Februarie 2009
Lecturile mele preferate

Lingvistic Francofonia Elevii cls. V-VIII Profesoara de limba Martie 2009


franceză

Cultural artistic Valentine’s Day Elevii claselor I-VIII Consilierul educativ Februarie 2009

Cultural artistic Cea mai frumoasă scrisoare Elevii claselor I-VIII Doamnele Martie 2009
către mama educatoare
învăţătoare
Toţi diriginţii
Educaţie civică Calea către ECO-Şcoala Elevii preşcolari Doamnele Martie - Aprilie
Plantare de puieţi Elevii claselor I-VIII educatoare 2009
învăţătoare
Toţi profesorii
Educaţie civică Editarea şi distribuirea Elevii claselor I-VIII Consilierul educativ Aprilie 2009
broşurii:
Obiceiuri de Paşte în Poieni-
Solca
Educaţie civică Spring day Elevii claselor I-VIII Consilierul educativ Aprilie – Mai 2009
1.Înscrierea pe site
2.Expoziţie de desene Diriginţii claselor V-
“Similaritate şi VIII
particularitate în Uniunea
Europeană“ Învăţătoarele
Activităţi sportive Campionatele şcolii la fotbal Elevii claselor I-VIII Profesorul de sport Mai 2009
suplimentare şi la baschet

Cultural artistic Drama day Elevii claselor III-VIII Consilierul educativ Mai 2009
Prezentarea unei piese de
teatru în limba engleză
Cultural artistic 1 Iunie – Ziua copilului Elevii claselor I-VIII Diriginţii claselor V- Iunie 2009
VIII

Învăţătoarele
Cultural artistic Adio, clasa a IV-a Elevii clasei a IV-a Învăţătoarea clasei a Iunie 2009
IV-a

Activităţi sportive Artele marţiale – o cale spre Elevii claselor I-VIII Profesorul de sport Iunie 2009
suplimentare disciplinarea propriei
persoane - demonstraţie