Sunteți pe pagina 1din 208

Poartă-te ca un om de succes,

gândeşte ca un om de succes
Publicat prin acordul cu HarperCollins Publishers.
Act Like a Success, Think Like a Success
Copyright © 2014 by Steve Harvey
Originally published in 2014 by Amistad, an Imprint of HarperCollins
Publishers.

Editura ACT și Politon


Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România, C.P. 050202.
tel: 0723.150.590,
e-mail: office@actsipoliton.ro, www.actsipoliton.ro

Traducător: Romică Lixandru


Redactor: Adina Popa
Tehnoredactor: Teodora Vlădescu
Coperta: Mădălina Ioniță
Copyright Manager: Andrei Popa
Editor: Mona Apa

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


HARVEY, STEVE
    Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes /
Steve Harvey; trad.: Romica Lixandru. - Bucureşti: Act şi Politon, 2017
    ISBN 978-606-913-304-0
I. Lixandru, Romică (trad.)
159.9

AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a


acestei cărți nu este pedepsită numai prin lege, dar contravine și
tuturor normelor și principiilor etice și sănătoase pe care un astfel de
titlu le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți să o
transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate și lipsă
de respect față de autor și față de toți cei care au contribuit la crearea
acestei cărți, astfel ca ea să ajungă la dumneavoastră? Împărtășiți cu
ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care le-ați aflat
din acest material, într-un mod corect și responsabil.
STEVE HARVEY

cu Jeffrey Johnson

Poartă-te ca
un om de succes,
gândeşte ca
un om de succes
DESCOPER� -� I DARUL
Ş� I CALEA SPRE BOGĂ� Ţ�IILE VIEŢ� II

Traducere de Romică Lixandru

2017
Iubitei mele mame, Eloise Vera Harvey, care, vreme de patruzeci
de ani, a fost o profesoară devotată la școala duminicală.
Ea mi-a binecuvântat inima şi sufletul cu darul credinţei.
Credinţa a fost temelia existenţei mele, a tot ceea ce
am câştigat şi a tot ceea ce sunt, iar pentru asta o iubesc
foarte mult şi îmi lipseşte enorm în fiecare zi.

Tatălui meu, a cărui unică sarcină a fost aceea de a mă învăţa


să fiu bărbat, ceea ce a și făcut, şi care mi-a insuflat o etică a
muncii incredibilă, lucru căruia îi datorez întreaga mea carieră.
Îţi mulţumesc, tată.

Soţiei mele, Marjorie, care m-a însoţit şi care a făcut posibil


ca tot ceea ce au sădit părinţii mei în mine să se ridice
la suprafață. Ea a fost o inspiraţie, o motivaţie. Ea este iubirea
vieţii mele. Ea este o bună parte din motivul pentru care
sunt cine sunt. Te iubesc, draga mea!
CUPRINS

INTRODUCERE
Darul tău te cheamă… Eş� ti pregătit să răspunzi? 9

PARTEA �NT� I
Când ajungi la limită
CAPITOLUL 1
„M-am săturat de mine î�nsumi”  19
CAPITOLUL 2
Teama ş� i eş� ecul  33
CAPITOLUL 3
Scoate capacul borcanului 45

PARTEA A DOUA
Descoperă-ț�i darul ș� i acceptă-l cu braț�ele deschise
CAPITOLUL 4
Intervalul dintre a pieri ș� i a te sacrifica pentru visul tău 53
CAPITOLUL 5
Nu lucrul pentru care eş� ti plătit, ci lucrul pentru
care ai fost făcut 63
CAPITOLUL 6
Cunoaş� terea darului tău ş� i plasarea acestuia
î�n vehiculul potrivit 75
CAPITOLUL 7
Î�nţ�elegerea alcătuirii tale 91
CAPITOLUL 8
Escaladează muntele pentru a-ţ�i atinge visurile 103
CAPITOLUL 9
Trebuie să vezi pentru a crede  117
CAPITOLUL 10
Omul trăgând de funie  127
CAPITOLUL 11
Nu există om care să reuș� ească doar de unul singur 135

PARTEA A TREIA
Maximizarea darului tău
CAPITOLUL 12
Măsurătorile comparative 149
CAPITOLUL 13
Nu te teme niciodată să te reinventezi  159
CAPITOLUL 14
Puterea lui NU  167

PARTEA A PATRA
Crearea moş� tenirii tale
CAPITOLUL 15
Scapă de hateri prin succes 175
CAPITOLUL 16
Echilibrul magic al vieţ�ii 185
CAPITOLUL 17
Dumnezeu te binecuvântează ca să binecuvântezi
ș� i tu, la rândul tău 197

Mulţ�umiri 205
Despre autor 207
INTRODUCERE

Darul tău te cheamă…


Eşti pregătit să răspunzi?

I ată-mă, deci, zburând cu un avion privat î�mpreună cu


Cedric „the Entertainer”*. Zburam de pe platoul emisi-
unii The Steve Harvey Show spre un oraş� unde urma să
dăm un spectacol Kings of Comedy (Regii Comediei) — ș� i
rămăseserăm doar eu, Bernie Mac ş� i Ced. Toţ�i cei aflaţ�i
î�n cabina pasagerilor din avion dormeau. Când am privit
pe fereastră, am văzut luminile strălucind î�n oraş� ul de
dedesubt. Imediat după aceea, lacrimile au î�nceput să-mi
ș� iroiască pe faț�ă.
La momentul acela nu făcusem un inventar complet
al vieţ�ii mele ş� i al tuturor binecuvântărilor ş� i realizărilor
mele. Nu-mi venea să cred că stăteam î�ntr-un avion G3
care fusese trimis de promotorii turneului. Mă gândeam:
„Ia te uită ce a devenit viaţ�a mea.” Mi se spusese că nu se
va alege nimic de mine. Dar rezistasem î�n domeniul mize-
rabil al curăţ�ării covoarelor; î�n vânzarea de asigurări, lu-
cru care nu mi-a plăcut; î�n timpul săptămânilor petrecute

* Cedric Antonio Kyles (n. 1964), actor și comediant american, gazdă


a mai multor show-uri de televiziune. (n.red.)
10 Steve Harvey

pe drumuri, fără niciun spectacol; când mi-am dat de-


misia de la jobul meu; când am rămas fără un acoperiș�
deasupra capului; ş� i când am fost concediat. Mi-am dat
seama că î�ndurasem o mulţ�ime de lucruri.
Brusc, m-a copleş� it un sentiment nestăvilit de î�mpli-
nire ş� i lacrimile au continuat să curgă. Mi-am dat seama
că visurile mele deveneau realitate. Î� mi dorisem să fiu
unul dintre cei mai renumiț�i comedianț�i din ţ�ară ş� i asta se
î�ntâmpla. Afiș� ul turneului ne conferise un titlu — Regii
Comediei —, după care noi am ieş� it î�n faţ�ă ş� i am dovedit
că asta era adevărat. Am devenit spectacolul de comedie
cu cele mai mari venituri brute din toate timpurile.
Turneul a avut î�ncasări de 58 milioane de dolari! Visurile
î�mi deveneau realitate chiar sub ochii mei. Acela a fost
primul moment când î�mi amintesc că am simţ�it succesul,
î�n avionul acela — am simţ�it cu adevărat bucuria, mulţ�u-
mirea ş� i o adevărată aliniere cu scopul pe care Dumnezeu
î�l are pentru mine.
După părerea mea, succesul nu se referă la maş� ina pe
care o conduc, la casa î�n care locuiesc, la felul î�n care călă-
toresc sau la costumele pe care le port. O parte din succe-
sul meu este legat de banii pe care î�i câş� tig ş� i de lucrurile
pe care pot să le fac pentru familia mea ş� i pentru mine
î�nsumi. Dar oricine mă cunoaş� te bine î�ţ�i va spune că banii
reprezintă cea mai nesemnificativă parte a succesului
meu. Succesul î�nseamnă să am căsnicia visurilor mele cu
o femeie care mă ajută să î�mi fructific potenț�ialul maxim.
Succesul î�nseamnă să-mi exprim iubirea pentru copiii
mei ş� i să am ocazia să lucrez cu ei î�n timp ce-mi clădesc
ş� i-mi extind afacerea. Succesul î�nseamnă să muncesc pe
brânci î�n fiecare zi, făcând ceea ce î�mi place să fac.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 11

S-ar putea ca definiţ�ia ta pentru succes să fie uş� or di-


ferită, dar noi avem tendinţ�a să ne dorim aceleaş� i lucruri
î�n viaţ�ă — liniş� te sufletească, o familie ş� i prieteni iubitori,
o stare bună de sănătate ş� i un anumit nivel de confort fi-
nanciar. Oricare ar fi definiţ�ia ta pentru succes, această
carte care î�ț�i poate schimba viaț�a te va duce pe drumul cel
bun pentru a-l obţ�ine.
Faptul că ai cheltuit din banii tăi, câş� tigaţ�i cu sudoarea
frunț�ii, pentru a cumpăra Poartă-te ca un om de succes,
gândeşte ca un om de succes este un indiciu că te gândeș� ti
serios să-ţ�i duci viaţ�a la un alt nivel ş� i să obț�ii tot ceea ce
lumea are să-ţ�i ofere. Iar această carte nu te va dezamăgi
ș� i te va ajuta să ajungi acolo. Am scris aceste pagini având
numeroase persoane î�n minte — indiferent că eş� ti un
student, un proaspăt absolvent î�ncercând să-ș� i găsească
direcț�ia pe piaț�a muncii, un pensionar căutând să afle ce
poate face pe mai departe sau cineva care se află la vârf
ş� i î�ncearcă să se menţ�ină acolo. Ț� i se adresează dacă eș� ti
abia la î�nceput sau dacă ai hotărât să î�ncetezi să te mai
lupţ�i cu obstacolele pe care eş� ti decis să le depăş� eş� ti sau
dacă escaladai deja muntele ş� i nu mai găseş� ti motivaţ�ia
de a escalada î�n continuare. Li se adresează acelora din-
tre voi care au căzut. Li se adresează acelora dintre voi
care au călătorit o parte din drum ş� i ș� i-au dat seama că
nu se poate ca asta să fie tot ceea ce are lumea să le
ofere.
Prima mea carte, Act Like a Lady, Think Like a Man
(Poartă-te ca o doamnă, gândeşte ca un bărbat*), a ajutat
milioane de femei să privească cu alţ�i ochi relaţ�iile lor ş� i

* Apărută în lb. română sub acest titlu, în format audio și tipărit, la Ed.
ACT și Politon, București, 2016 (n.red.)
12 Steve Harvey

comportamentul lor legat de î� n tâlnirile amoroase.


Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes
te va ajuta să-ţ�i evaluezi obiectivele de viaţ�ă ş� i să deter-
mini mijloacele pentru a le realiza. Cărţ�ile mele anterioare
au avut ca public ț�intă femeile. Poartă-te ca un om de succes,
gândeşte ca un om de succes a fost creată pentru a î�ncura-
ja pe toată lumea — bărbaţ�i ş� i femei, tineri ş� i bătrâni, per-
soane proaspăt intrate pe piaț� a muncii sau recent
pensionate. Această carte este î�mbogăţ� ită cu materiale
captivante care te pot ajuta indiferent î�n ce punct te afli î�n
călătoria ta.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de
succes î�ţ�i spune că nu e destul să exiş� ti, pur ş� i simplu.
Viaţ� a î�nseamnă mai mult decât să te târăș� ti la o slujbă
lipsită de satisfacț�ii, să câş� tigi un ceas de aur ş� i să-ţ�i î�nca-
sezi fondul de pensii. Viaţ�a ta trebuie să fie mai mult de-
cât să aș� tepț�i ca ocazia potrivită să apară ş� i să te găsească.
Viaţ�a ta trebuie să fie mai mult decât să baţ�i pasul pe loc
privindu-i pe ceilalţ� i cum obț� in succesul. Cuvintele din
această carte te vor motiva să profiț�i din plin de viaţ�a ta,
folosind un lucru pe care î�l ai deja — darul tău.
Darul meu este să-i fac pe oameni să râdă. Ş� i tu ai un
dar foarte special. Creatorul nostru, î�n nemărginita sa î�n-
ţ�elepciune, a î�nzestrat absolut fiecare suflet î�n parte cu
câte un dar. Darul tău poate fi complet unic sau poate fi
similar cu al altcuiva, dar află că darul tău este al tău.
Când ne folosim darul, universul ne mulţ�umeş� te ofe-
rindu-ne bogăţ� ii din abundenț� ă — de la nenumărate
ocazii la sănătate ş� i bogăţ� ie financiară. Atunci când nu
sădeş� ti î�n solul universului, observi cum lucrurile din
viaţ� a ta par să se usuce ş� i să se î� n răutăţ� e ască. Dar
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 13

atunci când sădeş� ti î�napoi î�n univers cu timpul tău, cu


pasiunea ta ş� i cu angajamentul tău faţ�ă de alţ�ii, lumea î�ţ�i
va oferi numeroase oportunităţ�i să î�nfloreş� ti î�n noul tău
eu. Integrarea darului pe care î�l ai î�n viaţ�a ta ş� i î�mpărtăș� i-
rea acestuia cu ceilalţ�i î�ţ�i vor aduce bucurie, pasiune ş� i o
nouă vigoare pentru a-ţ�i trăi viaţ�a din plin. Această carte
î�ţ�i va arăta cum să-ț�i concretizezi darul î�n viaţ�a ta.
Această carte se axează ş� i pe felul î�n care î�ţ�i poţ� i
transfera darul î�n alte zone importante ale vieţ�ii tale, de
exemplu să creezi o relaţ�ie mai bună de lucru cu ş� eful tău,
să investeş� ti mai mult î�n comunitatea ta sau să-ţ�i consoli-
dezi relaț�iile de familie. Poartă-te ca un om de succes, gân-
deşte ca un om de succes te va face să te gândeş� ti să-ţ� i
dezvolț�i viaţ�a î�n feluri complet noi.
Succesul de care mă bucur acum nu a apărut pur ş� i
simplu peste noapte. A trebuit să î�nvăţ� cum să am succes,
iar viaţ�a pe care o am acum este literalmente un vis deve-
nit realitate. Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un
om de succes este o lucrare plină de informaţ�ii referitoare
la ce am î�nvăţ�at î�n călătoria mea spre î�mplinirea de sine.
Vreau să ț�i le î�mpărtăş� esc, pentru ca ş� i tu, la rândul tău, să
î�ț�i poț�i vedea visurile devenind realitate î�n viaţ�a ta.

CUM SĂ PROFIȚI LA MAXIMUM


DE ACEASTĂ CARTE

Partea î�ntâi din Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca


un om de succes se referă la a fi cinstit î�n legătură cu situ-
aţ�ia î�n care te găseş� ti chiar acum. Vom deveni brutal de
sinceri î�n legătură cu depăş� irea temerilor tale, eliminarea
limitărilor ş� i î�nlăturarea „capacului” vieţ�ii.
14 Steve Harvey

Partea a doua te ajută să î�ţ�i identifici darul. După ce ai


aflat care este darul tău, eu î�ţ�i ofer sugestii pentru a-l ata-
ş� a de vehiculul potrivit pentru a-ţ�i transforma viaţ�a. Vei
face ceea ce iubeş� ti. Când vei pune î�n practică această
oportunitate, vei vedea schimbări majore î�n viaţ� a ta.
Schimbarea iniţ�ială se va produce î�năuntrul tău. Vei radia
o strălucire care va funcţ� iona ca un magnet, atrăgând
aproape de tine alte persoane cu o mentalitate orientată
spre succes, care au o motivaţ�ie ş� i o ambiţ�ie similare. Vei
intra pe tărâmul gândirii de succes. Vorbesc despre crea-
rea unui panou al viziunii care să-ț�i amintească î�n mod
constant să-ț�i menț�ii cursul î�n călătoriile tale spre o viaţ�ă
mai bună.
După ce ţ�i-ai ataş� at darul la un vehicul, va trebui să-ţ�i
perfecţ�ionezi structura profesională pentru a-i oferi da-
rului tău posibilitatea să funcţ�ioneze optim pentru tine.
Partea a treia dezvăluie diferite moduri de a-ţ�i amplifica
darul. Aceste capitole prezintă informaţ�ii ş� i instrumente
valoroase pentru accentuarea ş� i utilizarea ansamblului
tău de abilităț�i. Ele includ sfaturi pentru stabilirea obiec-
tivelor ş� i relaţ�ia acestui fapt cu transformarea visurilor
tale in realitate. Aceste sugestii practice sunt lucruri pe
care le poţ�i implementa numaidecât î�n viaţ�a ta. Să î�nveț�i
cum să te „î�mbraci” cu darul tău nu î�ț�i face viaţ�a perfectă,
dar î�i conferă un obiectiv ş� i un sens.
Î�ţ�i amintesc că a putea să-ţ�i autoevaluezi cu sinceritate
performanţ� a este o cheie majoră spre succes. Această
secţ�iune vorbeș� te despre valoarea timpului. Discut des-
pre necesitatea de a spune „nu” ş� i de a cere ceea ce vrei,
precum ş� i de a î�nfrunta î�ndoiala de sine. Abordez de
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 15

asemenea conceptul conform căruia „nu toţ�i cei care vin


cu tine vor putea să meargă cu tine”.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de suc-
ces se î�ncheie cu câteva cuvinte care te î�ncurajează să-ţ�i
î�mpărtăş� eş� ti bogăţ�ia. Această secţ�iune pune accentul pe
trei teme importante: să te vindeci de hateri* prin succes,
să deprinzi secretele necesare pentru a duce o viaţ�ă echi-
librată ş� i să permiţ�i ca binecuvântările tale să se reverse
asupra altcuiva
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de suc-
ces nu este o carte concepută astfel î�ncât tu să o citeş� ti pur
ş� i simplu ş� i să mergi mai departe neschimbat. Cartea te
angajează î�n Acţ�iuni de Succes: î�n aceste spaţ�ii, te î�ncurajez
să î�ţ�i scrii reflecţ�iile, aspiraţ�iile ş� i viziunile pentru viaţ�a ta.
Când vor fi iniţ�iate, acestea vor funcţ�iona drept Planul tău
de Acţ�iuni de Succes. Pe măsură ce î�ţ�i descoperi darurile ş� i
talentele, fii responsabil pentru ceea ce creezi.
Creează o echipă dacă ai nevoie de ajutor ca să te
menț�ii motivat ş� i ca să aplici instrumentele pentru suc-
ces. Î�mpreună, echipa ta ar trebui să citească această car-
te, să facă schimb de observaț�ii ş� i să evalueze obiective.
Asta î�ţ�i va furniza sprijinul de care s-ar putea să ai nevoie
pentru a atinge următorul tău nivel de succes.
Am creat de asemenea o comunitate online de per-
soane exact ca tine, care sunt dedicate planului Poartă-te
ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes la
www.actlikeasuccess.com. Te poţ�i alătura unor oameni
din toată lumea, care depun eforturi să-ş� i dezvolte viaţ�a.

*  Hater – o persoană plină de ură (engl. hate), care îi descurajează și


îi critică pe ceilalți, făcând comentarii răutăcioase, mai ales la adresa
oamenilor de succes. (n.tr.)
16 Steve Harvey

Poţ�i folosi acest website pentru a-ţ�i elabora propriul Plan


de Succes. Website-ul include o zonă î�n care î�ţ�i poţ�i urmări
schimbările de gândire ş� i de acţ�iune, poţ�i primi mesaje
inspiraţ�ionale de la unii dintre cei mai incredibili oameni
de pe planetă ş� i poţ�i chiar lăsa propriile tale mărturii des-
pre dezvoltarea ta.
Dacă eş� ti prezent pe Twitter sau Instagram, î� m i
poţ�i trimite un tweet sau un video despre progresul tău
la @ActLikeASuccess folosind hashtag-ul #IAmSuccess.
Multe cărţ�i motivaţ�ionale ş� i inspiraţ�ionale î�ţ�i spun că
trebuie să obţ�ii un lucru pe care î�ncă nu î�l ai pentru a do-
bândi măreţ� ia. Eu mă aflu aici pentru a-ţ� i spune că nu
trebuie să urmezi un alt curs, să î�nveţ� i o altă limbă, să
cunoș� ti persoane noi sau să cheltuieş� ti bani pe care nu î�i
ai. Pentru a atinge realmente succesul î�n viaţ�a ta, trebuie
să î�ncepi cu darul tău. Ş� i ş� tii ce este atât de grozav la asta?
Tu î�l ai deja! Ş� tiu că unii dintre voi î�ncă nu ş� tiu care este
darul vostru. Alţ�ii dintre voi aveț�i o idee cam care ar fi da-
rul vostru, dar nu v-aţ�i dat seama cum să î�l apreciaţ�i, să î�l
perfecţ�ionaţ�i ş� i să î�l ataş� aţ�i la vehiculul potrivit care vă va
conduce spre un succes mai mare decât vă puteţ�i î�nchipui
vreodată. Aveţ� i toate răspunsurile chiar aici, î�n aceste
pagini.
Î�n călătoria mea spre succes, am ajuns să-mi dau sea-
ma că a rămâne o persoană de succes este o artă, tot atât
de mult ca a deveni o persoană de succes. Când î�ncepi re-
almente să te comporţ�i ca un om de succes ş� i să gândeş� ti
ca un om de succes, poţ�i avea toate bogăţ�iile pe care viaţ�a
le are de oferit. Aceasta este viaţ�a binecuvântată pe care
vreau ca tu să î�ncepi să o trăieş� ti.
PARTEA ÎNTÂI

Când ajungi la limită


CAPITOLUL 1

„M-am săturat de mine însumi”

V orbesc î�n cunoș� tinț�ă de cauză despre ce î�nseam-


nă să fii sătul de tine î�nsuț�i, pentru că acel Steve
Harvey pe care î�l ş� tiţ�i voi a fost, la un moment dat
î�n viaţ�a lui, sătul de el î�nsuș� i. Eu, Steve Harvey, am fost
sătul. Am fost sătul de felul î�n care trăiam. Sătul că nu
ajungeam nicăieri. Sătul până peste cap să fiu sărac.
Sărăcia mă epuizase. Mă epuiza faptul că trebuia să mă
gândesc constant la modalităț�i de a mă î�ntreţ�ine ş� i de a
supravieţ�ui. Era dificil să văd lucruri pe care mi le doream
ş� i să nu mi le pot permite. Sărăcia mă sleia de toate pute-
rile. Mă dispreț�uiam pentru că nu î�mi urmam darul dat de
Dumnezeu. Eram sătul de mine î�nsumi pentru că nu î�n-
cercam să-mi î�ndeplinesc visurile.
Pe vremea aceea, nu prea ş� tiam cum să-mi urmez vi-
surile, î�nsă asta nu este o scuză, căci ignoranț�a mea nu a
pus capăt sentimentului revoltător pe care î�l aveam. Mă
săturasem să mă zbat, să mă descurc fără unele lucruri.
Mă săturasem de mine. Mă săturasem de toate. Mă sătu-
rasem să simt dezamăgire. Mă săturasem să-i dezamă-
gesc pe ceilalț� i, inclusiv pe mama ş� i pe tatăl meu. Mă
săturasem să nu pot vedea î�n mine potenţ�ialul pe care era
20 Steve Harvey

evident că ceilalț�i î�l vedeau. Mă săturasem să trăiesc pri-


zonier î�ntr-o rutină.
Ajunsesem complet ş� i î�ntru totul sătul de mine î�n-
sumi. Mă extenuasem tot căutând răspunsurile î�n afara
mea. Dar am ajuns să-mi dau seama că soluţ�ia la durerea
ş� i disperarea mea se aflase î�n tot acest timp î�n adâncul
meu. După cum obiş� nuia să spună mama mea, parafra-
zând-o pe Fannie Lou Hamer: „Uneori, fiule, nu se va
schimba nimic până nu ajungi să fii sătul până peste cap
de faptul că eş� ti sătul până peste cap.”
Hai să facem această călătorie î�mpreună, pentru că
dacă tu te-ai săturat să fii sătul până peste cap, află că aş� a
am fost ş� i eu.

EŞTI SĂTUL DE TINE ÎNSUŢI?

Te-ai săturat să-ţ� i faci ţ� ie î�nsuţ� i aceleaş� i promisiuni pe


care nu eş� ti niciodată suficient de motivat să le duci până
la capăt? Te-ai săturat să găseş� ti scuze pentru că nu faci
schimbări? Te-ai săturat să te compari cu ceilalţ�i ş� i să nu
fii la î�nălţ�ime? Te-ai săturat să-ţ�i spui ţ�ie î�nsuţ�i: „Mâine
voi face ceva diferit”, dar acel „mâine” nu vine niciodată?
Ei bine, a fi sătul de tine î�nsuţ�i este o situaţ�ie bună î�n care
să te afli, pentru că î�nseamnă că eş� ti pregătit să faci schim-
bări î�n viaţ�a ta care î�ţ�i vor aduce recompense mari. Mă
bucur că ai ajuns î�n sfârș� it aici.
Când ajungi î�n postura de a fi sătul de tine î�nsuţ�i, de
obicei nu eş� ti singur. Toate persoanele din viaţ�a ta — de la
familia ta ș� i până la colegii tăi — s-au săturat de ceva timp
de tine ş� i de scuzele tale. Ele î�ţ�i văd darul ş� i durerea pe
care ţ� i-o provoci singur fiindcă nu-ț� i fructifici menirea
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 21

dată de Dumnezeu ş� i fiindcă nu devii cea mai bună versi-


une a ta. Dar situaț� ia este următoarea: oamenii î�ţ�i pot
spune că s-au săturat de scuzele tale, dar asta nu schimbă
cu nimic lucrurile până nu ajungi tu să te saturi de tine. Ai
î�ncetat să-ţ�i blochezi singur ocaziile care ar fi putut să fie
cu uş� urinţ�ă ale tale luna trecută, anul trecut sau chiar cu
un deceniu î�n urmă?
De cele mai multe ori, convingerile noastre despre
noi î�nş� ine sunt gânduri deprinse ș� i internalizate, care
evoluează î�n comportamente ce preiau controlul asupra
felului î�n care funcț�ionăm î�n viaț�a de zi cu zi. Undeva, pe
parcurs, ne obiş� nuim cu percepţ�iile despre sine ş� i le per-
mitem să se aș� eze î�n opoziţ�ie cu darurile ş� i oportunităţ�ile
noastre. Noi devenim propria noastră opoziţ� ie atunci
când acceptăm următoarele: să procrastinăm, să ne min-
ț�im pe noi î�nș� ine, să ne comparăm cu ceilalţ�i ş� i să ne î�ndo-
im de noi î�nș� ine — pe scurt, orice lucru care stă î�n calea
transformării noastre î�n cine am fost creaţ�i să fim.
Aș� adar, de ce este nevoie pentru ca tu să ajungi î�n
punctul critic? De ce va fi nevoie pentru ca tu să te trezeş� ti
din somn? Ce te va forţ�a să-ţ�i dai î�n cele din urmă seama
că viaţ�a pe care o trăieş� ti este cu mult sub potenţ�ialul tău
dat de Dumnezeu? Aceasta este viaţ� a ta ş� i trebuie să o
trăieş� ti ASTĂ� ZI. Nu-ţ�i poț�i permite să iroseş� ti nici măcar
un minut î�n plus î�n care eș� ti neî�mplinit, nesatisfăcut ş� i
subutilizat. Chiar acum, ş� i vreau să spun chiar acum, este
momentul să profiţ�i de visurile, obiectivele ş� i viziunile pe
care le-ai păstrat prea mult timp î�n inima ta.
Jordan Belfort, autorul cărţ�ii The Wolf of Wall Street
(Lupul de pe Wall Street*) ş� i sursa de inspiraţ� ie pentru

* Apărută sub acest titlu la Ed. Adantis, București, 2014 (n.red.)


22 Steve Harvey

filmul cu acelaș� i nume, a spus: „Singurul lucru care stă


î�ntre tine ş� i obiectivul tău este povestea de rahat pe care
ţ�i-o tot spui singur î�n legătură cu motivul pentru care nu î�l
poţ�i atinge.” Dar eu vreau să merg cu un pas mai departe.
Scuzele sunt minciunile despre care te convingi pe tine
î�nsuţ�i că sunt adevărate, pentru a evita să dovedeş� ti că
eş� ti demn de darul care ţ�i s-a dat. Repetă î�mpreună cu
mine — „FĂ� RĂ� SCUZE DE AICI Î�NAINTE.”
Când eram student la Universitatea de stat din Kent,
specializarea mea era psihologia, dar î�n realitate eu mă
specializam î�n scuze. Aveam un milion de scuze pentru
faptul că nu puteam să merg la cursuri sau că nu î�mi pu-
team plăti chiria. După facultate, am avut î�ncă ş� i mai mul-
te scuze pentru faptul că rămâneam blocat î�n slujbe fără
viitor ş� i că nu î�mi urmăream visul de a deveni comediant.
Cu cât î�mi spuneam mai des aceste minciuni, cu atât cre-
deam mai mult că nu merit să î�mi iau licenţ�a sau să mă
aflu pe o scenă de comedie.
Apoi, î�ntr-o zi, î�i povesteam unui prieten de ce am
abandonat ş� coala, iar când am auzit cuvintele ieş� indu-mi
pe gură, mi-am dat seama că nu era vina ş� colii ş� i nici vina
părinţ�ilor mei. La urma urmei, vina era a mea. Aveam tot
ce î�mi trebuia, dar la fiecare cotitură găseam un motiv să nu
î�ncep. Inventam blocaje pentru mine î�nsumi, astfel î�ncât
să nu trebuiască să fiu responsabil pentru darul meu.
Dacă eş� ti aş� a cum eram eu, trebuie să î�ncetezi să te
mai minţ�i pe tine î�nsuţ�i cu scuze. Scuzele tale sunt tot atât
de goale acum pe cât erau atunci când ai î�nceput să te fo-
loseș� ti de ele prima dată. Eu vreau ca tu să î�nţ�elegi că da-
rurile tale sunt oportunităţ� i ş� i să adopţ� i o convingere
nouă: tu eş� ti un om de succes.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 23

Acum, î�nainte să sari peste secţ� iunea aceasta ş� i să


spui: „Steve, eu nu inventez scuze pentru viaţ�a mea”, aş� -
teaptă puţ�in. Oamenii care susţ�in că nu inventează scuze
sunt de regulă cei mai vinovaț�i de asta. Tu ş� tii cine eş� ti. Ai
o personalitate de tip A ș� i munceș� ti din greu pentru ca-
riera ta, dar eş� ti de obicei cel care găseş� te o scuză pentru
că a lipsit de la ziua de naş� tere a unui membru al familiei
sau pentru că a amânat o î�ntâlnire amoroasă pentru a
treia oară. Succesul nu locuieş� te î�ntr-o zonă a vieţ�ii tale ş� i
este exclus din altă zonă. Dacă ai de gând să faci asta, tre-
buie să o faci până la capăt. Trebuie să fii dispus să-ţ�i folo-
seș� ti darul pentru a-ţ� i accepta oportunităţ� ile ş� i pentru
a-ţ�i schimba viaţ�a.
Când m-am apucat de comedie, mă feream să las oame-
nii să intre î�n viaţ�a mea. Î�ncercam să scriu la fel ca ceilalț�i.
Nu mi-am dezvoltat cu adevărat identitatea de actor de
stand-up până nu mi-am alungat teama de a-mi deschide
inima. Să-mi î�mpărtăș� esc adevărul mi-a furnizat o grăma-
dă de material suplimentar pentru glumele mele, inclu-
zând aici ș� i trecutul meu, relaţ�ia cu părinţ�ii mei, relaţ�iile
mele eș� uate ş� i lucruri care mi se î�ntâmplau la momentul
respectiv. Primul lucru pe care a trebuit să-l fac pentru a
mă dezvolta odată cu darul meu a fost acela de a î�nvăţ�a să
fiu sincer.
Atunci când eș� ti dispus să fii sincer, poţ�i î�nfrunta di-
rect adevărul, oricare ar fi acesta. Tot adevărul tău poate
să fie negativ, dar ş� i lucrul acesta se poate dovedi pozitiv.
Dacă scoţ�i la lumină lucrurile negative despre tine î�nsuţ�i,
ai apoi ş� ansa să devii mai bun. De aceea e foarte impor-
tant ca atunci când ceva merge prost î�n relaţ�ia sau î�n afa-
cerea ta, prima î�ntrebare pe care ţ�i-o adresezi ţ�ie î�nsuţ�i să
24 Steve Harvey

fie: „Cu ce am greş� it?” Tu ai ocazia să te schimbi sau să


corectezi situaţ�ia î�n orice clipă. Î� nsă nu poţ�i schimba o
altă persoană. Dacă arăt cu degetul la toţ�i ceilalţ�i ş� i ignor
cele trei degete care arată spre mine, am renunţ�at la ş� an-
sa mea de a creş� te, de a mă schimba ş� i de a mă dezvolta.
Dar î�n clipa î�n care devin atent la cele trei degete care
arată î�napoi spre mine, atunci ş� i numai atunci mă voi
dezvolta.
De prea multe ori te concentrezi pe argumentele ne-
gative î�nainte să iei măcar î�n considerare un argument
pozitiv. Nici măcar nu te poţ�i gândi la beneficiile urmăririi
visului tău, pentru că eş� ti prea ocupat să te concentrezi la
scuzele de genul „dar dacă”, „ce s-ar putea î�ntâmpla” ş� i
„de ce asta nu va merge î�n cazul meu”. Eş� ti dispus să iro-
seş� ti ani î�ntregi din viaţ�a ta î�ndepărtându-te de visurile
tale î�n loc să alergi spre destinul tău.

BLESTEMUL COMPARAŢIEI

Unii dintre voi se tem să-ș� i ia î�n primire darurile pentru


că sunt prea ocupaţ� i să se compare cu altcineva.
Dumnezeu te-a creat pe tine ş� i felul î�n care tu faci ceea
ce faci exclusiv pentru tine. Lumea nu are timp să inter-
acţ�ioneze cu reprezentantul tău — ea are nevoie ca eul
tău adevărat, autentic, să apară ş� i să strălucească cu lu-
mina sa.
Nu te î�mpotmoli î�n gânduri de genul: „Păi, deja sunt
prea mulț�i speakeri motivaţ�ionali pe lumea asta. Eu nu
pot aduce nimic nou î�n acest domeniu.” Se poate să fie
cincizeci de speakeri motivaţ�ionali î�n oraş� ul tău, dar tu
eş� ti singurul care deţ� ine setul tău unic de experienţ�e,
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 25

greş� eli, lecţ�ii, capcane ş� i triumfuri ce pot să facă diferenţ�a


î�ntre o persoană ducând o viaţ�ă obiş� nuită ş� i o persoană
pe care o aș� teaptă un viitor extraordinar. Ai fi surprins de
felul î�n care povestea ta personală despre cum ai plecat
din orăș� elul tău ş� i ai făcut un salt riscant î�n marele oraş�
poate avea un impact mai mare asupra cuiva decât ar pu-
tea să aibă vreodată o poveste spusă de, să zicem, Les
Brown. Utilizează-ţ�i energia pentru a-ţ�i perfecţ�iona pro-
pria activitate, nu pe cea a altuia.

„NU SUNT PREGĂTIT SĂ STAU


LA MASA CELOR MARI”

Adeseori avem niș� te stereotipuri fixate î�n mintea noastră


despre cine poate ş� i nu poate să stea la Masa celor Mari
pentru a lua decizii. Ne excludem pe noi î�nş� ine î�nainte ca
jocul să î�nceapă, pentru că ne gândim că nu avem creș� te-
rea, educaţ�ia sau experienţ�a potrivite pentru a profita de
o nouă oportunitate.
Când vine ziua î�n care trebuie să iei parte la o ș� edinț�ă
care va schimba cursul organizaţ�iei tale, nu-ţ�i poț�i permite
să pleci de la masă pentru că ai impresia că nu ai suficien-
te titluri academice î�n spatele numelui tău.
Nu-mi pasă de rasa ta, de sexul tău, de locul de unde
vii sau de situaț� ia ta financiară. Dacă Dumnezeu î�ţ�i dă
ocazia să ieş� i î�n î�ntâmpinarea unei oportunităţ� i, nu-ţ� i
pierde vremea spunând „Eu nu sunt demn de asta”!
Î�ncetează să-ţ�i limitezi darul din cauză că nu vezi imagi-
nea de ansamblu. Ai tot dreptul să stai la Masa celor Mari,
la fel ca toț�i ceilalț�i. Pentru mult prea mult timp, Mesele
celor Mari au fost dominate de aceleaş� i tipuri de oameni
26 Steve Harvey

ş� i de personalităţ�i. Ț� ine fruntea sus, vorbeş� te cu î�ndrăz-


neală despre ceea ce ș� tii ş� i adu valoarea care ar lipsi de la
masă dacă tu ai rămâne tăcut. Profită de ocazia ta de a
contribui cu ceva, prin talentele ş� i aptitudinile tale unice.
Trebuie să fim conş� tienţ� i de conversaţ� ia pe care o
purtăm cu noi î�nş� ine despre darurile ş� i talentele noastre.
Ce î�ţ�i spui ţ�ie î�nsuţ�i când nu este nimeni altcineva prin
preajmă? Care sunt conversaţ�iile pe care le porţ�i cu tine
î�nsuţ�i î�n oglindă, î�n fiecare dimineaţ�ă? Î�ț�i î�nsufleț�eș� ti visu-
rile prin ceea ce î�ț�i spui sau repeţ�i temerile ş� i anxietăţ�ile
altcuiva? Î�ţ�i î�mbogăţ�eş� ti prima parte a zilei cu versete din
Sfintele Scripturi, cu afirmaţ� ii ş� i cu citate pozitive sau
arunci î�ndoiala ş� i angoasa î�n sufletul tău?
Unii dintre noi am ascultat atât de mult timp aceeaș� i
placă demoralizantă î�n mintea noastră, î�ncât nu ş� tim cum
să ne gândim ș� i altfel la noi î�nş� ine.

„Nu sunt destul de inteligent ca să fac asta.”


„Nu voi fi niciodată la fel de bun ca mama mea (sau
tatăl meu).”
„Asta e bine pentru tine, dar ş� tiu că nu va funcţ�iona
pentru cineva ca mine.”
„E prea greu să fac asta.”
„E prea târziu pentru mine să iau atitudine ș� i să fac
ceva.”

S-ar putea să te gândeş� ti că nu faci decât să porţ� i


aceste conversaţ�ii demoralizante cu tine î�nsuţ�i, dar cu cât
repeţ�i mai mult aceste afirmaț�ii î�n mintea ta, cu atât aces-
te cuvinte devin ca o haină invizibilă a suferinț�ei, pe care
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 27

o î�mbraci î�n fiecare zi. Crezi că eş� ti singurul care poate


vedea cuvintele tale de î�nfrângere, dar acestea se fac vă-
zute î�n ţ� inuta ta ş� i î�n felul î�n care te prezinţ� i î�n faț� a
lumii.
Cum găseș� ti un cântec nou pe care să î�l cânţ�i pentru
viaţ�a ta ş� i pentru visurile tale? Poţ�i î�ncepe cu paș� i mici,
rostind afirmaţ�ii scurte:

„Eu m-am NĂ� SCUT să fac asta!”


„Dumnezeu are un plan pentru MINE!”
„Sunt MAI MULT decât un cuceritor!”
„Visurile mele POT deveni realitatea mea!”

DEVINO FLUENT
ÎN LIMBAJUL SUCCESULUI

Î�nvaț�ă cum să vorbeş� ti despre succes cu experţ�i care sunt


fluenţ�i î�n limbajul succesului. Una dintre cele mai bune
metode de a î�nvăţ� a o limbă străină este să te afunzi î�n
cultura persoanelor care vorbesc cel mai bine limba re-
spectivă. Acelaş� i principiu se aplică ş� i pentru limbajul
succesului. Vrei să te afli î�n preajma oamenilor care ş� tiu
cum să transforme î�n realitate afaceri de milioane de do-
lari prin puterea cuvintelor. Vrei să participi la conversa-
ț� i a î� n urma căreia se naş� te următoarea organizaț� i e
non-profit de succes. Tu vrei ca urechile tale să fie obiş� -
nuite să asculte următoarea idee măreaț�ă care va revolu-
ţ�iona lumea.
Imaginează-ţ�i ce ai putea să realizezi dacă discursul
tău ar include mai multe propoziţ�ii care î�ncep cu „Eu pot”
28 Steve Harvey

î�n loc de „Eu nu pot”. Cât de sus s-ar putea ridica visurile
tale dacă ai spune mai des „De ce nu eu” î�n loc de „De ce
eu”? Ş� i exact ca atunci când î�nveţ�i o limbă nouă, tot vei
mai avea scăpări ş� i vei spune „Aş� fi putut să fac…” î�n loc de
„Voi face…” Î�nconjoară-te de vorbitori nativi ai limbajului
succesului ş� i î�n scurt timp vei î�ncepe să î�ţ�i verbalizezi
visurile trezindu-le la viaţ�ă.
Unele părţ�i ale viziunii tale sunt menite să fie î�mpăr-
tăş� ite, sub formă de confidenţ�e, doar unui mentor de î�n-
credere, unui prieten sau unui membru al familiei. � i,
sincer, unele aspecte ale viziunii tale nu trebuie să treacă
mai departe de timpul pe care î�l petreci î�n rugăciune ală-
turi de Dumnezeu.

TREBUIE SĂ-ȚI TRECI NUMELE


PE CONTRACTUL TĂU DE LEASING

Atât de mulţ�i oameni î�ş�i ratează drumul î�n viaţ�ă pentru că


se tem să semneze contractul de leasing pentru darul lor.
Î�ţ�i poţ�i vedea limpede visul, dar î�ţ�i pierzi timpul gândin-
du-te prea mult la necunoscut sau discutând cu oameni
care nu î�ţ�i î�nţ�eleg aspiraţ�iile. Cunosc mult prea mulţ�i oa-
meni la Hollywood care merg î�nainte spunând: „Sunt
chelneriţ� ă deocamdată, dar î�n realitate sunt actriţ� ă.”
Atunci de ce nu joci deja? Dacă ţ�i-ai luat angajamentul să-ţ�i
transformi visul î�n realitate, trebuie să-ţ�i treci numele pe
contractul tău de leasing.
Vei rata adevărata binecuvântare a vieţ�ii tale dacă nu
accepţ�i că darul tău este biletul tău câş� tigător ş� i cheia că-
tre binecuvântările vieţ�ii tale.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 29

Tot ce ai de făcut este să-ţ�i iei angajamentul faţ�ă de


darul tău. După ce î�ţ�i iei angajamentul, restul — banii,
relaţ�iile ş� i oportunităţ�ile — vor î�ncepe să vină la tine î�n
feluri pe care nu ţ�i le poţ�i imagina. Hai să formulez altfel:
atunci când faci eforturi pentru darul tău, tu î�i oferi lui
Dumnezeu un lucru pe care să-l binecuvânteze. Eu nu
m-am aş� teptat niciodată să eş� uez î�n comedie. M-am aș� -
teptat doar să am succes. Chiar ş� i atunci când m-am con-
fruntat cu unele dintre cele mai dificile perioade, m-am
agăț�at de micile crâmpeie de lumină de-a lungul drumu-
lui, până când luminile acelea s-au transformat î�ntr-un
câmp deschis al oportunităţ�ii.

Acţiuni de succes

Vreau ca tu să iei o pauză de câteva minute ş� i să te gân-


deş� ti la toate scuzele pe care le-ai găsit î�n ultima săptă-
mână. Scrie-le pe toate pe pagina următoare. Acum,
î�ncercuieş� te-le sau subliniază-le pe cele pe care le folo-
seş� ti cel mai mult. Pe acestea le vom include î�n Top 3
Scuzele Tale. Scrie-le pe acestea pe pagina 31. Sub Top 3
Scuzele Tale, scrie trei aş� teptări care să î�nlocuiască aces-
te scuze. Pe acestea le vom include î�n Top 3 Aş� teptările
Tale.
Ai nevoie de ajutor pentru a le defini pe cele două?
Iată definiţ�iile mele:

Scuze De ce nu pot face asta


Aşteptări De ce voi face asta
30 Steve Harvey

Vezi diferenţ�a? Scuzele sunt blocaje rutiere autoim-


puse, ocoliş� uri ş� i ambuteiaje î�n trafic care te scot de pe
drumul tău spre succes. Aş� teptările sunt benzi libere re-
zervate acelor persoane care sunt dispuse să plătească
preţ�ul pentru excelenţ�ă. Care sunt noile aş� teptări pe care
le poţ�i crea pentru viaţ�a ta? Ce vei î�ncepe să-ţ�i spui ţ�ie
î�nsuţ�i atunci când viaţ�a devine grea? Le-ai găsit? Acum,
scrie-le.

Scuzele mele preferate

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 31

Top 3 Scuze
1. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Top 3 Aş� teptări


1. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Dacă eş� ti serios î�n legătură cu asta, vreau să-ţ�i duci


noile aş� teptări ș� i mai departe, scriindu-le pe o coală nouă
de hârtie ş� i semnând-o. Aceste noi declaraţ�ii vor constitui
angajamentul tău faţ�ă de tine î�nsuţ�i ș� i vor marca î�ncepu-
tul călătoriei tale spre măreţ�ie.
CAPITOLUL 2

Teama şi eşecul

Î� n timpul uneia dintre primele mele apariţ� ii la talk


show-ul episcopului T.D. Jakes, am făcut o declaraţ�ie
î�ndrăzneaţ�ă: „Eu sunt cea mai neî�nfricată persoană
pe care o vei î�ntâlni vreodată.” Nu ş� tiu ce m-a făcut să
spun asta, pentru că nu mai spusesem niciodată î�n viaţ�a
mea aș� a ceva. Mi-am dat seama că episcopului ş� i echipei
sale chiar le-a plăcut ce spusesem eu, pentru că au folosit
fraza aceea î�n videoclipurile promoţ�ionale care anunţ�au
apariţ�ia mea î�n emisiune.
Dar iată care este adevărul: mi-e teamă de multe ori.
Mi-a fost teamă să î�ncerc să am propriul talk show pentru
că m-am gândit că s-ar putea să nu iasă bine. Mi-a fost
teamă să fac emisiuni radio care să fie redistribuite pe
mai multe posturi pentru că nu ş� tiam dacă voi fi acceptat
î�n suficient de multe pieţ�e pentru a avea succes. Mi-a fost
teamă să merg î�n turneu cu Regii Comediei. Când Walter
Latham a venit la noi ş� i a spus: „Vom da reprezentaţ�ii î�n
săli mari de baschet”, m-am speriat. Cea mai mare mulţ�ime
î�n faţ�a căreia dădusem un spectacol până la momentul
acela era de cinci mii de persoane — ş� i asta se î�ntâmpla
î�ntr-o seară bună. Când i-am luat interviu preş� edintelui
34 Steve Harvey

Obama, am fost î�ngrozit, pentru că nu voiam s-o dau î�n


bară. Î�nainte să fac Mega-Fest-ul episcopului Jakes, m-am
sucit ş� i m-am foit î�n pat trei nopţ�i la rând.
Cel mai mare moment de teamă a fost atunci când am
făcut prima mea emisiune specială de o oră pentru HBO.
Niciodată nu mă temusem atât de tare de ceva î�n toată ca-
riera mea. Auditoriul Bell din Augusta, Georgia, vânduse
toate biletele, iar eu mă aflam î�n spatele scenei, după o
cortină subț�ire, aş� teptând să î�nceapă spectacolul. Inima
î�mi bătea atât de tare, î�ncât puteam să văd literalmente
buzunarul pătrat al costumului meu ridicându-se ş� i co-
borând. Dacă te uiţ� i cu atenţ� ie la î�nregistrarea acelei
emisiuni, î�mi poţ� i vedea efectiv mâinile strălucind de
transpiraţ�ie.
Ceva nu a funcţ� ionat cum trebuie cu sincronizarea
deschiderii cortinelor principale pentru a î�ncepe specta-
colul. Iar eu am aș� teptat î�ncordat î�n spatele cortinei timp
de ş� ase sau ş� apte minute bune. Dar chiar dacă eram ferit
de privirile publicului, puteam să simt pur ş� i simplu dra-
gostea celor din audienț� ă transmiț� ându-mi un mesaj:
„Hai, Steve. Nu ne dezamăgi.”
Când cortina s-a ridicat î�n cele din urmă, mulţ�imea
ş� i-a ieş� it din minţ�i. Am luat microfonul ş� i pentru un timp
l-am legănat pur ș� i simplu î�n mână ca să-mi recăpăt cal-
mul. Când am î�nceput î�n sfârș� it să vorbesc, am auzit cum
vocea î�ncepe să-mi tremure. Am continuat pur ș� i simplu
să mă rog: „Doamne, te rog să mă calmezi. Hai, Doamne.
Asta e singura mea emisiune specială la HBO. Te rog,
Doamne.” Ş� i ghici ce? După vreo cincisprezece minute de
la î�nceputul segmentului meu, toate emoţ�iile mi-au dispărut
ş� i am fost î�ntr-o formă de zile mari. Segmentul acela a
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 35

devenit una dintre cele mai bune emisiuni speciale pe


care le-am făcut până î�n ziua de azi.
Ce am î�nvăţ�at din episodul acela este că atunci când
î�ţ�i î�nfrunţ�i temerile, acestea nu mai sunt atât de mari pe
cât credeai tu că sunt. Ce le face mari este faptul că tu nu
te î�ntorci spre ele pentru a le î�nfrunta direct. Cu cât î�ţ�i
eviţ�i mai mult temerile, cu atât acestea devin mai mari î�n
mintea ta. Î� n timp ce stăteam î�n spatele acelei cortine
problematice, mă tot gândeam: „Iisuse, uită-te la toţ�i oa-
menii aceş� tia.” Cu cât stăteam mai mult acolo, cu atât î�mi
dădeam seama că pot continua să-mi fac griji din cauza
celor două mii patru sute de oameni din sală ş� i să eş� uez,
sau pot să ies pur ş� i simplu acolo… ş� i efectiv să câş� tig.
Până la urmă, important e să te hotărăș� ti dacă vrei să câş� -
tigi sau să pierzi.

EŞECUL FACE PARTE DIN PROCES

Majoritatea oamenilor eş� uează pentru că ajung să fie pa-


ralizaţ�i de frica lor. Tu trebuie să alegi: „Î�mi voi î�nfrunta
temerile ş� i voi afla ce poate să fie viaţ�a mea cu adevărat?”
sau „Voi ceda î�n faţ�a temerilor mele ş� i voi face exact ceea
ce am făcut mereu?” Când alegi ultima variantă, te-ai pro-
gramat pe tine î�nsuţ�i pentru eş� ec î�ncă o dată, pentru că
nici măcar nu ai î�ncercat să câş� tigi. De câte ori ne î�ngădu-
im nouă î�nş� ine să evităm să realizăm ceva î�n viaț�a noastră
doar pentru că ne temem de rezultatul pe care credem că
î�l vom obţ�ine?
Eu m-am autoeducat să î�ncerc să fac un anumit lucru
dacă există chiar ș� i cea mai mică posibilitate ca prin inter-
mediul lui să se î�ntâmple ceva grozav pentru viaţ� a sau
36 Steve Harvey

cariera mea. Trebuie să î�nveţ�i să te convingi pe tine î�nsuț�i


că posibilitatea este mai mare decât inevitabilitatea de a
nu face nimic. Ascultă, dacă eş� ti un antreprenor ș� i eș� ti
pasionat de produsul tău, dar nu ceri niciodată nimănui
să cumpere ce vinzi tu, produsul nu se va vinde niciodată.
Desigur, există ș� i posibilitatea ca tu să ţ�ii cel mai convin-
gător discurs î�n faț�a posibililor clienț�i, î�n cel mai bun cos-
tum de duminică pe care î�l ai, ş� i oamenii tot vor spune
„nu”. Ş� i ce dacă? Ș� tii de câte ori mi s-a răspuns cu „nu”
pentru scenarii de film, emisiuni de televiziune ş� i emisi-
uni speciale de comedie? De al naibii de multe ori faț�ă de
ocaziile î�n care am auzit câte un „da”.
Ş� tii câte glume am scris la care nu a râs nimeni? Mii.
Am un cimitir î�ntreg plin cu glume moarte, cu pietre fune-
rare deasupra lor.
Dar cu toată seriozitatea, am scos glumele acelea
proaste din reprezentaţ�ia mea ş� i am î�nvăţ�at cum să fiu
bun î�n meseria mea. Există o mulţ�ime de glume pe care
î�mi doresc să nu le fi scris vreodată ş� i există unele pe care
le-am nimerit la fix. Dar ghici ce? Acum am ş� ase emisiuni
speciale de comedie, cu opt ore de glume originale de cea
mai bună calitate, î�n aceste emisiuni nu se repetă nici mă-
car o glumă.
Vrei să auzi ceva ş� ocant? Optzeci ş� i cinci la sută dintre
firmele mici din această ţ�ară eş� uează î�n primii doi ani.
Optzeci ş� i cinci la sută! Asta î�nseamnă o rată de eş� ec a
naibii de mare.
Warren Buffett a spus că nu ar investi î�n nicio afacere
dacă proprietarul acesteia nu a eş� uat de cel puţ�in două
ori. Î�mi place că oamenii foarte bogaţ�i ş� i de succes î�nţ�eleg
că eş� ecul face parte din proces.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 37

Dar de prea multe ori când ne confruntăm cu eş� ecul


unei afaceri, lăsăm acel eş� ec să ne paralizeze ș� i să nu mai
î�ncercăm din nou. Eş� ecul î�ş�i poate avea originea î�ntr-o
lipsă a planificării financiare, un deficit de resurse sau
lipsa membrilor potriviţ�i pentru echipă. Dar trebuie să
î�nţ�elegi că eş� ecul face parte din proces atunci când te afli
pe drumul spre succes.
Singurul mod î�n care te poţ�i redresa este să elaborezi
un alt plan. Eu am dat greş� de mai multe ori de cât pot
număra. Dar nu poţ�i lăsa eş� ecul să te î�ngheţ�e pe loc ş� i să
te oprească să-ţ�i urmezi visurile.

DEZASTRUL DIN CHARLOTTE

Când făceam stand-up cu normă î�ntreagă, mi-am dat sea-


ma rapid că prima ta seară nu este cea mai grea; cea mai
grea e seara î�n care trebuie să te î�ntorci pe scenă după ce
ai avut una realmente proastă. Am avut o experienţ�ă de felul
acesta î�n timpul primei seri din turneul original Regii
Comediei, î�n Charlotte, Carolina de Nord. Mama mea toc-
mai murise ş� i pur ş� i simplu nu eram cu mintea acolo. Î�n
plus, de-abia terminasem o emisiune specială de comedie
live, dar eram atât de tulburat, că nici măcar nu am
urmărit-o.
Fiecare dintre noi, Regii, trebuia să facem un segment
de treizeci de minute, dar Ced s-a dus pe scen㠺� i a stat
patruzeci ş� i ş� apte de minute. Segmentul lui Bernie a fost
atât de bun, î�ncât a stat acolo o oră î�ntreagă! Ei creaseră o
nebunie atât de mare î�n sală, î�ncât organizatorii au trebuit
să ceară o pauză obligatorie. Apoi s-a produs o defecţ�iune
38 Steve Harvey

la o parte din echipament ş� i pauza a ajuns să dureze pa-


truzeci ş� i cinci de minute.
Ş� i iată-mă acum pe mine, î�ncercând să-mi fac segmen-
tul după ce oamenii aceş� tia asistaseră deja la aproape
două ore de comedie cu Ced ş� i Bernie, plus o pauză ne-
prevăzută de patruzeci ş� i cinci de minute. Când am intrat
pe scenă, a fost î�ngrozitor. Eu făceam glume din emisiu-
nea mea specială de comedie. Nu mi-am dat seama că ma-
joritatea oamenilor de acolo le auziseră deja. Oamenii
huiduiau, se certau ş� i se agitau, iar eu m-am zăpăcit pur ş� i
simplu. Tot ce pot să spun e că a fost o seară proastă.
Î�n dimineaț�a următoare, pe drum spre aeroport, un
DJ din Charlotte, pe nume A.J., s-a luat de mine. El a spus:
„Ced ş� i Bernie au fost tari, dar Steve nu este un Rege al
Comediei.” El a prezis că turneul va fi un dezastru com-
plet. Î�l cunoş� team personal pe tipul ăsta ş� i am fost iritat
că mă trata atât de dur. Până să ajungem la aeroport m-am
î�ntâlnit cu câteva persoane care î�mi văzuseră reprezenta-
ţ�ia î�n seara precedentă ş� i care au î�ncercat să mă î�ncuraje-
ze spunând: „Steve, e î�n regulă. Noi te iubim oricum.” Am
apreciat sprijinul lor.
După ce ne-am î�mbarcat î�n avion ş� i ne-am ocupat lo-
curile, am î�nceput să scriu. Când am aterizat î�n Kansas
City mai târziu î�n ziua aceea, m-am î�nchis î�n camera mea
de hotel ş� i am scris, am scris ş� i iar am scris. Până să mă
dezmeticesc, scrisesem un segment nou-nouţ� de patru-
zeci ş� i cinci de minute. Eram atât de absorbit de scris, re-
vizuit ş� i exersat î�n faţ�a oglinzii, î�ncât atunci când Bernie a
venit î�n camera mea să mă ia la cină, am spus: „Nu, eu o să
rămân aici ş� i o să termin să lucrez la asta.”
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 39

Î�n seara următoare, î�n Kansas City, am avut o dis-


cuţ�ie lungă cu Bernie ş� i Ced ş� i le-am spus că trebuie să
î�ncerce să se î�ncadreze î�n segmentul lor de treizeci de
minute. Dar Ced a ieş� it pe scenă ş� i a făcut patruzeci de
minute, iar Bernie l-a urmat cu patruzeci ş� i opt. Ş� i cam
asta a fost cu î�nț�elegerea ca ei să respecte limita de timp.
După Bernie, a fost o pauză de douăzeci de minute, iar eu
am î�nceput să mă sperii, pentru că o dădusem î�n bară atât
de rău î�n Charlotte. Când am urcat î�n sfârș� it pe scenă,
i-am dat gata pe toţ�i. Î�n seara aceea, ş� i î�n fiecare seară de
pe parcursul următorilor doi ani, am părăsit scena î�n
aplauzele entuziaste ale publicului.
Primele noastre două seri î�n Charlotte ş� i î�n Kansas
City m-au ajutat să î�ncep să privesc eş� ecul î�ntr-un mod
diferit. Am î�nvăţ�at că eş� ecul nu trebuie să fie o experienţ�ă
care să î�ț�i afecteze î�ntreaga viaț�ă, de genul „nu voi mai
face asta niciodată”, ci este de fapt o oportunitate pentru
a dobândi o experienţ�ă preţ�ioasă din care să î�nveț�i ceva.
Ş� tiam că î�n Kansas City mă aș� tepta o seară dificilă, dar
dacă nu aş� fi trecut printr-o seară atât de î�ngrozitoare î�n
Charlotte, nu aş� fi scris niciodată acel segment nou de
patruzeci ş� i cinci de minute. Eş� ecul meu din Charlotte
mi-a oferit exact experienţ�a de care aveam nevoie pentru
a fi la î�nălț�ime î�n seara următoare, î�n Kansas City.

De multe ori, când oamenii termină facultatea, abia reu-


ș� esc să-ș� i găsească o slujbă. De ce? Pentru că nu au expe-
rienţ� ă. Niciun angajator nu vrea să angajeze pe cineva
care î�ncă nu a pierdut niciodată, care î�ncă nu a eş� uat nici-
odată sau care nu a făcut niciodată o greş� eală î�nainte.
Angajatorii vor pe cineva care are experienţ�ă cu eş� ecul,
40 Steve Harvey

care a î�nvăţ�at din asta ş� i care poate să ducă treaba la bun


sfârş� it. Deci, vezi tu, eş� ecul nu trebuie să te î�nvingă, ci
să-ţ� i ofere puterea să dobândeş� ti acele experienţ� e de
viaţ�ă la care te poţ�i î�ntoarce ş� i din care poţ�i î�nvăţ�a î�n re-
petate rânduri.

DESCHIDE UŞILE TEMNIŢELOR TALE


PERSONALE

Am î�nvăţ�at să caut î�nţ�elepciunea la oameni din toate cate-


goriile, inclusiv la bărbaţ�i si femei din sistemul penitenci-
ar. Mulț�i oameni î�i privesc pe deț�inuț�i ca pe niș� te rataţ�i.
Realitatea este că aceş� tia nu au reuş� it să fie corecţ�i ş� i au
fost prinş� i. Dar faptul că sunt la î�nchisoare nu î�nseamnă
că au eș� uat î�n toate. Asta depinde de răspunsul lor la situ-
aţ�ia dificilă î�n care se află. E adevărat că libertatea le este
limitată, dar mie î�mi place atunci când deț�inuț�ii hotărăsc că
sistemul penitenciar nu poate pune stăpânire pe sufletele
lor. Ei s-au î�mpăcat cu acţ�iunile care i-au adus î�n spatele
gratiilor; ş� i-au cerut iertare pentru faptele lor rele, iar
unii dintre ei chiar ş� i-au cerut iertare de la victimele in-
fracț�iunilor lor. Mulţ�i dintre ei ş� i-au luat angajamentul de
a deveni mai buni, î�n plan spiritual, fizic ş� i mental. Unii
chiar au luat tineri sub aripa lor ş� i le-au spus: „Hei, nu-ț�i
distruge viaţ�a aş� a cum am făcut-o eu. Dacă ai o ş� ansă să
ieş� i pe uş� a asta, ai grijă să nu te mai î�ntorci aici!”
O nouă zi î�ncepe pentru fiecare dintre noi, iar dacă
aceş� ti bărbaţ� i ş� i aceste femei din î�nchisoare pot să gă-
sească lumină ş� i speranţ� ă î�ntre zidurile unei î�nchisori,
cum î�ndrăznesc aceia dintre noi care se pot plimba liberi
î�n fiecare zi să nu vadă lumina care străluceş� te asupra lor.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 41

Atât de mulţ�i dintre noi suntem î�nchiş� i î�n temniț�ele pro-


priilor noastre minţ�i, tocmai pentru că nu căutăm propria
lumină. Putem fi cu uş� urinţ� ă prinş� i î�n spatele gratiilor
unei slujbe fără viitor, ale unei căsnicii lipsite de viaţ�ă sau
ale unei situaţ�ii financiare disperate. Trebuie să ne trezim
î�n fiecare dimineaţ�ă ş� i să facem alegerea de a ne concen-
tra pe aspectele pozitive. Dacă alegem să ne concentrăm
pe aspectele negative, nu ne î�n dreptăm spre lumina
noastră. Considerând mediul nostru, statutul nostru so-
cial ş� i fiecare ghinion care ni s-a î�ntâmplat vreodată ca
fiind tragice, pierdem din vedere lumina dinăuntrul ace-
lei situaţ�ii.
Iată, aceasta este o lumină adevărată: dacă î�ncă te tre-
zeş� ti î�n fiecare dimineaţ� ă, asta se î�ntâmplă pentru că
Dumnezeu are un plan mai mare pentru tine ş� i acesta nu
este î�ncă terminat. Fiecare zi este o ocazie să-ţ�i priveş� ti
lumina ca pe un dar. Cu toţ�ii avem oportunităţ�i care ne
sunt prezentate zilnic. Aceste oportunităţ�i apar prin per-
soanele pe care le î�ntâlnim, prin invitaţ�iile pe care le pri-
mim sau prin informaţ� iile care ne sunt î�mpărtăş� ite.
Răspunsul nostru la aceste alegeri poate determina cali-
tatea vieţ�ii noastre.

OPORTUNITĂŢILE SE GĂSESC
ÎN DECIZIILE TALE

Să luăm exemplul unui tânăr care se hotărăş� te că se va


alătura unei bande. Î�l putem judeca ş� i putem spune că el
nu are niciun fel de oportunităţ�i. Dar, î�n realitate, el a avut
tot timpul oportunităţ�i. Dacă ş� i-ar fi făcut timp să termine
ş� coala, dacă nu ar fi renunț�at la locul de muncă, dacă nu
42 Steve Harvey

ar fi î�ncercat drogurile sau dacă ar fi mers la biserică aş� a


cum i-a spus bunica lui să facă, el ar fi putut să aibă acces
la un set complet diferit de oportunităţ�i. Dar hai să fim
realiş� ti î�n această privinț� ă: dacă faci ce ai făcut mereu,
viaţ�a ta nu se va î�mbunătăț�i. Nu poţ�i să candidezi pentru
o slujbă atunci când eş� ti membru î�ntr-o bandă sau când
vinzi droguri. Ş� i nu poţ�i avea acces la oportunităţ�ile potri-
vite dacă eş� ti prins ş� i î�ţ�i petreci restul vieţ� ii î�n spatele
gratiilor. Cheia pentru oportunităţ�ile noastre se găseş� te
î�n deciziile noastre. Pentru a avea oportunităţ�ile pe care ț�i
le doreș� ti, trebuie să iei decizia de a te schimba. Din păca-
te, schimbarea este ceva ce î�i face pe mulț�i oameni să se
simtă inconfortabil.
Toate acţ�iunile noastre sunt interconectate ş� i ne pre-
gătesc pentru momentele care vor urma. Nu ş� tim când,
unde sau cum va apărea următorul nostru moment im-
portant. Cred că acesta este motivul pentru care
Dumnezeu nu ne arată imaginea de ansamblu a vieţ� ii
noastre. Dacă ar face asta, cu siguranț�ă am da planul pes-
te cap ş� i am renunț�a. Dacă Dumnezeu mi-ar fi arătat că
voi ajunge fără adăpost ş� i că mă voi căsători de două ori,
aş� fi zis: „Nu eu. Ce altceva mai ai?” Dacă Dumnezeu mi-ar
fi arătat o scurtă avanpremieră ş� i mi-ar fi permis să văd
că, î�nainte să reuş� esc î�n cele din urmă, voi pierde absolut
toate competiţ�iile de comedie la care voi participa, aş� fi
zis:„Cred că glumeş� ti.”
Când eram gazda emisiunii Showtime at the Apollo,
î�mi amintesc că l-am prezentat pe Sean „Puffy” Combs
pentru prima oară. El a intrat pe scenă cu doi tipi graş� i,
despre care am aflat mai târziu că sunt Biggie Smalls ş� i
Lil’ Cease, iar eu am zis: „Ce Dumnezeu o să facă tipii
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 43

ăş� tia? Indivizii ăş� tia nici măcar nu cântă!” Nu le dădeam


ș� anse de reuș� ită, dar Sean s-a î�ntors data următoare, după
ce semnase contractul cu Bad Boy Records, ş� i atunci avea
cu el o armată î�ntreagă de oameni î�mbrăcaţ�i î�n tricouri de
baseball Bad Boy.
Mă uit la toate ocaziile î�n care am văzut oameni ra-
tând ş� i apoi reuş� ind, î�n cele din urmă. Mă uit î�n propriul
meu palmares de rateuri. Dar eş� ecul este o parte URIAŞ� Ă�
a reuş� itei. Ce bine ar fi să î�nţ�elegem necesitatea eş� ecului!
Nu poţ�i câş� tiga până nu pierzi. Când te uiţ�i la o legendă ca
Michael Jordan, trebuie să î�nț�elegi că el nu a câş� tigat ş� ase
campionate aș� a, pur ş� i simplu — el a trebuit să simtă gus-
tul î�nfrângerii de multe, multe ori.
Eu nu mai privesc acum eş� ecul ca pe un eş� ec. Acum î�l
consider o experienţ�ă preţ�ioasă, din care am avut de î�nvă-
ţ�at ş� i câş� tigat. Î�mi oferă mie ş� ansa de a vedea că a î�nvăţ�a
ce să nu faci este la fel de valoros ca a ş� ti ce să faci. Este un
proces, dar atunci când recunoş� ti ş� i î�mbrăţ�iş� ezi procesul
eş� ecului, ajungi cu î�ncă un pas mai aproape de cuvântul
„da”.
CAPITOLUL 3

Scoate capacul borcanului

A tunci când te î�ndrepț�i spre visul tău, este necesar


„să scoţ� i capacul borcanului”. Mult prea mulţ� i
dintre noi lăsăm vârsta, rasa, sexul sau situaț�ia
noastră economică să ne ţ�ină pe loc ş� i să ne î�mpiedice să
avem visuri măreț�e. Dar nu î�ţ�i poţ�i î�ngădui să fii ţ�inut pe
loc de ce au făcut părinţ�ii tăi sau de limitările mediului
tău imediat. Trebuie să scoţ�i capacul aş� teptărilor tale ş� i
să î�ț�i î�ngădui să ai visuri măreț�e.
Ai văzut vreodată ce se î�ntâmplă cu un purice atunci
când î�l pui î�ntr-un borcan? Puricele sare doar atât de sus
î�ncât capul său să nu se mai lovească de capac. Dacă puri-
cii aceia din borcan fac pui, aceș� tia se nasc cu aceeaş� i abi-
litate de a sări pe verticală de două sute de ori î�nălţ�imea
lor. Cu toate acestea, pentru că se află î�ntr-un mediu î�n
care văd doar alţ�i purici care sar astfel î�ncât să nu se lo-
vească de capac, ei reproduc comportamentul din mediul
lor. Nu trebuie să-ț�i faci griji sau să î�ncerci să reproduci
acţ�iunile celor din jurul tău. Tu ai fost î�n mod evident creat
ş� i menit să te caţ�ări, să sari ş� i să te î�nalţ�i de două sute de
ori î�nălţ�imea ta sau chiar mai mult.
46 Steve Harvey

Cât de des lăsăm impresiile celorlalţ�i să ne afecteze


direcţ�ia, altitudinea sau abilitatea? De prea multe ori ne-am
blocat propria dezvoltare ş� i ne-am frânat săritura din ca-
uza opiniilor celorlalţ� i. Cât de des ne-am oprit singuri
avansarea pentru că ne-am uitat î�n stânga sau î�n dreapta
ş� i ne-am bazat acţ�iunile pe abilitatea altcuiva? Nu te lăsa
prins î�n capcana de a te compara cu altcineva. Eliberează-te
de scuze ş� i de limitări.
Î�ntocmai ca puricii, cu toț�ii ne naş� tem cu capacitatea
de a face salturi uriaş� e pe verticală. Totuş� i, î�ncet dar sigur,
noi lăsăm cartierul î�n care am crescut sau situaț�ia socială
sau economică a familiei noastre să ne influenț�eze î�nălț�i-
mea săriturilor. Noi devenim exact ca puricii aceia din
borcan ş� i lăsăm mediul î�nconjurător să ne î�mpiedice să
ne atingem potenţ� ialul maxim. Unii dintre noi am fost
atât de condiţ�ionaţ�i să fim î�nchiș� i î�n borcanul limitărilor
noastre, î�ncât atunci când capacul este scos î�n cele din
urmă, nu ş� tim cum să avem visuri măreț�e. Nu ne putem
imagina că merităm ceva mai bun decât ce avem deja. Dar
ş� tii ceva? Am fost creaţ�i să trăim dincolo de borcanul nos-
tru actual, indiferent de vârsta, sexul, rasa ori abilitatea
noastră. Noi am fost meniț�i să sărim atât de sus ş� i atât de
tare, î�ncât putem literalmente să distrugem capacul ori-
cărui loc î�n care ne aflăm.
Î�mi amintesc de prima oară când a pus capac limitelor
mele. Eram î�n clasa a ş� asea ş� i profesoara mea le-a cerut
tuturor celor din clasă să scrie pe o foaie de hârtie ce vor
să se facă atunci când vor fi mari. Toată lumea a î�nceput
să scrie, iar eu m-am aprins. Ş� tiam exact ce vreau să mă
fac atunci când voi fi mai mare — voiam să apar la televi-
zor. Am scris asta pe coala mea de hârtie ş� i am predat-o.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 47

Profesoara a î�nceput să ne strige pe nume ş� i să citească cu


voce tare ce a scris fiecare. Abia aş� teptam să mă strige ș� i
pe mine.
Când profesoara a ajuns î�n cele din urmă la numele
meu, a spus: „Micuț�ule Stevie, ridică-te î�n picioare ş� i vino
î�n faţ�a clasei.” Î�n timp ce mergeam î�n faț�a clasei, eram si-
gur că scrisesem ceva atât de profund ş� i de puternic, î�ncât
ea voia ca eu să î�mpărtăş� esc asta tuturor. Eram un copil
sărac, mă î�mbrăcam cu haine purtate ş� i mă cam bâlbâiam.
Asta era ş� ansa mea să le arăt tuturor din ce era făcut
Micuț�ul Stevie.
Când am ajuns î�n cele din urmă î�n faţ�ă, ea m-a î�ntre-
bat: „Micuț�ule Stevie, ce ai scris tu pe foaia ta?” Eu mi-am
î�mpins pieptul mititel î�n faţ�ă ş� i am răspuns cu mândria
unui sportiv care a câș� tigat medalia de aur la Olimpiadă:
„Eu vreau să apar la televizor.” Dar profesoara m-a năucit
de-a binelea când a spus î�n continuare: „De ce ai scris asta?”
Eu mă gândeam: „Păi, nu asta mi-aț�i cerut să fac?”, dar am
răspuns respectuos: „Am crezut că asta vreţ�i să facem, aş� a
că eu am scris că vreau să apar la televizor.” Zăpăceala
mea s-a transformat î�n groază când ea a î�ntrebat: „Cunoş� ti
pe cineva de la televizor?”
„Nu, doamnă”, am răspuns eu.
„A apărut cineva din familia ta la televizor?”
„Nu, doamnă”, am repetat eu răspunsul.
Apoi mi-a aplicat lovitura de graţ� ie când a spus:
„Stevie, tu nu poţ�i apărea la televizor. Ia hârtia asta acasă,
scrie ceva mai realist ş� i adu-o î�napoi mâine.”
Eram furios. Nu î�nţ�elegeam ce se petrece. Ea mă î�n-
trebase ce vreau să fiu, nu cu ce se ocupau părinţ�ii mei
48 Steve Harvey

sau cu ce văzusem că se ocupă alţ�i oameni. Eu i-am spus


ce voiam, iar ea mi-a ucis visul chiar î�n faţ� a clasei.
Profesoara a sunat la noi acasă î�nainte să ajung eu ş� i, ime-
diat ce am intrat pe uş� ă, mama m-a î�ntrebat: „Ce ai făcut
azi la ş� coală?” I-am spus ce se î�ntâmplase, iar ea mi-a răs-
puns: „Băiete, de ce n-ai scris ș� i tu ce voia profesoara ta să
scrii pe foaie?” Stăteam î�n bucătăria noastră ş� i nu puteam
să î�nţ�eleg de ce era mama aş� a de supărată.
Î� n clasa a ş� asea eram î�ncă un purice mic, visând ş� i
sărind de două sute de ori î�nălţ�imea mea. Voiam să apar la
televizor datorită lui Bill Cosby. Când î�ncepea serialul I Spy,
strada se golea ș� i toată lumea fugea acasă să-l vadă. După
ce l-am văzut pe Bill Cosby, am ş� tiut că nu vreau să mă fac
electrician, medic sau avocat. Voiam să fiu amuzant la te-
levizor, exact ca el. Asta era tot ce ş� tiam.
Când a venit tata acasă, mama i-a povestit ce s-a î�n-
tâmplat, iar el a zis: „Păi ș� i ce e î�n neregulă cu asta? Dacă
băiatul vrea să fie la televizor, de ce nu poate să scrie
asta?” Mama a spus: „Profesoara vrea ca el să scrie ceva
mai credibil.” La care tata a răspuns: „Dacă asta vrea el să
fie, atunci ea ar face bine să î�nceapă să-l creadă.” Tata
mi-a spus să merg î�n camera mea ş� i să-l aş� tept acolo.
Când a venit î�n cele din urmă, am vorbit despre ceea
ce voia profesoara. El mi-a spus să iau altă hârtie. Am că-
zut amândoi de acord să scriu cuvântul „poliţ�ist” pe noua
foaie ş� i să i-o predau profesoarei a doua zi. Ş� i apoi tata
mi-a spus să fac ceva care mi-a schimbat viaţ�a pentru tot-
deauna. El mi-a zis aș� a: „Steve, scoate prima hârtie pe
care ai scris-o, pune-o î�n sertarul tău de sus, ş� i î�n fiecare
dimineaţ� ă î�nainte să pleci la ş� coală ş� i î�n fiecare seară
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 49

î�nainte să mergi la culcare, să citeş� ti ce scrie acolo ş� i să


crezi că î�ntr-o bună zi vei apărea la televizor.”
Acum, când tu deschizi televizorul, ş� apte zile pe săp-
tămână, Micuț�ul Stevie este la televizor. Nu am lăsat-o pe
doamna aceea de la clasa a ş� asea, cu aş� teptările ei limita-
te, să mă afecteze. Recunosc că am suferit pentru o vreme,
dar am î�nvăţ�at cum să-mi menț�in visul î�n viaţ�ă.
Î�ntr-o singură zi, cineva a î�ncercat să pună un capac
visurilor mele, iar câteva ore mai târziu, tatăl meu a dis-
trus capacul pentru totdeauna. La momentul acela nu am
î�nţ�eles prea bine ce a făcut tatăl meu pentru mine. Părinţ�ii
pot să fie unii dintre cei mai mari creatori de capace prin
limitările pe care le impun copiilor lor. Dar tu trebuie să
dai capacul la o parte — indiferent cine l-a pus sau de cât
timp e acolo.

ÎNCĂ MAI AI CAPACUL PUS?

Iată câteva moduri prin care î�ţ�i poţ�i da seama dacă î�ncă
există un capac pus deasupra vieţ�ii tale:

• Dacă nu eş� ti entuziasmat să te trezeş� ti dimineaţ�a.


• Dacă stai degeaba î�n fiecare zi, plictisit de moarte.
• Dacă ai timp să faci tot ceea ce î�ţ�i cer ceilalț�i să faci.
• Dacă ai timp să urmăreş� ti toate programele tale
preferate la televizor ş� i nu pierzi niciun episod.
• Dacă dormi mult.
• Dacă visurile tale au sens pentru toţ�i cei din jurul tău.
• Dacă î�ţ�i poţ�i î�mplini visurile de unul singur.
50 Steve Harvey

Dacă ai recunoscut la tine oricare dintre aceste com-


portamente sau ai spus „da” î�n timp ce citeai lista, trebuie
să î�ndepărtezi capacul aș� ezat deasupra vieţ� ii tale ş� i să
î�ncepi să-ţ�i trăieş� ti visul.
PARTEA A DOUA

Descoperă-ți darul
și acceptă-l cu brațele deschise
CAPITOLUL 4

Intervalul dintre a pieri și


a te sacrifica pentru visul tău

Î� n Pildele lui Solomon 29:18, se spune: „Fără vedenie


de prooroc poporul e fără stăpân.”
Pieirea este acea stare periculoasă î�n care duci o exis-
tenţ�ă plafonată fără să-ţ�i dai seama de asta. Iată-te, trăin-
du-ţ�i viaţ�a comodă, mergând la acelaş� i loc de muncă — zi
de zi — făcând aceleaş� i lucruri. Î�ţ�i cunoş� ti rutina atât de
bine, î�ncât probabil că o poţ�i face fără să te gândeş� ti. Nu
există visuri sau aspiraţ�ii î�n faţ�a ta, iar dacă ai fi concediat
mâine, nu ai ş� ti cum să urmăreş� ti o viaţ�ă mai bună.
Ar fi o situaț�ie cam tristă să te trezeş� ti î�ntr-o diminea-
ţ�ă ş� i să-ţ�i dai seama că ţ�i-ai petrecut ani î�ntregi rătăcind
fără ţ�intă î�ntr-un cerc, nelămurit î�n legătură cu menirea
ta, irosindu-ţ�i darul ş� i năruindu-ţ�i viitorul promis. Ce fel
de viaţ� ă este aceea? Nu-ţ� i poț� i permite să mai laș� i nici
măcar o zi să treacă fără să ai o direcţ�ie limpede ş� i o foca-
lizare clară pentru viaţ�a ta. Nu î�ț�i spun asta de pe o poziţ�ie
de superioritate. Î�ţ�i î�mpărtăş� esc asta pentru că am fost ș� i
eu î�n starea aceea de pieire ş� i nu aveam nicio idee cum să
scap de acolo, până când nu am creat o viziune nouă
54 Steve Harvey

pentru viaţ�a mea ş� i nu mi-am luat angajamentul să tră-


iesc promisiunea aceea nouă.
Când mă gândesc la trecut, la zilele din tinereţ�e, este
dureros să-mi amintesc cum viaţ�a mea era, î�ntr-o propor-
ț� ie atât de mare, deconectată de la o viziune reală.
Acceptam orice slujbă pentru a plăti chiria ş� i pentru a
face plinul de benzină. Ieş� eam la î�ntâlniri cu oricine mă
ajuta să pierd vremea. Când nu munceam, î�mi petreceam
timpul cu oameni care nu mă î�mpingeau mai aproape de
locul unde trebuia să fiu. Muream puț� in câte puț� in, iar
dacă nu aş� fi creat o viziune nouă pentru viaţ�a mea, pro-
babil că î�ncă aş� fi î�n Cleveland trecând de la o slujbă la alta
ş� i făcându-i pe oameni să râdă î�n weekenduri.
Pieirea nu se referă î�ntotdeauna la o revărsare emoţ�io-
nală dramatică sau la pierderea bruscă a tuturor lucruri-
lor pe care le deț�ii. De cele mai multe ori, pieirea este un
proces lent ș� i dureros, iar dacă nu eş� ti atent, te va păcăli
să crezi că acesta este felul î�n care ar trebui să fie lucruri-
le. Nereuş� ind să ai o viziune, te privezi singur de toate
binecuvântările, relaţ�iile sau ocaziile posibile. Să stai deo-
parte ş� i să-ţ�i laş� i viaţ�a să piară pur ş� i simplu fără o viziune,
acesta este cel mai dureros tip de moarte.

TU TE AFLI ÎNTR-O STARE DE PIEIRE?

Cum î�ţ�i dai seama dacă pieri sau nu? Hai să fim sinceri
î�n legătură cu asta. Nu te poţ� i aş� tepta să creezi o nouă
viaţ� ă ş� i o nouă viziune pentru tine dacă lenea face par-
te din rutina ta. Procrastinările nu vor duce treaba la
bun sfârş� it. Faptul că faci lucrurile pe jumătate, neco-
respunzător sau nu le faci deloc nu va duce treaba la bun
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 55

sfârş� it. Lipsa entuziasmului nu va duce treaba la bun


sfârş� it. Neseriozitatea nu va duce treaba la bun sfârş� it.
Faptul că nu eş� ti de î�ncredere nu va duce treaba la bun
sfârş� it. Nicio trăsătură negativă care te î�ndepărtează de
visurile tale nu va duce treaba la bun sfârş� it. Negativitatea
nu poate fi niciodată combustibilul care î�ţ�i pune î�n miş� ca-
re darul.
De asemenea, î�ţ�i poţ�i da seama că pieri dacă eş� ti cea
mai deş� teaptă persoană din grupul tău. Dacă eş� ti cea mai
deş� teaptă persoană din grup, trebuie să găseş� ti un grup
nou. Nu poţ�i fi o persoană care le ş� tie pe toate ş� i căreia nu
i se poate spune nimic, pentru că asta va î�năbuş� i atât cre-
ativitatea ta, cât ş� i creativitatea celor din jurul tău.

CE VEI FACE CU INTERVALUL TĂU?

Un alt fel de a pune î�n perspectivă starea ta de pieire este


să î�nţ�elegi că î�ntr-o zi viaţ�a ta va ajunge la final. Indiferent
că vrei sau nu să crezi asta, vor exista un sicriu ş� i o groapă
î�n pământ cu numele tău pe ea. Următoarea slujbă fune-
rară de la biserica ta ar putea să fie chiar a ta. Ş� i cel mai
important lucru î�n ziua aceea nu va fi cantitatea de flori
care î�ţ�i î�nconjoară sicriul sau cât de bine va cânta corul
imnul tău preferat. Singurul lucru care va conta este cât
de bine ai folosit intervalul acela dintre ziua î�n care te-ai
născut ş� i ziua î�n care ai murit.
Nu vreau ca tu să-ţ�i petreci zilele preocupat de gân-
duri despre moarte, dar vreau să-ţ�i trăieş� ti viaţ�a gândin-
du-te la felul î�n care intervalul tău va avea un impact î�n
această lume. Dacă î�ncă mai ai suflare î�n plămâni ş� i î�ţ�i mai
curge sânge prin vene, ai î�ncă o zi pentru a face ca
56 Steve Harvey

intervalul tău să conteze. Dacă eş� ti î�ncă binecuvântat să


te trezeş� ti ş� i să trăieș� ti î�ncă o zi, Dumnezeu are un scop,
un plan ş� i un destin pentru intervalul tău.
Cea mai bună cale prin care să î�ncepi să treci de la
pieire spre promisiunea viitorului tău este să faci ceea ce
eu numesc Depozite de Interval. Acestea sunt pur ş� i sim-
plu eforturi pe care le faci zilnic pentru a-ţ�i î�mplini desti-
nul ş� i pentru a contribui la moş� tenirea ta. Să citeș� ti o carte
care te ajută să-ţ�i stăpâneş� ti bine darul este un Depozit de
Interval. Munca pe care o depui pentru a termina un pro-
iect care trebuia predat astăzi este un Depozit de Interval.
Discuţ�iile cu membrii familiei tale î�n timpul cinei, î�n loc să
te uiţ�i la televizor, sunt un Depozit de Interval. Orice acti-
vitate mai mică sau mai mare care contribuie la calitatea
vieţ�ii tale sau a familiei tale este un Depozit de Interval.
Felul î�n care î�ţ�i utilizezi intervalul depinde doar de
tine. Fă ca astăzi să fie ziua î�n care dai semnificaţ�ie inter-
valului tău, pe măsură ce te aduce mai aproape de desti-
nul tău.

Acţiuni de succes

Enumeră trei Depozite de Interval pe care plănuieş� ti să


le faci î�n următoarele douăzeci ş� i patru de ore. Scrie-mi
pe Twitter sau pe Instagram despre Depozitele tale de
Interval folosind hashtag-ul #DashDeposits la adresa
@ActLikeASucces.

1. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 57

2. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
____________________________________________________________

Acum că ai câteva Depozite de Interval î�n contul tău


pentru succes, iată alte câteva î�ntrebări cu răspuns „da”
sau „nu” la care să te gândeş� ti î�n mod serios î�n timp ce te
î�ndepărtezi de pieire ş� i te apropii de î�mplinirea destinu-
lui tău.

1. Indiferent de palmaresul tău, eş� ti dispus să-ţ�i re-


cunoş� ti, să-ț�i perfecţ�ionezi ş� i să-ţ�i utilizezi darul
pentru a avea succes?
2. Eş� ti deschis la schimbarea ş� i evoluţ�ia gândirii tale
î�n ceea ce priveș� te succesul?
3. Eş� ti dispus să-ţ�i schimbi acţ�iunile î�n ceea ce pri-
veș� te succesul?
4. Eş� ti dispus să crezi că meriţ� i toate bogăţ� iile pe
care viaţ�a le are de oferit?

Dacă ai răspuns cu „nu” la oricare dintre î�ntrebările


de mai sus, dăruieş� te această carte unei persoane care
este dispusă să-ş� i recunoască darul. Dă-o unui prieten
care ş� tii că se află î�n căutarea succesului, dar nu a primit
nicio satisfacţ�ie de la slujba sa lipsită de perspective. De
fapt, las-o î�n faț�a uş� ii unui membru al familiei care î�ş�i do-
reş� te să aibă o căsnicie mai sănătoasă sau o relaţ�ie mai
bună cu copiii săi.
58 Steve Harvey

Ei bine, dacă ai răspuns cu „da” la toate î�ntrebările,


citeş� te î�n continuare, pentru că mai avem multă treabă!

SĂ TE MUȚI PE TĂRÂMUL FĂGĂDUINŢEI

Sub nicio formă nu poț� i trece de la o stare de pieire la


Tărâmul Făgăduinţ�ei dacă nu iei iniţ�iativa ş� i nu î�ngădui
lumii să-ţ�i vadă darul. La ce bun să fii un mare bucătar
dacă te temi să laş� i pe cineva să-ţ�i guste preparatele? Ce
sens are să fii un bun orator dacă nu laş� i lumea să-ţ�i audă
vocea?
E foarte posibil să-ţ� i retragi economiile de o viaţ� ă
pentru a-ţ�i urmări visul, iar un an mai târziu să fii lefter.
Nu este de dorit, dar saltul tău î�n necunoscut te poate face
să ajungi să locuieș� ti din nou cu părinț�ii. Dar care varian-
tă e mai rea — să faci saltul, să dai greş� ş� i să te ridici î�na-
poi sau să î�ţ�i trăieş� ti viaţ� a regretând că nu ai făcut
niciodată saltul?
Nu î�ţ�i poţ�i lăsa teama de necunoscut să te ţ�ină departe
de destinul tău. Dacă Dumnezeu mi-ar fi spus că drumul
meu spre a deveni un comediant de succes ar î�nsemna să
locuiesc î�n maş� ină, să divorţ�ez ş� i să mă confrunt cu un
impozit de 20 de milioane de dolari, crede-mă, aş� fi rămas
să lucrez la linia de asamblare de la Ford Motor Company.
Dar faptul că am făcut acel salt î�ntr-un teritoriu necunos-
cut m-a pregătit să sar mai sus ş� i mai departe decât mi-aş�
fi putut imagina vreodată.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 59

SĂ TRĂIEŞTI REUŞIND LA LIMITĂ

Va veni o zi î�n care efortul tău de a-ţ�i trăi visul va costa


mai mult decât banii din contul tău ş� i decât creditul dis-
ponibil pe cardul tău de credit. Ce te va î�mpiedica să alergi
î�napoi la fostul tău ş� ef ş� i să-i ceri fosta slujbă î�napoi? Pe
măsură ce î�ţ�i urmezi visul, trebuie să fii pregătit atât pen-
tru vremurile grele, cât ș� i pentru vremurile bune. Nu a zis
nimeni că va fi uş� or să trăieş� ti pe Tărâmul Făgăduinţ�ei.
Când cineva î�ţ�i face o critică dură sau vine să-ţ�i demoleze
reputaţ�ia, tu trebuie să fii suficient de î�ncrezător să ş� tii că
ceea ce Dumnezeu are pentru tine nu poate fi răpit din
cauza părerii unei singure persoane. Chiar dacă respon-
sabilităţ� ile tale financiare te obligă să î�ţ�i iei o slujbă
part-time pentru a trece peste hop, trebuie să rămâi dedi-
cat visului tău până obț�ii ș� ansa pe care o meriţ�i.

ATUNCI CÂND ŞTII CĂ ŞTII

Nimeni î�n afară de tine ş� i de Dumnezeu nu î�l poate vedea,


dar tu ş� tii că darul tău este acolo, î�năuntrul tău. Cei mai
mulț�i oameni nu î�nț�eleg deocamdată de ce petreci atât de
mult timp cu ceva ce seamănă cu un hobby inutil, dar tu
ş� tii î�n inima ta că aceasta este cheia spre viitorul tău. Î�n
cele din urmă, hotărârea ta personală de a-ţ�i î�ngriji ş� i dez-
volta darul va fi factorul care va decide î�ntre succesul ş� i
eş� ecul tău. Nu-mi pasă cât eş� ti de apropiat de mama ta
sau cât de mult î�ţ�i sprijină visul cel mai bun prieten; dacă
tu nu î�ţ�i cunoş� ti darul ş� i nu crezi î�n el pentru tine însuţi,
nu vei avea niciodată viaţ� a pe care Dumnezeu ţ� i -a
hărăzit-o.
60 Steve Harvey

Când trăieş� ti cu adevărat darul tău, pur ş� i simplu ş� tii


asta. Când faci ceea ce î�ţ�i este menit să faci, o simţ�i, pur ş� i
simplu. Când apare ocazia potrivită, nu va trebui să for-
ţ�ezi lucrurile. Vreau ca tu să poţ� i trăi î�ntr-un spaţ� iu î�n
care visul tău nu mai este o î�ntrebare referitoare la cine
eş� ti, ci e răspunsul pentru tot ceea ce eş� ti menit să fii.

CUM SĂ DEVII MOTIVAT ȘI


SĂ-ȚI MENȚII CONCENTRAREA

Trecerea de la starea de pieire la Tărâmul Făgăduinţ�ei nu


va funcţ�iona dacă nu eş� ti motivat să rămâi acolo. Noi cre-
dem că motivaţ�ia vine din altă parte, dar cea mai mare
motivaţ�ie a noastră se află î�năuntrul nostru. Singura dife-
renţ�ă î�ntre persoanele de succes ş� i cele lipsite de succes
este că persoanele de succes ş� tiu care este darul lor ş� i
cum să se concentreze asupra lui cu orice preţ� . După ce
mi-am descoperit darul, urmărirea acestuia a devenit sin-
gura mea preocupare. După ce am î�ncetat să mă concen-
trez asupra chestiunilor nesemnificative ş� i am î�nceput să
mă concentrez pe viitorul meu, am î�nceput să merg î�n
direcţ�ia cea bună.
Trebuie să ne luăm angajamentul să luăm capacul de
deasupra visului nostru î�n fiecare zi. Cea mai mare parte
a lumii nu vrea decât să-ţ�i găseş� ti un loc de muncă ş� i să î�l
î�mbogăţ�eş� ti pe altul. Prea multe ş� coli ş� i programe de pre-
gătire te vor î�ndruma să lucrezi pentru o companie î�n vre-
me ce uiţ�i de tine ş� i de visurile tale. Aruncă acel capac pus
deasupra vieţ�ii tale î�n fiecare zi ş� i spune lumii: „Poate că
acum mă aflu î�n locul acesta, muncind din greu ş� i î�nvăţ�ân-
du-mi meseria, dar visurile mele sunt extraordinare!”
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 61

Acţiuni de succes

Care ar fi un vis „î�n afara borcanului” sau „dincolo de limi-


te” pe care î�l ai pentru viaţ�a ta astăzi? Nu î�ţ�i limita visurile
doar la cariera ta. Gândeş� te-te la familia ta, la relaţ�iile tale
ş� i la contribuţ�iile tale î�n comunitatea ta sau la biserica ta.
Ţ� i-ai identificat ideile? Acum scrie-le aici. Fă-ţ�i descrierile
să prindă viaţ�ă prin detalii bogate.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CAPITOLUL 5

Nu lucrul pentru care eşti plătit,


ci lucrul pentru care ai fost făcut

Î� mi amintesc foarte clar ziua î� n care am hotărât


să-mi schimb viaţ�a. Era marţ�i, 8 octombrie 1985, î�n
Cuyahoga Falls, Ohio. Aveam douăzeci ş� i ş� apte de ani,
eram căsătorit ş� i de curând devenisem tatăl unor frumoa-
se fetiț�e gemene. Deş� i eram î�ncântat să fiu tată pentru
prima oară, noi o duceam foarte greu. Locuiam î�ntr-o casă
micuț�ă cu două dormitoare ş� i de-abia mă descurcam cu
banii de la slujba mea cu normă î�ntreagă ş� i de la glumele
pe care le scriam î�n paralel pentru comediantul A. J. Jamal.
Î�ntr-o seară eram la Hilarities Comedy Club ș� i stăteam de
vorbă cu o femeie care se numea Gladys Jacobs. Ea ş� tia de
î�nţ�elegerea mea cu A.J.
„De ce nu scrii pur ş� i simplu câteva glume pentru tine
ş� i să te î�nscrii pentru seara cu scenă deschisă de săptămâ-
na viitoare?” a î�ntrebat ea. Am fost de acord să mă î�nscriu
pentru spectacolul următor.
Am stat prin preajmă ca să o văd pe Gladys interpre-
tându-ş� i segmentul. Î�n seara aceea au fost nouă comedi-
anț�i pe scenă, alături de Gladys. Câţ�iva dintre ei au fost
64 Steve Harvey

buni; câţ�iva au fost slabi; ş� i, surprinzător, tipul care i-a


imitat pe Bullwinkle ş� i Popeye a primit cele mai multe
aplauze de la public. Prezentatorul a ajuns la finalul listei
pentru scena deschisă, iar ultimul participant era absent.
„Păi, atunci de ce nu am î�ncepe cu numele pentru săp-
tămâna viitoare? Dacă Steve Harvey este aici, să urce pe
scenă”, a spus el.
Eu stăteam acolo văzându-mi de treabă, mâncând ş� i
bând un pahar cu suc de grapefruit. Mi-am pus paharul
jos ş� i am zis: „Gladys, cineva de aici are acelaş� i nume.”
Ea s-a uitat la mine ş� i a spus: „Prostuț�ule, se referă la
tine. Dă-i drumul ş� i urcă acolo!”
Am fugit sus pe scenă ş� i mi-am î�nceput numărul cu
faţ�a la perete. Când m-am î�ntors, am spus: „Eu nici măcar
n-ar trebui să mă aflu aici până săptămâna viitoare.” Spre
uimirea mea, ei au î�nceput să râdă. „Nu, serios, nu glu-
mesc. E doar un accident.” Mulţ�imea a continuat să râdă,
dar Gladys a văzut că î�ncepeam să mă blochez.
„Povesteș� te-ne despre vremurile î�n care făceai box!”
a strigat ea.
Am î�nceput să povestesc cum am boxat cu unul dintre
cei mai teribili adversari ai mei, care se numea Bernard
Taylor. Am intrat de-a binelea î�n poveste ş� i am î�nceput să
le arăt cum obiş� nuia să urce î�n ring mergând cu picioarele
răsucite spre interior, ca un porumbel. Mulţ�imea aclama
nebuneș� te. Î�ntre timp, prezentatorul se afla la marginea
scenei, făcându-mi semn să î�nchei, dar eu am crezut că
î�mi spunea să continui, aş� a că am mai spus o poveste. Î�n
cele din urmă am zis: „Ei bine, nu ș� tiu ce altceva să vă mai
spun, aş� a că ne vedem cu toţ�ii săptămâna viitoare!”
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 65

După ce am terminat, prezentatorul a adus toţ�i con-


curenţ�ii î�napoi pe scenă. S-a votat prin aplauze pentru cel
mai bun comediant. Eu am câş� tigat prima mea seară ca
amator. Premiul pentru primul loc a fost de cincizeci de
dolari!
Am ajuns la serviciu î�n dimineaţ�a următoare cu acei
cincizeci de dolari ş� i nu puteai să-mi spui nimic. M-am
dus la magazinul de cărţ�i de vizită de la parter ş� i am plătit
douăzeci ş� i cinci de dolari pentru a imprima două sute de
cărţ�i de vizită cu numele meu, adresa, numărul de telefon
ş� i cuvântul „Comediant” chiar sub numele meu. Am aş� -
teptat până au ieş� it de la tipar toate cele două sute de
cărţ�i de vizită. Când au fost gata, mi-am luat cutia cu cărţ�i
de vizită proaspăt imprimate ş� i am mers la etaj să i le arăt
prietenului meu Russell.
Când l-am văzut pe Russell, m-a î�ntrebat: „Unde ai
fost seara trecută? Te-am căutat ş� i nu te-am găsit pe nică-
ieri.” I-am spus că am câş� tigat o seară pentru amatori la
un club de comedie.
„Un club de comedie? Exact acolo ar trebui să fii!”
I-am arătat cărţ�ile de vizită. „Mă gândesc să demisio-
nez de la slujba asta.”
„Ei bine, nu te mai gândi. Fă-o!”
Am luat o cutie, mi-am eliberat biroul ş� i m-am î�n-
dreptat spre biroul ş� efului meu ca să fac anunț�ul.
„Tom, uite ce e, chiar apreciez oportunitatea asta, dar
am o familie tânără ş� i seara trecută am descoperit ce
vreau să fiu cu adevărat.”
„Ei bine, ce anume, Steve?” a î�ntrebat ş� eful meu.
66 Steve Harvey

I-am spus că am câș� tigat seara pentru amatori la clu-


bul de comedie ş� i l-am informat că acum eram comediant.
Tom m-a privit drept î�n ochi ş� i a spus: „Ai câş� tigat o seară
pentru amatori ş� i acum crezi că eş� ti comediant, nu? Steve,
eu nu te-am auzit niciodată spunând vreun lucru amu-
zant de când ai venit aici.”
Am vrut să-i arăt că vorbesc serios. I-am î�ntins una
din noile mele cărţ�i de vizită, caldă î�ncă din imprimantă.
„Ascultă, Steve, tu eş� ti un tip tânăr, cu o familie tânără
de î�ntreţ�inut. Nu î�ncepe să alergi după un vis prostesc.
Acum ia cutia aceea, pune-ţ�i lucrurile î�napoi pe birou ş� i
mergi ș� i te aș� ază pe scaunul tău. Eu mă voi preface că asta
nu s-a î�ntâmplat niciodată.”
L-am lăsat pe Tom să mă facă să mă răzgândesc î�n
legătură cu demisia. M-am î�ntors ş� i am ieş� it din biroul lui.
M-am dus î�napoi la biroul meu.
„Ce faci?” m-a î�ntrebat Russell.
I-am spus că Tom a adus câteva argumente bune des-
pre a fi responsabil ş� i a avea grijă de familia mea.
Russell a ripostat: „Deci chiar ai de gând să-l laş� i pe
tipul ăsta să-ţ�i spună ce să faci cu viaţ�a ta? Steve, lasă-mă
să te î�ntreb ceva: Tom este genul de om care vrei să fii?”
„Nu.”
„Maş� ina lui este genul de maş� ină pe care o vrei?”
„Nu.”
„Ș� i atunci, de ce oare î�l asculţ�i pe el? Steve, tu eş� ti cea
mai amuzantă persoană pe care o cunosc. Eu chiar cred
că ţ�i-ai ratat menirea când ai venit să lucrezi aici. Lasă-ţ�i
lucrurile î�n cutia aceea ş� i pleacă.”
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 67

Mi-am luat cutia a doua oară ş� i m-am î�ndreptat spre


biroul lui Tom. I-am explicat din nou că sunt foarte serios
când vine vorba să devin comediant. El m-a privit de parcă
aş� fi fost cel mai mare neghiob din lume.
„Bine, Steve. Dar dacă ieş� i acum pe uş� a aceea, nu-ţ�i
voi mai da slujba î�napoi.” I-am mulţ�umit din nou ş� i m-am
dus să-i strâng mâna, dar el a refuzat. „Faci o miş� care
proastă, Steve, dar î�ţ�i urez noroc.” Am ieş� it pe uş� a aceea,
am făcut saltul ş� i nu m-am uitat niciodată î�napoi.
Totuș� i, te rog să nu mergi mâine la serviciu ş� i să-ţ�i dai
demisia. Lasă-mă să-ţ� i spun că pe parcursul primelor
mele luni pe scena de comedie, am crezut că Tom avea
dreptate. Am câş� tigat 125 de dolari î�n prima mea lună, iar
cea de-a doua lună a fost chiar ş� i mai rea, pentru că am
fost amuzant preţ� de doar ş� aptezeci ş� i cinci de dolari. Am
ajuns să-mi pierd familia ş� i casa. Am crezut că va fi mai
bine dacă plec la drum, dar lucrurile nu au făcut decât să
se î�nrăutăţ�ească ş� i abia dacă aveam suficienţ�i bani ca să
trimit ș� i î�napoi acasă câte ceva.
Chiar ş� i î�n vreme ce nu aveam un acoperiș� deasupra
capului, ş� tiam că fac ceea ce mă născusem să fac. Nu
aveam î�ncă succes, dar mă î�ndreptam spre el. Am ş� tiut că
am darul de a-i face pe oameni să râdă î�ncă de când aveam
zece ani, dar nu l-am ataş� at la acel vehicul numit „a fi co-
mediant” până nu m-am apropiat de treizeci de ani.
Vreau să î�ţ�i aduc la cunoş� tinţ�ă o informaţ�ie foarte im-
portantă: tu ai un dar! Da, ş� i tu ai un dar. Creatorul nostru,
î�n infinita sa î�nţ�elepciune, a creat absolut fiecare suflet cu
un dar. Darul tău este complet unic. Nimeni nu ț�i-l poate
fura. Tu eş� ti singurul care poate alege să î�l folosească sau
68 Steve Harvey

să î�l ignore. Tu ai puterea să-l laș� i să fie folosit pentru a-ţ�i


î�mbogăţ�i viaţ�a.
„Steve, care este darul meu?” Darul tău este acel lucru
pe care î�l faci la absolut cel mai bun nivel al tău, cu cea
mai mică doză de efort.
Ia o pauză ș� i gândeș� te-te bine la ceea ce spun eu. Fii
sincer cu tine î�nsuţ�i î�n timp ce reflectezi la cuvintele mele:
tu ai un dar. Ţ� ine cont că nu te-am î�ntrebat de ce eş� ti pa-
sionat sau ce speri, ce visezi sau ce î�ţ�i doreş� ti. Ce faci tu
cel mai bine, cu cea mai mică doză de efort?
Nu te gândi că un dar se limitează la practicarea unor
sporturi sau la interpretarea pe o scenă. Există multe alte
opţ�iuni. Eş� ti o persoană care rezolvă probleme? Eş� ti un
ascultător atent, care poate transmite opiniile altora? Ai
abilitatea de a aduce laolaltă persoane care mai apoi pot
forma relaţ�ii de afaceri benefice pentru toate părț�ile im-
plicate? Găteş� ti bine? Eş� ti un mediator excelent? Ai o voce
liniş� titoare, care poate creș� te moralul unei persoane? Eş� ti
î�n mod special eficient î�n comunicarea cu copiii? Poţ�i de-
sena sau picta? Î� ţ�i place să faci design vestimentar? Te
î�ncântă crearea de aranjamente florale? Ce te-a î�nzestrat
î�n mod natural creatorul tău să faci?
Această î�ntreagă noţ�iune de „dar” poate să fie o pro-
vocare. Noi am fost condiţ�ionaţ�i să ne pese mai mult de
slujbele ş� i de titulaturile noastre. Darul nostru nu este
slujba pe care o avem ș� i despre care credem că este mai
bună decât a tuturor celorlalţ� i. Am numeroş� i prieteni
care câş� tigă milioane de dolari ş� i urăsc ceea ce fac, pentru
că î�ş�i utilizează talentele, dar nu ş� i darul. Î�n timp ce î�n-
cerci să afli care este darul tău, nu te lăsa indus î�n eroare
de opţ�iuni alternative de carieră.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 69

E posibil ca unora dintre voi să vă fie greu să vă iden-


tificaţ�i darul, deoarece î�l ataş� aţ�i de o anumită slujbă sau î�l
definiţ�i ca pe o anumită slujbă. Î�nţ�eleg foarte bine acest
lucru ş� i ş� tiu că asta este adevărat mai ales î�n cazul bărba-
ţ�ilor, pentru că o parte atât de mare din identitatea noas-
tră este legată de compania pentru care lucrăm ş� i de
titulatura de pe cărţ�ile noastre de vizită. Dar slujba ta nu
este darul tău. E posibil ca slujba să fie unul din locurile î�n
care î�ţ�i poţ�i folosi darul. Dar ar trebui să î�ț�i poţ�i folosi da-
rul ș� i î�n relaţ�iile tale, î�n comunitatea ta ş� i î�n fiecare aspect
al vieţ�ii tale.
Darul tău este ceva care este conectat la persoana ta,
indiferent dacă lucrezi sau eș� ti î�n vacanţ�ă, indiferent dacă
eș� ti cu familia sau chiar complet singur. Darul tău nu î�ţ�i
poate fi luat din cauza vreunei restructurări de personal,
ş� i nici nu î�ţ�i poate fi oferit pentru că cineva creează o fiș� ă
a postului. Darul tău există pentru că tu exiş� ti.
Eu am ajuns să-mi dau seama că nicio slujbă nu poate
să-mi cuprindă vreodată tot darul. Darul meu ş� i darul tău
sunt mai mari decât o slujbă unică. Eram atât de preocu-
pat să obţ�in spectacole, î�ncât nu mi-am dat seama că da-
rul meu de a-i face pe oameni să râdă nu se referea
neapărat la o scenă de comedie. Am reuș� it să trec dincolo
de „slujba” care credeam că era darul meu ş� i să î�mi văd
realmente darul unic deschizându-mi drumul spre radio,
televiziune, filme ş� i, da, chiar ş� i spre cărţ� i. Observă că
atunci când sunt la radio, î�i fac pe oameni să râdă. Când
realizez emisiunea mea de televiziune, î�i fac pe oameni să
râdă. Când prezint emisiunea Family Feud, î�i fac pe oa-
meni să râdă. Darul meu este mereu cu mine ş� i î�l folosesc
pentru a-mi mări succesul.
70 Steve Harvey

Dacă eş� ti ş� ofer, nu vreau să te agăț�i de ideea că: „Eu


ş� ofez bine, aş� a că voi fi ș� ofer pentru o companie.” Nu, ş� o-
fatul este darul tău, dar vehiculul potrivit pentru darul
tău ar putea să nu fie ş� ofatul pentru o companie; asta de-
pinde de lucrul care î�ţ�i va oferi cea mai mare satisfacţ�ie.
Tu ai putea fi unul dintre cei mai grozavi ş� oferi din orice
zon㠺� i din orice domeniu, dac㠺� ofatul este realmente
darul tău. Vei avea capacitatea de a obţ�ine un succes in-
credibil cu darul tău de a ş� ofa. Î�ţ�i garantez că va fi mai in-
citant pentru tine să te trezeş� ti dimineaţ�a ş� i să conduci o
maș� ină pentru tine sau să î�ţ�i petreci ziua î�ndrumând ş� oferi
mai tineri care vor lucra pentru tine. Sau poate că vehicu-
lul potrivit pentru darul tău va fi să asiguri transportul
pentru biserica locală sau pentru membrii vârstnici din
comunitatea ta. Vezi, darul tău nu trebuie să devină o pro-
fesie. Ar putea să fie un lucru pe care î�l faci î�n mod volun-
tar pentru a aduce un serviciu comunităț�ii. Dacă a aduce
servicii î�ţ�i face plăcere, eş� ti deja răsplătit prin bucuria pe
care acest lucru o produce î�n viaţ�a ta.
Poate că darul tău este acela de a servi. Î�ntreaga ta
viaţ�ă, oamenii ţ�i-au spus că singurul loc î�n care darul tău
are sens este la biserică sau î�n sectorul non-profit. Ei bine,
acela ar putea fi locul î�n care tu vei prospera sau locul
spre care simţ�i că eş� ti chemat.
Există o industrie uriaş� ă a serviciilor. Nu î�ţ�i pot spune
cât de multe persoane care oferă servicii, de la uş� ă până la
biroul directorului, î�mi fac viaţ�a mai bună î�n hoteluri, re-
staurante, spa-uri ş� i săli de evenimente. Î�ntr-o zi, ai putea
să deţ�ii propriul tău hotel sau să fii managerul general al
celui mai bun restaurant din oraş� ul tău. Tot ce î�ț�i trebuie
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 71

este acest dar pe care î�l ai, de a-ț�i plăcea să aduci servicii,
pentru a putea face vieţ�ile oamenilor mai plăcute.

CE NU ESTE DARUL TĂU

Pasiunea este o emoţ�ie puternică asociată cu ceva ce faci.


Pasiunea este emoţ�ia, dar nu este niciodată darul. Unii
oameni nu sunt pasionaţ�i de darul lor pentru că î�ncă nu
ş� i-au acordat spaţ�iul necesar pentru a ș� i-l î�nsuș� i. Vreau ca
tu să ai pasiune pentru darul tău pe măsură ce î�nveţ�i să î�l
recunoş� ti ş� i să î�l perfecţ�ionezi, î�nsă nu confunda pasiunea
pe care o ai pentru altceva cu darul tău.
Ș� i î�n ultimul rând, talentele tale nu sunt darul tău. De
fapt, uneori, ceea ce facem bine ne î�mpiedică să aflăm ce
facem ș� i mai bine. Eu mă gândesc la talente ca fiind mai
neî�nsemnate decât darul cuiva. Talentul poate fi deprins,
pe când darul este î�nnăscut. Darul tău nu poate fi studiat
de altcineva ş� i executat apoi cu aceeaş� i măiestrie. Totuş� i,
talentele noastre ne conduc adesea spre exersarea daru-
lui nostru.
Foloseş� te-ţ�i talentele, dar nu uita că darul tău este cel
care te aduce î�n preajma oamenilor de excepț�ie. Î�n Pildele
lui Solomon 18:16, se spune: „Darul adus de un om î�i lăr-
geş� te (calea lui) ş� i-l poartă î�naintea celor mari.”
După ce î�ţ�i identifici darul ş� i te hotărăş� ti să-l foloseș� ti,
darul tău va duce la î�mplinirea scopului ş� i misiunii vieţ�ii
tale. Î�n faţ�a ta va apărea o ocazie minunată de a trăi o via-
ţ�ă plină de bogăț�ie. Succesul tău va fi legat de darul pe
care l-ai primit cu generozitate î�n ziua î�n care te-ai năs-
cut. Darul tău va elucida toate misterele din viaţ� a ta.
Misiunea ta, scopul tău ş� i destinul tău vor fi, toate, legate
72 Steve Harvey

de un singur lucru — darul tău. Î�ţ�i garantez că î�ntreaga ta


viaţ�ă va avea un nou î�nţ�eles ş� i o nouă direcţ�ie când î�ţ�i re-
cunoş� ti darul ş� i te hotărăş� ti asupra celei mai valoroase
modalităţ�i de a-l utiliza.
Ia o pauză ș� i răspunde la următoarele î�ntrebări, pen-
tru a te ajuta să î�ţ�i identifici darul.

Acţiuni de succes

1. Care este lucrul pe care î�l faci la absolut cel mai bun
nivel al tău, cu cea mai mică doză de efort?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Care este acel dar singular pe care ceilalţ� i oameni î�l


asociază cu tine? De ce?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 73

3. Dacă ai urma sfatul acestor persoane, cum ţ�i-ai folosi tu


darul?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CAPITOLUL 6

Cunoaşterea darului tău şi plasarea


acestuia în vehiculul potrivit

S teve Jobs a fost î�ntr-adevăr unul dintre cei mai mari


inovatori americani ai ultimilor treizeci de ani. El a
fost maestru î�n crearea unor tehnologii de care nici
măcar nu ş� tiai că ai nevoie până nu î�ţ�i arăta el cum î�ţ�i vor
revoluţ�iona viaţ�a. De fiecare dată când intri î�ntr-un maga-
zin Apple ş� i deschizi o cutie cu logo-ul Apple pe ea, ş� tii că
vei ț�ine î�n mână o mică parte din magia aceea a lui Steve
Jobs.
Steve Jobs a avut darul de a vedea tehnologia î�n mo-
duri care au schimbat efectiv felul î�n care ne trăim viaţ�a.
Unii dintre voi sunteţ�i chiar dependenţ�i de iPhone-urile ş� i
iPad-urile voastre.
Capacitatea de a inova ş� i de a transforma tehnologia a
fost î�n acelaș� i timp darul lui Steve Jobs, precum ş� i ampren-
ta pe care el a lăsat-o asupra lumii. Această combinaţ�ie î�n-
tre utilizarea darului tău ş� i î�mbinarea sa cu aptitudinile ş� i
talentele tale personale este ceea ce eu numesc amprenta
darului tău.
76 Steve Harvey

Similară unei mărci comerciale, amprenta darului tău


este pecetea pe care o laş� i î�n lume de fiecare dată când î�ţ�i
foloseş� ti la capacitate maximă talentele ş� i aptitudinile
date de Dumnezeu. Ş� tii fără nicio î�ndoială la ce să te aş� -
tepţ� i de fiecare dată când cumperi o cutie cu un logo
Apple sau când te afli la volanul unei maş� ini care poartă
sigla BMW. Amprenta darului tău ar trebui să fie ceva la
care oamenii ajung să se aş� tepte de fiecare dată când te
angajează sau î�ţ�i cer să faci parte din echipa lor. Amprenta
darului tău este savoarea pe care tu o adaugi la darul tău,
arătând lumii că are ADN-ul tău î�n el. Când iei loc la masă,
oamenii ş� tiu că vor primi darul tău, î�n modul unic î�n care
numai tu î�l poţ�i oferi.
Dacă eş� ti organizator de evenimente, cineva ar trebui
să poată să vină la una dintre petrecerile tale ş� i să vadă
imediat amprenta darului tău, exprimată î�n felul î�n care
sunt aș� ezate mesele sau reflectată î�n iluminarea caldă a
î�ncăperii. Dacă eş� ti life coach, ar trebui să se vadă o trans-
formare unică î�n afacerile ş� i î�n viaţ�a personală a clienţ�ilor
tăi, care să reflecte energia ta specială. Amprenta darului
tău este ceea ce te va deosebi de grup.
Poţ�i avea doi frizeri care ş� tiu să facă o tunsoare de
milioane. Dar diferenţ�a dintre cel care are clienţ�i stând la
coadă pentru a lua loc pe scaunul lui ş� i cel care nu poate
să ţ�ină scaunul ocupat este amprenta darului. Amprenta
darului î�n cazul frizerului bun poate să fie doar un lucru
simplu, cum ar fi să ş� tie să creeze o conexiune cu un client
sau să-ş� i aducă aminte că fiul altui client are un scalp
sensibil.
După ce î�ţ�i scoţ�i la lumină darul, găseş� te nuanţ�a aceea
distinctivă care va face ca darul tău să iasă î�n evidenţ�ă ş� i
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 77

să strălucească. Ceea ce faci cu darul tău este complet la


latitudinea ta. Eu î�ţ�i recomand să-l exploatezi pentru a-l
î�mpărtăş� i cu lumea î�ntr-o varietate de moduri.
Nu este niciodată prea târziu să-ţ�i accepț�i darul. Eu
recunosc cum majoritatea oamenilor, chiar ş� i tu, sunt
doar la câţ�iva paş� i distanţ�ă de a î�ncepe să transforme ceea
ce ar fi putut să fie î�n ceea ce poate fi.
După ce ţ�i-ai identificat darul, trebuie să priveş� ti î�n
jurul tău ca să descoperi vehiculul potrivit pentru darul
tău. Vehiculul potrivit î�ţ�i va asigura transportul de care ai
nevoie pentru a-ţ�i efectua călătoria ş� i pentru a ajunge mai
departe î�n viitorul tău. Î�n timp ce î�ncepi să cauţ�i scenele
potrivite pentru darul tău, î�ţ�i vei da seama că acestea sunt
pretutindeni î�n jurul tău. Oamenii cu adevărat de succes
folosesc vehiculul care este potrivit astăzi pentru a veni
î�n î�ntâmpinarea următorului pas ce î�i va duce spre o
treaptă ş� i mai î�naltă a succesului.

VEHICULUL TĂU DE ASTĂZI

Nu muzica a fost ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la aș� a-nu-
mita lansare digitală surpriză a lui Beyoncé. Nu a fost nici
faptul că a ş� ocat lumea ş� i a hotărât pur ş� i simplu să re-
nunţ�e la tot marketingul ş� i la promoţ�iile tipice ş� i să-i dea
pur ş� i simplu drumul… Bum! Mi-a plăcut că era plină cu
imagini cu Beyoncé cântând î�n copilărie ş� i drumul pe care
l-a urmat pentru a deveni Beyoncé cea care umple stadi-
oane. Există un clip cu ea î�ntr-un grup numit Girls Tyme.
Î�ntr-o competiţ�ie, fetele au pierdut î�n faţ�a unei trupe de
băieţ�i de care nu a mai auzit nimeni niciodată. Î�n vremu-
rile noastre, când starurile, mogulii din afaceri ş� i chiar ş� i
78 Steve Harvey

sportivii susţ�in că au devenit celebri peste noapte, asta î�i


păcăleş� te pe oameni să creadă că trebuie să-ş� i conecteze
imediat darul cu un vehicul de un milion de dolari.
Majoritatea oamenilor nu au auzit de Girls Tyme, dar
acela a fost doar unul dintre vehiculele pe care Beyoncé
le-a folosit î�nainte de Destiny’s Child, î�nainte de Sasha
Fierce ş� i î�nainte de Mrs. Carter. Beyoncé a folosit vehi-
culul care era disponibil la momentul respectiv pentru
a veni î�n î�ntâmpinarea următoarei oportunităţ� i a vieţ� ii
ei.
Tu nu trebuie să-ţ�i î�mpotmoleş� ti călătoria î�ncercând
să găseș� ti un vehicul care să te poarte pe toată distanţ�a,
până la destinaţ�ia ta finală. Este posibil ca primul vehicul
de care te ataş� ezi iniţ�ial să nu fie cel care î�ncheie călăto-
ria. Pur ş� i simplu ataş� ează-te la un vehicul care î�ţ�i pune
darul î�n miş� care. Gândeş� te-te la asta ca ș� i cum ai călători
cu autobuzul dintr-un loc î�n altul î�n interiorul unui oraș� .
De multe ori trebuie să schimbi autobuzul pentru a termi-
na călătoria. Acest transfer te va conduce spre cel de-al
doilea vehicul al tău.
Eu nu mi-am ataş� at darul la un vehicul numit „a fi
comediant” până nu am ajuns la vârsta de aproape trei-
zeci de ani. Prima mea iniţ�iativă a fost o seară deschisă
pentru amatori. Următoarea mea călătorie a fost o repre-
zentaţ�ie plătită cu douăzeci ş� i cinci de dolari. Ei bine, cu
siguranţ�ă că un vehicul de douăzeci ş� i cinci de dolari nu
putea să mă aducă la nivelul la care sunt astăzi. Dar a fost
un î�nceput. Transferul s-a produs când am devenit un co-
mediant angajat să deschidă spectacolele, ceea ce m-a
dus de la 350 $ pe săptămână la 750 $ pe săptămână.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 79

Următorul transfer pe care l-am prins m-a făcut să


devin cap de afiş� naţ�ional, câş� tigând de la 1500 $ pe săp-
tămână î�n cluburile mici de comedie ș� i până spre 60 000 $
î�n sălile mai mari. Următorul meu transfer m-a purtat
spre un stil de viaţ�ă î�n care câş� tigam 25 000 $ pe seară.
Următorul meu transfer m-a ajutat să devin gazda
emisiunii Showtime at the Apollo. De atunci î�ncolo, emisi-
unea aceea mi-a adus expunere naţ� ională la televizor,
ceea ce mai apoi a dus la apariț�ia unui serial numit Me
and the Boys (Eu și băieții). Serialul respectiv m-a condus
după aceea spre The Steve Harvey Show. După aceea, am
devenit unul dintre primii Regi ai Comediei. Platforma
aceea m-a propulsat î�n stratosfera a ceea ce î�mi propuse-
sem î�ncă de la î�nceput să devin — unul dintre principalii
comedianț�i de stand-up din ţ�ară.
Eş� ti chiar atât de ocupat să cauţ�i acum vehiculul de
lux pe care bugetul noului tău dar nu ş� i-l poate permite?
Am nevoie ca tu să fii deschis pentru a te conecta la un
vehicul care completează nivelul actual al darului tău ş� i te
poate purta spre nivelul următor. Asta î�nseamnă să î�ncepi
acum, chiar acolo unde eş� ti. De unde poţ�i î�ncepe astăzi
pentru a porni î�n călătorie? Care sunt paş� ii sau vehiculul
simplu la care te poţ�i ataş� a?
Să spunem că eş� ti coafeză. Poţ�i î�ncepe prin a aranja
părul clientelor î�n bucătăria ta? Poţ�i avansa spre a obţ�ine
o cabină sau un scaun î�ntr-un salon local? Eş� ti dispusă să
depui efortul necesar pentru a obţ�ine licenţ�a î�n cosmeto-
logie? Eş� ti dispusă să î�nveţ�i î�n subordinea cuiva care ş� tie
mai multe decât tine? Nu te teme niciodată să te plasezi
î�ntr-o poziţ�ie inferioară cu scopul de a î�nvăţ�a de la cineva
80 Steve Harvey

care ş� tie mai multe. Nimeni nu te poate î�nvăţ�a mai bine


decât cineva care a trecut deja prin asta.
La momentul acesta, nu eş� ti celebrul stilist Vidal
Sassoon, dar ai făcut progrese serioase. Continuă să lu-
crezi ş� i prinde î�ncă un transfer. Găseş� te un post mai bun,
la un salon mai bun. Prinde un alt transfer ş� i intră î�ntr-un
parteneriat cu o altă persoană. Prinde î�ncă un transfer.
Deschide un mic salon de cartier. Prinde î�ncă un transfer.
Fă rost de mai multe scaune î�n salonul tău. Prinde un alt
transfer. Î�ncepe să î�nchiriezi spaţ�iu pentru cabine î�n salo-
nul tău. După cum spunea tatăl meu: „Din boabele mici se
face grămada mare.”
Dacă eş� ti ş� ofer de camion ş� i visul tău este să ai o flotă
de camioane, nu poţ�i să aş� tepţ�i până î�ţ�i dă cineva banii să
î�ţ�i cumperi prima ta flotă. Mai î�ntâi trebuie să obţ�ii permi-
sul de conducere pentru ş� oferi profesioniș� ti. După ce obţ�ii
permisul, poţ�i î�ncepe să conduci la nivel local. După aceea
poţ�i î�ncepe să conduci î�n toate statele din SUA.
După ce î�ncepi să strângi bani, poţ�i economisi pentru
a-ţ�i cumpăra primul camion. După ce ai acel prim camion
ş� i te faci cunoscut pentru că eş� ti un ş� ofer care livrează la
timp, trebuie să te gândeş� ti să cumperi î�ncă un camion ș� i
să angajezi un ş� ofer. Visul tău este pe drumul cel bun. Tu
continuă pur ş� i simplu să cumperi transferuri de la un
vehicul la următorul. Î�nainte să-ţ�i dai seama, ai zece cami-
oane pe drumuri ş� i visul tău de a deţ�ine propria companie
de transporturi interstatale devine realitate.
Dacă visul tău este să devii bucătar-ș� ef, î�ncepe să gă-
teş� ti pentru familia ta. Vorbeş� te cu oameni care vor să
organizeze evenimente speciale î�n familie, dar care î�ncă
nu-ş� i permit un serviciu costisitor de catering. Oferă-te
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 81

voluntar să găteş� ti pentru un centru de î�ngrijire a vârstni-


cilor din zona ta sau creează un program la ș� coala genera-
lă din apropiere, pentru a-i î�nvăţ�a pe copii să gătească.
Cine ş� tie, poate ajungi la ş� tirile locale pentru munca ta cu
cei mici. Apariţ�ia ta poate fi o ocazie ca tu să-ţ�i î�mpărtă-
ş� eş� ti viziunea cu lumea. Vehiculele acestea locale sunt
locurile perfecte pentru a î�ncepe.
Eu î�l cunosc personal pe domnul care creează aranja-
mentele florale pentru hotelurile Four Seasons din î�n-
treaga lume. El nu ş� i-a î�nceput cariera luând avionul de la
New York la Paris ş� i apoi la Dubai pentru a-ş� i î�mpărtăş� i
darul de a face aranjamente florale. Darul acela s-a dez-
voltat pe când lucra î�ntr-un hotel mult mai mic, unde ta-
lentul pe care î�l aducea î�n cadrul personalului nu a fost
preț�uit cu adevărat. Dar el nu a lăsat lipsa lor de apreciere
să-l î�mpiedice să facă ceea ce î�i era menit. Î�n scurt timp,
cineva a văzut una dintre creaţ�iile sale ş� i i-a oferit oportu-
nitatea să creeze aranjamentele pentru Four Seasons, iar
acum el pregăteş� te de asemenea aranjamente florale pen-
tru premiile Grammy ş� i pentru The Queen Latifah Show.
Faptul că tu poţ�i cânta bine nu î�nseamnă că trebuie
să-ţ�i foloseş� ti darul pentru a deveni următoarea Whitney
Houston sau Mariah Carey. Faptul că ai talentul de a-i face
pe oameni să râdă nu î�nseamnă că trebuie să devii come-
diant de stand-up. Dacă ai văzut documentarul acela care
a câş� tigat Oscarul, 20 Feet from Stardom, ş� tii că cele mai
mari voci ale generaţ�iei noastre au ajuns pe scenă asigu-
rând acompaniamentul pentru unii dintre cei mai mari
interpreţ�i ai lumii. Iar cei mai buni comedianț�i nu sunt
î�ntotdeauna cei din faţ�a microfonului, ci sunt adeseori cei
care stau î�n spatele scenei ș� i scriu glumele.
82 Steve Harvey

Darul tău ar putea fi acela de a preda, î�nsă ai evitat să


mergi pe drumul acesta deoarece majoritatea profesori-
lor din ş� coli nu sunt plătiţ�i atât cât merită. Dar cine a zis
că trebuie să predai î�ntr-o sală de clasă? Speakerul moti-
vaţ�ional Lisa Nichols este de asemenea profesoară ş� i in-
spiră putere mulț� imilor venite la evenimentele ei din
sălile neî� n căpătoare de pe tot cuprinsul ț� ă rii. Tony
Robbins este profesor ş� i ş� tiu că cei mai mulţ�i dintre voi nu
s-ar supăra să primească o parte din salariul lui de educa-
tor. Găsirea vehiculului potrivit pentru darul tău va fi che-
ia pentru a-ţ�i transforma visul î�n realitate. Atât Lisa, cât ş� i
Tony, ş� i-au dat seama că trebuie să-ş� i croiască propria
cale, nu să lase pe altcineva să le-o creeze, ş� i să nu se limi-
teze la ceea ce au făcut generaţ�iile de dinaintea lor.

LASĂ-ŢI VEHICULUL
SĂ TE ÎNVEŢE CUM SĂ CONDUCI

Vehiculul tău nu doar că te conectează la darul tău ş� i te


transportă la următorul nivel al succesului. Vehiculul tău
ar trebui să-ţ�i accentueze darul. Ar trebui să te ajute să-ţ�i
perfecţ�ionezi darul. Asta î�nseamnă că trebuie să fii agre-
siv pentru a î�nvăţ�a cum să conduci ş� i suficient de răbdă-
tor pentru a stăpâni vehiculul î�n care te afli, î�nainte să
treci la următorul. Stăpâneş� te-ţ�i bine darul acolo unde te
afli. Fă toate greş� elile pe care le poţ�i face î�n maş� ina hodo-
rogită, î�nainte să obț�ii coupé-ul.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 83

ȚINTEȘTE MAI SUS DECÂT MAŞINA


PE CARE AU CONDUS-O PĂRINŢII TĂI

Tatăl meu era pasionat de maş� ini. A avut un Mercury din


anii ’50, un autoturism combi vechi, din ’63, cu cadru din
lemn, ş� i un combi din ’68, care a devenit prima mea maş� i-
nă când mi-a lăsat-o mie î�n 1977. Nu vreau ca tu să rămâi
blocat î�ntr-un singur vehicul. Tu trebuie să recunoş� ti că
scopul lui este să te ducă la nivelul următor, nu să te ducă
până la capăt. Am văzut prea multe persoane deş� tepte,
talentate ș� i î�nzestrate care au rămas prea mult timp î�n
acelaş� i vehicul. Dacă observi că lucrezi din greu ş� i î�n mod
inteligent, eș� ti conectat la un vehicul ş� i ai o viziune limpe-
de, dar pari să te miş� ti din ce î�n ce mai puţ�in î�n fiecare zi,
a venit momentul să-ț�i upgradezi vehiculul. A venit mo-
mentul să faci un alt curs, să te alături unei noi organizaţ�ii
sau să î�ncepi o afacere nouă. Uite ce e, dacă eş� ti devotat
darului tău, dacă î�l dezvolţ�i ş� i î�l perfecţ�ionezi, vei ş� ti când
darul tău devine prea mult pentru un anumit vehicul.

NU TE TEME SĂ FACI O CURSĂ DE PROBĂ

Acum că ai î�nceput să foloseș� ti vehiculele disponibile


pentru a-ţ�i stăpâni bine darul, este vremea să alegi strada
care te va duce la nivelurile mai î�nalte. Hai să nu ne mai
gândim la vehiculele pentru darurile noastre ca la niș� te
simple locuri de muncă tradiţ�ionale, de la nouă la cinci.
Trebuie să-ţ�i faci timp să testezi cât mai multe opţ�iuni cu
putinţ�ă pentru darul tău. Ş� i nu te teme să alegi un avion
atunci când ceilalţ�i conduc o maş� ină. Vehiculul tău poate
fi la fel unic ca darul tău. Când mi-am î�nceput cariera de
84 Steve Harvey

comediant, î�n anii ’80, nu ai fi putut să mă convingi că voi


avea mai multe oportunităţ� i pentru darul meu, printre
care găzduirea unei emisiuni radio, realizarea propriei
emisiuni de televiziune pe timpul zilei, preluarea unui
popular concurs televizat, iar acum faptul că scriu cea
de-a treia carte.
De asemenea, nu ne putem teme să facem proba unei
maş� ini care are un preţ� peste posibilităţ�ile noastre. Unii
dintre noi nici măcar nu se vor gândi să urce î�ntr-o maş� i-
nă de lux, pentru că nu pot vedea decât locul î�n care se
află acum. S-ar putea să ne grăbim să eliminăm un vehicul
pentru că presupune un program de lucru prelungit, de-
prinderea unui set nou de aptitudini sau mai mult timp
petrecut departe de casă. Chiar dacă un vehicul ar putea
să necesite o investiţ�ie mai mare de la bun î�nceput, trebu-
ie să iei î�n considerare cât de lin te va purta darul tău prin
călătoria pe care o ai de făcut, dacă eş� ti dispus să î�l plasezi
î�ntr-un vehicul de calitate superioară.

SĂ NU RĂMÂI PENTRU TOTDEAUNA


CU O MAŞINĂ HODOROGITĂ

Î�n afară de a ş� ti ce tipuri de vehicule vor fi cele mai potri-


vite pentru darul tău, la fel de important este să ş� tii ce
oportunităţ�i să eviţ�i. Doar pentru că eş� ti un bucătar exce-
lent, nu î�nseamnă că trebuie să deschizi neapărat un re-
staurant. Cel mai bun vehicul pentru darul tău ar putea să
fie acela de a asigura cateringul pentru evenimentele pri-
vate. Dacă eş� ti un bun antrenor de baschet, cea mai bună
formă de manifestare a darului tău ar putea să fie antre-
narea elevilor de liceu, î�n loc să vizezi NBA-ul.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 85

Eu sunt ultima persoană care vrea să-ț�i taie elanul de


a deveni antreprenor, dar vreau ca tu să te gândeş� ti serios
la antreprenoriat î�nainte să semnezi pe linia punctată.
Aceasta nu este o călătorie ca oricare alta. Antreprenoriatul
presupune sacrificii care depăș� esc responsabilităţ�ile unei
slujbe obiș� nuite. Vei avea nevoie de echipa potrivită pen-
tru a te menţ�ine pe drumul cel bun. Probabil că sunt chel-
tuieli ce presupun resurse pe care tu nu ai de unde să le
investeș� ti î�n momentul acesta. Sau poate că eş� ti genul de
persoană care preferă să aloce mai mult timp ei î�nseș� i ş� i
familiei sale ş� i mai puţ�in pentru a lucra peste programul
normal. Ş� i chiar nu poţ�i lăsa pe oricine î�n maş� ina ta când
ţ� i-ai luat angajamentul de a fi antreprenor. Ş� tii cum se
numeș� te acea persoană dintr-un avion care nu vrea să
meargă unde merge acesta? Deturnător.
Nu este nicio problemă să vâsleş� ti î�n bărcuț�a î�ncepă-
torului î�n timp ce î�ţ�i menţ�ii privirea aţ�intită la iahtul an-
treprenoriatului. Fă-ţ� i timp pentru a stabili relaț� ii cu
persoane din domeniul tău. Află ce î�ț�i trebuie cu adevărat
pentru a deveni propriul tău ş� ef ş� i ce tip de sacrificii de
timp, bani ş� i energie vor fi necesare pentru a avea succes.

Acţiuni de succes:
Alegerea vehiculului potrivit

Pune-ţ�i aceste î�ntrebări pentru a alege vehiculul perfect


pentru tine ş� i pentru darul tău.

1. Care este destinaţ�ia ta finală? Este important să ai


tot timpul î�n minte unde vrei să ajungi.
86 Steve Harvey

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Care este următoarea ta oprire? Care este următo-


rul tău obiectiv? Este vorba de o promovare la slujba ta
actuală? Este vorba de o iniț�iativă pe cont propriu ş� i de
realizarea unui proiect î�n afara serviciului? Este vorba
despre î�ntemeierea unei familii? Vezi, aceasta este î�ntre-
barea-cheie. Pentru că oportunitatea sau vehiculul pen-
tru Robert — care are treizeci de ani, este singur, caută să
se căsătorească ş� i vrea o slujbă bine plătită, dar care să î�i
ofere mult timp pentru familie — nu va fi acelaş� i cu vehi-
culul pentru Stephanie — care este de aceeaş� i vârstă, nu
doreș� te să î�ș�i î�ntemeieze o familie, dar î�ș�i doreș� te să ajun-
gă parteneră î�ntr-o firmă uriaş� ă de drept corporatist. Tu
ce î�ț�i doreș� ti? Poate acest lucru să te ducă acolo ş� i să te
pregătească pentru următoarea călătorie?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 87

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Ş� tii cum să operezi acest vehicul astăzi doar atât


cât să nu te prăbuş� eş� ti? Asta î�nseamnă că nu te dezvolţ�i.
Nu te î�ntoarce la postul de profesor î�n fosta ta ş� coală,
când ş� tii că următoarea ta oprire este postul de director.
Vehiculul este î�n afara zonei pe care o stăpâneş� ti bine, dar
poate fi totuș� i controlat? Aceea este cursa pe care o vrei.
Este provocatoare, interesantă, te scoate î�n afara zonei
tale de confort, dar… tu o poţ�i face să meargă. Acolo tre-
buie să te afli.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
88 Steve Harvey

Prin aceste î�ntrebări te vei asigura că te concentrezi


asupra vehiculului potrivit pentru tine. De asemenea,
asta te va î�mpiedica să î�ncerci să cumperi un Buggati la fel
ca prietenul tău care nici măcar nu merge î�n acelaş� i loc î�n
care mergi tu. Ajustează-ţ�i vehiculul pentru darul tău ş� i
pentru călătoria ta ş� i vei fi î�ntotdeauna î�n cursa potrivită.

Acţiuni de succes

Enumeră cele mai bune vehicule pentru darul tău astăzi.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Notează ce tip de vehicule ţ� i-ar plăcea să foloseș� ti


pentru darul tău peste cinci-zece ani din momentul
acesta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 89

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Î�mpărtăş� eş� te cu mine unul dintre noile tale vehicule utili-


zând hashtag-ul #Vehicle4MyVictory @ActLikeASuccess.
CAPITOLUL 7

Înţelegerea alcătuirii tale

P entru a-ţ�i alimenta î�n mod adecvat darul, trebuie


să î�ntruchipezi alcătuirea adecvată, iar de multe
ori asta presupune o oarecare schimbare din par-
tea ta. Când vorbesc despre alcătuire, nu mă refer la miile
de dolari pe care voi, doamnelor, le cheltuiţ�i pe produse
de machiaj Revlon sau MAC* sau la cât de mult cheltuiţ�i
voi, bărbaţ�ii, pe haine de la Brooks Brothers; eu mă refer
la acumularea calibrului potrivit de trăsături care te vor
purta spre cele mai măreț�e visuri ale tale. Alcătuirea ta
este forţ�a motoare din spatele vehiculului de care te-ai
ataş� at ş� i care te va conduce spre succes.
�n acest capitol vom vedea de ce este nevoie pentru
a-ț�i dezvolta alcătuirea personală la cele mai î�nalte nive-
luri ş� i pentru a te propulsa, ca să-ț�i atingi obiectivele.

* Joc de cuvinte bazat pe omonimia dintre makeup – alcătuire şi ma-


keup – machiaj. (n.tr.)
92 Steve Harvey

DE CE FEL DE ALCĂTUIRE AI NEVOIE?

Primul lucru de care ai nevoie î�n trusa ta de „machiaj”


este să fii genul de persoană care mai degrabă î�i atrage
decât î�i î�ndepărtează pe ceilalţ�i. Nu există oameni care să
reuș� ească doar de unii singuri; prin urmare, trebuie să
î�nveţ�i legile atracţ�iei pentru a atrage persoanele potrivite
spre tine.Trebuie să se poată lucra uş� or cu tine, sau cel
puţ�in să fii dispus să creezi atmosfera care face să fie uş� or
de lucrat cu tine.
Mai departe, trebuie să aspiri să fii o persoană vizio-
nară, cu o perspectivă pozitivă. Cei care le permit altora
să se extindă, să se dezvolte ş� i să exploreze sunt genul de
persoane pe care vrei să le ai î�n preajma ta. Atunci când
eş� ti cu oamenii potriviţ�i, există oportunităţ�i sigure ca tu
să câş� tigi de pe urma experienţ�ei ş� i cunoș� tinț�elor lor.
De asemenea, trebuie să-ţ�i recunoş� ti defectele ş� i să fii
dispus să lucrezi la ele. Atunci când î�ţ�i recunoş� ti defecte-
le, ar fi bine să le iei î�n considerare ș� i când î�i angajezi pe
alţ�ii să facă parte din echipa ta.
Ș� i î�n sfârș� it, trebuie să respecţ�i timpul — pe al tău ş� i
pe al altora — fiind punctual. Trebuie să fii o persoană cu
integritate. Trebuie să fii onorabil ş� i de î�ncredere, să faci
ceea ce spui că vei face atunci când spui că o vei face.

FII SINCER, FII REALIST ŞI ÎNSUȘEȘTE-ȚI


OBICEIURI NOI

O parte esenţ�ială a alcătuirii tale trebuie să fie aceea de a


deveni sincer, de a deveni realist ş� i de a fi dispus să î�ţ�i
asumi acţ�iuni noi.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 93

Fii sincer

Acum nu este momentul să î�ncepi să te minţ�i pe tine î�n-


suţ�i. Dacă te-ai săturat de felul î�n care ai trăit, a venit tim-
pul să renunţ� i la asta. Vreau să te duci chiar acum la o
oglindă, să te uiț�i î�n ochii tăi ş� i să fii sincer î�n ceea ce pri-
veș� te locul unde te afli acum. Nu î�ncerca să vii cu argu-
mente. Nu arunca vina asupra altcuiva. Care este lucrul pe
care î�l faci ş� i care te blochează constant? Priveş� te dincolo
de scuzele tale ş� i î�ntreabă-te „De ce?”. Răspunsurile tale
ar putea fi teama, eş� ecul, circumstanţ�ele familiale sau fi-
nanţ�ele. Dacă răspunsurile nu apar imediat, acesta ar pu-
tea fi momentul î�n care să apelezi la consiliere pastorală
sau profesională. Nu te teme să obţ�ii ajutorul de care ai
nevoie pentru a trăi viaţ�a pe care o meriţ�i.

Fii realist

Aici ajungem la partea bună a î�nlocuirii acţ� iunilor tale


negative cu unele pozitive. Procrastinarea î�ț�i creează pro-
bleme? Î� nlocuieş� te-o cu o strategie care te va î�mpinge
spre acţ� iune. Refuzi să recunoş� ti când nu ai dreptate?
Recrutează un partener sau un prieten care să verifice
dacă î�ț�i î�ndeplineș� ti responsabilităţ�ile. Oricare ar fi pro-
blema, ia-ţ�i angajamentul să devii realist ş� i să găseş� ti ac-
ţ�iuni de î�nlocuire pozitive ş� i responsabile.
Iată care este problema cu oamenii care cred că au o
alcătuire pe care nu o au î�n realitate. Dacă pui î�ntrebarea
ş� i tot tu răspunzi la ea, atunci nu ai alcătuirea reală. Nu
poţ�i avea răspunsul adevărat. Tot ce faci este să-ţ�i spui
constant ţ�ie î�nsuţ�i ceea ce vrei să auzi despre tine. Trebuie
să fii dispus să ai o conversaţ�ie de o sinceritate absolută
94 Steve Harvey

cu tine î�nsuţ�i. Când nu eş� ti onest î�n legătură cu situaţ�ia ta,


singura persoană pe care o păcăleş� ti eş� ti tu.

Însușește-ți obiceiuri noi

După ce devii sincer cu tine î�nsuţ�i ş� i identifici acţ�iuni noi


pentru a-ţ�i î�nfrunta slăbiciunile, acum vine partea grea
— să-ţ�i schimbi obiceiurile. Î�n cartea sa Making Habits,
Breaking Habits (Fă-ți obiceiuri, scapă de obiceiuri)*, psiho-
logul Jeremy Dean pune la î�ndoială mitul conform căruia
ai avea nevoie de doar douăzeci ş� i una de zile pentru a
schimba un obicei. Se poate să dureze ș� i doi ani să faci o
schimbare completă î�n anumite zone ale vieţ�ii tale, dar
asta î�nseamnă doar doi ani productivi pentru o viaţ�ă î�n-
treagă de beneficii.
Nu-ţ�i face griji pentru cât de mult timp este necesar
ca să faci schimbarea. Timpul este î�n favoarea ta atunci
când î�l foloseș� ti productiv. Concentrează-ţ� i energia pe
dezvoltarea noilor tale obiceiuri. Ia pur ş� i simplu zilele
una după alta. Iar atunci când treci cu bine peste o zi,
vreau să faci ceva revoluţ�ionar — vreau să te ridici din
pat ş� i să faci asta din nou. Ş� i din nou. Ş� i din nou. Destul de
repede, acesta nu va fi doar un nou obicei pe care î�ncerci
să-l stăpâneş� ti — va deveni noua ta hartă a succesului.

SCHIMBĂ-ȚI ALCĂTUIREA CU INTEGRITATE

De multe ori î�n viaţ�a mea, a trebuit să-mi schimb alcătui-


rea. A trebuit să î�ncep să devin o persoană mai pozitivă,
cu integritate, pentru a duce treaba la bun sfârş� it. Cred că

* În curs de apariție la Editura ACT și Politon (n.red.)


Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 95

pentru mine cea mai mare schimbare s-a produs î�n tim-
pul unei perioade î�n care scriam glume. Am î�nvăţ�at multe
de la Richard Pryor. Ceea ce î�l făcea pe Richard Pryor atât
de grozav era deschiderea sa. El era dispus să vorbească
despre tot — despre faptul că a crescut î�n jurul cluburilor
de noapte, despre incidentul acela când ș� i-a dat foc sin-
gur, despre certurile din maş� ină ş� i despre problemele din
căsnicie. Asta e ceea ce î�l făcea atât de eficient.
Când mi-am î�nceput cariera de comediant, eu eram
foarte reț�inut î�n legătură cu cine eram ş� i de unde veneam.
Î�ncercam să-mi scriu glumele î�n stilul î�n care scriau alţ�ii,
astfel că nu am dezvoltat adevărul referitor la cine eram
eu ca actor de stand-up. După ce nu mi-a mai fost teamă
să dezvălui lucruri despre mine ş� i despre adevărul meu,
situaț�ia mea s-a schimbat, din punct de vedere profesio-
nal. Faptul că vorbeam despre adevărul meu mi-a permis
să-mi extind materialul. Nu mă mai temeam să vorbesc
despre mama mea, care preda la ş� coala duminicală; sau
despre căsniciile mele ratate; sau despre copilăria mea
petrecută î�n Cleveland. A fost prima dată când am ajuns
faţ�ă î�n faţ�ă cu adevărata integritate.
Pe măsură ce ne dezvoltăm integritatea, unul dintre
primele aspecte asupra cărora trebuie să ne concentrăm
este să î�nvăţ�ăm cum să conducem. Ajungem să ne concen-
trăm prea mult asupra altor persoane î�n momente î�n care
adevăratele răspunsuri se găsesc î� n ăuntrul nostru.
Trebuie să ne facem timp să ne recunoaş� tem propriile
puncte forte ş� i propriile slăbiciuni. Cred că ceea ce mă
face pe mine eficient ca personalitate de radio, cu integri-
tate, sau ca purtător de cuvânt este faptul că oamenii ş� tiu
că le voi spune adevărul, indiferent care ar fi acela. Nu
96 Steve Harvey

trebuie să fii î�ntotdeauna de acord cu mine, dar eu î�ţ�i


spun adevărul meu. Cred că oamenii au ajuns să respecte
asta.

REALIZAREA UNEI AUTOEVALUĂRI


REALISTE

De asemenea, perfecţ�ionarea alcătuirii tale î�nseamnă că


trebuie să fii dispus să-ţ� i faci o autoevaluare realistă.
Când scriu o glumă ş� i urc pe scenă, dau unei glume trei
ș� anse î�nainte să mă hotărăsc dacă să o arunc sau să o păs-
trez. Dacă spun gluma ş� i aceasta stârneş� te mereu hohote
de râs, notez gluma cu 1. Dacă o spun ş� i stârneş� te doar
uneori râsul, notez gluma aceea cu 2. Dacă spun o glumă
ş� i î�n cea mai mare parte a timpului nu stârneş� te râsul,
aceasta primeș� te un 3. Când eram la î�nceput, aveam nevo-
ie de glumele acelea pentru că aveam nevoie de timp. Eş� ti
plătit cincisprezece minute pentru a face deschiderea,
treizeci de minute pentru segmentul de mijloc ş� i patru-
zeci ş� i cinci de minute pentru capul de afiş� . Aveam nevoie
de timp pentru a putea deveni cap de afiş� . Am î�nvăţ�at că
dacă eş� ti pe scenă ș� i spui 3-uri, ai o reprezentaţ�ie slăbuţ�ă.
Aş� a că de fiecare dată când scriam o glumă nouă ş� i era de
nota 2, eliminam din repertoriu una de nota 3. Singurul
mod î�n care puteam să fac asta era printr-o evaluare
onestă pe care mi-o făceam mie î�nsumi. Am continuat să
scriu glume ş� i când aveam una de nivelul 1, scăpam de
una de 2. După câţ�iva ani, am ajuns să am doar glume de
nivelul 1. Atunci am î�nceput cu adevărat să mă dezvolt ca
actor de stand-up: când am creat sistemul acela de
autoevaluare.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 97

Autoevaluarea ta trebuie să fie una de o sinceritate


completă ş� i totală. Singurul care poate face autoevaluarea
eş� ti tu. Până când nu eş� ti pregătit să porţ�i o conversaţ�ie
complet sinceră, nici măcar o autoevaluare nu te va ajuta
cu nimic.
Eu ş� tiu că nu mă descurc grozav cu treburile cotidiene.
Trebuie să angajez pe cineva î�n preajma mea care este
bun la detaliile de zi cu zi. Ş� tiu de asemenea că nu mă
pricep la grafice ş� i tabele. Am aflat asta î�n facultate. Dacă
stingi luminile ş� i proiectezi un grafic pe perete, eu mă duc
la culcare. Aş� a că angajez oameni cărora le plac graficele.
Nu-mi place să fiu nevoit să mă repet iar ş� i iar pentru a
face o persoană să î�nţ�eleagă ceva. Nu am răbdarea nece-
sară pentru asta. De asemenea, trebuie să fiu î�n mod con-
stant atent la mine ş� i la munca mea ca să nu fac greș� eli.
Adevărata integritate este să ş� tii care sunt neajunsurile
tale.

STABILIREA ECHILIBRULUI POTRIVIT

Alcătuirea ta fundamentală trebuie de asemenea să aibă


echilibrul potrivit. Din toate experienţ�ele mele am î�nvăţ�at
că ordinea pe care o voi prezenta î�n continuare este esen-
ţ�ială pentru toate persoanele de succes:

• Dumnezeu
• Familie
• Educaţ�ie
• Afaceri
98 Steve Harvey

Dacă î�ţ�i stabileș� ti priorităț� ile î�n viaț� ă î�n ordinea


aceasta, succesul este al tău la orice nivel î�ț�i doreș� ti. Î�n
viaţ�a mea, am ajuns să-mi dau seama că Dumnezeu tre-
buie să fie pe primul loc. Î�nainte, puneam afacerile pe pri-
mul loc, educaţ� ia pe al doilea, familia pe al treilea ş� i
Dumnezeu pe ultimul loc. Până nu am ajuns la ordinea
corectă, nu mi-am putut pune viaţ�a î�n ordine.
După ce î�l pui pe Dumnezeu pe primul loc, ai obligaţ�ia
de a avea grijă de familia ta. Nu poţ�i să ai copii ş� i să nu ai
grijă de ei. Cum te aş� tepţ�i ca universul să aibă grijă de tine
dacă tu nu î�ncepi prin a avea grijă de copilul tău? Cum
crezi că vei primi mai multe binecuvântări dacă nu te î�n-
grijeş� ti de binecuvântările pe care le-ai primit deja?
Indiferent de relaţ�ia pe care o ai cu mama sau tatăl copi-
lului tău, ai obligaț�ia să te î�ngrijeș� ti de viaţ�a aceea. Acelaş� i
lucru este valabil ș� i pentru soț�ul sau soț�ia ta.
După ce ai aş� ezat familia ş� i pe Dumnezeu î�n ordinea
corectă, trebuie să te concentrezi asupra educaţ�iei. Când
spun educaţ� ie, asta nu î�nseamnă î�ntotdeauna să mergi
î�ntr-o instituţ� ie pentru patru ani. Ar trebui să te educi
mereu î�n legătură cu darul tău ş� i cu domeniul tău de acti-
vitate, oricare ar fi acesta. S-ar putea să fie necesar să
revii pe băncile ș� colii pentru a obţ�ine un certificat de pre-
gătire î�n domeniul care te interesează. Pentru mine nu a
existat nicio ş� coală î�n care să î�nvăţ� cum să fac comedie.
Educaţ�ia mea a constat î�n a-i urmări pe maeș� trii comediei
pentru a vedea ce au făcut ei ca să devină mari. A trebuit
să-mi petrec o grămadă de timp observând ce au făcut alţ�i
comedianţ�i î�naintea mea.
De asemenea, a trebuit să petrec mult timp ca să î�nvăț�
despre industria spectacolelor. Sintagma „show business”
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 99

chiar trebuie să fie recunoscută ca două cuvinte distincte.


Dacă eu am un show grozav, asta este pentru că toţ�i cei
care au venit să mă vadă s-au simţ�it bine. Dar nu există
niciun business î�n „show business” dacă nu ş� tiu cum să
obț�in show-uri ș� i să cer un preț� corect pentru ele. Ar pu-
tea să fie un show grozav, dar fără o organizare adecvată,
nu există niciun business. Pe de altă parte, aş� putea să am
un simţ� al afacerilor foarte bun ş� i să ş� tiu cum să obț� in
spectacole peste tot, dar dacă nu sunt amuzant, nu voi
mai fi invitat ș� i a doua oară.

FII DESCHIS FAŢĂ DE CEEA CE URMEAZĂ

O altă parte a alcătuirii tale care este esenţ� ială pentru


succesul tău este să î�nveţ�i cum să fii deschis. Nu-ț�i poţ�i
permite să ajungi atât de blocat î�n felul î�n care faci tu lu-
crurile, î�ncât să nu fii deschis să vezi ş� i să faci lucrurile
î�ntr-un mod diferit.
Unii dintre voi ar putea să aibă sentimentul că au deja
viaţ�a pusă î�n ordine. Dă-mi voie să fiu primul care te feli-
cită. Acum că ai totul î�n ordine, dă-mi voie să te î�ntreb: ce
urmează? Este esenţ�ial pentru succesul tău să ş� tii ce ur-
mează. Ceea ce urmează este motivul pentru care te tre-
zeș� ti dimineaț� a. Ceea ce urmează este forţ� a motoare
pentru toţ� i oamenii de succes. Î� ntotdeauna trebuie să
existe ceva ce urmează.
Poate că eș� ti deja milionar. Din nou, felicitări pentru
succesul tău. Dar pentru a rămâne milionar, trebuie să
faci î�n continuare milioane. Nu poţ�i să vinzi aceeaş� i carte.
Nu poţ�i să spui aceeaş� i glumă. Nu poţ�i continua să cânţ�i
100 Steve Harvey

acelaş� i cântec. Trebuie să scrii o carte nouă, să spui o glu-


mă nouă, să cânț�i un cântec nou.
Deci, te î�ntreb din nou — ce urmează? Trebuie să
existe un motiv pentru care să te trezeș� ti mâine. Trebuie
să existe un motiv să mergi mai departe. Chemarea ta tre-
buie să fie mai puternică decât circumstanţ�ele tale actua-
le, pentru a-ţ�i ajuta visul să meargă mai departe.

DE CE ALTĂ ALCĂTUIRE AI NEVOIE?

Darul unic al fiecărei persoane va dicta felul î�n care el sau


ea va acţ�iona î�n lume. Cineva care se specializează î�n lu-
crul cu copiii trebuie să fie răbdător ş� i afectuos, î�n vreme
ce agenţ�ii de bursă trebuie să fie inteligenţ�i, exacţ�i ş� i ra-
pizi. Dacă nu eş� ti sigur care sunt trăsăturile la care trebu-
ie să mai lucrezi, gândeş� te-te la aptitudinile pentru care
oamenii î�ţ�i fac cele mai multe complimente. Te pricepi la
detalii, te descurci de minune î�n a relaţ�iona cu persoane
noi sau eș� ti expert î�n a aranja o ș� edinț� ă productivă?
Cataloghează-ţ� i aptitudinile ş� i depune efortul necesar
pentru a le face ş� i mai bune.
Mai departe, ia î�n considerare caracteristicile pe care
lumea î�ţ�i spune constant că trebuie să le î�mbunătăţ�eş� ti.
Spre exemplu, eş� ti î�nclinat să sari peste etape sau devii
frustrat î�n cazul unor termene-limită foarte stricte? Nu te
resemna pur ş� i simplu cu trăsăturile tale slabe prin a spu-
ne: „Ei, pur ş� i simplu aş� a sunt eu.” Aminteş� te-ţ�i că perfec-
ţ�ionarea caracterului tău face parte din dezvoltarea ta tot
atât de mult ca punerea î�n aplicare a darului tău.
Î� n afară de realizarea propriului inventar personal,
cine sunt oamenii pe care î�i admiri ş� i î�i respecţ� i î�n
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 101

domeniul tău, î�n biserica ta sau î�n comunitatea ta?


Vorbeş� te cu ei despre cum au î�nvăţ�at să rămână calmi sub
presiune sau î�ntreabă-i despre alcătuirea pe care au folo-
sit-o pentru a deveni tipul de lideri care sunt. Crede-mă,
ei nu au ajuns unde sunt peste noapte, iar orice lider bun
care î�ş�i merită numele va fi dornic să reverse î�n viaț�a ta
î�nţ�elepciune ş� i cunoaş� tere pentru a te ajuta să te dezvolţ�i
ş� i să reuş� eş� ti.
Fii genul de bărbat sau de femeie care vrei să fii ale-
gând alcătuirea potrivită, lucru care va face loc darului
tău ş� i te va purta spre cele mai bune oportunităţ�i de a-l
extinde spre un public ş� i mai larg ş� i o scenă ş� i mai mare.
CAPITOLUL 8

Escaladează muntele
pentru a-ţi atinge visurile

E xistă un verset î�n Psalmi care spune: „De la Domnul


paș� ii omului se î�ndreptează ș� i calea lui o va voi
foarte.” Î�n viaţ�a mea am interpretat acest verset cu
sensul că intrarea î�n destinul meu este un proces realizat
pas cu pas. Cred cu adevărat că Dumnezeu ne oferă nouă,
tuturor, paş� ii potriviţ�i pentru a ajunge la locul potrivit, î�n
momentul potrivit. Pe măsură ce continuăm să descope-
rim cum poț�i tu să-ţ�i maximizezi darul ş� i găsim cele mai
bune oportunităţ�i de a-ţ�i utiliza talentele, acum vom ve-
dea cum poț�i transforma aceş� ti paş� i î�n obiective practice
pentru viitorul tău.
Toţ�i avem visuri despre viaţ�a pe care vrem să o trăim
cu adevărat. Unii oameni fac saltul de credinţ�ă ș� i păş� esc
î�n visurile lor, î�n vreme ce alţ�ii rămân pe margine, aş� tep-
tând să se ivească un moment magic. Ce î�i desparte pe cei
care visează de cei care acț�ionează? Obiectivele. Nu mă
interesează cât de bogate î�n detalii sunt visurile tale. Î�n
lipsa obiectivelor, ele vor rămâne un fenomen pentru o zi
î�ndepărtată, î�n loc să fie realitatea de astăzi. Obiectivele
104 Steve Harvey

sunt ingredientul-cheie care ne ajută să rămânem con-


centraţ� i, consecvenț� i ş� i perseverenţ� i pe drumul nostru
spre î�mplinirea visurilor.

ESCALADEAZĂ MUNTELE SUCCESULUI

Un alt mod de a te gândi la transfomarea visurilor tale î�n


obiective este să-ţ� i imaginezi că escaladezi un munte.
Visul tău este vârful. Toţ�i alpiniş� tii buni î�ş�i î�ncep călătoria
având mintea focalizată asupra vârfului. Fiecare pas î�na-
inte, fiecare moment î�n care trage de frânghia sa ş� i chiar
ş� i fiecare pauză pentru refacerea forţ�elor sunt executate
concentrându-se asupra obiectivului său. După ce atinge
vârful, el stă o clipă să se odihnească, să se adune, să se
refacă ş� i să se bucure de victoria sa. Dar toţ�i alpiniş� tii ade-
văraţ� i ş� tiu că aceasta este doar o altă porţ� iune dintr-o
călătorie mai mare. Cucerirea unui vârf nu poate fi nicio-
dată finalul pentru adevăratul alpinist — de fiecare dată
când î�ş�i forţ�ează plămânii mai tare, urcă mai sus ş� i ia cu
asalt o stâncă ş� i mai periculoasă, el ş� tie că asta este doar
pregătirea pentru următoarea călătorie.
Oriunde te-ai afla pe munte — pe vârf, la poale, la
jumătatea drumului spre vârf, î�ntr-o zonă de popas, la
staţ�ia de prim-ajutor, sau doar hotărât să î�nfigi steagul î�n
vârf — crede-mă ş� i fii convins că am fost î�n toate acele
locuri î�n viaţ�a mea. Am î�nfipt steagul î�n vârf. Am fost la
staţ�ia de salvare, la staţ�ia de prim-ajutor. Am fost la jumă-
tatea drumului spre vârf ş� i am căzut î�napoi spre poale.
Am rămas blocat î�ntr-o peş� teră. Am căzut î�ntre crăpături-
le ş� i crevasele muntelui. Am rămas blocat pe munte. Am
fost acoperit de o avalanş� ă. Pe muntele acesta, eu le-am
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 105

făcut pe toate. Mi s-a spus nici să nu î�ncerc să escaladez,


deoarece, ziceau ei, nu am calităț� ile necesare pentru a
termina ascensiunea.
Vreau ca tu să î�ncepi să te gândeş� ti la obiectivele tale
ca la ascensiunea ta personală spre vârful muntelui din
visurile tale. Nu te poţ�i aş� tepta pur ş� i simplu să te trezeş� ti
mâine-dimineată ş� i să devii milionar sau ca produsul tău
să devină o senzaţ�ie mondială peste noapte sau să obţ�ii
postul pe care ţ�i-l doreş� ti. Ce obiective eş� ti dispus să ela-
borezi pentru a-ţ�i face visurile să devină realitate?
Ş� tiu că obiectivele pot să fie adeseori copleş� itoare
dacă priveș� ti imaginea de ansamblu dintr-odată, dar gân-
deş� te-te cum î�ţ�i poţ�i î�mpărţ�i escaladarea î�n secţ�iuni mai
mici. Tu te cunoş� ti mai bine decât oricine altcineva, aş� a că
fii sincer î�n legătură cu lucrurile care te vor menţ�ine mo-
tivat ş� i inspirat. Ai nevoie să faci această călătorie î�mpre-
ună cu altcineva pentru a te asigura că î�ţ�i vei ţ�ine cuvântul?
Va fi mai bine să mergi singur pentru a rămâne concen-
trat? De ce fel de jaloane ai nevoie pentru a te menț�ine pe
drumul cel bun? Există momente mai bune decât altele
pentru a realiza anumite părţ�i ale călătoriei tale? Acestea
sunt î�ntrebări la care merită să te gândeș� ti pe măsură ce
î�naintezi pe drumul spre visul tău.
Obiectivele sunt esenţ�iale pentru că î�ţ�i oferă ţ�inte re-
aliste, măsurabile ş� i concrete. Ele sunt puncte de referin-
ţ�ă necesare care î�ţ�i conferă energie, î�ncredere ş� i siguranţ�ă
pentru a continua să î�naintezi î�n direcţ�ia corectă spre vi-
sul tău. De asemenea, ele pot funcţ�iona ca o hartă utilă
pentru a-ţ�i atinge visurile.
106 Steve Harvey

HAI SĂ ÎNCEPEM SĂ ELABORĂM OBIECTIVE

Dacă primul pas î�n călătoria ta spre a deveni proprietarul


unei mici afaceri este să primeș� ti sfatul unui proprietar
de magazin pe care î�l admiri, atunci pune mâna pe tele-
fon, formează numărul ş� i poartă conversaţ�ia respectivă.
Un obiectiv nu î�nseamnă să spui „Mda, voiam să vorbesc
cu domnul Smith despre cum să-mi deschid propriul ma-
gazin” ş� i apoi să laş� i afirmaţ�ia aceea să se piardă pentru
că nu ai nicio iniț�iativă.
De asemenea, trebuie să-ţ�i stabileş� ti obiectivele î�ntr-o
manieră care î�ţ�i asigură succesul. Ş� tiu că eş� ti î�ncântat
acum, când ai această carte î�n mână, ş� i te vezi realmente
deschizându-ț�i librăria ş� i cafeneaua aceea la care ai visat
î�ntotdeauna. Dar nu te pripi să aplici pentru creditul acela
destinat afacerilor mici sau să cauț�i investitori providen-
ț�iali dacă nu ai un plan de afaceri solid. Bineî�nţ�eles, vreau
ca tu să ai obiective măreț�e, dar nu le plasa atât de depar-
te î�n afara zonei tale de confort î�ncât să te î�mpingă spre
un eș� ec. Dacă chiar nu ş� tii de unde să î�ncepi, î�ncepe pur ş� i
simplu stabilind un interval regulat de timp î�n calendarul
tău î�n care să te concentrezi pe visul tău. Dacă ai o oră
liberă după ce laş� i copiii la antrenamentul de fotbal, aș� a-
ză-te î�n locul tău preferat ş� i fă ca acesta să fie timpul pe
care î�l dedici obiectivelor. Dacă există cineva î�n grupul tău
de la biserică sau din comunitate pe care î�l poţ�i coopta
pentru câteva conversaţ�ii, dă-i voie să te ajute să trasezi
calea obiectivelor tale.
De asemenea, obiectivele tale trebuie să fie croite
după darul tău, după setul tău de aptitudini ş� i după stilul
tău de viaţ�ă. Nu mă aş� tept ca o femeie de patruzeci de ani,
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 107

căsătorită ș� i mamă a trei copii să-ș� i urmărească obiecti-


vele î�n acelaș� i ritm ca un bărbat necăsătorit de douăzeci
ş� i cinci de ani. Femeia are un set complet diferit de res-
ponsabilităţ�i, iar asta poate î�nsemna că e nevoie de mai
mulţ�i membri din echipa ei pentru a o ajuta să-ş� i realize-
ze obiectivele. Î� n acelaș� i timp, bărbatul de douăzeci ş� i
cinci de ani ar putea să aibă nevoie de mai mulţ�i mentori
ş� i oameni cu viziune care să compenseze pentru lipsa lui
de experienţ� ă. Creează-ţ� i obiectivele pentru tine. Nu-ţ� i
irosi energia insistând pe felul î�n care altcineva a făcut
ceea ce vrei tu să faci sau cât de repede ş� i-a transformat
acesta obiectivul î�n realitate. Acceptă călătoria ta ş� i dru-
mul pe care Dumnezeu î�l are pentru tine.

CÂT DE SMART* SUNT OBIECTIVELE TALE?

Una dintre cele mai populare metode pentru crearea unor


obiective bune este metoda SMART. SMART vine de la
Specific, Măsurabil, Accesibil, Relevant ş� i la Timp. Iată
câţ�iva paş� i-cheie asupra cărora să te concentrezi î�n timp
ce pui î�n aplicare metoda SMART pentru obiectivele tale:

• FĂ-ŢI OBIECTIVELE SĂ FIE SPECIFICE.


Obiectivele tale nu sunt doar niş� te idei î�ntâmplătoare
care plutesc prin mintea ta. Obiectivele tale trebuie să
fie bine definite ş� i perfect clare. Creează-ţ�i obiecti-
vele având î�n minte vârful tău suprem — visul tău.
• DEFINEŞTE-ŢI MĂSURILE. Acum că ţ� i-ai scos
obiectivul din minte ş� i l-ai adus mai aproape de

* În engl., smart însemnând „inteligent”, „ingenios” (n.red.)


108 Steve Harvey

realitate, cum î�ţ�i vei măsura succesul? Vei obț�ine


unele certificări noi pe parcursul următoarelor
ş� ase luni? Sau vei creş� te cu 25% baza de clienț�i
pentru afacerea pe care o dezvolț�i î�n timpul tău
liber, astfel î�ncât acesta să devină venitul tău cu
normă î�ntreagă pe parcursul următorilor doi ani?
Formulează-ţ�i măsurile î�n informaţ�ii, date ş� i can-
tităţ�i reale, astfel î�ncât să î�ţ�i poţ�i cuantifica obiec-
tivele. Dacă eş� ti o persoană care are nevoie uneori
să fie î�mpinsă de la spate pentru a continua, cere-i
cuiva care gândeș� te la fel ca tine să te tragă la răs-
pundere pentru măsurile tale.
• ŢINTEŞTE CEEA CE ESTE ACCESIBIL… ŞI APOI
EXTINDE-TE ÎNCĂ PUŢIN. Când porneş� ti î�n călă-
toria ta spre succes, obiectivele tale ar trebui să fie
accesibile ş� i ar trebui să te î�mpingă î�n afara zonei
tale de confort. Spre exemplu, dacă ai î�nceput să
atragi investitori pentru a-ţ�i duce afacerea la ur-
mătorul nivel, programează o conversaţ�ie cu acea
„persoană importantă” despre care nu ai fi crezut
niciodată că ar fi interesată de planul tău de afa-
ceri. Ea chiar ar putea să te surprindă ş� i să intre î�n
joc cu o investiţ�ie care să te lase cu gura căscată,
iar tu te vei surprinde pe tine î�nsuţ�i când vei afla
cât de puternic poţ�i fi î�n urmărirea visului tău.
• FII REALIST ŞI RELEVANT. Nu există nimic mai
rău decât să ai un obiectiv care te face să te î�nvârţ�i
î�n cerc. Fă-ţ�i obiectivele relevante pentru linia ta
de sosire. Dacă eș� ti hotărât să-ţ�i lansezi ideea pe
reț�elele de socializare, nu pierde timpul postând
ş� i dând like-uri pe Facebook. Pune-ţ�i priorităţ�ile
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 109

î�n ordine ş� i rămâi concentrat asupra obiectivelor


care vor continua să te poarte î�nainte.
• ORGANIZEAZĂ-ŢI TIMPUL. Obiectivele tale tre-
buie să aibă un termen-limită. Când mi-am î�nce-
put cariera de comediant, î�n fiecare an aveam
anumite obiective î�n legătură cu suma de bani pe
care voiam să o câş� tig activând î�n branș� ă. Nu că
m-aş� fi concentrat doar pe suma de bani, dar fap-
tul că aveam niș� te puncte de referinţ�ă î�n ceea ce
priveș� te timpul m-a ajutat să creez reprezentaţ�ii
mai bune de comedie, să-mi fac relaţ�ii cu mai mul-
te persoane din domeniu ş� i să-mi făuresc un drum
solid spre viitorul meu.

STABILEŞTE-ŢI OBIECTIVELE PENTRU


URMĂTORUL NIVEL

Ce urmează după ce î�ncepi să-ţ�i atingi obiectivele utili-


zând metoda SMART? Mai departe, î�ţ�i voi prezenta proce-
sul de PUNERE �N SCEN� . Procesul de PUNERE �N SCEN�
î�nseamnă pur ş� i simplu să-ţ�i adresezi ţ�ie î�nsuţ�i î�ntrebările
următoare, pe măsură ce î�ncepi să-ţ�i atingi obiectivele:

1. Care va fi următorul meu obiectiv?

2. Care vor fi ţ� inta mea ş� i planificarea temporală


pentru următorul obiectiv?
3. Cum mă va pregăti acest obiectiv pentru următo-
rul reper important?
110 Steve Harvey

4. Dacă obiectivul A nu merge, cum mă pot plasa î�ntr-o


poziţ�ie mai bună pentru a atinge obiectivul B sau
obiectivul C?
5. Cu cine mă pot alia pentru a face ca următoarea
etapă să se desfăş� oare la o calitate mai ridicată
sau î�ntr-un ritm mai rapid?

CREAREA SCĂRII TALE SPRE SUCCES

Aş� a cum am menţ�ionat la î�nceputul acestui capitol, obiec-


tivele tale ar trebui să fie un proces pas cu pas, adaptate
doar pentru tine. Nu te poţ�i aş� tepta să foloseș� ti scara mea
pentru a ajunge unde ț�i-ai propus, iar eu nu mă pot aş� tep-
ta să o folosesc pe a ta. Cheia este să ai numărul potrivit
de trepte care î�ț�i vor fi accesibile ş� i doza potrivită de pro-
vocare pentru a te menţ� ine motivat ş� i a merge mai
departe.

1. SCRIE-ŢI VISURILE! Dacă nu î�ț�i scrii undeva visu-


rile, acestea ar putea tot atât de bine să nu existe.
Indiferent că eş� ti o persoană complet atehnică,
una care se pricepe doar puț�in la tehnologie sau
una cu î�nalte competenț�e tehnice, ţ�ine-ţ�i obiecti-
vele aproape, î�ntr-un fel care funcţ�ionează pentru
tine ş� i pentru stilul tău de viaţ�ă.
2. CREEAZĂ O LISTĂ DE OBIECTIVE SUB FIECARE
VIS. Visul tău va prinde viaț�ă imediat atunci când
specifici obiectivele de care ai nevoie pentru a-ţ�i face
visurile să se î�mplinească. Unul dintre obiectivele
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 111

mele este ca The Steve Harvey Show să atingă un


rating de 3,5. Pentru aceia dintre voi care nu sun-
teţ�i familiarizaț�i cu domeniul televiziunii, atinge-
rea unui rating de 3,5 î�nseamnă că am o medie de
3,5 milioane de telespectatori per emisiune. Am
numărul „3,5” cusut pe manş� etele a sute de perechi
de pantaloni, astfel î�ncât de fiecare dată când î�i
î�mbrac, capăt credinț�a că emisiunea mea va ajun-
ge la un 3,5. Când voi atinge obiectivul acesta, po-
tenţ�ialul meu de câș� tig va trece la un alt nivel. Iată
un set de obiective funcţ�ionale pe care le elaborez
pentru mine ş� i pentru echipa mea:
VIS: Să obț� in un rating de 3,5 pentru sezonul
2014−2015.
OBIECTIVE:
• Programează două sesiuni de lucru î�ntr-o staţ�iune
cu echipa de producţ�ie, pe durata verii lui 2014,
pentru a adăuga trei segmente noi la emisiune.
• Adaugă un segment săptămânal cu Lisa Nichols
pentru noua rubrică „Motivaț�ia de luni”.
• Creează un plan mai serios pentru reț�elele de so-
cializare, pentru a extinde accesibilitatea emisiunii
pe Facebook, Twitter ş� i Instagram.
3. CREEAZĂ O PLANIFICARE TEMPORALĂ AVÂND
ÎN MINTE VÂRFUL DIN VISUL TĂU. Imaginează-ţ�i
unde vrei să fii î�n următorii cinci ani ş� i î�ncepe să-ţ�i
creezi obiectivele din perspectiva realizării acelui
vis. Spre exemplu, să spunem că vrei să scrii prima
ta carte î�n următorii trei ani. Schiţ�ează elaborarea
112 Steve Harvey

acelei cărţ�i pe parcursul unei perioade de trei ani,


pentru a-ţ�i putea urmări progresul.
4. FII SMART ŞI PUNE-ŢI ÎN SCENĂ OBIECTIVELE
ÎN FORȚĂ. Utilizarea metodei SMART ş� i a proce-
sului de PUNERE Î�N SCENĂ� sunt modalităţ�i puter-
nice de a-ţ�i face scopurile practice ş� i accesibile.
Urmează paş� ii pe care i-am acoperit î�n secţ�iunea
anterioară pentru a te asigura că elaborezi obiecti-
ve pe care le poţ�i realiza ş� i de care poţ�i fi mândru.
5. STABILEȘTE-ŢI PRIORITĂȚILE PENTRU
OBIECTIVELE TALE. Vreau ca tu să fii entuziasmat
de obiectivele tale. Dar nu vreau ca, pe parcurs,
să-ţ�i neglijezi familia, sănătatea ş� i starea generală.
Faptul că lucrezi pentru visul tău nu î�nseamnă să
devii atât de absorbit î�ncât să pierzi din vedere
priorităţ�ile. Creează-ţ�i obiectivele î�n aş� a fel î�ncât
să poţ�i fi î�n continuare un părinte grozav, un soţ�
grozav ş� i, da, chiar ş� i un angajat dedicat, î�n vreme
ce î�ţ�i plănuieş� ti strategia de ieş� ire. Ş� i este î�n regu-
lă dacă stabilirea priorităț� ilor î�nseamnă să faci
paş� i mai mici pentru a păstra un echilibru î�n viaţ�a
ta. Dacă tot ce poţ� i să faci este să economiseş� ti
cinci sute de dolari pentru visul tău anul acesta,
atunci eş� ti cu cinci sute de dolari mai aproape de
plasarea darului tău î�n vehiculul potrivit.
6. SĂRBĂTOREŞTE-ŢI PROGRESUL. Pentru fiecare
obiectiv pe care î�l atingi pe parcurs, sărbătoreș� te-ţ�i
călătoria. Adeseori suntem atât de preocupaț�i de
cucerirea vârfului, î�ncât uităm să ne oprim ca să
contemplăm călătoria ș� i să ne recunoaş� tem
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 113

realizările. Tu trebuie să fii primul tău susţ�inător


entuziast pe drumul spre succes. Dacă î�ţ�i place să
ț�ii un jurnal, creează un Jurnal de Obiective pen-
tru a-ţ�i î�nregistra progresul. Creează acest jurnal
ca pe spaţ� iul tău personal î�n care î�ţ�i formulezi
gândurile, sentimentele, frustrările ş� i triumfurile.
Dacă ai nevoie să-ţ�i procesezi călătoria î�mpreună
cu una sau mai multe persoane, stabileş� te un
punct de control regulat pentru a sărbători î�m-
preună cu echipa ta, astfel î�ncât să poată ş� i ei să
fie mândri de realizările tale. Sărbătorirea obiec-
tivelor tale î�nseamnă să-ț�i onorezi munca ş� i este
î�n aceeaş� i măsură o sursă de motivaţ�ie pentru a
continua să progresezi.

Capătul scării tale spre succes ar putea fi găzduirea


propriului tău podcast inspiraţ�ional sau organizarea unor
cursuri de fitness pentru a-i ajuta pe vârstnicii din blocul
tău să se menț�ină sănătoş� i. Oricare ar fi visul tău, nu-l lăsa
să ț�i se î�nvârtă prin minte la fel ca orice alt gând î�ndrăz-
neț� . Creează obiective pentru visul tău care î�ţ�i vor face
darul să prindă viaţ�ă. Aș� a cum se spune: „Obiectivele sunt
visuri cu picioarele pe pământ.” Ia acest capitol ş� i foloseș� -
te aceş� ti paş� i pentru a pune câteva baze solide sub cele
mai fanteziste visuri ale tale.

Care este visul pe care ţ�i-ai luat angajamentul să-l î�n-


deplineș� ti anul acesta?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
114 Steve Harvey

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Creează obiective SMART pentru visul tău:

Specifice: _____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Măsurabile: ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Accesibile: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 115

Realiste: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La Timp: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CAPITOLUL 9

Trebuie să vezi pentru a crede

N imic nu mă dezamăgeş� te mai mult decât să aud


oameni plini de visuri măreț� e , dar lipsiț� i de
obiectivele sau viziunea necesare pentru a le
transforma î�n realitate. Să ai o viziune se reduce la un
singur lucru: ș� tii unde vrei să mergi? Trebuie să fii clar î�n
legătură cu viziunea ta, pentru că ea va dirija toate cele-
lalte lucruri pe care le faci.
Iată un citat din Albert Einstein care î�m i place:
„Imaginaţ�ia este totul. Ea este avanpremiera viitoarelor
atracţ�ii ale vieţ�ii.” Imaginaţ�ia ta este totul. Dacă atenţ�ia ta
este concentrată pe locul î�n care te afli î�n prezent, atunci
momentul prezent devine eternitatea ta. Până nu î�ţ�i
schimbi concentrarea ş� i nu î�ţ�i î�nalţ�i imaginaţ�ia, situaţ�ia ta
prezentă te va defini. Dacă imaginaţ�ia este totul, trebuie
să î�ncepem prin a schimba modul î�n care privim atracţ�iile
viitoare.
118 Steve Harvey

CREAREA UNEI VIZIUNI DE PRIMĂ CLASĂ

Indiferent cât de multe lucruri realizăm, trebuie să conti-


nuăm să ne forţ�ăm imaginaţ�ia. Î�n 2001, unul dintre lucru-
rile pe care mi le doream cu adevărat era propriul meu
avion. Tyler Perry avea exact avionul pe care î�l voiam eu,
aş� a că am luat legătura cu el pentru a obţ�ine schiț�a interi-
oară a avionului său. I-am arătat imediat imaginea unuia
dintre partenerii mei. „Eu n-am să mai zbor niciodată cu
un avion comercial pe cursele interne”, am zis eu.
S-ar putea ca viziunea ta să nu fie să zbori cu un avion
particular, dar de ce nu ai crea viziunea de a zbura la clasa
î�ntâi? Ieş� i din zona ta de confort ş� i răsfaţ�ă-te cu un bilet
la clasa î�ntâi pentru următoarea ta călătorie de afaceri
sau pentru următoarea vacanţ�ă. După ce experimentezi
zborul la clasa î�ntâi, străduieș� te-te î�n continuare să faci
din asta realitatea ta obiş� nuită. Dacă tu nu ai o părere
mai bună despre tine î�nsuţ�i, de ce ar avea altcineva?
Totuș� i, să nu rămâi fixat asupra analogiei cu compa-
nia aeriană. Dacă a zbura cu un avion privat sau la clasa
î�ntâi nu este important pentru tine, nu e nicio problemă.
Interpretarea pe care tu o ai pentru clasa î�ntâi ar putea să
fie diferită. Clasa î�ntâi ar putea să reprezinte pur ş� i sim-
plu dobândirea mijloacelor băneş� ti pentru a merge î�n va-
canţ�ă o dată pe an, mai ales când nu ai fost î�ntr-o vacanţ�ă
de ani de zile. Dar cum ar fi să ai o viziune de primă clasă
pentru viaţ� a ta? Sau cum ar fi să le oferi o educaţ� ie de
primă clasă copiilor tăi? Cum ar fi să creezi o afacere de
primă clasă? Sau cum ar fi să-ţ�i imaginezi o căsnicie de
primă clasă? O prestanţ�ă de primă clasă? Nu poţ�i ajunge
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 119

la o viaţ�ă de primă clasă dacă imaginaţ�ia ta î�ţ�i va permite


să ai doar viziuni la clasa a doua.

ELABORAREA UNEI VIZIUNI


DE PRIMĂ CLASĂ

Dacă clasa î�ntâi este importantă pentru tine î�n unele do-
menii, de ce să nu o faci importantă î�n toate domeniile?
Poate că nu este important pentru tine acum să zbori la
clasa î�ntâi, dar î�ntr-o bună zi va fi. După ce faci suficiente
lucruri de clasa î�ntâi, clasa a doua nici măcar nu se va
mai potrivi cu imaginea ta. După ce experimentezi de
suficiente ori clasa î�ntâi, clasa a doua nu va mai fi deloc
satisfăcătoare.
Eu nu mai stau î�n spatele avionului, unde primeș� ti o
jumătate de Cola ş� i un pacheţ�el cu alune. Nu vreau să fiu
nevoit să cumpăr sendviş� urile. Vreau să fiu acolo unde
î�ț�i oferă direct trei sau patru sendviş� uri. Dick Gregory
m-a î�nvăţ�at asta. El mi-a zis: „Steve, î�ncearcă o dată clasa
î�ntâi. Î� ţ�i va condiţ� iona mintea să nu accepţ� i nimic mai
puţ�in.”
Clasa î�ntâi î�ţ�i condiţ� ionează mintea. Răsfaţ� ă-te din
când î�n când. Mergi î�ntr-o vacanţ� ă plăcută. Renunţ� ă să
mai mergi la reuniunea de familie î�n fiecare an. Mergi cu
maş� ina până la fluviul Mississippi, ca să stai sub un copac.
Dick mi-a zis: „Uneori trebuie să-ţ�i duci familia î�ntr-un loc
cu adevărat frumos ş� i să vezi ce se petrece după aceea. Vei
î�ncepe să visezi la frumuseș� ea aceea tot timpul ş� i la fel
vor face ş� i copiii tăi.”
120 Steve Harvey

LASĂ-ŢI IMAGINAŢIA SĂ PREIA


CONDUCEREA ÎN LOCUL LOGICII

Când copiii dau frâu liber imaginaţ�iei, ei vin cu niș� te idei


extraordinare. Copiii nu se gândesc la ce este logic, prac-
tic sau măcar realizabil. Ei î�ş�i lasă pur ş� i simplu imagina-
ţ� ia să zburde. Î� ntoarce-te î�n spaţ� iul acela î�n care eş� ti
asemenea unui copil ş� i lasă-ţ�i inima ş� i dorinţ�ele să-ţ�i călă-
uzească Viziunea. Vei avea timp ş� i spaţ�iu pentru logică
mai târziu. Dar pentru moment, permite imaginaţ�iei tale
să te ducă spre viziunea aceea de primă clasă, care te
poartă dincolo de locul unde te afli acum.
Viziunea ta va conta doar atunci când este conectată
la darul tău. Dacă viziunea ta este deconectată de la scopul
tău, tu vei lucra î�n opoziţ�ie cu perspectiva de ansamblu a
vieţ�ii tale. Eu sunt soţ� ş� i tată. Acestea sunt priorităţ�i mai
importante decât oricare alt lucru pe care î�l fac. Nu pot
crea o viziune care se pune î�n calea responsabilităţ�ilor
mele ca soţ� ş� i tată ş� i să cred că acest lucru mă va conduce
spre cel mai bun viitor al meu. Asigură-te că ș� tii clar care
este darul tău î�nainte să creezi o viziune, pentru că nu
vrei să te afli la clasa î�ntâi î�ntr-un avion care merge î�n
oraş� ul greş� it.

CREDE CĂ POŢI AVEA CEEA CE VREI

Dumnezeu te-a î�nzestrat cu un dar ş� i ț�i-a oferit o viziune


pentru darul tău care nu le face rău altora, pentru că vrea
ca tu să ai parte de dorinţ�a inimii tale. Nu î�ţ�i limita viziu-
nea pentru că nu crezi că te afli î�n locul potrivit sau că nu
cunoş� ti oamenii potriviţ�i. Cel mai grozav lucru când vine
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 121

vorba de crearea viziunii tale este că aceasta este tot atât


de vastă ca imaginaţ� ia ta. Tu meriţ� i un viitor de primă
clasă, iar viziunea ta ar trebui să reflecte această credinţ�ă.
Chiar dacă ai avut un trecut plin de eş� ecuri, poţ�i crea o
nouă viziune chiar acum. Eliberează-te de trecut ş� i gân-
deş� te spre viitor. Lasă î�n urmă o istorie de greş� eli ş� i visea-
ză la zile de mâine minunate ș� i pline de succese.

Acţiuni de succes:
Scrie-ţi viziunea într-un mod simplu şi direct

Această exprimare î�n scris a viziunii pe care o ai pentru


viaţ�a ta este o manifestare literală a stilului de viaţ�ă la
care vei ajunge. Atunci când î�ţ�i scrii viziunea, aceasta ca-
pătă mai multă forț�ă.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

PANOUL TĂU TE VA FACE MAI BUN

Am mers ș� i mai departe cu scrierea visurilor mele ș� i am


construit un panou de viziune. Nu voiam doar să citesc
despre viziunea mea, voiam să o ș� i văd. Când am î�nceput
să-mi construiesc panoul de viziune, majoritatea oameni-
lor din jurul meu nu au î�nţ�eles. Unele persoane au spus:
„Steve, tu ai destui bani; ce faci cu un panou de viziune?”
122 Steve Harvey

Dar să-ţ�i spun ceva: Eu nu mă culc pe-o ureche. Vreau să-


mi petrec î�ntreaga viaţ� ă dezvoltându-mă ş� i î�nvăţ� ând.
Cred că acelaș� i lucru e adevărat pentru toț�i oamenii de
succes pe care î�i cunosc. Viaţ�a lor nu î�nseamnă a obţ�ine
mai mult; î�nseamnă a face mai mult. Eu am un panou de
viziune ca să ofer vieţ� ii mele o direcţ� ie continuă. Î� ncă
există lucruri pe care vreau să le realizez. Am î�nvăţ�at din
trecutul meu că cel mai bun mod de a-mi atinge obiective-
le este să le aş� ez î�n faţ�a mea, acolo unde le pot vedea î�n
orice moment.
Oriunde mă aflu — fie că stau la calculatorul meu î�n
Atlanta sau Chicago sau î�mi verific iPhone-ul — primul lu-
cru care apare pe toate aceste ecrane este panoul meu de
viziune. Indiferent unde mă aflu, vreau ca toate viziunile
mele să fie î�n prim-planul minţ�ii mele ş� i al sufletului meu.
Ş� i nu doar că panoul meu de viziune este vizibil de
oriunde m-aș� uita; fiecare viziune pe care o am este direct
legată de evoluț�ia acelor domenii din viaţ�a mea care sunt
cele mai importante pentru mine ş� i găsesc modalităţ�i de
a face aceste viziuni să trăiască dincolo de ecran. Unele
dintre imaginile curente de pe panoul meu includ urmă-
toarele lucruri:

SĂ OBȚIN UN RATING DE 3,5 PENTRU THE


STEVE HARVEY SHOW
Acum sunt la 1,9; dr. Phil este la 3,4, iar Ellen
DeGeneres este la 2,9. Am fost acasă la fiecare
dintre ei ş� i vă pot spune că sunt pregătit pen-
tru un stil de viaţ�ă corespunzător unui rating
de 3,5.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 123

SĂ AM UN IMPACT ÎN AFRICA. Chiar lângă


„3,5”-ul meu se află o hartă a Africii. Obiectivul
meu este să câș� tig milioane pentru a putea
ajuta milioane de oameni de pe continent.
Î�ncă nu ş� tiu cum arată acest ajutor, dar î�n asta
stă frumuseţ�ea panoului de viziune. Sunt des-
chis la această viziune ş� i vorbesc cu diverș� i
oameni despre Africa î�n feluri î�n care nu am
făcut-o niciodată până acum. Sunt î�ncrezător
că, pe măsură ce menţ� in această viziune î�n
faţ� a mea, ocazia potrivită va apărea la mo-
mentul potrivit.
SĂ OFER BURSE DE STUDIU PENTRU
STUDENŢI. Lângă harta Africii am o fotogra-
fie cu studenţ�i, reprezentând cei zece mii de
copii care vor primi burse de studiu integrale
de la mine ş� i soţ�ia mea. Plănuiesc să ofer fun-
daţ�iei mele zece milioane de dolari din banii
mei. Sunt deja pe cale să realizez acest obiec-
tiv ş� i cu cât mă concentrez mai mult asupra
lui, cu atât Dumnezeu î�mi trimite parteneri
care să transforme visul acesta î�n realitate.

Mai am alte câteva fotografii cu soţ�ia mea, cu familia


mea ş� i câteva obiective financiare majore, dar acelea sunt
personale ş� i este important pentru tine să păstrezi câteva
dintre viziunile tale ferite de ochii lumii, doar pentru per-
soanele cele mai apropiate.
Nu ş� tiu cum voi trimite zece mii de copii la facultate,
cum voi avea un impact î�n Africa sau cum va obţ�ine The
Steve Harvey Show un rating de 3,5. Tot ce trebuie să fac
124 Steve Harvey

este să păstrez panoul de viziune î�n faţ�a mea ş� i să î�ntreb,


să cred, să muncesc ş� i să mă pregătesc să primesc.
Panoul meu de viziune mă ajută să-mi las imaginaţ�ia li-
beră, să dau la o parte din drum toate barierele ş� i să
devin atent la darul meu ş� i la scopul pentru care mă aflu
aici, pe Pământ.
Folosindu-mi panoul de viziune, i-am î�ncurajat ș� i pe
alţ�ii din jurul meu să atingă propriile culmi ale succesului.
Tu ce vei pune pe panoul tău? Iată câteva sfaturi practice
care să te ajute să î�ncepi.

IDENTIFICĂ CE VREI SĂ REALIZEZI

Acum că ș� tii clar care sunt viziunea ş� i punctul tău de inte-


res, scrie î�ntre cinci ş� i ş� apte scenarii care reprezintă di-
ferite domenii ale vieţ� ii tale. Asigură-te că obiectivele
tale nu sunt toate concentrate doar pe câş� tiguri î�n carie-
ră sau de ordin financiar. Viziunea ta finală ar trebui să
reflecte toate domeniile de importanț� ă din viaţ� a ta, in-
clusiv familia, prietenii ş� i relaţ�iile; sănătatea ta spiritua-
lă, mentală ş� i fizică; să le fii de ajutor celorlalț� i; ş� i da,
chiar ş� i vacanţ�ele ş� i lucrurile acelea materiale pe care ţ�i
le doreş� ti. Este important să ai î�ntre cinci ş� i ş� apte viziuni
care să reflecte câteva dintre aceste domenii. Asta te va
î�mpiedica să te concentrezi exclusiv asupra unui singur
domeniu din viaţ� a ta, î�n timp ce le ignori pe celelalte.
Când te uiț�i la panoul tău de viziune final, acesta ar tre-
bui să î�ț�i reflecte î�ntreaga personalitate.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 125

PROIECTEAZĂ-ŢI PANOUL

1. Aranjează fotografii ş� i alte imagini pe panoul tău,


astfel î�ncât acesta să te atragă ş� i să te facă să vrei
să te uiţ�i la el zilnic. Î�l poţ�i face cât de simplu sau
cât de detaliat vrei. Esenţ�ialul este să te asiguri că
te motivează ş� i te inspiră să-ţ�i realizezi visurile.
De fapt, eu am doar fotografii ş� i câteva cuvinte
care au o semnificaţ�ie adâncă pentru mine. Ş� tiu că
alţ�ii au panouri care seamănă cu niș� te capodopere
orbitoare. Tu foloseș� te ceea ce funcţ�ionează pen-
tru tine.
Vrei ca panoul tău să fie fizic sau virtual? Aici e
vorba doar despre stilul tău de viaţ�ă. Dacă eş� ti la
fel ca majoritatea oamenilor, telefonul tău este o
coardă de salvare. Dacă este aș� a, ar trebui să ai un
panou digital pentru viziunea ta. Asta nu î�nseam-
nă că nu poț�i să î�l scoţ�i la imprimantă ş� i să î�l aş� ezi
î�n dormitorul, biroul sau chiar î�n maş� ina ta. Ce-i
frumos la un panou digital este că poţ�i avea ambe-
le opț�iuni. Dacă ai ales să fii de modă veche ş� i să
scoţ�i direct la imprimantă imagini ş� i să le lipeş� ti
pe o bucată de hârtie, rezultatul este acelaş� i.
2. Scoate imaginile sau î�nregistrările video pentru
panoul tău. Atâta timp cât imaginea reprezintă
destinaţ�ia ta, va funcţ�iona. Nu fi abstract. Când te
uiţ� i la ea, ar trebui să fie o reprezentare clară a
ceea ce vrei ş� i a locului î�n care ț� i-ai propus să
ajungi.
126 Steve Harvey

3. Pune panoul î�n cât mai multe locuri cu putinţ� ă.


Asta e important. Cunosc persoane care au creat
panouri — panouri de viziune frumoase — la care
nu se uită niciodată. Scopul este ca tu să î�ţ�i rea-
minteş� ti ţ�ie î�nsuț�i pentru ce trăieș� ti ș� i pentru ce
munceş� ti.
Nu-ţ�i lăsa panoul să se prăfuiască pe undeva sau
să devină doar un alt screen saver. Asigură-te că î�l
pui undeva la vedere ş� i că î�l păstrezi î�n prim-planul
minţ�ii tale. Rostul unui panou de viziune este ca tu
să creezi o viaţ�ă care merită trăită.

Eu cred cu adevărat că panoul de viziune te va ajuta


să duci o viaţ�ă mai bună. Este posibil ca realizarea unor
viziuni să dureze mai mult decât a altora, dar dacă î�ț�i
menţ�ii concentrarea ş� i munceş� ti din greu, eu î�ţ�i garantez
că ceea ce crezi tu se va î�ntâmpla. Vor fi unele lucruri pe
care ş� tii cum să le obţ�ii ş� i alte lucruri pe care trebuie să le
laş� i î�n mâinile Domnului. Oamenii credincioş� i spun ade-
sea: „Mărturiseş� te-L î�n toate ale tale ş� i El î�ţ�i va călăuzi
paş� ii.” Când te concentrezi pe viziunea ta ş� i o conectezi la
darul tău, eș� ti pe drumul către succes.
CAPITOLUL 10

Omul trăgând de funie

Î� ntâmplarea face că am avut o scurtă prietenie cu ma-


rele Butch Lewis, care nu mai este acum printre noi ș� i
care a fost un promotor de box. Nu am petrecut mult
timp cu Butch; majoritatea conversaţ�iilor noastre se des-
făș� urau prin telefon. Dar el a venit la mine î�ntr-un mo-
ment din viaţ�a mea când eram realmente la pământ. Era
prin 2005 ş� i î�ncercam să-mi pun viaţ�a î�n ordine. Î�n timpul
uneia dintre conversaţ�iile noastre, el mi-a î�mpărtăş� it o
analogie care mi-a rămas î�n minte.
Eu numesc această analogie „Omul trăgând de funie”.
Pentru aceia dintre noi care se zbat să devină oameni de
succes, călătoria noastră poate fi comparată cu sarcina de
a trage o trăsură î�n sus pe un deal abrupt. Cei care sunt
dispuş� i să facă ascensiunea sunt de obicei lideri de afa-
ceri, proprietari de afaceri, capi de familie, ş� efi de funda-
ţ� ii, î�ndrumători ai copiilor sau pastori ai bisericilor.
Această trăsură se aseamănă cu cele de lemn pe care le-ai
văzut probabil î�n filmele western. Responsabilitatea
noastră este să tragem această trăsură la deal.
128 Steve Harvey

Această trăsură nu are roţ�i din cauciuc. Nu are un mo-


tor. Nu are spiţ�e de sârmă. Este doar o trăsură veche pe
care o tragi î�n sus pe un deal. Nu are un cal î�n faţ�a ei. Nu
are un catâr î�n faţ�a ei. Are doar o singură funie groasă din
iută. Gândeş� te-te la una care poate fi găsită î�ntr-o sală de
gimnastică, doar că de două ori pe atât. Funia este foarte
groasă ş� i aspră: taie mâinile celui care o trage — mâinile
tale. Da, tu tragi trăsura aceea î�n sus pe deal. Pantalonii
tăi sunt zdrenţ�ăroş� i, rupţ�i ş� i murdari. Aceasta este o ascen-
siune î�n picioarele goale ş� i tu nu ai niciun fel de tracţ�iune
care să te ţ�ină î�n echilibru. Transpiri. Funia î�ț�i vine peste
umăr ș� i î�ț�i taie pielea. Nu este uş� or.
Ceea ce face călătoria ș� i mai dificilă este greutatea
suplimentară a oamenilor care merg cu trăsura ta. Tu î�i
cari. Singurii oameni care se pot urca î�n trăsură sunt oa-
menii pe care tu î�i laş� i să urce. Dacă eş� ti deş� tept, î�i vei
alege pe cei care te vor ajuta să urci trăsura grea la deal.
Nu vrei să ai o căruţ�ă plină cu balast inutil. Nimeni altci-
neva nu poate trage trăsura î�n afară de tine. Tu eş� ti cel
care vrea să aibă succes. Tu eş� ti cel care are darul ş� i vizi-
unea. Pe cine ai î�n trăsura ta?
Oamenii te pot ajuta î�n ascensiunea ta, dar nu pot să
tragă de funie î�n locul tău. Cei pe care î�i cauţ�i tu sunt oa-
menii care au un picior peste margine, î�mping cu acesta ş� i
î�ncearcă să te ajute să urci trăsura pe deal. Ei nu sunt su-
ficient de puternici de unii singuri pentru a avea propria
trăsură, dar sunt î�ndeajuns de buni î�ncât î�i laş� i să te ajute
să-ţ�i duci trăsura î�n sus pe deal.
Ai câteva persoane î�n trăsură care au misiunea să
gătească ş� i să î�ţ�i aducă mâncare. Pe parcurs, dacă eş� ti
bărbat, s-ar putea să vrei să găseş� ti o femeie care va
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 129

coborî� din trăsură pentru a-ţ�i ş� terge fruntea, î�mpiedicând


sudoarea să-ţ� i intre î�n ochi. Ea ar trebui să fie dispusă
chiar să dea la o parte pietrele din calea ta. Ea te va î�ncu-
raja pe parcurs.
Noaptea, când ajungi să stai jos ş� i să te odihneș� ti spri-
jinit de o piatră, nu poţ�i să dai drumul trăsurii. Trebuie să
î�nfăş� ori funia î�n jurul taliei atunci când te î�ntinzi să te
odihneş� ti. Toţ� i ceilalţ� i sunt î�n continuare î�n trăsură.
Chiar ş� i atunci când dormi, trăsura ta este î�n continuare
grea. Soţ�iei tale î�i este permis să stea cu tine ca să-ţ�i ofe-
re puterea necesară ş� i tot ce î�ț�i mai trebuie astfel î�ncât
să î�ţ�i poţ�i continua călătoria a doua zi. Dar ea nu poate
să tragă funia. Ea te poate inspira, dar nu poate să tragă
funia. Î� ţ�i poate ş� opti cuvinte de î�ncurajare la ureche, dar
nu poate să tragă funia î�n locul tău. Funia aceea este a ta
ş� i numai a ta.
Oamenii din trăsura ta ar trebui să joace diferite ro-
luri care contribuie la succesul tău, altfel ce rost mai are
să-i tragi după tine? Trebuie să existe o persoană care să-ţ�i
numere banii. Trebuie să existe cineva care să-ţ� i ofere
consiliere. Problema faptului că î�i cari pe toţ�i î�n sus pe
deal este că unii nu contribuie cu nimic. Când văd că nu te
uiţ�i la ei, î�ş�i ridică piciorul ş� i pur ş� i simplu se lasă purtaț�i
de trăsură. Unii oameni au ajuns atât de pricepuţ�i la asta,
î�ncât au descoperit cum să stea î�n mijlocul trăsurii ş� i să
nu facă nimic altceva decât să fie purtaț�i de ea.
Am văzut multe persoane de succes cu ochii î�n la-
crimi când le-am î�mpărtăş� it această poveste. Le aminteş� -
te de greutatea inutilă pe care au cărat-o ş� i de persoanele
care i-au î�nsoț�it doar pentru a se plimba. De prietenii care
au profitat de generozitatea lor. Ş� i, î�n cel mai rău caz, de
130 Steve Harvey

partenerul sau partenera de viaț�ă ori de managerul care


a fugit cu banii lor.

CINE ESTE ÎN TRĂSURA TA?

Joel Osteen mi-a spus: „Dumnezeu i-a aş� ezat deja î�n calea
ta pe toţ�i oamenii care să te ducă spre visurile ş� i viziunile
tale; tot ce ai de făcut tu este să te debarasezi de cei
nepotriviţ�i.”
Pe cine ai î�n trăsura ta care nu te ajută să urci dealul?
Ai nevoie de oameni care î�ţ�i pot propulsa viziunea. Când
tragi o trăsură la deal, toţ�i cei aflaţ�i î�n ea trebuie să aibă
un rol valoros sau semnificativ. Dacă am o trăsură ş� i o fu-
nie veche, aş� vrea să am pe cineva care cel puţ�in noaptea
să coboare ş� i să pună puţ�in balsam de rufe pe funie ca să
o facă puţ�in mai uş� or de purtat. Poate cineva care are o
canistră de ulei va unge roţ�ile. Cineva se pricepe să repare
o roată ruptă. Cineva ş� tie să repare trăsura î�n cazul î�n
care vreun nit se slăbeş� te. E bine să ai cu tine oameni care
te pot ajuta î�n călătoria ta.

ADU ÎN TRĂSURA TA MODELE DE URMAT

Când î�ncepi să selectezi modele pe care să le urci î�n trăsu-


ra ta, asigură-te că ele î�ș�i modelează darul lor pentru tine.
Am văzut cum au fost făcute unele alegeri î�ngrozitoare
atunci când oamenii au selectat modele de urmat care au
preluat rolurile greş� ite. Poţ�i alege un bărbat care este un
om de afaceri strălucit, dar un soţ� î�ngrozitor. Ei bine, atâta
vreme cât este un model î�n afaceri, nu ai de ce să-ț�i faci
griji. Î� ţ�i recomand să identifici modele care î�ţ�i oferă
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 131

î�ndrumare ş� i î�nţ�elepciune pentru darul tău, pentru carie-


ra ta, pentru finanţ�ele tale ş� i pentru sănătatea ta.
Când alegi pe cineva să-ţ�i fie model, acesta ar trebui
să aibă un palmares de succes. Î�n plus, persoana model ar
trebui să dea dovadă de angajament î�n a le oferi recoman-
dări altora. Dacă excelezi î�ntr-un domeniu, nu î�nseamnă
că ai o energie care ar trebui imitată. S-ar putea să cunoș� ti
un om politic care a fost reales constant, strânge sume
mari de bani ş� i chiar face câteva lucruri bune. Dar dacă î�i
lipseş� te integritatea, de ce ai vrea să-i imiţ� i acţ� iunile?
Alcătuirea ta ar trebui să-ţ�i călăuzească selecț�ia modele-
lor tot atât de mult ca ș� i darul ş� i obiectivele tale.

ELIMINAREA BALASTULUI INUTIL

Mai departe, să vorbim despre tipurile de persoane pe


care nu le vrei î�n trăsura ta, pentru că reprezintă un ba-
last inutil.
Nu î�ţ�i poţ�i î�mpărtăş� i visul ş� i viziunea cu toată lumea.
Dacă le î�mpărtăş� eş� ti oamenilor visurile tale ş� i primul lu-
cru pe care î�l fac este să î�ncerce să-ţ�i spună că viziunea ta
nu va funcţ� iona, ar trebui să te disociezi imediat de ei.
Oamenii aceş� tia nu au viziune. Ei nu au suficientă intuiţ�ie
pentru a vedea că poate asta nu li se potriveş� te lor, dar că
ţ�i se potriveş� te ţ�ie. Tu nu ai nevoie să afli cum ceva nu va
funcţ�iona; tu ai nevoie să afli cum va funcţ�iona.
Renunț�ă la oamenii care stau î�n preajma ta doar pen-
tru folosul personal. Î�nainte să mă ataş� ez de cineva, î�mi
pun câteva î�ntrebări: oare angajarea acestei persoane î�mi
va face compania mai puternică? Asocierea mea cu aceas-
tă persoană mă face mai bun? Persoana aceasta deț�ine
132 Steve Harvey

informaţ�ii pe care eu nu le deț�in? Individul acesta contri-


buie cu un posibil venit? Dacă nu mă face mai bun sau mai
puternic, dacă nu contribuie cu nimic de valoare, de ce
mai stăm de vorbă? Ei bine, sigur vei avea o persoană cu
un motiv egoist. Liderii eficienţ�i ş� tiu că pentru a deveni
un lider bun trebuie să devii un servitor ș� i mai bun. Unii
oameni nu sunt nici măcar dispuş� i să-ţ�i fie de ajutor, dar
vin î�n preajma ta pentru a vedea ce pot obţ�ine de la tine.
Ei consideră că nevoile lor au prioritate î�n faț�a viziunii
tale pentru viitor. Aceea este o persoană periculoasă. Te
poate face să te simţ�i secătuit de energie.
Evită persoanele care au î�ntotdeauna o zi proastă. Î�n
mintea lor, nimic nu merge î�n favoarea lor. Ei duc o cam-
panie cronică de tip „vai ş� i-amar de mine”, pe care o lan-
sează constant, cu o dăruire completă. Genul acesta de
negativitate te goleș� te de entuziasm. Nu ai nevoie î�n fieca-
re zi de un discurs de genul „vai ş� i-amar de mine”.
Un alt tip de personalitate de care î�ţ�i recomand să te
distanţ�ezi î�l reprezintă oamenii aceia care trebuie să aibă
dreptate tot timpul. Ei se dau peste cap să aibă dreptate,
dar nu să fie neapărat ș� i corecţ�i. Cine are timp să se com-
plice cu această personalitate? Indiferent unde mergi,
această persoană nu va fi capabilă să te ducă î�ntr-acolo.
De asemenea, ar trebui să fii circumspect cu cei care
procrastinează mereu. Cei care au obiceiul să procrasti-
neze te vor trage î�n jos. Acţ�iunea este reţ�eta cea mai bună
pentru a avansa. Acţ�iunea va elimina plictiseala. Cei care
procrastinează sunt î�n aș� teptare, iar de multe ori ei cre-
ează ş� i mai multe scuze pentru a continua să aş� tepte: nu
este momentul potrivit; voi aş� tepta până este soare afară;
m-am trezit târziu; i-am sunat ş� i nu au răspuns la telefon;
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 133

nu mi-au răspuns la e-mail. Cei care procrastinează nu


merg nicăieri. Nu-i lăsa să-ţ� i î�ngreuneze călătoria spre
succes.
Ar trebui să-ţ� i trăieş� ti viaţ� a î�nconjurat de oameni
care gândesc la fel ca tine, care sunt î�nclinaț�i spre a-i ajuta
pe ceilalț�i ş� i care sunt recunoscători, oameni care î�ncear-
că să realizeze ceva ş� i care contribuie cu ceva î�n ecuaţ�ie.

Acţiuni de succes
Cine trebuie să plece… şi cum?

Numeş� te-i pe oamenii care se află î�n prezent î�n cercul tău
apropiat ş� i care trebuie să dispară — complet — ș� i nu
doar să se mute la periferia vieţ�ii tale. Cum vei face tran-
ziţ�ia cu ei, individual?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CAPITOLUL 11

Nu există om care să reușească


doar de unul singur

V oi fi sincer cu tine. Până de curând, eu chiar am


crezut că mă pot descurca î�n viaţ�a mea de unul
singur. Am fost crescut de doi părinţ�i puternici,
care m-au î�nvăţ� at că lumea nu-mi datorează nimic. Ei
mi-au spus că dacă vreau ceva, trebuie să-mi plec capul,
să rostesc o rugăciune ş� i să mă apuc de treabă. Am urmat
sfatul acesta î�ntocmai, iar viaţ�a mea a fost realmente o
reflexie a filosofiei „munceş� te din greu ş� i nu cere nimănui
nimic”. Î� n cea mai mare parte a vieţ� ii mele, strategia
aceasta a funcţ�ionat.
Dar nu câş� tigam cu adevărat. Munceam de două ori
mai mult pentru a obţ� ine doar jumătate din câș� tiguri.
Abia când am devenit mai umil, când am î�nceput să-i as-
cult realmente pe alț�i oameni de succes ş� i să-i urmăresc
cum lucrează unul cu altul, mi-am dat seama că se aplică
un set diferit de reguli.
Am î�nceput să recunosc ş� i să î�ntâlnesc persoane care
voiau să mă ajute, care voiau să facă afaceri cu mine ş� i
care chiar voiau să vadă că mă descurc bine.
136 Steve Harvey

Nu vreau ca tu să-ţ�i refuzi vreun lucru doar pentru că


eş� ti prea mândru sau prea î�ncăpăţ�ânat să-ţ�i dai seama că
Dumnezeu foloseş� te de multe ori alţ�i oameni pentru a te
ajuta să-ţ�i î�mplineş� ti destinul. Aceş� ti oameni sunt aseme-
nea unor cufere cu comori, care aş� teaptă î�n momente
strategice din călătoria ta pentru a-ţ�i furniza ceea ce î�ţ�i
trebuie. Singura cheie de care ai nevoie pentru a deschide
cufărul ş� i a te bucura de comoară este să ceri ce ai nevoie.
Orice lucru remarcabil pe care î�l facem î�n viaţ�ă presu-
pune daruri dincolo de ale noastre. Felul î�n care folosim
binecuvântările relaţ� iilor noastre este cheia pentru a
ajunge sus.
Pe măsură ce obţ�ii transferuri de-a lungul drumului
tău, trebuie să creezi legături cu alţ�ii, deoarece nu există
niciun bărbat ș� i nicio femeie care să reuș� ească doar de
unii singuri. Nimeni nu construieş� te singur ceva măreț� .
Nu este nimic greş� it î�n a te asocia cu altcineva. De multe
ori, oamenii ratează ocazii deoarece î�ncearcă să păstreze
totul pentru ei î�nş� iş� i. Priveș� te lucrurile î�n felul acesta —
poţ�i avea fie o prăjitură î�ntreagă micuț�ă, fie o jumătate
dintr-o prăjitură la tavă mare. Până la urmă, jumătate din
prăjitura la tavă mare î�nseamnă mult mai mult decât să
rămâi cu prăjitura micuț�ă doar pentru tine.
De asemenea, trebuie să î�nveț�i să recunoș� ti oamenii
care gândesc la fel ca tine, care se află pe aceeaş� i lungime
de undă cu tine. Parteneriatele î�ţ�i oferă o altă persoană cu
care să faci schimb de idei, iar asta te poate ajuta să pri-
veș� ti lucrurile dintr-un unghi la care nici măcar nu te-ai
gândit. Odată ce ai găsit un partener, acesta nu î�ţ�i va ră-
mâne neapărat partener pe viaţ�ă. Nu toţ�i cei care î�ncep
călătoria cu tine pot să meargă acolo unde mergi tu. Când
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 137

am î�nceput eu, am avut o mulţ�ime de parteneri, dar am


î�nvăţ�at repede că nu erau toţ�i capabili să meargă la nive-
lul următor alături de mine.

CONECTEAZĂ-TE CU ALŢI VISĂTORI

Eu sunt binecuvântat pentru că Dumnezeu a adus mereu


alţ� i visători î�n viaţ� a mea pentru a mă alimenta atunci
când nu mă puteam alimenta singur. Prima dată am î�nvă-
ţ�at despre conexiunea cu alţ�i visători la finalul primului
meu an la Universitatea de Stat din Kent, Ohio.
Eu ş� i Arsenio Hall am urmat cursurile Universităț�ii
din Kent î�n aceeaş� i perioadă ş� i î�mi amintesc când toată
gaş� ca noastră discuta ce urma să facem î�n timpul verii.
Cei mai mulţ�i dintre noi ochiserăm niș� te slujbe pe perioa-
da verii, dar Arsenio a spus: „Eu merg la Hollywood.” Noi
am râs de el, pentru că nu prea î�l î�nț�elegeam. Eu chiar am
spus: „Ce ai de gând să faci la Hollywood?” El nici măcar
nu a tresărit ș� i a spus doar atât: „Voi deveni celebru.” L-am
văzut urmând câteva cursuri de teatru, dar nu credeam că
este serios. Aş� a cum era de aş� teptat, totuş� i, Arsenio a plecat
la Hollywood î�n vara aceea, iar eu am ajuns să fiu exmatri-
culat din facultate.
După vara aceea, am uitat de visurile mele ş� i am î�n-
ceput să mă concentrez pe plata chiriei. Câş� tigam trei-
sprezece dolari pe oră la o slujbă pe care o detestam,
unde lucram de la miezul nopţ�ii până la ora opt dimineaț�a
î�n fiecare zi ş� i mă î�ntorceam acasă murdar ş� i extenuat.
Toţ�i prietenii mei terminaseră facultatea ş� i î�ş�i î�ncepuse-
ră vieţ�ile ş� i iată-mă ş� i pe mine lucrând prin fabrici, având
slujbe pe care abia le puteam păstra din cauza
138 Steve Harvey

reducerilor de personal. Mi-am dat seama că nu trăiam:


doar supravieţ�uiam.
Î�ntr-o noapte, câţ�iva ani mai târziu, stăteam pe mar-
ginea patului, mă uitam la televizor ş� i mă pregăteam să
plec la serviciu, când am auzit: „…ş� i din Cleveland, Ohio,
vi-l prezentăm… pe Arsenio Hall.” M-am uitat mai de
aproape la televizor ş� i bineî�nţ�eles că era chiar Arsenio, la
emisiunea Don Kirshner’s Rock Concert. Arsenio reuş� ise.
Era acolo, spunea glume ş� i devenise comediant, exact aş� a
cum spusese că va face. Ajunsese la Hollywood ş� i î�ş�i urma
drumul. Eu rămăsesem î�ncremenit, spunând „Uau!”. Am
î�nceput să-mi sun toţ�i prietenii, să-i trezesc ş� i să le spun
să pornească televizorul.
Când am ajuns la serviciu mai târziu î�n noaptea ace-
ea, î�mi tot spuneam: „Eu î�l ş� tiu pe tipul ăsta. El avea visuri
la fel ca mine. Dacă a avut un vis mare ş� i l-a realizat, aş�
putea ş� i eu la rândul meu să fac asta.” Nici până î�n ziua de
azi nu ş� tiu dacă Arsenio ş� tie că mi-a schimbat viaţ�a. Dar
am î�nvăţ�at că a te afla î�n preajma altui visător te poate
pune î�n miş� care când uiţ� i cum să visezi pentru tine
î�nsuţ�i.

SĂ CERI CEEA CE VREI

Nu există niciun om care să reuș� ească doar de unul sin-


gur. Ai nevoi de alţ�ii î�n jurul tău pentru inspiraţ�ie ş� i moti-
vaţ�ie. Ş� i sunt sigur că la un moment dat vei avea nevoie de
ei ș� i pentru resurse materiale sau pentru sfaturi. Oricum
ar fi, trebuie să fii destul de î�ndrăzneţ� ș� i să ceri. Eu nu am
avut mereu atitudinea asta. De fapt, ceea ce m-a î�ncurajat
să î�ncep să cer a fost faptul că mi-am dat seama că nu
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 139

aveam nimic de pierdut. De asemenea, nu aveam nimic de


dovedit ş� i nimic de care să î�mi fie ruş� ine, aş� a că nu mă
temeam să fiu refuzat. Faptul că am recunoscut asta prac-
tic mi-a dublat nivelul de î�ncredere. M-a î�ntărit să merg
î�nainte ş� i să cer. Nu ai idee cât de mulț�i oameni de succes
din jurul tău aş� teaptă să apară cineva ş� i să le ceară spriji-
nul sau sfatul.
Aş� fi putut să mă scutesc de o grămadă de neplăceri
dacă nu m-ar fi deranjat să le cer oamenilor lucruri. Habar
nu aveam cât de mulţ� i oameni stăteau pur ș� i simplu ș� i
aș� teptau să poarte o discuţ�ie cu mine, să se asocieze cu
mine. Pe Magic Johnson nu î�l deranjează să ia loc ş� i să
discute. Pe John Hope Bryant nu î�l deranjează să vorbeas-
că cu mine. Pe Tyler Perry nu î�l deranjează dacă discută.
Pe preş� edintele Statelor Unite nu î�l deranjează să vor-
bească. Marile agenţ�ii, cum ar fi William Morris Endeavor,
nu au probleme să stea de vorbă cu mine. Preş� edintele
NBC nu are probleme să stea de vorbă cu mine. Am fost
atât de preocupat să mă mândresc că eu nu cer nimic de
la nimeni, î�ncât aproape că am avut de pierdut.
Este î�n regulă să stai ş� i să faci brainstorming cu per-
soane care gândesc la fel ca tine ş� i să vorbeş� ti despre ce
se î�ntâmplă cu tine. S-ar putea să nu fie nevoie să ceri atât
de mult pe cât crezi. Doar simplul fapt că ai iniț�iat o con-
versaţ�ie ar putea să fie lucrul pe care l-au aş� teptat; poate
că această altă persoană caută pe cineva care vrea să facă
ceva, care este nerăbdător să î�nveţ�e ș� i să î�mpărtăş� ească,
iar acea conversaţ�ie iniţ�ială va duce la lucruri măreţ�e.
Păstrează asta î�n perspectivă; tot ce trebuie să faci este să
vorbeş� ti cu persoane care gândesc la fel ca tine ş� i î�ţ�i promit
că acestea nu vor avea vreo problemă să discute cu tine.
140 Steve Harvey

IDENTIFICĂ CEEA CE VREI

Cum te aş� tepţ�i să primeş� ti ce î�ţ�i trebuie dacă nu deschizi


gura ş� i nu ceri? Viaț�a noastră este o reflexie directă a co-
municării noastre. Dacă nu eş� ti dispus să-ţ�i comunici ne-
voile î� n faț� a angajatorilor, clienţ� i lor, partenerilor ş� i
membrilor familiei, nu î�i poţ�i î�nvinui că nu î�ţ�i dau ceea ce
î�ţ�i trebuie. Nu le ş� tii pe toate, nu cunoş� ti pe toată lumea ş� i
nu poţ�i face totul de unul singur.

DOAR PUTERE, FĂRĂ RUŞINE

Diferite studii de cercetare ilustrează cât de eficace este


să cerem ceea ce vrem. Studiile arată că, î�n cele mai multe
cazuri, oamenii le răspund afirmativ celor care cer ceea
ce vor, mult mai des decât se aş� teaptă lumea. Î�n plus, cele
mai multe solicitări par mai mari î�n mintea celui care le
formulează decât sunt pentru cei cărora le sunt cerute. Ai
î�nvăț�at, deci, lecț�ia? Faptul că ceri ceea ce vrei î�ţ�i asigură
o ş� ansă mai bună de a obţ� ine acel lucru decât dacă nu
ceri. Ș� i atunci, de ce nu sunt mai mulţ�i oameni care cer
ceea ce vor?
Un studiu efectuat de sociologul Annette Lareau a
arătat cum se raportează copiii din diferite medii econo-
mice la adresarea unor î�ntrebări. Copiii din medii î�nstări-
te ş� i cei din clasa de mijloc credeau că au dreptul să ceară
lucrurile pe care li se părea că le merită. Aproape că î�ş�i
impuneau să aibă ceea ce vor prin crearea unui sistem
valoric ș� i a unui obicei de a cere ceea ce voiau.
Pe de altă parte, ai oameni care au crescut ca mine,
î�ntr-un mediu î�n care erai considerat slab dacă nu ş� tiai
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 141

ceva. Ş� i asta ca să nu mai zic nimic despre ce î�nsemna să


ceri ceea ce î�ţ�i trebuie. Aş� a că de multe ori nu am făcut
asta pentru că nu voiam să ş� tie cineva că am nevoie de
vreun lucru. Mândria a fost cea care m-a î�mpiedicat să
obţ�in tot ce voiam, tot ce aveam nevoie ş� i tot ce meritam,
de fapt. Nu este vreo ruş� ine să nu ş� tii ceva, să nu ai ceva
sau să vrei ori să ai nevoie de ceva. Atât de mult din ceea
ce face diferenţ� a dintre o viaţ� ă bună ş� i o viaţ� ă grozavă
este la o solicitare distanţ�ă. Fără ruş� ine, ai acces la mai
multă putere.

CONSTRUIREA RELAŢIILOR

Deş� i există putere î�n a cere ceva, există de asemenea ș� i un


risc. Oamenii ar putea să refuze. Unii ar putea să facă pre-
supuneri pornind de la dorinţ�ele ş� i nevoile noastre, iar
alţ�ii ne-ar putea respinge pe noi ş� i î�ndrăzneala noastră de
a cere ceea ce vrem. Dar teama de aceste răspunsuri este
amplificată de o mie de ori atunci când toate interacţ�iuni-
le noastre cu oamenii sunt doar tranzacţ�ionale.
Dacă tu interacţ�ionezi cu oamenii doar atunci când ai
nevoie sau vrei ceva, ei î�ţ�i pot citi intenţ�iile de la o poș� tă.
Să ceri ceea ce vrei devine un proces total diferit atunci
când ai de-a face cu oamenii pe baza unor relaţ�ii cultivate.
Dar asta poate fi dificil pentru mulţ�i dintre noi. Nu vrem
să fim vulnerabili, iar construirea unor relaţ�ii autentice
necesită un nivel ridicat de deschidere. Dar fie că î�ncerci
să obț�ii capital pentru a lansa o afacere nouă sau î�ncerci
să-ţ�i convingi ş� eful că meriţ�i o mărire de salariu, o relaţ�ie
profesională adevărată poate să facă toată diferenţ� a.
Atunci când oamenii răspund unei solicitări, ei nu doar că
142 Steve Harvey

aprobă sau dezaprobă ceea ce le-ai cerut tu. De fapt, ei


evaluează ce părere au despre tine, riscul implicat ş� i pro-
fitul potenţ�ial. Cum î�ncepem să cerem ceea ce vrem?

Iată ş� ase principii care să te ajute să obţ�ii un răspuns


afirmativ.

1. SĂ ŞTII CÂT VALOREZI. Dacă nu î�ţ�i cunoş� ti valoa-


rea, tu permiţ�i altcuiva să o stabilească. Dar cu-
noaş� terea valorii tale nu este suficientă dacă nu o
comunici cu î�ndrăzneală. Dacă ai stabilit că valo-
rezi 150 000 $ pe an, trebuie să fii dispus să lupţ�i
să ajungi cât mai aproape cu putinţ�ă de valoarea
aceea. De fapt, ar trebui să fii pregătit să ceri mai
mult de 150 000 $, pentru a-ţ�i lăsa loc de negocie-
re până la valoarea pe care o vrei. Ca î�n cazul ori-
cărei solicitări, s-ar putea să nu obţ�ii exact ce vrei.
Cu toate acestea, când î�ţ�i cunoş� ti valoarea ş� i lupţ�i
pentru ea î�ntr-o manieră profesionistă, î�ţ�i garan-
tez că vei pleca de la negocieri cu mai mult decât
dacă nu ai fi cerut nimic.
2. SĂ RECUNOŞTI CE MERIŢI. Prea mulţ� i oameni
— mai ales femeile — î�ş�i lasă dorinţ�ele ş� i nevoile
la coada listei, spre folosul tuturor celorlalţ�i. Nu
este nimic nobil î�n a-ţ�i refuza ţ�ie î�nsuţ�i viaţ�a care
î�ţ�i era menită, doar pentru a face pe plac altcuiva.
Asta nu î�nseamnă că nu facem compromisuri pen-
tru oamenii pe care î�i iubim sau pentru cei î�mpre-
ună cu care construim afaceri. Dar dacă nevoile
tale sunt î�ntotdeauna lăsate î�n aş� teptare, trebuie
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 143

să iei o pauză ş� i să-ţ�i restabileș� ti priorităț�ile pen-


tru valorile ş� i angajamentele tale. Atenţ�ie: ai grijă
să nu confuzi lucrurile pe care le meriţ�i, adică cele
pentru care munceş� ti, cu sentimentul că ceva ţ�i se
cuvine î�n mod automat, adică lucruri pe care le
vrei, dar pentru care nu ai muncit.
3. SĂ SPECIFICI DETALIILE. Este important să spe-
cifici cât mai multe detalii când e vorba despre
ceea ce vrei ş� i ce ai nevoie. Eş� ecul de a comunica
ce î�ţ�i trebuie î�ț�i va creș� te frustrarea ş� i va mări inter-
valul de timp necesar pentru a obţ�ine succesul.
4. SĂ NU PRESUPUI NIMIC. Oamenii nu pot citi gân-
durile. Nu mă interesează cât de bine cunoş� ti pe
cineva. Să nu presupui niciodată că această per-
soană ş� tie ce vrei sau ce î�ţ�i trebuie. Chiar dacă tu
crezi că „ar trebui” să ş� tie, fii cât mai clar cu putin-
ţ�ă referitor la nevoile tale, î�ncă de la î�nceput.
5. SĂ ÎŢI COMUNICI VALORILE. Fii ferm î�n privinţ�a
lucrurilor pe care le susţ�ii ş� i pe care nu le susţ�ii.
Cel mai rapid drum spre frustrare este eş� ecul de
a-ţ�i comunica sistemul de valori. Asta poate să fie
dificil atunci când ai nevoie urgentă de ceva. Dar
nu fi o persoană care poate fi cumpărată cu uş� u-
rinţ�ă. Nu-ţ�i compromite standardele.
6. SĂ RECUNOŞTI CĂ „NU” NU ESTE O RESPINGERE.
Banca, ş� eful tău ş� i chiar ş� i partenerul tău de viaț�ă
nu î�ţ�i vor spune î�ntotdeauna „da”. Este posibil ca ei
să nu î�ţ�i poată da ceea ce vrei. Fă tot ce poţ�i pentru
a privi situaţ�ia din toate unghiurile, nu doar din
144 Steve Harvey

unghiul tău, î�nainte să î�ntrerupi o relaţ�ie, să refuzi


o ocazie sau să iei o decizie definitivă.

Darul tău aş� teaptă ca tu să lupţ�i pentru ceea ce vrei.


Atunci când clădeş� ti o lume care arată aș� a cum vrei tu, î�i
oferi darului tău mai mult spaţ�iu să se dezvolte. Ai ajuns
prea departe acum pentru a ţ�ine un discurs foarte bun
despre ceea ce vrei fără să ceri î�nsă ceea ce vrei. Cel mai
rău lucru care se poate î�ntâmpla este ca cineva să te refu-
ze. Cel mai bun lucru care se poate î�ntâmpla când ceri
ceea ce vrei este să… Obţ� ii Ceea Ce Vrei ş� i Ceea Ce Î� ţ�i
Trebuie.

Acţiuni de succes

Enumeră trei lucruri pe care le vrei ş� i pe care nu le-ai


cerut niciodată:
1. ________________________________________________________
________________________________________________________
2. ________________________________________________________
________________________________________________________
3. ________________________________________________________
________________________________________________________

De ce nu ai cerut aceste lucruri?


1. ________________________________________________________
________________________________________________________
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 145

2. ________________________________________________________
________________________________________________________
3. ________________________________________________________
________________________________________________________

Identifică trei persoane cărora ar trebui să le ceri ceva.


1. ________________________________________________________
________________________________________________________
2. ________________________________________________________
________________________________________________________
3. ________________________________________________________
________________________________________________________
PARTEA A TREIA

Maximizarea darului tău


CAPITOLUL 12

Măsurătorile comparative

Î� n copilărie, î�n Cleveland, am fost boxer. Iubeam la ne-


bunie sportul acesta când eram mic ş� i î�l iubesc ş� i
acum. Orice adevărat entuziast al boxului î�ţ�i poate
spune despre „Măsurătorile comparative”, aceasta fiind o
analiză î�naintea unui meci care arată măsurători detaliate
pentru fiecare luptător. Când urmăreş� ti măsurătorile com-
parative la televizor, cifrele includ de obicei vârsta fiecărui
boxer, greutatea, î�nălţ�imea ş� i lungimea braţ�elor. Pe vremuri,
se măsurau de asemenea bicepsul, pieptul, talia, coapsa, gâ-
tul, gamba ş� i chiar ş� i glezna. Chiar dacă probabil că noi doi
nu putem să î�nț�elegem mare lucru din toate numerele ace-
lea, adevăraţ�ii analiş� ti de box pot identifica punctele forte
ş� i slăbiciunile î�nainte să fie lansat vreun pumn.

CUNOAŞTE-ŢI ADVERSARUL

Una dintre cele mai mari partide din istoria boxului a fost
„The Rumble in The Jungle” (Bătălia din junglă) din 1974,
î�ntre campionul neî�nvins de la categoria grea George
Foreman ş� i fostul campion de la categoria grea Muhammad
Ali. Lupta a avut loc î�n Kinshasa, Zair (azi, Republica
150 Steve Harvey

Democrată Congo) ş� i aproape toţ�i experţ�ii au prezis că


tânărul, robustul ş� i puternicul campion î�l va î�nvinge pe
fostul campion mai bătrân, mai exuberant, dar mai slab.
Ali ş� tia mai bine decât oricine care î�i erau punctele
forte ş� i slăbiciunile. Ş� tia că nu poate să lovească mai tare
decât Foreman ş� i ş� tia că dansul său tipic din ring nu avea
să aibă asupra lui Foreman acelaş� i impact pe care î�l avu-
sese asupra boxerilor anteriori, cu abilităț�i diferite. Ali a
evaluat capacităţ� ile oponentului său ş� i s-a uitat la ele
comparându-le cu ale sale. Folosindu-se de ceea ce a aflat,
el a elaborat o strategie pe care nu o mai î�ncercase nicio-
dată până atunci. Î�n cea mai mare parte a celor opt runde,
Ali s-a sprijinit cu spatele î�n corzi, dându-i voie lui
Foreman să lanseze lovituri care necesitau un efort major,
dar produceau daune minime. � n alte momente, Ali se
apropia de Foreman, se sprijinea pe el, astfel î� n cât
Foreman să î�l ț�ină, ş� i î�i aplica lovituri scurte la faţ�ă. Până
î�n runda a opta, Foreman era slăbit pentru că î�ş�i risipise
energia dând lovituri ş� i pentru că î�ncasase loviturile scur-
te ale lui Ali. Ali l-a făcut knock-out pe Foreman î�n repriza
aceea ş� i i-a uluit pe mulţ�i din lumea boxului.
Ali nu era cel mai puternic boxer din ziua aceea. Dar el
era boxerul care realizase o mai bună evaluare comparati-
vă a abilităţ�ilor. Tu trebuie să adopţ�i exact această atitudi-
ne mentală atunci când cauț�i noi oportunităţ�i, noi mutări
î�n carieră ş� i chiar noi relaţ�ii. Exact ca î�n box, ceea ce consti-
tuie o slăbiciune contra unui boxer poate să fie un punct
forte î�mpotriva altuia. Când te uiț�i pe lista aptitudinilor
tale, care sunt potenţ�ialele tale avantaje ş� i dezavantaje?
Dacă ai aptitudini dezvoltate î�n comunicare, adminis-
trare de proiecte ş� i team building, dar ai slăbiciuni î�n
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 151

buget ş� i finanţ�e, este improbabil ca aptitudinile tale să se


potrivească bine pentru o poziţ� ie de director financiar
contabil. Pe de altă parte, dacă te pricepi la tehnologie ş� i
design digital, aptitudinile tale s-ar putea alinia bine pen-
tru postul de director tehnologic. Asigură-te că î�ţ�i cunoş� ti
suficient de bine oportunitatea, relaţ�ia sau locul de muncă,
pentru a le putea evalua cerinţ�ele î�n funcț�ie de aptitudini-
le tale, astfel î�ncât să faci o treabă de milioane.

SUCCESUL NECESITĂ CEL MAI BUN


EFORT AL TĂU

Nu poţ�i să faci tot posibilul atunci când nu ş� tii ce e posibil


î�n cazul tău. E important să-ț�i cunoș� ti punctele forte ş� i
slăbiciunile, pentru că trebuie să î�nveţ�i cum să-ţ�i maximi-
zezi victoriile ş� i să-ţ�i minimizezi pierderile. Să î�nfrunț� i
provocările vieţ�ii, afacerilor, muncii, sănătăţ�ii ş� i familiei
î�nseamnă că va trebui să î�ncasezi ş� i să aplici o mulţ�ime de
lovituri. Faptul că eş� ti sincer î�n legătură cu slăbiciunile
tale te va pune î�ntr-o postură î�n care vei î�ncasa mai puţ�ine
lovituri ş� i vei minimiza ş� ansele de a fi scos de pe drumul
tău spre succes.
Până la urmă, fiecare dintre noi are capacitatea fie de
a evolua ş� i de a deveni mai puternic, fie de a rămâne inert
ş� i de a deveni mai slab. Atunci când ş� tii ce faci bine, poţ�i
elabora o strategie pentru dezvoltare. Toate aceste lu-
cruri sunt posibile cu puţ�ină muncă, dar niciunul dintre
ele nu se poate produce dacă nu-ţ�i faci timp pentru a-ţ�i
afla punctele forte ş� i a-ţ�i recunoaş� te slăbiciunile.
152 Steve Harvey

CUM SĂ-ŢI CUNOŞTI PUNCTELE FORTE


ŞI SLĂBICIUNILE

Evaluarea punctelor forte ş� i a slăbiciunilor tale nu este un


proces emoţ�ional. Este mai degrabă un moment bun pen-
tru a-ţ�i cataloga aptitudinile. Să ș� tii să diferenț�iezi ceea ce
faci bine de ceea ce î�ncă mai trebuie să î�mbunătăț�eș� ti te va
ajuta să-ţ�i identifici aptitudinile ş� i trăsăturile personale.
Pe măsură ce vei î�ncepe această vânătoare de comori
pentru a-ţ�i scoate la lumină calităţ�ile, iată zonele î�n care
ai putea î�ncepe să î�ţ�i cauţ�i punctele forte ş� i slăbiciunile.

• APTITUDINI BAZATE PE CUNOAŞTERE: Aceste


aptitudini includ diplome de studii, limbi cunos-
cute, know-how tehnic, aptitudini specifice unui
anumit domeniu sau competenţ�e manageriale, pe
care le-ai obţ�inut prin educaț�ie sau prin experien-
ţ�ă profesională.
• APTITUDINI TRANSFERABILE: Aceste aptitu-
dini includ trăsături cotidiene pe care le poţ�i adu-
ce cu tine î�n orice situaţ�ie, cum ar fi aptitudini de
comunicare, cunoș� tinț�e financiare, expertiză î�n
relaţ�iile cu clienţ�ii, aptitudini de leadership, apti-
tudini de rezolvare a problemelor ş� i experienţ�ă î�n
managementul de proiect.
• APTITUDINI DE CARACTER: Trăsături cum ar fi
onestitatea, punctualitatea, munca dedicată, sta-
tornicia ş� i î�ncrederea sunt caracteristici grozave
care î�ț�i vor fi de folos atât î�n plan personal, cât ş� i
profesional.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 153

Î�n primul rând, hai să aruncăm o privire la relaţ�iile


tale personale ş� i profesionale. Care sunt aptitudinile pe
care le dovedeş� ti î�n relaţ�iile interpersonale? Eş� ti un bun as-
cultător? Ș� tii să-i î�ncurajezi pe ceilalț�i? Acum gândeş� te-te la
aspectele pe care le mai poț�i î�mbunătăţ�i. Ai putea fi mai
răbdător? Trebuie să mai lucrezi la capacitatea ta de a
face compromisuri?
Mai departe, să ne concentrăm asupra carierei tale
profesionale. Care sunt aptitudinile de care ai avut nevoie
pentru a-ţ�i face treaba bine? Care sunt aptitudinile la care
angajatorii tăi ţ�i-au dat punctaje mari î�n timpul evaluări-
lor de performanţ�ă? Care au fost aspectele marcate pen-
tru dezvoltare ş� i î�mbunătăţ�ire continuă?
Acum că ai o listă de aptitudini î�n aceste două zone
majore, vreau să identifici ce tip de aptitudine este fiecare
(spre exemplu, bazată pe cunoaş� tere, transferabilă sau de
caracter). Notează dacă este un punct forte sau o slăbiciu-
ne ş� i clasifică fiecare element după cum urmează:
Superior, Bun, Competent ş� i Necesită î�mbunătăţ�iri. Pentru
a-ţ�i putea forma o idee despre cum să-ţ�i evaluezi aptitudi-
nile, am inclus propriile mele „Măsurători comparative”
î�n tabelul de pe pagina următoare.
154 Steve Harvey

MĂSURĂTORILE COMPARATIVE
PERSONALE ALE LUI STEVE

Aptitudine Tip Punct forte Grad


(PF) sau slă-
biciune (S)
Comunicare Transferabilă PF Superior
Marketing Bazată pe PF Superior
cunoaș� tere
Crearea de relaț�ii Bazată pe S Necesită
internaț�ionale cunoaș� tere î�mbunătăț�iri
Ascultare De caracter PF Bun
Stabilirea unui Transferabilă S Competent
buget

Această autoevaluare î�ţ�i va oferi o imagine onestă a


propriei tale persoane. Dar î�nainte să-ţ�i completezi tabe-
lul, nu uita următorul lucru: trebuie să-ț�i realizezi evalua-
rea plecând de la locul î�n care te afli astăzi. Nu fi excesiv
de critic din cauza slăbiciunilor din trecut ş� i nu subevalua
punctele forte î�n cazul î�n care te-ai dezvoltat î�n mod clar
î�n anumite domenii.
Care sunt aptitudinile tale?

MĂSURĂTORI COMPARATIVE PERSONALE

Aptitudine Tip Punct forte (PF) sau Grad


slăbiciune (S)
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 155

FOLOSEȘTE-TE DE UN OBSERVATOR
EXTERN

Evaluarea ta personală este importantă, dar ai nevoie ș� i


de o perspectivă din exterior. Poate ar fi bine să iei î�n cal-
cul angajarea unui instructor specializat î�n dezvoltarea
afacerilor, care să-ţ�i evalueze aptitudinile. Dacă asta nu
este posibil, i-ai putea cere unui vechi coleg sau unui pri-
eten de î�ncredere să-ţ� i evalueze obiectiv aptitudinile.
Dacă există un grup de persoane pe care te poţ�i baza î�n
cercul tău apropiat, ai putea să iei î�n calcul ca o persoană
să-ţ�i facă evaluarea personală, iar o alta să-ţ�i facă evalua-
rea profesională. Iată trei lucruri pe care să le ai î�n vedere
atunci când vei î�ncepe să lucrezi cu observatorul tău
exterior:

1. FII DESCHIS. Feedbackul cu observatorul tău ex-


terior va fi mai eficient dacă poţ�i să laș� i la o parte con-
vingerile tale ş� i să auzi ce are de spus observatorul.
2. CONTROLEAZĂ-ŢI EMOŢIILE. Observatorul tău
poate să descopere ceva care să atingă o coardă
sensibilă. Nu te î�nchide când auzi ceva incomod.
Rămâi prezent ş� i utilizează această conversaţ�ie ca
pe o oportunitate de a î�nvăţ�a ş� i a te dezvolta.
3. ASCULTĂ CU MINTEA, NU CU INIMA. Identifică
zonele î�n care punctele forte ş� i slăbiciunile tale î�ţ�i
afectează viaţ� a, î�n feluri la care nu te-ai gândit
până acum.
156 Steve Harvey

GESTIONAREA PUNCTELOR FORTE ŞI


ÎNDREPTAREA SLĂBICIUNILOR

Există caracteristici ale punctelor tale forte ş� i ale slăbiciu-


nilor tale pe care trebuie să le î�nţ�elegi pentru a-ţ�i asigura
succesul.
Amplifică-ț�i punctele forte:

• FII ÎNCREZĂTOR, DAR NU AROGANT. Cunoaş� te-ţ�i


punctele forte ş� i foloseș� te-le î�n avantajul tău. Fii
suficient de î�ncrezător pentru a-ţ�i folosi aptitudinile
la oportunităţ�i care î�ţ�i aduc progres ş� i dezvoltare.
Totuş� i, până ş� i punctele tale forte au limite.
Cunoaş� te-ţ�i limitările ş� i gestionează-le bine.
• RĂMÂI PREGĂTIT DE LUPTĂ. Floyd Mayweather
Jr. nu este î�ntotdeauna cea mai populară persoa-
nă, dar se remarcă prin faptul că este aproape
î�ntotdeauna la greutatea de luptă. Majoritatea bo-
xerilor trebuie să se antreneze luni î�ntregi pentru
a ajunge la greutatea de luptă. Î�n mod similar, tu
trebuie să lucrezi î�n mod constant la punctele tale
forte. Educaţ�ia continuă, pregătirea suplimentară
ş� i lectura tuturor materialelor care-ţ�i cad î�n mână
nu doar că î�ţ�i vor menţ�ine aptitudinile ascuț�ite;
acestea te vor ajuta de asemenea să te dezvolţ�i.
• DEZVOLTĂ-TE SAU MORI. Dacă nu î�ţ�i dezvolţ� i
alte puncte forte, adversarii tăi vor ş� ti î�ntotdeauna
ce alegeri vei face. Fă o schimbare, î�nvaţ�ă ş� i stăpâ-
neş� te alte aptitudini ş� i aplică-le strategic, astfel
î�ncât să te menţ�ii î�naintea pieţ�ei ş� i a domeniului tău.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 157

Lucrează la slăbiciunile tale:

• PROTEJEAZĂ-ŢI SLĂBICIUNILE. La fel ca Ali, nu


trebuie să-ţ� i expui slăbiciunile. Aminteş� te-ţ� i să
identifici oportunităţ�i care se adresează puncte-
lor tale forte.
• ALEGE-ŢI SLĂBICIUNILE. Slăbiciunile sunt un
dezavantaj doar dacă le permiţ�i tu să fie. Î�ncheie
parteneriate cu oameni al căror punct forte este
slăbiciunea ta. Î�nvaţ�ă de la ei ş� i lucrează la aspec-
tul acela, astfel î�ncât să poţ�i deveni mai puternic.
• DEZVOLTĂ-TE SAU MORI. Dacă rămâi la fel, duș� -
manii tăi vor ş� ti unde să te atace. Continuă să te
dezvolţ�i, astfel î�ncât chiar ș� i zonele care au nevoie
de î�mbunătăţ�iri să poată fi bunuri valoroase.

Cunoaş� terea punctelor forte ş� i a slăbiciunilor tale


face, fără î�ndoială, diferenţ�a î�ntre succesul ş� i eş� ecul tău.
Evaluează-ţ�i aptitudinile ş� i elaborează o strategie pentru
ca aptitudinile tale să fie î�ntotdeauna utilizate pentru
progresul tău.

Acţiuni de succes

Care sunt punctele forte asupra cărora vrei să te concen-


trezi pentru următoarea ta oportunitate, pentru următo-
rul loc de muncă sau următoarea relaţ�ie?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
158 Steve Harvey

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Care sunt trei oportunităţ� i la care î�ţ�i poţ� i conecta


aptitudinile?
1. ________________________________________________________
________________________________________________________
2. ________________________________________________________
________________________________________________________
3. ________________________________________________________
________________________________________________________

Care ar fi o slăbiciune pe care vrei să o î�ndrepț�i ş� i cum


vei face asta?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CAPITOLUL 13

Nu te teme niciodată să te reinventezi

U n lucru care m-a ajutat de-a lungul î�ntregii mele


cariere a fost disponibilitatea mea totală de a
mă reinventa. Când am fost gazda emisiunii
Celebration for Gospel, timp de treisprezece ani, asta a re-
prezentat o î�ntoarcere la 180 de grade, după ce am fost
unul dintre primii Regi ai Comediei. Mi-am folosit ex-
perienţ� a copilăriei mele petrecute î�n mare parte la bise-
rică pentru a prezenta Celebration of Gospel, care m-a
propulsat apoi spre diverse categorii de oameni.
Disponibilitatea mea de a mă reinventa din nou de la
spectacole solo la a face parte dintr-un spectacol de tur-
neu cu un grup de bărbaţ�i mi-a deschis uş� a pentru filmul
The Original Kings of Comedy (Regii comediei), care m-a
propulsat apoi la nivel naţ�ional. După aceea, la solicitarea
editurii HarperCollins, am primit o ofertă să scriu prima
mea carte. Nu mi-am propus niciodată să devin scriitor,
dar m-am eliberat de teama aceea ş� i cartea care a rezultat
a devenit un mare succes. Popularitatea cărț�ii Act Like a
Lady, Think Like a Man (Poartă-te ca o doamnă, gândeşte
ca un bărbat) a făcut ca Fremantle-Media să vină la mine
ş� i să spună: „Tu eş� ti foarte popular î�n rândul femeilor. Noi
160 Steve Harvey

avem o emisiune concurs la care ne-ar plăcea să contri-


bui.” Aş� a s-a născut ideea ca eu să prezint Family Feud.
Dintotdeauna mi-am dorit să realizez un talk show
nocturn, dar după succesul meu cu Family Feud, NBC ş� i
Endemol m-au abordat zicându-mi: „Avem un proiect de
zi pentru tine.” Am scăpat de teama de programele de te-
leviziune din timpul zilei ş� i m-am lansat î�n realizarea pro-
priei mele emisiuni. Disponibilitatea mea constantă de a
mă reinventa m-a ajutat să nu mă blochez î�ntr-o rutină ș� i
să nu î�mi doresc un singur lucru toată viaţ�a mea.
Schimbarea vine î�n viaţ�a fiecărei persoane. Poţ�i fie să
reacţ�ionezi la ea, fie să participi la ea. Eu am ales să parti-
cip la toate schimbările din viaţ� a mea. Dacă î�ţ�i trăieş� ti
viaţ�a reacţ�ionând la schimbare, eş� ti î�ntr-o situaţ�ie proas-
tă. Alegerea mea este să fiu proactiv ş� i să iau parte la
schimbare. Chiar cred că asta a contribuit enorm la succe-
sul meu. Cu cât eş� ti mai dispus să accepţ�i schimbarea ş� i să
faci parte din schimbare, cu atât vei obţ� ine mai mult
succes.

MAXIMIZAREA EXPERIENŢELOR TALE

Să-ț� i diversifici darurile î�nseamnă de asemenea să ş� tii


cum să foloseș� ti alte experienţ�e din viaţ�a ta. Cei mai mulţ�i
dintre noi avem doar un singur talent. Talentul meu este
acela de a lua informaţ�ia ş� i de a o transfera imediat pe alte
tipuri de platforme. Ş� tiu cum să iau informaţ� ia ş� i să o
transform î�n comedie, inspiraţ�ie, motivaţ�ie sau î�ndruma-
re. Cândva, am crezut că singurul meu talent era să trans-
form informaţ� ia î�n comedie. Totuş� i, pe măsură ce am
î�naintat î�n vârstă, experienţ�ele mele mi-au arătat că pot
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 161

să iau informaţ�ia aceea ş� i să o transform î�n multe moduri


ş� i, făcând asta, devin o persoană care inspiră, care î�mpăr-
tăş� eş� te ş� i care motivează.
Dacă eş� ti coafeză, darurile tale te pot conduce spre
susţ�inerea sau conducerea unor seminare la o ş� coală de
coafură sau spre crearea de produse pentru păr sau spre
găzduirea propriei emisiuni de televiziune despre coafu-
ră. Nu se ş� tie niciodată. Trebuie doar să rămâi deschisă la
diversificarea darului tău.
Hai să-ț�i explic î�n detaliu cu ajutorul prietenului meu
Earvin „Magic” Johnson. Magic este unul dintre cei mai
mari jucători de baschet ai lumii. Dar eu nu cred că darul
său este să joace baschet. Cred că darul său este să creeze
o legătură cu oamenii, î�ntr-un mod î�n care puţ�ini o pot
face. Baschetul a fost un talent. Ceea ce a făcut Magic î�n
afara terenului este darul său — î�ntărirea comunităţ�ilor
prin resurse ş� i comerţ� , convingând oamenii potriviţ�i să
creadă î�n viziunea lui. Talentul lui l-a pus î�n postura de
a-ş� i exercita darul. Urmărindu-l pe Magic cum î�ș�i gestio-
nează cariera post-baschetbalistică, î�ţ�i dai seama că omul
acesta poate să vorbească cu oricine, din orice mediu so-
cial, ş� i să î�l facă să creadă că ideea sa este posibilă. Acesta
este adevăratul său dar, iar genul de relaţ�ii de afaceri ş� i
personale pe care a fost capabil să le creeze graț�ie acestui
dar au eclipsat cu mult talentul său extraordinar la bas-
chet. Atunci când î�ţ�i iei angajamentul pentru excelenţ�ă,
chiar ş� i un talent te poate duce î�n locuri uimitoare.
Sinbad era un tip pe care î�l respectam cu adevărat
când mi-am î�nceput cariera de comediant. Î�mi amintesc
cum mi-a spus î�ntr-o seară că era î�n stare să scoată 50 000$
pe săptămână la câteva dintre cluburile unde avea
162 Steve Harvey

spectacole. La vremea aceea, eu credeam că stau bine câş� -


tigând doar 500$ pe săptămână, dar când am auzit de
sumele de bani de care Sinbad putea să dispună, mi-am
impus ca obiectiv să câş� tig ș� i eu acele sume, ba chiar mai
mult. Î�nsă incapacitatea mea de a prinde la toate tipurile
de public nu avea să mă aducă mai aproape de cecul acela
de 50 000$. Trebuia să-mi perfecţ�ionez aptitudinile, să-mi
studiez meseria ş� i să î�nvăţ� cu adevărat ce se petrece î�n
lume ca să pot crea genul de glume care să-mi permită
să-mi î�mpărtăş� esc darul cu mai multe tipuri de public.
Nu î�nseamnă că faci un compromis dacă î�ţ�i extinzi
darurile ş� i talentele pentru a fi atractiv î�n faț�a unui public
mai larg sau pe o scenă mai mare. Cu cât eş� ti mai deschis,
cu atât mai repede î�ţ�i vei realiza visurile. Atunci când î�n-
cerci să atingi toate posibilităţ�ile vieţ�ii tale, este necesară
o viziune vastă. Nu putem lăsa gândurile mărunte să in-
terfereze cu recompensele noastre. Păş� eş� te î�n afara zonei
tale de confort ş� i î�ncearcă ceva nou, ceva aventuros, atunci
când î�ţ�i foloseș� ti darul.
Biblia spune: „Eu am venit ca viaţ�ă să aibă ş� i din bel-
ş� ug să aibă.” Nu spune nicăieri î�n versetul acela: „Eu am
venit pentru ca tu să ai o viaţ�ă comodă, sigură, ermetică ș� i
care î�i face pe toţ�i fericiţ�i.”

Diversificarea darului tău î�ţ�i oferă ocazia de a cunoaș� te


oameni cu care nu ai fi putut să realizezi o legătură până
atunci. Există binecuvântări pe care Dumnezeu le are
doar pentru tine, dacă ai credinţ�a să î�ţ�i duci darul la nive-
lul următor.
Î�n 2009 când am scris Act Like a Lady, Think Like a
Man (Poartă-te ca o doamnă, gândeş� te ca un bărbat), eu
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 163

î�mi diversificam darul. Trebuie să î�nvăţ�ăm să visăm mai


presus de circumstanţ�ele noastre trecute ș� i prezente,
pentru a crea o perspectivă mai largă, care ne va inspira
să mergem î�nainte.

SCUFUNDAT, DAR NU BLOCAT

Un grup de muzicieni de care sunt realmente mândru î�n


clipa de faț�ă este The Roots. Dacă nu urmăreş� ti noua emi-
siune Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ratezi ş� ansa de
a vedea una dintre cele mai tari trupe din ţ�ară făcându-ş� i
numărul î�n fiecare seară. Ce î�mi place mie la The Roots
este că această trupă s-a lansat î�n Philadelphia, ca un grup
de hip-hop live. Dar când te uiț�i la The Tonight Show, ei
cântă cu toată lumea, de la Nas ş� i U2, până la Steven Tyler
ş� i Willie Nelson. The Roots este o formaţ�ie care î�n mod
clar s-a hrănit cu hip-hop ş� i cu tradiţ�iile muzicii soul, dar
tipii aceş� tia n-au rămas blocaţ�i acolo. Formaţ�ia aceasta î�ş�i
apreciază î�n mod clar rădăcinile (joc de cuvinte intenţ�io-
nat)*, dar membrii trupei nu ș� i-au lăsat trecutul să-i ţ�ină
blocaţ�i î�ntr-o singură viziune pentru viitorul carierei lor.
Bineî�nţ�eles, nu vreau ca tu să arunci pe fereastră vreuna
din tradiţ�iile, moş� tenirile sau aptitudinile care au venit
î�mpreună cu darul tău. Setul acesta unic de trăsături este
ceea ce î�ţ�i face darul diferit de al tuturor celorlalţ�i. Deş� i ar
trebui să-ţ�i faci timp pentru a-ţ�i accentua darul î�n toate
tehnicile ş� i trucurile meseriilor pe care le-ai î�nvăţ�at de-a
lungul anilor, nu rămâne blocat acolo. Nu vreau să cazi î�n
capcana de a ş� ti să faci un tort de nuntă doar î�n felul î�n
care te-a î�nvăţ�at mama ta atunci când ai î�nceput să o ajuț�i

* The Roots înseamnă „rădăcinile” (n.tr.)


164 Steve Harvey

î�n cofetăria ei, î�n 1985. Ş� tiu că tu cânţ�i excelent la chitară


cu formaţ�ia ta sâmbătă seara, dar nu lăsa să-ţ�i scape oca-
zia de a î�nvăţ�a cum să cânţ�i la o chitară acustică pentru o
petrecere de ieş� ire la pensie î�n timpul săptămânii. Cine
ş� tie? Petrecerea aceea de pensionare ar putea să fie mai
animată decât recitalul tău de sâmbătă seara dacă alegi
cântecul potrivit.
�mi place regretatul comediant Richard Pryor. Probabil
că pot cita majoritatea segmentelor de pe albumele sale po-
pulare de comedie, dar a rămâne fixat pe Pryor nu este
genul de talent de comedie care să mă facă să fiu invitat să
prezint Celebration of Gospel. Să faci ceva ce provoacă râsul
unei mame care merge la biserică este diferit de a amuza
o mulţ�ime î�ntr-un club de comedie î�ntr-o vineri seară.
Î�n 2006, când am realizat emisiunea mea specială de
comedie Don’t Trip…He Ain’t Through with Me Yet!, acesta
a fost unul dintre primele mele spectacole ț�inute î�n faţ�a
unui public predominant creş� tin. M-am rugat la Dumnezeu
să nu fac vreo gafă ş� i să î�njur î�n faţ�a acestor oameni cuvi-
oș� i. El m-a binecuvântat cu un material bogat ş� i amuzant
care a fost potrivit pentru publicul acela ş� i nu numai.
Rădăcinile mele nu s-au schimbat, doar materialul meu.
Nu lăsa mediul din care provii să devină o limitare.
Cei mai deş� tepţ�i tipi din afaceri iau ce e mai bun din ce au
î�nvăţ�at de la părinţ�ii, mentorii, colegii ş� i ş� efii lor ş� i folosesc
asta pentru a clădi mai departe. Nu vei auzi niciodată un
inovator ca Bill Gates, Warren Buffett sau Oprah Winfrey
spunând: „Noi procedăm î�n felul acesta pentru că aş� a s-a
procedat dintotdeauna.” Oamenii de succes apreciază locul
de unde au venit, dar nu lasă trecutul să dea tonul pentru
viitorul lor. Oamenii de succes sunt inovatori.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 165

Acţiuni de succes

Ia o pauză pentru a scrie toate aptitudinile ş� i talentele


care au venit la pachet cu darul tău. Pot fi aptitudini mai
mici, de exemplu să ș� tii să ț�ii agenda unei ș� edinț�e, sau mai
mari, cum ar fi organizarea unui picnic de Ziua Muncii
pentru biroul tău.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Enumeră modurile î�n care î�ţ�i poţ�i diversifica sau ex-


tinde darul la un public mai larg sau pe o scenă mai am-
plă. Nu te teme să gândeş� ti la scară MARE. Cum î�ţ�i poţ�i
duce realmente darurile la nivelul următor?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
166 Steve Harvey

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CAPITOLUL 14

Puterea lui NU

C u mulţ�i ani î�n urmă, am fost proprietarul unui club


de comedie. Unul dintre lucrurile pe care le-am î�n-
văţ�at despre mine după afacerea aceea a fost că nu
voi mai vinde niciodată alcool unei alte persoane. Cea mai
rea experienţ�ă pe care am avut-o vreodată a fost să vor-
besc cu oameni beţ�i! I-am spus lui Dumnezeu că după ce
voi ieş� i din afacerea cu clubul de comedie, nu voi mai pro-
mova niciodată alcoolul.
Mi-a fost uş� or să-mi respect promisiunea aceasta,
până când Crown Royal* a devenit sponsor oficial pentru
turneul Regilor Comediei. Eu prezentam spectacolul când
promotorul mi-a dat o listă de lucruri pozitive pe care să
le spun despre Crown Royal, pentru a-i face pe oameni
să-l cumpere. Am spus nu. El a î�nceput să-mi spună câţ�i
bani câş� tigam datorită mărcii Crown Royal, ceea ce era
adevărat. Ş� i nu e nimic î�n neregulă cu produsul atunci
când este consumat cu moderaţ�ie, dacă asta e ceea ce ai
ales să bei. Dar eu făcusem o promisiune că nu-mi voi fo-
losi celebritatea sau averea pentru a promova consumul

* Marcă de whisky canadian (n.tr.)


168 Steve Harvey

de alcool. Am alte vicii. Fumez trabucuri. Nu sunt perfect,


dar aleg să nu promovez alcoolul.
A devenit o problemă uriaş� ă. Promotorul a ameninţ�at
că î�mi taie banii ş� i î�ş�i retrage sponsorizarea. Au fost câte-
va altercaţ�ii verbale, pe lângă faptul că promotorul stătea
pe marginea scenei î�ncercând să mă facă să vând alcool.
Lupta aceasta a continuat timp de vreo ş� ase săptămâni. El
a făcut tot ce i-a trecut prin minte pentru a mă determina
să promovez băuturile alcoolice. Chiar î�mi plăcea de oa-
menii de la Crown. Ei veneau la spectacol ş� i erau niș� te
sponsori grozavi. Ne-au ajutat foarte mult. Coroana de pe
pungă făcea trimitere la Regi. Era o conexiune grozavă
î�ntre un produs ș� i un spectacol. Le-am explicat celor de la
Crown Royal că nu aş� vrea să vând produsul pentru că nu-mi
place ce efect are asupra oamenilor. Cine nu î�nţ�elege asta?
Pentru că sunt celebru, pentru că sunt vedeta din Steve
Harvey Show, ei ş� i-au dat seama că dacă aș� spune-o eu, ar
avea mult mai multă greutate. Eu nu spun că nu ar trebui
să bei. Ca persoană cu integritate, eu spun că nu voi vinde
oamenilor ceva ce eu nu aş� folosi.
A trebuit să rămân ferm pe poziţ�ii. Crown Royal a î�n-
ţ�eles ce voiam eu să spun. Au î�nţ�eles că nu mă pot face să
le promovez marca. Am luat atitudine pentru ceva. Am
crezut î�ntotdeauna că este important să iei atitudine pen-
tru ceva, iar eu am făcut asta cu mândrie.

„Nu” este un cuvânt puternic. Am riscat să fiu concediat


luând atitudine pentru ceva î�n care credeam. Să fii capabil
să spui „nu” te va ajuta să devii î�ncrezător să-ț�i stabileș� ti
standardele personale, precum ş� i să fii î�n largul tău atunci
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 169

când stabileș� ti limitele, ambele aspecte fiind esenț�iale î�n


călătoria ta spre succes.

PUTEREA LUI NU

Faptul de a spune „nu” î�ţ�i oferă un set de puteri pe care


î�mi place să le numesc „Cele 5 E-uri”.* Acestea sunt:

PUTEREA ENERGIEI. Să spui „nu” î�ţ�i oferă energia


pentru a te concentra asupra lucrurilor din viaţ�a ta
care te aduc mai aproape de destinul tău.
PUTEREA EGO-ULUI REDUS. Să spui „nu” î�nseam-
nă de asemenea să fii suficient de puternic pentru a
recunoaş� te că nu poţ�i să faci totul. Chiar ş� i atunci
când î�ncercăm să fim cei mai buni, trebuie să ne
dăm seama că nu suntem Dumnezeu. Nu î�ncerca să
le faci pe toate. Planul pe care î�l ai pentru darul tău
te va ghida.
PUTEREA DE A ÎMPUTERNICI. Să spui „nu” î�ţ�i dă
capacitatea de a lăsa pe altcineva să strălucească.
Recomandă o altă persoană pentru onoruri. „Nu”-ul
tău le va deschide altora uș� a ca să se î�nalţ�e.
PUTEREA DE A TERMINA CU FACILITAREA. Unii
oameni spun „da” tot timpul ca să-i salveze pe alţ�ii
— să le asigure o acoperire atunci când aceş� tia nu

* „Cele cinci E-uri” se referă la cuvintele-cheie din enumerarea puteri-


lor lui „nu”, care încep toate cu „e” în limba engleză: energy (energie),
ego, empower (a împuternici), enabling (facilitare), enemy (dușman)
(n.tr.)
170 Steve Harvey

se ridică la î�nălţ�imea provocărilor. Stop. „Nu”-ul tău


o forţ�ează pe această persoană să facă ceea ce i se
cere. Chiar dacă o laş� i să dea greş� o dată… o ajuţ�i pe
termen lung. „Da”-ul tău nu face decât să amâne
inevitabilul.
PUTEREA DE A-ŢI JEFUI DUȘMANUL. Este posibil
ca oamenii să vrea să-ţ�i fure sau să-ţ�i manipuleze
darul. Faptul că spui „nu” î�ţ�i permite să-ţ�i foloseş� ti
darul ş� i puterea î�n locul potrivit, la momentul potri-
vit ş� i pentru obiectivul potrivit. Î�ncetează să-ţ�i oferi
darul celor care vor să se folosească de tine pentru
dezvoltarea propriei lor moş� teniri, î�n detrimentul
moş� tenirii tale. Nu lăsa pe nimeni să te distragă, ci
concentrează-te asupra viziunii tale.

Maximizarea acestei puteri te va ajuta să eviţ�i tot felul


de situaţ�ii care te î�ndepărtează din ce î�n ce mai mult de
drumul spre succesul tău.

Testul NU

Când vorbesc cu oamenii despre a spune „nu”, una dintre


î�ntrebările pe care le primesc cel mai des este „Cum ş� tii la
ce să răspunzi cu «nu»?” Asta e o î�ntrebare bună. Pentru
că nu toate oportunităţ�ile, relaţ�iile sau experienţ�ele care
apar î�n calea ta — chiar dacă este vorba de un lucru pe care
î�l vrei — sunt benefice pentru tine. Ț� i s-a părut vreodată că
vrei ceva ş� i când ţ�i-a fost oferit lucrul respectiv ai spus „da”,
î�nsă la scurt timp după aceea ţ�i-ai dorit să fi spus „nu”? Ş� i
eu. Ei bine, dă-mi voie să-ţ�i ofer o listă pentru a te ajuta să
determini care sunt ofertele ce merită un „nu”.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 171

• Această oportunitate, î�mprejurare, relaţ�ie, slujbă,


solicitare etc. te aduce mai aproape de unul sau
mai multe dintre obiectele de pe panoul tău de
viziune?
DA NU
• Această oportunitate, î�mprejurare, relaţ�ie, slujbă,
solicitare etc. î�ţ�i sprijină darul?
DA NU
• Această oportunitate, î�mprejurare, relaţ�ie, slujbă,
solicitare etc. intră î�n conflict cu o sarcină pe care
o î�ndeplineș� ti — sau cu un lucru pe care trebuie
să-l termini — ș� i care se aliniază cu unul sau mai
multe dintre lucrurile de pe panoul tău de
viziune?
DA NU
• Această oportunitate, î�mprejurare, relaţ�ie, slujbă,
solicitare etc. este benefică atât pentru tine, cât ş� i
pentru celelalte părţ�i implicate (indiferent cui î�i
aduce beneficii mai mari)?
DA NU
• Această oportunitate, î�mprejurare, relaţ�ie, slujbă,
solicitare etc. intră î�n conflict cu o convingere mo-
rală, chiar dacă î�ţ�i aduce beneficii î�n alte feluri?
DA NU
• Eş� ti răsplătit î�n mod corect (după părerea ta) pen-
tru această oportunitate, î�mprejurare, relaţ� ie,
slujbă, solicitare etc.?
DA NU
172 Steve Harvey

Asta te ajută să ajungi mai aproape sau te î�ndepărtează


de ceea ce ai definit ca fiind obiectivul tău? Faptul că spui
„nu” acum te va răsplăti mai târziu cu victoria.
PARTEA A PATRA

Crearea moştenirii tale


CAPITOLUL 15

Scapă de hateri prin succes

B iblia spune: „Î� n puterea limbii este viaț� a ș� i


moartea.”
Demersul tău de a obţ�ine succesul ş� i de a fi
mai mult, de a avea mai mult ş� i a te bucura mai mult va
î�ntâmpina opoziţ�ie. E trist să o spunem, dar opoziţ�ia nu
se află î�ntotdeauna doar î�n circumstanţ�e; de multe ori
este vorba de alţ�i oameni, iar oamenii aceia apar ca ha-
teri. De fiecare dată când iei decizia de a face mai mult, de
a fi mai mult, de a vrea mai mult, apare ș� i opoziţ�ia. Vestea
bună este că, fără ea, nu există niciun progres. Nu este
necesar să răspunzi opoziţ�iei, pentru că ea va fi neî�ntre-
ruptă. Singurul leac î�mpotriva duș� manilor este succesul.
Primul tău gând ar putea fi: „Chiar aș� putea să-i pun la
punct.” Da, ai putea. Dar pentru a-i pune la punct, ar tre-
bui să-ţ�i î�ntrerupi ascensiunea.
Tatăl meu mi-a spus să nu ridic niciodată piciorul de
pe o scară ca să lovesc pe cineva care mă loveş� te. Dacă aş�
face asta, aş� î�nceta să urc. Tatăl meu mi-a spus că ar trebui
să continui să urc î�n timp ce ei lovesc. Ei pot să lovească
doar o singură dată. Dacă voi continua să urc, vor rămâne
176 Steve Harvey

î�n urmă. Î�ncercând să-mi facă rău mie, să-mi î�mpiedice


progresul, ei vor rămâne î�n urmă pentru că ş� i-au permis
să se lase distraş� i de la planul lor.
Priveş� te succesul ca ș� i cum ai fi pe o scară. De fiecare
dată când urci o treaptă pe scară, trebuie să ridici un pi-
cior mai sus decât celălalt. Dacă te opreş� ti pentru a-i răs-
punde unui adversar, nu î�ţ�i mai ridici piciorul la nivelul
următor. Tu î�ţ�i petreci acum timpul cu o persoană care nu
poate lua decizii, care nu deţ�ine putere, care nu are influ-
enț�ă ș� i nici nu pune lucrurile î�n miş� care. Această persoană
nu este decât un hater. Singurul său obiectiv este acela de
a-ţ�i stânjeni progresul, iar î�n clipa î�n care te opreş� ti pentru
a-i răspunde, ai ajutat-o să ş� i-l atingă. Nu-ţ�i poț�i permite
să petreci nici măcar o singură zi intrând î�n contact cu
genul acesta de energie.
Niciunul dintre oamenii pe care î�i cunosc ş� i care se
ocupă serios de afaceri nu abordează opoziţ�ia. Nu au tim-
pul necesar. Î�n tot acest spaţ�iu, duș� manii nu au nicăieri
nicio valoare semnificativă. Niciun publicitar nu spune:
„Stai puţ�in, vom face publicitate aici, dar hai să vedem ce
spun haterii.” Nicio editură nu spune: „Hei, suntem pe
cale să publicăm această carte, dar vai de mine, î�nainte să
o facem, hai să vedem ce citesc haterii.” Niciun angajator
nu spune: „Hei, noi căutăm hateri. Avem disponibil un
post bine plătit de hater.” Dacă î�nţ�elegi oamenii care deț�in
putere, care iau decizii, care au influenț�ă ș� i care pun lu-
crurile î�n miş� care, ş� tii că ei nici măcar nu ş� tiu că există
hateri. Aş� a că tu de ce ar trebui să ș� tii? Tatăl meu obiş� nuia
să-mi spună mereu: „Fiule, nu le da un ac cu care să te
î�nţ�epe.”
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 177

La un moment dat treceam printr-o perioadă mai


grea ş� i m-a sunat Tyler Perry. Tyler mi-a spus: „Steve,
când ei scriu pe blog despre tine, este doar un blog. Dar
dacă le răspunzi, este o conferinţ�ă de presă.”
Nu ai timp pentru oameni mici. Nu ai timp pentru
opoziţ�ie. Indiferent cum vrei să priveş� ti lucrurile, singu-
rul mod prin care poț�i să scapi de un hater este prin suc-
ces. Niciodată nu î�ț�i face bine să-i răspunzi unui hater î�n
vreun fel. Nu faci altceva decât să î�ndrepț�i un reflector
asupra unei persoane neinteresante. Î� i oferi strălucire
unei persoane care nu e nicidecum sclipitoare.
Am î�nvăţ�at autocontrolul privindu-l pe preş� edintele
Obama. Nu am văzut niciodată un bărbat mai nobil sau
mai regal î�n faţ�a adversităţ�ilor. El ar putea să se oprească
ş� i să le abordeze î�n totalitate, dar nu o face. Pur ș� i simplu
î�ș�i continuă neperturbat sarcinile de preş� edinte, î�n faţ�a
unei adversităţ�i intense. Putem spune acelaş� i lucru des-
pre Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., John F.
Kennedy, Gandhi ş� i Maica Tereza.
Reverendul Billy Graham are o carte minunată, cu ti-
tlul Nearing Home (Aproape de casă). Omul acesta ş� i-a
dedicat viaţ� a pentru a-i î�nvăţ� a pe oameni bunătatea ş� i
Cuvântul lui Dumnezeu. Ș� i tot mai erau oameni care î�l cri-
ticau. De-a lungul istoriei, găsim exemple de persoane
care au fost atacate. Dar acestea au continuat pur ş� i sim-
plu să pună un picior deasupra celuilalt ş� i să urce pe ur-
mătoarea treaptă.
Nu ai timpul necesar ş� i nici nu-ţ�i poţ�i irosi energia
răspunzând opoziţ�iei. Ei nu au nicio putere asupra ta dacă
tu nu le-o acorzi. Martin Luther King Jr. a spus un lucru pe
care mi-l voi aminti î�ntotdeauna. El a spus: „Un om nu se
178 Steve Harvey

poate urca î�n spinarea ta decât dacă stai aplecat.” Nu te


apleca. Stai drept. Continuă să urci.
Nu trece nicio săptămână fără ca cineva să aibă ceva
de spus despre Steve Harvey. Nu am nicio problemă să
stau ferm î�n mijlocul opiniei publice, pentru că am hotă-
rât cu ani î�n urmă că nu voi da nimănui puterea de a defi-
ni cine sunt. Trăim î�ntr-o ţ�ară liberă, î�n care oamenii pot
spune ce vor despre mine, dar î�n cele din urmă, eu aleg
— ş� i mai spun asta î�ncă o dată — eu aleg cum mă vor afec-
ta cuvintele acelea pe mine ş� i destinul meu. Ş� i î�n fiecare zi
fac alegerea de a nu lăsa negativitatea nimănui să mă
oprească să pun pe deplin î�n aplicare darul meu dat de
Dumnezeu.
Oamenii care sunt î�mpotmoliţ�i î�n noroiul propriei lor
nefericiri î�ş�i vor scuipa veninul spre alţ�ii, doar pentru a
evada din necazurile lor cotidiene. � n unele zile putem
î�ndura loviturile pe la spate mai bine decât î�n altele.
Î�ntrebarea devine: cum rămâi motivat ş� i cum te apropii
de obiectivele tale î�ntr-un mediu î�ncărcat de negativitate?

CUM APARE NEGATIVITATEA


ÎN VIEŢILE NOASTRE?

Î�n fiecare zi, este inevitabil ca energia negativă să apară î�n


viaţ�a ta sub o formă sau alta. Indiferent că vine de la un
coleg, de la o persoană oarecare de pe stradă sau, î�n mod
regretabil, de la soţ�ul sau soţ�ia ta, dacă te miş� ti ş� i respiri,
cu siguranţ�ă că există puţ�ină negativitate î�ndreptată spre
tine. Negativitatea poate apărea sub forma unei energii
pesimiste, critice sau nocive care te abate de la drumul
tău spre succes. Dacă nu ai grijă, nu doar că energia aceea
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 179

negativă te va abate de la drumul cel bun, ci te va ş� i con-


suma. Î�nainte să-ţ�i dai seama, î�ţ�i vei fi petrecut o zi î�ntreagă
gândindu-te: „Păi, chiar m-am descurcat atât de prost?”
sau „Ce au vrut să spună cu asta?” Deci, cum ne recăpătăm
puterea ş� i rămânem demni pe tot parcursul călătoriei
noastre?
Trebuie să î�nvăţ� ăm să devenim experţ� i î�n a devia
energia negativă ş� i î�n a ne menţ�ine privirea concentrată
asupra viziunii noastre. Priveş� te-o pe Oprah. Viziunea ş� i
ambiţ�ia ei de a crea OWN Network reprezintă un exemplu
excelent că o persoană poate reuş� i î�n ciuda pesimiş� tilor.
Criticii săi o considerau terminată atunci când a î�nceput
cu OWN. Nu puteai să deschizi un ziar sau să citeş� ti un
blog fără ca vreo persoană să se plângă de ratingul scăzut
al reţ�elei sau să spună: „Cine se crede ea să-ș� i î�nființ�eze
propria reţ�ea de televiziune?” sau „Ar fi trebuit pur ş� i
simplu să se retragă din televiziune odată cu The Oprah
Winfrey Show.” Este bine că Oprah nu are nevoie de vali-
darea nimănui pentru a merge mai departe cu viziunea ei.
Oprah a continuat să facă ce face Oprah cel mai bine: ea a
depăş� it aş� teptările tuturor, făcând OWN să fie profitabilă
î�n mai puţ�in de trei ani, cu emisiuni de calitate cum ar fi
Iyanla, Fix My Life ş� i emisiunea lui Tyler Perry The Haves
and the Have Nots. După The Oprah Winfrey Show, Oprah
ar fi putut fără probleme să-ş� i ia miliardele ş� i să se retra-
gă undeva pe o insulă. Ş� i, sincer să fiu, nu aş� fi fost supărat
pe ea dacă ar fi făcut asta. Dar ambiţ�ia acelei femei de a
î�nvinge, de a reuş� i ş� i, cel mai important, de a-i î�nvăţ�a pe
ceilalț�i ş� i a î�mpărtăş� i cu ei pe parcurs este ceva realmente
demn de admiraț�ie.
180 Steve Harvey

Î� mi amintesc de primele luni î�n care am prezentat


The Steve Harvey Show la televizor, când m-a sunat Oprah
personal. După ce unul dintre episoadele mele a fost
transmis, ea a spus: „Steve, să nu-i laş� i pe oamenii aceia să
te convingă să nu mai fii tu î�nsuţ�i. Trebuie să rămâi auten-
tic.” Faptul că Regina Televiziunii de Zi ş� i-a făcut timp să
mă sune ş� i să mă ajute să-mi menţ�in viziunea ş� i să merg
î�n direcţ�ia corectă î�nseamnă pentru mine mai mult decât
aş� putea să exprim.
Urmează exemplul dat de Oprah. Cu siguranţ�ă că vei
avea hateri care vin din stânga ş� i hateri care vin din
dreapta. Cine vei fi tu î�n faţ�a criticilor tăi? Te vei prăbuş� i
sub greutatea opiniilor altcuiva? Sau te vei ridica la î�nălţ�i-
mea aș� teptărilor ş� i î�ţ�i vei lăsa haterii să te motiveze spre
un succes ş� i mai mare?

Iată cele patru tipuri de hateri la care trebuie să fii


atent:

HATERUL DE TIP „EU URĂSC TOTUL”

Poate să fie o zi frumoasă, fără vreun nor pe cer, dar hate-


rul de tip „Eu urăsc totul” va găsi un motiv să se plângă.
Chiar ş� i atunci când se î�ntâmplă lucruri bune, acesta nu
pare să iasă niciodată din norul său de dispreţ� . Lucrul î�n-
spăimântător la tipul acesta de hateri este că sunt adese-
ori supăraţ�i pentru ceva ce s-a î�ntâmplat cu atât de mult
timp î�n urmă, î�ncât abia î�ş�i mai amintesc detaliile. Lumea
î�ntreagă a mers mai departe, dar ei sunt blocaţ�i î�ntr-un
moment din trecut ş� i nu ş� tiu cum să scape. Genul acesta
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 181

de energie poate fi cea mai nocivă, deoarece te secătuieș� -


te ș� i scapi foarte greu de ea.
De asemenea, trebuie să-ţ�i aminteş� ti că energia veni-
tă de la haterii de tip „Eu urăsc totul” se referă rareori la
tine. Ei nu vor să fie blocaţ�i î�n suferinț�a lor, la fel cum nici
tu nu vrei. Dar pentru că nu pot găsi o cale de ieş� ire, ei î�ş�i
vor revărsa furia asupra persoanei care le este cea mai
apropiată. Aş� a că dacă se î�ntâmplă să fii î�n calea lor, scutu-
ră-te de negativitatea lor ş� i mergi mai departe cu viaţ�a ta.
Î�ncetează să le mai oferi un loc î�n care să-ș� i depoziteze
negativitatea ş� i ei vor î�nceta să o mai trimită î�nspre tine.
Î�ţ�i dai seama cât de multă energie negativă le permitem
oamenilor să trimită î�nspre noi? Ai cunoscut vreodată pe
cineva care î�ncearcă să găsească motive să se certe cu
tine? Aceş� ti oameni ş� tiu ce lucruri te enervează, se folo-
sesc de ele de fiecare dată, iar tu reacţ�ionezi cu precizie
de ceasornic. Nu sta cu mâinile î�n sân, să-i laș� i să te supe-
re, ci mai degrabă mergi î�nainte ş� i forţ�ează-i să-ş� i reverse
negativitatea î�n altă parte. Î�mi dau seama că î�n cazul fami-
liei sau chiar al partenerului de viaţ�ă, asta se poate dovedi
dificil. Dar î�n unele relaţ�ii suntem din nefericire forţ�aţ�i să
alegem î�ntre liniş� tea altcuiva ş� i a noastră. Să nu î�ndrăz-
neş� ti să laș� i energia lor să-ţ�i distrugă succesul.

HATERUL DE TIP „TE TRAG ÎN JOS”

Haterul de tip „Te trag î�n jos” este cineva care te urăş� te
pentru că î�ş�i doreş� te să poată fi î�n locul tău. Dar î�n loc să
facă lucrurile pe care le faci tu pentru a ajunge unde eş� ti
tu, el preferă să te tragă î�n jos, furând energia, visurile ş� i
succesul tău. Lumea s-a priceput de minune să producă
182 Steve Harvey

acest gen de hateri, pentru că noi am redus mesajele po-


zitive despre darurile oamenilor ş� i am amplificat mesaje-
le care fac oamenii să simtă că li se cuvin lucruri ce nu le
sunt destinate.
Reț�elele de socializare au oferit acestui inamic un in-
strument nou-nouţ� al puterii. A fost o vreme î�n care haterii
tăi erau prinş� i doar î�n lumea ta fizică. Acum, pe Facebook,
poţ�i avea un inamic î�n regiunea Midwest, care te urăş� te
pur ş� i simplu pentru că trăieş� ti viaţ�a pe care ş� i-o doreş� te
el. Deş� i poate părea ridicol, asta arată cât de răspândit
este tipul acesta de energie negativă. Poate veni de la ori-
ce persoană care admiră î�n secret viaţ�a ta, dar nu ş� tie cum
să te aprecieze.
Î�n toamna lui 2005 am î�nceput un nou contract radio
î�n New York, cu emisiuni de radio redistribuite pe doar
patru pieţ�e. Oamenii din jurul meu, despre care credeam
că ar trebui să mă sprijine, mă vorbeau pe la spate ş� i spu-
neau că fac o greş� eală uriaş� ă. Nu-ţ�i pot spune cât de mulţ�i
oameni râdeau de mine. Dar eu eram hotărât că voi con-
strui un imperiu radio care va alimenta următorul nivel al
carierei mele. Am muncit din greu, am rămas concentrat
ş� i, î�n scurt timp, The Steve Harvey Morning Show se extin-
sese pe ş� aptezeci ş� i două de pieţ�e.

HATERUL DE TIP„SITUAŢIONAL”

Haterii de tip „Situaţ�ional” sunt ipocriţ�i care se vor folosi


de tine î�n beneficiul lor. Ei sunt ca niș� te peș� ti piranha î�n
apă, aş� teptând să te doboare î�n orice clipă. Ei vor concura
cu tine pentru a profita de o nouă oportunitate. Vor minţ�i
ş� i vor răspândi informaț� ii false despre caracterul ș� i
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 183

performanţ�a ta. Inamicii aceş� tia sunt inteligenţ�i, dar cel


mai bun mod de a-i î�ndepărta este să-ț�i ț�ii secrete planu-
rile importante ş� i ambiţ�iile. Dacă nu au nicio informaţ�ie,
ei nu au nicio putere asupra ta.

HATERUL „URII DE SINE”

Haterul „Urii de sine” este adeseori unul dintre cei mai


greu de î�nvins, pentru că el este cel care te priveș� te din
oglindă î�n fiecare zi. Există momente î�n care negativitatea
lumii nu este nimic î�n comparaţ�ie cu energia negativă pe
care o depozităm î�n vieţ�ile noastre. Stima de sine scăzută,
î�ndoiala, ruş� inea ş� i pesimismul au ucis mai multe visuri ş� i
au blocat mai multe călătorii de succes decât orice inamic
exterior.
Când tu eş� ti cel mai rău inamic al tău, trebuie să-ţ�i faci
singur lumină. Când te î�nchizi singur î�n temniț�a proprii-
lor temeri, trebuie să găseş� ti cheile pentru a te elibera.
Pentru a-ț� i depăș� i temerile, trebuie să-ţ� i aminteş� ti cât
preţ�uieş� ti ş� i care este valoarea ta. Trebuie să te trezeş� ti î�n
fiecare dimineaţ�ă ş� i să dovedeș� ti talentul acela pe care
Dumnezeu l-a aş� ezat î�n tine. Nu î�ţ�i poţ�i lăsa temerile, î�n-
doielile ş� i nesiguranţ�a să te î�mpiedice să preiei controlul
asupra destinului tău.

Tu poţ�i depăș� i negativitatea oricăruia dintre aceş� ti ina-


mici, chiar dacă până acum nu ai fost niciodată suficient
de puternic î�mpotriva lor. Devino energia pozitivă care va
fi o lumină nu doar pentru tine, ci ş� i pentru cei din preaj-
ma ta. Darul tău ş� i viziunea ta se bazează pe asta.
CAPITOLUL 16

Echilibrul magic al vieţii

S ă câș� tigi bogăţ�iile vieţ�ii î�nseamnă mai mult decât să


î�ncasezi un cec de salariu. Să fii cu adevărat bogat
î�nseamnă să investeş� ti timp de calitate î�n căsnicia
ta sau î�n relaţ�ia ta pe termen lung, să î�ţ�i dedici timpul ş� i
energia copiilor tăi, să-ț�i transformi casa î�ntr-un sanctuar
ş� i să ai grijă să te menț�ii sănătos.
Pentru mine, luminile lumii mele sunt soţ� ia mea,
Marjorie, cei ş� apte copii ai noş� tri ş� i faptul că fac o muncă
pe care realmente î�mi place să o fac. Dar chiar dincolo de
aceste binecuvântări, succesul î�nseamnă de asemenea să
fiu realmente prezent î�n momentul î�n care sunt cu familia
mea ş� i să am energia ş� i dispoziţ�ia mentală adecvată pen-
tru a continua să fac munca pe care o iubesc. Atingerea
echilibrului potrivit î�ntre familie, carieră, viaț�a de acasă ş� i
propria mea persoană se produce doar atunci când creez
un loc pentru a mă asigura că fiecare domeniu al vieţ�ii
mele primeş� te atenţ�ia cuvenită. Iată cum poţ�i să î�ncepi să
te bucuri ş� i să savurezi cu adevărat comorile care î�ţ�i î�nso-
ţ�esc darul.
186 Steve Harvey

PIERDEREA ECHILIBRULUI

A existat un moment î�n cariera mea când am simţ�it real-


mente că am succes. Aveam cariera, banii, maş� inile ş� i haine-
le. Î�n sfârș� it ajunsesem î�n cariera mea de comediant la un
nivel î�n care puteam să merg oriunde ş� i să cumpăr orice
aş� fi vrut. Dar dacă eram realmente sincer cu mine î�n-
sumi, ş� tiam că nu sunt foarte fericit. Munceam din greu ş� i
eram mândru de succesul meu, dar nu eram mereu o
companie foarte plăcută. Când nu ai toate lucrurile puse
î�n ordine, poţ�i să ajungi să te pricepi foarte bine să as-
cunzi adevărul faţ�ă de public, faț�ă de prietenii tăi ş� i chiar
faţ�ă de familia ta. Dar când tragi linie, î�ţ�i dai seama când
lumea ta nu este chiar cum trebuie. Eram un profesionist
de succes, ş� i cu toate acestea lăsam să-mi scape adevăra-
tele bogăţ�ii ale vieţ�ii. Brandul meu era unul fără obligaţ�ii,
iar biografia mea lăsa de dorit. Ş� tiam că trebuie să creez
un sistem de viaţ�ă care să aducă echilibru î�n felul î�n care
priveam toate aspectele lumii mele ş� i care să mă pregă-
tească să primesc toate bogăţ�iile vieţ�ii, nu doar pe cele
financiare.
Lumea ta este dezechilibrată î�n acest moment? Dacă
da, nu eş� ti singur. Solicitările societăţ� ii contemporane
aproape că te forţ�ează să prestezi o sută de ore pe săptă-
mână pentru a deveni partener la firma la care lucrezi sau
120 de ore doar pentru a reuş� i ca antreprenor. Iar dacă ai
copii, programul tău devine ş� i mai haotic, cu temele, pro-
gramele de after-school ş� i activităţ�ile de weekend. Apoi,
trebuie să iei î�n calcul timpul necesar pentru a face sport,
a mânca sănătos, a păstra legătura cu biserica ta ş� i a avea
timp semnificativ doar pentru tine.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 187

Eu nu cred că un echilibru real de viaţ�ă se rezumă la


investiţ�ii de timp. Vor exista perioade î�n care trebuie să
dedici mai mult timp muncii, pentru că taxele ş� colare ale
copilului tău depind de venitul tău suplimentar, sau când
trebuie să petreci mai mult timp acasă deoarece soţ�ia ta
are nevoie de sprijin. Devine imperativ să găseş� ti moduri
interactive prin care să menț� ii legătura cu familia ta
atunci când programul tău devine mai solicitant sau să
negociezi opţ�iuni alternative de lucru cu angajatorul tău,
cum ar fi lucrul de la distanţ�ă sau lucrul î�n afara orelor de
vârf, pentru a putea fi alături de familia ta ş� i a putea plăti
î�n continuare facturile. Ş� i cu toţ�ii trebuie să găsim moda-
lităț�i prin care să punem sănătatea fizică pe lista de prio-
rităţ�i, pentru că fără sănătatea noastră pur ş� i simplu nu
putem funcţ�iona. Deci, eş� ti pregătit să creezi un echilibru
al succesului care să funcţ�ioneze î�n viaţ�a ta?

FORMULA SUCCESULUI

Aceasta este o formulă simplă pe care am integrat-o î�n


viaţ�a mea ş� i vreau ca ș� i tu să găseş� ti modalităţ�i prin care
să o aplici î�n viaţ�a ta. Iat-o:

CAS� + S� N� TATE + FINAN� E = SUCCES

Frumuseţ�ea acestei formule este că atâta timp cât vei


depune efort pentru fiecare componentă î�n fiecare săptă-
mână, vei menţ�ine î�ntotdeauna un echilibru stabil. Există
o singură ş� mecherie: priorităţ�ile tale pentru casa ta, sănă-
tatea sau finanţ�ele tale nu pot să primească niciodată, sub
nicio formă, mai puţ�in de 5% din atenţ�ia ta săptămânală.
Hai să analizăm fiecare domeniu ş� i să explorăm opţ�iunile
188 Steve Harvey

pe care le ai pentru a-ţ�i investi timpul î�ntr-un mod care î�ţ�i


maximizează darul ş� i te călăuzesc spre a primi toate bo-
găţ�iile vieţ�ii.

APĂRAREA FRONTULUI DE ACASĂ

Cuvântul „acasă” are un î�nţ�eles diferit pentru fiecare.


Pentru tine, „acasă” poate î�nsemna membrii familiei care
locuiesc sub acoperiş� ul tău sau „acasă” poate fi cercul
apropiat de prieteni care î�ţ�i sunt ca niş� te fraţ�i ş� i surori.
Dar indiferent cine culege roadele succesului tău, trebuie
să te asiguri că investeş� ti destul timp ş� i energie î�n oamenii
care sunt cei mai importanţ�i pentru tine. De ce? Răspunsul
este evident — pentru modurile î�n care aceş� tia î�ţ�i î�mbo-
găţ�esc viaţ�a.
Fiecare dintre noi are un top al scuzelor pentru faptul
că nu petrece destul timp acasă. Iată câteva dintre ele:
„Iubito, ş� tii că lucrez atâtea ore suplimentare ca să
pot face bani pentru tine!”
„Î�mi pare rău, fiule, tati a fost pur ş� i simplu prea epuizat
pentru a mai ajunge la meciul tău de softball de astăzi.”
„Ş� tiu că ţ�i-am promis că vom recupera ultimele două
săptămâni, dar proiectul ăsta mă omoară!”
După celebrele cuvinte ale lui Billy Dee Williams, din
filmul clasic Mahogany, realizat î�n 1975: „Succesul nu
î�nseamnă nimic dacă nu ai pe cineva drag cu care să-l î�m-
părtăș� eș� ti.” Succesul nostru nu poate exista când nu avem
timpul, spaţ�iul ş� i energia necesare pentru a-l î�mpărtăș� i cu
cei dragi nouă. Tratează-ţ�i casa ş� i familia ca pe o prioritate
SACRĂ� ş� i asigură-te că toată lumea î�nţ�elege ce î�nseamnă
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 189

asta. Asigură-te că fiecare oaspete din casa ta cunoaș� te


regulile casei tale ş� i respectă locul pe care tu î�l numeş� ti
„acasă”. Nu permite nimănui să vină pur ş� i simplu î�n casa
ta ş� i să tulbure pacea ş� i seninătatea pe care le-ai creat
pentru familia ta.
„Acasă” se referă de asemenea la crearea unui spaţ�iu
care devine sanctuarul tău. Când am primit primul meu
cec important, un amic a venit pe la mine ş� i mi-a spus că
am nevoie să-mi angajez un expert î�n feng shui. Ei bine,
eu sunt doar un băiat simplu de la ţ�ară, din Cleveland, ş� i
habar nu aveam ce era feng shui-ul ş� i nici nu eram prea
dornic să am ceva numit „feng” î�n casa mea.
Dar după ce am î�nvăţ�at că feng shui-ul era o tehnică
de aliniere a mediului tău cu priorităţ�ile vieţ�ii tale, am
fost dispus să î�ncerc. Am invitat î�n casa mea experț�i care
să ne arate mie ş� i soţ� iei mele noi eş� antioane de culori
care se presupune că ar fi î�ncurajat pacea ş� i prosperita-
tea. Ei ne-au arătat modalităţ�i specifice de a aranja mobi-
lierul pentru a invita î�năuntru energia pozitivă ş� i pentru a
atrage bogăţ�ia. Ei bine, nu ş� tiu dacă tot feng shui-ul acela
a funcţ�ionat realmente (mi-am chemat pastorul să vină să
binecuvânteze casa pentru orice eventualitate!), dar a
pune î�n ordine fiecare element al spaţ�iului nostru a con-
tat enorm la transformarea casei noastre î�ntr-un cămin.
Iată câteva modalităţ�i specifice ca să creezi timp de
calitate pentru familia ta:

1. Stabileș� te un interval de timp dedicat familiei.


2. Planifică un interval de timp petrecut cu partene-
rul tău de viaț�ă.
190 Steve Harvey

3. Creează un interval de timp pentru distracţ� ie cu


copiii.
4. Rugaţ�i-vă ş� i petreceț�i timp î�mpreună.
5. Lucrează la lista ta cu „Iubito, tu…”
6. Gândeș� te-te dacă nu ar fi mai bine să angajezi oa-
meni care să ajute la treburile casnice.

RESPECTĂ-ȚI SĂNĂTATEA

Eu mi-am luat angajamentul să fac sport î�n fiecare zi la


ora 3:45 dimineaț� a, indiferent dacă sunt acasă sau pe
drum. De ce? Pentru că viziunea mea o cere. Programul
meu zilnic include să găzduiesc The Steve Harvey Morning
Show de la ora 6 până la 10 dimineaț� a, să produc ş� i să
apar î�n The Steve Harvey Show de la ora 11:30 până la
19:30, iar apoi să mă î�ntorc acasă ș� i să-mi iau î�n primire
î�ndatoririle de soţ� ş� i tată. Chiar dacă aş� fi cu zece ani mai
tânăr, î�n niciun caz nu aș� putea să fac faţ�ă unui program
solicitant ca al meu fără energia ş� i rezistenţa pe care le
obţ�in de pe urma sportului.
Iată cum arată programul obș� nuit al lui Steve Harvey:

3:15 Trezirea/rugăciunea

3:45 Antrenamentul la sală

4:45 Prezentarea la Steve Harvey Radio Studio

5:00 �ncepe emisiunea de radio

9:00 Se î�ncheie emisiunea de radio


Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 191

10:00 Conferinț�e telefonice ş� i actualizări de afaceri

10:30 Ș� edinț�ele zilnice pentru producţ�ia talk show-ului

11:00 Coafura ş� i machiajul/costumul

11:30 �nregistrarea emisiunii #1

14:30 Prânz/conversaţ�ie cu doamna Harvey; actua-


lizări de afaceri ş� i conferinţ�e telefonice

16:45 �nregistrarea emisiunii #2

18:45 Finalul

19:00 Ș� edinț�a de producţ�ie de după emisiune

19:15 Plecarea spre casă

20:00 Reluarea î�ndatoririlor de soţ� ş� i tată acasă

Când tragi linie, sănătatea este bogăţ�ia ta. Trebuie să


ne acordăm timpul necesar pentru a ajunge la o stare
bună î�n plan fizic, mental ş� i spiritual deopotrivă. Avem
parte de un singur trup pentru a ne î�ndeplini misiunea
aici pe Pământ, aş� a că trebuie să avem grijă să ne odihnim
destul, să ne hrănim sănătos ş� i să ne menţ�inem î�n formă.
Descoperă ce funcţ�ionează pentru tine ş� i î�ncepe să-i oferi
templului tău energia de care va avea nevoie pentru a
pune î�n aplicare darul tău ş� i pentru a-ţ�i realiza obiectivul.
Dacă nu eș� ti destul de grijuliu cu sănătatea ta, iată câteva
recomandări pentru a te pune î�n miş� care î�n direcţ� ia
corectă:
192 Steve Harvey

• Ai grijă să programezi controalele medicale anua-


le (ş� i să te duci la ele!).
• Fă-ţ� i timp pentru activitate fizică î�n fiecare zi,
chiar dacă trebuie să î�ncepi cu doar douăzeci de
minute.
• Alege o dietă sănătoasă care î�ţ�i va oferi cea mai
mare cantitate de energie ş� i forţ�ă pentru stilul tău
de viaţ�ă.
• Elimină consumul excesiv de alcool din dieta ta.
• Bea suficientă apă.

Nu sunt doctor, dar ş� tiu că sănătatea face parte din


averea ta la fel de mult ca suma din contul tău bancar.
Oferă-i corpului tău ceea ce are nevoie pentru a putea să
ai viaţ�a pe care o vrei.

CAPITULEAZĂ ÎN FAŢA SPIRITULUI TĂU

Obiectivul meu nu este să prescriu un anumit sistem de


credinţ�e sau să te fac să te simţ�i vinovat că lipseş� ti de la
mai multe slujbe religioase decât cele la care participi.
Dar te-aş� î�ncuraja să găseş� ti o modalitate de a capitula î�n
fiecare zi î�n faţ�a spiritului tău, indiferent că este prin ru-
găciune, meditaţ�ie, găsirea unui lăcaş� de cult sau crearea
unei relaţ�ii cu un grup mic de oameni care gândesc la fel
ca tine. Indiferent ce te va ajuta să-ţ�i aminteş� ti că există o
perspectivă mai vastă ş� i un ţ�el mai măreţ� pentru viaţ�a ta,
familiarizează-te cu acel vehicul pentru spiritul tău ş� i
păstrează acea conexiune.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 193

MONITORIZEAZĂ-ȚI SĂNĂTATEA MINTALĂ

Stresul ş� i presiunea vieţ�ii noastre foarte agitate pot să ne


deterioreze semnificativ sănătatea ş� i starea de bine, dacă
nu suntem atenţ�i. Dacă simţ�i că te î�ndrepț�i spre un loc
periculos din punct de vedere emoţ� ional, care nu mai
poate fi depăș� it printr-o discuț�ie cu un prieten sau cu un
lider spiritual î�n care ai î�ncredere, nu fi – ş� i repet, NU FI
– prea mândru să consulț�i un profesionist î�n domeniul
sănătăţ�ii mintale. Indiferent de rasă, sex sau statut econo-
mic, nu ne putem permite să nu luăm î�n serios sănătatea
mintală dacă vrem să ne bucurăm pe deplin de succes, de
pace ş� i de fericire î�mpreună cu cei dragi.

FĂ-ȚI ORDINE ÎN CASA TA FINANCIARĂ

Indiferent că eş� ti un proaspăt absolvent aflat la î�nceput


de drum sau că eș� ti proprietarul mai multor afaceri ca-
re-ț�i poartă numele, cu toţ�ii putem fi mai harnici ş� i mai
energici î�n legătură cu finanţ�ele noastre. Paş� ii aceş� tia pot
fi foarte mici, ca de exemplu a lua masa mai rar î�n oraş� ,
sau foarte mari, ca de exemplu refinanţ� area creditului
pentru casa ta. Oamenii de succes ş� tiu cum să-ş� i foloseas-
că banii cu î�nţ�elepciune astăzi ş� i să se pregătească serios
pentru viitor.
Cu câţ� iva ani î�n urmă, chiar după ce eu ş� i Marjorie
ne-am căsătorit, am fost î�nş� tiinţ�at că am de achitat impo-
zite î�n valoare de 20 de milioane de dolari. M-am trezit î�n
mijlocul unui coş� mar când am descoperit că taxele nu-mi
fuseseră plătite de contabilul meu timp de aproape ş� ase
ani. Iată-mă alături de femeia visurilor mele î�n timp ce
194 Steve Harvey

mă confruntam cu o prăpastie financiară atât de adâncă,


î�ncât aveau să-mi trebuiască cel puţ�in doispreze ani pentru
a ieş� i din ea.
I-am spus adevărul lui Marjorie ş� i am î�nceput să mun-
cesc din greu. Am acceptat toate invitaţ�iile de a ţ�ine dis-
cursuri, sesiunile de autografe ş� i apariţ�iile la evenimente
pe care le puteam găsi. Locuiam la propriu la aeroport,
dar voiam să-i arăt soţ�iei mele că eram serios î�n ceea ce
priveş� te punerea î�n ordine a situaț�iei noastre financiare.
După ce am semnat un contract strategic pentru a vinde
Steve Harvey Radio Network, am fost binecuvântat să
achit complet impozitul acela î�n jumătate din timp.
Experienţ�a aceea m-a î�nvăţ�at că nu vreau să mai am vreoda-
tă un nor financiar de felul acela plutind deasupra vieţ�ii
mele.
Sănătatea financiară î�nseamnă să priveş� ti tot tabloul
tău financiar. Iată câteva aspecte pe care să le iei î�n
considerare:

• Ş� tii diferenţ�a dintre datoria bună (spre exemplu


cumpărarea unei case sau a unui apartament sau
investiţ�ia î�n educaţ�ia copilului tău) ș� i datoria rea
(spre exemplu, să ai solduri ridicate pe carduri de
credit cu dobânzi mari)?
• Ce poţ�i face pentru a reduce datoria rea ş� i a mări
plăţ�ile pentru datoria bună?
• Eş� ti dispus să-ţ�i urmăreş� ti obiceiurile de cheltuire
a banilor pentru a vedea unde poţ�i face economii?
• Economiseş� ti suficient pentru pensia ta sau pen-
tru fondul de colegiu al copilului tău?
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 195

• Ce poţ�i să faci pentru a-ţ�i î�mbunătăţ�i istoricul de


credit?
• Poţ�i achita integral datoria de pe cardul de credit
cu cea mai mare dobândă?
• Poţ�i obţ�ine o dobândă mai mică la vreunul dintre
cardurile tale de credit?

Toţ�i aceş� ti factori determină cât de trainice sunt fi-


nanţ�ele tale. Iată cinci lucruri pe care toate persoanele
orientate spre succes trebuie să le aibă pentru o fundaţ�ie
financiară solidă:

1. CREEAZĂ UN BUGET LUNAR. Elaborarea unui


buget (ş� i respectarea acestuia!) este esenţ�ială î�n
crearea responsabilităţ�ii financiare pentru tine ş� i
familia ta.
2. DESCHIDE UN CONT CURENT ŞI UN CONT DE
ECONOMII. Oamenii de succes ş� tiu cum să-ş� i gestio-
neze afacerile cu integritate. Găseş� te o bancă î�n care
ai î�ncredere ş� i î�ncepe să-ţ�i creezi viitorul financiar.
3. ECONOMISEŞTE, ECONOMISEŞTE, ECONO­
MISEŞTE. Fie că e vorba de cinci dolari pe săptă-
mână sau de 10% din salariul tău, indiferent cât
poț�i să pui deoparte fără să te chinuieș� ti, investeş� te
î�n viaţ�a ş� i î�n viitorul tău economisind ACUM.
4. ACHITĂ-ŢI TAXELE. E foarte simplu: plăteş� te-ţ� i
taxele la timp î�n fiecare an. Pe Unchiul Sam* nu-l

* Uncle Sam, denumire alegorică pentru guvernul american (n.tr.)


196 Steve Harvey

interesează statutul tău social. (Î�ntreabă orice ve-


detă care a crezut că poate scăpa de plata taxelor!)
5. INVESTEŞTE ÎN EDUCAŢIA FINANCIARĂ A
COPILULUI TĂU. Discută ACUM cu copiii tăi des-
pre cât de important este să-ț�i creezi un buget, să
faci economii ş� i să investeș� ti.

După ce ai bifat elementele de bază, te poţ�i gândi la


următoarele:

• ANGAJAREA UNUI EXPERT FINANCIAR. Când


ajungi î�n punctul acela de cotitură î�n care ai nevo-
ie de ajutor suplimentar pentru a-ţ�i achita impozi-
tul sau a-ţ�i diversifica portofoliul, a venit vremea
să te gândeş� ti la angajarea unui gestionar, a unui
contabil sau a unui planificator financiar. Dacă ho-
tărăş� ti să angajezi un profesionist, ai grijă să ai cu
el o relaţ�ie deschisă, î�n care poţ�i î�ntreba î�n orice
moment despre finanţ� ele tale. La urma urmei,
sunt banii tăi!
• CREAREA UNOR OPORTUNITĂŢI MULTIPLE DE
INVESTIŢII. Caută modalităț�i prin care „să-ț�i î�m-
parț�i ouăle î�n mai multe coș� uri”.

Nu uita, finanţ�ele tale, la fel ca sănătatea ş� i casa ta, au


un succes direct proporţ�ional cu investiţ�ia de timp, ener-
gie ş� i excelenţ�ă pe care o faci.
CAPITOLUL 17

Dumnezeu te binecuvântează ca
să binecuvântezi și tu, la rândul tău

M ama era profesoară la ş� coala duminicală. Am


pierdut numărul lecţ� iilor pe care mi le-a dat
până am î�mplinit douăzeci de ani. La cincizeci
ş� i ş� apte de ani, dacă aş� î�ncerca să mi le amintesc pe toate,
ar fi cât o nouă carte. Unul dintre lucrurile pe care mi le
spunea î�ntotdeauna era: „Dumnezeu te binecuvântează
ca să binecuvântezi ș� i tu, la rândul tău.” Spiritual, am î�nţ�e-
les asta, dar hai să scoatem afirmaț�ia asta din domeniul
spiritual. Vreau să-ţ�i arăt de ce a fi o binecuvântare pen-
tru altcineva este unul dintre cele mai importante principii
ale succesului.
Unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit de tim-
puriu este că, cu cât ajuţ�i mai mulţ�i oameni să aibă succes,
cu atât ai ș� i tu mai mult succes. Când î�ţ�i î�mpărtăș� eș� ti bine-
cuvântările cu altcineva, tu î�ţ�i î�mplineş� ti menirea de fiinţ�ă
umană î�n această lume. Noi ne aflăm cu toţ�ii aici pentru a
ne ajuta unii pe alţ�ii. Când obț�ii o doză de succes, indife-
rent la ce nivel, ai obligaţ�ia să-i î�nveţ�i ș� i pe alț�ii sau să le
î�mpărtăș� eș� ti ș� i lor din succesul tău. Ce am observat eu la
198 Steve Harvey

oamenii care au foarte mult succes este că, cu cât dăru-


iesc mai mult, cu atât mai mult Dumnezeu î�i pune î�ntr-o
postură din care să continue să dăruiască mai mult.
Acesta este un principiu care le scapă prea multor oa-
meni. Nu este suficient să ai o casă mare pe un deal ş� i să
nu arăţ� i nimănui cum să obț� ină o casă mare pe deal.
Atunci vei fi acolo de unul singur ş� i asta nu este deloc
distractiv.
Î�ncă de când eram copii, a trebuit să î�nvăţ�ăm lecţ�ia
aceasta: nu poţ�i juca ş� otron de unul singur. Nu poţ�i sări
coarda de unul singur. Nu te poţ�i juca de-a v-aț�i ascunse-
lea de unul singur. Toate jocurile pe care le jucam când
eram mici erau mult mai amuzante atunci când le î�mpăr-
tăș� eam cu ceilalț�i. Este î�ntotdeauna mai bine când î�mpăr-
tăş� eş� ti experienţ�a cu altcineva. Nu pierde conceptul pe
care l-ai î�nvăţ�at î�n copilărie, acum că eş� ti adult ş� i vrei să-ț�i
î�mplineș� ti latura financiară a vieţ�ii tale. Nu pierde acel
principiu simplu al î�mpărtăş� irii. Nu î�nceta să te joci î�m-
preună cu ceilalț�i.
Î�mi place jocul de golf, dar nu poţ�i să î�nveţ�i să joci golf
ş� i apoi să te duci ş� i să joci de unul singur î�n fiecare zi.
Golful este un joc grozav, î�n care ai ocazia să te bucuri de
camaraderie, să te angajezi î�ntr-o competiţ�ie, să petreci
timp cu familia ş� i prietenii ş� i să te bucuri de unele dintre
locurile cele mai frumos amenajate pe care le vei vedea
vreodată. De asta mi se pare atât de minunat golful. E mai
bine pe terenul de golf atunci când am pe altcineva î�n car-
tul meu. Mă pot î�ntoarce spre unul din prietenii mei ş� i î�l
pot ruga să-mi facă o fotografie. Este important să-ţ�i î�m-
părtăș� eș� ti succesul ş� i bucuria cu cineva din viaţ�a ta. La ce
folos să vezi un peisaj frumos dacă nu există nimeni care
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 199

să-l vadă î�mpreună cu tine? Toate momentele grozave din


viaţ�ă sunt mai frumoase atunci când sunt î�mpărtăş� ite.
Când primesc un premiu, ş� i soţ�ia mea este î�n public,
mă simt mult mai bine pentru că ea este martoră la asta.
Când mi-am primit steaua pe Walk of Fame-ul de la
Hollywood, partea cea mai bună a fost că ș� i copiii mei au
putut să î�mpărtăş� ească momentul acela cu mine. De ase-
menea, a fost o binecuvântare ș� i faptul că prietenii ş� i cole-
gii mei se aflau acolo pentru a sărbători momentul
î�mpreună cu mine. Dr. Phil a rostit câteva cuvinte de felici-
tare, Ellen a ţ�inut un discurs plin de cuvinte frumoase, iar
Cedric ş� i toată distribuţ�ia din The Steve Harvey Show erau
ș� i ei acolo. Am putut î�mpărtăş� i acest moment mare din via-
ţ�a mea cu oamenii care contează cel mai mult pentru mine.
Când î�nţ�elegi că Dumnezeu te binecuvântează ca să
binecuvântezi ș� i tu la rândul tău, asta î�ţ�i poate deschide
viaţ�a ş� i o poate transforma. Cu cât creatorul nostru are
mai multă î�ncredere î�n noi, cu atât ne poate î�ncredinţ�a
mai multe.
Atunci când sunt generos cu cineva mai puţ�in noro-
cos, oricât de mult î�i poate schimba asta viaţ� a, pentru
mine câș� tigul este de fapt ș� i mai mare. Când trimit la
ş� coală un copil care altfel nu ş� i-ar permite să meargă,
Dumnezeu mă va pune î�ntr-o postură î�n care voi primi ș� i
mai multe resurse pentru a trimite alţ�i zece copii la ş� coală.
Unii dintre voi ar putea să î�ntrebe: „Steve, de ce foloseș� ti
banii tăi ca să trimiţ�i copii la ş� coală?” Eu v-aş� î�ntreba asta:
„De ce primesc î�n continuare banii pentru a-i trimite pe
toţ� i aceş� ti copii la ş� coală?” Atunci când î� n ţ� e legi că
Dumnezeu te binecuvântează ca să binecuvântezi ș� i tu, la
200 Steve Harvey

rândul tău, î�ţ�i vei da seama că a dărui î�napoi va deveni o


parte importantă a succesului tău.
Nu ş� tiu dacă ai remarcat, dar când oamenii bogaț�i se
strâng la un loc, ei î�ş�i sprijină cauzele unii altora cu cecuri
— cecuri mari. E posibil ca cei mai puţ�in norocoş� i să nu
poată face asta. Uneori, ei nu-ş� i sprijină reciproc cauzele
la niciun nivel, chiar ş� i atunci când ar putea să î�mpărtă-
ş� ească î�n moduri care nu implică banii. Oamenii bogaţ�i o
fac pentru că au î�nț�eles. Ei consideră faptul de a î�mpărtăş� i
ca pe o obligaţ�ie fundamentală.
Care crezi că este rostul balului Galei Met? Mass-media
arată numai moda, dar Gala Met este î�n realitate un eveni-
met care le permite oamenilor să doneze bani pentru o
cauză nobilă, aici fiind vorba despre Muzeul Metropolitan
de Artă din New York. Oamenii se simt bine atunci când
sunt generoș� i. Î�n lumea afacerilor, acest principiu se nu-
meş� te ROI sau rata de recuperare a investiţ�iei. Oamenii
de succes î�nţ�eleg că a dărui, la rândul lor, le î�mbunătăţ�eş� te
î�n cele din urmă bilanț�ul. Oamenii de succes sunt condiţ�io-
naţ�i să dea. Când î�nţ�elegi cât de puternică este acț�iunea
de a da, vei avea mai multe de dăruit.
Nu trebuie să fii bogat pentru a î�nţ�elege acest princi-
piu. Poţ�i î�ncepe la un nivel mai mic. Poţ�i dărui din timpul
tău lucrând la cantina săracilor. Î� ţ�i poţ� i petrece timp
ajutându-ţ�i tatăl î�n vârstă cu treburile pe care le are de
rezolvat. Î�ţ�i poţ�i oferi timpul ca voluntar pentru un târg
organizat de un colegiu.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 201

„ORICUI I S-A DAT MULT, MULT I SE VA CERE”

Mama m-a î�nvăţ�at de asemenea că „oricui i s-a dat mult,


mult i se va cere”. Cerinț�ele sunt mari pentru cei cărora li
s-a dat mult. Pe măsură ce urci mai sus, va trebui să te
dezvolț�i pe toate planurile. Cu cât primeş� ti mai mult, cu
atât ţ�i se va cere mai mult. Trebuie să mergi la mai multe
ș� edinț�e, să devii mai elocvent ş� i să-ț�i gestionezi mai bine
timpul. Nu-mi place să citesc de pe prompter, dar acum că
sunt la televiziune, a trebuit să mă obiş� nuiesc cu el.
Î�nregistrez prea multe emisiuni, prea multe segmente, ş� i
vorbesc cu prea mulţ�i oameni, aș� a că nu-mi pot aminti
totul. Aş� a că a trebuit să î�nvăţ� cum să citesc de pe promp-
ter. Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere. A trebuit să
devin mai eficient ş� i mai competent.
Dacă nu respecț�i partea cu cerinț�ele, atunci partea cu
dăruitul î�ncetează. Dă-mi voie să fiu cât mai clar cu putin-
ţ�ă: nu mă deranjează să-mi fac timp să scriu această carte
ş� i să adun aceste informaţ�ii, pentru că î�mi dau seama cât
de binecuvântat sunt să pot face asta. Am î�ntâmpinat
greutăț�i î�n procesul de î�nvăţ�are a acestor informaţ�ii. Am
primit multe lovituri dure î�n timp ce aflam aceste infor-
maţ� ii, dar asta nu mă î�mpiedică să-mi fac timp î�ntr-un
program foarte aglomerat — ca prezentator radio cu nor-
mă î�ntreagă, ca prezentator TV cu normă î�ntreagă, ca pre-
zentator cu normă î�ntreagă al unei emisiuni concurs, ca
soţ� cu normă î�ntreagă, ca tată cu normă î�ntreagă, ca om
de afaceri cu normă î�ntreagă ş� i cu un program de turnee
cu normă î�ntreagă — să mă opresc ş� i să scriu o carte care
sper că le va fi utilă altora. Am o obligaţ�ie î�n acest punct al
vieţ� ii mele să educ oamenii ş� i să le ofer instrumentele
202 Steve Harvey

care î�i vor ajuta să aibă mai mult succes. Aceasta este
acum o obligaţ�ie.
Nu trebuie să te î�nfurii pe pastorul care face să circule
printre enoriaș� i tava pentru colectă când tu stai acolo be-
neficiind de Cuvântul ş� i de mesajul lui. Nu te poţ�i î�nfuria
pe bănci pentru că fac bani folosindu-se de banii tăi, pen-
tru că banca î�i păstrează pentru tine. Nu te poţ�i î�nfuria pe
CEO-ul United Way din cauza cecului consistent pe care î�l
primeş� te. El ajută sute de milioane de oameni. Nu te poţ�i
î�nfuria pe acest proces. Î� n schimb, î�nvaţ� ă din exemple.
Devino una dintre persoanele acelea care sunt dispuse să
î�mpărtăş� ească, să educe, să dăruiască, să ajute, să inspire,
să conducă ş� i să motiveze. După aceea, uită-te să vezi ce
vine î�n direcţ�ia ta.
Oamenii cred că, cu cât câş� tigi ş� i strângi mai mulţ� i
bani, cu atât vei avea mai mulţ�i. Pe termen scurt, asta este
adevărat. Dar î�n cele din urmă, chemarea va veni, deoare-
ce oricui i se dă mult, mult i se va cere. Dacă produci bani
ş� i î�ncerci să î�i păstrezi pe toţ�i, Dumnezeu nu mai poate să
aibă î�ncredere î�n tine pentru partea cu solicitările, aş� a că
se termină cu dăruitul. Î� ntreabă doar pe cineva care a
avut totul ş� i apoi a pierdut totul. Dacă e cinstit cu tine, î�ţ�i
va confirma acest principiu.
Succesul nu se referă doar la capacitatea ta de a reuş� i,
ci ş� i la capacitatea ta de a ajuta î�mpărtăş� ind. Succesul
adevărat trăieş� te î�n moş� tenirea pe care o lăsăm. Dacă poţ�i
servi ca model pentru generaţ�ia următoare, cei care vor
ajunge mai sus datorită ț�ie vor deveni moş� tenirea ta, la fel
de mult ca ș� i realizările tale.
O altă cheie spre succesul adevărat este mulţ�umirea
ş� i recunoş� tinţ�a. Aceste emoţ�ii se manifestă atunci când
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 203

î�mpărtăș� eș� ti cu alţ�ii. Succesul tău nu ar trebui să fie doar


pentru tine; ar trebui să fie o binecuvântare ş� i pentru cei-
lalţ�i. Vorbesc despre a ajunge cu adevărat la esenţ�a a ceea
ce î�ţ�i alimentează darul, a ceea ce î�ţ�i va susţ� ine darul
atunci când banii nu î�ț�i vor ajunge de la o lună la alta ş� i
ceea ce este necesar pentru a rămâne î�ncrezător î�n viziu-
nea ta, î�n condiţ�ii vitrege.

Acum tu ș� tii deja că darul tău este lucrul acela pe care î�l
faci ş� i pe care î�l poţ�i face mai bine decât aproape oricine
altcineva. Dumnezeu nu î�ţ�i va deschide pur ş� i simplu o
uş� ă a oportunităţ�ii ca să-ț�i poț�i folosi darul, dacă tu nu te
achiţ�i de î�ndatorirea de a-ţ�i folosi ş� i î�mpărtăș� i darul ori de
câte ori poţ�i. Î�n Evanghelia după Matei 25:23, se spune:
„Bine, slugă bună ş� i credincioasă, peste puţ�ine ai fost cre-
dincioasă, peste multe te voi pune.” Când stăpâneş� ti la
perfecţ� ie cele „puţ� ine”, vei obţ� ine cele „multe”. Când î�ţ�i
iubeş� ti cu adevărat meseria, nu te deranjează să o practici
pe gratis sau să-ţ�i faci timp să fii mentorul cuiva care urcă
î�n ierarhie, î�n urma ta.
Ţ� i-ai recunoscut darul. Pe măsură ce î�ncepi să-ț�i folo-
seș� ti darul, SUCCESUL va î�ncepe să te urmeze oriunde te
duci. Dăruieş� te-l mai departe.
Mulţumiri

Dacă le-aş� mulţ�umi tuturor persoanelor care m-au ajutat


să ajung î�n acest punct al vieţ�ii mele, î�n care sunt î�n pos-
tura de a scrie despre succes, aș� rămâne fără hârtie. Daţ�i-mi
voie să rezum spunând doar că vreau să le mulţ� umesc
tuturor celor care au contribuit î�n orice măsură la succe-
sul pe care l-am obţ�inut — ş� tiţ�i cine sunteţ�i ş� i vreau să vă
mulţ�umesc tuturor.
Aş� vrea să le mulţ�umesc tuturor persoanelor care au
jucat vreun rol ş� i au avut vreo influenţ�ă. Voi aţ�i î�nsemnat
foarte mult pentru mine. Vreau să le mulţ�umesc mentori-
lor mei, chiar ş� i celor care mi-au fost mentori fără să mă
cunoască. Vreau să le mulţ�umesc oamenilor care au scris
maxime î�nţ�elepte ş� i memorabile. Vreau să vă mulţ�umesc
vouă tuturor pentru asta, pentru că fără voi, nu ş� tiu dacă
aş� fi unde mă aflu astăzi.
Î�î� mulţ�umesc lui Dumnezeu Atotputernicul, Creatorul.
Eu am convingerea că Dumnezeu v-a trimis pe toţ�i î�n ca-
lea mea. Fie că aț�i avut sau nu dreptate, fie că aț�i fost buni
sau răi, pozitivi sau negativi — voi aţ�i fost aduş� i cu toţ�ii î�n
calea mea pentru a crea persoana care am devenit. Deş� i
sunt un produs neterminat, î�i mulţ�umesc lui Dumnezeu
pentru cine sunt ş� i unde mă aflu. Î�i mulţ�umesc pentru voi
toţ�i. Î�i mulţ�umesc cel mai mult pentru graţ�ia Sa ş� i pentru
206 Steve Harvey

mila Sa. Î� i mulţ� umesc pentru iertarea Sa. Î� i mulţ� umesc


pentru că nu este un ucigaş de visuri, ci un î�mplinitor de
visuri. Î�i mulţ�umesc pentru toată î�ndrumarea Sa, pentru
cuvintele Sale, pentru Scripturile Sale. Î�i mulţ�umesc pen-
tru viaţ�a mea. El este cauza a tot ceea ce sunt astăzi; el
este temelia tuturor lucrurilor.
Aş� vrea să le mulţ�umesc copiilor mei — Brandi, Karli,
Morgan, Broderick, Jason, Lori ş� i Wynton — pentru că mi-au
oferit inspiraţ�ia constantă să fiu cea mai bună versiune
posibilă a mea pentru ei. Vreau cu disperare să fiu un om
pe care ei să î�l ia de model ş� i pe care să î�l admire multă
vreme după ce eu nu voi mai fi.

Semnat,
Un ostaş� imperfect î�n oastea lui Hristos,
Steve Harvey
Despre autor

STEVE HARVEY, autorul bestsellerurilor New


York Times, Act Like a Lady, Think Like a Man
(Poartă-te ca o doamnă, gândeşte ca un bărbat)
ş� i Straight Talk, No Chaser (Să vorbim direct, fără
ocolișuri) a î�nceput să facă stand-up comedy la
jumătatea anilor 1980. Î�n 1997, Harvey a parti-
cipat la un turneu ca unul dintre Regii originali ai
Comediei, î�mpreună cu Cedric „the Entertainer”
ş� i Bernie Mac. Spectacolul de comedie avea să
facă mai târziu subiectul filmului artistic The
Original Kings of Comedy al lui Spike Lee. Steve
Harvey este acum gazda talk show-ului său re-
distribuit pe mai multe canale ş� i al emisiunii
concurs Family Feud, pe lângă emisiunea sa de
radio Steve Harvey Morning Show, redistribuită
la nivel naţ�ional. El este de asemenea fondatorul
fundaț�iei Steve and Marjorie Harvey.
Editura ACT și Politon
Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România,
C.P. 050202.
tel: 0723.150.590, e-mail: office@actsipoliton.ro
www.actsipoliton.ro | www.blog.actsipoliton.ro

S-ar putea să vă placă și