Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,M.

SADOVEANU" - DUMBRĂVIȚA
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ
CLASA: a V-a, L2
NR. DE ORE/ SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore
PROFESOR: NANU SIMINA
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A V-A
SEMESTRUL I

În conformitate cu Programa şcolară pentru Limba modernă 2, aprobată prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/ 28.02.2017

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.

Lecţie introductivă Familiarizarea cu limba franceză 1h S1


U1: 1.1 – Oferirea unei reacţii non  A saluta - utilizarea formulelor tipice 7h S1 1h evaluare
Bonjour, ça va? verbale adecvate, la salut / o (de exemplu: Salut, ... / Bonjour, ... Ça S2
întrebare / instrucţiune simplă rostită va ?; Au revoir / À bientôt) S3
Tema: Copilul despre clar şi rar  A (se) prezenta (pe cineva) S4
sine 1.3 – Identificarea unor aspecte  Pronunţarea pe litere
culturale simple  Intuirea distincţiei masculin / feminin:
2.1 – Reproducerea unor formule / il / elle
unor mesaje simple şi scurte,  Numeralul cardinal (0 – 10)
respectând pronunţia şi intonaţia  Verbele: avoir, être, s’appeler (singular
specifice - de exemplu: Je m’appelle... J’ai 10
3.1 – Recunoaşterea semnificaţiei ans / Je suis élève / Je suis roumain...
1
etc.)

unor fraze uzuale tipice pentru viaţa  Proiect


cotidiană

 A saluta - utilizarea formulelor tipice


(de exemplu: Salut, ... / Bonjour, ... Ça
1.1 – Oferirea unei reacţii non va ?; Au revoir / À bientôt)
verbale adecvate, la salut / o  A (se) prezenta (pe cineva)
întrebare / instrucţiune simplă rostită  Pronunţarea pe litere
clar şi rar  Intuirea distincţiei masculin / feminin:
U2 1.3 – Identificarea unor aspecte il / elle S5
Voilà mes copains! culturale simple  Numeralul cardinal S6
2.1 – Reproducerea unor formule /  Verbele: avoir, être, s’appeler (singular) 8h S7
Tema : unor mesaje simple şi scurte,  Adjectivul / nationalitate S8
Copilul despre sine respectând pronunţia şi intonaţia  C’est/ Il (elle) est... S9
specifice 
3.1 – Recunoaşterea semnificaţiei
unor fraze uzuale tipice pentru viaţa  Proiect
cotidiană

U3: 1.1 – Oferirea unei reacţii non  A identifica un obiect - folosirea 10h S9 1h evaluare
Dans la salle de classe! verbale adecvate, la salut / o structurilor tipice (les présentatifs): c’est S10
întrebare / instrucţiune simplă rostită  A localiza elementar - utilizarea il y a + S11
Tema: Şcoala,clasa, clar şi rar substantiv S12
obiecte scolare 1.3 – Identificarea unor aspecte  Intuirea distincţiei masculin / feminin: S13
culturale simple un / une
2.2 – Participarea la dialoguri simple  Intuirea distincţiei singular / plural
în contexte de necesitate imediată  Verbul parler (singular)
2.3 – Prezentarea unui obiect / unei  Exprimarea apartenenţei: de + nume
persoane / unui personaj prin propriu
identificare  Exprimarea datei
2
 Proiect

Reluări din conţinuturile anterioare S14


Révision S15
4h

SEMESTRUL II
 A prezenta pe cineva
1.1 – Oferirea unei reacţii non
 A descrie simplu pe cineva - folosirea
verbale adecvate, la salut / o
adjectivelor (distincţie masculin /
întrebare / instrucţiune simplă rostită
feminin, singular / plural) (de exemplu:
clar şi rar
Il est / Elle est + adjectiv calificativ:
2.2 – Participarea la dialoguri simple
grand(e), petit(e), intelligent(e), sympa S16
în contexte de necesitate imediată
U4: etc.) S17
2.3 – Prezentarea unui obiect / unei
Ma famille  Distincţia masculin / feminin: le / la S18
persoane / unui personaj prin 10h 1h evaluare
 Elidarea S19
identificare
Tema: Familia  Adjectivul posesiv (mon, ton, son / ma, S20
3.2 – Identificarea semnificaţiei
ta, sa / mes, tes, ses)
globale a unui text simplu pe teme
 Adverbele oui / non
familiare
 Conjuncţiile et, ou
4.3 – Participarea la proiecte de grup
în care se elaborează, cu sprijin,
 Proiect
mesaje scurte
U5: 1.2 – Recunoaşterea unor repere  A identifica un obiect 8h S21
Chez moi! spaţiale (stânga, dreapta, aici, acolo,  A localiza elementar - localizarea S22
pe, sub, în, în faţa, în spatele) obiectelor din clasă cu ajutorul S23
Tema: Locuinţa, 2.3 – Prezentarea unui obiect / unei prepoziţiilor sur, sous, dans, devant, S24
camera persoane / unui personaj prin derrière
identificare  Expresiile: c’est, ce sont
3.2 – Identificarea semnificaţiei  Adverbul interogativ: où
globale a unui text simplu pe teme  Verbul habiter
familiare
4.2 – Redactarea unui mesaj simplu  Proiect
3
către un coleg / prieten
1.3 – Identificarea unor aspecte
culturale simple
2.2 – Participarea la dialoguri simple
 A descrie simplu ceva - utilizarea
în contexte de necesitate imediată
verbelor de grupa I și a verbelor aller,
U6: 2.4 – Manifestarea disponibilităţii S25
faire (de exemplu: Il / elle aime faire du
Ma saison préférée pentru a explora noi modele S26 S27- Sapt altfel
ski... Il / elle fait du tennis... etc.)
articulatorii / de intonaţie şi accent 9h S28
 Adjectivul calificativ
Tema: Anotimpurile, 3.3 – Descifrarea unor mesaje S29 1h evaluare
 Verbele manger, aller, faire (singular)
lunile anului simple familiare primite de la S30
 Prepoziţia à
prieteni, colegi, profesor, în situaţii
uzuale
4.1 – Scrierea unei felicitări de ziua
cuiva sau pentru o sărbătoare

1.3 – Identificarea unor aspecte  A localiza elementar


culturale simple  A descrie simplu ceva sau pe cineva
2.2 – Participarea la dialoguri  Verbele uzuale de grupa I S30
U8 :
simple în contexte de necesitate  Exprimarea interogației: formula S31
Les vacances!
imediată interogativă «est-ce que» / intonația S32
6h
3.4 – Manifestarea curiozităţii  A descrie simplu ceva - utilizarea S33
Tema: Copilul despre
pentru decodarea unor mesaje verbelor de grupa I și a verbelor aller,
sine – activităţi; călătorii
scrise simple faire (de exemplu: Il / elle aime faire du
4.2 – Redactarea unui mesaj ski... Il / elle fait du tennis... etc.)
simplu către un coleg / prieten
 Proiect
S33
S34
Révision finale Reluari din continuturile anterioare 5h
S35