Sunteți pe pagina 1din 52

3FHJTUFSZPVSOFX#PTDIOPX

XXXCPTDIIPNFDPNXFMDPNF

Maşină de spălat vase


SM...
SB...

ro Instrucţiuni de utilizare
  5HVHWVHF
K

% K PLQ $ K
6WDUW

& 5HVHWVHF


  


ro

Cuprins
roI nst r ucţ i uni de ut i l i zar e

8 Utilizarea conform destinației. . . 5 - Vase de gătit. . . . . . . . . . . . . . . . 17


Vesela neadecvată pentru
( Instrucţiuni de siguranţă . . . . . . . 5 spălarea în maşină . . . . . . . . . . . . . . 17
Înainte de punerea în funcţiune a Deteriorări ale sticlei şi ale veselei . . 17
maşinii de spălat vase . . . . . . . . . . . 5 Introducerea în maşină . . . . . . . . . . . 17
La livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Coşul superior pentru vase . . . . . . . . 17
La instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Coşul inferior pentru vase . . . . . . . . . 18
La funcţionarea zilnică . . . . . . . . . . . . 7 Coş pentru tacâmuri . . . . . . . . . . . . . 18
Blocarea uşii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sertarul pentru tacâmuri . . . . . . . . . . 19
Blocarea tastelor. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Etajera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
La defecţiunile care apar . . . . . . . . . . 9 Tijele rabatabile . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Îndepărtarea ecologică . . . . . . . . . . . . 9 Suportul pentru piese mici. . . . . . . . . 20
Suportul pentru cuţite . . . . . . . . . . . . 20
7 Protecţia mediului . . . . . . . . . . . 11 Cap de stropire pentru
tava de copt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ambalajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Scoaterea din maşină . . . . . . . . . . . . 21
Aparatele uzate. . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Reglarea înălţimii coşului. . . . . . . . . . 21
* Prezentarea aparatului. . . . . . . . 11 . Detergent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Panoul de comandă . . . . . . . . . . . . . 11 Umplerea cu detergent . . . . . . . . . . . 23
Interiorul aparatului . . . . . . . . . . . . . . 12 Detergent combinat. . . . . . . . . . . . . . 24
Meniul Vedere de ansamblu . . . . . . 12

+ Instalaţia de dedurizare / / Lista programelor . . . . . . . . . . . 25


Sare specială . . . . . . . . . . . . . . . 13 Selectarea programului . . . . . . . . . . . 26
Indicaţii pentru
Tabelul cu durităţile apei. . . . . . . . . . 13 institutele de testare . . . . . . . . . . . . . 26
Reglarea instalaţiei de dedurizare . . 13
Utilizarea sărurilor speciale . . . . . . . 14
Detergent cu săruri . . . . . . . . . . . . . . 14
0 Funcţiile suplimentare. . . . . . . . 27
Dezactivarea dedurizării . . . . . . . . . 14 Economie de timp
(VarioSpeed Plus) . . . . . . . . . . . . . . . 27
, Soluţie de clătire . . . . . . . . . . . . 15 Încărcare pe jumătate . . . . . . . . . . . . 27
IgienăPlus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Reglarea cantităţii de limpezitor . . . . 16 IntensivZone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Detergent cu componentă Uscare specială. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
de limpezitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Uscare lucioasă. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Oprirea indicatorului de adăugare Economisirea de energie. . . . . . . . . . 27
substanţă de limpezire . . . . . . . . 16

3
ro

1 Utilizarea aparatului . . . . . . . . . 28 4 Serviciul Clienţi. . . . . . . . . . . . . .47


Datele programelor . . . . . . . . . . . . . .28
Aquasensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 5 Instalarea şi racordarea . . . . . . .47
Pornirea aparatului . . . . . . . . . . . . . .28 Volum de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Afişarea timpului Instrucţiuni de siguranţǎ . . . . . . . . . . 48
de funcţionare rămas. . . . . . . . . . . . .29 Livrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Preselectare timp. . . . . . . . . . . . . . . .29 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Finalizarea programului . . . . . . . . . . .29 Montarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
AutoPowerOff. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Racordarea la sistemul
Deconectarea aparatului . . . . . . . . . .31 de evacuare a apei . . . . . . . . . . . . . 48
Întreruperea programului . . . . . . . . . .31 Racordarea la sistemul
Anularea programului . . . . . . . . . . . .31 de alimentare cu apă . . . . . . . . . . . . 49
Schimbarea programului . . . . . . . . . .32 Racordarea la apă caldă . . . . . . . . . 49
Uscare intensivă . . . . . . . . . . . . . . . .32 Alimentare electrică . . . . . . . . . . . . . 50
Demontarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2 Curăţarea şi întreţinerea. . . . . . 33 Transportul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Starea generală a maşinii Protecţia în cazul temperaturilor
de spălat vase . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 de îngheţ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Curăţare maşină . . . . . . . . . . . . . . . .34
Sărurile speciale şi soluţia
de clătire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Sitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Braţele de pulverizare . . . . . . . . . . . .35

3 O defecţiune,
ce este de făcut?. . . . . . . . . . . . 36
Pompa de evacuare a apei . . . . . . . .36
Tabel de defecţiuni . . . . . . . . . . . . . .37

4
Utilizarea conform destinaţiei ro

Nu permiteţi accesul copiilor


8 Utilizarea conform sub vârsta de 8 ani la aparat şi
destinației la cablul de racordare.
Ut i l i zar ea conf or m dest i naţ i ei ■ Acest aparat este destinat Înainte de punerea în
uzului casnic, într-un mediu funcţiune a maşinii de spălat
privat.
■ Aparatul este destinat vase
exclusiv uzului casnic şi doar Citiţi cu atenţie instrucţiunile de
în scopul indicat: spălarea utilizare şi de montare! Aici
veselei din gospodărie. găsiţi informaţii importante
■ Această maşină de spălat despre montarea, utilizarea şi
vase este destinată utilizării întreţinerea aparatului.
la o altitudine de maximum Păstraţi toate instrucţiunile
4000 de metri deasupra pentru o utilizare ulterioară sau
nivelului mării. pentru următorii posesori.
Instrucţiunile de utilizare pot fi
descărcate gratuit de pe pagina
noastră de Internet. Adresa de
( Instrucţiuni de Internet corespunzătoare se
siguranţă găseşte pe verso-ul acestor
instrucţiuni de utilizare.
Copiii începând cu vârsta de 8
I ns t r u c ţ i u ni d e s i gu r a n ţ ă

ani sau persoanele care, din La livrare


cauza capacităţilor fizice,
senzoriale sau intelectuale, a 1. Verificaţi imediat atât
lipsei de experienţă sau a ambalajul, cât şi maşina de
necunoaşterii, nu sunt capabile spălat vase pentru a detecta
să opereze aparatul în condiţii eventualele defecţiuni
de siguranţă, nu au voie să produse în timpul
utilizeze acest aparat decât sub transportului. Nu conectaţi
supravegherea sau îndrumarea un aparat deteriorat, ci
unei persoane responsabile. contactaţi furnizorul.
Copiii nu au voie să se joace cu 2. Vă rugăm să îndepărtaţi
aparatul. Efectuarea curăţării şi ambalajul în mod ecologic.
întreţinerii nu este permisă 3. Nu lăsaţi ambalajul şi părţile
copiilor, cu excepţia situaţiei în sale să devină obiect de
care aceştia au vârsta de peste joacă pentru copii. Există
8 ani şi sunt supravegheaţi. pericolul de sufocare cu
cartonul pliat sau cu foliile.

5
ro Instrucţiuni de siguranţă

La instalare ■ Dacă maşina de spălat vase


se montează sub sau
■ Aveţi grijă ca, după instalare, deasupra altor aparate
partea din spate a maşinii de casnice, trebuie respectate
spălat vase să nu mai fie instrucţiunile referitoare la
accesibilă (protecţie la instalarea în combinaţie cu
atingere din cauza o maşină de spălat vase, din
suprafeţei fierbinţi). instrucţiunile de montaj
■ Executaţi instalarea şi aferente aparatelor
racordarea conform respective.
instrucţiunilor de instalare şi ■ Păstraţi la îndemână
montaj. instrucţiunile de montaj,
■ La instalare maşina de spălat pentru a asigura
vase trebuie să fie separată funcţionarea
de reţeaua de curent. corespunzătoare viitoare a
■ Asiguraţi-vă că sistemul de tuturor aparatelor adiacente.
protecţie a instalaţiei de ■ Dacă nu există informaţii
alimentare cu energie sau dacă instrucţiunile de
electrică a clădirii a fost montaj nu conţin indicaţii
instalat corect. corespunzătoare, trebuie să
■ Condiţiile de conectare la vă adresaţi producătorului
reţeaua electrică trebuie să aparatelor, pentru a vă
corespundă cu cele înscrise asigura, că maşina de spălat
pe plăcuţa de identificare vase poate fi instalată
9: a maşinii de spălat deasupra sau dedesubtul
vase. acestor aparate.
■ Dacă se deteriorează cablul ■ În cazul imposibilităţii
de racordare la reţea al obţinerii de informaţii de la
maşinii, acesta trebuie producător,instalarea maşinii
înlocuit printr-un cablu de spălat vase deasupra
special de racord. sau dedesubtul acestor
Pentru a se evita expunerea aparate nu este permisă.
la pericole, este permisă ■ În cazul în care deasupra
înlocuirea acestuia numai de maşinii de spălat montaţi un
către unităţile service. aparat cu microunde, acesta
■ Dacă maşina de spălat vase poate fi deteriorat.
urmează să fie montată
într-un modul de mobilier
înalt, ea trebuie fixată în mod
regulamentar.

6
Instrucţiuni de siguranţă ro

■ Aparatele care se montează furtunul de alimentare. Nu


sub placa de lucru sau care scufundaţi carcasa din
sunt încorporabile trebuie material plastic în apă.
montate numai sub plăci de
lucru continue, fixate cu La funcţionarea zilnică
şuruburi de module de
mobilier învecinate, pentru a Respectaţi indicaţiile de
se asigura stabilitatea. siguranţă şi cele de folosire de
■ Nu instalaţi aparatul în pe ambalajul produselor de
aproprierea unor surse de curăţare şi de limpezire.
căldură (radiatoare,
acumulatoare de căldură, Siguranţa pentru copii
sobe sau alte aparate care (blocarea uşii) *
produc căldură) şi nu îl Siguranţa pentru copii
Bl ocar ea uşi

montaţi sub o plită. (blocarea uşii) îi protejează pe


■ Atenţie, izolaţia cablului de copii de posibile pericole, care
alimentare al maşinii de pot proveni de la maşina de
spălat vase se poate topi la spălat vase.
contactul cu surse de : Avertizare
căldură (de exemplu,
instalaţia de încălzire / Pericol de sufocare!
instalaţia de preparare a apei Copiii se pot închide în maşina
calde menajere) sau cu de spălat vase şi se pot asfixia.
componentele fierbinţi ale Întotdeauna când părăsiţi
maşinii. Cablul de alimentare maşina de spălat vase,
al maşinii de spălat vase nu închideţi uşa aparatului
trebuie să intre în contact cu complet.
surse de căldură sau cu
componentele fierbinţi ale
maşinii, în nicio situaţie.
■ După instalarea aparatului,
trebuie să existe acces liber
la ştecherul de reţea.
~ "Alimentare electrică"
la pagina 50
■ La anumite modele:
Carcasa din material plastic
de la racordul de apă
conţine un ventil electric. În
furtunul de alimentare se
găsesc conductori electrici
de racordare. Nu tăiaţi

7
ro Instrucţiuni de siguranţă

Modul de activare a siguranţei Modul de dezactivare a


pentru copii (blocarea uşii): siguranţei pentru copii
1. Trageţi spre dvs. eclisa (blocarea uşii):
siguranţei pentru copii (1). 1. Împingeţi eclisa siguranţei
2. Închideţi uşa (2). pentru copii spre dreapta (1).
Siguranţa pentru copii este 2. Împingeţi eclisa siguranţei
activată. pentru copii spre spate (2).
Siguranţa pentru copii este
dezactivată. 

Modul de deschidere a uşii cu


siguranţa pentru copii activată
(blocarea uşii): * în funcţie de varianta de
1. Împingeţi eclisa siguranţei dotare a maşinii dvs. de spălat
pentru copii spre dreapta (1). vase
2. Deschideţi uşa (2).
Siguranţa pentru copii
(blocarea tastelor)
Puteţi asigura maşina dvs. de
Bl ocar ea t ast el or

 spălat vase împotriva


întreruperii neintenţionate a
 programului (de exemplu,
operarea greşită de către
copii).
Modul de activare a blocării
tastelor:
1. Porniţi programul dorit.
2. Menţineţi apăsată tasta F
pentru cca. 4 secunde.
În fereastra indicatoare se
afişează ’–.
S-a activat blocarea tastelor.

8
Instrucţiuni de siguranţă ro

Dacă în timpul derulării Îndepărtarea ecologică


programului se apasă o tastă
oarecare, în fereastra 1. Aparatele uzate, a căror
indicatoare se afişează ’–. Nu durată de viaţă s-a încheiat,
este posibilă o întrerupere a vor fi făcute inutilizabile
programului (reset). pentru a evita producerea de
accidente ulterioare.
Pentru dezactivarea blocării 2. Îndepărtaţi aparatul în mod
tastelor menţineţi apăsată tasta ecologic.
F cca. 4 secunde până când
din fereastra indicatoare se : Avertizare
stinge ’–. Pericol de rănire!
Odată cu încheierea ■ Maşina de spălat vase ar
programului, blocarea tastelor trebui să fie deschisă numai
este dezactivată. În cazul unei pentru puţin timp pentru
pene de curent, blocarea încărcare şi descărcare,
tastelor se menţine. La fiecare pentru a evita răniri ca de ex.
nouă pornire a programului, prin împiedicare.
blocarea tastelor trebuie ■ Cuţitele şi alte ustensile cu
activată din nou. vârfuri ascuţite trebuie
aşezate în coşul pentru
La defecţiunile care apar tacâmuri* 1b cu vârfurile în
jos sau în suportul pentru
■ Reparaţiile şi intervenţiile vor cuţite* respectiv în sertarul
fi executate doar de către pentru tacâmuri* 1* în
personal calificat. Pentru poziţie orizontală.
aceasta aparatul trebuie ■ Se va evita aşezarea sau
separat de reţeaua de sprijinirea de uşa deschisă.
curent. Scoateţi fişa de reţea ■ În cazul aparatelor care sunt
sau decuplaţi siguranţa. amplasate independent,
Închideţi robinetul de apă. aveţi grijă să nu
■ În cazul unor deteriorări, în supraîncărcaţi coşurile.
special la panoul de Aparatul s-ar putea răsturna.
comandă (crăpături, găuri,
taste sparte), nu mai este
permisă exploatarea în
continuare a aparatului.
Scoateţi fişa de reţea sau
decuplaţi siguranţa. Închideţi
robinetul de apă, chemaţi
unitatea service.

9
ro Instrucţiuni de siguranţă

■ Dacă aparatul nu stă într-o ■ Nu lăsaţi copiii lângă


nişă şi astfel este accesibil maşină dacă aceasta are
un perete lateral, zona uşa deschisă. Apa din
balamalei de uşă trebuie din compartimentul de spălare
motive de siguranţă să fie nu este apă potabilă, în ea
căptuşită lateral (pericol de se mai pot găsi resturi de
rănire). Capacele le obţineţi detergent, iar în maşina de
ca accesorii speciale la spălat vase se pot afla piese
serviciul pentru clienţi sau în mici, care pot fi înghiţite de
comerţul de specialitate. copii.
* în funcţie de varianta de ■ Aveţi grijă cu cei mici să nu
dotare a maşinii dvs. de spălat bage mâna în cuva de
vase colectare a tabletelor 1B.
Degetele mici se pot prinde
: Avertizare în deschizături.
Pericol de explozie! ■ Dacă maşina este
Nu introduceţi solvenţi în cuva încorporată într-o mobilă
maşinii. Există pericol de situată la un nivel superior, la
explozie. închiderea şi deschiderea
uşii evitaţi blocarea sau
: Avertizare accidentarea copiilor între
Pericol de opărire! uşa aparatului şi cea a
În timpul desfăşurării piesei de mobilier pe care se
programului uşa se va află maşina.
deschide cu grijă. Există ■ Copiii se pot autobloca în
pericolul, să iasă apă fierbinte maşină (pericol de asfixiere)
din aparat. sau pot fi puşi în alte situaţii
: Avertizare periculoase.
Prin urmare, la aparatele
Pericole pentru copii! scoase din uz: scoateţi
În cazul în care există, ştecherul din priză,

utilizaţi sistemul de siguranţă secţionaţi şi îndepărtaţi


împotriva accesului copiilor. cablul de alimentare.
Nu permiteţi copiilor să se Distrugeţi sistemul de

joace la aparat sau să îl închidere a uşii, pentru a


acţioneze. face imposibilă închiderea
Nu permiteţi accesul copiilor acesteia.

la detergenţi şi la soluţia
pentru clătire. Acestea pot
produce leziuni la nivelul
gurii, gâtului sau ochilor sau
pot conduce la asfixiere.

10
Protecţia mediului ro

7 Protecţia mediului * Prezentarea aparatului


Atât ambalajul aparatelor noi, cât şi
Pr ot ecţ i a medi ul ui Schemele panoului de comandă şi
Pr ezent ar ea apar at ul ui

aparatele uzate conţin materii prime interiorul aparatului sunt prezentate la


valoroase, ce pot fi refolosite. începutul acestui manual de utilizare. În
Vă rugăm să evacuaţi componentele text se fac referiri la poziţiile de pe
separat ca deşeu, în funcţie de tipul panou.
acestora.
Informaţii despre modalităţile curente de Panoul de comandă
evacuare ca deşeu a aparatelor se Vezi Fig. ~ Pagina 2
obţin de la distribuitorii comerciali de
specialitate sau de la administraţia ( Întrerupător Pornit/Oprit
locală. 0 Taste de program **
8 Deschizător de uşă
@ Preselectare timp
Ambalajul H Funcţii suplimentare/ butoane
Toate piesele din material plastic ale program **
maşinii sunt marcate cu simboluri P Tasta START
internaţionale standardizate (de ex. „PS“ X Indicator pentru "verificarea
polistiren). Astfel, la evacuarea ca alimentării cu apă"
deşeu a aparatului, este posibilă o ` Indicatorul de umplere cu săruri
separare corectă a deşeurilor din h Indicatorul de umplere cu soluţie
material plastic. pentru clătire
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de )" Fereastra indicatoare
siguranţă sub titlul „La livrare” * în funcţie de varianta de dotare
~ Pagina 5. a maşinii dvs. de spălat vase
* Numărul în funcţie de varianta de
Aparatele uzate dotare a maşinii dvs. de spălat vase
Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de
siguranţă sub titlul „La salubrizare”
~ Pagina 9.
Acest aparat a fost marcat în
conformitate cu Directiva
Europeană 2012/19/UE cu
privire la deşeurile de
echipamente electrice şi
electronice (DEEE). Directiva
stabileşte cadrul valabil la nivelul
întregii UE pentru preluarea şi
valorificarea aparatelor uzate.

11
ro Prezentarea aparatului

Interiorul aparatului 9" Rezervor pentru soluţia de clătire


9* Compartiment pentru detergenţi
Vezi Fig. ~ Pagina 2 92 Capac compartiment detergent
1" Iluminatul interior * 9: Plăcuţă de identificare
1* Sertarul pentru tacâmuri * * în funcţie de varianta de dotare
12 Raft superior a maşinii dvs. de spălat vase
1: Braţ superior de pulverizare
1B Coş colectare tablete Meniul Vedere de ansamblu
1J Braţ inferior de pulverizare
1R Rezervor pentru săruri speciale Pentru confortul dvs., maşina dvs. are
1Z Sitele anumite reglări prealabile, din fabrică.
1b Coş pentru tacâmuri * Reglările se găsesc în capitolele
1j Raft inferior individuale. Puteţi modifica aceste
reglări din fabrică.

Reglare Reglarea din fabrică Descriere


• Duritatea apei •:‹… Reglarea durităţii apei. La utilizarea de
multi-tablete alegeţi treapta cea mai de
•:‹‹ - •:‹ˆ jos.
§ Limpezitor §:‹† Cantitatea de limpezitor influenţează
uscarea. La utilizarea de multi-tablete
§:‹‹ - §:‹‡ alegeţi treapta 0.
š Uscare intensivă š:‹‹ / Oprit Uscare îmbunătăţită, pentru pahare şi
piese din plastic.
š:‹‹ - š:‹‚
‘ Apă caldă * ‘:‹‹ / Oprit Este posibil racordul la apă caldă
(40-60°C) sau apă rece (<40°C).
‘:‹‹ - ‘:‹‚
˜ Auto Power Off ˜:‹‚ Oprire automată a aparatului după
procesul de clătire terminat.
˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase
--------

12
Instalaţia de dedurizare / Sare specială ro

Reglarea instalaţiei de
+ Instalaţia de dedurizare
dedurizare / Sare Puteţi regla cantitatea de săruri
specială adăugate de la •:‹‹ până la •:‹ˆ. La
valoarea setată •:‹‹ nu mai sunt
Pentru rezultate de spălare bune
I nst al aţ i a de dedur i zar e / Sar e speci al ă necesare săruri.
maşina de spălat vase are nevoie de
apă moale, deci săracă în calcar, altfel Modul de reglare a cantităţii de săruri
se depun resturi de calcar pe vase şi pe adăugate:
recipientele interioare. Apa din 1. Determinaţi nivelul durităţii apei din
conductă peste 7° dH (1,2 mmol/l) reţea, consultând societatea de
trebuie dedurizată. Aceasta se întâmplă distribuţie a apei.
cu ajutorul sării speciale (sare de 2. Luaţi treapta necesară din tabelul de
regenerare) în instalaţia de dedurizare a durităţi ale apei.
maşinii de spălat vase. Reglarea şi 3. Conectaţi întrerupătorul
cantitatea de sare necesară este PORNIT/OPRIT (.
dependentă de gradul de duritate al 4. Menţineţi apăsată tasta de program
apei dvs. de la robinet (vezi următorul # şi tasta START P până când
tabel al durităţilor apei). în fereastra indicatoare se afişează
•:‹... .
5. Eliberaţi ambele taste.
Tabelul cu durităţile apei Indicatorul luminos al tastei # se
aprinde intermitent şi în fereastra
9DORDUHD 'RPHQLXO PPROO 9DORDUHD indicatoare )" se aprinde valoarea
GXULWöŌLL GHâGXULWDWH UHJODWö setată din fabrică •:‹….
DSHLƒG+ ODâPDňLQö
6. Apăsaţi tasta de program 3.
 PRDOH ‡¯¯ La fiecare apăsare a tastei, valoarea
setată creşte cu o treaptă; iar dacă
 PRDOH ‡¯³ s-a atins valoarea •:‹ˆ, indicatorul
revine la •:‹‹ (oprit).
 PHGLH ‡¯›
7. Apăsaţi tasta START P.
 PHGLH ‡¯´ Valoarea setată este salvată în maşina
de spălat vase.
 PHGLH ‡¯ž
 WDUH ‡¯‚
 WDUH ‡¯±
 WDUH ‡¯Å

13
ro Instalaţia de dedurizare / Sare specială

Utilizarea sărurilor speciale Utilizarea detergenţilor cu


Imediat ce indicatorul de nivel al componentă de sare
sărurilor speciale ` din mască se La utilizarea detergenţilor cu
Det er gent cu săr ur i

aprinde, trebuie din nou adăugate componentă de sare, în general se


săruri speciale. Completarea nivelului poate renunţa la sărurile speciale până
de săruri speciale trebuie să se la o duritate a apei de 21 °dH (37° fH,
realizeze întotdeauna înainte de 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durităţi ale
conectarea aparatului. Astfel, surplusul apei de peste 21 °dH este necesară şi
de soluţie de săruri se elimină imediat în acest caz utilizarea sărurilor speciale.
pentru a preveni coroziunea în interiorul
maşinii de spălat. Indicatorul de adăugare de
Atenţie! sare/Oprirea instalaţiei de
Detergentul deranjează instalaţia de dedurizare
dedurizare! Nu introduceţi niciodată Dacă vă deranjează indicatorul de
detergent în rezervorul pentru săruri
Dezact i var ea dedur i zăr i

umplere cu săruri ` (de exemplu,


speciale. atunci când folosiţi detergenţi
combinaţi cu componente de sare), îl
Modul de adăugare a sărurilor puteţi opri.
speciale:
1. Deschideţi capacul filetat al Procedaţi aşa cum este descris la
rezervorului 1R. „Reglarea instalaţiei de dedurizare“ şi
2. Umpleţi rezervorul cu apă (este reglaţi valoarea la •:‹‹. Instalaţia de
necesar numai la prima punere în dedurizare şi indicatorul de umplere cu
funcţiune). săruri sunt oprite.
3. Adăugaţi sărurile speciale aşa cum
este indicat(nu sare de masă sau
tablete).
Când procedaţi astfel, apa este
dezlocuită şi se revarsă.

* în funcţie de varianta de dotare


a maşinii dvs. de spălat vase

14
Soluţie de clătire ro

2. Umpleţi cu limpezitor numai până la


, Soluţie de clătire semnul max.

Limpezitorul asigură obţinerea unei


Sol uţ i e de cl ăt i r e

vesele fără pete şi a unor pahare


curate. Utilizaţi numai soluţie de clătire
pentru maşinile de spălat de uz casnic.
Atunci când se aprinde pe panoul de
comandă indicatorul de lipsă a
limpezitorului h, înseamnă că mai
rămâne limpezitor pentru încă 1 - 2 PD[
clătiri. Adăugaţi limpezitor.
Modul de adăugare a limpezitorului:
1. Deschideţi rezervorul 9"; apăsaţi
pe clapeta de pe capac (1) şi 3. Închideţi capacul.
deschideţi-l (2). Capacul se blochează auzibil.
4. Îndepărtaţi limpezitorul scurs cu o
lavetă.
Aceasta împiedică formarea spumei
la următoarea spălare.

15
ro Soluţie de clătire

Reglarea cantităţii de Utilizarea detergenţilor cu


limpezitor componentă de limpezitor
La utilizarea detergenţilor cu
Puteţi regla cantitatea de limpezitor
Det er gent cu component ă de l i mpezi t or

componentă de limpezitor, în general


adăugată de la §:‹‹ până la §:‹‡.
se poate renunţa la limpezitor până la o
Fixaţi cantitatea de limpezitor adăugată
duritate a apei de 21 °dH (37° fH, 26°
la §:‹†, pentru a obţine un rezultat
Clarke, 3,7 mmol/l). La durităţi ale apei
foarte bun al uscării. Din fabrică este
de peste 21 °dH este necesară şi în
reglată deja treapta §:‹†. Modificaţi
acest caz utilizarea limpezitorului.
cantitatea de limpezitor numai dacă pe
veselă rămân urme sau pete de apă.
Reglaţi o treaptă inferioară pentru a Oprirea indicatorului de
preveni apariţia urmelor. Reglaţi o adăugare substanţă de
treaptă superioară pentru a preveni limpezire
apariţia petelor de apă.
Dacă vă deranjează indicatorul de
Modul de reglare a cantităţii de umplere cu limpezitor h (de
limpezitor: exemplu, atunci când folosiţi detergenţi
1. Conectaţi întrerupătorul combinaţi cu componente de
PORNIT/OPRIT (. limpezitor), îl puteţi opri.
2. Menţineţi apăsată tasta de program
# şi tasta START P până când Procedaţi aşa cum este descris la
în fereastra indicatoare se afişează „Reglarea cantităţii de limpezitor“ şi
•:‹... . reglaţi treapta §:‹‹. Indicatorul de nivel
3. Eliberaţi ambele taste. al limpezitorului h este dezactivat.
Indicatorul luminos al tastei # se
aprinde intermitent şi în fereastra
indicatoare )" se aprinde valoarea
setată din fabrică •:‹….
4. Apăsaţi tasta de program # în
mod repetat până când în fereastra
indicatoare )" se afişează valoarea
setată din fabrică §:‹†.
5. Apăsaţi tasta de program 3.
La fiecare apăsare a tastei, valoarea
setată creşte cu o treaptă; iar dacă
s-a atins valoarea §:‹‡, indicatorul
revine la §:‹‹ (oprit).
6. Apăsaţi tasta START P.
Valoarea setată este memorată.

16
Vase de gătit ro

Introducerea în maşină
- Vase de gătit
1. Îndepărtaţi resturile mari de
Vesela neadecvată pentru
Vase de găt i t
alimente. Spălarea preliminară sub
spălarea în maşină jet de apă nu este necesară.
2. Amplasaţi obiectele în maşina de
■ Tacâmuri şi alte piese de veselă din spălat vase astfel încât:
lemn. – să fie aşezate stabil şi să nu se
■ Pahare cu ornamente sensibile, poată răsturna.
veselă artizanală sau antică. Aceste – toate obiectele să fie introduse
tipuri de vase ornamentale nu sunt cu partea superioară în jos.
adecvate pentru spălarea în maşină. – obiectele curbate sau cele cu
■ Piese din material plastic, care nu scobituri să fie înclinate, pentru a
sunt rezistente la căldură. permite scurgerea apei.
■ Veselă din cupru şi cositor. – să nu împiedice rotaţia celor
■ Piese de veselă care sunt murdare două braţe de pulverizare 1: şi
de cenuşă, ceară, unsoare sau 1J.
vopsea.
Decoraţiunile din email, obiectele din Articolele foarte mici nu trebuie spălate
aluminiu sau argint se pot decolora şi în maşina de spălat vase, deoarece pot
albi în timpul ciclului de spălare. cădea uşor de pe rafturi.
Anumite tipuri de sticlă (ca de exemplu
obiectele din cristal) pot deveni mate Coşul superior pentru vase
după mai multe cicluri de spălare.
Aşezaţi ceştile şi paharele în coşul
superior pentru vase 12.
Deteriorări ale sticlei şi ale
veselei
Cauze:
■ Tipul de sticlă şi procedeul de
fabricaţie a acesteia.
■ Compoziţia chimică a detergentului.
■ Temperatura apei din cadrul
programului de spălare.
Recomandare:
■ Folosiţi numai pahare şi porţelan,

care sunt indicate de producător ca
fiind rezistente pentru maşina de
spălat vase.
■ Utilizaţi detergentul care este
marcat pentru protecţia veselei.
■ Scoateţi obiectele din sticlă şi
tacâmurile din maşina de spălat
vase cât mai repede după * în funcţie de varianta de dotare
terminarea programului. a maşinii dvs. de spălat vase

17
ro Vase de gătit

Indicaţie: Atenţie, vasele nu trebuie să Recomandare: Alte exemple, cum


stea mai sus de tăviţa de captare puteţi umple în mod optim maşina dvs.
a tabletei 1B. Acestea ar putea să de spălat vase le găsiţi pe pagina
blocheze capacul compartimentului noastră de internet. Aceasta o puteţi
pentru soluţia de spălare 9*. descărca gratuit. Adresa de Internet o
găsiţi pe verso-ul acestei instrucţiuni de
utilizare.

Coş pentru tacâmuri *


Introduceţi tacâmurile dvs, întotdeauna
Coş pent r u t acâmur i

nesortate şi cu partea ascuţită în jos în


coşul pentru tacâmuri*.
Pentru a preveni rănirile, aşezaţi piesele
lungi, ascuţite şi cuţitele pe suportul
pentru cuţite *.

Coşul inferior pentru vase


Aşezaţi oale şi farfurii în coşul inferior
pentru vase 1j.

* în funcţie de varianta de dotare


a maşinii dvs. de spălat vase


* în funcţie de varianta de dotare
a maşinii dvs. de spălat vase
Recomandare: Vesela foarte murdară
(cratiţe) trebuie amplasată în raftul
inferior. Datorită jetului puternic al
pulverizatorului, obţineţi un rezultat de
spălare mai bun.

18
Vase de gătit ro

Sertarul pentru tacâmuri *


Aşezaţi tacâmurile în sertarul pentru
Ser t ar ul pent r u t acâmur i

tacâmuri 1*, aşa cum este ilustrat.


Introducerea separată facilitează &/,&.
scoaterea după clătire.
Puteţi scoate sertarul pentru tacâmuri.

* în funcţie de varianta de dotare


a maşinii dvs. de spălat vase

Etajera*
Etajera şi spaţiul de sub ea pot fi
Et aj er a

folosite pentru ceşti mici şi pahare sau


pentru tacâmuri mai mari ca de
În funcţie de varianta de dotare a exemplu lingurile de amestecat sau
maşinii dvs. de spălat vase puteţi rabata tacâmurile de servit. Dacă nu aveţi
în jos suporturile laterale, pentru a nevoie de etajeră, puteţi să rabataţi
obţine mai mult loc pentru tacâmurile etajera în sus.
mai înalte.Puteţi rabata rândurile de tije
din faţă, pentru a sorta mânerele mai
largi. &/,&.

* În funcţie de varianta de dotare a


maşinii dvs. de spălat vase, puteţi să
reglaţi etajera pe înălţime în 3 poziţii
diferite.
Aşa reglaţi etajera în înălţime:
1. Aşezaţi etajera vertical şi trageţi-o în
sus.
2. Împingeţi etajera aşezată uşor oblic
în jos la înălţimea dorită (1,
2, sau 3).
3. Fixaţi etajera.
Etajera se fixează făcând un clic.

19
ro Vase de gătit

Tijele rabatabile * Suportul pentru cuţite*


* În funcţie de varianta de dotare a
Ti j el e r abat abi l e * În funcţie de varianta de dotare a
Supor t ul pent r u cuţ i t e

maşinii dvs. de spălat vase, puteţi maşinii dvs. de spălat vase, coşul de
rabata tijele rabatabile. Astfel puteţi vase de sus este dotat cu un suport
aşeza mai bine oalele, castroanele şi pentru cuţite.În suportul pentru cuţite
paharele. puteţi aşeza cuţite lungi şi alte ustensile.
Modul de rabatare a tijelor rabatabile:
1. Împingeţi maneta în faţă (1).
2. Rabataţi tijele rabatabile (2).

Cap de stropire pentru tava de


copt *
* în funcţie de varianta de dotare
Cap de st r opi r e pent r u t ava de copt

a maşinii dvs. de spălat vase


Suportul pentru piese mici *
Tăvile mari sau grătarele şi farfuriile
* În funcţie de varianta de dotare a
mari (farfurii Gourmet, farfurii pentru
Supor t ul pent r u pi ese mi ci

maşinii dvs. de spălat vase, coşul de


paste, platouri) pot fi curăţate cu
vase de sus este dotat cu un suporturi
ajutorul acestui cap de stropire.
pentru piese mici. Cu suporturile pentru
piese mici puteţi fixa mai sigur piesele Modul de montare a capului de
uşoare din material plastic. stropire:
1. Scoateţi coşul de vase de sus 12 .
2. Montaţi capul de stropire cum este
ilustrat şi rotiţi-l spre dreapta.
Capul de stropire este fixat.

20
Vase de gătit ro

Reglarea înălţimii coşului *


* în funcţie de varianta de dotare
Regl ar ea î năl ţ i mi coşul ui

a maşinii dvs. de spălat vase


Coşul de vase de sus 12 poate
modificat în înălţime după nevoie,
pentru a crea mai mult loc, fie în coşul
de sus, fie în cel de jos pentru vase mai
înalte.
Înălţimea aparatului 81,5 cm
Cu coş pentru Coşul de Coşul de
tacâmuri vase de vase de jos
sus
Treapta 1 max. ø 22 cm 31 cm
Treapta 2 max. ø 24,5 cm 27,5 cm

Pentru ca jetul să ajungă la toate Treapta 3 max. ø 27 cm 25 cm


piesele, aşezaţi tăvile cum este ilustrat
(max. 2 tăvi de copt şi 2 grătare). Cu sertar pentru Coşul de Coşul de
tacâmuri vase de vase de jos
Indicaţie: Aveţi grijă ca maşina de sus
spălat vase să funcţioneze întotdeauna
cu coşul de sus 12 sau cu capul de Treapta 1 max. ø 16 cm 31 cm
stropire pentru tăvi de copt. Treapta 2 max. ø 18,5 cm 27,5 cm
Treapta 3 max. ø 21 cm 25 cm
Scoaterea din maşină
Pentru a evita, ca să cadă stropi de apă Înălţimea aparatului 86,5 cm
din coşul de sus pe vasele din coşul de Cu coş pentru Coşul de Coşul de
jos, este recomandabil să se golească tacâmuri vase de vase de jos
maşina de jos în sus. sus
Recomandare: Vesela fierbinte este Treapta 1 max. ø 24 cm 34 cm
sensibilă la şoc! Din acest motiv lăsaţi-o Treapta 2 max. ø 26,5 cm 30,5 cm
în maşina de spălat vase să se
răcească după terminarea programului, Treapta 3 max. ø 29 cm 28 c m
până când o puteţi apuca bine cu
mâna. Cu sertar pentru Coşul de Coşul de
tacâmuri vase de vase de jos
Indicaţie: După terminarea programului sus
este posibil să mai existe picături de
apă în interiorul aparatului. Acest lucru Treapta 1 max. ø 18 cm 34 cm
nu are nicio influenţă asupra uscării Treapta 2 max. ø 20,5 cm 30,5 cm
veselei.
Treapta 3 max. ø 23 cm 28 c m

Aşezaţi farfuriile mari cu un diametru de


până la 31/34* cm aşa cum este
ilustrat în coşul de vase de jos 1j.

21
ro Vase de gătit

4. Ridicarea coşului de vase de sus;


prindeţi coşul de vase de sus de
marginea superioară şi ridicaţi-l.
5. Asiguraţi-vă cu privire la coşul de
vase de sus că se află la aceeaşi
înălţime pe ambele părţi.
6. Împingeţi coşul de vase de sus
înăuntru.

Coşul de vase de sus cu


perechi de role superioare şi
role inferioare
1. Trageţi coşul de vase de sus 12 în
afară.
2. Scoateţi coşul de vase de sus.
3. Fixaţi din nou coşul de vase de sus
* în funcţie de varianta de dotare pe rolele superioare (treapta 3) sau
a maşinii dvs. de spălat vase inferioare (treapta 1).

Coşul de vase de sus cu


mânere laterale
1. Trageţi coşul de vase de sus 12 în
afară.
2. Ţineţi bine coşul de vase de sus
lateral de marginea de sus.
Aceasta împiedică căderea bruscă,
la următoarea etapă. 4. Împingeţi coşul de vase de sus
3. Pentru coborârea coşului de vase înăuntru.
de sus apăsaţi spre interior cele
două mânere din stânga şi din
dreapta pe partea exterioară a
coşului. Coşul de vase de sus
coboară.

22
Detergent ro

3. Pentru dozare: vezi instrucţiunile


. Detergent producătorului de pe ambalaj.
Folosiţi compartimentarea de dozare
Puteţi utiliza tablete, dar şi detergenţi
Det er gent a compartimenului pentru detergent.
sub formă de pulbere sau detergenţi În mod obişnuit sunt suficienţi 20 ml
lichizi pentru maşina de spălat vase, dar - 25 ml pentru murdărie normală.În
în niciun caz să nu utilizaţi detergenţi cazul în care utilizaţi tablete, este
pentru spălare manuală.În funcţie de suficientă o tabletă.
gradul de murdărire, doza poate fi
potrivită individual cu detergent praf. PO
Tabletele conţin, pentru toate tipurile de PO
curăţare, o cantitate suficient de mare
de substanţe active.Detergenţii moderni, PO
performanţi utilizează majoritatea o
combinaţie de cantitate mică de
substanţe alcaline, împreună cu fosfaţi
şi enzime. Enzimele descompun
amidonul şi dizolvă albumina. Pentru
îndepărtarea petelor colorate (de ex. 4. Închideţi capacul compartimentului
ceai, ketchup) se folosesc cel mai pentru detergent.
adesea înălbitori pe bază de oxigen. Capacul se blochează auzibil.

Indicaţie: Pentru un rezultat bun al


spălării respectaţi întocmai instrucţiunile
de pe ambalajul detergentului! &/,&.
În cazul unor întrebări suplimentare, vă
recomandăm să vă adresaţi
producătorului detergentului.

: Avertizare
Pericol de rănire şi pagube materiale
din cauza nerespectării indicaţiilor de
siguranţă ale produselor de spălare şi
limpezire! Compartimentul pentru detergent se
Acordaţi mereu atenţie indicaţiilor de deschide automat în funcţie de
siguranţă ale produselor de spălare şi program, la momentul optim.
limpezire. Detergentul sub formă de praf sau
lichid se distribuie în aparat şi se
Umplerea cu detergent dizolvă, tableta cade în tăviţa de
captare a tabletei şi se dizolvă acolo
1. În cazul în care compartimentul respectând dozarea.
pentru detergent 9* este încă
închis, acţionaţi zăvorul 92, pentru Recomandare: În cazul veselei puţin
a-l deschide. murdare, de obicei este suficientă o
2. Adăugaţi detergentul în cantitate de detergent ceva mai mică
compartimentul uscat pentru decât cea indicată.
detergent 9* (aşezaţi tableta
transversal, nu pe muchie).

23
ro Detergent

Puteţi obţine substanţele adecvate de ■ În cazul programelor scurte,


curăţare şi îngrijire online de pe site-ul tabletele nu-şi pot eventual
nostru de Internet sau de la Serviciul desfăşura întreaga acţiune de
nostru pentru clienţi (a se vedea pe curăţare, datorită comportamentului
spate). diferit de dizolvare şi pot rămâne
resturi nedizolvate de detergent. De
Detergent combinat aceea, pentru aceste programe se
recomandă detergent pudră.
Pe lângă detergenţii convenţionali (solo) ■ La programul „Intensiv” (la anumite
există şi o linie de produse cu funcţii modele) este suficientă doza de o
suplimentare. Aceste produse conţin tabletă. La utilizarea unor detergenţi
adesea pe lângă detergenţi şi substanţă sub formă de pulbere puteţi presăra
de limpezire şi înlocuitori de sare (3in1) suplimentar puţin detergent pe
şi în funcţie de combinaţie (4in1, interiorul uşii aparatului.
5in1,...) alte componente suplimentare ■ Chiar dacă indicatorul de nivel al
ca de ex. protector pentru sticlă sau soluţiei de clătire şi/sau al sărurilor
luciu pentru oţel inoxidabil. Detergenţii speciale este aprins, programul
combinaţi funcţionează numai până la maşinii de spălat se derulează
un anumit grad de duritate (de cele mai impecabil în cazul utilizării
multe ori 21°dH). Peste această limită detergenţilor combinaţi.
trebuie adăugată sare şi substanţă de ■ La utilizarea detergenţilor cu înveliş
limpezire. protector care se dizolvă în apă:
Prindeţi învelişul numai cu mâinile
De îndată ce se utilizează detergenţi
uscate şi turnaţi detergentul numai
combinaţi, programul maşinii de spălat
într-un compartiment perfect uscat
se adaptează automat, astfel încât se
pentru detergent, în caz contrar se
urmăreşte întotdeauna cel mai bun
poate produce lipirea acestuia.
rezultat posibil de spălare şi uscare.
■ În cazul în care treceţi de la
Indicaţii detergenţii combinaţi la detergenţii
■ Dacă doriţi să mai adăugaţi vase Solo, aveţi în vedere setarea la
după pornirea programului, nu valoarea corectă a instalaţiei de
folosiţi tăviţa de prindere a tabletei dedurizare şi a cantităţii de soluţie
1B ca mâner pentru coşul superior. de clătire.
Tableta s-ar putea găsi deja înăuntru ■ Detergenţi bio-eco: detergenţi cu
şi dvs. intraţi în contact cu tableta marcajul „Bio” sau „Eco” folosesc
dizolvată parţial. (din motive de protecţie a mediului)
■ Nu aşezaţi nicio piesă mică pentru de regulă cantităţi mai mici de
a fi spălată în cuva de colectare a substanţe active respectiv renunţă în
tabletelor1B prin aceasta se totalitate la anumite substanţe
împiedică dizolvarea uniformă a componente. Efectul de curăţare al
tabletei. unor astfel de produse poate fi din
■ Rezultate optime de spălare şi această cauză limitat.
uscare le obţineţi prin folosirea de
detergent solo în legătură cu
folosirea separată de sare şi
substanţă de limpezire.

24
Lista programelor ro

/ Lista programelor
În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele
Li st a pr ogr amel or

corespunzătoare şi dispunerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă.

Tipul de veselă Tipul de murdărie Program Funcţii Derularea programului


suplimentare
posibile
Intensiv:
resturi de alimente
Oale, tigăi, Prespălare
veselă şi
arse sau uscate care
sunt bine lipite, cu ±/° Toate
Curăţare la 70°
tacâmuri Intensiv - 70° Spălare intermediară
conţinut de amidon
rezistente Clătire la 69°
sau de albumină
Uscare
Senzor-optimizat:
Se optimizează
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, Á/Ù Toate
corespunzător, cu
tacâmuri Auto 45°-65° ajutorul senzorilor, în
uşor uscate
funcţie de gradul de
murdărire.
Program economic:
Prespălare
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, â/à Toate
Curăţare la 50°
tacâmuri Eco 50° Spălare intermediară
uşor uscate
Clătire la 63°
Uscare
IntensivZone Zgomot oprimizat:
Încărcare pe Prespălare
resturi de alimente
vase mixte şi
obişnuite în menaj, ’/´ jumătate Curăţare la 50°
tacâmuri Încet 50° HygienePlus Spălare intermediară
uşor uscate
Uscare specială Clătire la 63°
Uscare lucioasă Uscare
veselă fragilă, IntensivZone Protecţie specială:
tacâmuri, VarioSpeedPlus Prespălare
accesorii din resturi alimentare é/è Încărcare pe Curăţare la 40°
plastic sensibile recente Sticlă 40° jumătate Spălare intermediară
la temperatură Uscare specială Clătire la 60°
înaltă şi pahare Uscare lucioasă Uscare
Timp optimizat:
vase mixte şi
resturi de alimente
obişnuite în menaj, ñ/ð Uscare specială
Curăţare la 65°
Spălare intermediară
tacâmuri Rapid 65° Uscare lucioasă
uşor uscate Clătire la 70°
Uscare

25
ro Lista programelor

Tipul de veselă Tipul de murdărie Program Funcţii Derularea programului


suplimentare
posibile
Timp optimizat:
resturi de alimente Curăţare la 65°
vase mixte şi
obişnuite în menaj, Œ Uscare specială
Spălare intermediară
tacâmuri 65° Uscare lucioasă
uşor uscate Clătire la 70°
Uscare
veselă fragilă,
tacâmuri, Timp optimizat:
accesorii din resturi alimentare ñ/ð Uscare specială Curăţare la 45°
plastic sensibile recente Rapid 45° Uscare lucioasă Spălare intermediară
la temperatură Clătire la 55°
înaltă şi pahare

toate tipurile de clătire rece, curăţare ù/ø niciuna


Clătire rece
veselă intermediară Prespălare Prespălare

- - ‰/Š niciuna Curăţare maşină 70°


Curăţare maşină
--------

Selectarea programului
Puteţi în funcţie de felul veselei să
alegeţi un program adecvat.

Indicaţii pentru institutele de


testare
Institutele de testare primesc indicaţii
pentru verificări comparative (de ex.
conform EN60436).
Aici este vorba de condiţiile pentru
efectuarea testelor, nu despre rezultate
sau de valori de întrebuinţare.
Solicitare prin e-mail la:
dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs
(E-Nr.) şi numărul de fabricaţie (FD-Nr.),
pe care le găsiţi pe plăcuţa de tip 9:
de pe uşa aparatului.

26
Funcţiile suplimentare ro

0 Funcţiile suplimentare Ï IntensivZone *


Perfectă pentru o încărcătură
I n t e n s i v Zon e

În funcţie de varianta de dotare a


Funcţ i l e supl i ment ar e
combinată. Puteţi spăla oale şi tigăi
maşinii dvs. de spălat vase puteţi foarte murdare în raftul inferior
selecta diferite funcţii suplimentare H. împreună cu veselă obişnuit de murdară
în coşul superior. Presiunea de
pulverizare în coşul de jos este
Å Economie de timp intensificată, temperatura de spălare
(VarioSpeedPlus) * este cu ceva mai mare.
Cu funcţia „Economie de timp” poate fi
¿ Uscare specială *
Economi e de t i mp ( Var i oSpe d Pl us)

scurtat timpul în funcţie de programul


de spălare ales cu cca. 20% până la
66%. Pentru a obţine rezultate optime O temperatură crescută în timpul clătirii
Uscar e speci al ă

de spălare şi uscare când timpul de şi o fază de uscare prelungită permit şi


funcţionare este scurtat, consumul de pieselor din plastic să se usuce mai
apă şi energie este majorat. bine. Consumul de energie este puţin
mai mare.

§ Încărcare la jumătate * ï Uscare lucioasă *


Dacă aveţi puţine vase de spălat (de
Prin creşterea cantităţii de apă în timpul
Î ncăr car e pe j umăt at e

ex. pahare, ceşti, farfurii), puteţi comuta Uscar e l uci oasă

la „jumătate încărcătură”. Cu aceasta spălării şi prelungirea fazei de uscare se


economisiţi apă, energie şi timp. Pentru evită petele şi se îmbunătăţeşte
spălare puneţi în camera pentru rezultatul uscării. Consumul de energie
detergent ceva mai puţin detergent este uşor crescut. Pentru funcţia de
decât cantitatea recomandată pentru o uscare lucioasă se recomandă
încărcătură completă a maşinii. limpezitor (şi în cazul folosirii de
detergenţi combinaţi).

μ IgienăPlus * ß Energy Save *


Cu această funcţie se cresc
Cu funcţia „Economisirea de energie”
I gi enăPl us

temperaturile şi se menţin extra lungi, Economi si r ea de ener gi e

pentru a obţine o putere de dezinfecţie poate fi scăzut consumul de apă şi de


definită. Prin folosirea continuă a acestei energie. Pentru un rezultat optim al
funcţii se obţine o stare de igienă mai spălării şi uscării se prelungeşte timpul
ridicată. Această funcţie suplimentară de funcţionare.
este ideală de ex. pentru funduri de
tocat sau pentru sticle pentru sugari.

27
ro Utilizarea aparatului

Pornirea aparatului
1 Utilizarea aparatului
1. Deschideţi complet robinetul de
Ut i l i zar ea apar at ul ui Datele programelor apă.
2. Conectaţi întrerupătorul
Datele programelor (valorile de PORNIT/OPRIT (.
consum) sunt prezentate în Pentru funcţionarea în condiţii de
îndrumătorul sumar. Acestea se referă protecţie a mediului la fiecare
la condiţii normale şi la valoarea pornire a aparatului este prereglat
reglată pentru duritatea apei •:‹…. programul Eco 50°. Acest program
Diverşi factori de influenţă, ca de ex. rămâne selectat, dacă nu se apasă o
temperatura apei sau presiunea apei altă tastă de program 0.
din conductă, pot duce la abateri. 3. Apăsaţi tasta START P.
Porneşte derularea programului.
Aquasensor *
* în funcţie de varianta de dotare Indicaţie:
Din motive ecologice programul Eco
Aquasensor

a maşinii dvs. de spălat vase


50° trebuie prereglat la fiecare pornire
Aquasensor este un dispozitiv optic a aparatului. Aceasta protejează
(fotocelulă) de măsurare a turbidităţii resursele mediului şi nu în ultimul rând
apei de clătire. portmoneul dvs.
Utilizarea acestuia se efectuează în Programul Eco 50° este un program
funcţie de program. Dacă aqua-senzorul de protecţie a mediului. Acesta este
este activ, poate fi preluată apă „curată” „programul standard” conform
în următoarea baie de spălare şi decretului UE 1016/2010, reprezentând
consumul de apă va fi scăzut cu 3–6 modul cel mai eficient de derulare a
litri. Dacă murdărirea este mai ciclului standard de spălare a vaselor
puternică, apa va fi pompată şi înlocuită cu un grad normal de murdărie,
cu apă proaspătă. În programele presupunând un consum redus de
automate temperatura şi durata vor fi energie şi apă pentru spălarea acestor
suplimentar potrivite cu gradul de vase.
murdărire.

28
Utilizarea aparatului ro

Afişarea timpului de Finalizarea programului


funcţionare rămas Programul s-a încheiat când în
La selectarea programului, în fereastra fereastra indicatoare )" se afişează
indicatoare )" se afişează timpul valoarea ‹:‹‹.
rămas pentru derularea programului.
Durata este determinată în timpul
programului de temperatura apei,
cantitatea de vase şi gradul de
murdărire şi poate varia (în funcţie de
programul ales).

Preselectare timp *
* în funcţie de varianta de dotare
Pr esel ect ar e t i mp

a maşinii dvs. de spălat vase


Puteţi amâna pornirea programului în
paşi de câte o oră până la 24 de ore.
Modul de preselecţie a timpului:
1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
2. Apăsaţi tasta de preselecţie a
timpului @ + până când în
fereastra indicatoare se afişează
)" œ:‹‚.
3. Apăsaţi în mod repetat tasta de
preselecţie a timpului @ - sau +
până când se afişează timpul dorit.
4. Apăsaţi tasta START P.
Preselectarea timpului este activată.
5. Pentru ştergerea rezultatului
preselectării timpului apăsaţi în mod
repetat tasta @ - sau + până când
în fereastra indicatoare se afişează
)"œ:‹‹.
Până la pornire, puteţi modifica liber
programul pe care l-aţi selectat.

29
ro Utilizarea aparatului

Auto Power Off (oprire Modul de modificare a reglării:


1. Conectaţi întrerupătorul
automată după terminarea PORNIT/OPRIT (.
programului) sau iluminatul 2. Menţineţi apăsată tasta de program
interior * # şi tasta START P până când
Pentru a economisi energie, maşina de în fereastra indicatoare se afişează
•:‹... .
Aut oPower Of

spălat vase se poate opri automat la


1 minut sau la 120 de minute după 3. Eliberaţi ambele taste.
terminarea programului.Reglarea este Indicatorul luminos al tastei # se
selectabilă de la ˜:‹‹ până la ˜:‹ƒ. aprinde intermitent şi în fereastra
indicatoare )" se aprinde valoarea
˜:‹‹ Aparatul nu se opreşte automat. •:‹....
Iluminatul interior 1" se aprinde 4. Apăsaţi tasta de program # în
când uşa este deschisă, indiferent mod repetat până când în fereastra
dacă întrerupătorul indicatoare )" se afişează valoarea
PORNIT/OPRIT ( este deschis ˜:‹....
sau închis.Când uşa este închisă, 5. Apăsaţi tasta de program 3.
iluminatul este oprit. În cazul în La fiecare apăsare a tastei, valoarea
care uşa stă deschisă mai mult de setată creşte cu o treaptă; iar dacă
60 de minute, iluminatul se s-a atins valoarea ˜:‹ƒ, indicatorul
opreşte automat. Iluminatul interior revine la ˜:‹‹.
1" se aprinde numai la valoarea 6. Apăsaţi tasta START P.
setată ˜:‹‹. Valoarea setată este memorată.
˜:‹‚ Aparatul se opreşte după 1 minut.
˜:‹ƒ Aparatul se opreşte după 120 de * în funcţie de varianta de dotare
minute. a maşinii dvs. de spălat vase
Indicaţie: Atenţie, în cazul reglărilor
˜:‹‚ şi ˜:‹ƒ, iluminatul interior 1"
este oprit. Pentru a activa iluminatul
interior, apăsaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.Dacă uşa stă
deschisă mai mult de 60 de minute,
iluminatul se opreşte automat.

30
Utilizarea aparatului ro

Deconectarea aparatului Anularea programului (Reset)


1. Apăsaţi tasta START P timp de
La puţin timp după terminarea
Anul ar ea pr ogr amul ui

cca. 3 secunde.
programului: În fereastra indicatoare )" se
1. Deconectaţi întrerupătorul afişează valoarea ‹:‹‚.Derularea
PORNIT/OPRIT (. programului durează cca. 1 minut. În
2. Închideţi robinetul de apă (nu este fereastra indicatoare )" se
cazul la aparatele cu Aqua-Stop). afişează valoarea ‹:‹‹.
3. Se scot vasele după ce s-au răcit. 2. Deconectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
Indicaţie: Lăsaţi aparatul să se
răcească puţin după terminarea
programului înainte de a-l deschide.
Astfel evitaţi, ca să iasă aburul şi să
deterioreze în timp mobila dvs.

Întreruperea programului
Atenţie!
Prin expansiune (suprapresiune) uşa
aparatului se poate deschide şi/sau să
arunce apă! Dacă uşa aparatului a fost
deschisă la racordul cu apă caldă sau
la aparatul supraîncâlzit, sprijiniţi
întotdeauna mai întâi uşa câteva minute
şi apoi închideţi-o.
1. Deconectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
Indicatoarele luminoase se sting.
Programul este stocat în memorie.
2. Pentru continuarea programului,
conectaţi din nou întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.

31
ro Utilizarea aparatului

Schimbarea programului Uscare intensivă


După apăsarea tastei START P nu La clătire se lucrează cu o temperatură
mai este posibilă modificarea mai ridicată şi astfel se obţine un
programului. O schimbare rezultat mai bun la uscare. Durata de
a programului este posibilă numai prin derulare se poate mări puţin. (Atenţie la
întreruperea programului (Reset). piesele de veselă sensibile!)
Modul de modificare a reglării:
1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
2. Menţineţi apăsată tasta de program
# şi tasta START P până când
în fereastra indicatoare se afişează
)" •:‹... .
3. Eliberaţi ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # se
aprinde intermitent şi în fereastra
indicatoare )" se aprinde valoarea
setată din fabrică •:‹….
4. Apăsaţi tasta de program # în
mod repetat până când în fereastra
indicatoare )" se afişează valoarea
setată din fabrică š:‹‹.
5. Prin apăsarea tastei 3 puteţi porni
uscarea intensivă š:‹‚ sau o puteţi
opri š:‹‹.
6. Apăsaţi tasta START P.
Valoarea setată este memorată.

32
Curăţare şi întreţinere ro

Indicaţii
2 Curăţarea şi ■ Pentru curăţarea aparatului să
utilizaţi numai detergenţi/agenţi de
întreţinerea curăţare adecvaţi, concepuţi special
pentru maşina de spălat vase.
Efectuarea cu regularitate a lucrărilor
Ştergeţi cu regularitate garniturile de
Cur ăţ ar e şi î nt r eţ i ner e


de întreţinere şi verificare a aparatului
etanşare ale uşilor cu o lavetă
contribuie la prevenirea defecţiunilor.
umedă şi cu puţin detergent de
Astfel se economiseşte timp şi se previn
vase. În acest mod, garnitura de
problemele.
etanşare a uşii se menţine curată şi
igienică.
Starea generală a maşinii de ■ În periodele de neutilizare mai
spălat vase îndelungate lăsaţi uşa întredeschisă.
În acest mod nu se poate forma un
* În general, interiorul maşinii dvs. de miros neplăcut.
spălat vase se curăţă automat. Pentru a ■ Să nu curăţaţi niciodată maşina de
îndepărta depunerile, maşina dvs. de spălat vase cu un aparat de curăţat
spălat vase modifică automat derularea cu aburi. Producătorul nu răspunde
programului (de exemplu, prin pentru pagubele consecutive
creşterea temperaturii de curăţare) la rezultate.
anumite intervale. În cadrul acestei ■ Ştergeţi cu regularitate masca
derulări a programului se vor înregistra frontală a maşinii şi panoul de
valori mai mari de consum. comandă cu o lavetă umedă şi cu
* în funcţie de varianta de dotare puţin detergent de vase.
a maşinii dvs. de spălat vase ■ Evitaţi folosirea bureţilor cu
suprafaţă aspră şi a produselor de
Totuşi dacă în interiorul maşinii de curăţare abrazive. Acestea zgârie
spălat se mai află depuneri, îndepărtaţi suprafeţele.
aceste depuneri aşa cum este ■ În cazul maşinilor de spălat vase cu
prezentat în cele ce urmează: mască frontală din oţel inoxidabil
1. Umpleţi compartimentul pentru evitaţi utilizarea lavetelor poroase
detergent 9* cu detergent. sau spălaţi-le temeinic şi de mai
2. Alegeţi programul cu temperatura multe ori înainte de a le folosi pentru
cea mai ridicată. prima dată. În acest mod preveniţi
3. Porniţi programul fără veselă. coroziunea.

: Avertizare
Pericol pentru sănătate din cauza
detergenţilor cu conţinut de clor!
Folosiţi întotdeauna detergenţi fără clor.

33
ro Curăţare şi întreţinere

Curăţare maşină ‰ * Sărurile speciale şi soluţia de


Curăţarea în combinaţie cu utilizarea
Cur ăţ ar e maşi nă
clătire
agenţilor de întreţinere a maşinii din Adăugaţi săruri speciale şi/sau
magazinele de specialitate reprezintă substanţă de clătire, în momentul în
programul adecvat pentru curăţarea care se aprind indicatoarele de
maşinii dvs. de spălat vase. Depunerile completare ` şi h de la panoul de
cum ar fi cele de grăsimi şi calcar pot comandă.
conduce la apariţia defecţiunilor la
maşina dvs. de spălat vase. Pentru a
preveni apariţia defecţiunilor şi formarea
mirosurilor neplăcute, vă recomandăm
să curăţaţi maşina de spălat vase cu
regularitate.
* Atunci când se aprinde pe panoul de
comandă, indicatorul pentru curăţarea
maşinii sau pe afişajul de pe display-ul
din faţă se solicită efectuarea întreţinerii,
efectuaţi curăţarea maşinii fără veselă.
După ce aţi efectuat curăţarea maşinii ,
indicatorul de pe panoul de comandă
dispare.
Dacă maşina dvs. de spălat vase nu are
o funcţie de memento, respectaţi
instrucţiunile de utilizare înscrise pe
agenţii de întreţinere a maşinii.
Indicaţii
■ Îndepărtaţi impurităţile grosiere din
interiorul maşinii cu o lavetă umedă.
■ Efectuaţi programul împreună cu un
agent de întreţinere a maşinii, dar
fără veselă.
■ Utilizaţi un agent special de
întreţinere a maşinii, şi nu un
detergent de vase.
■ Respectaţi instrucţiunile de siguranţă
şi de utilizare de pe ambalajele
agenţilor de întreţinere a maşinii.
■ * După trei cicluri de spălare
indicatorul de pe panoul de
comandă dispare automat chiar
dacă nu aţi efectuat curăţarea
maşinii.
* în funcţie de varianta de dotare
a maşinii dvs. de spălat vase

34
Curăţare şi întreţinere ro

Sitele Braţele de pulverizare


Sitele 1Z nu permit intrarea resturilor Calcarul şi resturile alimentare din apa
alimentare mari din apa de spălare în de spălare pot obtura duzele braţelor de
pompă. Aceste resturi alimentare pot pulverizare 1: şi 1J.
înfunda pompa uneori.
1. Verificaţi duzele de ieşire ale braţelor
Sistemul de site este compus din de pulverizare dacă sunt înfundate
■ o sită grosieră cu resturi alimentare.
■ o sită plată fină 2. Deşurubaţi (1) braţul de pulverizare
■ o microsită superior 1: şi trageţi-l în jos (2).
3. Scoateţi braţul de pulverizare inferior
1. După fiecare utilizare a maşinii, 1J trăgându-l în sus.
verificaţi dacă există resturi pe site.
2. Deşurubaţi cilindrul sitei după cum
se arată în figură şi scoateţi sistemul
de site.

4. Curăţaţi ambele braţe de pulverizare


sub jet de apă.
5. Montaţi din nou, prin înşurubare,
braţele de pulverizare.

3. Îndepărtaţi eventualele resturi şi


curăţaţi sitele sub jet de apă.
4. Montaţi din nou sistemul de site în
ordine inversă şi urmăriţi ca
marcajele cu săgeată să fie faţă în
faţă după închidere.

35
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Modul de curăţare a pompei de


3 O defecţiune, ce este evacuare a apei:
1. Deconectaţi maşina de spălat vase
de făcut? de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică.
Conform experienţei, multe deficienţe
2. Scoateţi coşul superior 12 şi coşul
O def ec ţ i une, c e es t e de f ăc ut ?

care apar în funcţionarea zilnică, pot fi


inferior 1j.
remediate chiar de dvs. Acest lucru
3. Demontaţi sitele 1Z.
asigură repunerea rapidă în funcţiune a
4. Evacuaţi apa, eventual ajutaţi-vă de
aparatului. În următoarea listă găsiţi
un burete.
posibile cauze pentru disfuncţionalităţi
5. Desprindeţi capacul pompei (după
şi recomandări utile pentru remedierea
cum se arată în figură) cu ajutorul
acestora.
unei linguri. Prindeţi capacul pompei
Indicaţie: În cazul în care aparatul s-ar de nervură şi ridicaţi-l înclinat spre
opri în timpul spălării vaselor din motive interior (1). Scoateţi capacul
neclare sau nu porneşte, executaţi mai complet.
întâi funcţia de întrerupere a
programului (Reset) ~ "Utilizarea
aparatului" la pagina 28.

: Avertizare
Prin reparaţii neautorizate sau prin 
folosirea de piese de schimb
neoriginale pot apărea stricăciuni
considerabile şi pericole pentru
utilizator.!
Lăsaţi întotdeauna reparaţiile să fie
făcute de specialişti. În cazul în care
este necesară schimbarea unei piese, 6. Verificaţi dacă roata cu palete are
se va avea grijă să fie folosite numai impurităţi şi dacă este cazul,
piese originale. îndepărtaţi-le.
7. Aduceţi capacul pompei în poziţia
Pompa de evacuare a apei iniţială (2), apăsaţi-l în jos şi blocaţi-l
(3).
Resturile alimentare de mari dimensiuni
sau corpurile străine care nu au fost
reţinute de site pot obtura pompa de
evacuare a apei. Astfel, apa de spălare
stă deasupra sitei. 

: Avertizare
Pericol de tăiere!
Obiectele tăioase şi ascuţite sau &/,&.
cioburile de sticlă pot bloca pompa de
evacuare a apei.
Îndepărtaţi întotdeauna corpurile străine
cu atenţie. 8. Montaţi sitele.
9. Introduceţi coşurile la loc.

36
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Tabel de defecţiuni
Defecţiune Cauză Remediere
Se aprinde indicatorul Furtunul de alimentare este Montaţi furtunul de alimentare, fără
„Verifică alimentarea cu îndoit. îndoituri.
apă”. Robinetul este închis. Deschideţi robinetul.
Robinetul este blocat sau are Deschideţi robinetul.
depuneri de calcar. Când alimentarea cu apă este deschisă,
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.
Sita furtunului de alimentare este Opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul din
obturată. priză. Închideţi robinetul de alimentare cu
apă. Deşurubaţi racordul de apă.

Curăţaţi sita din furtunul de alimentare.


Înşurubaţi la loc racordul de apă. Verificaţi
etanşeitatea. Se restabileşte alimentarea
cu curent. Porniţi aparatul.
Se aprinde codul erorii Deschiderea de aspiraţie (pe Aşezaţi vasele în aşa fel, încât deschiderea
“:‹ˆ. partea dreaptă a aparatului) este de aspiraţie să nu fie obstrucţionată.
acoperită de vase.
Se aprinde codul erorii Elementul de încălzire este Efectuaţi curăţarea aparatului cu agenţi de
“:‚ƒ. calcifiat sau murdar. întreţinere a maşinii sau cu decalcifiant.
Utilizaţi maşina de spălat vase cu instalaţia
de dedurizare şi verificaţi setarea
~ "Instalaţia de dedurizare / Sare
specială" la pagina 13.
Se aprinde codul erorii Sistem protecţie apă activat. Închideţi robinetul de apă.
“:‚…. Notificaţi Serviciul pentru Clienţi şi
Se aprinde codul erorii menţionaţi codul erorii.
“:‚†.
Se aprinde codul erorii Alimentare cu apă continuă.
“:‚‡.
Se aprinde codul erorii Sitele 1Z sunt murdare sau Curăţaţi sitele. ~ "Sitele" la pagina 35
“:ƒƒ. înfundate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

37
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


Se aprinde codul erorii Furtunul de evacuare îndoit sau Montaţi furtunul de alimentare fără
“:ƒ…. astupat. îndoituri, dacă este cazul, îndepărtaţi
reziduurile.
Racordul la sifon este încă închis. Verificaţi racordul la sifon şi deschideţi-l
dacă este cazul.
Capacul pompei de evacuare Fixaţi corect capacul. ~ "Pompa de
este desprins. evacuare a apei" la pagina 36
Se aprinde codul erorii Pompa de evacuare este blocată Curăţaţi pompa şi fixaţi capacul corect.
“:ƒ†. sau capacul pompei de evacuare ~ "Pompa de evacuare a apei"
este desprins. la pagina 36
Se aprinde codul erorii Tensiunea reţelei este prea mică. Nu este o defecţiune a aparatului,
“:ƒˆ. solicitaţi verificarea tensiunii de reţea şi
a instalaţiei electrice.
La afişajul cu cifre apare un Probabil că a apărut o defecţiune Deconectaţi aparatul de la întrerupătorul
alt cod de eroare. tehnică. PORNIT/OPRIT (. După puţin timp,
(“:‹‚ până la “:„‹) porniţi aparatul din nou.
Dacă problema apare din nou, închideţi
robinetul, scoateţi ştecherul din priză.
Notificaţi Serviciul pentru Clienţi şi
menţionaţi codul erorii.
În afişajul cu cifre )" Nu este defecţiune! Vezi TurboSpeed 20 min. în capitolul
apare p sau •. * „Centralizatorul programelor”. *
Indicatorul pentru săruri Lipseşte limpezitorul. Completaţi cu limpezitor.
` şi/sau limpezitor Lipsesc săruri. Completaţi cu săruri speciale.
h se aprinde.
Senzorul nu recunoaşte tabletele Utilizaţi alte săruri speciale.
de sare.
Indicatorul pentru săruri Indicatorul este deconectat. Activarea/dezactivarea (capitolul
` şi/sau limpezitor „Instalaţia de dedurizare a apei”
h nu se aprinde. ~ Pagina 13/„Sare specială sau
limpezitor” ~ Pagina 15).
Mai există suficiente săruri Verificaţi indicatoarele de completare,
speciale/ soluţie de clătire. nivelurilede umplere.
Se aprinde indicatorul Se recomandă curăţarea maşinii. Efectuaţi curăţarea maşinii fără veselă în
pentru curăţarea maşinii. * interior, cu un agent special de întreţinere
a maşinii.
După 3 cicluri de spălare, indicatorul se
stinge automat, fără să se fi efectuat
întreţinerea maşinii.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

38
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


După terminarea Sistemul de site sau zona de sub Curăţaţi sitele şi zona de dedesubt.
programului rămâne apă în sitele 1Z este înfundată.
aparat. Programul nu s-a terminat încă Aşteptaţi terminarea programului sau
executaţi Reset.
Vesela nu este uscată. În rezervor lipseşte limpezitorul Completaţi cu limpezitor.
sau acesta este prea puţin.
S-a selectat un program fără Selectaţi programul cu uscare. ~ "Lista
uscare. programelor" la pagina 25
Acumulare de apă în zonele Acordaţi atenţie unei poziţii înclinate
adâncite ale vaselor şi atunci când introduceţi vesela, aranjaţi
tacâmurilor. respectivele piese de veselă cât mai
înclinate.

Detergentul combinat utilizat are Utilizaţi un alt detergent combinat cu o


putere de uscare scăzută. putere de uscare mai mare. Utilizarea
suplimentară a limpezitorului măreşte
puterea de uscare.
Nu este activată uscarea Activaţi uscarea intensivă. ~ "Utilizarea
intensivă pentru accelerarea aparatului" la pagina 28
uscării.
Vesela a fost scoasă prea Aşteptaţi terminarea programului,
repedesau procesul de uscare respectiv scoateţi vesela numai la 30 de
încă nu era terminat. min. după terminarea programului.
Limpezitorul eco folosit are Utilizaţi un limpezitor de marcă. Produsele
o putere de uscare limitată. eco pot prezenta o eficacitate limitată.
Vesela din material plastic Caracteristici speciale ale Materialul plastic are o capacitate redusă
nu este uscată. materialului plastic. de acumulare a căldurii şi, de aceea, se
usucă mai greu.
Tacâmurile nu sunt uscate. Tacâmurile au fost sortate Separaţi pe cât posibil tacâmurile, evitaţi
neadecvat în suportul pentru ca ele să se atingă.
tacâmuri.
Tacâmurile au fost sortate Sortaţi tacâmurile corect şi, pe cât posibil,
nefavorabil în sertarul pentru separaţi-le.
tacâmuri.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

39
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


După ciclul de spălare, Nu este o defecţiune a aparatului. Din cauza principiului de uscare „uscare
părţile interioare ale prin condensare”, picăturile de apă în
aparatului sunt ude. recipient sunt condiţionate fizic şi de dorit.
Umiditatea din aer condensează pe pereţii
interiori ai maşinii de spălat vase, se
scurge şi va fi evacuată prin pompare.
Resturi de alimente pe Vesela este aranjată prea strâns, Când introduceţi vesela, aranjaţi-o astfel
veselă. suportul pentru veselă este încât să existe suficient spaţiu liber şi
supraîncărcat. jeturile de pulverizare să poată ajunge pe
suprafeţele veselei. Evitaţi să se formeze
zone de atingere.
Rotaţia braţelor de pulverizare Aşezaţi vesela astfel încât să nu fie
este împiedicată. împiedicată rotirea braţului de pulverizare.
Duzele braţelor de pulverizare Curăţaţi duzele braţului de pulverizare.
sunt înfundate. ~ "Curăţare şi întreţinere" la pagina 33
Sitele 1Z sunt murdare. Curăţaţi sitele. ~ "Curăţare şi
întreţinere" la pagina 33
Sitele 1Z au fost introduse Introduceţi sitele corect şi fixaţi-le.
greşit sau nu s-au fixat.
Program de spălare prea slab. Selectaţi un program de spălare mai
puternic.
Măriţi sensibilitatea senzorilor.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50° sau
murdării persistente nu pot fi Intensiv.
îndepărtate.
Vasele înalte şi înguste nu sunt Nu introduceţi vasele înalte şi înguste
spălate suficient în zona din colţ. prea înclinate şi nu le plasaţi în zona din
colţ.
Raftul superior 12 nu este Cu ajutorul pârghiilor laterale, reglaţi
reglat la acelaşi nivel în stânga şi raftul superior la acelaşi nivel.
în dreapta.
Resturi de alimente pe Vesela a fost introdusă prea Întrerupeţi programul de spălare numai în
veselă la utilizarea funcţiei târziu. faza de început, pentru a adăuga vase.
pauză. *
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

40
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Resturi de detergent Capacul camerei pentru Vasele nu trebuie să stea mai sus de
detergent 9* este blocat de tăviţa de captare a tabletei 1B. Acestea
vase, iar din această cauză pot să blocheze capacul camerei pentru
capacul nu se deschide complet. detergent şi acesta nu se mai deschide
complet. ~ "Coşul superior pentru vase"
la pagina 17
Nu plasaţi piese de veselă sau odorizante
în cuva de colectare a tabletelor.
Capacul camerei pentru Tableta trebuie aşezată transversal, nu pe
detergent este blocat de tabletă muchie.
9*.
La programul rapid sau Timpul de dizolvare a tabletelor este prea
programul scurt s-au folosit mare pentru programul rapid sau
tablete. programul scurt.
Pe durata programului scurt, nu Folosiţi un detergent praf sau un program
se atinge timpul de dizolvare a mai puternic.
detergentului.
Efectul de curăţare sau Schimbaţi detergentul.
capacitatea de dizolvare se
diminuează după o perioadă mai
lungă de depozitare sau în
detergent s-au format bulgări.
Pete de apă pe piesele din Formarea picăturilor pe Folosiţi un program mai puternic (mai
material plastic. suprafeţele de material plastic nu multe schimburi de apă).
poate fi evitată din punct de La introducerea veselei acordaţi atenţie
vedere fizic. După uscare sunt poziţiei înclinate.
vizibile pete de apă. Folosiţi limpezitor.
Dacă este necesar, măriţi reglarea pentru
dedurizare.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

41
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


În rezervor sau pe uşă sunt Componentele detergenţilor se Schimbaţi marca de detergent.
depuneri care pot fi şterse depun. De cele mai multe ori, Curăţaţi mecanic aparatul.
sau care sunt solubile în aceste depuneri nu pot fi
apă. îndepărtate chimic (agent de
curăţare pentru aparate, ...).
În cazul „depunerilor albe“ pe Măriţi reglarea pentru dedurizare şi, dacă
fundul aparatului, instalaţia de este cazul, schimbaţi detergentul.
dedurizare a fost setată la o
valoare limită.
Capacul rezervorului pentru Înşurubaţi corect capacul rezervorului
săruri 1R nu a fost închis prin pentru săruri.
înşurubare.
Numai la articolele din sticlă: Vezi „Stricăciuni ale sticlei şi vaselor”
coroziunea incipientă a sticlei ~ Pagina 17.
poate fi ştearsă doar în aparenţă.
Depuneri albe pe veselă, Componentele detergenţilor se Schimbaţi marca de detergent.
rezervor sau uşă, care pot fi depun. De cele mai multe ori, Curăţaţi mecanic aparatul.
îndepărtate doar cu aceste depuneri nu pot fi
dificultate. îndepărtate chimic (agent de
curăţare pentru aparate, ...).
Domeniul de duritate a fost reglat Reglaţi instalaţia de dedurizare conform
greşit sau duritatea apei este mai instrucţiunilor de utilizare sau adăugaţi
mare de 8,9 mmol/l. săruri.
Detergentul 3 in1 sau detergentul Reglaţi instalaţia de dedurizare conform
Bio/Eco nu este destul de instrucţiunilor de utilizare sau utilizaţi
eficient. agenţi separaţi (detergent de marcă,
săruri, limpezitor).
Dozare insuficientă a Măriţi doza de detergent sau schimbaţi
detergentului. detergentul.
A fost selectat un program de Selectaţi un program de spălare mai
spălare prea slab. puternic.
Urme de ceai sau ruj pe Temperatura de spălare este Alegeţi un program cu o temperatură de
veselă. prea scăzută. spălare mai ridicată.
Detergentul este prea puţin sau Folosiţi detergent adecvat în dozare
neadecvat. corectă.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

42
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Depuneri colorate Formare de pelicule din Pot fi îndepărtate parţial prin intermediul
(albastre, galbene, maro), substanţele conţinute în legume unui agent de curăţare pentru maşini sau
greu sau imposibil de (de ex. din varză, ţelină, cartofi, prin curăţare mecanică. Depunerile sunt
îndepărtat, în aparat sau tăiţei, ...) sau în apa din reţea (de inofensive pentru sănătate.
pe vesela din inox. ex. mangan).
Formarea unui strat pe vasele din Pot fi îndepărtate parţial prin intermediul
argint sau aluminiu din cauza unui agent de curăţare pentru maşini sau
compuşilor metalici. prin curăţare mecanică.
Depuneri colorate Formarea de pelicule din Verificaţi funcţionarea instalaţiei de
(galbene, portocalii, maro), substanţele conţinute în resturile dedurizare a apei (adăugare de sare
care pot fi înlăturate cu de mâncare şi din apa de reţea specială), respectiv activaţi dedurizarea în
uşurinţă, în spaţiul interior (calcar) cazul folosirii de detergenţi combinaţi
(cu precădere în zona (tablete).
bazei).
Decolorare pe piesele din Piesele din material plastic din Decolorările sunt normale şi nu afectează
material plastic. interior se pot decolora în timpul funcţionarea maşinii de spălat vase.
duratei de viaţă a maşinii de
spălat vase.
Decolorare pe piesele din Temperatura de spălare este Alegeţi un program cu o temperatură de
material plastic. prea scăzută. spălare mai ridicată.
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
Urme care pot fi Prea mult limpezitor. Reglaţi o cantitate mai redusă de
îndepărtate pe pahare, limpezitor.
pahare cu aspect metalic şi Nu a fost adăugat limpezitor sau Adăugaţi limpezitor şi verificaţi dozarea
tacâmuri. cantitatea setată este prea (recomandare treapta 4–5).
redusă.
Resturi de detergent în etapa de Capacul compartimentului pentru
program Clătire. Capacul detergent trebuie să nu fie împiedicat de
compartimentului pentru piese de veselă.
detergent este blocat cu piese de Nu plasaţi piese de veselă sau odorizante
veselă (capacul nu se deschide în cuva de colectare a tabletelor.
complet).
Vesela a fost curăţată prea mult Nu clătiţi vesela în prealabil. Îndepărtaţi
în prealabil; de aceea sistemul de numai resturile mari de alimente.
senzori stabileşte o derulare mai Măriţi sensibilitatea senzorilor.
slabă a programului. Unele Recomandare de program Eco 50°
murdării persistente nu pot fi
îndepărtate.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

43
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


Opacitate incipientă sau Paharele nu sunt rezistente la Utilizaţi pahare rezistente la spălarea în
deja existentă, ireversibilă, spălarea în maşină, doar maşină.
a sticlei. adecvate pentru spălarea în Evitaţi un timp îndelungat pentru faza cu
maşină. aburi (timpul de staţionare după
terminarea ciclului de spălare).
Utilizaţi un ciclu de spălare cu o
temperatură mai redusă.
Reglaţi instalaţia de dedurizare
corespunzător durităţii apei (dacă este
cazul, cu o treaptă mai jos).
Folosiţi detergent cu o componentă de
protecţie a sticlei.
Urme de rugină pe Tacâmurile nu sunt rezistente la Utilizaţi tacâmuri rezistente la coroziune.
tacâmuri. coroziune. Adesea, lamele
cuţitelor sunt afectate mai
puternic.
Tacâmurile ruginesc şi dacă sunt Nu spălaţi piese careruginesc.
spălate împreună cu piese care
ruginesc (mânere de oale, coşuri
de vase deteriorate etc.).
Conţinutul de sare din apa de Înşurubaţi ferm capacul rezervorului
spălare este prea ridicat, pentru săruri sau îndepărtaţi sărurile
deoarece capacul rezervorului vărsate.
pentru săruri nu a fost bine închis
sau la adăugarea sărurilor s-a
vărsat sare.
Aparatul nu poate porni Pană de funcţionare. Opriţi alimentarea electrică a aparatului;
sau nu poate fi utilizat. scoateţi ştecherul din priză sau
deconectaţi siguranţa. Aşteptaţi cel puţin
5 secunde, după care reconectaţi aparatul
la alimentarea electrică.
Aparatul nu porneşte. Siguranţa din tablou este defectă. Verificaţi siguranţa.
Cablul de reţea nu a fost introdus Asiguraţi-vă că a fost introdus complet
în priză. cablul de reţea, atât în partea din spate a
aparatului, cât şi în priză. Verificaţi
capacitatea de funcţionare a prizei.
Uşa maşinii nu este închisă Închideţi uşa.
corespunzător.
Funcţia pauză este activă. * Apăsaţi tasta START P. *
Programul porneşte de la Nu s-a aşteptat terminarea Efectuaţi o resetare.
sine. programului.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

44
O defecţiune, ce este de făcut? ro

Defecţiune Cauză Remediere


Uşa se deschide cu Sistemul de siguranţă împotriva Dezactivaţi sistemul de siguranţă
dificultate. accesului copiilor este activat. împotriva accesului copiilor.
Uşa nu se poate închide. Închizătoarea uşii a sărit de la Închideţi uşa cu mai multă putere.
locul ei.
Închiderea uşii est împiedicată Verificaţi montajul aparatului: uşa sau
condiţionat de montaj. piesele ataşate nu au voie să se lovească
la închidere.
Capacul compartimentului Compartimentul pentru detergent Îndepărtaţi resturile de detergent.
pentru detergent nu poate sau ghidajul capacului sunt
fi închis. blocate din cauza resturilor de
detergent lipite.
Resturi de detergent în Braţele de pulverizare blocate Asiguraţi-vă că braţele de pulverizare se
camera pentru detergent prin piese de veselă, de aceea nu pot roti liber.
9* sau în tăviţa de se realizează clătirea
captare a tabletei 1B. detergentului.
Compartimentul pentru detergent Încărcaţi cu detergent numai când
a fost umed la umplere. compartimentul pentru detergent este
uscat.
Aparatul se opreşte în Uşa nu este închisă complet. Închideţi uşa.
timpul programului sau Nu plasaţi piese de veselă sau Verificaţi dacă peretele posterior nu este
programul se întrerupe. odorizante în cuva de colectare a împins către interior de ex. de o priză sau
tabletelor. de suportul pentru furtun, care nu a fost
Sertarul superior împinge către demontat.
interiorul uşii, împiedicând
închiderea în siguranţă a uşii.
Alimentarea cu curent şi/sau cu Restabiliţi alimentarea cu curent şi/sau cu
apă este întreruptă. apă.
Zgomot de lovire al Depinde de instalaţia casei, de Nu este posibilă remedierea.
ventilelor de umplere. aceea nu este o defecţiune a
aparatului. Niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
Zgomot de lovire sau de Braţul de pulverizare loveşte Aranjaţi vesela astfel încât braţele de
trepidaţii. vesela, vesela nu a fost aranjată pulverizare să nu se lovească de ea.
corect.
În cazul unei încărcări reduse, Încărcaţi mai mult aparatul sau distribuiţi
jeturile de apă lovesc direct mai uniform vesela în maşina de spălat.
rezervorul de clătire.
Piesele de veselă mai uşoarese Aranjaţi vesela uşoară astfel încât să aibă
mişcă în timpul spălării. o poziţie stabilă.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase

45
ro O defecţiune, ce este de făcut?

Defecţiune Cauză Remediere


Formare neobişnuită de În rezervorul pentru limpezitor se Umpleţi imediat rezervorul pentru
spumă. află detergent pentru spălare limpezitor cu limpezitor.
manuală.
S-a vărsat limpezitor. Îndepărtaţi cu o lavetă limpezitorul.
* în funcţie de varianta de dotare a maşinii dvs. de spălat vase
--------

46
Serviciul Clienţi ro

4 Serviciul Clienţi 5 Instalarea şi


În cazul imposibilităţii remedierii
Ser vi ci ul Cl i enţ i
racordarea
defecţiunii de către utilizator, se
contactează Serviciul Clienţi. Noi găsim Pentru o funcţionare corectă, maşina
I n s t al a r e a ş i r ac o r d ar e a

întotdeauna o soluţie potivită şi pentru de spălat vase trebuie instalată în mod


a evita deplasarea inutilă a tehnicienilor. corespunzător. Datele privind
Datele de contact pentru cel mai alimentarea şi evacuarea precum
apropiat serviciu pentru clienţi le găsiţi şi valorile racordului electric trebuie să
în pagina din spate a acestei instrucţiuni corespundă criteriilor cerute, aşa cum
de folosire şi în lista anexată a serviciilor sunt ele menţionate în următoarele
pentru clienţi. La apelare, vă rugăm să paragrafe respectiv în instrucţiunile
comunicaţi numărul produsului (nr. E - de montaj.
Nr). = 1) şi numărul (FD = 2), pe care le Respectaţi la montaj ordinea etapelor
găsiţi pe plăcuţa de identificare 9: de de lucru:
pe uşa aparatului. 1. Verificare la livrare
2. Montarea
3. Racordarea la sistemul de evacuare
(1U )' a apei
4. Racordarea la sistemul de
 alimentare cu apă
5. Conectarea la reţeaua de alimentare
Bazaţi-vă pe competenţa cu energie electrică.
producătorului. Contactaţi-ne cu
încredere. Astfel veţi avea siguranţa că Volum de livrare
reparaţiile au fost executate de
tehnicieni de service instruiţi, care sunt În caz de reclamaţii, adresaţi-vă
echipaţi cu piese de schimb originale distribuitorului de la care aţi cumpărat
pentru maşina dumneavoastră de aparatul sau Serviciului nostru de
spălat vase. Asistenţă pentru Clienţi.
■ Maşină de spălat vase
■ Instrucţiuni de utilizare
■ Instrucţiuni de montaj
■ Scurte instrucţiuni*
■ Garanţie*
■ Material de montare
■ Apărătoare împotriva aburilor*
■ Şorţ de cauciuc*
■ Cablu de reţea
* în funcţie de varianta de dotare
a maşinii dvs. de spălat vase

47
ro Instalarea şi racordarea

Instrucţiuni de siguranţ Montarea


Vă rugăm să respectaţi indicaţiile de Luaţi dimensiunile de montaj necesare
siguranţă sub titlul ~ "La instalare" din instrucţiunile de montaj. Aparatul se
la pagina 6. instalează orizontal cu ajutorul
picioarelor reglabile. Aveţi grijă
Livrarea la stabilitate.

Spălătorul dvs. de vase a fost verificat ■ Aparate care se montează dedesubt


minuţios în fabrică, dacă funcţionează şi aparate integrate, care ulterior se
ireproşabil. Astfel au rămas pete mici instalează ca aparate independente,
de apă. Ele dispar după primul proces trebuie asigurate contra răsturnării,
de spălare. de ex. prin înşurubarea de perete
sau prin montajul sub o placă
de lucru continuă, care este
Date tehnice înşurubată cu dulapurile vecine.
■ Aparatul poate să fie montat fără
■ Greutate: probleme între pereţi din lemn sau
Maximum 60 kg. material plastic într-un rând de
■ Tensiunea: bucătărie.
220–240 V, 50 Hz sau 60 Hz
■ Valoare de racordare:
2000 - 2400 W. Racordarea la sistemul de
■ Siguranţă: evacuare a apei
10/16 A (UK 13 A).
■ Preluare de putere: 1. Se urmează etapele de lucru
Stare oprită (Po)* 0,10 W. necesare, descrise în instrucţiunile
Stare On (gata) (Pl)* 0,10 W. de instalare; dacă este necesar, se
*conform decretelor (UE) Nr. montează un sifon cu un ştuţ de
1016/2010 şi1059/2010. evacuare.
Funcţiile suplimentare şi setările pot 2. Cu ajutorul componentelor furnizate,
influenţa consumul de putere. se va racorda furtunul de evacuare a
■ Presiunea apei: apei la ştuţul sifonului.
minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1 Asiguraţi-vă că furtunul de evacuare
MPa (10 bar). a apei nu este îndoit, strivit sau
La o presiune a apei mai mare: răsucit şi că nu este montat un
Se comută în prealabil ventilul de capac care să împiedice evacuarea
reducere a presiunii. apei!
■ Debitul de alimentare:
Minimum 10 litri/minut.
■ Temperatura apei:
Apă rece.
La apă caldă temperatura:
Temperatura maximă 60 °C.
■ Capacitatea de încărcare:
12–15 tacâmuri normale (în funcţie
de varianta de dotare a maşinii dvs.
de spălat vase).

48
Instalarea şi racordarea ro

Racordarea la sistemul de Racordarea la apă caldă *


alimentare cu apă * în funcţie de varianta de dotare
Racor dar ea l a apă cal dă

a maşinii dvs. de spălat vase


1. Racordaţi racordul de apă potabilă Maşina de spălat vase poate fi
la robinet conform instrucţiunii racordată la apă rece sau caldă până la
de montaj cu ajutorul pieselor max. 60 °C. Racordarea la apă caldă
anexate. se recomandă, dacă aceasta este
Asiguraţi-vă că furtunul de disponibilă de la o instalaţie adecvată
alimentare cu apă nu este îndoit, de preparare a apei calde şi economică
strivit sau răsucit. din punct de vedere energetic, de ex. o
2. La schimbarea maşinii, trebuie instalaţie solară cu conducte de
întotdeauna utilizat un furtun nou de circulaţie. Cu aceasta economisiţi
alimentare cu apă. energie şi timp. Cu reglarea apă caldă
Presiunea apei: ‘:‹‚ puteţi adapta aparatul în mod
minim 0,05 MPa (0,5 bar), maxim 1 optim la funcţionarea cu apă caldă. Se
MPa (10 bar). recomandă ca temperatura apei
La o presiune a apei mai mare: (temperatura apei care intră) să aibă
Se comută în prealabil ventilul de valori de minimum 40 °C şi maximum
reducere a presiunii. 60 °C. Racordarea la apă caldă nu se
Debitul de alimentare: recomandă, când apa se prepară într-un
Minimum 10 litri/minut. boiler electric.
Temperatura apei:
Apă rece. Modul de modificare a reglării pentru
La apă caldă temperatura: apă caldă:
Temperatura maximă 60 °C. 1. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
2. Menţineţi apăsată tasta de program
# şi tasta START P până când
în fereastra indicatoare se afişează
•:‹... .
3. Eliberaţi ambele taste.
Indicatorul luminos al tastei # se
aprinde intermitent şi în fereastra
indicatoare )" se aprinde valoarea
•:‹....
4. Apăsaţi tasta de program # în
mod repetat până când în fereastra
indicatoare )" se afişează valoarea
setată din fabrică ‘:‹‹.
5. Prin apăsarea tastei 3 puteţi
dezactiva reglarea pentru apă caldă
‘:‹‹ sau o puteţi activa ‘:‹‚.
6. Apăsaţi tasta START P.
Valoarea setată este memorată.

49
ro Instalarea şi racordarea

Alimentare electrică Demontarea


■ Aparatul va fi racordat numai la Respectaţi şi aici ordinea etapelor
curent alternativ în domeniul de la de lucru.
220 V până la 240 V şi 50 Hz sau 1. Deconectaţi aparatul de la reţeaua
60 Hz printr-o priză cu conductor de de curent.
protecţie instalată conform 2. Închideţi robinetul de alimentare cu
prescripţiilor. Asigurarea necesară apă.
vezi plăcuţa de tip 9:. 3. Desprindeţi racordul de apă
■ Priza trebuie să se afle în de scurgere şi apă de alimentare.
apropierea maşinii şi să fie uşor 4. Slăbiţi şuruburile de prindere de la
accesibilă şi după montare. piesele de mobilier.
Dacă după montaj ştecherul nu este 5. Demontaţi placa de bază, dacă
uşor accesibil, trebuie pentru există.
îndeplinirea prescripţiilor de 6. Trageţi în exterior maşina şi scoateţi
siguranţă în domeniu, să existe din furtunurile cu atenţie.
partea instalaţiei un dispozitiv de
separare multipolar cu o deschidere
de contact de min. 3 mm.
■ Modificările la racord trebuie
executate numai de către specialişti.
■ Un prelungitor pentru cablul de
reţea poate fi achiziţionat numai de
la unităţile service.
■ Dacă se utilizează un disjunctor
automat cu decuplare la curenţi de
avarie, se va utiliza numai tipul cu
simbolul ‚. Numai acest tip
garantează îndeplinirea prescripţiilor
în vigoare în prezent.
■ Aparatul este dotat cu un sistem de
siguranţă pentru apă. Luaţi în seamă
că acesta funcţionează numai când
este conectată alimentarea cu
curent.

50
Instalarea şi racordarea ro

Transportul Protecţia în cazul


Se goleşte spălătorul de vase şi se temperaturilor de îngheţ
asigură piesele desprinse. Dacă aparatul se află într-o cameră cu
Pr ot ecţ i a î n cazul t emper at ur i l or de î ngheţ

pericol de îngheţ (de ex. casa de


Maşina trebuie golită respectând vacanţă), atunci aparatul trebuie golit
următoarele etape: complet de apă (vezi Transport).
1. Deschideţi robinetul.
2. Conectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
3. Alegeţi programul cu cea mai
ridicată temperatură.
În fereastra indicatoare )" se
afişează durata probabilă a
programului.
4. Apăsaţi tasta START P.
Porneşte derularea programului.
5. După cca. 4 minute apăsaţi tasta
START P până când în fereastra
indicatoare se afişează ‹:‹‚ .
După cca. 1 minut, în fereastra
indicatoare se afişează ‹:‹‹.
6. Deconectaţi întrerupătorul
PORNIT/OPRIT (.
7. Închideţi robinetul de alimentare cu
apă, debranşaţi furtunul de
alimentare şi lăsaţi apa să se
scurgă.
Indicaţie: Maşina de spălat vase se
transportă numai în poziţie verticală
pentru ca apa reziduală să nu pătrundă
în panoul de comandă, provocând erori
în funcţionarea programelor.

6XEUH]HUYDPRGLILFöULORU

51
*DUDQĠLD$TXD6WRS TFBQMJDıEPBSÓODB[VMBQBSBUFMPSEPUBUFDV"RVB4UPQ

1FOUSVBQBSBUFMFEPUBUFDVTJTUFN"RVB4UPQ TVQMJNFOUBSGBŋıEFHBSBOŋJBTUBOEBSE
BDPSEBUıQFOUSVBQBSBU PGFSJNEFTQıHVCJSJÓOVSNıUPBSFMFDPOEJŋJJ 

 ¶ODB[VMQBHVCFMPSEBUPSBUFVOPSEFGJDJFOŋFBMFTJTUFNVMVJ"RVB4UPQ DPNQBOJBOPBTUSı
QPBUFBDPSEBEFTQıHVCJSJVUJMJ[BUPSVMVJDBTOJD
1FOUSVBBTJHVSBGVODŋJPOBSFBÓOTJHVSBOŋıBBQBSBUVMVJ BDFTUBUSFCVJFTıGJFSBDPSEBUMB
SFŋFBVBEFBMJNFOUBSFDVFOFSHJFFMFDUSJDı

 "DFBTUıHBSBOŋJFFTUFWBMBCJMıQFUPBUıEVSBUBNFEJFEFVUJMJ[BSFBQSPEVTVMVJ
BOJDPOGPSNDFSUJGJDBUVMVJEFHBSBOŋJFBMQSPEVTVMVJ


 1FOUSVBCFOFGJDJBEFBDFBTUıHBSBOŋJF USFCVJFDBBQBSBUVMEPUBUDV"RVB4UPQTıGJGPTU
JOTUBMBUŝJSBDPSEBUÓONPEDPSFDU DPOGPSNJOTUSVDŋJVOJMPSGVSOJ[BUF
"DFBTUBQSFTVQVOF EFBTFNFOFB ŝJJOTUBMBSFBDPSFDUıBGVSUVOVMVJEPUBUDV"RVB4UPQ
BDDFTPSJVPSJHJOBM
(BSBOŋJBOPBTUSıOVTFFYUJOEFBTVQSBJOTUBMBŋJFJEFBMJNFOUBSFDV
BQıTBVBSNıUVSJMPSQÈOıMBDPOFYJVOFBDVTJTUFNVM"RVB4UPQ

 %BDıBQBSBUVMEVNOFBWPBTUSıFTUFEPUBUDV"RVB4UPQ QVUFŋJTıMMıTBJ
OFTVQSBWFHIFBUBUÈUÓOUJNQVMGVODŋJPOıSJJ DÈUŝJEVQı3PCJOFUVMEFBQıUSFCVJFÓODIJT
EPBSÓODB[VMVOFJBCTFOŋFÓOEFMVOHBUFEFMBEPNJDJMJV EFFYFNQMV ÓODB[VMVOVJ
DPODFEJVEFDÈUFWBTıQUıNÈOJ

-JNJUBNBYJNıEFEFTQıHVCJSF ÓODPOGPSNJUBUFDVBTJHVSBSFBEFSıTQVOEFSFDJWJMıMFHBMı
B1SPEVDıUPSVMVJ
1FOUSVBBOVOŋBPEFGFDŋJVOF OFQVUFŋJDPOUBDUB
5FMFGPO 
FNBJMTFSWJDFSPNBOJB!CTIHDPN

5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
$BSM8FSZ4USB•F
.ßODIFO
(FSNBOZ
XXXCPTDIIPNFSP

*9001200134*
9001200134
(9802) 642 MA