Sunteți pe pagina 1din 5

Avizat, Aprobat,

Director(unitate de învățământ)
Prof. ................................. Prof.

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT


I. DATE PERSONALE:
NUMELE ELEVULUI:
CLASA: a VI-a
DIAGNOSTIC: TULBURARE EMOȚIONALĂ, DE LIMBAJ EXPRESIV
II. ECHIPA DE LUCRU:
diriginte:
profesor de biologie: Peste Cosmin

III. Tipul de program propus: PIP


IV. Perioada de implementare a programului: anul școlar 2018/2019
V. Nivelul de debut la evaluarea iniţială:
În urma aplicării testului iniţial s-a constatat că elevul cunoaşte o parte din plantele de
grădină, livadă, poate preciza partea din plantă care se consumă, dar întâmpină dificultăţi
în ceea ce priveşte descrierea alcătuirii unei plante, în realizarea corelaţiei dintre părţile
plantei şi rolul acestora, în precizarea factorilor de care depinde viaţa unei plante.
Pronunţă greu anumite cuvinte, se exprimă folosind un vocabular limitat, scrie cu
dificultate, scrisul greu lizibil. Cunoaşte o parte din animalele domestice şi sălbatice dar
nu ştie să deosebească speciile vertebrate de cele nevertebrate.

VI. OBIECTIVE GENERALE:

-pe termen lung (an şcolar):

- Identificarea părţilor componente ale unei plante şi stabilirea rolului lor;


- Recunoaşterea unor plante din diferite categorii;
- Utilizarea de modalităţi diverse de înregistrare a informaţiilor;
- Exersarea utilizării unor diverse surse de informare;
- Găsirea de soluţii la situaţii-problemă în relaţia omului cu mediul;
- Manifestarea unui comportament ecologic.

-pe termen mediu (semestru):

- Recunoaşterea părţilor componente ale unei plante si animalepe baza unor materiale
din natură, planşe şi stabilirea rolului acestora;
- Realizarea desenului unei plante cu părţile ei componente;

1
- Enumerarea factorilor care influenţează creşterea şi dezvoltarea plantelor si a
animalelor
- Descrierea unor plante din diferite medii de viaţă (curtea şcolii, livadă, pădure,
pajişte);
- Recunoaşterea şi descrierea unor plante cultivate în gradină de legume, în pădure,
pajişte, în livadă/vie;
- Stabilirea importanţei economice a plantelor din diferite categorii;
- Identificarea asemănărilor şi deosebirilor între plante după criterii date;
- Realizarea de experimente simple (punerea la încolţit a unor seminţe de grâu, fasole).
- Identificarea animalelor din diferite medii de viaţă: grădină, pajişte, livadă, pădure;
- Identificarea animalelor vertebrate;
- Identificarea animalelor nevertebrate;

VII. Domenii vizate de program: Biologie

VIII. Tipul evaluarii propuse: iniţială, formativă şi finală

IX: Constatări în urma evaluărilor

Tipul de evaluare Perioada Constatări Măsuri


Evaluare iniţială Septembrie În urma aplicării testului iniţial În urma aplicării
s-a constatat că elevul cunoaşte testului iniţial s-a
o parte din plantele de grădină, constatat că elevul
livadă, poate preciza partea din cunoaşte o parte din
plantă care se consumă, dar plantele de grădină,
întâmpină dificultăţi în ceea ce livadă, poate preciza
priveşte descrierea alcătuirii partea din plantă care
unei plante, în realizarea se consumă, dar
corelaţiei dintre părţile plantei întâmpină dificultăţi în
şi rolul acestora, în precizarea ceea ce priveşte
factorilor de care depinde viaţa descrierea alcătuirii
unei plante. Pronunţă greu unei plante, în
anumite cuvinte, se exprimă realizarea corelaţiei
folosind un vocabular limitat, dintre părţile plantei şi
scrie cu dificultate, scrisul greu rolul acestora, în
lizibil. Cunoaşte o parte din precizarea factorilor
animalele domestice şi de care depinde viaţa
sălbatice dar nu ştie să unei plante. Pronunţă
deosebească speciile vertebrate greu anumite cuvinte,
de cele nevertebrate. se exprimă folosind un
vocabular limitat, scrie
cu dificultate, scrisul
greu lizibil. Cunoaşte
o parte din animalele
domestice şi sălbatice
dar nu ştie să
deosebească speciile
vertebrate de cele

2
nevertebrate.
- Administrarea unor
fişe de lucru pentru a
stabili progresul
înregistrat de elev de
la o unitate de învăţare
la alta.
Evaluare Pe tot -se evidenţiază un progres
formativă parcursul considerabil de la o secvență la
semestrului I alta a instruirii.
și II
Evaluare finală La - după derularea PIP se vor -se recomandă
sfârșitul formula rezultatele obținute de stimularea pozitivă,
anului școlar- elevul ............ La sfârșitl întarirea motivaţiei şi
iune 2019 anului școlar 2018-2019 se va a încrederii în
stabili dacă datorită activităţilor propriile forţe, precum
simple, accesibile, cu un şi reluarea unor
pronuntat caracter practic- anumite activităţi în
aplicativ,desfăşurate în ritmul vederea consolidării
propriu ,elevul a depăşit ăîn achiziţiilor dobândite.
mare parte dificultăţile sale,a
dobândit o experienţă de
învăţare superioară celei
anterioare, a dobândit priceperi
şi deprinderi practice.

X: Plan de interventie personalizat pe semestrul I

N CONŢINUTURI SI OBIECTIVE PERIOADA CRITERII MINIMALE PROGRES


R DETALIERI DE OPERAŢIONALE DE APRECIERE A
. CONTINUT PROGRESELOR
C
R
T
1 Notiuni recapitulative -recunoasște plante -se evidențiază
animale în gradina,în un progres
câmp,în livadă, în considerabil de
Septembrie pădure. la o secvență la
2018 alta a instruirii

2. Organismul un tot -Să cunoască şi să descrie -se evidențiază


unitar principalele organe ale Octombrie- -identifica partea din un progres
unui organism vegetal si noiembrie plantă care se considerabil de
animal inclusiv la om 2018 consumaă(fructul-roșie; la o secvență la
- Să identifice partea din rădăcina-morcov; alta a instruirii
plantă care se consuma frunza-varză)
- Să identifice -
asemănările şi deosebirile -identifică asemănări și
între diferite legume, şi deosebiri între diferite

3
pomi fructiferi plante cultivate, între
- Să deseneze diferite arbori și arbuști
fructe -dobândește priceperi și
- Să descrie rolul deprinderi practice prin
fructelor, legumlor în Octombrie- realizarea unor
menţinerea sănătăţii noiembrie experimente simple
organismului 2018 (punerea la încolțit a
semințelor de grâu)
-precizeaza rolul
legumelor, fructelor,
cerealelor in
mentinerea sănătății
organismului.

Functia de nutritie in
lumea vie -

-identificarea părților
componente ale unei
plante și ale unui
animal.
-recunosșterea unor
specii cunoscute de
animale vertebrate și
nevertebrate.
-Să cunoască părțile unei - sa cunoasca
plante. principalele organe si
-Să cunoască părțile unui sisteme de organe cu
animal. Noiembrie rol in realizare functiei
-sa cunoasca rolul 2018- de nutritie la plante -se evidențiază
alimentatiei in cazul ianuarie 2019 animale si om un progres
omului - sa identifice considerabil de
principalele reguli de la o secvență la
igiena alta a instruirii

-se evidențiază
Februarie- un progres
iunie 2019 considerabil de
la o secvență la
alta a instruirii

4
Adaptarea proceselor didactice

METODE DE INSTRUIRE:

Din punctul de vedere al finalităţilor urmărite, metodele sunt definite drept modalităţi practice
de acţiune cu ajutorul cărora, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, elevul
achiziţionează cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, capacităţi şi atitudini, per-
sonalitatea autonomă şi creativă.
Metode de comunicare orală :
- metode expositive – povestirea , explicaţia, descrierea
- metode interogative – conversaţia euristică
- metode care presupun discuţii şi dezbateri – problematizarea, metodele
moderne centrate pe elev(active)
Metode bazate pe contactul cu realitatea - demonstraţia, modelarea, experimental
Metode materiale: fișe de lucru, imagini.

Întocmit,
Profesor ……