Sunteți pe pagina 1din 12

Management Intercultural

Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

Corina Anamaria IOAN,


The Doctoral School of Economics and Business Administration,
"Al.I. Cuza" University, Iasi, Romania
Florin Alexandru LUCA,
"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi
Constantin SASU
"Al.I. Cuza" University, Faculty of Economics and Business Administration, Iași, Romania

SPECIFICITATEA Literature
review
BRANDULUI PERSONAL

Keywords
Personal brand elements
Identity of personal brand
Brand types
Personal brand comunication channel

JEL classification
M31

Abstract

Personal brand is a relatively new term in marketing, and share of interest occurs in
relation to the two components: on the one hand the individual human being, and , on the
other hand, marketing efforts on which each of us make to be "otherwise", to be choose by
the clients.
The personal brand concept means a type of marketing wich is overused more and
more frequently in the last period. In this context it should be need to translate the strategies
used by organiyational brands for the development, consolidation, development the brand on
the individual level.
The distinctiveness and, at the same time, the variables of each of personal brand
resides in the features of economic, social, educational, financial, economic, political,
religious or any other kind, different from individual to individual.

171
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

Introducere Pentru a obține un logo eficient


trebuie ținut cont de următoarele aspecte:
Este important evidenţiat faptul că Un logo-ul are trei părţi:
termenul de brand personal ilustrază în 1. Numele firmei dvs.
același timp un tip de marketing din ce in 2. Sloganul dumneavoastră
ce mai des uzitat în ultima perioadă. În 3. Pictograma dvs. (Peter Montoya; Tim
contextul în care fiecare brand are o Vandehey, 2009)
strategie, pe care conștient sau mai puțin Logo-ul este o singură imagine
conștient și studiat fiecare dintre noi o grafică care reprezintă brandul personal.
contruim, se impune necesitatea de a Un logo eficient spune aproape tot ce
translata într-un fel strategiile utilizate trebuie să știe despre tine: numele tău, ceea
pentru dezvoltarea, consolidarea, ce faci şi modul în care a creați valoare.
menținerea brandurilor de la nivel Bine ales, un logo va aduce beneficii în
organizational la nivelul fiecărui individ. mai multe moduri:
Particularitățile și, în același timp,  devine surogatul dumneavoastră,
variabilele fiecărui brand personal rezidă astfel că atunci când oamenii vor
în particularitățile de ordin economic, vedea logo-ul,
social, educațional, financiar, politic, îl va asocia cu afacerea dvs.
religios sau de orice altă natura, diferite de  creează recunoaștere puternică a
la individ la individ în primul rand, dar și numelui pe scară largă
de la țară la țară, chiar am putea spune de  oferă informații despre ceea ce faci
la regiune la regiune.  face apel la emoții şi afinitate creşte
Wally Olins, în cartea sa ”Despre Sloganul este o parte de branding
brand” (Wally Olins, 2010) spunea că ”În personal prin care devii, probabil, cel mai
zilele noastre, brandingul ține în principal cunoscut și are două scopuri:
de implicare și asociere, de demonstrarea 1. Spune oamenilor ceea ce faci
exterioară și vizibilă a afilierii private și 2. Pentru cine faci ceea ce faci.
personale. Brandingul ne permite să ne Nu toate logo-urile au pictograme –
definim pe noi înșine cu ajutorul unei poate cuprinde doar numele scris cu
prescurtări imediat inteligibile pentru caractere frumoase și sloganul. Dar o
lumea din jurul nostru. Diesel, Adidas și pictograma poate îmbunătăţi vizibil
hotelurile tip W înseamnă un stil de viață. eficacitatea unei cărți de vizită și de
Hermes, Ralph Lauren și Ritz sunt un altul. asemenea poate mări gradul de retenţie a
Poți să le combini și să le asortezi pentru a - unui logo. O pictogramă este un element
ți ajusta, amplifica și sublinia percepția grafic care îmbunătăţeşte logo-ul în scopul
despre tine insuți.” de a forma de brand-ul personal.
Pictograma logo-ului poate fi orice,
Materialele identităţii de la o formă elegantă, cu aspect grafic
(adesea numit "dingbat" de designeri), la o
Materialele identităţii de brand sunt ilustraţie care este potrivită pentru piața
cel mai elocvent descrise de către Peter target, pentru profesia sau pentru interesele
Montoya şi Tim Vandehey, care afirmă că dumneavoastră.
inima şi sufletul de materiale pentru Pentru a evidenţia specificitatea
identitatea de brand nu este de carte de brandurilor faţă de alte concepte din
vizită, ci este logo-ul. Logo-ul ar trebui să marketing, Peter Montoya şi Tim
fie pe tot ceea ce faci: cărţi de vizită, antet, Vandehey postulează în ”The brand called
plicuri, mesaje, anunțuri, panouri you” publicată în 2009 o serie de adevăruri
publicitare, sponsorizări, bannere, site, despre brand personal şi anume:
adresa de e-mail, semnătură - totul. 1. Există o mulţime de concepţii
greşite despre Branding Personal şi

172
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

pentru a deveni un expert în construit marca în primul rând prin


branding este nevoie să le înfrunți. aducerea la cunoștința publicului a
Deci, fără alte formalităţi:branding mesajelor sale despre cum poți
are nevoie de timp. Brandul ajunge bogat și prin publicarea a 9
înseamnă încredere, iar încrederea cărți în 9 ani. Cele mai mari
vine cu timpul, nu poate fi branduri sunt construite prin
fabricată. Oprah Winfrey este un răbdare, persistenţa şi repetarea
exemplu perfect de creştere a unui continuă. Nu exista niciun glonț
brand de-a lungul timpului, prin magic, doar o mulţime de muncă şi
expunere repetată, sinceritate şi mai decizii inteligente.
ales, prin realizări profesionale. Ea 5. Branding-ul are întotdeauna un
a petrecut ani jucând, realizând - efect. Veţi auzi probabil o mulțime
talk -show, şi ajutând alte femei de idei despre cum branding-ul nu
înainte de a ea a devenit un celebru funcţionează. Prostii! Brandingul
mogul media. Chiar şi cele mai funcţionează întotdeauna. Adevărul
bune campanii de brand personal au este că el poate lucra pentru tine
nevoie de şase luni până la un an sau împotriva ta. Dar întotdeauna
pentru a arăta rezultate măsurabile. va avea un efect. Un brand personal
Este important să vă temperați puternic și atrăgător nu poate
aşteptările pentru că dacă voi însemna decât un plus pentru
credeți că personal branding e o afacerea dvs. şi va conduce implicit
afacere de dezvoltat într-o la sporirea profiturilor. Brandingul
săptămână atunci veți fi dezamăgiți funcţionează întotdeauna.
și veți renunța curând. Întrebarea este, cum va lucra pentru
2. Brandurile cresc organic. Cele mai tine? (Peter Montoya; Tim
bune branduri personale se dezvoltă Vandehey, 2009)
la nivel bazic, fundamental, în Scopul unui brand personal este de
comunitate, bazându-se pe relaţii şi a transmite faptul că toate promisiunile
pe mesaje coerente. Cu ajutorul de importante se sincronizează cu valorile
PR judicios şi prin expunere persoanelor pe care le doriţi în postura de
publică, oamenii încep să te clienți ai dumneavoastră. Acesta este
perceapă ca pe cineva în care pot motivul pentru care a ști tot despre piața
avea încredere și cu care pot căreia te adresezi este vital. Dacă sunteţi
relaționa. un consilier financiar şi ştiţi că clientul
3. Brandurile nu sunt raţionale. ideal este un pensionar bogat recent
Imaginaţi-vă întâlnirea în cadrul pensionat din industria de divertisment,
căreia agenția de publicitate a ales puteţi adapta brandul personal pentru a
sloganul "Just Do It" pentru Nike. comunica acele calităţi pe care le deţineți și
Practic nu a avut nimic de a face cu care sunt susceptibile de a avea succes la
pantofi, dar a devenit un clasic. De acest tip de persoană: valorile progresiste,
ce? Deoarece brandingul este creativitate, probabil, unele cunoştinţe
despre emoție. Oamenii nu vor despre cum funcţionează industria de
alege să lucreze cu tine pentru ca divertisment.
te-ai dus la cel mai bun colegiu După Dan Schawbel , aşa cum
dentar sau pentru că oferi cea mai rezultă şi din Figura 5.2 - ”Brandul
largă gamă de servicii de personal – caracatiță cu 8 brațe” realizarea
consultanţă de investiţii. Ei vor să unui brand personal poate fi considerat o
alegeţi pentru ca "simt" așa. caracatiţă, cu opt "tentaculele" sau
4. Brandurile cer angajament absolut. termeni. Fiecare tentacul reprezintă parte
David Bach spune că el şi-a de brand personal care prin dezvoltare

173
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

participă la dezvoltarea brandului. caracatiţei, cheia întregului proces (Dan


Conceptul de brand personal se conectează Schawbel, 2010).
în mod similar cu fiecare dintre laturile
indicate, el constituindu-se ca un corp al

social media

Imbunătăţire antreprenoriat
continuă

dezvoltarea Brand relatii publice


carierei
Personal

resurse umane marketing

retea de
legaturi de
afaceri

Figura 1 - Brandul personal - ”Caracatiță cu 8 brațe”

Cele 3 elemente cheie ale unui brand Orice afacere de succes are în spate
personal eficient: un plan de afaceri care include secţiune
1. O declaraţie convingătoare asupra marketing, secţiunea dedicată activităţilor
valorii personale. Altfel spus care de întreprins şi secţiunea financiară.
sunt valorile dvs. pentru care Scopul unui plan de afaceri este acela de a
trebuie să fiţi ales în faţa altor construi un caz de pornire şi de a crea
persoane. De exemplu aţi terminat oportunităţile de atragere a stakeholderilor.
o facultate nu foarte accesibilă Stakeholder, adică parte interesată, poate fi
tuturor, aveți o distincție cu care un investitor, o firmă cu capital sau un
prea puţini se pot lauda, etc. Dacă partener de afaceri. Un plan de marketing
de exemplu aţi finalizat studiile la cu caracter personal este o cale strategică
Harvard Business School atunci de dezvoltare personală întocmit cu scopul
brandul Harvard va fi parte a atingerii obiectivelor profesionale. Planul
brandului dvs. personal. de marketing cu caracter personal va
2. Un plan pentru a diferenţia brand-ul solicita următoarele: planul de analiză
tău de cel al concurenţilor. situațional, o analiză a audienţei căreia vă
3. Un plan de marketing puternic adresaţi, analiză SWOT personală (forte,
Aspectul brandului tău personal puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări), o
este o combinaţie dintre modul în care te analiză a concurenţei dvs., o strategie de
îmbraci, comportamentul şi limbajul marketing şi un plan de finanţare sau mai
corpului. Prima impresie pe care şi-o bine zis costuri.
formează audienţa dvs. este strict legată de În construirea unui plan de
aspect şi de aici derivă ulterior percepţia marketing, deținătorii afacerilor de orice
de brand, acceptarea şi credibilitatea. tip pornesc de la o analiză SWOT pentru a
vedea care le este poziţia în relaţia cu

174
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

concurenţii. O analiză SWOT implică veți relaţiona şi stabili contacte cu


examinarea punctelor forte, punctelor oameni noi.
slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor.  Preţul este valoare totală netă a ta.
 Punctele forte. Gândiţi-vă la Valoare cuprinde cunoştinţe,
abilităţile dvs. cele mai elocvente, distincţii, abilităţi şi experienţă.
funcţie de aspiraţiile pe care le Odată cu creşterea valorii, vor
aveţi şi obiectivele pe care vi le creşte implicit şi compensaţiile şi
propuneţi. beneficii din partea angajatorului.
 Punctele slabe. Acestea sunt  Promovarea. Dacă sunteţi
direcţiile unde aveţi nevoie de detectabil, atunci oamenii vor ști
îmbunătăţire. Acestea ar putea varia despre tine. Poţi obţine un brand
de la capacitatea dumneavoastră de cunoscut doar prin promovarea
a vorbi în public până la greutatea asiduă. Te poţi promova la locul de
de a utiliza tehnica. Punctele slabe muncă, prin rezultatele obţinute, la
sunt o parte importantă a planului evenimente, pe reţele de
de marketing pentru a lua măsurile socializare, pe blog-uri, pe site-uri
necesare astfel încât aceste puncte Web sau prin orice alte mijloace
să nu afecteze în final îndeplinirea disponibile.
obiectivelor propuse sau chiar să nu David McNally şi Karl Speak spun
influentele dezvoltarea unui brand că în dezvoltarea unui brand personal
personal eficient. important nu este să fii diferit, ci să faci
 Oportunităţi. Pe tot parcursul diferenţa. Brandul personal se bazează în
carierei dvs., veţi avea nevoie de dezvoltarea lui nu numai pe calităţile pe
oportunităţi pentru a progresa şi care le expui celor din jur, ci şi pe modul în
pentru a aduna noi competenţe. Nu care te foloseşti de ele pentru a face
rataţi nicio oportunitate care ar diferenţa faţă de concurenţă.
putea ajuta la dezvoltarea dvs. Percepţiile altora în ceea ce te
 Ameninţări. Ameninţările vin în priveşte sunt direct legate de cât de
toate formele şi dimensiunile. O evidentă este diferenţa dintre tine şi
amenințare poate fi un alt candidat concurenţa ta, din punctul lor de vedere.
pe acelaşi loc de munca vizat de Cu cât diferenţa este mai mare, fie că e
dvs. sau un factor de mediu. Unele pozitivă, fie că e negativă, cu atât mai mult
ameninţări pot fi evitate, altele nu. timp percepţia despre tine va rămâne vie in
În baza punctelor tale forte și mintea lor.
dezvoltării oportunităţilor puteţi Trei sunt elementele cheie care
anticipa şi anula efectul unor combinate conduc către un brand personal
ameninţări. puternic. Branduri puternice sunt
Cei ”patru P” din marketingul percepute a fi:
general se aplică şi în cazul unei strategii  Distinctiv: orice brand înseamnă ceva
de marketing construită cu scopul şi are un punct de vedere
dezvoltării unui brand personal: produs  Relevant: un brand puternic intră în
(persoana în cazul brandului personal), relaţie şi se manifestă în mediul pentru
locul (plasare), preţul şi promovarea. care a fost construit, fiind şi adecvat
 Persoana. În loc să vinzi un produs, acelui mediu
un obiect, te vinzi pe tine. Tu devii  Coerent: Oamenii se aşteaptă la o
produsul în jurul căruia se relaţie bazată pe coerenţă şi
construieşte strategia de marketing. consistenţă, dincolo de experienţă
 Locul. Locul este nu numai (David McNally, Karl Speak, 2011).
amplasarea companiei unde lucraţi;
este, de asemenea, orice loc unde

175
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

Pentru dezvoltarea unui personal Altfel spus este nivelul de performanţă la


brand, trebuie înainte de orice stabilite care doriţi să lucraţi şi funcţie de care să
următoarele elemente: fiţi perceput de parteneri.
1. Care este rolul brandului ce urmează a fi 3. Alegerea unui stil care îţi va caracteriza
dezvoltat: această primă dimensiune se brandul. Acest aspect se referă la maniera
referă la natura relaţiei ce se va dezvolta cu în care se va realiza comunicarea cu
potenţialii clienţi şi la modul de răspuns la partenerii. Stilul va fi ales funcţie de
aşteptările celor cu care veţi intra in adresabilitate, contextul social,
contact. personalitatea brandului.
2. Stabilirea standardelor la care vreţi să le
atingeţi prin branduirea personală.

Standarde
(normele la care te
raportezi în mod
constant in
activitatea ta) Stil
Rolul (Modul în care vă
brandului comunica şi să
acţioneze atunci
(Ce facem?) când faci ceea ce
faci)

Brand
personal

Figura 2- Elemente ”cheie” ale brandului personal

Scott Bedbury, omul de marketing urmă că reprezintă principalul element de


care a contribuit la nașterea brandurilor identificare pentru majoritatea brandurilor.
Nike și Starbucks a spus: ”Un brand Celelalte elemente - culorile, caracterele,
valoros face apel la sentimente ... sloganurile, tipul de mesaj și stilul de
sentimentele dictează cele mai multe, dacă exprimare (uneori denumite „imagine și
nu chiar toate deciziile noastre. Un brand spirit") - sunt și ele foarte importante, și
oferă o experiență profundă a împreuna formează pattern -ul vizibil
conexiunilor. Este un punct de legătură recognoscibil. Însa esența acestui pattern
emoțional care transcende produsul ... Un vizibil recognoscibil este logo-ul. Acesta e
brand valoros este o poveste care nu este de obicei miezul unui program de
niciodată spusă până la capăt. Un brand branding. Principalul rol al logo-ului este
este o metaforă care evoluează mereu ... sa transmită concis, direct și cu impact
Poveștile creează contextul emoțional de ideea specifica a brandului. Logoul
care oamenii au nevoie pentru a-și găsi înglobează brandul (Olins, Wally, 2010).
propriul loc în cadrul unei experiențe mai Simbolurile sunt deosebit de
largi.” puternice; acționează ca un declanșator
Referindu-se la elementele vizuale care funcționează mai rapid și cu impact
ale brandului, respectiv simbolul sau logo- mai mare decât cuvintele pentru a întipări
ul, Olins Wally spune despre acestea din idei. La sfârșitul anilor '80, când regimurile

176
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

comuniste din Europa de Est s-au clătinat sunetul într-un alfabet nou, universal,
și s-au prăbușit, primul fapt simbolic al reușește cu foarte mare ușurință să creeze
popoarelor eliberate a fost acela de a legături între oameni aflați în locuri
răsturna statuile lui Lenin și Stalin și de a diferite și care pot comunica și relaționa în
decupa secera și ciocanul de pe steagurile mod direct și imediat. O nouă gramatică,
naționale. lege a acestui ”limbaj", tinde să devină
Specificații de brand vor fi folosite normă in comunicarea interumană. De
de oameni din interiorul organizației și de aceea azi dezvoltarea unui brand (a
contractorii externi, de la designeri la oricărui brand) trebuie să fie in deplina
producătorii de indicatoare. Specificațiile concordanta cu noul ,limbaj" (Cristian
trebuie să fie elemente ușor și clar de Cărămidă, 2009).
folosit; trebuie creat un format care să La întrebarea Când ar trebui sa
satisfacă cerințele fiecărui client creați un brand personal? răspunde Don
individual, iar logo-ul trebuie pus la Sexton prin intermediul celei mai recente
dispoziție (atât pent ru calculatoare tip PC, cărți - Branding: cum se construiește bunul
cât și MAC). cel mai de preț al unei companii și care
Specificațiile pot include spune că cu cât atributele brandului
următoarele: personal influențează mai mult afacerea, cu
- logo - mărime și spațiu atât impactul lui va fi mai mare. Dacă aveți
- culoare - palete de culori primare și o afacere mică, personală, cum ar fi o
secundare clinica dentară, o agenție de cercetare de
- caractere piață sau un salon de înfrumusețare,
- tonul mesajului caracteristicile dumneavoastră personale,
- elementele vizuale transpuse în brand, pot reprezenta atribute
- birotică de brand importante pentru afacerea
- principiile materialelor informative dumneavoastră. Brandurile personale pot
- principiile prezentărilor Power Point influența și afacerile în care sfaturile sau
- instrumentele comunicării interne serviciile reprezintă dimensiuni importante
- aplicații online și pe site - principii și ale experienței clientului. De exemplu, o
machete reprezentanță auto, un magazin de
- împrejurimile sediului îmbrăcăminte sau o florărie- toate ar
- indicatoare beneficia de imaginea unui brand personal
- propuneri și alte documente-cheie puternic (Don Sexton, 2012).
În seria cărților sale despre brand și In afacerile in care există o
branding, în primul volum, Cristian interacț iune umană considerabilă,
Cărămidă postulează faptul că fiecare sondajele au arătat ca aproape 70% din
brand are propria lui personalitate, un gradul de satisfacție al clienților se
caracter unic și implicit soluții unice în datorează relațiilor interumane (Valerie A.
dezvoltarea sa. Momentul apariției unui Zeithaml, Leonard L. Berry, A. Parasuraman,
brand este unic. Acest moment are 1999). Acestea sunt situațiile în care un
caracteristici sociale, culturale, economice, brand personal poate avea efecte
politice specifice, care trebuiesc înțelese și semnificative asupra succesului afacerii.
exploatate în folosul dezvoltării brandului. O perspectivă ușor diferită regăsim
Azi internetul a devenit platforma pe care la Matt Haig care compară brandul cu
se clădește în mod continuu o lume nouă, o religia. Brandul poate fi considerat nu doar
lume fără granițe, o lume virtuală în care o ,artă", ci și o religie (Matt Haig, 2009).
comunicarea are noi reguli. O lume în care Într-adevăr, putem ajunge foarte ușor la
barierele sociale, culturale, religioase, ideea că multe mărci reprezintă mini-
politice dispar. În această lume nouă un religii. Astfel, dacă ne uităm la cele 100 de
meta-limbaj ce îmbină cuvântul, imaginea, brand-uri cele mai apreciate, ajungem sa

177
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

întrevedem 100 de culturi religioase ai industriei". Ei sunt liderii spirituali ce


diferite. Trebuie luate în considerare trebuie ascultați și venerați cu devotament
următoarele trăsături: atât de clienți, cât și de angajați. Se știe că,
• Credința. Asemenea religiilor, brandurile în cele mai multe cazuri, religiile au fost
doresc să îi facă pe oameni să aibă întemeiate de bărbați cu barbă și cu
încredere în ceea ce au de oferit. Această zâmbete misterioase, care au inițiat un cult
credință duce la devotament pe termen al purității. Astăzi îl avem pe Richard
lung, nepunând la îndoiala autenticitatea Branson în aceasta postura.
mărcii. Să ne gândim, de pildă, la
încercările de individualizare ale unor
branduri precum ”the real thing" (Cola-
Cola) ori ”truth" (sloganul Budweiser).

Figura 5-Richard Branson

• Bunătatea. Religia îi învață pe oameni să


fie buni și să împărtășească dorința de mai
Figura 3-”The real thing” - Coca Cola
bine. Astfel, brandurile ”conștiinței",
precum The Body Shop, Cafedirect sau
Seeds of Change, apelează la instinctele
noastre filantropice.

Figura 6 - Logo The Body Shop

Figura 4-Sloganul Budweiser

• Omniprezenta. Brandurile de succes vor


să devină omniprezente și multe dintre ele
au atins acest țel. De exemplu, în întreaga
lume, arcurile aurii ale companiei
McDonald's au ajuns să fie mai ușor
recunoscute decât crucifixul.
• Liderii spirituali. Brand-managerii de
Figura 7 - Logo Cafedirect
succes nu mai poartă numele de „căpitani

178
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

• Icoane. Personalitățile clasice din lumea


sportului sau a divertismentului atrag un
devotament ce altă dată era cuvenit doar
sfinților și profeților. Celebrități precum
Figura 8 - Logo Seeds of Change Tiger Woods, David Beckham sau P.
Diddy nu numai că susțin branduri, ci ei
• Puritatea. Brandurile, ca și religia, înșiși reprezintă branduri, cu o valoare de
gravitează în jurul nevoii de puritate. piață la care unele companii abia
Uneori, ca în cazul companiei Evian și al îndrăznesc să viseze.
whisky-ului din malț, este vorba doar • Miracolele. Religiile promit miracole.
despre puritatea produsului. De cele mai Chiar daca acest cuvânt cu , M" nu este
multe ori însă, contează puritatea menționat, el este implicat întotdeauna
mesajului, întreaga identitate a unei mărci într-o credință. De Ia Nirvana
rezumându-se la un slogan elocvent de o multiculturala oferită de Benetton și până
propoziție sau la o singură imagine. la promisiunea unui corp superb de pe
coperta unui DVD cu lecții de fitness,
consumatorilor li se sugerează să aleagă nu
doar între produse, ci și între miracolele
care, iată, se afla și ele în concurență.

Elementele brandului

Elementele esențiale ale unui brand de


succes sunt:
Figura 9- -Slogan Evian 1. Claritatea. Dacă nu face nimic
altceva, brand-ul trebuie să spună
• Altare pentru închinăciune. Nu mai este publicului cine ești și ce faci. Este
suficient ca brandurile să fie comercializate bine să oferiți un pachet de
într-un magazin; ele dispun acum de informaţii cu fotografii frumoase,
propriile ”biserici". Disneyland a fost broşuri lucioase pe hârtie
prima apariție de acest fel, în 1950, dar în costisitoare şi un fantastic site. Dar
secolul XXI astfel de temple se găsesc acesta este doar ambalajul, care
pretutindeni. Ne putem gândi la trebuie să transmită un mesaj
numeroasele orașe Nike, de pildă, unde simplu şi clar. Nu vă încurcați cu
adidașii sunt prezentați pe niște piloni încercarea de a relata în multe
înalți, înfipți în pământ, sau la structurile cuvinte perspectivele și obiectivele
artistice ale showroom-uri lor de mașini de dvs. pe termen lung. Oamenii ar
pe Champs-Eiysees din Paris, dotate cu trebui să știe despre dvs., departe
jocuri interactive, baruri și restaurante. de orice expunere la brand-ului,
cine ești ( numele) şi ceea ce faci
(specificitatea serviciului pe care îl
oferi și pentru cine).
2. Specializare. Cheia numărul 2 este
un sens comun: Trebuie să fii
diferit de concurenţi pentru a fi
observat. Deşi mulți profesioniști
pretind că ştiu acest lucru, puţini
sunt cei care chiar o practică.
Specializare înseamnă că te
Figura 10 - Showroom Nike City
poziționezi foarte precis pe piața pe

179
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

care activezi, "poziţia Lion" față de - Expertiză prezumată. Când le spui


competitorii dvs. De exemplu, dacă oamenilor ca ești un specialist în ceva,
sunteţi un agent imobiliar şi în mod normal ei presupun că eşti
principalii competitori s-au calificat în mod special în acest
specializat în comercializarea de domeniu. Ei respectă ceea ce spui și
condominii, ultimul lucru pe care foarte probabil sunt dispuși să
doriţi să îl faceţi este să vă plătească mai mult pentru cunoştinţe
poziţionaţi pe acelaşi target. În percepute.
schimb, alegeți să deveniți - Întreaga înțelegere a clientului. Este
"vânzător de domenii pe malul foarte greu pentru oameni să aprecieze
oceanului". Aceasta perspectivă dacă prestați o munca grea şi cu atât
este diferită și cu siguranța va mai greu va fi să obțineți acordul lor
atrage atenția. pentru a plăti mai bine pentru munca
3. Coerenţa. Oamenii au o mulțime de prestată dacă ei nu înțeleg ceea ce faci
lucruri prin care se luptă pentru în fiecare zi. Clienții trebui să
atenţie. De obicei, ei vor începe să înțeleagă cel puțin elementele de bază
observe şi să aprecieze brandul dvs. ale profesiei dumneavoastră.
doar după mai multe expuneri. Asta - Accentuarea punctelor tale forte.
înseamnă că este esenţial să plasezi Specializarea ar trebui să vă permită să
brandul personal al dvs. în faţa vă concentrați nu doar munca din
oamenilor din nou şi din nou, pe o zonele de specializare, care sunt mai
perioadă lungă de timp. Păstraţi profitabile, dar pe cele la care știți că
mesajul de bază şi conectați-vă prin sunteți bun, chiar dacă nu prestați
metode diferite. Nu se ştie zilnic / frecvent în acea zona.
niciodată când sunteţi pe cale să - Clienții se specializează cu timpul și
realizați noi afaceri, aşa că este ei. Specializarea împiedică pierderea
esenţial să rămâneți coerent și în timpului pentru că perspectivele vor fi
atenția publicului dvs. prezentate astfel încât să știi exact
Specializarea este cel mai ceea ce urmează să faci și cum vor
important element în strategia de Branding evolua aspectele ceea ce semnifică că
Personal. Pur şi simplu nu se poate vei știi imediat dacă e propice să
construi un brand eficient fără a fi un abordezi acele perspective.
specialist. Specializarea se bazează pe În completarea acestei idei Dan
clientul ideal și vă permite să alegeţi Schawbel rezumă că vizibilitatea creează
câteva aspecte ale afacerii dumneavoastră oportunități. O parte esenţială a
şi de a construi brand-ul în jurul lor. brandingului personal este vizibilitate. Cu
Specializarea oferă multe beneficii cât mai mulţi oameni te cunoscut sau
importante pentru orice afacere. măcar au auzit de tine, cu atât mai bine.
Diferenţierea. În loc de a fi un Oportunităţile pentru creşterea succesului
generalist, care încearcă să facă de toate brandului personal vin din crearea
pentru toţi oamenii, te diferențiezi de legăturilor şi implicit vizibilităţii, aşa cum
concurența prin a face câteva lucruri indică strategia potrivită mesajului pe care
foarte bine. Mintea umană funcționează în vrei sa îl transmiți. Efectul pe care mesajul
felul următor: nu ne amintim persoanele brandului tău îl are depinde direct de
care știu toate meseriile, ci ne amintim de maximizarea potenţialului de a crea
acei oameni care ne suscită interesul oportunităţi pozitive. Vizibilitatea şi
nostru cu un talent precis, un domeniul competenţa brandului este primul pas către
precis de cunoştinţe sau de un fapt precis. a fi acceptat de client, în general.
Mintea umană tinde să își amintească ceea Conştientizarea brandului este primul pas
ce este unic: spre procesul de cumpărare venit din

180
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

partea clientului. Dacă oamenii nu ştiu PRODUS - ceea ce produce și vinde


despre tine atunci brandul tău este organizația
insignifiant. Vizibilitatea brandului îţi MEDIUL BRANDULUI - mediul fizic al
permite să îţi măreşti sfera de influenţa brandului, mediul în care se prezintă
(Dan Schawbel, 2009). COMUNICARE - cum le vorbește despre
O imagine falsă sau mai bine spus sine oamenilor. fiecărui public, și cu se
crearea unei imagini false drept brand ocupa
personal poate obţine unele succesuri pe COMPORTAMENT - cum se poarta
termen scurt, dar în timp, alţii vor vedea oamenii organizației unii cu alții și cu
probabil adevărul și atunci se vor pierde și mediul extern (Olins, Wally, 2010).
mai mulți clienți decât ați fi câș tigat printr-
un brand real. Autenticitatea unui brand Concluzii
personal include implicit comunicare
deschisă, asumarea responsabilităţilor ce Studiul de faţă a permis identificarea
derivă din brandul tău. principalelor definiții oferite conceptului
Cu siguranță o minciună bine spusă de bund personal, materialele identității
va atrage mai multă atenţie asupra brandului personal, elementele brandului
brandului personal decât onestitatea, dar personal, clasificarea funcție de
trebui ținut cont de faptul că în cele din caracteristici, identificarea canalelor de
urmă adevărul va ieși la iveală. comunicare a brandului, analiza
Brandurile eficiente creează comparativă cu alte tipuri de brand.
fidelitatea clienţilor, chiar şi evanghelizare. Referitor la studiile făcute până în
Companiile care menţin branduri de acest moment, o primă observație este
renume au mai mult succes în obţinerea şi aceea că acest concept este unul neologic,
menţinerea atenţiei clientului. Cu un brand apărut de puțină vreme comparativ cu
personal bine realizat, puteţi obţine primele semne de apariție a marketingului
reputaţie. Dincolo de atenţia clienţilor şi general, motiv pentru care literatura de
loialitate, beneficiul major este menţinerea specialitate oferă puține posibilități de
unei reputaţii individuale. comparați e între materiale. Aceasta
Pe măsură ce lumea în care reprezintă o urmare a faptului că funcție de
func ționează brandurile devine mai locul și motivul dezvoltării unui studiu pe
complexă, pe măsură ce media pe care le brand personal fiecare dintre cercetători au
folosesc ele devin mai concurențiale, abordat un anume segment de interes. Ca
brandurile vor trebui să muncească din notă comună, reținem că majoritatea
greu pentru a-și găsi un loc în sufletul autorilor, fie ei autori ai articolelor de
consumatorului. Mai mult decât atât, Olins marketing sau de dezvoltare personala, fie
Wally descrie cei patru vectori ai autori de cărți, toți în majoritatea lor
tangibilității brandului. ideea specifică și abordează dezvoltarea brandului personal
elementele vizuale, luate împreună, ca un concept adaptabil fiecărui individ.
delimitează teritoriul brandului. Dar pentru Trei sunt elementele cheie care
a fi cu adevărat eficace, trebuie sa poți combinate conduc către un brand personal
simți brandul. Să poți chiar să îl atingi, să îl puternic. Branduri puternice sunt
interiorizezi pentru ca ideea specifică să se percepute a fi:
manifeste. Poate că cea mai limpede cale  Distinctiv: orice brand înseamnă ceva
de a înțelege cum devine brandul tangibil şi are un punct de vedere
este să îl privești prin prisma celor patru  Relevant: un brand puternic intră în
vectori prin care se manifesta. Aceștia relaţie şi se manifestă în mediul pentru
sunt: produs, mediul brandului, care a fost construit, fiind şi adecvat
comunicare și comportament. acelui mediu

181
Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

 Coerent: Oamenii se aşteaptă la o [4] Comănescu, Iulian , (2009), Cum să devi un


nimeni, Editura Humanitas, București
relaţie bazată pe coerenţă şi
[5] Corbu, Nicoleta, (2009), Brandurile globale. O
consistenţă, dincolo de experienţă. cercetare cros-culturlă, Editura Tritonic, București
[6] Dechers, Erik; Lacy, Kyle, 2011, Branding
Bibliografie yourself – How to use social media to invent or
[1] Abdea, Appoles, (2008), Public speaking reinvent yourself, Editura Que, Indiana, SUA
promotes your personal brand, Cape Times, pp. 3 [7] Haig, Matt, (2009), Mari succese ale unor
[2] Hume, Margee, Mort, Gillian Sullivan, branduri renumite, Editura Meteor Business,
(2010), I Learning: the Role Of The Internet and București
Interactive Services in Youth Social Learning, [8] Manea, Anca Daniela, (2011), Brandul personal
School And Wellbeing, International Journal of - de la extaz la agonie, Ed. Tritonic, Bucuresti
Organisational Behaviour, vol. 17, issue 3,pp. 62- [9] Mcnally, David; Speak Karl, (2011), Be your
81 own brand, Ed. Berrett Koehler Publishers, Inc, San
[3] Jung, Lee Hee, Soo, Kang Myung, (2012), The Francisco
effect of brand experience on brand relationship [10] Mcnally, David; Speak D. Karl,(2002), Be
quality, Academy of Marketing Journal, vol. 16, Your Own Brand-A breakthrought formula for
issue 1, pp. 57-98 Standing Out of the Crowd, Editura Berrett -
[4] Luca Florin Alexandru, Ioan Corina Anamaria Koehler Publishers
(2012), Developing Personal Branding by Using [11] Montoya, Peter; Vandehey, Tim, (2009),
Social Networks, Sixth International Conference The brand called you, Ed. The McGraw-Hill
GEBA 2012 - Globalization And Higher Education Companies, United States of America
In Economics And Business Administration, ISBN: [12] Olins, Wally, (2006), Despre brand, ed.
978-973-703-766-4 Comunicare.ro, Bucureşti
[5] Macaulay, Ann, (2007), Selling the employer [13] Olins, Wally, (2009), Manual de branding,
brand, Canadian HR Reporter, vol. 20, issue 20, pp. Ed. Vellant, Bucuresti
18-21 [14] Olins, Wally, (2010), Noul ghid de
[6] Maitland, Alison, (1998), Art of self-promotion: identitate, ed. Comunicare.ro, Bucureşti
management women, Financial Times, pp. 27 [15] Peters, Tom, (2009), Brand you 50,
[7] Mitch, Joel, (2009), The importance of your Editura Publica, București
personal brand, The Vancouver Sun, Business [16] Pringle, Hamish; Field, Peter, (2011),
section Strategii pentru brandigul de succes, Editura
[8] Moore, Monica, (2010), Build A Personal Polirom, București
Leadership Brand to Advance Your Career, [17] Schawbel, Dan, (2010), 4 steps to building
Women in higher Education, vol. 19, issue 6, pp. 22 your future, Ed. Kaplan Publishing, New York
[9] Morgan, Mark (2011), Personal Branding – [18] Sexton, Don, (2012), Branding: cum se
Create your Value Proposition, Strategic Finance, construiește bunul cel mai de preț al unei companii,
pp. 13 Ed. Curtea Veche Publishing
Cărți de referință [19] Toboșaru, Irina, (2008), Multilateralism și
[1] Aaker, David, (2006), Strategia rgionalism în contextul globalizării, Editura ASE,
portofoliului de brad, Editura București
Brandbuilders, Bucure ști, [20] Trout, Jack, (2006), Diferențiază-te su
[2] Cărămida, Cristian, (2009), Brand and branding, mori, Editura BRANDBUILDERS, București
vol 1, Ed. Brandmark, Bucuresti [21] *** , (2009), Dicționar de branding,
[3] Cărămida, Cristian, (2010), Brand and branding. Editura Sigma, București
Valoarea brandului, vol. 2, Ed Brandmarket,
Bucuresti

182

S-ar putea să vă placă și