Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

NR. ………./………….

Incheiat intre:
SC ….. SRL
Reprezentata prin dl. ……………. – Director General
si
SC ……………………..SRL
Reprezentata prin dl. …………………….. – Director de proiect

In baza Contractului nr…../………pentru investitia“……………………“ din municipiul


…………………….
s-a procedat la predarea de catre SC ………………… SRL, respectiv primirea de SC
…………………….. SRL a documentatiei tehnice CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI,
intocmita conform Checklist atasat.

Prezentul Proces verbal se incheie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

…………………………….. ……………………………