Sunteți pe pagina 1din 50

BULETINUT-

AL
OFTCIAL
REPUBLICIT SOCIALTSTE
RoMAxIa
AnnI XVI
- Nr. PARTEA I
125 I\liercr.r|i, 31 dcce;Ibr ie 1380

SUt}TAR
Pagina

EtrPERTOBIUL ACTtrLOR PLIBLICATE


TN BULETINUL OFICIAL
AL BEPUBLICN SOCIALISTE RO}IANIA,
PARTEA I, IN ANUL 1980
I. Bepcrtoriu cronologic . . 7-25
II. Rcpertoriu pc n:ateric , .

RET}ERTORIUL ACTELOR PUBLICATE IN BULETINUI OFICIAL AL NOPUBI,ICII


SOCIAI,ISTE RONIANIA, PAtsTEA I, IIi ANUL 1930

I. Repertoriu cronologic
(CLrni nnrlirul de ordilre al aciei, J

[uletinul Oficial in carc cs'.e


publicat
Deuumirca actului
(numir, drtir, tillLt
nLrL.'i,ul
- dirta I ou*,,.,u

ACTE ALE ORG.\NtrLOR CENTRALE ALE P.\ATIDTILUI


COMUNIST ROTTAN

Iloiifirea Plenarei Cor.nitetr.Llui Ccntlal a1 Paltidului Corrunisl Ror-r 105,'1B deccmbric


din 16-17 deccmblie 1980.
\
Ilotirrili comune alc olganelor ccnhale de partid gi de stat
Hotillirca (lomitetului Centlal al Paltidului Conunist Rolnirn, Cor, t- 36.16 r.r.rai
liul-ri c1c SLlt ii C'onsilirilr-ii de i\Iini;tri ale Republicii Sociati
Ilomirtria in lfgilufi cu incetaie:l din vialri a tovaririinlui Io-qip B JZ
Tito.
-"t-l <. htn,th, in
nr. l dln 13 scpiclr.rbt'ie 1980 Ilotirrit'e a ConTiteir-rlui Cet.rtlri al
Partidu!,ri Clor.nnnist RomiLn, -
Consiliulnide Stat gi Consilir,rliti de l'
"
nisjtri piivind aprobalea cor'rlponci.t !ci Coirtiieittlui pcntlll Pr.lb
-
mclc Con:;iliilor Pcpni:i: c.

|iczolr-Llia Clonglcsr-rlrLi al IIlca a1 -Ftr-,lrlLrl.,i Dclr ro( r :r li'- i fi l-n:.. 19,'3 martie
Socialisijc (17-18 ianttru ie 1980).
AULETINUL OFICIAL AL REFUBLICII SOCIALISTE IIOXIANIA,
PARTEA I, NI, 125
Acte inierna{ionale Legi
-
Buletinut Oficial in care este
Denumirea actului publicat
(rr-rmir, dati, ti n)
paglna

ACTE INTEBI{ATIONALE
Declaraliercmeno-iordanianl (Bucure$ti 20-ZJ lebruarie
- 1gg0) 1Bl29 februarie
Declaralie comuna. (a secretarurui general al partidului
- ficmai, 1,r.e$edintele Republicii Socialiste
corn rnist 45112 iunie
Rom6nia, Nicolae
Ceaurescu
Fr a prlmulur sL'cretar al Comjtetuiui Central al partidului Com inist
Pulgar, Presgdintele Consiliului. de Stat at n"pulfi"ii eop,rlare
Bulgaria, Todor Jivkor') (Bucure;ti, Z tunie LSgOl. '

- Declaralie ccnund (a secretarur.i general al pariidului


Fomdn, Pre;edinrcle Republicii Socjr-iisle no-anL, f.li"of"o com rnist 54/1 iulie
Ceeu. scu
$l a secfetarurJi gen,'lr al canri"ctuiui ccntrar ar partidurui so, .rrist
Unit din Germania, preqediritele C.,.,rtf:"f"i O" Jiai lt" Hepun[cit Oe_
n.rccrate Gelnane, Er-icl.r Flonecker) (BLtcure;ti, ZZ iuiie lStO1.
Deciaraliesolelnnd comune a Repubiicii Socialiste Romania
- publicii Unite Camemn (Eu.cure;ii, sC o"g"it- igS-l1.'-""' ,i a Re_ 6B/2 septembr.ie

- Declarat* conrrnd- (e secretarului general a1 partidului Comi.nist


.r-!olttan, pl'esediD,.:le
Reoublicii Socialiste RonAnia,
70111 septembr.ie
- Nicolae Ceauq::scu
_si Preqedinte le Par.tidului al Indepena""tSf li"fir"rf", 'septer,:trie
pre$eCin_
-
-Unit
ie^le- Republicii Zanbia, Kenneiir Iiaunda) piiuriii,
lO
1980 ).

Declaratr; corl.uni- (1 secretarului gencr.al al partidului Comrrnist


- l-lornan, i,l.egecirntete Republicii Socialiste Romdnia,
72118 septembrie
partidului Nicolae Ceaug-scu
6i a Preqedintclui FRELINIO, e.e;eai"teie nepublicii p,,pu_
lar e n'Iczarnbic, Samora 1\Ioi.es Iil."fr"g
1984 ).
lbr",r,=,* i, iZ septemtrie
Declafatie
comuni (privind con'o.bi'ire care au avut loc intre s€ r.'e- 91/25 octombrie
- talul geilefal al partidului Conuni"t Roman, pr.cqeCintete RepuL icii
Socirlistc. Romirnla, Nicolae Ccau1c.",
rlcpurrrrcU bocirlj.Le
;i'p;;$"'j;ieje prezidj rtui
fcdr|rtir-e Iugosi:r, i.r, Tvjelin l\iidtovic)) (Bct," .ac),
2.] octombrie 1980)-

LsCI
nr. 1 diD 17 octornbr.ie 1990.pentru adoptarea pjanului nalional rnic
- de dezvoltale econoirico-sociild a F"ep;blicii S""irli"t" Romania
887/22 octombrie
anul 1981. fe
nr'.
2 din 17 octombrie 1:1.,?0 cu pl,ivire la dezvoltarea industriei :: ici. 89122 octombrie
-
nr. 3 din 17 octoir.rb:.ie 19B0 pentru modilicarea Legii nf. b7l!g6t de
- organilj3fe si funciionare a consiLiilor populare.
B9r'22 octombrie

4 din 17 octori.rbr.ie 193C privind obligatia cadrelcr de condri, :re


- !".
din aciivitatea economico-scciili 9i a aitor"aciivigti a"
90,/22 octombrie
f"*ia
- qi dc tai
de a declar.a bunur.ile de aaloare, prop"i"tate pn"sorr"ti.
nr. 5 din octcnbr:e l9B0 penir.u modificarea qi completarea L gii
- pr. 4,197317privind dezvoltarei construcliei de ldcuirrlei vinzarea de
90/22 octomblie
Icc,,rir!e din fonCul cle stat citre popuiaiie
cd;hrri, p. opricrJle pef .ol.ta;;. 9i corr.i,.ui*a de casc de
!r'. 5 din 17 octombr.ie 198C peniru rnodilicarea qi completarea L gii
- nr. 5.'197i1 privind aCministraica fcndului locativ si ."ei;-"rrtr.", .o_
90/22 ociomblie
p \i :urjlof dinlre propr.ictJri si clrir iaci.
nr. 7 din 17 octombrie 1gB0 privind orgsnizarea excursiilor cu tur
romdni in strdinitate. fti 90/22 octombrie
nr. € din 18 decembrie 1980 pentru adoptarea Bugetului de stat pe 10B/23 decembrie
anul 19B1.
nr. 9 din 18 decembrie 19g0 Legea investi{iilor.
- - 109/23 decembrie
BULETiNUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE RO1{A'iIA, PARTEA r, Nr. 1:5
Legt
BLrlctinJI Ofr li..l ii, ca.e es:e
p:l r it ci:a
Denumirea actului
(numir, date, titlu)
n.lr.iirul - d:i',a
I o".,..
nr. 10 din 18 decembrie 1980 privind actualizarea gi imbundti{irea co- 110,'23 dccer:rblie
- reldrii, pe principiieconomice, a pre{urilor de producfie qi de ii"' :Lle
a produselor cdtre unitelile socialiste, precum $i a prefuiilor de i,o-
duciie, de contractare;i de achizitie in agriculiure.
nr. 11 din 18 decembrie 1980 pentru modificarca 9i complei3rea I ,4u 110,'23 deccn5i ie
- nr. 14/1971 cu privire 1a gospoderirea fondurilor lixe, resu|selor r'r
riale gi aprovizionarea tehnico-materiai6.
rrr. !2 din 19 decembrie 1980 pentru intdrirea autoconducerii mri .ci- 111,'24 decenbfie
- tore$ti Fi auiogesiiunii economico-financiare 5i valutare in acti\:it ica
de comer{ e:rterior Fi ccoperafe economici intet'nafionali,
nr. 13 din 19 decembrie 1980 privind constituirea, repartizarea Si i io- 111i24 decenblie
- sirea pe judeie a resulselor pentru aplovizionarea popuialiei cu '-r'
lapte, legume gi ffucte.
14 din 19 decembrie 1900 pentru aprobarea Decietulul Consili rlui 113/25 decenblie
- nr.
de Stat nr. 4651f979 plivind recriperarea qi I'alorificaiea resLLt: ior
materiale refolosibile, utiiizarea 5i circulalia ambalajelor.
nr. 15 din 19 decembrie 1980 pentlu aprobrt'ea Decretului Consili I r'ii 113,/25 d3ccmbt'ie
- de Stat nr. 456/1979 privind. r'egirnul prodrrselor qi substan{elor to: ce'
* nr. 16 din 19 decen.rbrie 1980 penirtl aprcbarea Decretului Consili i'-ri 111,'25 decetl-.brie
de Stat nr'. 467i1979 pt'ir,'ir-rd evalualea consttuc{ii1or, terienurilo $i
planta{iilor- ce se pi'eiau, cu plati, in propfietatea siatlllui prin e\ 'o-
pliere sau in alte cazttl'i prelizute de lege.
nr. 17 din 19 decemblie 1980 privind aprobcree Deci'etului Consili lui 113.'!i r.lrcenbi ie
- Ce Stat nr. 36/1980 pentfu modificarer Decretului Consiliului de rtat
nr. 2117975 cu priviie la compunelea comiteteior 9i a birourilor ' re-
cuti\:e ale consiLiilor populale.
113125 decembrie
nr. 18 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decletului Consiii'rlui
- cle Stat nr. 41i1980 privind completarea Decretului nr. 153/1970 pe:'h'u
stabilirea gi sanc{ionarea unor iontlavenlii privind regulile de con ie-
{uire social6, ordinea gi linigtea publici.
113125 decembrie
nr. 19 din 19 <lecemblie 1980 pentru aprobarea Decretultti Consjli rlui
- de Stat nr. 46/1980 privir:d erlragerea gi vaiorificarea aulului dir ni-
sipurile alurriouare.
113125 decembrie
nr. 20 din 19 decen.rl:rie 1980 privind aprobarea Decretului Consili'Llui
- de Stat nr. Bgi19B0 pentru modificarea anexei la Legea nr" 2'r9CB
plivind olganizarea admir.fstlativi a teritoriului Republicii Sociariste
Romenia.
113/25 decembrie
nr.21 din 19 decembrie 1980 pentru aprobat"ea Deci'etrLlui Coirsil: rlui
- de Stat nr. 101/1980 prir.ind organizarea llnor activitrili de plcstui de
selvicii in conditiile stabilirii pe baz6 de cote-parte din iucasi i a I
veniturilor cu.,'enite persoaneloi ce desliEoari acesie actiritiii.
nr,22 din 19 decemblie 1980 privind aprobalea Decretuhd Con-<ili tlui 113125 decembrie
- Ce Stat nr. 103/1980 pentru modificarea 9i completarea Decrcl rlui
Consiliu.lui de Stat nr. 283 7979 plir.'ind stabililea unor mi:rsufi pe lru
gospodirirea judicioasi qi reducct'ea consumului de enelgic eleci icir,
, h^..dio l^r.ni. i ci ,..-a nr'U13lc.

nr. 23 din 19 decembrie 19B0 pentlu aprobarea Dect'etului Consii .tltti 113/'25 decembrie
- de Stat nr. 146i1980 prir.ind unele misu|i de itnbunitdtire a c. cu-
laliei, utilizirii gi reclrperdfii arnbrlajelor pentru milfuiile ce sc 1es-
fac prin comerful cu amdnuntul.
tsLLETINLL OFICITL r\L RIPL-BLICII SOCI1LISTE ROttiNLt, p.\nrE.t r, tif. 1:J
Republicili Legi
- -
Eulcthul Oficial io care este
Dcnunirea actului pLrblieal
(Dririr, datii, titlu)
nrn\dl uI * data

nr.24 din decembr.ie 1980 pentru aprobarea Dccletului Cons,iului


- de Stat nr.19153/1980 privind unele ndsuli referitoare Ia consti nir.ca
r tJ, lJ oeccnlDfle
qi utilizarea londului de par.ticipare a oar.nenilor nuncii la bcr :Iicii.
nr.25 din 19 decen.rbrie 19B0 pentru aprobarca Decretului Con.:;jului l1J, lc deCCItlOfle
- de Stat nr. 169i1980 privind unele n.rdiuri pentr.u ret|ibui|ea qi inca-
dlarca personalului din uniti!i agricole sociiliste.
nr. 26 din decemblie 1980 pentru api'obarea Decretului Con,ir iului
- de_Stat nr.19177/1980 pr.ivind Inodilicarea qi compietar.ea Legii r .. 22l
113;'25 decei.nblie
1971 pentru organizalea pr.oducerii 5i folosir.ii ralionale a iesl sclor
de nutreturi.
r\r. 27 din 19 deceilblie 1980 pr.ivind aplobarea Decletului Con:r .ul,.ri 113,'i5 d:ccmblie
- de Stat nr. 1B4i 1980 pentru mod.ilicarea qi completarea Legii n . ,10/
1975 plir,'iird cresterea Si an.teliorarea aninalclor.
nr.2B din 19 dccenbr.ie 1930 pentru aprobarea Decrctului Con.j jului 1r'', l) qCCCllll)1le
- de Stat nf. 198/1980 p|ivind atribuirea de burse 5i alle {or.1].r de
sp, i,in rI:tc, !rl el, r, ilor !i studc lilor.
nr.29 din 19 decemblie 1980 pr.ivind aplobar.ea Decrctului Cor.rsj iului 1il dcccmbl ie
- de Stat nr. 225lLgB1 pentru colnpletar.ca Legii nr. 12/1g71 pr.ivir t i5-
cadrarca gi p|oinovarea in munci a personalului dir.r unitilile soc: rlisle
de stat.
nr.
30 din 19 dccen.rbrie 1980 plivind
aDrobar.ea Decretului Con:,i iu'lui 111i,i25 decenrblie
- de Stat nr. 269/1980 pentlu niodifjcariea articolului 50 din Der ..etr-rl
Consiliului de Stat nr. 207119t-6 prilind r.ispundelca matelialii a nili-
talilol.,
31 din 19 dccenbiie 1980 privind api.obarca Decr.etului Con-.i .ulrri
- nr.
de Stat nr. 275/1980 pentr.u nrbdificalea articolulr-ri B din Legea r: . 10i
1.1J, rJ ClCCCntDl te

19?3 plivir.id Cornitetul pentru Problemele Cor.rsiliiior Populale.

- nr.32 din 19 decemblie 1980 pri,,'ind aprobarea Decretului Con_cj iu'lLri


de Stat nr. 277 1980 pentru ncdificar.ea Decretului Consiliului d. Stat
113,125 dcccrnbfie
nr. 162i1978 pli,,'ind drcpturile Ei obligatiile personalului mLr citor
ttjrtis in striiinilltte prnliu e\-ecutiri de lucri|i ti J,i5tcr)1i t, i ni{-i,
colrtrf,clate de urritilile cconoiDice romanctLi.
nr.33 din 19 decembrie 1980 privind aDrobarea Decretului Consi iului r r.J/ lJ oeccnl bfre
- de Stat nr. 288/1980 pentru ' ruodificarea gi con)plctarea Decr.r iului
Consiliului de Stat nr. 233 197,4, privind uirele drepturi gi obligal:i ale
cetijtenilor romdni cale realizeazd. venituri in valutd.
nr. 34 din 19 dccembr.ie 1980 pentru aprobarea Decretului Consi iului 113125 decernblie
- de Stat nr. 312/1980 privind acordarea unilormelor de serviciu 5i :chi-
pamentului vestimentar tipizat pcntru personalul din unitiilile : )cia-
uste de stat.

- nr.35 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consi iului


de Stat nr.3t3/1980 privind aiistenqa bolnavilor psihici peficulosi.
113,/25 deccn.rblie 10

- nr.36 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consi.iului


de Stat nr. 333/1980 privind unele mdsuri pentru stimularea pelsona-
113125 dccen-rblie 10

lului muncitor din industria extractira care dcpasegte produclir t Jni-


ficatd la extraclia de tilei, carbune $i alte materii prime.

NEPUBLICARI LtrCI
-
Leqea nr.57/1968 de organizare 9i funclionar.e a eonsiliilor 96/3 noiemblie t
Lcgea nr. 29'1971 pentru orgtnizarea producelii Ei folosir.ii 48/18 iunie
a l'esurselor de nutreturi,
BL LETINTIL OFICiAL AL REPTTDL]CII SOCI.\LISTE NO\'IA\ I.\' PARTE.I I, Ni. 12; 5

Repub',iciiti
- Legi -- llotirili ale l\'lalii Adunili Na{iona'le
Ilul!r:-nL,l ul,clatl 1n ccre cs c

Denumilca aclului
(n!1mif, dalat, tiLltl) daia pa3ine
nLrnr:L|ul
-

l-egea nr. 4/19?3plir.ind dezvoltarea constrlrctiei de locuintc ti vinza t:l 121'31 decembr ie
de locuinte din fondul de stat citre popula'tie.
Lcgea nr. 5/1973 plir'lnd administrarca Iondului localit 5i r-c31eur n- 122,'31 de cembr ic
tarea raportttrilor dinfi'e pi'oprietari Ei chilia;i.
Legea nr. 57i 197"1 Legea retlibuilii dLtp:r canlilalel Si calliir rii 59-60'23 iulie
- muncii. -
Legea nr'- 40i1975 ptivind crcgterea 5i ameliorarea animalelor. 57i I iulie
-

Apelul Nlarii Aduniri Nalionale I e-"puuli"ii Socialiste Rom6nia ci le aplilie


- toate parlamer.rtele qi popoarele tifilor pafticipante La Conferinla gc c-
ral-cut opernii de la ilelsinki
DECLARATIA-APEL a l\4alii Adulrirri Na[ionale, Consi]irrlrri dc S:at 6?/2 august
- Ei guvernr-rlui Reptblicii Sc.rcialiste Roninia citre toate pr' Jament rc'
6rg-ane1e supreme Ei Eefii de stat, cetfe guvelnele- 9i Eefii dc guvcL re,
cirt-re toate popoarele.tirilor participante Ia Confci'infa genetal-eu o-
pcani de la Helsinki.
IIOTINIRI ALE NT,lNII ADUN.{RI NATION,\LE
Rcalcgcrea tovarigult-ti Nicolae Ceaufesctl in inelta fr.rnciic de i c- 20 '31 naf tie
- qedinte al Republicii Socialiste Rotltiuis'
nr. 1din 28 rnattie 1980 cu pt'ivire la alegelea C<'t.nisici de I'alic rie 27i1 aplilie
- a llarii Adunili Na{ionale.
2 din 28 m:rttie 1980 cr.r privire la validirfea alegelii dcputaf 27l1 aprilie
- nr.
alc,si in \'ItreJ Adunare Nalionali la 9 martie 1980.
'I
nr.3 din ?3 martie 1980 pentru alegclea toYat'igulrLi Nicolac Gir .iln 27,1 aprilie 1

- ln functia de p|egcdinte al \{alii Adunfii Nafiotralc'


nr. 4 din 28 ma|tie 19B0 pcutru alcgcrca viccpt eqedir-'liLor Il Li'll 27i 1 aprilie 11
- Adunili Nr{ionale-
11
nr.5 din 29 martie 1980 pcntru alegerea r'! cept'e;;cdir.i!i1'or' 5i Lrr:rL
- Ior Ccnsiliului dc Stat al Republicii Socialistc Rouitnia'
6 din 29 martie 1980 pentru alcgerca tur:rfirlultri llic Vcldc in 27i 1 aplilie 12
- nr.
]u"ctia a" plim-ministru ai guvcrnului Republicii Sochliste Roir.ti'ria'
7 din 29 martie 1980 pentru aiegerea pi'im-r'iceprirt-minigtr- ror, 2711 aplilie
- nr.
viceprim-minigt.ilor qi a niembliloi' Consilir'rlui de N1inigtli al Iil;u-
blicii Socialiste Romania.
maltic 1980 pentlu alegerc: Tlibunalr:1ui Sttpren' 27i1 aplilie
- nr. B clir.r 29 z/,r
9 din 29 martie 1980 pcntru alegerea tovafdsului Nicolae Popi ici apflIre 14
- nr.
in func!ia de ploct-tlor general'
nr. 10 din 29 n'iartie 1980 p:r.rtrr-r alcgelca scct etat'iior' l\hr ii AclLr 'iL|i :.j // I aplltle
- Nalionale.
nr. 11 dir.r 29 maLtie 19B0 cu pdvire la alegerca Comisiei constiti lic- z / .l 3pf1[e l3
- r.rale qi jr:ridice a i\'iat'ii Adunir|i Nelionale.
nr. 12 din 29 nTartie 1980 cu pLivile la alegerca Comiciei pentru initrs-
- trie $i activitatea economico-tinan ciara a Nhrii Adun5ri Nrlionalr
1980 cup|ivire Ia alegerca Comisici pentru i qri- 27i 1 aprilie to
nr. 13 din 29 martie
- c,,rituri, silvic,.rltur'[ 9i gospodirilea apelor a N{afii Adunirfi Nalio] ele'
1''
nr. 14 din 29 martie 1980 cu privire la alegerea Comisiei PentrLt i vii- 27i 1 aprilie
-
tirrr-rint, $tiinti 9i cultuli a NIalii Adr-rnitri Na[ionele
6 DTJLETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCL{LISTE I,,O]\I,A.NIA, PARTEA I, NT. 125

Hctdrit i ale lfarii Adunili Naiiona)e Decrete a1e Consiliuh.ri de l lat


-
Bulctinul Oficial in care este
Denumirea actului publicat
(nurrdr, dale, tjtlu)

nr. 15 din 29 martie 1980 cu privire la alegerea Comisiei pentru .end- 2711 apriiie
- trre, muncii, asiguriri sociale Ei plotectia mediului a Xfarii Ad :ndri
Na{ionale.
nr. 16 din 29 martie cu privire la alegerea Comisiei pentru con-
1980 2711 aprilie [8
- sil)ile populale $i administraliade stat a Marii Adundri Naliona -'.
nr. 17 din 29 martie 1980 cu plivii'e la alegerea Comisiei pentru pro- 2711 aprilie l9
- blene de apdrare a Marii Adundli Nalionale.
nr. 18 din 29 nartie 1980 cu privire la alegerea Comisiei pentru .loli- 2711 aplilie t9
- t.ica externi Si cooi:erliea econon.iici interna{ionald a }Iai'ii Ad nili
N.-rlionrie.
nr. 19 din 19 decer:.rbrie1980 referitoare la Rapoitul guvernnlr;' Re- 112/25 decemblie
- publicii Socialiste Iiomdnia cu plivile ia incheieiea acliunii de r :ajc-
r.rre a letribul,iilor, pensiilor, alocatiilor de stat pentru copii qi a altor
verirrr'i :r'e n^n,rl .,i.i i" cincinalul l9t6-1980.
nr. 20 dit.t 19 decer:rblie 1930 refelitoare 1a Rapoltul gu.relnul,.r' Re- 112/25 decembrie
- publicii Socialiste Romdnia cu privire la aprovizionalea DopLrlr' ri in
tr.iixestrul I\r/1930 si senestrul L/1981.

Constitrrjica comisiilol permanente ale Xfarii ACulSri Naiionalc pen- z/i1 aplrlre 21
- 1rr cca dc-a Vl il-r legislatura.
Constituilea Gluprrlui ro:l6n din Uninnea interpallamentai,i aprilie 22
- G|upului parlamentarilor romeni pentru securitate gi coopela,:1iin
a 2711

Er"rropa, in cea de-a VIiI-a legislatu;:e a Marii Adundri Nalionai:.


Solemrritatea depunelii juldmintului de citre membiii grrvenrl, ri.
-

llctll irea Diroul'.ti lvfarii Aduniii No{ionale r.r. 7 din 5 iulie 1980 b),'/ ru e
- p';ivind irciridelca luc|iriior scsiunii \Iarii Adundii Nalionaie.

DECBE'TE ALE CONSILIULUI DE STAT

nr. 3221i973 plivi:ld


aplobarea participirii
Bencii Romane de Cr rrelt
- Elte|ior la consiitiiirea Bdncii ltalo-Roflirre, soriet:l're pe acliur , cu
sediui in Italia.
nr. 428/1979 pliviltd autorizarcc frln.!ionir'li in Reprblica Sccj ilstd Bl2B ianuarie
- Rom6nia a sucursalei Bilncii nixle vcst-gernrano-romdne Fi'ar-t]. ";ri-
Iiukarest Balk AG din I'rankluLt XIein, R. F. Gelmanie.
nr. 4!9/1979 ptivind autorizarea {unciiondrii in Reprblica Soci listd B,/28 ianualie
- RcmAnia a unei sucursale externe a Bincii ..Societ6 G6ndrale din
Paris.
nr'. 465/1979 privind recnperarea gi valorificarea resurselor mat' r'iale 1/3 ianuarie 1
- refolosibiie, uiilizarea gi circulalia ambalajelor.
nr. 466/1979 privind regin.ruJ. produselor $i substtrntelor toxice. 2/3 ianualie t
- 3/4 ianuarie
nr. 467/1979 privind evaluale3 constfuctiilor, terenurilor 9i plantir iilor 1
- ce se preiar:, cu platA, in proprietatea statului plin exptopliere s u in
alte cazuli previzute de legc.
nr. 46B/1979 privind ratificalea Conventiei cu privire la rispun;erea 4,/5 ianuarie
- interna{ionald pentru daunele cauzate Ce obiecte lansate in sI atiul
extraatrnosferie, incheiati la Lonrila, &Ioscova $i lvashington r 29
maliie 1972.
ELTLETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE RO}'IAN]A, PARTEA I, NT. 12J

Decrele ale Con-iliLrlui de Stal


Buleiinul Oii.i:rl in cafe es_,e
Denumirea actului p l: b Ij.ai
(numdr, datd, titlu)
nunrir'Lrl dxta
-

Conventie cu privire la rdspunderea internationali pentru daunele 4'5 ianuarie


cauzate de obiecte lansate in spafiul extraatmosferic
nr.46911979 pentlu ratificarea Acordului dinlre guvernul Repubiicii 4.'5 ianuarie
- Sccialiste Romdnia Ei Organizalia Na[iunilor Unite privind continuai'ei]
5i dezvoltarea Centrului demografic O.N.U. - Romdnia (CEDOil.), in-
cheiat la New York la 15 noiembrie 1979.
Acord intre guvernul Eepublicll Socialiste Romdnia $i Orgloizntja 4/5 ianualie
Na{iunilor Unile privind continuarea Ei dezvoltalea Ceatt'ului iemo-
graiic O.N.U. Romdnia (CEDOR).
-
nr. 10 din 21 ianuat'ie 1980 privind infiin(area qi org:uizarea Ceniralei 7,'26 ianuei'ic
- Ei in treprindeli 1or juclel,ene Ei a municipiului Bucure;ti pentlu leclr-
perarea gi valorificarea rnate|iaLelor refolosibile.
nr. 11 clin 21 ianuarie 1930 pentru aprobarea participirii Centralei in- 12'9 {eblualie
- dustriale ale medicamente, co-(metice, coloranli Si Iacufi la constituirea,
in Staiele Unite L4er.icane, a Societd{ii anonime ml\te cu capital va-
riabil ..Ploduciola I\teriicana de Farmacos".
nr. 15 din 22 ianuarie 1980 privind stabilirea detei alegerilor pentru l) _J lanLl.tfre
- l'Irrea Adunare fialionale $i consiliile populare.
nr. 16 din 22 ianuarie 198C privind stabilirea normei de reprezenirre 5,:23 ianui.r'ie
- per]t|u aiegerea deputalilor in Marea Adunare llationala.
nr. 77 din 22 ianuarie 1930 privind stabilirea modelului listei de aie- 5/23 ianuarie
- gito.i, al buletinelor de vot Ei aI gtampilei de control penilu alegerea
<.ieputalitor in l\tarea AdtLnare Na{ional5 9i in consiliile populare.
nr. 19 din 23 ianuarie 1980 privind delimitarea, numerot.rrel 9i denrr- 6,'21 ian',ralie
- mirea circumscriptiilor electofale pentru alegerea deputa!ilor in I\tarea
Adunare National;l.
nr.20 din 23 ianuarie 1980 privind stabilirea numdrului circumscrip- 6,/24 ianualie
- tiilor electorale pentru aLegerea depuiatilor in consiliile popuiale ju-
detene Si al n.rr-rnicipiului tsucuresti.
nr. 2l din 23 ianuarie 19E0 peniru conlilnatea Comisiei El':ctorale 6,'24 ianuarie
- Cenirale.
nr, 22 din 23 ianuarie 19E0 pentru conlirt.i.ralea ccrlisiilor eiectoraLe 6,'24 ianr"rarie 43
- jude!enc gi a muni. ipiLlui Bucu|e;ti.
nr. 23 din 23 ianuarie 1930 pentr-u modificarea articolului 4 din Deete- 8i 28 ianuarie
- tul nr.410/1973 privind imbunitdlirea sistetlului de contlirclare $i
achizilii la animale, pdsiifi, peQte oud, precum qi modificarea pre!u-
rilor cu aminuntul Ia carne, ploduse'qi din carne, pi!:lli, pe51e $i oui,
nr. 32 din 29 ianualie 1980 cu privire 1a organizirrea directiilcr gene- :J-tu/ r 1eD1 uarte
- raLe pentru agriculturd gi industria alirnentare judetene 9i I nruui-
cipiului i3ucurclti, precum 5i a consiliilol Llnice agroindllstr iale de slat
9i cooperatiste.
nr'. 36 din ? Iebrualie 19i0 pentlu modificaiea Decletului Consiliulni 12,'9 februarie
- de Stat nr.2111975 cu privire la compunerea comitetelor 9i a bilouri-
lor executi\-e aLe consiliiior populare.
nr. 37 din 11 februarie 1980 pentru stabilirea gi sanciionarea conira- 13j14 febluarie
- \-enliilor pii,,'ind poluatea apciornal,ionale navigabiie de citi'e nulc
l.naritime gi fluviale.
nr. 41 clin 11 fcbruarie privind completarea Decretuilri nr. 15:ir
1980 13/14 februarie
- 1q70 pontru stabili|es 9i :3n(lionlrea unoi'cotttravcnlii pr i!inC rc;;u-
lile de convieluire sociale, ordinea .:i linigtea publici.
I BULETINL L OFICIAL .\L REPLTBLICII soclAltsr i RolI-\,liIA, TARTEA r, Nr. 125

Decre'.e ale Consilir,rlui de Stct

Buletinul Oficial in care cste


I)enumilea actuLii p'rblicat
(numi1f, d.{i, ljllu)
nlrn)irul
- drla I pagina

nr. 46 din
23 febr.uai'ie 1930 pr.i,.,ind e)itr,agcreil ;i r-alolificarea .rr.nlui
- din nisipurile aluvionare,
16,'27 febr.urr.ie

nr.49 din 23 febr,ualie 1930 pcntru Iatificarca nodificdlilor. ;i r lrple_


- iirilor la ,,Condi(iilc generale de li,,-rare a mir.fulilor intle olgar rzaiiiie
17;23 fcbL'r,ru'ie
{irilor membfe ale Consiliului de A jutol Econor.nic Recipr.oc; 11, j8,75(.
nr.50 din 23 febr.ualio 1930 pentru aplobarea participirii Antr,rplizci
- : ornAne de construclii-nontaj ARCO\I la- consiltuirea ur ei so_
22.17 n.raltie
cictAli r.t-rixtc pentru constluclii -in Repr,rblica Fcdelali Nigclia

- 1-r..59 din 4 n1_er'tic 1930 pr.i.,-ind trecerca Institutlrlui r.ondn clc cerce- 20lB martie
lall malrne, din sullordinca Consiliului Na{ional pcntru f1i ut5 Si
Tehnologie, componenta InstitLrtulLri cL-ntL.Jl de biologie,-dl r 'sub_
oidirre: I\lirri.in
.tcr ulr,,i Educ-1ici si llr\i.lltlinrul.ri.

- l": 90 din 4 mxrlie 1C80 privind organizrrca li .tunclionarca Cr rsiiiu- 20,'B r.nrr.lie
lui Nafior.ral pcntru $tiinli 1i Tchnologic.
rr.61
- chir.Dicidinti 5bjochjmicj
mrr.tie 1980 plir.ind infiirltarca In-rti161uiui 6" enr gcticd
in ccnlpot.]el.tfa Insiituiului ccl.ltl,al de binie
21,'10 naltie
din suboldinea NIini,.ter.ulLri Ii.rciusr,L iei Chinti ce.
- incheiatdin
nr. 75 11 mar.tie 1980 p.ntr'!r apr'cba:.ea Accr dului de it.ni tlut
'Lll 22,"17 mrrtie
inire llai.ica Lltcrnalionaid p:niL'u Recor)truclie Si DL. oitalc
ii l3anca pentr.u Ag|icullru.i 9i Indusir.ie Ali1]1entard pentru pi icctul
,,Cle.sterca anin.raleior IiI,, qi a scrisolilor suplimentai.e la acor lul de
imprumut,
-prccun tiRonlenia
ratilicat.ca AcoL'dului de garan{ie ilicheia int|c
Rcpublica Sociali;ii $i Banca Internaiional;i p:ntru ccon-
stfuclie gi Dczvoltale cu pr.ivile la acc:t proiect 5i a sci.isot.ilol :upli-
rlrcntaie Ia acoldul de gitr.anlic.
r.rr.76 din 1-1 ma|tie 1980 pcniru convocarca llar.ii Ad.Lrnir.i Na; rna1e. 227'17 maltie
-
nr. B0 din 21 maltie.1980 prir.ind schin-rbalea deru;rilii Ei comp iafea 23'2 1 t.naltic
obiectului de activitaie al Iutrepr.indcr'ii de tr.ans.toLjnratoai.i mici
li'i lia.si.
nr. 81 din 21 n-raltie 1980 plivind ir.rliir.r{alca li.rtlepr.iudcr.ii dr scule 23'21 n.rai'tie
Si acccsorii spcciale Pagcani.
nr. 82 din 21 maltle 19E0 pr.ivind infiinllrea Intr.epr inderii ntc anice 23'2.1 r'ualtie
Vasiui.
nr. B3 din 21 maltie 1980 privind infiin{arca lntreplindelii dc rtelu_
nartie
- crare mase plastice Tulcca, in subordinea Centr.alei 'indusiliale d . pr.e_
93,'24
lucfare cruciuc Si n.rlse plastice popegti-Leor.deni, de sub indi.u rir.ea
contlolul l\Iinistelului Industlici Chirrricc.
Sr

- nr. 84 din 21 naftie 19B0 pr.ivind infiinlarca unor ilrtlcplincl,ri de 23'24 maltic
tesiiuli.
- nr. 85 din 21 n.raliie 1980 plilind infiiir{ar.ca unor. ir.rtlcpr.incl, r.i
conlecllr
de 23,/24 lllartic
-

- nr, BG din 21 mar.tie 1980 privind infiintarcc ulror intr.eprindcL.i t, xtilc. 23r24 mar'tie
- nr. 87 din 21 ma|tie 1980 p|iYind infiinlarea unor intr.epr.ind, Li de
tricotaje.
23/24 martie

nr. 88 din 21 mar.tie 1980 pr.ilind infiiDlarea IntL.eprindelii dr colt- 23i 24 martie
structii navale gi prelucleri Ia cald Dr.obeta_Turnu Severin
rlr. Bg din 24 martie 1980 per]tru modificarca anexci la Legca nr. : 1968 2.1,r25 maltie
privind organizarea administrativi a teritor.iului Renublicii Soc rliste
Rom;inia.
ELT,ETI'\'-LIL OFICI-]IL AL P;EPUBLICII SOCL\LISTE ROIl:\liIA, PAn-r'EA I, Nr. 125 I
Decrete ale Consiliului de S:el
Buletinul Oli:ial in care 3s:e
Denumires actului publj:at
(ou!..dr, dai,d, titlu)
prgi.a

nr. 90 Cia 1930 privinC stabilirea unitiltrilor specializate


I ra- mrrtie
- tru pt oCrrclis martie 21125
2-1
dc expo|t.
cr.91 din 24 martie 1980 pri','ind inliinlarea 1otlcplindcrii de n ic- 24125 mlriie
- ri:1.. Cc co:1st i Llcii: B:-:ri'!1.
- nr. C2 din:l mrrlie 1930 privind infiiuiarcr lrirnpiinCer ii dr; .'-
f-l;. i..rl,' d:n bclo:r I.r.ghc:ri.
24125 marlie

nr.9J dln 2,1 neriie 19B0 p:itind infiintlrcf, lntrcp,ir,Cerii de 1 c- 2{/i5 rnrrtie
- f-"-r,icrt: di:r b:lon ,,l,Tiliilri" Bucur citj.
nr.91 din 24 n.rartie 1980 priiir.d ir,iiir:',.r'cr lntr-:p,ii:de:ii iie n:. ic- 24,'2i mrr iie
- r: r^ da - n(!r,,.';i T...;c. rt.
rr.99 din 21 mariie 1930 prir'ind i.ipi:rafca nifcilor ti picdusclor il:.] 2"1125 msriie
- o iel.
nr. 101 din 23 mrrtie 1980 prii'ind ot'gr.'.iizriea unci a:ti!ii;l!i de c-
- s:f:i de s.irYicii i,r ccrd;ii:l-' strbllir:i pl brzi de cuti prrlc d,:i :.-
casSri a venituriior cu-,.ei'iite per:oar:elor ce dejliloare acesie : :i-
vitaii.
nr. 103 din 2 aprilie 1980 pentru n')dllicrrel $i ccn.tplet:irea Decrr l'.r- 2C'4 rpLiiie
- lui Consiliului de Siat nr. 293.'L97I privind stabili|ea unor nli, .rci
pcr)1fu gJ.pldilrifer jr-lCi,irr ir $i rcl.tccrcr cc:l.untullli de e:,r' -;:e
e:eclri(i, encrg:c tcrmici ii gfzc nf,1urrlc.
nr. 121 din 17 aprilie 1980 cu pfirire h declarrrca zilei Ce 3 mal Lrl!0 31r'18 aprilie
- ca zi nelucriiloar:e,
nr. 119 din 17 aprilie 1980 privind infiinlarea Centrukd de cerceli|i 3?i 21 aprilie
- 9i proiectiiri de frbrica{ie pcntru metalurgia oleiurilor spcci:rl( li
i. n.-: n "hi l- Ti "ar.r:i c.a

nr, 137 din 24 aprilie 1980 ptivind infiin\ore: lotreprinierii per .r'u 35/5 mal
- industrializarea sfcclei de ztrhir Brbadtg, judelul Tuicea.
nr. 144 din 28 aprilieprirind inflintafea lnireprinderii meti] rr-
1930 35i 5 mai
- Sice Drobeta-TLlrnu Severia in subortiinea Centlalei it.rdu:tt'iale :' le-
r'.lrgice Rerlita.
nr. 146 din 5 mai 133C privind uncle mdsuti de in-tb'"rliiiili I'e a cir r''t- 37,'7 ma1
- 1r',iei, ulilizirii ii rccupclirii anbalajelor p3ntru n.ritrfufile ce se 1'rs-
' ,^ ^-i4 ^.-^. t,.t ..t ^-.--,u):ul.
nr- 150 din 5 rnai 193C pflviDd or-ganizarca 9i lllnctionxrca Consi it-
- lul Sup:rio| al. Educatiei $i lnvirlimintului 9i a con:iiiiLor educ: i3i
ti in\.i".irnrintuiui judcl,er:c qi al m:rnicipitrlui Du:ltrc;li.
nr, 151 din 5 mai 1980 pcntru moCjlicarea li complctarea Decre'rr iui 37r'7 mai
- nr. 416/1972 privind organizrtca 9i flrnctionafc: l,Ilnistcrului Coir :i-
r.1',,i Th,^,:^r ,r-..n^ir r ^.^r nr.29 i972.
153 din ? mai 19i0 prir-ind unele mSsllri relcritoare 1a constitu ca 38i16 mal
- nr,
(i
tL ,,,'1i7.,^1
qrr:'/.ri. fn-rrrr|i u.d Pdi t-r,ljqLs - ^-:i h bon:: ii.
nr. 163 din 16 mai 1980 piilind inliiniarca L:treprindciii de u Lej 39'?0 mai
- minier Tirgu Jiu.
n:. lCl din 16 mrri 1!3C privirrd ir:l.i,r1.rr.': lntrcplindcLii dc conttr: iii 40/22 mat
- n:ri ale 5i utilaje leirnologice Tttlcea.
nr. 165 din 1ii mai 1930 priiirrd if,liinlller unor r.rnltili dc ccLct rLe 40.122 r^rai
- Li r"rdrrrti. nrr nrniir r.:-r,'.ru,ic.
nr. 167 Cin 19 mri 1980 pfivind inliinjalea olganizarea unor ur, irli 41123 mei
- din s'rborclirca Xlirristelulrd Agricuiturii SiInCr.rstliei Alimentarc
6i
10 I'rUl-:TIN-u-L CFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ItOl"fANIA, PARTEA r, l\tr. 125

Decrete ale Consiliuiui de Stat


Buictinul Oficial in care este
Denumil'ea actlllui publicat
(nul1lir, drli, I,i'Llu)

nr. 168 dir 19 nai 1980 p|ivind infiinlarea qi organizarea unor rritdli 42124 mai
din suboldinea N{lnisterului Agriculturii 5i Ind..rstriei Alimentar':
nr. 169 din 19 nai 1930 pi'ivind unele misuri pentru retribuirea s: in- 43/26 mai
cadrarea personalul',ri din unitd{i agricole socialiste.
nr. 1?6 din 2 iunie 1980 cu privire la unele misuri pentru imbu"leta- 4416 iunie
lirea activilritilor de expo|t rie. ceDtrale telefonice, precum Ei de rrlon-
tare qi ,,serviceo pentru insialatii de automatizare fi de telecomuni ralii.
rTr. I77 din 2 iu:rie 1930 plivind nodificuea Fi comp'letarea Leg:i nr. 44;'6 iunie
22i 1971 pentru organlz-area producclil :;i folosirii ralionale a res irsc-
lor de nutle'!uIi.
nr. 180 din 2 iunie 1900 1:r'ivind ap|rba|ea Lrfri!15r'ii unor as. je!:i
c nr.r:n: . r'r'r.t rti l _ (i rlo .'.,t.
nr. 181 din 2 iunie 1960 pr'ivind u;reie n.i5-.'.rli de periec{ionare in :on- 44,'6 iunie
-.:n tllc a a,. ,i'. ili 1:i .cr i i'loIuni, e it' o rd--. r j;le de stat qi c, tpe-
.-r:.i6 crcn.: \^,,.-.
" r,-;ep d.,tlec.tnizarc.
nr. 183 din 11 i'.rnie 1980 plivind .,cceprrrce unor intelegeli rea ziite 4/, 10 lunre
in negocierile correrciale multilatelale din cadlul Acoldului gc ,clal
pcnlru tarjle ,,i comer | C.A.'f.I. (Rund.r T,-rki o).
-
Acord plivind aplicarea articolului YII al Acordului general pentru 47116 iunie
'tarife Si comert.
Plotocol la Acordul privind apiicarea alticolului VII aI Acordulul ge- 47116 iunie
nelal pentrd tari{e Fi comelt.
Acord plivind plocedulile in matelie de autorizalii de import. 477'16 iunie
-{cord plivind aplicaiea alticolului VI al Acordului general pcntru 4716 iunie
tarife qi comer'1.
A|anjamenl pi'ivind car.nea Ce viti. 47 /16 tunie
t,,,d n.:.i...1 .^rd,t,,l ^,' r-.Olirc Ci\ilc, 47116 iunie
Protocolul de ia Cenela (19?9), anerd la Acoldul general pentl' ta- 4fl16 iunie
life $i coilrert.
Docuinelrte refelitcare la aplic:r'ea ultcr prevederi ale Acordului ;lnc-
(i r .
' .-l ndilr!r I Jrifu
^r1rcr
+

Decizia priyind tratatnenftil diferen{iat


5i mai favorabll. ReciJ oci- 4?i6 iunie
- tate p.riicip-lre nrai completi a lirilol il culs de dezvolt: e'
$i
Decizia plivind nisuri de salvgatdare pentru sccpuri de dezv'; rare, 47116 iunie
-
Declalalie cu plilile la niiisurile comerciale luete in scopuri I Grte 47/ 16 iunie
- de balanla de piili, adoptatd la 28 noicrnblie 1979.
Ilemolandumul de acord cu plivire la notilicirile, consultdril', re- 47116 iunie
- glerneniarca difcieudelcr qi supt'arreghelea, adoptat la 2B nriem-
blie 1979.
nr. din 11 iunie 1960 peutru nodificalea $i completarea Lell l nr.
184 4e113 iunie
40/1975 plivind cre5terea ;i ameliorarea animalelor.
nr. 185 din 11 iunie 1980 ptivind dcschiderea Si funclionarea pu ctu- 46/13 iunie
Iui de control de trecere a frontierei de stat Petea pentru traficl.i in-
terna{ional.
nr. 187 din 18 iunie 1980 privind unele mdsuri de organizare Ia'lom- 49/20 iunie
binatul minier OItenia.
BULETINUL OFICIAL AL REPUBLIC]I SOCIALISTE RO.l,i.'\} i,{, PAITTEA I. I:T. i:5 1t

Decrete ale Consiliului Ce Siai


Dui.: lrn'.ri Oir 'ral l. .ar e .i:e
Denumirea actului D ilrlr at
(num.ir, dat6, tillu)
n'inl;rui - d.rta

nr. 1BB din 18 iunie 1980 privind aptobarea Aeordului de implutrirt 49.20 rurire
- incheiat intre Banca lntelnationald pentru Reconstruclie $1 Der! ii-
tare $i Banca pentru Agricultura $i lndustrie Alimentara pellfru p 1-
iectul ,,Irigafii Covurlui( $i a scdsorilor suplimentare la acesta, ;-' e-
cum si ratificarea Acordului de garantie incheiat intre RepubLica I I-
cialiste Romania $i Banca Interna{ionald pentru Reconstluctie si D z-
voltare cu p|ivire la acest proiect $i a scrisorilor suplimentare la ac r-
dul de garanlie, semnate la Washington Ia B aprilie 1980.
nr. 189 din 18 iunie 1980 pentru modificarea anexei nr. 2 la Decrr: rti 49 ?,4 i,.tnie
- nr. 410r1973 privind imbundtSiirea sistemului de contractare li a( .i-
zifii la animale, pAsiri, peqte 9i oua, precum gi moilificarea prelur! rr
cu an]iiruntul la carne, p|odr-ise din cai:ne, Pdc5li, pe$te Sl oui.
nr.792 din 1B iunie 1980 privind aprobarea participilii lntreplinrir ii :)l l { I
'-LL,le
- de comert extetior ,,RONIAGRIMEX" la constiiuirea uoer socre rlt
mixte de pescLlit romdno-ma uritanj ene.
nr, 194 din 19 iunie 1980 privind folo,"irea fondului locativ de ci, 'e 51124 iu nie
- persoanele juridice striine, reprezentantele acestora li persoaie e i-
zice striine aflate pe teritofiul Repr-rblicii Socialisie F.otrlrrnlrr
nr. l9B din 23 iunie 1980 privind atribuirea de burse $i aLte .ic'r ie 52r23 iurie
- de spriiin material eleviLor Ei studenlilor.
nr. 205 din 2 iulie 1980 privind apiobarea infiinidrii uncr a:oc ii 56 B i'-Llie
- economice cooperatiste qi de stat-
nr. 207 din 2 iulie 1980 plivind trecerea lntreprindelii ,,Siioz{r C r- 50'3 iuiie
- stanla-Port din subo|dinea Centralei pentru valorificarea cereai! or
Ei pLantelor tehnice de sub indrumarea gi controlul l{ini-cterlrlui A! i-
culturii Ei Industriei Alimentare in snbotdinea Nlinisterului Comer!r ui
ExLe|ioI li CooperA|ii Economice lntetnJlionale.
nr.225 din 14 iulie 1980 pentr-u completarea Legii nr. 12i1971 plir rd SBi 14 iulie
- incadrarea $i promovalea in mLlncd a personalului din unitiliLe o-
ciaListe de stat.
nr. 235 din 30 iulie 1980 privind aprobarea Acordului de imprlrl Lrt 62r'2 augusE
- incheiat intre Banca Intetnalionalil pentru Reconstruclie qi Deziol-
tare $i Banca de Investitii pentru proiectul ,,Canalttl DtrnAt'c-l{r ea
rueagia" 9i a scrisorilor supiimentare la acordul de impntmut, prec m
qi ralificarea Acordului de garanlie incheiat intre Repttblica SociaLi 'ta
Romdnia $i Banca Internationald pentru lleconslructie 9i I)ezvolt ile
cu privire la acest proiect Si a scrisorii suplimentare La acoldul de
garanlie, semnate la WashiDgton la 30 apriiie 1980.
nr, 238 din 31 iulie 1980 privind infiin[i]rea Intrcprir.rclelii dc t.ua.rr ri- 6315 augusi
- unelle Suceava,
nr, 249 clin 13 ar:gust 1980 pri\.ind aprobarca Acorduhri de impfur 'Lrt 65/18 augusl
- incheiat intre Bnnca Intclnalionale pentru Reconstruciie fi Dczvoll ,fe
Si Banca peniru Agricultur6 Ei Industrie AllmentarA pcntru
proicc 1L1l
,,T'omicr.llu rA" li a sclisolilor sllplimelltcre Ia acestr, prectrm !i I
{icarea Acordului de garantie incheiat intre Rcpublica SociaL ita
RomAnia Si Banca lnternalionali pentfu Reconstrllclie Ei DezvoLl r!'e
cu privire la acest proiect \si a scfisol'ii suplimentafe la acoid L de
garanlie, sen.rnate la Wasl.rington la 30 iunie 1930.
rrr. 255 din 16 august 1980 privind infiinlarea lnti'eplirdelii dc e' Li- 65/18 augus"t
prrnent hidlanlic Rimnicu Vilcea.
nr.259 din 19 august 1980 plivind infiinlaree Conbinatului de r':1 iaj 66,/20 a'rgus!
g|eu Cluj-Napoca.
72 DL:LETINUL OFICJAL AL REPUBLiCII SOCIALISTE IIOIIANI.{, PART'A I, NT. 125

Decrete a1e ConsiLiului de Stat


BJlcti|u1 Olicial in cale est€
lienUl)-rlfCA SCtUltrl publicat
(runrIr, dar,i, tillu)
nuDifJl - dria pagrla

268 din 30 august 1980 pcntru con\iocarea Congresului con:i' ilor


- nr.
67i30 august
populale judeiene ;i al plegeciinlilol' colsiliilor populare.
nr. 269 din 4 septemblie 19BC pertru modificarea alticolu]"ti 50 din 09,'B scp"embrie
- DecretuL Consiliului de Stat nr. 207119i6 plivind rdspundcrea n iic-
IiaLd a n.Iiiitarilor.
nr. 275 din 19 sepiemb:'ie 1980 per'tru modilicarea articolului B din 75,'23 septcnrblie
- Legea nr. 10;1973 privind Coiriietul pentru Probiencle Consi rilor
Populat'c.
nr, 277 din 19 scptcmbrie 1980 pentlu modificarea Decretului C,rrsi- 74, 22 septeublie
- liului de Stat nr. 162i 1978 plir:ind drepturile qi obligaliile prlsoi rlu-
1ui muncitor tlimis in stiiilitate pcntru executiri de luclAli qi .'.''is-
tenti tehnici, conlraciaie de unitd.lile economice ro1.lrine$ti.
nr. 278 din 23 scptembrie 1980 privind stabililea datei alegerii rnor ?4,"22 septenblie
- deputali in Malea Adunare Nal,ionald.
nr. 279 din 22 sepiemblie 1980 privind confirmarea Comisiei El, cto- 74r'22 sepiemblie
- rrlc Cc]ll.rale pcrt|u alcgcrea unor deputali in l'Ialea Adunal'e .l\- r'tio-
naid.
nr. 2C3 din 23 seplcnrblie 1CB0 prirind roclgltizllca Intrcplir. lcrii / / -J SL-PielIiJl Ie
- de disp:zltlrc, ll.rir!e. mrtrilc fi 'cir.c:l;''ltiolorte Foc5ani. ditr s1 ')Jr-
dinea Certra1ei industliale cie nr:.,r'ni-ulclte, n.iccanlci Iit.td qi :ule
Bucureqli.
/t Ii c^^r6nrll,
nr. 235 din 23 scpt.::rlr.i: lC33 pr lvi: C inij;r'r:.rr cf, 1:.i ci): ir:d' Cc tt ;a
- tricotaje Peirolani.
rr.2B7 din 23 scpllrrb ic 1C!0 prnllu si,rL'ilirce cillor c^:ic:'.:, Io- ?7;'25 scptct.irbt ie
- p,;:u|i'or fi r-rodLorrlJr;lor lcprr iirlic eli-Ljci ciIile.
-" ',An din !.1 .-nlnmh,.^ lnJln nnnirrr mnlifierrnr ci cn-rnl :n'r 7q 'r? c-^r^nrh,;a
- Dccletului Consiliul'.ri de Sr,at nr. 2311i197.1 ptivind urele dreptr i ti
obbgalii aie ccli'ieniior lcndi:i cale realizeazi venituri in la]'.rl
nr. 289 djn 4 cctcn.rblie 1930 pcntlu cor.r';ocirct lll'rii Adunili I rlio- / lJ, lr ocrol:1Dl't:^ f
- nale,
din plivind acordalca unilormelor de ser- d;i 1) OL'lOnt')IIe
- nr,31?
14
octombrie 1980
viciu ecliiprn:cntului ves'lin.lentar iipizat pentru personalul din
"si
uniii{ile socialiste de stat.
nr. 313 din 14 octon,bric l9CC prirind asi"'.cn1r bo)n.lilor p lrici 83,116 octombrie
- periculo5i.
nr, 314 din 14 ociomblie 1980 pentru stabilirea $i sarciionarca co tra- 83i16 octomblie
- venliilor la nolmcle prirind cilitolia cu metroul.
nr. 315 din 14 octomblie 1980 pentru ratificarca Tratatului de p ete- 84i 17 octonrblie
- nie li cooperate dirlti'e Republica Socialisti RomAnia 5i Rcpublica
Zair, sc nat Ia Br.u|c5'.i la 19 rn:r tie 1980.
Tlatatul de prieteric qi coop:r'are dintre Rcpublica Socialisti Rot: dtria 8'1/17 octorrbrie
gi Republica Zair.
14 octonbiie 1980 pcrtru ratificarca unor tlaiatc i rter-
- nr. 316 din 84,/17 octombrie
na{ionale.
A^l rl ..n.'i",1:\: .l n,.r"i-.ji.i \-,:',rrilrr T-ni,6 nanl|u Dczr, :tre B4,i 17 octomblie
Industliald.
Acord intre Republica Socialistl Ron.rinia gi Comunltatea Econ( rnicA 84/'17 octombrte
Europeani prilind cornerJul cu pioduse industriale.
EITI-ETINIJL OFICI,\]- AL trEPLTBLIC SOCI,3,LISTE EOiI-.1j ].1, P.ANTEA I, I;.. 1:i
Dccreto alc Consiliului de Sta!
B:lel:lui Olicial ill caie es:e
Denl',mirea actului p.-lblicxt
(iumir, dali, tillu)

Accld intle F"epublica Sociaiisti P,omirir $i Coirrun;i"iicf, Eccnc:r 'ai u+ 1/ oc IimD il!- 23
Europeani privind cfearea comisiei mi;tte.
Acord intre guvernul Republicii Scci.:ilistc Pcmir''ir 9i gu.'rrnul Url I il7 ^-.n.hl\r i. 2J
'
nii Republicilor Scvietice Socialiste p'iivind coiaborarea in Ccmerj lc
c:rceii|ii proceselor generrtoiire di: giindin.i Ei p.ci,rr!iei c.JliLlii )i:
agricoie impctri'a cidcrilor cie giiniiiui ii.r zo;re fio::'iic|ci de s rt
rcnano-sovietice-
Acord intre Republica Sccie',irti Rornlnir si Reptl.l',ic:r iederali C l- 81.'17 o.:'r<'mblie
mr.lia plivind prono\.alea $i grL'iutar.e recip..lci a in.,'csiiliilof I'
capital-
Protocol Ia Acordul dinlrc Repirblica Scci:rlisti Lori:lnia qi ncpub' Il I f'l7 octor.rbrie
Federali Germania p;'ivind pioilci'ei ca gi giilntalcr reci1lr oL-i c
vcsti'liilcr de capilal,
Acord intre guvernul Rcpubiicii Sociaiiste Rcn.rAnia fi gui.clnul Rci l- iJ i1 1J ocicl]]Drra
blicli Scncg.rl privi:.d prorr:.',i:"'-, ;i Ir'-:r.1.:,.-r rJ^:,).-.r] f, in'.
{iilor de capitel.
Convcn!ie intre gur-ernul Rrpublicii Sccialisle Rci:rfnla Ei gu..'cir .ri I t1'1? oclcmbrie
Ileptblicii Arabe E3ipt prntnl c\itrrJr drblci ir,pr::-.r'i 1: pr:i:::i
evaziunii liscale cu plivire la inpozitele pe \ienit,
Conveatie intre Republica Soclaiistir Rcrndnia $i Regrtul O1:urdci p' 8.1,/17 octorrbfie 4I
tru evita|ea dublei impuneri ,si preYenirea c', azi uni.i f i-.irle in m::i ic
d.'inrpozit pe l'enil fi pe 3\'cre.
Acord de colabcrale culturali lj gtiintifici intre gu','e1nul Rcpr-tbii ii 84;/17 octombrie as
Socialiste Rominia Ei guvernul Statuiui Islael.
Conr.enlie intre Republica Socialisti Romirnia Si Rcgatlll Belgiei p i- 81,/17 orton.rb'ie
vind rccunorgie|ea Ei erecuta|ca hotiririlo| j'.ldccitorclti in ma'rr iit
l^- d^ ih+-6li -6-^
^l'lid.fii

Contcniie intre gu',crntLl Ilcpublicii Socirlislc R..:n.'rrri.r r i g ,i', r ' .r'l B {17 oclomblie 52
Repubiicii Islarnice Pahistan privind echivalarca celtificalelor 5i a
diplomelor de absolvire a invitiminiului mediu, securd.rr 9i supc.j f,
prec n ti a diplonelor dc accrdare a tiilurilor Stiinlificc ii: ccle ck ri
tdri.
Acord intle gttverlrul Repr.rbiicii Sociali:;ie F"cuinie ii gllvcnui n.i r- 84i117 cciombrie 53
triicii Dcmocratice Sudan pdvind recuiioa:rtelca lecipfofi ;i ecili .:i-
larea actelor de studii refelitoaie la absolvirea gcoiilor de nivel licr ri,
a dip'lomelol de invitiunint supericr Sl de ccnicrire a tillurilor;il .:-
{ifice.
Piotoccl de modificare a ai'ticoiur.rii 17 a1 CcnYenliei plivind p:':'ri rl 81,/11 octomb|ie
in apele Dundlii, intocmtri to grr6nreSti la 29 ianualie 1953'
Pi'otocol privind reglen:entarea treceiii frontiel'ei de siat rcnh: c- 8,1r17 o.tcmb|ie
bulgare in legdturi cu e\ploa!:lrea ii in'"r'cliirercr cord'icr'ei pci', .'it
tranzitarce de gazc naturale Ci',r Unir.rtier Republiciior ScYic'ri.e l'r-
cialisle in Rcpribllca PcpLllali Bulgat'ia.
Protocol adilicnal Ic Convcnlia dintle Repubiica Sccialisli Rcrljr i: 0,1,/17 oclolrirrie
ti ncgatul lielgiei plivird asistcr[e jr-riCici in mrte lc cilili 9i :r-
r.-r rirri .^'it.. r.i lr n,.-'r d(:; Ir 3 o:lor.,bric 13ii.
nr.317 din 1i octcmblie 1940 p:ntru ac:3pirfcr ur.Gr trriate inl r- 85113 o.r"ombrie
ne!ionaic,
Acold pdrii.rd obstacolclc tehnicc in calca comcririiui. B;,'18 ocicirbrie 1

.1,r'.in' r:lr :n I ii- lcr irl')i'r:fl pi ivi.:d p: o lu :cle l:l:rJi t, 85'13 octcmblie L2
74 BULETINI L OFiCTAL AL RCPUBLICII SOCIALiSTE FOI'IANIA, PARTEA I, Nr. 125

Decre:e ale Consiliuhii de Siai


ll'.rlciirul Ofic'al in care estc
Denunilea ac':ui,"ri publicat
(n!:rir, dirli,'liti!)
nlrilir.,! _ n.i. I n.nina

Anend:r'nent la Conveniia intelnal,,ior]ald din 1966 asupra liniiloL de | 85,'18 octomb|ie


incArcal e.
nr. 31B din 14 octcmbrie 1980 pentm latificalea unor in{elegeli inier- I 86120 octombrie 1
- ualionale in domeniul ci|cula{iei |utie|e.
I
Con.,'entie asupra circuir{iei lutiere. | 86/:C octombrie 2

Convenlie asup.a senrraLiza'ii rutiete, I e6,/20 octombrie 28


Acord eltropean ce completeaze Conventia a-*upra circulalici Iui; re, I AO,'ZO octornbrie
dcsrhisir s,'nrnirii la \ ieira ia B noi,-mbrie iC.iB.
Scoid eulopean c.. corlpleierzi Conr:eniia asupla semnalizilii luii 'Lc, I eC':C ocr,olttbrie
deschisi senn;irii la \iiena la I noierr.rbrie 1968.
nr. 319 d.in 14 octrmbiie 1980 pr.ir,'ind aprobri.ea unor amendam, :rte | 85.20 oc,ioarbr.je 95
- la Statutul Orgiin;zaliei \{o:rdiaie a Tu|isr]rul,.ri.
nr. 325 din 21 cctorrbr.ie 19f0 prir,ind inlijitalea lntreprindei'ii F ia- | 33,'29 octombr.ic I
- iura de bumbac Zali:u.
nr. 330 din 13 octornbr ie 11t60 p:i'.:rd sir.-r:,irr3 6u1"1 iiogcrii .cr I 94:9 o, lonrbrie 1
- deputaii irr cor.ili:lc pcp rlare r;e jrrd,:tel^r lJ|Jsav fi BuTirr.
nr. 331 din 29 octor.nblie 1980 pllvind ccnlilmalea cornisiilor ele lo-
- rale pentru alegerea uno| deputali irl consiiiile populaie ale judej,'ior | 94129 octombrie 2

Bra5ov 5i Buzdu,
nr.3J3 din 30 ociomb; ie lCBO prj\ind unele rnAsuri pentr'u.tilnul. ea | 95.'t noiembric I
- personalului muncitor din indust|ia e:rtlacti\.a care depageEte pior ic-
lia planificad la extrac-tia de 1itei, cdrb,,lne gi alte materii pfime
nr. 350 din 21 noien.ibiie 1930 plir.ind infiinlarea Centruiui de ce ce- I tOO;'fS noienbrie I
- tale qtiinlifici ;i inginerie tehnologici pe:rtlu reactivi, in suboldjrea
Institutului centi al de chimie.
nr. 355 din 21 noier.lrbrie 1980 pr.ivind iefiinlarea Intleprindelii de | 100//25 noiembrie 2
- rnate|iale de const|uclii TiLgu Jiu.

- nr. 365 din 1 decenblie i980 pentru con:pletarea anexei la Decr,.tul I


ConsiliuLui de Stat nr'. 2$,1977 plivir.rd aioca{ia de stat pentru cr lii.
ta S decemblie 1'

nr. 369 din B decentbrie 1980 pr.ivind stabiiilea datci alegelii r: ror | 102,;8 decerrrbrie T
- deputali in Consili,.ri pcpular al juC,-.{ulr.ri Aiba.
nr.370 din B dece:rrl-.rie 1930 privind confirn.iarea Comisiei electo,:lle | 10218 decembrie 2
- p:rttu aiegc|ca unc| d:putali i:r Consilir:l pnpular al judellrltli A ba.

- r:r. 3?3 din I deceryibrie 1980 prilind tfccer-ea Institutuliii rolrin Ce | 103//10 dccembrie i
cercetari marine Constar!a din subc|dinea Dtinisterul i Educsiie si
ir.:vilimintului in suboldinea I'oliuistclului Agliculturii qi Indusl iei
Alimentare.
nr. 379 din 12 deccn.rbrie 19?C plirind ir.rfjinta','t.a lntleplindelil de | 104/16 decen-rbr.ie I
- mate riale izolaioale $imleu Silvaniei.
nr. 380 din 12 decerrblie 1930 plivir.rd infiintaret intreprindelilcl de | tr04116 decembrje 2
- elecirocentrale Nehoiu 6i Caransebeg gi unele misuri de organi..,re
a centralelor l.iidroelectrice,
nr. 384 din 20 decembr.ie 19B0 cu pr.ivire la declararea zilei de 3 ia- |
- nuarie 1981 ca 106,/22 decembrie i
zi nelucr.dtoare.

- nr' 3BO din 22 decembrie 1980 pr'ivind alocarea sumei de 62 rnilio. ne |


lei in vederea organizdrii pomului de iarnd pentru copii.
106i'22 decen.rbrie
BL-LETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROXI.\ ..:I.{, P.IRTE 1 I, N... 1 ?5

Decrete ale consiliuir-d de stat Repubiici|i-Dec|i re


- - IIct:rriri ale consiliului de stat
B,iletinul Oii:ial in care esre
Denumirea actului pllbli, ar
(nLrmer, dali. tltlu)
numdrul - drta

nr. 387 din 22 1980 privind trecerea Fabricii de cin ent


- Briila, din cadruldecembrie
Combinatului pentru Iianli Ei azbociment Medgr.lia,
106/22 decembli e

in cadrul Centralei industriale pentru produse reflactare BraSov


nr. din 23 decembrie 1980 prii.ind reglementarea raporturilor.!in-
:190 11,1/26 decen-rblie
- tre statiunile pelitru mecanizarea agricultudi gi unitelile agricole lin
cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat gi cooperatisle.
nr. 391 din 23 decembrie 1980 privind organizarea prestirilor d:- 114 '26 decer:.rblie
vicij pentru in dustri a Lizarea unor produse ale producitorilor. agrli rii.
nr. "19:l din 23 decembrie 1980 privind actuaiizarea Si iinblrlatat 'ea 115 26 dec::rlbr ie
coreiArii, pe principii economice, a preiurilor de produclie, ccntrac .ife
$i achizitie la unele produse agr'icole.
nr.403 din 26 decer:rblie 1980 pri,,'ind infiintarea Consulatului Cli )e- 119/30 decembric
ral aL Republicii Socialiste Rcminia cu sediul in Monifeal Canr it.
-
nr. 405 din 27 ciecembrie 1930 privind aprobalea noln.relor per fu 120,30 decembrie
executarea iucrSrilor agricole de bazA Ia culturile de cereale gi pl. r"c
tehnice.
nr. 41B din 30 clecembrie 19B0 prir.ind tipizarea construc{iiior, teh rc- 123131 decemblie
- logiilor, precum 6i a matcriaielor Ei elementelol pentru construcli $i
instaiatii.
w. 428 din 31 decernbrie 1980 privind infiinlalea unor intreprir-. 'ri 124,/31 decemblie
- de tricotaje,
nr. 429 din 31 decembrie 19B0 privind infiinl,area intreprinderii Ii la- 124l31 decembrie
- tura de bumbac Fldminzi.
nr. 430 din 31 decembrie 1980 privind infiinlarea lntreprinderii 'rri- 124,/31 decembrie
- niere N{ehedinli.

REPUBLIC RI _ DECRETE

Decretul nr.4'16/1972 privind organizarea $i functionalea Ministert,lui 39/20 mai


- Comeriului Intefior.
Decretul Consiliului de Stat nr. 233/1974 plivind unele dreptur 9i 81/11 octombrie ir'
- obligalii ale cetillenilor rolt]ini care reaLizeaze venituri in vaiuti-
Decretul Consiliului de Stat nr. 21l1975 cu privite Ia conlpun. 13/14 februarie
- comitetelcr a biroutjlor e,\ecutive ale consiliilor popLilare.
$i
Decretul Consiliului de Stat nr. 283i1979 plivind stablliler LLnor mi- 307'B aprilie
- surl per.rtru gospodarilea judicloasA gi redueerea consurnului de errr-
gie eleclrici, enefgie tern.]icd $i gaze natufaLe.
Nolil]e de structuld pentru unititjle din agticultufa cooperatl li, 611/26 iuiie
- apioblte p|in l)ccrctul ConsiLiuiui de Slat nr. 145'1974.

IIOT.\NIRI ALE CO,\SILIULL]I DE STA?

nr. 2 din 14 octorltb|ie 1980 pentru modificarea anexei la IlottjrI ca B3/16 octombris
- CoirsiLiului dc Stat nr. 111978 Fr.ir.ind aprobarca componenlc.i Comi rei
pertru analiza actiyitdlii dc solu!ionafe a propnr.rcriior, sesiziir,lr,
lecleir,atiiior ;i cerelilor o:imenilor muucii adiesate Consilir.rlui de
St.rt,
lo DULETINL]L OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ID}TIANIA, PANTEA I, NI. 125

Decrete plczide:rlirle
Buletinul Olicial in earc este
pubiicat
Dcnu:r.:irea actulu.i
(ir'..rnrir, dati,'"itlu) n';milul - data

DECIIE'TE PREZIDE:{?IALE

nr. 3BB/1979 plivird ccnferirca oldinului ,,}'Ieriiul Cultulal( ct I I 314 ianuafie


- scriitorului Lict nl::r d Crpcsiu'.
-Dinile din
-a11- martie
nr. 339/19?9 pcntru rechen Larea tovat'd'9ului Pctrachi 211'10
- tatea de ambrsador extl aordinar $i plenipotenliar al Republicii So-
ciatiste Romdnia in Republica Cooperatisle Guyana Ei acledil rlea
iovariSului ltlarin Arginl in calitatea de ambasador extlaot'dinr'r qi
plenip6tenliar al liepu"blicii Socialiste Romdnia in Republica Coop'qv3-
tistd Gu)-ana.
nr. 39?/1979 plivir.rd conlerirca ordinu'lui ,,IrIelitul Cultur"al" c1ll a I' 3/4 ianuafie 2
- (Circutui ,,Glibus" ditt' municipiul BuuL' erti )
nr, 401/1979 psntru rechemerca tovari;ului Petfachi -Dinili din :ali- 22i 17 mai'tie
- iii"i O" extraoldinar gi plenipotenliar al Republicii Srcia-
"-fi.rdor
liste Ron.rinia in Jau.:aica 5i acleditalea tovar-iSului l\Iarin Argitrt in
caUiatea de ambasador extreord!rar 9i plcnipoten{irr al Repr-rl 'licii
So(iali!te Ronrdnia in Jrnt rlcc.
nr.407'11979 pentru rechemalea tovariiu|-ri Petrachi-Dinil:i ciin --ali- 21710 mar'l.!e
- tal,ea de ambisador extraordinar gi plenipoten{iar al Rcpublicii S:cia-
lisie Romdnia in Rspublica TfinidaC-Tobago li acreditarea tovafi "Jlui
1\{rlin A';gir.rt in calitatca de a:rbas:dor exttaordinar 9i plcniprl' {iar
al Republcii Sociaiii:te llcila,r'lia in P"ep'.rbiica Trinidad-Tobago'
q'r1 i.n,'rria
nr. 414/1979 p|ivinrl corfctirca ot'cli:.r'-ilui ,,\Ic|itul Sanitar'( c1l a I'
- (S1:italului {61,1sa ditt t;iutti::ipiu.l Bucuretti )
ni. 1 din 9 ianuelie 19E0 plivild unele clibctiii;i numili ir l'' rcl,ii 5,23 ianuat ic
- la Lliristerul Alacerilor Exicr.ne.
nr. 2 din 9 ianua!;e 19e0 piivir:d r-rncle elibcr';lri 9i nunliri in f'r cl,ii' 5123 ianuat'ic 6
- 1li 2 febi'uarie
nr. 10 djn 21 ianualie 1!3C pe:rtlu recl-re'.l::rea tovrli5ului Ghclghe 1
- Drdlus din c,:litrtc: tic a;-,b:'rdor c:rtt r:t di:::r 5i picnipolcr!' r' rl
Repubiicii Socialiste Roninia in Uni"tlea R-epublicilor Sovieticr So-
ciaiisie $i acrcditarea tcvarituiui Tlrian Dudaq in calitatea de a' rba-
sador extracrdinar $i pienjpotenliar al Republicii Socialiste Rotr inia
in Uniunea Repubiicilol Scviclice Socialistc'
nr. 13/1980 plivind conlerirea de o|dinc ale Republicii Socialiste R t-l'Id- 58i 14 iulie
rlia (unor toxard$i cal'e au implitlit olrsta de 60, 65 sau 70 att'i.)
-ului 14 iulie
nr. 14/1930 p';ivind confelilea ,,Oi dinului Muncii" clasa I. (toaard 58i
V asile S. Clogcd).

nr.24 din 7 februalie 19B0 ptivind delegarea tova|igului Colnel P: :oste 127'9 febluarie
- pentru a indeplini funclia
-de
prim-vicepreqedinte al Comitetului exe-
iutiv al Consiliului popular al jude!ului Arad.
nr.29 din 11 fcbrualie 1980 p: ivird stabililcr prclurilor cu arr'ri lun- 13,I1.1 februat ie
- tul pentru autotut'ismele de tercn tip ARO- 10 4 $i ARo-10 ' '
nr. 31 din 15 februarie 1980 privind unele eliberdri qi numiri in 11 Dctii 15,122 lcbluarie
- Ia luinisterul Agliculturii qi Industriei Alimentafe.
nr. 36 din 23 februalie 1980 plivind picir-rrile dc acbizilie de Ia 1 cpu- 16,i 27 lebluarie
- la{ie ale aurului, platinei 9i arginlului.
nr. 3? din 23 februarie 1980 -alplivind nuruir'cr tovari5ei Plio"ea:a aula 17i 28 fcbluarie
- tn funciia de vicepreEedinte Consiiiului CcDtra] de Control [! rt.ici-
tolesc al Activitdtii Econon.rice ti Sociale,
nr. 44 din 28 februal'ie 1980 privind conferirea ordinului ,,S caua 2tll0 martie
- Republicii Socialiste RomAnia" clasa I (toucrd,salui Leoflte Rdut )'
BL:LETINLTL OFICIAL AL EEPLTBLICII SOCIALISTE ROII.I,NIA, PAnTEA 1, Nr. 125 t7
Decrete prezidenJiale
Buletinul Oficial in ca.e esie
Denurnirea actului publicat
(numdr, dat5, titlu)
numirul * data

nr. 62 din 28 martie 1980 privind conferirea de distinc{ii ale Rep Lbli- 28,/3 aplilie
- cii Socialiste Romania qi a Diplomei de onoare unor organizctii rde-
lene de partid, consilii populare judefene, unitdli econonice Si I rsti-
lrrl^ d^ .ar.^..ro ci n"^i^^tAl.e.
nr. 63 din 31 martie 1980 privind eliberarea tovarirgr.ilui Ioen Cct rchi 28.'3 aprilie
- din func!ia de pleEedinte al Consiliului Legislativ.
nr.65 din 31 maltie 1980 privind elibcliili 5i nr,rnriri in funr' i Ir 28.3 aplilie
- Nlinistcr Lrl Aplr i|ii Nrliorrelc.
nr. 67 din 2 aprilie 1930 privind conferile:r
,,Oldinttlrti \Iuncii", d plc- 29i 4 aprilie
- mclor dc onof,re, prccum gi acordarea Prctniilor in bani unor co silii
populcre frLrntJ:c in inl,ccercJ sociaLi.ti pe rnLll lC;C.
nr. 69 din 2 aplilic 1980 prilind unele clibelr',r'i fi numiri in fLr ciii. 291,1 aprilie
-
nr. 73 din 4 aprille 1980 plir:ind unele elibeliri 5i nr,ruili ia fLr c!ii' 29.'4 apri lie
-
nr.72 din 2 aprilie 1980 p|ir.ind componenta Cor-rsiliului Naiionri )on- 30/B aplilie
- tru tstiinti Ei Tchnologie, a comitetului de conducere al consilirt ri ;i
a biroulni executiv.
nr. 82 din 1? aprilie 1980 privind stabili|ea p|efulilor de contrrl are, 33,'23 aprilie
- de achizitic, de producfie ti dc livrare Ia plantele medicinale 5i 'rlo-
matice, a prefuriLor de produclie Ei de livrare la uleiurile eterict ;i o
prelu.rilor de produclie la unele medicamente Si produse cosmeti c.
nr. 84 din 22 aprilie 1980 privind unele elibertl'i gi numiri in {tr .iii. 34125 aprilie
-
nr.91 din 28 aprilie 1980 privind numirea in funcliile de pregc'iintc 35i5 mai
- al Consiliului de coordonere a producliei bunurilor de hrg cor unl
rqi pre:cdinte at Consiliului pcntru coordonarer 9i indrumrLe{l r i\i-
iilii ae aprovlzionare fi prestare de servicil citre populatie.
nr. 93 din 28 aprilie 1980 pentru rechemarea tovarS;nlui loai.r (' 4.U6 iunie
- din "'aci
calitatea de anbasadoi extraordinar $i plcnipotentiar al Rep rbij-
cii Socialiste Romiinia in Israel .'si acrediiarea tovarA$ului Const Lltin
Vasiliu in calitatca de anbasador extlaordinar ti ptenipotenti f al
Republicii Socialiste Rorndnia in Israel.
nr. 100 din 6 mai privind conferirca medaliei ,,Viftutea ( )st:r-
1980 50''8 iute
- Seasce( unor generali, amiraii li ofileri care lucreazit in
organe : de
conducefe ale Fortclor armate unite.
nr. 101 din ? mai 1980 pentru acreditarca tovartiEului Pette Blai 'r'ici 3B/16 mai
- in calitatea de ambasador e-'(traordinar 9i plcnipotenliar al Rcpu 'licii
Socialiste Romania in Zimbabwe.
nr. 10! din 7 mai 1980 privind unelc elibcriili qi nrtiriri in fLrnc ii' 38/16 mai
-
nr. 103 din 7 mai 1980 pentru rechemarea tovardglrlui Dumitru [" ]rail 4{'6 iunie
- din calitatea de ambasador extraor:dinar Si plenipote;r'liar al Rep''r rlicii
Socialiste Romania in N{exic si acreditarea tovar6Eului Co1.}sl rtin
Bibirliru in calitatea de ambasador extraordinar Ei plenipotcn{i l al
Republicii Sociatiste Romdnia in Mexic.
nr. 104din 7 n.rai 19B0 privind elibcrarca tovarigulrii Costache T ctr-r5 38110 nai
- din funclia de adjunct il ministrului aplovizionirrii tchnico-m:tii irle
Si controlului gosiodelirii fondurilor lixe gi numirea sa in funcl -l de
adjr-rnct al mi;isirrilui industriei metalurgice 9i difcctor gcne' .1 al
Ccntralci industliale siderurgice Gala-ti.
nr. 107 din 9 mai 1980 plir,ind componenfa Consiliulr'ri Sr"rpcli r al .
40,/22 m:ii
- Educa{ici qi hv;i{iLmintr-rl,ri, a con-ritetului de conduccre a1 consi.ttlui
si a biloulni e\ccuti\.,
1B BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, PARTEA I, NT. 125

Decrete prezidentiale
Buletinul Oficial in care este
publicat
Denumilea actului
(numAr, datd, titlu)
numSrul data
-

nr. 108 din 16 mai 1980 privind conlerirea ordinului A,rgust( 50/21 iunie
clasa I pictolului Aulel Ciupe.
nr. 109 din 16 mai 1980 pentru rechemarea tovarAqului Ion lfordga 46113 iunie
din calitatea de ambasador extraordinar Ei plenipotentiar al Republi-
cii Socialiste Romdnia in Republica Fedet'ald Germania li acre(iitarea
tovar"aqului Ion Rdmbu in calitatea de ambasador extraordinar 9i pleni-
potentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Federal-' Ger-
lranra.
nr. 110 din 16 mai 1930 pentru rechemarea tovardgului Pretor Popa 39/20 mai
- din calitatea de ambasador extraordinar $i plenipotenliar al Reprtblicii
Socialiste Rorrdnia in Regatul Unit al Marii tsritanii gi Irlandei de
Nord si acreditarea tovard$ului Vasile Gliga in caLitatea de amb rsador
extraordinar qi plenipoten!iar al Republicii Sociaiiste Romdrria in
Regatul Unit aI Malii Britanii gi lrlandei de Nold.
nr. 111 din 16 mai 1980 pentru rechemarea tovaraFului Emilian Man- 43//26 mai
- ciur din calitatea de ambasador extraordinar Si plenipotentiar rl Re-
publicii Socialiste Romenia in Republica Arabd Siriand 9i acreditarea
tovardqului Grigore Comartin in calitatea de ambasador extra.,'dinar
qi plenipotenliaf al Republicii Socialiste Rondnia in Rcpublica \rabd
Siliani.
nr. 112 din 16 mai 1980 privind atribuirea denumirii unor in-titutii 39/20 mai
- culturale 9i strazi din judelete Vrancea, Mure$, Mehedinti Ei Satu

nr. 114 din 16 mai privind numirea tovariqului Ioan Prun luq in
19E0 39i20 mai
- func{ia de viccpretedinte al BAncii RomAne de Comer! Exterio'.
nr. 116 din 20 mai 1930 privind unele eliberdri 9i numiri in fut c{ii. 43/26 mai 4
-
nr. 117 din 20 mai 1980 pentru rechemat'ea tovaraqului Theodor Di{u- 46113 iunie 4
- lescu din calitatea de ambasador extraordinar qi plenipotentiar ll Re-
publicii SociaListe Romdnia in Republica Indonezia $i acreditarel tova-
ldsului lon Cotot in calitatea de ambasador ertraordinar gi pl:nipo-
tentiar al Republicii Socialiste RomAnia in Republica Indone ia.
nr. 119 din 20 mai 1980 privind atlibuirea denumirii ,,Grigore A riipa" 43126 lf,a1
- unei nave n]afitime pentru interventie cu scafandri de mare adiicime,
nr. 120 din 22 mai 1980 privind conferirea medaliel ,,Virtutei Ost6- 56/B iulie 4
- geascS( unor gencrali Ei ofileri din Armata populat'd bulgati.
nr. 123 din 2 iunie 1980 privind conferirea ordinului ,,Meritul $tiin- 46//13 iunie
- tjfic'f clasa I (clonrtultti Rerlac,.I A/1. Solas, clirectorul execulio aL ' ondu-
Iui Neti.rnilor Unite pentru actiuitarli in clonzeniul poI tLo,tiei
F.N.U.A.P., New Y ork).
nr. 128din 14 iunie 19B0 plivind unele eliberiri 9i numiri in 49/20 iunie 4
nr'. 130 din 1B iunie 1980 privind conferirea ordinului ,,Steaua Repu- 50/21 iunie 1
blicii Socialiste Romdnia'( clasa I (touard;ului $teJan Voitec).
nr. 131 din
19 iuuie 1980 privind nrrmjrea tovarigului Grigore Bi -gioa- 50121 iunie
- nu in funclia de loc{iitor al reprezentantului permanent al Rc1: rbLicii
Socialiste Romania in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.
nr. 133 din 19 iunie 1980 ptivind unele eliber5ri Ei numiri in rnc{ii. 50/21 iunie
-
nr. 137 din 19 iunie 1980 privind stabilirea prefului cu amanuntlil pen- 51./24 iunie
- tru automobilul de teren tip ARO-214 echipai cu motor Dic el.
nt. 1.47 din 26 iunie 1980 pfivind stabilirea pr€turilor cu amd'runtul 53130 iunie
- la oue pentru consumul alimentar.
BWETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROI\'IAN|A, PAnTEA r, Nr. 125 19

Decrete prezidenfiale
Buletinui Oficial in care este
Denumirea actului pirbli.at
(numer, datA, titlu)
numaLrlll data
-

nr, 150 din 26 iunie 1980 pentru rechemarea tovarS5ului Vasile Alesr r- 53,/30 iunie
- drescu din calitatea de ambasador extraordinar 6i plenipotenliar rl
Republicii Socialiste Romilnia in Republica Turcia qi acreditarea to\,
regului Vasile Patiliuef in calitatea de ambasador extraordinar gi pler
potenliar al Republicii Socialiste Rol.rAnia in nepublica Turcia.
nr. 151 din 26 iunie i9B0 pi'ivind conferirca ordinului ,,Tudor Vlac 61,/26 iulie
- mirescu( clasa 1 (Iia.falla Ciss<i, ambasoclorlLL nepubl.icii RctlotlLlioltll
Guincea la BucureSti).
nr. din 5 iulie 1980 pentru rechernarea tor.arZr5ului Florian Stoi a
153 SCIB iulie
- din caliiatea de ambasador ertraordinar Fi plenipotentiar al P"eprrb -
cii Sociaiiste Rominia in Repr,iblica Democratici Sudan Ei acreditar.e
tovar65ului Dumiiru Ristea in calitatea de ambasador extraordinar ii
plenipotentiar al Republicii Socialiste Romirnia in Republica Democr i-
ticd Sudan,
* nr. 163 din 9 iulie 1980 pliiind atribuirea;i schitnbarea denunirii nn L1' 58i 14 iulie
strirzi din municipiul Sfintu Gheolgl-re ii ofaful Co\.r,cna, jude{ul C
vasna.
* nr. 165 din 14 iulic 1980 plivin.J infiintarea Ambasadei Republicii S 61,/20 iiLlie
cialiste Rom6nia in Zrmbabrve, ia Salisbury.
nr. 172 din 22 iuiie 1980 pfivind unele numiri iu fur.rcfie. 61/'26 iulie 3
-
nr. 135 din 31 iulie 1980 plilind conferirea l'luncii" claqr
- Intleprindelii,,llicllomecar.rica(! din 13r'agor'.,,Ordirului
69'B ,cepten'iblie 2

nr'. 186/1980 privind conlelirea ,,Ordinului Mnncii'r clasa I lnirepri 106.i 22 decct.nbrie 3
- delii mecrnicc Toplel, judelul L'ala5-Screrin.
nr. 191 dir.r 31 iulic 1980 privind atlibuirca de denuniri unor aft'- 6?//2 augrist
- de cilcula!ie din municipiul Piatra-Neamt, judelul Neaml.
lrr. 1CB din 11 august 1930 privind pleturile cu amiinuntul $i de Pr 64/11 august
drL, llc la pcsLcle oce.rnic 1i rnlrirr.

nr. 202 din 13 august 1980 plivind prclLlrilc cu alli.nllniul I.r pell, 65/18 august
pescnit ir: apele l\,Iirii Negre.
nr. 203 din 13 allgust 1930 pentru acreditat'ea tovari$u1ui Por' 66120 august
- Negrea in calitctea de arnbasador ext|aordinar Ei pienipotel-]tiar
Republicii Socialiste Romdliia ln Itcpublica Uniti Canei un, cu res
dinla la Libreviile.
nr:.20B clin 19 august 1980 pri\.ind conferitea ordinului ,,Tudor Vlrt 67/30 august
- milescu" clasa I ltYoengo Btt-cu Nioko, tutt'basaclontl Republicii Zr
la Bucurc;li).
* nr. 209 din 22 august 1980 privind att'ibuitea denttnir.li ,,Xlihai Err 67/30 august
nescu" Ilibliotecii judelene din mr,rnicipiul Botoqani,
nr. 210 din 27 august 1980 plivind conferirea ordinulni ,,Sleaua Il 67130 augus!
- publicii Socialiste RomAnia" clasa I (EJce?€n!ei SuIr: cLontnu
Alt ntrrl ott Ahi djo, pr e ;etlitttele Republi cii U nite Canrerun ).
nr. 211 din 4 sepiemblie 1980 pentru rechemr|ea toYrr:rlnlui f) n 71/13 septembrie
- lnichescu din caiitatea de ambasadol extraordinar Fi plenipotenli tI
al Repubiicii Socialisle Pon-rinia in Eh,elia gi acreditarcc tovalirgll Li
Ilircea Xlali{a in calitatea de ambasador eriti.aordin:rf Si pleiripotcnli rf
a1 Republicii Socirliste Ron.rdnia in Elvelia,
nr. 212 din 4 septemb|ie 1980 prirrind recunoasterea episcopului au 69,/8 seplen.ibrie
- liar Jaliab Antal in func{ia de cpiscop al Episcopiei romano-catoll e
Alba Iu1ia.
20 BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTT] RO}IANIA, PARTEA Ij NT, 125

Decrete prezidentiale

Denumirca actului
(numdr, dJti, tithr)
nul1lilr]l data
-

nr. 216 din 4 septembrle 1980 plivind recunoatterea episcopulu r-vicar 6q'8 septcmbrie
- Simion Florea in funclia de episcop-vicar la Ai'hiepiscopia Slbiului
gi a arhimandlitului Diri]it|ie Co|avu in funclia dc episcop-r' :ar la
Arhiepiscopia Claiovei.
nr. 218 din 4 septcnrbr-ie 1980 privind conferirea ordinului Tudor :JDl.t norelllDl.le
- Vladimirescu( clasa I (clonznrlui Roger Pc.tlgar, reprezentantrt i rezi-
dent al Progr(rmului Naliuntlor Unile pcntru DezuoLlal'e (P.N.1 '.D. ta
llLrcuresti).
nr. 2l9 lCBO pr)rind conferircr nred.rlici ,,\-jrtutca Oslisels.i unor III Z/ OeaalllDLtc
- mare;ali, generali, anirali Si ofilcli din I'ortele armate ale L R.S.S.
nr. 220/1980 privind conlelirea titlului de ,,Erou al 1\'Iuncii Soci,rliste", 118,29 decenbrie
- a medaliei dc aur ,,Secela qi Ciocanul(, a ,,Ordinului l\{uncii" rlasa I
Ei ordinului ,,Melitul Agricol( clasa I, cit $i a altor distinctii, l nitdli-
lor agricole socialistc Si tdfanilor cu gospodirie ir.rdividuald din uonelc
nccooperativizate, pentru realizi|i deosebitc in sporifca pLo luc!iei
agricole in anul 1979.
nr.222 din 17 septcn,brie 1980 pr'ivii.rd conleliree oldinului ,,iteaua 72118 sepl;clnbrie
- Republicii Socialiste Romdnia( clasa I (Scmoro Ltoises Macltc, pre-
;edintele Partitlului FEELIMO, prcsedintele Republicii P opultt z Mo-
zatnbic).
_ hf rrq 1o "^^i^-.',,i^ 1980 p|ivilrd conferirea ordinnlui,Iudor Y,'lr OCtOll)DrIc
^i- clasa
Vladinircscu( I (onrbasad orttlui Republicii Buruttcli la But Lre;ti,
/

Libcrc N rlabci;uaje).
nf erA /.ri- 1a .-h+-,-ri,.ir 1gB0 pr.ivind conlefilea ordinului ,Iudor 79r'0 octonbiie
- Vladirnirescu" clasa I (o?r?bosoclorultti Finlartdei la Bucurctti, Motti
Klaus Juh,otti I lcikkiinen ).

nt. 227 din 19 septembi'ie 19B0 plivind confefirea oldinului , fudor 79,10 octomblie
- Vladinrircscu" clasa I fombosoclorului e:rtraorrlilror Si plelripo enliar
al Republicii 'lrabe Siriene in ReptLblica Socialistii Rontdnia, \Valid
Al-Moualent).
nr. 228 din
19 septcmbrie 19B0 privind unele numili in functic J Co- ,J/ZJ SCpteirorle
- mit.:tul pentru Problemele Consiliilor Populare.

- 1". ??9 din 19 septeirblie 1980 p|ivind unele eliber.i|i gi nur'.ir.i in 74l22 septembrie
IUnCIle.
nr. 233 din 23 scpteu.rblie 1980 privind conferirca ordinului ,,iteaua 78,'2? septen.rblie
- Republicii Socialiste RomAnia(. clasa | {nturticipiului PiaLra-Ner ttl).
nr.239 din l octombrie 1980 prirtnd conferirea ordinului ,,Tudo Vla- 80i'B octomblie
- dimiresculf clasa '
I (ambasadc,rului Republicii Gaboneze la But.Lre;ti,
Illaurice Yockol.
nr, 241 din 3 octonbrie 1980 privind numirea tovardEului Ion T,:Eu in 807'8 octomblie
- funclia de ministru secretar de stat la 1\[inister.ul Agricultulii 5i In-
dus{riei Alimentare.
nr. 24411980 privind conferirea ordinului ,,Stcaua Republicii Sot raliste _LlJ/ Zb OeCCltlDlIe
- Rolndlriart clasa | (touarar;ului Vasile Vilcu|
-L

nr. 250 din 6 octornbrie 1980 pentru stabilirea Comisiei de atc. are a 81/11 octonblie
- personalului aeror']autic din avialia civild.
nr. 252 din 7 octomblie 1930 pcntru convocafea Camerci lcgisli .ive a 80,8 octor.nbrie
- consiliilor populare.
nr. 261 din 21 octomblie 1980 p|ivind stebilirea prefur.ilor de , chizi- 93,'29 octonblie
- tie, de produclie gi de livrare la fructele de pddure qi ciupelcre co-
mcstibilc, din flore spon ttrri.
BULETINUL OFICIAL AL nEPUELICII SOCI-{LISTC RO}{A} lA, p.anrEA I, Nf. 1?5 2l
Decrete prezidentiale HotAriri ale Carr crei legislative a consiliilor populare
-
BLllclinul Oficial in care este
Denumirea actului publicat
(numair, da',i, titlu)
numirul - dcta I psgina

nr. 262 din 25 octombrie privind


conferirea ordinului ,,Stca ra
198C 99.'27 octon.iblie
- Republicii Socialiste Romenia" clasa I (touard$ului Petre LupLL).
nr. 281 din 6 noiembr.ie 1980 privind conferirea ordinului ,,Ste: La 97115 noiemblie
- Republicii Socialiste RomAnia" clasa I flfoiestdlii Scie CarI at XVI-l o,
GttstaJ, rcaele &Lediei).
nr.282 din 6 noicmbric 1980 privind confelirca ordinr,rlui ,,211 Augr.i :" 97r'15 noie mbr.ic
- clasa I (?I{nieslritit Sale rcgincL SiIuia).
nr. 283 din 10 noienb|ie 1980 pri,,'ind ordinrilui ,,Stc. x
- Republicii SociaListe Romdnia( claja I conferirea
fMdiesliilii S.1Ic LIergo, 'a
9B,'17 noierrrbr.ie

a II-a, regina Danenlarcci),


nr. 2B4 din 10 noienbrie 1980 plivind confelirca oldinnlui ,,2,) Aug..i ." 98,/17 noiembr.ie
- clasaI (Altetei Sale rcaale, printuL Ilcnrik).
nr. 285 din 13 noiemblie 1980 plivind confelirea oldinului ,,Stcrr ,i 99.'18 noicr.nbrie
- Republicii Socialiste Rominial( cla:a I (Maiestdtii Sole C)Iux oL \'-l :t,
rcgele N orxcgici).
nr. 286 din 21 noiembrie 1980 prir-ind conferirca ordinului ,,Stcr :r 103,110 decelr.rbrie
- Republicii Socialistc Rominia(r clasa I Raf.ini|iei Ploiesti.
nr.287 din 21 noiemblie 1980 privind conferirea de ordine ale nef r- tuJ .lu ocLcittDltc
- blicii Socialiste Romdnia unor oameni ai nuncii de la Rafinilia ll r-
icAti.
nr.299 din 1 decembrie 1980 prlvind atlibuirea dennnilii ,,Deccbr l" 101,'4 dcccn.rblie
- unei strdzi din municipiul Br,rz;iu, judetul Buziu.
nr.300 din 2 decembrie 1980 privind conferirea ordinului,,23 Augur .( 101r16 dccemblie
- clasa I municipiului SighiEoara, judelul Nfureq.
nr, 301 din 2 decembrie 1930 plivind conlerirea ,,Ordinr-ilui N{ur.rc " 103/10 dc.ccmblic
- clasa I orasului Agnita, judelul Sibiu.
nr. 302 din 6 decemblie 1980 pentru convocarea Camerei legislatir-t a 102,'B de.ccmblie
- consiliilor populare.
nr. 307 din 9 decemblie 1980 privind atribuirea denunilii ,,Ceor lc 103r10 decembrie
- Cdlinescu( unei strflzi din municipiul Bucureqti.
nr. 312 din 12 deccmbrie 1980 privind confer-irea ordinului ,,Trrcl ,r 116'26 decen.rblie
- Vladiinirescu( clasa I fombosadonllui Fru4ci la BrLatre;ti, Pic,'e
Prosper Cerles).
nr. 319 din 20 deccn.rbr-ic 1980 prir.ir:d uncle numiri 9i cliberiili n 106122 decembde
- functii.
nr. 330 din 26 deccu:rbrie 1980 priviird conferirea
- Vladimircscu" clasa I (cmbnsaclorului ettroordltnar ordinuh-ri ,,TLLd ,r
plctlipotcntio!
194'31 decemblie
fi LL

Republicii Filipine Ia Bucure;ti, Delfin R. Garcia|


nr. 334 din 29 decembrie 19B0 privind stabiiifea plelulilor de plodL 119,'30 deccnbrie
- '-
lie gi de livrare, precum qi a prelurilor cu anrilnuntul la radior-ecept ,-
rul alLto LIRA 5-755 T s.i la unele va|iante ale acestuia.
nr. 338 din 30 decemblie 1980 privind confelilea oldinr-rlui,,23 Augil (t 119,/30 dcccmblie
- clasa I ftoz'ald;srrlui losil UgLar).

IIOTANTRI ALE CA\TEIiEI LEGISLAII'II/N A CONSILIILOR POPULARE

- nr. 1 din 14 octcmblie


unic de
19B0 plivind aprobarea proiectului Planului r, r- 871'21 octon.rblie
fional dezvoltare economico-sociali a Republicii Sociali. c
Rominia, in profil teritorial, pe anul 19B1.
22 BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, PARTEA I, NI. 125

I{otdliri ale Camerei legislative a consiliilor populare Hotdliri alc Consiliului de MiniEtri
-
Buletinul Oficial in care este
Denumifea actului publicat
(numir, datii, titlu)
pagrna

nr. 2 din 17 decembrie 1980 privind aprobarea proiectelor bugetelor 107123 riecembrie
jude{elor gi al municipiului Bucureqti pe anul 1981.
IIOTARIEI ALE CONSILTULUI DE MINISTRI
nr. 31 din 18 martie 19B0 plivind numirea pregedintelui Comisi, i cen- 23124 maftie
trale pentru intreceri sociaListe intre consiliile populare jude{en,r gi al
rnunicipir"rlui Bucureqti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucu-
reqti, oriiqenesti gi comunale,
nr.34 din 22 martie 1980 privind aprobarea standardului de stat STAS 31/18 aplilie
1545-80 ,,Poduli pentru stlizi qi SoseLe. Pasarele. Actiuni".
nr. 45 din B apriJie 1980 pentru aprobarea Convenliei sanitare , eteri- 31118 apriiie
nare dintre guvernul Republicii Socialiste Romenia gi guvernul Regatu-
Iui NIaroc Ei a protocolului plivind aplicarea articoluiui 1aI conven-
!iei, incheiate la Rabat la 22 decembrie 1979.
Convenlie sanitard veter.inar; intre guvernul Republicii So, ialiste 317'18 aplilic
Rominia Ei guvernul Regatului Maroc.
nr. 50 din 21 aprilie 1980 pentru aprobarea Convenliei sanitar{ vete- 34/25 aprilie
rinare dintre guvelnul Republicii Socialiste Rcm6nia Ei guvern rI Re-
publicii Orientale Uruguay Ei a protocolului plivind aplicarea rtico-
lului 1al convenliei, incheiate la Montevideo la 5 aplilie 1974.
Conventie sanitare veterinari intre guvernul Republicii So, ialiste 34r'25 aprilie
RomAnia gi guvernul Republicii Orientale Uruguay.
nr.54 din 21 aprilie 1980 pentru aprobarea Acor.dului dintre gu,'ernul 34/25 aprilie
Republicii Socialiste RomAnia Si guvernul Republicii Popular.e Revo-
lutionare Guineea privind transporturile aeriene civile, semnat 1a Bucu-
reqti la 29 iulie 1979.
Acord iDtrc guvernul Republicii Socialiste Rom6nia $i guvern rl Re- 3-1i25 aprilie
publicii Popula|e Revolulionare Guineea p|ivind transpoltur:'e ae-
riene civile-
nr. 57 din 28 aplilie 1980 pentru aprobarea Acoldului dintre gir ernul 36i 6 mai
Republicii Socialiste Romarnia 5i guvernul Statului Kuweit I,:ivind
triinsportul international rutier de ciLdtoli gi mdlfuli, semnat la llucu-
reg'ri la 4 feblualie 1980.
Acord intre guvernul. Republicii Socialiste Rorndnia $i guvernul -itatu- 36/6 mai
lui Kut'eit privind transportul intclnalional futier de ci:Idtori -. mii-
fuli.
nr. tjO din 28 aprilie 1980 pentlu aprobarea Acordului dintle g'-r 'ernul 36,/6 n.rai
P,epublicii Socialiste Romdnia Ei guvernul Repubiicii Italiene I iiind
cooperarea iir dou'teniul sindtirlii, incheiat la BucureEtl la I noi, mbrie
r97 9.
Acord intre guvelnul Republicii Socialiste RomAnia qi guveln ,L Re- 36,/6 mai
publjcii ItaLiele privind cooperarea in domeniul siind,;ifii.
nr, 84 din 25 iunie 1980 pentru aplobarea Acordului dintre g,r clnr.tl 55,i 7 iulie
Iiepubiicii Sccialiste Rominia qi gur.ernul Republicii Populare B"lgalia
privind extinder-ea colaboririi qi cooperdrii in probleme ener.lclice,
semnat la Bucuresti Ia 30 mai 1980.
Acord intre guvernul Republicii Socialiste Rorndnia Fi guvernul ii.'pu- J.]?'/ lurle
blicii Populale Bulgalia privind extinderea colaborf,rii Ei coo ,erarii
in plobleile energetice,
nr. 85 din 25 iunie 1980 pentru apfobafea Acordului dintre gu ernul 55i7 iulie
Republicii Socialiste Romdnia qi guvernul Republicii Demor raiice
Madagascar privind transporturile aeriene civile, semnat la Ant.tnana-
rivo la 13 octombi'ie 1979.
BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE RONIANI \, PAIITIA I, NI. 125 23

Ilotirili ale Consiliuh,ri de Ministri


Dulctinul Oficial in carc este
Denrrmirea actului publicat
(numir, dale, titlu)
numirul data paglna
-

Acord intre guvernul Republicii Socialiste RomAnia Ei guvenrui Repi 557'7 iulie
biicii Denocratice Madagascaf privind transpolturiie aeriene cir.il
nr.99 din 7 iulie 19B0 pentru aprobarea Protocolului referitor Ia pti 5B114 iulie
iungirea r.a'labilititii ConYen!iei privind crearea Colectivului intc
national tempofar de celcetirri gtiin{ifice peDtrLr eiectualca cercetilI
lc.,r de fizica re:rctolilor la an-.amblul critic de tip VVER, sernnal lr
Ifi'aded-Kralowe, Repubiica Socialisti Cehoslovacd, la 13 iunie 19Bt
Protocol referitor la p|elungirea valabiliti{ii Conventiei prir"'ind crer 58i14 iuiie
|ea Colectivului international temporar de cercetlt'i Stiin'tifice pentl
efectuarca cercetililor de fizica reactorilor la ansamblul critic cle ti
\T\ItrR.
nr. 129 clin 26 augllst 1980 plivind aptobalca Protocolului Se:itttrii 67/30 altgltst
XXII-a a Comisiei mixte pentru aplicarea Conventiei privind pescuitL
in apele D$ni|ii, inclteiati intrc guverncle Rcpublicii Socialiste Ronli
nia, Republicii Populare Rulgaria, Republicii Socialiste Cehoslov:ic'
Republicii Socialiste Federative lugoslavia, Republicii Popnlate Ur
gaL'e Ei UDiunii ReptLbLicilor Sovietice Socialiste, sennat la Bratislar
Ia 24 aplilie 1980.
Protocolul Sesiunii a XXII-a a Comisiei mi\te pentru apiicarea Col 67i J0 augLrst
\.entiei privind pescuitul in apele Dundrii, incheiati intre guvernc
Repubiiaii Socialiste Rotr-rirnia, Republicii Populare Bulgar ia, li.eprlb
cii Socialiste Cehoslovace, Republicii Socialiste Feclerative luEoslJ\ i
Repubiicii Populare Ungale 51 Uniunii Republicilor Sovietice Sorir
liste.
nr. 13t din 9 'cptcmb ic I930 p:ntrrr flprob,ir^a Acordulrri dinlre': 71l'13 scptembfie
vernul Republicii Socialiste Iiorndnia gi gnvelntrI Republicii LiboL
pentru infiin{area de servicii aeriene intre si dincolo de te|itorii
itateior respective, semnat la Bucureqti la 28 noiembrie 1979'
Acord intre guvernul Republicii Socialiste Romdnia $i guvernul R€pr ' ?1/13 scptemblie
blicii l,lbelia pentrlr infiin!;l ea de sclvicii aeriene intre qi dincolo c'l
ter.itoriile statelor re!pective.
nr. 145 din 22 septcrlbric 1flB0 pentru aprobiirea Acordnlui privin ?6/21 scptetlrblie
tlanspofturile acricne dintre gttvirnnl Republicii Socialiste Rotrlar'
Ei guvemul Sparriei, seirrnat ia \iadlid la 10 ianuarie 19ii0'
z\corcl priYir.rd ttanspotturile aericne int|e guve rul Reptiblic:ii So.i; ?0/2.1 septcmbrie
li:tc Rurnunia 5i gur crlrrrl S1,.-rr'i|i.
nr. 1ti0 din 22 ocionb|ie 1980 pentru ap|obalca Acordului diDtre gL 92,i 27 octombrie
tcrnul Repr.tblicii Sociatiste Romdnia Ei guvernul P"epubllt:ii Cttl'
plivind coiabolareil gi coopcrarea in domcniul posteior Si tel'comull
caliilor, scurlrat la llucurelti la 2il iunie 1!J80.
Acord ir.rt|e guvernul lr,epubticii Socialiste Rouriuiit;l gu\'crnrtl Repr 1):i :i/ octon-IDfie
bLicii Cuba prilind colabor-at'ca Ei cooperarc'a irl donleniLll poFieLof
lclecon.rLuricrliilor,
19B0 per.tttu aprobn|ea Aco|dilh-ri cliiltrc g 92,127 octombrie
nr. liiL clin 22 octombrie
YeInrLl Republicii Sociaiiste l'.orniuil Ei gu!e|nul Sliltului IiLL\\'cit pL
vind narigir!il tnrt itit.t.tir, scnll.llt la llucurclti 1a 4 fcbruarie 193U
.,\coL d intt'e guvelnul Republicii Socialiste Rotrlirnia 9i guvernul Sl 92/27 octombrie
Kus'eil prir,ind navigalia lllalitirn:r.
tLrLr"ri

nr. 16ll clin 22 octornblic 19B0 pentfu aprobiitea Acordului colrer(i I 92i27 octombrie
- dir.rtre gulelnul Republicii Socialiste Romitnia ;i guvernul Repttbl ir 'i
tlr.ilte Camerun, semnat la Bucurelti la 3C august 1980.
2+ BULETINUL OFICI-\L AL REPLIBLICII SOCIALISTE ROI,IANIA, PARTEA I, Nr. 125

llotaf l ale \ onslDulut qe i\rlnlsifl

Denumirea actului
(nuDrdf, dati, titlu)

Acord conrelci.rl iltrc gulcrnul Rcpublicii Socjrlistc Ronrdnil j gu- 92,/27 octombric
vernul Republicii Unite Canerun.

- nr. 168 din 14 noiemblie l9B0 pentru apr.obarea Acordului din,, r gu-
vcrnul Republicii Socialiste Rominia qi Consiliul Executiv al liepu-
97115 noicn.rblie
blicii Zair plivind transpoltulile aelienc civile, sennat la Bur'rrc;ti
la l9 nrrrtic 1980.
Acord intre guvernul Republicii Socialiste Romdnia si ConsiliiL Erc- y/,,1c Iturelltllfle
cutiv al Republicii Zail plivind transportufile acliene civile.
nr. 173 din 14 noicllblie 19B0 Dentlu aplobalea Acordului con :t'cial ijr I t nolenIDr'te
- qi de pliti pe termen lung dintre guve.nul Republicii Socialiste lione-
Y

nir qi guvelnr.rl Republicii Zimbabrve, sen.inat Ia Bucuregti la: sep-


tenblie 1980-
Acord come|cial 5i de p1i{i pe tcln.ren lurrg iDtle gulcrnul Rcp biicii :l o/ I / notetlloftc
Socialistc Rol.nania $i guvelnul Republicii Zimbabu'e.
nr. 174 din 14 noiemblie 1980 pentru aprobarca Protocolului p ivind 98,'17 noiemblie
- crearea Conisiei n.rixte de colaborale culturald, incheiat intre gu crnul
Republicii Socialiste Romdnia gi guvcrnul Republicii Derrocrat( Ger-
mane la Bucure$ti la 6 iunie 1980.
Plotocol plir,ind crearea Cotrrisiei mixte de colaborare cultura i, in- uii. 1/ notelttDfle
clleiat intre guvelnul Repubiicii Socialiste Rondnia 9i gu\-crnul lepu-
blicii Der.r.roclate G eli.nane.
nr. 175 din 1-1 noiemblic 19e0 pentr-u aprobarea Acordului de c labo- 99i 1B noie mblie
- rare culturaltl Si Stiinlilica dintre guvetnul Republicii Socialiste I oma-
nia qi guve|nul Republicii Delrlocrate Ge|t.nane, semnat Ia BLt, u'ctti
la 27 iur.rie 1980.
Acord de colabolarc culturald qi gtiinlificd intre guvet'nul Rep'blicii 99r'18 noier.nbL'ie
Socialiste Romlnia gi guvernul Republicii Democ|ate Germanc
nr. 176 din 14 noiemb|ie 1980 pentlu aprobarea Acordului diDt: gu- '99i'18 noiembrie
- vernul Repubiicii Socialiste Rominia gi guvernul Regatului ,{aroc
pfivind cooperarea in doirleniul transportului ti navigatiei mJr tinte,
incheiat Ia Rabat la 22 decenblie 1979.
Acord intre gur,ernul Republicii Socialiste Rominia ti guvernul r)"cga- 99118 uoier.trblie
tului l\{aroc plivind coopelalea in domeniul transportului fi naY gatlei
maritime.
nr. 193 din I dccemblie 1980 privind aprobarea Protocolului, in rheiat 104,/16 decembrie
- Ia Stockholn la 11 septembrie 1980, pentru nodificarea articol,:lor 4
qi 12 ale Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romi'nia $i
guvernul regal al Suediei privind transpofturile rutiere internat,onale
de mdlfuri, semnat la Bucurefti la l martie 1967.
Protocol pcntru modilicarea alticolelor 4 5i 12 ale Acordului lintre 104,'16 de ccmblie
guvernul Republicii Socialisic Romirnia Ei guvernul regal al S rediei
privind transporturile rutiele internationale de mdr'furi, sem rt la
Bucurestj Ia 1 martie 1967.
nr. 202 d.in 22 decemblie 1980 pentlu aprobarea Acordului ccrt'crcial 116/26 decembric
- pe termen lung dintle guvernul Republicii Socialiste Romanir i gu-
vcrnul Suedici, sennat la Stockhohn la B noicmbrie 1980.
Acold comercial pe termen lung intre gnvcrnul Republicii So<'aliste 110i 26 decembrie
Rorniin ia 1i guvclnul SLrcCici.

nr, 207 din 22 dccenbrje 1980 p|ivind abrogarea unor acte noirl trtive. 116126 deccmblie
-
BULETII'IUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCI^LISTO nOl{:U.:IA, pAnrBA Ir Nr. 125 25

Ilotdriri ale Consiliului de X{iniqtli Acte ale organ ,lo: centrale aie administra{iei de stat
-
Denumirea actulul
(numir, daii, titlu)

nr. 208 din 24 decemblie 1980 pentru aprobarea Acordului dintre 1r- 117/27 dccemblie
- vernul Republicii Socialiste Romania gi guvernul Republicii Sic 'r
T pnro n-nr-'r .n'r ir^ii e,.i.na in,.a qi d:n^nln r15 *r..rloriile !1J1( .r
r.:nr-ij'e i-r'h.i,r+ l1 tr'r. ,!own IJ 6 mart:c 1980,
Acord intre gur,crnu'l Republicii Socialiste Rotxdnia $i gulernul I r- 11?,/2? dcccmblic
n|hli.;i q:...ra I nrnn n nt.'. cdr'\'i^i; ..rin.^ ir'.p q' dinco:o dc 1 i-
iar i ilo <t,rtnlnr,^-n^.riL,^

nr. 210 din 29 decelr-rbrie 1980 pentru aprobarea Acordului comelr tl 121,/31 deccrrrbrie
- pe tetmen lung dintle Ilepublica Socialisti Rominia Reg:ltul f:.:'-
$i
yegi.i, sel]rnat Ia Oslo la 14 noicmbrie 1980.
Acord com..L cial pe tc'inren lung intre RepubLica Scciali:iri Rorni le 123,/31 dcccnbrie
D $i Regatr-rl Norvegiei.
*
XXII. Lista hotirililor Consiliului de \tini$tri publicete in anul 1f '3 14i15 fcbiuarie
- (Sttllintcnt la Etidenid legislaliei Republicii Socialistc i?orninia, :-
tocmitiL de Consilittl Legi.slatiu ).
ACTE ALE OIiG.INELOR CINTE,{Ltr ALE I1D}IINISTET\I]IEI DE STIIT
/9) f^I-,,,,",.i^
nr. 154,/19?9 al pie$edintelui Consiliului NalionaL al Apc )f 15
- - Oldin
pri,,,ind aprobrree lndrumarului n.retodologic pentru introduccica ti
urmirirea realizilii indicilor de caLitaie ai apelor uzste ca indicai t'i
de plan.
nr. 14 din 26 ianurlie 1980 - Ordin al ministlului agricultulii $i r r,/:.i teDLucr'1e
- indnstriei alimentale privind soiurile Si hibrizii de plante agficolc tc
vor fi inldminlate li plantate in primdl'ara anului 1980.
-. nr.30 din 10 aprilie 1980 O::din al directorului generel al Dircc! r'1 35.'5 mai
-
Ccntrale de Statistici pentru aprobarca ,,Normelor metodologicc ru
prlvire la intocmirea, actlralizarea Ei utilizerea nomenclato|ului u t-
titilor economice $i sociale Fi a nomenclatorului unitirli1or administ l-
ti1.-tefitcriale",
nr. 43 din 7 februrrie 1980 Oldin al ministrr"rlui sirnit:ttii pcn u 1-1l15 februelie
- aprobarea listei -
substanfelor toxice Si a pl,antelor caro conlin sr )-
stante toxice,
Or"din al ministrulul agricultulii $i ap|ilie
- nr. 53 din 18 aplilie 1900 1- 32,121
-
dustriei :ilimentare pr-irind prohibi{ia pescuitului in ar.ru1 1980.
70/11631/32 din 4 iulie 1980 Ordin al ministrului agricullufii ti
- nr.
63i5 angnst
-
industliei alimcnlal'c, ministrului econoniei foresliere Si materialc rr
cie construciii gi prclcdintclui Comitetului pentru Problcmele Ccr i-
liilor Populalc privind stabilirea mdsufilor necesare pentrn protc- iJ
familiilor de albine impctiiva inicxicaliilor cu pesticiCe.
nr. 103 din 15 septernbiie 1930 Ordin al ministrultii agricultufi: Si 7J,/19 scpLcn.rblie
- ind,r t.i..i -
n,.ir-ih-l c^r"r:1^ d^ n'rr.tlr rdri.j,!^ CC \-Cr f'
rJirrr.r!{ic --..' i 1980.
nr. 523 din 2f noicmbrie 1980 Oldil a1 ministrului sirnirtilii pcuit 101/4 dccernblie
- -
compl.:talco rnerci nr. 1 b Instructiunile nr. 103/1970 pentru exc: -1-
trrea prcveCcrilor Lc;ii nr. 73/1909 pri','ind reginlul pr:odtlseLo;: 1i a1
subsiantelol stupcfientc,
2S BULETINUL oFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE RoI\IANIA, ?ARTEA I, Ni.. 125

EEPERTORIUL ACTELOB PUBLICATE IN BUI,ETINUL OFICIAL AL RDPUBLICU


SOCIALISTE ROMANIA, PARTEA I TN ANUL 1980
Ii. REPERTORIU PE MATI'RIE

TABLA DE MATERII
Pagina Pagina
I
Abrogdli de acte normative . 27 Incadrare il promovare in munci . . 4l
Acrediteri $i rechemeri de personal diplomatic 27 InvAtdmint 47
Actc internationale . 2A
Declaratii conune , 2B
M
- Tratate . . 29 I{alce Adr rrre NalionalS
- Convenfii 29 Materiale efolosibile (recuperare, valorificare,
41.

- Acorduri 29 utilizarc. circulaiie) 42


- Protocoale 32 Xfetale prelioase (ven Prel.uri) . 42
- Alte acte
-
Agriculturd N
Albine (masuri de protecfie) Nisipuri ai vionare (extragere, valorificare aur) 42
Alegeri, numiri, eliberiri, deiegdl.i, recunoalteri Nor),enclJt (uniliri ccon.-,rni,e $i administra-
in functie 33 ti.r-terito iale) 42
Alocalie de stat pentru copii. Nutfeluri (' :zi Agricui.lu.rd) . 42
Ambala je (circula!ie, utilizare, recuperare) .
Ambasade (infiin tiri) o
Aprobclea. decr nlclor cu pulcre de lege emi.e de Olgane cen ale 42
Consiliul de Stat 35 organj.iare si funclionare 42
Ailrovizionarea populafiei - modili ari in organizare $i func'!ionare 43
Atribuiii de denumiri -
Organizalii .ocialiste
Avialie 36 P
B Partidul Cornunist Romdn (hoidliri) 45
Beneficii (constituire, utilizare fond) . Personal mr ncitor trimis in strainiitnte 45
llolnavi p.ihici (verj S(i ndr ol p j 36 Pisciculturir 45
I3uget (vezi FinTnte) 36 Planificare 46
Bunuli imobiliare (vezi qi Declararea unor Prestdri ser icii 46
b'alnllri ) Jrt 45
Bui'se '1'7 Program de lucru 47
Propuneri, .:sizdri, reclamafii $i cereri (compo-
c nenla cor risiei)
Camera legisletjvi a consiliilor populare . A7 Punct de tr'{ --cre a frontier.ei
Comertr exteri or 37rr
ConsiIii populare .
Construc{ii (vezi Eualuare sl 37
Rirspundele, matelialS a militarilor
Consulate (lnfiin!are) Republicdri 47
Ccntravcntii . . Retfibuife 43
s
Siini ta te 4B
Declaralea unor bnnuli (vezi 6i Bu;zttri int obi- Sistem elect ral
LLAre 48
I Societiti mi.:te
Distinctii de stat 49
{conferir.e) 38 Standarde 50
Ij Stupefiante vezi Substanle torice) . 50
E.ergie, combustibili Substante t, :rice
40
Eva)uare.(consttuclii ce se pleiau in proprietatea m
statu luj) 4D Teri toriu 50
F Tiprzar e 50
Fi na i'tte . Turism JI
40
Fond locativ (vezi Bunuri imobiliare) . 40 U
F 'ndr:ri fixe (g,Jrpodir ir e) 4l
FroDlul Democratiei qi UnitA[ji Sociaiiste Uniforme d, serviciu o1

l
v
Indici de calitate (ape uzate)
Venituri in 'alutd DI
4l
In dustrre
lnvesti!ii 41. Zootehnie . . al
BLTLETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE nOM-A \IA, PARTEA r, Nr, 125 27

Bulctinul Oficial in carc este


Denumirea actului publicat
(numdr, daii, titlu)
numdrul data
-
ABTIOGARI DE ACTE NORMATIVE

Hotdrire q Consiliului de Miristri:


nr,207 din 22 decemblie 1980 privind abrogarea unor acte normativ€ 116/26 decembrie
-
ACITEDITAFI SI NECITE}{ARI DE PERSONAL DIPLOMATIC
Decret prezidenlial:
nr. 389/1979 pentru rechemarea tovardFului Petlachi Diirila din cr 21110 martie
- litatea de anbasador extraordinar si plenipotenliar aI Republici
Socialiste Romdnia in Republica Cooperatistd Guyana qi acreditare.
tovardqului Marin Argint in calitatea de ambasador extraordinar ..
plenipotenliar al Rcpublicii Socialist€ Ronlin.ia in Republ.ica Coope
ratistd Guyana.
nr.401,i1979 pentru rcchemarea tovariEului Pcirachi Ddnila din crl; 22i 17 maltie
- tatca de an.rbasldor er.traordinar Si plenipotenliar al P,epubLir'
Soclaliste Rondnia in Jamaica si aclediiafea tovariqului l\131iil Algirr
in caLitatea de anbasado:: extraoldinar qi pler.ripotenliar al Republic-
Sociali:tc Iiur)taniJ irr Jatnricir.
407i1979 pentru recl.remarea tovarisului Petrachi Ddnili din calitr 21110 maltic
- tea de arnbasador extlaoldinar qi pLenipotenfiar al Republicii Socia
liste Romdnra in Republica Trinidad-Tobago $i acleditarea tovall
qului l\larin Argint ir calitatea de anbasador extraordinaf i
pler.iipotenfiar al Repubiicii Socialiste Romdnia in Republica TLi:;i
dad-Tobago.
nr. 10 di.n 21 ianualie 1980 pentru rechemarea tovariqului Gheorglr 11/2 febluarie
- Badlus di:r calitatea de ailbasador extraot'dinar 91 plenipotenliar il
Republicii SociaListe Romdnia in Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste Ei acreditarea tovardEului Tlaian Dudaq in calitatca de amba
scdor cxtlaoldinlr qi plcnipotenliar al Repr-rblicii Socialiste Roniini
in Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
nr.93 din 28 aplilie 1980 pcntru recheinalea tovatiqului Ioan Cova. 44,6 iunie
- Cin caiitatea de ar.nbasador extraoldinar gi plenipotentiar al P'e'pir
bLicii Socialiste RomAnia in Isfael gi ac|editarea tovai i;ului Con
stantin Vasiliu in caiitatea de ambasador extraordinar gi plenipotc[
liar al Repul:licii SociaListe Romdnia in Israel.
nr. 101 din 7 r.nai 1980 pcntru acleciilalea totarfitului Petle Blajortii 38/10 rnai
- in caliiatea de arnbasaCor ext|aoldiuar' 5i plenipoten,tilr- al P.cpublic.
Socialiste Romdniain Zlmbabvre.
nr. 103 din 7 mai 1930 pentlu fechelrarea tovarirquiui Dun.ritr'-t ivll 44i 0 iunie
- hail din calitaiea de ambasador extraot'dinar $i plenipotenliar I
RepubLicii Socialiste Romenia in NIexic $i acreditarea tovar'arEulr'
Constantin Bibdliu in c:litatea de ambasador extraordiui]r 9i pLerll
potentiar al Republicii Socialiste Rorndnia in Mexic.
nr. 109 din 16 mai 1980 pentru rechema|ea tovardEului IoD Nlo|i]q 45/13 lunie
- din caLitatea de ambasador extraorCinar 5i plenipotentiar al Repu
blicii Socialiste Romdnja in Republica Federali Germania $i acredi
ta|ea tovarasulLii Ion R6mbu in caLitatea de anrbasador extraordin'
$i plenlpotenliar aI RepubLicii Socialisie Romdnia in RepubLica Iie
derald Gennania.
nr. 110 din 16 mai 19B0 per.rtru rechemarea tovariEului Pretor Pop 39/20 mai
- din calitatea de ambasador extraordinar li pienipotentiar al Repu
blicii SociaListe Romdnia in Regatul Unit al Marii Britanii Si Irland(
de Nord si acredltarea tovarasului Vasile Gliga in calitatea de anr
basador extraordinar $i plenrpoteniiar al Republicii Socialjste Romt'
n1a in Regatul Unit al i\Iarii Britanii $i L'landei de Nord.
BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE 'IO\IANIA, PARrn-l I, Nr. 125

Denumirea actului
(nun1itr, da',i, till!)
nurnit'ul data
-

Dca'et prezidcnlio.l:
nr. 111 din 16 n.rai 1980 pcntru rechemarea
- Nlancinr din calitatea dc arrbasador e:tracrdinar to\-artr5r-rhri ,milian
fi pleni potr'.rti ar al
43'10 n.iai
Republicii Socialisie l:i.olirAnia in i).epubLica Arabi Siriand. si acreCi-
tarea tovarifului G|igor.e Comarlin in calitatea de ambasado extra-
ordinar gi plenipolcntiar aI Republicii Socialistc Roiirir:la ir Repu-
blica Arabir Sirianir.
r.rr. 116 din 20 nai 1980 plilind unelc c'libcliri Ei numlri ir iuncfii. 43/20 nai
-
nr. 117 dln 20 n.rai 1980 pcntlrl rcchcmarea to\-tr:r:ului ' hccdor 46/13 iunie
- Dilrrlc'c'r C l c l:l.rlcl de i.nba.,dor cxLlrorclinrr gi picn p 'crr'::r
al Rcpublicil Sccialiste Bomiir]ja in Rcpublica Indonc::ia sl rcrcdi-
tarea tovaliisul'.ri Ion Cotct in crliiJtea de ainb:r-rdor e:ttr': i|dinar
gi plenipoicnl,in' ai Repr-rblicii Socjlliste Rominia il1 Ilr rublice
lndonezi a.

nr. 150 din 26 iunie 1930 pcn,"rn rcchci.narea tovarisr-r'iiri \rasile 53,/3C innie
- Alexandrcscu din caiiiltea de amblsaCor extrao'idinar si 1 lenipr-
tenfiar al Republicii Socialistc Romdr.iia in Republicx Ti cia Ei
acreditalca tor,'alir5ului \/asile Patilinet in c:litatca de anl,rasador
ertreordinar Ei plcaipoicn{irl al Repr,iblicii Sociaiistc Iicr.l nie in
Republicr Tulciir.
nr. 153 din 5 iulic 1980 pentr.r-r rcchemarca tor-eligului rlolian Dt, U 1L11re
- Sioica dir.r caiiiatea de ainbasadol extraordinar $i plenipotc tiar al
Republicii Socialiste Rolndnia in l?cp rbiicr DcDlocrrti-il S J.rrr qi
acreditarea tovari$ului Dtunitr.u Ristca in caLitatea de an-'.resador
cxtraordir'rar ti plcnipotenliar al Repubiicii Socialiste Ron.i ria in
Republica De rlociatici Sudar.
nr. 203 din 13 ar"rg,.rst 1980 pentru acreditarca tovarigului Polfir 66,/20 ar-rgust
- Negrea in calitatea de ambasador c\traoidinar Si plenipotc liar al.
Republicii Socialiste Romtlnia in Ecpublica Uniti Crr.r.rcr.un. c,-r rc-
;cdin{r le Libi ..r illn.
nr. 211 din 4 seplcn]br.le 1980 pentr.u rcchcm ei tol.ariiilrl ri Dan 71i 13 septcmblie
- Er]ichescu din calitatea de ar.[basaCor extlaoL.dinar {i plenip tenliar
al Republicii Socilliste RonAnia in Eh.elia gi auediiarca toir .irgultd
l,{ircea_l\talita in calitatea de ainbasador ertraordinar fi plcr poten-
{iar al Republicii Socialiste Rcrlriuria in Elvclia.
ACTE INTERNATION,\LIj

Dcclara{ii conrutrc
DeclaraJ,ie lcin;ir]o,iordania1i (BLLcur.e tti. 20-23 fcl:rucn ic 19:,0). 18i29 febrnatie
-
Declaralie ccmunir (a secretarului general al Partiduiui Cr r.nunis t 45/12 iunie
- Romin, Plc;edinteie Republicii Socialiste Romirnia, Nicolae Ce ulcsc!r
a pr:imlrllli scclclar al Comitetului Central al Partidrlui C( 'nunist
",qi
Bulgar, Plegcdir.rtele Consiliului dc Stat al Republicii Popularc Bulga-
lia, 'Iodor Jir.kov) (Bucrn'e;ti,7 iunie 1980).
Declaralie ccmunii (a secretcrulLri generrl al Prr.tidului {lomu- 5411 inlie
- l'Iist Ilomer, Prc;edintcle Repr"rblicii Socialiste Romdnia, ;icolac
Ceaugescu $i a secfctarului gcneral rl Colritetului Cenlrel I Parti-
C'.ilui Socialist LInit din Gcrmania. Presedintelc Consilinlui e Sial
al Republicii Demccraie Ger.rnlne, Dlicir Ilonecl:cL) (Eucrl. rtr, 2 t-
iut"ie 19Sa ).
Declaratrle soler.r.rnii cor.nuni a Rr.publicii Sccialistc Roini,l tlla 6B,12 septemblie
- P'cpublicii Unite
Cancrun (EuczLrcSti, 30 august 1980).
BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTB RO}'IA 'iIA, PANTEA I, NT. 12' 29

Bulctinul Oficial in ccre este


publicot
Denumirea actului.
(!lun]5r, dati, tillu)

Dcclaratie comuni (a secretarului general aI Partidului Coiru ?0,'11 scpternbrie


- nist Romdn, Prcqedintele Rcpublicii Socilliste Romdnia, Nicoia
Ceauqescu qi plegedintele Partidului Unit al Independen{ei Na{ic
nale, Pregedintele Rcpublicii Zan.rbia, Kenncth Kaunda) (BucuretL
70 scptembrie 7980 ).
Declaralie comuni (a scct'ctalului general al Partidului Comu 72i'18 scptemblie
- nist Rondn, PreEedintcle Republicii Socialiste Ronl6nia, Nicola
Ce:uEescu 6i a p|eqcdintelui Partidului FRELIIVIO, Pregedintcle Re
publicii Populare Mozeubic, Samora \Ioises Machcl) (B ca?'c,sri, I
septentbrie 1980)
Declalalie conuni (plivind convorbilile care au avut loc iutre sc 91/25 octonlbrie
- cletarul genetal al Paltidului Comunist Rotndn, Prcaedintele Repr
blicii Socialiste Romdnia, Nicolae Ceaufescu Ei Plegedintcle Prcz'
diului Republicii Socialiste Fedcrativc Ittgoslavia, lvictin Miatovil
(Belgr(rd, 2.1 octontbrie 1980).

Tratatc
Dccrct oL CortsiliuZtri tl.' S/"1 ;

nr. 315 din Tlalatului de pliet(


14 octornbrie 1980 pcntru rati{icarea E+,1 / octot)lDfre
- nie qi coopcrat'c dintre Republica Socialistd Rominia $i Repubii
Zair, scllnat la Bucuregti la 19 martie 1980.
nr. 316 dirl 14 octornbrie 1980 pentru ratificalee unor tratste intcl 8,1,j17 octornblie
- ne!ioualc.
nr. 317 din 1.tr octombrie 1980 pcntru acceptalel unor tratate il1tcl 85,'18 octombtie
- nafionale.

Convcn{ii
Decret 0l Cottsiliuttti de Stat:
nr. 468/i979 privind ratificarea Conventiei cu privire la tispundelt 4'5 iaDuarie
- internalional5 pcntru daunele cauzate de obiecte lansate in spallt
€xtr a:rtnro.lc|ic, incltcirlij la Lond|r, Mo"cora gi Waslrllrgton la :
rnartie 1972.

Ilotd.rire lr Cottsiliului dc I'rlttti;Iri:


din B aplilie 1980 pentlu aplobarea Convenfiei sanitare vct( 31/1B apriue
- nr.45
rinare dit.tti'e guvcrnul Republicii Socialiste RomAnia $i guvernr
Regatului 1\Iaroc Ei a protocolului privind aplicarea articolului 1
conven{iei, incheiate 1a Rabat la 22 decemblie 1979.
nr. 50 din 2l aplilie 1980 pentru aprobarea Conventici sanital 34/25 aplilie
- veterinare dintre guvernul Republicii Socialiste Romdnia Ei guve
nul Republicii Oricntale Uruguay Ei a protocolului privind aplicar''
articolului 1aI conven{iei, incheiatc la Montevideo }a 5 aprilie 19?
Acorduri
Dccrct 0L Consili,rlui lc Slat:
nr. 4091'19?9 pentru ratificarea Acorduiui dintre guvernul Republir I 4/5 irn uar'le
- Socialiste Ronania gi Organizalia Naliunilor Unite privind conl
nuarea $i dezvoltarea Centrului demografic O.N.U, - Rom6t-' a
(CEDOR), inchciat la Nerv York la 15 noiembrie 1979-
BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, PAITTEA I, Nr. 125

Buletinul Oticial lrt ca.e este


Denumirea actttlui p!rblicat
(numdr. datd, titlu)

Decret 0I ConsilitLhti rle Stcrt:


nr. 75 din 14 martie 1980 pentru aprobarea Acordului de imprnnrut 22'1,7 mafile
- incheiat intre Banca Internalionald pentru Reconstructie si D,'zvol-
tare Ei Banca pentru Agriculturd 5i Industrie Alimentard p,,ntru
proiectul ,,Cleqterea animalelor III{! $i a scrisorilor suplimenti le la
Acordul de imprumut, precum qi ratificarea Acordului de ga anlie
incheiat intre Republica Socialistd Romania Si tsanca Internat rnali
pentru Reconstruclie qi Dezvoltare cu prir.ire la acest proiecr ti a
scrisorilor suplimentare la acordnl de garanlie.
nr. 183 din 11 iunie 1980 prir.ind acceptarea unor intelegeli rei lzate +, / 1t, l l1nre
- in negocierile comerciale multilaterale din cadluL AcoL'dului g{ ireral
pcntlu txrife fi comerl C.A.T.T. (li:rnda Tokio)
-
nr. din 18 iunie 1980 privind aprobarea Acorduiui de impr rinui
188 49,'20 iunie
- incheiat intre Banca Internalionale pentru Reconstruclie gi D, zr.ol-
tare qi Banca pent|u A3riculrurii gi Indu.trie Alime.llirii lnlru
proiectul ,,Irigatii CovuIlui" qi a sc|isorilor suplimentare la i esta,
p-ecum $i rrtificrrea \r-o drrlrti de gJ|ir rl;e incl)cjdL l t|e llnp l-'liLr
Socialistd Romdnia Si Ranca InteI11r{ional6 pentru Reconstfu( ie $i
Dezvoltale cu privire La acest proiect gL a scrisorilor suplilrr rtale
la Aco|dul de garan{ie, semnate la \\rashington Ia B aprilie lflllil.
nr. 2il5 din 30 iulje 1930 plivind aploburea Acordului de impr rlltit r 6!/3 augnst
incheiat intfe Banca Internationalar p!'r'rtru ReconstrLrclie !i Dez-
voltare gi Banca de Inlc jiilii per.rr;r'u ploieciul ,,CanaLul Dur. :!t'e-
Marea Neagr i" gi a sclisor ilor supiimenti,rlc La acordul de iL.r.rpr' muf,
plec"tm qi latilica,ea Acoldului de grriinlie incheiat intle Rcp blica
SocialisiS Rominia si B:rn(a InteInr!ioDillii p3ntru P!econstrLr( ie li
Dezvolta|e cu privil'e lir acc.t p:oic(t si a sc|jso|ii sLrpl)r-nenlr ela
acoldul de garnntie, senr:irte 1a \\/;r.]ril,qion 1a il0 aplilie 1!)B().
nr. 2.19 dln 1:l nugu\t 1980 plivind aprobalea AcoLdLrlui dc irlp, Lluut 65'18 augusi
inchciat intrc IlaLrca IrtoLn.'rlionalii p.lrttllr Rcccnstruclie Fj D vol- u

tare Si I]anca p.'itfu AgrjcLriluril li IDdustrie Alinrenta|i I tru


'r-)
ploicc'.ul .,Pol.nic'-r ltuf .i'r qi a so isorilor supljmentale la acesllr pfc-
cuin gi raiifjcl|cl Aco|dLrlui de ga|antie incheiat intre llepr blita
Socillistir Rot-uhnja si Ilancil Illteriraiioniliir penlru Reconstru! ic qji
Dezloltlle cu prir-iic lil accil proiecl $i a scl'i\olii slrplimenii ola
a:ordui dc garantie. seDrnilte lil \\rarhing1or lir i0 jLlnie 193t).
I!ttldrirc a Cott:iLiului dc n{illislli ;
nr- 54 din 2t apliiie 1980 pcntlu api obat'etr Acordr:lLri dinile g rver'- 31/25 aplilie
- uul }l.e'publicii Socialiste Ri-rmlniit si gur,,elnul Rcpublicii Po1 .r1arc
Revolulior.rarc Ciuiueea plivind transpoLturile acrieue civ11e, :' rnat
la IJucurelti la 29 irrlie 1971).
-- nr.57 din 28 apliiie 1930 peDtlu aplobalea Acoldului dintlc g tVcr' ii6i 6 mai
nu'l llepublicii Socialiste P.on.rdnia $i gr-rlctnul Sirtului Kuwci p ft-
Vind tL'ansporLul inte|nal,ional lutier dc ciriirto|i gi rnir|Iu|i, :| rnat
lr lJLlclrrcgti la 4 feblurrie 191J0.
-- r'rr, 60 dir.r 28 aplilie 1980 pentr u aplobalca Acor.dului din',t e p JU, U rn0l
nul Republicii Socialisle lioiniinia si guvcr.nul RepubLicii tt renc
prir-ind coopellrea il dollenjLrl sa'rn;ria1!ii, iircheiai la Bucnri, ti la
9 noiemblie 1!711.
nr',8.1 din 25 iunie 1930 pentru aprobalca Acoldului dinire gLlr .rrru1 tJ. r lulle
- P'epublicii Socialiste Romi'rnia si gul'ernul Republicii Populalc Bul-
garia priviLrd e\tinderca colabor'.irii qi coopelirrii in problemc ]]lci-
gctice, semnal la tsucure5ti h 30 mai 1980.
BI'LETINLTLoFICIALALREPUBLIC]ISoCIALISTERoNIANIA'PARTEAI,Nr.125

Bulctinul Oficial in care este


publicat
Denumirea actului
(numiir, data, tiuu)

Hotdrire a ConsiLiuh.ti de Minigtri:


nr. 85 din 2J iunie 1980 pent|u aprob'l|e] Acordului dintre guverrr r'l 5J/ / rulre
- Republicii Socialiste Romania 5i guvernul. R.epublicii Democrati e
Midagascar privind transporiurile aeriene civile, semnat la Antan r-
narivo la 13 octomblie 1979.
nr. 132 din g septembrie 1980 pentru aplobarea Acorduiui dinlr'e 71l13 sePtembrie
- guvernul Republicli Socialiste Ror.n6nie Ei guvelnul Republicii I i-
"be.ia pentni infiinlalea de servicii aeriene intre 5i dincolo le
re
teritoriile statelor respective, semnat la BucureEti 1a 2B noiemb
1979.
nr. 145 din 22 septemblie 1980 pentru aprobalea,Acoldului plivi 76124 septembrie
- lranspoltulile aeliene dintre gurernul Repubhcii Socialiste Romdr 'da
qi gui'e|nul Spaniei, seurnat G Niadfid la 10 ianua|ie 1980'
nr, 160 din 22 octolllblie 1980 penlru aprobalea A--cordulni din e 92/27 octombrie
- si*.tnrL Fepublicil SociJli'le Ronrdnja 5i guverntrl RepubUcii ( r"'r
-piirind
colabora'cJ $i looperarea in domeniul pogtelor qi ielecorr r-
;icaliilor, semnat la Bucuretti la 2B iunie 1980'
nr, 161 din 22 octombrie 1980 pentrLt rp|obrrea -'\corduluiKu\\' din e 92/27 octombrie
- gt"'.n"f Republlcil Socialistc Romania 5i guvernul Statuiui it
navlgalia maritirrd, semr'rat la Bucuresii la 4 februarie 19 ll'
firivina
27 octombrie
nr'. 163 din 22 octombric 19B0 pentru aprobalea Acordului comer'' l1 92i
- dint.e gu"'e.nul Repr-rblicii Sociitiste Ror.nir.iia gi guvernul I'"epub' ii
Unite ianelun, seninat la Bucuregti la li0 august 1980'
14 noienbrie 1980 pentftt eplob:it'ea '\colduhri Cirr;e 97/15 noicmbt ie
nr. 168 din -li"pubilcii
- Cu"".t"l Socialistc iiomnnia ;i Co-nsiliul executi"' al
i."p"frii.li Zair plivincl transpot tulile aet'ieue civile, seolnirt la }Jri r-
regti la 19 martie 1980.
nr. 173 din 14 noien:blie 1980 pentru aprobalea Acordului cor.ne' rl 98117 noiembrie
- qi de pldli pe termen lung dintre guvetnrtl Republicii Sociali ie
io-at ia qi guvernul Repubiicii Zimbabwe, semnat La Buculeltl la
23 septembrie 1980.
99/18 noiemblie
nr. 175 din 14 iroien.rbrie 1980 pclrtt'u aplobat'ea Acordrrlui de c' a-
- boIaIe cnltur'ald Ei $tiintifici dintfe gurelnul P'epublicii Sor.ial
Romdnia qi guve|nul Republicii Democ|ate Ger:Iane, sen]nai le ll' l'}.

regti la 27 iunie 1930.


ire
1980 pentru aplobarea Acordului Cir-Ia- 99/18 noiembrie
nr. 176 din 14 noiembrie
- guverr.rul Republicii Socialiste RomAnia qi guvelnul Regaiului
roc privind coopelarea in clomeniui tralsportului qi navigatlei lJ-
f itime, incheiat la Rabai la 22 decenblie 1979'
116/26 decembrie
rrt. 202 dir.r 22 decembrie 1980 pentru aprobatea Acordului cor ':r-
- cial pe tcrrnen lung i.intle guvernirl Republicii Socialiste Ronl L'ria
qi guvelnul Suediei, semnat la Stockliolm la B noienbrie 1980'
nr. 20B din 24 decerrbrie 1980 pentru aprobatea Acordului dl tre
117127 decembrie
- guvernul Republicii Socialiste Romania Ei guvernul Republicii Si rra
Leone pent.u servicii aeliene intre Si dincolo de teritoriile star llor
respective, incheiat la Fleetolvn la 6 martie 1980'
31 decembt'ie
nr, 210 din 29 decemblie 1980 pentru aprobarea Acordlrlrri com ''ial
123i
- pe ternen lung dintre Republica Socialistd RomAnia $i Regatul 1or-
vesici. sennat la Oslo la 14 noiembrie 19B0'
32 BULETINUL OF]CIAL AL REPUBLICII SOCIALISTD ROMANIA, PARTEA I,
NT. 125

Bulctinul Olicial in care este


De'numirea actului publicat
(numir, dati, titlu)
nuolirul data
-
Protqcoale
HatArire a Constltt ui de I\ILni;Lri:
nr. 99 din 7 iulie 1980 pentru aprobarea protocolului referii,lr la 11 iuiie
- prelungirca valabilitdfii Conven{iei privind crearea Colectivului .nter_
5Bi

naiional telnporar de cercetiri $tiinrifice pentru efectuarea cercetririlor


de fizica reactorilor la ansamblul critic de tip VVER, semrat la
Hraded-Krulolie, Republica Socialisl.d Cehoslovaid, la l3 iunie l9B0
nr. 129
- a XXII-adin 26 auglrst 19C0 privind aprobarea pr.otocolului Sc iunii
a Cor.risici mixte pentru aplicarea Convenliei pr.ivinc pes_
6 7/;3 0 a'.rgust
cuitul in apele Dnnirr.ii, inclteicta intre guvernele nepuUticii Socj riisle
Rorninil, Rcprrbiir ii PopLrlale Bulgrrii. Rcpublici.i' Socj:listo aho_
s.io!ace, .ltL'publicii Socjrliste Feder.ative Iugoslavia, Republicii I opu_
lare.Ungale Ei Uniunii Rcpublicilcr Sovie"tice Sociatiite, serit rt la
Blatislai'a la 2{ apriiie 1930.
nr. 174 dii.r 14 r.roicrr.rbrie 1980 pentfu aprobarea pr-otocolului pL vind
- crearea Comisiei mixle de colaborare culiuralir, incheiat intre gur I.nnl
98.i17 noienrbrie
Republicii Socialiste Rorr.rdnia qi guvelnrrl Republicii D6mc,r.ale
Germrne la Bucuregti la 6 iunie 19Bb'
nr. 193.din g decembrie 1980 plivind apr.obarea protocolului, inc rciat 704t6 decembric
- la S^tockhclm la J1 septerrrbrie 1980, pentru modificarea
articole or 4
$r 1z ale Acordului diDtre guvernul Republicii Socialiste Romaria $i
qyvelnyt r-egal rl Suedici privind transporiurile rutiere internati,nale
de marluti, sel,n.t la Bu, urefli lc I mtltie 1967.
Alte acte
Decret al Consiliultti de Stat:
nr, 49 din 23 februarie l9B0 pentru ratificarea modificir.ilor qi om-
- pletifilo-r.la ,,Condiliile generale de li\.rare a mirfurilor intr.e orl,ani-
17i28 februaric
zalure tanlor. n]eDrbre ale Consilir"rlui de Ajutor Economic Recii)roc,
7968/75(I.
nr. 318 din 14 octon.rbrie 1980 pentru ratificarea unor infeleger.i i rl.er_
- natrio.'rale in dorreniul circnlatiei rutiere.
B6/20 octombrie 1
nr. 319 din 14 octon.rbtie lgB0 pr.ir.iod aprobarea unor amer.rdan.rnte
- la Statutrd Organizaliei l\Ioliciiaie a Tur.iinului. 86/?0 octomblic oq

AGNICLlLTUAA

Decrct aI Consiliultti tb S[aL:


nr. 777 din 2 iunie 1980 plivind modificarea $i completarea l.egii +i u lume
- M. 22/1977 perrtru organiza|ea prodncelii ,si folosi;ii rali'on:,le a rc,ur_
selor de nutreturi_
nr. 180 din 2 iunie 19B0 privind aprobarea inliinfiirii ultor aso( rlii
- economice cooperatiste si de stat.
4li6 iunie
nr. 181 din 2 ir-rr.rie 1960 p|ii.ind unele mdsuri de per{ectiorar, in
- continuare a activit,l!ii consjliilor 44/6 iunie
unice agroindustr:iate cie str. !i
cooperatiste $i. sectoctelor unice de mecanizire,
- lj:-10j, 1'lcooperatiste
?_-iulig. igSg
pri\,ind aprobarea infiinJtl.ii r-rnol aso( rtii Oo/ d lUUe
economtLe 1
si de slat.
nr..390 din 23 decembr.ie 19g0 privind reglementarea raportr-ri rlor
- dintre 114t26 dccembrie 1
_sta!:iunile pentrr-l mecanizarea agriculturii gi r-ldtaiile agri ole
din cadrr-rl consiliilor unice agroindustri;i"-;; ;;;i
nr. 405 dirL 27 der-ernbr.ie.lgB0.pfirind cprof.r"rJe Ii "oope.atiste.
- executarea lucliir-ilor apricole de 6azir la cuiturile a"
noirlelo, pn f .u 120,/30 decembric
pJ,,rte
tehnice. "eilufu Ei
- Norme
bate
de stlr,rctrrri pentru unitiliile din agricultura cooperatisti,
aJ)fo_ 61,20 iulie
_plin Decr.etul ionsiliului a" st"i i+s7i!z?.
- (i{olrnzete tLu:ost
republicate p. ""1 l9ebl. '-'"
in B. OJ., t, nr. 61 d.in 26 iulie
BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIAL]STE RO}] \NIA' P.A'RTEA I, NT. 125

luleLinlrl Olicial i:r care cste


publicat
Denumirea lctului
(nunlir, dirtil, titlu)
runlilul - t^.",-.
data
t"-"'-
Orrlin.:
14 din 20 ianualie 19&0 al nTinistlului aglicultulii $i indusl) ei fcbi'ualie
- nr.
11,'2
alimenta|e privind soiu|ile 5i hib|izii de plante agricole ce vol fi
iDsdininiate ii plantate in pril.nevar:a anului 1980. t'r /1() c.nfanrlr, ;^
nr. 103 din 15 ieptemblie 1930 al ministrului agricultulii qi indu-<ir el
- alinentare plivind soiulile de plante aglicole ce vor fi insdninl te
in toanna anului 1980.

Albine Qu[suli dc proteclie)


Ordirt :
nr. 7617L63132 din 4 iulie 1980 al r.ninist|ului ag|icuiturii 3i i]ldusl .cl 63i5 august
- alimentare, ministrului economiei forestieue qi materialelol de c ,n-
struclii qi pr"eEedintelui Con-riteir'rlui pentru Problemele Consili or
Popuiale- privind stabililea mdsut'ilor necesare pentru protectia 1r ri-
Ui1;r de albine impotliva intoxicaliilor cu pesticide.
ALEGERI. NUTTIRI, ELIBERARI, DELEG,TIRI, RECUNO.I$TERI IIUNCTI
'N
Ilotdrire a !'Iarii Achtnitri NationaLe:
Realegelca tovarSgului Nicolae Ceaulescu iu iualla {uncfie de Ii e- 26,131 maf tie 1
- tedinte al Republicii Socialiste Romenil.
irr. l din 28 martic 1980 cu plivile Ia alegclea Corrisici de validr-'r 27i 1 aprilie 1
- lfarii Adunli'i Na!ionale.
nr. 2 din 28 martie 19BO cu privire la va'lidarea alegefii deput'ti ot' 27,'1 aplilie
- alcEi in l\Iarca Aclunare Na{ionali la I martie 1980.
nr'. 3 din 28 martie 1980 pentru alegerea to\rardfului Nicolae Gio :ln z/i r apr .!c 11
- in funclia de preqedinte al Marii Aduniri Naliot:ale.
nr. 4 diD 2B naltic 1980 pentru aleget'ca licepreqcdinlilor II r'11 27,'1 api iiie 1l
- Aduniri Nalionale.
nr. 5 dii.r 29 martie 19BO pentru alegerea vicepre5edinJilor 9i neurbr' or 27i 1 aprilie 11
- Consiliului de Stat al Rcpublicii Socialiste Rourdnia'
nr. 6 din 29 n.rat tie 1980 pentlu ciegel'ea tovali5ului llie Verdel lo 27i 1 aplilie 72
- fuiclia de prin-ministru ai guveL'Lrulul Republicii Socialiste Roni ia.
nr.7 din 29 martie 19B0 penttu alegerea pr-int-vicepl:im-mini$tr i 1f' 27i 1 aprilie 12
- viceprim-n.]iniqtrilor gi a membrilol Consiliului de MiniStri al Rc 'u-
blicii Socialiste Romania.
nr.8 din 29 martie 1980 pentru alegerea Tlibunalului Supren' 27l1 aprilie L4
- nr.9 din 29 martie 1980 peltru alegerea tova|igului Nicclae Popo rcl 27i 1 aprilie L4
- in func{ia de procuror general.
nr, 10 rlin 29 n.raltie 1980 pentru alegerea secrctalilor Malii Adur 'lLli 27i 1 aplilie TO
- Nationale.
nr. 11 din 29 martie 1980 cu prir"'ire Ia alegerea Comisici constilu{iot rler 27i 1 aprilie 15
- 9i julidice a Marii Aduniri Nalionale.
.tt
nr. 12 din 29 martie 1980 cu privire la alegerca Cor.nisiei per ,fu
- industrie $i activitatea econon.rico-financiald a Nlarii Aduniri
!iona1e.
nr. 13 din 29 martie 1980 cu privire la alegelea Conisiei pet 27l1 aplilie
- agliculturi, silvicultura gi gospoddlirea apelor a Malii Aduniri
tionale.
nr. 14 din 29 rnaltie 1980 cu plivire ]a alegerea Comisiei pentlu ir 27i 1 aplilie 77
- tamint, Sliinta Si culture a Ma|ii Aduniri Nafionale.
nr. 15 din 29 martie 1980 cu privile Ic alcgerea Comisiei pentru si ta- 27i 1 apfilie 77
- tcte, nlunci, a.igu16ri sotiale 9i protcctia mcdjului r NIarii Ad: drl
Na{ionale.
rr. 16 din 29 maltie 1980 cu privire 1a alegerea Comisiei pet iIu
- consiliile populare Ei administlaJia de stat a l\Iarii Aduniri Nafior' rle.
34 BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SoCIALISTE FoMANIA, PARTDA I, NT. 125

Buletinul Oficial ln care este


Denumirca actului publicat
(numd., d.rte, titlu)
numirul data
-
Hotd.rire a M(rrii AduniLri Na[ionale:

- nr 17 din 29 martie 19B0 cu pri.i,ire la alegerea Comisiei


bleme de apdrare a Malii Adundli Nalionaie.
pentlrr pro- 2711 aprilie

nr. 18 din 29 martie 1980 cu privire la alegerea Comisier oentru 2711 aplilie
p-olitica externii Ei coopera|ea econouici interna!ionati a Nta|ii /! luDarl
Nationale

Decret preziclenlial:
nr. 1 din I ianuarie 1980 privind unele elibeliu.i Ei nulniri in LLnctii a z.j tlnuafle
- la Ministerul Afacerilor Externe.
nr. 2 din 9 ianuarie 1980 pri,,.ind unele eliberir.i ;i numili in t.'zJ tiutuaLte
-
nr- 24 din 7 februarie 1980 privincl delegarea to\.arirului lornel
- Pacoste pentru a indeplini func{ia de pr.im_r icepresedinte al ,lon')i- 12/9 februarie
tetului executiv a1 Consiljului popuLar iI judeluiui Ar.acl.
nr. 31 din 15 februarie 1980 prirind unele ciiberiri qi nun ri in
- funclii la Ministerul Agric.ultr,rrii si Inclustriei Alimentar e.
.tD z:.i Ic Drutrie
nr.37 din plivind numirea toi,ari,lei prioieasa paula
23 februarie 1980
- in funclja de vicepreqedinte al Cor.rsiliului Central ie Cor.r|r.ol lrunci_
17i 2B Jebruarie
toresc al Activitdtii Economice si Sociale.

ll 6,3 din 31 martie 1980 privind elibe|area totar.irsrLlui Iorr Cr clcl.ii


- drn lunclir de prcsedil'le aI Cons,liul.rj Le;i Lr'r. 28/3 aplilie

nr- 65 din 3l martie tg8o privind eliberdri qi numiri in fun la


- Ministerul Apdrlf ji Naliona1e. 28,/3 aplilie
nr. 69 din 2 aprilie 19B0 privind unele eliberiri 5i numi|i ir.r I
- 29'4 aprilie I
* nr.73 din 4 apriLie 1980 p|ir.inct unele eliber.irri nuDri|i in I r tii
;i rr
29,'4 aprilie
nr.84 din 22 aprilie 1980 privincl unele elibcriri gi nun.rili in f r.{ ii
- jl/zJ apf lo t
j1 din 28 aprilie 1980 privind nunir.ea in funcliiie de plcs,.clinle 5 mai
- "...
al Consiliului de coordonar.e a pi.oclucliei bunurilor de larg ct rsurli 35i 2
$i pregedinte al Consiliuh-ri pentiu cooidonarea ;i iudlumarea r--.ti\ri-
tdlii de apfovizionar.e ;i pr-eilale cle serlic.ii cihlc poprLiafie.
nr. 102 din 7 mai 1980 p|i|ind r-urele elibet.ir|i ;i numir.i io {r ncrii.
- 38/16 mai
djn 7 m.ri t0B0 prir;ind eliberarea tovariifuhri Cosiache I r.otus
- ll.
d.in 10f
lrrnrtit de adjuIl, t cl l,tini.tl.utrri irpt.o\ izioiri|ii lchni,o_r.n_t -i:rle 38/16 mai
Sr.ronLIotutLli gospodir.i|ii fondurilor fixe qi numirea sa in func:a de
adjr-rrct aL ministrulLii indust|iei metehu.gice qi di|ecto| ge|r, r1 al
CenLralei iridustriale side|u|gioe Galafi,

- ll:.,11-1,.t11".-16 mai 1080. pr.ivincl tovar.irgului Ioan pl nclu, 39,'20 mai


il] 1Ll|r(tr.i de \ i(epr eledidte al Biucii
-nunir.ea
Ron1A[e de Comer.f E_,lt,,r.ior,
-- nf. l2B clin 1f irlnie 1980 privind nnelc eliberiri li nlrmiri ir.r IL rclii. 49r20 iunie
nr. 131 djn 19 iunie 1980 pi'ivincl nur.irirea tor-at,i;ului Gi.igore Bir.-
- ftrr, lir. de au, z1 lunle
lli"l] liilor fll r.epr ezcr trnlului per nrrr.cnt al I rprr_
Dlrc ':], ^lu, in
Do(llLlsle jioL-t-taLlriu ConsiliLll de Ailrtor Econonic Rec oioc,
nt'. I33 din 19 iulie 19B0 pli,, ird unele elibeliili gi nuniri in fL Lclii. 50/21 iunie 2
Dr'. 171 clin 2: iulie lg80 privind Lruele r.rumiLi in lunclii.
61/26 iulie
nr'. 212 din 4 septer.r.rbrie 1980 priviDd recunoa$terea episc. )ult1i 69,r8 septcmbrie
anriliar Jaliab Antal iD frurrlin de episcop ai Episcopici rof ano-
catolice Alba Iulir.
BuLETINUL oFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE RoMA\IA' PABTEA I, NI. 125

Buletinul Oficial 1n care este


publicat
Denumirea actului
(numdr, date, titlu) numerul - dit3 | Pagin3

Decret preztdenlial:
nr. 216 din 4 septembrie 1980 privind recunoaEterea episcopului-vica 69/B septembrie
- Simion Florea in funciia de eplscop-vicar la Arhiepiscopia Sibiului ','
a arhin.randritului Dimitrie Coiavu ln functia de episcop-vicar la Arhi '
eDiscoDia C|aiovei.
ir. Zig din 19 septembrie 1980 privind unele numiri in funclie I 75/23 septembr.ie
- Comitetul pentru Problen.rele Consiliilor Populare.,
nr. 229 di; 19 septembrie 19B0 privind unele eliber6ri'qi numifi i' 74122 septembrie
- func!ie.
trr. j+t din 3 octomblie 1980 privind numirea tovariSului Ion Te5 80./8 octombrie
- in Iunc{ir de mjnistru secretai de slrt la Ministerul Agrlculturii
Industriei Alimentare.
r.rr. 319 din 20 decerabtie 1980 privind unele numili Si elibet'dri i 106/22 decembrie
r-
- fuircfii.
Hotd,rire a ConsilitLlui de \Iitzigtri:
nr. 31 din 18 rnartie 1980 privind numirea preqedintelui Comisi( i 23/24 mafiie
- centrale pentru intreceli socialiste intre consiliile populare judeterl
gi al municipiului Bucur:eqti, municipale, ale sectoarelor municipiull i
Bucureqti, olAEene$ti gi comunale.
ALOCATIE DE STAT PENTBU COPII
Decr"t al Corrsi/iulrri dc Slat.'
nr. 365 din 1 decemblie 1980 pentru completarea anexei la Decre"r I 101/4 decembrie
- Consitiului de Stat nr. 24611977 plivind alocalia de stat pentru copi ,
AIIBAL,AJE (circulalie, utilizare, xecuperare)
Decrct 0l Consiliui r,i dc Stal :
nr. din 5 mai 1980 plivind unele n'idsuli de imbundtdtire a circt'
146 37/7 mai
- laliei, utilizirii gi recupelirii ambalajelor pentru m6r{urile ce se desl' I
prin cornerlul cu amdnuntul.
AiIBASADE (infiinteri)
Decret prezidenlial:
nr. 165 din 14 iulie 19B0 privind in{iinlarea Anbasadei Republi i 61i 20 iulie
- Socialiste Romdnia in Zimbabwe, 1a Salisbury.
APROBAREA DECRETELOR CU PUTEEE DE LEGE
IIIIISE DE COR-SILIUL DE ST'AT

nr. 14-36 din 19 decembrie 1980 pentru aproba|ea decletelo|r 113,/35 dccembrie
- p"t"." a" lege emise de Consiliul de 3tat dupa sesiunea a X-a a ce :i
ie-a VIl-a lcgislatuli a N{alii Adundri Nationale'
AP[IOV IZION.\RtrA POPULATIEI

111/24 decembrie
nr. 13 clin 19 decembrie 1980 privind constituirea' repartizarea $i
populallel u
- {olosirea pe judeie a resurselor pentru aprovlzionalea
carne, lapte, legume qi fructe.
Ilotdrire a Biroutui Marii Adund"ri Nolionale:
112i25 decembl'ie
nr. 20 din 19 decembrie 19BO referitoare la Raportul guvernului Rep r-
- blicii Socialiste Romania cu plivire Ia aprovizionarea populaliei in
t|imestrul IV/1980 ;i sen.restrul l/1981.
BULET]NUL OFICIAL AL RBPUBLICII SOCIALiSTE RO\TANIA, PANTEA 1, NI. 125

Bulctinul Olicial in care este


Denumirea actului publicat
(numir, datd, titlu)
numirul - data

ATRIBUIRI DE DENU*TIRI
Decrct prczidcnlial;
nr. 112 din 16 mai 1980 plivind atribuirea denumirii unor inst Lulii 39,'20 mai
- cultu|aIe 5i strizi din judetele Vr-ancea, lUurel, N'Iehedinli Si Satu
Male.
nr. 119 din 20 mai 1980 p|ivind atribuirea denun.ririi ,,Grigore AnIipa(. 43/26 n.iai
- ur]ei nave maritime pentru intervenlie cu scafandli de mare adin ime.
nr. 163 clin 9 iulie 1980 privind atribLrirea Ei schin.rbarea denu nirii 5Bi 14 iulie
- Lrnor striizi din ri]unicipiul Sfintu Gheorghe fi orasul Covasna, ju ielul
Covasna.
nr. 191 din 31 iulie 1980 privind atlibuirea de denumili Lrnor a
lere 62i 2 auglrst
- de circulalie din niunicipiul Pialra-Neaml, judelr-rl Neent.
* nr. 209 clin 22 allgtlst 1980 prirind atribuirea denunirii ,,[{ihai lni- 67/30 august
nescu( Bibliotecii jLrdefclie din n.runicipiul Boto|:rr-ri.
nr. 299 din 1 deccn.rbrie 1980 prir.ind atribuirea denumirii ,,Dec,bal( 101/4 decenblie
- urlei strizi din nunicipiul Buziu, judelul Buziu.
nr. 307 din 9 decemb|ie 1980 privind atribuirea denumirii ,,C, i;gg 103,/10 dccembrie
- Cilinescu(r nnei strizi din municipinl Bucurefti.
AVIATID
Decrct aI Cansili.ttltti rle Sktt:
r:rr. 287 din 23 septemblie 1980 pentru stabilirea cdilor aeliene, . cro- / /rZD septenlDl'le
- porturilor Ei aerodronui'ilor reparlizate avia!iei civile.
Decret pre:idcnlial:
nr. 250 clin 6 octomblie 1980 pentrrl stabilirca Comisiei de atc txre ur/ lr octomDrle
- a personalului aeronautic din avialia civiltr.
Blil{trFIcII (constituire, ulilizare fond)
Da rct al Consilirilrii cle Stat r
nr. 153 din 7 mai 1980 pentru unele mirsLlri referitoare la constit'Li|ea 38/16 mal
- gi utilizarea foi.rdr,rlui de participale a oamenilor muncii Ia benr iicii.
BOLNAVI PSIEICI (rezi SiLndtate)
rsUcET (vezi Finanle)
BUNLInI II|OBILL{IIE (t czi qi Declararca ttior bunu.i)
Legea :
nr.5 din 17 octon.ibrie 1980 pentru modificarea $i completarea l,egii 90r'22 octombrie
- w, 41L973 privind dezvoltafea constructriei de locuinle, vinzare I de
locuinle din fondul de stat cdtre popuiatrie gi construirea de ca.', de
odihnd proplietate personald (Legea nr. 4/1973 a fost republicu,i in
B. OJ., P. I, nr. 121 din 37 d.ecentbrie 7980).
nr. 6 ditr 17 octombrie 1980 pentrri modificarea $i completarea i,egii 90,'22 octomblie
- nr. 5/1973 privind adininistrarea fondului locativ Si reglemenl rfea
raporttuilor dintre proprietari Ei chiriagi (Legea nr. 5 1973 atost r "ptt-
blicattr" in B. Of ., P. I, nr. 122 rlin 31 decembrie 1930).

DccraL 0l ConsilitrlttL rlc Srcf '


nr. 19{ din 19 iunie 1980 privind folosirea fondultti locativ de ,itre t1.z+ lunle
- persoanele jufidice striine, reprezentaniele acestora Si perso. nele
{izice stlirine allate pe teritofiul Republicii Socialist€ Rominia.
Bi;LETINUL O1'ICIAL AL REPL]BLICII SOCIALISTE P,O}'i- N]Il, PARTEA 1, Nf. 125

Bulclinul Oflcial in care este


publleat
Denumirea actului
(nun]ir, dal,i, ii'.lu)

BL RSI'

Dccrct al Cotts'tliuliti de Stat:


nr. i9B din 23 lunie 1980 prilind atril;r-tii'ea de bur-"e 9i alte fo|nr J-.i.'zu lunrc
- Ce sp|ijin material elel'ilor 9i stuCenlilor.
CA]UiiIIA LEGISL]ITIVA A CONS'LIILOFE TOPULNRE
Decrct prezitlefliial:
nr. 252 din ? ociombr'lc 1080 pentlu coi:vocarea Cat.uelei legislalii: B0/8 octorr-rbt'ie
a consiliilor populare. 2
nr. 302 clin 6 decernblie 1980 pelliru conro:nrea Canlel ei 102,'B dccctnbiie
a consiliilor popuiare.
COITERT EXTERIOTI

Legea:
nr. 12 din 19 decernbrie 1930 pentru ir.rlililca autocolducerii mur - 111'31 decc:rbLie
- citorelti Si autogestitrnii ccoliomico-fiuanciare ti valutare in acti\ -
tatea cle conrcli ir+.erior qi coopet'at e econolnicd intelnafiotlalii'
Decrct oL CclttsilitlltLi (1,c Stot:
nr. 1i0 d-in 2 iunie 198C cu pt'ivir-e la unele n.idsuli pentru iln]:uni'rl - 4.!i 6 iur:ie
- lilea activiidlilor de expcrt de cenirale tel.eionice, Preculll Ei ( -'

nT ontare qi ,,selvicc'( pcntl u ir.rstahlii de


rutolna"izare 5i Ce lclec, -

munrcaiir.
CONSiI,II POPUL.lR}i
Leje$:
nr. 3 din 17 octonbrle 191J0 pentru rroJificr'rea Legii nr' 577'1968 re 89,r22 octotr-rbrie
- oigaltiza.u 5i func{ionare a cbnsiliilor pcpulare. (Lege3 .nr' 57/1968 a

iiTi ,itt"itilrinta itr'F. oJ., P. l, nr. 95 dit 3 noientbrie 1980)'

Decret cl CattsilittttLi tle SLat'


nr. 36 din 7 februalie 19E0 pentru nroclificarea Decletului Consiliul i 12i I febiualie
- de S1.rt n:'. 211197i ctt plirilela conlpuilctea coLniictelor -5r a olrou)lI r
u*.""tiu;" oL'"onsiliiloi populare (Liecretul Consiliului- de Stst nr' I i'l
i;i;-; t;t; ;"p;,bticat in'B'. o!', P. I, nr. 13 din^14 februarieco$iliil
7980)'
r 67130 august
zdb'Ai" 3d august 1980 pentru convocarea Conglesului
- "..
popuiiire juclefene-Ei al plc'9edin!ilor consiliilor populare'

coNsrtiucTrr (vezi E"-aluare $i Ti.Ftizcre )


CoNSULATE (inliinlare)
Dertct oL Con'iiiului d" Sidl :
119/30 deccmbt ie
{03 din 26 decei:rbrie 1980 plivind in{iin{area Consulatului Ger ':-
- nr.
ral al Republicii Sociali.ste Ronlanla cu sediul in I\Iontreal - Cana' a.
CONTR,\VENTII
Dccrct al CortsLliut'ui de Stat:
cont r- 13i 14 lebruerie
nr,37 din 11 lebruarie lgBO pcntru stabilirea si sanctionarea
- privind poluarea apelor nalioDale navigabile de cdire ni ;e
"""liifo.
maritime Si fluriale. 14 lebluarie
,tr. af dii.r 11 februarie 1980 plivind complctat'ea Dccretului rr' 13i
- isVrrizo p"tt* itJilir.u !i- urior contra-r'enlii pliv rd
,'ugirtite di convietuire sociali'""ti4iott"t""..
orCinea 9i lini$te3 putllrca'
33 BULI]TINUL OFICIAL AL REPU]JLICII SCCIALISTD F ]\fAT,IIA, PARTEA I, I\iI. 1:5

BL!letinul Oficial iD care este


Denumirea actuiui publica!
(numdr, dat5, titl.r)
nunarul data pagina
-
Decret al ConsiLitLlui cle Stat !

nr. 314 din 14 ociombrie 1930 pentru stabilirea $i sancfionarea ( )nifa- 83,,'16 octonbr-ie
- ven{iiior la ncrmele prir.ind cildtoria cu metroul.
DECLAIiAAEA UNOR, BUNURI (yez! Ei Bunuri inzobititre)
Legea :
nr.4 din 17 octolr,brie 19B0 privind
- din activitatea economico-sociale Si aobligatia cadielor cle cor
altor activiEti cle partid
Llcere 9C/22 octon.rbrie
stat de a declara bun'*tile de valoale, proprietate person:lli.
DISTI.\*CTIl DE 5T.]l f cnr l-r ir .\
Decret prezicleniitl:
nr. 383/1979 privind confelire:r. oi.Cinulrri ,.lJerii'a1 Cultura'lr! r rsa I J',4 l;ln u.tr'te
- scriir^l J ui Bcrr"i,.,r d Crp{ -ius.
nr.39711979 privind confelilea ordinnlui ,,Mer.itul Culturals c rsa L 314 ianuarie
- (Ciic rrl,tti,.Ciaint s" cl i n. nt utici p!u! BrlcureFti.)
nr. 414/1979 piii'ind conferirea or-dinului ,,Nlerii,-rl Sanitarc c -r:a I )'zJ lanuarr e
- ( S plL ah tlt ri C o! c rL d i t mut :i cipi ttl B Lt uLr e st i
i ).
nr. 13,/i9iJC plivir...1 conferir.ea Ce oicline ale Republicii So. lliste 5B/14 iulie
- Romdnir (unu. tol'o|dli care au inplinit uirsta cle 80, 6i sau i, ani).
nr. 14/14130 pii,,'ind ccllerilea ,,Ordin.-riui A.Iuncii({ clasa | (tocat,;ttlui 58/14 iulie
- Yrtsile S. Cio;scil).
nr. 4.i din 28 fel>r-uar.ie 1980 p|ivind confcrirea ordinului ,.S eaua maltie
- Republicii Socialiste Romdnia( clasa I (toz'a?-dslrlui Leonte |ldt u).
21110

nr. 62 din 2B marl.ie 1980 pr.iviDd conlerirea cle distinctii ale ::epu- 2Bl3 aprilie
- blicii Socialiste Iiomiinia +i a Diplomei de onoare unor orga, ,ri1ii
judetene de partid, consilii populare judelene, unitdli econonr .e
$i
inslitute de cercetare $i pfoiectare.
nr._67 din 2 apl'ille 1930 privind conferirea ,,Ordinului Muncii.., tiplo- 29i'4 aprilie
- melor de oncare, piecLlltt Si acordarea prentiilor in bani unor c, nsilii
populare fiunta$e in inh'ecerea socialistd pe anut 1gZg.
nr. 100 din 6 nrai 1980 privind conferirea medaliei ..Virtutea Csti_ 56'B inlie
- $easc5" unor generali, amirali $i ofileri care lucreaze in or:lnele
de conducere aje Fortelor armate unlte.
nr. 108 din 16 mai 1980 privind conferirea ordinului ,,23 Argusts 50/21 iunie
- clJsa I pictorului Aurel Ciupe.
nr. 120 din 22 mai 1980 privind conferirea medaliei ,,Virtutea Cste- au u ILlBc
- qeascds unor generali Si ofiteri din Armata populara bu1gar6.
nr. 123 din 2 iunie 1980 privind conferir.ea ordinului ,,Meritul .ltiin- 13 iunie
- tifica clasa I (d,,ntnului RoJael M. Solas, d.irectorul etecutiu aI F,,nd.u-
461

Lui 1\" at_iunilor [Jnite pentru actiuitdii in c]omeniul popuLaliei FN tjAp,


Nero York).
nr. 130 din 13 iunie 1980 p|ivind conferirea or.dinului ,.Steaua Irepu_ cu :1
- blicii Socialiste Rominia,, claqa I ftouord:s?rhi SteJan Voitec).
1t_lllte

nr, 151 clin 26 iunie 1980 pr.ivind confcrjiea olclinului ..Tudor 1 lrcli_ 61i96 iulie
- r):re"cI- c;r.n lil;cfl. llo Ci,<., o t,rL.t.,t'lo rl l:r.pttbllt,i Rcralt i ,tt.e
lrrtilrec0. lQ lJucufcsl i)
r-rr'.185 dirr 31 iulie iOeO p.tr,t,rO conferirea
- lntrcprinderii,,Ilidromecanican din Brasov. ,,Or.clinului l,I,,rlcii( c r!a I fiQ'll can+anrh' i^

nr. lBtj'19U0 pL.ir"ir.rd conferilea ..Ordinului l\Tuncii( clasa I r,,r.e- 100/22 decembrie
- p|indoi'ii mcc:ilice'foplet, juCeiLLl ciL|al_Seve|in_
ttt'. 208 clin 19 erLgust 19BC pr.ivind conlerirea ordinului ,,T$dor \ ,aCi- 67r'30 august
- mirescu'f clasa I (A'oengo BlLsrL liioha, atnbasadortLl RcptLblicii Z ir ta
BtLc.!iesl i )
BULETIIiUL OFICLTIL AL REPUBLICII SOCIALISTE RONL'rNI-{, PARrr-l r, tir. 1:5

Euietinul Ofi.iai it1 care esle


Denumil'ea ac1;.riui l-'ublicat
(!iunrir, dat;j, tiil d)
numirul data pagina
-

D ecr ct pr ezitl e n,t ial :

nr. 210 din 27 august 19iC pr'ivind conferirea ordinului ,,Stear a 67i 30 august
- Rcpublicii Socialiste Rom:iuia" clasa I (Ercelerttei SaIe C.ornnul .i
Ahid jo, pr e;e ciitttel c Re publicii U flit e C anl.erun ).
'\h.ntadozr
nr. 213 din 4 septembrie 1980 p|ir-ind conferit'ea oldinuiui ,,Tud' r 95/1 noicmbrie
- Vlaciinrirescu" claia I (donrnultri lloger Polgar, reprezeniantlLl rezide't
ti Progratnzlrti N ciittntlor Ltite petiru Deztaltare - .P N U D. a
BucuregLi )-
nr. 219/1980 pr-ir.ild coelet'ilea mcdailei .,Viltutea Ostiqeascd" trr: r' 11?i 27 decelnbfie
- tiralegali, genlr'ali, anilali qi olileli din Folleie arlnete aie U.P..S. l.
rr. 2:0/19B0 prjvilrrl conferires liliului de ,.Iron al l{uncii Socialislt', 118,/:9 decembrie
- a I] eclaliei cle aur ,,Sece|a ;i Ciocairui", a ,,Oldin'.r1ui l'{nncii(' clasa I
r.rrritiiil'r-
Fi o|dinului ,,luelitul Agricol't clasa I, cit qi a altor distinrfii.
agricole socialiste qi '!iifaililor c'.r gospodalie individuald din zonc'e
iricoope|alivizate, p€lrtru realiztlri tleosebile in sporirea pt'oduLli i
aglj.ole i i.l anul 1979.
r'r. 222 din 1? septer]]b|ie 1980 prlr-ind corleritea ordirrrlui ',Stel a 72j18 septerrbde
- P,epublicii Socialiite Ror.lAnilit' clasa I {So?noro IvIoise.s ltlc.chel, pr '
;eciintele Ptittitlului FP,EL|LIO, prege.lilztete Republicii Pctptiare M ''
zambic)-
nr, 225 din 19 septen.iblie 1980 privind confe|irea oidinuh'ri ',Tud' r 79/6 octombt ie
- Vladimiresc,,rtt clasa I (orrr basod oritlu'i RepubLicii B rundi kr Bttcurel r,
Libire Nclabakuaiu).
nr. 226 din 19 septenl:rie l9B0 privind conferi|ea ot'clitrului ,,Tuci r 7916 octonbrie
- Viadimilescu'( cla.sa I (anrbasa Ll;rului Fi? ofidei la Bucurefti, Ilii 1i
Kl atts J Lhsn i Ll cikl,;cin en ).
t

fir. 227 din 19 septen.rblie 1C60 prirind conferirea ordinului ,,Tutirrr 79/6 ociombrie
- I,/ladiirrilescu" claia I (arrrbcsadol ului e.rtlooldinor ;i plen'tpotenl,i 'r
aL Rept.LbLicii .4r,tbe Siriefte itz Republica Socialistd RomAnia, \?'c|'d
Al-XIoualen).
rr.233 din 2i) septcrrbt'ie J9li0 p|ivind couieiit'ea o:ilinului ,,S'!ei: a ?8l27 septer.trbt 1e
- Repubticii Sccialiste li.orriLnii" clasa I (nlunicipiulu'i PiLLra-lieut )'
nr. 239 (iin 1 octornblie 1930 plitird collieri'l'ea ot'din"iiui .,Tui rr B0/'3 ocior.nbrie
- Vleriimilc-sctttr clasa I (o1,'?b(Ja'lon ui Republitii Gcrbotteze' Ia Bit' t'
relti, !,fuurice Yocko).
nr. 244/19C0 plir,iird confelirea ordirului ,,Steana Fepubiirii Sc'ir:i' e 116/26 decembrie
- F'cndnia{( cla:a I (loucrd'sliai l:osile liiJcu).
r,r'. 262 cljn 25 oclclr'orie 19CC prir'1::ri cclieliler" oiiiin'ti"ri ,S'"cr' : 9J.rll7 octot.ubrie i
- licp';bllcii SociaListe liomiinia': clasa I (loualti,il'Lui Pette Lupit)'
'- nr. 281 din 6 noiemb|ie 19i)0 privin'J confet ii'ea ot'dit.tului "Sier' ra g7i 15 noienbrie I
lr.epublit'ii Socialiste Rolrri ria" cll:ra I (Ltoiestiit ii Scle Crn'i tl XV/- 't
G irtt u l, r eg eL e S ttediei ).

rrr. 232 dir.r 6 noiemblie 1950 pr-ivind confelii'ca ordir.iului ,,2? 'Atg'; 1" 9//jJ n OlCmDrI e
- cia-ca I f.n{oiestdfii Sale regtna Siluia).

ar. 283 clin 10 noiembrie 1930 plivird confct'iiea ol'Cinului ,'Stei ra 9B/17 noien.rbrie
- Republicii Sccialiste F.onilnia" clasa I (Jl4oiestdtii Soie Margaret{' {t
1 I -a, r egina Danemar cei ).

nr. 284 din 10 noiembrie 19B0 privind conferirea ordinului ,,23 Augl'i( 98/17 noiembrie
- clasa I (Altetei Sale regale, printul Il enrik).
40 IIULETINLTL OFICIAL AL REPUBLICII SOCI;\LISTE IIOI,IANIA, p.{nrEA r, Nr. 1?5

Bulctlnul Olici.rl io care esie


Denumirca actuiui pLiblicat
(oulni.f, da1i, titi!)

D e crct pr e:i,el. cnt, i al :


nr. 285 din 13 noiembrie 19B0 plivir.rci con{erirea orclinllui Sieaua ncicmblie
- Rcpublicii Socialiste Rcnini:u citsa I f&I.liestd.i ii So,!e aiau a
99,118
\,-Iea,
regele N orcegiei).
nr. 236 dln 21 noien.rbrie l$ijO pr.ivind conferilea orclinnlui leair a dccenbiie
- Rcp'Jblicii Scciriiste F.orrdi:ia,, clasa I Reiinii.ici ploieiti.
, S 10I11C

nr. 2B7
din 21 noieulblie 1930 plivind confei.irca cle or.cljire ale Ii.epu- 10t,'10 d!-ccmbIie
- blicii Sclillis',"e Iiontini:r rii.ror o:tnlcti ;ri ntuncii de h n. i r-; i..ia
Pioic":ii.
nr. 30C din 2 dccerrbiie i930 pr.ilird confer.ir.ea or.diliri,,ri ,,13 , '1t
- ciasa I municipiului Sighi5o:.,r:a, jucielLrl f,Iurcg.
101 dece nl.:r'ie

nr. 301 dia 2 Ceccnbr.ie 1930 pr.ivind conferir.ca ,,Oldjn,-rlui i ilncrr" dcccrublie
- clasa l
orai;irl'ri Agnitn, judelljl Sibiu.
1C3i 10

nr. 312 din 12 decen.rbrie 1980 ptir.ind conferirea or.dinului Tirdor deccnbiie
- Vladimire,scus cl::a I (ri;r;basa ct orului Fran!ei la Bttcurcsi!, Pierre
116126

Prosper Ccries).
nr. 330 din 26 clcccmbrie 19eC pli\.ind conferirea ordinr:lui Tr-rdor deccmbrie
- rr( clara I fonrbo5oc[onlt'i cttraord.inar si n'nr;. ' entiar
\-l rdirn i re"c
aI Iiapublicii ritipitrcIa But:.ue;ti, Oitlii i.'d*rii1 '' '"''
nr. 338 din 30 derernbrie I9B0 prir.ind corferirea ordinului ,,23
- clasa I {f oL-ordrs?LIui losi| IigLar).
r1 119ili0 decembrie

ENtrBGtE, COUSUSTIBU,I

De:rct aI Can\iliuldi de S/al ;


l.: 101
- tr.rlui dil 2 aprilie 1980 pentru rr:oCilicarea ,i compleiarca :lccre, 2!,/4 apriiie
Consiliului de Stat nr. 2S3lJ,g7D priyiDd jtabilir;a unor nasur-i
pen-lr'u €ospodiiri|ce ju.d.tior:i qi recluccrea conqumulLri dc
ei.ectlrcir,
t ,ergie
-energie
telmic.i $i gaze naturale (Decretltl Consilitit ui'd.e
,5lot nr. zSJ 1979 a lost republicat in B. AJ., p. I, nr. J0 din 8 p;.iiic
1980 ).

EI-ALIJABI (colslruc{ii ce se preilu in propriclatca stalulrri)


Dccrct aL C,n,:Iiut-.ti cle Stat .
nr, plivind evali,rarer con:lructiiior, terenurilor gi ptali ,fiilor
467/19.79 3'4 ianuaiie
- cu platd, in- prapr.ieil,tci) stctului pri;r cxtJropno .,s:rir
l:rn alte
:,",-pl:i"*,.
(:.l.1rt prc.iizulc de lc;:.
rINA}_TE
Legca :
nr. 8 din 18 del.el.rbrie 1990 pelltr-u aCopiar.ea Buge-tului de s.rt 108,,'23 decembrie
- anul 1991. pe

Decret al CotsiliultLi cle Stat;


nr.3B6 cii[ 29 decenrbrie 19g0 pri,.,ind a]ocarea su:uei de 6? mj
- lei il veilerea oane 106,/22 deceilbrie
or.ganizir.ii ponlrlui cie ialni prntru copii.
Flottiri.re a Cconcrei lq|slative a ccTzsi!,lilar paprrlare
nr.2 dirr 17 decembrie l9g0 p|irirrC aproba|c: pr.oiecielcr
- judelelor;i al municipiului Buclireiti fe arut 1del.
bir.:1 lelor 107,/23 decerrbi ie

Fo\D LoC,lTrl' (.{ezi Btn.Liri. iinobiiiue)


BULETINUL OFICIAL AL RDPUBLICII SOCIALISTE RO rl.\til.{, P.riRrEA r, Nr. 1:5 4t

Eulctinul Oficial in cire esl€


Denumii'ea actnlui publicat
(D'.rDiir, dati, ii'!1.i)
nunlcrul .l
- d3lc I nct:na

FoNDUTiI rIxE (gospodldre)


Legea:
nr. 11 din 1B dccenrb|ie 1980 pentlu modiiica|ea Si conpletarea l.cgii 110i23 dece,lbrie
- nr. 1.1/1971 cu plivire la gospodd.rirea fondulilor fixe, r'esui'selor n .]te-
liale $i apl'ovizionarca tehnico-nateliald.
FRONAUL DESIOCRATIEI UNIT'ITII SOCIALISTD
Rezolulia Congrcsului'I aI Il-lea aI Fror.rtului DcP,locrtlici .,<i Uo rilii 19,13 maltie
- Socialiste (17 Ei 18 iarzuarie 798A).
INI)ICI DE CALITITE (ape uzate)
Ordin :
* nr. 154/1979 al preEedintelui Consiliului Na.ficnal al Apelor prj ind 15,/22 fellruarie
aprol:area lndrunarului metodologic pentru introducerea Ei urrrldr'irea
realizilii indicilor de calitate ai apelor uzate ca indicator-i de p1an.
INDUSTTiIE

Legea:
n:.2 din 1? octorlrbrle 1981 cu p.iri,e l,t d-':\-oltJrcit itrdustriei : rici. 89r'22 octomblie
-
Iii\:trSTITII
Legea :
nr. I dia 13 dcccn.rblie 1900 Lcger inresliliiior. 109123 dccemblie
- -
lNCArn;CE $r TROIICV'1RE lN IIUNCI
Decret aI CatsilirL',tti de SiatI
.._ nr. 225 din 14 il)ig 1930 pcntfu conpletarea Irgii nr. 1211977 o:i' 58i 14 iulie
vind incadlalca Si plcmorarea in muncd a pcrsonalului din unil iile
socialisle de stat.
TNvAT,l}IINT
Deciet al Cottsillului de Stat I
nr. 150 din 5 mai 1980 privilrd organizarea functionarea C' nsi- // / nlel
- liului Supclior al Educa{iei Si InveiAmintului 9i
J
qi a consiliilor ed rca-
{iei qi invi{ininiului judcjene gi al n^runicipiului Bucure{ti.

De*et preziclenlial:
nr, 107 din 9 mai 1980 prir,ind conponcnla Consiliului Supeli, r aI 40122 mt)
- Educaliei Invildmintului, a comitetului dc conducele al consil 'r1ui
6i
.i . h!,.^r,l! ri ^v^.,,ti1r

Ir-lREA ADt'\.\RE ri.1T!Or.1LA


Decrct ol Consit iul',ti d.e SIat :
nr. 76 din 14 naitie 1980 pentlu convocaicit }Iarii Aduttit'i N 22'17 martie
- nale.

II otdrire a Biroului A(lulrdri Nalionale t


nr. 7 din 5 iulie^Iorii
1980 plivind inclidcrea lucl ilor sesiuirii I lalii JJ/ / lu|ie
- Adundri Nalionale.
BULBTINUL OFiCIAL AL REPUBLICII SOCIALISTB ROX{ANIA, PARTEA I, NT. 125

Buletinul Oficial io care este


Denumirea actului publicat

numirul data
-
Decret al Consi'tit ui de Stot t

- nr. 289 din 4 octombrie 1980 pentru convocarea Marii Adurdri Na- / v/o octrombrre
tionale,

Apelul
Marii Aduniri Nationale a Republicii Socialiste RomAnia cdtre aprilie
- toate parlanentele popoarel.e ldrilor participante la Cc rferin{a
2711
_ 9i-
geDeraL-europear'tA de la Ilelsinki.
DECLARATIA-APEL a Nlafii Adundri Na{ionale, Consiii ,lui de
- Stat qi guvernirlui Republicii Socialiste F.on.rdnia cjtre toar,. parla-
nlentele, o|grDele sliprcme si sefii de stat, citre guvernele si gefii
o! gLrvcrr-o, cit|e tottg popo:reic tjr ilor prftjcip:nre ia C.
gcncr.rl-cur.opcani de la I lel. in ki.

nl.l1'EIIIALE nlIrolGsIEIlE (r.ccuperarc, valoriiicare, utilizarc, cit ulalie)


D:cret eL Cr.rr r,'lil,'r. i ri: Slol ;

nr.
465/i979 privind recuperarea qi r.alorificarea resurselor n- rter.iale 1/3 ianuaria
- relolosibile, uiilizal-ea $i circulalia ambalajelor.
illETt\LE pliETrO.\sE (\,ezi prciuri)
NISIPURI ALUVIONTTRE (extragerc, valorificare aur)
Decrct al Cor,siliulrri dc Stat :
nr, 46 din 23 Iebruarie 1980 privind e_-itlageiea qi valorifica ea au_ IO/ZT IEDIUAIIE
- rului din nisipulile
aluvionare.

NollENcLAToR (uniti{i economice qi administrativ-teritoriale)

Orclin t

nr. 30 din 10 aprilie 1980


- trale de Statisticd penim al directorului general al Directi|i Cen- 35/5 mal
aprobarea ,,Normelor metodologice .u pI:i-
vire la intocmirea, actualizarea Ei utilizarea nomenclatorului unitd-
{ilor economice gi sociale Si a nomenclatorului unitdtilor adminis-
trativ-teritoriale".

NUTRETUBI (vezi Agriculturd)

ORGANE CENTRALE

Organizare si funclionare
Decret aL ConsiLiului d.e Stat I
nr. 60 din 4 martie 1980 privind organizaiea $i functrionarea Consi- 20/8 martie
-
liului Nafional pentru $tiinla Si Tellr1o1ogie.

Dccret pre:iclenlial:
nr'. 72 din 2 aprilie 1980 plivind conponenfa Consiliului N rLional I aplilie
- 30,i
peitL-u StiiNti si Tehnologie, a comitetului de conducere a1 con.ilir.rlui
gi a bi|oului erc.cutiv.
BULETINUI, OFICIAL AL REPUBLiCII SOCIALISTO ROI'I \NIA, PAITEA I, lir. 1!5 43

| lulet;rul Oii.iil in care esie


Denuurilea actului publi.iit
{runif, daia, litlu) nunrirrrl
- Crta I
pag:r-,a

}IODIFICARI IN ORGANTZARE FI IICNCTIONARE


Decret al Consiliului de Star.'
nr. 151 din 5 nai 1980 pentru modificarea qi eompletarea Decret,: ui 37 i7 mai
- nr. 446ttlg72 privind organizarea El funcllonarea \'IiDistelului { o-
merJului Interior, devenit Legea nr. ?9!L972.
nt, 275 din 19 septembrie 1980 peatru modilicarea articol'dlui B :n 75,/23 septcmb|ie
- Legca nr. 10/1973 privir]d Comitetul pentru Problemele Consiiii cr
Populaie.
ORCANIZATII SOCI,\i,ISTE

Dec)'et al CoflsiliuhLi de Stat,


nr, 10 din 21 ianuarie 198C plivlnd irrfiinfarea orgarizarea Ceniri. ei /, zo r anuarle
- qi irr1r'ep|indetilor jucletene +i a municipiuluiEi Bucuregti penlru c-
criperar.ea ;i valolilicarea matei'ialelor refcloslbi1e.

nr. 32 din 29 ianuarie 1900 cu privire la organizarea directiilor 'e- 9-10/ | I


- r-,c:llc pcniru agf:c-rlturi ii indu.ii!a alimentari jtlde\ene $i J m. .:- t febr".ialie
cipiului Bucuregti, precun {ii a consiliilor unice agroindustriale de
stat Fi cooperatiste.
nr.59 clin 4 martie 1980 pr-ivind trecerea Institutului roman de crr- 20i8 martie | [
- cetdri marine. din subordinea Consiliului National pentlx $tiiut':9i
Tehnologie, in componen{a Institutului eentral de bioiogie, din sub':r-
dinea Nlinisterului Educatriei gi lnvildmintului.
nr. 61 din 5 martie privind infiin{area Institutului de energel:ce
1980 21110 marlie | [
- chimicd biochimicd in componenla Institutului central de chit-'ie
Ei
din suboldinea Niidsterului lndustriei Chirnice.
nr. 80 din 21 maltie 1980 p|ivind schimbarea denurnirii gi complct. ea 23 24 martie I 0
- obiectului de acti..'itate al Int|epr'lnderii de tran-'f oriratoare n .ci
1. t:tas1.

r.:r. 81 din 21 martie 1980 plivind infilntarea lntreprindelii de si le 23,'2.1 mar tie I e'
-
ii ac( csor ii sperinle Pa5rar;i.
nr. 82 din :1 martie 11130 plivind inliin{alea lntreplinderii mecai .e 23r'24 niariie I 3
- Vaslui.
!1r. B3 clin 21 m*rtie 1980 prirind infiintarea lntreprindeiii de I e- 2Ji:1 nrrr l:e | 3
- luclare mase plastice Tulcea, in sirbcrdinea Centralei industriaie de
prelucrale cauciuc qi mase plastice Popeqti-Leolieni, <ie stlb inti ''i-
marea Ei controlul \ilinisterului Industriei Chirrrice.
nr. 84 din 21 ma|tie 1900 piivind inliinla|ea unor inttepliDderi de 23'24 martie I 3
- tesituri,
nr, 85 din 21 martie 1980 privind inliintalea unor intleprindeli de 23i 24 martie ! 4
- confec{ii.
nr. 86 din 21 martie 19B0 privind infiintarea unor intreprin(leri 23,124 llrariie | 5
- textile.
nr, B7 din 21 martie 1980 privind lnliinJalea unor intreprinderi de 23i 24 rn.rriie | 5
- tricotaje.
BULETINUL OTICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE RO'I.\NI,\, P^itTEA I, NT. 1:5

BLllctinul Oficial l!1 ca.e este


p1rt}lica!
Denumirea aciului
(n'.1mdr, d.lli, tillLr)
n,-:Ir,5rul
- drla

Decrct cl Ccntilittltti {Ie Stat:


nr. BB cjin 21 marlie 1930 privind infiintarea lrrlrepiindliii de ,"in- 2l'21 r,rrriie
- sti'"ictrii ni:v;ile qi pleiucrirri la cald Drobeta-Tu|nu Severin.
nr. 91 din 21 maitie 1980 priiirrd iirliinitrrea }'trcprindet'ii C: iti 3- 21'25 nartle
- teriale de consirLlclii Illsirllt.
nr.93 din 24 martle 1930 prilind infiirfrice lntleprincic' ii de pre- 2,1./25 mtrtie
- I ,'r: i.,,lc lin l,:cton Ur,3lre:ri.
nr. 93 clin 21 milrlie 193c privird in-liinlarea intrcprind:r'ii ci: :re- 2.1':5 neItie
- fab|icatc dir': b:ton,,NLiiitari" BLrcureSl-i.
nr, 9.1 <iln 2,1 mariie 19E0 plii'intl infiintirrea lulreplinc'!eiil r!': ma- 2112i n.rai iie
- teriale de corr.str,.l(-tii Timigoai e.
nr. 137 din 21 aprilie 1980 privind inliinlalee lntreprindcrii rcn- 3J i mai
- tru iacl.u:trializaiea sfeclei de zairir Babadag, iudelul Tulce:t
nr. 114 clin 28 api'i1ie 1C80 plivind inliinlarea Intleprinderii me- it c Inai
- trlrrrnir-p I)'ohol:r-'frrrnrr Sererin in s."rbordinea Centralei indusr'iale
side]'r,llgice ReSiia.
nr. 163 clin l6 mai 1C30 piiiind lnfiint.Lrcr Intreplincierii cle r tiiaj 39r'20 nrai
- minier Tilgu Jir.t.
nf. 164 dlin 16 mai 1980 privind infiinfarea lntreprinderii de 40'22 mai
siruclii navale Si utiiaje telmclogice Tulcea.
nr. 105 din 16 mai 1980 privind inlih{a|ca unor uniti[i de 40129 mal
gi produciie cu ploljl acionilulic,
nr. 167 clln 19 mai 1980 privind infiin{area Sl organizrre:l r-rnor 41i 23 mal
unitirli din suborclinea lrlinisterr-rlui Agricul'rurii 9i Inclustt'iei Ali-
menia].e.
nr. 168 din 19 mri 1030 pri.,'ind infiin{area 5i organizarea unor 42'91 mai
td{i clin subordinea l\Ilnistetului Agliculturii qi Inclustriei
mentare,
nr. 137 dln 18 iunic 1380 priri:d urcle ni itli d.' o j.rnlz.: : l: 49/?0 iunis
- CombinrtL,l r.rinicr Ol icni:.
nr.207 djn ? iL,lie 19C0 privi.rtl l|ciclc: Lri|eprirrdc:ii ,,Silcz(t '.,n- )J u lLiLle
- stanta-Polt din subordinca Ccnr"r"alei pentr.i.r valori-licarea cer'"41e-
lnr ci n! ,-,^'.r t.L-!.a /16 <,\ inn,',r-r'...r (i .antr..1,rl Irliri.':c Lrlui
Agricullulii 5i Industriei Alimei:1.are in subordir'ea Llinist:-Lrlt-li
Comerluliri Criterior qi Coope|iLrii Ticonomice Internatior:tale,
nr. 238 din 31 iulie 1!00 prilinC infiinlalce lntrepiinderii clc raa- 63'5 ar-rgust
- gini-lrnelte S,rceei-a.
nr.255 clin 16 augnst 1030 privind infiin[at'e:r Lrtlcplinder" de 05,18 auglisi
- echipament hidrarrlic Rimnicu Viicea.
nr. 259 din 19 august 1980 priyirrd irliiriilfea Crrmbinrtulr de 00.'20 rr.rgust
- utilaj greu Cluj-Napoca.
nr. t33 dir 13 srple:r.rblic i9E) pr i,inC rcor'5:i::izrrc: lrrllcpll r:;li |'';,J('J.jrt:Utjc
- de di.pozlLi'.c,
S;rrnl3, m:rt:iie ii srul: a;.'hicl-:r.e fcc|trni, din .:;b-
orclinea Ccniialei irdLrstliale de malini-,.rne1tc, m:canici fir , Ei
sc:ule 13':ri:l'e:;ti.
nr. 285 cUn 23 sepicrrlL'ie 1990 privind ir.rfiirJarea lntrcpli ieLii 77r'25 septcmblie
- de tficotrj3 Petfc:rari,
BULETINUL OIICiAL AL REPLTBLICU SOCIALISTE ROIl;il 11\, PARTEA I. Nr. 125 45

Denunilea actttlui
(11uDriir, dr'!d, ti!1u)
numil.ul - data

Decret al ConsilittltLi de Stnt:


nr. 325 clin 21 octomblie 1980 plivind in-fiin{area intrepriDderij 93.'29 octombrie
- Filatula de bumbac Zalitu.
nr. 350 clin 21 noiembrie 1980 piivind infiin{area Centrultti cle cer- 100./25 noien.tbrie
- cetare ;tiin{ific[ $i inginefie tehnologici pentru reactivi, in subor-
dinea lnstitutului centt'al de chimie.
nr. 355 din 21 noiemblie 1980 privind infiin{alea lntreplindelii de 100.r25 noiembrie
- materiale de construclii Tirgu Jitt.
nr. 373 din I ciecembde 1980 p|ivind trece|ea Institutulul roman de 103i 10 deccmbrie
- cercetirri maline Constat.r{a clin subordinea Xfinisterului Educa{iei
6i luvir!imintului in subolciinea Nlinistelului Aglicultulii qi In-
dustliei Alimerttare.
nr. 379 clin 12 clecemblie 1980 priviD.l inliiniaLea Inti'eplindelii dc 1042'16 decemblie
- rrrateriale izolatoal e $imleu Silvaniei.
nr. 380 clin 12 clecemblie 1980 privind iLrfiinlalea intreprindet'ilor 104,116 dccenblie
- <le electLocentlale Nehoiu gi Cai'ansebeq qi unele mirsuli de ot'gani-
zaLe a celtrulelor' l.tidloelectlice.
nr. 3B? clin 22 clecembrie 1980 p|ivind trecerea Fabricii de ciment 106.22 dcccmbtie
- Bliiila, clin cachul Combinatului pentru lianli gi azl:ociment }ledgidia
in cacirul Centi'alei inclustliale peltlu produse refractare I3r'a;ov'
nr. 42B clin 31 ileccnrb|ie 1980 p|ilind infiinl;alca uror itrttep"incl-er 124.r31 deccnbr'ic
- de tlicotaje.
nr. 429 clin 31 decen.rbiie 1980 p|ir.ind hfiinlarea int|eplin'Jer" 124r'31 dccemblie
- I ilrlula de btlmbrc Fl;'rntirt.i'
nr. 430 clin 31 dccetnirLie 1980 pririnC inliin{iiea htlepri:rdelii nti 12-1,'31 dcccmbric
- niere llehedin{i.
PARTIDLTL COIIUNIST ROILIN (holilili)
Ilotdrirea Plenarei Conitetului CeDtlal al Partidr'rlui Comuni: 105,'1B dccenbtic
- Romdn din 16-17 decemblie 1980.
nr. 1 din 19 septemblie 1980 - Ilotirire a Comitetuhri Central dta 75123 septembt'ie
- Palticlului Comunist Romin, Consiliului de Stat 9i Consiliului
trli"i5tt:i pli.,,incl aprobarca cotnponen{ei Comitetului pentru Pro
-
blemele Consiliilol Populale.
Ilotirirea Comitetul,ri Centlal al Partidului Comunist RomAn, Con 30, 6 nai
- ;tli;ill A" Stat Ei Consiliului rle MiniStL'i ale Rep,ublicii Socialistt
Rominia in legiture cu incetarea din viati a tovariiqului Iosip Bro:
Tito.

PERSONITL IUUNCITOR TRI]TITS IN STBAINATATE


Decret aI CottsiLiultti dc Stctt:
nt. 277 din 19 septembrie 1980 peDtlu modificar-ea Decletrrlui Coir 7'1'12 scPtemb|ie
- siliului de stat ni. 162i19?B pri;ind cheptuLile Ei obligalii e perso
nalului mut)citor t|imis in st|iin:rtate pentru execut5ri de lucrriri q
asisten{ti tehnicd, cont|actate de unitilile economice romanefti'
PISCICULTURA

nr. 53 clin 18 aprilie 1980 ai ministrului agricultulii li industri( 32i 21 apliiie


- alimentare privind prohibi!ia pescuitului in anul 1980.
46 BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROI{ANIA, PARTEA I, Nr. 125

Buletinul Oficial in care este


Denumirea actului publicat
(n!mdr, datd, tit!u)

PLANIFICABE
Legea :
nr. l din 17 octombrie 1980 pentru adoptarea Planului na{ional unic BB/22 octombrie
- de dezvoltare economico-sociald a RepubUcii Socialiste Romaniil pe
anul 1931.

Hotdrire d Carnerei legislatiue a collsiliilor populare t


nr. 1 din 14 octombrie 1980 privind aprobarea proiectului Plar ulul B7l21 octombrie
- na{ional unic de dezvoltare economico-sociald a Republicii Socialist€
Rominia, in profil teritorial, pe anul 1981.

PRESTARI gETitrTICII

Decret al Consi.Littlui de Stat :


nr. 101 din 25 martie 1980 privind organizarea activitel do
- prest;ri de servicii in conditiile stabilite pe bazd unor
25,/26 martio
de cotd-parte din
incasdri a veniiurilcr cuvenite persoanelor ce desfdgoard a: este
activitdti-
nr. 391 din 23 decenbrie 1980 privind organizarea prestdrilo- da 114/26 decembrie
- servicii penLl u industrializarea unor produse ale producdtc-ilor
agricoli.
PRETUEI

Legea:
nr. 10 din 18 decembrie 1980 nr-ivind actualizarea si imbundtairirea 110/23 decembrie
- corelarii, pe principii economice, a prelurilor de produclie Ei de li-
vrare a produselor cdtre unitdfile socialiste, precum qi. a prejr- "ilor
de producfie, de contractare 9i de achizilie in agriculturd.

Decret al Consilittlui de Stat :


nr. 23 din 23 ianuarie 1980 Dentru modificarea articolului 4 din u zu tanuarte
- Decretul nr. 410111973 privind imbrlnatAlirea sistemului de :on-
tractare 9i achizi{ii la animale, pisiri, pegte s,i oue, precum $i modi-
ficarea preturilor cu amdnuntul la carne, produse din carne, par\ari,
peste qi oui.
nr. 189 din 18 iunie 1980 penttu modificarea anexei nr.2la Decre- 49/20 iunie
- tul nr. 410 1973 privind imbunitiii,irea sistemdui de contractar e Ei
achizifii la animale, p:rsirii, pe$te gi oud, precum Ei modificarea pre-
{urilor crr aminuntul la caine, produse din carne, pesdri, pegie $i
oui.
nr. 393 clin 23 decembr-ie 1980 privind actuaiizarea $i imbundt,riirea 115/26 decembrie
- coreli.r'ii, pe principii economice, a preiurilor de pr.oduclie, con'rac-
tare li achizilie Ia unele procln,se ag|icole,
Decret prezidenti.al:
nr. 29 din 11 februarie 1980 plivind stabilirea pretrurilor cu i.ni- 13/14 febfuarie
- nuutul pentlu autoturismele de teren tip ARO-10.4 fi ARO 10.
nr. 36 din 23 fel--ruarie 19B0 privind preturile de achizilie cl ' la 1D Z/ leDLUSrlC
- popula{ie a1e aurului, platinei ti argintului.
nr. 82 clin 17 aprilie 1980 privind stabitirea preturilor de contrac rre, 33i 23 aplilie
- de achizi{ie, de produclie !i d. livlare ta plintele medicinaie Ei rrol
nittice, a preiurilor de produc{ie gi de lir,'rar-e la uieir.rr.ile et rice
li a prelurilor de ploduc{ie la unele medicanente Si produse cos-
metice,
BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE ROTvIA:'IIA, P'A3"TEA I, Nr' 125 47

Bulctinul Oficial in car-e esle


publicat
Denumirea actului
(Dunar, datd, titlu) pagina
rumdrul datc
-

Decret preziCen{ial:
nr. 137 din 19 iunie 1980 privind stabilirea pretului cu amsnuntL l 51/2,1 iunie | 5
- pentru automobilul de teren tip ARO-244 echipat cu motor Diese .
1.1r. 747 din 26 iunie 1980 privinc] stabiiirea prelurilor cu amenunt" 1 53/30 iunie I I
- la oua pentl"u eonsumul alimentar.
nr. 198 din 11 august 1980 p|ivind prelurile cu amanuntul Si de prc- 64i 11 sugust I 1
- duclie la pestele oceanic $i marin,
nr.202 clin 13 august 1980 privird pre-turile cu aminuntul la pe51ei 'r 65,/18 august | 2
- pescuit in apeie }Idrii Negre.
nr. 261 din 21 octombrie 19BC prir ind stabilirea preiurilor de acli - 93/29 octombrie | 2
- ziiie, cle plo.iuctie li de livlcle la frrtclele de pSdure !i ci!per(:'r
r nm,.nielo rl;n {ln*r
"nnn1:ni.
nr. 334 clin 29 decembrie 1930 plivind stabililea pretllrilor de prc- 119,/30 decc.n:biie I 2
- .luctrie gi de livrare, pfecum $i a preturilor cu amenuntrrl la radir -
recepto|ul auto LIRA S-755 T Ei la unele 1'ariarite ale acest''li
PROGIi.{]II DE LUCTiU
Decret aI Consiliului de Stat !
nr. 121 ctin 17 aprilie 1980 cu pri\ii:e la declararea zilei de 3 n.' i 31/18 aprilie I I
- 1980 ca zi nelucritoa|e.
nr. 3B4 din 20 decembrie 1980 cu p::ivire la declararea zilei de 3 i: - 106/22 decembrie | [
- nuarie 1981 ca zi nelucriltcare.
I'RoPUNEF,I, SESIZAEI, eECLAIIIATII 9I CEEEFI {componenla comisiei)
Ilo:a.'irc o Concili:tlui (le Slal ;
nr:. 2 clin 14 octombrie 1980 pentru mcdificarea anexei la Hotdrit" a 83/16 ociombrle | 5
- Consiliulni de Stat nr. 1/1978 privind aprobarea componentei C'-
misiei penti:u analiza activititii de solutionare a propunerilor, ses -
zdrilor, reclamatiilof $i cererilor oamenilor muncii adresate Cont:-
1iu1ui de Siat.

PUNCT DE TEECE;?5 A ITiONTIEIiEI


Decret al CansililLlui de Stat :

nr. priiiind de-qchiderea $i lunciionarea punci i-


1B5 Cin 11 i:-inie 19EO 46/13 iunie | 3
- lui cle control de tt'ecere a frontierei de stat Peteil pentlu llafi' 11
iniernajional.
Ti,ASPUNDEREA }:.TTERIT].LA A }TILITAIiILO?
Decret al Cor,sili.tltii (le Stat:
nr. 269 clin 4 septembrie 1930 pentru modificarea articolului 50 t'n 69/8 seplemblic I I
- Decretul Consiliului de Stat nr. 2C7 7978 privind respunderea r r-
terial6 a miiitarilor.
REFUELICARI
nr. 5711968 de organizare qi funciionare a consihilor populare'
Legea
96/3 noiembrie | 1
- 48/18 iunie I 1
Legea nr. 221197! pentru organizarea producerii qi folosirii ralion le
- a resurselor de nutreturi.
48 BTTLETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALISTE Ro\{,,1NIA, P\nTn''l I, NT. 125

Eulctinrd Olicial in care esLe


Denumirea aclului publicat

n'.rmirul
- dilla

Legea nr. 4/1973 privir.rd dezvoltarea construcliei de locuinle gi r 121/31 dccembr.ie


- rea de loc,rinle din fondul de stai cAtre populatie.
Legea nr.5,r1973 privind adninistrarea fondului locativ si 122.'ll1 decembr.ie
- tarea reporiurilor dintre pfoprietari gi cl.fria;i.
Legea nr. 57,'1974 Logca retr.ibuir.ii dupi cantitatea qi 59 60,/93 iulie
- muncii, -
Legea nr'. 40,'197i privind clegterea Ei arneliolarea animalelor. 57'9 iulie 1
-
Dec|etul nr. 446,'7C72 pr.ivincl or.ganizarea ;i Innclionarea 1rIir iste- 39i 20 mai 2
- lului Conrelt rrlni Jntcr.ior'.
Decretul Consiliului de St:rt nr'. 239,'1974 pr.ivincl unele ch.cptl r.i Fi 81'11 ocLolnbrie
- obligalii ale cetatfenilor romini caLe realiieazd venituli in-vitiitir.
Dccretul de Stat nr. 21119ib cu privire 1a corlpll,rcreil
- comitetelorConsiliului
li a bilolu.ilor executh.e ale consiliilor.popr-riale.
- L3i'14 febluar.ie

Decretul Consiliuhri de Stat nr. 2\3ilg7g pr.ivind stabilir"ea ,rnor 30'B aplilie
- mi-lsuri penilrl gospodatrirea jndicioasi ;i recluceiea coDsumnjI de
energie elect|icir, ener€ie termici Ei gaze natulale.
Norme (le slr'lctlri penll.u lraili-,li1e rlin alricrrltrrra .^nna,.., .':"' 61,/26 iulie
- aprobrt.' p in Dccr.clLri ( on iLiLrlLri hn siri n,i r.ritlg;j.'--'"
NETRTBUIBE

rt Iylarii Adundri Nttlionale:


Ilotd.f i1'c
nr. 19 din 19 decembrie 19B0 refcrito:rr.e la Raportul guvernuhil Re_
- pr.rblicii So(irliste Rorndnie cu pL.ir.ir e la inche,ierer ac",liunii de r rjo_
I1-.i ".i) Occett]llr 1o

rare a letribuliilor, pensiilor, aloca{iilor de strt pentm copii gi a ,lior


venituri ale populaliei, in cincinalul 1976_1980.
Decret al ConsilizLltLi clc Stat :
nr. 169 din 19 mai 1980 prir.ind unele misur.i pentru retr-ibuir-,:r ;i 43i26 mai
- incldlalcr per.sonalrilui din urLiij{i agricole socialiste.
nr, 333 din 10 octombr.ie 1980 privind nnele mdsnri pentru st,ir.-rLr- 9E/1 noiemblie
- larea personalului -
muncitor clin industria extractivi cire deni.:pcte
produclia plnnificati 1a extraclia O" ft1"t,-
prime. "ert"ii" li'"fr"-,- iJ, ii

SANATATE

Dccrct al Ct,rrsilirrlui (7c Sl(l .


nr, 313 din 14 octonrbr.ie 1980 plir.ird asistenla bol.iavilor ps hici 83,'16 octomblie
- periculofi.
SISTE]U ELECTOB,\L

Decret al ConsllitLltLi dc Slal :


nr, 15 din 22 iaruar.ie 1980 prir.ind stal:ilirea d,rtei alegerilor. pe tlu 3;rJ llln tlir fl e
- l\,Iarea Adunale Na{ionalir gi consiliile populare.
nr. 16 din 22 ianualie 19B0 pr.ivincl stabilirca normei cle reprc cn-
- tare 5r23 iannat'ie
pentru alegerea deputaiilor. in \Iarea Aclunai'e Na[ionalir.
nr. 17 din
- alegitor-i, al22buletinelor
ianuarie 1980 privind stabilirea moclelului liste cle
de \,ot fi al gtampilei cle contr.ol pc .tr.u
5r23 ianuarie

alegerea cleputa{ilor ir.r Nlalca Aclnnar"e Nalionali ,ql in cons riile


populare.
BLJI-ETINUL OFICIAL ,1l, NEPUBLICII SOCIALISTD ROIIj\:.IIA, PANTEA I, NI. 1]5 49

Iluic nur (JrtcrSi 1n ccre este


Denunirea actului
(nunf!, dati. tillu)
nuDrirul data
-

Decret al Consiliului de Stat :

nr. 19 din 23 ianualie plivind delimitat'ea, nr-lnerotarea Ei dc-


1980 6/24 ianualie
- numirea cileumsclipliilor electorale pentlu alegelea deputalilor i .
I\Ilrea Adunare Na!ionald.
nr. 30 din 23 ianualie 19B0 plivind stabilii'ea numitt'ului cilcum b/z+ lanuafte
- scfipiiilor electorale pent|u alege|ea deputa!ilor in consiliile popular:
judefene qi al municipiului Bucureqti.

- nr. 21 din 23 ianuarie 1960


pcntlu ccn{it'mat'c:t Comisiei Electoral: 6,i24 ianuarie
Centrale.

- nr. 22 din 23 ianualie 1930 pentru con.fit trrarca cotr.tisiilor clcctot'al , 6/24 ianuarie
ju.letene qi a municipiului Bucureqti.

nr. 378 din 22 septembrie 19BC privind stabilifea datei alegerii unc' 74,/22 septembrie
- deputali in Xlalea Adunare Na{ionald.
nr. 27C din 2? septcmblie 1980 prir,ind confirmarea Comisiei Elec' 74,/22 septen.rblie
- to::a1e Centrale pent|u alcger-ea ul1or deputaii in \Iarea Adunar -'
Na{ionali.
nr. 330 din 29 octol.rblie 1980 pLivind stabililea datei alegefii ur.: 9-1'99 cctolnblie
-
deputali in consiliile populare ale jude{elor Braqov Ei Buzdu.

- nr. 331 din 29 octombrie 1980 privind confirmarea comisiilor elec- 94./29 octombrie
torale pentru alegerea unor deputatri in consillile populare ale jt'
de{elor BlaEov qi Buziu.
nr. 369 din 8 decernbrie 1980 plivind stabililea datei alegerii ut-tc' 10218 decembrie
- deputafi in Consilirrl popular al judctului Alba.
B decemblie 1980 privind confilmarea Comisiei electc-
- nr. 3?0 din 102,/B de cembrie
pentru
rale alegerea unor deputali in Consiliul popular al judelnli i
Alba,

SOCIETATT }IIXTE

Dccret al Consiliultti de Stat t

nr. 322/19?9 p|ivind aprobarea participit-ii Bincii RomAne de Cer- 33/23 aplilie
- nrort tr'wlorinr le r.nnqtituirea Bencii Italo-Rotndne, societate 1'e
acl,iuni, cu sediul in Italia.

nr. plivind autorizarea func{ionirii in Republica Socialis'i


428/1979 8/28 ianuarie
- Romdnia a sucursalei Bincii mixte vest-germano-romdne Frankfu'" -
Bukalest Bank A G din Frankfult/Nlain, R. F. GeLmania.

nr. privind autorizarea funcfionit'ii in Republica Socialis ri


42917979 B/28 ianuarie
- Romdnia a unei sucursale externe a Bincii ,,Socidt6 G6n6rale'( d'n
Paris.
t
L

EDITOR ; CONSILIUL DE STAT SECTORUL BL LDTINULUI OFICIAL SI AL PUBLICATIILOR


AL BEPUBLICII SOCLTLISTE ROI'ANIA [,EGISLATIVD

Buletinul Oficial al Republicii Socialiste RomAnia cuprinde r


- Partea.l legt, decrete, hoteriri ale Consiliulul -_:
de lltinistri, .lte acte no.matile emise de conCucitodl
organelor -cent.ale ale adminlstratiei de stat.
- Partea a II,a-lllcrSrile Alarij Aduniri Nalionale a nepublicil S, jialiste llomdnia_
Partea a III'a oficiale. acte de inLeres gcneral e nise de orgaocle cenlrale ale organizaliilor
- - cofi'Jnicate
ob$te$ti, precum Si publicatil Si anunturi.
Supliment A
-A5onarnentele comudciri prividd stabilireq preturilor de c.'rtre Nlinisterul Cornertulul Interior.
la- BLrletinul Olicial al Republicil Socialiste n.: lnia se primcse de citie ofici,le po$trle,
factorii po$tati. seclli1e de diJuzare a preseii precuitr $l ds citre diJuzorii te presd iio intrepiinderi- gi insti[ulii.
Pretttl abonamentului anual este de 270 lei la Partea I, 100 le! la .artea a II-a sl 220 lel la partea a IIt-a
. Unjtdlile socialisl,e l)i pot
-Nri procura Btleainul Oticiel, Srplim.nt A. I care se p!blici er-clusiv com'lnicErile cu
nlsterul comerlului I"1i,it,lr -i,ilfrtiror' c , a"iinuorii li-un"i" -l.oau.". pe bazd de
privire -a
Ia stabilirea de cd tie
abonament al cArui pret este de 130 lei anuai_
Pj:lYl unui buletin este de 1,50 le: Partea I, de 3 r?i Partea a lt-a de 1 leu partea a IIr-a
- ,^,
(z rer supllmenl A- cuDrinzind colnlloicerile privi[oare la stabili-rea preI rilor) $i de 5 lei$iRepertorilrl anua] crono-
^exemplar-de
logic Si pe ma terje.
- Buletjnul Oficjsl al nepublicii Socialisle Rofi5nia, Partca I $i P. -tca a II-a, apare ln trartuccre 1rr lirnba
maehiare.
Buletinul Oficial al Republicii socialiste nomioia se gise5ie de ,,inzare la chio$c'J.ile de diluzare a presel.
Numerclc cutente s0d rnai vecllj. aflate ir stoc, ge pot procura $i d. la lntrcprind-rca poligraficA
^..
ollcial'. Biroul de Dublicitate sl ,,Bulctinul
pentro e rti't,'rul'-oji6il. euci,t.Jti. str. r\iilrrj vcli'- or-. 46, scctorul
telefon 1{.70.72 'CL vira.njot
16.08.23. .dilu?rre
s,
st gO.jO.A.Oj.Ot,
B N.R.S.B. Fil ria sector 3.
*
- TariJele pentlu insera.ea publicatiilor $! anu.tu.ilor in Buletinul C ii.ial al n.p.,rblicii Socialiste nominia s!nt
urmdLoarele
pentru anunturi de orice- fel_ 8 ceror publicare este stabiliti le lcge
- (pie.deri
.de -acte. de sigilii. schimbdri ae nr-e ltc-l
_pentfucitaliiemisedein3|en1elejudec5tore$ti , 35 Iei
pentnr concursuri de ocupare de poituri qi pentru acte proceclL :ale aie
- idstanlelor iudecirtoreiti a cdror
lublicare este stabrtiri 'de rer . . 1 reu cuvintul.
.,-,= su*-"1" se pot lchita in numerar la casicfia lnLrcprir:dcrii poligral: I ,,BLrlc,,inul oficial", Bilc,Jre$Li, str. tliltal
vocla nr, {6. reatorut b. sau Dtio vuon co!
- In s.rrna
.la aCresa pl5rirS se inclDd atit pr.tul n!mi.rlui Cin bulctinul h c. e apa.e anuntul, ci!
inlicati de solicitarrt in cc|crca dc oubliJa.e. $i costul expediliel
In ca-lrl rcnuntirji la i' qerrr^l p rL''i( rlrci sa 1 a'l rn!.:l li ir ..1 tin. d ll5 cl:ctilcer Liliririi tcslulul,
suma dent.j p^ntru p')l,l,care n,r :c re\l ture
C,::11!" p rbl,. lte. s rmele .cpre?-ni: rd trrif,l pc1:ru in.crJ-
,^-,-
u ,,tJ retsdra .de n"Llica!i,lor si an rnturitcr ti corespon-
Lle aceste surn6 cp. rcrr.t la Jntrnprindcrca pu,igrcli.,j ,.tr l.rinul
p:.:!.! Ol:cirl.. Biroul de pul,lici!are il
9ilY"1t"- E N R.S.R.
vrrarneDt ^Buletinul oficial. Brcuresti. sti. rniiirai-voJf n.. qo. ,. rctorul s, telcfcn 11.70.72 $i 16.08.23, cL
30 J6 B 0t.01. Filiata sector 3.

Tiparul: lntrcpr, potigralici ,,Dulelinui Olicia1,,, Ducu.e$I, sir. Izror nr, t!7, tet. Bt.%.0r,,31.0?.:j6.
Eui-jlinul Ofi(irt, tarlea l, nr. Prclul 5 lei ero
125,110g0, coirlioc 52 dc p:tgiri, I ro I

S-ar putea să vă placă și