Sunteți pe pagina 1din 21

Procedura operationala

Functii sensibile
COD P.O.-PMD-01

Aprob,
Primaria Municicpiului Dorohoi Primar,
ing.Dorin Alexandrescu

PROCEDURA OPERATIONALA
FUNCTII SENSIBILE

COD. P.S.-PMD-01
Editia 1
Revizia 0
Data aprobării procedurii.............................

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificare, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem

Nr. Elemente privind Numele si Functia Data Semnătura


Crt. responsabilii/operatiunea prenumele
1 Avizat ing. Dorin Primar
Alexandrescu
2 Verificat Ciprian Secretar
Dohotariu
3 Elaborat Macovei Inspector
Alexandra

1/ 21
Procedura operationala
Functii sensibile
COD P.O.-PMD-01

2. Cuprins

Numarul Denumirea componentei din cadrul Pagina


componentei procedurii operationale
în cadrul
procedurii
operationale
1 Lista responsabililor cu elaborarea, 1
verificare, avizarea și aprobarea ediției
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției
procedurii de sistem
2 Cuprins 2
3 Scopul procedurii operationale 3
4 Domeniul de aplicare a procedurii de
sistem
5 Documente de referintă (reglementări)
aplicabile activității procedurale
6 Definitii si abrevieri
7 Descrierea procedurii operationale
8 Responsabilităti in derularea activitătii
procedurale
9 Formular de evidenta a modificarilor
procedurii operationale
10 Formular analiză a procedurii
operationale
11 Lista difuzare a procedurii
12 Anexe

2/ 21
1. Scopul procedurii operationale
1.1 Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;
1.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
1.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
1.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar
pe Primar, în luarea deciziei;
◦ Stabileşte responsabilităţile privind întocmirea, avizarea şi aprobarea
documentelor aferente acestei activităţi;
◦ Constă în asigurarea unui cadru organizațional și procedural unitar pentru
desfășurarea procesului de identificare a funcțiilor sensibile la nivelul Primăriei
Municipiului Dorohoi, pe baza inventarului funcțiilor sensibile și a registrului
salariaților care le ocupă și implementarea unui plan pentru asigurarea diminuării
riscurilor asociate funcțiilor sensibile;

2. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

Procedura se aplică la nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi de către toate


compartimentele funcționale, în vederea identificării tuturor funcțiilor sensibile și funcțiilor
considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupție, funcții atașate activităților privind
gestionarea resurselor umane, financiare, tehnice și informaționale, astfel încât să se permită
implementarea prevederilor Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini, din Ordinul
Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice.

3. Documente de referință
3.1. Reglementări internationale:
-SR EN ISO 9001:2015 – Sistem de Management al Calității. Cerinte;
-SR EN ISO 9000:2015 – Sistem de management al calității. Principii fundamentale
și vocabular;

3.2. Legislație primară:


 Constituția Romaniei, republicată;
 Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice;
 Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice

3/ 21
 Lege 53/2003, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Lege nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

3.3. Legislatie secundară


◦ H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada
2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate
obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului
măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a
indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor
de interes public;

4. Definitii si abrevieri
4.1. Definiții
Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte
Crt. termenul
1 Procedură Modul specific de realizare a unei activități sau a unui
documentată proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic;
procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și
proceduri operaționale
2 Procedura Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la
operațională nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate,
fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice
3 Activitate Proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot
procedurală stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în
vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate,
economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului
și/sau entității publice
4 Ediție procedură Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică
atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura
procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare
5 Revizie procedură Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a
unor informații, date, componente ale unei ediții a unei
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conținutul procedurii
6 Compartiment Direcţie/ serviciu/ birou/ compartiment
(denumire generică
pentru structuri
organizatorice)

4/ 21
7 Conducătorul Director executiv/ director executiv adjunct/ șef de serviciu/
compartimentului şef de birou
8 Control intern Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi
implementate de către managementul şi personalul entităţii
publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile
pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod
economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe şi
a politicilor şi regulilor managementului; protejarea
bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea
fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de
contabilitate și producerea în timp util de informaţii de
încredere, referitoare la segmentul financiar și de
management
9 Standarde de Un minim de reguli de management, menit să creeze un
control intern model de control managerial uniform și coerent. De
asemenea, standardele constituie un sistem de referință, în
raport cu care se evaluează sistemele de control intern, se
identifică zonele și direcțiile de schimbare
10 Comisie de Organul însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară,
disciplină prevăzut de lege și de regulamentul de organizare şi
funcţionare al Primăriei Municipiului Dorohoi
11 Integritate Caracter integru, sentiment al demnității, dreptății și
conștiinciozității, care servește drept călăuză în conduita
omului; onestitate, cinste, probitate
12 Etica Etica în sectorul public acoperă patru mari domenii:
stabilirea rolului și a valorilor serviciului public, precum și a
răspunderii și nivelului de autoritate și responsabilitate;
măsuri de prevenire a conflictelor de interese și modalități de
rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de
conduită a funcționarilor publici; stabilirea regulilor care se
referă la neregularități grave și fraude
13 Funcție sensibilă Este acea funcţie care prezintă un risc semnificativ de
afectare a obiectivelor instituției prin utilizarea
necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare
şi informaţionale sau de corupţie sau fraudă
14 Comisia de Structura cu atribuții în vederea monitorizării, coordonării și
monitorizare îndrumării metodologice pentru implementarea și
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în
cadrul Primăriei Municipiul Dorohoi
15 Măsuri de În vederea evitării rotației personalului stabilit pentru
diminuare a anumite funcții sensibile, în măsura posibilităților, se

5/ 21
riscurilor identifică riscurile care vulnerabilizează aceste funcții, în
mod special, la corupție și se stabilesc măsuri specifice care
au ca drept scop eliminarea și/sau diminuarea riscurilor
identificate
16 Rotația Politica entității publice, potrivit căreia angajații cu funcții
personalului sensibile, schimbă funcțiile după o perioadă prestabilită, de
regulă minim 5 ani, cu un efect minim asupra activității
entității, conform prevederilor Standardului 2 – Atribuții,
funcții, sarcini, din OSGG nr. 600/2018
17 Inventarul Identificarea acelor funcții care prezintă riscuri semnificative
funcțiilor sensibile în raport cu obiectivele
18 Factorii de risc Accesul la resursele materiale, tehnice, financiare și
informaționale, fără deținerea unui document de autorizare;
activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi
exclusive sau speciale; modul de delegare a competențelor;
evaluarea și consilierea care pot implica consecințe grave;
achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea
reglementărilor legale în materie; neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă
atribuite, conform fișei postului; lucrul în relație directă cu
cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu
competență decizională exclusivă

4.2 Abrevieri
Nr. Abrevierea Termenul abreviat
Crt.
1 PO Procedura operatională
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 Av. Avizare
5 A Aprobare
6 Ap. Aplicare
7 Ah. Arhivare
8 P Primar
9 D/S/B/C Directie/Serviciu/Birou/Compartiment
10 HG Hotarare de Guvern
11 OG Ordonanta de Urgenta

6/ 21
12 OUG Ordonanta de Urgenta Guvern
13 CM Comisie monitorizare

5. Descrierea procedurii
 Generalitati
În conformitate cu cerințele generale ale Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini, din
OSGG nr. 600/2018, ce grupează probleme legate de organizare, misiunea și viziunea
instituției publice obiective generale și specifice ale entității publice, sarcinile/atribuțiile
postului, identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc, conducerea…
identifică funcțiile sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse, în mod special, la
corupție și stabilește o politică adecvată de gestionare a personalului care ocupă astfel de
funcții.
Funcțiile sensibile și cele considerate ca fiind expuse în mod special la corupție, sunt
asociate tuturor activităților privind gestionarea resurselor umane, tehnice, financiare și
informaționale.
Funcțiile sensibile din cadrul tuturor compartimentelor trebuie clar definite, înregistrate și
actualizate. Pentru fiecare funcție sensibilă identificată se va realiza o analiză de risc ce
impune: identificarea riscurilor asociate funcției sensibile, probabilitatea, impactul, nivelul
de risc inerent, aprecierea nivelului de sensibilitate a funcției și măsurile de diminuare a
riscului pentru funcția respectivă.
Comisia SCIM din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi, are responsabilitatea de a
identifica funcțiile considerate sensibile, respectiv acele funcții care prezintă un risc
semnificativ pentru realizarea obiectivelor specifice compartimentelor de specialitate și
aduc atingere obiectivelor generale ale Primariei Municipiului Dorohoi.
La stabilirea funcțiilor sensibile se au în vedere atribuțiile funcționale ale personalului,
care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc, precum:
 accesul la informații clasificate/secrete de serviciu;
accesul la resurse materiale, tehnice, financiare și informaționale, fără deținerea unui
document de autorizare;
activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;
modul de delegare a competențelor;
evaluarea și consilierea, care pot implica consecințe grave;
achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în
materie;
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite,
conform fișei postului;
lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice;
funcțiile cu competență decizională exclusivă.

Pentru persoanele care au acces la informații clasificate/secrete de serviciu,


compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municicpiului Dorohoi, va ține un
registru de evidență al autorizațiilor acordate personalului, sub semnătură, fiecare

7/ 21
autorizație se reverifică ori de câte ori este necesar, astfel încât să se garanteze că este
conformă standardelor aplicabile funcției respective.

Pentru consilierea etică, monitorizarea respectării normelor de conduită și sprijinirea


procesului de inventariere a funcțiilor sensibile, compartimentul de specialitate din cadrul
Primăriei Municicpiului Dorohoi, desemnează o persoană funcționar public, de regulă din
cadrul compartimentului de resurse umane, numit pe scurt consilier de etică sau o persoană
responsabilă pentru funcțiile sensibile.

5.2 Documente utilizate


◦ Fișa de identificare a funcțiilor sensibile;
Lista funcțiilor sensibile la nivelul Primăriei Municicpiului Dorohoi;
Registrul cu salariații care ocupă funcțiile sensibile la nivelul Primăriei
Municicpiului Dorohoi;
Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul
Primăriei Municicpiului Dorohoi.
Formular solicitare înscriere în Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile.

 Circuitul documentelor
 Fișa de identificare a funcțiilor sensibile, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură,
se folosește la nivelul fiecărui compartiment din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi în vederea identificării funcțiilor sensibile;
 Lista funcțiilor sensibile identificate la nivelul fiecărui compartiment, se înaintează
către comisia SCIM. Comisia SCIM elaborează lista funcțiilor sensibile la nivelul
compartimentelor și a instituției;
 Lista funcțiilor sensibile se avizează de către președintele CM și se aprobă de către
conducătorului instituției, și se comunică tuturor compartimentelor de specialitate din
cadrul instituției;
 Registrul cu salariații care ocupă funcțiile sensibile la nivelul Primariei Municipiului
Dorohoi.Pe baza Listei funcțiilor sensibile se elaborează registrul, conform anexei nr.
3, de către consilierul de etică/persoana responsabilă prin selectarea riscurilor ridicate
și medii. După elaborare, consilierul de etică/persoana responsabilă va transmite
registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul instituției, spre avizare
președintelui CM și pentru aprobare conducătorului instituției. După aprobare,
consilierul de etică/persoana responsabilă va transmite secretarului CM si
conducătorilor compartimentelor, până la data de 15 decembrie a anului precedent
anului în care se aplică inventarierea funcțiilor, Registrul cu salariații care ocupă
funcții sensibile;
8/ 21
 Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul
Primariei Municipiului Dorohoi. Elaborarea planului la nivelul compartimentului, se
realizează de către conducătorul compartimentului, conform anexei nr. 4, si se
transmite la consilierul de etică/persoana responsabilă, până la data de 31 decembrie
a anului precedent anului în care se aplică inventarierea funcțiilor. Consilierul de
etică/persoana responsabilă elaborează planul pentru asigurarea diminuării riscurilor
asociate funcțiilor sensibile la nivelul Primaria Municipiului Dorohoi, prin
centralizarea planurilor de la nivelul compartimentelor. Apoi se transmite planul către
secretarul și președintele CM pentru avizare și către conducătorul instituției pentru
aprobare. După aprobarea planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile la nivelul…, acesta va fi transmis, până la data de 31 ianuarie a
anului în care se aplică inventarierea funcțiilor, de către consilierul de etică, tuturor
compartimentelor, inclusiv Secretarului CM, în vederea implementării măsurilor
stabilite.

5.3 Resurse necesare


5.3.1 Resurse materiale
 mobilier
 calculator,acces la baza de date,posta electronica,imprimanta
 rechizite curente

5.3.2 Resurse umane


Persoana responsabilă din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, cu sarcini de serviciu
stabilite în acest sens, consilierul de etică al instituției, secretar comisie monitorizare SCIM,
președinte comisie SCIM, conducătorii compartimentelor, respectiv din cadrul Primeriei
Municipiului Dorohoi.
5.3.3 Resurse financiare
Cotă parte din bugetul local, necesară acoperirii cheltuielilor generale ale Primariei
Municipiului Dorohoi în vederea achiziţionării materialelor consumabile necesare acestei
activităţi şi asigurării serviciilor de întreţinere a logisticii.

 Modul de lucru
a.) Inventarierea funcțiilor sensibile, prin întocmirea Listei funcțiilor sensibile, etapă ce
implică următoarele activități:
 la nivelul fiecărui compartiment de specialitate al instituției se aplică fișa de
identificare a funcțiilor sensibile, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură, în
vederea identificării funcțiilor sensibile;
 lista funcțiilor sensibile identificate la nivelul fiecărui compartiment, se înaintează
către comisia SCIM. Comisia SCIM elaborează lista funcțiilor sensibile la nivelul
compartimentelor și a instituției, conform anexei nr. 2;
 lista funcțiilor sensibile se avizează de către președintele CM și se aprobă de către
conducătorului instituției, si se comunică tuturor compartimentelor de specialitate

9/ 21
din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi;
 elaborarea Listei cu funcții sensibile la nivelul Primariei Municipiului Dorohoi,
analiza și aprobarea acesteia se va realiza până la data de 30 noiembrie a anului
precedent anului în care se aplică inventarierea funcțiilor.

b) Elaborarea registrului cu salariații care ocupă funcțiile sensibile la nivelul… impune


realizarea următoarelor activități:

 pe baza Listei funcțiilor sensibile la nivelul Primariei Municipiului Dorohoi se


elaborează registrul salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul instituției,
conform Anexei 3, de către consilierul de etică/persoana responsabilă prin selectarea
riscurilor ridicate și medii. Riscurile cu un nivel de sensibilitate scăzut aferente
funcțiilor sensibile se retransmit la compartimente în vederea gestionării acestora la
nivelul registrului de riscuri pe compartiment;
 după elaborare, consilierul de etică/persoana responsabilă va transmite registrul
salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul instituției, spre avizare președintelui
CM și pentru aprobare conducătorului instituției;
 după aprobare, consilierul de etică/persoana responsabilă va transmite secretarului
CM si conducătorilor compartimentelor, până la data de 15 decembrie a anului
precedent anului în care se aplică inventarierea funcțiilor, registrul cu salariații care
ocupă functii sensibile.
c) Elaborarea planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor
sensibile la nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi, presupune:

 elaborarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor


sensibile la nivelul compartimentului, de către conducătorul compartimentului,
conform anexei nr. 4, pe baza Registrului cu salariații care ocupă funcții
sensibile, primit de la Consilierul de etică/persoana responsabilă;
 în vederea elaborării Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile se va ține seama de următoarea succesiune:
-identificarea măsurilor de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile;
-transmiterea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile,
elaborat la nivelul compartimentelor, la Consilierul de etică/persoana responsabilă, până la
data de 31 decembrie a anului precedent anului în care se aplică inventarierea funcțiilor;

10/ 21
6. Responsabilități

Nr. Compartimentul Condu Condu Presedin Comisia Consili


Crt (postul)/ actiunea catorul cator te SCIM er de
. (operatiunea) instituț Comp. CM etica/
ie pers.
respons
abilă
1 La nivelul fiecărui compartiment E Ap
de specialitate al instituției se Ap.
aplică fișa de identificare a
funcțiilor sensibile, conform
anexei nr. 1 la prezenta procedură,
în vederea identificării funcțiilor
sensibile;
2 Lista funcțiilor sensibile E
identificate la nivelul fiecărui Ap
compartiment, se înaintează către
comisia SCIM. Comisia SCIM
elaborează lista funcțiilor sensibile
la nivelul compartimentelor și a
instituției, conform modelului din
anexa nr. 2;
3 Lista funcțiilor sensibile se A Av
avizează de către președintele CM
și se aprobă de către
conducătorului instituției, și se
comunică tuturor
compartimentelor de specialitate
din cadrul instituției;
4 Consilierul de etică/persoana E
responsabilă elaborează registrul
salariaților care ocupă funcții
sensibile la nivelul instituției
5 Registrul salariaților care ocupă A Av
funcții sensibile la nivelul
instituției se transmite spre avizare
președintelui CM și pentru
aprobare conducătorului instituției
6 Consilierul de etică/persoana Ap
responsabilă transmite
conducătorilor compartimentelor,
până la data de 15 decembrie a

11/ 21
anului precedent anului în care se
aplică inventarierea funcțiilor,
Registrul cu salariații care ocupă
funcții sensibile
7 Conducătorii compartimentelor E
elaborează Planul pentru
asigurarea diminuării riscurilor
asociate funcțiilor sensibile la
nivelul fiecărui compartiment
8 Conducătorii compartimentelor Ap
transmit Planul pentru asigurarea
diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile, elaborat la
nivelul compartimentelor, la
Consilierul de etică/persoana
responsabilă, până la data de 31
decembrie a anului precedent
anului în care se aplică
inventarierea funcțiilor
9 Consilierul de etică/persoana Ap
responsabilă elaborează Planul E
pentru asigurarea diminuării
riscurilor asociate funcțiilor
sensibile la nivelul instituției
10 Consilierul de etică/persoana A Av
responsabilă transmite Planul
pentru asigurarea diminuării
riscurilor asociate funcțiilor
sensibile către secretarul și
președintele CM pentru avizare și
către conducătorul instituției
pentru aprobare
11 După aprobare, Planul pentru Ap
asigurarea diminuării riscurilor
asociate funcțiilor sensibile este
transmis tuturor compartimentelor
în vederea implementării măsurilor
stabilite

12/ 21
7. Formular de evidenta a modificarilor

Nr. Editia Data Revizia Data Nr. Descriere modificare Semnatur


Crt. editiei reviziei pagini a
conducato
r
comp.
1 I Elaborare inițială
conform Ordinului
Secretarului general
al Guvernului nr.
600/2018 pentru
aprobarea Codului
controlului intern
managerial al
entităților publice
2

...

8. Formular analiză procedură

Nr. Compartiment Nume Înlocuitor de Aviz Aviz


Crt. prenume drept sau favorabil nefavorabil
conducator delegat
comp.
1

13/ 21
9. Listă de difuzare a procedurii

Nr. Compartiment Conducător/ Funcția Semnătura


Crt Compartiment

1 Secretar Ciprian
Dohotariu

2 Resurse Umane Consilier Gavriliu


Carmen

3 Direcția Economică Director Gavril


Executiv Elena

4 Direcția Taxe și Impozite Director Ciobanu


Răduț

5 Direcția Patrimoniu Director Corolea


Daniel

6 SPCLEP Referent Prichici


Mihaela
7 Starea Civilă Consilier Greta Lăzăriuc/
Ursuliac Monica

8 Direcția Tehnică Arhitect Șef Ilași


Cătălin

9 SVSU Șef Serviciu Francu


Angela

10 Direcția Edilitare Director Filip


Maria

11 Serviciul APL Sef Serviciu Bălan Diana


temporar

12 Implementare Referent Dogaru


Proiecte/Managementul Cristian
Proiectelor

13 Administrator Public Administrator Public Manolache


Tiberiu

14/ 21
14 Serviciul Administrativ Administrator Iacob
Corneliu

15 Casa de Cultură Manager Murăreanu


Daniela

16 Biblioteca Municipală Responsabil Pădurariu


Elena

17 CNIPT Director Murăreanu


Daniela

18 Compartiment Cabinet Primar Consilier Grosu Daniela


Referent Onciu
Constantin

19 Protecție Civilă Inspector Calancea


Ioan

20 Poliție Locală Sef Serviciu Loghin


Ionel

21 Audit Intern Auditor Intern Blaga


Anca

22 Serviciul Investiții Achiziții Sef Serviciu Tuduruță


Răzva

23 Informatică Consilier Velniceriu


Gabriel

24 Administrația Piețelor Director Irimia


temporar Daniel

25 Birou Urbanism Sef birou Butincu Liviu

226 Relații cu Publicul Consilier Moga Alexandra


Velniceriu Alina

15/ 21
10.Evidenta anexelor procedurii operationale

Nr. Denumire anexa Elaborat Aprobă Numar Difuzare Arhivare


Crt exemplare

1 Fisa de identificare Conducători - 1 ex. Cond. SCIM


a functiilor comp. Comp.
sensibile

2 Lista functiilor Conducatori Conducator 1 ex. SCIM


sensibile la nivelul comp. instituție Secretar CM
Primăriei Dorohoi Consilier 1 EX. Cond.
etică Comp.
Secretar CM
3 Registrul cu Comisie CI Conducator 1 ex. SCIM
salariații care instituție Secretar CM
ocupă funcții 1 ex. Copie
sensibile la nivelul cond. Comp.
Primăriei Dorohoi
4 Planul pentru Conducatori Conducator Secretar CM SCIM
asigurarea comp. instituţie
diminuării Consilier
riscurilor asociate etica
funcțiilor sensibile Secretar CM
5 Formular solicitare Orice Conducator Presedinte SCIM
înscriere în salariat instituţie SCIM
Registrul cu
salariații care
ocupă funcții
sensibile

10.1 Includerea/atașarea propriu-zisă a anexelor în procedura operațională

16/ 21
◦ Anexa nr. 1 – Fișa de identificare a funcțiilor sensibile

Compartimentul:..................... Funcți:..............................
1.Funcția permite accesul la informații secrete de serviciu/ confidențiale ? DA NU
1pct.
2.Funcția implică activități care presupun gestionarea banilor sau a DA NU
bunurilor proprietate publică/privată a municipiului? 2pct.
3.Activitatea desfășurată presupune exercitarea autorității statului? 2pct. DA NU
4.Activitatea desfășurată presupune garantarea drepturilor personalului DA NU
sau cetățenilor? 1pct.
5.Activitatea desfășurată implică evaluarea unor bunuri proprietate DA NU
publică/privată a municipiului ? 2pct.
6.Funcția este implicată în procesul de achiziții publice ? 2 pct. DA NU
7.Sarcinile de serviciu presupun constatarea conformității cu prevederile DA NU
legale? 1Pct.
8.Activitatea desfășurată are influență directă asupra cetățenilor și DA NU
mediului privat ? 2 pct.
9.Activitatea desfășurată presupune stabilirea performanțelor individului DA NU
(ex. concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice, evaluări profesionale)?
1pct.
10.În exercițiul atribuțiilor de serviciu funcția vizată se poate afla într-un DA NU
potențial conflict de interese sau riscul de fraudă este semnificativ ? 1pct.
11.În subordinea dvs. se află un salariat care exercită o funcție sensibilă ? DA NU
1 pct.

GRAD (Punctajul se obține prin adunarea punctelor


SENSIBILITATE asociate întrebărilor la care ați răspuns cu
“DA” )

Punctaj…
Grad sensibilitate:
Scăzut (S): 1-5 pct.
Mediu (M): 6-10 pct.
Ridicat (R): 11-16 pct.
Bifați/menționați ce măsuri ar fi necesare pentru Rotirea atribuțiilor care fac postul să devină
diminuarea riscului pentru funcțiile sensibile Control periodic
Întocmit: Semnătură: Dată:
... ...

17/ 21
 Anexa nr. 2 – Lista functiilor sensibile la nivelul Primăriei Municipiului
Dorohoi

Aprob, Secretar SCIM


Avizat
Conducător instituţie

Nr................................./................................

Lista functiilor sensibile la nivelul Primariei

Nr. Denumirea Numele si Riscuri Probabilit Impact Nivel risc Nivelul de


Crt. functiei prenumele asociate ate inerent sensibilita
sensibile pers. Care functiilor te al
detine sensibile functiei
functia
sensibilă
0 1 2 3 4 5 6 7

Întocmit,
.............

NOTĂ
Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana nr. 4), impactul
prognozat al riscului (coloana nr. 5) și nivelul de risc inerent (coloana nr. 6) se stabilesc în mod similar modului de
elaborare a Registrului riscurilor. Pentru probabilitate și impact se va acorda punctaj de la 1(minim) la 3 (maxim).
Calculul col. nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 și 5.
 Pentru stabilirea aprecierii Nivelului de sensibilitate al funcției (coloana nr. 7), pe nivel ridicat (11-16), mediu
(6-10), scăzut (1-5), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc,
analiza calitativa a zonelor de risc în care pot fi identificate funcțiile sensibile precum și aprecierea
managerială. Coloana nr. 7 privind aprecierea Nivelului de sensibilitate al funcției se completează în urma
analizei și aprecierii realizate de către comisia SCIM.

18/ 21
Lista funcțiilor sensibile pe compartimente și instituție se elaborează la nivelul comisiei SCIM.

 Anexa nr. 3 – Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile la nivelul


Primăriei Municipiului Dorohoi

Aprob, Secretar SCIM


Avizat
Conducător instituţie
Nr............................../...........................

Registrul cu salariații care ocupă functii sensibile la nivelul Primariei


Municicpiului Dorohoi

Nr. Compartiment/Numele si prenumele Denumirea functiei Nivelul de sensibilitate


Crt. persoanei care detine functia sensibile al functiei
sensibilă
0 1 2 3
Compartiment 1

Compartiment n

Data...................

Întocmit,

19/ 21
 Anexa nr. 4 – Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile la nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi

Aprob, Secretar SCIM


Avizat
Conducator instituție
Nr................./.....................
Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la
nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi

Nr. Nume si Denumire functie Nivelul de Data Măsuri de Data Obs.


Crt. prenume sensibilă sensibilitat stabilita diminuare a prevazut
e a functiei ca fiind riscului pentru ă pentru
functie funcțiile rotația
sensibilă sensibile și dacă atribuțiil
este cazul, or
justificarea personal
excepției de la ului/rotaț
rotația ia
atribuțiilor personal
personalului/rota ului
ția personalului (min. 5
ani de la
data
stabilirii
pe post),
dacă este
cazul
0 1 2 3 4 5 6 7

Data.....................

Întocmit,

20/ 21
NOTĂ
Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul
compartimentului, semnată numai de către conducătorul compartimentului și se transmite către consilierul de
etică/persoana responsabilă în vederea elaborării Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate
funcțiilor sensibile la nivelul instituției publice.

 Anexa nr. 5 – Formular solicitare înscriere în Registrul cu salariații care ocupă


funcții sensibile la nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi

Primăria Municipiului Dorohoi


Nr........................./.......................

Stimate domnule
conducător instituție/președinte comisie monitorizare SCIM,

Subsemnatul/subsemnata…având funcția de…în cadrul…solicit înscrierea


funcției/poziției pe care o dețin, în Registrul cu salariații care ocupă funcții
sensibile la nivelul…
Astfel aduc la cunoștința dumneavoastră că am o funcție sensibilă/poziție
vulnerabilă din următoarele motive:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................

Numele si prenumele:
Data...............
Functia:
Compartiment:

21/ 21