Sunteți pe pagina 1din 2
Adunarea UE a reprezentan ţ ilor locali ş i regionali Comunicat de pres ă Tratatul

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

Comunicat de presă

ţ ilor locali ş i regionali Comunicat de pres ă Tratatul subsidiarit ăţ ii de la

Tratatul

subsidiarităţii

de

la

Lisabona

transformă

Comitetul

COR/09/113

Bruxelles, 4 decembrie 2009

Regiunilor

în

gardianul

Reprezentanţii locali şi regionali din Europa au acum posibilitatea, pentru prima dată, să conteste la Curtea Europeană de Justiţie noile acte legislative comunitare, în cazul în care consideră că acestea încalcă principiul subsidiarităţii, conform căruia hotărârile ar trebui luate la un nivel cât mai apropiat posibil de cetăţean. Deoarece a cerut acest drept timp de 15 ani şi l-a obţinut în cele din urmă prin Tratatul de la Lisabona, Comitetul Regiunilor (CoR) a elaborat normele de aplicare la numai câteva zile după intrarea în vigoare a noului Tratat UE. La sesiunea plenară din 3 şi 4 decembrie de la Bruxelles, membrii CoR au hotărât că, pe viitor, pot decide cu majoritate simplă să conteste în faţa Curţii de Justiţie actele legislative ale UE care încalcă principiul subsidiarităţii.

Tratatul de la Lisabona consolidează poziţia regiunilor şi oraşelor în sistemul politic al UE şi sporeşte rolul instituţional al organului lor reprezentativ în Bruxelles, şi anume Comitetul Regiunilor, pe parcursul procesului legislativ. Pe lângă extinderea cerinţelor în materie de consultare a CoR pe parcursul adoptării legislaţiei UE, Comitetul are acum dreptul să introducă acţiune în faţa Curţii Europene de Justiţie în două situaţii: protejarea propriilor prerogative instituţionale şi cererea de anulare a noilor acte legislative UE considerate ca încălcând principiul subsidiarităţii, în domeniile politice în care Tratatul UE impune consultarea CoR.

Preşedintele Comitetului Regiunilor, dl Luc Van den Brande (BE-PPE), a subliniat că, după ani de negocieri cu statele membre UE şi cu celelalte instituţii, obţinerea dreptului de a introduce acţiune în faţa Curţii de Justiţie, în conformitate cu procedura privind încălcarea dreptului comunitar, este o mare realizare în sine. „Considerăm că acest nou drept de a contesta actele legislative ale UE în justiţie reprezintă mai degrabă un instrument disuasiv decât unul de ameninţare. Suntem convinşi că această nouă posibilitate va adânci relaţiile noastre cu celelalte instituţii UE şi cu parlamentele naţionale. Ne vom exercita acest drept cu prudenţă, dar şi cu fermitate, în cazurile în care considerăm necesar să apărăm principiul subsidiarităţii în elaborarea legislaţiei UE. În orice caz, sperăm ca aplicarea rapidă a tuturor dispoziţiilor tratatului de la Lisabona, care consolidează subsidiaritatea încă din etapa prelegislativă şi în cursul adoptării noilor acte legislative UE, va oferi garanţii că nu se va ajunge niciodată la contestări.” a declarat Van den Brande.

Dispoziţiile noului Tratat de la Lisabona au impus CoR ajustarea Regulamentului de procedură şi elaborarea modalităţilor de punere în practică a noilor drepturi. Pe baza lucrărilor pregătitoare ale unui grup operativ alcătuit de membri CoR şi prezidat de dl Karl-Heinz Lambertz (BE-PSE), prim-ministrul comunităţii germanofone din Belgia, membrii CoR au adoptat în unanimitate Regulamentul de procedură revizuit. Astfel, în săptămâna în care Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, Comitetul Regiunilor şi-a demonstrat angajamentul de a acţiona în conformitate cu noua sa responsabilitate.

Note pentru editor:

1. Procedura privind încălcarea dreptului comunitar, în detaliu

În viitor, preşedintele Comitetului Regiunilor sau comisia CoR răspunzătoare de elaborarea proiectului de aviz poate propune introducerea unei acţiuni în faţa Curţii Europene de Justiţie pentru încălcarea principiului subsidiarităţii de către un act legislativ în legătură cu care Tratatul UE dispune consultarea Comitetului. Adunarea Plenară a CoR, care se întruneşte în sesiune de cinci ori pe an, decide asupra unei astfel de propuneri cu majoritatea voturilor exprimate. În cazul în care propunerea este adoptată, preşedintele introduce acţiune în justiţie, în numele Comitetului.

În cazul în care în Adunarea Plenară nu poate lua o hotărâre în termenul de două luni stipulat de Tratatul de la Lisabona, Biroul Comitetului Regiunilor poate decide, cu majoritatea voturilor exprimate, asupra propunerii preşedintelui sau a comisiei. În cazul în care se adoptă o astfel de hotărâre, preşedintele introduce acţiunea în justiţie în numele Comitetului şi solicită Adunării Plenare să hotărască la următoarea sesiune dacă menţine sau nu această acţiune.

2. Tratatul de la Lisabona şi regiunile şi oraşele Europei

a. Pentru prima oară în istoria sa, Uniunea Europeană recunoaşte în mod explicit coeziunea teritorialădrept un obiectiv fundamental, alături de coeziunea economică şi socială. O altă modificare importantă o constituie înscrierea în Tratatul UE a dreptului local şi regional la autoguvernare. La elaborarea noilor acte legislative UE, competenţele autorităţilor locale şi regionale trebuie luate în considerare şi exercitate, prin consultări extinse, dintr-un stadiu timpuriu. Tratatul asigură şi posibilitatea unei monitorizări mai largi a subsidiarităţii de către parlamentele naţionale şi cele regionale înzestrate cu competenţe legislative (aşa-numita procedură a cartonaşului galben).

b. Tratatul de la Lisabona creează Comitetului Regiunilor posibilitatea de a fi consultat şi de Parlamentul European, nu numai de Comisie şi de Consiliu. În plus, prin noul Tratat, CoR va avea dreptul să fie consultat de către cele trei instituţii cu privire la noi domenii politice, cum sunt energia şi schimbările climatice. Pentru a armoniza perioada mandatului Comitetului cu aceea a mandatelor celorlalte instituţii UE, perioada mandatului membrilor CoR a fost extinsă de la patru la cinci ani.

Informaţii detaliate cu privire la întărirea rolului autorităţilor locale şi regionale prin intermediul Tratatului de la Lisabona găsiţi aici.

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiunea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regionale sau locale.

Vizitaţi site-ul web al CoR: www.cor.europa.eu.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi persoanele următoare:

Michael Alfons

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: + 32 (0)2 282 2447

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

Faceţi clic aici pentru a citi comunicatele de presă anterioare.