Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.

8
Prof. psihopedagog: Tănasă Dochia
Resp.com.met: Nedelcu Petruţa
AVIZ FAVORABIL,
DIRECTOR, ȘEF COMISIE METODICĂ,
NUME SI PRENUME SEMNĂTURA NUME SI PRENUME SEMNĂTURA
SLEDZ CARMEN NEDELCU PETRUȚA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR 2016-2017

TIP DE DEFICIENŢĂ:
DEFICIENŢE MINTALE SEVERE, PROFUNDE ŞI\SAU ASOCIATE
ARIA CURRICULARĂ: „MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII”
DISCIPLINA: „ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ”
NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNA: 1 ORĂ\SĂPTĂMÂNĂ
NR. DE ORE PE SEMESTRU: SEM.I- 1 X 19 SĂPTĂMÂNI = 19 ORE/ SEM., SEM.II- 1 X 15 SĂPTĂMÂNI = 15 ORE/ SEM.
NR. TOTAL DE ORE: 34 DE ORE
CLASA: I-a B
CADRU DIDACTIC: Tănasă Dochia

Notă: : în săptămâna 29 octombrie - 6 noiembrie clasele din învăţământul primar sunt în vacanţă, în perioada 24 decembrie – 9 ianuarie are loc
vacanţa de iarnă, iar în perioada 4 februarie – 12 februarie are loc vacanţa intersemestrială, în perioada 19 aprilie - 30 aprilie are loc vacanţa de
primăvară, iar anul şcolar se încheie în data de 16 iunie, conform structurii anului şcolar 2016-2017.
OBIECTIVE CADRU ȘI DE REFERINȚĂ

1. EXPLORAREA ELEMENTELOR ŞI FENOMENELOR LUMII ÎNCONJURĂTOARE PRIN ACŢIUNI DE TIP


MATEMATIC

O1.1 Explorarea multisenzorială a mediului înconjurător


O 1.2 Manipularea obiectelor şi ordonarea după anumite criteri

2. FORMAREA CAPACITĂŢILOR/ABILITĂŢILOR DE ÎNŢELEGERE A MODIFICĂRILOR CANTITATIVE CA


SUPORT AL FORMARII DEPRINDERILOR DE TIP MATEMATIC

O 2.1 Construire de mulţimi în plan obiectual şi imagistic


O 2.2 Compararea mulţimilor de obiecte şi sesizarea schimbărilor cantitative prin creştere şi descreştere
O 2.3 Stabilirea corespondenţei mulţime obiectuală-imagine-simbol (număr-cifră)

3. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA MECANISMELOR DE OPERARE ACŢIONALĂ ŞI DE REZOLVARE A


PROBLEMELOR SIMPLE

O 3.1 Identificarea poziţiei spaţiale a obiectelor


O 3.2 Perceperea succesiunii evenimentelor, având drept criteriu repere obiective ale regimului de viaţă
O 3.3 Formarea algoritmilor euristici elementari
O 3.4 Formarea noţiunilor matematice elementare, bazate pe acţiuni obiectuale, însoţite de limbaj
ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ
PLANIFICARE ANUALĂ

NR. UNITATEA DE OBIECTIVE NR. ORE OBSERVAȚII


CRT. ÎNVĂȚARE
1. Evaluare inițială O1.1 Explorarea multisenzorială a mediului înconjurător 3 ore
O1.2 Manipularea obiectelor şi ordonarea după anumite
criterii
O 2.1 Construire de mulţimi în plan obiectual şi imagistic
O 3.1 Identificarea poziţiei spaţiale a obiectelor
2. Obiecte din mediul O1.1 Explorarea multisenzorială a mediului înconjurător 5 ore
ambiant; identificarea şi O1.2 Manipularea obiectelor şi ordonarea după anumite
gruparea lor, după un criterii
criteriu: culoare, formă,
dimensiune
3. Orientare si organizare O 3.1 Identificarea poziţiei spaţiale a obiectelor 3 ore
spatio-temporală O 3.2 Perceperea succesiunii evenimentelor, având drept
criteriu repere obiective ale regimului de viaţă

4. Mulţimi de obiecte din O 2.1 Construire de mulţimi în plan obiectual şi imagistic 4 ore
mediul apropiat O 2.2 Compararea mulţimilor de obiecte şi sesizarea
Simboluri matematice schimbărilor cantitative prin creştere şi descreştere
elementare

5. Recapitulare, O1.1 Explorarea multisenzorială a mediului înconjurător 3 ore


sistematizare O1.2 Manipularea obiectelor şi ordonarea după anumite
criterii
O 2.1 Construire de mulţimi în plan obiectual şi imagistic
O 2.2 Compararea mulţimilor de obiecte şi sesizarea
schimbărilor cantitative prin creştere şi descreştere
O 3.1 Identificarea poziţiei spaţiale a obiectelor
O 3.2 Perceperea succesiunii evenimentelor, având drept
criteriu repere obiective ale regimului de viaţă
6. Compararea mulţimilor O1.1 Explorarea multisenzorială a mediului înconjurător 7 ore
Simboluri matematice O1.2 Manipularea obiectelor şi ordonarea după anumite
elementare – citirea şi criterii
scrierea lor
O 2.1 Construire de mulţimi în plan obiectual şi imagistic
O 3.1 Identificarea poziţiei spaţiale a obiectelor
O 3.2 Perceperea succesiunii evenimentelor, având drept
criteriu repere obiective ale regimului de viaţă
7. Algoritmi euristici O 2.2 Compararea mulţimilor de obiecte şi sesizarea 6 ore
elementari schimbărilor cantitative prin creştere şi descreştere
O 2.3 Stabilirea corespondenţei mulţime obiectuală-imagine-
simbol (număr-cifră)

8. Noţiuni matematice O1.1 Explorarea multisenzorială a mediului înconjurător 3 ore


elementare O1.2 Manipularea obiectelor şi ordonarea după anumite
criterii
O 3.3 Formarea algoritmilor euristici elementari

9. Evaluare finală O 3.4 Formarea noţiunilor matematice elementare, bazate pe 2 ore


acţiuni obiectuale, însoţite de limbaj
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
SEMESTRUL I
Nr. Unitatea de Obiective Conținuturi Nr. Data Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.
crt. învățare ore
1. Evaluare O1.1 1.Orientarea în 1 14.09 Exerciţii de identificare Jocuri-
inițială mediul înconjurator, 1 21.09 a etapelor unei acţiuni exerciţii Fişe de evaluare
prin antrenarea 1 Obiecte/jucăr
O1.2 analizatorilor: vizual, Exerciții de identificare ii
auditiv, tactil, a caracteristicilor Exerciţii
olfactiv obiectelor perceptiv-
O2.1 motrice
2. Identificarea şi
discriminarea 28.09 Poba de evaluare
O2.2 obiectelor după unul
sau mai multe criterii
(culoare, mărime,
formă etc.)

2. Obiecte din O1.1 1. Recunoaştere şi 1 05.10


mediul O1.2 identificare corectă a 1 12.10 Conversaţia, Observarea sistematica a
ambiant; O2.1 unor obiecte 1 19.10 Exerciții de scriere a explicaţia comportamentului
identificarea şi O2.3 concrete 1 26.10 semnelor pregrafice - Jocuri- elevilor
gruparea lor, O3.1 1 09.11 punctul, linia exerciţii Fise de lucru
după un 2.Recunoaşterea Obiecte,
criteriu: atributelor obiectelor jucării
culoare, formă, Exerciţii
dimensiune perceptiv-
motrice
Nr. Unitatea de Obiective Conținuturi Nr. Data Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.
crt. învățare ore
3. Orientare si O3.1 1.Aşezarea 1 16.11 Exerciţii de scriere cu Conversaţia Observarea sistematica a
organizare obiectelor în diferite sprijin de puncte a Explicaţia comportamentului
spatio- poziţii indicate: pe, semnelor grafice Exerciţii elevilor
temporală sub, în, sus, jos, în pregătitoare pentru perceptiv-
faţă, în spate, la scrierea cifrelor motrice Fişe de lucru
dreapta, la stânga. Aprecieri verbale
Jucării,
obiecte
diverse
2.Însuşirea 1 23.11 Imagini,
terminologiei: Exerciţii de poziţionare desene,
“acum”, „înainte”, spaţială planşe
„după”, , „pe urmă” ,, Software
în timp ce”. educativ

O3.2

3. Asocierea
momentelor zilei cu 1 30.11 Exerciţii de identificare
evenimente a momentelor zilei
specifice: “Când ne
trezim?”, “Când
dormim?” etc
Nr. Unitatea de Obiective Conținuturi Nr. Data Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.
crt. învățare ore
4. Mulţimi de O2.1 1.Gruparea 1 7.12 Exerciţii de scriere a Exerciţiul, Observarea sistematica a
obiecte din obiectelor pe semnelor grafice jocul didactic comportamentului
mediul categorii (maşini, pregătitoare pentru Jucării, elevilor
apropiat bile, beţişoare) scrierea cifrelor ( linia obiecte
Simboluri 1 14.12 orizontală, verticală, diverse, Aprecieri verbale
matematice 2. Aprecierea oblică) jetoane, Fişe de lucru
elementare – O2.2 globală, compararea forme
citirea şi numărului de geometrice
scrierea lor elemente a două Exerciţii de comparare
mulţimi prin a numărului de
procedee variate, elemente a două
inclusiv punere în mulţimi de obicte prin
corespondenţă procedee variate

3.Identificarea
21.12
formelor geometrice: 1 Exerciţii de identificare
rotund/cerc, triunghi, şi recunoaştere a
pătrat principalelor forme
geometrice

4. Asocierea 1 11.01
figurilor geometrice Exerciţi de identificare
cu obiecte cunoscute şi de sortare a
(forme plane); obiectelor după criteriul
formei
Nr. Unitatea de Obiective Conținuturi Nr. Data Activități de învățare Resurse Evaluare Obs.
crt. învățare ore

5. Recapitulare/ O1.1 1.„Alege obiectele 1 18.01 Exerciţii de identificare Exerciţiul Fise de evaluare
sistematizare mari/mici, şi sortare a obiectelor Jocuri
roşii/albastre!”etc,„S respectând criteriile perceptiv-
O1.2
pune unde se află: învăţate motrice de
sus/jos, în faţă/în orientare
O2.1 spate, pe/sub, spaţio-
aproape/departe! etc temporală
O2.2 O3.1 25.01
2.„Când se întâmplă: 1 Exerciţii de încadrare a
acum/mai acţiunilor după criteriul
O3.2 târziu,/după/apoi, temporalităţii
dimineaţa/seara/la
amiază?” etc

3.„Colorează Exerciţii de identificare


01.02
cercul,/pătratul/triun 1 a formelor geometrice
ghiul!” etc şi de colorare a acestora
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de Conținuturi Obiective Nr. Activități de Resurse Evaluare Observații


crt. învățare ore/ învățare
data
1. Compararea 1. Mulţimi de obiecte/ Jocuri- Aprecieri
mulţimilor imagini ale obiectelor exerciţii verbale
Simboluri Obiecte/juc
matematice 2.Realizarea ării Observarea
elementare – corespondenţei în plan Exerciţii sistematica a
citirea şi obiectual/imagistic/ perceptiv- comportamen
scrierea lor (formarea de perechi) motrice tului elevilor

Calificative
3. Însuşirea O1.1 Explicaţia,
terminologiei „mai comparaţia,
multe”, „mai puţine”, conversaţia
„tot atâtea” O1.2 Software
educativ
Fişe de
4. Compararea a două O2.1 lucru
mulţimi diferite
cantitativ Exerciţii de scriere
O2.3 a semnelor grafice
pregătitoare pentru
scrierea cifrelor :
linia şerpuită,
ovalul, semiovalul
2. Algoritmi 1. Modificarea O1.1 Exerciţiul, Observarea
euristici cantitativă a mulţimilor explicaţia sistematica a
elementari de obiecte, prin comportamen
adăugare („punere O1.2 Obiecte, tului elevilor
împreună” )/ luare, jucării,
scădere de Aprecieri
obiecte;mărire/ O3.1 verbale
micşorare
Fişe de
muncă
2.Jocuri – desene pe independentă
asfalt cu figurile
geometrige invatate

3. Exerciţii de utilizare
spontană a numărului
(„Câţi ochi ai?”
“Câte degete ai? etc)
3. Noţiuni 1..Exerciţii de achiziţie Exerciţii de scriere Exerciţiul Fise de lucru
matematice a limbajului matematic: a semnelor grafice perceptiv
elementare - „mai mare” – „mai pregătitoare pentru Metoda Aprecieri
mic” – „la fel”; scrierea cifrelor ( intuitivă verbale
- „adăugăm” / „punere cârligul, secera, Jucării,
împreună”– „luăm”. semnul plus, obiecte Recompense
O3.4 semnul egal) diverse,
2.Exerciţii ludice de - exerciţii de jetoane, Calificative
utilizare a limbajului scriere cu sprijin imagini
matematic prin de puncte;
intermediul software- - exerciţii de Software
ului educativ. scriere peste educativ
modelul dat. Fişe, caiete
3. Figuri geometrice
Forme
geometrice
4. Evaluare finală 1.„Formează mulţimea O1.1 Fişe, Fişe de
obiectelor: mari, mici, exerciţii-joc evaluare
scurte, lungi..!” O1.2
Calificative
2. „Pune in perechi O2.1
elementele mulţimilor!”
„Unde sunt mai O2.2
multe/mai puţine/ etc?”
O3.1
3. „Ce se întâmplă dacă
mai adăugăm/mai O3.2
luăm?” etc

S-ar putea să vă placă și