Sunteți pe pagina 1din 8

An şcolar: 2019 – 2020 Avizat director,

Colegiul Național ,,Anastasescu” prof. :


Disciplina: Matematică
Clasa a XII-a A matematică-informatică Avizat șef catedră,
Nr. săptămâni: 33 Nr. de ore pe săptămână: 4 (2 ore TC + 2 ore CD) prof. :
Profesor: Voicu Laurenţiu
Conform cu programa scolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 5099 / 09.09.2009

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I


ALGEBRĂ

Nr. de
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi ore Săpt. Obs.
Recapitulare (1 oră) ▪ Recapitulare 1 S1
1. Identificarea proprietăţilor operaţiilor cu care ▪ Lege de compoziție internă; tabla operației; 2 S1-S2
este înzestrată o mulţime parte stabilă
2. Evidențierea asemănărilor și a deosebirilor ▪ Asociativitate; comutativitate 2 S2-S3
dintre proprietățile unor operații definite pe ▪ Element neutru; elemente simetrizabile 2 S3-S4
mulțimi diferite ▪ Clase de resturi modulo n 1 S4
3.1. Determinarea si verificarea proprietăţilor ▪ Evaluare 1 S5
structurilor algebrice, inclusiv verificarea ▪ Grup, exemple 2 S5-S6
GRUPURI faptului că o funcţie dată este morfism sau ▪ Reguli de calcul într-un grup 1 S6
(16 ore) izomorfism ▪ Subgrup 1 S7
4. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în calcule ▪ Grupuri finite 1 S7
specifice unei structuri algebrice ▪ Morfisme și izomorfisme de grupuri 2 S8
5. Utilizarea structurilor algebrice în rezolvarea ▪ Evaluare 1 S9
unor probleme de aritmetică
6.1. Transferarea, între structuri izomorfe, a
datelor iniţiale si a rezultatelor, pe baza
proprietăţilor operaţiilor

1
1. Identificarea proprietăţilor operaţiilor cu care ▪ Inel, exemple: inele numerice (ℤ, ℚ, ℝ, ℂ), ℤ𝑛 , 3 S9-S10
este înzestrată o mulţime inele de matrice, inele de funcții reale
2. Evidențierea asemănărilor și a deosebirilor ▪ Reguli de calcul într-un inel 1 S11
dintre proprietățile unor operații definite pe ▪ Corp, exemple: corpuri numerice (ℚ, ℝ, ℂ), 2 S11-S13
mulțimi diferite și dintre calculul polinomial și ℤ𝑝 , p prim
cel cu numere ▪ Morfisme și izomorfisme de inele și corpuri 2 S13-S14
INELE ȘI CORPURI 3.1. Determinarea și verificarea proprietăților ▪ Evaluare 1 S14
(9 ore) structurilor algebrice, inclusiv verificarea
faptului că o funcție dată este morfism sau
izomorfism
4. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în calcule
specifice unei structuri algebrice
6.1. Transferarea, între structuri izomorfe, a
datelor iniţiale și a rezultatelor, pe baza
proprietăţilor operaţiilor
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S12
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă 1 S12
(2 ore)
RECAPITULAREA ŞI ▪ Recapitulare finală 2 S15
CONSOLIDAREA
CUNOŞTINŢELOR
(2 ore)

2
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL al II – lea
ALGEBRĂ

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs.


ore
Recapitulare (1 oră) ▪ Recapitulare 1 S1
1. Identificarea proprietăților operațiilor cu care ▪ Forma algebrică a unui polinom, funcția 2 S1-S2 24.01
este înzestrată o mulțime polinomială asociată liber
2. Evidențierea asemănărilor și a deosebirilor ▪ Adunarea și înmulțirea polinoamelor 2 S2-S3
dintre proprietățile unor operații definite pe ▪ Teorema împărțirii cu rest, împărțirea 2 S3-S4
mulțimi diferite polinoamelor
3.1. Determinarea și verificarea proprietăților ▪ Împărțirea prin X – a. Schema lui Horner 2 S4-S5
structurilor algebrice, inclusiv verificarea ▪ Divizibilitatea polinoamelor. Teorema lui 2 S5-S6
INELE DE faptului că o funcție dată este morfism sau Bèzout
POLINOAME CU izomorfism ▪ C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c. 1 S6
COEFICIENȚI 4. Utilizarea proprietăților operațiilor în calcule ▪ Evaluare 1 S7
ÎNTR-UN CORP specifice unei structuri algebrice ▪ Rădăcini ale polinoamelor 1 S7
COMUTATIV 5.1. Utilizarea structurilor algebrice în rezolvarea ▪ Polinoame ireductibile, descompunerea în 2 S8
(25 ore) unor probleme de aritmetică factori ireductibili în inelul polinoamelor cu
5.2. Determinarea unor polinoame, funcții coeficienți în ℚ, ℝ, ℂ, ℤ𝑝
polinomiale sau ecuații algebrice care verifică ▪ Relațiile lui Viète 3 S9-S10 S10,
condiții date ▪ Ecuații algebrice cu coeficienți în 3 S10 S11
6.1. Transferarea, între structuri izomorfe, a ℤ, ℚ, ℝ, ℂ algebră
datelor inițiale și a rezultatelor, pe baza ▪ Ecuații bipătrate, ecuații reciproce, ecuații 3 S11
proprietăților operațiilor binome
6.2. Modelarea unor situații practice, utilizând ▪ Evaluare 1 S11
noțiunea de polinom sau de ecuație algebrică

3
- dezvoltarea abilităților de comunicare ▪ Rebus matematic 1 S15
- stimularea curioziăţii copiilor prin ▪ Curiozități matematice 1 S15
PROGRAMUL investigarea descoperirilor
- elevii vor învăța noțiuni noi prin intermediul
„Școala Altfel” jocurilor
(2 ore) - elevii vor identifica date si relaţii matematice
şi corelarea lor în funcţie de contextul în care
au fost definite
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S16
SEMESTRIALĂ ▪ Lucrare scrisă 1 S16
(2 ore)
RECAPITULAREA ŞI ▪ Recapitulare finală 9 S12-S14 20, 21.
CONSOLIDAREA ▪ Subiecte structurate, tip bacalaureat 8 S17-S18 04;
CUNOŞTINŢELOR 1.05;
(17 ore) 1.06
libere

4
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL I
ANALIZĂ MATEMATICĂ

Nr. de
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi ore Săpt. Obs.
Recapitulare (1 oră) ▪ Recapitulare 1 S1
1. Identificarea legăturilor dintre o funcție ▪ Recapitulare derivate 1 S1
continuă și derivata sau primitiva acesteia ▪ Probleme care conduc la noțiunea de integrală 1 S2
2. Identificarea unor metode de calcul ale ▪ Primitivele unei funcții. Integrala nedefinită a 1 S2
PRIMITIVE integralelor, prin realizarea unor legături cu unei funcții
(14 ore) reguli de derivare ▪ Proprietăți ale integralei nedefinite 1 S3
6.2. Modelarea comportării unei funcții prin ▪ Primitive uzuale 3 S3-S4
utilizarea primitivelor sale ▪ Integrarea prin părți 3 S5-S6
▪ Integrarea prin schimbare de variabilă 3 S6-S7
▪ Evaluare 1 S8
1. Identificarea legăturilor dintre o funcție ▪ Diviziuni ale unui interval. Sume Riemann, 1 S8
continuă și derivata sau primitiva acesteia interpretarea geometrică
2. Identificarea unor metode de calcul ale ▪ Noțiunea de funcție integrabilă 1 S9
integralelor, prin realizarea unor legături cu ▪ Integrabilitatea funcțiilor continue 1 S9
reguli de derivare ▪ Formula Leibniz-Newton 2 S10
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor ▪ Evaluare 1 S11
INTEGRALA integrale definite ▪ Proprietăți ale integralei definite: liniaritate, 2 S11-S13
DEFINITĂ 4. Explicarea opțiunilor de calcul ale integralelor monotonie, aditivitate în raport cu intervalul de
(11 ore) definite, în scopul optimizării soluțiilor integrare
5. Folosirea proprietăților unei funcții continue ▪ Integrarea prin părți 2 S13-S14
pentru calcularea integralei acesteia pe un ▪ Formule de recurență 1 S14
interval
6.1. Utilizarea proprietăților de monotonie a
integralei în estimarea valorii unei integrale
definite și în probleme cu conținut practic
6.2. Modelarea comportării unei funcții prin
utilizarea primitivelor sale

5
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S12
SEMESTRIALĂ ▪ Discutarea lucrări scrise 1 S12
(2 ore)
RECAPITULAREA ŞI ▪ Recapitulare finală 2 S15
CONSOLIDAREA
CUNOŞTINŢELOR
(2 ore)

6
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – SEMESTRUL AL II-LEA
ANALIZĂ MATEMATICĂ

Nr. de
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi ore Săpt. Obs.
1. Identificarea legăturilor dintre o funcție ▪ Integrarea prin schimbare de variabilă 2 S1
continuă și derivata sau primitiva acesteia ▪ Integrarea funcțiilor raționale simple 1 S2 24.01
2. Identificarea unor metode de calcul ale ▪ Descompunerea funcțiilor raționale în funcții 1 S3 liber
integralelor, prin realizarea unor legături cu raționale simple
reguli de derivare ▪ Calcularea integralelor funcțiilor raționale prin 2 S3-S4
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor metoda descompunerii în fracții simple
INTEGRALA integrale definite ▪ Evaluare 1 S4
DEFINITĂ 4. Explicarea opțiunilor de calcul ale integralelor ▪ Teorema de medie, interpretare geometrică 1 S5
(10 ore) definite, în scopul optimizării soluțiilor ▪ Teorema de existență a primitivelor unei funcții 1 S5
5. Folosirea proprietăților unei funcții continue continue
pentru calcularea integralei acesteia pe un ▪ Evaluare 1 S6
interval
6.1. Utilizarea proprietăților de monotonie a
integralei în estimarea valorii unei integrale
definite și în probleme cu conținut practic
6.2. Modelarea comportării unei funcții prin
utilizarea primitivelor sale
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor ▪ Aria unei suprafețe plane 2 S6-S7
integrale definite ▪ Volumul unui corp de rotație 2 S7-S8
4. Explicarea opțiunilor de calcul ale integralelor ▪ Calculul unor limite de șiruri folosind integrala 2 S8-S9
APLICAȚII ALE definite, în scopul optimizării soluțiilor definită
INTEGRALEI 5. Folosirea proprietăților unei funcții continue ▪ Evaluare 1 S9
DEFINITE pentru calcularea integralei acesteia pe un S10,
(7 ore) interval S11
6.1. Utilizarea proprietăților de monotonie a algebră
integralei în estimarea valorii unei integrale
definite și în probleme cu conținut practic

7
- elevii vor învăța noțiuni noi prin intermediul ▪ Matematica distractivă 1 S15
jocurilor ▪ Concursul de matematică „Prietenii 1 S15
PROGRAMUL - dezvoltarea abilităților de comunicare matematicii”
- să dobândească cunoştinţe noi
„Școala Altfel” - implicarea elevilor din școală care au
(2 ore) înclinații spre „limba” matematică şi limbile
moderne într-o competiţie plină de farmec dar
şi de fair-play
LUCRARE SCRISĂ ▪ Pregătirea lucrării scrise 1 S16
SEMESTRIALĂ ▪ Discutarea lucrări scrise 1 S16
(2 ore)
RECAPITULAREA ŞI ▪ Recapitulare finală 9 S12-S14 20, 21.
CONSOLIDAREA ▪ Subiecte structurate, tip bacalaureat 8 S17-S18 04;
CUNOŞTINŢELOR 1.05;
(17 ore) 1.06
libere