Sunteți pe pagina 1din 1

1 of 23 Trusted by over 1 million members

   Search document 

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor  


A. Cadrul general 
Geto-dacii, sunt ramura nordică a tracilor, ocupând spaţiul dintre Dunăre, Tisa şi Nistru, termenul de geţi fiind folosit de greci  şi
cel de daci de către romani.  Social au la bază obştea rurală împărţită între nobili/ tarabostes şi popor de rând / comatii , organizarea
tribală fiind concentrată în jurul unei aşezări fortificate semiurbane numită dava. Ocupaţiile de bază erau agricultura, viticultura,
păstoritul şi mineritul, religia era politeistă de tip chtoniano -uranian în frunte cu Zamolxes, civilizaţia materială fiind ceea a epocii
fierului de tip La Tene. Primul stat dac este realizată de către Burebista (82 -44 î.Hr), prin unificarea triburilor locale dacice,
 înlăturarea pericolului celtic din vest(60 î.Hr) şi supunerea cetăţilor greceşti pontice(55 î.Hr). Statul se întinde de la Carpaţii Nordici l a
Munţii Balcani şi de la Morava şi Dunărea Mijlocie până la Marea Neagră şi Bug. Burebista încearcă să sprijine pe Pompei cont ra lui
Cezar, iar după victoria ultimului conflictul e amânat de asasinarea celor doi lideri în 44 î.Hr. Statul se destramă şi se menţine doar în
Transilvania sub conducerea lui Deceneu, Comosicus, Coryllus, Scorillo, Duras-Diurpaneus  şi este refăcut sub Deceb al(87-106).
Hărţuielile dacice deschid ciclul conficlelor daco - romane(86-106) iniţiate de Decebal cu înpăraţii Domiţian şi Traian. După pacea de
compromis din 89, în urma războaielor din 101 -102 şi 105-106, Traian cucereşte Dacia şi o transformă în provincie romană.  
B. Formarea limbii române 
B.1.Etnogeneza românească este parte a etnogenezei popoarelor romanice şi a limbilor neolatine, având următoarele etape:
familiarizarea lumii geto-dace cu civilizaţia materială şi spirituală romană în secolele I î.Hr. –  I d.Hr; cucerirea Daciei care aduce după
sine un proces de colonizare, urbanizare şi de impunere a sistemului politic, economic şi militar romam; epoca romană în Daci a(106-
275), marcat de romanizarea băştinaşilor prin intermediul armatei, administraţiei,  justiţiei, şcolilor, religiei, oraşelor, vieţii
economice, limbii, veteranilor şi coloniştilor; epoca migraţiilor timpurii(sec.III -VIII) în care pe fondul părăsirii provinciei de romani,
are loc o ruralizare şi decădere economică, dar se produce asimilarea migratorilor de băştinaşii daco -romani; asimilarea slavilor şi
organizarea în forme autohtone începând cu obştile, ţările, cnezatele şi voievodatele de vale, concomitent cu apariţia băştinaşilor în
cronicile de secol VII-XI sub denumirile antice de daci şi cele de tip slavo-german de vlahi cu variantele sale de walah, olah, ulakes,
voloch.; unitatea romanică şi creştină a apariţiei poporului român, influenţat în evoluţia sa lingvistică, religioasă şi social -politică de