Sunteți pe pagina 1din 16

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr.

3 (37), 2015

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale /


Moldavian Journal of International Law and International Relations /
Молдавский журнал международного права и международных отношений

2015, Issue 3, Volume 37, Pages 96-111.


ISSN 1857-1999
Submitted: 16. 07. 2015 | Accepted: 15.08. 2015 | Published: 07.10. 2015

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
THE SCIENTIFIC COMMUNICATIONS
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNEA DE PRUNCUCIDERE

CRIMINAL LIABILITY FOR INFANTICIDE

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТОУБИЙСТВО

PRODAN Svetlana / PRODAN Svetlana / ПРОДАН Светлана*

REZUMAT:
RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNEA DE PRUNCUCIDERE

În ultimul timp în contextul reformei judiciare şi de drept legislaţia penală a cunoscut transformări
substanţiale impuse de relaţiile sociale şi economice, precum şi tendinţa de ajustare a legislaţiei la principiile şi
normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional unor standarde general recunoscute.
Orice acţiune îndreptată împotriva acestor valori supreme este sancţionată de către legea penală, indiferent
de modul în care aceasta se materializează.
E de menţionat că construcţia normei precedente (art. 92 din Codul penal din 24.03.1961) nu era una
reuşită, fiindcă atitudinea mai blândă a legiuitorului faţă de mama care şi-a omorât copilul era condiţionată în
exclusivitate de timpul săvârşirii infracţiunii - soluţie, în opinia noastră, incorectă. Mai mult, utilizarea noţiunii
„cu premeditare” în nici un caz nu putea justifica comportamentul criminal al mamei sau atenua răspunderea
pentru el; invers, ea trebuia să agraveze răspunderea penală pentru uciderea copilului nou-născut, legiuitorul
urmând să aprecieze fapta ca omor intenţionat cu circumstanţe agravante. Procesul de reformare a legislaţiei
penale în Republica Moldova a trezit în mod inevitabil interesul de a studia doctrina penală şi practica judiciară
în ceea ce priveşte problema aprecierii juridico-penale a faptelor de ucidere a copiilor nou-născuţi.

Cuvinte cheiei: familie, naștere, timp, tulburări ,inresponsabilitate, pedeapsă, stare.

JEL Classification: K33, K41, F55.


CZU: 341.64, 341.1, 341.645.5.

ABSTRACT:
CRIMINAL LIABILITY FOR INFANTICIDE

During the last period of time, in the context of judicial and legal reform the criminal legislation has
undergone significant transformations imposed by social and economic relations, as well as the tendency of
adjustment of the legislation to the universally recognized principles and norms of international law standards.
Any action pointed against the supreme values is punishable by criminal law, regardless of how it is
materialized. It should be mentioned that the construction of the previous norm (article 92 of the Criminal Code
of 24.03.1961) was not a success because the gentle legislator attitude towards the mother who killed her child

*
PRODAN Svetlana – Doctor în drept, lector universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova (Chișinău,
Republica Moldova); / PRODAN Svetlana – PhD in law, lecturer, University of European Studies of Moldova (Kishinev,
The Republic of Moldova); / ПРОДАН Светлана – Кандидат юридических наук, преподаватель, Европейский
университет Молдовы (Кишинев, Республика Молдова).
96 RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

was subject exclusively by the time of offense committing - solution, in our opinion, incorrect. Moreover, the use
of the term „premeditated” in no case could justify the criminal behaviour of the mother or mitigate the liability
for it. Conversely it should aggravate criminal liability for killing newborn baby; the legislator will appreciate
that premeditated murder with aggravating circumstances. The reform process of the criminal law in the
Republic of Moldova inevitably aroused interest in studying criminal doctrine and judicial practice regarding
criminal-law issue of assessing the facts of killing newborns.

Keywords: family, birth, time, trouble, irresponsibility, penalty, condition.

JEL Classification: K33, K41, F55.

РЕЗЮМЕ:
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТОУБИЙСТВО

В последнее время в свете судебно-правовой реформы уголовное законодательство претерпело


существенные изменения, навязанные как социально-экономическими отношениями, так и стремлением
привести законодательство в соответствие с единогласно признанными принципами и нормами
международного права общепризнанным стандартам.
Любое действие, направленное против этих высших ценностей, наказуемо уголовным правом,
независимо от способа его материализации.
Следует отметить, что построение предшествующей нормы (ст. 92 Уголовного кодекса от
24.03.1961) не было успешным ввиду того, что более мягкое отношение законодательной власти к
матери, убившей своего ребёнка, было обусловлено исключительным образом временем совершения
преступления – по нашему мнению, неверное решение. Более того, использование понятия
«преднамеренно» никоим образом не может оправдать криминальное поведение матери или смягчить
меру наказания за его совершение; наоборот, это должно было усугубить уголовную ответственность
за убийство новорожденного ребёнка, а законодательной власти следовало бы расценивать деяние как
преднамеренное убийство с отягчающими обстоятельствами. Процесс реформирования уголовного
законодательства в Республике Молдова неизбежно пробудил интерес к изучению уголовной доктрины
и судебной практики в том, что касается вопроса уголовно-правовой оценки актов убийства
новорожденных детей.

Ключевые слова: семья, рождение, время, волнения, безответственность, наказание, состояние.

JEL Classification: K33, K41, F55.


УДК: 341.64, 341.1, 341.645.5.

În Declaraţia Universală a Drepturilor integritatea fizică şi psihică a persoanei.2


Omului, adoptată de către Adunarea Generală a Orice acţiune nejustificată îndreptată
ONU la 10.12.1948, e stipulat, printre altele, că împotriva acestor valori este sancţionată de către
„toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în legea penală. Sub acoperirea legii penale este
demnitate şi drepturi; orice fiinţă umană are pusă şi viaţa noului-născut.
dreptul la viaţă, la libertatea şi securitatea Pruncuciderea, ca problemă socială a apărut
persoanei sale...”.1 cu mult timp în urmă. Ea reprezintă una dintre
La fel, Constituţia Republicii Moldova, acele infracţiuni căreia, în diferite epoci, i s-au
adoptată la 29 iulie 1994, acordă o deosebită dat variate aprecieri atât din punctul de vedere al
importanţă ocrotirii acestor valori universale, moravurilor, cât şi al legilor.
statuând şi garantând dreptul la viaţă, la Această infracţiune era răspândită în toate
culturile şi civilizaţiile antice pe care le
cunoaştem, inclusiv în Grecia şi Roma Antică, în
India, China şi Japonia.
1
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. În:
2
Drepturile Omului, principalele instrumente cu caracter Constituţia Republicii Moldova, adoptată la
universal la care Republica Moldova este parte. Chişinău: 24.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
Garuda Art, 1998, p. 10. 1994, nr. l.
http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) 97
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

Săvârşirea pruncuciderilor avea diferite omor săvârşit în circumstanţe agravante.


manifestări. Una dintre cele mai cunoscute forme Există opinii, potrivit cărora tulburările
ale pruncuciderii era aducerea nou-născutului în pricinuite de naştere trebuie să ducă la
calitate de sacrificiu forţelor supranaturale şi diminuarea discernământului, deoarece acestea
divinităţilor. După cum e ştiut, omorurile de gen acţionează asupra conştiinţei şi voinţei femeii,
ritual erau frecvente în Cartagina. însă, în multe alterându-le. O astfel de abordare întâlnim în
societăţi se săvârşeau aşa-numitele omoruri dispoziţia art. 147 din Codul penal al Republicii
„simple” ale nou-născuţilor, sacrificiul copiilor Moldova. E de menţionat că o asemenea
fiind considerat act oribil. abordare conduce la două concluzii: că
Majoritatea savanţilor au evidenţiat drept tulburările psihice provocate de actul naşterii
cauză principală a comiterii pruncuciderilor trebuie să aibă o anumită intensitate (pentru a
factorul economic. Dovadă poate servi faptul că produce o îngustare a câmpului conştiinţei) şi că
acest fenomen se întâlnea cel mai des în cadrul infracţiunea de pruncucidere nu poate fi comisă
familiilor cu mulţi copii, părinţii neavând cu discernământ păstrat.
posibilitatea să întreţină un nou membru al Aşadar, legea penală a Republicii Moldova
familiei. din 18 aprilie 2002, revizuind formula
Pe lângă factorul economic, drept cauză a precedentă, a specificat clar existenţa unei stări
pruncuciderii unii autori numesc şi controlul din psihice sau fizice deosebite însoţite de
partea statului asupra natalităţii. diminuarea discernământului. Conform art. 147
Motivele ce determinau uciderea fetelor erau al CP RM, pruncuciderea este definită ca
mai multe, dar în special pentru faptul că acestea „omorul copilului nou-născut, săvârşit în timpul
nu pot transmite din generaţie în generaţie naşterii sau imediat după naştere de către mama
numele de familie, fiind totodată considerate care se află într-o stare de tulburare fizică sau
inutile pe timp de război şi mai slabe pentru psihică, cu diminuarea discernământului, cauzată
muncile agricole. de naştere; fapta se pedepseşte cu închisoare de la
Până la adoptarea, la 24.03.1961, a Codului 3 la 7 ani”.4
penal al RSS Moldoveneşti, pe teritoriul actual al Considerăm că este un pas corect, deoarece
Republicii Moldova se aplica Codul penal al RSS prezenţa anume a acestei stări trebuie luată în
Ucrainene din 1927. Cu intrarea ulterioară în consideraţie la încadrarea juridică a uciderii
vigoare a Codului penal al RSS Moldoveneşti din copilului nou-născut.
24.03.1961 răspunderea penală pentru uciderea Pruncuciderea este prezentă ca infracţiune
noului-născut survenea potrivit art. 92 şi era distinctă în majoritatea legislaţiilor penale
definită ca „omorul pruncului săvârşit cu europene, însă definirea ei variază în limite largi.
premeditare de către mamă în timpul naşterii sau în Codul penal francez se stabileşte limita
imediat după naşterea lui”, pedeapsa pentru care temporală în care poate fi încadrată
era privaţiunea de liberate până la trei ani sau pruncuciderea - în primele 3 zile după naştere. în
amenda în mărime de până la o sută de salarii legea penală spaniolă se prevede că „mama care,
minime.3 pentru a evita dezonoarea, îşi ucide copilul său
După părerea noastră, structura acestei norme mai mic de 3 zile, se condamnă cu pedeapsa
penale nu era una reuşită, deoarece atitudinea mai închisorii minore”. în Austria pedepsele au fost
blândă a legiuitorului faţă de mamă era diferenţiate în raport cu starea civilă a femeii
condiţionată în exclusivitate de limitele (căsătorită, necăsătorită), precum şi cu aspectul
temporale în cadrul cărora a fost săvârşită comisiv sau omisiv al faptei. în Italia şi Ungaria
infracţiunea - soluţie, în opinia noastră, incorectă. pedeapsa variază în funcţie de situaţia de copil
Mai mult, termenul „cu premeditare” în nici un legitim sau nelegitim. Codul penal belgian
caz nu putea justifica comportamentul criminal al stabileşte drept criteriu producerea faptei în
mamei, ci, invers, ar fi trebuit să agraveze momentul naşterii sau imediat după ea. în
răspunderea penală pentru uciderea copilului nou Germania fapta este definită astfel: „Mama care
- născut, legiuitorul urmând să aprecieze fapta ca îşi ucide nou - născutul imediat după naştere sau

3 4
Codul Penal al Republicii Moldova din 24 martie Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18
1961. În: Veştile R.S.S.M., 1961, nr. 10. Chişinău: Cuant, aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1997, p. 58. 2002, nr.128-129, nr.134. Chişinău: Cartier, 2002, p. 104.
98 RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

cât timp se află sub influenţa actului de naştere”.5 celei judiciare arată că, în majoritatea cazurilor,
La omoruri se referă: omorul intenţionat fără această infracţiune se săvârşeşte cu premeditare,
circumstanţe agravante şi atenuante (alin. (1) art. când mama se pregăteşte din timp pentru a se
145 CP RM); omorul intenţionat săvârşit în izbăvi de copilul nedorit, în care scop aceasta
circumstanţe agravante (alin. (2) art.145 CP ascunde sarcina. în asemenea împrejurări, ar fi
RM); omorul săvârşit în circumstanţe deosebit de greşit să calificăm pruncuciderea ca omor al
agravante (alin. (3) art. 145); omorul săvârşit în copilului nou-născut în circumstanţe atenuante.
circumstanţe atenuante (art. 146, 147, 148 CP Indiscutabil, motivele în aceste cazuri sunt
RM). Termenul „lipsirea de viaţă din josnice, egoiste, iar uneori poartă un caracter de
imprudenţă” a substituit noţiunea de „omor din cupiditate”.8
imprudenţă” fapt, după părerea noastră, Totodată, trebuie să ţinem cont de faptul că
binevenit. pruncuciderea reprezintă o componenţă specială
E de menţionat că pruncuciderea se a omorului, săvârşit în condiţii deosebite, care
încadrează în lista omorurilor cu circumstanţe justifică atenuarea răspunderii pentru infracţiunea
atenuante. După părerea noastră, pruncuciderea analizată.
reprezintă o infracţiune de sine stătătoare cu un O abordare specifică a noţiunii de
conţinut propriu şi, ca urmare, trebuie tratată cu o pruncucidere putem întâlni în doctrina penală a
atenţie deosebită. Dar, totodată, este dificil a altor state, în particular a celor din familia
analiza această infracţiune în lipsa cărora dreptului comun (SUA, Marea Britanie,
precizări legislative privind săvârşirea Australia, Canada). Cauzarea morţii unui copil în
infracţiunilor contra vieţii. Aşadar, legislaţia mod intenţionat este apreciată ca „infanticid”.
penală a Republicii Moldova nu conţine o Termenul de pruncucidere are o semnificaţie mai
definiţie legală a omorului; aceasta spre restrânsă decât termenul „infanticid”. Infanticidul
deosebire de Codul penal al Federaţiei Ruse, (lat. „infans, -antis” - copil şi lat. „caedere” - a
unde în art.105 este formulată definiţia legislativă omorî) se referă, în general, la fapta de ucidere a
a noţiunii de omor: cauzarea morţii unei alte unui copil şi este considerat în legislaţiile penale
persoane în mod intenţionat.11 Codul penal al moderne ca o formă a omorului săvârşit în
Ucrainei, adoptat la 5 aprilie 2001, la fel prevede circumstanţe agravante.
definiţia omorului în alin. 1) art. 115, ca Autorii de peste hotare deosebesc două
„cauzarea intenţionată a morţii unei alte varietăţi principale ale infanticidului:
persoane”.6 1. Neonaticidul (din engl.: „neonate” - nou-
În cadrul analizei subiectului dat, considerăm născutul, lat. „caedere” - a omorî) - cauzarea
necesar a elucida părerile savanţilor care neagă morţii unui copil nou-născut în decurs de 24 de
necesitatea separării infracţiunii de pruncucidere ore după naşterea lui de către mamă.
într-o componenţă de sine stătătoare.7 2. Filicidul (engl.: „filicide”) - cauzarea
S.V. Borodin consemnează că, într-adevăr, în morţii copilului de către unul din părinţii lui (de
calitate de temei pentru separarea pruncuciderii regulă, de către mamă) după expirarea
într-o componenţă de infracţiune de sine termenului de 24 de ore din momentul naşterii.19
stătătoare serveşte starea dificilă în care deseori Neonaticidul se referă la suprimarea vieţii nu
se află mama în timpul naşterii. Anume starea a oricărui copil, ci numai la uciderea copilului
psihofizică sus-menţionată se recunoaşte în nou-născut săvârşită de către mama lui în primele
calitate de circumstanţă atenuantă în cazurile de 24 de ore după naştere datorită unei tulburări
pruncucidere. „Aceasta e corect - scrie S.V. psihice cauzate de naştere. Este de remarcat că
Borodin - dar, totodată, e necesar a menţiona că acolo unde termenul de „pruncucidere” nu îşi
nu orice pruncucidere se săvârşeşte în asemenea găseşte un corespondent direct, pentru
circumstanţe; studierea practicii de anchetă şi a determinarea acestei fapte se foloseşte frecvent
termenul de infanticid.
5
Jung H., Ardeleanu M. Op. cit., p. 166. Fapta denumită „pruncucidere” este
6
Уголовный Кодекс Украины. Комментарий / Под incriminată în legislaţiile penale ca o formă
редакцией Ю.А. Кармазина, Е.Л. Стрельцова. Харьков:
Одиссей, 2002, с. 275. atenuată a omorului şi constituie fie o infracţiune
7
Бородин С.В. Квалификация убийств по de sine stătătoare cu denumire proprie şi cu
действующему законодательству. М.: Юридическая
8
литература, 1966, с. 114. Бородин С.В. Op. cit., 115.
http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) 99
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

conţinut normativ specific propriu, fie o variantă constă în starea lui fizică, în starea şi funcţionarea
atenuantă a infanticidului.9 corpului şi a organelor lui. Anume în aceasta se
Această atenuare este determinată de existenţa exprimă esenţa corporală, naturală a omului.
anumitor stări psihofiziologice provocate de Esenţa laturii sociale este reprezentată de
naştere, care, fără a echivala cu o stare de caracteristica socială a omului: nivelul de studii,
inconştienţă şi deci fără a exclude capacitatea genul de activitate, locul de trai şi de muncă,
psihică a făptuitoarei de a conştientiza caracterul starea familială, comportamentul social.
ilicit al faptei sale, sunt de natură să justifice într- Suntem de acord cu autorii S. Brânză şi V.
o anumită măsură fapta de ucidere a copilului Stati, care menţionează în acest context că
nou-născut săvârşită de către mama lui. conţinutul categoriei „om” include atât aspectul
Recunoscând existenţa unor asemenea stări, social, cât şi cel biologic, pe când „persoana”
legiuitorul a sancţionat mai atenuat, în raport cu este o categorie doar socială.10
omorul, o astfel de faptă. Viaţa fiecărei persoane este ocrotită în
În cazul pruncuciderii, mama, devenită pradă societate într-o măsură egală. Cu toate acestea,
a unei tulburări specifice pricinuite de naştere viaţa nou-născutului este evidenţiată de către
(aşa-numita febră puerperală), nu are o capacitate legiuitor, iar atentarea asupra acesteia formează o
deplină de a-şi da seama de caracterul actului său infracţiune de sine stătătoare.
şi de a fi stăpână pe acţiunile sale, astfel încât Ocrotirea juridico-penală a vieţii omeneşti se
poate să comită o faptă de suprimare a vieţii realizează independent de vârsta şi de calităţile
copilului nou-născut. fizice sau morale ale persoanei. Viaţa fiecărui
După părerea noastră, un interes sporit pentru om: fie grav bolnav, fie dement, indiferent de
cercetarea naturii juridice şi dezvăluirea starea sănătăţii şi a capacităţii vitale, este ocrotită
trăsăturilor specifice ale pruncuciderii reprezintă de lege. Profesorul N.S. Taganţev, jurist rus
anume noţiunea de „neonaticid”, fiind una reuşită prerevoluţionar, scria că dreptul de a trăi o oră
şi corectă din punct de vedere etimologic. Anume este tot atât de sacru ca şi dreptul de a trăi 80 de
noţiunea de „neonaticid” redă adecvat conţinutul ani. în cazul săvârşirii omorului este imposibil a
faptei de ucidere a copilului nou-născut în timpul recupera dauna cauzată. Consecinţele sunt
naşterii sau imediat după naştere, săvârşite de ireversibile; totodată, se pricinuieşte o daună
către mama aflată într-o stare de tulburare fizică morală, o traumă sufletească profundă celor
sau psihică, cauzată de naştere, cu diminuarea apropiaţi (citat după: Aşitov Z. O.).11
discernământului. Aşadar, ne pronunţăm pentru Anume de aceea majoritatea savanţilor
substituirea denumirii articolului 147 CP RM penalişti consideră că noţiunea „obiect juridic
„Pruncuciderea” cu cea de „Neonaticid”. special al pruncuciderii” este mai îngustă decât
Relaţiile sociale, care sunt obiective conform noţiunea „obiect juridic special al omorului”.
esenţei lor, evoluează în dreptul penal în calitate Astfel, autorii O. Pogodin şi A. Taibakov sunt de
de latură calitativă: fie ca suport al valorilor părere că „în calitate de obiect juridic special al
sociale pozitive şi, de aceea, protejate împotriva pruncuciderii evoluează viaţa copilului nou-
infracţiunilor, fie ca fenomene apreciate negativ născut.12 Aceeaşi opinie este împărtăşită de
şi anihilate cu contribuţia dreptului penal. Octavian Loghin şi Tudorel Toader.13
În cadrul cercetării problemei ce ţine de Reieşind din cele expuse, obiectul juridic
determinarea obiectului infracţiunii de special al omorului îl constituie, în opinia noastră,
pruncucidere, considerăm necesară efectuarea
analizei profunde a noţiunilor „om”, „persoană”, 10
„personalitate”. Brânză Sergiu, Stati Vitalie. Omorul pruncului de
către mamă: răspundere şi pedeapsă penală. În: Avocatul
Una dintre valorile supreme garantate de Poporului. 2000, nr. 7-9, p. 31-41; continuare: 2000, nr. 10-
Constituţie şi ocrotite de normele dreptului penal 12, p. 34.
este omul, drepturile şi libertăţile lui. în om 11
Гырла Лилия. Детоубийство: уголовно-правовая и
trebuie să deosebim două laturi: latura biologică криминологическая характеристика. Монография.
şi latura socială. Esenţa laturii biologice a omului Кишинэу: ИПЦ МолдГУ, 2004, с. 75.
12
Погодин О., Тайбаков А. Убийство матерью
новорожденного ребенка. B: Законность. 1997, №5, с.
9
Boroi Alexandru. Pruncuciderea şi uciderea din culpă. 16.
13
Bucureşti: Ministerul de Interne, Academia de Poliţie Manual de Drept penal. Partea Generală / prof. univ.,
„Alexandru Ion Cuza”, 1992, p. 18. dr. Costica Bulai. Timişoara: ALL, 1997, p. 97.
100 RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

viaţa omului care este ocrotită într-o măsură După părerea noastră, ultima poziţie este mai
egală indiferent de particularităţile fiziologice sau corectă din următoarele considerente:
sociale ale persoanei. în calitate de obiect a) viaţa copilului nou-născut se consideră
material al omorului poate fi recunoscut corpul începută din momentul declanşării naşterii
fiinţei care la momentul comiterii infracţiunii era fiziologice, fapt despre care ne mărturiseşte clar
în viaţă. Totodată, obiectul juridic special al dispoziţia articolului 147 CP RM „în timpul
pruncuciderii îl constituie viaţa copilului nou- naşterii sau imediat după naştere”;
născut, iar obiectul material al pruncuciderii îl b) dacă am susţine teza, că viaţa omului
formează corpul copilului nou-născut. apare din momentul separării copilului de la
Conform opiniei lui A. Boroi, pruncuciderea corpul mamei, aceasta ar conduce, în primul
are ca obiect material corpul copilului nou- rând, la încălcarea dreptului la viaţă al copilului
născut, deoarece anume asupra acestuia se care deja se naşte, în al doilea rând, ar încălca în
exercită nemijlocit activitatea de ucidere. Toate mod vădit norma juridico-penală indicată mai
dezvoltările anterioare referitoare la corpul sus.
persoanei umane ca obiect material al infracţiunii În încheiere, analizând un şir întreg de
conta vieţii sunt valabile şi în cazul copilului nou- concepte şi definiţii privind aprecierea
născut.14 momentului de debut al vieţii umane şi
În doctrina penală nu există o părere unitară viabilitatea victimei în caz de omor, am sintetizat
despre limita raţională care ar corespunde pe unele concluzii: obiectul juridic special al
deplin semnelor fiziologice ale începutului vieţii omorului îl constituie viaţa omului care este
şi care, concomitent, ar fi admisibilă şi acceptată ocrotită într-o măsură egală indiferent de
de jurişti pentru a stabili într-un anume caz particularităţile fiziologice sau sociale ale
concret dacă a avut loc un omor sau nimicirea persoanei; obiectul juridic special al
fătului (avort). pruncuciderii îl constituie viaţa copilului nou-
Aşadar, unii autori susţin că trebuie luat în născut, iar obiectul material al pruncuciderii îl
consideraţie criteriul separării copilului de corpul formează corpul copilului nou-născut; în calitate
mamei sau al respiraţiei copilului15, în timp ce de obiect material al omorului poate fi recunoscut
alţii consideră că momentul de început al vieţii numai corpul fiinţei care la momentul comiterii
fiinţei umane îl constituie perioada cuprinsă între infracţiunii este în viaţă.
declanşarea procesului naşterii şi naşterea Victima infracţiunii de pruncucidere este nou-
propriu-zisă.16 Deşi copilul încă nu are existenţă născutul şi nu orişicare ci fătul născut de
extrauterină, el este fiziologic independent, deci subiectul acestei infracţiuni.
actul de ucidere îndreptat împotriva lui constituie Nou-născuţii sunt neputincioşi şi slabi, deci nu
ca atare fapta de omor.17 pot să se apere împotriva atingerilor infracţionale
L. Gîrla consideră însă că viaţa apare mai aduse vieţii şi sănătăţii lor. Anume din această
devreme, de aceea ea trebuie ocrotită de legea cauză dreptul la viaţă şi sănătate se răsfrânge
penală nu numai după separarea fătului de la asupra tuturor copiilor, indiferent de sex, rasă şi
corpul mamei, dar şi în procesul naşterii propriu- origine socială. Coranul a interzis strict
zise. Anume din aceste considerente uciderea pruncuciderile larg răspândite în Arabia păgână
intenţionată a pruncului în moment nașterii preislamică. Unul dintre cele mai mari păcate se
constituie omor. considera omorul copiilor de către părinţi din
teama acestora că vor fi nevoiţi să împarte cu ei
14
bucata de pâine. Acest obicei inuman se aplica
Boroi Alexandru. Infracţiuni contra vieţii. Bucureşti: faţă de fetiţele nou-născute, a căror naştere
ALL BECK, 1999, p. 156.
15
Красиков A.H. Уголовно-правовая охрана прав и însemna pentru părinţi ruşine şi dezonoare.
свобод человека в России. Саратов: Полиграфист, 1996, Totodată, e de menţionat că, ulterior, în
с. 44. legislaţiile multor state lipsirea ilegală de viaţă a
16
Гырла Л. Уголовно-правовой анализ noului-născut de către mamă se considera secole
детоубийства согласно действующему la rând ca omor săvârşit în circumstanţe
законодательству Республики Молдова. B: Закон и
жизнь. 2004, № 10, с. 47. agravante.
17
Уголовное право. Часть Особенная: Учебник / Conţinutul laturii obiective a pruncuciderii se
Под редакцией д.ю.н., проф. В.Н. Кудрявцева и д.ю.н., stabileşte, în primul rând, prin acţiunile sau
проф. A.B. Наумова. М.: Юрист, 1999, с. 29.
http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) 101
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

inacţiunile mamei îndreptate spre cauzarea morţii inculpatei G.A. de la art. 92 la alin. (2) art. 114
copilului; în al doilea rând, prin rezultatul produs CP RM?6
(survenirea morţii copilului nou-născut); în al După părerea noastră, instanţa de judecată a
treilea rând, prin legătură cauzală dintre fapta calificat incorect inacţiunea inculpatei G.A.,
socialmente periculoasă şi consecinţe şi, în cele deoarece principiul în baza căruia pruncuciderea
din urmă, ţinându-se cont de timpul săvârşirii poate fi delimitată de lăsarea în primejdie constă
pruncuciderii. nu în modul cauzării morţii copilului nou-născut
Latura obiectivă a pruncuciderii poate fi (activă sau pasivă), ci în intenţia făptuitoarei.
realizată atât prin acţiuni - de ucidere exercitate Considerăm că împrejurările cauzei
asupra victimei, prin orice mijloace, apte a demonstrează direct şi clar că G.A. nu a avut
suprima viaţa acesteia (sufocare, sugrumare etc.), intenţia să-i păstreze copilului viaţa. Totodată,
cât şi prin inacţiune - omisiunea îndeplinirii unor acţiunile concubinului trebuie apreciate drept
acte de importanţă vitală pentru copil, cum ar fi omor intenţionat cu circumstanţe agravante.
refuzul de a alăpta copilul, lăsarea în frig, Problema dată a fost examinată de către A.
abandonarea copilului într-un loc sau mod care îl Pădure.18 Studiului au fost supuse toate
expune la moarte, acte pe care mama avea informaţiile existente în rapoartele de examinare,
obligaţia legală să le îndeplinească. în special cele cuprinse în expertiza medico-
Pruncuciderea, săvârşită prin lăsarea noului- legală a cadavrelor de nou-născuţi, de copii şi
născut în împrejurări periculoase pentru viaţă, adolescenţi până la 18 ani autopsiate în Secţia
trebuie deosebită de lăsarea în primejdie a Tanatologică a Centrului de Medicină Legală din
noului-născut, ultima faptă fiind calificată mun. Chişinău în perioada anilor 1980-1999.
conform art. 163 CP RM. Delimitarea între La săvârşirea pruncuciderii active au fost
aceste două componenţe se face, înainte de toate, alese următoarele modalităţi:
potrivit criteriilor obiective: în cazul lăsării în 1) Asfixiile mecanice - 52,22% din numărul
primejdie, mama doreşte să scape de copil, fără total de infanticid, sau 74,60% din numărul total
însă a-1 priva de viaţă; pe de altă parte, lăsarea de pruncucideri active, dintre care:
noului-născut în pădure sau în câmp, departe de a) strangulare cu laţul - 40,42%;
locurile animate şi căile de circulaţie vorbeşte b) sufocare - 19,15 %;
clar despre prezenţa intenţiei de omor. Aşadar, c) sugrumare cu mâinile - 17,03%;
timpul, locul, circumstanţele în care a fost găsit d) submersie - 12,76%;
copilul ajută la calificarea corectă a faptei. e) obstrucţia căilor respiratorii cu corpuri
Drept exemplu poate servi următorul caz din străine (căluşuri) - 10,64%.
practica judiciară a Republicii Moldova (Dosarul 2) Cauzarea leziunilor corporale cu obiecte
nr. 1 -620/2002 (intentat la 22.04.2002) sect. contondente - 14,44% din cazurile de infanticid,
Botanica, mun. Chişinău. Sentinţa din dintre care 20,63% din numărul de pruncucideri
30.06.2002 în baza art. 114 alin. (2) CP RM din active (traume în regiunea capului,
1961): Pe data de 12 aprilie 2002, G.A. a născut craniocerebrale);
în baia apartamentului un copil de sex feminin şi 3) Cauzarea leziunilor corporale cu obiecte
l-a lăsat intenţionat să moară într-un lighean, ascuţite - 3,34% din numărul total de
fiind asistată de concubinul ei M.M. pruncucideri, dintre care 4,77% - pruncuciderile
Dosarul penal a fost intentat în baza art. 92 active (traume în regiunea gâtului, lezarea vaselor
CP RM - omorul pruncului săvârşit cu mari şi a organelor cervicale, hemoragii acute
premeditare de către mamă. Conform rezultatelor provocând moartea).
expertizei medico-legale, copilul a trăit nu mai în 10% din cazuri s-a înregistrat folosirea a
puţin de 12 ore, iar moartea a survenit în urma două şi chiar a trei modalităţi de pruncucidere
hipotermiei. In şedinţa de judecată, acuzatorul de activă.
stat a propus ca fapta comisă să fie recalificată
potrivit alin. (2) art. 114 CP RM (lăsarea în 18
primejdie), din motivul că copilul a decedat nu în Pădure Andrei. Infracţiunile îndreptate împotriva
sănătăţii, demnităţii şi vieţii copiilor şi adolescenţilor
urma cărora acţiuni violente, ci din cauza (Etiopatogenia, particularităţile medico-legale şi aspecte
hipotermiei. Instanţa de judecată a admis sociale). Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe medicale.
demersul procurorului modificând învinuirea Chişinău: Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae
Testemiţanu”, 2003, p. 16.
102 RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

Abandonarea este mai mult întâlnită iarna şi Limitele stricte ale timpului, pe parcursul
primăvara. Conform datelor prezentate de către căruia pruncuciderea se recunoaşte a fi săvârşită
A. Pădure, în 55,55% cazuri la momentul în circumstanţe atenuante, explică frecvenţa
efectuării expertizei medico-legale identitatea relativ scăzută a unor asemenea cazuri în practica
mamei nu a fost stabilită (raport egal dintre oraş judiciară. Având calitatea de semn obligatoriu al
şi sat - 1:1). componenţei prevăzute la art. 147 CP RM,
în majoritatea cazurilor cadavrele copiilor timpul săvârşirii infracţiunii practic coincide cu
nou-născuţi sunt găsite: perioada în care copilul se consideră nou-născut.
a) la gunoiştile municipiului - 26,66%; Codul penal al Republicii Moldova încadrează
b) în casele mamelor - 22,22%; timpul săvârşirii infracţiunii analizate în limitele
c) aruncate sau înhumate în spaţiile verzi - „în timpul naşterii sau imediat după naştere”.
15,55%; Este important a menţiona că în legislaţia
d) în stradă - 7,77%; penală a Republicii Moldova, la fel ca în
19
e) în WC-uri, subsoluri, fântâni - 15,55% . legislaţia Federaţiei Ruse, perioadă de timp când
Totodată, copilul nou-născut poate muri din poate avea loc omorul pruncului de către mamă
cauza hipotermiei, chiar în cazul unei este specificată prin sintagma „în timpul naşterii
temperaturi de 8-10 C şi mai joase. sau imediat după naştere”.21
În calitate de exemplu poate servi următorul Totodată, pentru a evita erorile în procesul
caz din practica judiciară: „pe data de 02. 02. calificării pruncuciderii e necesar să determinăm
2003, la orele 17.30, inculpata A. C. a născut natura unor noţiuni pur medicale.
neasistată un copil viu de sex feminin în odaia Perioada normală a gestaţiei constituie, de
căminului. Aproximativ la orele 21.00, fiind regulă, 280 de zile, sau 40 de săptămâni, ori 10
conştientă de faptul că la temperatura de - 8°C luni selenare, ori 9 luni calendaristice. Naşterea
copilul nu va supravieţui şi că noaptea nu va fi care s-a declanşat în termenul indicat se
găsit de nimeni ca să-i acorde ajutor, a ieşit din consideră naştere în termen. Excepţii constituie
bloc, a dezbrăcat copilul şi l-a pus într-o cutie de partus praematurus (naşterea prematură) şi
carton lângă lada de gunoi. Apoi s-a întors la partus serotinus (naşterea întârziată).22
cămin ”.20 Naşterea - este un act natural fiziologic prin
Aceasta are loc atât din cauza sensibilităţii care fătul şi placenta sunt expulzaţi pe căile
pronunţate faţă de scăderea temperaturii, cât şi naturale de forţele de travaliu care survin la
din cauza cedării masive de căldură pe care o sfârşitul gestaţiei, de regulă, la termenul de 39-40
efectuează corpul nou-născutului. Iată de ce de săptămâni (eventual, la 38-42 de săptămâni).23
copilul nou-născut trebuie îmbrăcat în lenjerie Apariţia contracţiilor uterine regulate indică
încălzită, iar în primele zile după naştere înfăşatul începutul naşterii, şi anume: două contracţii care
copiilor se face acoperindu-le capul şi mâinile. au loc una după alta pe parcursul a 10 minute.24
Neînfăşarea copilului poate provoca moartea lui. Naşterea se consideră terminată din momentul
Componenţa infracţiunii analizate este o
componenţă materială. Moartea copilului nou -
născut este o condiţie obligatorie pentru 21
Уголовное право. Часть Особенная: Учебник /
calificarea faptei conform art. 147 CP RM. Под редакцией профессора Б.В. Здравомыслова. М.:
În cazul pregătirii pentru pruncucidere, Юрист, 2001, с. 42.
răspunderea penală se aplică în baza art.26 şi art. 22
Гармашева H., Константинова Н.Н.
147 CP RM. Патофизиологические основы охраны внутриутробного
Ca acte de pregătire pot fi considerate: luarea развития человека. Ленинград: Медицина
(Ленинградское отделение), 1985, с. 102.
de cunoştinţă şi amenajarea locului în care se 23
Principii de organizare şi acordare a asistenţei
presupune că va fi comisă infracţiunea; crearea prenatale: Ghidul A Naţional de Perinatologie (destinat
condiţiilor pentru ascunderea cadavrului noului- medicilor de familie, lucrătorilor medicali medii,
născut; dobândirea sau adaptarea mijloacelor sau specialiştilor din diverse domenii) / Colectiv de autori:
instrumentelor de săvârşire a omorului etc. E.Gladun, P. Stratulat, M. Strătilă. sub red. lui P. Stratulat.
Chişinău: Tipografia Centrală, 2001, p. 47.
24
Сидорова И.С., Оноприенко Н.В. Профилактика и
19
Pădure Andrei. Op. cit., p. 17. лечение дискоординированной родовой деятельности
20
Arhiva Judecătoriei mun. Bălţi. Dosarul nr. 1- (Актуальные вопросы акушерства и гинекологии). М.:
560/2003 din 21 martie 2003. Sentinţa din 4 iulie 2003. Медицина, 1987, с. 59.
http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) 103
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

expulsiei fătului şi delivrenţei placentei.25 Ca întreruperii intenţionate a sarcinii.


urmare, perioada de naştere se recunoaşte Cauzarea morţii unui copil în mod intenţionat
intervalul de timp care survine din momentul în timpul naşterii (naturale sau artificiale) trebuie
începerii de întrerupere a sarcinii (artificiale ori considerată omor.
naturale) până la delivrenţa placentei. Am stabilit că uciderea copilului nou-născut
Naşterea până la 37 de săptămâni este poate avea loc în timpul naşterii, de regulă, cu
prematură, iar după 42 de săptămâni de gestaţie ajutorul altor persoane.
este întârziată. întreruperea spontană a sarcinii Cum a fost deja menţionat, pruncuciderea
până la 22 de săptămâni gestaţionale se numeşte poate fi săvârşită şi prin inacţiune. Explicaţiile
avort spontan tardiv (există şi avort artificial). sunt următoarele: imediat după naştere copilul
Procesul naşterii este caracterizat prin nimereşte într-un mediu absolut nou pentru el, la
contracţii uterine, a căror ritmicitate progresează care trebuie să se adapteze; sistemul hipofizio-
concomitent cu creşterea duratei lor şi creşterea corticosuprarenal este hiperexcitat fătul se afla in
tonusului uterin 26 stare de stres, mai ales in perioada de expulsie.
Medicii obstetricieni menţionează că Conform datelor din practica obstetrică, prima
începutul travaliului are loc în cazul apariţiei unor inspiraţie a unui nou-născut la termen şi sănătos
contracţii regulate crescânde în durată şi apare la 30-90 de secunde după naştere, expiraţia
intensitate, care antrenează ştergerea colului se asociază cu primul strigăt. Primele mişcări
uterin şi dilatarea orificiului extern. în practica respiratorii sunt haotice, apoi se instalează ritmul
obstetricală sunt cunoscute trei perioade ale de inspiraţie-expiraţie, care rămâne de tip
naşterii: I - perioada de dilatare; II - perioada de periodic.28 Dacă în acest moment nu va fi acordat
expulsie; III - perioada de delivrenţă a placentei. ajutorul necesar, copilul poate să moară.
Prima perioadă a naşterii - de dilatare a Totodată, legea penală prevede noţiunea de
colului uterin - începe o dată cu debutul contrac- perioadă „imediat după naştere”.
ţiilor uterine regulate şi finalizează cu Noţiunea „imediat după naştere”, evidenţiată
deschiderea completă a colului uterin. în dispoziţia art. 147 CP RM, este de sorginte
A doua perioadă a naşterii - de expulsie a medicală, constituind un interval scurt de timp
fătului - cuprinde intervalul de timp din după delivrenţa placentei. Timpul dintre expulsia
momentul dilatării complete a colului uterin până fătului şi delivrenţa placentei este definit ca
la naşterea fătului. Atunci când craniul fetal naştere propriu-zisă.
coboară în cavitatea bazinului mic şi apasă După părerea unor savanţi, perioada „imediat
plexurile nervoase, contracţiile sunt însoţite de după naştere”, sau perioada postpartum,
senzaţia împingerii - screamătul parturientei care constituie primele 24 de ore din momentul
constituie o contracţie a muşchilor peretelui naşterii copilului.29
abdominal, a diafragmei şi perineului, care Autorii ruşi disting două etape principale ale
contribuie la expulsia fătului pe canalul perioadei postpartum - perioada de debut
pelvigenital. Perioada de expulsie durează între (prematură) şi perioada târzie. Prima perioadă
60-90 de minute la primipare şi între 30-40 de constituie 2-4 ore după naştere, iar a doua - 6-8
minute la multipare. săptămâni.30 Deşi autorii moldoveni evidenţiază
A treia perioadă a naşterii - de delivrenţă a trei etape: lăuzia imediată (primele 2 ore după
placentei - constă în fenomenele ce au loc de la naştere) care este marcată de starea generală
expulsia fătului până la eliminarea placentei şi a satisfăcătoare a mamei sănătoase; lăuzia propriu
membranelor.27 - zisă care are o durată de 10 zile după naştere (în
În afară de naşterea fiziologică (naturală) această perioadă intensitatea procesului de
există şi naştere artificială, care poate avea loc involuţie este maximă) şi lăuzia tardivă - o
după 22 de săptămâni de gestaţie în cadrul continuare a lăuziei propriu-zise pe o perioadă de
28
E.Gladun, Р. Stratulat, М. Strătilă. Op. cit., p. 48.
25 29
Obstetrică practică / М. Ştemberg, Е. Gladun, V. Уголовное право. Часть Особенная: Учебник /
Friptu, N. Corolcova. Chişinău: Reclama, 2004, p. 104. Под редакцией Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.:
26
Ştemberg M., Gladun E. Op. cit., p. 85. Новый Юрист, 1998, с. 71.
27 30
Gladun E., Stratulat P., Strătilă M. Op. сit., p. 48 Акушерство: Учебник / Под редакцией В.И.
27
Уголовное право. Часть Особенная: Учебник / Бодяжиной, К.Н. Жмакина, А.П. Кирющенкова. М.:
Под редакцией А.И. Рарога. М.: ИМПМ, 1998, с. 27. Медицина, 1986, с. 121.
104 RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

4- 6 săptămâni, timp în care organismul suferă lege pentru existenţa ei, indiferent de timpul în
modificări lente, progresive, sistemele endocrin, care a avut loc şi în care încetează executarea
hormonal, metabolic virând funcţional spre starea acţiunii sau inacţiunii. Intervalul de timp scurs
pregestaţională.31 din momentul în care acţiunea sau inacţiunea a
În baza celor expuse putem face concluzia că luat sfârşit până în momentul când s-a produs
noţiunea „imediat după naştere” coincide cu moartea victimei nu modifică, nici nu poate
lăuzia imediată - de la 2 până la 4 ore după schimba caracterul instantaneu al infracţiunii de
delivrenţa placentei. Procesele care au loc în omor a cărei săvârşire, consumare, e de
organismul parturientei sunt fiziologice şi de neconceput fără survenirea acestui rezultat.
aceea ea se consideră complet sănătoasă peste 2- Etapele activităţii infracţionale reprezintă
4 ore imediat după o naştere fără complicaţii. fazele, prevăzute de lege, de preparare şi
Încă o problemă discutabilă în materia de executare nemijlocită a infracţiunii. Legiuitorul
pruncucidere rămâne stabilirea raportului de deosebeşte trei etape de realizare a intenţiei
cauzalitate dintre fapta infracţională şi rezultatul făptuitorului în vederea săvârşirii infracţiunii:
produs. 1) pregătirea de infracţiune;
A Boroi menţionează: „Este necesar ca între 2) tentativa de infracţiune;
actul de agresiune comis de mamă asupra 3) infracţiunea consumată.
propriului copil şi rezultatul constând în moartea Aceste etape se deosebesc între ele printr-un
copilului să se stabilească legătura de la cauză la criteriu obiectiv - momentul de finalizare a
efect. în această privinţă este de examinat efectele activităţii infracţionale. Pregătirea şi tentativa
pe care le au asupra acestui raport cauzal şi, sunt săvârşite până la consumarea infracţiunii şi
implicit, asupra răspunderii penale a mamei, pentru realizarea acesteia; ele reprezintă aşa-
accidentele care survin cu ocazia naşterii, de numita infracţiune neconsumată. Etapele de
natură să provoace moartea copilului sau cazurile pregătire de infracţiune şi tentativa de infracţiune
de neviabilitate”.32 sunt posibile numai în cazul infracţiunilor comise
Astfel, este posibil ca moartea copilului să cu intenţie directă. Cât priveşte infracţiunile
survină imediat după naştere, ca urmare a unor săvârşite cu intenţie indirectă, în cadrul acestora
malformaţii congenitale incompatibile cu viaţa nu sunt posibile cele două etape preparatorii.
(afecţiuni grave contractate intrauterin, spina Ca acte de pregătire la omor intenţionat al
bifida, pneumonie, bronho-pneumonie, meningo- copilului nou-născut pot fi considerate: luarea de
encefalită sau orice altă cauză de neviabilitate). în cunoştinţă şi amenajarea locului în care se
cele mai multe situaţii de acest gen, faptuitoarea presupune că va fi comisă infracţiunea; crearea
nu cunoaşte maladia copilului, ci acţionează fie condiţiilor pentru ascunderea cadavrului noului-
concomitent cu efectul ei, accentuând consecinţa născut; dobândirea sau adaptarea mijloacelor sau
fatală, fie posterior producerii efectului respectiv, instrumentelor de săvârşire a omorului etc.
fiind în eroare asupra realităţii.33 Persoana poate fi recunoscută vinovată în
Cursul acţiunii sau al inacţiunii care constituie comiterea faptei socialmente periculoase dacă ea
elementul material al laturii obiective a omorului este responsabilă, adică aptă să-şi dea seama de
este oprit în momentul survenirii morţii caracterul acţiunilor (inacţiunii) sale şi dacă poate
persoanei, indiferent de durata în timp pe care să le dirijeze. Elementele constitutive ale
acestea au avut-o. atitudinii psihice sunt conştiinţa şi voinţa, care în
Infracţiunea de omor este săvârşită, totalitatea lor formează conţinutul vinovăţiei.
consumată la survenirea morţii victimei, Aşadar, vinovăţia se caracterizează prin două
deoarece atunci se produce rezultatul cerut de componente: intelectiv şi volitiv.
Psihologia demonstrează că acţiunile omului
31
Ştemberg M., Gladun E. Op. cit., p. 85. sunt condiţionate de anumite motive şi sunt
32
Boroi Alexandru. Pruncuciderea şi uciderea din culpă. îndreptate spre atingerea scopurilor anumite.34
Bucureşti: Ministerul de Interne, Academia de Poliţie Legiuitorul nu include emoţiile la definirea
„Alexandru Ion Cuza”, 1992, p. 27.
33
Гырла Л. (Рецензент: С. М. Брынза). «Период
34
родов» и «послеродовой период» - как признак Столяренко Л.Д. Основы психологии. Издание 3-
объективной стороны преступления, подлежащий е, дополненное и переработанное. Серия: Учебники и
обязательному установлению по делам о детоубийстве. Учебные пособия. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000, c.
B: Закон и жизнь. 2005, № 1, с. 42. 280.
http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) 105
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

formelor de vinovăţie, deşi ele intră în conţinutul pruncucidere. Astfel, probarea obiectivă şi nu
atitudinii psihice (vinovăţiei). Emoţiile prezumtivă a premeditării exclude starea de
(senzaţiile, afectele) se manifestă sub formă de tulburare şi determină, pe cale de consecinţă,
reacţii, provocate de împrejurările neaşteptate, încadrarea faptei ca omor agravat. Potrivit
formând aşa-numita stare emoţională. Emoţiile concepţiilor medicale moderne, sarcina şi
reprezintă reflecţia psihică care se consideră a fi perioada postpartum, fiind stări fiziologice ale
atitudine, trăire părtinitoare a anumitor fenomene organismului, nu sunt considerate factori
sau situaţii. etiologici organici în geneza tulburărilor
Deseori în comportamentul deviant emoţiile psihice.38
pot juca rolul motivului (spre exemplu, ura, frica, Opinia savanţilor români este însă contrară.
dorinţa de a se răzbuna etc.), ele servind drept Astfel, A. Boroi atrage atenţia la următoarea
cadru pentru procesele intelective şi volitive. împrejurare: „în cazul în care hotărârea de a
Afectele se consideră a fi stări emoţionale ucide copilul este anterioară, preexistentă
puternice, de durată relativ scurtă, legate cu apariţiei tulburării consecutive naşterii, nu mai
schimbarea bruscă a împrejurărilor de viaţă poate fi vorba despre o intenţie de a ucide
importante pentru subiect, care pot provoca formată ca afect şi sub imperiul respectivelor
infracţiunea.35 stări de tulburare psihopatologică şi, în
Gradul de vinovăţie se consideră a fi consecinţă, nici de încadrarea faptei ca
caracteristica cantitativă a esenţei sociale a infracţiune de pruncucidere prevăzută în art. 177
vinovăţiei, care poate fi definită ca ansamblu de Cod penal al României. în aceste cazuri,
formă şi de conţinut al vinovăţiei, ţinându-se hotărârea de a ucide copilul ce se va naşte este
seama de toate particularităţile atitudinii psihice a luată, de regulă, cu mult timp înainte”.39
persoanei faţă de împrejurările obiective ale Ascunderea de către mamă a sarcinii faţă de
infracţiunii şi faţă de cauzele subiective, persoanele din familie şi constatarea medico-
psihologice. Gradul de vinovăţie a persoanei legală psihiatrică în sensul că, deşi la examenul
concrete în comiterea infracţiunii anumite se medical faptuitoarea prezintă o stare depresiv
consideră a fi expresie directă a alterării orientării anxioasă, nu se poate reţine existenţa unei
valorice a făptuitorului.69 tulburări psihice cauzate de naştere,
Latura subiectivă a pruncuciderii se discernământul critic fiind păstrat în acel
caracterizează prin vinovăţie sub formă de moment, constituie date ce impun concluzia că
intenţie. Totodată, intenţia poate fi atât directă, uciderea copilului nou-născut constituie
cât şi indirectă, adică parturienta conştientizează infracţiunea de omor calificat, iar nu aceea de
caracterul prejudiciabil al acţiunii (inacţiunii) pruncucidere.
sale, prevede posibilitatea sau inevitabilitatea După părerea noastră, intenţia care apare
cauzării morţii copilului nou-născut şi doreşte sau anterior naşterii transformă pruncuciderea într-
admite, în mod conştient, survenirea acestor o infracţiune mai gravă. Acest fapt este luat în
consecinţe, fie este indiferentă faţă de ele.36 consideraţie, în special, de legea penală olandeză,
Savanţii ruşi menţionează că momentul care delimitează omorul pruncului nou-născut de
apariţiei intenţiei de a ucide copilul nu către mamă cu intenţie spontană, apărută în
influenţează la calificarea faptei săvârşite.37 timpul naşterii ori imediat după naştere, şi
Subliniem aici că anume prin introducerea omorul pruncului de către mamă cu premeditare,
condiţiei ca mama să se fi aflat într-o stare de gândit din timp, anterior naşterii. Calificarea
tulburare fizică sau psihică, cu diminuarea infracţiunii se face potrivit art.290 şi art. 291 din
discernământului, cauzată de naştere, legiuitorul Codul penal al Olandei, aplicându-se pedepse
a dorit să menţioneze caracterul spontan, privative de liberate: în primul caz, până la 7 ani,
nepremeditat al faptei pentru a fi considerată în al doilea - până la 9 ani.40
35 38
Скуратов Ю.И., Лебедев В.М. Op. cit., р. 36. Jung Н., Ardeleanu М. Expertiza medico-legală în
36
Наумов А.В. Мотивы убийств: Учебное пособие / pruncucidere: dificultăţi şi soluţii. În: Dreptul. 2002, nr.10,
Под редакцией доцента Н.А. Огурцова. Волгоград: р. 164.
39
Высшая Следственная Школа МВД СССР, 1969, c. 53. Boroi Alexandru. Infracţiuni contra vieţii. Bucureşti:
37
Мендельсон Г.А. Уголовная ответственность за ALL BECK, 1999, p. 172.
40
убийство и телесные повреждения / Ответственный Сердюк Л. Детоубийство: вопросы правовой
редактор В.Д. Меньшагин. М.: Госюриздат, 1962, c. 23. оценки. B: Российская Юстиция. 2003, №11, с. 43.
106 RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

Pentru calificarea justă a infracţiunii analizate omorul copilului nou-născut de către mamă în
este necesar a examina particularităţile comiterii timpul naşterii sau imediat după naştere; ca
pruncuciderii şi, în special, motivele care conduc urmare, în calitate de subiect poate fi recunoscută
la ea. numai mama biologică, adică femeia care a
Studierea practicii de urmărire penală şi a purtat şi a născut copilul. Drept temei pentru
celei judiciare demonstrează că în majoritatea separarea pruncuciderii într-o infracţiune de sine
cazurilor subiect al acestei infracţiuni devine o stătătoare (art. 147 CP RM), diferită de omor,
fată tânără, care a rămas însărcinată în urma unei este recunoscută starea psihofiziologică deosebită
relaţii intime în afara căsătoriei şi care a fost a mamei în timpul naşterii sau imediat după
abandonată de concubin. naştere şi, totodată, provocată de acest proces
Motivele care determină pruncuciderea sunt fiziologic. Anume starea deosebită a mamei,
dintre cele mai diverse, legea însă nu le cauzată de naştere, serveşte drept temei pentru
prevede. Deseori, acestea se consideră a fi calificarea infracţiunii date conform art. 147 CP
dezonoarea, starea materială dificilă, frica faţă de RM, şi nu statutul legal al mamei.
părinţi etc. De regulă, câteva motive se întrunesc O părere nouă a fost expusă de autorul rus
în unul general. Astăzi, considerăm, motivele A.N. Krasikov, potrivit căreia femeia poate să
pruncuciderii sunt cu totul altele, neavând la bază poarte şi un copil străin, fiind condusă de interese
obiceiurile religioase de altădată sau careva materiale, fie în scopuri mercantile ori din motive
tradiţii culturale, ci cupiditatea şi egoismul. ce ţin de rudenie. O astfel de femeie, consideră el,
În afară de motiv şi scop pruncuciderea nu poate fi recunoscută subiect al pruncuciderii.
presupune în mod obligatoriu prezenţa unei stări De aceea, A.N. Krasikov propune ca în lege
emoţionale speciale. Anume acest element stă la noţiunea „mama copilului” să fie înlocuită cu
baza diferenţierii pruncuciderii de infracţiunile noţiunea de „lehuză” şi „lăuză”, deoarece în
conexe. Conform datelor din psihologie, actul de medicină femeia, din momentul declanşării
naştere influenţează mult asupra sistemelor naşterii, este numită „lehuză” (parturientă), iar
nervos şi cardiovascular ale parturientei şi poate după naşterea copilului şi delivrenţa placentei -
conduce la modificări psihice profunde. După „lăuză”.41 într-adevăr, precizarea conţinutului
cum menţionează parturientele, procesele normei juridico-penale privind pruncuciderea ar
fiziologice de naştere sunt foarte dureroase; mai fi un pas foarte avantajos şi ar corespunde
mult ca atât, ele sunt însoţite de o stare realităţilor.
emoţională deosebită, provocând dureri şi Drept temei pentru separarea pruncuciderii
senzaţii deosebite, uneori pot chiar să diminueze într-o infracţiune de sine stătătoare (art.147 CP
aproape totalmente capacitatea femeii de a-şi RM), diferită de omor, este recunoscută starea
dirija acţiunile, modificându-i radical psihofiziologică deosebită a mamei în timpul
comportamentul. naşterii sau imediat după naştere şi, totodată,
Subiectul infracțiunii de pruncucidere. provocată de acest proces fiziologic. Anume
Din art. 21 CP RM stabilim că subiect al starea deosebită a mamei, cauzată de naştere,
infracţiunii analizate este: 1) persoana fizică serveşte drept temei pentru calificarea infracţiunii
responsabilă care la momentul săvârșirii date conform art.147 CP RM, şi nu statutul legal
infracţiunii a atins vârsta de 14 ani şi care este 2) al mamei.
mama victimei, ceea ce înseamnă că Autorul pledează pentru precizarea statutului
pruncuciderea este o infracţiune cu autor unic. legal al femeii care poartă fetusul, susţinând că
Subiectul infracţiunii de pruncucidere (art. mama surogat, femeia însărcinată (gestanta), la
147 CP RM) este special, determinat atât prin fel trebuie considerată a fi lehuză (parturientă),
semnele de sex (numai femeia), câr şi prin lăuză şi poate să sufere stări de tulburare psihică
relaţiile de rudenie cu victima (mama copilului). sau fizică, însă ea nu poate fi marnă nici de facto,
Adică în calitate de subiect al pruncuciderii se nici de iure. Argumentându-şi poziţia, el face
consideră a fi numai femeia, care este mama referire la prevederile Codului penal al Letoniei,
copilului nou-născut. unde direct se indică la răspunderea mamei
În cadrul examinării acestei probleme e pentru omorul propriului copil nou-născut. O
necesar a menţiona următoarele: conform art. astfel de abordare este, considerăm, inutilă,
147 CP RM, pruncucidere se consideră a fi
41
Красиков A.H. Op. cit., p. 45.
http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) 107
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

pentru că motivul din care femeia îşi poartă consideră a fi incorectă, fiindcă semnul egalităţii
sarcina (interes material etc.) nu influenţează la se pune între categoriile juridice şi stările psihice
calificare. Mai mult, dacă mama l-a purtat şi l-a care stau la baza responsabilităţii şi
născut pe acest copil, ce importanţă are iresponsabilităţii.
apartenenţa biologică (genetică) a acestui copil? În dreptul penal, stările psihice relevante pot fi
În opinia lui A.N. Popov, acest argument clasificate în funcţie de diferite criterii, spre
poate fi folosit pentru fundamentarea unei alte exemplu: particularităţile distinctive, caracterul
poziţii: „al său - înseamnă purtat şi născut în consecinţelor juridice şi caracterul măsurilor
suferinţe”.42 Susţinem această poziţie, deoarece, influenţei juridico-penale.43 În funcţie de
chiar dacă femeia a purtat şi a născut copilul din particularităţile distinctive, putem evidenţia
interes material, aceasta nu exclude procesele câteva grupe ale anomaliilor psihice:
psihofiziologice în organismul femeii, provocate 1) stările psihice relevante care includ în
de perioada gestaţiei şi de naştere. Anume aceste sine: tulburările psihice grave ce coincid cu
procese condiţionează starea psihică a mamei, timpul săvârşirii faptei prejudiciabile; tulburările
care se prezumă de legiuitor la alcătuirea ce au apărut după comiterea infracţiunii la
componenţei de sine stătătoare de pruncucidere. persoanele responsabile sau care reprezintă
Articolul 147 CP RM stabileşte condiţii anomalii psihice ce nu exclud responsabilitatea
speciale înaintate faţă de subiect: (art. 147 CP RM);
2) în calitate de subiect poate fi recunoscută 2) stările psihice relevante sub formă de
numai mama biologică a copilului; afecte, tensiune emoţională, agitaţie sau stări
3) ea se află într-o stare deosebită de emoţionale prevăzute de legea penală (art. 146,
tulburare psihică şi fizică, provocată de naştere, 147, 156 CP RM);
cu diminuarea discernământului; 3) stările accentuate ale psihicului care pot fi
4) făptuitoarea a atins vârsta de 14 ani. luate în consideraţie ca particularităţi ale
Prevederile art. 147 CP RM sunt aplicabile personalităţii sau care pot fi egalate cu anomaliile
numai faţă de femeia care a purtat acest copil, cu psihice.
condiţia că toate cerinţele din norma de Stările psihice incluse în a doua grupă pot fi
incriminare sunt prezente. Legea are o atitudine diferenţiate în funcţie de caracterul măsurilor
mai blândă numai faţă de femeia care este mama juridico-penale, care pot fi aplicate faţă de
naturală a copilului nou-născut. făptuitor: a) stările psihice care dau instanţei de
Aşadar, putem conchide că în calitate de judecată posibilitatea să aplice, la discreţia sa,
subiect în sensul art. 147 CP RM poate fi alături de pedeapsă şi măsuri de constrângere cu
recunoscută numai lehuza (parturienta) ori lăuza, caracter medical; b) stările psihice a căror
care se află într-o stare psihofiziologică existenţă necesită aplicarea măsurilor de
deosebită, provocată de naştere, adică femeia constrângere cu caracter medical alcoolicilor şi
care a purtat şi a născut copilul pe care l-a narcomanilor; c) stările datorită existenţei cărora
omorât. legiuitorul atenuează pedeapsa (inclusiv cele
Vârsta mamei care poate fi pedepsită pentru prevăzute la art. 147 CP RM).
pruncucidere este redusă până la 14 ani. Stările psihice relevante nu pot fi egalate cu
Considerăm a fi un pas corect al legiuitorului, tulburările psihice şi cu stările psihice fără
deoarece în caz contrar s-ar primi că viaţa unui manifestări anormale. în afara legăturii cu faptele
om matur beneficiază de o protecţie mai mare infracţionale stările psihice (maladiile şi
decât viaţa unui copil nou-născut. anomaliile psihice, retardul mintal, stările de
Un alt semn al subiectului este şi afect) sunt irelevante dreptului penal.
responsabilitatea ceea ce vom studia în În ceea ce priveşte circumstanţele care
continuare. E de menţionat că identificarea mărturisesc despre existenţa stării de tulburare
categoriilor juridico-penale „responsabilitate” şi fizică sau psihică acestea se referă în special la
„iresponsabilitate” cu stările psihice relevante aspectul exterior şi la comportamentul femeii în
acceptabile de către psihologi şi unii jurişti se timpul naşterii sau imediat după naştere sau

42 43
Попов A.H. Преступления против жизни при Назаренко Г.В. Невменяемость: уголовно-
смягчающих обстоятельствах. Санкт-Петербург: релевантные психические состояния. Санкт-Петербург:
Юридический Центр Пресс, 2001, c. 49. Юридический Центр Пресс, 2002, c. 17.
108 RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

imediat după naştere: faţa palidă speriată sau faţa Dacă femeia cauzează moartea unui copil
roşie şi agitată; pupilele ochilor mărite; puls des, nou-născut cu bună-ştiinţă străin, atunci art. 147
tensionat; tremură întregul corp; emite gemete, CP RM nu se aplică, fiindcă fapta constituie
ţipete, urlete; manifestă reflexul de apărare şi omor intenţionat săvârşit în circumstanţe
tendinţa de evadare etc. Trebuie de menţionat că, agravante.
în contextul infracţiunii prevăzute la art. 147 CP Totodată, dacă femeia manifestă eroare în ce
RM, tulburarea fizică sau psihică prin gravitatea priveşte apartenenţa copilului (spre exemplu, a
sa tulburarea acceptată sau normală suportată de decis să-l omoare pe copilul său, însă manifestă
majoritatea mamelor.44 eroare, deoarece i s-a adus un copil străin), fapta
După părerea noastră, este corect că în afară comisă constituie pruncucidere în sensul art. 147
de tulburare psihică legea penală a Republicii CP RM, şi nu tentativă la pruncucidere. Aici are
Moldova a inclus şi indicaţii ce vizează starea loc eroarea în persoană care, conform
fizică. Referitor la starea fizică deosebită principiului general, nu influenţează asupra
provocată de naştere, în sensul prevederilor art. calificării”.
147 din Codul penal al Republicii Moldova, e de
menţionat că, potrivit opiniei formate în practica Bibliografie:
obstetrică, această stare poate să se manifeste
într-o tulburare de natură complexă, denumită 1. Boroi Alexandru. Pruncuciderea şi uciderea
eclampsie (sin lat. - eclampsia), adică boală care din culpă. Bucureşti: Ministerul de Interne,
se manifestă în paroxisme şi convulsii Academia de Poliţie „Alexandru Ion Cuza”, 1992.
acompaniate cu pierderea cunoştinţei, foarte 125 p.
asemănătoare cu epilepsia. La femei această 2. Brânză Sergiu. Infracţiuni contra vieţii,
sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei.
boală poate să apară atât în ultimele luni ale
Chişinău: USM, 1999. 206 p.
gestaţiei, cât şi în timpul travaliului, sau chiar în 3. Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Drept penal.
primele zile după naştere. Partea Specială. (Volumul I). Chişinău: Firma
Diferenţa principală dintre eclampsie şi Editorial - Poligrafică „Tipografia centrală”, 2011.
epilepsie constă în faptul că în cazul epilepsiei 1062 p.
paroxismele se manifestă fără careva excitaţii 4. Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Grama
interioare sau exterioare şi, peste un interval de Mariana. Hadîrcă Igor şi alţii. Manualul
timp, se repet, iar în cazul eclampsiei poate să judecătorului pentru cauze penale. Chişinău:
aibă loc numai un paroxism, după ce subiectul nu Tipografia Centrală, 2013. 1192 p.
mai poate fi supus lui. La parturiente şi la 5. Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Grosu
gestante eclampsia constituie o complicaţie Vladimir. Ţurcan Ion. Ulianovschi Xenofon.
Drept penal. Partea Specială. Chişinău: Cartier
extrem de periculoasă, fiindcă în urma
Juridic, 2005. 805 p.
paroxismelor un număr mare de femei mor. 6. Codul Penal al Republicii Moldova din 24
Deseori, după încetarea paroxismelor la femei se martie 1961. În: Veştile R.S.S.M. 1961, nr. 10.
manifestă tulburarea psihică cu îngustarea Chişinău: Cuant, 1997. 390 p.
câmpului de cunoştinţă şi diminuarea 7. Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985-
discernământului, delir, halucinaţii şi excitaţie, XV din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al
ceea ce este asemănător cu epilepsia.45 Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129, nr. 134.
De problema determinării subiectului Chişinău: Cartier, 2002. 528 p.
infracţiunii de pruncucidere sunt legate situaţiile 8. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la
când femeia (lăuza) cauzează moartea copilului 24.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii
nou-născut străin. Aici sunt posibile două Moldova, 1994, nr. l.
9. Declaraţia Universală a Drepturilor
variante diferite:
Omului. În: Drepturile Omului, principalele
1) lăuza cauzează intenţionat moartea unui instrumente cu caracter universal la care
copil nou-născut cu bună-ştiinţă străin; Republica Moldova este parte. Chişinău: Garuda
2) femeia manifestă eroare în ce priveşte Art, 1998. 732 p.
apartenenţa copilului.46 10. Grama Mariana. Participanţii la infracţiune
şi particularităţile răspunderii lor. Chişinău: CEP
44
Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Op. cit., p. 219. USM, 2004. 202 p.
45
Gîrla L. Op. cit., p. 117. 11. Pădure Andrei. Infracţiunile îndreptate
46
Tbipjia JI. Op. cit., p. 230. împotriva sănătăţii, demnităţii şi vieţii copiilor şi
http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) 109
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

adolescenţilor (Etiopatogenia, particularităţile 4. Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Grama


medico-legale şi aspecte sociale). Autoreferat al Mariana. Hadîrcă Igor şi alţii. Manualul
tezei de doctor în ştiinţe medicale. Chişinău: judecătorului pentru cauze penale. Chişinău:
Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae Tipografia Centrală, 2013. 1192 p.
Testemiţanu”, 2003. 19 p. 5. Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Grosu
12. Акушерство: Учебник / Под редакцией Vladimir. Ţurcan Ion. Ulianovschi Xenofon.
В.И. Бодяжиной, К.Н. Жмакина, А.П. Drept penal. Partea Specială. Chişinău: Cartier
Кирющенкова. М.: Медицина, 1986. 496 с. Juridic, 2005. 805 p.
13. Аниянц М.К. Ответственность за 6. Codul Penal al Republicii Moldova din 24
преступления против жизни по действующему martie 1961. În: Veştile R.S.S.M. 1961, nr. 10.
законодательству союзных республик. М.: Chişinău: Cuant, 1997. 390 p.
Юридическая литература, 1964. 212 с. 7. Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985-
14. Антонян Ю.М., Бородин С.В. XV din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al
Преступность и психические аномалии Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129, nr. 134.
Ответственный редактор В.Н.Кудрявцев. М.: Chişinău: Cartier, 2002. 528 p.
Наука, 1987. 206 с. 8. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la
15. Ашитов 3.0. Квалификация некоторых 24.07.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii
тяжких преступлений против жизни и Moldova, 1994, nr. l.
здоровья граждан (По Уголовному Кодексу 9. Declaraţia Universală a Drepturilor
Казахской ССР): Учебное пособие. Караганда: Omului. În: Drepturile Omului, principalele
Карагандинская Высшая Школа МВД СССР, instrumente cu caracter universal la care Republica
1978 (80). 66 с. Moldova este parte. Chişinău: Garuda Art, 1998.
16. Беккер С.М. Патология беременности. 732 p.
Издание 2-е, дополненное и переработанное. 10. Grama Mariana. Participanţii la infracţiune
Ленинград: Медицина (Ленинградское şi particularităţile răspunderii lor. Chişinău: CEP
отделение), 1970. 439 с. USM, 2004. 202 p.
17. Бородин С.В. Квалификация убийств по 11. Pădure Andrei. Infracţiunile îndreptate
действующему законодательству. М.: împotriva sănătăţii, demnităţii şi vieţii copiilor şi
Юридическая литература, 1966. 252 с. adolescenţilor (Etiopatogenia, particularităţile
18. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: medico-legale şi aspecte sociale). Autoreferat al
Мысль, 1988. 301 с. tezei de doctor în ştiinţe medicale. Chişinău:
19. Гармашева H.JI. Женщине о Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae
внутриутробном развитии ребенка. Издание 2- Testemiţanu”, 2003. 19 p.
е. М.: Медицина, 1973. 24 с. 12. Akusherstvo: Uchebnik / Pod redaktsiei
20. Гармашева Н.Л., Константинова H.H. V.I. Bodiazhinoi, K.N. Zhmakina, A.P.
Патофизиологические основы охраны внутри- Kiriushchenkova. M.: Meditsina, 1986. 496 s.
утробного развития человека. Ленинград: 13. Aniiants M.K. Otvetstvennost' za
Медицина (Ленинградское отделение), 1985. prestupleniia protiv zhizni po deistvuiushchemu
159 с. zakonodatel'stvu soiuznykh respublik. M.:
21. Гырла Л. Детоубийство: уголовно- Iuridicheskaia literatura, 1964. 212 s.
правовая и криминологическая 14. Antonian Iu.M., Borodin S.V. Prestupnost' i
характеристика. Chişinău, CEP USM, 2004. 224 psikhicheskie anomalii Otvetstvennyi redaktor
с. V.N.Kudriavtsev. M.: Nauka, 1987. 206 s.
15. Ashitov 3.0. Kvalifikatsiia nekotorykh
Bibliography: tiazhkikh prestuplenii protiv zhizni i zdorov'ia
grazhdan (Po Ugolovnomu Kodeksu Kazakhskoi
1. Boroi Alexandru. Pruncuciderea şi uciderea SSR): Uchebnoe posobie. Karaganda:
din culpă. Bucureşti: Ministerul de Interne, Karagandinskaia Vysshaia Shkola MVD SSSR,
Academia de Poliţie „Alexandru Ion Cuza”, 1992. 1978 (80). 66 s.
125 p. 16. Bekker S.M. Patologiia beremennosti.
2. Brânză Sergiu. Infracţiuni contra vieţii, Izdanie 2-e, dopolnennoe i pererabotannoe.
sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei. Leningrad: Meditsina (Leningradskoe otdelenie),
Chişinău: USM, 1999. 206 p. 1970. 439 s.
3. Brînză Sergiu, Stati Vitalie. Drept penal. 17. Borodin S.V. Kvalifikatsiia ubiistv po
Partea Specială. (Volumul I). Chişinău: Firma deistvuiushchemu zakonodatel'stvu. M.:
Editorial - Poligrafică „Tipografia centrală”, 2011. Iuridicheskaia literatura, 1966. 252 s.
1062 p. 18. Bratus' B.S. Anomalii lichnosti. M.: Mysl',
110 RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en
Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale Nr. 3 (37), 2015

1988. 301 s. CEP USM, 2004. 224 s.


19. Garmasheva H.JI. Zhenshchine o Copyright© Svetlana PRODAN, 2015.
vnutriutrobnom razvitii rebenka. Izdanie 2-e. M.:
Meditsina, 1973. 24 s. Date de contact / Contacts / Контакты:
20. Garmasheva N.L., Konstantinova H.H.
Patofiziologicheskie osnovy okhrany MD 2069, Chişinău, Republica Moldova, str.
vnutri¬utrobnogo razvitiia cheloveka. Leningrad: G. Iablocichin, 2/1.
Meditsina (Leningradskoe otdelenie), 1985. 159 s. E-mail: prodan.s@mail.ru
21. Gyrla L. Detoubiistvo: ugolovno-pravovaia Mob.: +37369246776
i kriminologicheskaia kharakteristika. Chişinău,

http://rmdiri.md/?page_id=48&lang=en RMDIRI, 2015, Nr. 3 (37) 111

S-ar putea să vă placă și