Sunteți pe pagina 1din 208

TAROT

si
,

(
KABALA

Samael Aun Weor


coperta 1: Zeul Thot, templul lui Ramses al II-lea, Abydos
coperta 4: Pasãrea Sufletului (Ba-ul) lui Tutankamon

CERTIFICAT
TAROT ªI KABALÃ DE
SAMAEL AUN WEOR GARANÞIE
Prima ediþie: 1976 / Columbia

© AGEAC / 2004 AGEAC


www.ageac.org/romania
ASOCIAÞIA GNOSTICÃ DE STUDII
e-mail: romania@ageac.org
ANTROPOLOGICE ºI CULTURALE,
CA FIDELÃ CONTINUATOARE A TRADIÞIEI
Textul integral al acestei opere, prin voinþa GNOSTICE ERMETICE CREATÃ DE
expresã a autorului sãu (Samael Aun Weor) V.M. SAMAEL AUN WEOR,
este patrimoniul întregii umanitãþi.

Realizarea graficã, tehnoredactarea ºi


traducerea textului prezentei opere,
CERTIFICÃ:
sunt înregistrate în numele AGEAC.
Rezervate toate drepturile de imagine. FAPTUL CÃ ÎNTREGUL CONÞINUT AL
PREZENTEI OPERE: „TAROT ºI KABALÃ ”,
ESTE COPIE FIDELÃ A ORIGINALULUI SCRIS DE
ISBN: 973-7907-92-2 V.M. SAMAEL AUN WEOR.
Imprimat la Cristal Print ÎN CONSECINÞÃ, CITITORUL TREBUIE SÃ ºTIE
Cluj-Napoca, România CÃ REDACTAREA, STILUL ºI PURITATEA
MESAJULUI PE CARE A VRUT SÃ-L TRANSMITÃ
AUTORUL, AU FOST IMPECABIL
Notã: Facem cunoscut cititorului cã prima ediþie a prezentei opere
RESPECTATE ÎN ÎNTREGIME.
a fost intitulatã „Curs Esoteric de Kabalã”. Ulterior, autorul i-a
adãugat operei menþionatã anterior, conferinþele sale dezvoltate în
studiile mai avansate ale Gnozei, aceasta preschimbându-se atunci,
în opera ce poartã azi drept titlu: „Tarot ºi Kabalã”.
PROLOG

Legitimii reprezentanþi ai Cercului Conºtient al


Umanitãþii Solare, au susþinut întotdeauna cã Kabala
este autentica depozitarã a Ocultismului Înnãscut ºi
complementul indispensabil pentru a putea cunoaºte ºi in-
terpreta alte douã mari ªtiinþe Ermetice cum sunt: Alchimia
ºi Astrologia. De aici maxima care a arãtat mereu cã „Nu poþi
fi Alchimist fãrã a fi Cabalist ºi Astrolog” ºi de asemenea
„Nu poþi fi Astrolog fãrã a fi Cabalist ºi Alchimist”.
„Originile Kabalei, a spus cu destulã dreptate Maestrul
Samael Aun Weor, se pierd în noaptea înspãimântãtoare a
tuturor veacurilor”, de vreme ce Universul în care trãim ºi ne
desfãºurãm a fost fãcut pe baza Mãsurilor Cabalistice rela-
þionate cu Numãrul, Greutatea ºi Mãsura, cu care a fost ela-
boratã ecuaþia existenþialã a acestei Zile Cosmice sau Maham-
vantara.
Tatãl Etern Cosmic Comun ºi Înþelepþii Cosmocratori
Planetari, spune tradiþia ce dateazã de la începutul timpurilor,
Infinite mulþumiri V.M. Samael Aun Weor, antic hierofant au cântat silabele Kabalei Cosmogonice, fãcând ca Creaþia sã
al Misterelor Egiptene, pentru nemeritata oportunitate ce ne-a oferit-o se cristalizeze ºi sã coboare din cele mai înalte Dimensiuni
tuturor, dându-ne cheile pentru a deschide acea poartã secretã, Superioare ale spaþiului pânã în Lumea Tridimensionalã Eu-
ce ne va conduce într-o zi cãtre Sãlaºul Tatãlui tuturor clidianã. Inteligenþele Divine au înregistrat acel eveniment
luminilor. cosmic în simboluri ºi astfel s-a nãscut Kabala Simbolicã.
Editorii
Aceasta de asemenea a fost perceputã de cãtre Preceptorii
Umanitãþii ºi ei au explicat-o oamenilor doritori sã-ºi cu-
noascã originile, dând naºtere în acest fel Kabalei Ceremo-
niale care prin intermediul Kabalei Rituale a repetat, mileniu
8 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 9

dupã mileniu, formula sacrã ce conþine sinteza Puterii Magice ar fi fost numele sãu în secretul Templului, în mijlocul tãmâii,
pentru ca aceia care vor ajunge s-o dobândeascã sã poatã sã tãcerii ºi rugãciunii.
fie din nou chipul ºi asemãnarea Creatorului sau, ceea ce este „Dumnezeu ca tatã este Înþelepciune, Dumnezeu ca
acelaºi lucru, sã se întoarcã la punctul de plecare originar. mamã este Iubire”, a spus Hermes Trismegistul din sãlaºul
Kabala, ne spune eminentul autor al acestei opere, este sãu ocult din nisipurile deºertului ce încã-i recitã neostenit
un cuvânt care în sine însuºi deja ascunde o Învãþãturã Divinã, numele. A fost chiar Hermes cel care a spus de asemenea:
citit în mod invers. Astfel obþinem: LABAKA, termen care „Îþi dau Iubire, în care se aflã cuprins Summum-ul Înþelep-
spaniolizat în mod corect dã naºtere (apelând la Kabala ciunii”. ªi nu existã Religie mai elevatã decât Iubirea, extin-
Foneticã) la: LA VACA sau imagine reprezentativã a Dumne- zând termenul dincolo de sentimentalisme ºi pasiuni ome-
zeului Mamã prezent în toate strãvechile civilizaþii ce au neºti, ºi înrãdãcinându-l cu exigenþele Drumului Secret ce
vorbit posteritãþii despre grandioasa lor Vârstã de Aur în face din Iubire a morþii sorã.
care avuseserã o dezvoltare transcendentalã. „IUBIRE ESTE LEGE, DAR IUBIRE CONªTIENTÔ, ne
În mod cert, Binecuvântata Zeiþã Mamã a Universului subliniazã Hierofantul Misterelor Egiptene, V.M. Samael
(reprezentatã de toate Concepþiile Imaculate ale diferitelor Aun Weor, ºi cu aceastã avertizare îºi începe idilica evan-
Teologii ce au existat în lumea noastrã) este sintetizatã în ghelie ce-ºi aflã în acest tratat una din cele mai elevate culmi.
Înþelepciunea lui Hermes ºi a tuturor acelora care au cãlcat Nimeni vreodatã nu a dezvãluit atât de clar ºi în acelaºi timp
cu adevãrat în Amfiteatrul ªtiinþei tuturor realizãrilor mar- încântãtor, enigmaticele Arcane ale Cãrþii lui Thot, din vre-
cante. Ea, Eternul Feminin Divin, pãstreazã în pântecele ei murile în care Îngerul Metraton, reîncarnat în profetul Enoh,
cheia Eliberãrii, ºi cu deplinã dreptate Egiptenii au adãugat ºi-a scris grandioasa „Genezã” care, asemenea unei hãrþi de
maxima sacrã ce a însoþit-o pe Zeiþa Mamã a Nilului în toatã o incalculabilã valoare, marcheazã ruta Oamenilor Solari
traiectoria sau manifestarea sa celestã: „EU SUNT CEA CARE care doresc sã se piardã în profunzimile Spaþiului Abstract
A FOST MEREU, CARE ESTE, ªI CARE VA FI MEREU, CÃREIA Absolut. „Dupã Enoh, spune tradiþia, Drumul Secret ce-i
NICI UN MURITOR NU I-A RIDICAT VÃLUL”… conducea pe Oameni la Sãlaºul lor Celest s-a pierdut” ºi
Da, amabile cititor, pentru a învãþa Arcanele Înþelep- niciodatã nu s-a reuºit sã se mai gãseascã în aceastã Vârstã
ciunii secolelor este necesar sã ajungem sã fim din nou copii, Neagrã sau Kali-Yuga în care trãim.
ºi unicul mod de a reuºi aceasta este prin intermediul rege- Pentru a reconstrui Calea Ermeticã sau Calea Eliberãrii,
nerãrii umane care trebuie sã includã exercitarea Castitãþii a fost atunci necesar, sosind sfârºitul acestei rase actuale ce
ªtiinþifice (a nu se confunda cu abstinenþa sexualã), Rafina- agonizeazã fãrã sã-ºi dea mãcar seama de aceasta, trimite-
mentul Psihologic sau Moartea Eului Animalic ºi constanta rea unui Avatara sau Mesager al Zeilor Pleromei, pentru a le
aplicare a Sacrificiului dezinteresat pentru fratele nostru, arãta bãrbaþilor ºi femeilor cu inimã purã ºi nobilã, drumul
omul. În acest mod vom trezi treptat în anatomia noastrã de întoarcere, cãrarea luminoasã de care s-a îndepãrtat specia
ocultã ºi vizibilã, Sensibilitatea, ce odinioarã era motorul umanã atunci când a rãmas subjugatã din cauza neascultã-
faptelor noastre, al gândurilor ºi sentimentelor ºi care ne toarei ingerãri a fructului interzis.
fãcea copii fericiþi în aurora timpurilor, dezmierdaþi de cu- Samael Aun Weor (Verb Divin ºi Justiþie a lui Dumnezeu
noaºterea ºi frumuseþea lui Isis, Paula, Sofia, Isthar, Astarté, conform Kabalei Fonetice) dezvãluie cu o uluitoare minu-
Cibele, Rea, Maria, Shakty, Aka, Demetra, Coatlicue sau oricare þiozitate toate înþelesurile Arcanelor în care a fost sculptatã
10 SAMAEL AUN WEOR

ªtiinþa Faraonilor. Utilizând exactitudinea termenului ºi in- INTRODUCERE


vestigarea riguroasã ca chezãºie a expunerilor sale, TAROT
ªI KABALÃ se înalþã deasupra mareei cunoaºterii umane ca
un far cãlãuzã a Spiritelor Îndrãzneþe ce nãzuiesc cu ardoare Kabala se pierde în noaptea secolelor, acolo unde Uni-
sã atingã celãlalt mal, adicã Eternitatea ca sãlaº veºnic. versul s-a gestat în pântecele lui Maha Kundalini, Marea
Cunoscãtor al însemnãtãþii Hieroglifelor Sacre, V.M. Mamã. Kabala este ªtiinþa Numerelor.
Samael Aun Weor predã concomitent Kabala, Alchimia, Autorul Tarotului a fost Îngerul Metratón, este ºeful
Astrologia, Teologia, Psihologia, Antropologia ºi Metafizica, Înþelepciunii ªarpelui ºi a fost profetul Enoh, de care ne vor-
nu doar în formã teoreticã ci, ºi acesta este aspectul cel mai beºte Biblia.
important al operei sale, deopotrivã în formã practicã. Îngerul Metratón sau Enoh ne-a lãsat Tarotul în care este
Kabala care se aratã aici, iubite cititor, cerea în þara arsã cuprinsã toatã Înþelepciunea Divinã, acesta a rãmas scris în
de soare a lui Kem, în Egiptul Antic, mulþi ani de disciplinã piatrã.
ºi jurãminte de tãcere, înainte de a începe abc-ul acestei Sacre De asemenea ne-a lãsat cele 22 de litere ale Alfabetului
ªtiinþe. Azi o primeºti în mâinile tale ca un act de Îndurare Ebraic. Acest mare Maestru trãieºte în Lumile Superioare, în
Divinã a Zeilor faþã de oameni, cei dintâi ºtiind momentul Lumea Aziluth, într-o lume de o fericire de neînchipuit, con-
teribil ce îi aºteaptã pe cei din urmã. „Este vorba, spunea form Kabalei, în Regiunea Kether-ului, un Sephirot destul de
V.M. Samael Aun Weor, de a salva din înecat (omenirea elevat.
actualã), mãcar pãlãria sa” (cel puþin câþiva). ªi cheile saltului Toþi Cabaliºtii se bazeazã pe Tarot, este necesar sã fie
final ce-i aºeazã pe oameni în sânul nemuririi le-au deþinut cunoscut ºi studiat în mod profund.
doar câþiva ºtiutori ai faptului cã Dumnezeu nu are fii prefe- Universul este fãcut cu Legea Numãrului, Mãsurii ºi
raþi, dar are fii ce îl preferã. De aceea Kabirii au spus mereu: Greutãþii; Matematicile formeazã Universul, Numerele sunt
„Din o mie care mã cautã doar unul mã gãseºte, din o mie entitãþi vii.
care mã gãsesc doar unul mã urmeazã, din o mie care mã ur- Cine pãtrunde în Hesed, Lumea Spiritului pur ºi inefabil,
meazã doar unul este al meu”. Ai putea fi tu, dornic cititor, poate verifica în acea regiune cã acolo totul se reduce la nu-
unul dintre ei?… mere, este o regiune teribil de realã.
AGEAC În aceastã lume nu vedem lucrurile aºa cum sunt, ci
imaginile lucrurilor.
În Hesed se cunoaºte câþi atomi are o masã, câtã Karma
datoreazã lumea, se ºtie câte molecule trãiesc în fiecare
corp, este o lume a Matematicilor, Lumea Realistã; în aceas-
tã Lume cineva crede cã va fi îndepãrtat de realitatea lumii
ºi acolo se trãieºte în Realitate. Într-un templu se ºtie câþi
oameni sunt Auto-Realizaþi ºi câþi nu. Dacã cineva intrã într-o
bucãtãrie se ºtie ce cantitate de atomi au alimentele pe care
le vom mânca. Este o Lume Teribil de Realistã. În Lumea lui
Hesed se ºtie cine este Om cu adevãrat.
12 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 13

Într-o noapte în care mã aflam în Lumea lui Hesed, am Samadhi-ului (Extaz) pentru a primi ordinele sale. El este
pãtruns într-un teatru, acolo se cântãreau Karme, ºi pe un Milã Infinitã, Înþelepciune Integralã.
ecran, care este cel al creaþiei se vedea cum treceau Maeºtrii HOKMAH: Este Cristosul, este Iubire. Cristos aºteaptã
Karmei ºi pe o mare balanþã s-a pus Karma celor mai mari ca discipolul într-o zi sã lucreze în a Noua Sferã ºi îl pregã-
douã puteri ale lumii, una în fiecare talger, ºi balanþa s-a în- teºte cu infinitã iubire. Instructorul lumii este Iubire.
clinat împotriva Colosului din Nord, datoreazã o mare Karma, BINAH: Spiritul Sfânt, Putere Ignicã. Un Hierofant a tre-
merge în declin, va cãdea trãsnit, întrucât ceea ce se dato- buit sã vindece o femeie nebunã ºi a reuºit vindecarea ei;
reazã trebuie plãtit în orice fel. Hierofantul a cerut bani cu împrumut familiei bolnavei. Ulte-
Teosofii vorbesc de Planuri ºi Sub-Planuri ºi acestea rior, el s-a întâlnit cu Spiritul Sfânt, care a luat forma unui
sunt cei Zece Sephiroþi. Zece Emanaþii ale Eternei Mame porumbel alb, Hierofantul îl întrebã dacã merge bine iar Spi-
Spaþiu, Zece Valuri ce servesc de Fundament Marii Mame. ritul Sfânt îi rãspunse cã merge rãu; „Eu sunt cel ce vindecã”,
Cele ªapte Planete ale Sistemului Solar sunt cei ªapte îi spuse; în aceastã situaþie Maestrul trebui sã înapoieze banii.
Sephiroþi iar Triunul Soare Spiritual este Coroana Sephiroticã. Dacã cineva are puterea de a vindeca ºi acceptã bani pentru
Aceºti Sephiroþi trãiesc ºi palpitã în interiorul Conºtiinþei aceasta, comite un delict foarte grav.
noastre ºi trebuie sã învãþãm sã-i mânuim ºi sã-i combinãm În Lumile Interne se vorbeºte mult în Kabalã, trebuie sã
în minunatul laborator al Universului nostru interior. Graþie ºtim sã însumãm în Numere Cabalistice, dacã un Maestru
Sephiroþilor cineva se poate transforma în Om; existã de este întrebat „Cât timp voi trãi ?”, el va rãspunde în numere.
asemenea Sephire; aºa cum existã Ioni Pozitivi, existã Ioni Scopul studierii Kabalei este de a ne face apþi în Lumile
Negativi. Superioare. De exemplu, un Iniþiat a cerut într-o anumitã
Avem nevoie sã realizãm aceºti Zece Sephiroþi pentru cã ocazie Clarviziunea, intern îi rãspunserã: „se va face în 8 zile”.
se aflã aici cu noi, aici ºi acum. Aceºti Zece Sephiroþi reali- Cel care nu ºtie se întoarce la Corpul Fizic ºi crede cã peste
zaþi într-un individ, îl preschimbã într-un Auto-Realizat, par 8 zile, dacã azi de exemplu este miercuri, miercurea viitoare
pietre preþioase incrustate, este ceva minunat. va fi un clarvãzãtor. În realitate „8” este Numãrul lui Iov, ºi
Coroana Sephiroticã este formatã din Kether, Hokmah ºi îi indicau sã aibã rãbdare. Cel ce nu ºtie rãmâne descumpã-
Binah; trebuie înþeles fundamentul acestor trei Sephiroþi. nit în Lumile Interne, Kabala este de bazã pentru a înþelege
limbajul acestor lumi.
Tatãl Primul Logos Kether Înþelepciune Este evident cã studiile cabalistice trebuie sã fie însoþite
Fiul Al Doilea Logos Hokmah Iubire de munca asupra noastrã înºine, trebuie sã devenim Conºti-
Spiritul Al Treilea Logos Binah Putere Ignicã, enþi de aceste studii, întrucât dacã rãmân în intelect, când
Sfânt Principiu murim se pierd, însã dacã ne facem Conºtienþi de ele, se ma-
Înflãcãrat. nifestã încã din copilãrie.
Un Iniþiat a vrut sã ºtie într-o anumitã ocazie cum mer-
KETHER: Este Bãtrânul Zilelor, Ocultul ocultului, Bunã- gea în studiile sale esoterice ºi Guru-ul sãu i-a vorbit în mod
tatea bunãtãþilor, are 31 de bucle iar barba sa 13 ºuviþe, 13 Cabalistic spunându-i: „Îþi lipsesc 58 de minute pentru a ter-
simbolizeazã Verbul, Cuvântul. Despre el s-au spus minu- mina opera ºi trebuie sã aduci 36 de bolivari a câte 32 de Kg
nãþii, cineva poate sã se întâlneascã cu el prin intermediul iar iniþierile trebuie sã fie calificate”.
14 SAMAEL AUN WEOR

MINUTE 58 = 13 MOARTEA Cãrarea Iniþiaticã în Arcanele


ELIBERATORI 36 = 9 A NOUA SFERÃ TAROTULUI ªI KABALÃ
KILOGRAME 32 = 5 PENTALFA

Dacã unui Iniþiat îi lipsesc 58 de minute înseamnã cã nu-i Prima Parte


mai rãmâne nici o orã pentru a se elibera 5 + 8 = 13 Moarte.
Dacã se vorbeºte de minute este pentru cã îi mai rãmâne puþin
timp.
Descrierea ºi
Cei 36 de Bolivari, San Martines sau Morelos sunt elibe-
ratorii 3 + 6 = 9, a Noua Sferã, Sexul; munca cu Lancea, Studiul Esoteric
sunt 36 de munci de bazã fundamentale.

CELE 32 DE KILOGRAME ECHIVALEAZÃ CU CELE


al Tarotului
32 DE CÃI, PENTALFA.
58 + 36 + 32 = 126 = 1 + 2 + 6 = 9

Întreaga Muncã este cea din a Noua Sferã, acesta este


Limbajul Cabalistic care se foloseºte în Loja Albã. Nu trebuie
sã uitãm cã sumele între ele, sunt Sume Cabalistice, trebuie
sã fim sutã la sutã practici.
Când deja se cunoaºte semnificaþia celor 22 de Arcane,
se va studia partea practicã a Predicþiei, pentru ca sã se utili-
zeze în mod inteligent în cazuri de mare importanþã. Cele 22
de Arcane trebuie memorate, pentru a fi Cabaliºti deplini
trebuie sã studiem, trebuie sã gravãm în memorie aceste
învãþãturi.

Pace Inverenþialã!
SAMAEL AUN WEOR „Iar dacã vreunuia dintre voi îi lipseºte Înþelepciunea,
sã i-o cearã lui Dumnezeu (Dumnezeul Interior), care le
dã tuturor din belºug ºi fãrã mustrare. Îi va fi datã.
Dar sã cearã cu credinþã, fãrã sã se îndoiascã deloc;
pentru cã cel ce se îndoieºte se aseamãnã cu valul mãrii,
care este luat de vânt ºi aruncat dintr-o parte în alta.”
Sf. Iacob 1:5-6
capitolul I
ARCANUL Nr.1 „MAGUL”

MAGUL }1

DESCRIEREA GRAVURII : În partea superioarã, ochii


reprezintã Ochii Tatãlui, la nivel intern reprezintã Infinitul,
Sfântul Opt, Caduceul lui Mercur, cei 8 Kabiri care conduc
planeta.
Magul se vede din profil, partea dreaptã semnificând cã
pentru el manifestatã este toatã partea dreaptã. Pe fruntea
sa se remarcã ªarpele, indicând cã este ridicat, cã este un
Maestru Auto-Realizat.
În mâna stângã, Bastonul Puterii, care simbolizeazã Mã-
duva Spinãrii, indicând infinitul; cu mâna dreaptã indicã
18 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 19

Pãmântul, arãtând cã îl dominã cu ºtiinþa, cã trebuie sã se În centrul Pãmântului, în a Noua Sferã se aflã acest sim-
urce începând de jos, „nu se poate urca fãrã ca înainte sã fi bol sacru al Infinitului.
coborât”, este nevoie sã se coboare în a Noua Sferã, care are În jurul acestui simbol se rotesc toate organismele, ca ºi
douã reprezentãri: prima, Sexul, Piatra Cubicã; a doua sunt cel din corpul uman înãuntrul aceluia care vrea sã se Auto-
cele Nouã Cercuri, Infernurile Atomice unde Iniþiatul trebuie Realizeze; întotdeauna este o veºnicã luptã: „Creier contra
sã coboare, simbolizeazã „a coborî pentru a urca”. Sex”, „Sex contra Creier”, „Inimã contra Inimã”. Dar dacã
În îmbrãcãmintea sa se aflã un triunghi cu vârful în sus, Sexul dominã Creierul se produce cãderea ºi Pentagrama
aceasta reprezintã cele 3 Forþe Primordiale reunite în (care reprezintã Maestrul) rãmâne cu colþurile în sus ºi cu ca-
Kether, Unul. Într-o parte se aflã o masã care reprezintã cele pul în jos.
4 Elemente (Pãmânt, Apã, Foc, Aer), Lumea Fizicã. Sfântul Opt este un simbol foarte important ºi intere-
Pe masã se aflã diferite elemente în dezordine: Spada sant: închide, defineºte ºi leagã curenþii magnetici care se
Puterii, Lingam-ul (organul sexual masculin), un Potir care re- stabilesc între Omul Pãmântesc ºi cel Spiritual. Acest semn
prezintã creierul fizic ºi pe de altã parte Yoni-ul (organul sexual uneºte sau separã toate elementele guvernate de energia
feminin), ºi o Lunã pe care trebuie sã o transformãm în Soare. atomicã, dacã se traseazã cu degetele mijlociu, arãtãtor ºi
Sub masã se gãseºte Ibisul Nemuritor, Pasãrea Phoenix, mare pe suprafaþa Plexului Cardiac.
Lebãda Kala-Hamsa, Spiritul Sfânt care simbolizeazã Iubi-
rea; se aflã sub masã indicând cã prin intermediul Focului PRACTICÃ
Sacru al celui de-al Treilea Logos trebuie sã aranjãm ele- Faceþi ca mintea sã fie liniºtitã ºi tãcutã, aþipiþi gândin-
mentele dezordonate de pe masã. du-vã la imaginea Sfântului Opt (Infinitul), trasaþi linii dea-
În partea inferioarã, în Apele Vieþii gãsim Piatra Cubicã, supra inimii conform cu descrierea anterioarã. Lãsaþi respec-
Piatra Filosofalã deja cizelatã, indicându-ne cã este munca tiva imagine sã se cufunde în Conºtiinþa voastrã, apoi puneþi
pe care trebuie sã o realizãm; aceasta este Piatra Cubicã a lui mintea în alb fãrã a vã gândi la nimic.
Yesod, Sexul: „Piatrã de poticnire ºi stâncã de scandal”. Astfel, dupã un anumit timp, vã veþi Trezi Conºtiinþa în
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Studiul eso- acea Regiune care se numeºte Lume Astralã.
teric al Tarotului este împãrþit în douã pãrþi: cea ESOTERICÃ Dacã observãm coloana vertebralã, vedem Sfântul Opt
ºi cea MATEMATICÃ. Prima este formatã din 22 de Arcane, ºi totodatã Caduceul lui Mercur sau Hermes, care reprezintã
apoi se începe avansarea prin intermediul Matematicilor. cele douã cordoane ganglionare ce se încolãcesc în mãduva
Arcanul Nr.1 este Magul, cel care Iniþiazã, cel care începe, spinãrii ºi care sunt Ida ºi Pingala, cei Doi Martori, cei Doi
Unul, este Unitatea, Spiritul Divin al fiecãrei persoane, Monada Mãslini, cele Douã Sfeºnice care se aflã înaintea Tronului
sau Scânteia Nemuritoare a fiecãrei fiinþe umane, a fiecãrei Domnului Pãmântului, ºi care urcã la creier pânã la glanda
creaturi. Unul este Mama tuturor Unitãþilor, Unul se dedu- Pinealã, apoi la cea Pituitarã, între sprâncene, ajungând în
bleazã în Doi, care este urmãtorul Arcan: Sacerdotesa. cele din urmã la inimã printr-un cordon foarte fin numit
În Arcanul Nr.1 intrãm în Sfântul Regat al Magiei; dea- Amrita-Nadi.
supra capului se vede Sfântul Opt reprezentat prin doi ochi, Prin cordonul din dreapta urcã Atomii Solari, prin cel din
este Simbolul Infinitului, reprezentându-i pe cei 8 Kabiri, stânga urcã Atomii Lunari. Când urcã prin ºira spinãrii,
simbol al Vieþii ºi al Morþii. aprind Puterile noastre Magice; Sfântul Opt este, a fost ºi va
20 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 21

fi cheia oricãrui lucru. Un Mag nu existã fãrã Sfântul Opt. eºuãm.


Dacã se analizeazã linia acestui simbol, vedem cã închi- Totul în viaþã are un preþ, nimic nu ni se dã gratuit.
de un dublu circuit, în care se încruciºeazã cele douã forþe, Auto-Realizarea costã viaþa; trebuie sã se aibã curaj ºi poate
una închide ºi alta deschide. cã va fi admis în Ordinul Sacru din Tibet.
Aceasta este cheia pentru a deschide toate porþile. Des- Aºa cum este constituit Pãmântul, tot aºa este ºi orga-
chide Templul nostru Interior, este semnul care deschide Car- nismul nostru; trebuie sã lucrãm ºi sã coborâm în propriile
tea celor ªapte Peceþi. noastre Lumi Infernale.
În Ordinul Sacru din Tibet se foloseºte pentru toate. Trebuie sã se lucreze cu Sexul, aceasta este Piatra Cubi-
Acest Ordin pe care avem înalta onoare de a-l reprezenta aici
în Mexic, este cel mai puternic din întreaga tradiþie orientalã.
Se compune din 201 membri, Conducerea este formatã din
72 de Brahmani, Marele Regent al respectivului ordin este
Marele Guruji Bagavan Aclaiva.
Ordinul Sacru din Tibet este autenticul depozitar al Teza-
urului Real al Aryavartei. Acest tezaur este Arcanul A.Z.F.

EXERCIÞIU
Câteva momente înainte de culcare sã se concentreze
la Ordinul Sacru din Tibet ºi la Sfântul Opt, chemându-l
pe Maestrul Bagavan Aclaiva; el va ajuta sã se iasã în Corp
Astral.
Într-o noapte oarecare vom fi invocaþi la Loja din Tibet
ºi vom fi supuºi în Templul din Himalaya la ºapte probe;
când cheamã pe cineva îl trag de picioare pentru a se pre-
zenta în picioare.
Dar trebuie sã aibã curaj pentru cã vor fi supuºi la multe
probe ºi foarte dure. Vor fi decapitaþi ºi strãpunºi prin inimã
cu o spadã; trebuie sã se aibã curaj; cel care are aspiraþii ºi
este constant triumfã. Ordinul Sacru din Tibet este foarte
exigent, acolo se întâlnesc adevãraþii Cârmuitori ai umani-
tãþii.
Focul Flegetonului ºi Apa Acheronului se încruciºeazã în
a Noua Sferã, Sexul, formând semnul Infinitului. Trebuie sã
se lucreze cu Apa ºi cu Focul, origine a Bestiilor, Oamenilor
ºi Zeilor, „cel ce vrea sã urce trebuie mai întâi sã coboare”, „Arcanul Nr.1 este Magul, cel care Iniþiazã, cel care începe, Unul,
aceasta este teribil. Aceasta este proba maximã, aproape toþi este Unitatea, Spiritul Divin al fiecãrei persoane.”
capitolul 2
ARCANUL Nr.2 „SACERDOTESA”

SACERDOTESA P2

cã a lui Yesod.
DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii apar douã co-
loane ale templului lui Isis, cea albã Iachin ºi cea neagrã
Boaz; fiecare cu patru trepte semnificând cele Patru Corpuri
de Pãcat (Fizic, Vital, Astral, Mental); deasupra apare o
Maestrã aºezatã între douã coloane mai mari. Ea se aflã în
interiorul unui Templu, este orientatã înspre noi, de aceea
coloanele sunt inversate. Faptul cã este aºezatã ne indicã
aspectul sãu Pasiv; în Arcanul Nr.1 Magul stã în picioare,
aspect Activ. Ea îºi aratã profilul sãu stâng, aspectul sãu
24 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 25

Negativ. Inteligenþei ºi ciocanul Voinþei.


În poala sa, o carte întredeschisã pe care o acoperã pe Cuvintele inefabile ale Zeiþei Neith au fost sculptate cu
jumãtate cu vãlul sãu, indicând cã ea este Înþelepciunea, ea litere de aur pe zidurile strãlucitoare ale Templului Înþelep-
predã Kabala. Pe pieptul sãu, Crucea Ansatã, simbolul vieþii, ciunii: „Eu sunt cea care a fost, este ºi va fi, ºi nici un muritor
fundamentul, Venus, Crucea Tao. Crucea pe pieptul dezgolit nu mi-a ridicat vãlul”. Vãlul simbolizeazã faptul cã secretele
semnificã faptul cã produsul sãu, laptele, sunt Virtuþile. Mamei Naturã sunt tãinuite pentru profan, ºi cã doar Ini-
ªarpele pe frunte, care este ridicat, indicã Mãiestria. þiatul, dupã nesfârºite purificãri ºi meditaþii, reuºeºte sã îl
Pe capul sãu, coarnele Taurului Sacru Apis, soþul Vacii ridice. Voi trebuie sã fiþi curajoºi ºi sã ridicaþi Vãlul lui Isis;
Divine; coarnele simbolizeazã în interior Tatãl, iar în exte- deviza noastrã Gnosticã este THELEMA (Voinþã).
rior, „Eul Psihologic” (Defectele noastre). Întâlnim de ase- Nr.1, Tatãl care se aflã în secret, este Eternul Principiu
menea atributele Viþeluºului sau Kabirului. Cercul este ªar- Masculin, este în sine însuºi Brahma, care nu are formã, im-
pele care îºi muºcã coada, o reprezintã pe Mama Cosmicã, personal, inefabil, putem sã-l simbolizãm cu Soarele. Nr.2,
Vaca Sacrã. Vãlul ce cade pe chipul sãu este Vãlul lui Isis. Mama Divinã, este Eternul Principiu Feminin care se poate
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul simboliza cu Luna. Brahma nu are formã, este Acela, dar în
Nr.2 este „Sacerdotesa”, ªtiinþa Ocultã. Pe terenul sine însuºi este conducãtorul Universului, este Ishvara, Prin-
Spiritului, Unul este Tatãl care se aflã în Secret, Doiul este cipiul Masculin Etern, Principiul Universal de Viaþã.
Mama Divinã, care este dedublarea Tatãlui. Principiul Universal de Viaþã se dedubleazã în Eternul
Cartea Sacrã a mayaºilor, Popol Vuh, spune cã Dumne- Principiu Feminin Universal, care este Marea Pralaya a Uni-
zeu l-a creat pe om din lut iar apoi din lemn (rasa Atlantã), versului, a Cosmosului, sânul fecund de unde totul se naºte
însã ei au uitat de „Taþii ºi Mamele” lor, au uitat de „Inima ºi unde totul se întoarce.
Cerului”, apoi a venit un mare potop ºi cu toþii au pierit; În fiinþa umanã Mama Cosmicã ia forma unui ªarpe.
intrau în peºteri pentru a se adãposti ºi acestea se prãbuºeau Sunt doi ºerpi: ªarpele Ispititor din Eden, este cel al Zeiþei
(se referã la scufundarea Atlantidei). Astfel deci, fiecare îi are Kali, al abominabilului Organ Kundartiguador, ºi ªarpele de
pe Tatãl sãu ºi pe Mama sa Divinã, care sunt foarte sacri. Bronz care-i vindeca pe Israeliþi în deºert, sau ªarpele Kun-
În Tatãl ºi în Mama Kundalini vedem cele douã coloane, dalini. Sunt cele douã Principii Feminine ale Universului,
Iachin ºi Boaz, care sunt cele care susþin Templul. Fecioara ºi Prostituata, Mama Divinã sau Luna Albã ºi Luna
Litera ebraicã Beth exprimã dualismul celor douã coloa- Neagrã referitoare la Astarot, (Kali, aspect Tenebros).
ne ale Templului; Iachin, coloana dreaptã, de culoare Albã, Arcanul Nr.2 este cel al Sacerdotesei, în ocultism se
Bãrbatul, Principiul Masculin; ºi Boaz, coloana stângã, Nea- spune cã este manifestarea Dualã a Unitãþii. Unitatea,
grã, Femeia, Principiul Feminin. dedublându-se, dã origine Feminitãþii Receptoare ºi
Între cele douã coloane I. ºi B. se aflã Marele Arcan, toc- Producãtoare în toatã Natura. Este evident cã în interiorul
mai acest lucru nu îl înþeleg mulþi fraþi Masoni. organismului uman se aflã Nr.2 (Imaginaþia), ºi acesta este
Se aºeazã Piatra Cubicã în stare brutã între cele douã co- relaþionat cu Nr.1 (Voinþa).
loane ºi se transformã în Piatra Cubicã a lui Yesod deja cize- Trebuie sã facem distincþie între Imaginaþia Intenþionatã
latã; aceasta nu este altceva decât Sexul, Sephirotul Yesod; ºi Imaginaþia Mecanicã; este evident cã Imaginaþia Mecanicã
trebuie cunoscut Arcanul, Maithuna reprezentatã prin dalta se dovedeºte a fi însãºi Fantezia. Cheia puterii se aflã în a
26 SAMAEL AUN WEOR

uni Voinþa ºi Imaginaþia în vibrantã armonie. capitolul 3


Existã o cheie pentru a ieºi în Astral ºi aceasta este ra-
pidã: „la trezirea din somnul obiºnuit, persoana sã îºi închi- ARCANUL Nr.3 „ÎMPÃRÃTEASA”
dã ochii, fãrã a se miºca, ºi cu ochii închiºi sã îºi imagineze
intens un loc oarecare (dar nu sã îºi imagineze cã îºi imagi-
neazã). Trebuie sã o transpunã în fapte, sã se simtã pe de-
plin sigurã cã se aflã în locul imaginat, sã uneascã Voinþa cu
Imaginaþia ºi este logic cã, dacã se obþine unirea, rezultatul
este triumful. Sã punã Imaginaþia în joc, sã înceapã sã meargã
în locul pe care ºi-l imagineazã cu Credinþã”.
Dacã se face practica ºi se obþine jocul Voinþei ºi Imagi-
naþiei (aceasta este femininã) fãrã a se miºca în pat, pãs-
trând somnul ºi imaginând locul, punând în joc Voinþa ºi
începând a umbla cu fermitate, deja se poate merge unde se
doreºte.
Într-o anumitã ocazie mã aflam într-un codru ºi trecând
pe un drum, mi s-a vorbit despre un munte; cum locul era
periculos, am fost sã investighez în Astral. Mi-am imaginat
muntele, am vãzut ceaþã, niºte scãri monumentale ºi un grup
de adepþi; intrând în acel loc mi-au dat o lingurã cu miere de
albine, alimentul Lojii Albe ºi Pâinea Înþelepciunii, apoi mi-au
spus sã mã purific cu ulei de ricin pentru a curãþa stomacul.
În ziua urmãtoare am ieºit din corp, cãruia îi curãþasem deja
stomacul. Am vãzut stelele ºi am fãcut Runa Man; adepþii
mi-au ordonat sã cobor în Lumile Infernale; am intrat într-o
ÎMPÃRÃTEASA O3
regiune cu tenebre adânci unde m-au atacat niºte bestii
teribile. Erau Eurile mele; a trebuit sã intru pe porþi prin DESCRIEREA GRAVURII: În partea centralã apare o fe-
care abia dacã încãpeam, pe drumuri înguste, iar de acolo sã meie încoronatã cu 12 Stele (1 + 2 = 3) care reprezintã cele
ies printr-un cimitir. Tot ceea ce þine de „Ego” este moarte 12 Semne Zodiacale, cele 12 Porþi ale Cetãþii Sfinte, cele 12
ºi nenorocire, este Mefistofel, trebuie sã se lucreze foarte Chei ale lui Basil Valentin, cele 12 Lumi ale Sistemului Solar
dur. Ors. Pe capul sãu o Cupã, ºi din aceasta se iveºte un ªarpe,
care este ridicat, simbol al Mãiestriei.
În mâna sa dreaptã Bastonul Puterii; cu mâna stângã
încearcã sã atingã porumbelul care reprezintã Spiritul Sfânt;
veºmintele sale sunt solare, totul indicã faptul cã este Sufle-
tul Cristificat, rezultat al Arcanelor 1 ºi 2. Este aºezatã pe
28 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 29

Piatra Cubicã deja lucratã la perfecþie. În Apele Vieþii se aflã I – IGNIS – FOC
Luna, sub picioare, indicând faptul cã trebuie cãlcatã în A – AGUA – APÃ
picioare pentru a o converti în Soare. O – ORIGO – PRINCIPIU, SPIRIT, AER
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Nr.3 este
Împãrãteasa, este Lumina Divinã, Lumina în sine însãºi, este În toate ªcolile de Mistere aceste mantre nu pot lipsi.
„Mama Divinã”. Corespunde acelei pãrþi din Genezã care Aici vedem esoterismul Sfântului 3. I.A.O. este mantra fun-
spune: „Dumnezeu a Zis sã se Facã Lumina, ºi Lumina a fost damentalã a Maithunei, în a Noua Sferã e locul în care tre-
Fãcutã”, din prima zi a creaþiei. buie sã rãsune. Cel ce vrea sã facã sã urce prin canalul
De asemenea este numãrul celui de-al Treilea Logos, care medular Sufletul Lumii, trebuie sã lucreze cu Sulful (Focul),
dominã în orice formã de creaþie, este ritmul Creatorului. cu Mercurul (Apa) ºi cu Sarea (Pãmântul Filosofic).
Mama Celestã, în sfera materialã semnificã Producþie Acestea sunt cele 3 Elemente, cele 3 Principii pentru a
Materialã, ºi la fel în sfera spiritualã semnificã Producþie Spi- lucra în Forja Aprinsã a lui Vulcan.
ritualã. În manuscrisul Azoth al lui Basil Valentin se gãseºte
Dacã se analizeazã mai profund se descoperã un aspect Secretul Marii Opere. Cele 12 Chei Secrete sunt Energia
foarte interesant; Nr.1 este Tatãl care se aflã în Secret, Mo- Sexualã a Logosului, atunci când Trandafirul Spiritului înflo-
nada, ºi de aici se naºte Mama Divinã Kundalini, Duada; reºte pe Crucea corpului nostru.
aceasta la rândul sãu se dedubleazã în Nr.3 care este Tatã, Cele 3 Elemente Principale sunt cele 3 litere ebraice care
Mamã ºi Fiu; acesta este Spiritul Divin ºi Nemuritor al fiecã- corespund celor 3 Elemente Principii din interiorul Marii
rei fãpturi, iar cei trei, Osiris Tatãl, Isis Mama ºi Horus Fiul, Opere a Naturii; astfel elaborãm noi Aurul Viu. Acela care nu
constituie ceea ce Cartea Sacrã a mayaºilor, Popol Vuh, nu- fabricã Aur Spiritual nu este Esoterist. Se coboarã în a Noua
meºte „Inima Cerului”. Sferã ºi se fabricã în Forja Aprinsã a lui Vulcan.
Fiul la rândul sãu se dedubleazã în Sufletul Animic pe Kabalistul-Alchimist trebuie sã înveþe sã foloseascã
care fiecare îl poartã în interior. Sulful, Mercurul ºi Sarea.
Zoharul, cartea ebraicã cea mai veche ºi fundament al Folosind sulf în încãlþãminte se distrug larvele Corpului
Kabalei ºi Vechiul Testament, insistã asupra celor 3 Ele- Astral ºi Incubii ºi Subcubele care sunt fabricaþi prin fantezii
mente Principii, care compun lumea. Aceste elemente sunt: erotice. Sunt transparente precum aerul ºi absorb vitalitatea
Fiinþei. În cinematografe, caverne ale Magiei Negre, cu filme
SCHIN – SEMNIFICÃ FOC ÎN KABALÃ morbide, se lipesc de persoane ºi atunci trebuie sã se poarte
MEN – SEMNIFICÃ APÃ praf de sulf în pantofi ºi cu acesta se distrug larvele. Arzând
ALEPH – SEMNIFICÃ AER sulf pe jar de cãrbune, se dezintegreazã formele malefice ale
gândului ºi larvele închise într-o camerã.
În aceste 3 Elemente Principale se aflã sinteza perfectã Mercurul serveºte pentru a prepara „Apa Lustralã”. Pe
a tot ceea ce existã, a celor 4 Elemente manifestate. fundul unui vas din cupru plin cu apã (care sã nu fie o tigaie)
Puternica Mantrã I.A.O. rezumã puterea magicã a triun- se pune mercur ºi o oglindã. Serveºte pentru a trezi Clarvi-
ghiului Elementelor Principii. ziunea. Nostradamus fãcea prezicerile cu cupru ºi mercur.
Sarea are virtuþile sale. Într-un recipient, amestecând
30 SAMAEL AUN WEOR

sare cu alcool, se dã foc pentru a-i invoca pe Maeºtrii Medi- capitolul 4


cinii: Adonai, Hipocrat, Galen, Paracelsus, atunci când este
nevoie sã se vindece vreun bolnav. ARCANUL Nr.4 „ÎMPÃRATUL”
Ternarul, Numãrul Trei este foarte important. Este Cu-
vântul, Plenitudinea, Fecunditatea, Natura, Generarea celor
Trei Lumi.
Arcanul 3 al Kabalei este acea Femeie înveºmântatã în
Soare, cu Luna la picioarele ei ºi încununatã cu 12 Stele.
Simbolul Reginei Cerului este Împãrãteasa Tarotului, o mis-
terioasã femeie încoronatã, aºezatã ºi cu Sceptrul de Comandã
la capãtul cãruia apare globul Lumii. Aceasta este Urania-
Venus a grecilor, Sufletul Cristificat, Mama Celestã.
Mama Divinã, Arcanul nr.3, este Mama Particularã a fie-
cãruia dintre noi, este Mama Fiinþei noastre, care trebuie sã
calce în picioare Luna, Egoul Lunar pentru ca sã strãluceascã
deasupra capului sãu cele 12 Stele, cele 12 Facultãþi.
Pentru a crea sunt necesare 3 Forþe Primare care vin de
sus, de la Tatãl ºi care existã în toatã creaþia:

FORÞA POZITIVÃ
FORÞA NEGATIVÃ
FORÞA NEUTRÃ

Bãrbatul este Arcanul nr.1 al Tarotului, Forþa Pozitivã;


Femeia este Arcanul nr.2, Forþa Negativã, iar Sufletul Cris-
ÎMPÃRATUL I4
tificat este rezultatul unirii sexuale a amândurora. Secretul
este Arcanul A.Z.F., care transformã Luna în Soare ºi repre- DESCRIEREA GRAVURII: Pe fruntea Împãratului se re-
zintã trei aspecte: Pozitiv, Negativ ºi Neutru. marcã ªarpele, simbol al Mãiestriei; coroana formatã dintr-o
viperã, Thermuthis, aparþine lui Isis, Mama noastrã Divinã
Kundalini Particularã. Pe capul sãu o bonetã cu 4 vârfuri, 4
unghiuri, reprezentând cele 4 Elemente, cele 4 Evanghelii,
cele 4 Vede etc. De asemenea avem pe bonetã Alambicul,
Recipientul: organele sexuale; Cuptorul, Chakra Muladhara:
coloana vertebralã ºi Distilatorul: creierul.
În mâna sa dreaptã þine Bastonul Puterii. Se aflã aºezat pe
Piatra Cubicã perfect cioplitã, produs al Arcanelor anterioare.
32 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 33

În interiorul Pietrei, pisica, Focul. În Apele Vieþii se aflã propria-i cenuºã: INRI, „In Necis Renascere Integer” (În
Bastonul de Comandã, Coloana Vertebralã. moarte renaºtere intactã ºi purã).
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Crucea are Inserþia phallus-ului vertical în uterul formal formeazã
4 vârfuri. Crucea Iniþierii este falicã; introducerea phallus- crucea, iar acesta este un lucru pe care-l poate verifica oricine.
ului vertical în cteis-ul feminin formeazã Crucea. Este Crucea Dacã reflectãm foarte serios la aceastã intimã legãturã
Iniþierii pe care noi trebuie sã o luãm pe umerii noºtri. existentã între „S” ºi „Tau”, „Cruce” sau „T”, ajungem la
Trebuie sã înþelegem faptul cã prin cele 4 vârfuri ale sale concluzia logicã cã doar prin intermediul încruciºãrii
simbolizeazã cele 4 Puncte Cardinale ale Pãmântului: Nord, „Lingam-Yoni” (Phallus-Uter), cu excluderea radicalã a or-
Sud, Orient ºi Occident. Cele 4 Vârste: Aur, Argint, Bronz ºi gasmului fiziologic, se poate trezi „Kundalini”, ªarpele Ignic
Fier. Cele 4 Anotimpuri ale anului. Cele 4 faze ale Lunii. Cele al Puterilor noastre Magice.
4 Drumuri: ªtiinþa, Filosofia, Arta ºi Religia; vorbind de cele În concepþia nahuatl ºi maya, Svastica Sacrã a Marilor
4 Drumuri trebuie sã înþelegem cã toate sunt unul singur, Mistere a fost întotdeauna definitã prin Crucea în Miºcare;
acest drum este Drumul Îngust ºi Strâmt al Tãiºului de Cuþit, este „Nahui-Ollin” nahuatl; simbol sacru al Miºcãrii Cosmice.
Drumul Revoluþiei Conºtiinþei. Cele douã orientãri posibile ale Svasticii, reprezintã în
Crucea este un simbol foarte vechi, folosit din totdeauna, mod clar principiile Masculin ºi Feminin, Pozitiv ºi Negativ
în toate religiile, la toate popoarele ºi ar greºi acela care ar ale Naturii. Douã Svastici, într-o direcþie ºi în alta, suprapuse
considera-o drept o emblemã exclusivã a vreunei secte reli- în mod exact, formeazã fãrã îndoialã Crucea Spânzurãtoare,
gioase; atunci când conchistadorii spanioli au ajuns pe pã- ºi în acest sens reprezintã conjuncþia eroticã a sexelor.
mântul sfânt al aztecilor, au gãsit crucea pe altare. Conform legendei aztece, a fost un cuplu, un bãrbat ºi o
Semnul Crucii, sublimã monogramã a Domnului Nostru femeie, cei care au inventat Focul ºi aceasta este posibil doar
Cristos, a cãrei replici minunate, de o egalã valoare Alchi- cu Crucea în Miºcare INRI, Ignis Natura Renovatur Integra,
mistã ºi Cabalistã, sunt Crucea Sfântului Andrei ºi miracu- „Focul Reînnoieºte Neîncetat Natura”.
loasa Cheie a Sfântului Petru. Este aºadar, semnul capabil sã
asigure victoria celor ce lucreazã în „Marea Operã”.
Crucea Sexualã, simbol viu al încruciºãrii Lingam-Yoni,
are urma inconfundabilã ºi minunatã a celor 3 cuie care s-au
folosit pentru a-l jertfi pe Cristosul-Materie, imagine a celor
3 Purificãri prin Fier ºi prin Foc, fãrã de care Domnul Nostru
nu ar fi putut obþine Învierea.
Crucea este hieroglifa anticã, Alchimicã, a Creuzetului,
acela care înainte se numea în francezã cruzel, crucibile,
croiset. În latinã, crucibulum crisol, avea ca rãdãcinã crux,
crucis, cruz. Este evident cã toate acestea ne invitã la reflecþie.
În creuzet, materia primã a Marii Opere suferã cu infinitã
rãbdare patima Domnului. În Eroticul Creuzet al Alchimiei „Al Treilea Logos organizeazã punctul de plecare fundamental al
Sexuale moare „Egoul” ºi renaºte „Pasãrea Phoenix” din întregului Univers care se naºte.”
34 SAMAEL AUN WEOR

Crucea dezvãluie de asemenea „Cuadratura Cercului”, capitolul 5


cheia Miºcãrii Perpetue. Acea Miºcare Perpetuã este posibilã
doar prin intermediul Forþei Sexuale a celui de-al Treilea ARCANUL Nr.5 „IERARHUL”
Logos. Dacã Energia celui de-al Treilea Logos ar înceta sã
mai curgã în Univers, Miºcarea Perpetuã s-ar încheia ºi s-ar
produce haosul cosmic. Al Treilea Logos organizeazã punctul
de plecare fundamental al întregului Univers care se naºte, ºi
nucleul infinitezimal al celui din urmã atom al oricãrei creaþii.
Cu Arcanul Patru al Tarotului Fiinþa ia pe umerii sãi
Crucea Iniþierii.
Dacã facem urmãtoarea sumã cabalisticã a Arcanului 4:
(1 + 2 + 3 + 4 = 10) aflãm cã (10 = 1 + 0 = 1),
Monada.
Tetragrammaton egal Monada.

IERARHUL U5

DESCRIEREA GRAVURII: În aceastã gravurã îl gãsim pe


Ierarh cu zala sa de rãzboi, þinând în mâna sa dreaptã Bas-
tonul Puterii. Foloseºte masca de ºacal doar când oficiazã,
pentru a face Dreptate, simbolizând Suprema Îndurare ºi
Suprema Neîndurare a Legii. În Apele Vieþii se aflã Balanþa
Justiþiei, indicând faptul cã miºcãrile, acþiunile ºi reacþiile
Corpului Fizic se bazeazã pe Energie.
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Numãrul 5
este grandios, sublim, este numãrul rigorii ºi al Legii, este
numãrul lui Marte ºi al rãzboiului. Arcanul Nr.5 al Tarotului
36 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 37

ne indicã Învãþãtura, Karma. Simbolizeazã al 5-lea Ciclu, a Pe unghiul superior al Pentagramei gãsim Ochii Spiri-
5-a Rasã, al 5-lea Soare, cele 5 Tattve, cele 5 Degete, cele 5 tului ºi semnul lui Jupiter, Tatãl Sacru al Zeilor. Pe braþe
Evanghelii, cele 5 Simþuri, cele 5 Cãmãruþe ale creierului ºi semnul lui Marte, simbol al Forþei. Pe picioare semnul lui
ale ovarului, cele 5 Aspecte ale Mamei Divine. Saturn, simbol al Magiei. În centru simbolul Filosofiei Oculte,
Cartea Nr.5 a Tarotului este Iniþiere, Demonstraþie, Caduceul lui Mercur ºi semnul lui Venus. Caduceul lui Mer-
Învãþãturã, Lege Karmicã, Filosofie, ªtiinþã, Artã. Trãim în cur reprezintã ªira Spinãrii ºi cele douã aripi ascensiunea
Epoca lui Samael, al 5-lea dintre cei 7; s-a început întoarce- Focului Sacru de-a lungul ºirei spinãrii, deschizând cele 7
rea spre Marea Luminã. Viaþa a început sã curgã din afarã Biserici ale Apocalipsei Sfântului Ioan (cele 7 Chakre) prin
înspre interior, ne aflãm în faþa dilemei de a Fi sau a nu Fi, intermediul Castitãþii ªtiinþifice. Potirul, simbol al Yoni-ului
trebuie sã ne hotãrâm fie Îngeri fie Demoni, fie Acvile fie Feminin, reprezintã de asemenea Mintea Cristalizatã, conþi-
Reptile, sã ne înfruntãm cu propriul nostru destin. nând Vinul Luminii care seminizeazã creierul. Spada este
Arcanul Nr.5 este Hierofantul, Legea, Rigoarea, este Phallus-ul Masculin. De asemenea gãsim Cheia ºi Pentaclul
Pentagrama Învãpãiatã, Steaua Înflãcãratã, semnul Omni- lui Solomon. Tetragrammaton este o mantrã de o imensã
potenþei Divine; acesta este simbolul inefabil al Cuvântului putere sacerdotalã.
fãcut carne, Luceafãrul teribil al Magilor. Conform Matematicilor Trasfinite:
Pentagrama reprezintã Omul, Microcosmosul Om care,
cu braþele ºi cu picioarele desfãcute, este Steaua cu Cinci INFINIT + INFINIT = PENTALFA
Vârfuri.
Pentagrama cu cele douã vârfuri în sus îl reprezintã pe
Satan, este folositã în Magia Neagrã pentru invocãrile tene-
broºilor. Cu unghiul superior în sus, reprezintã Cristosul Studenþii pot sã elaboreze un Electrum pentru a se pro-
Intern al fiecãrui om care vine în aceastã lume; simbolizeazã teja împotriva tenebroºilor; numim Electrum în ocultism,
Divinul, o folosim cu Magia Albã pentru a chema Fiinþele Pentagrama fabricatã cu cele 7 Metale ale celor 7 Planete.
Divine. Culcatã lângã uºã cu cele douã picioare înspre afarã,
împiedicã intrarea entitãþilor tenebroase, dimpotrivã, Penta- ARGINT LUNA
grama Inversatã cu cele douã picioare spre interior, permite MERCUR MERCUR
intrarea tenebroºilor. CUPRU VENUS
AUR SOARE
FIER MARTE
STANIU JUPITER
PLUMB SATURN

Se face pentagrama ºi se consacrã cu cele 4 elemente:


Foc, Aer, Pãmânt ºi Apã, ºi se parfumeazã cu 5 Parfumuri:
Tãmâie, Smirnã, Aloe, Sulf ºi Camfor; din aceste 5 substanþe
care servesc pentru a consacra pentagrama, primele 3 sunt
38 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 39

pentru a invoca Albul, sulful pentru a alunga entitãþile tene- tunica ºi mantia de Hierofant al Misterelor Majore, mi-a
broase iar camforul parfumeazã ºi atrage succesul; trebuie spus: „Aici îþi plãtesc ceea ce îþi datorez, pentru practicile pe
sã învãþãm sã folosim aceste substanþe. Pentagramei trebuie care le-ai predat”.
sã-i adãugãm cele 4 litere ale lui Iod-He-Vau-He ºi sã o pur- Acela care doreºte Luminã trebuie sã dea Luminã, pen-
tãm la gât, oferindu-ne o protecþie extraordinarã. tru a-ºi primi plata sa.
În Consacrare, se inspirã de 5 ori, prezentându-se ªacalul ªacalilor conduce Lumina prin toate limitele bolþii
Fiinþei Reale Cristonice a Maestrului Intern pentru cereºti, ºi ajunge pânã la frontierele pãsãrii Neveh, enormul
consacrarea Pentalfei, ºi se invocã cei 5 Arhangheli: Gabriel, ªarpe, unul dintre cei 42 de Judecãtori ai lui Maat în jude-
Rafael, Samael, Anael ºi Orifiel. catã. Acest Mare Judecãtor este Logos al Sistemului Solar.
Dacã putem sã elaborãm o Pentagramã metalicã ºi sã o ªacalul ªacalilor lucreazã sub ordinele acestui Mare Jude-
consacrãm, de asemenea putem sã ne Auto-Consacrãm cu cãtor. Aceste Tinere Fiinþe Divine care lucreazã cu Anubis,
aceleaºi rituri ºi parfumuri pe care le utilizãm pentru Penta- sunt Domnii Karmei.
grama noastrã metalicã, deoarece omul este o Stea cu 5 vârfuri. Alchimistul trebuie sã înveþe sã-ºi manipuleze KA-ul,
Toþi aceia care se simt murdari, cu larve, sau într-o stare pentru a vizita Templul ªacalului ªacalilor ºi a-ºi rezolva
proastã, trebuie sã foloseascã cele 5 parfumuri pentru a se negocierile. În munca noastrã cu Piatra Binecuvântatã, este
parfuma cu ele, cu condiþia sã urmeze Calea Perfectei Castitãþi. indispensabil sã învãþãm sã mânuim în mod conºtient nego-
În Lumisiale trebuie sã se stabileascã obiceiul de a-i curãþa cierile noastre.
pe fraþii care sunt plini de larve. Astfel ei vor primi benefi- Nimeni nu scapã de Justiþie, deoarece în adâncul Conºti-
ciul în Sufletele lor ºi în Trupurile lor. inþei noastre existã KAOM-ul, Poliþia Karmei, care ia formã
În „Cartea Morþilor”, capitolul LIX, NU spune triumfãtor: de fiecare datã când înregistreazã o acþiune pozitivã sau
„Sunt ªacalul ªacalilor, ºi primesc aer din prezenþa Dumne- negativã.
zeului Luminii, ºi îl conduc la marginile firmamentului, ºi la
hotarele Pãmântului, ºi la fruntariile extremelor, zborul pã-
sãrii Neveh. Aºa se acordã aer acestor Tinere Fiinþe Divine”.
Ierarhul Arcanului 5, ªacalul ªacalilor este Conducãtorul
Arhonþilor destinului, este Anubis, Zeul cu cap de ªacal.
Templul lui Anubis este Templul Domnilor Karmei.
Anubis deþine cãrþile Karmei, în Lumea Subpãmânteanã.
Fiecare fiinþã umanã îºi are propria sa carte de negocieri.
Aceia care învaþã sã îºi manipuleze KA-ul (Corpul As-
tral), pot sã viziteze Templul ªacalului ªacalilor, pentru a-ºi
consulta cartea ºi a-ºi face negocierile.
De asemenea se pot solicita credite Domnilor Karmei.
Orice credit trebuie plãtit, lucrând în Marea Operã a Tatãlui
sau suferind nespus.
Atunci când Logosul Sistemului Solar mi-a înmânat
capitolul 6
ARCANUL Nr.6 „INDECIZIA”

INDECIZIA Y6

DESCRIEREA GRAVURII: În picioare, în Apele Vieþii,


discipolul se aflã în faþa unui triunghi cu vârful în jos. Braþul
sãu stâng este aºezat peste cel drept. Toate acestea sem-
nificã faptul cã discipolul este cãzut; din acest motiv simte
mai multã atracþie faþã de Meduzã (Eul psihologic), aflatã la
stânga sa. În dreapta sa, se aflã o Maestrã. Acest Arcan se
numeºte „Indecizia” deoarece discipolul nu ºtie pentru care
drum sã se decidã.
În partea superioarã, un Ierarh al Legii aºezat pe un
triunghi cu vârful în sus, format de arc, þinteºte cu sãgeata
42 SAMAEL AUN WEOR

sa capul Meduzei, în acord cu axioma: „Trebuie Decapitatã capitolul 7


Meduza”.
Fiecare personaj îi prezintã neofitului un drum diferit. ARCANUL Nr.7 „TRIUMFUL”
Drumul din Stânga ºi Drumul din Dreapta. Sãgeata Justiþiei
þinteºte împotriva Drumului din Stânga.
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul
ªase este Îndrãgostitul Tarotului, înseamnã Realizare. Fiinþa
umanã se aflã între Viciu ºi Virtute, Fecioarã ºi Prostituatã,
Urania-Venus ºi Meduza. Se aflã în situaþia de a trebui sã
aleagã drumul acesta sau celãlalt.
Arcanul Nr.6 este încântare, echilibru, uniune amoroasã
între Bãrbat ºi Femeie. Luptã teribilã între Iubire ºi Dorinþã.
Aici întâlnim Misterele lui Lingam-Yoni. Este înlãnþuire.
În Arcanul Nr.6 se aflã lupta dintre cele douã Ternarii,
este Afirmaþia Cristosului Intern ºi Suprema Negaþie a lui
Satan.
Arcanul Nr.6 este lupta dintre Spirit ºi Bestia Animalicã.
Numãrul ªase reprezintã lupta dintre Dumnezeu ºi Diavol.
Acest Arcan este exprimat prin Pecetea lui Solomon. Triun-
ghiul superior reprezintã Kether, Hokmah ºi Binah, strãlu-
citorul Dragon de Înþelepciune (Tatã, Fiu ºi Spirit Sfânt);
triunghiul inferior reprezintã cei Trei Trãdãtori care sunt
antiteza Triadei Divine, ºi care sunt Demonii Dorinþei, al
Minþii ºi al Relei Voinþe, care-l trãdeazã pe Cristosul Intern TRIUMFUL T7
clipã de clipã ºi care sunt bazele Egoului (Iuda, Caiafa ºi
Pilat); acest triunghi inferior este Balaurul Negru.
DESCRIEREA GRAVURII: În aceastã gravurã, apar în
Apele Vieþii, doi sfincºi, cel Alb ºi cel Negru, care îºi trag carul;
simbolizeazã Forþele Masculine ºi Feminine. Un rãzboinic,
care reprezintã Intimul, se aflã în picioare în Carul sãu de
Luptã, în Piatra Cubicã (Sexul) ºi între cei 4 Piloni care con-
stituie ªtiinþa, Arta, Filosofia ºi Religia, în care el se desfã-
ºoarã. Cei 4 Piloni reprezintã de asemenea cele 4 Elemente,
indicând faptul cã le dominã.
În mâna sa dreaptã Spada Înflãcãratã ºi în stânga sa Bas-
tonul Puterii. Platoºa este ªtiinþa Divinã care ne face puternici.
44 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 45

Rãzboinicul trebuie sã înveþe sã foloseascã Bastonul ºi Spada, În Teogonia egipteanã, Tatãl (Tatã, Fiu ºi Spirit Sfânt)
astfel va obþine Marea Victorie. este Osiris sau Ra, iar Ra este Logosul cu cele trei aspecte
Pe capul sãu o bonetã cu 3 vârfuri, reprezintã cele 3 ale sale. Când se vorbeºte despre Monadã se face referire la
Forþe Primare; în partea superioarã apare Ra, Cristosul Osiris, El este cel care trebuie sã se Auto-Realizeze; la
Cosmic (Aripile). rândul sãu, trebuie sã se dedubleze în Tatã, Mamã ºi Fiu;
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul 7 Fiul se dedubleazã în Esenþã ºi aceasta înghite persoana,
reprezintã cele 7 Note ale Lirei lui Orfeu, cele 7 Note muzi- Monada devenind Auto-Realizatã.
cale, cele 7 Culori ale prismei solare, cele 7 Planete, cele 7
Vicii pe care trebuie sã le transmutãm în cele 7 Virtuþi, cele ESENÞÃ FIU MAMÃ TATÃ
7 Genii Siderale, cele 7 Corpuri, cele 7 Dimensiuni, cele 7
Grade de Putere a Focului, cele 7 Cuvinte Secrete rostite de Monada fiecãruia are nevoie de noi ºi noi de Ea. Vorbind
Logosul Solar (de pe Calvar) etc. cu Monada mea, mi-a spus: „eu te Auto-Realizez, ceea ce fac
Arcanul Nr.7 este Carul de Luptã pe care l-a fãurit Monada este pentru tine”.
pentru a putea acþiona în aceastã lume, cu putere pentru a Altfel, pentru ce trãim? Existã un scop: Monada Vrea sã
munci în acest câmp al vieþii. Este Monada deja realizatã, se Auto-Realizeze ºi pentru aceasta ne aflãm aici.
manifestându-se prin cele 7 Corpuri ale sale. Din alt aspect,
7 înseamnã lupte, bãtãlii, dificultãþi; dar învinge întotdea-
una, în ciuda luptelor.
Tatãl care se aflã în Secret, adicã Monada Divinã, este
Omniscient Nemuritor, dar fãrã Auto-Realizare, nu poate
domina Fizicul, nu are autoritate asupra Elementelor; pare
de necrezut faptul cã noi, mizerabili viermi, „trebuie sã îl
facem puternic pe Tatãl”, pare o blasfemie, dar El trebuie sã
se Auto-Realizeze.
O Monadã Realizatã este puternicã, are putere asupra
Focului, Aerului, Apei, Pãmântului; de aceea în Cartea
Morþilor egipteanã, devotul i se adreseazã lui Horus: „Eu îþi
fortific picioarele ºi braþele tale”. La rândul sãu devotul îi
cere sã-i întãreascã Cei Trei Creieri ai sãi (Intelectual, Emo-
þional, Motor); cãci Horus are nevoie ca devotul sã-ºi aibã cei
Trei Creieri puternici.
TATÃ MAMÃ FIU
Tatã

Fiu

Spirit
Sfânt
OSIRIS ISIS HORUS
capitolul 8
ARCANUL Nr.8 „JUSTIÞIA”

JUSTIÞIA R8

DESCRIEREA GRAVURII: În acest Arcan apare în Apele


Vieþii ªarpele muºcându-ºi coada, formând semnul Mamei
Cosmice, Infinitul (0), (zero).
O femeie se aflã îngenuncheatã pe un tumul din trei
trepte, reprezentând Arcanul A.Z.F. (Apã plus Foc egal Con-
ºtiinþã). Femeia þine cu mâna stângã Spada Puterii orientatã
în sus, iar cu cealaltã mânã echilibreazã o balanþã, arãtând
echilibrul ce trebuie sã existe între Minte, Inimã ºi Sex. În
partea superioarã apare Ra (este un alt simbol al lui Ra, pe
lângã aripi).
48 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 49

SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul transã Gnosticã de a-ºi devora propria coadã, este o sintezã
Nr.8 este Judecata, Nr.8 este numãrul lui Iov, probe ºi dureri; extraordinarã a mesajului minunat al Domnului Quetzalcoatl,
este reprezentat cu o spadã care corespunde esotericului. sau în poziþia verticalã, ce ilustreazã ideea Maya ºi Nahuatl
Numãrul 8 este numãrul Infinitului. Forþele vitale ale a Viperei Divine devorând Sufletul ºi Spiritul Omului; sau în
Focului Flegetonului ºi Apei Acheronului circulã încruci- sfârºit, Flãcãrile Sexuale consumând Egoul Animalic, anihi-
ºându-se în a Noua Sferã, în inima Pãmântului, sub forma lându-l, reducându-l la cenuºã.
unui opt. În ºira spinãrii este de asemenea format simbolul Incontestabil, ªarpele este simbolul esoteric al Înþelep-
Infinitului. Semnul Infinitului semnificã a lucra în a Noua ciunii ºi al Cunoaºterii Oculte. ªarpele a fost relaþionat cu
Sferã ºi aceasta este Sexul. Zeul Înþelepciunii din vremurile strãvechi.
Arcanul Nr.8 al Tarotului este o femeie cu o spadã în ªarpele este simbolul sacru al lui Thot ºi al tuturor Zeilor
mânã, în faþa Balanþei Justiþiei Cosmice. Realmente doar ea Sfinþi precum Hermes, Serapis, Iisus, Quetzalcoatl, Buddha,
poate sã-i înmâneze Spada Magului; fãrã femeie nici un Tlaloc, Dante, Zoroastru, Bochica etc. etc. etc.
iniþiat nu reuºeºte sã primeascã Spada. Existã Eva-Venus, Orice Adept al Fraternitãþii Universale Albe poate fi
femeia instinctivã. Venus-Eva, femeia nobilã a cãminului. înfãþiºat cum trebuie, prin „Marele ªarpe”, care ocupã un loc
Existã Venus-Urania, femeia iniþiatã în Marile Mistere ºi în atât de bine cunoscut printre simbolurile Zeilor de pe pietrele
cele din urmã, afirmãm existenþa Uraniei-Venus, femeia adept, negre pe care le includ edificiile babiloniene.
femeia profund realizatã. Esculap, Pluton, Esmun, Knepp, toþi sunt Zeitãþi cu atri-
Femeia Arcanului Nr.8 al Tarotului þine într-o mânã butele ªarpelui, afirmã Dupuis. Toþi sunt vindecãtori, dãtã-
Balanþa ºi în cealaltã Spada. Este necesar sã echilibrãm for- tori de Sãnãtate Spiritualã ºi Fizicã, ºi de Iluminare.
þele, este necesar ºi urgent sã ne sanctificãm în mod absolut Brahmanii ºi-au cãpãtat cosmogonia, ºtiinþa ºi artele de
ºi sã practicãm Arcanul A.Z.F.; forþele bãrbatului ºi ale fe- culturalizare de la faimoºii „Naga-Mayaºi”, numiþi apoi „Dana-
meii se echilibreazã în Iubire ºi în Înþelepciune. vaºi”; „Nagaºii” ºi „Brahamanii” foloseau simbolul sacru al
Ascensiunea miraculoasã a Energiei Seminale pânã la ªarpelui cu Pene, emblemã, fãrã discuþie, mexicanã ºi maya.
creier, este posibilã graþie unei anumite perechi de cordoane Upanishadele conþin un tratat despre ªtiinþa ªerpilor sau,
nervoase care, sub formã de Opt, se desfãºoarã la dreapta ºi ceea ce este acelaºi lucru, ªtiinþa Cunoaºterii Oculte.
la stânga ªirei Spinãrii. „Nagaºii” (ªerpi) Budismului Esoteric, sunt Oameni
În Filosofia chinezã aceastã pereche de cordoane sunt Autentici, Perfecþi, Auto-Realizaþi, în virtutea cunoaºterii lor
cunoscute sub clasicele nume de „Ying” ºi „Yang”, Tao fiind oculte, ºi protectori ai Legii lui Buddha întrucât interpreteazã
Calea de Mijloc, Canalul Medular, Calea Secretã pe unde urcã în mod corect doctrinele sale metafizice.
ªarpele. Marele Kabir Iisus din Nazareth niciodatã nu i-ar fi sfã-
Este evident cã primul dintre aceste douã canale este de tuit pe discipolii sãi sã fie „aºa de înþelepþi ca ªarpele”, dacã
naturã Lunarã, este vãdit cã al doilea este de tip Solar. acesta ar fi fost un simbol al Rãului. Nu stricã sã ne amintim
Atunci când atomii Lunari ºi cei Solari fac contact cu cã Ofiþii, Înþelepþii Gnostici egipteni ai „Fraternitãþii ªarpelui”,
Triveni, în apropierea coccisului, se trezeºte ªarpele Ignic al niciodatã nu ar fi adorat o viperã vie în ceremoniile lor, ca
Puterilor noastre Magice. emblemã a Înþelepciunii, Divina Sophia, dacã aceastã reptilã
ªarpele care, cu forma sa, alcãtuieºte un Cerc, în acea ar fi fost relaþionatã cu Puterile Rãului.
50 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 51

ªarpele sau Logosul Salvator, îl inspirã pe om pentru ca este Isis, Adonia, Tonantzin, Rea, Maria, sau mai bine spus
acesta sã îºi recunoascã identitatea cu Logosul ºi astfel sã se Ram-io, Cibele, Opis, Der, Flora, Paula, IO, Akka, Marea
întoarcã la propria sa esenþã, care este acest Logos. Mamã în sanscritã, Zeiþa Lha-ilor, Larii sau Spirite de aici de
ªarpele Sacru sau Logosul Salvator doarme ghemuit în jos, îngrijorata Mamã a lui Huitzilopochtli, Ak sau Zeiþa Albã
fundul arcei, în pândã misticã, aºteptând momentul de a fi în turcã, Minerva din Peºterile Misterelor Iniþiatice,
trezit. Akabolzub a Templului Lunar din Chichen-Itza (Yucatan)
Kundalini, ªarpele Ignic al Puterilor noastre Magice, etc. etc.
încolãcit în interiorul Centrului Magnetic al Coccisului (bazã
a ºirei spinãrii) este luminos ca fulgerul.
Cei ce studiazã Fiziologia Esotericã în manierã nahuatl,
sau în manierã hindusã, subliniazã ideea transcendentalã a
unui Centru Magnetic uimitor, situat la baza coloanei verte-
brale, la jumãtatea distanþei dintre orificiul anal ºi organele
sexuale.
În centrul „Chakrei Muladhara” existã un pãtrat galben
invizibil pentru ochii trupului, dar perceptibil pentru Clarvi-
ziune sau al ªaselea Simþ; acel pãtrat reprezintã conform
hinduºilor Elementul Pãmânt.
Ni s-a spus cã în interiorul respectivului pãtrat existã un
„Yoni” sau „Uter” ºi cã în mijlocul acestuia se aflã un „Lingam”
sau „Phallus” erotic, pe care se aflã încolãcit ªarpele, miste-
rioasã Energie Psihicã numitã Kundalini.
Structura esotericã a unui asemenea Centru Magnetic,
la fel ca ºi situarea sa neobiºnuitã între organele sexuale ºi
anus, dau baze solide, incontestabile, ªcolilor Tantrice din
India ºi din Tibet.
Este indiscutabil cã doar prin intermediul Sahaja Maithunei
sau Magiei Sexuale poate fi trezit ªarpele.
Coroana formatã dintr-o viperã, Thermuthis, aparþine
lui Isis, Divina noastrã Mamã Kundalini proprie ºi individualã,
cãci fiecare dintre noi o are pe a sa.
ªarpele ca Zeitate Femininã în interiorul nostru, este
soþia Spiritului Sfânt, a noastrã Fecioarã Mamã plângând la
piciorul Crucii Sexuale, cu inima strãpunsã de 7 Pumnale.
Fãrã îndoialã cã ªarpele Marilor Mistere este aspectul „Incontestabil ªarpele este simbolul esoteric al Înþelepciunii ºi al
feminin al Logosului. Dumnezeul Mamã, soþia lui Shiva, ea Cunoaºterii Oculte din vremurile strãvechi.”
capitolul 9
ARCANUL Nr.9 „ERMITUL”

ERMITUL E9

DESCRIEREA GRAVURII: În acest Arcan gãsim în Apele


Vieþii o Lunã care urcã. În partea din mijloc un Bãtrân Ermit
în atitudine de înaintare, þinând în mâna sa stângã lampa
care-i aratã drumul, este Lampa lui Hermes, Înþelepciunea.
Cu mâna sa dreaptã se sprijinã pe Bastonul Patriarhilor, ce
reprezintã ºira spinãrii cu cele ªapte Biserici ale sale.
Ermitul, prudent ºi înþelept, este înfãºurat în Mantia
Protectoare a lui Apollonius, care simbolizeazã Prudenþa. În
spatele lui se aflã Palmierul Victoriei.
În partea superioarã, un Soare care lumineazã cu trei
54 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 55

raze indicând cele Trei Forþe Primare, coboarã pentru a se


uni cu Luna. Luna urcã ºi Soarele coboarã, ceea ce indicã
INIMÃ
faptul cã trebuie sã transformãm Luna în Soare prin inter-
mediul Transmutaþiei, sã transformãm cu Arcanul A.Z.F.
Corpurile Lunare în Corpuri Solare.
Arcanul Nr.9 indicã în mod clar cele 9 Sfere ale infernu- CREIER SEX
rilor atomice ale Naturii ºi cele 9 Sfere ale celor 9 Ceruri.
Acest Arcan indicã de asemenea cele 9 Planete reprezentate
în cele 9 Sfere ale Planetei Pãmânt. celor Nouã Porþi menþionate în Bhagavad-Gita, trebuie sã se
Iniþiatul trebuie sã coboare în cele 9 Sfere Scufundate, hotãrascã sã coboare în Forja Aprinsã a lui Vulcan.
pentru ca apoi sã cucereascã cele 9 Ceruri corespunzãtoare În organismul uman, a Noua Sferã este Sexul; cel ce vrea
fiecãrei planete. sã se Auto-Realizeze, trebuie sã coboare în a Noua Sferã pen-
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul tru a lucra cu Apa ºi Focul, pentru a ajunge la a Doua Naºtere.
Nr.9 este Ermitul, Singurãtatea. Acest Arcan, în formã mai În a Noua Sferã se aflã Forja Aprinsã a lui Vulcan
elevatã, este a Noua Sferã, „Sexul”. (Sexul). Acolo coboarã Marte pentru a-ºi oþeli din nou spada
Coborârea în a Noua Sferã era în Templele antice, Proba înflãcãratã ºi pentru a cuceri inima lui Venus (Iniþierea
Maximã pentru suprema demnitate a Hierofantului. Hermes, Venusianã); Hercule pentru a curãþa Grajdurile lui Augias
Buddha, Iisus, Zoroastru, Dante etc., ºi mulþi alþi mari ini- (Josnicele Profunzimi Animalice); Perseu pentru a reteza
þiaþi, au trebuit sã treacã prin Proba Maximã, sã coboare în capul Meduzei (Eul Psihologic sau Adamul-Pãmântesc) cu
a Noua Sferã, pentru a lucra cu Focul ºi Apa, origine a Lumi- Spada sa Înflãcãratã, iar acest cap acoperit de ºerpi,
lor, Bestiilor, Oamenilor ºi Zeilor. Orice autenticã Iniþiere studentul esoteric trebuie sã îl dea Minervei, Zeiþa
Albã, începe de aici. Înþelepciunii.
În a Noua Sferã sau al Nouãlea Strat al Pãmântului, în Nouã luni rãmâne fãtul în interiorul Pântecului Matern ºi
centrul Pãmântului, în însãºi inima Pãmântului se gãseºte „Nouã Epoci” sunt necesare în pântecul lui Rea, Tonantzin,
strãlucitor, semnul Infinitului. Acest semn are forma unui Cibele, adicã Mama Naturã, pentru a se naºte o Umanitate
Opt. Semnul Infinitului este Sfântul Opt. În acest semn se Planetarã. Aºadar la fel este evident cã trebuie sã coborâm
aflã reprezentate Inima, Creierul ºi Sexul Geniului Pãmân- în a Noua Sferã pentru a putea fi gestaþi ºi a dobândi acea a
tului. Numele secret al acestui Geniu este CHANGAM. Doua Naºtere.
Zoharul ne avertizeazã în mod accentuat cã în adâncul Iisus i-a spus lui Nicodim: „Trebuie sã te Naºti din Nou
Abisului trãieºte Adam-Protoplastos, Principiul Diferenþiator pentru a putea intra în Împãrãþia Cerurilor.” (Ioan 3:1-15).
al Sufletelor. Cu acel principiu trebuie sã ne întrecem în Aceasta înseamnã fabricarea Corpurilor Solare, nimeni nu
luptã pe viaþã ºi pe moarte. Lupta este teribilã: Creier contra poate intra în Împãrãþie dacã merge îmbrãcat în Zdrenþe Lu-
Sex ºi Sex contra Creier; iar ceea ce este mai înfiorãtor, ceea nare. Trebuie fabricate Corpurile Solare ºi aceasta se obþine
ce este mai dureros este aceea de Inimã contra Inimã. doar „Transmutând Energia Creatoare”.
Este evident cã în fiinþele umane, toate forþele se rotesc În Teogonia egipteanã sunt reprezentate aceste Corpuri
pe baza Sfântului Opt. Cel care doreºte sã intre în Cetatea Solare prin Sahu-ul egiptean. Nimeni nu are dreptul sã se aºe-
56 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 57

ze la masa Îngerilor dacã nu este îmbrãcat cu Corpurile Solare. este ca o aberaþie, ceva paradoxal a vrea sã gãseºti Fericirea
Trebuie sã fabricãm To Soma Heliakon, Corpul de Aur al în a Noua Sferã. Ar fi absurd, pentru cã Auto-Realizarea Intimã
Omului Solar. costã, are un preþ, poate chiar propria viaþã.
Stã scris cã: „Îngust este drumul care conduce la luminã”. Oare Hiram Abiff nu a fost asasinat ºi l-au cãutat „27 de
Cel care doreºte sã urmeze drumul: „Sã se Nege pe Sine Maeºtri” care, adunaþi cabalistic, dau 2 + 7 = 9.
Însuºi, sã-ºi Ia Crucea ºi sã mã Urmeze” (Cei Trei Factori ai În a Noua Sferã existã dureri profunde pânã când în final
Revoluþiei Conºtiinþei: a Muri, a te Naºte ºi Sacrificiul). se ajunge la a Doua Naºtere. Când Iisus i-a spus lui Nicodim
Cel ce vrea sã se Auto-Realizeze trebuie sã fie dispus sã cã trebuia „sã se nascã din nou”, el nu a înþeles. Iisus, da,
renunþe la tot: bogãþie, onoruri, pace, prestigiu, trebuie sã-ºi cunoºtea Marele Mister. ªi va ieºi cineva vreodatã din a
dea propriul sânge. Noua Sferã? Da, atunci când se ajunge la a Doua Naºtere.
Trebuie sã aibã un Centru de Gravitaþie, un Centru de Dupã ce am creat „To Soma Heliakon” în „Forja
Conºtiinþã Permanent. Toate fiinþele umane nu suntem alt- Ciclopilor” (Sexul), a trebuit atunci sã trec printr-o perioadã
ceva decât maºini conduse de cãtre Eurile noastre (Egoul de profunde reflexii. În Lãcaºul Iubirii, în Templul celor „de
este plural), suntem puºi într-o situaþie dezavantajoasã, Douã Ori Nãscuþi”, am întâlnit alþi Fraþi ºi Surori care de
aceasta înseamnã Supra-Eforturi ºi sã ucidem Eul; acest Ego asemenea lucraserã în mod intens în „Forja Aprinsã a lui
este Mefistofel, este rãdãcina tuturor suferinþelor noastre, Vulcan” (Sexul), ei toþi strãluceau glorios între încântãrile
durerilor, el trãieºte în funcþie de propria sa condiþionare, Divine de nedescris ale Vinerii Sfinte. Ne-am reunit pentru
trebuie sã îl reducem la praf cosmic, pentru a avea o Conºti- a comenta luptele ºi suferinþele, ieºiserãm victorioºi. Dar
inþã Trezitã, pentru „a putea vedea Calea”. toate acestea sunt începutul începuturilor ºi fundamentul
Prin a ªti se înþelege a Vedea, a Auzi ºi a Palpa marile fundamentelor, mai este ceva de spus în legãturã cu aceasta
realitãþi. ºi este necesar ca dumneavoastrã sã fiþi informaþi.
Este necesar sã se înþeleagã ce semnificã Adâncul Abi- Dacã un de Douã ori Nãscut sau cineva care a ajuns la
sului; când se spune sã se coboare în Adâncul Abisului, Adeptat încearcã sã ajungã la Starea Angelicã, ar trebui sã
aceasta este Real. Coborând în a Noua Sferã prin Legea Con- coboare încã o datã în Puþul Profund al Universului, în a
comitenþelor sau a Relaþiilor, ne punem în concordanþã cu Noua Sferã, ºi o datã terminatã munca, sã urce pe Scara lui
Organismul Planetar pe care trãim; acela care lucreazã în a Lucifer pentru a atinge Starea Angelicã.
Noua Sferã a coborât în strãfundul aspectului sãu real; dacã Dacã ar vrea sã fie un Arhanghel, sau Principat, sau Tron,
cel care lucreazã s-ar dezîncarna, ar vedea cã trãieºte real- sau Heruvim, trebuie sã facã acelaºi lucru, „sã coboare pentru
mente în acea Regiune (a Noua Sferã este Centrul Pãmântu- ca apoi sã urce”.
lui), desigur cel care ºi-ar da seama ar fi cel care ºi-a Trezit Trebuie sã se înþeleagã ºi sã se facã diferenþa între ceea
Conºtiinþa. Trebuie sã avertizãm neofitul cã în a Noua Sferã ce este o „Cãdere” ºi ceea ce este o „Coborâre”, cel care a fost
existã „Suprema Durere”. Aºa cum spune Dante în Divina deja decapitat nu poate fi recapitat. În ajunul intrãrii în Ab-
Comedie: „condamnaþilor li s-au coagulat lacrimile în ochi, solut, trebuie sã se coboare în a Noua Sferã.
altora apele le urcã pânã la organele creatoare”. Dacã se ajunge la a Doua Naºtere, Sexul devine interzis,
Trebuie sã ºtim sã înþelegem, trebuie sã ºtim sã învãþãm deja nu se va mai folosi Sexul din dorinþã proprie, dar dacã
sã Suferim, sã Fim Resemnaþi. Cei care nu sunt, eºueazã; se primeºte ordin de la Fraternitatea Albã, Ordinul Sacru,
58 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 59

sau de la Tatãl care se aflã în secret ºi se ordonã sã se coboare muntele Sion, ºi cu El o sutã patruzeci ºi patru de mii, care
în Puþul Abisului, trebuie sã te supui, aceasta nu este plãce- aveau numele Lui ºi numele Tatãlui Lui scris pe frunte.”
re ci durere, sacrificiu. (Apocalipsa 14:1). Muntele Sion sunt Lumile Superioare, ci-
Pe scara lucifericã trebuie sã coborâm ºi trebuie sã ur- frele sunt o cantitate simbolicã iar în mod cabalistic se des-
cãm, avem nevoie sã devenim Maeºtri atât ai Forþelor Supe- compune astfel: 1 + 4 + 4 = 9, Sexul. Doar cu Marele Arcan
rioare cât ºi Inferioare. Tatãl care se aflã în secret ordonã putem sã fim salvaþi ºi sã primim pe frunte numele Tatãlui.
ceea ce trebuie fãcut, doar primind un ordin se coboarã. Poporul este Sion, este Poporul Spiritual al lui Dumnezeu.
κi pierde gradele Iniþiatice doar cel care cade, nu ºi cel Acest popor este format din toþi aceia care practicã Magia
care a coborât. O datã încheiatã munca, se primesc ordinele Sexualã (Poporul Castitãþii).
ºi de acum nu se mai foloseºte Sexul în mod capricios, Tatãl Referitor la Noul Ierusalim, spune: „ªi i-a mãsurat zidul,
este stãpânul acestui act, ºi de la Tatãl trebuie sã vinã ordi- o sutã patruzeci ºi patru de coþi, dupã mãsura omului, care
nul. Sexul nu aparþine omului, ci Tatãlui. este ºi a îngerului” (Apocalipsa 21:17). 144 = 1 + 4 + 4 = 9,
Legea Leviatanului este cea a acelui Mason care deja a Sexul. 9 este mãsura Omului, care este ºi a Îngerului. Nouã
parcurs toate Muncile sau Gradele Esoterice ºi cum a fost deja luni rãmânem în pântecul matern. Doar în a Noua Sferã se
decapitat nu poate fi recapitat, nu poate sã i se facã rãu nici poate naºte Fiul Omului. Nu s-a cunoscut niciodatã vreun
de sus, nici de jos, trãieºte la unison cu Legea, cu Marea Lege. Înger care sã nu se fi nãscut în a Noua Sferã.
Aceasta este cunoaºterea superioarã a Masoneriei Esoterice. Acela care vrea sã reteze capul Meduzei (al Eului) tre-
Mai întâi face Voinþa sa Capricioasã. Apoi trebuie sã facã buie sã coboare în a Noua Sferã.
Voinþa Tatãlui. Când deja nu mai are „Ego”, rãutatea dispare Acela care doreºte sã încarneze Cristosul, trebuie sã co-
ºi ºtie sã facã doar Voinþa Tatãlui, el este adevãrata noastrã boare în a Noua Sferã. Cel care vrea sã dizolve Eul trebuie sã
Fiinþã, este Bãtrânul Zilelor, se aflã dincolo de Atman; atunci coboare în a Noua Sferã. A Noua Sferã este Sanctum Regnum
când el ordonã, ordinele sale trebuie sã fie îndeplinite. al Omnipotenþei Divine a celui de al Treilea Logos. În a Noua
Cineva se elibereazã de a Noua Sferã atunci când se con- Sferã gãsim Forja Aprinsã a lui Vulcan.
verteºte într-un Paramarthasatya (locuitor al Absolutului), Orice porumbel care lucreazã în Marea Operã, trebuie sã
atunci se va cufunda în Fericirea Abstractã. Dar înainte de a se sprijine pe bastonul sãu, sã se lumineze cu propria sa
merge acolo va exista o umilire, respectivul trebuie sã co- lampã, ºi sã se înfãºoare în mantia sa sacrã. Fiecare porum-
boare din nou, altfel violeazã Legea Leviatanului, Pecetea lui bel trebuie sã fie prudent. Dacã vreþi sã încarnaþi Cristosul,
Solomon. fiþi precum lãmâia. Fugiþi de Desfrâu ºi de Alcool. Ucideþi
În Apocalipsa Sfintei Biblii întâlnim de asemenea miste- cele mai lãuntrice rãdãcini ale Dorinþei.
rele celei de-a Noua Sfere: „ªi numãrul celor pecetluiþi: o sutã Abundã studenþii esoteriºti care, în mod eronat, afirmã
patruzeci ºi patru de mii, din toate triburile fiilor lui Israel.” cã existã numeroase drumuri pentru a ajunge la Dumnezeu.
(Apocalipsa 7:4). Însumând în mod cabalistic numerele între Dar Divinul Mare Maestru Iisus a spus: „Îngustã este poarta
ele, vom avea numãrul Nouã. 1 + 4 + 4 = 9. Nouã este a ºi strâmt este drumul care duce la luminã, ºi foarte puþini
Noua Sferã, Sexul. Vor fi salvaþi doar cei care vor fi ajuns la sunt cei ce îl aflã.” (Matei 7:14).
Castitatea Absolutã. Dacã studentul esoteric examineazã cu rãbdare toate cele
„Apoi m-am uitat, ºi iatã cã Mielul stãtea în picioare pe Patru Evanghelii, va putea confirma prin el însuºi faptul cã
60 SAMAEL AUN WEOR

Iisus niciodatã nu a spus aceasta, cã ar fi mai multe drumuri. capitolul 10


Adorabilul Salvator al Lumii a vorbit doar de o singurã
Poartã Strâmtã ºi de un singur Drum, Îngust ºi Dificil. Iar ARCANUL Nr.10 „RÃSPLATA”
aceastã Poartã este Sexul! Iar acest drum este Sexul! Nu
existã altã cale pentru a ajunge la Dumnezeu. Nu s-a ºtiut
niciodatã în toatã Eternitatea vreun profet care sã fi cunos-
cut altã poartã în afarã de Sex.
Unii studenþi esoterici înºelaþi, confuzi, rãtãciþi, obiec-
teazã împotriva acestor învãþãturi ºi afirmã cã Pitagora,
Zoroastru, Iisus ºi alþi Iniþiaþi erau celibatari, ºi cã zice-se
niciodatã nu au avut soþie.
În toate Templele de Mistere au existat Vestale Sacre.
Materialiºtii, nerespectoºii, cei rãu intenþionaþi, în mod
arbitrar au pretins sã le numeascã „prostituate sacre”. Însã,
acele Vestale erau adevãrate Virgine Iniþiate. Virgine Esote-
rice, chiar dacã fiziologic, corpurile lor nu mai erau de virgine.
Iniþiaþii Templului, Pitagora, Zoroastru, Iisus Cristos ºi
toþi acei iniþiaþi antici, fãrã excepþie, au practicat realmente
Arcanul A.Z.F. cu Vestalele Templului. Numai în Forja
Aprinsã a lui Vulcan, acei Mari Iniþiaþi au putut sã-ºi
cãleascã armele ºi sã cucereascã inima lui Venus.

RÃSPLATA W 10

DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii gãsim doi ºerpi:


cel Pozitiv, Solar, care îi vindeca pe israeliþi în deºert ºi cel
Negativ, Lunar, ªarpele Ispititor din Eden, cel al Corpurilor
Lunare, Corpurile de Pãcat.
În partea din mijloc, Roata Norocului, sau Roata Samsarei,
Roata Morþilor ºi a Naºterilor. Prin partea dreaptã urcã Her-
manubis, evolutiv, prin partea stângã coboarã Tiphon Bapho-
met, involutiv. Dupã cele 108 vieþi, roata face o rotaþie com-
pletã; în timp ce urcã, considerãm Evoluþia prin Regnurile
Mineral, Vegetal, Animal ºi Uman; la coborâre, coboarã pe
62 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 63

aceeaºi cale. Roata Samsarei face 3.000 de rotaþii, dupã care Cercul cu un punct în centru, sunt Misterele lui Lingam-
Esenþa, dupã atâtea purificãri ºi suferinþe se întoarce în Ab- Yoni; Cercul este Absolutul, Eternul Principiu Feminin, este
solut, dar fãrã Auto-Realizare. În partea superioarã Sfinxul, Yoni-ul unde se nasc toate Universurile. Punctul este Lingam-
stând în echilibru pe roatã, o reprezintã pe Mama Naturã. ul, Eternul Principiu Masculin. Cercul cu un punct este Ma-
Sfinxul este Intercesorul Elemental al Binecuvântatei Zeiþe Mamã crocosmosul, sunt Misterele lui Lingam-Yoni cu ajutorul cã-
a Lumii. În el vom gãsi reprezentate cele Cinci Elemente: rora pot fi create Universurile.
APÃ: CHIPUL DE OM Cercul este Receptiv, Punctul este Proiectiv. Dacã
AER: ARIPI DE VULTUR punctul se prelungeºte, se lungeºte, devine o linie, împarte
PÃMÂNT: PICIOARE DE BOU cercul în Douã. Punctul aflându-se în miºcare, avem atunci
FOC: GHEARE DE LEU Lingam-Yoni, cele douã sexe Masculin ºi Feminin.
ETER: BASTONUL
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: În Arcanul
Nr.10 gãsim Roata Destinului, Roata Cosmogenicã a lui Eze-
= 10 = IO
chiel. În aceastã roatã întâlnim Lupta Antitezelor, Hermanu-
Scoþând linia care se aflã în interiorul cercului, avem
bis la dreapta, Tiphon la stânga. Aceasta este roata secolelor,
Numãrul 10 ºi de asemenea mantra Mamei Divine.
este Roata Norocului, a Reîncarnãrii ºi a Karmei, Roata Teri-
Universul întreg este un produs al Energiei Sexuale; fãrã
bilã a Rãsplãþii, deasupra roþii se aflã Misterul Sfinxului.
puterea Energiei Creatoare nu se poate plasma Universul;
Pe Roata Antitezei, cei doi ºerpi se combat reciproc. În
fãrã Energie Creatoare Sexualã nu existã Univers, din acest
aceastã roatã este cuprins tot secretul Arborelui Cunoaºterii.
motiv „10” este Principiul Plãsmuitor al Întregii Naturi.
Din izvorul unic, izvorãsc cele Patru Râuri ale Paradisului, din-
Cercul cu un punct în centru poate fi prezentat ºi aºa:
tre care unul curge prin codrul des al soarelui udând Pãmântul
Filosofic cu Aurul de Luminã; iar celãlalt curge tenebros ºi
tulbure prin Împãrãþia Abisului. Lumina ºi Tenebrele, Magia
Albã ºi cea Neagrã, se combat reciproc. Eros ºi Antieros,
Cain ºi Abel, trãiesc în interiorul nostru înºine într-o intensã
Numãrul 10 ne învaþã multe lucruri; sã ne amintim cercul
bãtãlie pânã când, descoperind Misterul Sfinxului, apucãm
care este simbolul Mamei Divine. Putem spune cã urmãtoa-
Spada Înflãcãratã, atunci ne eliberãm de Roata Secolelor.
rele simboluri, în fond, sunt acelaºi lucru:
Arcanul Nr.10 este numit în mod cabalistic Împãrãþie sau
Centru Vital, este numit Rãdãcinã Plãsmuitoare a tututor
Legilor Naturii ºi ale Cosmosului. A plãsmui semnificã a con-
cepe în mod intelectual ºi apoi a construi sau a desena. Din
acest motiv 10 este Principiul Plãsmuitor al tuturor lucrurilor.
Se spune cã numãrul 10 este baza, Împãrãþia iar persoana
care urmeazã poruncile acestui Arcan, vede Întoarcerea tu-
turor lucrurilor. Dacã studentul ºtie sã se supunã, vede în-
toarcerea tuturor lucrurilor, se înalþã la Iluminare ºi poate
64 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 65

vedea Fluxul ºi Refluxul tuturor lucrurilor, întrucât este un 7. NETZAH: Mintea Solarã. Mintea Cristos.
Iluminat. 8. HOD: Legitimul Corp Astral Solar.
Kabala spune cã vedem lucrurile în mãsura în care înce- 9. YESOD: Este Piatra Cubicã, Sexul.
pem sã ne supunem lui „10”. În acest numãr „10” se aflã 10. MALCHUTH: Corpul Fizic.
Principiile:
Cei 10 Sephiroþi se aflã înãuntrul nostru înºine, intrin-
CREAÞIE, CONSERVARE, REÎNNOIRE sec în orice materie organicã ºi anorganicã. Orice fiinþã uma-
nã îi are, dar este necesar sã îi încarneze. Sephiroþii deja
Aici se aflã Verbul în triplul sãu aspect.
Auto-Realizaþi strãlucesc precum pietre preþioase în interio-
Punctul în interiorul cercului, care în miºcare devine linie,
rul lui Atman. Sephiroþii formeazã regiuni în care trãiesc
poate sã fie în urmãtoarele moduri:
Îngerii, Heruvimii, Puterile etc.
Sephiroþii au punctele lor de legãturã cu Corpul Fizic.

=10=IO Localizarea Sephiroticã în Corpul Fizic:


KETHER: Coroana, în partea superioarã a capului.
Am vãzut deja cã 10 apare din amintitul simbol, ca ºi IO HOKMAH: Partea dreaptã a creierului.
care este mantra Mamei Divine, dând naºtere de asemenea BINAH: Partea stângã a creierului.
celor 10 Emanaþii ale lui Prakriti, adicã cei 10 Sephiroþi ai HESED: În braþul drept.
Kabalei. GEBURAH: În braþul stâng.
Cei 10 Sephiroþi sunt: TIPHERETH: În inimã.
1. KETHER: Tatãl, Logosul. NETZAH: În piciorul drept.
2. HOKMAH: Fiul, Triunul. HOD: În piciorul stâng.
3. BINAH: Spiritul Sfânt, Coroana Sephiroticã. YESOD: În organele sexuale.
MALCHUTH: În labele picioarelor.
Acesta este Primul Triunghi. Dupã Coroana Sephiroticã
vine: Acestea sunt punctele de contact ale Sephiroþilor cu cor-
pul uman. Sephiroþii sunt atomici, nu sunt atomi de Carbon,
4. HESED: Este Atman-ul, Intimul, Fiinþa noastrã Divinã. Oxigen, Nitrogen, sunt atomi de Naturã Spiritualã, care
5. GEBURAH: Sufletul Spiritual Feminin, Buddhi. aparþin Chimiei Oculte, Esoterice ºi Spirituale.
6. TIPHERETH: Este Manas, Sufletul Uman. Sephiroþii sunt masculini ºi existã Sephirele, care sunt
Acesta este al Doilea Triunghi; Buddhi este Conºtiinþa feminine, Zona Neutrã constituie spaþiul profund, Câmpurile
Superlativã a Fiinþei, este Principiul Justiþiei, Legea. Atunci Magnetice etc. Acest lucru nu se aflã în cãrþi, trebuie desco-
când se vorbeºte de Conºtiinþã este Buddhi, Elohimul care perit prin sine însuºi. Vã vorbesc din punct de vedere mistic
spune: „Luptaþi-vã pentru mine în numele Te-Tra-Gram- direct.
Ma-Ton-ului”.
În al Treilea Triunghi avem:
capitolul 11
ARCANUL Nr.11 „PERSUASIUNEA”

PERSUASIUNEA " 11

DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii Piatra Cubicã,


înãuntrul pietrei pasãrea cu picioare lungi, deasupra aces-
teia porumbelul Spiritului Sfânt.
În mijloc o femeie închide fãlcile unui Leu furios, indi-
când faptul cã ea este superioarã violenþei. Pe cap are coroa-
na iar de pe fruntea sa se iveºte ªarpele, indicând Mãiestria.
Leul este Elementul Foc, de asemenea reprezintã Aurul;
în antichitate carele regilor erau trase de lei iar în simbolo-
gia esotericã carul de luptã tras de lei simbolizeazã Corpurile
Solare.
68 SAMAEL AUN WEOR

SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: În Kabalã capitolul 12


acest Arcan 11 este cunoscut drept Persuasiunea. Hieroglifa
acestui Arcan este o femeie frumoasã care, în mod liniºtit ºi ARCANUL Nr.12 „APOSTOLATUL”
cu un calm olimpian, închide cu propriile sale mâini fãlcile
unui Leu furios.
Tronurile Regilor Divini erau ornate cu lei din aur
masiv. Aurul semnificã Focul Sacru al lui Kundalini. Acest
lucru ne aminteºte de Horus = Aur.
Avem nevoie sã transmutãm Plumbul Personalitãþii în
Aurul Spiritului, aceastã muncã este posibilã doar în Labora-
torul Alchimistului.
Când porumbelul Alchimistului este încoronat, se trans-
formã într-un Zeu al Focului, atunci deschide cu propriile
sale mâini fãlcile teribile ale Leului furios. Aurul Potabil al
Alchimiei este Focul Sacru al Spiritului Sfânt. Ar fi imposi-
bilã Legarea Crucii-Om cu Triunghiul-Spirit (Arcanul Nr.12),
fãrã Aur Potabil.
Unsprezece se descompune în mod cabalistic astfel:
1 + 1 = 2, 1 = MASCULIN. 2 = FEMININ.
1 BÃRBAT + 1 FEMEIE = 2 BÃRBAT-FEMEIE, „FOCUL”
Numãrul 11 constã în douã unitãþi pe care Heinrich
Khunrath le traduce cu aceste douã cuvinte: Solve Coagula.
Avem nevoie sã acumulãm Focul Sacru, ºi apoi sã învãþãm APOSTOLATUL 12
sã-l proiectãm. Cheia se aflã în conexiunea lui Membrum
Virile cu Genitalia Murielis, nemiºcare a lui Membrum Virile
ºi Genitalia Murielis, din când în când miºcare delicatã. DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii Pentaclul lui
Transmutarea instinctelor animalice în Voinþã. A pasiunii Solomon, variantã a Stelei cu ªase Vârfuri.
sexuale în Iubire. A gândurilor desfrânate în Înþelegere ºi Cele trei vârfuri superioare reprezintã cei Trei Trãdãtori
astfel sã se vocalizeze mantrele secrete. ai lui Hiram Abiff (Cristosul Intern), Iuda, Pilat ºi Caiafa
Bãrbatul este o unitate, Femeia este alta, acesta este nu- (Dorinþã, Minte ºi Rea Voinþã).
mãrul 11 al Tarotului. Doar prin intermediul femeii, lucrând În mijloc 2 coloane cu 9 trepte fiecare, este a Noua Sferã
în Marea Operã, putem încarna Copilul de Aur, pe Horus, (Sexul); sã ne amintim cã existã 9 Ceruri (Coloana Albã) ºi 9
Verbul, Marele Cuvânt. Astfel deci, numãrul 11 este numã- Regiuni Infernale (Coloana Neagrã). Trebuie sã coborâm
rul cel mai multiplicabil. fiecare treaptã pentru ca a urca una. Între cele douã coloane
se aflã un om spânzurat de un picior ºi cu mâinile legate. Cu
70 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 71

picioarele sale formeazã o cruce ºi cu braþele triunghiul In- Simþuri cineva devine un investigator al Lumilor Superioare,
versat. acestea sunt cele 12 Facultãþi ale oricãrei creaturi umane.
Universul a ieºit din Huel-Tum-ul chinez, Haosul. Cele
10 Trunchiuri ºi cele 12 Ramuri, de asemenea au ieºit din
Haos, care în Alchimie este „Ens Seminis” în care este con-
þinut „Ens Virtutis” care este materia primã a Marii Opere,
Aceastã imagine reprezintã faptul cã Sexul dominã care este Entitatea Seminþei dupã Paracelsus. Aceastã enti-
Raþiunea, este necesar sã inversãm simbolul. tate este Piatra Filosofalã sau Lapis Philosophorum pe care o
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul cãutau atât de mult Alchimiºtii Medievali.
Nr.12 reprezintã cele 12 Semne ale Zodiacului, cei 12 Apos- Întregul Misterium Magnum se aflã cuprins în acea
toli, cele 12 Triburi ale lui Israel, cele 12 Ore de Coacere ale Summa Materia (sunt termenii latini pentru a denumi
Alchimistului, cele 12 Facultãþi, Hidrogenul Si-12. Arcanul A.Z.F.), Alchimistul trebuie sã extragã din acest
Arcanul 12 al Tarotului este Apostolatul. Imaginea omu- Mestrum Universale (Haosul) tot Aurul Potabil sau Focul Sa-
lui spânzurat formeazã un triunghi cu vârful în jos, iar pi- cru, cel care trebuie sã urce prin ºira spinãrii ºi sã deschidã
cioarele sale o cruce deasupra triunghiului. treptat cele 7 Biserici.
Întreaga muncã are ca scop dobândirea Sufletului, adicã O datã ce am extras Aurul Potabil putem sã legãm
reuºirea legãrii Crucii cu Triunghiul, aceea este Marea Operã. Crucea cu Triunghiul, adicã Crucea-Om trebuie sã se lege cu
Cartea Doisprezece a Tarotului este Alchimia Sexualã, Triada noastrã Nemuritoare, trebuie sã încarnãm „Spiritul”,
Crucea omului trebuie sã se uneascã cu Triunghiul Spiritu- care doar astfel ne preschimbã într-o Fiinþã Umanã, înainte
lui, prin intermediul Focului Sexual. de a reuºi acest lucru suntem doar Animale Intelectuale.
Tradiþia chinezã vorbeºte de cele 10 Trunchiuri (Shikan) Marea Operã sau „Magnus Opus” este reprezentatã prin
ºi de cele 12 Ramuri, adicã cei 10 Sephiroþi ºi cele 12 Facul- Arcanul Nr.12 al Tarotului (se spune Magnus Opus în limbaj
tãþi ale fiinþei umane. E necesar sã ºtim cã cele 7 Chakre ºi strict esoteric). Braþele personajului formeazã triunghiul, pi-
cele 5 Simþuri sunt cele Douãsprezece Facultãþi. cioarele sale crucea, capul sãu face legãtura dintre Triunghi
Fãrã îndoialã cã ºira spinãrii are 7 Centrii Magnetici, ºi Cruce cu ajutorul Aurului Potabil.
aceºtia sunt cele 7 Chakre sau cele 7 Biserici ale Apocalipsei Dupã chinezi, Zeul Fu-Ji (Adam-Cristos) se naºte la Mie-
Sfântului Ioan: zul Nopþii, în ziua a 4-a a lunii a zecea, ºi la exact 12 ani.
Fecioara Hoa-Se, plimbându-se pe malul râului (Lichidul Se-
1. EFES – La baza ªirei Spinãrii – 4 petale
minal) îl zãmisleºte în pântecul sãu pe Cristos, punându-ºi
2. SMIRNA – La nivelul Prostatei – 6 petale
piciorul pe urma Marelui Om.
3. PERGAM – La nivelul Plexului Solar – 10 petale
Toate aceste date sunt foarte interesante:
4. TIATIRA – În Inimã – 12 petale
Ziua a 4-a sunt cele 4 Elemente. În numãrul 10 se aflã
5. SARDES – În Laringele Creator – 16 petale
tot secretul lui Lingam-Yoni, reprezintã cei 10 Sephiroþi iar
6. FILADELFIA – Între Sprâncene – 2 petale
cercul cu o linie împãrþindu-l în douã, este Misterul Sexual.
7. LAODICEA – În Glanda Pinealã – 1.000 de petale
Numãrul 12 sunt cele 12 Facultãþi necesare pentru a-l încarna
Acestea sunt cele 7 Chakre, iar cu acestea ºi cu cele 5 pe Cristos în inimã.
72 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 73

Arcanul Nr.12 este studiat în mod profund în cele 12 Chei prin glanda Pinealã ºi atunci am ajunge la a Doua Naºtere ºi
ale lui Basil Valentin. ne-am preschimba în Oameni Adevãraþi; atâta timp cât avem
Aºa cum leul transformã ºarpele în propria sa carne atunci Corpurile Lunare Animalice suntem Animale Intelectuale ºi
când îl devoreazã, tot aºa puterea lui Devi-Kundalini, Focul suntem o crisalidã ce se poate transforma în Fluture Celest,
Sacru transmutat, eliminã toate Defectele sale, Greºelile sale. aceasta se obþine cu Supra-Eforturi.
Importantã este Marea Operã, cheia deja o cunoaºtem, Mai- Alimentul Corpului Fizic se aflã în H-48 (48 de Legi),
thuna. Alchimiºtii trebuie sã lucreze timp de 12 Ore pentru dacã economisim acest Hidrogen el se poate transforma în
a obþine fermentul Aurului. Iatã Arcanul 12, cel ce posedã H-24 (24 de Legi), care serveºte drept aliment Corpului Astral
Aur Fermentat poate avea fericirea de a Fi cu Adevãrat. Solar, acest Hidrogen (24) se iroseºte prin munca excesivã,
Esenþa sau crâmpeiul de Suflet încarnat se aflã îmbute- eforturi inutile, dorinþe, emoþii, mânii.
liatã în Eul Pluralizat sau Ego, acesta se aflã în Corpul Mental H-12 este alimentul Corpului Mental Solar, el se
Animalic ºi în Corpul de Dorinþe Lunar ºi se manifestã prin iroseºte prin eforturile intelectuale, dacã îl economisim se va
intermediul Corpului Fizic. Ne diferenþiem de animale doar obþine H-6 pentru a alimenta Corpul Voinþei Conºtiente.
prin Intelect deoarece animalele au de asemenea Minte dar Cel ce are Corpurile Existenþiale Superioare ale Fiinþei are
nu au Intelect. dreptul de a încarna Triada sa Divinã: Atman-Buddhi-Manas.
Omul Autentic are nevoie sã elimine „Egoul” ºi sã fabri- Atunci se spune: „s-a nãscut un nou Fiu al Omului, un
ce Corpurile Solare prin transmutarea H-Si-12 (12 Legi). Maestru, un Mahatma”.
Fabricarea Corpurilor Solare se aflã în strânsã legãturã cu Tot ceea ce este scris în Apocalipsã este pentru
Muzica ºi cu cele 7 Note ale sale. Hidrogenul Si-12 se elabo- vremurile cele de pe urmã. Trebuie sã informãm umanitatea
reazã în organismul uman, începând cu procesul de digestie. cã vremurile cele de pe urmã au ajuns deja.
DO când alimentul se aflã în gurã. Întreaga sãrmanã umanitate se împarte în Douãsprezece
RE când ajunge în gât. triburi. Orice omenire se dezvoltã ºi se desfãºoarã în Matri-
MI când ajunge la nivelul plãmânilor. cea Zodiacalã. Zodiacul este un uter înãuntrul cãruia se ges-
FA când ajunge la stomac, splinã, ficat. teazã umanitatea. Cele Douãsprezece Triburi pot primi sem-
SOL când ajunge la Plexul Solar. nul lui Dumnezeu pe frunþile lor doar practicând Arcanul
LA când ajunge la colon, pancreas. A.Z.F.: „ªi numãrul celor pecetluiþi…” (Apocalipsa 7:4). „Din
SI atunci când este elaborat H-Si-12 ºi poate fi ridicat la seminþia lui Iuda, douãsprezece mii de Pecetluiþi; din semin-
o octavã muzicalã superioarã (dupã nota Si vine Do ce cores- þia lui Ruben, douãsprezece mii de Pecetluiþi…” (Apocalipsa
punde altei scãri muzicale pe o octavã superioarã), prin in- 7:5-8). Din fiecare dintre cele Douãsprezece Triburi Zodiacale
termediul Înfrânãrii impulsului sexual ºi a ejaculãrii, în acest doar douãsprezece mii de Pecetluiþi. Iatã Arcanul 12 al Taro-
fel trece H-Si-12 la o a Doua Octavã dând naºtere Corpului tului. Iatã legarea Crucii cu Triunghiul. Iatã Magia Sexualã.
Astral Solar; prin intermediul unui al treilea ºoc Hidrogenul Iatã Opera realizatã, Omul Viu ce nu atinge pãmântul decât
va trece la o a Treia Octavã care va da origine Corpului Men- cu gândul.
tal Solar; o a Patra Octavã dã naºtere Corpului Voinþei Con- Doar douãsprezece mii de însemnaþi din fiecare dintre
ºtiente. Toatã aceastã muncã se face cu Maithuna. Dacã ar fi cele Douãsprezece Triburi ale lui Israel, vor fi salvaþi din Ma-
în posesia acestor 4 Vehicule, Fiinþa noastrã Divinã ar intra rele Cataclism (aceastã cantitate este simbolicã). Doar aceia
74 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 75

care vor fi obþinut uniunea Crucii-Om cu Triunghiul-Spirit, Filosofia Alchimiei Sexuale îºi are începuturile în ªcoala
vor fi salvaþi. Esenienilor; în ªcoala din Alexandria, în Învãþãturile lui Pita-
Referitor la Noul Ierusalim gãsim urmãtoarele: „ªi avea gora, în Misterele din Egipt, Troia, Roma, Cartagina, Eleusis;
un zid mare ºi înalt cu douãsprezece porþi (cele 12 Porþi în Înþelepciunea aztecilor ºi mayaºilor etc.
Zodiacale în Univers ºi în Om), ºi la porþi, doisprezece îngeri ªtiinþa Alchimiei Sexuale ºi procedeele sale trebuie stu-
(Zodiacali) ºi nume înscrise: numele celor douãsprezece diate din cãrþile lui Paracelsus, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio.
triburi ale lui Israel” (Cele Douãsprezece Tipuri de Umanitãþi Întâlnim de asemenea procedeele tãinuite sub vãlul tuturor
în acord cu influenþa celor Douãsprezece Semne Zodiacale). simbolurilor în figurile hieratice ale vechilor hieroglife din
(Apocalipsa 21:12) multe Temple antice, în miturile greceºti, egiptene etc.
„Aºa cum este Sus este ºi Jos.” Omul are Douãsprezece Tu, care cauþi iniþierea! Tu, care citeºti atâta! Tu, care
Facultãþi guvernate de cãtre Doisprezece Îngeri Atomici. În trãieºti zburând din ºcoalã în ºcoalã, cãutând mereu; nãzuind
spaþiul înstelat ºi în interiorul omului, existã Douãsprezece mereu; suspinând mereu. Spune-mi cu sinceritate. Ai trezit
Semne Zodiacale. Este necesar sã Transmutãm Energia deja Kundalini? Ai deschis deja cele 7 Biserici ale ºirei spi-
Sexualã ºi sã o facem sã treacã prin cele Douãsprezece Porþi nãrii tale? Ai încarnat deja Mielul?
Zodiacale ale organismului uman. Profetul continuã sã vor- Rãspunde-mi, frate cititor. Fii sincer cu tine însuþi. Pune-
beascã despre cele Douãsprezece Porþi Zodiacale astfel: þi mâna pe inimã ºi rãspunde-mi cu sinceritate. Te-ai
„Spre rãsãrit erau trei porþi; spre miazãnoapte, trei porþi; realizat? Eºti sigur cã prin teoriile tale te vei converti într-
spre miazãzi, trei porþi; ºi spre apus trei porþi.” (Apocalipsa un Zeu? Ce ai reuºit? Ce ai obþinut cu toate teoriile tale?
21:13) Acela care vrea sã se Auto-Realizeze are nevoie de
„Iar zidul cetãþii avea Douãsprezece temelii ºi pe ele erau Revoluþia Conºtiinþei: a Muri – a se Naºte – a se Sacrifica.
cele Douãsprezece nume ale celor Doisprezece apostoli ai Revoluþie a Conºtiinþei atunci când decapitãm Eul. Revoluþie
Mielului.” (Apocalipsa 21:14) Cele Douãsprezece Semne Zodi- a Conºtiinþei când fabricãm Corpurile Solare. Revoluþie a
acale ºi cele Douãsprezece Sfere Energetice care se pãtrund ºi Conºtiinþei atunci când încarnãm Fiinþa. Pânã atunci nu
se întrepãtrund fãrã a se confunda. În cele Douãsprezece Re- avem existenþã Realã.
giuni se realizeazã în mod complet Umanitatea Solarã.
Arcanul Nr.12 este temelia Ierusalimului Celest, Arcanul
Doisprezece este simbolul Alchimiei Sexuale. Acesta este
sacrificiul ºi Opera înfãptuitã.
Trebuie sã se lucreze cu Aurul ºi cu Argintul; trebuie sã
se lucreze cu Luna ºi cu Soarele pentru a înãlþa Ierusalimul
Celest în interiorul fiecãrui om. Aurul ºi Argintul, Soarele ºi
Luna, sunt Forþele Sexuale ale bãrbatului ºi ale femeii.
În Arcanul Doisprezece se aflã cuprinsã întreaga ªtiinþã
ºi Filosofie a Marii Opere. În Sãmânþa Cristonicã se ascunde
Focul Secret Viu ºi Filosofal. Mistica Alchimiei Sexuale este
aceea a tuturor Vechilor Iniþiaþi.
capitolul 13
ARCANUL Nr.13 „NEMURIREA”

NEMURIREA K 13

DESCRIEREA GRAVURII: În acest arcan mãnunchiurile


de grâu reprezintã Renaºterea, la fel ca ºi florile. Florile, în-
ceputul vieþii; grâul, sfârºitul.
Un Ierarh al Legii taie niºte mãnunchiuri de Grâu, care
au boabe mari ºi mici ce sunt numite Bobin Caldenos, care
reprezintã Valorile, Capitalul pe care îl aduce fiecare fiinþã
umanã în cei Trei Creieri ai sãi (Intelectual, Motor, Emoþio-
nal). Cine aduce boabe mici trãieºte puþin, murind în câteva
zile, luni sau în primii ani de viaþã. Se trãieºte pe treimi ºi se
moare pe treimi; cine îºi risipeºte Capitalul Intelectual, cade
78 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 79

în nebunie, schizofrenie etc. Cine îºi iroseºte Centrul Motor Îngerii Morþii sunt foarte înþelepþi ºi se dezvoltã ºi se
sau al Miºcãrii, sfârºeºte paralitic, diform etc.; cine îºi risi- desfãºoarã sub Raza lui Saturn. Nu cunosc doar cele relaþio-
peºte Centrul Emoþional, suferã de boli de inimã. nate cu moartea obiºnuitã a Corpului Fizic, aceºti Miniºtri ai
Acest Arcan are reprezentare fizicã ºi internã, este Arca- Morþii sunt, pe lângã aceasta, profund înþelepþi în tot ceea ce
nul lui Iuda Iscarioteanul, care reprezintã Moartea „Egoului”. priveºte Moartea „Eului Pluralizat”.
Coasa este simbolul funerar al Îngerilor Morþii. Proserpina, Regina Infernurilor, este de asemenea Hecate,
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: În mod real Binecuvântata Zeiþã Mamã Moarte, sub conducerea cãreia
Moartea este întoarcerea la matrice. Viaþa ºi Moartea sunt lucreazã Îngerii Morþii. Mama Spaþiu preschimbatã în Mamã
douã fenomene ale aceluiaºi lucru. Moarte, îi iubeºte din adâncul inimii pe fiii sãi ºi de aceea îi
Moartea este o scãdere de fracþii, o datã terminatã ope- duce cu ea.
raþia matematicã, rãmân doar Valorile Conºtiinþei. Se scad Binecuvântata Zeiþã Mamã Moarte are putere de a ne
Valorile Personalitãþii. Nu existã nici un mâine pentru Perso- pedepsi atunci când violãm Legea ºi are autoritate de a ne
nalitatea mortului, ea are un început ºi un sfârºit. Valorile lua viaþa. Este neîndoielnic cã ea este doar o faþetã magnificã
Conºtiinþei se gãsesc îmbuteliate în „Ego”, acestea, vãzute prin a Duadei noastre Mistice, o formã splendidã a propriei noastre
clarviziune, par legiuni de fantome, aceasta e ceea ce continuã. Fiinþe. Fãrã consimþãmântul sãu nici un Înger al Morþii nu ar
Întoarcerea Valorilor este mecanica Naturii. În realitate îndrãzni sã rupã Firul Vieþii, Cordonul de Argint, Antakarana.
Sufletul nu se întoarce pentru cã omul încã nu ºi-a încarnat Trei forme umane se duc în mormânt:
Sufletul. Doar Valorile se întorc. a) CADAVRUL FIZIC.
Atunci când vine ceasul morþii, asistã la patul agonizan- b) CORPUL VITAL SAU LINGAM SARIRA.
tului Îngerul Morþii, însãrcinat sã taie Firul Existenþei. Exact c) PERSONALITATEA.
în momentul în care ne dãm ultimul suflu, Îngerul Morþii îl
scoate pe individ din Corpul sãu Fizic ºi taie cu coasa sa Cordo- Corpul fizic, într-un proces gradual, se dezintegreazã în
nul de Argint (un anumit fir misterios, de culoare argintie ce interiorul gropii sepulcrale.
conecteazã Corpurile Interne cu Corpul Fizic). Un astfel de Corpul Vital plutind în faþa mormântului, ca o fantomã
cordon magnetic poate sã se lungeascã sau sã se micºoreze fosforescentã vizibilã uneori pentru persoanele foarte senzi-
pânã la infinit. Graþie amintitului fir putem sã ne încorporãm tive, se dezintegreazã încet pe mãsurã ce Corpul Fizic se
din nou în Corpul Fizic în momentul trezirii, dupã somn. dezintegreazã.
Muribunzii obiºnuiesc sã îl vadã pe Îngerul Morþii, aceº- Personalitatea este energeticã, se formeazã în timpul
tia când lucreazã se îmbracã cu veºmintele lor funerare ºi primilor ºapte ani ai copilãriei ºi se întãreºte cu timpul ºi cu
adoptã o figurã spectralã, scheleticã ºi þin în mânã coasa cu experienþele. Personalitatea este fiica timpului sãu, se naºte
care taie Cordonul de Argint. Aceastã figurã sumbrã ºi-o în vremea sa, nu existã nici un mâine pentru Personalitatea
asumã doar în munca lor, în afara ei adoptã figuri foarte fru- mortului. Dupã moartea Corpului Fizic, Personalitatea se
moase, fie de copii, fie de femei, sau de Venerabili bãtrâni. aflã în interiorul mormântului, dar iese atunci când cineva
Îngerii Morþii niciodatã nu sunt rãi sau perverºi, ei întot- aduce flori, când cineva îndurerat o viziteazã, umblã prin
deauna lucreazã în acord cu Marea Lege. Fiecare se naºte în cimitir ºi se întoarce în mormântul sãu. În mod lent se
ceasul sãu ºi moare exact la vremea sa. dezintegreazã în cimitir.
80 SAMAEL AUN WEOR

Ceea ce continuã, ceea ce nu merge în Mormânt este capitolul 14


„Egoul”, Sinele Însuºi, Eul Însuºi, „Eul”: o anumitã sumã de
Euri Diavoli ce personificã Defectele noastre Psihologice. ARCANUL Nr.14 „CUMPÃTAREA”
Ceea ce continuã dupã Moarte, nu este aºadar ceva foarte
frumos. Ceea ce nu este distrus o datã cu Corpul Fizic, nu
este altceva decât o grãmadã de Diavoli, de Agregate Psihice,
de Defecte; singurul lucru decent care existã în adâncul tu-
turor acelor entitãþi ce trãiesc în peºteri ºi care constituie
Egoul, este Esenþa, Psihicul, Buddhata.
În mod normal respectivele Agregate Psihice se desfã-
ºoarã în lumile Astralã ºi Mentalã. Rare sunt Esenþele care
reuºesc sã se elibereze pentru o perioadã de timp din astfel
de elemente subiective pentru a se bucura de o vacanþã în
Lumea Cauzalã înainte de întoarcerea în aceastã vale a plân-
gerii. Dar acest lucru este posibil prin Dizolvarea Egoului.
Egourile în mod normal se cufundã în interiorul Regnu-
lui Mineral în Lumile Infernale sau se întorc în mod imediat
sau mediat într-un nou organism.
Egoul continuã în sãmânþa descendenþilor noºtri; ne în-
toarcem neîncetat pentru a repeta mereu aceleaºi drame,
aceleaºi tragedii.
Trebuie sã subliniem faptul cã „nu toate Agregatele Psi-
hice reuºesc o astfel de întoarcere umanã”; în realitate multe
Euri-Diavoli se pierd din cauza faptului cã, fie se scufundã în
Regnul Mineral, fie continuã reîncorporându-se în organis-
CUMPÃTAREA H 14
me animale, fie se agaþã, se ataºeazã cu hotãrâre de anumite
locuri. DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii gãsim trei flori,
iar pe cea din mijloc un ºarpe care urcã; aceste trei flori îi re-
prezintã pe Sat: Intimul, Atman; Chit: Buddhi, Sufletul Spi-
ritual; Ananda: Manas, Sufletul Uman.
Cele trei flori reprezintã de asemenea:
FOCUL SACRU. MATERIA PRIMÃ. AMESTECUL.
În mijloc un Înger ne aratã pe veºmântul sãu Triada ºi
figura Cuaternarã (4 Corpuri de Pãcat). Pe fruntea sa strãlu-
ceºte un Soare cu 14 raze, 7 vizibile ºi 7 invizibile; cele vizibile
82 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 83

reprezintã cele 7 Planete iar cele invizibile cele 7 Chakre. acesta se dezintegreazã, se reduce la praf cosmic.
Îngerul are douã cupe sau douã ulcioare cu care amestecã A Cincea Octavã Muzicalã dã naºtere adevãratului Corp
douã elixire; o cupã este de Aur ºi conþine Elixirul Roºu; cea- Cauzal; ajungând la acest nivel, încarnãm Sufletul, atunci
laltã este de Argint conþinând Elixirul Alb. Împreunã produc avem deja Existenþã Realã. Înainte de acest moment nu
Elixirul de Viaþã Lungã. Mulþi Maeºtri au dobândit Nemu- avem Existenþã Realã.
rirea: Babaji, Sanat Kumara, Paracelsus etc.
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: În Arcanul
Nr.14 apare un Înger cu un Soare pe frunte, cu câte o cupã
în fiecare mânã, realizând amestecul Elixirului Roºu cu Eli-
xirul Alb, din amestecul acestora rezultã Elixirul de Viaþã
Lungã; neîndoielnic acest Elixir este acela pe care îl râvneau
atât de mult alchimiºtii medievali. Elixirul Alb este Femeia
iar Elixirul Roºu este Bãrbatul, fãrã de care este imposibilã
elaborarea Elixirului de Viaþã Lungã. Cel al femeii provine de
la Lunã iar cel al bãrbatului de la Soare, de aici culoarea.
Atunci când Septenarul Bãrbat se uneºte sexual cu Sep-
tenarul Femeie, se face o sumã care dã ca rezultat Arcanul
14 al Tarotului. Meritã sã asigurãm, în treacãt, faptul cã Bãr-
batul are ªapte Principii, la fel ca ºi Femeia. Sexul este cen-
trul cel mai important ºi cel mai rapid al fiinþei umane.
Procesul de creare a unei noi fiinþe se realizeazã în cadrul
Legii Octavelor Muzicale. Cele 7 Note ale scãrii muzicale sunt
baza oricãrei creaþii. Dacã transmutãm Energia Creatoare,
iniþiem o nouã Octavã în Lumea Etericã, al cãrei rezultat
este un vehicul cu ajutorul cãruia putem pãtrunde în mod
conºtient în toate Departamentele Regatului.
O a Treia Octavã ne permite sã dãm naºtere adevãratu-
lui Astral, Astralul Cristos. Ajungând la acest nivel, vechiul
Astral fantomatic rãmâne redus la o gãoace goalã care se va
dezintegra încetul cu încetul.
O a Patra Octavã ne permite sã dãm naºtere Minþii Cris-
tos, acest vehicul ne dã adevãrata Înþelepciune ºi Unitate a
Gândirii. Doar acela care zãmisleºte Mintea Cristos, are
dreptul sã spunã: „Am Corp Mental”. Corpul Mental actual
este doar o fantomã de faþadã. În mod real acesta se transfor- „...o cupã este de Aur ºi conþine Elixirul Roºu; cealaltã este de Argint
mã într-o gãoace goalã; atunci când se naºte adevãrata Minte, conþinând Elixirul Alb. Împreunã produc Elixirul de Viaþã Lungã.”
capitolul 15
ARCANUL Nr.15 „PASIUNEA”

PASIUNEA F 15

DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii reprezentarea


lui Geburah (Legea). În mijloc apare Tiphon Baphomet þi-
nând cu braþul sãu stâng Bastonul de Comandã ºi în mâna sa
dreaptã un ªarpe care urcã. Mâna sa dreaptã este masculinã
iar stânga sa este femininã, sânii sãi indicã faptul cã este
Androgin. Cu ºorþul îºi acoperã Înþelepciunea ºi din acelaºi
ºorþ provine coada.
Faþa sa este diformã, din cauza greºelilor sau pãcatelor.
Baphomet a fost reprezentat prin alamã pe care în prezent
umanitatea a înnegrit-o din cauza degenerãrii. Trebuie sã
86 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 87

„albim alama”, Diavolul, cel care este Antrenorul Psihologic Umbra sa, Reflexia sa, Luciferul sãu, este alegorizat prin Tiphon.
ºi Gardian al porþilor Sanctuarului pentru ca sã intre doar cei În Templele Sacre ale anticului Egipt al Faraonilor, când
aleºi, cei care au putut sã depãºeascã toate probele impuse neofitul era pe punctul de a trece prin probele Iniþierii, un
de Diavol. Maestru se apropia de el ºi îi ºoptea la ureche aceastã frazã
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul 15 enigmaticã: „Adu-þi aminte cã Osiris este un Zeu Negru”.
al Tarotului reprezintã þapul lui Mendes, Lucifer, Tiphon Ba- Evident aceasta este culoarea specificã a tenebrelor ºi a
phomet, Diavolul. umbrelor cavernoase ale Diavolului, cãruia i s-au oferit mereu
„Alchimistul trebuie sã-i fure Focul Diavolului.” trandafiri negri, ºi de asemenea a Haosului Primordial, unde
Atunci când lucrãm cu Arcanul A.Z.F., îi furãm Focul toate elementele ºi germenii vieþii se amestecã ºi se confun-
Diavolului, aºa ne preschimbãm în Zei ºi astfel strãluceºte dã în întregime; simbolul Elementului Pãmânt, al Nopþii ºi al
Steaua cu Cinci Vârfuri. Morþii radicale a tuturor acelor Agregate Psihice care în an-
Coarnele se terminã în 6 Vârfuri. Arcanul 6 este Sexul, samblul lor constituie Eul Însuºi.
indicând faptul cã în Sex se aflã eliberarea prin intermediul Avem nevoie cu urgenþã maximã, de neamânat, sã „Albim
castitãþii, sau sclavia omului din cauza pasiunii. Existã o Diavolul”, iar aceasta este posibil doar luptând împotriva
diferenþã faþã de Arcanul Nr.1, mâna dreaptã este în sus iar noastrã înºine, dizolvând tot acel ansamblu de Agregate Psi-
cea stângã spre pãmânt. hice ce constituie „Eul”, Eul Însuºi, Sinele Însuºi. Doar murind
Misterul lui Baphomet este Alchimia Sexualã, pe baza în noi înºine vom putea Albi alama ºi contempla Soarele de
înþelegerii ºi a transmutãrii Energiilor Creatoare. la Miezul Nopþii (Tatãl). Aceasta înseamnã învingerea tenta-
Baphomet al Templierilor trebuie sã se citeascã invers, þiilor ºi eliminarea tuturor ºi a fiecãruia dintre Elementele
Tem-o-h-p-ab, simbol al cuvintelor latine: TEMPLI OMMUN Inumane pe care le purtãm în interior (Mânie, Lãcomie, Des-
HOMINUN PACIS ABBAS. Aceasta înseamnã: „Tatãl frâu, Invidie, Orgoliu, Lene, Gurmandism etc. etc. etc.).
Templului, Pace Universalã a Oamenilor”. În Gimnaziul Psihologic al existenþei umane, este nevoie
Arcanul 15 apare dupã Arcanul 13 care este Moartea întotdeauna de un Antrenor. Divinul Daimon, citat de atâtea
Eului, a Egoului, a Eului Însuºi; ºi dupã Arcanul 14 care este ori de Socrate, Umbra însãºi a Spiritului nostru individual, este
Temperanþa sau Cumpãtarea, Castitatea care rezultã dupã Antrenorul Psihologic cel mai extraordinar pe care fiecare
moartea Egoului. Arcanul 15 este aºadar Androginul Divin dintre noi îl poartã în interior; ne aruncã în tentaþii cu scopul
ce strãluceºte din nou, este Alama Albitã. de a ne antrena, educa, doar astfel este posibil sã rãsarã în
ªtim cã dincolo de corp, de afecte ºi de Minte, se aflã Psihicul nostru pietrele preþioase ale Virtuþilor.
Logoi-ul Interior, Divin. Incontestabil, acela care este inefa- Acum mã întreb ºi vã întreb pe dumneavoastrã: Unde
bilul, acela care este realul, îºi proiecteazã propria reflexie, este rãutatea lui Lucifer? Rezultatele sunt cele care vorbesc,
umbra sa particularã, în interiorul nostru înºine, aici ºi acum. dacã nu existã tentaþie nu existã virtuþi: cu cât ar fi mai mari
Evident acea Umbrã, acea Reflexie Logoicã, este Antrenorul tentaþiile, cu atât mai mari vor fi Virtuþile; important este sã
Psihologic, Lucifer, Tentatorul. Fiecare dintre noi îºi are nu cãdem în ispitã, ºi de aceea trebuie sã ne rugãm Tatãlui,
Luciferul sãu particular. spunând: „Nu mã lãsa sã cad în ispitã”.
În Egiptul Faraonilor, Soarele de la Miazãzi, Sacrul Soare Numai prin luptã, împotrivire, tentaþie ºi o disciplinã
Absolut, a fost întotdeauna simbolizat prin Osiris, în timp ce esotericã riguroasã pot încolþi în noi florile Virtuþii.
88 SAMAEL AUN WEOR

Lucifer, ca Dascãl, Educator, Mentor, se dovedeºte în capitolul 16


mod cert insolit, neobiºnuit, extraordinar. Existã în Tentaþia
Lucifericã, o didacticã inimitabilã, o pedagogie minunatã, o ARCANUL Nr.16 „FRAGILITATEA”
atracþie care uimeºte, un imbold inconfundabil, o instigare
ocultã cu intenþii Divine secrete, seducþie, fascinaþie… Lucifer
Prometeu este acelaºi cu Logosul Platonic, Ministrul Demiur-
gului Creator ºi Domn strãlucitor al celor ªapte Sãlaºe ale
Hadesului (Infernul), Sabbath-ului ºi al lumii manifestate,
cãruia îi sunt încredinþate Spada ºi Balanþa Justiþiei Cosmi-
ce, aºadar el este fãrã îndoialã norma greutãþii, a mãsurii ºi
a numãrului; Horus, Brahma, Ahura Mazda etc., mereu inefabil.
Lucifer (Luci=Luminã, Fer=Foc), este Gardianul porþii
ºi deþine cheile Lumisialului pentru a nu pãtrunde în el decât
cei unºi, care deþin secretul lui Hermes…
Cei ce-l blestemã în mod imprudent pe Lucifer, se pro-
nunþã contra Reflexiei Cosmice a Logosului, îl hulesc pe
Dumnezeul Viu manifestat în Materie ºi renegã veºnic neîn-
þeleasa Înþelepciune, ce se reveleazã în mod egal în contra-
riile Luminã ºi Întuneric. Asemãnare, similitudine, analogie:
Soare ºi Umbrã, Zi ºi Noapte, Lege a Contrariilor. Diavolul,
Reflexia Logoi-ului nostru Interior, a fost creatura cea mai
excelentã înainte sã cãdem în generarea animalicã. „Albeºte
alama ºi arde cãrþile tale”, ne repetã toþi Maeºtrii Artei
Ermetice. Cel care Albeºte Diavolul, readucându-l la starea
sa strãlucitoare ºi originarã; cel care moare în sine însuºi,
FRAGILITATEA D 16
aici ºi acum, îl elibereazã pe Prometeu înlãnþuit. ªi acesta îl
plãteºte cu dobândã pentru cã este un colos cu putere asu- DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii Bastonul Puterii,
pra Cerurilor, asupra Pãmântului ºi asupra Infernurilor. Bastonul de Comandã ºi Ciliciul (biciul) ce reprezintã Fragi-
Lucifer-Prometeu integrat în mod radical cu toate litatea. De ambele pãrþi ale acestor simboluri cei doi ºerpi,
pãrþile Fiinþei noastre, face din noi ceva distinct, diferit, o cel Pozitiv ºi cel Negativ.
creaturã exoticã, un Arhanghel, o Putere teribil de Divinã. Din partea superioarã coboarã Trãsnetul Justiþiei Cosmice,
distrugând turnul pe care cabaliºtii îl numesc Turnul Babel.
Douã personaje sunt azvârlite în adâncul Abisului, unul la
dreapta ºi altul la stânga, cad fãcând semnul Stelei Înflãcã-
rate inversate cu braþele, picioarele ºi capetele lor orientate
în jos; simbolizând cãderea Bodhisattvaºilor: cãderea este prin
90 SAMAEL AUN WEOR

Sex; din cauza vãrsãrii Vasului lui Hermes. capitolul 17


Trebuie sã diferenþiem o „Cãdere” de o „Coborâre”, Ini-
þiatul coboarã în a Noua Sferã în timpul muncii în forjã pen- ARCANUL Nr.17 „SPERANÞA”
tru a-ºi distruge Defectele în Regiunile Inferioare ºi a urca
apoi la Ceruri; un Cer dobândit dupã fiecare Infern muncit.
Iniþiatul cade atunci când risipeºte sãmânþa.
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul
Nr.16 este cel al Turnului Trãsnit, acesta este Turnul Babel.
Mulþi sunt iniþiaþii care se lasã sã cadã. Multe sunt Tur-
nurile Trãsnite. Orice Iniþiat care varsã Vasul lui Hermes,
cade în mod inevitabil. Legenda Îngerilor Cãzuþi s-a repetat
ºi va continua sã se repete veºnic.
În prezent trãiesc în lume mulþi Zei Cãzuþi. Aceºtia sunt
acum deghizaþi în corpuri de oameni.
Este necesar sã ne Trezim Conºtiinþa pentru a nu cãdea
în abisul pierzaniei; actualmente existã mulþi Conducãtori
de grupuri esoterice cu Conºtiinþa profund adormitã. „Orbi
conducãtori de orbi, se vor prãvãli cu toþii în abis.” Aceasta este
Legea. Creaturile umane trãiesc absolut adormite. Este ne-
cesar sã ne trezim Conºtiinþa pentru a nu umbla precum orbii.
Orbii pot cãdea în Abis. Arcanul 16 este foarte primejdios.
Acei studenþi care practicã exerciþii esoterice fãrã sã lu-
creze în Arcanul A.Z.F., sunt asemenea omului care îºi con-
struieºte casa pe nisip, construcþia sa se va prãbuºi în abis; SPERANÞA A 17
trebuie sã construim pe Piatra Vie. Acea Piatrã este Sexul. Cel
care dezvoltã Chakre având Corpurile Interne Lunare, se va
prãbuºi în Abis, Templul sãu va fi Turn Trãsnit. Cel care-ºi DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii cele douã tri-
zãmisleºte Corpurile Cristice cu Arcanul A.Z.F. ºi lucreazã la unghiuri, cel Pozitiv ºi cel Negativ. În partea din mijloc o
dezvoltarea Chakrelor sale se preschimbã într-un Cristos viu. femeie, udând pãmântul cu cele douã elixire (Masculin ºi
Feminin); pe capul sãu o floare de lotus indicând Chakrele
sale dezvoltate.
În partea superioarã strãluceºte steaua Venus cu opt raze,
simbolizând faptul cã dupã Iniþierile Focului urmeazã cele de
Luminã.
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Hieroglifa
Arcanului Nr.17 este Steaua Strãlucitoare ºi Tinereþea Veºnicã.
92 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 93

În acest Arcan apare o femeie goalã ce împrãºtie pe pãmânt Atunci vei încarna Adevãrul. Cuvântul se va face trup în tine.
Seva Vieþii Universale, care iese din douã vase, unul de aur Îl vei încarna pe Fiul Omului ºi vei primi Steaua Dimineþii.
ºi unul de argint. Oricine vrea sã încarneze Steaua trebuie sã lucreze cu
Dacã studiem cu atenþie conþinutul esoteric al acestui Seva Vieþii conþinutã în cele Douã Vase Sacre pe care Femeia
Arcan, descoperim Alchimie desãvârºitã. Avem nevoie sã lu- nudã a Arcanului 17 le þine în mâinile sale.
crãm cu Aurul ºi cu Argintul, cu Soarele ºi cu Luna, pentru Steaua care ghideazã Interiorul nostru este Steaua Tatã.
a încarna Steaua cu Opt Vârfuri, Luceafãrul de Dimineaþã. Important pentru noi este sã Încarnãm acea Stea Tatã. Iatã
În mod real Steaua cu Opt Vârfuri este Venus. Cel ce Misterul Arcanului 17. Seva conþinutã în Vasele de Aur ºi
ajunge la Iniþierea Venusianã, are fericirea de a încarna Dra- Argint, atunci când este înþelept combinatã ºi transmutatã,
gonul Înþelepciunii (Cristosul Interior). ne permite sã ajungem pânã la încarnarea Stelei. Steaua
Trebuie sã se lucreze cu Focul ºi cu Apa pentru a primi Crucificatã pe Cruce reprezintã Cristosul.
Iniþierea Venusianã. Steaua Crucificatã pe Cruce, este Cris-
tosul Abraxaºilor, Fiul Omului, Verbul încarnat.
În Apocalipsa Sfântului Ioan este documentat acest lucru
referitor la Venus, Luceafãrul de Dimineaþã: „ªi celui ce va
birui îi voi da Luceafãrul de Dimineaþã” (Apocalipsa 2:26-28).
„Eu, Iisus, am trimes pe îngerul meu sã vã adevereascã aceste
lucruri pentru congregaþii. Eu sunt rãdãcina ºi sãmânþa lui
David ºi Luceafãrul Strãlucitor de Dimineaþã” (Apocalipsa
22:16).
Cristos este Steaua Aurorei. Cristos intrã în Suflet
atunci când se primeºte Iniþierea Venusianã.
Când decapitãm ºi dizolvãm Eul, Eul Însuºi, atunci pri-
mim Iniþierea Venusianã, acela care o primeºte îºi încarneazã
Steaua sa.
Steaua este Fiul Omului, Adevãrul. Nimeni nu poate cãu-
ta Adevãrul. Adevãrul nu poate fi cunoscut de cãtre „Eu”.
Nimeni nu poate cãuta ceea ce nu cunoaºte. Satan, Eul, Egoul
pe care îl purtãm în interior, nu poate cunoaºte Adevãrul.
Adevãrul nu poate fi citit, studiat sau recunoscut de cãtre
Minte. Adevãrul este absolut distinct de tot ceea ce poate fi
citit, studiat sau recunoscut de cãtre Minte. Adevãrul vine la
noi atunci când am Decapitat ºi Dizolvat „Eul”.
Diferitele adevãruri ale oamenilor nu sunt decât proiec-
þii ale Minþii. Decapiteazã propriul tãu Eu, dizolvã-l prin ri- „Cristos este Steaua Aurorei. Cristos intrã în Suflet atunci când se
guroase purificãri. Astfel vei ajunge la Iniþierea Venusianã. primeºte Iniþierea Venusianã.”
capitolul 18
ARCANUL Nr.18 „CREPUSCULUL”

CREPUSCULUL < 18

DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii un scorpion, în


interiorul unui triunghi inversat, semnificã faptul cã vãrsând
Vasul lui Hermes, o ucidem pe Mama Divinã la fel ca scor-
pionul.
În mijloc douã piramide una Albã ºi una Neagrã, simbo-
lizând Pozitivul ºi Negativul. Doi câini sau lupi, unul Alb ºi
altul Negru latrã la Lunã; cel Alb este Pozitiv, simbolizeazã
Prietenia, cel Negru este Negativ, simbolizeazã „Eul Psiholo-
gic”. Reprezintã teribila luptã între Forþele Tenebroase.
Luna în sine însãºi reprezintã Sexul, trebuie sã lucrãm cu
96 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 97

Luna pentru a o converti în Soare. Câinele reprezintã ºi pentru cã trebuie sã se înveþe sã se sublimeze Energia
Instinctul Sexual, de aceea câinele este cel care ne duce Sexualã; aici se aflã cheia tuturor imperiilor.
pânã chiar la porþile Absolutului. În Arcanul 18 se repetã a Noua Sferã de douã ori. ªtim
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Este nece- deja cã numãrul 1 este Pozitiv ºi cã numãrul 2 este Negativ.
sar sã studiem, sã analizãm ºi sã reflectãm în mod profund Astfel cã dacã repetãm a Noua Sferã, prima datã ºi a doua
la conþinutul esoteric al acestui Arcan. oarã, vom avea Sexul în cele douã aspecte ale sale: Pozitiv ºi
Arcanul Nr.18 este Luminã ºi Umbrã, Magie Albã ºi Ma- Negativ. Acum veþi înþelege dumneavoastrã de ce Arcanul
gie Neagrã, acest lucru se aflã reprezentat în Câinele Negru 18 este Luminã ºi Întuneric, Magie Albã ºi Magie Neagrã. În
ºi Câinele Alb, Piramida Neagrã ºi cea Albã. Arcanul 18 îi gãsim pe Duºmanii Ascunºi ai Iniþierii.
Adunând în mod cabalistic Arcanul 18 aflãm cã 1 + 8 = 9, Acum, vom studia simbolismul câinelui. Câinele parti-
a Noua Sferã, Sexul. Spusesem deja cã în interiorul organis- cipã la Magie. Nobil animal ce în vremurile strãvechi a fost
mului nostru planetar existã 9 straturi interioare; acestea întotdeauna consacrat Zeului Mercur. Câinele lui Mercur
sunt cele 9 Bolþi ale Masoneriei Oculte, al Nouãlea corespun- este strict simbolic, cãci alegorizeazã în mod clar Puterea
de nucleului organismului planetar, acolo se aflã mormântul Sexualã. Se dovedeºte evidentã înalta onoare pe care Anticii
lui Hiram Abiff, sau Chiram Osiris care este Cristosul Intern Hierofanþi ai vechiului Egipt, o acordau Câinelui.
al fiecãruia, al oricãrei persoane ce vine în aceastã lume. „Focul Sexual”, Câinele, Instinctul Erotic, este acel agent
Este o eroare a crede sau a presupune cã Cristosul este extraordinar ºi minunat care poate sã ne transforme în mod
doar Jeshua Ben Pandira, care este numele lui Iisus Cristo- radical.
sul; nu negãm faptul cã el este încarnarea vie a Verbului, a Câinele Cerber se aflã în Lumile Infernale, ºi de acolo
Logosului. trebuie sã îl scoatem, sã îl furãm din Infernuri, aceasta sem-
Noi toþi avem nevoie sã-l înviem pe acel Cristos Intim ºi nificã a Elibera Forþa Sexualã.
pentru a reuºi aceasta, este vãdit cã trebuie sã coborâm în a Este urgent sã îl scoatem din Sãlaºul lui Pluton pe Cer-
Noua Sferã, în Sex. De aceea se spune cã Hiram Abiff se aflã ber, extraordinarã teroare care cu lãtraturile sale, cu cele
în al Nouãlea Cerc, în a Noua Boltã. trei enorme capete ale sale cu boturi turtite ºi gâtul încon-
Cu toþii suntem fii ai sexului, din acest motiv în Divina jurat de ºerpi, trãieºte acolo fericit, umplându-i de groazã ºi
Comedie se vãd condamnaþii în al Nouãlea Cerc cu apa pânã lãtrând la toþi morþii.
la organele creatoare, ºi plâng, iar lacrimile le îngheaþã în Câinele ºi Lebãda ce zboarã deasupra Apelor Vieþii sem-
ochi cãci este o vale a plângerii ºi amãrãciunilor. Cã apele le nificã la fel ca Porumbelul, la fel ca Ibisul Egiptean, Forþa
ajung pânã la organele creatoare se datoreazã faptului cã Spiritului Sfânt, Forþa Sexualã. Toate acestea sunt Vasul lui
sunt Apele spermatice; toþi ne naºtem ºi murim plângând. Hermes ce trebuie ridicat bine.
Dacã adunãm 9 + 9 = 18. În Arcanul 18 este cuprins În Doctrina Arhaicã, în Înþelepciunea Ocultã, se vorbeº-
numãrul „9” de douã ori, între ele existã o oscilare, un nouã te despre Câinele Cãlãuzã, care-l conduce pe Cavaler pânã la
este Aspectul Pozitiv iar celãlalt nouã este Aspectul Negativ, Sanctum Regnum; uneori Cavalerul uitã de Câine ºi crede cã
dar în el însuºi, 18 se dovedeºte Negativ, nefast; sunt Duº- poate continua drumul fãrã el, dar nu este aºa, mai devreme
manii Ascunºi ai Arcanului Crepusculului. Problema e cã în sau mai târziu, când se simte împotmolit nu îi rãmâne altã
munca din a Noua Sferã trebuie sã se lupte extrem de mult, soluþie decât sã se prindã de Câine.
98 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 99

Atunci când suntem împotmoliþi el este cel care ne aratã Trebuie sã-i avertizãm pe studenþii Gnostici cã filtrul cel mai
drumul. Trebuie scos din abis. Nu trebuie sã uitãm cã Cerber- periculos pe care îl folosesc Tenebroºii pentru a-l scoate pe
Tricefal trage lesa stãpânului sãu ducându-l în siguranþã pe student de pe Calea Tãiºului de Cuþit este Intelectul; pentru
cãrarea abruptã ce duce la Eliberarea Finalã. a-i invita la ejacularea Licorii Seminale, sau pentru a ne
Hercule l-a scos din Abis pentru ca sã-i serveascã drept abate fãcându-ne sã cunoaºtem ºcoli, teorii, secte etc. etc.
cãlãuzã ºi acelaºi lucru îl facem noi când obþinem Castitatea; Nu trebuie sã uitãm cã oamenii înºelaþi o adorã pe ma-
atunci, muncind în Forja Ciclopilor, practicând Magia Sexualã, rea Fiarã ºi spun: „Nu-i nimeni ca Fiara! Cine poate fi supe-
transmutând Energiile noastre Creatoare, avansãm pe Calea rior Fiarei?”(Apocalipsa 13: 1-17).
Tãiºului de Cuþit pânã la Eliberare. „Aici e înþelepciunea. Cine are pricepere, sã socoteascã
Vai de Cavalerul care-ºi abandoneazã Câinele! Se va Numãrul fiarei, cãci este Numãrul omului. ªi numãrul ei este
abate de la drum ºi va cãdea în abisul pierzaniei. ºase sute ºaizeci ºi ºase.” (Apocalipsa 13:18.)
Din nefericire, Animalul Intelectual în mod greºit numit Semnul Fiarei sunt cele douã coarne pe frunte. Milioane
om, nu a dobândit Castitatea, adicã nu l-a scos pe Cerber din ºi milioane de fiinþe umane au deja semnul Fiarei pe frunte
sferele infernale. Acum vã veþi explica singuri motivul pen- ºi pe mâini. Aproape toatã populaþia umanã a acestei vãi a
tru care suferã defuncþii în Abisurile Plutoniene atunci când plângerii, are deja semnul Fiarei pe frunte ºi pe mâini. Toate
ascultã lãtrãturile lui Cerber, Câinele cu cele trei gâtlejuri acele Suflete s-au pierdut, iar din 1950 intrã în Abis. Evolu-
flãmânde. Sã nu uitãm niciodatã cã Cerber, câinele gardian þia Umanã a eºuat în întregime.
al Infernurilor, îi dezmierda pe cei care intrau ºi îi devora fãrã Numãrul Marii Fiare este „666”. Acesta este numãrul
cruþare pe cei care încercau sã iasã. omului deoarece acest numãr se descompune în mod caba-
Este evident cã cei pierduþi suferã de setea insaþiabilã a listic astfel: 6 + 6 + 6 = 18. Însumând între ele cifrele re-
Desfrâului în înspãimântãtorul Tartar. zultatului avem urmãtoarele: 1 + 8 = 9, este Sexul. Nouã
În Arcanul 18 trebuie sã dãm sângeroase bãtãlii împo- este Omul, pentru cã Omul este fiu al Sexului. În total în 666
triva Tenebroºilor. „Cerul se ia cu asalt.” „Curajoºii l-au cu- se aflã cuprinse Arcanele 18 ºi 9. Arcanul 18 este Abisul,
cerit.” În Lumile Interne Tenebroºii Arcanului 18 îl atacã pe Tenebrele, Tentaþiile Sexuale împotriva cãrora trebuie sã
student în mod violent. lupte iniþiatul. Arcanul 9 este a Noua Sferã, Iniþierea.
Aceastã cale este plinã de primejdii pe dinãuntru ºi pe Zeii au judecat-o pe Marea prostituatã, al cãrei numãr
dinafarã. Mulþi sunt cei care încep, puþini sunt cei care ajung este 666. Sentinþa Zeilor a fost: în Abis! în Abis! în Abis!
la capãt. Cei mai mulþi se abat pe Drumul Negru. În Arcanul
18 existã pericole extrem de subtile pe care studentul le
ignorã.
Numãrul 9 este Pozitiv ºi Negativ în acelaºi timp, acesta
este Misterul Arcanului 18. În acest Arcan teribil gãsim toa-
te filtrele ºi Vrãjitoria din Tesalia. Cãrþile Grimoarilor sunt
pline de reþete tenebroase foarte caracteristice Arcanului
18; ceremonii magice erotice, rituri pentru a se face iubit,
filtre periculoase etc. etc. etc.; toate acestea sunt Arcanul 18.
capitolul 19
ARCANUL Nr.19 „INSPIRAÞIA”

INSPIRAÞIA N 19

DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii trei flori care


reprezintã cele Trei Forþe Primare. În partea din mijloc un
cuplu ce se þine de mâini, formând Cheia Tao. În partea
superioarã un Soare strãlucitor deasupra capetelor lor, cu 7
Raze, ne aminteºte de cele ªapte Grade de Putere a Focului.
Acest Arcan ne învaþã cã prin intermediul transmutaþiei
ajungem la Eliberarea Finalã.
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Acest Arcan
Nr.19 este Arcanul Alianþei. Reprezintã „Focul Creator”,
Piatra Filosofalã. Pentru a realiza munca Marii Opere,
102 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 103

trebuie sã lucrãm cu Piatra Filosofalã. Caterina de Bourbon a fost o misticã extraordinarã ºi în


Anticii adorau Soarele sub figura simbolicã a unei Pietre timpul vieþii s-a manifestat ca atare. Când a murit au îngro-
Negre. Aceasta este Piatra Heliogabalianã! Aceasta este Pia- pat-o fãrã sicriu, iar când au trecut niºte persoane pe lângã
tra ce trebuie sã o punem ca fundament al Templului. Aceastã mormântul ei au remarcat cã ieºea un parfum intens ºi mulþi
Piatrã este Sexul, reprezentatã prin Piatra Filosofalã, Piatra bolnavi se vindecau.
Heliogabalianã. Preoþii au scos-o pentru a o îngropa cum se cuvine; dupã
Fãrã aceastã piatrã nu se poate obþine Elixirul de Viaþã câteva luni era neatinsã ºi emana parfum; au expus-o publi-
Lungã. Cele douã coloane ale Templului, Iachin ºi Boaz, sunt cului ºi cadavrul a avut o hemoragie pe nas, transpira ºi ema-
Bãrbatul ºi Femeia, aliaþi pentru a lucra cu Piatra Filosofalã. na parfum; au aºezat-o pe un scaun într-o capelã din Italia ºi
Cine gãseºte Piatra Filosofalã se transformã într-un Zeu. ea ºi-a deschis ochii, rãmânând intactã.
Cei ce vor construi pe Piatra vie, vor încarna Verbul. Cei Una dintre dovezile cã cineva a atins Auto-Realizarea
ce vor construi pe nisip, vor eºua ºi construcþiile lor se vor Intimã a Fiinþei, spune Tao, este aceea de a conserva corpul
prãvãli în Abis. Aceste nisipuri sunt Teoriile, Religiile intact ºi de a emana parfum.
Moarte etc. etc. Când Akasha, causa causorum a Eterului ºi principiu de
Arcanul 19 este Arcanul „Operei Soarelui”. Bãrbatul ºi bazã al Tattvelor se concentreazã în organele sexuale, atunci
Femeia care se iau de mânã ºi Soarele strãlucind deasupra lor, este baza psihicã a sângelui; iar Akasha purã este alimentul
ne indicã faptul cã acest Arcan se relaþioneazã cu Misterul Fo- acestor Mistici. Poartã respectiva substanþã în sânge ºi pot
cului. Aspectul Sexual al acestui Arcan îl gãsim în suma sa trãi fãrã sã mãnânce. Existã iniþiaþi ce pot trãi goi în zãpadã
cabalisticã: 1 + 9 = 10; acesta este un numãr profund sexual, ºi fãrã sã mãnânce; pentru a se ajunge la aceasta este nece-
aici se aflã Cercul ºi Linia, misterele lui Lingam-Yoni; este sarã o concentrare extraordinarã.
posibil sã se ajungã la Auto-Realizare doar prin intermediul Caterina din Siena spunea cã se simþea în Cristos, ali-
Transmutaþiei Sexuale, aceasta este alianþa sacrã dintre Bãr- mentându-se din sângele lui. Relaþia dintre Akasha ºi Sânge
bat ºi Femeie pentru Marea Operã. ºi dintre Sânge ºi Akasha este teribilã. Misticii se concentrau
Meditând asupra Sfinþilor din Epoca Medievalã, am putut la Sângele lui Cristos ºi atrãgeau toatã Akasha purã; pentru
verifica faptul cã acei Sfinþi, cu toate cã erau celibatari, în alte aceasta este nevoie de o concentrare extraordinarã ºi
vieþi lucraserã în a Noua Sferã, dezvoltaserã Focul Sacru prin trebuie sã se fi transformat energiile.
Sahaja Maithuna. În epoca galanteriei, în timpul Renaºterii, în acele vre-
Analizând viaþa Sfântului Filip, aflãm cã acesta, simþind muri ale perucilor, crinolinelor, vestoanelor purpurii, minu-
iubire pentru Divin, cade la pãmânt, iar când se ridicã simte natelor dansuri, frumoaselor trãsuri, atunci bãrbatul, da, ºtia
cu mâna sa o umflãturã toracicã. ªi-o examineazã ºi desco- sã aprecieze femeia ºi se sacrifica pentru ea. Bãrbatul era ca-
perã cã i s-a format o umflãturã deasupra inimii, simte cã îl pabil de orice sacrificiu pentru femeie, ºtia sã o aprecieze ºi
consumã Focul Sacru al Spiritului Sfânt. Dupã moartea sa, se nu avea nimic împotrivã sã-ºi dea pânã ºi viaþa. Fãrã îndoia-
descoperã cã artera ce merge de la inimã la plãmâni era mai lã cã existau abuzuri, dar bãrbatul a ºtiut sã vadã în femeie,
groasã, ºi totuºi trãise pânã la bãtrâneþe ºi putuse sã spunã în acea epocã, toate idealurile sale.
ora la care se va dezîncarna. Nu existã îndoialã cã deþinea În secolul XX omul a uitat de Misterele Sexuale, bãrbatul
Focul Sacru prin practicarea Maithunei în vieþi anterioare. ºi-a pierdut simþul Valorii Morale, umanitatea se aflã în
104 SAMAEL AUN WEOR

declin. capitolul 20
Esenþa Animicã este împrãºtiatã între toate entitãþile
„Egoului”, dar atunci când se va dizolva se va forma Perla ARCANUL Nr.20 „ÎNVIEREA”
Seminalã; când se distruge Egoul se formeazã Embrionul de
Aur, atunci pãtrund în om Principiile Nemuritoare, însã
chestiunea este Sexualã. Mult se intuia în alte vremuri des-
pre ce este Energia Creatoare.
Actualmente Fiinþa Umanã nu este altceva decât o Le-
giune de Diavoli, plini de intime contradicþii. Unica valoare
pe care o deþinem este Esenþa, risipitã printre Euri.

ÎNVIEREA B 20

DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii o coloanã, sim-


bol al edificãrii, baza coloanei este Piatra Cubicã. Din cele
douã coloane, cea Albã ºi cea Neagrã, a rãmas doar cea Albã,
simbol al Purificãrii.
În mijloc o mumie, iar din ea iese un Uliu cu cap uman,
ce zboarã spre Lumile Spiritului, reprezintã Sufletul. Nu în-
cape îndoialã cã Trezind Conºtiinþa ne transformãm în Ulii
cu cap uman, putând zbura liberi prin spaþiul înstelat.
Pe capul uliului ºi al mumiei, un simbol reprezentativ al
glandei Pineale, indiciu al Iluminãrii.
106 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 107

Sufletul oricãrui Hierofant egiptean are Patru Corpuri: de Înviere fãrã sã fi trecut mai întâi prin Învierea Spiritualã.
1. MUMIA 1. Înviere Spiritualã: se dobândeºte o datã cu Iniþierea. Tre-
2. KA-ul (CORPUL ASTRAL) buie sã Reînviem Spiritual mai întâi în Foc ºi apoi în Luminã.
3. BA-ul (CORPUL MENTAL) Adicã, mai întâi ridicãm cei 7 ªerpi de Foc ºi apoi cei 7 ªerpi de
4. KU-ul (CORPUL CAUZAL) Luminã, obþinând Iniþierea Venusianã ºi Învierea Spiritualã.
Vai de aceia care dupã ce au ajuns la a Doua Naºtere 2. Înviere cu Corpul Eliberãrii: aceasta se realizeazã în
continuã vii! Aceºtia se vor converti de fapt în Hanasmussen Lumile Superioare. Acest corp se constituie din cei mai buni
(avortoni ai Mamei Divine Kundalini) cu Dublu Centru de atomi ai Corpului Fizic. Este un corp de carne ce nu provine
Gravitaþie. din Adam, este un corp de o frumuseþe indescriptibilã. Cu
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul 20 acest Corp Paradisiac Adepþii pot intra în Lumea Fizicã ºi
este Învierea. Pentru ca sã existe Înviere este necesar ca în lucra în ea, fãcându-se vizibili ºi tangibili dupã voinþã.
prealabil sã existe Moarte, fãrã ea nu existã Înviere. 3. Înviere cu Corpul Fizic: în a treia zi, Iniþiatul vine în
Ce frumos este a muri clipã de clipã!… Doar cu Moartea Corp Astral în faþa Sfântului sãu Mormânt, însoþit de Ierar-
survine noul! hiile Divine. Iniþiatul îºi invocã corpul ºi acesta, cu ajutorul
Avem nevoie sã murim clipã de clipã dacã vrem cu ade- Divinelor Ierarhii, se ridicã pãtrunzând în Hiperspaþiu. Ast-
vãrat sã ne individualizãm. Eul Pluralizat exclude orice Indi- fel se reuºeºte sã se scape din mormânt. În Lumile Supra-
vidualitate. În nici un caz nu poate exista Individualitate sensibile ale Hiperspaþiului, sfintele femei trateazã corpul
unde coexistã multiple entitãþi (Euri), care se ceartã între ele iniþiatului cu substanþe ºi unguente aromatice. Ascultând de
ºi care creeazã în noi diferite contradicþii psihologice. ordine supreme, Corpul Fizic pãtrunde apoi în Corpul Astral
Când Seth (Egoul) moare în mod integral, rãmâne în noi prin creºtetul capului. În acest fel Maestrul va intra din nou
doar Fiinþa, cea care ne dã autentica Individualitate. în posesia Corpului sãu Fizic. Acesta este Darul lui Cupidon.
Când Seth se dezintegreazã în mod total, atunci Conºti- Dupã Înviere Maestrul nu va mai muri, este veºnic. Cu acest
inþa, Sufletul, se elibereazã, se trezeºte în mod radical ºi sur- Corp Nepieritor pot sã aparã ºi sã disparã instantaneu, se fac
vine Iluminarea Interioarã. vizibili în Lumea Fizicã dupã voinþã.
În mod real, Învierea Sufletului este posibilã doar prin Iisus, Cristosul, este un Maestru înviat care a avut Cor-
intermediul Iniþierii Cosmice. Fiinþele umane sunt „moarte” pul sãu Fizic trei zile în Sfântul Mormânt. Dupã Înviere Iisus
ºi pot sã învie doar prin intermediul Iniþierii. Sã ne amintim s-a prezentat pe drum înaintea discipolilor din Emaus ºi a
cuvintele lui Iisus, Marele Kabir: „Lãsaþi morþii sã-ºi îngroa- cinat împreunã cu ei. Apoi înaintea lui Toma necredinciosul,
pe morþii.” (Matei 8:22) „Dumnezeu nu este un Dumnezeu care a crezut doar când ºi-a pus degetul pe rãnile Corpului
al celor morþi ci al celor vii.” (Matei 22:32). Sfânt al Marelui Maestru.
La fel cum existã Trei Tipuri de bazã de Energie: Mascu- Hermes, Cagliostro, Paracelsus, Nicolas Flamel, Quetzal-
linã, Femininã ºi Neutrã, tot aºa existã Trei Tipuri de Înviere: coatl, Saint-Germain, Babaji etc. îºi pãstreazã Corpurile lor
1. ÎNVIERE SPIRITUALÃ Fizice de mii sau milioane de ani fãrã ca moartea sã aibã pu-
2. ÎNVIERE CU CORPUL ELIBERÃRII tere asupra lor. Aceºtia sunt Maeºtri Înviaþi.
3. ÎNVIERE CU CORPUL FIZIC Doar cu Arcanul A.Z.F. se poate elabora Elixirul de Viaþã
Nimeni nu poate sã treacã prin al 2-lea sau al 3-lea tip Lungã, este imposibilã Învierea fãrã Elixirul de Viaþã Lungã.
capitolul 21
ARCANUL Nr.21 „TRANSMUTAÞIA”

TRANSMUTAÞIA V21

DESCRIEREA GRAVURII: În partea superioarã gãsim


Luna Neagrã ºi Luna Albã, antitezele. În mijloc un Mag cu
Bastonul Patriarhilor într-o mânã ºi Crucea Ansatã sau Tao
în cealaltã mânã; el stã în picioare pe un crocodil ce îºi des-
chide fãlcile, aºteptând sã-l devoreze. Crocodilul este Seth,
Satan, „Eul Psihologic”, Eul Însuºi, mereu în aºteptarea celui
care se lasã sã cadã, pentru a-l devora. Magul apucã cu curaj
Crucea Tao (Arcanul A.Z.F.) pentru a se apãra.
Magul este acoperit cu o piele de tigru. Fãrã îndoialã,
Câinele ºi Tigrul sunt asociaþi esoteric în aceeaºi muncã a
110 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 111

Morþii Mistice. Câinele este Focul Sexual, Instinctul Erotic ce Doar înþelegând Senzaþiile ucidem Dorinþa. Doar anihi-
se aflã la însãºi originea sistemului nostru seminal. Tigrul lând Dorinþa se elibereazã Mintea, care în mod normal se
este diferit iar aceasta o ºtiu „Cavalerii Tigri”, acei jaguari ce aflã îmbuteliatã în butelia Dorinþei. Eliberând Mintea se pro-
luptã contra Egoului, care precum niºte autentice feline ale duce Trezirea Conºtiinþei. Dacã vrem sã terminãm cu cau-
Psihologiei Revoluþionare, s-au lansat împotriva lor înºiºi, zele Dorinþei, avem nevoie sã trãim în Stare de Vigilenþã
contra propriilor lor defecte psihologice. În mod real sunt constantã. Este urgent sã trãim în Stare de Alertã Percepþie,
necesare Agerimea ºi Cruzimea Tigrului pentru a ucide Per- Alertã Noutate. Eul este o carte mare, o carte cu multe vo-
sonalitatea Umanã ºi a face sã strãluceascã în om Dragonul lume. Doar prin intermediul tehnicii Meditaþiei Interioare
Înþelepciunii cu 7 ªerpi, simbol al Decapitatului. putem studia aceastã Carte.
SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul
Nr.21 a fost confundat cu Arcanul Nr.22 care este Coroana
Vieþii. Arcanul Nr.21 este „Nebunul Tarotului” sau „Trans-
mutaþia”. Suma cabalisticã ne dã 2 + 1 = 3. În acest Arcan
21 Iniþiatul trebuie sã lupte împotriva celor „3” Trãdãtori ai
lui Hiram Abiff: Demonul Dorinþei, Demonul Minþii ºi Demo-
nul Relei Voinþe.
Niciodatã nu suntem mai în pericol de a fi Demon ca
atunci când suntem cel mai aproape de a deveni Înger.
Orice Iniþiat care se lasã sã cadã este în mod real Nebu-
nul Tarotului. Când Alchimistul varsã Vasul lui Hermes, se
converteºte de fapt în Nebunul Tarotului. „Nesãbuinþa”.
Este necesar sã anihilãm Dorinþa dacã vrem sã evitãm
pericolul de a cãdea. Cine vrea sã anihileze Dorinþa, trebuie
sã descopere cauzele acesteia. Cauzele Dorinþei se aflã în
Senzaþii. Trãim într-o lume de senzaþii ºi avem nevoie sã le
înþelegem. Existã cinci tipuri:

1. SENZAÞII VIZUALE
2. SENZAÞII AUDITIVE
3. SENZAÞII OLFACTIVE
4. SENZAÞII GUSTATIVE
5. SENZAÞII TACTILE

Cele Cinci Tipuri speciale de Senzaþii se transformã în


Dorinþã. Nu trebuie sã condamnãm Senzaþiile, nu trebuie sã
le justificãm, avem nevoie sã le înþelegem în mod profund.
capitolul 22
ARCANUL Nr.22 „REÎNTOARCEREA”

REÎNTOARCEREA Z22

DESCRIEREA GRAVURII: În Apele Vieþii Crucea Svasticã


simbolizând Chakra Muladhara cu patru petale.
O femeie ce reprezintã Adevãrul, cântând la o harpã,
ciupeºte corzile Lirei Sexuale cu 9 corzi pânã gãseºte nota
cheie. În partea superioarã cei 4 Zei ai Morþii: Mestha, Hapi,
Duamutf ºi Kebhsenuf, reprezentând cele 4 elemente: Pãmânt,
Apã, Foc ºi Aer, cele 4 animale misterioase ale Alchimiei
Sexuale. Deasupra celor 4 Zei ai Morþii gãsim ªarpele Sacru
ce ilumineazã Sfera lui Ra acordatã Adeptului Osirian, Fiu al
Luminii.
114 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 115

SEMNIFICAÞIA ESOTERICÃ A ARCANULUI: Arcanul chiar mai mult, doar atunci când deja Hierofanþii erau ab-
Nr.22 este Coroana Vieþii, întoarcerea la Luminã, încarnarea solut siguri de Purificarea ºi Sfinþenia candidatului, puteau
Adevãrului în noi. atunci sã treacã la a doua etapã. În mod real, doar dupã ºap-
Iubiþi discipoli, aveþi nevoie sã dezvoltaþi fiecare dintre te ani ca Ucenic începe Iluminarea.
cele 22 de Arcane Majore ale Tarotului în interiorul vostru Coroana Vieþii este Strãlucitorul nostru Dragon de Înþe-
înºivã. Eºti „Imitatus”, adicã cel pe care alþii l-au pus pe Ca- lepciune, „Cristosul Interior”. Din Ain Soph, Steaua Atomicã
lea Tãiºului de Cuþit. Strãduieºte-te sã ajungi la „Adeptus”, Interioarã care ne-a surâs mereu, emanã Sfânta Trinitate.
acesta este produsul propriilor sale opere, cel care cucereºte
1 (MONADÃ) + 3 (TRINITATE) = 4 (TETRAGRAMMATON)
ªtiinþa prin el însuºi, Fiul propriei sale Munci.
Trebuie sã se cucereascã gradul de Adeptus ieºind din Arcanul 22 însumat în mod cabalistic ne dã:
starea animalicã, dobândind Conºtiinþã. 2 + 2 = 4 (TETRAGRAMMATON)
Gnoza predã trei etape prin care trebuie sã treacã toþi
cei care lucreazã în Forja Aprinsã a lui Vulcan, acestea sunt: Rezultatul este Sfântul Patru, misteriosul Tetragram-
maton, Iod-He-Vau-He; Bãrbat, Femeie, Foc ºi Apã; Bãrbat,
1. PURIFICARE Femeie, Phallus ºi Uter. Acum vom înþelegem de ce Arcanul
2. ILUMINARE 22 este Coroana Vieþii.
3. PERFECÞIUNE Apocalipsa spune: „Nu te teme nicidecum de ce ai sã su-
Se dovedeºte cã curioºii care se înscriu în Studiile noas- feri. Iatã cã diavolul are sã arunce în temniþã pe unii din voi,
tre Gnostice doresc imediat Iluminare, Dedublãri, Clarvi- ca sã vã încerce. ªi veþi avea un necaz de zece zile. Fii cre-
ziune, Magism Practic etc. Iar când nu obþin aceasta imediat, dincios pânã la moarte, ºi-þi voi da Cununa Vieþii.” (Apoca-
se retrag. lipsa 2:10).
Nimeni nu poate ajunge la Iluminare fãrã sã se fi puri- Temniþa este Temniþa Durerii iar cele 10 zile sunt zbu-
ficat mai întâi, doar cei ce au obþinut Purificarea, Sfinþenia, ciumãrile suferite în timp ce sunteþi supuºi Roþii Întoarceri-
pot intra în sala Iluminãrii. Existã de asemenea mulþi stu- lor ºi Karmei.
denþi care intrã în studiile noastre din purã curiozitate ºi Cine primeºte Coroana Vieþii, se elibereazã de Roata În-
doresc sã devinã înþelepþi numaidecât. Pavel din Tars spune: toarcerilor, Recurenþã ºi Karma.
„Propovãduim o Înþelepciune printre cei desãvârºiþi”. Doar Coroana Vieþii este Triunã, are trei aspecte:
cei care au ajuns la a Treia Etapã sunt Desãvârºiþi, doar prin- 1. BÃTRÂNUL ZILELOR
tre ei se poate propovãdui Înþelepciunea Divinã. 2. FIUL ADORABIL
În anticul Egipt al Faraonilor, în Masoneria Ocultã, aceste 3. SPIRITUL SFÂNT PREAÎNÞELEPT
trei etape ale cãrãrii sunt:
Coroana Vieþii este Omul-Soare, Regele-Soare atât de sãr-
1. UCENICI bãtorit de cãtre Împãratul Iulian. Coroana Vieþii este necon-
2. COMPANIONI tenitul nostru Suflu Etern, pentru sine însuºi profund ne-
3. MAEªTRI cunoscut, Raza Particularã a fiecãrui om, Cristosul. Coroana
Candidaþii rãmâneau la gradul de Ucenici ºapte ani ºi Vieþii este Kether, Hokmah ºi Binah (Tatã, Fiu ºi Spirit Sfânt).
116 SAMAEL AUN WEOR

Acela care este fidel pânã la moarte, primeºte Coroana Cãrarea Iniþiaticã în Arcanele
Vieþii. TAROTULUI ªI KABALÃ
La Ospãþul Mielului strãlucesc precum sori de iubire,
chipurile tuturor acelor Sfinþi care l-au Încarnat. Albul aco-
perãmânt imaculat este pãtat cu sângele regal al Mielului Partea a Doua
Jertfit.
„Cel ce are urechi, sã asculte ce zice Bisericilor Spiritul.
Cel ce va birui, nu va fi vãtãmat de a Doua Moarte.” (Apoca- Iniþierea prin
lipsa 2:11)
Cel ce nu biruieºte, se va separa de Preaiubitul ºi se va
cufunda în Abis. Cei ce intrã în Abis vor trece prin a Doua
Arcanele Tarotului
Moarte. Demonii din Abis se dezintegreazã în mod lent de-a
lungul multor eternitãþi. Acele Suflete se pierd. Cel ce biru-
ieºte nu va fi vãtãmat de a Doua Moarte.
Când primim Coroana Vieþii, Cuvântul se face trup în
fiecare dintre noi.
Orice Sfânt ce ajunge la Iniþierea Venusianã, primeºte
Coroana Vieþii.
Mult iubitul nostru Mântuitor Iisus Cristos, a ajuns la
Iniþierea Venusianã în Iordan.
„ªi Cuvântul s-a fãcut trup, ºi a sãlãºluit printre noi (ºi
am vãzut slava Lui ca a Unului-nãscut din Tatãl) plin de har
ºi de adevãr.” (Ioan 1:14)
„Lumina a venit la întuneric; dar întunericul nu a recu-
noscut-o.” (Ioan 1:5)
El este Mântuitorul, pentru cã ne-a adus Coroana Vieþii
ºi ºi-a vãrsat sângele pentru noi.
Avem nevoie sã ajungem la Suprema Anihilare a Eului
pentru a primi Coroana Vieþii. Avem nevoie sã înviem Mielul
în interiorul nostru înºine. Avem nevoie de Paºtele Învierii.
„Dacã Logosul a apãrut din Divinul
Incognoscibil, Diavolul i-a dat Libertate.”
Samael Aun Weor
capitolul 23
ARCANUL Nr.1

Arcanul Nr.1 este Magul Kabalei, e evident cã este


ceea ce începe, orice lucru care se începe în viaþa
practicã este Arcanul Nr.1, este Unitatea.
E uºor de înþeles cã orice început este dificil, trebuie sã mun-
cim din greu, trebuie sã semãnãm pentru a putea culege, din
acest motiv în Arcanul Nr.1 se aflã Unitatea Începutului
Originar. Origine, desigur, a oricãrei Unitãþi pentru cã totul
începe cu Nr.1.
Unitatea este originea Dualitãþii sau a Binarului, 1+1=2,
în cele din urmã în aceastã Unitate se aflã sinteza realizatoare
a Ternarului. Unitatea, „1”-ul, este Monada Divinã, Primul Lo-
gos, este Tatãl care se aflã în secret, ºi fiecare îºi are Monada
sa proprie, individualã.
Doamna Blavatsky spunea cã „existã atâþia Taþi în Cer
câþi oameni pe Pãmânt”. Tatãl, la rândul sãu sau pe el însuºi,
se dedubleazã în Mama Divinã, aºadar El ºi Ea sunt Brahma
pentru cã ea este aspectul feminin al lui. Vedem atunci cum
Unitatea este rãdãcina Binarului, întrucât acesta nu ar exista
fãrã Unitate.
Dacã nu ar exista Monada nu ar exista Mama Divinã.
Monada este rãdãcina Dualitãþii. Existã atâtea mame în Cer
câþi oameni pe Pãmânt, fiecare îºi are Zeul sãu Interior sau
Tatãl ºi Mama Celestã particularã, proprie. Clarificând aceasta,
se înþelege mai bine de ce Unitatea este Sinteza realizatoare
a Ternarului ºi cum ºi de ce se produce.
Când Iisus se ruga, se ruga Tatãlui care se aflã în secret
ºi ne-a lãsat o rugãciune care este Tatãl Nostru, aceastã ru-
gãciune este magicã sutã la sutã, ne ia câteva ore pentru a
ne Ruga bine un Tatãl Nostru, pentru cã fiecare cerere care
se face Tatãlui este Magicã sutã la sutã, greºeala oamenilor
120 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 121

este de a o spune în mod mecanic ºi nu are nici un rezultat. Psihologii nu ºtiu sã foloseascã acest termen în mod corect.
Aceastã rugãciune trebuie examinatã amãnunþit, analizatã, Obiectiv: este Lumina, ceea ce e Strãlucitor, este ceva
ºi pentru aceasta trebuie sã ne relaxãm corpul, ca nici un Adevãrat, ceva ce are Claritate, Limpezime.
muºchi sã nu fie în tensiune, ºi atunci sã ne concentrãm, Subiectiv: este ceea ce e Obscur, Tenebros; Elementele
combinând Rugãciunea cu Meditaþia. Subiective ale Percepþiilor vin de la: „a Vedea”, „a Auzi”, „a
Oamenii cred cã Tatãl Nostru care se aflã în Ceruri este Pipãi”, „a Mirosi”, „a Gusta”. Toate acestea sunt percepþii a
un Domn ce stã aºezat acolo. Dacã reflectãm profund, se ceea ce vedem în a Treia Dimensiune, de exemplu: la un cub
descoperã Monada, Nr.1, originea tuturor celorlalte Unitãþi vedem doar lungimea, lãþimea ºi înãlþimea, iar a Patra Di-
sau Monade. Este clar cã Monada are nevoie de ceva în viaþã mensiune nu o vedem, pentru cã suntem îmbuteliaþi în Ego.
pentru a se putea Auto-Realiza. De ce are nevoie Monada? Elementele Subiective ale Percepþiilor sunt constituite de
O vom afla la lumina sanscritei; are nevoie de Ego, cu toate Eurile sale.
„Vatrasattwa”; semnificaþia este Suflet Diamant. Acesta Unitatea, Tatãl, se dedubleazã pe el însuºi în Mamã. La
este un Suflet ce nu are „Eu”, care a eliminat toate rândul ei, Mama se dedubleazã, dând naºtere Fiului pe care-l
Elementele Subiective ale Percepþiilor; iar aceste elemente poartã în pântecele sãu.
sunt Eurile ºi cei Trei Trãdãtori ai lui Hiram Abiff sau, ceea
ce este acelaºi lucru, Iuda, Demonul Dorinþei, în mod greºit OSIRIS – TATÃL ISIS – MAMA
numit Corp Astral, Pilat, Demonul Minþii care este confundat HORUS – SPIRITUL DIVIN, ESTE INTIMUL
cu Corpul Mental ºi Caiafa, Demonul Relei Voinþe. De ce FIECÃREI FIINÞE
oare ºcolile pseudo-esoterice ignorã toate acestea?
Elementele Subiective ale Percepþiilor sunt Agregatele, Unitatea este Sinteza realizatoare a Ternarului.
diferiþii compuºi ai fiinþei umane, sau diferiþii Demoni Roºii Se spune în Cartea Egipteanã a Morþilor cã Ra i-a dat lui
care constituie Eurile. Horus, copilul pe care Mama Divinã îl poartã în braþele sale,
Elementele Subiective ale Percepþiilor se definesc în Psi- Regiunea „Buto”, aceastã regiune este cea a Spiritului Pur
hologie ca fiind toate procesele psihologice ale fiinþei umane, adicã a lui Atman-Buddhi-Manas.
definite ca procese subiective ale: Inconºtientului, Subcon- Seth se transformase într-un Mistreþ Negru ce lovi
ºtientului, Preconºtientului, Infraconºtientului; ºi tot ceea ce „Ochiul lui Horus” iar acesta s-a plâns lui Ra. Eu te voi vin-
este de tip metafizic. deca, i-a spus Ra ºi pentru a-l consola i-a dat Regiunea Buto.
Ce înþeleg Psihologii Moderni prin Obiectiv? Ceea ce este Aceasta se clarificã în urmãtorul mod: „trebuie ucis Mistreþul
fizic, tangibil, material. Negru, astfel se restaureazã Ochiul lui Horus, adicã se res-
Desigur cã greºesc cu Desãvârºire cãci analizând terme- taureazã Clarviziunea”.
nul Subiectiv acesta semnificã: sub = dedesubt, ceea ce se Horus poate sã termine cu Mistreþul Negru, dar el singur
aflã sub limitele percepþiilor noastre. ªi ce se aflã dedesubt? nu poate ci trebuie sã cearã ajutorul Mamei Divine. Elimi-
Nu sunt Lumile Infernale? Nu este Subiectiv ceea ce se aflã nând Mistreþul Negru, Horus triumfã iar Esenþa ce se afla
în plan Fizic ºi dedesubtul planului Fizic? „Aceasta este cu îmbuteliatã se elibereazã fuzionând cu Horus, cu Sufletul
adevãrat Subiectiv, ceea ce se aflã sub limitele percepþiilor Diamant, se uneºte cu Tatãl ºi Mama sa, sunt Trei Flãcãri ce
noastre.” formeazã O singurã Flacãrã Realizatã. Esenþa este o dedublare
122 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 123

a lui Horus, trebuie sã-i cerem lui Horus sã fortifice cei Trei SINTEZÃ:
Creieri ai noºtri. Pe mãsurã ce Egoul moare, Horus se forti-
ficã, ºi de aceea trebuie sã îi cerem sã ne fortifice aceºti Trei Acest Arcan, Magul, reprezintã Bãrbatul. Este Principiul
Creieri. Masculin.
Când Horus a înghiþit Esenþa, are nevoie de Corpurile Nr.1 semnificã ceea ce se iniþiazã, ceea ce începe.
Solare ºi rãmâne un Atom Germinal din fiecare dintre corpuri. În Tarot este cuprinsã toatã munca, aici se desfãºoarã
toate procesele psihice.
CORPUL FIZIC SOLAR Unitatea este sinteza realizatoare a Ternarului.
CORPUL ASTRAL SOLAR – CONªTIINÞÃ DEPLINÃ Cât timp nu ne cunoaºtem pe noi înºine, nu putem ºti
CORPUL MENTAL SOLAR – CUNOAªTERE DEPLINÃ nimic despre Suflet ºi Spirit.
CORPUL VOINÞEI CONªTIENTE Cele patru condiþii care sunt necesare pentru a fi Mag
sunt urmãtoarele:
Omul este om ºi cu cât se simte cineva mai mic ºi mai A ªTI SÃ SUFERI
microscopic, cu atât mai bine, noi oamenii trebuie sã ne gân- A ªTI SÃ TACI
dim cã suntem furnici, Dumnezeu este Dumnezeu pentru cã A ªTI SÃ TE ABÞII
Divinitatea este cea care deþine Puterea, noi nu suntem A ªTI SÃ MORI
nimeni, suntem bieþi oameni, ºi chiar omul care este Om
complet este o furnicã în comparaþie cu Dumnezeu.
Un Maestru mi-a spus: „V.M. Samael Aun Weor, Adevã-
rata Fericire constã în a-l avea pe Dumnezeu în interior.
Chiar dacã suntem în Absolut sau în Nirvana, dacã nu îl
avem pe Dumnezeu în interior, Nu am fi fericiþi, chiar dacã
cei ce trãiesc acolo l-au încarnat deja”. Aceste cuvinte au
produs în mine un impact teribil, ºi m-am dus sã îl consult
pe Marele Înþelept Saturn; i-am fãcut diferite salutãri Esote-
rice ºi el a rãspuns la toate, dar a spus cã „Nu existã salut
mai grandios ca cel al Peceþii Inimii”.
Nu a fost nevoie sã vorbesc, în tãcere mi-a rãspuns spu-
nând cã „nici în Absolut, dacã cineva nu îl are pe Dumnezeu
în interior, nu este Fericit”. Acest rãspuns m-a lãsat mulþu-
mit. Aceste consultãri costã bani ºi am plãtit cu capital de ac-
þiuni bune care sunt monezi metalice ce reprezintã Dharma.

„Când Horus a înghiþit Esenþa, are nevoie de Corpurile Solare.”


capitolul 24
ARCANUL Nr.2

2-ul este Negativ. În vremurile strãvechi în Temple


exista un Sacerdot ºi o Sacerdotesã. În Masoneria
Primitivã exista un Maestru ºi o Maestrã. Contele
Cagliostro a încercat sã fondeze Masoneria Egipteanã în
Anglia, dar a avut mulþi duºmani ºi a înfiinþat douã tronuri.
Giovanni Papini l-a cunoscut pe Contele Cagliostro pe un vas,
s-au împrietenit ºi i-a spus cine era, a vrut sã previnã al Doi-
lea Rãzboi Mondial ºi cum nu i-au dat ascultare s-a dus din
nou în Tibet spunând cã se va întoarce 60 de ani mai târziu.
Masoneria Egipteanã a fost grandioasã; în vremurile
strãvechi când existau Hermafrodiþii Sacri, 1-ul ºi 2-ul erau
fuzionate. În Epoca Polarã când Prima Rasã Protoplasmaticã,
umanitatea, era Androginã, atunci reproducerea sexualã
avea loc în anumite perioade ale anului; se dividea în douã;
acel al doilea era fiul.
În acea epocã, atunci când se nãºtea cineva, avea loc un
ritual; fiinþele umane puteau sã se lungeascã sau sã se mic-
ºoreze pânã la dimensiunea unui atom. Când un Maestru do-
rea sã vorbeascã în mod blând scotea la suprafaþã Principiul
Feminin; când dorea sã-ºi demonstreze severitatea, se mani-
festa Principiul Masculin, aºa sunt Elohimii.
Povesteºte tradiþia latinã cã Enea s-a prezentat la Sanc-
tuarul lui Apollo (Eneida, Cartea IV) ºi s-a întâlnit cu Pitonisa
care i-a prezis ceea ce îl aºtepta. Enea a cerut sã îl vadã pe
tatãl sãu mort; solicita intrarea în Infern. Teribila Sibilã, pã-
zitoarea pãdurilor lui Hecate Proserpina (al treilea aspect al
Mamei Divine), pãdurile Avernului, îi rãspunde: „Uºoarã este
coborârea în Avern dar a te reîntoarce pe pãmânt este dificil,
puþini au putut reuºi”.
I-a cerut sã obþinã o ramurã ale cãrei frunze ºi tulpinã
126 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 127

sã fie de aur, consacratã Proserpinei, Mama Divinã în aspec- Sfânt, soþ al Mamei Divine, se fecundeazã ºi apare Univer-
tul sãu infernal. Enea sacrificã câteva oi negre, apoi vãzu sul. Ce s-ar întâmpla cu viaþa fãrã celãlalt principiu? Înainte
„Doi porumbei” ce zburau, Eroul recunoscu în ei pãsãrile de zorii Mahamvantarei, Ziua Cosmicã, nu exista nimic, Zeii
Mamei sale Divine (simbol al Spiritului Sfânt), respectivul trãiau în Acela ce nu are nume, nici formã, nici sunet, nici
mesaj l-a interpretat în mod inteligent, pãsãrile îl conduse- tãcere, nici auz pentru a-l percepe.
serã în pãdurea Proserpinei pânã la ramura ce avea sã-i per- Când s-a ivit viaþa, când a venit Aurora Creaþiei, Primul
mitã intrarea în Infern. Enea sacrificã patru vaci negre ºi Si- Logos l-a chemat pe al Treilea Logos ºi i-a spus: „Du-te ºi
bila îl conduse prin Avern pânã acolo unde se afla defunctul Fecundeaz-o pe Soþia ta pentru ca sã se iveascã viaþa” ºi a
sãu tatã. început sã lucreze cu cele ªapte Spirite dinaintea tronului ºi
Principiile Masculin ºi Feminin se îmbinã în Sfântul ºi cu Armata Vocii, ºi se realizarã Ritualurile Masonice, se fãcu
Misteriosul Tetragrammaton, nume esoteric ce nu trebuie fecundã Materia Haoticã, Matripadma a fost fecundatã ºi a
pronunþat în van ºi care este relaþionat cu literele Numelui venit la existenþã Universul. Fiecare dintre cei ªapte Cosmo-
Eternului în ebraicã: HE VAU HE IOD (simboluri ebraice ce cratori au emanat din ei înºiºi cele douã Suflete: Buddhi, Su-
se citesc în sens invers). fletul Feminin ºi Cauzal, Sufletul Masculin, simbolizate prin
Constelaþia Peºtilor.
IOD: PRINCIPIUL ETERN MASCULIN Aceste douã Suflete, Soþ ºi Soþie, practicarã o Maithuna
HE: PRINCIPIUL ETERN FEMININ Transcendentalã, ea separã Apele Superioare de cele Infe-
VAU: PRINCIPIUL MASCULIN FALIC; LINGAM-UL rioare pentru a fi fecundate de Foc ºi le proiectau prin inter-
HE: PRINCIPIUL FEMININ, UTERUL; YONI-UL mediul Verbului. Germenii Matripadmei se înmulþirã, se
IOD HE VAU HE SE REDUCE LA SSSSSSSSSSSSSS. umflã ca o Floare de Lotus ºi rodi nãscând un Cosmos.
În Electricitate se aflã Eternul Pozitiv ºi Eternul Negativ.
Acele patru litere sunt în ele însele de o imensã putere În India Principiul Masculin este reprezentat de un Taur iar
sacerdotalã. Trebuie pronunþate precum urletul unei vijelii Principiul Feminin prin Vaca Albã Sacrã ce o reprezintã pe
în munþi sau imitând vântul, se pronunþã în mod suav atunci Mama Divinã ºi care îºi are antiteza în Vaca Neagrã.
când se doreºte sã se vindece un bolnav sau sã se invoce un Avem nevoie sã ne Cristificãm. Nici o fiinþã umanã nu
Zeu, de asemenea servesc pentru a medita. În acele patru li- poate sã se întoarcã la Tatãl fãrã sã fi fost devoratã de ªarpe.
tere se aflã reprezentate cele Douã Principii: Feminin ºi Mas- Nimeni nu poate fi devorat de el fãrã sã fi lucrat în Forja
culin ale Macrocosmosului ºi Microcosmosului: Bastonul, Aprinsã a lui Vulcan (Sexul). Cheia Cristificãrii este Arcanul
Principiul Masculin ºi Cupa, Principiul Feminin. În acele pa- A.Z.F. Mantra Marelui Arcan este I.A.O.
tru litere se aflã Principiul Eternului ce nu trebuie sã se pro-
nunþe în van. I IGNIS FOC
Numãrul „2” este vital, în Templele de Mistere nu lipsesc A AQUA APÃ
„2” Altare. Nu se poate intra în Templu fãrã a trece printre O ORIGO PRINCIPIU, SPIRIT
cele Douã Coloane unde existã Doi Gardieni.
Ce s-ar alege de Marea Viaþã dacã nu ar exista Numãrul În Forja Aprinsã a lui Vulcan, coboarã Marte pentru a-ºi
„2”? Matripadma primeºte Fohat-ul, raza Masculinã, Spiritul oþeli din nou spada ºi a cuceri inima lui Venus, Hercule pentru
128 SAMAEL AUN WEOR

a curãþa grajdurile lui Augias, cu Focul Sacru ºi Perseu pen- capitolul 25


tru a reteza capul Meduzei.
Amintiþi-vã, iubiþi discipoli, cã Mama noastrã Divinã
ARCANUL Nr.3
este Nuit ºi cuvântul ei este „56”. Acest numãr se descom-
pune în mod cabalistic astfel:

5 + 6 = 11, apoi 1 + 1 = 2. În Kabalã totul este Numãr ºi Matematici. Numãrul


este sfânt, este infinit, în Univers totul este mãsurã
Unu este Tatãl, doi este Ea, Nuit, Divina Mamã ºi greutate. Dumnezeu este un Geometru pentru
Kundalini. Iatã minunea numãrului „2”. Gnostici. Matematicile sunt sacre, în ªcoala lui Pitagora
nimeni nu era admis dacã nu ºtia Matematicã, Muzicã etc.
Numerele sunt sacre.
SINTEZÃ: Sepher Yetzirah, carte ebraicã, sacrã ºi strãveche a rabi-
nilor, descrie într-o formã minunatã toate splendorile lumii
Femeia este Atanorul Alchimiei Sexuale. Omul a ieºit din ºi jocul extraordinar al Sephiroþilor, în Dumnezeu ºi în om,
Paradis pe Porþile Edenului, iar Edenul este însuºi „Sexul”. prin 32 de Cãi ale Înþelepciunii. În Misterul Sexelor se
Poarta Paradisului este Sexul. Femeia este poarta. ascunde toatã ªtiinþa Sephiroþilor. În ªtiinþa Numerelor se
„Kundalini” este Focul Sacru al Spiritului Sfânt, este Fo- aflã cheia secretã a lui Sepher Yetzirah, oricine s-ar gândi la
cul de Rusalii, este „ªarpele” Ignic al Puterilor noastre 32 de Cãi, în realitate cele 32 de Cãi ale Înþelepciunii sunt
Magice. „3 + 2 = 5”, egal cu Steaua cu 5 vârfuri, cu Pentalfa, adicã
Kundalini este închis în Chakra Muladhara situatã în cu Omul, aceasta înseamnã cã acele Cãi se aflã în Om, în in-
coccis. teriorul nostru înºine se aflã totul. Se vorbeºte în mod foarte
Secretul pentru a trezi Kundalini este urmãtorul: „A in- simbolic, de aceea se spune 32 de Cãi.
troduce membrul viril în vaginul femeii ºi a-l retrage fãrã Cabaliºtii spun cã Sufletul are în realitate trei aspecte:
a vãrsa sãmânþa”. Aceastã practicã se va face în mod lent.
Arcanul A.Z.F., Magia Sexualã sau Maithuna se poate 1. NEPHESH – SUFLETUL ANIMALIC
practica doar între soþ ºi soþie în cãmine legitim consti - 2. RUACH – SUFLETUL GÂNDITOR
tuite. 3. NESHAMAH – SUFLETUL SPIRITUAL
Practica Arcanului trebuie sã se realizeze o singurã datã
pe zi, dacã se practicã de douã ori se cade în negativ, Substratul acestor trei aspecte ale Sufletului sunt Sephi-
violând Pauza Magneticã Recuperatoare. roþii, aceºtia sunt atomici.
1. Nephesh: Trebuie sã se facã distincþia între Corp As-
tral ºi Corpuri Lunare, acestea din urmã se deplaseazã în
timpul nopþii ºi dupã moarte, aceste corpuri au fost numite
în mod convenþional Corp Astral dar nu este legitim. Cel ce
doreºte sã-ºi ofere luxul de a-l avea trebuie sã realizeze
130 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 131

munca Maithunei, unde se fabricã H-Si-12 (H = Hidrogen, SINTEZÃ:


Si = Nota Muzicalã, 12 = 12 Legi) ce vibreazã în organismul
nostru pe scara muzicalã; dacã practica este intensivã se Discipolii noºtri trebuie sã înveþe sã iasã în Corp Astral
cristalizeazã în Corpul Astral Solar. pentru a vizita toate Lojile Albe din lume, unde vor
Iniþiatului îi revine sã coboare în Lumile Infernale timp putea conversa personal cu Cristosul ºi cu toþi Maeºtrii
de 40 de zile ºi trebuie sã recapituleze toate rãutãþile ºi dra- Lojii Albe.
mele înspãimântãtoare din reîncarnãri trecute; încet-încet Atomii Lenei sunt un grav obstacol pentru progresul
va ieºi din acele regiuni tenebroase, înainte de a ieºi, cele spre Lumile Superioare.
trei Suflete, Nephesh, Ruach ºi Neshamah sunt supuse la Marea Lege este întoarcerea vieþii la Lumile Superioare.
probe. Ce interesant este sã vezi Sufletul Animalic supus la Rugaþi-vã ºi Meditaþi intens. Divina Mamã îi învaþã pe
probã, la fel ºi Sufletul Gânditor ºi Esenþa care de asemenea fiii ei. Rugãciunea trebuie sã se facã combinând Meditaþia
este supusã la probã. cu Somnul. Atunci, ca în viziunile din vise, apare Ilumi -
Biblia spune: „Nephesh, Nephesh, sângele cu sânge se narea. Vine Divina Mamã la devot pentru a-l instrui în
plãteºte”. În spatele cuvintelor ebraice se ascunde Înþelep- Marile Mistere.
ciunea.
2. Ruach: Este Sufletul Gânditor, Emoþional, ce este in-
trodus în Corpuri Lunare de Dorinþã.
3. Neshamah: Acea parte de Suflet introdusã în princi-
piile anterior menþionate este supusã la probe foarte dificile.
Când iniþiatul triumfã, urcã apoi la Lumea Cauzalã pentru a
se întrevedea cu Sanat Kumará, un Venerabil Bãtrân
menþionat de religii strãvechi ºi care este unul din cele Patru
Tronuri de care vorbeºte Biblia; trei s-au dus ºi a rãmas unul
singur, el apucã Bastonul lui Aaron, Sceptrul Regilor, este
inefabil, este relaþionat cu Sattva, Rajas ºi Tamas, cele Trei
Gune în echilibru. Sanat Kumará dã Iniþierea Esotericã a
Corpului Astral Solar.
capitolul 26
ARCANUL Nr.4

Arcanul Nr.4 este foarte interesant, se referã la Cru-


cea cu Patru Vârfuri, Piatra Cubicã ce este funda-
mentul Marii Opere, cea pe care trebuie sã o dãltuim.
Vorbind despre ªcoala celei de-a Patra Cãi, gãsim cã Gurdjieff,
Uspensky, Nicoll, au expus ceea ce ºtiu, dar expunerea suferã
de multe neajunsuri; de exemplu, Gurdjieff comite eroarea
de a confunda Kundalini cu abominabilul Organ Kundarti-
guador iar Uspensky comite aceeaºi greºealã; nu putem sã
nu recunoaºtem cã existã acea Forþã Fohaticã Oarbã, ce þine
oamenii hipnotizaþi, dar nu are nimic de-a face cu Kundalini;
Kundartiguador este Focul Lunar.
Biblia vorbeºte de cele 44 de Focuri, dar se poate vorbi
doar de Douã Mari Focuri: Kundalini ºi Kundartiguador. Pri-
mul este Focul Rusaliilor, Trãsnetul lui Vulcan urcând prin
ªira Spinãrii, Focul Pozitiv ce se cristalizeazã în Lumi ºi Sori.
Antiteza sa este Kundartiguador, Focul Negativ ce se crista-
lizeazã în acele Agregate Psihologice; acele Euri gãlãgioase
ºi certãreþe pe care le purtãm în interior, sunt cristalizãri ne-
gative care îi þin pe oameni cufundaþi în inconºtienþã.
Gurdjieff de asemenea comite eroarea de a nu vorbi nimic
despre Corpurile Lunare, pe care toatã lumea le are, ºi spune doar
cã trebuie sã se transforme Fiinþa ºi sã se fabrice Corpurile Solare.
Uspensky vorbeºte despre a Doua Naºtere, dar învãþãtu-
rile lui sunt incomplete. Mai întâi se fabricã Corpurile Solare
în a Noua sferã ajungând la a Doua Naºtere; dar nici Gurdjieff
nici Uspensky nu dau cheia.
ªcoala celei de-a Patra Cãi este foarte veche, vine din þi-
nuturile Arhaice, este fundamentul Marilor Mistere, ºi se gã-
seºte vie în Gnosticism, în religiile Egiptenilor,
Lemurienilor, Atlanþilor, Fenicienilor etc.
134 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 135

Trebuie strãbãtutã Calea prin acest al Patrulea Drum, De asemenea în acest Arcan gãsim secretul Sfinxului, ºi ne
noi trebuie sã mergem cu echilibru în ªtiinþã, Filosofie, Artã aminteºte de cele Patru Animale Sacre ale Alchimiei Sexuale:
ºi Religie.
Înainte, în arta scenicã, individul era informat în cei Trei LEU: GHEARELE DE LEU – ASCUNDE ENIGMA FOCULUI
Creieri ai sãi: Motor, Emoþional, Intelectual; în ziua de azi, în OM: APA – CHIPUL DE OM – INTELIGENÞÃ
ªcoli este informat doar Creierul Intelectual, acestui lucru i VULTUR: AERUL – ARIPILE SFINXULUI – SPIRIT
se datoreazã stãrile bolnãvicioase ale Minþii ºi nevroza; echi- TAUR: PÃMÂNTUL – PICIOARELE DINAPOI –
librând cei Trei Creieri se evitã dezechilibrele mentale. TENACITATE
ªtiinþa este conþinutã în întreg Cosmosul, existã chiar
dacã nu ar exista ªtiinþele. Acestea sunt valorile reprezentative ale Sfinxului, cele
Arcanul 4 al Tarotului este Sfântul ºi Misteriosul Tetra- Patru Elemente ale Alchimiei Solare. Avem nevoie de
grammaton. Numele Sacru al Eternului are 4 litere: IOD, tenacitatea taurului ºi de aripile Spiritului.
HE, VAU, HE. Sfinxul ne vorbeºte de Marea Operã ce se realizeazã cu
cele Patru Elemente.
IOD – BÃRBAT – BÃRBAT Într-o anumitã ocazie am avut o întrevedere cu Elemen-
HE – FEMEIE – FEMEIE talul Sfinxului, este un Elemental minunat; avea picioarele
VAU – PHALLUS – FOC pline de noroi, el mã binecuvântã iar eu i-am spus: „acum
HE – UTER – APÃ înþeleg de ce ai picioarele pline de noroi, din cauza acestei
Vârste a Kali Yugãi”.
Sunt cele 4 cuvinte ce ne duc la a Noua Sferã, la Sex, la Intrarea în vechile Temple Arhaice era de obicei o bortã
Forja Ciclopilor, la faimoasa Forjã Aprinsã a lui Vulcan, ascunsã într-un anumit loc misterios al pãdurii dese. Noi am
pentru a ridica ªarpele Sacru al Puterilor noastre Magice ºi ieºit din Eden prin poarta Sexului ºi doar pe aceastã poartã
a-l duce la inimã, primind Crucea Sacrã a Iniþierii în Templul putem sã ne întoarcem în Eden. Edenul este însuºi Sexul,
Mamei Divine. este poarta îngustã, strâmtã ºi dificilã ce conduce la Luminã.
Numãrul 4 reprezintã de asemenea cele 4 Elemente Fizice În singurãtatea acelor Sanctuare Misterioase, Neofiþii au
ºi cele 4 Elemente ale Alchimiei: fost supuºi la 4 Probe Iniþiatice. Probele Focului, Aerului,
Apei ºi Pãmântului au definit întotdeauna diferitele purificãri
PÃMÂNT – SARE ale neofiþilor.
FOC – SULF Neofiþii sunt supuºi la 4 Probe Iniþiatice ce au loc în Lu-
APÃ – MERCUR mile Interne. Omul încã nu este rege al Naturii, dar este che-
AER – AZOTH mat sã fie, dupã cum afirmã Melchisedec.
Discipolul trebuie sã fie probat prin cele 4 Elemente, pentru
Spuneau vechii Alchimiºti cã Sulful trebuie sã fecundeze a-l examina este supus la probã în cele 49 de Regiuni ale Gândirii.
Mercurul Filosofiei Secrete pentru ca Sarea sã se regenereze; Aceste probe sunt pentru toþi, bãrbaþi ºi femei. Persoana
adicã Focul trebuie sã fecundeze Apa pentru ca Omul sã se se poate ajuta având gânduri pure, dar aceasta nu este totul,
regenereze, sã se Auto-Realizeze. este nevoie de Meditaþie.
136 SAMAEL AUN WEOR

Toþi studenþii Kabalei trebuie sã se familiarizeze cu capitolul 27


toate Creaturile Elementale:
ARCANUL Nr.5
AER: SILFI APÃ: ONDINE ªI NEREIDE
FOC: SALAMANDRE PÃMÂNT: GNOMI

Aceste Elemente se utilizeazã pentru a lucra la transmu- Arcanul 5 al Tarotului este Pentagrama
tarea plumbului în Aur pe Lanþul Muntos Central (ªira Spinãrii). Strãlucitoare, Steaua Înflãcãratã. Pentagrama
În cuvintele IOD-HE-VAU-HE gãsim misterul Tetra- reprezintã Microcosmosul Om. Din punct de vedere
grammatonului (Sfântul 4), cele Patru Cuvinte, cele Patru esoteric vedem cã existã o luptã între Creier ºi Sex, dacã
Elemente, mai în profunzime întâlnim Fiinþa noastrã, Divini- Sexul învinge Creierul, Steaua cu 5 vârfuri (Omul) cade în
tatea cea mai completã. Abis cu picioarele în sus ºi cu capul în jos, fiinþa umanã se
Din Ain Soph care este Un Atom Supradivin al fiecãruia converteºte într-o entitate a Tenebrelor. Aceasta este steaua
dintre noi, emanã cele Trei Forþe Divine, a Tatãlui, a Fiului inversatã, acesta este þapul lui Mendes.
ºi a Spiritului Sfânt, dând ultima sa sintezã, 3 + 1 = 4, Te- Þapul reprezintã Magia Neagrã. O figurã umanã cu capul
tragrammaton (IOD-HE-VAU-HE). Acesta fiind rezumatul în jos ºi picioarele în sus reprezintã, fireºte, un Demon.
Sacru al numãrului 4. Toatã Puterea Magicã se aflã în Steaua cu Cinci Vârfuri.
În Steaua Înflãcãratã se aflã rezumatã toatã ªtiinþa Gnozei.
Mulþi Bodhisattvaºi (Suflete Umane de Maeºtri) au cãzut
SINTEZÃ: precum Steaua cu Cinci Vârfuri, inversatã, cu raza superioarã
în jos ºi cele douã raze inferioare în sus. Trebuie sã fim de-
Maestrul este format din Atman-Buddhi. plin conºtienþi de ceea ce este un Bodhisattva. Triada supe-
Atman este Intimul. rioarã a oricãrui Spirit Nemuritor, a fiecãrui om, este compusã
Buddhi este Sufletul Divin, anume Conºtiinþa Divinã a din Atman, Buddhi ºi Manas.
Intimului. 1. Atman: Fiinþa, Scânteia Divinã Nemuritoare, are douã
Când un Logos doreºte sã mântuiascã o lume, emanã din Suflete care în esoterism se numesc Buddhi ºi Manas.
sine însuºi un prototip celest format din Atman-Buddhi. 2. Buddhi: Principiul Fundamental, Sufletul Spiritual Fe-
Logosul este Coroana Sephiroticã, este Raza Individualã, minin, Conºtiinþa Superlativã a Fiinþei.
de unde emanã Intimul însuºi. Aceastã Razã este triunã, 3. Manas: Sufletul Uman Masculin.
este Preasfânta Treime din interiorul nostru. Maestrul în sine însuºi este Atman, Fiinþa, Buddhi ºi
Astfel, fiecare Logos este un triun. Manas. Când un Maestru vine în lume are nevoie sã ia un
Tatãl este Ketherul, Bãtrânul Zilelor. corp, atunci Atman trimite Manasul, Sufletul sãu Uman, ºi
Fiul este Cristosul Cosmic în noi. apare trãind în lumea Fizicã, acesta este cel ce se numeºte
Spiritul Sfânt este Divina Mamã în noi. Bodhisattva ºi realizeazã ceea ce trebuie sã realizeze. Mai
Mama poartã o lampã în mânã. Aceastã lampã este Inti - mult, în el se poate introduce Buddhi ºi face ceea ce trebuie
mul, ce arde înãuntrul inimii noastre. sã facã.
138 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 139

ATMAN Fecioara Rãului (Eul Psihologic) al cãrei cap este acoperit de


vipere ºuierãtoare. Se spune în ºtiinþa ocultã cã uniunea
Mercurului Sofic cu Sulful Sofic dau ca rezultat Sfânta Piatrã
BUDDHI MANAS Filosofalã. Ens Seminis-ul este Mercurul, Sulful este Focul
LUMEA Sacru al Iubirii. Apollo ºi Diana, Bãrbat ºi Femeie, trebuie sã
lucreze în Marea Operã, decapitând Meduza, învingând ªar-
Astfel avem cazul Maestrului Jehovah care ºi-a trimis pele Tentator, ucigând Leul din Nemea, scoþând din Tartar
Bodhisattva-ul în Chile. Actualmente este un tânãr ce face Câinele Infernal, Câinele Cerber. Trebuie sã lucreze în Marea
prostii, Maestrul aºteaptã doar ca Bodhisattva-ul sãu sã se Operã realizând cele Douãsprezece Munci ale lui Hercule.
maturizeze pentru a intra în el. Hercule (Cristosul Cosmic), fiu al lui Jupiter (IO Pither)
Jehovah este regentul anticei Luni, este un Mare Maestru ºi al Alcmenei, a realizat cele 12 Munci:
pe care în mod intenþionat l-au confundat cu Yahveh, ªeful
Lojii Negre, cel care l-a ispitit pe Iisus oferindu-i toate como- 1. CAPTURAREA ªI UCIDEREA LEULUI DIN NEMEA
rile acestei lumi; Iisus i-a rãspuns: „Satana, Satana, pe Dum- (Forþa Instinctelor ºi Pasiunilor necontrolate ce devas-
nezeul tãu sã nu-l ispiteºti”. Yahveh poate fi reprezentat teazã ºi devoreazã totul).
prin Steaua cu Cinci Vârfuri, cu picioarele în sus. 2. DISTRUGEREA HIDREI DIN LERNA (Defectele Psiho-
Un Bodhisattva care se lasã sã cadã se converteºte într-un logice în Subconºtient).
Mag Negru, dacã nu se ridicã, revine într-o încarnare mai 3. CAPTURAREA CÃPRIOAREI CERENITICE ªI A MIS-
durã, mai amarã, suferã înspãimântãtor, dacã la finalul mai TREÞULUI DIN ERIMANT (Josnicele Pasiuni Animalice).
multor încarnãri de fiecare datã mai dificile, nu se ridicã, 4. CURÃÞIREA GRAJDURILOR LUI AUGIAS (adâncimi
este trimis în Lumile Infernale acuzat de trei delicte: Sub-Conºtiente scufundate).
5. A UCIS CU SÃGEÞI PÃSÃRILE DIN LAGUNELE STYM-
1. DE A-L FI ASASINAT PE BUDDHA PHALIS (Agregate Psihologice Vrãjitoreºti din Strãfun-
2. DE A-I FI DEZONORAT PE ZEI durile Inconºtiente).
3. DE DIFERITE DELICTE DE MAI MICÃ IMPORTANÞÃ 6. CAPTURAREA TAURULUI DIN CRETA (Impulsuri Se-
xuale, Pasionale, Necugetate, Elemente Infraumane).
Doamna Blavatsky explicã bine ce este un Bodhisattva 7. CAPTURAREA IEPELOR LUI DIOMEDE (Elemente Pa-
dar adepþii sãi nu au înþeles. sionale Infraumane, profund scufundate în propriile
În aceastã epocã cea mai mare parte a Bodhisattvaºilor noastre Abisuri Inconºtiente).
sunt cãzuþi ºi merg din viaþã în viaþã. 8. L-A ELIMINAT PE HOÞUL CACUS (Hoþul Rãu ce jefu-
„Avem nevoie sã fim umili pentru a dobândi Înþelep- ieºte Centrul Sexual pentru satisfacerea pasiunilor sale
ciunea iar apoi sã fim ºi mai umili.” Bodhisattvaºii cad din animalice).
cauza Sexului ºi se ridicã prin Sex. 9. CUCERIREA CINGÃTORII HIPPOLYTEI (Aspect Psihic
Sexul este Piatra Filosofalã. Ar fi imposibil sã decapitãm Feminin al propriei noastre Naturi Interioare).
Meduza (Satan pe care-l purtãm în interior) fãrã comoara 10. CUCERIREA CIREZII LUI GERION (este relaþionatã
preþioasã a Pietrei Filosofale. Amintiþi-vã cã Meduza este cu Detaºarea).
140 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 141

11. ÎNSUªIREA MERELOR DIN GRÃDINA HESPERIDE- A înþelege în mod integral bazele ºi „modus operandi” al
LOR (Arborele ªtiinþei Binelui ºi a Rãului). Legii Karmei este esenþial pentru a orienta nava vieþii noas-
12. A SCOS DIN DOMENIUL SÃU PLUTONIAN PE CÂI- tre în mod pozitiv ºi înãlþãtor, de-a lungul diferitelor etape
NELE TRICEFAL (Câinele Cãlãuzã, Instinctul Sexual). ale vieþii.
Karma este Lege a Compensaþiei, nu a rãzbunãrii. Sunt
Hercule, Instructorul Lumii, de fiecare datã când vine tre- unii care confundã aceastã Lege Cosmicã cu determinismul
buie sã realizeze acelaºi lucru, o muncã de pacificare comple- ºi chiar cu fatalismul, crezând cã tot ceea ce i se întâmplã
tã, Cristosul Cosmic practicã ceea ce predicã; încã de mic ªer- omului în viaþã este hotãrât în mod implacabil de dinainte.
pii Tenebroºi ai Rãului vin sã-l atace, persecuþia lui Irod etc. Este adevãrat cã acþiunile omului sunt determinate de Moº-
Cristosul Cosmic nu pretinde decât ceea ce el însuºi prac- tenire, Educaþie ºi Mediul Înconjurãtor. Dar de asemenea
ticã, este Maestrul tuturor Maeºtrilor, el realizeazã muncile este adevãrat cã omul are liber arbitru ºi îºi poate schimba
sale de Purificare ºi Dizolvare a Eului, a Egoului. acþiunile: educându-ºi caracterul, formându-ºi obiceiuri su-
Se vorbeºte în Mitologie de eforturile „Suflãtorilor”, în- perioare, combãtându-ºi slãbiciunile, întãrind virtuþile etc.
cercând sã ducã piatra pe culme, iar piatra respectivã cade „Karma este un medicament ce ni se administreazã
din nou, adicã efortul studenþilor care varsã Ens Seminis-ul. pentru propriul nostru bine”; din pãcate oamenii, în loc sã se
Arcanul Nr.5 este Legea, acest Arcan reprezintã „Karma” încline cu reverenþã înaintea Veºnicului Dumnezeu Viu, pro-
Iniþiatului. Trebuie sã ºtim cã, în ultimã sintezã, Karma ser- testeazã, hulesc, se justificã pe ei înºiºi, se scuzã în mod
veºte pentru a trãi în carne ºi oase întreaga Dramã a Patimii prostesc ºi se spalã pe mâini precum Pilat. Cu asemenea
Domnului nostru Iisus Cristos. proteste nu se schimbã Karma, dimpotrivã, devine mai durã
Este necesar ca oamenii sã înþeleagã ceea ce înseamnã ºi mai severã.
cuvântul sanscrit „Karma”. Prietenii mei, existã o Lege care Când cineva vine în aceastã lume îºi aduce propriul destin;
se numeºte Karma; nu este de prisos sã afirmãm cã atare cu- unii se nasc pe un pat de puf iar alþii în nenorocire. Dacã în
vânt semnificã în el însuºi, Lege a Acþiunii ºi Consecinþei. În existenþa noastrã trecutã am ucis, acum suntem uciºi, dacã
mod evident, „nu existã cauzã fãrã efect, nici efect fãrã cauzã”. am rãnit, acum suntem rãniþi, dacã am furat, acum suntem
Legea Balanþei, Legea teribilã a Karmei, guverneazã tot furaþi, ºi „cu mãsura cu care mãsurãm vom fi mãsuraþi”.
ceea ce este creat. Orice cauzã se transformã în efect ºi orice Pretindem soþului fidelitate când noi înºine am fost
efect se transformã în cauzã. adulteri în viaþa aceasta sau în vieþile precedente. Cerem iu-
Voi trebuie sã înþelegeþi ce este Legea Compensaþiei. bire când am fost nemiloºi ºi cruzi. Solicitãm înþelegere când
Tot ceea ce se face trebuie plãtit, cãci nu existã cauzã fãrã niciodatã nu am ºtiut sã înþelegem pe nimeni, când niciodatã
efect, nici efect fãrã cauzã. nu am învãþat sã vedem punctul de vedere al altuia.
Ni s-a dat libertate, liber arbitru ºi putem face ceea ce Râvnim fericiri imense când am fost mereu originea
vrem, dar este clar cã trebuie sã rãspundem înaintea lui multor nenorociri. Ne-am fi dorit sã ne naºtem într-un
Dumnezeu pentru toate actele noastre. Orice faptã din viaþa cãmin foarte frumos ºi cu multe comoditãþi, când nu am
noastrã, bunã sau rea, îºi are consecinþele sale. Legea Acþiunii ºtiut în existenþe trecute sã oferim fiilor noºtri cãmin ºi
ºi Consecinþei guverneazã cursul diferitelor noastre existe- frumuseþe.
nþe ºi fiecare viaþã este rezultatul celei anterioare. Protestãm împotriva insultãtorilor când întotdeauna i-
142 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 143

am insultat pe toþi cei ce ne înconjoarã. Vrem ca fiii noºtri sã faptele noastre bune ºi pe celãlalt le punem pe cele rele, am-
ne asculte, când niciodatã nu am ºtiut sã ascultãm de bele talere vor cântãri la fel sau va exista un dezechilibru.
pãrinþii noºtri. Ne deranjeazã teribil calomnia când noi am Dacã talerul Acþiunilor Rele cântãreºte mai mult, trebuie sã
fost mereu calomniatori ºi am umplut lumea de durere. Ne punem fapte bune pe talerul Acþiunilor Bune cu scopul de a
supãrã bârfa; nu vrem ca cineva sã cleveteascã despre noi, înclina Balanþa în favoarea noastrã, astfel anulãm Karma,
totuºi, întotdeauna umblam cu bârfe ºi cleveteli, vorbind de „faceþi fapte bune pentru a vã plãti datoriile”; amintiþi-vã cã
rãu pe aproapele nostru, chinuind viaþa celorlalþi. Adicã, nu se plãteºte doar cu durere, de asemenea se poate plãti
întotdeauna pretindem ceea ce nu am dat; în toate vieþile fãcând fapte bune.
noastre anterioare am fost rãutãcioºi ºi meritãm ce e mai Acum veþi înþelege dumneavoastrã, bunii mei prieteni,
rãu, dar noi presupunem cã trebuie sã ni se dea ce e mai cât de minunat este sã faci fapte bune; nu existã îndoialã cã
bun. Modul Corect de a Gândi, Modul Corect de a Simþi ºi Modul
Din fericire, dragii mei prieteni, Justiþia ºi Mila sunt cele Corect de a Acþiona sunt cea mai bunã negociere.
douã coloane principale ale Fraternitãþii Universale Albe. Niciodatã nu trebuie sã protestãm împotriva Karmei,
Justiþia fãrã Milã este Tiranie, Mila fãrã Justiþie este To- important este sã ºtim sã o negociem. Din nefericire oame-
leranþã, complacere cu delictul. Karma este negociabilã, iar nii, când se aflã într-o mare amãrãciune, singurul lucru care
acest lucru poate sã îi surprindã foarte mult pe adepþii diver- le trece prin minte este sã se spele pe mâini la fel ca Pilat,
selor ºcoli ortodoxe. sã spunã cã nu au fãcut nimic rãu, cã nu sunt vinovaþi, cã
În mod cert unii pseudo-esoteriºti ºi pseudo-ocultiºti au sunt Suflete corecte etc. etc. etc.
devenit prea pesimiºti în ceea ce priveºte Legea Acþiunii ºi Eu le spun celor ce trãiesc în sãrãcie sã îºi revizuiascã
Consecinþei; ei presupun în mod eronat cã aceasta se desfã- comportamentul, sã se judece pe ei înºiºi, sã se aºeze, chiar
ºoarã de o manierã mecanicã, automatã ºi crudã. Erudiþii dacã doar pentru un moment, în banca acuzaþilor, ca dupã o
cred cã nu este posibilã modificarea unei astfel de legi; regret sumarã analizã de ei înºiºi sã-ºi modifice conduita. Dacã
foarte sincer cã trebuie sã dezaprob acest mod de a gândi. aceia care sunt fãrã loc de muncã ar deveni caºti, infinit de
Dacã Legea Acþiunii ºi Consecinþei, dacã Nemesis a caritabili, calmi, serviabili sutã la sutã, este evident cã ar
Existenþei, nu ar fi negociabilã, atunci unde s-ar afla Mila Di- modifica în mod radical cauza nefericirii lor, modificându-se
vinã? În mod sincer eu nu pot accepta cruzime la Divinitate. în consecinþã, efectul.
Realul, Acela care este deplinã Perfecþiune, acela care are Nu este posibilã modificarea unui efect dacã înainte nu s-a
diverse nume precum Tao, Aum, Inri, Sein, Allah, Brahma, modificat în mod radical cauza care l-a produs, cãci aºa cum
Dumnezeu, sau mai bine spus Zei etc. etc. etc., în nici un caz am spus deja nu existã efect fãrã cauzã, nici cauzã fãrã efect.
nu ar putea fi ceva nemilos, crud, tiranic etc. Din toate aceste Trebuie sã se lucreze întotdeauna în mod dezinteresat
motive, repet, în mod subliniat, Karma este negociabilã. cu infinitã Iubire pentru Umanitate, astfel modificãm acele
Este posibil sã ne modificãm propriul destin, deoarece Cauze Rele ce cauzaserã Efectele Rele. Nu existã îndoialã cã
„Când o Lege Inferioarã este transcensã de o Lege Superioarã, sãrãcia îºi are cauzele în beþii, în dezgustãtorul desfrâu, în
Legea Superioarã ºterge Legea Inferioarã”. violenþã, în adultere, în risipã ºi în avariþie etc. etc.
Modificând cauza se modificã efectul. „Pe Leul Legii îl Doriþi sã vã vindecaþi? Vindecaþi-i pe alþii. Unul dintre
combatem cu Balanþa.” Dacã pe un taler al Balanþei punem pãrinþii dumneavoastrã se aflã în închisoare? Luptaþi pentru
144 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 145

libertatea altora. Vã este foame? Împãrþiþi pâinea cu cei ce oarbã; de asemenea se poate solicita Credit Maeºtrilor Kar-
se aflã într-o stare mai rea decât a voastrã etc. mei, iar acesta este un lucru pe care mulþi îl ignorã. Totuºi,
Multe persoane care suferã îºi amintesc doar de amãrã- este urgent sã ºtim cã orice credit trebuie plãtit prin fapte
ciunile lor, dorind sã ºi le aline, dar nu-ºi amintesc de sufe- bune iar dacã nu se plãteºte, atunci Legea îl încaseazã prin
rinþele altora, nu se gândesc nici pe departe la a remedia ne- durere supremã. Trebuie sã ne facem conºtienþi de propria
cesitãþile aproapelui. Aceastã poziþie egoistã a existenþei lor noastrã Karmã ºi aceasta este posibil doar prin Starea de
nu serveºte la nimic; în acest fel, unicul lucru pe care îl obþin Alertã Noutate. Orice rezultat din viaþã, orice întâmplare îºi
în mod real este agravarea suferinþelor lor. are cauza într-o viaþã anterioarã dar avem nevoie sã deve-
Dacã asemenea persoane s-ar gândi la ceilalþi, la a-ºi nim conºtienþi de aceasta.
servi semenii, la a da de mâncare celui înfometat, la a da de Orice moment de bucurie sau de durere trebuie sã fie
bãut celui însetat, la a-l îmbrãca pe cel dezbrãcat, la a-l în- studiat în Meditaþie cu Mintea liniºtitã ºi în profundã tãcere.
vãþa pe cel ce nu ºtie etc., este clar cã ar pune Acþiuni Bune Rezultatul este experimentarea aceleiaºi întâmplãri într-o
pe talerul Balanþei Cosmice pentru a o înclina în favoarea viaþã anterioarã. Atunci conºtientizãm cauza faptului, fie cã
lor; astfel ºi-ar modifica destinul iar soarta le-ar deveni pri- acesta este agreabil sau dezagreabil.
elnicã. Adicã toate necesitãþile lor ar fi remediate, dar oame- Cine îºi trezeºte Conºtiinþa, poate cãlãtori cu Corpurile
nii sunt foarte egoiºti ºi din acest motiv suferã, nimeni nu îºi sale Interne în afara Corpului Fizic, cu deplinã voinþã conºti-
aminteºte de Dumnezeu, nici de semenii sãi, decât atunci entã ºi sã studieze în Templul lui Anubis ºi al celor Patruzeci
când se aflã în disperare iar acesta este un lucru pe care toatã ºi Doi de Judecãtori ai sãi, propria sa Carte a Destinului.
lumea l-a putut verifica prin sine însuºi, aºa este umanitatea. Conducãtorul Sacerdoþilor Tribunalului Karmei este Ma-
Din nefericire, dragii mei prieteni, acel Ego pe care fie- rele Maestru Anubis. Templul lui Anubis, Supremul Regent
care îl poartã în interior, face exact contrarul a ceea ce spu- al Karmei, se aflã în Lumea Molecularã, numitã de mulþi oa-
nem aici; din acest motiv consider urgent, presant, imperios meni Lume Astralã. În acest Tribunal domneºte doar teroa-
sã reducem eul însuºi la praf cosmic. rea Iubirii ºi Justiþiei. În el existã o carte cu debitul ºi creditul
Sã ne gândim pentru un moment la mulþimile de uma- sãu, pentru fiecare om, în care se noteazã zilnic, amãnunþit,
noizi ce populeazã faþa Pãmântului. Suferã nespus de mult, acþiunile sale bune ºi rele. Cele bune le reprezintã rarele
fiind victime ale propriilor erori; fãrã Ego nu ar avea acele monezi pe care Maeºtrii le acumuleazã în beneficiul bãrba-
erori, nici nu ar suferi consecinþele acestora. þilor ºi femeilor ce le înfãptuiesc. În acest Tribunal se gãsesc
Unicul lucru care se impune pentru a avea dreptul la de asemenea Avocaþi ai Apãrãrii. Dar totul se plãteºte. Nimic
Adevãrata Fericire este, înainte de toate, a nu avea Ego. În nu ni se dã cadou. „Cel ce a fãcut fapte bune plãteºte ºi iese
mod cert, când nu existã în interiorul nostru Agregatele Psi- cu bine din negocieri.” Creditele solicitate se plãtesc cu munci
hice, Elementele Inumane ce ne fac atât de oribili ºi de ticã- dezinteresate ºi inspirate de Iubire pentru cei ce suferã.
loºi, nu este Karma de plãtit, iar rezultatul este Fericirea. Maeºtrii Karmei sunt Judecãtori de Conºtiinþã ce trãiesc
Este bine sã ºtim de asemenea cã atunci când am elimi- în Stare de Jinas. Trebuie sã facem în mod constant fapte
nat în mod radical Egoul, posibilitatea de a comite un delict bune pentru a avea cu ce plãti datoriile noastre din aceastã
este anulatã ºi în consecinþã Karma poate fi iertatã. viaþã ºi din cele anterioare. Toate actele omului sunt guver-
Legea Karmei, Legea Balanþei Cosmice nu este o Lege nate de Legi, unele Superioare, altele Inferioare. Toate Legi-
146 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 147

le Superioare se rezumã în Iubire. Un act de Iubire anuleazã


acte trecute inspirate de Legi Inferioare. De aceea, vorbind „PE LEUL LEGII ÎL COMBATEM CU BALANÞA.”
de iubire, Maestrul Pavel spune: „Iubirea este rãbdãtoare, „CINE ARE CAPITAL CU CARE SÃ PLÃTEASCÃ, PLÃ -
plinã de bunãtate; nu invidiazã, nu se umflã în pene; nu in- TEªTE ªI IESE CU BINE DIN NEGOCIERI
sultã, nu cautã folosul propriu; nu se mânie, nu se bucurã de CINE NU ARE CU CE PLÃTI, TREBUIE SÃ PLÃTEASCÃ
nedreptate, dar se bucurã de adevãr; crede totul, nãdãjdu- CU DURERE.”
ieºte totul, îndurã totul”. „FÃ FAPTE BUNE PENTRU A-ÞI PLÃTI DATORIILE.”
Când oficiazã ca Judecãtori, Maeºtrii Karmei utilizeazã
Masca Sacrã în formã de cap de ªacal sau Lup cu Pene, ºi cu
ea se înfãþiºeazã Iniþiaþilor în Lumile Interne. Aceasta este
cruzimea Legii Iubirii.
A negocia cu Domnii Legii este posibil prin intermediul
Meditaþiei: Rugaþi-vã, Meditaþi ºi concentraþi-vã la Anubis,
Regentul cel mai elevat al Bunei Legi.
„Pentru cel nedemn toate porþile sunt închise, mai puþin una:
cea a cãinþei; cereþi ºi vi se va da, bateþi ºi vi se va deschide.”

SINTEZÃ:

Nu se plãteºte Karma doar pentru rãul pricinuit, ci ºi


pentru binele ce se putea face ºi nu s-a fãcut.
Fiecare faptã rea este o poliþã pe care o semnãm pentru
a o plãti în viaþa urmãtoare.
„Când o Lege Inferioarã este transcensã de una Supe-
rioarã, Legea Superioarã ºterge Legea Inferioarã.”
Nimeni sã nu se înºele pe sine însuºi; ceea ce seamãnã
omul aceea va culege ºi faptele lui îl vor urmãri.
Domnii Karmei, în Tribunalele Justiþiei Obiective, jude -
cã Sufletele dupã fapte, dupã acte concrete, clare ºi de-
finitive ºi nu dupã bunele intenþii.
Rezultatele sunt întotdeauna cele care vorbesc; nu ser-
veºte la nimic sã avem bune intenþii dacã faptele sunt „Conducãtorul Sacerdoþilor Tribunalului Karmei este Marele
dezastruoase. Maestru Anubis. Templul lui Anubis, Supremul Regent al Karmei,
De-a lungul proceselor esoterice iniþiatice ale Focului, a se aflã în Lumea Molecularã, numitã de mulþi oameni Lume Astralã.”
trebuit sã înþeleg cu deplinãtate urmãtoarele postulate:
capitolul 28
ARCANUL Nr.6

Arcanul Nr.6 este exprimat prin Pecetea lui Solomon.


Steaua din Betleem este Pecetea lui Solomon. Cele
ºase vârfuri ale Stelei sunt Masculine. Cele ºase in-
trãri profunde ce se formeazã între vârf ºi vârf sunt Feminine
(în rezumat aceastã Stea are 12 Raze). ªase masculine, ºase
feminine. În ele se aflã rezumate ºi sintetizate misterele
Arcanului A.Z.F. (Magia Sexualã).
Pecetea lui Solomon, Steaua de Crãciun este simbolul
perfect al Soarelui Central (Cristosul Cosmic, Unitate Multiplã
Perfectã).
Niciodatã nu va putea sã se nascã Copilul Cristos în Ini-
ma Omului, fãrã splendoarea ºi viaþa strãlucitoarei Stele de
Crãciun. Trebuie sã se lucreze cu Arcanul A.Z.F. pentru a-l
putea încarna.
În Pecetea lui Solomon se aflã rezumate toate Mãsurile
Zodiacale, cele 12 Raze ale strãlucitoarei Stele se cristalizeazã
prin intermediul Alchimiei, în cele 12 Constelaþii Zodiacale.
În Pecetea lui Solomon sunt înscrise intimele legãturi ce
existã între Zodiac ºi invincibilul Soare Central.
Geneza Sexualã a Zodiacului este reprezentatã în Pece-
tea lui Solomon. V.M. al Luminii Hilarius IX, vorbind despre
strãlucitoarea Stea, a spus:
„Este forma de bazã a tuturor cristalizãrilor ºi modelul
schematic al tuturor înfloririlor. Cele douã triunghiuri ale sale
ce unesc sau separã Iubirea, sunt suveicile cu care se þese
sau se destramã misterul inefabil al Vieþii Eterne. Sus, Prea-
sfânta Eternitate, ce acþioneazã ca Tatãl, Fiul ºi Spiritul Sfânt.
Jos, contrapartea sa cu puterea ce guverneazã, puterea ce
elibereazã, ºi puterea ce executã. «Eu sunt Steaua strãluci-
toare a dimineþii», exclamã Ioan, Mult iubitul lui Cristos, pri-
mind din propriile sale mâini Iniþierea Venusianã.”
150 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 151

„ªi astfel, de fiecare datã când Eternul Geometru îºi cel al Luminii sau cel al Tenebrelor, iar problema este abso-
fixeazã atenþia într-un punct al spaþiului, numaidecât rãsare lut sexualã.
glorioasa Stea anunþând naºterea unei noi Stãri de Conºtiinþã, SIMBOLURI FALICE SACRE
Arhetipul unei Fiinþe, un glob, un astru, un Soare” (al patrulea
mesaj al Avatarului Ashrama).
În Pecetea lui Solomon, triunghiul superior reprezintã
Triada Nemuritoare Eternã. Triunghiul inferior reprezintã
cei Trei Trãdãtori care se aflã în interiorul nostru înºine:
Cheia se gãseºte în ªarpele Sacru, în Cocoºul ce repre-
1. DEMONUL DORINÞEI zintã I.A.O., Verbul, Cuvântul. Existã ªarpele Tentator din
2. DEMONUL MINÞII Eden, este ªarpele Tenebrelor ce formeazã acea coadã oribilã
3. DEMONUL RELEI VOINÞE a lui Satan; ºi existã ªarpele de Aramã al lui Moise împletit
pe Tau, adicã, pe Lingam-ul Sexual, acela care îi vindeca pe
Ei sunt cei Trei Prieteni Rãi ai lui Iov. Cei trei asasini ai israeliþi în deºert. ªarpele dormiteazã încolãcit de trei ori ºi
lui Hiram Abiff: jumãtate în Biserica din Efes, ªarpele trebuie sã iasã din Bi-
serica sa în Chakra Muladhara ºi sã urce prin canalul medu-
IUDA, CAIAFA, PILAT: SIMBOLOGIA CREªTINÃ lar pentru a ne preschimba în Îngeri; dacã coboarã pânã în
APOPI, HAI, NEBT: SIMOLOGIA EGIPEANÃ Infernurile Atomice ale omului, atunci ne convertim în De-
SEBAL, ORTELUK, STOKIN: SIMBOLOGIA MASONICÃ moni. Acum veþi înþelege de ce ªarpele Caduceului este în-
totdeauna dublu. Când studentul varsã sãmânþa în timpul
Aceºti Trei Trãdãtori trãiesc în Minte, se aflã în interio- practicilor sale cu Arcanul A.Z.F., comite crima Nicolaiþilor
rul nostru înºine. Sã ne amintim cã Dante îl reprezintã pe care lucreazã cu Maithuna în a Noua Sferã dar varsã sãmânþa,
Lucifer în centrul Pãmântului cu trei guri ºi în fiecare din gu- ei utilizeazã acest sistem pentru a face ca ªarpele sã coboa-
rile sale existã un trãdãtor. Biblia îi menþioneazã pe aceºti re, precipitându-se în Infernurile Atomice, formând coada
Trei Trãdãtori în Apocalipsa Sfântului Ioan (16:13-14): „ªi am lui Satan. În acest mod omul se converteºte în Demon.
vãzut ieºind din gura Balaurului ºi din gura Fiarei ºi din gura Îmi amintesc de Krum Heller care a predat Tantrismul
Proorocului Mincinos, Trei Duhuri Necurate care semãnau Alb, dar fiul sãu a predat cel Negru, practici de Maithuna cu
cu niºte broaºte”. Aceste Trei Duhuri în chip de broaºte sunt vãrsare ºi pierdere a Lichidului Seminal, acesta s-a lãsat fas-
Trãdãtorii care îl trãdeazã pe Cristosul Interior clipã de clipã, cinat de acea doctrinã ºi s-a convertit într-un Demon cu coa-
ºi constituie fundamentul Egoului reîncarnant, „Eul Psiholo- dã ºi cu coarne în frunte. Au fost mulþi studenþii care s-au
gic”, Satan care trebuie sã fie dizolvat pentru a încarna Cris- abãtut din cauza fiului lui Krum Heller; a fost un înºelat sin-
tosul Interior. cer care a plecat de aici pentru a spune cã Marea Lege l-a
În centrul celor douã triunghiuri ale Peceþii lui Solomon scos.
se aflã Crucea Tao sau Semnul Infinitului. Ambele semne Nunþile Alchimice înseamnã Cãsãtoria Perfectã. Alchi-
sunt Falice (Sexuale). Sufletul se gãseºte între cele douã tri- mistul nu trebuie sã ucidã numai Dorinþa, ci chiar ºi umbra
unghiuri ºi trebuie sã se decidã pentru un drum sau celãlalt, însãºi a oribilului arbore al Dorinþei. La nimic nu ar servi sã
152 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 153

se renunþe la sex, fãrã ca înainte sã se lucreze ºi sã se fabrice strigat cu glas tare la cei patru îngeri (cei 4 Arhivari ai Kar-
Corpurile Solare ºi sã se ajungã la a Doua Naºtere, atunci da, mei ce controleazã împreunã cu Legea cele patru colþuri ale
se renunþã. Pãmântului), cãrora le fusese dat sã vatãme pãmântul ºi
Trebuie sã se lucreze mai întâi cu al Treilea Logos în te- marea, zicând: nu vãtãmaþi pãmântul, nici marea, nici copa-
ribila Forjã a Ciclopilor, apoi sã se lucreze cu al Doilea Logos, cii, pânã nu vom pune pecetea pe frunþile slujitorilor Dum-
Hercule, ºi dupã aceea cu Primul Logos. Greºeala cãlugãrilor nezeului nostru”.
ºi a cãlugãriþelor este sã renunþe la sex fãrã sã fi fabricat A fost nevoie de un timp pentru ca oamenii sã studieze
Corpurile Solare; se dovedeºte cã ei se aflã în Limb, îmbrã- Doctrina lui Cristos ºi sã se decidã pentru Cristos sau pentru
caþi în zdrenþe; trebuie sã ne îmbrãcãm cu Haina de Nuntã Yahveh, pentru Loja Albã sau pentru Loja Neagrã.
pentru a putea intra în Împãrãþia Cerurilor. Slujitorii lui Dumnezeu au fost marcaþi deja pe frunþile
În Misterele din Eleusis cuplurile dansau pentru a se lor. Servitorii lui Satan de asemenea au fost deja marcaþi pe
magnetiza reciproc. Trebuie sã imitãm Natura în toate, adicã frunþile lor (cu semnul Fiarei).
trebuie sã transmutãm Energia. În Templul Sfinxului se stu- Vremurile sfârºitului au venit deja, ºi ne aflãm în aceste
diazã Cartea Legilor Naturii, venind apoi o probã numitã cea timpuri. Cele „Zece Zile” deja s-au împlinit (Roata Secolelor,
a Sanctuarului ºi trecând-o, i se dã studentului un inel cu Arcanul nr.10).
Pecetea lui Solomon (care nu trebuie sã se atingã niciodatã Cu Pecetea Dumnezeului cel Viu se clasificã umanitatea.
cu mâna stângã) ºi care strãluceºte cu mare forþã în Lumile Majoritatea deja au primit semnul fiarei pe frunþile ºi pe
Interne. mâinile lor. Câþiva au primit semnul Mielului pe frunþile lor.
În muncile de Înaltã Magie trebuie sã se traseze un cerc
magic care va trebui sã se închidã cu Pecetea lui Solomon.
SINTEZÃ:

Am intrat în lumea Voinþei ºi a Iubirii.


Pentru a intra în amfiteatrul ªtiinþei Cosmice, trebuie
sã-i furãm Diavolului Focul.
Îndrãgostitul trebuie sã le fure Tenebrelor Lumina.
Se pot face medalioane ºi inele cu Pecetea lui Solomon Trebuie sã se practice în mod intens Magia Sexualã cu
din cele 7 metale. Trebuie sã se utilizeze Pecetea lui Solo- femeia.
mon în toate muncile de invocare ºi în practicile cu Elemen- Trebuie sã se recucereascã Spada Înflãcãratã din Eden.
talii. Elementalii Naturii tremurã în faþa Peceþii Dumnezeu-
lui cel Viu. Îngerul celei de-a ªasea Peceþi a Apocalipsei este
acum reîncarnat într-un corp feminin (este un specialist în
ªtiinþa Sacrã a Jinaºilor).
Biblia, în Apocalipsa 7:1-3, spune: „ªi am vãzut un alt
înger, care se suia dinspre rãsãritul soarelui, ºi care avea
Pecetea Dumnezeului celui Viu (Pecetea lui Solomon). El a
capitolul 29
ARCANUL Nr.7

Nr.7 reprezintã puterea magicã în toatã forþa sa,


Sfântul ªapte este Sanctum Regnum al Magiei
Sacre, al Înaltei Magii Esoteriste în Kabalã, Carul de
Luptã.
Nr.7 este Intimul adicã Fiinþa noastrã Adevãratã, servitã de
toate Forþele Elementale ale Naturii. Natura este un mare
organism viu, în ultimã sintezã aceastã mare maºinãrie este
condusã de Forþe Elementale.
Focul Sacru din punct de vedere fizic se produce prin
combustie, totuºi în sine însuºi din punct de vedere esenþial,
poate exista Focul Elemental, Focul Înþelepþilor iar în acel Foc
Elemental trãiesc Salamandrele.
Franz Hartman în cartea sa „Elementalii”, le descrie.
Esoteriºtii cunosc faptul cã existã Elementalii ºi Zeii Ele-
mentali ai Focului.
Dacã examinãm Angelologia maya, aztecã etc., întâlnim
Zeii Focului.
Focul Elemental al Înþelepþilor existã în întreaga Naturã.
Aerul în ultimã sintezã este Elemental. Tattva Vayu,
Principiul Elemental al Aerului, este animatã de Creaturi
Elementale sau Silfi, despre care vorbesc cabaliºtii; acel Aer
Elemental al Înþelepþilor este în realitate Eter în miºcare.
Fizicienii spun cã vântul este aer în miºcare, dar Ocultiºtii
vãd cã în acel Aer în miºcare existã forþe ce impulsioneazã
iar acestea sunt Silfii.
Apa are un Principiu Elemental, Tattva Apas; în acest
principiu, în aceastã bazã, în aceastã substanþã gãsim Ondi-
nele, Nereidele, Nimfele; cine a studiat operele clasice latine
sau antice a întâlnit în ele Elementalii Apelor.
Elementul Pãmânt este guvernat de anumite Creaturi
Elementale ºi Tattva Prithivi este locul în care se aflã cuprinºi
156 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 157

Gnomii sau Pigmeii Kabalei. Elohimii sau Prajapatii îºi au Spada Înflãcãratã, aceºti Elo-
Focul se transformã în Aer, Aerul în Apã ºi Apa în him sunt Divini ºi ar fi de neconceput un Elohim fãrã Spadã.
Pãmânt. Tattvele ne ajutã la transmutarea plumbului în Aur ªtim cã Organele Sexuale constituie legitimul Sanctum
prin intermediul Caduceului lui Mercur. Laboratorium al celui de-al Treilea Logos, sunt organele cre-
atoare ale Spadei Înflãcãrate.
TATTVE ELEMENTE Cele 22 de Arcane în fond aparþin celei de-a Noua Sfere.
AKASHA PRINCIPIU AL ETERULUI Amfiteatrul Înþelepciunii Eterne se aflã în Organele Creatoare,
VAYU PRINCIPIU AL AERULUI dat fiind cã de acolo iese întreaga viaþã. În Grãdina Plãcerilor
TEJAS PRINCIPIU AL FOCULUI Alchimiei gãsim cuvântul VITRIOL, ce se întâlneºte în trata-
PRITHIVI PRINCIPIU AL PÃMÂNTULUI tele de Alchimie ºi în tratate vechi de Kabalã.
APAS PRINCIPIU AL APEI Respectivul cuvânt este un acrostih derivat din fraza:
„Visita Interiore Terrae Rectificando Invenies Occultum
Aceastã primã ordine ce se menþioneazã este în acord cu Lapidem” (Viziteazã interiorul Pãmântului nostru, pe care
Rama Prasad; ordinea realã este: rectificându-l, vei gãsi Piatra Ocultã).
Trebuie sã cãutãm în interiorul Pãmântului nostru Filo-
TATTVE ELEMENTE sofic (organismul uman) pe care rectificându-l ºi lucrând cu
AKASHA PRINCIPIU AL ETERULUI Arcanul A.Z.F., Maithuna, vom gãsi Piatra Filosofalã.
TEJAS PRINCIPIU AL FOCULUI Soarele (Phallus), Principiu Masculin, este Tatãl Pietrei.
VAYU PRINCIPIU AL AERULUI Luna (Uter), Principiu Feminin, este Mama Pietrei Filosofale.
APAS PRINCIPIU AL APEI Vântul (Vapori Seminali) l-a purtat pe Fiu la sânul sãu iar Pã-
PRITHIVI PRINCIPIU AL PÃMÂNTULUI mântul l-a alimentat, este în legãturã cu cele Patru
Elemente care sunt manifestãri vii ale Akashei.
Primul lucru care existã în Creaþie este Spaþiul Infinit, Soarele ºi Luna, Principiile Masculin ºi Feminin, se com-
care este un Mare Suflet. Se iveºte Focul ce se preschimbã binã în interiorul Potirului (Creierul) ce se sprijinã pe Cadu-
în Aer, Aerul în Apã ºi Apa în Pãmânt ºi apar Lumile, aceasta ceul lui Mercur cu cele douã cordoane Ida ºi Pingala.
este adevãrata ordine a Elementelor; Intimul este Spirit Divin, Cele douã influenþe ce acþioneazã cu Piatra Brutã cãreia
este Conducãtorul tuturor Forþelor Elementale. trebuie sã-i dãm formã cubicã perfectã, sunt una de caracter
Toþi cei care lucreazã cu Arcanul A.Z.F., primesc Spada masculin ºi cealaltã de caracter feminin.
Înflãcãratã, aceastã Spadã corespunde Arcanului Nr.7 al Fiinþa Umanã are ªapte Corpuri, fiecare corp are Mãduva
Kabalei. sa Spinalã ºi ªarpele sãu Sacru.
Gardienii vechilor Temple de Mistere folosesc Spada În- Cele ªapte Corpuri ale Omului sunt urmãtoarele:
flãcãratã, ºi o primeºte cel care ºi-a trezit Kundalini. 1. CORP FIZIC
În Masoneria Ocultã se utilizeazã spada, este primitã o 2. CORP VITAL
datã cu venirea Focului. Din punct de vedere al Masoneriei 3. CORP ASTRAL SAU DE DORINÞE
Oculte, Spada Înflãcãratã este rezultatul transmutãrilor ne- 4. CORP MENTAL
încetate. 5. CORP CAUZAL SAU AL VOINÞEI
158 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 159

6. CORP AL CONªTIINÞEI întoarce în aceastã lume care este mai amarã decât fierea, se
7. CORP AL INTIMULUI pregãteºte pentru a primi un corp în Statele Unite, în New York.
Noi avem ªapte ªerpi, douã grupuri de câte trei, cu în- Marea Maestrã a fost o adevãratã Yoghinã, discipolã a lui
coronarea sublimã a celei de-a ªaptea Limbi de Foc, ce ne Kouth Humi ºi totuºi dupã ce a devenit vãduva Contelui Bla-
uneºte cu Unul, cu Legea, cu Tatãl. vatsky, s-a cãsãtorit cu Colonelul Olscott, pentru a lucra cu
Întreaga operã se realizeazã cu Marele Arcan. Steaua cu Arcanul Magiei Sexuale. Doar astfel a reuºit sã se realizeze
ªapte Vârfuri este partea vitalã inseparabilã a VITRIOLULUI, în mod profund.
a acestei munci cu Maithuna. Marele Yoghin-Avatara, domnul Lahiri Mahasaya, a fost
Cei ªapte ªerpi ai Alchimiei se relaþioneazã cu cele 7 chemat pentru Iniþiere de cãtre nemuritorul Babaji, când
Planete, cele ªapte Mari Realizãri Cosmice ºi cele ªapte Gra- avea deja soþie, astfel s-a realizat Yoghinul-Avatara. În India
de de Putere a Focului. Magia Sexualã este cunoscutã sub termenul Sanscrit Urdhva-
Acrostihul VITRIOL cu cele 7 litere ºi cele 7 cuvinte ale rata. Autenticii Yoghini practicã Magia Sexualã cu soþiile lor.
sale simbolizeazã toatã Marea Operã, dau cele 7 Cuvinte Se- Existã douã tipuri de Brahmacharya (abstinenþã sexualã):
crete rostite de Logosul Solar pe Calvar. Misterele Arcanului Solarã ºi Lunarã. Cea Solarã este pentru cei care au realizat
7 sunt teribil de divine. a Doua Naºtere ºi cea Lunarã este acea abstinenþã sexualã
La Muzeul Naþional de Antropologie din oraºul Mexico absurdã ce serveºte doar pentru a ocaziona poluþii nocturne
existã o sculpturã aztecã de forma unui om decapitat, în lo- dezgustãtoare, cu toate consecinþele lor nefaste.
cul capului sunt 7 ªerpi ce reprezintã cele ªapte Grade de Existã ºapte vicii pe care trebuie sã le transmutãm:
Putere a Focului, cele ªapte Vipere (figurã falicã) sunt rela-
þionate cu cele 7 Planete, cele 7 Dimensiuni bazice funda- ORGOLIUL SOLAR: ÎN CREDINÞÃ, ÎN UMILINÞÃ
mentale, cele 7 Vocale I.E.O.U.A.M.S. ce rãsunã în Naturã, AVARIÞIA LUNARÃ: ÎN ALTRUISM
cu cele 7 cuvinte ale VITRIOL-ului. Toate acestea se relaþio- DESFRÂUL VENUSIAN: ÎN CASTITATE
neazã cu Legea Heptaparaparshinock, aceasta este Legea MÂNIA MARÞIANÃ: ÎN IUBIRE
Eternului ªapte, Legea Cosmicã inefabilã. LENEA MERCURIANÃ: ÎN SÂRGUINÞÃ
Un simbol cabalistic esoteric este Steaua cu ªapte Vâr- LÃCOMIA SATURNIANÃ: ÎN CUMPÃTARE
furi, înconjuratã de un dublu cerc, cu semnele celor 7 Plane- INVIDIA JUPITERIANÃ: ÎN BUCURIE PENTRU BINELE
te; este un talisman puternic. Cele douã cercuri reprezintã APROAPELUI
Eternele Principii Masculin ºi Feminin.
Acei studenþi ai ocultismului care se gândesc sã se rea- Doar cu ªtiinþa Transmutaþiilor putem dezintegra De-
lizeze fãrã Arcanul A.Z.F. se înºealã în mod absolut. Doamna fectele ºi dizolva Eul Psihologic. Doar cu ªtiinþa Transmuta-
Blavatsky dupã ce a scris cele 6 volume ale Doctrinei Secrete, þiilor putem sã schimbãm greºelile noastre, sã transmutãm
spune cã cei ce doresc sã cunoascã Misterele lui Hiram tre- metalele grele în Aur Pur ºi sã guvernãm. Lucraþi cu Arcanul
buie sã îi caute pe Anticii Alchimiºti. A.Z.F. pentru ca sã primiþi Spada. Arcanul 7 „Triumful” se
Ea a fost în Agarttha. A renunþat la Nirvana pentru a ob- dobândeºte prin mari lupte ºi amãrãciuni, acest lucru îl
þine Iniþierea Venusianã, este deja de Douã Ori Nãscutã, po- vedem în cele ªapte Pãcate Capitale pe care trebuie sã le
sedã Corpurile Solare, trãieºte în Mãnãstirile Sacre ºi se va transmutãm în ªapte Virtuþi. Transmutarea celor 7 Metale
160 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 161

Inferioare în Aur Pur. Trebuie sã se lucreze în Arcanul A.Z.F. pentru a obþine


Guvernatorii celor ªapte Planete sunt: Spada. Lupta este teribilã. Rãzboinicul poate sã se elibe -
reze de cele Patru Corpuri de Pãcat doar prin interme -
GABRIEL LUNA diul Arcanului A.Z.F.
RAFAEL MERCUR Nu câºtigãm nimic umplându-ne capul cu teorii.
URIEL VENUS Este mai bine sã iubim o femeie bunã ºi sã practicãm
MICHAEL SOARE Magia Sexualã cu ea în fiecare zi, decât sã pierdem tim-
SAMAEL MARTE pul cu polemici, intelectualism ºi teorii.
ZACHARIEL JUPITER Astfel dobândim Spada lui Kundalini, ºi trezim toate Pu -
ORIFIEL SATURN terile noastre Magice, pentru a intra pe porþile Cetãþii
Triumfãtoare.
Cele ªapte Semne Cabalistice ale Planetelor sunt:

LUNA: GLOB TÃIAT DE DOUÃ JUMÃTÃÞI DE LUNÃ


MERCUR: UN CADUCEU ªI CINOCEFALUL
VENUS: LINGAM SEXUAL
SOARE: ªARPE CU CAP DE LEU
MARTE: DRAGON MUªCÂND APÃRÃTORILE
UNEI SPADE
JUPITER PENTAGRAMA SAU CIOCUL ACVILEI
SATURN: BÃTRÂN ªCHIOP SAU O PIATRÃ
CU ªARPELE ÎNCOLÃCIT

Cele ªapte Talismane au puterea de a atrage cele ªapte


Forþe Planetare. Cu ajutorul pietrelor ºi al metalelor se pot
prepara talismane perfecte.

SINTEZÃ:

Tatãl Nostru este rugãciunea cea mai perfectã. Între ru -


gãciunile magice se aflã Tatãl Nostru cu cele ªapte Ce -
reri Esoterice. Trebuie sã se mediteze la fiecare cerere.
Cel ce doreºte sã fie Mag, trebuie sã dobândeascã „Nr.7 reprezintã puterea magicã în toatã forþa sa, Sfântul ªapte
Spada. este Sanctum Regnum al Magiei Sacre, al Înaltei Magii Esoteriste
Spada este Kundalini. Spada este Focul Spiritului Sfânt. în Kabalã, Carul de Luptã.”
capitolul 30
ARCANUL Nr.8

În Arcanul 8 aflãm a Opta Cheie a lui Basil Valentin.


Nu existã îndoialã cã acesta a fost un mare Gnostic.
Evanghelia lui Valentin este admirabilã, a Opta Cheie
se referã la procesele Vieþii ºi ale Morþii în Piatra Filosofalã,
dãltuitã cu ciocanul Inteligenþei ºi cu dalta Voinþei.
A Opta Cheie este o alegorie Alchimicã, clarã ºi perfectã
a proceselor Morþii ºi Învierii ce se succed în mod inevitabil
în prepararea esotericã a Pietrei Filosofale, care se aflã între
coloanele Iachin ºi Boaz. Trebuie sã ºlefuim piatra brutã
pentru a o transforma în cubicã.
Piatra este Petru ºi se referã la binecuvântatele Ape ale
Amritei. În muchiile ºi unghiurile perfecte ale Pietrei vedem
omul ce a lucrat cu Amrita. Piatra Brutã ºi cea ºlefuitã sunt
situate la intrarea în Templu, în spatele coloanelor. Piatra
ªlefuitã se aflã în partea dreaptã, particularitatea sa este cã
are „Nouã Unghiuri” formând „Patru Cruci”. Cei care-ºi înalþã
Templul pe nisip eºueazã, trebuie ridicat pe Stâncã vie, pe
Piatrã. Întreg materialul uman folosit în aceastã muncã
moare, putrezeºte, se stricã ºi se înnegreºte în Oul Filosofal,
apoi se albeºte în mod minunat.

Adicã, în interiorul nostru moare Negrul, apoi apare Al-


bul, care ne face Maeºtri. Sã ne amintim pentru un moment
164 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 165

munca în a Noua Sferã, Dizolvarea Eului. Sã ne amintim În Oul Filosofal (Sexul) ce reprezintã germenul oricãrei
munca din Regiunea Purgatorialã, Iniþiaþii apar aici precum vieþi se aflã cuprinsã întreaga muncã a Marii Opere. Principiile
cadavre în putrefacþie, deoarece toate aceste Larve, care Sexuale Masculine-Feminine se aflã conþinute în Ou. Aºa cum
sunt introduse în interiorul nostru se ivesc, dând Corpului din ou iese puiul, aºa cum din Oul de Aur al lui Brahma iese
Iniþiatului aparenþã de cadavru în descompunere. Universul, tot aºa din Oul Filosofal iese Maestrul. De aceea se
În a Opta Cheie, ilustrare a lui Viridarium Chymicum, spune cã sunt Fii ai Pietrelor ºi li se închinã un cult Pietrelor.
Moartea este reprezentatã de un cadavru, Putrefacþia de Gnosticii ºtim cã Moartea din a Opta Cheie, cadavrul îi
niºte coarne, Semãnatul printr-un umil agricultor, Creºterea reprezintã pe cei Doi Martori din Apocalipsã (11:3-6) care
printr-un spic de grâu, Învierea printr-un mort ce se ridicã acum sunt morþi. Prin intermediul Putrefacþiei Alchimiste,
din mormânt ºi printr-un Înger ce sunã din trâmbiþa Judecãþii reprezentatã de coarne, prin intermediul muncilor Alchimiei,
Finale. reînvie cei Doi Martori. Întreaga putere se aflã cuprinsã în
Toate acestea reprezintã faptul cã trebuie sã moarã în Spicul de Grâu. Îngerul Sacru care-l avem în interior sunã
noi „Egoul”, Eul Însuºi, pânã rãmânem Albi, Puri, Curaþi, din trâmbiþa sa ºi cei Doi Martori se ridicã din mormânt. Cei
Perfecþi. Putrefacþia, reprezentatã de coarne, este atunci Doi Martori sunt o pereche de cordoane simpatice, semiete-
când cineva se aflã în Regiunea Purgatorialã, acolo apare un rice, semifizice, ce se înfãºoarã pe Mãduva Spinãrii formând
cadavru în putrefacþie, cu respingãtoare forme animalice, Caduceul lui Mercur, Optul Sacru, semnul Infinitului ºi care
reptile, pãianjeni, viermi imunzi, larve oribile. Cu ajutorul sunt cunoscute în Orient ca Ida ºi Pingala.
Mamei Divine Kundalini acele forme animalice sunt reduse Optul este Numãrul lui Iov, omul Sfintei Rãbdãri. Acest
la praf cosmic. numãr reprezintã viaþa ºi sacrificiul lui Iov, care este drumul
Dupã ce s-au incinerat Seminþele Egoului, cu Purificarea ce duce Iniþiatul pânã la a Doua Naºtere. Probele sunt foarte
putreziciunii în Purgatoriu, Iniþiatul se îmbãiazã în râurile dure; avem nevoie de Rãbdarea Sfântului Iov, fãrã ea este
Lethe ºi Eunoe, Corpurile sale strãlucind în mod minunat. imposibil sã se poatã face aceastã Muncã.
Apoi trebuie sã fie confirmat în Sexul-Luminã iar dupã aceea Iov s-a îmbolnãvit de o boalã gravã (cap. 2, verset 9) (lui
vine Învierea Iniþiaticã, reprezentatã de Îngerul ce sunã din Lazãr i se putrezea carnea, Luca 16:19-31), prietenii lui Iov,
trâmbiþã. Iisus dupã Învierea sa i-a instruit pe discipolii sãi Elifaz, Bildad, Þofar (cei Trei Trãdãtori ai Cristosului Interior)
timp de mulþi ani. îi spuneau: „dacã tu eºti prieten al lui Dumnezeu, de ce nu
Interesant este cã toatã acea putrefacþie se realizeazã în protestezi?”; el spunea: „Domnul a dat, Domnul a luat” (Iov
Oul Filosofal (Sexul). Persoana ajunge sã fie confirmatã de 1:21). Numãrul lui Iov este Rãbdare ºi Blândeþe, acesta este
Luminã în a Opta Cheie a lui Basil Valentin. Dupã ce se ob- drumul pentru a ne „Putrezi”. O atestã Biblia originalã ce in-
þine a Doua Naºtere se interzice Sexul ºi i se spune Maestru- clude operele Eneida, Odiseea ºi Macabei, exemplare ale
lui: „Tu nu poþi sã mai lucrezi în a Noua Sferã pentru cã respectivei Biblii se gãsesc la Muzeul din Londra, la Vatican
atunci Eul ar reînvia iar tu te-ai eliberat de el, probele tale ºi la Muzeul din Washington. Biblia modernã este un
esoterice s-au încheiat iar Sexul îþi este interzis pentru toatã cadavru. Biblia este un Arcan, în Psalmi Capitolul XIX se
Eternitatea”. Sexul este partea cea mai de jos a Iniþierii, vorbeºte despre Tarot.
dacã vrem sã ajungem la Iluminare, la Auto-Realizare trebuie În Arcanul Nr.8 sunt cuprinse Probele Iniþiatice. Fiecare
sã sfâºiem Vãlul lui Isis, care este Vãlul Adamic Sexual. Iniþiere, fiecare grad îºi are probele sale. Probele Iniþiatice sunt
166 SAMAEL AUN WEOR

de fiecare datã mai exigente în acord cu Gradul Iniþiatic. capitolul 31


Numãrul Opt este Gradul lui Iov, acest semn, acest numãr
semnificã Probe ºi Dureri. Probele Iniþiatice se realizeazã în
ARCANUL Nr.9
Lumile Superioare ºi în Lumea Fizicã. Probele Iniþierii sunt
foarte teribile. Se necesitã o Mare Rãbdare pentru a nu cã-
dea în Abis. Suntem probaþi de multe ori.
Acest Arcan este cel al Ermitului; este înfãþiºat ca un
bãtrân ce duce o lampã în mâna sa dreaptã, aceastã
SINTEZÃ: lampã trebuie sã o ridicãm pentru a lumina Calea,
trebuie înãlþatã, ridicatã în înalt pentru a ilumina.
Când discipolii noºtri doresc sã cearã ajutor Domnilor Numãrul Nouã, dacã se multiplicã cu orice numãr digital
Karmei, deseneazã o Stea cu ªase Vârfuri pe jos, îºi dã întotdeauna nouã. Exemplu:
deschid braþele în formã de balanþã ºi le miºcã în sus ºi
în jos, având mintea concentratã la Anubis. 2 x 9 = 18 1+8=9
Atunci putem sã cerem mental Domnilor Karmei ser- 4 x 9 = 36 3+6=9
viciul dorit. Miºcând braþele în formã de balanþã, sã se 5 x 9 = 45 4+5=9
vocalizeze silabele: NI, NE, NO, NU, NA.
Astfel putem sã cerem ajutor Domnilor Karmei în mo- Aceasta este foarte interesant, existã 9 Cercuri Infernale
mentele de necesitate sau pericol. Orice credit trebuie în interiorul Pãmântului, de la epiderma Pãmântului pânã în
plãtit. interior se poate spune cã existã Nouã Universuri Paralele
Infernale care merg pânã în însãºi inima Pãmântului, al No-
uãlea Cerc situându-se în centrul Pãmântului; aceste Nouã
Cercuri sunt cele 9 Regiuni Demoniace sau Diabolice. De
asemenea existã 9 Cercuri Superioare care în ocultism sunt
denumite cele 9 Ceruri, aceste 9 Ceruri le putem reprezenta
prin cele 9 Planete:

Luna R Mercur S Venus T Soare Q Marte U

Jupiter V Saturn W Uranus X Neptun Y


Când ne referim de exemplu la Lunã, nu trebuie sã ne
gândim la satelitul fizic Luna. Regiunea Sub-Lunarã Diabo-
licã nu trebuie cãutatã în Lunã, ci în interiorul Pãmântului.
Sã ne gândim acum la Cerul Lunar, nu înseamnã cã este
tocmai al Lunii, ci al Regiunilor Superioare, adicã regiunile
168 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 169

moleculare ce sunt Lunare ºi sunt guvernate de cãtre Lunã; Sufletul fiecãrei Fiinþe vii emanã dintr-un atom, Ain Soph,
este o Lume Molecularã Lunarã ce se gãseºte aici în lumea fiecare are Ain Soph al sãu, acesta este o stea ce strãluceºte
noastrã. în spaþiul infinit, dincolo de cele Nouã Ceruri; Sufletele tre-
Acest Prim Cer Lunar îºi are ºtiinþa sa, aici se aflã Sufle- buie sã se întoarcã la Steaua lor, la Ain Soph al lor; întoar-
tele care meritã sã urce în aceastã regiune, pentru cã nu toþi cerea spre Steaua proprie este ceva divin.
dezîncarnaþii reuºesc sã ajungã la acest Cer, marea majoritate În ziua în care se Auto-Realizeazã îºi va oferi luxul de a
a dezîncarnaþilor se întorc din prag pentru a intra în re- se întoarce la Steaua sa, acest lucru a fost comentat de Platon
giunea morþilor iar apoi a pãtrunde într-o nouã matrice, alþii în „Timaios”.
intrã în involuþia scufundatã a celor Nouã Sfere Infernale. Fiecare biped tricerebrat are nevoie sã facã, sã fabrice
Se pãtrunde în Primul Cer Lunar ca o odihnã, Luna este fluturele pentru a se întoarce la acea Stea.
relaþionatã cu Castitatea, cu Sexul. Aici cineva îºi poate rea- Cele Nouã Ceruri se aflã în intimã concordanþã, cores-
minti diferite greºeli comise în legãturã cu Sexul. pund celor 9 Cercuri Infernale, ca rezultat avem:
Existã o gravã problemã; Luna tinde spre materialitate,
întreaga mecanicitate terestrã este controlatã de Lunã. În- Nouã Ceruri + Nouã Cercuri Infernale = 18
treaga viaþã de pe Pãmânt, întreaga mecanicã terestrã este 1 + 8 = 9, Numãrul Maestrului, al Iniþiatului
controlatã de Lunã, toatã aceastã viaþã mecanicã în care
trãim este de tip Lunar. Avem nevoie sã ne Auto-Realizãm în cele 18 Cercuri, un
Luna, ca o greutate a unui ceas uriaº, face sã se miºte individ care nu s-a Auto-Realizat în cele 18 Cercuri, nu este
maºinãria terestrã; de Lunã depinde creºterea vegetalelor, a un Maestru.
animalelor, ovulaþia femeii, fluxul ºi refluxul mãrilor, În sintezã, a fi un Nouã Perfect înseamnã a se desfãºura
mareele înalte ºi joase etc. în cele Optsprezece Cercuri pentru a fi un Maestru.
Întrucât viaþa este atât de mecanicã, dacã vrem în mod
real sã triumfãm, trebuie sã profitãm de Luna Crescãtoare ATMAN
Intimul sau Spiritul
pentru activitãþile noastre; de asemenea de Luna Plinã; dacã
Divin care are douã
ne servim de Luna Descrescãtoare, eºuãm. Luna Nouã este Suflete
foarte dificilã, nu are forþã.
Dacã vrem sã triumfãm într-o anumitã activitate sau în BUDDHI MANAS SUPERIOR
negocieri, inevitabil trebuie sã profitãm de Luna Crescãtoare Sufletul Spiritual Sufletul Uman
ºi de Luna Plinã. Niciodatã sã nu se înceapã o afacere în tim- Feminin Masculin
pul Lunii Descrescãtoare sau al Lunii Noi. FIZIC
Pentru a controla materialitatea Lunarã trebuie sã ape- Patru Corpuri ETERIC
lãm la parfumurile vegetale de trandafiri ºi violete. Trebuie de Pãcat ASTRAL
sã le folosim pentru a controla materialitatea, deoarece Luna CONªTIINÞA MENTAL
exercitã o influenþã materialistã asupra Minþii umane. Atman este Spiritul Divin (este o emanaþie a Logosului)
Spre nefericirea noastrã Elementele Subiective pe care care are douã Suflete, Buddhi ºi Manas. A înþelege acest lucru
le avem în interior sunt controlate de Lunã. este vital, în Evul Mediu când cavalerul medieval mergea sã
170 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 171

lupte pentru doamna sa, nu reprezintã altceva decât Sufletul Glanda Pinealã. Al Treilea Logos, Spiritul Sfânt, Soþul Etern
Uman luptând pentru a cuceri Sufletul sãu Spiritual. este cel care o fecundeazã pe Mama Divinã Kundalini, rãdã-
Am ajuns sã înþeleg acest lucru când Fiinþa mea Realã cina Monadei Mamã Spaþiu.
m-a dus în Lumea Cauzalã care este de o culoare albastru Pepiniera Cosmicã, Matripadma, este Deva Mater, este
electric intens. Regele, Atman, Domnul, s-a aºezat la o masã Materia Haoticã, Substanþa Mater, Materia Primã a „Marii
cu o frumoasã doamnã, Sufletul sãu Spiritual, Beatrice a sa, Opere”, aceasta este Mama Spaþiu. Spiritul Sfânt este al
Walkiria sa; ºi împreunã cu Sufletul Uman se aºezarã în Tri- Treilea Logos ce o Fecundeazã, care se aflã în stare latentã
unghi. Atman începu sã vorbeascã ºi spuse: „Eu deþin douã în Matripadma, fãrã el, ea rãmâne liniºtitã ºi cu el ea se
Suflete, Sufletul Spiritual ºi Sufletul Uman, ºi în timp ce Su- aprinde, reverbereazã, se umflã.
fletul Uman munceºte, Sufletul Spiritual se joacã, trãieºte fe- Tatãl este Primul Logos, al Doilea este Fiul iar al Treilea
ricit. Aceasta este doctrina mea. Astfel toþi Trei suntem Unul”. este Spiritul Sfânt. Aceste trei aspecte se aflã dincolo de
Atman, Buddhi ºi Manas ne Reunim în Lumea Cauzalã, Atman, Buddhi ºi Manas. Din Ain Soph emanã Tatãl, din el,
în acea regiune a Cauzelor, fãrã aceastã experienþã nu aº pu- Fiul ºi din acesta, Spiritul Sfânt. Aceste Trei Logosuri sunt
tea explica în mod clar. Atman se dedubleazã în Buddhi ºi TAO, Brahma, Spiritul Universal de Viaþã iar dincolo se aflã
Buddhi în Manas, e ca ºi cum ne-am privi într-o oglindã, ºi Absolutul. Aceste Trei Logosuri emanã din acest Ocean Uni-
atunci se creeazã Trinitatea. Esenþa este o dedublare a Ma- versal de Viaþã, un val ce apare poate fi Ishvara, un Purusha
nasului Superior, aceastã Esenþã la rândul sãu se îmbute- ce instruieºte, ºi o datã ce a instruit, se cufundã în Spiritul
liazã în „Ego”. Oceanului.
Trezirea acestei Esenþe însemnã trezirea Conºtiinþei, în- Absolutul în sine însuºi are trei aspecte ale sale: Ain,
seamnã a ne face conºtienþi de Misterele Vieþii ºi ale Morþii; Ain Soph ºi Ain Soph Aur; a vorbi despre Ain este dificil pen-
mulþi doresc sã-ºi trezeascã conºtiinþa dar în orice clipã aban- tru cã este Absolutul Inmanifestat. În Absolut nu existã for-
doneazã munca, de aceea nimãnui nu i se comunica Maithuna mã, nici figurã, nici numãr, nici greutate; când se dizolvã
fãrã ca înainte sã-ºi fi trezit Conºtiinþa. Universul rãmâne doar amintirea în conºtiinþa Zeilor ºi cu
„Mesajul de Crãciun 1968-1969” aduce Runele pentru aceste amintiri se formeazã Universul Pleromei ºi dacã s-ar
trezirea Conºtiinþei. dori sã se scoatã de aici vreun lucru, nu ar mai exista, cãci
A încarna Fiinþa, Divina Triadã, acest lucru este într- sunt doar amintiri.
adevãr foarte dificil, este nevoie de fabricarea Corpurilor So-
lare. Dacã s-ar încarna Fiinþa fãrã sã se fi fabricat Corpurile
Solare nu s-ar suporta ºocul electric, s-ar muri. SINTEZÃ:
A fabrica Corpurile Solare este vital, trebuie sã se lucre-
ze în a Noua Sferã; trebuie sã se coboare în Forja Ciclopilor, Se înþelege printr-o Fiinþã Auto-Realizatã cineva care a
pentru a lucra cu Apa ºi cu Focul. Energia Creatoare este creat Corpurile Solare ºi care a terminat cu Egoul.
Spiritul Sfânt. Vulcan este al Treilea Logos, Forþa Sexualã, Se coboarã în Abis doar la ordinul Bãtrânului Zilelor ºi
este Shiva. aceasta doar pentru a Urca.
Focul Sacru este „Ea”, ªarpele Ignic ce urcã prin canalul Iniþierea este însãºi viaþa ta.
medular, este Mama Kundalini, ea se cununã cu soþul sãu în Intimul este cel care primeºte Iniþierile.
172 SAMAEL AUN WEOR

Aºadar Iniþierea nu are nimic de-a face cu nici una din capitolul 32
acele povestiri fantastice care abundã atât de mult în
anumite cãrþi.
ARCANUL Nr.10
Aici nimic nu ni se dã cadou, totul costã. Celui cãruia nu
i se datoreazã nimic, nu i se plãteºte nimic.
Iniþierile sunt plãþi pe care Logosul i le face omului, când
discipolul s-a sacrificat pentru umanitate. Arcanul 10 al Tarotului este Roata Norocului, este
Aceia care se preocupã doar de progresul lor spiritual ºi însãºi Roata Samsarei, tragica roatã ce simbolizeazã
care nu lucreazã pentru ceilalþi, nu obþin absolut nimic. Legea Anticei Întoarceri. Trebuie sã se facã diferenþa
Cel care doreºte sã progreseze, trebuie sã se Sacrifice între Întoarcere, Reîncarnare ºi Transmigraþie, care sunt
pentru ceilalþi. complet diferite.
Iniþierea este însãºi viaþa intens trãitã, cu Corectitudine Întoarcere: Lumile, cerurile, stelele, cele patru anotim-
ºi cu Iubire. puri se întorc la punctul lor de viaþã originar. De-a lungul
celor 108 vieþi ale fiecãrei fiinþe umane conform celor 108
mãrgele ale colierului lui Buddha, se Întoarce Egoul. Când
vine dezîncarnarea unele Egouri intrã în Lumile Infernale ºi
altele se întorc la o nouã matrice; Egoul este compus din
multe entitãþi, unele se reîncorporeazã în unele organisme
vegetale, animale, iar altele în matrice umane, ºi Egoul vine
într-un nou organism. În interiorul acestor Egouri se întoarce
partea Buddhatei (Esenþa) îmbuteliatã, care este partea
Divinã ºi substanþialã. Neîndoielnic multe pãrþi ale noastre
trãiesc în organisme animale.
La întoarcerea în aceastã vale a plângerii se repetã ace-
leaºi lucruri prin Legea Recurenþei, totul se va întâmpla din
nou la fel ca în alte vieþi. Legea Întoarcerii este intim legatã,
asociatã cu Legea Recurenþei, adicã totul se va întâmpla din
nou aºa cum s-a mai întâmplat, plus consecinþele sale bune
sau rele, aceleaºi drame se repetã, aceasta se cheamã Karma.
Reîncarnare: Este coborârea Divinitãþii într-un Om.
Încarnarea lui Vishnú într-un Om este ceea ce se numeºte
Avatara.
Vishnú este chiar Cristos, Logosul Solar, de aceea în
India numeau reîncarnare cea fãcutã de Vishnú. Krishna a
„A fabrica Corpurile Solare este vital, trebuie sã se lucreze în a vorbit despre aceasta spunând: „Doar Devaºii se reîncar-
Noua Sferã.” neazã”.
174 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 175

Transmigraþie: Este atunci când Fiinþa începe sã facã Mintea este numitã Cain ºi acesta era vânãtor, iar Mintea
parte din Regnul Mineral, dupã mult timp evolueazã în Regnul vâneazã averi, poziþie socialã, renume. Aceastã Minte o folo-
Vegetal ºi ulterior, de-a lungul eternitãþilor urcã la evoluþia sesc haimanalele pentru a triumfa, se simt înþelepþi puter-
din Regnul Animal pentru ca apoi sã urce la Starea Umanã nici cu aceastã Minte Animalã Lunarã bine cultivatã.
unde ni se acordã 108 vieþi, dacã la sfârºitul acestor 108 Existã o imagine a unui Înger Decapitat, Îngerul din
vieþi nu s-a Auto-Realizat începe involuþia în Regnurile Scu- Samotracia, aceastã sculpturã semnificã faptul cã dupã ce s-a
fundate ale planetei Pãmânt, recapitulând prin stãrile ani- dizolvat „Egoul”, dupã ce s-au ars seminþele, dupã ce s-a
maloide, vegetaloide ºi mineraloide. În profunzimile Abisului, îmbãiat ºi s-a confirmat în Luminã etc., trebuie sã se treacã
în Infernurile Atomice ale Naturii, Esenþa sau Buddhata este prin Decapitare. Lipseºte moartea Corpului Lunar ºi a Minþii
purificatã, este eliberatã de Ego prin dezintegrarea acestuia; Lunare, aceste douã corpuri ce formeazã Cain-ul sunt cele
ºi astfel liberã, dupã eternitãþi, Esenþa urcã din nou începând douã Elemente Subiective pe care trebuie sã le decapitãm.
iar cu Regnul Mineral, apoi cel Vegetal, Animal, pânã urcã la Dupã aceea rãmâne doar Osiris ºi Esenþa ce rãmâne în inima
Stadiul Uman odinioarã pierdut. Aceasta este Legea lui Osiris, atunci deja se deþine dreptul de a purta Aspida
Transmigraþiei Sufletelor. (ªarpele) pe frunte ºi cum spune „Cartea Morþilor”, „acum
Doar trezind Conºtiinþa vom ºti dacã deja am involuat ºi poate sã se aºeze aºa cum se aºeazã ceilalþi Osiris ºi sã poarte
am început din nou. Tot ceea ce þine de Întoarcere ºi Trans- ªarpele pe frunte”, acum deþine Verbul, a triumfat, puterile
migraþie este de tip Lunar, doar Reîncarnarea este Solarã. sale nu le foloseºte în mod egoist.
Forþele Solare se îndepãrteazã de Legea Întoarcerii, de Osiris este Cristosul Cosmic, un om Osirificat deþine deja
Legea Recurenþei, toate acestea fac parte din Arcanul Nr.10, Cristosul Cosmic, deja nu mai are Elemente Subiective, deja
cât timp nu dizolvãm Egoul trebuie sã ne întoarcem. s-a eliberat de acea Roatã Tragicã de Vieþi ºi de Morþi unde
Pentru a ne elibera se cere sã „Murim”, este indispensa- rezidã cauza Durerii.
bilã moartea Egoului, atunci nu ne vom mai „Întoarce”. Lupta cea mai violentã pentru a putea obþine eliminarea
Dacã se studiazã „Cartea Morþilor” a egiptenilor, Isis este Egoului este cea cu teribilul ªarpe Ispititor care este abomi-
cea chematã sã omoare „Egoul”, fãrã Mama Divinã moartea nabilul Organ Kundartiguador, coada lui Satan, acesta este
Egoului se dovedeºte imposibilã. Cu moartea Egoului Esenþa oribilul Python pe care Apollo l-a rãnit cu sãgeþile sale. Este
se elibereazã ºi se pierde în Osiris, Cristosul Divin. Esenþa Antiteza Mamei Divine, materie densã ºi înspãimântãtoare
reînvie în inima lui Osiris. Ce se alege de afectele, ataºa- ce luptã împotriva noastrã.
mentul faþã de lucruri, dorinþele noastre? Toate acestea nu Pânã când nu ne aflãm în „Barca lui Isis”, nu servim la
vor mai exista. nimic.
Trebuie sã murim pentru a ne elibera de Tragica Roatã, Potrivit Înþelepciunii Egiptene, Toth este Hermes ºi Her-
ºi trebuie sã ardem seminþele pentru ca Egoul sã nu reînvie, mes este Mercur, Marele Hierofant, Ministrul, Ambasadorul
sã ne îmbãiem în apele Lethe-ului ºi Eunoe-ului ºi sã fim Logosului Solar, Marele Instructor, cel ce ne înalþã din Ini-
confirmaþi în Luminã, sã-l ucidem pe Cain, care este Mintea þiere în Iniþiere. Dar cine este el în interiorul nostru? El este
Lunarã. Aceastã Minte nu serveºte, trebuie sã o eliminãm, „Ens Seminis”-ul.
trebuie sã o Omorâm pentru cã este animalul. Doar prin intermediul Marii Morþi putem scãpa de
Din acest motiv anticii vedeau în Lunã figura lui Cain; aceastã Mare Roatã ºi de Durerea acestei Lumi care este
176 SAMAEL AUN WEOR

absolut trecãtoare ºi dureroasã. Trebuie sã trecem dincolo capitolul 33


de afectele fiinþelor noastre cele mai dragi, aceasta este ceva
ce costã muncã.
ARCANUL Nr.11
Aceastã lume este teribil de dureroasã, unicul lucru
pentru care meritã sã trãim este pentru a ne Auto-Realiza,
întrucât totul este van.
Acest Arcan în Kabalã este cunoscut ca Arcanul
Persuasiunii. Persuasiunea în ea însãºi este o forþã
SINTEZÃ: de tip subtil, Spiritual; Înþelepciunea Ocultã spune:
„Înteþiþi flacãra Spiritului cu forþa Iubirii”.
Doar prin intermediul Arcanului A.Z.F. ne eliberãm de Iubirea în ea însãºi este o forþã puternicã, omnipotentã,
Roata Samsarei. forþa Iubirii menþine lumile în jurul centrilor lor de gravitaþie
Sephiroþii formeazã Corpul lui Adam-Kadmon. cosmicã. Aceºti centri de gravitaþie cosmicã sunt „Sorii”. De
Când omul se realizeazã profund intrã în Regatul lui aceea spune Hermes Trismegistul: „Îþi dau Iubire în care se
Adam-Kadmon. aflã cuprins summum-ul Înþelepciunii”.
Regatul lui Adam-Kadmon în final se absoarbe în Absolut, Un cuvânt blând calmeazã Mânia. Persuasiunea are mai
unde strãluceºte viaþa liberã în miºcarea sa. multã putere decât violenþa. Dacã o persoanã violentã vrea
sã atace, i se trimite o frazã amabilã ºi aceasta îi calmeazã
violenþa. De aceea în Arcanul 11 apare o femeie deschizând
fãlcile unui Leu, aceasta este forþa vie a Persuasiunii.
Aprofundând mai mult, întâlnim Leul cu douã capete ce
reprezintã cele douã Pãmânturi, cel Vizibil ºi cel Invizibil.
Leul în sine însuºi ca animal este foarte important, foarte in-
teresant; în Atlantida serveau drept animale de tracþiune,
trãgeau trãsuri, erau blânzi, dupã scufundarea Atlantidei au
devenit furioºi. Leul este un simbol viu al „Focului”.
Observaþi dumneavoastrã Sfinxul care are gheare de
Leu, reprezentând Focul. În Calendarul Aztec sau Piatra Soa-
relui, existã niºte gheare de Leu. Aceste gheare au o semni-
ficaþie foarte grandioasã.
Dacã însumãm Nr.11 în mod Cabalistic 1 + 1 = 2,
Arcanul Nr.2 este Sacerdotesa, ªtiinþa Ocultã, Mama Divinã,
ea în sine însãºi este „Foc Viu”, de aceea în Orient este denu-
mitã Devi-Kundalini în plan individual, ºi Maha-Kundalini în
Macrocosmos. A învãþa sã se lucreze în Foc este vital, de
aceea acest doi se descompune cabalistic în 1 Bãrbat + 1
178 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 179

Femeie ce trebuie sã lucreze cu Focul, în Magisteriul Focului. foarte capricioase. Silfii fac sã urce vaporii care ies din Mate-
Carul tras de lei este o alegorie foarte esotericã ºi provi- ria Primã. Gnomii se însãrcineazã sã distileze în Creier Ma-
ne din timpuri foarte arhaice. Carul reprezintã Fiinþa Umanã, teria Primã pentru a rãmâne convertitã în aur.
Leul, Focul, nu este nimic altceva decât un simbol viu al Am cunoscut adevãraþi Devaºi ai Focului, am intrat în
Omului Solar, Omul Soare. Când se vorbeºte despre Car se contact cu ei, trãiesc în lumea Cauzalã sau a Voinþei Conºti-
face aluzie la Corpurile Interne ale Omului, cel Vital, Astral, ente, mi-au spus: „dincolo de Clarviziune se aflã Intuiþia
Mental; în acest Car trebuie sã Urce Fiinþa Realã. Zoharul ni-l care este superioarã deoarece aparþine Spiritului Pur”. Cu
înfãþiºeazã pe „Bãtrânul Zilelor” cãlãtorind în carul sãu prin Clarviziunea se investigheazã în Lumea Molecularã, regiuni
infinit. Nu existã îndoialã cã Fiinþa Realã trebuie sã cãlãto- superioare ºi inferioare; în schimb Intuiþia funcþioneazã direct
reascã întotdeauna în carul sãu pentru a lucra în lumi. în Lumea Spiritului Pur, de aceea Intuiþia este superioarã.
Leii Focului sunt sinteza acestui numãr cabalistic, cãci 11 Intuiþia îºi are rãdãcina în Glanda Pinealã, Chakra Sahasrara
se descompune în 1 + 1 = 2; 2-ul în 2 unitãþi: Bãrbat- sau Lotusul cu O Mie de Petale. Aceastã facultate este în le-
Femeie, cele douã coloane ale Templului: Iachin, Boaz; între gãturã cu Shiva sau Focul Înflãcãrat, de aceea acest centru
aceste douã coloane se aflã Arcanul; analizând acest Arcan ne dã acces la Lumea Spiritului Pur.
ajungem la Magisteriul Focului. Focul Sacru nu poate fi trezit În Fiinþa Umanã pot exista 49 de Focuri; cele 7 Chakre sau
cu Pranayama sau cu exerciþii respiratorii combinate cu Me- Biserici la 7 Niveluri, dau ca rezultat 49 de Focuri: 7 x 7 = 49.
ditaþia, aceasta obþine doar ca mici fracþiuni sau scântei sã Existã diverse tipuri de Foc: Focul razei, cel care se con-
aþâþe trezirea Chakrelor, acele scântei se ridicã la cutare sau centreazã în plante, Focul care arde în interiorul munþilor ºi
cutare centri, dar nu înseamnã cã s-a ridicat ªarpele. pe care-l varsã vulcanii de pe Pãmânt, Focul care se
Agni, Zeul Focului, ajutã la trezirea Focului, dar lucrând foloseºte pentru a gãti, Focul fiecãrei lumi, dar în sintezã am
în a Noua Sferã. Celibatarii se pot ajuta cu Pranayama pentru putea vorbi de douã: Foc Solar ºi Foc Lunar. Focul Solar este
a ridica scântei, dar aceasta nu înseamnã cã vor ridica ªarpele. Cristic, sublim, este Devi-Kundalini. Focul Lunar este
Avem un „Cuptor” care este „Coccisul” sau Chakra Mu- Luciferic, negativ, fatal.
ladhara, acolo dupã cum ne indicã Alchimiºtii trebuie pus Focul Solar se cristalizeazã în Lumi, Sori, Universuri, Fo-
„Recipientul”; în Recipient se aflã Mercurul Filosofiei Secrete cul Luciferic se cristalizeazã în toate acele entitãþi ce consti-
sau „Ens Seminis”, în el se aflã „Ens Virtutis” ºi trebuie sã tuie Egoul Animalic.
se închidã Recipientul pentru a împiedica faptul ca Materia Omul trebuie sã dezvolte cele 49 de Focuri în Chakrele
Primã (Sãmânþa), sã se piardã cu totul. sale.
Laboratorul are un „Horn” pe unde trebuie sã urce Vapo-
rii, acesta este Canalul Medular, ºi un „Distilator” care se aflã
în Creier pentru a distila Aurul Pur. Acesta este laboratorul
Alchimiºtilor Medievali ce transformau Plumbul în Aur.
Mulþi dispreþuiesc Elementalii iar noi nu trebuie sã fa-
cem acest lucru. Salamandrele au grijã de Foc, Ondinele se
aflã în Materia Primã închisã în recipientul sãu; Ondinele ne
ajutã dacã le dominãm, dacã nu, îºi fac de cap pentru cã sunt
180 SAMAEL AUN WEOR

SINTEZÃ: capitolul 34

Arcanul 11 este Munca cu Focul, cu Forþa Iubirii, pentru


ARCANUL Nr.12
a ne preschimba în Flãcãri Vii.
Ondinele lucreazã în „Ens Seminis”.
Salamandrele menþin Focul Aprins.
Silfii ridicã vaporii. Arcanul Nr.12 implicã Sacrificii, Suferinþe, este
Gnomii distileazã „Ens Seminis”-ul în Creier. cartea Apostolatului. Totuºi, acest numãr este un
Creaturile Apei se conjurã cu Cupa în mânã. numãr foarte complet, este faimosul dodecaedru pe
Creaturilor Aerului li se ordonã cu o Panã de pasãre. care se susþin toate creaþiile universale ale Sistemului Solar
Creaturile Pãmântului se conjurã cu Toiagul sau Bastonul. care are 12 Fundamente, 12 Planete.
Creaturile Focului se conjurã cu Spada. ªtiinþa Esotericã ne învaþã cã existã 7 planete principale:
LUNÖMERCUR–VENUS–SOARE–MARTE–JUPITER–SATURN
.
Cu Uranus, Neptun ºi Pluton ar fi 10 planete; ªtiinþa
Esotericã susþine cã existã douã planete, dincolo de Pluton.
Mereu s-a vorbit de cele 12 Planete Salvatoare, Maestrul
Iisus avea 12 Discipoli, iar în textele Gnostice ale Pistis So-
phiei se face referire la cei 12 Salvatori.
Arcanul Nr.12 aduce multã suferinþã, multe lupte. Are o
sintezã foarte frumoasã pentru cã 1 + 2 = 3 care semnificã
producþie atât Materialã cât ºi Spiritualã.
Sã ne amintim de uniunea minunatã a crucii cu triun-
ghiul; în Arcanul Nr.12 vedem un om spânzurat de un picior,
cu capul în jos pentru a indica munca fecundã în a Noua Sferã,
fãrã de care nu s-ar putea obþine unirea Crucii cu Triunghiul;
Aurul Filosofal nu s-ar putea obþine fãrã aceastã uniune.
În Era Peºtilor a existat un ascetism regresiv, retardatar
care detesta ºi ura sexul.
În Caucaz existã încã vestigii ale unei secte ce ura de
moarte Sexul, cei care intrau în acea sectã trebuiau sã se
castreze cu un fier înroºit în foc; femeilor li se tãiau labiile
mici ale vulvei, aceasta era prima fazã; în a doua fazã, bãr-
baþii trebuiau sã îºi amputeze phallus-ul iar femeilor li se
tãia în plinã ceremonie religioasã un sân, ºi beau sângele ºi
182 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 183

mâncau carnea, apoi le culcau pe un pat de flori; asta este Krishnamurti a instruit umanitatea sã dizolve Egoul, dar
monstruos, abominabil, vedeþi dumneavoastrã unde ajunge învãþãtura este incipientã pentru cã el crede cã doar pe baza
oroarea faþã de Sex; aceasta aparþine Sferei lui Lilith. Înþelegerii se eliminã (mânia, gelozia etc.), aceasta nu este
Tradiþiile cabalistice spun cã Adam avea douã soþii: posibil, este nevoie de o putere capabilã sã elimine Egoul ºi
Lilith, care este mama avorturilor, a homosexualismului ºi a aceasta este Focul Serpentin, „Devi-Kundalini”, care are
urii faþã de Sex; în partea opusã este Nahemah care este ma- puterea de a elimina toate Defectele noastre Psihologice.
ma frumuseþii maligne, a pasiunii, a adulterului, desfrâului Înþelegerea ºi Eliminarea trebuie sã fie compensate. Devi-
ºi a tot ceea ce sunt abuzuri faþã de sex. Secta din Caucaz Kundalini poate apuca Lancea ºi o face în timpul Sahaja
este a lui Lilith, detestã al Treilea Logos, Spiritul Sfânt. Maithunei, ea ºtie sã utilizeze Genius Lucis.
Vedeþi dumneavoastrã cum ura faþã de Sex exclude Piatra Sã ne rugãm în patul nupþial din Grãdina Desfãtãrilor; în
Filosofalã, aceasta este absurd, totuºi ei cred cã merg bine. patul de nuntã al minunilor erotice; sã Implorãm în momen-
Autoritãþile au intervenit în altã sectã, unde în fiecare an cru- tul plãcerilor, în clipele de neuitat ale coitului, sã o Rugãm
cificau un bãrbat pânã murea, în amintirea Marelui Maestru. pe Divina ºi adorabila noastrã Mamã Divinã Kundalini, sã
Un barbarism de acest tip aparþine Erei Peºtilor. Apuce cu strãlucire în acele clipe de sãrutãri ºi tandreþe, Ma-
În Era Vãrsãtorului ce este guvernatã de Uranus, care gica Lance, pentru a elimina acel Defect pe care l-am înþeles
este planeta regent a Glandelor Sexuale, trebuie sã învãþãm în toate compartimentele Minþii; ºi apoi sã ne retragem fãrã
sã folosim Sexul; trebuie sã se combine în mod inteligent a vãrsa vinul sacru, „Ens Seminis”-ul, semnificã moarte, fe-
„Dorinþa Sexualã” cu „Entuziasmul Mistic” ºi din acest înþe- ricire, îmbãtare, deliciu, plãcere…
lept amestec rezultã Erotica Inteligenþã Revoluþionarã a Erei Aceastã chestiune a Morþii este ceva transcendental, se
Vãrsãtorului. realizeazã în mod gradat. Când se obþine o Moarte Absolutã
Era Peºtilor este conservatoare, regresivã, retardatarã, în Minte, transformarea Iniþiaþilor este uimitoare, o aseme-
trebuie sã se renunþe la cuplarea vulgarã ºi sã se treacã la nea moarte implicã o Moarte Radicalã. Aceasta nu se poate
cercul de polarizare Bãrbat-Femeie, este necesar. Când un realiza decât în regiunea lui Mercur ºi elementul care ne
bãrbat ºi o femeie se unesc ceva se creeazã, în Anticele Mis- poate ajuta este acel „Genius Lucis” al Bãrbatului ºi Femeii;
tere se crea „Genius Lucis al Sexului”, în acele vremuri se este Isis, Cibele, Insoberta, sau Kundalini Shakti cea care ne
practica Magia Sexualã. Existau cuplãri colective, erau alte poate conduce la acea transformare intelectualã profundã.
timpuri pentru cã nu se ajunsese la gradul de degenerare de Moartea se realizeazã în Sferele diverselor Planete. În-
azi, pentru cã înainte oamenii pronunþau numele Divinitãþii gerii lucreazã în Lumea Astralã ºi sunt guvernaþi de cãtre
în acel moment de Genius Lucis. Lunã. Arhanghelii se desfãºoarã sub regenþa lui Mercur ºi
Lancea lui Longinus este emblema extraordinarã a lui munca lor o realizeazã în lumea Minþii, ei mânuiesc substan-
„Genius Lucis”, forþa Odicã sau Magneticã cu ajutorul cãreia þele sau Esenþa Lumii Mentale ºi au obþinut aceasta în cea
se transformã în praf cosmic Egoul Animalic. Trebuie sã se de-a Noua Sferã clipã de clipã.
înveþe sã se foloseascã Genius Lucis pentru a elimina „Eul”. În Venus trebuie sã se facã altã muncã; acestei lumi îi
Genius Lucis al Bãrbatului ºi Femeii poate elimina toate corespunde Cauzalul, Regatul Principatelor. Virtuþile cores-
acele entitãþi ce formeazã „Eul”, „Eul Însuºi”, pentru cã este pund Buddhicului Intuiþional, sunt din Sfera Soarelui. Lui
arma pentru a putea distruge „Egoul”. Atman îi corespund Puterile cu Marte, apoi urmeazã Jupiter
184 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 185

cu Dominaþiile. Continuã Saturn, este cea mai elevatã dintre sãtoare. Vãrsãtorul nu respinge Sexul, îl investigheazã. Un
cele 7 Planete; este una dintre cele mai Divine, cea mai exal- Mutant este un Om în sensul cel mai amplu; s-a terminat cu
tatã. Dincolo de Saturn se aflã Lumea Paranirvanicã. Dincolo tabuurile în Era Vãrsãtorului.
de Empireu cei mai elevaþi sunt Serafimii. Întreg Sistemul Psihologia Erei Vãrsãtorului cu cele cinci faimoase M-uri
Solar se aflã în interiorul nostru înºine. ale sale (ritualul Pancatattva) este Revoluþionarã.
Cel ce urãºte Sexul este la fel de absurd ca cel care abu-
GRAD INIÞIATIC REGIUNE Lunã
PLANETÃ zeazã de el, cel care se îmbatã la fel ca acela care nu bea.
Îngeri Lume Astralã Mercur
Lunã Trebuie sã se parcurgã calea intermediarã, nu sã se cadã în
Arhangheli Lume Mentalã Venus
Mercur extreme.
Principate Lume Cauzalã Soare
Venus
Virtuþi Buddhicã-Intuiþionalã Marte
Soare
Puteri Lume Atmicã Jupiter
Marte SINTEZÃ:
Dominaþii Lume Nirvanicã Saturn
Jupiter
Tronuri Lume Paranirvanicã Uranus
Saturn Alchimistul are nevoie de un Atanor (Cuptor), pentru a
Heruvimi Lume Mahaparanirvanicã Neptun
Uranus lucra în Marea Operã. Acel Atanor este Femeia.
Serafimi Empireul Neptun Cel ce doreºte sã se converteascã într-un Zeu Inefabil
trebuie sã adore Femeia.
În fiecare din aceste planete trebuie sã se facã munci Consider cã este imposibil a te Auto-Realiza fãrã femeie.
specifice. Cum am putea avea Voinþa în serviciul Tatãlui Este imposibil a fi alchimist dacã nu se lucreazã cu Piatra
dacã nu am lucrat în Sfera lui Venus? Filosofalã. Acea Piatrã Binecuvântatã are patru nume:
Trebuie sã ne eliberãm mai întâi de Planeta Pãmânt, sã Azoth, Inri, Adam, Eva.
ajungem la a Doua Naºtere. Apoi sã ne eliberãm de Lunã, Regele Soare se zãmisleºte în interiorul nostru înºine,
munca relaþionatã cu Luna. În Venus ne eliberãm de Reaua practicând Magia Sexualã în mod intens cu Femeia.
Voinþã, este ceva grandios. Femeia ne preschimbã în Zei Inefabili.
Mai întâi trebuie sã ne eliberãm de Sistemul Solar (Deu-
terocosmos) iar apoi de Galaxie (Macrocosmos). Cu ajutorul
unor munci transcendentale intrãm în Protocosmos, în ciuda
faptului cã se aflã în Absolut, trebuie sã ne eliberãm de Pro-
tocosmos; drumul este sexual, nu existã altã cale.
Vârsta Vãrsãtorului este un semn al Cunoaºterii, totul
este Revoluþionar.

URANUS = STÃPÂN AL GLANDELOR SEXUALE


UR – ANAS = FOC ªI APÃ

Orice ºcoalã care nu predã Sahaja Maithuna nu este Vãr-


capitolul 35
ARCANUL Nr.13

Acest Arcan, Moartea, cuprinde douã aspecte: pri-


mul aspect este moartea tuturor fiinþelor umane ºi
al doilea este din punct de vedere esoteric.
În primul aspect toate textele de ocultism, pseudo-ocultism,
pseudo-rozacrucianism, teosofie, afirmã cã o persoanã se
naºte la o anumitã orã ºi moare într-o anumitã zi, la o anu-
mitã orã ºi secundã, conform Legii Destinului.
Acest concept nu este exact pentru cã Domnii Karmei
depoziteazã într-o persoanã determinate „Valori Cosmice”
iar acest „Capital” poate fi conservat ºi viaþa se poate pre-
lungi pe o duratã lungã de timp; sau se pot irosi Valorile ºi
sã se scurteze viaþa.
Viaþa se prelungeºte acumulând Capital Cosmic. Dacã
nu existã acþiuni bune, doar în anumite cazuri Domnii Karmei
prelungesc viaþa. Domnii Karmei depoziteazã în fiecare din
cei Trei Creieri ai noºtri o anumitã cantitate de Valori Vitale:
Primul Creier, Gânditor sau Intelectual, în cap.
Al Doilea Creier, Motor, situat în partea superioarã a
coloanei vertebrale.
Al Treilea Creier, Emoþional, situat în Plexul Solar ºi în
centrii nervoºi simpatici.
Dacã persoana epuizeazã Valorile Vitale ale Creierului
Gânditor, abuzând de Intelect, este clar cã se provoacã moar-
tea acestui creier sau se contracteazã boli de tip nervos,
neurastenii, imbecilitate, schizofrenie, sau se provoacã ne-
bunia sau manii pe care le au oamenii ce au epuizat Valorile
Centrului Intelectual.
Dacã persoana epuizeazã Valorile Centrului Emoþional
se produc boli ale inimii, psihice, nervoase; boli relaþionate
cu aspectele emotive, emoþionale; mulþi artiºti epuizeazã
188 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 189

creierul emoþional ºi sfârºesc cu anumite stãri psihopatice, unã cu soþia sa. Contele Saint-Germain care dirijeazã Raza
emotive, cardiace. Cei care risipesc Valorile Creierului Motor Politicii Mondiale, a lucrat în Europa în secolele XVI ºi XVIII,
terminã paralitici sau cu boli relaþionate cu muºchii, genun- de puþin timp l-a întâlnit Giovanni Papini. Cristosul Yoghin
chii, articulaþiile sau paralizie etc., afecþiuni la ºira spinãrii. al Indiei, Nemuritorul Babaji ºi nemuritoarea sa sorã Mataji
Toate bolile în general provin din greºita utilizare a acestor trãiesc cu Corpul lor Fizic de milioane de ani.
Trei Creieri, ceea ce înseamnã cã se moare pe treimi, puþin Nemuritorii pot sã aparã ºi sã disparã în mod instan-
câte puþin. taneu, se fac vizibili în Lumea Fizicã dupã voinþã. Cagliostro,
Exemplu: fotbaliºtii, atleþii, boxerii, sunt oameni ce abu- Saint-Germain, Quetzalcoatl ºi mulþi alþi Nemuritori au rea-
zeazã de Creierul Motor, aceste persoane terminã rãu, moar- lizat Mari Opere în lume.
tea lor se datoreazã greºitei întrebuinþãri a Creierului Motor. Moartea este coroana Cãrãrii Vieþii, care este formatã de
Dacã învãþãm sã mânuim cei Trei Creieri, în mod echili- urmele copitelor calului morþii.
brat, economisim Valorile Vitale pe care le depoziteazã
Domnii Karmei ºi ne prelungim viaþa. În Asia existã
mãnãstiri unde cãlugãrii ajung la vârsta de 300 de ani sau MOARTEA INIÞIATULUI
mai mult, pentru cã mânuiesc cele trei Valori armonios, în
mod echilibrat, economisind Valorile Vitale ale celor Trei „Cartea Egipteanã a Morþilor” este pentru cei care trãiesc
Creieri. Atunci, cum rãmâne cu ora ºi data exactã a vieþii sau ºi sunt morþi, trebuie sã ºtim sã înþelegem acest lucru, este
a morþii? vorba despre Defuncþii Iniþiaþi care chiar dacã deja sunt
Dacã epuizãm Valorile murim repede, dacã le economi- morþi, trãiesc: au intrat deja în Regiunea morþilor ºi ies la lu-
sim ne prelungim viaþa. Este clar cã unora li se dã mai mult minã pentru a da învãþãturile lor.
capital decât altora, depinde de debitul ºi de creditul fiecãruia. Primul lucru pe care trebuie sã-l facem pentru a Muri
Când cineva crede cã a abuzat de Creierul Gânditor tre- este sã Dizolvãm „Eul”, acela care este un ansamblu de De-
buie sã punã la lucru Creierul Motor. moni ºi pe care îl numesc egiptenii Demonii Roºii ai lui Seth.
Pentru a ne putea prelungi viaþa, fiind în aceste studii Trebuie sã facem aceasta pentru a trezi Conºtiinþa ºi a primi
esoterice, trebuie sã negociem cu Domnii Karmei, dar trebuie cunoaºterea directã. Demonii Roºii ai lui Seth sunt toþi De-
sã plãtim fãcând fapte bune. monii pe care îi avem, este Satan, aceºtia trebuie sã fie
Orice om care încarneazã Sufletul poate sã cearã Elixirul morþi. Horus trebuie sã înfrângã aceºti Demoni.
de Viaþã Lungã. Acesta este un gaz de o albeþe imaculatã. Seth are douã aspecte, ca aspect Negativ este Satan iar
Respectivul gaz este depozitat în Fondul Vital al organismu- ca aspect Pozitiv corespunde ªirei Spinãrii. Acest tenebros
lui uman. Dupã Înviere Maestrul nu mai moare, este Nepie- Seth Satanic trebuie sã fie Mort; acel Ego Lunar ce este con-
ritor. stituit din mii de Demoni pe care Horus trebuie sã îi distrugã
Avem cazul Maestrului Paracelsus, el nu a murit, trãieº- cu ajutorul lui Isis, Mama Divinã, trebuie sã Moarã.
te în Europa cu acelaºi corp, este unul dintre cei care „au Acele Euri trebuie sã fie reduse la pulbere ºi trebuie sã
înghiþit pãmânt”, a rãmas ca un rãtãcitor dându-se drept di- ardem seminþele ºi sã ne spãlãm în apa Lethe-ului pentru a
ferite persoane. Nicolas Flamel, Iniþiatul, trãieºte în India cu uita ºi a Eunoe-ului pentru a oþeli virtuþi iar apoi sã urcãm
soþia sa Perenelle, el de asemenea a înghiþit pãmânt împre- la Ceruri. Pentru a urca la fiecare dintre ceruri trebuie sã
190 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 191

Coborâm mai întâi în Infernuri. SINTEZÃ:


Aceasta nu este totul, urmeazã bãtãlii înspãimântãtoare,
acest lucru trebuie sã-l studiem pe baza Pistis Sophiei. Trebuie sã ne convertim în Crocodilul Sacru Sebek prin
Iniþiatul trebuie sã se converteascã în „crocodil”, pentru intermediul unor ordalii enorme ºi mari sacrificii.
aceasta trebuie sã distrugã Corpul de Dorinþe care este Lu- Pentru acestea nu sunt suficiente eforturile, ci e nevoie
nar ºi apoi sã urce la Cerul Lunar; pentru a-l putea distruge de supra-eforturi.
trebuie sã se „Scufunde” ºi aceasta semnificã o coborâre Noi trebuie sã ne modelãm pe noi înºine, aceasta cere
înspãimântãtoare prin intermediul unor sacrificii enorme, ºi supra-eforturi prin intermediul muncii constante zilnice
acolo lasã Corpul Lunar care încet-încet se va dezintegra. intensive.
Când deja s-a debarasat de Corpul de Dorinþe, atunci Iniþia- Trebuie sã lucrãm pentru a termina cu Mânia.
tul iese cu Corpul sãu Astral Solar. Morþii trãiesc în sfera Yetzirah, morþii trãiesc în lumea
Dupã aceea trebuie sã se treacã la Mercur, la Decapitare, Nogah (Lumea Astralã).
pentru a se elibera de Mintea Lunarã. Iar Iniþiatul strigã ce- Defuncþii care au fost fornicatori sunt reci ºi tenebroºi,
rând capul sãu, capul lui Osiris, dar trebuie sã treacã prin trãiesc în Lumea Assiyai, plini de frig ºi tenebre.
multe mãceluri, trebuie sã lupte împotriva Demonilor. Aºa Discipolii care au fost caºti ºi care au trezit Kundalini,
cum existã 8 Kabiri, existã de asemenea 8 Anti-Kabiri, doi în dupã moarte, sunt plini de tinereþe ºi de Foc.
fiecare punct cardinal, care sunt antitezele. Iniþiatul trebuie Ora 13 este intim relaþionatã cu Moartea, nu poate exista
sã lupte cu cei 8 Kabiri Negri, nu se poate „urca fãrã a coborî”. Înviere dacã nu existã Moarte, Eliberarea este Ora Trei -
Nu se poate intra în Absolut „pânã când nu se trece prin sprezece a lui Apollonius.
Marea Moarte” ºi Esenþa sã se cufunde în Fiinþã. Cele Douãsprezece Porþi ale Milei sunt cele 12 Semne
Pe drumul cãtre Absolut, trebuie sã se Coboare, acolo Zodiacale, 12 Regiuni sau 12 Lumi Suprasensibile,
este locul în care persoana devine un Crocodil Mort. Apoi Poarta Numãrul 13, Eliberarea este pentru a fugi în
trebuie sã se urce iar urcarea este foarte dificilã. Când cineva Absolut.
s-a cufundat în Fiinþã, poate spune: „Eu sunt Horus”, poate Murim pentru Cosmos. Ne naºtem pentru Absolut.
vorbi în Limbajul Zeilor, poate fi Dumnezeul Viu în faþa De- Trebuie sã Murim pentru a Trãi. Trebuie sã Murim ºi sã
monilor Roºii ce constituie Egoul. Înviem.
Cartea 13 conþine Evanghelia lui Iuda. Iuda reprezintã
Moartea Egoului. Aceasta este Evanghelia sa, acel rol l-a în-
deplinit aºa cum i-a ordonat Marele Maestru. Iuda se aflã în
prezent în Lumile Infernale lucrând cu Demonii, pentru a-i
putea mântui ºi a reuºi sã-i scoatã pe câþiva. Când îºi va
încheia munca se va duce cu Iisus în Absolut, pentru cã ºi-a
câºtigat din plin acest drept.
capitolul 36
ARCANUL Nr.14

Profunda înþelepciune a Arcanului 14 se divide în


mod clasic în 3 pãrþi:

1. TRANSMUTARE A ENERGIEI CREATOARE


2. TRANSFORMARE
3. TRANSSUBSTANÞIERE

Sã studiem fiecare din aceste trei pãrþi în mod separat.


Transmutare. Amestecul Elixirelor Bãrbatului ºi Femeii,
cel Roºu ºi cel Alb, dau origine „Elixirului de Viaþã Lungã”.
Avem cazul concret al lui Nicolas Flamel ºi al doamnei sale
care în prezent trãiesc în mod fizic în India, ei deþin „Elixirul
de Viaþã Lungã”. Paracelsus trãieºte actualmente pe un
munte din Bohemia, într-un Templu Jinas; cei care posedã
„Elixirul de Viaþã Lungã” ºtiu sã trãiascã precum rãtãcitorii.
Marele Maestru Sanat Kumara, fondator al Colegiului de
Iniþiaþi ai Lojii Albe, trãieºte într-o oazã din deºertul Gobi;
corpul sãu nu este de pe Pãmânt, a venit într-o navã cosmicã
în epoca Lemuriei, a venit de pe Venus, este unul dintre cei
Patru Shadai, unul dintre cele Patru Tronuri de Kumaraþi.
Lucreazã ajutându-i pe toþi cei care se aflã pe Drum, el ajutã
în mod intens; trãieºte împreunã cu un Guru Lemur. Îl men-
þioneazã scrieri foarte vechi. Îl numesc „Marele Sacrificat”.
Acum este Nemuritor.
Acest Elixir de Viaþã Lungã este o substanþã metafizicã
electricã ºi când cineva o primeºte, rãmâne depozitatã în
Corpul Vital. Cine primeºte acest Elixir are dreptul sã trãiascã
1.000 de ani, dar poate prelungi acest timp. Astfel, Sanat
Kumara trãieºte deja de trei milioane de ani. Pentru acest
Elixir este necesarã transmutarea Focului Sacru.
194 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 195

Transformare. A doua parte a acestui arcan 14 se referã În Infernul Lunii lasã Corpul Dorinþei, Astralul. În Mer-
la Transformarea Energiilor. Se poate transforma o energie cur îl lasã pe Cain, Mintea ºi urcã la Cer, ºi aºa în mod suc-
în alta, ca de exemplu, Ura în Iubire. cesiv trebuie sã se preschimbe de 7 ori în Crocodil pentru a
Existã multe forme de transformare a Energiei. Se ºtie coborî de ºapte ori ºi a urca la Ceruri. Tot acest proces este
în Înþelepciunea Esotericã faptul cã Iniþiatul trebuie sã se pentru a se elibera de Legile Sistemului Solar, apoi trebuie
transforme în pasãre, în uliu cu cap uman, atunci când se Di- sã se elibereze de Legile Galaxiei, ulterior de Legile Univer-
zolvã „Eul”. Cu Conºtiinþa liberã, transformaþi în pãsãri, pã- surilor ºi sã se transforme într-o prea purã Floare de Lotus,
trundem în Lumea Morþilor în viaþã, putem zbura deasupra convertindu-se într-un Cosmocrator, adicã un Domn creator
mãrilor, traversa munþi. de Universuri ºi ulterior sã se cufunde ºi sã fie absorbit în
Avem nevoie sã ne Transformãm în ªerpi ai Înþelep- sânul Absolutului.
ciunii sau în „Nagaºi”. Avem nevoie sã ne Transformãm în Existã transformãri de ordin inferior. Circe îi transforma
Crocodili; dacã vrem sã urcãm trebuie mai întâi sã ne pe bãrbaþi în porci. Legenda spune cã Apuleius s-a pres-
„scufundãm în adâncul Abisului”, aceasta este Legea. Cei de chimbat în mãgar. Dacã cineva îºi introduce Corpul Fizic în
Douã Ori Nãscuþi trebuie sã se transforme în adevãraþi De- a Patra Dimensiune, utilizând „Stãrile Jinas”, poate lua orice
funcþi Esoterici de Moarte Misticã. Aceasta este transcen- figurã, sã se transforme într-o pasãre, peºte sau în ce doreºte.
dental, cineva poate fi adept dar înainte trebuie sã fi coborât În a Patra Dimensiune Corpul Fizic este elastic ºi se poate
ºi sã fi distrus Egoul, altfel se converteºte într-un Hanas- transforma într-un animal. Mantrele latine pentru transfor-
mussen cu dublu centru de gravitaþie. mare sunt acestea: „EST SIT, ESTO, FIAT”; doar în Stare de
Un Hanasmussen este cineva care ºi-a fabricat Corpurile Jinas putem sã ne transformãm.
Solare dar care nu a trecut prin Moartea Filosofalã a Maeºtri- Transsubstanþiere. Cina cea de Tainã a adorabilului Sal-
lor, polarizându-se într-un individ cu Dublu Centru de Gra- vator al Lumii, dateazã din epoci arhaice. Marele Domn al
vitaþie, astfel rezultã douã personalitãþi, una Angelicã ºi alta Atlantidei, de asemenea a practicat-o la fel ca ºi Cristosul Iisus.
Demoniacã, acesta se cheamã un avort al Mamei Cosmice, Aceasta este o ceremonie de sânge, un pact de sânge.
un fals proiect. Adeptul, dupã ce a trãit întreaga dramã cos- Apostolii au adus fiecare sângele lor într-o cupã ºi l-au
micã a Crucificãrii, trebuie sã treacã prin Înãlþare, aºa cum amestecat apoi cu Sângele Regal al Adorabilului în Potirul
a trãit-o Iisus, trebuie sã o facã prin cele Nouã Lumi: Cinei celei de Tainã (Sfântul Graal). Astfel, Corpurile Astrale
ale Apostolilor sunt unite cu Astralul Cristosului, prin inter-
1. LUNÃ 2. MERCUR 3. VENUS 4. SOARE 5. MARTE mediul pactului de sânge. Apostolii au bãut din Sângele con-
6. JUPITER 7. SATURN 8. URANUS 9. NEPTUN. þinut în Potir, Iisus a bãut de asemenea.
Sfânta Ungere Gnosticã este legatã de Cina cea de Tainã
Dupã ce a trãit Drama, pentru Dizolvarea Egoului trebuie prin pactul de sânge. Când Atomii Cristici coboarã în Pâine
sã treacã prin Planete. Se preschimbã în Crocodilul Sebek, ºi în Vin, acestea se convertesc de fapt în Carnea ºi Sângele
pentru purificarea ºi eliminarea diferitelor Egouri, cãci pentru lui Cristos, acesta este Misterul Transsubstanþierii.
a urca la Cerurile respective trebuie sã coboare în Infer- Pâinea ºi Vinul, Sãmânþa de Grâu ºi rodul Viþei trebuie
nurile Atomice ale fiecãrei planete. Ultimele douã nu au In- sã fie regeºte transformate în Carnea ºi în Sângele Cristo-
fernuri. sului Intim.
196 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 197

Logosul Solar cu viaþa sa viguroasã ºi activã face sã ger- împotriva Demonilor lui Seth. Astfel facem Luminã în Tene-
mineze sãmânþa, pentru ca spicul sã creascã milimetru cu bre, noi suntem tenebre profunde. Stã scris cã „Lumina iese
milimetru, închizându-l pe Logosul Solar în interiorul duri- din Tenebre”. Zeii se ivesc din Abis ºi se pierd apoi în Absolut.
tãþii apãsãtoare a bobului, ca un cufãr preþios. Germenul Aºadar Abisul este indispensabil pentru ca sã existe Zei.
încântãtor al spicului sacru îºi are exponentul sãu intim în Zeii trebuie sã cunoascã Binele ºi Rãul. Abisul este un
sãmânþa umanã. Amfiteatru Cosmic, în care se fãuresc Zei. De aceea trebuie
Razele solare pãtrunzând solemne în viþa vieþii, se dez- sã Coborâm pentru a putea Urca.
voltã ºi se desfãºoarã în secret pânã când se maturizeazã în Atomii Cristici Solari, acele Vieþi Ignice, acei Agenþi
rodul sacrosanct al viei, realmente emblemã a vieþii ce se Secreþi ai Adorabilului, lucreazã în tãcere în interiorul Tem-
manifestã cu toatã splendoarea sa în substanþã. plului-Inimã, invitându-ne iar ºi iar sã pãºim pe cãrarea ce
Sacerdotul Gnostic în stare de extaz percepe acea sub- trebuie sã ne conducã la Nirvana. Oricum am privi, se dis-
stanþã cosmicã a Cristosului-Soare conþinutã în Pâine ºi în tinge cu deplinã claritate evidentã misteriosul ajutor al Ato-
Vin ºi acþioneazã dezlegând-o de elementele sale fizice pen- milor Cristici.
tru ca „Atomii Cristici” sã pãtrundã victorioºi în interiorul ªi strãluceºte Lumina în Tenebre ºi apar pe Altar cele
organismelor umane. Douãsprezece Pâini aduse ca ofrandã lui Dumnezeu; vãditã
Când Iisus a fondat ªcoala Gnosticã a împãrþit Pâinea ºi aluzie la Semnele Zodiacale sau diferitele feluri ale Substan-
le-a spus tuturor: „Luaþi ºi mâncaþi cãci acesta este Corpul þei Cosmice. Aceasta ne aminteºte de Arcanul 12, Magnus
meu”; a împãrþit Vinul ºi a spus: „Luaþi ºi beþi, cãci acesta Opus, uniunea Crucii cu Triunghiul.
este Sângele meu”; „Cel ce mãnâncã din Corpul meu ºi bea În privinþa Vinului ce derivã din fructul matur al viþei,
Sângele meu sãlãºluieºte în mine ºi Eu în el”. este simbolul minunat al Focului, al sângelui vieþii ce se ma-
În timpul Ritualului Gnostic ne punem în legãturã cu nifestã în Substanþã.
Lumea Logosului Solar, cu „Ra”-ul egiptean, cu Tum; acest Este incontestabil faptul cã, chiar dacã cuvintele Vin,
cuvânt este foarte important, are trei aspecte pentru a re- Viaþã, Viþã, au diferite origini, nu vor înceta din acest motiv sã
prezenta cele Trei Forþe Primare: aibã anumite afinitãþi simbolice. Tot astfel se relaþioneazã
cuvântul Vin cu Vish1 „Forþã ºi Virtus”, „Forþã Moralã”, cât ºi
T: TATÃL U: FIUL M: SPIRITUL SFÂNT cu Virgo, „Fecioarã”, ªarpele Ignic al Puterilor noastre Magice.
Sahaja Maithuna (Magia Sexualã) între Bãrbat ºi
Aceasta este o Mantrã puternicã, se atrag Forþele Logo- Femeie, Adam-Eva, în patul fermecãtor al Iubirii Autentice,
sului spre noi; în momentul în care se consacrã Pâinea ºi pãstreazã într-adevãr sublime concordanþe ritmice cu agapa
Vinul cobor „Atomii Cristici” ºi se transformã de fapt în Car- misticã a marelui Kabir Iisus.
nea ºi Sângele lui Cristos. Aceasta se obþine prin intermediul A Transforma Pâinea (Sãmânþa) în Carne Solarã, ºi Vinul
unui canal ce se deschide ºi prin intermediul Mantrei se savuros în Sânge Cristic ºi Foc Sfânt, este miracolul cel mai
comunicã în mod direct cu Logosul. extraordinar al Sexo-Yogãi. Corpul de Aur al Omului Solar,
Fiind în extaz, o datã cu Transsubstanþierea coboarã 1. Vish este o expresie pe care Maestrul Samael a luat-o având ca
„Atomi Cristici” de foarte înalt voltaj dându-ne Luminã înã- referinþã Kabala Foneticã. În limba hindusã cuvântul Vish înseamnã
untrul Tenebrelor. Aceºti Atomi Cristonici ne ajutã în lupta forþã ºi virtute. De la el derivã cuvântul „Vishnú”, Cristosul Hindus.
198 SAMAEL AUN WEOR

faimosul „To Soma Heliakon” (sintezã completã a capitolul 37


Vehiculelor Cristice), este carnea, sângele ºi viaþa Logosului
Creator sau Demiurgului. Via cristalizare secretã a Energiei
ARCANUL Nr.15
Sexuale în forma strãlucitoare a acestui Corp Glorios este
posibilã doar cu Magia Amoroasã.
Einstein, una dintre marile somitãþi ale intelectului, a
scris un înþelept postulat care textual spune: „Masa se trans- Acest Arcan corespunde lui Satan de care vorbeºte
formã în energie. Energia se transformã în masã”. Biblia, lui Seth în aspectul sãu negativ, de care vor-
Este evident cã prin intermediul Sahaja Maithunei pu- besc egiptenii.
tem ºi trebuie sã transformãm Ens Seminis-ul în Energie. A Dacã descompunem în mod cabalistic Nr.15, avem 1 + 5 = 6,
Transforma Pâinea în Carne ºi Vinul în Sânge real, Foc Viu ºtim deja cã ºasele în sine însuºi este Sexul, aceasta semni-
ºi Filosofal, înseamnã a realiza miracolul Transsubstanþierii. ficã faptul cã în Sex stã cea mai mare forþã ce îl poate elibera
Trebuie sã sublimãm Energia noastrã Sexualã pânã la pe om, dar deopotrivã cea mai mare forþã ce-l poate înrobi.
Inimã. Împãrtãºania Pâinii ºi a Vinului, are puterea de a su- Sã ne amintim de „Constelaþia Orion” a egiptenilor; este
blima Energia Sexualã pânã la Inimã. Putem sã punem o bu- evident cã aceastã constelaþie este guvernatã de 12 Mari
catã de pâine ºi o cupã cu vin lângã patul nostru ºi dupã ce Maeºtri, esoteric se spune cã aceºti 12 Maeºtri îºi dau mâi-
am lucrat în Arcanul A.Z.F., sã ne rugãm ºi sã binecuvântãm nile între ei, dar întotdeauna lipseºte al 6-lea. Aceasta sem-
pâinea ºi vinul, apoi sã mâncãm pâinea ºi sã bem vinul. Ar- nificã faptul cã „pentru a ajunge la Auto-Realizare este ne-
canul 14 preschimbã Pâinea ºi Vinul în Sângele lui Cristos, voie sã se sfâºie Vãlul lui Isis” adicã Vãlul Adamic Sexual.
cu acest Arcan se încarcã Pâinea ºi Vinul cu Atomii Cristici Doar eliberându-ne de Sex în mod absolut, se poate
ce coboarã de la Soarele Central. ajunge la Eliberarea Finalã. Partea rea din toate acestea este
aºa cum spune vorba: „sã vrei sã înºeuezi calul înainte de a-l
avea”; adicã, toate ºcolile care spun cã trebuie sã te eliberezi
SINTEZÃ: de Sex fãrã sã fi fabricat Corpurile Solare.
Mai întâi trebuie sã se Fabrice Corpurile Solare ºi apoi
Maestrul care renunþã la Nirvana din iubire pentru uma - trebuie sã se renunþe la Sex, aceasta este dreptatea lucru-
nitate, e confirmat de trei ori Cinstit. rilor ºi lucrurile dreptãþii. Mai întâi este partea Animalã ºi
Maestrul care renunþã la Nirvana pentru a rãmâne în apoi cea Spiritualã, în muncã.
Lumea Fizicã trebuie sã cearã Elixirul de Viaþã Lungã. Constelaþia Orion are o influenþã însemnatã asupra Ste-
lei Atomice ce ghideazã interiorul nostru, care este Ain Soph
Paranishpanna, Steaua noastrã Intimã, cum a spus un Maes-
tru: „Îmi ridic ochii cãtre stele care vor veni în ajutorul meu,
dar eu mereu mã ghidez dupã Steaua ce-o port în interiorul
meu”.
Arcanul 15 al Tarotului este „Eul Pluralizat”, în mod
esoteric i se spune Satan.
200 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 201

Semnul Infinitului este foarte important, îi corespund 8 Existã în sintezã, douã mari Focuri: Focul Sacru al lui
Kabiri care guverneazã întreaga Creaþie, întreaga Naturã, Kundalini ce urcã prin ªira Spinãrii ºi Kundartiguadorul ce
sunt Rectorii Vieþii Universale ce guverneazã planeta noas- coboarã, ce se aruncã în Infernuri.
trã Pãmânt. Dar au antitezele lor, care sunt cei 8 Ierarhi ai Kundalini este ªarpele de bronz ce îi vindeca pe israeliþi,
Lojii Negre adicã cei 8 Anti-Kabiri, 2 la Orient, 2 la Occident, pe care l-a înãlþat Moise pe Baston.
2 la Nord ºi 2 la Sud. Îi menþionãm deoarece aparþin Arca- Focul Kundartiguador este ªarpele Ispititor din Eden, ce
nului 15, lui Tiphon Baphomet, lui Satan. Esoteristul trebuie coboarã în Infernurile Atomice ale omului.
sã ºtie sã se apere de aceºti Opt Kabiri, pentru aceasta sunt În înþelepciunea egipteanã, ªarpele Ispititor primeºte
Conjurãrile ºi întreg esoterismul Înaltei Magii. numele de „Apep”; în Ritualurile Egiptului Antic era repre-
Cei care lucreazã în Înalta Magie au nevoie sã se pro- zentat în cearã cu capul în jos ºi astfel îl exorcizau, îl conjurau.
tejeze cu Cercul Magic, sã ºtie sã foloseascã Vipera Sacrã de Împotriva acestui ªarpe Ispititor al Pasiunii Sexuale, îm-
care fug tenebroºii; vechii egipteni o proiectau prin inimã. potriva acestui oribil Apep, trebuie sã lupte în mod înspãi-
Trebuie sã ºtim a-l invoca pe „Ra” pentru a ne apãra de cei mântãtor Iniþiatul, lupta este pe viaþã ºi pe moarte. Focul
8 Anti-Kabiri ai Lojii Negre, pentru cã aºa cum existã crista- Negativ al lui Apep este aspectul negativ al lui Prakriti, anu-
lizãri ale Adepþilor Lojii Albe, existã de asemenea Adepþi ai me Kali, ce asumã aspectul unei oribile vipere ce se târãºte în
Lojii Negre, ai Mânii Stângi, cu toate puterile lor. noroi (a se vedea viaþa lui Krishna), dacã dorim sã o învingem
Aceastã clasã de Adepþi Tenebroºi se cristalizeazã cu în Cosmos, trebuie sã o învingem în interiorul nostru înºine.
ajutorul Tantrismului Negru, în care existã aceeaºi conexiu- Fundamentul viu al Pasiunii Animalice se aflã în acel
ne Lingam-Yoni, dar cu pierdere de Ens Seminis. Cei 8 Anti- Foc Luciferic al ªarpelui Apep, cristalizarea acelui Fohat (Foc)
Kabiri sunt cele 8 cristalizãri ale H-Si-12 al Ens Seminis-ului Negativ Luciferic, este personificatã în acei Demoni Roºii, în
în forma sa negativã, fatalã. acel Eu Pluralizat. În Focul Luciferic Sexual este locul în care
Se spune cã atunci când Adeptul câºtigã bãtãlia se refu- existã Demonii Roºii ai lui Seth. Dacã dorim sã dizolvãm „Eul”
giazã în Ochiul lui Horus ºi este acoperit de un Triplu Vãl, trebuie sã începem prin a termina cu Desfrâul. Dacã peºtilor
rãmânând protejat de Demonii Roºii ai lui Seth, aceºtia de mãrii li se ia apa, mor. Dacã Eurilor noastre le luãm Focul
acum nu mai pot sã-i facã nimic, el devine invizibil pentru Luciferic, aceste Euri mor. Trebuie sã terminãm cu alimentul
Demonii Roºii. Este clar cã aceºtia nu sunt altceva decât Eul în care trãiesc.
Pluralizat al fiecãruia, care este o legiune de demoni. Nu Infernurile Atomice ale omului sunt o realitate. Rãzboa-
existã îndoialã cã toþi aceºti diavoli sunt personificãri vii ale iele se câºtigã pe câmpul de luptã, trebuie sã îi învingem pe
propriilor noastre erori ºi defecte psihologice. Demonii Roºii.
Este bine de ºtiut cã cel mai dificil de învins dintre aceºti Arcanul Nr.15 semnificã munca cu Demonul, prin interme-
demoni este cel al Desfrâului, acesta este defectul principal, diul Phallus-ului-Osiris ºi al Uterului-Isis, pe care a pus stãpânire
reprezentat în Arcanul 15 al Tarotului prin Pasiunea Sexualã Satan sau Seth. Phallus-ul Zeilor este din Aur Pur. Este necesarã
sau Desfrâul. eradicarea a tot ceea ce are savoare de Pasiune Animalicã.
Arcanul Nr.15 reprezintã „Pasiunea”, pentru cã aceasta În vechile mistere, la Iluminaþii Gnostici-Rosacrucieni,
se fundamenteazã în modus operandi al Focului Luciferic, exista un ceremonial de Iniþiere; neofitul, supus la probe, era
constituie funcþionalismul respectivului foc. condus într-un anumit loc legat la ochi; cel mai interesant era
202 SAMAEL AUN WEOR

când i se lua legãtoarea, se gãsea într-un salon luminat, ºi capitolul 38


toþi se aflau în centru în jurul unui Þap; pe fruntea lui, între
marile lui coarne, strãlucea pentalfa.
ARCANUL Nr.16
I se ordona Neofitului sã meargã sã sãrute dosul Diavo-
lului, adicã coada; mergând în spatele animalului se întâlnea
cu o Frumoasã Doamnã, care îi dãdea bun-venit, îl îmbrãþiºa
ºi îl sãruta pe frunte, atunci triumfase. Însã dacã se opunea, Acest Arcan este Turnul Trãsnit, în Kabalã este cu-
atunci eºua ºi îl scoteau din încãpere, fãrã ca Neofitul sã fi noscut ca Turnul Babel, de care vorbeºte Biblia, din
cunoscut secretul. amintitul turn se apreciazã cãderea Iniþiatului, for-
Femeia care îl sãruta o reprezenta pe Isis, Mama Divinã mând Pentagrama inversatã. Simbolul Sacru al Infinitului
ºi îl sãruta pe frunte, ca pentru a-i spune: a venit vremea sã reprezintã Creierul, Inima ºi Sexul. Dacã Sexul dominã Cre-
lucrezi cu ªarpele Sacru. ierul, vine cãderea, Turnul Trãsnit, Steaua cu Cinci Vârfuri
Trebuie sã-i furãm Focul Diavolului, Þapului, prin inter- inversatã, Pentagrama rãsturnatã, omul cu capul în jos ºi cu
mediul Transmutaþiei metalelor grosiere în Aur, pentru a ne cele douã picioare în sus este aruncat în adâncul Abisului. Sã
preschimba în Zei; acesta este Misterul Alchimiei, acel þap ne amintim acel enunþ sacru: „Infinit egal cu Pentalfa”.
trebuie sã-l eliminãm. Dacã analizãm cu atenþie, Arcanul 16 ne invitã la reflecþie.
Fiecare Defect trebuie schimbat, ucis, ºi atunci se naºte Cine sunt cei care cad? Sunt cei care varsã Vasul lui Hermes.
o Virtute, iatã aici motivul frazei „Solve et Coagula”. Zeii se De aceea spunea Krum Heller: „Trebuie sã se ridice bine
ivesc din Abis ºi se pierd în Absolut. cupa”, se referea la „Vinul Sacru”.
Magul îºi are puterea în organele sexuale, pentru cã În vremurile arhaice, acolo în Lemuria, obþinusem Eli-
acolo înãuntru se aflã Laboratorul Oratorium al celui de-al xirul de Viaþã Lungã, acesta se fundamenteazã pe Substanþa
Treilea Logos. Primordialã care poate face sã renascã viaþa, este „Nectarul
Zeilor”, cel pe care Paracelsus îl numeºte Ens Seminis în
SINTEZÃ: care se gãseºte Ens Virtutis.
În continentul „Mu” sau Lemuria, care se afla situat în
În Lumea Assiyai existã milioane de Loji Negre. giganticul Ocean Pacific, Frãþia Albã îmi acordase Elixirul
Magii Negri cei mai periculoºi din Univers, existã în Lu - Minunat, „Darul lui Cupidon”, cu care cineva îºi poate pãstra
mea Mentalã. corpul timp de milioane de ani.
Orice Ocultist care recomandã ejacularea seminalã este Am putut sã-mi pãstrez Corpul Fizic timp de mii de ani
Mag Negru. în Atlantida, eram un Nemuritor. Începând Prima Sub-Rasã
Orice fornicator este Mag Negru. Orice asociere de for- Arianã mi s-a întâmplat la fel ca ºi Contelui Zanoni, cãruia,
nicatori formeazã o Lojã Neagrã. pentru cã se îndrãgostise de o coristã din Napoli, îi luaserã
Discipolii noºtri trebuie sã înveþe sã-i Conjure pe tene - Corpul Imortal. Astfel m-am reîncarnat în diferite corpuri,
broºi, pentru a-i face sã fugã înfricoºaþi. Sã se utilizeze pânã acum când am luat-o iar în sus.
Conjurãrile celor Patru ºi celor ªapte. Trebuie sã ajungem la o transformare cu ajutorul lui Nu,
Pe tenebroºi trebuie sã-i conjurãm cu Spada. Mama Divinã, cu al cãrei sprijin putem sã eliminãm tot acest
204 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 205

ansamblu de entitãþi tenebroase, pe Satan… „Nu” ne poate Pe Drumul Esoteric, toþi trebuie sã luptãm. Cei de Douã
transforma radical, în mod definitiv. Este necesar sã se con- Ori Nãscuþi deopotrivã. Existã Iniþiaþi ale cãror gâtlejuri sunt
firme o transformare completã; capul nostru, chipul nostru înfundate, aºa cã bãtãlia este durã, cu cât te afli mai sus, cu
sã fie al lui „Ra” iar corpul nostru, mâinile ºi picioarele sã fie atât cãderea este mai durã, mai adâncã.
ale lui „Tum”. Trebuie sã avem grijã de tipul de alimente ale minþii:
precum presa, televiziunea, filmele. Sã transmutãm Sperma
RA ESTE TATÃL. Oralã, Mentalã, cu ofrande sepulcrale. Adicã, sã nu ne ali-
TUM ESTE CORPUL TATÃLUI. mentãm cu gunoaie, pentru cã nu ne servesc; stârvuri ale
minþii: literatura proastã, filmele proaste, televiziunea de
Tum este o Mantrã teribil de Divinã, niciodatã nu trebuie proastã calitate, vorbele rele. Nu trebuie sã uitãm cã avem o
sã se pronunþe în van sau în joacã, pentru cã imediat coboarã diavoliþã teribilã, „Kali”, care este Abominabilul Organul Kun-
de unde este Tatãl nostru care se aflã în secret. dartiguador, înspãimântãtorul ªarpe „Apopi”. Oamenii sunt
Trebuie sã ne convertim în lucrãtori ai Marii Opere a Ta- victime ale lui Kali, ªarpele Tentator de care vorbesc hinduºii.
tãlui. Ra este Cristosul, este viaþã, este al Doilea Logos. Tum Iniþiatul care se lasã sã cadã pierde Coroana ºi Spada,
este Tatãl, Primul Logos, pronunþându-se este Foc ºi coboarã. Pineala, Chakra Sahasrara este Coroana, Spada este Spada
Sunt Mantre de o Imensã Putere Sacerdotalã Magicã. Înflãcãratã, pe care trebuie sã o punem la picioarele lui Osi-
Putem ajunge sã-l încarnãm pe Tatãl doar atunci când ris. Celui ce biruieºte, victoriosului, i se înmâneazã cei Patru
am dezvoltat cele ªapte Grade de Putere a Focului. Este clar Stâlpi Secreþi, Oculþi, dobândind putere asupra celor Patru
cã dacã Iniþiatul îºi încalcã Legãmântul de Castitate, cade. Regiuni ale Cosmosului:
Dacã însumãm în mod cabalistic numerele Arcanului 16, 1. VIAÞA.
dã 1 + 6 = 7; cele 7 Grade de Putere a Focului, cele „ªapte 2. MINERALà SCUFUNDATÃ.
Scãri ale Minþii”. Dacã Iniþiatul cade este trãsnit de Arcanul 16 3. MOLECULARÃ.
ºi se rostogoleºte pe aceste scãri. În ªtiinþa Ocultã se spune 4. ELECTRONICÃ SAU A LUMII SPIRITUALE.
cã rãmâne fãrã Inri (Ignis, Natura, Renovatur, Integra), a
eºuat. Acesta este deci Turnul Trãsnit. Aprofundând mai mult în Esoterism, punctul dintre
Vai de aceia ce rãmân fãrã Inri, cad din Turn. Victorioºii, sprâncene, al Treilea Ochi, centru al Clarviziunii, este Ochiul
cei care ajung la a Doua Naºtere, intrã în Ordinul lui Melchi- lui Horus, care în sine însuºi este Intimul, Fiinþa noastrã Di-
sedec, în Ordinul lui Keb, Geniul Pãmântului. vinã, care se aflã în braþele Mamei noastre Divine.
Pentru ca sã rãmânã Corpurile Lunare în Amenti, trebuie ªoimul este simbolul lui Horus, ªoimul de Aur îl întãreºte
sã murim, sã murim ºi sã murim. Doar cu moartea survine pe Horus (se pronunþã Aurus) prin moartea totalã a noastrã
noul. Adevãraþii Defuncþi Iniþiaþi sunt cei care au ucis Eul, înºine; este relaþionat cu Soarele care Rãsare. Trebuie sã ne
au luat în stãpânire cele Douã Pãmânturi; ºi pot intra în punem în contact cu Soarele Spiritual. Avem nevoie sã-l for-
Amenti sau aici dupã voinþã. De aceea se spune cã s-a fãcut tificãm pe Horus, avem dreptul de a cere sã ne fortifice cei
Rege ºi Sacerdot al Pãmântului dupã Ordinul lui Melchisedec. Trei Creieri:
Este clar cã dacã se lasã sã cadã, pierde sceptrul de comandã INTELECTUAL – EMOÞIONAL – MOTOR
ºi este azvârlit din turn în jos. Trebuie sã avem cei Trei Creieri puternici pentru bãtãlie.
206 SAMAEL AUN WEOR

SINTEZÃ: capitolul 39

Când Lumina Astralã se coaguleazã într-o floare, noi ne


ARCANUL Nr.17
îndrãgostim de floare. Dacã Lumina Astralã se acumu-
leazã într-o femeie, ne îndrãgostim de femeie.
Cel ce trãieºte fermecat de diverse femei, nu-i altceva
decât o slabã pãsãricã trãsnitã de seducãtorii ochi ai ten- Steaua cu Opt Vârfuri a acestui Arcan o reprezintã
tatoarei, de Lumina Astralã. pe Venus, Luceafãrul de Searã. În acest Arcan gãsim
Vrãjitorii Luminii Astrale sunt Periculoºi. reprezentatã munca cu Aurul ºi cu Argintul, cu Soa-
„Nenorocit Samsonul Kabalei care se lasã dominat de rele ºi cu Luna. Vechii Alchimiºti spuneau cã „trebuia sã se
Dalila; Hercule al ºtiinþei care schimbã sceptrul sãu de transforme Luna în Soare”; acest lucru trebuie sã ºtim sã-l
putere cu fusul Omfalei, va simþi foarte curând rãzbunã - înþelegem, cu aceasta doreau sã spunã „a abandona Calea
rile Deianirei ºi nu-i va mai rãmâne decât rugul de pe Lunarã ºi a veni pe Calea Solarã”.
Muntele Eta, pentru a scãpa de torturile devoratoare ale Toþi oamenii sunt „Lunari”, Luna îi duce ºi Luna îi
tunicii lui Nessus.” aduce. Sã analizãm acest detaliu; primii ºapte ani de viaþã
din copilãrie sunt Lunari, Luna îi aduce. Al doilea septenar,
de la 7 la 14 ani este Mercurian, copilul se miºcã dintr-o parte
în alta, merge la ºcoalã, are nevoie sã se miºte.
Al treilea septenar este de la 14 ani la 21 de ani, este
Venusian, simte imboldul ºi umblã dupã aventuri, la 14 ani
este evident cã intrã în acþiune glandele sexuale ºi influenþa
lor se manifestã în fiinþa umanã.
De la 21 la 42 de ani existã 3 septenare (al 4-lea, al 5-lea
ºi al 6-lea) sau 3 etape Solare, este lupta pentru a ne cuceri
locul în viaþã. În aceastã epocã (21-42) persoana se manifestã
aºa cum este.
Al ºaptelea septenar este de la 42 la 49 de ani, este Mar-
þian, existã lupte, este epoca decisivã pentru fiecare.
Al optulea septenar este de la 49 la 56 de ani, este in-
fluenþa lui Jupiter în fiinþa umanã, în aceastã epocã, celor
care au o bunã Karmã le merge bine din punct de vedere
economic, celor care nu au, le merge rãu.
În al nouãlea septenar, de la 56 la 63 de ani, începe bã-
trânul Saturn, începe bãtrâneþea la Fiinþa Umanã, este o
epocã Saturnianã guvernatã de Bãtrânul Cerurilor, persoana
se poate lãuda cu tot ceea ce a trãit.
208 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 209

Dupã 63 de ani intrãm în Bãtrâneþe, vine din nou influ- douã luni s-a separat de el fãrã sã fi avut relaþii sexuale, a
enþa Lunarã. Luna îl aduce ºi ea îl duce. cãlãtorit prin India ºi a fost în Shangri-La. Misiunea sa a fost
Dacã se examineazã viaþa fiinþei umane, totul este guver- grandioasã, a scris „Doctrina Secretã”, în Tomul VI încheie
nat de cãtre Lunã ºi când se intrã în Lumile Interne se intrã pe invitându-i pe cei ce citesc la Alchimie, fãrã ea nu se ajunge
poarta Lunii. Important este sã se transforme Luna în Soare ºi la Auto-Realizare. S-a cãsãtorit deja bãtrânã fiind, cu
pentru aceasta trebuie sã se lucreze cu Aurul ºi cu Argintul. colonelul Olscott, nu din pasiune, rãspunsul se aflã în Lumile
Fãrã Alchimie nu s-ar putea înþelege acest Arcan; lucrul cel Interne ºi a fabricat Corpurile Solare.
mai important este Transmutarea Plumbului în Aur, aceasta Doamna Blavatsky este o Doamnã Adept, care a realizat
este munca ce trebuie sã se realizeze în Forja Ciclopilor. o Mare Operã, totuºi, nu a ajuns la Iniþierea Venusianã pen-
Partea fundamentalã a acestui Arcan 17 se aflã în Iniþie- tru cã trebuia sã Aibã Corp de bãrbat. Cristosul s-a încarnat
rea Venusianã, este partea cea mai mãreaþã a acestui Arcan doar în corp de bãrbat1. De aceea ea se pregãteºte pentru a
ºi este reprezentatã de Steaua cu Opt Vârfuri a lui Venus; lua corp de bãrbat, deoarece se va naºte în S.U.A. I s-a dat
dacã observãm cu atenþie simbolul lui Venus, întâlnim: curaj pentru a nu se înfricoºa, cãci a renunþa la Marea Nirvana
ºi a trebui sã te întorci în aceastã lume nu este deloc plãcut.

T
CERCUL, SPIRITUL Pentru a obþine Iniþierea Venusianã este nevoie de Sex,
aºadar existã ªapte ªerpi de Foc ce corespund celor ªapte
CRUCEA, SEXUL SUB Corpuri: Fizic, Eteric, Astral, Mental, Cauzal, Buddhic ºi In-
CONTROLUL SPIRITULUI timul sau Atmic; fiecãruia îi corespunde un ªarpe, în total
sunt 7 ªerpi, douã grupuri de câte trei cu încoronarea subli-
Semnul inversat reprezintã faptul cã Spiritul este dominat mã ce ne uneºte cu Tatãl, cu Legea.
de Sex: este ceea ce se întâmplã pe Pãmânt, faptul cã Sexul Cel ce vrea sã ajungã la Iniþierea Venusianã trebuie sã
a dominat Spiritul. T ridice cei ªapte ªerpi de Luminã. Ridicã mai întâi cel al Cor-
pului Fizic pentru a primi Prima Iniþiere Venusianã, apoi cel
al Corpului Vital ce corespunde celei de-a Doua Iniþieri Ve-
nusiene ºi aºa mai departe.
Venus, Steaua Aurorei, este foarte extraordinarã în Încarnarea Cristosului începe cu Iniþierea Venusianã ºi
aspectul ei pozitiv, este minunatã, este Iniþierea Venusianã, se trãieºte în douã moduri; mai întâi în formã simbolicã ºi
dar în partea sa negativã întâlnim aspectul Luciferic. apoi se dezvoltã tot ceea ce s-a dat în Iniþieri, se trãieºte,
Ora idealã pentru a Ieºi în Astral este cea a Aurorei, Ora aceasta este cruda realitate, se practicã ceea ce se predicã,
lui Venus, dar dacã persoana nu se aflã la un nivel foarte pur este o muncã anevoioasã.
o trag Curenþii Luciferici. Sã ne amintim cã Venus-Lucifer Cristos este Maestrul Maeºtrilor. Este o greºealã a oame-
are douã aspecte, aºa cum existã Focul Sacru care urcã nilor sã creadã cã Iisus este unicul Cristos; Hermes, Quetzal-
(Kundalini), existã Focul care coboarã (Kundartiguador). coatl, Fu-Ji, Krishna etc. au încarnat ºi ei Cristosul. Acesta,
Toatã munca cu Alchimia este sã obþii Iniþierea Venusianã, 1. Ulterior Maestrul Samael rectificã spunând cã, întâlnind într-un
realmente aceasta este foarte dificil. Avem cazul Doamnei Templu din Bohemia femei Cristificate ºi-a dat seama cã atât femeile
Blavatsky, care s-a cãsãtorit cu Contele Blavatsky, dupã cât ºi bãrbaþii pot încarna Cristosul.
210 SAMAEL AUN WEOR

Încarnat trebuie sã facã ceea ce predicã, ºi o practicã, fiind capitolul 40


Dumnezeu se face Om, trebuie sã lupte împotriva propriilor
sale pasiuni, împotriva a Tot; aurul se probeazã în foc ºi în-
ARCANUL Nr.18
totdeauna iese triumfãtor. Se Încarneazã, se face Om întot-
deauna când este nevoie. ªi o face cu scopul de a schimba
lumea. Este Fiinþa Fiinþei noastre, în El toþi suntem Unul; El,
El, El, El se cufundã în Tatãl ºi acesta la rândul sãu în El. Arcanul 18 însumat cabalistic este 1 + 8 = 9, a Noua
Cel ce încarneazã Cristosul trece proba ºi merge mult Sferã, Sexul. Tradiþiile esoterice afirmã cã Pãmântul
dincolo de Nirvana, în Lumile de Super-Fericire ºi Bucurie. are 9 straturi sau regiuni subterane, este clar cã în
Pe aceastã Cale intrã doar cei curajoºi. Dacã nu ºtim sã al Nouãlea Strat se aflã ceea ce putem numi Nucleu Planetar,
ne încleºtãm cu forþã de Tatãl nostru ºi de Mama noastrã cu care este de o densitate extraordinarã. Spun cabaliºtii cã în
sufletul, viaþa ºi inima, nu izbutim, Eºuãm. centrul Pãmântului se aflã semnul Infinitului; este evident cã
Trebuie sã ne agãþãm de Tatãl nostru ºi de Mama noas- în interiorul inimii Pãmântului circulã Energiile sale Vitale.
trã, „dezvoltând iubirea”. Cum se va prinde cineva de pãrin- Din acest motiv cabaliºtii afirmã cã în centrul Pãmântu-
þii sãi dacã persoana nu are iubire? lui se gãseºte Creierul, Inima ºi Sexul Geniului Pãmântului,
În aceastã lume în prezent nu existã ºcoalã Rozacrucianã, adicã Geniul Planetar. Dupã acest model sunt construite
unica ºi adevãrata se aflã în Lumile Interne; În Mãnãstirea toate organizãrile creaturilor, adicã înãuntrul nostru înºine.
Rozacrucianã am fost supus la o probã, cea a Rãbdãrii, în Lupta este teribilã, creier contra sex, sex contra creier,
mod intenþionat i se dã cuiva proba Rãbdãrii. ºi ceea ce este mai rãu, Inimã contra Inimã.
Pentagrama cu vârful în sus este Omul; dacã Sexul câº-
tigã bãtãlia, atunci Pentagrama se Inverseazã cu vârful în
SINTEZÃ: jos, producând cãderea din Turnul Trãsnit al Arcanului 16.
În Sex se aflã cea mai mare forþã care-l poate elibera sau
Þelul cel mai mãreþ este a ajunge la Iniþierea Venusianã; înrobi pe om. Coborârea în a Noua Sferã, a fost din vremurile
acesta este Arcanul Nr.1; Încarnarea Cristosului. strãvechi proba maximã pentru suprema demnitate a Hiero-
Cristosul nu are Individualitate nici Personalitate, nici fantului. Toate tratatele vorbesc despre coborârea lui Enea
Eu, este Adevãratul Instructor, Supremul „Mare Maestru”, în a Noua Sferã, în Tartarul grec (Cartea VI). Sibila din Cumas
Maestrul Maeºtrilor. îl avertizase ce semnificã coborârea în Avern: „Descendenþi
Mielul lui Dumnezeu este Cristos, el spalã pãcatele lumii, din sângele Zeilor, troianule, fiu al lui Anchises, uºoarã este
dar pentru aceasta trebuie sã Muncim. coborârea în Avern; zi ºi noapte stã deschisã poarta negrei
El este Adevãratul Instructor al lumii. Dite; dar a te înapoia ºi a te reîntoarce la boarea pãmântului,
În Egipt Cristosul era Osiris, cine îl încarna era un nou aceasta este greu. Aceasta este dificil; puþini, ºi din seminþia
Osirificat ºi trebuia sã se sacrifice pentru întreaga umanitate. Zeilor, cãrora Jupiter le-a fost propice sau pe care o arzãtoare
Trebuie sã ºtim sã fim rãbdãtori. virtute i-a înãlþat la aºtri, au putut s-o reuºeascã”.
Trebuie sã ºtim sã fim senini. Cabaliºtii vorbesc de Adam Protoplastos, care prin inter-
mediul Transmutãrii Energiilor Creatoare se converteºte în
212 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 213

ceva distinct, diferit. Tradiþiile cabalistice ne relateazã cã în ziua nunþii ea apare „Chealã” ºi în mod inconºtient îºi
Adam avea douã soþii, Lilith ºi Nahemah; se spune cã prima acoperã prea mult capul.
este mama avorturilor, a homosexualismului, a degenerãrii „Fãrã Transmutare nimeni nu se poate Auto-Realiza”.
sexuale, iar a doua este mama adulterilor, a fornicatorilor etc. A Noua Sferã se repetã de douã ori în Arcanul 18, acest
Lilith ºi Nahemah sunt cele douã aspecte ale infrasexua- lucru dã mult de gândit, primul nouã este pozitiv, iar al doi-
litãþii, aceste douã femei corespund cu douã Sfere Infradi- lea nouã este negativ, atunci Arcanul 18 manifestã aspectul
mensionale, minerale, scufundate, din însuºi interiorul pla- fatal sau negativ al celei de a Noua Sfere. Respectivul aspect
netei Pãmânt. se aflã în Sferele lui Lilith ºi Nahemah.
În orice caz Tartarul grecesc, Avernul, sunt simboluri Este evident cã Lumile Infernale sunt infrasexuale, este
ale Regnului Mineral scufundat. Existã viaþã peste tot, în vãdit cã infrasexualitatea domneºte suveranã asupra uma-
Elementul Aer trãim noi ºi respectivul element este invizibil nitãþii; se împart unii în Sfera lui Lilith ºi alþii în cea a lui
pentru noi, aºa cum nici peºtii nu vãd apa; pot sã vã asigur Nahemah.
cã în piatrã existã viaþã, existã fiinþe vii ºi respectivul ele- Când cineva încearcã sã lucreze în a Noua Sferã, imediat
ment este invizibil pentru ele, nu sunt fiinþe din carne ºi oase, este atacat de Demonii Roºii, aceºtia lucreazã pentru a ne
sunt subtile, elemente pierdute, degenerate, ce se aflã pe devia de la calea Tãiºului de Cuþit. Este clar cã în Magisteriul
calea involuþiei. Focului existã multe pericole, în interior ºi în exterior.
Enea l-a întâlnit pe Tatãl sãu, pe Frumoasa Elena. Dante Când ªarpele Ignic sau Kundalini urcã prin Coloana Ver-
în a sa „Divina Comedie”, a întâlnit o mulþime de fiinþe; cele tebralã, înaintarea este lentã, se realizeazã din vertebrã în
9 Cercuri ale lui Dante au legãturã cu cele Nouã Sfere din vertebrã, foarte lent. Fiecare vertebrã reprezintã anumite
Elementul Mineral Scufundat. Virtuþi, corespunde unui Grad esoteric. Niciodatã nu se ob-
Devine necesar sã coborâm în propriile noastre Infernuri þine avansarea la o anumitã vertebrã fãrã sã fi îndeplinit
Atomice pentru a lucra cu Focul ºi Apa, origine a lumilor, condiþiile de Sfinþenie cerute pentru vertebra la care se as-
bestiilor ºi oamenilor. În toate ºcolile Pseudo-Ocultiste se pirã. Cele „33” de Vertebre corespund celor „33” de Grade
vorbeºte despre a sui, a urca la Lumile Superioare, dar nimeni ale Magiei Oculte, cele 33 de Grade ale Maestrului Mason,
nu se gândeºte la a coborî, ºi grav este cã fiecãrei exaltãri îi celor 33 de ani ai lui Iisus ºi fiecãrei vertebre îi corespund
corespunde o umilire. probe iar ascensiunea se realizeazã „în acord cu meritele
În Sfera Scufundatã a lui Lilith le întâlnim pe cele cãrora inimii”. Cei ce cred cã Kundalini, o datã trezit, urcã în mod
le place sã avorteze ºi oamenii care folosesc anticoncepþionale, instantaneu la cap, pentru a ne lãsa deplin iluminaþi, sunt
care nu doresc sã aibã copii ºi rezultatul este evident. În Sfe- oameni realmente ignoranþi.
ra lui Nahemah îi întâlnim pe cei care se fascineazã de Sex, Focul Sacru are ªapte Grade de Putere; trebuie sã le
bãrbaþi teribil de fornicatori, femei dedicate adulterului, or- dezvoltãm pentru a ne putea Auto-Realiza.
goliului, vanitãþii, care divorþeazã ºi se cãsãtoresc din nou. În aceastã prezentã reîncarnare, pe când luptam cu al
Tradiþii cabalistice spun cã atunci când un bãrbat îºi aban- Patrulea Grad de Putere a Focului ºi încã nu dizolvasem
doneazã soþia pentru a se cãsãtori cu alta, rãmâne marcat pe Egoul, am vãzut pe ecranul unui cinematograf un cuplu ero-
frunte, cu un Foc Luciferic. Afirmã cabaliºtii cã atunci când tic, iar noaptea, în lumea Minþii am fost supus la o probã, în
o femeie se cãsãtoreºte cu un bãrbat care nu-i corespunde, care perechea de pe ecran fãcea aceeaºi scenã, respectiva
214 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 215

scenã era reprodusã de Mintea mea, pãrea cã are viaþã, se SINTEZÃ:


miºca, am ieºit din probã. Când am pãrãsit Lumea Minþii ºi
am trecut în Astral mi s-a reproºat cu duritate ºi am fost Cel ce îl învinge pe Satan în Sex, îl învinge în toate as -
avertizat cã dacã mã voi întoarce în acele locuri (în cinema- pectele.
tografe) voi pierde Spada, cã ar fi mai bine sã studiez vieþile A-l scoate pe Câinele Cerber semnificã a elibera Energia
mele trecute, în Registrele Akashice. Sexualã, a o utiliza în mod transcendent.
Atmosfera din cinematografe este tenebroasã, existã Ochii sunt ferestrele Sufletului. Bãrbatul care se lasã
milioane de larve create de mintea celor prezenþi, iar apoi prins de ochii tuturor femeilor, va trebui sã se resem-
noaptea vin poluþiile nocturne. Acesta este Arcanul 18, sunt neze sã trãiascã în Abis.
Tenebrele. Existã femei care fac vrãji bãrbaþilor. Aceste victime tre -
În Divina Comedie se vorbeºte de câinele Cerber care buie sã se apere neîncetat cu Conjurãrile celor Patru ºi
este Sexul pe care trebuie sã-l scoatem din Tartar la celor ªapte.
„Soare”. Aceasta este Ascensiunea Forþelor Sexuale în noi, Noi putem sã ne apãrãm de vrãjitorie invocându-l pe In -
pe care trebuie sã le facem sã urce ºi sã eliminãm Eul. tercesorul nostru Elemental. Îl chemãm din toatã inima
Aceasta este fundamental pentru Auto-Realizarea Intimã a când ne culcãm.
Fiinþei. Este lupta dintre Luminã ºi Tenebre în Arcanul 18.
Aceastã luptã teribilã se afirmã, în cele 3 ªcoli Tantrice
care se dedicã Sexului.
1. Tantrism Alb: Conexiunea Lingam-Yoni fãrã ejacula-
rea Ens Seminis-ului. Ne duce la ascensiunea lui Kundalini
ºi la Auto-Realizare.
2. Tantrism Negru: Existã ejaculare a Ens Seminis-ului în
timpul Maithunei pentru a dezvolta Organul Kundartiguador.
3. Tantrism Gri: A lucra uneori cu ejaculare ºi alteori fãrã,
a lucra doar pentru a se bucura de plãcerea sexualã, dar cu
pericolul iminent de a cãdea în Tantrismul Negru.
Aºa încât ajungând la Arcanul 18 ne aflãm în faþa dile-
mei de a Fi sau a nu Fi.
Nimeni nu se auto-realizeazã fãrã practica Maithunei.
Trebuie sã se trezeascã Conºtiinþa pentru cã fãrã ea se aban-
doneazã drumul, cãci nu existã seriozitate.
Pe vremuri secretul Arcanului A.Z.F. nu îi era dat nici
unui om care nu-ºi trezise Conºtiinþa, pentru ca sã nu aban-
doneze drumul.
capitolul 41
ARCANUL Nr.19

Acesta este Arcanul Alianþei sau al Victoriei. În lec-


þiile trecute am vorbit deja despre Sarea din Alchimi-
e care este Corpul Fizic, Mercurul care este Ens
Seminis-ul înãuntrul cãruia se aflã Ens Virtutis ºi Sulful care
este Focul, Fohat-ul, Kundalini; Mercurul trebuie sã se trans-
forme în Sulf, Focul Serpentin ce rezultã din Transmutaþie,
acestea 3 sunt instrumentele pasive din Opera Magna.
Trebuie sã cãutãm Principiul Pozitiv, Magnes-ul Interior
al lui Paracelsus, Principiul Magic. Când cele 3 elemente Sare,
Mercur ºi Sulf sunt nelucrate, sunt elemente negative; dar
lucrând în Opera Magna devin pozitive, acesta este Princi-
piul Magic sau Magnes Interior.
Arcanul 19 este evident cã stabileºte o Mare Alianþã în-
tre bãrbat ºi femeie, o Alianþã pentru a realiza Marea Operã.
Aceastã Mare Alianþã are multe aspecte. Evanghelia
vorbeºte despre necesitatea Hainei de Nuntã. Sã ne amintim
de nunta în care cineva nu purta haine de nuntã ºi l-au legat
iar Domnul a poruncit sã fie aruncat în întunericul unde se
aude doar scrâºnirea dinþilor (Matei 22:1-14).
Aceastã hainã faimoasã este Sahú-ul Egiptean sau To Soma
Heliakon în latinã, adicã Corpul de Aur al Omului Solar, Haina
de Nuntã pentru a asista la Ospãþul Mielului Pascal. Aºadar, este
necesar sã se înþeleagã cã pentru a avea acest Corp se necesitã
Marea Alianþã, munca în a Noua Sferã între Bãrbat ºi Femeie.
Aºa cum aici jos existã o Mare Alianþã, pentru a atinge
Iluminarea se necesitã o altã Mare Alianþã, acolo sus.
Trebuie sã fuzioneze cele douã Suflete: Sufletul Uman
Masculin cu Sufletul Spiritual Feminin. Aceasta nu se obþine
fãrã sã se fi eliminat Eul, ºi fãrã sã se fi eliminat Corpul de
Dorinþe. Cele douã Suflete trebuie sã fie unul.
218 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 219

Spirit Divin, Atman. Cele 12 Legi ale Sistemului Solar (DEUTEROCOSMOS).


Cele 6 Legi ale Galaxiei (MACROCOSMOS).
Cele 3 Legi ale Firmamentului (AYOCOSMOS).
Unica Lege a Absolutului Solar (PROTOCOSMOS).
ªi intrãm în Absolut.
Suflet Uman, Manas. Suflet Spiritual, Buddhi. Ajungerea în Absolut este presãratã cu renunþãri ºi
moarte. Trebuie sã se renunþe la Omnipotenþã ºi chiar la
Aceasta este Marea Alianþã între Cavalerul ºi Dama Omniscienþã pentru a intra în Absolut.
Medievali; aceasta o întâlnim în cãrþile de Cavalerie, „Ro-
mancero”, Baladele, Contele Roldan, Menestrelii Trubaduri.
Cavalerul care se luptã pentru Dama sa este Sufletul SINTEZÃ:
Uman, Dama este Sufletul Spiritual. Cavalerul trebuie sã se
lupte pentru Dama lui altfel rãmâne fãrã ea. Piatra Filosofalã este Sãmânþa.
Pentru a ajunge la iluminarea totalã, Cavalerul trebuie Cel ce practicã Magia Sexualã în fiecare zi, lucreazã cu
sã se integreze în mod complet cu Dama sa ºi sã lupte pen- Piatra Filosofalã.
tru ea în orice clipã pânã la dezvoltarea Lotusului cu 1000 Tot ceea se necesitã pentru a lucra cu Piatra Filosofalã
de Petale. este a avea o bunã femeie.
În Marea Cãsãtorie sau Nuntã Alchimicã a lui Manas-
Buddhi, Buddhi dã Iluminarea, fãrã ea Chakra Sahasrara cu
1000 de petale nu poate avea o dezvoltare completã.
O datã cu cãsãtoria se produce o scânteiere ºi vine ilu-
minarea, acesta este rezultatul Marii Alianþe. Aceastã scân-
teiere divinã asupra Glandei Pineale, dã Intuiþia Iluminatã,
împreunã cu Poliviziunea. Este triumful desãvârºit.
Intuiþia Iluminatã este mai bunã decât Clarviziunea.
Soarele Spiritual este cel care conteazã. Soarele de la Miazã-
noapte ne ghideazã ºi ne orienteazã. „Trebuie sã aºteptãm
totul de la Apus, nu aºtepta nimic de la Rãsãrit.” Soarele
Sirius este Soarele Central, punct gravitaþional al Cãii Lactee.
Scopul studiilor noastre este a intra în Absolut. Pentru
aceasta trebuie sã ne eliberãm de toate Legile celor ªapte
Cosmosuri care ne guverneazã.
Cu Alianþa ne eliberãm de:
Cele 96 de Legi ale Abisului (TRITOCOSMOS).
Cele 48 de Legi ale Omului (MICROCOSMOS).
Cele 24 de Legi ale Pãmântului (MESOCOSMOS).
capitolul 42
ARCANUL Nr.20

Hieroglifa acestui Arcan este Învierea Morþilor. Este


necesar sã ne concentrãm bine asupra acestei teme
a Învierii pentru cã are multe faze, multe aspecte.
Înainte de toate pentru ca sã existe Înviere este necesar sã
existe Moarte, fãrã de ea nu existã Înviere, este necesar sã
înþelegem cã din Moarte iese Viaþa, „Moartea este coroana
tuturor”. „Cãrarea Vieþii este formatã din urmele copitelor
Calului Morþii.”
Tot ceea ce existã în viaþã este supus morþii, în toate
existã ceva de Mortalitate ºi ceva de Imortalitate. Doresc sã
vã spun cã aceastã chestiune a Mortalitãþii ºi Imortalitãþii
este foarte relativã, pânã ºi Dumnezeu însuºi care este Ne-
muritor, totuºi, pe termen lung este Muritor.
Este necesar sã analizãm ce este ceea ce se înþelege prin
Dumnezeu; Dumnezeu este „Armata Vocii”, este „Marele
Cuvânt”; în mod cert Sfântul Ioan a spus: „La început era
Cuvântul, ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era
Dumnezeu”.
Dumnezeu este Vocea Elohimilor, Corul Maeºtrilor ce
iniþiazã Mahamvantara (Ziua Cosmicã), aceasta este
Dumnezeu. Când vine noaptea Pralayei (Noaptea Cosmicã),
înceteazã sã mai existe pentru Univers. Mor pentru Univers
ºi se nasc pentru Absolut. De aceea se poate spune cã ºi
Dumnezeu Moare. Dupã Noaptea Cosmicã, în Noua Aurorã a
Zilei Cosmice, se ivesc din nou din Absolut.
Sã ne concentrãm acum la constituirea Omului; pentru
a fi Om în sensul cel mai complet al cuvântului este necesar
sã se aibã sau sã se posede Corpurile Solare. Am vorbit deja
suficient despre Sahú-ul egiptean, care este însãºi Haina de
Nuntã din parabolã, a aceluia care s-a aºezat la masa Domnului
222 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 223

fãrã Hainã de Nuntã ºi pe care Maestrul a poruncit sã-l Noi aducem din trecut acea Multiplicitate de Euri, în in-
arunce în întuneric. Aºa cã nici noi, fãrã Hainã de Nuntã sau teriorul fiinþei umane, nu existã adevãratã individualitate,
Corpuri Solare nu vom intra în Împãrãþia Cerurilor. Este iar acele Euri personificã: Lenea, Lãcomia, Desfrâul, Mânia
logic cã cel ce nu posedã Corpurile Solare este îmbrãcat cu etc.; acel Ego ce este îmbrãcat cu Corpurile Lunare este Ada-
Corpurile Lunare, care sunt reci, spectrale, diabolice, tene- mul Lunar, cel de Pãcat, avem nevoie ca în interiorul nostru
broase. sã se nascã Adamul Solar.
Un om îmbrãcat cu Corpuri Lunare, nu este Om, este un Cel de Douã Ori Nãscut se gãseºte în faþa a douã dru-
Animal Intelectual, care este un animal superior; greºeala muri, cel din Dreapta ºi cel din Stânga. Cel ce se decide sã
omenirii este sã creadã cã deja sunt Oameni, dar nu sunt. Sã dizolve Egoul alege drumul din dreapta pentru a se converti
ne amintim de povestea lui Diogene ºi felinarul sãu, care într-o Fiinþã Inefabilã, cei care nu se hotãrãsc sã dizolve
cãuta un Om ºi nu l-a gãsit. Doar un Kout Humi, Maestru Egoul, aleg drumul din stânga ºi se preschimbã în fiinþe dia-
Moria, Saint-Germain etc. sunt Oameni; aici ceea ce abundã bolice (un Hanasmussen este un avort al Mamei Cosmice);
sunt Animalele Intelectuale. dar aceasta nu este totul, trebuie sã se distrugã sãmânþa Eu-
Primul lucru ce trebuie fabricat în Forja Ciclopilor este rilor, sã se îmbãieze în apele Lethe-ului, pentru a uita toate
adevãratul Corp Astral, devenind imortali în Lumea celor 24 rãutãþile Egoului, apoi în apele Eunoe-ului, pentru a întãri
de Legi. În continuare avem nevoie sã fabricãm Mentalul So- Virtuþile ºi a fi confirmat în Luminã.
lar guvernat de cele 12 Legi, cel care îl fabricã este nemuri- Pânã aici întreaga muncã corespunde planetei Pãmânt,
tor în Lumea celor 12 Legi. Apoi trebuie fabricat Corpul aici s-a ajuns la Inocenþã; dar rãmân cojile Corpurilor Lunare
Voinþei Conºtiente ºi se devine imortal în Lumea celor 6 ºi acestea trebuie distruse în Infernurile Lunare. Trebuie
Legi. distrus Demonul Apopi sau „Corpul de Dorinþe” ce pãstreazã
Cel care-ºi fabricã Corpurile Solare, are nevoie sã treacã Dorinþa Sexualã ºi de orice fel. Acest Apopi este un Demon
prin diferite morþi. Avem nevoie sã se nascã în noi Adamul teribil de pervers, ºi se distruge în Infernurile Lunare, îna-
Solar, Abel din Biblie. Pentru a deveni imortal este nevoie sã inte de a urca la Cerul Lunar.
se posede Corpurile Solare. Mai târziu, se continuã munca în planeta Mercur, unde
Dacã dorim sã ne emancipãm sau sã intrãm pe Cãrarea trebuie distrusã „Mintea Animalicã” sau Demonul Hai, care
Tãiºului de Cuþit, Calea Revoluþiei Conºtiinþei, trebuie sã co- este Mintea Animalicã Diabolicã, asemenea vehicul nu este
borâm în a Noua Sferã a Naturii, nu are nimic de a face cu altceva decât un Demon ºi trebuie sã mergem sã-l distru-
cele de mai sus. A coborî în a Noua Sferã înseamnã a intra gem în Infernurile Atomice ale lui Mercur.
în revoluþie, sã ne revoluþionãm împotriva Cosmosului, îm- Moartea Demonului Apopi, teribilul monstru al poftelor
potriva Naturii, împotriva a toate ºi în acest fel fabricãm semnificã teribile supra-eforturi, supra-munci, doar astfel se
Corpurile Solare ºi încarnãm Fiinþa Realã, convertindu-ne reuºeºte sã se distrugã Demonul Apopi ºi Demonul Hai.
într-un de Douã Ori Nãscut. Adamul de Pãcat trebuie sã moarã, este necesar ca tot
„În adevãr, în adevãr vã spun, cã dacã nu vã naºteþi din ceea ce avem pãmântesc, animalic, sã moarã, pentru a învia
nou nu puteþi intra în Împãrãþia Cerurilor”. Adamul Celest în inima lui Osiris. Cine a fabricat Corpurile Solare nu mai
este înveºmântat cu Corpurile Solare, trebuie sã treacã prin are nevoie sã se încarce cu acest balast de dorinþe ºi pofte,
diferite morþi, sã ucidã Eul. trebuie sã le ucidem prin teribile purificãri.
224 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 225

Osiris semnificã dincolo de profunzimi, dincolo de Do- Este evident cã Sufletul meu a scãpat din corp; este in-
rinþe ºi de Minte. Când ne întoarcem la Tatãl Osiris, la Mama discutabil cã acel tip foarte special de mumificare nu a fost
Isis ºi la Intimul Horus, triada devine completã, perfectã, de- un obstacol pentru a continua ciclul meu de reîncarnãri.
vine Auto-Realizatã. Aceasta este Învierea Morþilor, aºadar Dupã moartea mea, Sufletul meu se va putea reîncorpo-
aici avem Moarte ºi Înviere. ra definitiv în acea mumie dacã Tum (Tatãl) aºa o doreºte.
Eu am fost Reîncarnat pe pãmântul sacru al Faraonilor Atunci respectivul corp va ieºi definitiv din starea cata-
în timpul dinastiei Faraonului Kefren. Am cunoscut în pro- lepticã iar Sufletul meu înveºmântat cu acel trup va putea
funzime Anticele Mistere ale Egiptului Secret ºi cu adevãrat trãi ca orice persoanã, cãlãtorind din þarã în þarã. Va mânca,
vã spun cã niciodatã nu am putut sã le uit. va bea, va trãi din nou sub lumina Soarelui etc. etc. Amintita
Existã douã tipuri de mumii, unul dintre ele corespunde mumie va fi scoasã în mod definitiv din mormânt prin inter-
morþilor al cãror cadavru a fost supus la procesele de mumifi- mediul celei de-a Patra Dimensiuni.
care ºi celãlalt tip corespunde morþilor în stare de „Catalepsie”. Înþelepciunea Aztecã ºi Egipteanã a fost Atlantã ºi la
Exista un secret foarte special referitor la mumificare, rândul sãu Lemurianã. Lemurienii ºi Atlanþii erau giganþi, au
trebuiau sã îi scoatã creierul, viscerele ºi inima ºi acestea se construit marile piramide din Egipt ºi San Juan de Teotihua-
pãstrau în vase sacre iar în locul unde rãmânea golul inimii can.
îi puneau simbolul Vacii Sacre de Aur ºi Atributele lui
Hathor. Corpurile se conservau datoritã faptului cã egiptenii
menþineau Corpul Eteric. Utilizau bandaje foarte savante SINTEZÃ:
deasupra Chakrelor, în palmele mâinilor, în curbura picioa-
relor. Mierea de albine ajutã la conservarea mumiei; iar pe Aurul Potabil este însuºi Focul lui Kundalini. Medicina
aceasta se puneau Genii Elementale pentru a avea grijã de Universalã se aflã în Aurul Potabil.
mumie ºi chiar acelea erau puse sub protecþia Geniului Pã- Noi trebuie sã terminãm cu orice fel de slãbiciuni umane.
mântului, Keb. ªerpii Abisului încearcã sã îi fure discipolului Aurul Po-
Chiar dacã cuvintele mele pot pãrea enigmatice ºi ciu- tabil.
date cu adevãrat vã spun, cã Corpul meu Fizic nu a murit ºi Discipolul care se lasã sã cadã trebuie apoi sã lupte foar-
totuºi s-a dus în mormânt. Existã alt tip de mumii, cel al te mult pentru a recupera ceea ce a pierdut.
catalepsiei. Cazul meu nu a fost desigur o excepþie; mulþi alþi
Hierofanþi au intrat în mormânt în stare catalepticã.
Faptul cã acest tip foarte special de mumii continuã vii
ºi fãrã nici un aliment, dar cu toate facultãþile lor naturale în
suspensie, este ceva ce nu trebuie nicidecum sã ne surprindã.
Amintiþi-vã cã broaºtele pe durata iernii, îngropate în noroi,
zac cadaverice fãrã nici un aliment, dar primãvara se întorc
la viaþã. Aþi auzit vorbindu-se de hibernare?
Catalepsia egipteanã merge mult mai departe; în plus,
este combinatã în mod înþelept cu Magia ºi Chimia Ocultã.
capitolul 43
ARCANUL Nr.21

Acest Arcan este Nebunul Tarotului sau „Transmu-


taþia”. A fost confundat cu Arcanul 22 care este „Co-
roana Vieþii”.
Arcanul Nr.21 poate fi reprezentat cu steaua pentagonalã in-
versatã ce reprezintã Magia Neagrã.
Se afirmã în mod emfatic în ºcolile esoterice cã deþinem
un Corp Astral Luminos. Acest lucru este foarte discutabil
deoarece Corpul Astral trebuie fabricat în a Noua Sferã, prin
intermediul transmutaþiilor H-Si-12.
Ceea ce posedã oamenii obiºnuiþi este Corpul de Dorinþe
care este confundat cu Corpul Astral, este o gravã eroare, o
greºealã foarte mare, deoarece Corpul de Dorinþe nu este
Corpul Astral.
În Misterele Egiptene acest corp este cunoscut ca Apopi,
acesta este Demonul Dorinþei. Un astfel de demon este înspãi-
mântãtor de malign, ºi gândind cã toatã lumea îl are, toatã
lumea e malignã; pentru a nu mai fi, doar prin eforturile ºi
supra-eforturile acestei cãi, vom înceta sã fim Demoni.
Domnul Leadbeater descrie Corpul Mental ca fiind un
corp galben minunat, cu o Aurã strãlucitoare; toþi menþio-
neazã Corpul Mental spunând cã este sublim, dar când se
studiazã se descoperã cã nu este autenticul Corp Mental; cel
autentic trebuie fabricat cu transmutaþiile H-Si-12, este un
corp preþios ce nu vine de la Adam.
Aºadar Corpul Mental pe care îl au oamenii este alt De-
mon care în Misterele Egiptene este cunoscut ca Demonul
Hai, care este teribil de pervers ºi care în acord cu Misterele
Egiptene trebuie sã fie mort ºi decapitat în Sfera lui Mercur.
În Teosofie ni se vorbeºte de Corpul Cauzal, iar omul nu
are Corpul Cauzal ci Demonul Relei Voinþe, denumit Nebt în
Misterele Egiptene.
228 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 229

Demonul Dorinþei, Demonul Minþii ºi Demonul Relei Dacã femeia nu este de acord cu Maithuna, sã nu lucreze,
Voinþe sunt cele Trei Furii de care ne vorbeºte Mitologia Cla- sã o facã bãrbatul în tãcere ºi viceversa; dacã bãrbatul nu este
sicã; sunt cei trei asasini ai lui Hiram Abiff; cei Trei Trãdã- de acord sã lucreze în Maithuna, sã o facã femeia în tãcere.
tori ce l-au crucificat pe Cristos: Iuda, Pilat ºi Caiafa, cei Trei Cel mai dificil este distrugerea Corpurilor Lunare, cel
Trãdãtori pe care îi întâlneºte Dante în al Nouãlea Cerc: care dizolvã Egoul are un teren bine fertilizat, astfel bãrbatul
Iuda, Brutus ºi Cassius. sau femeia care sunt deja bãtrâni, trebuie sã profite de tim-
Pentru a încarna Fiinþa Realã trebuie sã fabricãm Cor- pul lor pentru a dizolva Egoul, sã trezeascã Conºtiinþa, sã ob-
purile Solare prin intermediul transmutãrii H-Si-12 ºi sã ne þinã Iluminarea.
convertim în Oameni cu Adevãrat dar ajungând la acest sta- În vreme ce bãrbatul sau femeia care sunt cãsãtoriþi tre-
diu trebuie sã dizolvãm Egoul pentru a nu ne converti într-un buie sã lucreze în a Noua Sferã.
Hanasmussen cu dublu centru de gravitaþie, ca de exemplu Persoana nu este singurã, este asistatã de Tatãl-Mama,
Andramelek. ea o asistã ca ºi Mama ce vegheazã asupra copilului ei, iar El
Un Hanasmussen este un Maestru al Lojii Negre ºi al de asemenea, dar dacã persoana violeazã jurãmântul de Cas-
Lojii Albe. titate, vine cãderea ºi Mama sa o abandoneazã ºi rãmâne su-
În Orient unele secte îi dau numele de Marut iar unele pusã durerii ºi amãrãciunii.
secte mahomedane le închinã cult; aceºtia au lucrat în Forja În Arcanul 21 Pericolul este indicat cu precizie de Cro-
Ciclopilor dar nu au dizolvat Egoul, deci sunt avorturi ale codil. Nebunia, eroarea este sã ne îndepãrtãm de Drum.
Mamei Cosmice.
Arcanul Nr.21 este Eºecul sau Nebunul Tarotului,
Transmutaþie indicã faptul cã trebuie sã se transmuteze. Cel SINTEZÃ:
care lucreazã la Auto-Realizare, este expus sã comitã
nebunii, trebuie sã se lucreze cu cei Trei Factori ai Revoluþiei Discipolii noºtri celibatari de ambele sexe pot sã practice
Conºtiinþei: transmutându-ºi Energia Sexualã cu Runa Olin.
1. MOARTE 1. Practicã. În picioare în poziþie de drepþi, discipolul va
2. NAªTERE face câteva inspiraþii ºi expiraþii ritmice.
3. SACRIFICIU PENTRU UMANITATE 2. Pe mãsurã ce inspirã aerul, trebuie sã îºi uneascã
imaginaþia ºi voinþa în vibrantã armonie, pentru a face
Este necesarã Dizolvarea Egoului, deoarece acesta nu sã urce Energia Sexualã prin cele douã cordoane gangli -
este altceva decât o sumã de entitãþi tenebroase. onare ale Mãduvei pânã la Creier, între Sprâncene, Gât
Am ajuns la concluzia cã toate fiinþele umane trebuie sã ºi Inimã, în ordine succesivã.
dizolve Egoul; trebuie sã se ardã seminþele ºi apoi sã se îm- 3. Apoi discipolul va exala aerul imaginându-ºi cu fermi -
bãieze în Lethe, pentru a termina cu memoriile trecutului; tate cã Energia Sexualã s-a fixat în Inimã.
iar dupã confirmarea în Luminã, atunci este primit de Fra- 4. Exalând aerul discipolul va vocaliza mantra „Thorn”,
ternitatea Albã, acolo semneazã actele ºi apoi este învãþat cã astfel: THOOOOOOOOORRRRRRRRRNNNNNNNNN.
trebuie sã aibã grijã, din acel moment trebuie sã sfâºie Vãlul 5. Cu practicile Runei Olin, trebuie sã realizãm câteva
lui Isis ce se aflã în Sex. miºcãri ale braþelor.
230 SAMAEL AUN WEOR

6. Discipolul trebuie sã îºi aºeze mâna dreaptã pe talie. capitolul 44


7. Va întinde ambele mâini spre partea stângã, mâna
stângã ceva ridicatã decât dreapta, întinzând braþele,
ARCANUL Nr.22
formând un unghi ascuþit cu trunchiul.
8. Sã se aºeze ambele mâini pe talie.
În acest mod discipolii noºtri celibatari de ambele sexe
pot sã-ºi transmuteze Energia Sexualã. Acest Arcan este Coroana Vieþii, întoarcerea la Lu-
Energiile Sexuale se transmutã de asemenea cu Simþul minã, încarnarea Adevãrului în noi.
Estetic, cu Iubirea pentru Muzicã, pentru Sculpturã ºi cu Apocalipsa spune: „Fii credincios pânã la moarte ºi-þi
plimbãrile lungi etc. voi da Cununa Vieþii”. Fãrã îndoialã acest lucru meritã a fi
Celibatarul care doreºte sã nu aibã probleme sexuale, studiat în mod profund, sã ne amintim de Aureola Sfinþilor.
trebuie sã fie absolut pur în gândire, în vorbire ºi în acte. În Glanda Pinealã existã Biserica din Laodicea, pe vremea
Hiperboreenilor exista o fecioarã cu acel nume ce ducea
ofrandele pânã la Delos sau Delfus, în Grecia Anticã.
Acest Arcan reprezintã o cununã care are multe raze,
aceasta este Chakra Sahasrara, situatã în Glanda Pinealã.
Când Focul Sacru al lui Kundalini ajunge la Pinealã pune în
miºcare acest lotus cu 1000 de petale.
Aprofundând mai mult trebuie sã ºtim cã Mama Kunda-
lini se cãsãtoreºte cu Spiritul Sfânt în Glanda Pinealã.
Spiritul Sfânt este al Treilea Logos sau Vulcan din Mito-
logia Greacã, este Mahachoan în Tibetanã. Kundalini se dez-
voltã, evolueazã ºi progreseazã în Aurora Mahachoanului.
Astfel în Glanda Pinealã vibreazã în mod intens Tattva
Sacrã Shiva-Shakti, adicã Divina Mamã Kundalini ºi al Trei-
lea Logos (Tattva este vibraþia Eterului).
Absoluta Sfinþenie nu se poate obþine pânã nu se termi-
nã în mod complet cu cei Trei Trãdãtori care l-au asasinat pe
Hiram Abiff, care este Maestrul constructor al Templului lui
Solomon:
SEBAL: DEMONUL DORINÞEI (APOPI, IUDA)
HORTELUT: DEMONUL MINÞII (HAI, PILAT)
STOKIN: DEMONUL RELEI VOINÞE (NEBT, CAIAFA).
Scopul studiilor noastre este sã nu mai fim demoni.
1. Iuda este Demonul Dorinþei. Este un demon teribil de
232 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 233

pervers; toatã lumea îl are; ºi toþi suntem demoni iar a înceta SINTEZÃ:
sã mai fim corespunde Misterelor Iniþiatice, trebuie sã înce-
pem prin a recunoaºte cã suntem demoni. Eu, Samael Aun Weor, autenticul ºi legitimul Avatara al
2. Pilat este Demonul Minþii, acesta întotdeauna se spalã Noii Ere a Vãrsãtorului, declar cã toate ºtiinþele din Uni -
pe mâini ºi va continua sã se spele. vers se reduc la Kabalã ºi la Alchimie.
3. Caiafa este Demonul Relei Voinþe, cel care nu face Cel care doreºte sã fie Mag, trebuie sã fie Alchimist ºi
Voia Tatãlui este nesupus; trebuie sã facem Voia Tatãlui aici Cabalist.
ºi în Lumile Interne. Existã Magi Negrii care predau discipolilor o Magie
„Cei care sunt adormiþi trebuie sã facã Voia Tatãlui.” Sexualã Negativã, în timpul cãreia ejaculeazã Licoarea
Voia Tatãlui se face: Seminalã.
DACÃ EXISTÃ MOD CORECT DE A GÂNDI Acele Culte Falice le-au practicat ticãloºii Magi Negri
DACÃ EXISTÃ MOD CORECT DE A SIMÞI Cananeeni, ºi Vrãjitorii din Cartagina, din Tir ºi din Sidon,
DACÃ EXISTÃ MOD CORECT DE A ACÞIONA. le-au practicat Magii Negri Lemuro-Atlanþi pentru a in -
tra în graþiile Demonilor.
Dacã facem ceva „strâmb” sau greºit, nu este Voia Tatãlui. Acele oraºe au fost prefãcute în praf ºi toþi acei ticãloºi
În concluzie, trebuie sã eliminãm total Egoul, sã nu rã- au intrat în Abis.
mânã nici un Element Subiectiv înãuntru, ºi sã rãmânem cu Când bãrbatul varsã sãmânþa, adunã din lumile scufun-
Spiritul Pur precum Gautama, Buddha, de aceea este numit date milioane de Atomi Demoniaci ce infecteazã cordo-
Marele Iluminat; ºi pentru a ajunge la aceasta trebuie plãtit nul nostru Brahmanic ºi ne cufundã în interiorul pro-
iar preþul pentru aceasta este propria viaþã. priilor noastre Infernuri Atomice (la fel se întâmplã cu
Trebuie sã uitãm de vanitãþile lumii ºi sã ne dedicãm femeia dacã ajunge la Orgasm).
Marii Opere, sã muncim, sã muncim ºi sã muncim pânã o Cu Magia Sexualã, cele Trei Sufluri ale Akashei Pure
obþinem. sunt consolidate.
Aceasta nu este chestiune de Evoluþie sau Involuþie, Dar dacã omul ejaculeazã Sãmânþa, aceste Trei Sufluri
acestea sunt douã Legi Cosmice ale Naturii. vor face sã coboare Kundalini, înspre Infernurile Atomice
Trebuie fabricate Corpurile Solare ºi sã se dizolve Eul; ale Omului. Aceasta este Coada lui Satan.
vã vorbesc din experienþã, nu din teorii, cunosc Misterele Nici un discipol nu trebuie sã verse nici o singurã picã -
Egiptene, Misterele Tibetane, Misterele Lemuriei pentru cã turã de Sãmânþã.
am fost pe continentul Mu, Misterele Hiperboreene. Dacã se Aici îi încredinþez umanitãþii cheia tuturor împãrãþiilor
explicã drumul este pentru a se urma. Se poate preda doar Cerului ºi Pãmântului. Pentru cã nu vreau sã mai vãd
cu idoneitate. acest trist furnicar uman suferind atâta.
234 SAMAEL AUN WEOR

capitolul 45
ARCANELE 13, 2, 3 ºi 14

Acum se vor studia anumite combinaþii ale Arca-


nelor.

13 (MEM) 2 (BETH) 14 (NUN)

K M P B H N

13+2+3=18 1+8=9 A NOUA SFERÃ


În Kabalã vom avea în mod constant o legãturã cu literele
ebraice. Aceste litere iniþiale se referã la Cuvântul Maes-
trului Mason care prin jurãmânt nu poate fi revelat. Se poate
vorbi despre cele trei litere iniþiale în mod separat.
În primul rând se referã la cuvântul ce corespunde Morþii
ºi Învierii; „Hiram Abiff” vrea sã spunã cã Spiritul se separã
de Materie. Semnificã faptul cã carnea se separã de oase. De
aceea se spune cã trebuie sã se Moarã pentru a putea Învia,
dacã nu se Moare, nu se Naºte.
În al doilea rând este construcþia ce urmeazã dupã dis-
trugere. Aºa cum suntem noi, trebuie sã fim distruºi. Toþi
suntem demoni, pentru cã avem teribilul Demon Apopi din
Misterele Egiptene, care este Corpul de Dorinþe confundat în
mod greºit cu Corpul Astral, care nu se deþine ºi care trebuie
fabricat în Forja Ciclopilor, în Sex.
Apoi avem Corpul Mental Animalic, acesta este mai rãu,
este Demonul Hai din Misterele Egiptene, acesta trebuie sã
fie distrus ºi decapitat. Vedeþi dumneavoastrã cã nu existã
„Eu, Samael Aun Weor, autenticul ºi legitimul Avatara al pace pe faþa Pãmântului; se trãieºte constant în rãzboi, for-
Noii Ere a Vãrsãtorului, declar cã toate ºtiinþele din Uni- nicare, adultere, rãzbunãri, acest Corp Mental nu are nimic
vers se reduc la Kabalã ºi la Alchimie.” Angelic.
Corpul Cauzal nu îl avem, trebuie fabricat în Forja
236 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 237

Ciclopilor, în locul lui avem Demonul Relei Voinþe, este acela Prima literã este Moarte ºi Regenerare, vedeþi ce relaþie
care spune cã cutare sau cutare îmi face o impresie proastã… atât de intimã existã între Moarte ºi Apã. Arcanul 13 care
Aceºti trei Demoni nu lipsesc din nici o Evanghelie, în este Moartea este relaþionat cu Apele, fãrã Transmutarea
istoria lui Buddha figureazã, ca cele Trei Furii, faimosul Mara. (Arcanul 14) Apelor, este imposibilã ajungerea la a Doua
Trebuie sã înþelegem cã suntem Demoni ºi începând de la Naºtere.
zero, sã ne punem la locul nostru; avem nevoie de Marea Se necesitã a muri iar fundamentul Morþii se aflã în
Distrugere de noi înºine, Moartea Eului, Distrugerea Semin- chestiunea Sexualã. În Sex se aflã Moartea ºi în Sex se aflã
þelor ºi a Corpurilor Lunare. Viaþa. Dupã ajungerea la a Doua Naºtere trebuie sã se elimi-
„În Putrefacþie se aflã ceea ce s-a nãscut din Tatãl.” ne Sexul. Sã ne amintim fraza: „Condu-mã din Întuneric la
Aceasta semnificã faptul cã Cristosul este Mort, cã este în Luminã”. Moartea conduce la Nemurire, de la Ireal la Real.
Putrefacþie, motiv pentru care se spune cã fiecare este un Toate acestea trebuie sã le realizeze Maestrul ºi le rea-
Mormânt Viu. Se spune cã este mort pentru cã nu trãieºte în lizeazã când gãseºte Cuvântul Pierdut. Acesta este cuvântul
nici unul dintre noi. care a reuºit sã îl Învie pe Hiram Abiff, este Verbul,
Fiul trebuie sã se nascã în interiorul nostru ºi apoi sã se Cuvântul Luminii sau Învãþãtura Superioarã pe care o
elibereze, sã trãiascã întreaga Dramã ºi apoi sã se înalþe la primeºte Iniþiatul, prin intermediul cãreia obþine
Tatãl. Cel nãscut din Tatãl trãieºte în Fiul, se naºte din Ens Magisteriul. Este clar cã Arcanul A.Z.F. este modus operandi
Seminis ºi trãieºte în Cristos. ºi pentru Distrugerea Egoului.
Apele Pure ale Vieþii sunt elementul de bazã al Rege- Arcanul 13 în consecinþã semnificã Moarte ºi Înviere,
nerãrii. Când Buddha medita, luptând împotriva celor Trei este relaþionat cu Tantrismul (Arcanul 14).
Furii, „Mara” dezlãnþui o furtunã ºi aproape îl îneca apa pe A doua literã, Arcanul 2, Casa Spiritului, este relaþionatã
Buddha, când apãru un ºarpe ºi s-a pus sub Buddha care cu Sanctum Sanctorum ce semnificã Conºtiinþa, Piatra Filo-
ºedea, iar acel ªarpe se încolãci de trei ori ºi jumãtate, pe sofalã, fãrã de care nu poate sã existe Transmutaþie. Este
mãsurã ce apa creºtea, ªarpele de asemenea; acesta o repre- necesarã fabricarea Corpurilor Solare; „nu se poate pune vin
zenta pe Mama Divinã ºi Buddha nu s-a mai înecat. nou (Cristosul Intim), în burdufuri vechi” (Corpurile Lunare).
Fãrã Apele Vieþii nu este posibilã Regenerarea ºi Fiul Este necesarã fabricarea Corpurilor Solare pentru a conþine
Omului iese din aceste Ape ale Vieþii. acest Vin Sacru.
Este bine sã înþelegem în mod profund esoterismul În Arcanul 2 se aflã Piatra Filosofalã cu care se realizea-
acestor lucruri sacre, dar sã-l înþelegem cu adevãrat. Sã ne zã toate Transmutaþiile, trebuie dãltuitã Piatra fãrã de care
amintim de peºte, este viaþã care se naºte ºi moare în ape. nu se poate obþine Transmutaþia Sexualã. Aceasta înseamnã
Sã ne amintim cazul Peºtelui Dari al caldeenilor, reprezintã cã trebuie sã se munceascã din greu, aceasta ne indicã Ar-
acelaºi lucru, Cristosul ieºind din Ape. Fiul Omului nãscân- canul 14, Transmutarea.
du-se din Ape. Aºadar, în Înviere sau înãlþarea la Mister sunt necesare:
PRIMA LITERÃ ESTE CREDINÞA – MEM 1. A SE NEGA PE SINE ÎNSUªI – MOARTE
A DOUA LITERÃ ESTE SPERANÞA – BETH 2. A-ªI LUA CRUCEA – A SE ÎNÃLÞA LA MAGISTERIU
A TREIA LITERÃ ESTE CARITATEA – NUN 3. A-L URMA PE CRISTOS
238 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 239

În Arcanul Nr.14 se vede Sacrul „N” (Nun), este Peºtele sã fim juºti în Gânduri, în Cuvintele ºi în Faptele noastre.
Vieþii care se naºte ºi moare în Ape, ajungând la luminã; sã Mâna stângã a femeii susþine Balanþa Echitãþii, Echilibrului,
ne amintim de Înmulþirea Peºtilor. Dacã nu coborâm pentru Preciziei; aceasta reprezintã Balanþa Justiþiei.
a distruge Egoul, nu vom putea fi ridicaþi la Magisteriu, Aºa cum Arcanul Nr.7, Triumful, se dobândeºte prin
oricât am ajunge la a Doua Naºtere. auto-dominarea Carului Vieþii, dominându-se pe sine însuºi,
„Este necesar sã se coboare pentru a se putea urca”; în ºtiind sã se mânuiascã propria viaþã, adicã dirijând în mod
Arcanul Nr.3 existã Victoria atât Materialã cât ºi Spiritualã… inteligent Carul Vieþii, tot aºa Arcanul 8 reprezintã Recti-
Arcanul Nr.3, Mama Divinã, Kundalini, este Zeiþa Ver- tudinea, Justiþia, Fermitatea, Echilibrul; Fermitatea este
bului, este Hadit, Zeiþa Înaripatã; „Cuvântul Pierdut” este Spada; Echilibrul, Balanþa; aceastã fermitate trebuie sã de-
Limbajul Universal. În Biblie faimosul Ospãþ al lui Nabuco- vinã însãºi axa vieþii, punctul central de gravitaþie al vieþii ºi
donosor. al existenþei noastre.
Cât despre Arcanul Nr.9, este Lumina Ocultã care se
manifestã în Iniþiere; se însufleþesc Puterile; pentru a ajunge
sã se vadã aceastã Luminã trebuie sã se converteascã într-
ARCANELE 7, 8 ºi 9 un Maestru ºi este clar cã orice aspirant trebuie sã ajungã la
Magisteriu.
Arcanele 7, 8 ºi 9 sunt unelte de muncã. Arcanul 7 ne
Arcanele 7, 8 ºi 9 sunt „Cele Trei Grade ale Maestrului”, învaþã sã ne Controlãm pe noi înºine. Arcanul 8 ne învaþã
sunt uneltele de muncã în Marea Operã. Justiþia ºi Rectitudinea Gândurilor, Cuvintelor ºi Faptelor
În Arcanul Nr.7 întâlnim Carul, emblemã a Triumfului; noastre; omul trebuie sã trãiascã cu Rectitudine.
Arcanul Nr.8 este Justiþia, emblema Forþei Echilibrate în Arcanul 9 ne vorbeºte de Ermitul ce are în mâna dreaptã
toate direcþiile; Arcanul Nr.9 este Ermitul, este emblema Bastonul ºi în cea stângã Lampa, interesant este a o înãlþa
Crucii Oculte ºi a cãutãrii ei, toþi aspiranþii o cautã, dar în pe aceasta, a o ridica este vital pentru a ilumina drumul al-
profunzime ºtim cã este a Noua Sferã, Sexul. tora.
Arcanul 7 sunt calitãþi ºi capacitãþi indispensabile pen- Arcanul 9 este Fundamental, este cel al Mãiestriei
tru Magisteriu, prin auto-dominare, cineva trebuie sã înveþe Autentice, Arcanul 9 se aflã în întreg Cosmosul, observaþi
sã se domine pe sine însuºi, sã se auto-controleze, pentru a construcþia Universului ºi veþi vedea Arcanul 9 în toate
ajunge într-o zi la Mãiestrie, la Magisteriul Focului. Dacã ob- pãrþile, întâlnim 9 Sus, 9 Jos.
servãm cu atenþie Arcanul 7, Carul este tras de doi Sfincºi, 9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9.
unul Alb ºi unul Negru, este necesarã înjugarea Naturii Infe-
rioare simbolizatã de cei doi Sfincºi care trag Carul. Înjuga-
rea semnificã a domina, a controla pasiunile, a înjuga fiara.
Carul este propria noastrã viaþã. Cei doi Sfincºi semnificã ARCANELE 11 ºi 12
Perechea Contrariilor, Ura ºi Iubirea, Lumina ºi Tenebrele.
Arcanul Nr.8 analizat atent semnificã Vigilenþa, Justiþia, Este ostensibil ºi evident cã Plãcile de lemn sau Tablele
Spada orientatã în sus exprimã Rectitudinea, avem nevoie Legii, pe care profetul Moise scrisese în mod înþelept la
240 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 241

porunca lui Jehovah cele 10 Porunci, nu sunt în realitate de cãtre Sufletul nãzuitor, îi permite sã reducã la praf cosmic
decât o dublã lance a Runelor, despre a cãrei semnificaþie toate acele entitãþi de cavernã care în ansamblul lor pãcãtos
falicã existã multã documentaþie. constituie Eul Însuºi.
Nu este de prisos sã accentuãm ideea transcendentalã Energia Sexualã este extrem de explozivã ºi minunatã.
cã mai existã încã douã porunci în Esoterismul Mozaic. Cu adevãrat vã spun cã cel care ºtie sã foloseascã Arma lui
Vreau sã mã refer la Poruncile Unsprezece ºi Doisprezece Eros (Lancea, Sexul), poate sã reducã la praf cosmic Eul Plu-
intim relaþionate cu Arcanele 11 ºi 12 din Kabalã. ralizat.
Numãrul 11 îºi are exprimarea sa clasicã în Sanscritul A te ruga înseamnã a conversa cu Dumnezeu ºi trebuie sã
Dharman Chara: „FÃ-ÞI DATORIA”. Aminteºte-þi, frate învãþãm sã ne rugãm în timpul coitului, în acele momente de
cititor, cã tu ai datoria de a cãuta Drumul îngust, strâmt ºi supremã fericire cereþi ºi vi se va da, bateþi ºi vi se va deschide.
dificil ce conduce la Luminã. Cine pune inimã în rugãminte ºi o roagã pe Mama sa
Nr.11 al Tarotului ilustreazã aceastã datorie: forþa minu- Divinã Kundalini sã apuce Arma lui Eros, va obþine cel mai
natã care-i poate domina ºi supune pe Leii adversitãþii este bun rezultat, pentru cã Ea atunci îl va ajuta distrugând
în esenþã Spiritualã. Din acest motiv este reprezentat de o Egoul.
frumoasã femeie care aparent fãrã efort deschide cu mâinile Condiþia prealabilã pentru orice Eliminare este Înþelege-
sale încântãtoare fãlcile teribile ale Leului, puma înspãimân- rea Integralã a Defectului care se doreºte eliminat.
tãtoare, leul furios.
Cu a 11-a se relaþioneazã ºi se împleteºte a 12-a Poruncã
a Legii lui Dumnezeu, ilustratã de Arcanul 12: „FÃ CA
LUMINA TA Sà STRÃLUCEASCÔ. ARCANELE 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ºi 20
Pentru ca Lumina, care constituie Esenþa, îmbuteliatã în
Eu, sã poatã realmente sã luceascã ºi sã strãluceascã, Arcanul Nr.20 este cel al Învierii, aceasta este foarte
trebuie sã se elibereze iar acest lucru este posibil doar prin important, se spune în esoterismul ocult cã Hiram Abiff sau
intermediul Anihilãrii Budiste, dizolvând Egoul. Chiram Osiris, este mort în a Noua Sferã, în inima Pãmân-
Avem nevoie sã murim clipã de clipã, moment de mo- tului. Se spune cã pentru a ajunge la mormânt trebuie tra-
ment, doar cu moartea Egoului vine noul. versate cele Nouã Bolþi, cele Nouã Straturi din interiorul or-
Aºa cum Viaþa reprezintã un proces de o gradatã ºi ganismului nostru planetar. Aceastã a Noua Sferã se aflã în
mereu mai completã exteriorizare sau extraversiune, la fel organismul nostru uman, este Sexul, dacã acolo este mort
Moartea Eului este un proces de Interiorizare progresivã, în Cristosul Intern, doar acolo va putea reînvia.
care conºtiinþa individualã, Esenþa, se dezbracã lent de inu- Aceastã chestiune a Învierii este ceva grandios, Iona a
tilele sale veºminte, la fel ca Ishtar în simbolica sa coborâre, stat în pântecele unei balene „Trei Zile”, Iisus a înviat a treia
pânã rãmâne cu desãvârºire goalã în sine însãºi, în faþa Marii zi. Acest lucru este simbolic, acea Mare Balenã a lui Iona este
Realitãþi a vieþii libere în miºcarea ei. chiar Pãmântul, însuºi organismul nostru planetar. Cele Trei
Lancea, Sexul, Phallus-ul, joacã de asemenea un rol im- Zile sunt simbolice cãci sunt „Trei” perioade de Muncã Eso-
portant în numeroase legende orientale, ca un instrument tericã înainte de a ajunge la Învierea Cristosului Intim în noi:
minunat de Salvare ºi Eliberare, care agitat în mod înþelept
242 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 243

PRIMA ZI: ESTE A DOUA NAªTERE


A DOUA ZI: ESTE UCIDEREA CELOR TREI TRÃDÃTORI
A TREIA ZI: ESTE ÎNVIEREA DOMNULUI
Aici întâlnim cei Trei Factori ai Revoluþiei Conºtiinþei:
1. MOARTEA
2. NAªTEREA
3. SACRIFICIUL PENTRU UMANITATE
Lobsang Rampa spune cã a stat într-un sarcofag trei zile
ca mort. Aceasta este simbolic, nu existã ºcoalã care sã nu
vorbeascã de aceste Trei Zile; diferite ºcoli pseudo-ocultiste
subliniazã faptul cã trebuie sã se stea 3 zile într-un mormânt
pentru a se ajunge la Auto-Realizare. Lobsang Rampa spune
cã „în acel interval de timp de trei zile, corpul sãu zãcea ca
mort în mormânt ºi a învãþat multe lucruri în Lumile Supe-
rioare”. Aceasta este o ceremonie iniþiaticã, simbolicã ºi ne
dã o învãþãturã, ºi trebuie sã facem diferenþa între învãþã-
tura simbolicã ºi învãþãtura trãitã.
Iisus a stat în Mormânt ºi dupã 3 zile a înviat, predând,
instruind ºi a continuat sã trãiascã 11 ani (o spune Pistis So-
phia). În timpurile arhaice se cunoºtea acest lucru al celor
Trei Zile în Mormânt; în Samotracia, la Maiaºi, Egipteni, Az-
teci, existã în tradiþiile lor aceastã chestiune a mormântului
ºi celor trei zile. Aspiranþii la Adept erau duºi la vulcani sau
în camere, sau morminte închise ce aveau forma unui Peºte;
sã ne amintim cã Sicriul lui Osiris în vechiul Egipt al Farao-
nilor, în þara arsã de soare a lui Kem, avea forma unui peºte.
Aceasta ne aminteºte de Oannes, (o veche tradiþie ce se
pierde în noaptea profundã), care petrece Trei Zile în sarco-
fagul sãu.
Vechi tradiþii ce se pierd în negura înspãimântãtoare a
tuturor veacurilor, povestesc cã pe durata acestui interval,
în timp ce corpul Iniþiatului zãcea precum un cadavru în sar-
cofag, Sufletul sãu, absent din forma umanã densã, experi-
menta direct în Lumile Superioare Ritualul Vieþii ºi al Morþii.
Masoneria nu a uitat Sicriul sãu.
244 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 245

Existã ceva ce demonstreazã la Martes Lobsang Rampa mântul sau strãlucitoarea Constelaþie a Balenei îl dã afarã pe
ºi la alþi autori faptul cã nu deþin Cunoaºterea Integralã ºi Iona, Profetul, pentru ca sã iasã sã-i instruiascã pe locuitorii
acesta este faptul cã confundã simbolul funerar al celor Trei din Ninive pentru a se putea întoarce la Tatãl. Fiind dat
Zile cu cruda realitate ce se ascunde în profunzime. Este ca afarã, Iona este preschimbat în Maestru Înviat ºi este trimis
ºi cum ne-am confunda cu steagul care este un simbol; ca ºi ca sã instruiascã, din acest motiv are dreptul la Înãlþare. Orice
cum ne-am confunda cu cele douã coloane Iachin ºi Boaz, care exaltare este precedatã de o umilire; umilirea este coborârea
sunt un simbol esoteric ce reprezintã bãrbatul ºi femeia; tot în Lumile Infernale.
aºa sicriul este un simbol, înainte se obiºnuia sã se þinã Ini- Aceastã chestiune a celor Trei Zile ne va da rãspunsul cu
þiatul trei zile în mormânt; dar toate au o limitã ºi dincolo de privire la ceva mai profund; cel ce are pricepere sã priceapã,
aceastã limitã trebuie sã ne dezvoltãm cunoºtinþele, este ne- este necesar sã se înþeleagã ºi sã se mediteze. Leviatanul,
cesar sã ne adâncim în realitate. acela care se miºcã prin ape, este adevãratul Maestru care a
Ce semnificã Iisus ridicându-se din mormânt? Ce sem- fost Decapitat ºi iar decapitat. Cine ar putea sã decapiteze
nificã faptul cã Iona a stat trei zile în pântecele unei balene Leviatanul? Cine ar putea sã-i facã rãu celui ce a suportat
ºi cã a fost vãrsat afarã? „Acest neam viclean ºi desfrânat deja toate vãtãmãrile ºi acum a Înviat? Sã ne convertim în
cere semn, dar semn nu li se va da, decât cel al lui Iona Proo- Maeºtri Înviaþi.
rocul. Cãci, dupã cum a stat Iona în pântecele balenei trei Un lucru este Crucea ºi altul sunt muncile ce trebuie
zile ºi trei nopþi, aºa va sta ºi Fiul Omului în inima pãmân- realizate în a Noua Sferã, Simbolul ºi Munca se coreleazã.
tului trei zile ºi trei nopþi” (Matei 12:39-40). Orice avans esoteric al acestor studii se bazeazã pe
Aceasta este simbolic, spune Iona cã se cufundã în Ape Kabalã.
ºi coborî în adâncimile munþilor, pãmântul se închise ºi-l stri- Arcanele Nr.13 ºi 14 nu au fost bine înþelese, de aceea
ga din profunzimile pãmântului pe Jehovah. Faptul cã Abisul este necesarã aprofundarea în aceste studii. În Egiptul Fara-
s-a închis este foarte semnificativ, aprofundând mai mult sã onilor, Tiphon ciopârþind corpul lui Osiris avea forma unui
ne amintim de „Leviatan”, acel peºte minunat ce trãieºte în Peºte; Isis, Mama Divinã, soþia-sorã a lui Osiris, încercând
apele mãrii (Isaia 27:1, Iov 41:1; Psalmi 74:14, 104:26). sã-l învie gãsi doar „13 Bucãþi”, a 14-a era Phallus-ul ce nu
Aceasta este Prima Zi când ne cufundãm în interiorul a fost gãsit.
nostru înºine; este acea zi în care toþi trebuie sã coborâm în 13 este Moartea, este limpede cã Osiris trebuie sã pe-
Lumile Subterane pentru a fabrica Corpurile ce ne permit a treacã Trei Zile în mormânt ºi aceste Trei Zile echivaleazã cu
Doua Naºtere. cele Trei Etape pentru Decapitarea Egoului. Isis gãseºte 13
Prima Zi este aceea în care trebuie sã coborâm pânã în bucãþi ºi nu o gãseºte pe a 14-a, Phallus-ul, pentru cã Murise
fundul Tartarului, ca legea Leviatanului. în „El” orice element desfrânat, ajunsese la o moarte totalã,
În a Doua Zi este necesar sã ne întoarcem în adâncul doar astfel Osiris poate sã se prezinte biruitor în Templul lui
Abisului pentru a rãmâne acolo ºi a distruge acele creaþii pe Maat (Adevãrul), doar astfel poate face Confesiunea Nega-
care noi înºine le-am fãcut prin faptele noastre rele. tivã, deoarece acum nu are Ego, are Spiritul Pur.
Neîndoielnic Transformarea Superlativã este posibilã Faptul cã Osiris a stat în mormânt este foarte important,
doar prin Învierea Cristosului Intim în inima omului. Aceasta este mort de-a binelea ºi doar în a treia zi este reînviat:
este faza culminantã a celei de a Treia Zile, clipa în care pã-
246 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 247

Constelaþiei Balenei, vom avea urmãtorul rezultat: 1 + 5 = 6;


1. GENERARE 2. DEGENERARE 3. REGENERARE ºase în Tarot este Arcanul Îndrãgostitului; omul între
Forma extraordinarã ºi minunatã a vechiului sicriu al lui Virtute ºi Pasiune. Învãþaþi a vã polariza în mod înþelept cu
Osiris, ne aminteºte în mod natural prin asemãnarea ºi Arcanul 6 ºi veþi fi învins înspãimântãtorul 15 al Constelaþiei
semnificaþia sa Iniþiaticã de un alt peºte, reprezentat în mod Balenei.
magnific de Alfabetul Semit prin litera Samech, ce ocupã al Aminteºte-þi, iubite cititor, cã în centrul pieptului ai un
cincisprezecelea loc cabalistic, cea care fãrã îndoialã sim- punct magnetic foarte special care capteazã undele de Lu-
boliza la început faimoasa Constelaþie a Balenei, sub a cãrei minã ºi de Glorie ce vin de la Sufletul tãu Uman. El este
guvernare trebuie sã realizãm toate muncile în a Noua Sferã. Tiphereth, Arcanul 6 al Tarotului, ascultã-l, supune-te ordi-
Aceastã constelaþie este relaþionatã cu întâmplarea lui nelor ce de la el provin. Acþioneazã în acord cu acele imbol-
Iona ºi are de-a face cu mãsurile sicriului lui Osiris care are duri intime; lucreazã în Forja Ciclopilor când el aºa o vrea.
forma unui peºte, deoarece pentru aceasta Osiris a trebuit sã Dacã tu înveþi sã asculþi nu vei pieri în pântecele balenei.
coboare în negrul ºi îngrozitorul abis, a trebuit sã petreacã Priveºte! Tu ai devenit un peºte muncind în Apele Hao-
cele trei perioade în pântecele balenei. tice ale primei clipe. Acum veþi înþelege de ce sicriul lui
Acest lucru este intim relaþionat cu Arcanul Nr.13; adicã Osiris are forma unui peºte.
trei coborâri în Lumile Infernale ºi fiecare coborâre cuprinde Este indiscutabil cã cele ªapte Zile sau Perioade din Ge-
un timp de trei zile în Sfântul Mormânt. Iona a lucrat trei neza lui Moise se sintetizeazã în acele Trei Zile ºi Trei Nopþi
zile, trei perioade cu Sexul; dupã trei zile balena l-a vãrsat ºi ale lui Iona în pântecele balenei; ceremonie Iniþiaticã repe-
el a mers sã predice. tatã de Marele Kabir Iisus în Sfântul Mormânt.
Balena corespunde Arcanului Cabalistic Nr.15, aceasta Iona, Profetul, muncind sub regenþa Constelaþiei Bale-
ne îndeamnã la reflecþie, Arcanul 15 este Tiphon Baphomet, nei, introdus în puþul profund al Universului, în a Noua Sferã
Diavolul, Pasiunea Animalicã. Aceasta ne invitã sã înþele- (Sexul), realizeazã munca sa în trei zile sau perioade mai
gem ceea ce este munca în a Noua Sferã (Sexul). mult sau mai puþin lungi.
Dacã cineva dã greº în Arcanul 13, 14, 15, dacã nu este Prima zi: Coboarã în Lumile Infernale pentru a fabrica
capabil sã munceascã în interiorul balenei, atunci este nor- Corpurile Solare, Haina de Nuntã a Sufletului ºi a stabili în
mal cã merge în jos în abis, cu Arcanul Nr.16 care este sine însuºi un Centru Permanent de Conºtiinþã. A coborî în
Turnul Trãsnit. Iniþiatul care varsã Vasul lui Hermes, va fi Infernurile Naturii este necesar, este o perioadã de eliminare
trãsnit de Arcanul Nr.16 al Constelaþiei Berbecului; va cãdea pânã la distrugerea lui Seth, pânã se obþine a Doua Naºtere.
din turn din cauza Trãsnetului Justiþiei Cosmice, ca ºi A Doua Zi: Coboarã în Abis pentru a înfrunta înspãi-
Pentalfa inversatã, cu capul în jos ºi cu cele douã picioare în mântãtoare sacrificii, utilizeazã Energia Creatoare pentru
sus. distrugerea tuturor elementelor subiective ale Egoului.
Arcanul Nr.17, Steaua Speranþei, este pentru individul Aceastã muncã se realizeazã în Lumile Infernale Lunare, în
care niciodatã nu a fost trãsnit, pentru cel care este capabil sã Regiunile Sub-Lunare, cele despre care vorbesc cãrþile eso-
ajungã la Încarnarea Venusianã. Dacã însumãm acest Arcan terice; atunci se eliminã în mod radical cei Trei Trãdãtori ai
ne dã 1 + 7 = 8, Numãrul lui Iov: rãbdare, probe, suferinþe. Cristosului Intim: Iuda, Pilat ºi Caiafa, ºi Atomii Duºmanului
Dacã adunãm în mod cabalistic cifrele Arcanului 15 al Secret; trebuie dezintegrat Balaurul Tenebrelor, Dragonul
248 SAMAEL AUN WEOR

Roºu. Se continuã cu Bestiile Secundare scufundate, în care Cãrarea Iniþiaticã în Arcanele


se gãseºte îmbuteliatã Conºtiinþa. TAROTULUI ªI KABALÃ
A Treia Zi: Trebuie sã se întoarcã în adâncul Abisului
pentru a termina cu nenumãrate fapte din vieþile anterioare.
Se continuã sã se moarã în Sferele lui Mercur, Venus, Soare, Partea a Treia
Marte, Jupiter, Saturn etc. În a treia zi se transformã Apele
Negre în Luminã strãlucitoare, distrugerea de atomi strã-
vechi ce culmineazã în Învierea Misticã.
Aceste trei perioade culmineazã fiecare cu: KABALÃ
A) Prima perioadã de timp se încheie cu a Doua Naºtere
despre care îi vorbeºte Marele Kabir Iisus Rabinului Nicodim.
B) A doua perioadã se terminã când Conºtiinþa se elibe-
reazã, ºi o datã cu Nunta Minunatã. Nimic altceva decât cãsã-
toria Sufletului Uman cu Walkiria sau Ginebra, Regina Jina-
ºilor, care este Sufletul Spiritual Feminin, Buddhi în interiorul
cãruia arde Flacãra Spiritului, Flacãra lui Brahma. Femeilor le
vom spune cã atunci se cãsãtoresc cu Preaiubitul Veºnic.
C) A treia perioadã se încheie magistral cu Învierea Cris-
tosului Intim în interiorul propriei noastre inimi. ªi este lo-
gic cã vine Înãlþarea la Lumile Superioare.
Deocamdatã doar se primeºte informaþie. Trebuie trãitã ºi
experimentatã în mod direct. Nu vã abateþi, ci rãmâneþi fermi.
Studiaþi Rugãciunea lui Iona, este preþioasã, în ea se gã-
sesc Arcane Esoterice magnifice.
Studiaþi Cartea lui Iona din Vechiul Testament, investi-
gaþi toate acele informaþii arhaice referitoare la aceste Trei
Zile. Trebuie sã fie înþelese foarte profund, pentru cã mulþi
nu cunosc munca în Lumea Subteranã.
În realitate aceastã temã este relaþionatã cu Cartea 12 a
Tarotului, pentru cã 1 + 2 = 3 (Trei Zile); aici omul este „Existã douã feluri de Cabaliºti:
atârnat de picioare formând cu ele o cruce, mâinile le þine în Cabaliºti Intelectuali ºi Cabaliºti Intuitivi.
formã de triunghi ºi capul în jos, cu aceasta ne indicã faptul Cabaliºtii Intelectuali sunt Magi Negri,
cã coboarã în Puþul Abisului. Acesta este Apostolatul. Cabaliºtii Intuitivi, Magi Albi.”
Sunt „22 de Arcane” pentru cã este Adevãrul, Tetra- Samael Aun Weor
grammatonul, Iod-He-Vau-He, ºi trebuie sã existe 22 de
Arcane care sã-l clarifice.
capitolul 46
ABSOLUTUL

„Conþinutul substanþial al acestei opere


este pentru o umanitate mai avansatã,
deoarece oamenii acestei epoci barbare
nu sunt capabili sã înþeleagã aceste lucruri.”
Samael Aun Weor

Absolutul este Fiinþa tuturor fiinþelor. El este ceea ce


este, ceea ce totdeauna a fost ºi ceea ce veºnic va fi. El
se exprimã ca Miºcare ºi Repaos Abstracte Absolute. El
este cauza Spiritului ºi a Materiei, dar nu este nici unul nici
cealaltã. Absolutul este dincolo de Minte, aceasta nu îl poate
înþelege de aceea ne revine sã intuim natura sa. Absolutul
este dincolo de viaþa condiþionatã. Dincolo de ceea ce este
relativ, este Fiinþa Adevãratã (El), este Ne Fiinþa pentru cã
nu pãstreazã nici o concordanþã cu conceptele noastre, dar
este „Fiinþa Adevãratã”.
Toate acestea, pentru cã nu le înþelegem în mod intelec-
tual, pentru noi sunt ca o Ne Fiinþã chiar dacã este Ade-
vãrata Fiinþã a Fiinþei. A fi este mai bine decât a exista iar
raþiunea de a fi a Fiinþei, este însãºi Fiinþa. În Absolut se aflã
existenþa noastrã legitimã, care este o Ne Fiinþã, un a Nu Exista
pentru raþiunea umanã.
Absolutul nu este un Zeu ºi nici un individ Divin sau
uman; ar fi absurd sã se dea formã la ceea ce nu are formã;
ar fi o absurditate a încerca sã antropomorfizãm Spaþiul. În
mod cert Absolutul este Spaþiul Abstract Necondiþionat ºi
Etern, cu mult dincolo de Zei ºi de oameni. Absolutul este
Luminã Increatã ce nu face umbrã pe nici o parte pe durata
nopþii profunde a Marii Pralaya. Absolutul este dincolo de
timp, de numãr, de mãsurã, de greutate, de cazualitate, de
formã, de foc, de luminã ºi de întuneric. Totuºi, El este Focul
ºi Lumina Increatã.
252 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 253

Absolutul are trei aspecte: siune, ºi cu adevãrat este ceea ce veºnic a fost ºi va fi; este
Viaþa ce palpitã intens în fiecare atom ºi în fiecare Soare.
AIN Sã vorbim acum despre Marele Ocean al Spiritului. Cum
am putea sã-l definim?
AIN SOPH În mod cert el este Brahma, prima diferenþã sau modi-
ficare a „Aceluia” înaintea cãruia tremurã Zeii ºi oamenii.
AIN SOPH „Acela” este Spirit? Cu adevãrat vã spun cã nu este.
AUR „Acela” este Materie? În mod cert vã spun cã nu este.
„Acela” este Rãdãcina Spiritului ºi a Materiei, dar nu este
Ain, care este însuºi Sat în Sanscritã, adicã nemanifes- nici unul nici cealaltã.
tatul Absolut. „Acela” transcende legile numãrului, mãsurii ºi greutãþii,
Ain Soph, care este al doilea aspect, este acolo unde deja lungime ºi lãþime, cantitate, calitate, înainte, înapoi, sus, jos
existã o anumitã manifestare, acolo rãmân toate creaturile etc.
când vine Marea Pralaya (Noaptea Cosmicã), deoarece nu au „Acela” este imuabilul în profundã abstracþie Divinã,
dreptul sã pãtrundã în Ain adicã în Nemanifestatul Absolut, Luminã care niciodatã nu a fost creatã de nici un Zeu ºi de
dincolo de gândire, de Verb, de atom, de sunet, dincolo de nici un om, acela ce nu are nume.
tot ceea ce are formã, numãr, greutate etc. Brahma este spirit dar „Acela” nu este spirit. Ain, Nema-
Al treilea aspect este Ain Soph Aur conform Kabalei nifestatul, este Luminã Increatã.
Ebraice, aici se gãseºte Primul Cosmos, Protocosmosul pur Absolutul este Viaþa Liberã în miºcarea sa, este Supre-
Spiritual, Absolutul Solar format de multipli Sori Spirituali. ma Realitate, Spaþiul Abstract ce se exprimã doar ca Miºcare
Abstractã Absolutã, Fericire fãrã limite, Omniscienþã depli-
PRACTICÃ nã. Absolutul este Luminã Increatã ºi Plenitudine Perfectã,
Fericire Absolutã, Viaþã Liberã în miºcarea ei, Viaþã fãrã con-
A medita la Absolut ºi la Pralaya, punând Mintea în liniºte diþii, fãrã limite.
ºi tãcere. În Absolut trecem dincolo de Karmã ºi de Zei; dincolo de
Lege. Mintea ºi Conºtiinþa Individualã servesc doar pentru a
AIN ne chinui viaþa. În Absolut nu avem Minte nici Conºtiinþã
Individualã. Acolo suntem Fiinþa Necondiþionatã, liberã ºi
Spaþiul Abstract este Causa Causorum a tot ceea ce existã, absolut fericitã.
a fost ºi va fi. Absolutul este Viaþã Liberã în miºcarea ei, fãrã condiþii,
Spaþiul Profund ºi Fericit este în mod cert Incomprehen- fãrã limitãri, fãrã chinuitoarea teamã de Lege, viaþã dincolo
sibila „Seitate”, mistica rãdãcinã inefabilã a celor ªapte de Spirit ºi de Materie. Dincolo de Karmã ºi de durere.
Cosmosuri, originea misterioasã a tot ceea ce cunoaºtem ca Absolutul este Spaþiu Abstract Absolut, Miºcare Abs-
Spirit, Materie, Universuri, Sori, Lumi etc. tractã Absolutã, Libertate Absolutã fãrã condiþii, fãrã rezerve,
Acela, Divinul, Spaþiul Fericirii, este o teribilã realitate Omniscienþã Absolutã ºi Fericire Absolutã.
dincolo de Univers ºi de Zei, „Acela” nu are nici o dimen- Trebuie sã terminãm cu procesul Eului pentru a intra în
254 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 255

Absolut. Eul uman trebuie sã intre în casa morþilor. Trebuie tatã, se exprimã prin intermediul celor „Zece Sephiroþi” ai
sã meargã la groapa comunã a reziduurilor astrale. Trebuie sãi.
sã se dezintegreze în Abis pentru ca sã se nascã Fiinþa plinã În Ain Soph existã o evoluþie stranie pe care nici Zeii nici
de maiestate ºi putere. oamenii nu o cunosc. Dincolo de Intim se aflã Logosul sau
Doar viaþa impersonalã ºi Fiinþa ne pot da Legitima Feri- Cristosul. Dincolo de inefabilul Bãtrân al Zilelor se aflã Ain
cire a Marii Vieþi Liberã în miºcarea sa. Soph sau Absolutul. Expiraþia sa se numeºte Zi Cosmicã
A se bate, a lupta, a suferi, a se elibera în final, a se pier- (Mahamvantara), inspiraþia sa Noapte Cosmicã (Marea Pra-
de precum o picãturã diamantinã în Oceanul Luminii Incre- laya).
ate, este în mod sigur cea mai bunã nãzuinþã. Pe durata Nopþii Cosmice Universul se dezintegreazã în
Înainte de a intra în Absolut persoana trebuie sã se pre- Ain Soph ºi existã doar în mintea sa ºi în cea a Zeilor sãi, dar
gãteascã în Regiunea Atala, acolo fiinþele sunt incolore, acolo ceea ce în mintea Lui ºi în mintea Lor existã, este obiectiv în
trãieºte un om care nu a putut intra în Absolut pentru cã a Spaþiul Abstract Absolut.
inventat douã cuvinte: Bine ºi Rãu, în loc de a folosi Evolu- Înainte ca înflãcãrata inimã a Sistemului Solar Ors în
tiv sau Involutiv, ºi a creat Karma. Umanitatea a fost preju- care trãim, ne miºcãm ºi avem Fiinþa noastrã, sã înceapã a
diciatã cu aceste douã cuvinte, despre toate se spune cã palpita în mod intens dupã Marea Pralaya, Timpul nu exista,
aceasta este Rãu sau aceasta este Bun, ºi aici se împotmo- cãci zãcea dormind în sânul profund al Spaþiului Abstract
leºte tot ceea ce îndeamnã la studiul Valorilor Interne, din Absolut.
acest motiv acel Sfânt Bãrbat aºteaptã. Dacã la finalul Mahamvantarei, cele ªapte Dimensiuni
Trebuie sã ajutãm ca oamenii sã schimbe aceste douã fundamentale ale Universului rãmân reduse la un simplu
cuvinte cu Evolutiv ºi Involutiv. punct matematic ce se pierde ca o picãturã în Marele Ocean,
În sânul Absolutului existã o mare exaltare, Para- este evident cã atunci Timpul înceteazã sã mai existe.
marthasatyaºii se exaltã încet-încet ºi trec dincolo de orice Lumile, ca ºi oamenii, animalele ºi plantele, se nasc,
posibilã înþelegere. cresc, îmbãtrânesc ºi mor. Tot ceea ce respirã sub Soare are
un timp definit.
AIN SOPH Înþelepciunea Anticã spune cã Brahma, Tatãl, Oceanul
Spiritului Universal de Viaþã, la venirea Marii Nopþi (ceea ce
Din Ain Soph emanã întreaga Creaþie, dar Creaþia nu Hinduºii numesc Pralaya sau dizolvarea Universului), se cu-
este egalã nici în esenþa sa, nici în putere cu Ain Soph, care fundã în Spaþiul Abstract Absolut vreme de 7 Eternitãþi.
prin intermediul Divinei sale Lumini Increate iradiazã din Cele 7 Eternitãþi semnificã „Evuri” sau perioade de timp
sine însuºi o inteligenþã, o putere, care dacã la început îm- total definite, clare ºi precise.
pãrtãºeºte perfecþiunea ºi infinitatea creatorului sãu, deri- Ni s-a spus cã o Mahakalpa, Mare Erã, Zi Cosmicã, are
vându-se din El are un aspect finit. Kabala numeºte aceastã un total de 311.040.000.000.000 de ani. Este evident cã o
primã emanaþie spiritualã din Ain Soph, inefabilul Bãtrân al Mahapralaya, Noapte Cosmicã, echivaleazã cu aceeaºi canti-
Zilelor, care este Fiinþa Fiinþei noastre, Tatãl ºi Mama din tate de timp.
noi. Când va veni Noaptea profundã a Creatorilor acestui Sis-
Ain Soph neputându-se exprima în Lumea Fizicã limi- tem Solar, aceºtia se vor absorbi în sânul Absolutului, ºi va
256 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 257

rãmâne un grup de luni. Planetele, Soarele, Pãmântul ºi viaþa loch etc., teribili Maeºtri; ºtiind cã Lumina iese din Tenebre
vor fi dispãrut cu toate Scânteile Virginale; nouã ne corespunde s-au aruncat în Abis chiar dacã ºtiau cã vor involua.
o Scânteie Virginalã, fiecãrei creaturi vii îi corespunde o Din Abis iese Lumina, de aceea ne revine sã coborâm în
Scânteie Virginalã iar acestea se vor absorbi în Absolut pen- Tenebre pentru a distruge „Eul”, pe Satan, pentru a le lua
tru 7 Eternitãþi. Tenebrelor Lumina.
Dacã o observãm pe Selene (Luna noastrã) vom vedea cã Zeii prin intermediul Focului rãsar din Abis ºi se pierd în
este un cadavru, a avut o viaþã bogatã, mãri, vulcani; existã Absolut.
alte luni ce se rotesc în jurul lui Marte, Saturn etc., care Luminã ºi Tenebre sunt fenomene ale aceluiaºi Numen
cândva au avut viaþã. neºtiut, profund, de neconceput pentru raþiune.
În Mahamvantara trecutã care a fost o Padma sau Lotus Faptul cã percepem mai mult sau mai puþin Lumina ce
de Aur a existat pe Lunã o umanitate, 7 rase ºi a murit. strãluceºte din Tenebre este ceva ce depinde de Puterea
Înainte de zorii Mahamvantarei, Universul dormea în noastrã de Viziune Spiritualã. Absolutul înseamnã Tenebre
teribila Obscuritate. profunde pentru ochii umani ºi Luminã Increatã ºi teribilã
La începutul sau aurora fiecãrui Univers, Eterna Luminã pentru Ierarhia Inefabilã a Paramarthasatyaºilor.
Neagrã sau Obscuritatea Absolutã se preschimbã în Haos. „Ceea ce este luminã pentru noi, este întuneric pentru
Tenebrele sunt în ele însele Tatã-Mamã; Lumina, Fiul anumite insecte, ºi Ochiul Spiritual vede Iluminare acolo unde
lor, spune Înþelepciunea Arhaicã. ochiul normal percepe doar obscuritate.”
Este evident cã Lumina Increatã are o origine neºtiutã, Universul cufundat în Pralaya dupã Mahamvantara,
absolut necunoscutã pentru noi. dizolvat în elementul sãu primordial, se odihneºte în mod
În nici un caz nu exagerãm dacã accentuãm ideea cã acea necesar în Tenebrele Profunde ale Spaþiului Infinit.
origine sunt Tenebrele. Este urgent sã se înþeleagã profund misterul adânc al
Sã vorbim acum despre Lumina Împrumutatã, Cosmicã, Tenebrelor Haotice. Din Haos iese Cosmosul ºi din Tenebre
Secundarã; este evident cã oricare ar fi originea sa ºi oricât rãsare Lumina; sã ne rugãm profund…
de frumoasã ar fi, are în fond un caracter vremelnic, Maya- Stã scris ºi cu litere de foc în toate cãrþile sacre ale lumii,
vic. cã Haosul este rãsadniþa Cosmosului.
Inefabilele Tenebre Profunde constituie aºadar Matricea Neantul, Haosul, este în mod cert ºi fãrã cel mai mic du-
Eternã, în care originile Luminii apar ºi dispar. biu Alfa ºi Omega, Începutul ºi Sfârºitul tuturor Lumilor ce
Se spune cã Absolutul este Tenebre, din Tenebre iese trãiesc ºi palpitã în inalterabilul Infinit.
Lumina, Lumina Increatã a Absolutului iese din Tenebrele În Aitareya Brahmana, preþioasã lecþie magistralã a Rig
Profunde ale Marii Nopþi, din aceste Tenebre ce nu au Lumi- Vedei, rãmâne cu adevãrat demonstratã pânã la saþietate te-
na, rãsare Lumina Increatã. Dacã noi am fi puºi acolo nu am ribila identitate între aceste idei luminoase ale Brahmanilor
vedea decât un abis ºi tenebre profunde, dar pentru locu- ºi Pitagoricilor, cãci ºi unii ºi ceilalþi se sprijinã pe matema-
itorii Absolutului (Paramarthasatyaºi), acele Tenebre sunt tici.
Luminã Increatã de nici un om, de nici un Zeu, unde dom- În menþionatul volum indian se face aluzie cu frecvenþã
neºte o Fericire inepuizabilã, o Fericire de neconceput. la Focul Negru, la Obscura Înþelepciune Abstractã, Lumina
Existã genii teribile ale rãului precum Belial, Bael, Mo- Absolutã necondiþionatã ºi fãrã nume.
258 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 259

Acea Seitate Abstractã, Zero-Asterul primitiv al perºilor, din nou în Duadã ºi în Triadã.
Neantul saturat de viaþã, Acela… Acela… Acela. La revãrsatul zorilor noii Zile Cosmice dupã Noaptea
Dumnezeu în sine însuºi, adicã Armata Vocii, Verbul, Profundã, Fiul, Triada, Horus (Spiritul Divin al fiecãruia),
Marele Cuvânt, moare când vine Marea Pralaya, Noaptea emanã din sine însuºi Esenþa sa, Principiile sale Mistice,
Cosmicã, ºi renaºte teribil de divin în zorii Mahamvantarei Roata Samsarei, cu scopul precis de a dobândi Sufletul-
Divine. Diamant.
Zeroul Absolut Radical în Aritmetica Transcendentã, Vai, cât de mare este fericirea lui Horus când dobândeº-
Spaþiul Abstract în Geometrie, Incognoscibila Seitate (a nu te Sufletul-Diamant! Atunci se absoarbe în Mama sa Divinã,
se confunda cu Zeitate care este diferit) nu se naºte, nici nu iar aceasta, fuzionând cu Tatãl, formeazã o singurã Flacãrã
moare, nici nu se reîncarneazã. Din acest Întreg Incognos- diamantinã, un Zeu de o splendidã frumuseþe interioarã.
cibil sau Zero Radical, emanã la începutul oricãrui Univers Spaþiul este plin de Universuri, în timp ce unele sisteme
Sideral, Monada Pitagoricã, Tatãl-Mama Gnostic, Purusha- de lumi ies din Noaptea Profundã, altele ajung la asfinþitul
Prakriti hindus, Osiris-Isis egiptean, Protocosmosul Dual sau lor; aici leagãne, dincolo morminte.
Adam-Kadmon Cabalistic, Theos-Chaos al Teogoniei lui La începutul Aurorei Mahamvantarei Eterogenitatea
Hesiod, Ur-Anas sau Focul ºi Apa caldeean, Iod-Heve semit, apare din Omogenitate, renaºte Armata Vocii (Dumnezeu)
Zeru-Ana persan, Unul-Unic, Aunadad-Ad Budist, Ruach pentru a Crea din nou.
Elohim sau Spiritul Divin al Domnului plutind pe Apele Ge- Când se anunþã Aurora Zilei Cosmice, Universul se cu-
nezice ale primei clipe. tremurã de teroare. În Conºtiinþa Zeilor ºi a Oamenilor rãsãri
În Noaptea Profundã doar Tenebrele umpleau Totul fãrã un straniu ºi înspãimântãtor crepuscul ºi Lumina Increatã
limite; cãci Tatãl, Mama ºi Fiul erau încã o datã Unul, iar Fiul începu a se îndepãrta de Conºtiinþa lor.
încã nu se trezise pentru Roatã ºi pentru peregrinarea sa în Atunci Zeii ºi oamenii plânserã precum copiii în faþa
ea. Aurorei Marii Zile Cosmice. Logosul Cauzal al primei clipe le
Stã scris ºi cu caractere de foc inconfundabil în Cartea aminti Zeilor ºi oamenilor datoriile lor karmice ºi începu
Marii Vieþi cã la sfârºitul Mahamvantarei, Osiris (Tatãl), Isis peregrinajul omului dintr-o lume în alta, pânã pe Pãmânt,
(Mama) ºi Horus (Spiritul Divin) se integreazã, se contopesc unde actualmente trãieºte supus „Roþii Naºterii ºi Morþii”,
ºi fuzioneazã ca 3 Focuri pentru a forma o singurã Flacãrã. pânã ce va învãþa sã trãiascã guvernat de Legea Iubirii.
Sã-l cãutãm pe Osiris, Isis ºi Horus în interiorul nostru Universul se ivi din mãruntaiele Absolutului ºi Lumina
înºine în necunoscutele profunditãþi ale propriei noastre Increatã se cufundã într-un nostalgic asfinþit. Astfel cobo-
Fiinþe. rârã Zeii ºi oamenii printre umbrele Universului.
Este evident cã Osiris, Isis ºi Horus constituie în ei înºiºi Sacrificiul a fost consumat iar Kabala îl înregistreazã în
Monada, Duada ºi Triada Fiinþei noastre Interne. Arcanul sãu Major Nr.12. Dacã adunãm numãrul 12 ne dã 3.
Aþi auzit vorbindu-se de Brahma? El este în sine însuºi Unu este Principiul Masculin, Focul. Doi este Principiul Fe-
Tatã-Mamã-Fiu. minin, Apa, Sãmânþa. Trei este Universul, Fiul.
În fiecare nouã Aurorã Cosmicã, Universul reînvie pre- Ziua Cosmicã actualã este simbolizatã de un pelican al-
cum Pasãrea Phoenix din propria ei cenuºã. bastru, deschizându-ºi pieptul cu ciocul pentru a-ºi bea pro-
În zorii fiecãrei Mahamvantare, Monada se dedubleazã priile mãruntaie, din care emanã tot ceea ce este creat.
260 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 261

lumi din ce în ce mai complicate, unde se introduce automa-


tismul, mecanicitatea ºi suferinþa.
AIN SOPH AUR Evident în al 2-lea Cosmos de Trei Legi,
AYOCOSMOSUL (Planete, Sori, Firmament), fericirea este
Fiecare Univers din Spaþiul Infinit posedã propriul sãu incomparabilã, deoarece Materialitatea este mai micã. În
Soare Central ºi suma acestor Sori Spirituali constituie Ain acea regiune orice atom posedã înãuntrul Naturii sale
Soph Aur, Protocosmosul, Absolutul Solar. Interioare, doar Trei Atomi ai Absolutului.
Absolutul Solar este format din multipli Sori Spirituali, Cât de distinct este al 3-lea Cosmos, MACROCOSMOSUL
Transcendentali, Divini. (Galaxia noastrã, Calea Lactee), guvernat de ªase Legi, aici
Emanaþia „Atotmilostivului ºi Sacrului nostru Absolut materialitatea creºte deoarece oricare din atomii sãi posedã
Solar” este ceea ce Helena P. Blavatsky denumeºte „Marele în interiorul sãu ªase Atomi ai Absolutului.
Suflu” pentru sine însuºi profund necunoscut… Pãtrundem în al 4-lea Cosmos, DEUTEROCOSMOSUL
Mult s-a vorbit despre Sacrul Soare Absolut ºi este evi- (Sistemul nostru Solar), guvernat de Douãsprezece Legi.
dent cã orice Sistem Solar este guvernat de unul dintre Acolo gãsim Materia mai densã, datoritã faptului concret cã
aceºti Sori Spirituali. În mod real sunt Sori Spirituali extra- oricare din atomii sãi posedã în el Doisprezece Atomi ai Ab-
ordinari, scânteietori cu infinite splendori în spaþiu. Sfere ra- solutului.
diante pe care niciodatã nu le-ar putea percepe astronomii Dacã examinãm cu atenþie al 5-lea Cosmos, MESOCOS-
cu telescopul lor. MOSUL (Planeta Pãmânt) guvernat de Douãzeci ºi Patru de
Aceasta înseamnã cã ansamblul nostru de lumi posedã Legi, vom vedea cã oricare dintre atomii sãi, posedã în Na-
Soarele sãu Sacru Absolut propriu, la fel ca toate celelalte tura sa Intimã 24 de Atomi ai Absolutului.
Sisteme Solare din inalterabilul Infinit. Sã studiem detaliat al 6-lea Cosmos, MICROCOSMOSUL
PROTOCOSMOSUL sau Primul Cosmos este infinit de (Omul), guvernat de 48 de Legi. Vom gãsi cã în orice atom
Divin, inefabil, nu existã în el nici un principiu mecanic, este al organismului uman percepem în interiorul lui, prin inter-
guvernat de Unica Lege. mediul Divinei Clarviziuni, 48 de Atomi ai Absolutului.
Dacã reflectaþi în mod profund asupra Absolutului Solar, Coborâm puþin mai mult ºi intrãm în regatul celei mai
veþi vedea cã dincolo existã cea mai deplinã Libertate, cea mai crunte materialitãþi, al 7-lea Cosmos, TRITOCOSMOSUL
absolutã fericire, pentru cã totul este guvernat de Unica Lege. (Lumile Infernale), sub scoarþa Planetei pe care trãim, gu-
Incontestabil în Sacrul Absolut Solar, în Soarele Spiri- vernat de 96 de Legi; vom descoperi cã în prima Zonã Infra-
tual Central al acestui Sistem în care trãim, ne miºcãm ºi dimensionalã, densitatea a sporit înspãimântãtor pentru cã
avem Fiinþa noastrã, nu existã mecanicitate de nici un fel ºi înãuntrul Naturii sale Intime existã 96 de Atomi ai Absolu-
prin urmare, este evident cã acolo domneºte cea mai deplinã tului.
Beatitudine. În a 2-a Zonã Infernalã, orice atom posedã 192 de Atomi
Este neîndoielnic cã în Soarele Central Spiritual, guver- ai Absolutului, în a 3-a fiecare atom posedã în interiorul sãu
nat de Unica Lege, existã fericirea inalterabilã a Eternului 384 de Atomi ai Absolutului etc. etc. etc., crescând astfel
Dumnezeu Viu; din nefericire, cu cât noi ne îndepãrtãm mai materialitatea în mod înspãimântãtor ºi îngrozitor. Cufun-
mult ºi mai mult de Sacrul Soare Absolut, pãtrundem în dându-ne în Legi de fiecare datã mai complexe, evident cã
262 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 263

ne distanþãm în mod progresiv de Voinþa Absolutului ºi cã- un proces de complicare a energiei.


dem în complicaþia mecanicã a acestei Mari Naturi. Eul s-a întãrit ºi s-a complicat o datã cu experienþele.
Dacã dorim sã recucerim Libertatea, trebuie sã ne eliberãm Acum este deja târziu. Milioane de persoane s-au transfor-
de atâta mecanicã ºi atâtea legi ºi sã ne întoarcem la Tatãl. mat în Demoni monstruoºi. Doar o Revoluþie teribilã poate
În mod evident trebuie sã luptãm neobosit pentru a ne sã ne salveze de Abis.
Elibera de cele 48, 24, 12, 6 ºi 3 Legi pentru a ne întoarce Când omul dizolvã Eul, atunci existã o Revoluþie totalã.
în mod real la Sacrul Soare Absolut al Sistemului nostru. Omul poate înceta sã sufere, atunci când va fi capabil sã
dizolve Eul. Durerea este rezultatul faptelor noastre rele.
AIN SOPH PARANISHPANNA Durerea este de la Satan (Eul Psihologic), pentru cã el
este cel care face lucrãrile rãului.
În interiorul omului existã o Razã Divinã. Aceastã Razã Spaþiul Abstract Absolut, Spiritul Universal de Viaþã,
vrea sã se întoarcã la Steaua sa care i-a surâs mereu. este Fericire Absolutã, Pace Supremã ºi Belºug.
Steaua ce ghideazã Interiorul nostru este un Atom Su- Aceia ce fac din durere o misticã, sunt masochiºti. Satan
perdivin al Spaþiului Abstract Absolut. Numele Cabalistic al a fost ºi este creatorul durerii. Durerea este satanicã.
acestui atom este Sacrul Ain Soph. Prin durere nu se poate elibera nimeni. Avem nevoie sã
Ain Soph este Steaua noastrã Atomicã. Aceastã Stea fim Alchimiºti.
strãluceºte plinã de glorie în Spaþiul Abstract Absolut. Cu ajutorul Alchimiei se dizolvã Eul, rãdãcina Eului este
Astfel, din aceastã Stea emanã Kether (Tatãl), Hokmah Dorinþa, Dorinþa se transmutã cu Alchimia.
(Fiul) ºi Binah (Spiritul Sfânt) al oricãrui om. Dacã vreþi sã anihilaþi Dorinþa trebuie sã transmutaþi.
Ain Soph, Steaua ce ghideazã Interiorul nostru a trimis Dorinþa Sexualã se transformã în Voinþã iar Voinþa este Foc.
Raza sa în lume pentru a deveni Conºtientã de propria sa Dorinþa de Acumulare (Lãcomia) se transmutã în Altruism.
Fericire. Mânia (Dorinþã Frustratã), se transmutã în Blândeþe. Invidia
Fericirea fãrã Conºtiinþa propriei sale Fericiri, nu este (Dorinþã Frustratã) se transmutã în Bucurie pentru Binele
Fericire. Aproapelui. Cuvintele de Dorinþã se transmutã în Verb de
Raza (Spiritul) a avut Conºtiinþã Mineralã, Vegetalã ºi Înþelepciune etc. etc. etc.
Animalã. Când Raza s-a încarnat pentru prima oarã în corpul Analizaþi toate Defectele umane ºi veþi vedea cã îºi au su-
uman sãlbatic ºi primitiv, s-a trezit ca om ºi a avut Auto- portul în Dorinþã. Transmutaþi Dorinþa cu Alchimia ºi Dorinþa
Conºtiinþã de propria sa Fericire. Atunci Raza a putut sã se va fi anihilatã. Oricine anihileazã Dorinþa, dizolvã Eul.
întoarcã la Steaua ce ghida Interiorul sãu. Oricine dizolvã Eul se salveazã de Abis ºi se întoarce la
Din nefericire, în sânul profund al vâltorii desei pãduri, Steaua sa Interioarã care i-a surâs mereu.
Dorinþa Sãlbaticã fãcu sã se nascã Eul. Doar cu Sfânta Alchimie putem dizolva Eul. Baza funda-
Forþele Instinctive ale Naturii au capturat Mintea ino- mentalã a Alchimiei este Arcanul A.Z.F. Îngerii, Arhanghelii,
centã a omului ºi apãru falsul miraj al Dorinþei. Serafimii, Puterile, Tronurile etc., sunt rezultatul precis al
Atunci Eul continuã sã se reîncarneze pentru a-ºi satisface unor înspãimântãtoare Revoluþii Interioare.
Dorinþele. Astfel rãmânem supuºi Legii Evoluþiei ºi Karmei. Am trecut deja prin Involuþie (coborârea Spiritului în
Experienþele ºi suferinþa au complicat Eul; Evoluþia este Materie). Deja am suferit îngrozitor în Evoluþie (proces de
264 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 265

complicare a Energiei). ATMAN


Este urgentã acum o Revoluþie Totalã (Dizolvarea Eului).
Nimeni nu poate fi fericit pânã nu ajunge la Steaua sa Inte-
rioarã. Doar pe bazã de Revoluþii Interne ne întoarcem trep-
tat la Atomul Superdivin, puþin câte puþin, trecem prin Stã-
rile Angelice, Arhanghelice, Serafimice, Logoice etc., pânã BUDDHI MANAS
când în sfârºit Raza se va contopi cu Steaua sa, Ain Soph, ce SUFLETUL SPIRITUAL SUFLETUL UMAN
strãluceºte de Fericire.
Abisul este înspãimântãtor de dureros. Antiteza oribilã
a lui Ain Soph este Abisul, Kliphos-ul Kabalei. Kliphos-urile MENTAL DORINÞE
sunt atomice, Tenebroºi ai Cãii Lunare.
Sã analizãm Atomul Primordial Divin din care emanã cei ESENÞA
Zece Sephiroþi ai Kabalei. Dacã ne Auto-Observãm descoperim:
ETERIC FIZIC
1. CORPUL FIZIC.
2. CORPUL ETERIC SAU VITAL. Corpul Mental, de Dorinþe, Eteric ºi Fizic, integreazã
3. CORPUL ASTRAL SAU DE DORINÞE. Personalitatea. Esenþa, introducându-se în vehicule, rãmâne
4. CORPUL MENTAL ANIMALIC. îmbuteliatã în Ego. Ceea ce se întoarce este o fracþiune a
5. ESENÞA (îmbuteliatã înãuntrul Eului, dincolo se aflã Sufletului Uman. Dincolo de Triada Teosoficã existã o razã
Triada Divinã pe care fiinþa umanã nu o are încarnatã). ce ne uneºte cu Absolutul. Aceastã razã în interiorul fiecãrui
6. CORPUL CAUZAL, SUFLETUL UMAN, MANAS. om este Strãlucitorul Dragon al Înþelepciunii, Cristosul Intern,
7. CORPUL BUDDHIC, SUFLETUL DIVIN. Coroana Sephiroticã. Kabala o defineºte astfel:
8. CORPUL ATMIC, INTIMUL.
KETHER
A 5-a ºi al 6-lea sunt relaþionate pentru cã a 5-a este o
fracþiune a celui de-al 6-lea. Avem o fracþiune din Sufletul
Uman încarnatã, este Esenþa sau Buddhata. Atman în sine
însuºi este Fiinþa Inefabilã, cea care se aflã dincolo de Timp,
de Eternitate, fãrã sfârºit de zile, care nu moare nici nu se HOKMAH BINAH
reîncarneazã (cel care se întoarce este Egoul), este absolut
perfectã. Atman se dedubleazã în Sufletul Spiritual, acesta ATMAN
se dedubleazã în Sufletul Uman care este Manasul Superior,
Sufletul Uman se dedubleazã în Esenþa Buddhata (toate sunt
Principii), iar aceastã Esenþã ce se încarneazã în cele 4 vehi-
cule ale sale, se îmbracã cu ele ºi rãmâne îmbuteliatã în Eul
Psihologic, Egoul. BUDDHI MANAS
266 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 267

Kether: Bãtrânul Zilelor. Hokmah: Fiul, Cristosul Cosmic. Eliberãm, lãsãm, abandonãm toate vehiculele.
Binah: Spiritul Sfânt. Coroana Sephiroticã este Prima Triadã De ce fabricãm Corpurile Solare? De ce Coborâm în a
ce emanã din Ain Soph. Noua Sferã? Dacã trebuie sã abandonãm Corpurile Solare.
De ce sã facem ceva ce nu se va folosi?
AIN SOPH Din fiecare din respectivele Vehicule Cristice, dizolvân-
(Fiinþa Fiinþei noastre) du-se, rãmâne un Atom Sãmânþã. Este evident cã din acele
vehicule rãmân 4 Atomi Sãmânþã.
Fãrã îndoialã cã aceºti atomi corespund corpurilor Fizic,
Astral, Mental ºi Cauzal.
KETHER Este vãdit cã cei 4 Atomi Sãmânþã se absorb în Atomul
Primul Logos (Fiinþa) Superdivin Ain Soph Paranishpanna împreunã cu Esenþa,
Principiile Spirituale, Legile ºi cele Trei Forþe Primare. Apoi
vine Noaptea Profundã a Mahapralayei.
HOKMAH BINAH
Al Doilea Logos Al Treilea Logos FIZIC, ASTRAL SOLAR
ATMAN Intimul MENTAL SOLAR, CAUZAL SOLAR ATOMI SÃMÂNÞÃ
SUFLET DIVIN, ATMAN DIN AIN SOPH
SPIRITUL SFÂNT PARANISHPANNA
FIUL, TATÃL
BUDDHI MANAS
AIN SOPH PARANISHPANNA
CORP MENTAL CORP DE DORINÞE
ANIMALIC ATOMI SÃMÂNÞÃ

CORP VITAL CORP FIZIC ATOM AUTO-REALIZAT


Ain Soph fãrã Auto-Realizare Intimã nu posedã cei 4
În ultimã sintezã fiecare dintre noi nu este decât un Atomi Sãmânþã, este un Atom Simplu al Spaþiului Abstract
Atom din Spaþiul Abstract Absolut, Ain Soph, care este tainic Absolut, doar cu cele Trei Forþe Primare ale Tatãlui, Fiului ºi
relaþionat cu Glanda Pinealã, Chakra Sahasrara sau Biserica Spiritului Sfânt.
din Laodicea. AIN SOPH
Trebuie sã facem o diferenþiere specificã între Ain Soph
ºi Ain Soph Paranishpanna: în primul caz nu existã Auto-
Realizare Interioarã, dar în al doilea existã.
Orice Mahatma ºtie foarte bine cã înainte de a intra în
Absolut trebuie dizolvate Corpurile Solare, în ziua în care ne ATOM FÃRÃ REALIZARE
268 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 269

Un Atom al unui Maestru care s-a eliberat este foarte CELE TREI FORÞE PRIMARE:
diferit de un Atom Ain Soph fãrã Auto-Realizare.
În Aurora unei Mahamvantare un Auto-Realizat îºi de- SFÂNTA AFIRMAÞIE TATÃL
dubleazã corpurile, intrând în activitate germenii sãi. SFÂNTA NEGAÞIE FIUL
Posedã Corpurile Solare, le Restaureazã dacã vrea în ori- SFÂNTA CONCILIERE SPIRITUL SFÂNT
ce moment. Faptul de a fi Fabricat aceste Corpuri îi dã Con-
ºtiinþã Autonomã. Se manifestã prin intermediul Atomilor C.O.N. (Carbon,
Ain Soph ce posedã Atomii Sãmânþã se poate reîncarna Oxigen, Nitrogen); H-ul (Hidrogenul) este o forþã indepen-
în clipa în care doreºte, ºi rãmâne înveºmântat cu Corpurile dentã de celelalte trei, drept pentru care Vehiculul Fizic este
Solare. cel care serveºte de instrument Corpului Voinþei, Mental ºi
Când vrea sã se manifeste emanã aceºti Atomi Sãmânþã Astral.
Solari ºi apare în orice loc din spaþiu. Nu exagerãm dacã subliniem ideea transcendentalã al-
Existã o formulã ce defineºte totul ºi este aceasta: chimistã cã Ain Soph Paranishpanna posedã înãuntrul lui
însuºi cei 4 Atomi Sãmânþã CONH.
C.O.N.H. Cu aceºti 4 Atomi Alchimici reconstruieºte Ain Soph Pa-
ranishpanna, Carul Mercabah (Corpurile Solare), pentru a
Sunt 4 Forþe, cele 4 Corpuri ale unui Iniþiat. Patru Corpuri intra în orice Univers când este necesar.
cu care se înveºmânteazã Seitatea când vrea sã se mani- Sã nu uitãm cã Mercabah este Carul Secolelor, Omul Celest
feste. al Kabalei.
1. C. Carbon: în Alchimie litera „C” simbolizeazã Corpul Drept consecinþã, ca ºi corolar, putem ºi trebuie sã afir-
Voinþei Conºtiente, Carbonul Chimiei Oculte. mãm cã aceia care nu au realizat munca în a Noua Sferã
2. O. Oxigen: în Alchimie litera „O” simbolizeazã adevã- (Sexul), nu posedã în realitate Carul Mercabah.
ratul Corp Mental Solar, fabricat în Forja Ciclopilor, Oxi- Este incontestabil cã totul se schimbã în câmpul de
genul Chimiei Sacre. acþiune al lui Prakriti din cauza modificãrilor lui Traiguna-
3. N. Nitrogen: în Alchimie litera „N” simbolizeazã au- mayashakti ºi cã toate fiinþele umane de asemenea ne modi-
tenticul Corp Astral Solar, atât de diferit de Corpul de Dorinþe; ficãm în formã pozitivã sau negativã, dar dacã nu fabricãm
este evident cã legitimul Corp Sideral este Nitrogenul Chi- Carul Mercabah, Ain Soph va rãmâne fãrã Auto-Realizare
miei Oculte. Intimã.
4. H. Hidrogen: în Alchimie „H”-ul simbolizeazã Corpul Aceia care nu au eliminat Abhayan Samskara, Frica
Fizic, vehiculul tridimensional de carne ºi oase. Înnãscutã, vor fugi de a Noua Sferã spunându-le celorlalþi cã
În Ain Soph Paranishpanna se aflã cele 4 Corpuri, de aici munca în Forja Ciclopilor (Sexul) este inutilã.
emanã corpurile cu care Seitatea se îmbracã; ºi le fabricã Aceºtia sunt ipocriþii farisei care strecoarã þânþarul ºi
instantaneu, adicã în momentul în care vrea sã lucreze într-o înghit cãmila, rataþii care nici nu intrã în Împãrãþie nici nu
lume pentru binele umanitãþii, apãrând ca un Maestru Auto- lasã sã se intre. Cu adevãrat Sexul este „piatrã de poticnire
Realizat, Auto-Conºtient, Stãpân al Vieþii ºi al Morþii. ºi stâncã de scandal”.
270 SAMAEL AUN WEOR

capitolul 47
ARBORELE VIEÞII

Dacã observãm Arborele Vieþii, aºa cum este scris de


cãtre Cabaliºtii Evrei, vedem Zece Sephiroþi. Începe cu
Bãtrânul Zilelor (Kether) care se aflã în partea cea mai
de sus a arborelui; apoi urmeazã Hokmah, al Doilea Sephi-
rot adicã al 2-lea Logos care este chiar Cristosul Cosmic sau
Vishnú; apoi vine Binah, al 3-lea Logos, Domnul Shiva. Kether,
Hokmah ºi Binah sunt Tatãl, Fiul ºi Spiritul Sfânt, aºa cum
este desenat în Arborele Vieþii al Misterelor Ebraice, astfel l-au
arãtat Rabinii.
Kether, Hokmah ºi Binah sunt Trimurti de Perfecþiune,
sunt Triunghiul Divin, Tatãl mult iubit, Fiul mult adorat, ºi
Spiritul Sfânt preaînþelept.
Dupã Triunghiul Divin existã o genune ºi dupã acea ge-
nune vine un al Doilea Triunghi format din Hesed, al Patru-
lea Sephirot ce corespunde Intimului sau lui Atman Inefabi-
lul (vorbind în limba sanscritã); continuã Geburah, Rigoarea
Legii, al Cincilea Sephirot, Buddhi, Sufletul Divin ce este fe-
minin; apoi urmeazã Tiphereth, al ªaselea Sephirot, Sufletul
Uman care este masculin.
Prin dedublare vine un al Treilea Triunghi, care este re-
prezentat prin Netzah Mintea, al ªaptelea Sephirot; continuã
Hod, al Optulea Sephirot, Corpul Astral; mai jos se aflã
Yesod, al Nouãlea Sephirot, Principalul Fundament al
Sexului, Fondul Vital al organismului uman, Corpul Vital sau
Vehiculul Eteric, Lingam Sarira al Teosofilor.
În cele din urmã îl gãsim în partea cea mai de jos a Ar-
borelui Vieþii pe Malchuth, al Zecelea Sephirot, Lumea sau
Corpul Fizic, corpul de carne ºi oase.
„Arborele Vieþii este Fiinþa ºi este reprezentat în Corpul nostru Primul Triunghi este Logoic: Kether, Hokmah ºi Binah.
Fizic prin Coloana Vertebralã, iar umbra sa fatalã este Eul.” Al Doilea Triunghi este Etic: Hesed, Geburah ºi Tiphereth.
272 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 273

Al Treilea Triunghi este Magic: Netzah, Hod ºi Yesod. Mal- Dacã analizãm al Doilea Triunghi aflãm cã este Etic. De
chuth, Lumea Fizicã este un Sephirot cãzut. Primul Triunghi, ce îi spunem Etic? Pentru cã pur ºi simplu acolo primeazã
adicã cel Logoic, are în mod evident Centrul sãu de Gravita- Etica, Conduita Dreaptã, acolo cunoaºtem noi rigoarea Legii;
þie, aceasta oricine o poate observa, este Tatãl Divin, Bãtrâ- acolo ajungem sã cunoaºtem binele ºi rãul, ce lucru este bun
nul Zilelor. Kether este punctul matematic în Spaþiul Imens, ºi ce este rãu, acest triunghi este Lumea Spiritului Pur, Tri-
Infinit, Inalterabil. Acest triunghi este Triunghiul Tatãlui. murti hindusã a lui Atman, Buddhi, Manas. Evident Centrul
de Gravitaþie al acestui triunghi se distinge la prima vedere,
este Sufletul Uman; acest Suflet suferã ºi rãmâne partea
foarte umanã în noi, adicã Tiphereth, ce coincide cu Cauzalul.
Acest Triunghi este numit de asemenea Triunghiul Fiului,
aflãm aici cã Cristosul Cosmic, Binah, obiºnuieºte a se mani-
festa prin intermediul Sufletului Uman, Tiphereth al Kabalei
Ebraice.
Se dovedeºte foarte interesant al 3-lea Triunghi, Triun-
ghiul Magic, format de Minte, adicã Netzah, Corpul Astral
sau Hod ºi Corpul Eteric, adicã Yesod sau Principiul Funda-
mental Sexual al Vieþii Universale. De ce este numit Triunghi
Magic? Deoarece fãrã îndoialã în Regatele Minþii, Astralului
ºi chiar în Kliphos-uri sau Lumi Infernale, este locul în care
persoana exercitã Înalta Magie.
Nu existã îndoialã cã în Netzah putem noi sã întâlnim
Magia Ermeticã, iar în Hod Magia Naturalã. Alþi autori gân-
desc diferit, cred cã în Netzah (Lumea Mentalã), se aflã Ma-
gia Naturalã; trebuie sã nu fiu de acord cu ei în acest sens,
deoarece se dovedeºte cã Mintea propriu-zisã, este Mercu-
rianã; existã autori care nu sunt de acord cu conceptele
mele, presupun cã este Venusianã, regret cã trebuie sã fiu în
dezacord cu aceastã clasã de concepte, cãci oricine îºi poate
da seama cã Mintea este Mercurianã. Aºadar, Magia Erme-
ticã trebuie identificatã cu Mercur, în Minte, iar cât despre
Magia Naturalã, Magia Ceremonialã sau Ritualistã etc., o pu-
tem întâlni în Lumea Astralã, în Corpul Astral.
Unde vom întâlni Centrul de Gravitaþie al Triunghiului
Magic? Evident, se întâlneºte în Sex, pentru cã de aici vine
Naºterea, Moartea ºi Regenerarea. Totul se învârte în jurul
Sexului, adicã al Treilea Triunghi are ca Centru de Gravitaþie
274 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 275

Sexul, anume Yesod, care este Forþa celui de-al Treilea „ªi Dumnezeul Jehovah i-a dat aceastã poruncã omului:
Logos, Puterea Sexualã. din orice arbore din grãdinã poþi sã mãnânci dupã plãcere.
În acest mod am aflat cã existã Trei Centri de Gravitaþie Dar cât despre arborele cunoaºterii binelui ºi a rãului sã nu
Esenþiali în tot acest Arbore al Vieþii: în Primul Triunghi este mãnânci din el, pentru cã în ziua în care vei mânca din el vei
Kether, Bãtrânul Secolelor, Centrul de Gravitaþie al Primului muri negreºit.” (Geneza 2:16-17)
Logos. În al Doilea Triunghi, Hokmah, Cristosul Cosmic, al „ªi vãzu femeia cã arborele era bun de mâncat, ºi cã era
2-lea Logos îºi are Centrul de Gravitaþie în Sufletul Uman, plãcut de privit, ºi era arborele râvnit pentru a dobândi Înþe-
Tiphereth. În al Treilea Triunghi, Yesod se converteºte în lepciunea; ºi luã din fructul lui ºi mâncã; dupã aceea dãdu
Centrul de Gravitaþie al Spiritului Sfânt, al 3-lea Logos; prin din el soþului ei când acesta stãtu cu ea, ºi el începu a mânca.”
intermediul Forþei Sexuale apare viaþa, apare Corpul Fizic ºi (Geneza 3:6)
apar toate organismele care au viaþã. Malchuth este deja Lu- „ªi începu Dumnezeul Jehovah sã spunã: iatã cã omul a
mea Fizicã, ce nu ar putea exista fãrã prezenþa Sexului, dat ajuns sã fie ca unul dintre noi, cunoscând binele ºi rãul, ºi
fiind cã suntem fii ai unui bãrbat ºi ai unei femei. Aºadar acuma nu cumva sã-ºi întindã mâna ºi sã ia ºi din Arborele
Yesod este fundamentul celui de-al 3-lea Logos, centru în Vieþii ºi sã mãnânce, ºi sã trãiascã pe vecie.
care graviteazã Forþa Sexualã a celui de-al 3-lea Logos. De aceea îl izgoni pe om ºi puse la rãsãritul grãdinii
Arborii Edenului sunt doi: Arborele ªtiinþei Binelui ºi a Heruvimi ºi lama înflãcãratã a unei spade ce se rotea mereu
Rãului, ºi Arborele Vieþii. Arborele ªtiinþei Binelui ºi a Rãu- pentru a pãzi Drumul cãtre Arborele Vieþii.” (Geneza 3:22-24)
lui, este Sexul ºi acest Arbore al ªtiinþei este reprezentat de Dacã omul ar fi putut mânca din fructele delicioase ale
Organele Sexuale. Arborele Vieþii este Fiinþa ºi este repre- Arborelui Vieþii, atunci am fi avut acum „Zei Fornicatori”.
zentat în Corpul nostru Fizic prin Coloana Vertebralã. Acesta ar fi fost blestemul blestemelor. Sacrificiul cel mai
Orice adevãratã Doctrinã Culturalã trebuie sã studieze teribil. Imposibilul.
atent aceºti doi Arbori. Pentru cã studiul unui arbore uitând Spada Înflãcãratã a Justiþiei Cosmice se învârteºte arzã-
de celãlalt, dã o cunoaºtere incompletã, ce este inutilã. toare, ameninþãtoare ºi teribilã, pãzind Drumul cãtre Arbo-
La ce serveºte sã studiem Fiinþa dacã ignorãm Sexul? rele Vieþii.
Ambii arbori sunt din Eden ºi chiar îºi împart rãdãcinile. Din Coroana Sephiroticã: Tatãl, Fiul ºi Spiritul Sfânt s-a
Acestea sunt cele 2 Mari Coloane Principale ale Lojii Albe: nãscut Intimul. Intimul este învãluit în 6 Vehicule Inferioare
Înþelepciune ºi Iubire. Înþelepciunea este Arborele ªtiinþei care se întrepãtrund formând Omul. Toate facultãþile ºi pu-
Binelui ºi a Rãului iar Iubirea este Arborele Vieþii. terile Intimului, sunt Fructele Arborelui Vieþii. Când Omul
În vechiul Egipt se studia profund Doctrina celor Doi Ar- se va întoarce în Eden (pe acelaºi drum pe care a ieºit), va
bori. Umbra fatalã a Arborelui Vieþii este Eul. Umbra fatalã putea mânca din Fructele Arborelui Vieþii. Atunci îl va putea
a Arborelui ªtiinþei este Fornicaþia. Oamenii iau umbrele vedea pe Dumnezeu faþã în faþã fãrã sã moarã, fulgerul îi va
drept realitate. servi drept sceptru iar furtunile drept covoare pentru picioa-
„Cel ce terminã cu procesul Eului, realizeazã Fiinþa în rele sale.
sine însuºi.” Existã 10 Valuri de Viaþã ce se pãtrund ºi se întrepã-
„Cel ce terminã cu Fornicaþia se converteºte într-un trund fãrã a se confunda, aceste 10 Emanaþii Eterne sunt cei
Cristos.” 10 Sephiroþi ai Kabalei, cele 10 Ramuri ale Arborelui Vieþii.
276 SAMAEL AUN WEOR

Acum vom înþelege de ce Dumnezeu a pus 10 degete la mâi- capitolul 48


nile noastre.
Cele 12 Simþuri ale Omului (7 Chakre sau Biserici + 5
SEPHIROÞII
Simþuri Fizice = 12) sunt relaþionate cu Coloana noastrã
Vertebralã. Coloana Vertebralã este exponentul fizic al
Arborelui Vieþii; cele 12 Simþuri sunt Fructele Arborelui
Vieþii. Cei 10 Sephiroþi ai vibraþiei universale emanã din Ain
Soph, care este Steaua Microcosmicã ce ghideazã inte-
riorul nostru. Adevãrata Fiinþã a Fiinþei noastre.
Se vorbeºte de cei 10 Sephiroþi, în realitate sunt 12; Ain Soph
Aur este al 11-lea, Ain Soph este al 12-lea iar antiteza sa te-
nebroasã este Abisul.

SEPHIROT NUME NUME ATRIBUT CORPURI


CABALISTIC CREªTIN

1 Kether Hajot Ha Kadosh Serafimi Coroana Supremã Tatã


2 Hokmah Ophanim Heruvimi Înþelepciune Fiu
3 Binah Aralim Tronuri Inteligenþã Spirit
4 Hesed Hasmalim Dominaþii Iubire Intim
5 Geburah Seraphim Puteri Justiþie S. Divin
6 Tiphereth Malachim Virtuþi Frumuseþe S. Uman
7 Netzah Elohim Principate Victorie C. Mental
8 Hod Beni Elohim Arhangheli Splendoare C. Astral
9 Yesod Cherubim Îngeri Fundament C. Vital
10 Malchuth Ischim Iniþiaþi Regatul C. Fizic

Sunt 12 Sfere sau Regiuni ce se pãtrund ºi întrepãtrund


reciproc fãrã a se confunda. Cele 12 Sfere graviteazã în ato-
mul central al semnului Infinitului. În aceste 12 Sfere se
desfãºoarã Umanitatea Solarã. Am spus deja cã semnul Infi-
nitului se gãseºte în centrul Pãmântului, în inima sa. Sephi-
roþii sunt atomici, cei 10 Sephiroþi pot fi reduºi la trei table:
1. Tabla Cuantei a Energiei Radiante ce vine de la Soare.
2. Tabla Greutãþilor Atomice ale elementelor Naturii.
3. Tabla Greutãþilor Moleculare ale compuºilor.
Aceasta este Scara lui Iacob, ce merge de la Pãmânt la
Cer. Toate Lumile de Conºtiinþã Cosmicã se reduc la trei table.
278 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 279

Un Sephirot nu poate fi înþeles într-o singurã regiune, Sephirotul Geburah. Intimul ºi Buddhi se exprimã prin in-
cãci natura sa este cvadruplã. De aceea cabaliºtii se exprimã termediul Sufletului Uman. Sufletul Uman este Tiphereth,
în mod clar atunci când spun cã existã Patru Lumi. Voinþa, Frumuseþea. Aºadar, Intimul cu cele douã Suflete ale
Aziluth: Este Lumea Arhetipicã sau Lumea Emanaþiilor, sale, cel Divin ºi cel Uman oficiazã pe tronul sãu, care este
este Lumea Divinã. Sistemul Nervos Cerebrospinal.
Beriah: Este Lumea Creaþiei, de asemenea numitã Khorcia, Intimul este încoronat cu Coroana Sephiroticã. Intimul
adicã Lumea Tramoºilor. locuieºte în Templul sãu. Templul Intimului are douã co-
Yetzirah: Este Lumea Formãrii ºi a Îngerilor. loane: Iachin ºi Boaz. Iachin este Mintea. Boaz este Corpul
Assiyai: Este Lumea Acþiunii, Lumea Materiei. Astral. Mintea este Sephirotul Netzah. Astralul este Sephi-
Trei Sephiroþi ai formei se gãsesc în Coloana Severitãþii rotul Hod. Aceste douã coloane ale Templului se susþin pe
(Binah, Geburah, Hod). Piatra Cubicã a lui Yesod. Aceastã Piatrã Cubicã serveºte de
Trei Sephiroþi ai Energiei se aflã în Coloana Milei (Hok- asemenea ca fundament Regatului lui Malchuth. Aceastã
mah, Hesed, Netzah). Piatrã Cubicã este Corpul Eteric. Malchuth este Corpul Fizic.
Iar între aceste douã coloane se aflã Coloana Echili- Aºadar, Omul este o decadã completã. Avem 10 degete
brului, unde se aflã diferitele Niveluri de Conºtiinþã (Kether, la mâini, 10 Sephiroþi ºi 10 Porunci.
Tiphereth, Yesod, Malchuth). Când Bãtrânul Zilelor a realizat cei 10 Sephiroþi în el
Toþi cei 10 Sephiroþi cunoscuþi provin din Sephira, Mama însuºi, se transformã în Adam-Kadmon, Omul Celest.
Divinã ce locuieºte în Templul Inimã; IO este mantra Mamei Acela care realizeazã cei 10 Sephiroþi în sine însuºi,
Divine ºi 10 sunt Emanaþiile lui Prakriti, adicã cei 10 Sephiroþi. strãluceºte în Lumea Luminii cu inefabile splendori Cristice.
Kether este Tatãl în noi, un Suflu al Absolutului pentru Când Bãtrânul Zilelor a realizat cei 10 Sephiroþi în el
el însuºi profund necunoscut. Kether este Bãtrânul Zilelor, ºi însuºi, aceºtia strãlucesc în Lumea Luminii ca niºte pietre
fiecare dintre noi este în fond un binecuvântat Bãtrân al Zi- preþioase, ca niºte pietre strãlucitoare, în corpul Bãtrânului
lelor. Hokmah este Fiul, Cristosul Atomic în noi. Binah este Zilelor.
Mama în noi, Spiritul Sfânt în noi. „Cel ce are urechi, sã audã ce spune Bisericilor Spiritul.
Kether, Hokmah ºi Binah sunt Coroana noastrã Sephiro- Celui ce va birui îi voi da sã mãnânce din Arborele Vieþii,
ticã. care stã în Raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7)
Tatãl mult iubit, Fiul mult adorat ºi Spiritul Sfânt prea Cei 10 Sephiroþi strãlucesc precum pietre preþioase în
înþelept, trãiesc în profunzimile Conºtiinþei noastre Superla- corpul Bãtrânului Zilelor. În acest fel ne preschimbãm în
tive, aºteptând momentul suprem al Realizãrii noastre. Ierusalimul Ceresc.
Spiritul Sfânt este Mama noastrã Divinã ce îmbracã o „ªi temeliile zidului cetãþii erau împodobite cu pietre
mantie albastrã ºi o tunicã albã de distinse splendori. scumpe de tot felul. Cea dintâi temelie era de Jasp; a doua
Mama poartã în mâna sa o lampã preþioasã; aceastã lam- de Safir; a treia de Calcedonie; a patra de Smarald;
pã este Intimul ce arde în strãfundul inimilor noastre. Inti- A cincea de Sardonix; a ºasea de Sardiu; a ºaptea de
mul este conþinut într-un vas de alabastru fin ºi transparent. Crisolit; a opta de Beril; a noua de Topaz; a zecea de Criso-
Acest vas este propria noastrã Conºtiinþã Superlativã, este praz; a unsprezecea de Iacint; a douãsprezecea de Ametist.”
Buddhi al nostru. Intimul este Sephirotul Hesed; Buddhi este (Apocalipsa 21:19-20)
280 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 281

Cei 10 Sephiroþi sunt atomici. Cei 10 Sephiroþi sunt „Pe cel ce va birui, îl voi face stâlp în Templul Dumne-
Cetatea Sfântã, Ierusalimul ce ajunge sã strãluceascã în strã- zeului meu, ºi nu va mai ieºi de acolo.” (Apocalipsa 3:12)
fundul inimii noastre. „Fii credincios pânã la moarte ºi eu îþi voi da Coroana
„În mijlocul pieþei cetãþii ºi pe cele douã maluri ale râu- Vieþii.” (Apocalipsa 2:10)
lui era Arborele Vieþii, ce rodea douãsprezece roade, dând în „Eu sunt pâinea vieþii, eu sunt pâinea vie, cel ce mãnân-
fiecare lunã rodul sãu; ºi frunzele arborelui erau pentru vin- cã din carnea mea ºi bea din sângele meu va avea viaþã
decarea neamurilor. veºnicã ºi eu îl voi învia în ziua de apoi. Cel ce mãnâncã din
ªi acolo nu va mai fi blestem; ci scaunul de domnie al lui carnea mea ºi bea din sângele meu, trãieºte în mine ºi eu în
Dumnezeu ºi al Mielului vor fi în ea, ºi robii lui îi vor sluji. el.” (Ioan 6: 48, 51, 54, 56)
ªi vor vedea chipul lui; ºi numele lui va fi pe frunþile lor. Cristos este în mod real o Coroanã Sephiroticã de inco-
ªi acolo nu va mai fi noapte; ºi nu vor mai avea trebu- mensurabilã Înþelepciune, ai cãrui atomi cei mai puri strãlu-
inþã nici de lampã, nici de lumina Soarelui; pentru cã cesc în Hokmah, Lumea lui Ophanim.
Domnul Dumnezeu îi va lumina; ºi va domni în vecii vecilor.” Aceastã Coroanã Sephiroticã (de incomensurabilã Înþe-
(Apocalipsa 22:2-5) lepciune) l-a trimis pe Buddha al sãu, Iisus din Nazareth,
Când un om încarneazã în sine însuºi Coroana sa Sephi- care de-a lungul a nenumãrate reîncarnãri s-a pregãtit în
roticã, atunci Bãtrânul Zilelor îl va lumina ºi va domni în evoluþia noastrã terestrã.
vecii vecilor. A fost în Iordan unde Coroana Cristicã, Logosul Solar a
Însã, fraþi ai Sufletului meu, cu adevãrat vã spun cã ni- strãlucit, a pãtruns în al sãu Buddha Iisus din Nazareth. Iatã
meni nu ajunge la Tatãl decât prin Fiul. Fiul este Cristosul Misterul Dublei Personalitãþi Umane, unul dintre misterele
Atomic în noi, este Hokmah, Divina Înþelepciune Cristicã. cele mai mari ale Ocultismului.
Gnoza ce strãluceºte în adâncul inimii noastre. Când Omul îºi primeºte Coroana Sephiroticã, atunci Bã-
Trebuie sã inundãm toate vehiculele noastre cu atomi trânul Zilelor îl lumineazã ºi-l conduce pânã la Apele Pure
de Naturã Cristicã; trebuie sã îl formãm pe Cristos în noi ale Vieþii.
pentru a urca la Tatãl, întrucât nimeni nu ajunge la Tatãl Însã, fraþii mei, nimeni nu ajunge la Tatãl decât prin Fiul,
decât prin Fiul. ºi Fiul se aflã în fundul Arcei Alianþei aºteptând momentul
Chiar dacã Cristos s-ar naºte de o mie de ori în Betleem, Realizãrii.
nu ar servi la nimic dacã nu s-ar naºte ºi în inima noastrã. Aceastã Arcã a Alianþei sunt Organele Sexuale. Doar prin
Trebuie sã îl formãm pe Cristos înãuntrul nostru, pentru a intermediul Castitãþii Perfecte, putem forma Cristosul în noi
intra pe porþile cetãþii, triumfãtori ºi victorioºi, în Duminica ºi urca la Tatãl.
Floriilor. Deja, fraþii mei, deja v-am înmânat Arca Noului Testa-
Crãciunul este un eveniment Cosmic ce trebuie sã se ment.
realizeze în fiecare dintre noi. Crãciunul este absolut indi- Deja v-am predat Calea Magiei Sexuale.
vidual. Este necesar sã se nascã în noi Cristosul, este urgent „Atunci s-a deschis Templul lui Dumnezeu din Cer, ºi s-a
Crãciunul Inimii. vãzut Arca Legãmântului sãu în Templul sãu, ºi au fost ful-
Trebuie transformat Arborele ªtiinþei Binelui ºi a Rãului, gere, glasuri, tunete, ºi cutremure de pãmânt, ºi o grindinã
în Mielul Jertfit al Cetãþii Sfinte. mare.” (Apocalipsa 11:19)
282 SAMAEL AUN WEOR

capitolul 49
KETHER

În mod real, fiecare dintre noi are în strãfundul Conºti-


inþei sale un Bãtrân Venerabil, acesta este Primul Logos.

AZILUTH
Lumea Cabaliºtii îl denumesc Kether.
Emanaþiei Bãtrânul Zilelor este androgin, adicã, bãrbat ºi femeie în
sau Divinã acelaºi timp. Prima ºi ultima sintezã a Fiinþei noastre. Bãtrâ-
nul Zilelor este prima emanaþie teribil de Divinã din Spaþiul
Abstract Absolut.
Bãtrânul Zilelor este original în fiecare om, ºi este Tatãl;
Lumea existã atâþia Taþi în Cer câþi oameni pe Pãmânt.
BERIAH
Creaþiei Bãtrânul Zilelor este Ocultul Ocultului; Mila Milelor; Bu-
sau a nãtatea Bunãtãþilor; originea Fiinþei noastre; „Marele Vânt”.
Tramoºilor Pãrul Bãtrânului Zilelor are 13 bucle. Dacã însumãm avem
1 + 3 = 4; 1 este Principiul Masculin, Focul; 2 este Prin-
cipiul Feminin, Apa; 3 este Fiul Creaþiei, plus Unitatea Vieþii
YETZIRAH

Lumea este egal cu 4, acesta este Sfântul TETRAGRAMMATON.


Formãrii Acesta este numele Eternului IOD-HE-VAU-HE.
sau a Barba Bãtrânului Zilelor are 13 smocuri. Aceastã barbã
Îngerilor reprezintã Uraganul, cele 4 Vânturi, Suflul, Cuvântul. Cele 4
Vânturi sunt: Iod-He-Vau-He.
Lumea Arcanul 13 este Bãtrânul Zilelor. Doar învingând Moar-
ASSIYAI

Acþiunii tea îl putem încarna pe Bãtrânul Zilelor. Probele funerare ale


sau a Arcanului 13 sunt mai înspãimântãtoare ºi mai teribile decât
Materiei Abisul.
Pentru a-l realiza pe Bãtrânul Zilelor în interiorul nostru
înºine, trebuie sã realizãm în totalitate în interiorul nostru
înºine Arcanul Nr.13.
Aziluth: Este Lumea Arhetipicã sau Lumea Emanaþiilor, este Lumea
„A Necesitãm o Moarte Supremã ºi o Supremã Înviere pentru
Divinã. Beriah: Este Lumea Creaþiei, de asemenea numitã Khorcia, a avea dreptul de a-l încarna pe Bãtrânul Zilelor: doar acela
adicã Lumea Tramoºilor. Yetzirah: Este Lumea Formãrii ºi a Înge- care îl încarneazã are dreptul de a purta intern pãrul ºi barba
rilor. Assiyai: Este Lumea Acþiunii, Lumea Materiei.” Venerabilului Bãtrân.
284 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 285

Doar în prezenþa Îngerilor Morþii, dupã ce am ieºit vic- Fie ca Pacea sã domneascã în toate inimile. Sã nu uitãm
torioºi din probele funerare putem sã îl încarnãm pe Bãtrâ- cã Pacea este Luminã; sã nu uitãm cã Pacea este o esenþã
nul Zilelor. Cel care îl încarneazã este un „Bãtrânel” în plus emanatã din Absolut. Este Luminã emanatã din Absolut.
în Eternitate. Este Lumina Bãtrânului Zilelor. Cristos a spus: „Pacea mea
Mantra PANDER ne permite sã ajungem pânã la Bã- v-o dau, Pacea mea v-o las”.
trânul Zilelor. Aceasta este posibil prin Meditaþia Profundã.
În Lumea Aziluth existã un Templu minunat unde ni se
aratã maiestuoasa prezenþã a Bãtrânului Zilelor. Bãtrânul
Zilelor locuieºte în Lumea lui Kether, ªeful acestei Lumi este
Îngerul Metratón. Acest înger a fost profetul Enoh, cu aju-
torul sãu putem intra în Lumea lui Kether; discipolul care
doreºte sã pãtrundã în Kether în timpul stãrilor sale de
Meditaþie Profundã, îl va ruga pe Îngerul Metratón, ºi va fi
ajutat.
Zeiþa Aztecã a Morþii are o coroanã din 9 cranii umane.
Coroana este simbolul Bãtrânului Zilelor. Craniul este cores-
pondenþa microcosmicã a Bãtrânului Zilelor în Om. În mod
real avem nevoie de o Supremã Înviere pentru a-l realiza pe
Bãtrânul Zilelor în interiorul nostru înºine.
În Lumea lui Kether înþelegem cã Marea Lege guver-
neazã tot ceea ce este creat. Din Lumea Bãtrânului Zilelor
vedem mulþimile umane ca niºte frunze purtate de vânt.
Marele Suflu este Legea teribilã a Bãtrânului Zilelor.
„Vox populi, vox Dei.” O revoltã socialã contemplatã din
Lumea Bãtrânului Zilelor, este o Lege în acþiune. Fiecare
persoanã, mulþimile întregi par frunze desprinse din arbori,
vânturate de „Vântul” teribil al Bãtrânului Zilelor.
Oamenii nu cunosc aceste lucruri. Oamenii se preocupã
doar pentru a obþine bani ºi mai mulþi bani. Aceasta este
sãrmana umanitate îndureratã, biete frunze duse de Marele
Vânt. Sãrmane frunze purtate de Marea Lege.
Bãtrânul Zilelor este Fiinþa noastrã Autenticã în originea
sa esenþialã. Este Tatãl în noi. Este adevãrata noastrã Fiinþã.
Discipolii noºtri trebuie acum, sã se concentreze ºi sã medi-
teze foarte profund asupra Bãtrânului Zilelor. Pe durata Me-
ditaþiei trebuie sã provoace somnul.
capitolul 50
HOKMAH

„Vino, o, Sfânt Cuvânt! Vino, o,


nume sacru al Forþei Chrestos!
Vino, o, Energie Sublimã! Vino, o,
Milã Divinã! Vino, o, Supremã
Seitate a Celui Preaînalt!”
Slujbã Gnosticã

Hokmah din Kabala Ebraicã este Cristosul Cosmic,


Christus, Vishnú al hinduºilor.
Al 2-lea Logos, Hokmah, este Iubire, Agnus Dei, Mielul
Jertfit, este Focul însuºi ce arde în toatã Creaþia de la înce-
putul lumii pentru salvarea noastrã. Este Foc ºi e intrinsec
în adâncul oricãrei materii organice ºi anorganice.
Energia Solarã este Luminã Astralã. Esenþa sa este Pute-
rea Cristonicã închisã în polenul fecundant al florii, în inima
fructului arborelui, în glandele de secreþie internã ale ani-
malului ºi omului. În om principala sa localizare este în coccis.
Aztecii denumeau aceastã Sacrã Putere: „ªarpele cu Pene
Quetzalcoatl”, ce se trezeºte ºi urcã pânã la Glanda noastrã
Pinealã doar prin intermediul Magiei Amoroase.
Cristos este Înþelepciunea însãºi, este Logosul Solar, al
cãrui Corp Fizic este Soarele. Cristos umblã cu Soarele sãu,
în acelaºi mod în care Sufletul Uman umblã cu corpul sãu de
carne ºi oase. Cristos este Lumina Soarelui. Lumina Soarelui
este Lumina lui Cristos.
Lumina Soarelui este o Substanþã Cristonicã ce face sã
se creeze planta ºi sã încolþeascã sãmânþa. În interiorul apã-
sãtorii duritãþi a bobului rãmâne închisã aceastã Substanþã a
Logosului Solar, ce îi permite plantei sã se reproducã neîn-
cetat cu viaþa glorioasã, viguroasã ºi activã.
Energia desprinsã din Focul Solar este fixatã în Inima
Pãmântului ºi ea este nucleul vibrant al celulelor în orice
288 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 289

fiinþã vie. Ea este Lumina Astralã, Azothul ºi Magnesia Ve- în ziua de Crãciun, 25 Decembrie la miezul nopþii, la fel ca
chilor Alchimiºti. Lumina Astralã întrepãtrunde întreaga ºi Cristoºii nordici, Odin, Wotan ºi Belen.
atmosferã ºi este cauza puterilor minunate din om ºi Focul Evanghelia lui Krishna în India milenarã, este similarã
Sacru al oricãrei vieþi. Evangheliei Creºtine. În Vechiul Egipt al Faraonilor, Cristos
Cu Ajutorul celui de-al 2-lea Logos aceastã Lume are este Osiris, ºi oricine îl încarna era un Osirificat; Hermes
Conºtiinþã, pentru ca astfel ºi noi sã putem sã ne trezim ºi Trismegistul este Cristosul Egiptean, el l-a încarnat pe Osiris.
sã avem Conºtiinþã. Orice Om care ajunge sã asimileze Substanþa Cristos se con-
Cristos este acea Razã foarte Purã, Inefabilã ºi teribil de verteºte de fapt într-un Cristos Viu.
Divinã ce a strãlucit ca un fulger pe chipul lui Moise, acolo Vreau sã înþelegem cã Logosul Solar nu este un Individ.
în solemnul mister de pe Muntele Nebo… Logosul Solar este o Armatã. Verbul, Marele Cuvânt.
Cristos nu este Monada. Cristos nu este Septenarul ARMATA VOCII este o Unitate Multiplã, eternã,
Teosofic. Cristos nu este Jivan-Atman. Cristos este Soarele necondiþionatã ºi perfectã. Ea este Logosul Creator. Ea este
Central. Cristos este Raza ce ne uneºte cu Absolutul. Prima Clipã.
„Eu cred în Fiul, Chrestosul Cosmic, puternica Mediere „La început era Cuvântul ºi Cuvântul era Dumnezeu ºi
Astralã, care leagã Personalitatea noastrã Fizicã de Imanen- Cuvântul era cu Dumnezeu. Acesta era la început cu Dum-
þa Supremã a Tatãlui Solar.” (Ritual Gnostic) nezeu. Toate lucrurile au fost fãcute prin el; ºi nimic din ce
Sã ºtiþi cã Cristosul nu este un individ. Cristosul Cosmic a fost fãcut n-a fost fãcut fãrã el. ªi Lumina în întuneric strã-
este impersonal, Universal ºi se aflã dincolo de Individua- luceºte, dar întunericul n-a recunoscut-o.” (Ioan 1:1-5)
litate, de Personalitate ºi de Eu, este o Forþã Cosmicã, ce se El este Marele Suflu emanat din strãfundurile Eternului
exprimã prin orice om care este pregãtit cum se cuvine. Spaþiu Abstract Absolut. Eternul Spaþiu Abstract Absolut
Într-o zi s-a exprimat prin marele Jeshua Ben Pandira, este Fiinþa Fiinþei tuturor Fiinþelor, Absolutul este Nenumi-
cunoscut în Lumea Fizicã drept Maestrul Iisus din Nazareth. tul, Nelimitatul Spaþiu. Toþi cei care îºi încarneazã Cristosul
De asemenea s-a exprimat prin mulþi alþii. se Cristificã ºi intrã în rândurile Armatei Vocii.
Cristos este o Substanþã Cosmicã, latentã în fiecare atom „ªi dupã cum a înãlþat Moise ºarpele pe baston în pustie,
al Infinitului. Substanþa Adevãrului. Cristos este Adevãrul ºi tot aºa trebuie sã fie înãlþat Fiul Omului.” (Ioan 3:14)
Viaþa. Trebuie sã-l încarnãm pe Cristos în noi pentru a urca la
Când un om asimileazã Substanþa Cristicã în Fizic, în Tatãl. Nimeni nu ajunge la Tatãl decât prin Fiul, în Cristos
Psihologic ºi în Spiritual, se Cristificã, se transformã în Cris- toþi suntem Unul. În Domnul nu existã diferenþe între om ºi
tos, se preschimbã într-un Cristos Viu. Avem nevoie sã-l for- om, pentru cã în El toþi suntem Unul. În Lumea Domnului nu
mãm pe Cristos în noi, este urgent sã încarnãm Adevãrul. existã Individualitatea, nici Personalitatea. În El nu existã
La chinezi, Cristos este Fu-Ji. La mexicani, Cristos este diferenþe ierarhice. Cel care îl încarneazã este atunci El, El,
Quetzalcoatl, care a fost Mesia ºi transformatorul toltecilor. El. „Varietatea este Unitate.”
La japonezi este Amida, care are puterea de a deschide por- Trebuie sã terminãm cu Personalitatea ºi cu Eul pentru
þile Gokurak-ului (Paradisul). În Cultul lui Zoroastru, Cristos ca sã se nascã Fiinþa în noi, trebuie sã terminãm cu Indivi-
este Ahura Mazda. Edda germanicilor îl citeazã pe Kristos, dualitatea.
Zeul teogoniei lor asemãnãtor lui Iisus din Nazareth, nãscut Dacã un mistic în Stare de Extaz ºi-ar abandona cele 7
290 SAMAEL AUN WEOR

Corpuri pentru a investiga viaþa lui Cristos, atunci s-ar capitolul 51


vedea pe sine însuºi reprezentând Drama Patimii Domnului,
fãcând miracole ºi minuni pe Pãmântul Sfânt, s-ar vedea
BINAH
mort ºi înviat a treia zi. Dacã acel mistic ar lua locul lui
Cristos în acele momente ar fi El, El, El. Acest fenomen se „Salve Lebãdã Sacrã! Hamsa miraculoasã.
datoreazã faptului cã în Lumea lui Cristos nu existã Indivi- Salve Pasãre Phoenix a Paradisului!
dualitatea, nici Personalitatea, în Cristos existã doar o singu- Salve Ibis nemuritor! Porumbel al Graalului,
rã Fiinþã, care se exprimã ca multe. Energie Creatoare a celui de-al Treilea Logos!”
Terminând cu Eul ºi cu Individualitatea, rãmân doar Ritual Gnostic
Valorile Conºtiinþei, ce sunt atributele Eternului Spaþiu Abs-
tract Absolut.
Doar El poate spune: „Eu sunt Drumul, Adevãrul ºi Viaþa”. Binah este Spiritul Sfânt, este al Treilea Logos, Domnul
„Eu sunt Lumina. Eu sunt Viaþa. Eu sunt Bunul Pãstor. Eu Shiva al hinduºilor, ce se manifestã ca Potenþã Sexualã
sunt Pâinea. Eu sunt Învierea.” în tot ceea ce este, a fost ºi va fi.
Fiinþa primeºte Fiinþa Fiinþei sale, pe Eu Sunt, acea rãsu- Spiritul Sfânt este Forþa Sexualã pe care o vedem în pistilul
flare a Marelui Suflu în fiecare dintre noi, Raza noastrã parti- florilor, ceea ce se exprimã în organele creatoare ale tuturor
cularã, El, El, El. speciilor vii; Forþã minunatã fãrã de care Universul nu ar pu-
„Eu sunt” este Cristosul Intern din fiecare om, Divinul tea exista.
nostru „Augoides”, Logosul. Cel ce primeºte Coroana Vieþii Cabaliºtii raporteazã diferiþii Sephiroþi ai Kabalei Ebrai-
are dreptul sã spunã: „Eu sunt El, Eu sunt El, Eu sunt El”. ce, Lumilor. Astfel de exemplu, cã Bãtrânul Zilelor este un
Cristos este simbolizat prin phallus-ul în erecþie, prin punct al Spaþiului Infinit, este etern ca simbol. Cã Hokmah
sceptrul de putere înãlþat, prin turn, prin piatra ascuþitã ºi este guvernat de Zodiac ºi este adevãrat. Spun cã Binah este
prin tunica de glorie; el este de sorginte Divinã. Cristos este guvernat de Saturn; aici ajungem la un punct în care trebuie
Iubire. Antiteza Iubirii este Ura. Sã ºtiþi voi, popoare, mul- sã fim în dezacord, nu vreau sã spun cã Spiritul Sfânt nu este
þimi ºi limbi, cã Ura se transformã în foc care arde. Sã ºtiþi guvernat de Saturn, cã nu existã o relaþie între aceºtia, da,
cã monstrul cel mai îngrozitor ce existã pe faþa Pãmântului existã, dar aceasta nu este totul, deoarece nu existã îndoialã
este Ura. cã Lumea lui Jupiter este relaþionatã într-o anumitã formã
Cel care minte pãcãtuieºte împotriva Tatãlui care este cu Binah, întrucât are Puteri, Tron ºi el spalã Apele Vieþii.
Adevãr, cel ce urãºte pãcãtuieºte împotriva Fiului care este Din Ain Soph (Atomul Superdivin) emanã Kether, Hokmah
Iubire, ºi cel ce fornicã pãcãtuieºte împotriva Spiritului Sfânt ºi Binah, Coroana Vieþii, strãlucitorul Dragon de Înþelepciune.
care este Castitatea. Când vine Marea Noapte Cosmicã, strãlucitorul Dragon
de Înþelepciune se va absorbi în Ain Soph… Iatã Trinitatea
absorbindu-se în Unitate! Iatã Sfântul Patru, Tetragramma-
tonul cabaliºtilor!
Trinitatea, Triada Perfectã, Tatã, Fiu ºi Spirit Sfânt plus
Unitatea Vieþii este Sfântul Patru, cei Patru Tâmplari Eterni,
292 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 293

cele Patru Coarne ale Altarului, cele Patru Vânturi ale Mãrii, Creierul, Inima ºi Sexul Geniului Planetar.
Sfântul ºi Misteriosul Tetragrammaton al cãrui cuvânt man- Un ªarpe Sacru se încolãceºte în inima Pãmântului,
tric este Iod-He-Vau-He, numele teribil al Eternului. exact în a 9-a Sferã. El este septuplu în constituþia sa, ºi fie-
Spiritul Sfânt se dedubleazã într-o Femeie inefabilã, care din cele 7 Aspecte Ignice ale sale corespunde fiecãruia
aceasta este Divina Mamã, înveºmântatã cu tunicã albã ºi din cei 7 ªerpi ai Omului.
mantie azurie. Spiritul Sfânt este Shiva, Divinul Soþ al lui Energia Creatoare a celui de-al Treilea Logos elaboreazã
Shakti, Divina Mamã Kundalini. elementele chimice ale Pãmântului, cu întreaga sa comple-
Divina Femeie este o Fecioarã Inefabilã, aceastã Divinã xitate multifaþeticã de forme. Când aceastã Energie Crea-
Mamã este simbolizatã la azteci printr-o Fecioarã misterioasã toare se retrage din centrul Pãmântului, lumea noastrã se va
(sã se vadã monografia nr.10 a cãrþii „Magie Cristicã Aztecã”), transforma atunci într-un cadavru. În acest fel mor Lumile.
aceastã fecioarã are în gâtul sãu o misterioasã gurã; gâtul este Focul Serpentin al Omului provine din Focul Serpentin
uterul unde se gesteazã cuvântul, Zeii creeazã cu laringele. al Pãmântului. Teribilul ªarpe doarme profund în
„La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu misteriosul sãu cuib de ciudate sfere goale, asemãnãtor unui
ºi Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la Început cu Dumne- adevãrat puzzle chinezesc. Acestea sunt sfere concentrice
zeu. Toate lucrurile prin el au fost fãcute ºi nimic din ce a astrale ºi subtile. Cu adevãrat, aºa cum Pãmântul are 9 Sfere
fost fãcut n-a fost fãcut fãrã el. În el era Viaþa, ºi Viaþa era Concentrice ºi în fundul tuturor acestora se aflã teribilul
Lumina oamenilor.” ªarpe, tot aºa le are deopotrivã omul, întrucât acesta este
Verbul fãcu fecunde Apele Vieþii ºi Universul în starea Microcosmosul Macrocosmosului.
sa germinalã se ivi splendid în aurorã. Omul este un Univers în miniaturã, cel infinit de mic este
Spiritul Sfânt o fecundã pe Marea Mamã ºi se nãscu Cris- analog celui infinit de mare.
tosul. Al 2-lea Logos este întotdeauna fiu al Fecioarei Mame. Hidrogenul, Carbonul, Nitrogenul ºi Oxigenul sunt cele
Ea este mereu fecioarã înainte de naºtere, la naºtere ºi 4 Elemente de bazã cu care lucreazã al Treilea Logos. Ele-
dupã naºtere. Ea este Isis, Maria, Adonia, Insoberta, Rea, mentele chimice sunt dispuse în ordinea greutãþilor lor ato-
Cibele etc. mice, cel mai uºor este Hidrogenul, a cãrui greutate atomicã
Ea este Haosul Primitiv, Substanþa Primordialã, Materia este 1 ºi se terminã cu Uraniul a cãrui greutate atomicã este
Primã a Marii Opere. 238,5 ºi rezultã de fapt ca fiind cel mai greu dintre elemen-
Cristosul Cosmic este Armata Marelui Cuvânt ºi se naºte tele cunoscute1.
întotdeauna în Lumi ºi este crucificat în fiecare din ele, pen- Electronii constituie o punte între Spirit ºi Materie. Hi-
tru ca toate fiinþele sã aibã viaþã ºi sã o aibã din abundenþã. drogenul în sine însuºi este elementul cel mai rarefiat care
Spiritul Sfânt este Fãuritorul de Luminã: „Dumnezeu a se cunoaºte; Prima Manifestare a ªarpelui. Orice element,
spus, sã se facã luminã ºi lumina a fost fãcutã”. Sensul eso- orice aliment, orice organism se sintetizeazã într-un deter-
teric este: „A fost pentru cã a spus”. minat tip de Hidrogen. Energia Sexualã corespunde Hidro-
Pãmântul are 9 Straturi ºi în al Nouãlea se aflã Labo- genului 12, ºi nota sa muzicalã este SI.
ratorul celui de-al 3-lea Logos. În mod real, al 9-lea Strat se
1. Aºa cum afirmã însuºi Maestrul Samael, Uraniul era, la momentul
aflã în întreg centrul masei planetare, acolo se aflã Sfântul în care a scris aceastã operã, elementul cel mai greu cunoscut. Ulte-
Opt, Divinul Simbol al Infinitului în care sunt reprezentaþi rior s-au descoperit alte elemente cu o greutate atomicã mai mare.
294 SAMAEL AUN WEOR

Materia Electronicã Solarã este Focul Sacru al lui capitolul 52


Kundalini. Când eliberãm aceastã energie, intrãm pe
Drumul Iniþierii Autentice.
HESED
Energia celui de-al Treilea Logos se exprimã prin interme-
diul Organelor Sexuale, ºi prin intermediul Laringelui Creator.
Acestea sunt cele douã instrumente prin intermediul cãrora
curge Puternica Energie Creatoare a celui de-al Treilea Logos. Hesed în sine însuºi este Intimul; conform hinduºilor,
Când se lucreazã cu Arcanul A.Z.F., se trezeºte ªarpele Atman. Se spune cã Hesed este guvernat în mod direct
Sacru. Fluxul ascendent al Energiei Creatoare a celui de-al de Jupiter ºi nimic mai mult. Aceasta este fals, Intimul
Treilea Logos, este Focul Viu. Acel Foc al Rusaliilor urcã de- este Marþian, Rãzboinic, Luptãtor, acest lucru nu îl acceptã
a lungul Canalului Medular deschizând centri ºi trezind pu- mulþi Cabaliºti ºi pot sã-l considere chiar absurd. Dar cine
teri miraculoase. are experienþã directã în legãturã cu Hesed, ºtie foarte bine
În Mexicul antic, în Templul ªerpilor, numit cã Hesed este Rãzboinic; Intimul este cel care trebuie sã fie
Quetzalcoatl, se adora Spiritul Sfânt, cu tunica ºi mantia de în luptã pe viaþã ºi pe moarte împotriva tenebrelor, cel care
culoare alb, negru ºi roºu; ei aruncau în jarul focului, cochilii trebuie sã lupte din greu pentru propria sa Auto-Realizare
de melci sub formã de praf, pentru aceasta foloseau melci Intimã, cel care se aflã în bãtãlie. Este evident cã are ceva
marini albi, negri ºi roºii. Albul este Spiritul Pur, Negrul Jupiterian pentru cã poate apuca Sceptrul Regilor, nu o neg,
simbolizeazã cãderea Spiritului în Materie, iar Roºul este dar cã ar fi în mod unic ºi exclusiv Jupiterian, aceasta este
Focul Spiritului Sfânt, cu care ne întoarcem la albeaþa fals.
Spiritului Pur. Atman este Intimul nostru, Seitatea noastrã Divinã, acel
Acea tãmâie urca pânã la Cer, Sacerdotul se ruga pentru al ªaptelea Principiu care existã în Fiinþe dar pe care
viaþã ºi plantele înfloreau întrucât Spiritul Sfânt este Focul oamenii nu îl deþin.
Sexual al Universului. Ritualul se realiza în Templul lui Quetzal- Pentru a fuziona cu Atman se cere urmãtoarea expe-
coatl înainte de rãsãritul Soarelui, deoarece Spiritul Sfânt este rienþã: sã ieºim în Corp Astral abandonând Corpul Fizic. Ne
Fãuritorul de Luminã, ºi Sacerdotul vocaliza mantrele IN EN. dezbrãcãm de Corpul Astral ordonându-i: „ieºi din mine”,
Iona profetul, de asemenea realiza ritualul Spiritului pentru aceasta se necesitã voinþã, ºi Corpul Astral iese prin
Sfânt exact la fel ca ºi aztecii ºi utiliza pentru aceasta ace- coloana vertebralã ºi rãmânem în Lumea Minþii. Dupã aceea
leaºi veºminte ºi mirodenii. De asemenea vocaliza mantrele ne dezbrãcãm de Corpul Mental ordonându-i: „Corp al Minþii
IN, EN când arunca mirodeniile în foc. ieºi din mine”, aceasta se realizeazã printr-un act de voinþã,
Acest rit trebuie sã se stabileascã în toate Sanctuarele ºi rãmânem cu Corpul Cauzal cãruia deopotrivã îi ordonãm
Gnostice. Cochiliile de melci sunt relaþionate cu apa mãrii ºi sã iasã, acest lucru de asemenea cere un mare efort. Corpul
Apa este lãcaºul Focului Spiritului Sfânt. Aºadar, cochiliile Voinþei Conºtiente lucreazã mai bine, îi ordonãm sã iasã ºi
de melci marini se dovedesc a fi mirodenia perfectã a Spiri- sã abandoneze cele 33 de vertebre, rãmânând cu Corpul
tului Sfânt. Buddhic sau Intuiþional, acesta este foarte ascultãtor ºi la fel
Mama sau Spiritul Sfânt ne dã Putere ºi Înþelepciune. Sim- îi poruncim sã iasã rãmânând în Lumea lui Hesed, a lui
bolurile Fecioarei sunt: Yoni-ul, Potirul, ºi Tunica de Ascundere. Atman, Inefabilul.
296 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 297

În Lumea lui Atman ne simþim un Om Complet, aici Ani- Omul Adevãrat este Intimul, el nu are probleme, proble-
malul Intelectual nu este Om. Iniþiatul se simte plin de o mele sunt ale Minþii.
imensã plenitudine, acolo, în acea lume, este „Om Intimul trebuie sã biciuiascã Mintea cu biciul teribil al
Adevãrat” în sensul cel mai obiectiv. Voinþei.
Partea sa negativã este Lumea Fizicã, Lumea lui Atman Omul care se identificã cu Mintea, cade în Abis.
este o stare pozitivã. Acolo se vede un oraº în forma sa cea Mintea este mãgarul pe care trebuie sã-l încãlecãm pen-
mai realã, cãci acolo o masã se vede din toate pãrþile, de sus, tru a intra în Ierusalimul Ceresc.
de jos, dinãuntru, dinafarã; la fel se întâmplã cu un munte. Trebuie sã comandãm Minþii astfel: „Minte, îndepãrtea-
Într-o bucãtãrie se vede din câþi atomi este format un tacâm, zã-mi aceastã problemã, Minte, alungã-mi cutare dorinþã etc.
câte molecule conþine pâinea sau carnea pe care le vom Nu þi-o admit, sunt Stãpânul tãu ºi tu eºti sclava mea în vecii
mânca. Nu percepem doar solide în formã integralã, ci ºi vecilor”.
hipersolide, incluzând cantitatea exactã de atomi care în an- Vai de omul care se identificã cu Mintea, pentru cã
samblul lor constituie totalitatea oricãrui corp. pierde Intimul, ºi va sfârºi în Abis.
Dacã studentul nu este pregãtit se decepþioneazã pentru Aceia care spun cã totul este Minte, comit o foarte gravã
cã se gãseºte într-o lume cu cel mai crud realism, aceasta eroare, pentru cã Mintea este doar un instrument al Inti-
este Lumea Matematicilor. Aici se vede Drama Naturii, aici mului.
suntem spectatori ai Naturii. Lumea Matematicilor este Lu- Toate acele opere care tind sã identifice Omul cu Mintea
mea lui Atman. sunt legitimã Magie Neagrã, pentru cã Adevãratul Om nu
Cine gândeºte, este Mintea, nu Intimul. Mintea Umanã este Mintea.
în actualul sãu stadiu de evoluþie este animalul ce-l avem în Nu trebuie sã uitãm cã Demonii cei mai subtili ºi pericu-
interior. loºi care existã în Univers, rezidã în Lumea Mentalã.
Conceptul lui Descartes: „Gândesc deci exist” este com- Intimul îi spune Minþii astfel: „Nu spune cã ochii tãi sunt
plet fals, pentru cã Omul Adevãrat este Intimul, ºi Intimul ochii tãi, pentru cã eu vãd prin ei. Nu spune cã urechile tale
nu gândeºte pentru cã ºtie. Atman nu are nevoie sã gân- sunt urechile tale, pentru cã eu aud cu ajutorul lor. Nu spune
deascã, pentru cã el este Atotºtiutor. cã gura ta este gura ta, pentru cã eu vorbesc prin interme-
Intimul nostru este Da, Da, Da. Înþelepciunea Intimului nos- diul ei. Ochii tãi sunt ochii mei. Urechile tale sunt urechile
tru este Da, Da, Da. Iubirea Intimului nostru este Da, Da, Da. mele. Gura ta este gura mea”.
Când noi spunem: „Mi-e foame, mi-e sete” etc., afirmãm În Lumile Interne, putem arunca afarã din noi Corpul
ceva absurd, pentru cã Intimului nu îi este foame nici sete, cui Mental pentru a conversa cu el, faþã în faþã, ca ºi cu o per-
îi este foame ºi sete este Corpul Fizic. Cel mai corect este a soanã strãinã.
spune: „corpului meu îi este foame, corpului meu îi este sete”. Atunci înþelegem profund cã Mintea este un subiect
La fel se întâmplã cu Mintea, când spunem: „Am o Forþã ciudat, pe care trebuie sã învãþãm sã-l conducem cu biciul
Mentalã puternicã, am o problemã, am cutare conflict, am teribil al Voinþei.
cutare suferinþã, am cutare gânduri” etc., afirmãm atunci „Vizuina Dorinþei se aflã în Minte.”
erori foarte grave, pentru cã acestea sunt chestiuni ale Minþii, Intimul este Adevãratul Om ce trãieºte încarnat în orice
nu ale Intimului. corp uman, ºi pe care toþi îl purtãm crucificat în inima noastrã.
298 SAMAEL AUN WEOR

Când omul se trezeºte din somnul ignoranþei sale, capitolul 53


atunci se încredinþeazã Intimului sãu. Acesta se uneºte cu
Cristosul iar omul devine atotputernic ca ºi Absolutul de
GEBURAH
unde a izvorât.
Intimul este Dumnezeu în om. Omul care ignorã acest
mare adevãr este doar o umbrã, umbra Intimului sãu.
Simbolul Intimului este Steaua cu Cinci Vârfuri, Pira- Geburah este Rigoarea Legii, este Buddhi, Sufletul Spirit,
mida, Crucea cu braþe egale, Sceptrul. Walkiria de care ne vorbea acel ilustru scriitor spaniol
Don Mario Roso de Luna, este Frumoasa Elena etc.
Geburah, Buddhi, s-a considerat cã este exclusiv Marþian,
aceasta este o greºealã, pentru cã în Lumea Sufletului Spirit,
care este feminin, se aflã Leul Legii, care este Solar. Astfel
în Geburah întâlnim Rigoarea Legii, dar de asemenea întâl-
nim Nobleþea Leului, aºadar Lumea Buddhicã Intuiþionalã
este complet Solarã.
Geburah este Legea Justiþiei. Lumea lui Geburah se fun-
damenteazã pe Justiþie. Maeºtrii Karmei se bazeazã pe
„Conºtiinþã” pentru a judeca în Tribunalul Karmei.
Maeºtrii Karmei sunt Judecãtori cu Conºtiinþã. Justiþia se
aflã dincolo de Bine ºi de Rãu. Când dumneavoastrã veþi ajun-
ge la Luminã veþi ºti ceea ce este Iubirea, ºi când veþi ºti ceea
ce este Iubirea veþi ºti sã iubiþi ºi veþi înþelege cã Iubirea Con-
ºtientã este Lege. Nu conteazã sã faci binele ci sã ºtii sã-l faci.
ªeful Arhonþilor Legii este Maestrul Anubis, care oficia-
zã împreunã cu cei 42 de Judecãtori ai sãi. Când oficiazã uti-
lizeazã o mascã sacrã sub forma unui cap de ªacal sau Lup
cu Pene, emblema Adevãrului.
Justiþia este Suprema Îndurare ºi Suprema Neîndurare a
Legii. În Tribunalul Karmei, cel care are cu ce plãti iese cu
bine din negocieri. Trebuie sã facem în mod constant fapte
bune pentru a avea cu ce plãti datoriile noastre, din aceastã
viaþã ºi din cele trecute.
Este imposibilã ocolirea Justiþiei pentru cã Poliþistul
Karmei se aflã în interiorul nostru înºine, acesta este Kaomul.
„Iniþiatul se simte plin de o imensã plenitudine, acolo, în acea Oriunde lipseºte Iubirea apare Kaomul, Poliþistul, Acuzatorul,
lume, este „Om Adevãrat” în sensul cel mai obiectiv.” care ne duce înaintea Tribunalelor Legii.
300 SAMAEL AUN WEOR

Este posibilã anularea Karmei prin fapte bune, astfel se capitolul 54


combate Leul Legii. Când o Lege Inferioarã este transcensã
de o Lege Superioarã, Legea Superioarã ºterge Legea Infe-
TIPHERETH
rioarã. Karma nu este o Lege mecanicã, cãci poate fi iertatã.
Fã fapte bune pentru a þi se anula datoriile. Fiecare dintre
noi are o carte în care se noteazã greºelile pe care le-am
comis, ziua ºi ora. Tiphereth este Soþul Soþiei, Manasul Superior al Teo-
Când vom fi complet inofensivi, când cineva nu va mai sofiei Orientale, care nu este altceva decât Sufletul
fi capabil sã facã rãu nimãnui, i se iartã Karma. Uman, Cauzalul. Acest Suflet este cel care suferã ºi
Karma este un medicament care ni se administreazã. care dã partea foarte umanã din noi.
Buddha a spus: „existã trei lucruri eterne în viaþã: LEGEA, Trebuie sã facem deosebire între ceea ce este Sufletul
NIRVANA ªI SPAÞIUL”. Uman ºi Tiphereth în sine însuºi. Este foarte uºor de confun-
dat Tiphereth cu Cauzalul. Corpul Cauzal este Vehiculul lui
Tiphereth.
Anumiþi Cabaliºti pretind cã Lumea lui Tiphereth, Lu-
mea Sufletului Uman sau a Fiului Omului propriu zis, este
guvernatã de Soare. În mod real nu este aºa, cãci este gu-
vernat de Venus, din acest motiv Cristos este crucificat în
Vinerea Sfântã iar acesta este un lucru la care am putea
medita.
Cãsãtoria Ginebrei, Divina Amazoanã, Sufletul Divin, cu
Cavalerul, Sufletul Uman, este un eveniment minunat în
care experimentãm o transformare radicalã, pentru cã „Buddhi
este ca un vas de alabastru fin ºi transparent, înãuntrul cã-
ruia arde flacãra lui Prajna (Fiinþa)”.
Textele esoteriste hinduse menþioneazã în mod constant
faimoasa Trimurti Atman-Buddhi-Manas. Acesta este
Intimul cu cele douã Suflete ale sale, Sufletul Spiritual
(feminin) ºi Sufletul Uman (masculin).
Originea ºi baza Înaltei Magii se aflã în cununia perfectã
a lui Buddhi-Manas, fie în regiunile pur Spirituale fie în Lu-
mea Terestrã.
Colegiile Iniþiatice Autentice învaþã cu claritate, cã Fru-
„ªeful Arhonþilor Legii este Maestrul Anubis, care oficiazã împreunã moasa Elena este Buddhi, Sufletul Spiritual al celei de-a ªa-
cu cei 42 de Judecãtori ai sãi. Când oficiazã utilizeazã o mascã sacrã
sea Iniþieri Venusiene, Shakti Potenþialã Femininã a Fiinþei
sub forma unui cap de ªacal sau Lup cu Pene, emblema Adevãrului.”
Interioare. Frumoasa Elena din Troia este aceeaºi Elena din
302 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 303

Faustul lui Goethe. transforma în praf cosmic Egoul Animalic), trebuie sã se


Elena semnificã în mod clar cununia dintre Nous (Atman- converteascã în Embrionul de Aur.
Buddhi) cu Manas (Sufletul Uman). Uniune prin intermediul Reflexia minunatã a Energiei Sexuale sub formã de vâr-
cãreia se identificã Conºtiinþa ºi Voinþa, rãmânând, din acest tej luminos ca ºi atunci când o razã de luminã se întoarce
motiv, ambele Suflete dotate cu Puteri Divine. când loveºte un perete, ajunge sã se cristalizeze în interiorul
Esenþa lui Atman, a Primordialului, Eternului ºi Univer- nostru în Floarea de Aur, cea care aºa cum se ºtie stabileºte
salului Foc Divin, se aflã conþinutã în interiorul lui Buddhi, înãuntrul neofitului un Centru Permanent de Conºtiinþã.
care în plinã conjuncþie cu Manas determinã Masculin-Femi- Embrionul de Aur îmbrãcat cu Haina de Nuntã a Sufle-
ninul. tului experimenteazã cu adevãrat o desfãtare supremã în
El ºi Ea, Buddhi ºi Manas, sunt Sufletele Gemene din in- momentul în care fuzioneazã cu Sufletul Uman. Din acel mo-
teriorul nostru înºine (chiar dacã Animalul Intelectual încã ment se spune despre noi cã suntem Oameni cu Suflet, In-
nu le are încarnate), cele douã Fiice adorate ale lui Atman. divizi Sacri, persoane cu adevãrat responsabile în sensul cel
Soþul ºi Soþia Veºnic îndrãgostiþi. mai complet al cuvântului.
Eterna Doamnã, Sufletul Spirit, pretinde întotdeauna de În Embrionul de Aur se gãsesc rezumate toate experien-
la Cavalerul sãu, Sufletul Uman, tot felul de sacrificii nemai- þele vieþii, ºi de aceea este evident cã produce transformãri
auzite ºi dovezi de curaj. de fond în Principiile Spirituale Nemuritoare ale omului. În
Fericit Cavalerul care dupã Lupta Durã îºi celebreazã acest mod ne convertim în Adepþi ai Fraternitãþii Albe.
logodna cu Ginebra, Regina Jinaºilor! Lumea lui Tiphereth este Lumea Voinþei. În aceastã lu-
Animalul Intelectual în mod greºit numit Om, are încar- me se face doar Voinþa Tatãlui, precum în Ceruri aºa ºi pe
natã înãuntrul lui însuºi o fracþiune din Sufletul Uman. Pãmânt.
Respectiva fracþiune este denumitã „Esenþã”, în Zen-ul Este o Lume care se aflã dincolo de Minte, este de o cu-
japonez este numitã simplu „Buddhata”, este Materialul Psi- loare albastru electric intens, existã multe alte culori, dar
hic cu care se poate ºi trebuie sã se fabrice Embrionul de Aur. cea de bazã este albastrul.
(Sã se vadã cartea „Misterul Înfloririi de Aur”.) În aceastã Lume a Cauzelor Naturale se întâlnesc mulþi
Din nefericire Esenþa zace dormind în interiorul acestui Bodhisattvaºi ce lucreazã sub conducerea Fiinþei lor Reale.
pestriþ ºi grotesc ansamblu de entitãþi scufundate, tene- În aceastã lume primeazã muzica, sunetul. Oricine ajun-
broase, care constituie Egoul, Eul Însuºi, Sinele Însuºi. Însã ge la a 5-a Iniþiere a Focului devine Adept ºi îi este permisã
aceastã Esenþã este materia primã pentru fabricarea Sufle- intrarea în Lumea Muzicii. Aici se aflã Templul Muzicii Sfe-
tului, conceptul acesta, care din nenorocire nu a fost încã relor.
foarte bine înþeles de cãtre studenþii noºtri Gnostici. Unul din Gardienii respectivului Templu este un Mare
Tao-ul chinez învaþã în mod clar cã Esenþa cufundatã în Maestru care atunci când a trãit în Lumea Fizicã s-a numit
tot acest ansamblu de Euri-Diavoli ce constituie Egoul, tre- Beethoven. Este un Mare Iniþiat; cele nouã simfonii ale sale
buie sã treacã în a Noua Sferã prin neîncetate transformãri sunt minunate.
Alchimice înainte de a se preschimba în „Perla Seminalã”. Oricine ajunge la aceastã Regiune trebuie sã înveþe no-
Perla Seminalã dezvoltându-se prin intermediul Magiei þiunile fundamentale ale Muzicii, pentru cã aceasta este
Sexuale ºi al muncii formidabile cu Lancea lui Longinus (a Verbul. În aceastã sublimã Regiune se aude Muzica Sferelor
304 SAMAEL AUN WEOR

care se bazeazã pe cele Trei Ritmuri ale lui Mahavan ºi capitolul 55


Chotavan ce susþin Universul în ritmul sãu ºi mersul sãu
este perfect, nu poate exista eroare în aceastã muzicã.
NETZAH
În Regiunea lui Tiphereth se aflã Nãframa Veronicãi
care semnificã „Voinþã Cristos”, faptul cã trebuie sã facem „Corpul Mental este mãgarul pe
voinþa Tatãlui. care trebuie sã încãlecãm pentru
Este imposibilã obþinerea Voinþei Conºtiente fãrã a lucra a intra în Ierusalimul Ceresc.”
în a Noua Sferã. Existã multe locuri în care persoanele se su- Samael Aun Weor
pun la torturi teribile pentru a dobândi Voinþa Conºtientã, „Mintea care este sclava simþurilor,
însã înmagazineazã numai o anumitã energie. face Sufletul atât de invalid precum luntrea
Adevãratul Fachir îºi are Guru-ul sãu ºi nu iese din pe care vântul o rãtãceºte pe ape.”
India. Fachirii dobândesc multe puteri dar nimic mai mult, Bhagavad-Gita
existã unii care îºi ridicã un braþ ºi nu ºi-l mai coboarã, acolo
li se uscã. Prin aceste acte cautã sã obþinã Voinþa, dar Voinþa
nu se dezvoltã mai mult, nu reuºesc sã fabrice Corpul Voin- Netzah este Lumea Mentalã, Mintea Cosmicã, Mintea
þei Conºtiente. Toatã aceste lucruri miraculoase deviazã oa- fiinþei umane.
menii, de aceea Fachirii sunt deviaþi. Existã autori care presupun cã Mintea este Venusianã,
O datã fabricat Corpul Voinþei Conºtiente persoana de- trebuie sã fiu în dezacord cu ei, pentru cã se dovedeºte cã
vine Nãscutã a Doua Oarã. Mintea propriu-zisã este Mercurianã. Oricine poate sã-ºi dea
seama cã Mintea este Mercurianã, cãci Mercur dã Înþelep-
ciunea, dã cuvântul etc.
Corpul Mental al rasei umane se aflã acum în zorii Evo-
luþiei. Observând prin clarviziune fizionomia Corpului Men-
tal al fiinþelor umane, confirmãm atunci aceastã afirmaþie.
Chipul Corpului Mental al aproape tuturor fiinþelor uma-
ne, are înfãþiºare animalicã. Atunci când observãm toate
obiceiurile ºi deprinderile speciei umane, înþelegem de ce
Corpul Mental al oamenilor are fizionomie animalicã.
Corpul Mental Lunar pe care îl posedãm este de naturã
Bestialã. Mentalul Solar este antiteza, este Mintea Cristos.
Corpul Mental Lunar pe care îl deþinem este de naturã
bestialã ºi îl au pânã ºi animalele ºi vegetalele. Unica dife-
renþã care existã între animale ºi greºit numitul om, este cã
acestuia i s-a dat „Intelectualitate” iar animalele acþioneazã
doar în mod instinctiv.
Corpul Mental Solar nu este un corp vag, abstract, este
306 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 307

un corp de carne ºi oase; dar carne nepieritoare, ce nu vine pentru Intim.


de la Adam ºi care poate trece printr-un zid; trebuie fabricat Când Mintea nu poate servi de instrument Intimului,
în a Noua Sferã. Mentalul Solar este un Corp de Perfecþiune, atunci serveºte de instrument Eului Animalic, convertind
ce mãnâncã, bea, asimileazã, digerã; are alimentele sale spe- omul într-o fiinþã oarbã ºi neîndemânaticã, sclav al pasiu-
ciale, nutriþia sa, dezvoltarea sa. nilor ºi al percepþiilor senzoriale din lumea exterioarã.
În Lumea Minþii, existã multe Temple care trebuie cuce- Fiinþele cele mai neîndemânatice ºi pasionale ce existã
rite cu „vârful spadei”. Când cineva lucreazã la a Patra Ini- pe Pãmânt, sunt tocmai marii raþionaliºti intelectuali.
þiere a Misterelor Majore, se întâlneºte cu mulþi tenebroºi ºi Intelectualul, din lipsa unui punct sau a unei virgule
trebuie sã se lupte. pierde sensul unei propoziþii.
Când cineva obþine acest Corp primeºte gradul de Intuitivul ºtie sã citeascã acolo unde Maestrul nu scrie ºi
„Buddha”. Binecuvântata Zeiþã Mamã a Lumii îl prezintã în sã asculte când Maestrul nu vorbeºte.
Templul Minþii spunând: „Iatã-l pe fiul meu mult iubit, iatã Raþionalul este în totalitate sclav al simþurilor externe,
un nou Buddha”. Ea pune atunci deasupra fiului ei Diadema iar Sufletul sãu este neputincios precum luntrea pe care
lui Shiva ºi Mantia Galbenã a Buddhaºilor. vântul o rãtãceºte pe ape.
Sanat Kumara, ilustrul fondator al Marelui Colegiu de Raþionaliºtii Spiritualiºti sunt fiinþele cele mai nefericite
Iniþiaþi al Lojii Albe exclamã atunci: „V-aþi eliberat de cele ce existã pe Pãmânt. Au Mintea complet înþesatã de teorii ºi
Patru Corpuri de Pãcat ºi aþi pãtruns în Lumea Zeilor, tu eºti iar teorii, ºi suferã îngrozitor neputând realiza nimic din
un Buddha, când omul se elibereazã de cele Patru Corpuri de ceea ce au citit.
Pãcat este un Buddha”. ªi îi înmâneazã Sfera Imperatorului Acele biete fiinþe au un orgoliu teribil; ºi de obicei sfâr-
cu crucea sa deasupra. ºesc separându-se de Intim ºi convertindu-se în Personali-
Discipolii noºtri trebuie sã schimbe procesul Raþiona- tãþi Tantrice ale Abisului.
mentului cu frumuseþea Înþelegerii. Dacã luãm Corpul Mental al oricãrui student Pseudo-
Procesul Raþionamentului separã Mintea de Intim. O Spiritualist teoretizant ºi îl examinãm cu atenþie, vedem cã
Minte separatã de Intim, cade în abisul Magiei Negre. este o adevãratã bibliotecã ambulantã.
Raþiunea este un delict de lezmajestate împotriva Inti- Dacã apoi examinãm cu atenþie Biserica Coccigianã din
mului. Efes sau Chakra Muladhara, gãsim cã acolo Kundalini este
De multe ori Intimul dã un ordin ºi Mintea se manifestã cu desãvârºire închis, fãrã a da nici cel mai mic semn de a
cu raþionamentele ei. Intimul vorbeºte sub formã de presim- se trezi, iar dacã examinãm canalul Sushumna al
þiri sau gânduri; Mintea se manifestã raþionând ºi comparând. studentului, nu gãsim acolo nici urmã de Foc Sacru. Vedem
Raþionamentul se bazeazã pe opinie, pe lupta de concepte cã cele 33 de Camere ale studentului sunt complet pline de
antitetice, pe procesul de alegere conceptualã etc. tenebre.
Raþiunea divide Mintea în Bãtãlia Antitezelor. Concep- Aceastã examinare internã ne va conduce la concluzia
tele antitetice transformã Mintea într-un câmp de bãtaie. cã respectivul student pierde timpul în mod lamentabil.
O Minte divizatã de bãtãlia raþionamentelor, de lupta Studentul va putea avea un Corp Mental convertit într-o
antiteticã a conceptelor, fracþioneazã înþelegerea, adevãratã bibliotecã ambulantã, dar toate cele 33 de Camere
convertind Mintea într-un instrument inutil pentru Fiinþã, ale coloanei sale vertebrale vor fi în totalitate stinse ºi în
profunde tenebre.
308 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 309

Concluzie: acest student este un locuitor al Tenebrelor verºi. Aceºtia se separã de Intim ºi se rostogolesc în Abis.
Abisului… Trebuie sã eliberãm Mintea de orice fel de idei precon-
Intelectualii sunt plini de orgoliu, mândrie ºi pasiune cepute, dorinþe, temeri, uri, ºcoli etc. Toate aceste Defecte
sexualã. Intelectul se bazeazã pe Raþiune iar Raþiunea este sunt laþuri ce ancoreazã Mintea în simþurile externe.
lucifericã ºi demoniacã; existã unii care cred cã prin inter- Trebuie sã schimbãm procesul raþionamentului cu cali-
mediul ei poate fi cunoscut Dumnezeu. Noi spunem cã doar tatea Discernãmântului. Discernãmântul este Percepþie Di-
Dumnezeu se cunoaºte pe sine însuºi. rectã a Adevãrului, fãrã procesul raþionamentului.
Este mai bine sã se practice Meditaþia Internã, decât sã Discernãmântul este Înþelegere fãrã necesitatea raþio-
se piardã timpul raþionând; prin Meditaþia Internã putem namentului. Trebuie sã schimbãm procesul raþionamentului
vorbi cu Dumnezeu, Intimul, Fiinþa, Preaînaltul, astfel pu- cu frumuseþea Înþelegerii.
tem învãþa de la Maestrul Interior, aºa putem studia ªtiinþa Mintea trebuie sã devinã complet infantilã, trebuie sã se
Divinã la picioarele Maestrului. converteascã într-un copil plin de frumuseþe.
Procesul raþionamentului rupe delicatele membrane ale Simbolurile lui Netzah sunt: Lampa, Cingãtoarea, Tran-
Corpului Mental. Gândirea trebuie sã curgã în liniºte, senin dafirul.
ºi integral, fãrã bãtãlia antitezelor, fãrã procesul raþiona-
mentului, care divide mintea în concepte contrare.
Trebuie sã terminãm cu raþionamentele ºi sã trezim In-
tuiþia, doar astfel putem învãþa Adevãrata Înþelepciune a lui
Dumnezeu, doar astfel rãmâne mintea în mâinile Intimului.
Adevãrata funcþiune pozitivã a Minþii este Arta, Frumu-
seþea, Iubirea, Muzica. Arta Misticã de a iubi Arhitectura Di-
vinã, a Picturii, a Cântecului, a Sculpturii, a Tehnicii pusã în
serviciul omului, dar fãrã egoism ºi rãutate, fãrã urã etc.
Intelectul este funcþiunea negativã a Minþii, este demo-
niac. Toþi cei care intrã în aceste studii, primul lucru pe care
vor sã-l domine este Mintea celorlalþi. Aceasta este purã ºi
veritabilã Magie Neagrã. Nimeni nu are de ce sã violeze libe-
rul arbitru al celorlalþi.
Nimeni nu trebuie sã exercite vreo constrângere asupra
Minþii altora, pentru cã aceasta este Magie Neagrã. Vinovaþii
de aceastã gravã eroare sunt toþi acei autori înºelaþi ce existã.
Toate acele cãrþi de Hipnotism, Magnetism ºi Sugestie sunt
cãrþi de Magie Neagrã.
Cine nu ºtie sã respecte liberul arbitru al celorlalþi este
Mag Negru. Aceia care fac munci mentale pentru a domina
în mod violent mintea altora, se convertesc în Demoni per-
capitolul 56
HOD

Hod este Lumea Astralã, Corpul Astral. Astralul este


guvernat de Lunã, de aceea Ieºirile Astrale sunt mai
uºoare când Luna este Crescãtoare ºi puþin mai anevo-
ioase când Luna este Descrescãtoare.
Lumea Astralã este în mod real Lumea Magiei Practice.
În anumite triburi, de exemplu, din selvele cele mai pro-
funde ale Amazonului, Vracii sau Sacerdoþii Vrãjitori le dau
oamenilor lor o bãuturã specialã pentru a intra în Lumea As-
tralã dupã voinþã.
Ei amestecã cenuºa arborelui numit Guarumo cu frunze
de Coca bine mãcinatã, aceasta o administreazã când Luna
este Crescãtoare, atunci se produce Dedublarea; Vracii ºtiu
foarte bine cã Hod, Astralul, este guvernat de Lunã; dar mulþi
Cabaliºti presupun cã este guvernat de Mercur ºi se înºealã.
Mesajele ce coboarã din lumea Spiritului Pur devin sim-
bolice în Lumea Astralã. Aceste simboluri se interpreteazã
bazându-ne pe Legea Analogiilor Filosofice, pe Legea Analo-
giilor Contrariilor, pe Legea Corespondenþelor ºi a Numero-
logiei. Studiaþi Cartea lui Daniel ºi pasajele biblice ale Patri-
arhului Iosif, fiu al lui Iacob, pentru a învãþa sã interpretaþi
Experienþele voastre Astrale.
Legitimul ºi autenticul Corp Astral este Astralul Solar. A
fost numit Corp Astral, Corpul de Dorinþe, care este de
naturã Lunarã.
Toate creaturile Naturii sunt Lunare, posedã un Astral
Lunar care este un corp rece, protoplasmatic, o reminiscenþã
animalicã din trecut.
Ceea ce avem nevoie este sã fabricãm autenticul Corp al
lui Hod, legitimul Astral, un vehicul de naturã solarã. Trebuie
fabricat în a Noua Sferã, lucrând în Forja Aprinsã a lui Vulcan.
312 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 313

Corpul Astral Solar este un corp de carne ºi oase ce nu


vine de la Adam. Este un corp ce mãnâncã, digerã ºi asimi-
leazã.
Existã diverºi autori de tip pseudo-esoterist ºi pseudo-
ocultist ce cad în eroarea de a confunda Egoul cu Corpul As-
tral.
Literatura modernã metafizicã vorbeºte mult despre
proiecþii ale Corpului Astral, însã trebuie sã avem curajul de
a recunoaºte cã pasionaþii de Ocultism obiºnuiesc sã se de-
dubleze în Ego pentru a cãlãtori în Regiunile Sub-Lunare ale
Naturii în timp ºi spaþiu.
Cu Astralul Solar ne putem deplasa prin Calea Lactee la
Soarele Central Sirius. Ne este interzis sã mergem dincolo
de calea Lactee deoarece în alte Galaxii existã alte tipuri de
Legi Cosmice necunoscute pentru locuitorii acestei Galaxii.
Pe Sirius existã un Mare Templu unde Marii Maeºtri ai
acestei Galaxii primesc o Iniþiere. Discipolii Zeului Sirius,
sunt Gnostici-Rozacrucieni; adevãrata Rozacruce se aflã în
Lumile Superioare. Respectivii discipoli au pe glugile lor
Sfântul Graal; de asemenea celebreazã Drama lui Cristos,
întrucât aceasta este o Dramã Cosmicã.
Discipolii noºtri trebuie sã dobândeascã puterea de a
Ieºi în Corp Astral. Acea putere se dobândeºte vocalizând
zilnic timp de o orã mantra sacrã „EGIPTO”. Vocala „E” face
sã vibreze Glanda Tiroidã ºi îi conferã omului puterea Auzu-
lui Ocult. „H”-ul trezeºte Chakra Ficatului iar când aceastã
Chakra a ajuns la deplina sa dezvoltare, atunci omul poate
intra ºi ieºi din Corp de fiecare datã când doreºte. Vocala „I”
combinatã cu litera „P” îi dezvoltã omului Clarviziunea ºi
puterea de a ieºi în Corp Astral prin fereastra lui Brahma,
care este Glanda Pinealã. Litera „T” loveºte în vocala „O”,
intim relaþionatã cu Chakra Inimii, ºi astfel poate omul sã
dobândeascã puterea de a se desprinde de acest plex ºi sã
Iasã în Corp Astral. „Mesajele ce coboarã din Lumea Spiritului Pur devin simbolice în
Pronunþarea corectã a mantrei este aceasta: Lumea Astralã. Trebuie interpretate bazându-ne pe Legea analogiilor
filosofice.”
EEEEEEEEEHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPTOOOOOOOOOO.
314 SAMAEL AUN WEOR

Aceia care încã nu au reuºit sã Iasã în Corp Astral cu capitolul 57


cheile noastre, este din cauzã cã nu au aceastã putere, ºi
atunci trebuie sã o dobândeascã mai întâi vocalizând o orã
YESOD
pe zi mantra „Egipto”. Aceastã mantrã dezvoltã în totalitate
Chakrele relaþionate cu Dedublarea Corpului Astral, ºi astfel „Nu va intra în congregaþia lui Jehovah
discipolul obþine puterea de Dedublare Astralã, discipolul va acela care are Testiculele strivite,
putea intra ºi ieºi din Corpul Fizic dupã voinþã. Mantra egip- sau membrul viril amputat.”
teanã ce se foloseºte pentru a Ieºi în Corp Astral este urmã- Deuteronomul 23:1
toarea: „FARAON”, aceastã mantrã se vocalizeazã pe durata „ªi dacã un bãrbat s-ar culca cu o femeie
acelor momente de tranziþie dintre Veghe ºi Somn, având ºi ar avea scurgere de sãmânþã, sã se scalde amândoi
Mintea concentratã asupra Piramidelor din Egipt. în apã ºi vor fi necuraþi pânã seara.”
Pronunþarea corectã a acestei mantre este astfel: Leviticul 15:18
FAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAAOOOOOOOONNNNNNNN „Aºa sã-i îndepãrtaþi de necurãþiile lor (fornicaþia)
N. pe copiii lui Israel, ca sã nu moarã
Aceastã mantrã este pentru a Ieºi în Corp Astral, ºi cum din pricina necurãþiilor lor (a risipi Sãmânþa)
am spus deja, se pronunþã pe durata stãrilor de tranziþie din- pentru cã au pângãrit Tabernaculul meu
tre Veghe ºi Somn, concentrând Mintea asupra Piramidelor (Organele Sexuale) ce se aflã în mijlocul lor.”
din Egipt; însã discipolii care nu au puterea de a Ieºi în Corp Leviticul 15:31
Astral trebuie sã o obþinã mai întâi, vocalizând timp de o orã
zilnic, cum am spus deja, mantra „Egipto”.
Yesod este Corpul Vital sau Eteric, Yesod este Funda-
mentul celui de-al Treilea Logos, centru în care gravi-
teazã Forþa Sexualã a celui de-al Treilea Logos. Forþele
Sexuale, fondul viu din interiorul fiziologiei noastre gravi-
teazã în Yesod, aici se aflã Spiritul Sfânt.
Se cade sã clarificãm, cã dacã-l considerãm pe Yesod ca
Fundament, este clar cã el se gãseºte în Organele Sexuale.
Corpul Vital, adicã suportul activitãþilor biologice, fizice, chi-
mice, este deja altceva, ce într-o anumitã formã este influ-
enþat de Yesod, dar în orice caz, Yesod sunt Organele
Sexuale.
Parfumurile ºi Sandalele sunt simbolul lui Yesod.
Secretul tuturor Secretelor se aflã în Misterioasa Piatrã
Shema Hamphoraseh a evreilor. Aceasta este Piatra Filoso-
falã a Alchimiºtilor. Acesta este Sexul. Aceasta este Magia
Sexualã, Iubirea. Binecuvântatã fie Iubirea! Biblia ne po-
316 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 317

vesteºte cã atunci când Iacob s-a trezit din somnul sãu, a de Divin, Ra-ul egiptean.
consacrat „Piatra”, a uns-o cu ulei ºi a binecuvântat-o. În Petru, discipolul lui Iisus Cristos, este Aladin, Interpretul
realitate, din acel moment Iacob a început sã practice Magia Minunat, autorizat pentru a ridica Piatra ce închide Sanctua-
Sexualã; mai târziu l-a încarnat pe Maestrul sãu Interior, rul Marilor Mistere.
Fiinþa sa realã; Iacob este Îngerul Israel. Este imposibil sã luãm piatra, sã o ridicãm, dacã înainte
Înþelepþii Antici adorau Soarele sub forma simbolicã a nu i-am dat formã „Cubicã” cu ajutorul „dãlþii ºi ciocanului”.
unei Pietre Negre. Aceasta este „Piatra Heliogabalianã”. Pia- Petru, Patar, Iluminatorul, este Maestrul Magiei Sexuale,
tra Filosofalã este fundamentul ªtiinþei, Filosofiei ºi Religiei. Maestrul blajin ce ne aºteaptã întotdeauna la poarta teribi-
Piatra Filosofalã este pãtratã ca ºi Ierusalimul Ceresc al lului Drum.
Sfântului Ioan. Pe una din faþetele sale este numele Adam, Petru moare crucificat pe o cruce inversatã cu capul în
pe alta cel de Eva, iar apoi cele de Azoth ºi Inri pe celelalte jos ºi cu picioarele în sus ca pentru a ne invita sã coborâm
douã feþe. în a Noua Sferã pentru a lucra cu Apa ºi Focul, origine a Lu-
Piatra Filosofalã este foarte Sacrã. Maeºtrii sunt Fii ai milor, Bestiilor, Oamenilor ºi Zeilor; orice autenticã Iniþiere
Pietrelor. Albã începe de aici.
Misterele Sexului conþin cheia oricãrei puteri. Oricine Doctrina lui Petru este Doctrina Sexului, ªtiinþa Maithu-
vine la viaþã este fiu al Sexului. Iisus îi spune lui Petru: „Tu nei la Orientali, Magia Sexualã, Piatra Vie, Stânca, Roca este
eºti Petru, tu eºti piatra, ºi pe aceastã piatrã voi zidi Biserica Sexul pe care trebuie sã ridicãm Templul Interior pentru
mea, ºi porþile Infernului nu o vor birui.” (Matei 16:18). Cristosul Intim, Domnul Nostru.
Nimeni nu poate încarna Cristosul Intern fãrã sã fi con- A spus Petru: „Iatã, pun în Sion Piatra de temelie din ca-
struit Templul pe Piatra Vie (Sexul). pul unghiului, aleasã, de mare preþ; ºi cel ce va crede în ea,
Trebuie sã înãlþãm cele 7 Coloane ale Templului Înþe- nu va fi dat de ruºine”.
lepciunii. Pe fiecare din cele 7 Coloane ale Templului stã „Pentru voi, deci, care credeþi, ea este de mare preþ,
scris cu caractere de Foc cuvântul INRI (Ignis Natura pentru cei ce nu cred, Piatra pe care au lepãdat-o zidarii, a
Renovatur Integra). ajuns sã fie capul unghiului; Piatrã de poticnire ºi stâncã de
„ªi Iisus a trimis pe Petru (a cãrui Evanghelie este Sexul) scandal.” (1 Petru 2:6-8)
ºi pe Ioan (a cãrui Evanghelie este Verbul) spunând: duceþi-vã Iisus Cristosul a spus: „Pe oricine mã aude ºi face ce
de pregãtiþi-ne Paºtele ca sã-l mâncãm.” (Luca 22:8) spun, îl voi asemãna cu un om cu judecatã, care ºi-a zidit
Numele secret al lui Petru este PATAR, cu cele trei con- casa pe Stâncã” (Sexul). „A cãzut ploaia, au venit ºuvoaiele,
soane care în Înaltul Esoterism sunt fundamentale: P.T.R. au suflat vânturile, dar casa nu s-a prãbuºit, pentru cã avea
„P”-ul ne aminteºte de Pãrintele care se aflã în secret, temelia ziditã pe Piatrã” (Sexul).
de Bãtrânul Zilelor al Kabalei ebraice, de Pãrinþii Zeilor, de „Însã oricine mã aude ºi nu face ce spun, îl voi asemãna
Pãrinþii noºtri sau Pitharas. cu un om nechibzuit, care ºi-a zidit casa pe nisip” (teorii de
„T”-ul sau TAU este Litera-Cruce faimoasã în Sexo- orice tip, practici de orice fel, cu excluderea totalã a Maithunei
Yoga, este Hermafroditul Divin, Bãrbat ºi Femeie uniþi sau Magiei Sexuale).
sexual pe durata actului. „ªi au venit ploile, ºuvoaiele, au suflat vânturile ºi casa
„R” este litera vitalã în INRI, este Focul Sacru ºi teribil s-a prãbuºit, ºi prãbuºirea i-a fost mare” (cãderea în Abis).
318 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 319

(Matei 7:24-27) Sexo-Yogãi, unicul lucru ce poate rezulta este o recoltã de


În lume, milioane de persoane construiesc pe nisip ºi Magi Negri.
urãsc Magia Sexualã, nu doresc sã construiascã pe Stâncã, Ceea ce este interesant din toate acestea e cã asemenea
pe Piatrã, construiesc pe nisipul teoriilor lor, ºcolilor etc., ºi persoane de tip reacþionar, conservator, regresiv ºi retarda-
cred cã merg foarte bine, acei bieþi oameni sunt înºelaþi sin- tar, nu spun nici un cuvânt împotriva Fornicaþiei, împotriva
ceri ºi cu foarte bune intenþii, dar vor cãdea în Abis. Adulterului, contra Prostituþiei, contra Homosexualismului,
Fãrã Doctrina lui Petru se dovedeºte imposibilã a Doua Masturbãrii etc. etc. Toate acestea li se par foarte normale ºi
Naºtere. Noi Gnosticii studiem Doctrina lui Petru. nu au nici un inconvenient în a-ºi risipi în mod mizerabil
Infrasexualii ºi degeneraþii urãsc de moarte Doctrina lui Energia Sexualã.
Petru. Sexul în sine însuºi ar trebui sã fie Funcþia Creatoare cea
Mulþi sunt înºelaþii sinceri care cred cã pot sã se Auto- mai elevatã, din nefericire ignoranþa domneºte suveranã iar
Realizeze excluzând Sexul. Umanitatea este foarte departe de a înþelege Marile Mistere
Mulþi sunt cei care vorbesc împotriva sexului, cei ce in- ale Sexului.
sultã Sexul, cei ce îºi scuipã balele lor defãimãtoare pe Sanc- Dacã studiem Cartea Cerurilor, Zodiacul Minunat, pu-
tuarul Sacru al celui de-al Treilea Logos. tem înþelege cã Noua Erã a Vãrsãtorului este guvernatã de
Aceia care urãsc Sexul, aceia care spun cã Sexul este Semnul Zodiacal al Vãrsãtorului, Sacagiul.
grosolan, murdar, animalic, bestial, sunt insultãtorii, cei Simbolul Vãrsãtorului este o femeie cu douã urcioare
care hulesc împotriva Spiritului Sfânt. pline cu apã, încercând sã amestece în mod inteligent Apele
„Fugiþi de Fornicaþie! (a risipi Sãmânþa) Orice alt pãcat pe din cele douã urcioare. (Sã se vadã Arcanul 14.)
care-l face Omul, este sãvârºit afarã din trup; dar cine for- Acest simbol ne aminteºte de Alchimia Sexualã. Dacã în
nicã, pãcãtuieºte împotriva trupului sãu.” (1 Corinteni 6:18) Peºti omul a fost doar sclavul Instinctului Sexual simbolizat
„Orice pãcat ºi orice blasfemie vor fi iertate oamenilor; prin cei doi peºti în Apele Vieþii, în Vãrsãtor, omul trebuie sã
dar blasfemia împotriva Spiritului Sfânt nu le va fi iertatã…, înveþe sã Transmuteze Forþele Sexuale.
nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” (Matei 12:31-32; Vãrsãtorul este guvernat de Uranus (UR = Foc; ANAS =
Marcu 3:28-29) Apã), planeta care guverneazã Funcþiile Sexuale. Se dove-
„Cãci dacã pãcãtuim cu voia dupã ce am primit cunoº- deºte nepotrivit ºi absurd faptul cã anumiþi indivizi izolaþi ºi
tinþa Adevãrului, nu mai rãmâne nici o jertfã pentru pãcate.” anumite ºcoli de tip pseudo-esoterist resping Maithuna ºi
(Evrei 10:26-31) totuºi, au pretenþia de a iniþia zice-se Noua Erã.
Cine se pronunþã împotriva Magiei Sexuale, cine îºi Uranus este Sexual sutã la sutã ºi în Noua Erã, guver-
scuipã infamia în Sanctuarul celui de-al Treilea Logos, nici- natã de aceastã planetã, fiinþa umanã trebuie sã cunoascã
odatã nu va putea ajunge la Naºterea a Doua. profund Misterele Sexului.
În Lumea Occidentalã existã mulþi oameni care urãsc de Existã o multitudine de ªcoli de Magie Neagrã, multe
moarte Magia Sexualã, acele persoane îºi justificã ura lor ab- dintre ele cu tradiþii foarte venerabile, care predau „Magia
surdã cu multe pretexte. Spun „cã Maithuna „zice-se” este Sexualã cu risipirea Seminþei”. Au teorii foarte frumoase ce
doar pentru orientali, ºi cã noi occidentalii nu suntem pregã- atrag ºi captiveazã, iar dacã studentul cade în acea seducã-
tiþi”. Afirmã respectivii oameni cã, din aceastã învãþãturã a toare ºi fermecãtoare amãgire se converteºte în Mag Negru.
320 SAMAEL AUN WEOR

Acele ªcoli Negre afirmã în cele patru zãri cã sunt „Albe” ºi capitolul 58
din acest motiv cei ingenui cad. Mai mult, aceste ªcoli vor-
besc foarte frumos de Iubire, Caritate, Înþelepciune etc. etc.
MALCHUTH
În mod normal în asemenea circumstanþe discipolul ingenuu
ajunge sã creadã cu tãrie cã respectivele instituþii nu au
nimic rãu sau pervers. Aminteºte-þi, bunule discipol, cã
Abisul este plin de înºelaþi sinceri ºi de oameni cu foarte Malchuth este Corpul Fizic, Lumea Fizicã. Este foarte
bune intenþii. important sã ne amintim cã Corpul Vital nu este altce-
A respinge Maithuna, semnificã de fapt a se pronunþa va decât secþiunea superioarã a Corpului Fizic. Cei care
împotriva Semnului Vãrsãtorului, guvernat de Uranus, Rege nu acceptã acest concept cred cã cel Fizic este un corp
al Sexului. aparte iar cel Vital altul foarte diferit, ºi traseazã o ordine
Ignoranþii fornicatori ai Pseudo-Ocultismului Reacþionar puþin greºitã.
ignorã în totalitate Doctrina Secretã a Salvatorului Lumii, Malchuth este regatul, Regentul este CHAM-GAM, Ge-
Esoterismul Creºtin. niul Pãmântului.
Reacþia pseudo-esotericã ºi pseudo-ocultistã ignorã cã Orice planetã dã 7 Rase, Pãmântul nostru a dat deja 5,
Grupurile Gnostice Creºtine primitive practicau Maithuna. lipsesc 2. Dupã cele 7 Rase, Pãmântul nostru transformat de
Magia Sexualã s-a predat întotdeauna în toate ªcolile Antice mari cataclisme se va converti de-a lungul a milioane de ani,
de Mistere Occidentale; Maithuna s-a cunoscut în Misterele într-o nouã Lunã. Orice viaþã involutivã ºi evolutivã de pe
Templierilor, în Misterele Aztecilor, Mayaºilor, Incaºilor, Pãmânt a venit de pe Lunã. Când Marea Viaþã a abandonat
Chibchaºilor, Zapotecilor, Araucanilor, Toltecilor, în Miste- Luna, aceasta a murit, s-a preschimbat într-un deºert.
rele din Eleusis, Misterele din Roma, Mitra, Cartagina, Tir, Pe Lunã au existat 7 Mari Rase. Sufletul Lunar, Viaþa
Misterele Celtice, Feniciene, Egiptene, Druide ºi în toate Lunarã, involueazã ºi evolueazã acum pe Pãmântul nostru
Grupurile Creºtine Primitive precum Grupul Esenienilor actual. Astfel se reîncarneazã Lumile.
care îºi aveau mãnãstirea la þãrmul Mãrii Moarte ºi al cãrui Zeii Naturii au muncit foarte mult pentru a crea fiinþe
membru cel mai exaltat a fost Iisus, Divinul Rabin din Galilea. auto-conºtiente. Zeii au trebuit sã facã experimente dificile
Maithuna, Magia Sexualã este Universalã, se cunoaºte în laboratorul Naturii. Din acele eprubete din Marele Labo-
în Misterele din nordul ºi din sudul, din estul ºi din vestul rator au ieºit diverse feluri de animale, unele cu scopul de a
lumii, dar o resping în mod violent pseudo-ocultiºtii reacþio- elabora material pentru crearea Omului, altele ca rãmãºiþe
nari, fornicatori ºi regresivi. de fiinþe semi-umane, iar altele ca adevãrate eºecuri umane.
Piatra Fundamentalã a autenticelor ºi legitimelor ªcoli În realitate toate speciile vii, cu excepþia câtorva, sunt
de Mistere, este Maithuna, Arcanul A.Z.F. sau Magia Sexualã. rãmãºiþe vii ale Regnului Uman. Toate Animalele din acest
Regat al lui Malchuth caracterizeazã un anumit aspect al
Omului. Toate animalele sunt adevãrate caricaturi ale fiinþei
umane.
Însã, este bine de ºtiut cã lupta Zeilor pentru a-l crea pe
om, nu s-a sfârºit. Încã fiinþa umanã sau aºa-numitã umanã,
322 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 323

trebuie sã elimine mult din ceea ce se va afla în grãdinile atunci suntem cu adevãrat Oameni în sensul cel mai com-
zoologice ale viitorului. plet al cuvântului.
Trebuie sã ºtim cã Realã este Fiinþa, Intimul, Spiritul. Când vine moartea, unicul lucru care continuã este Eul,
Însã, în afarã de aceasta existã în noi un factor de discordie; Legiunea Eului. Egoul sau Eul se întoarce pentru a satisface
acesta este Eul, Egoul, Eul Însuºi. dorinþe. Moartea este întoarcerea la concepþie, aceasta este
Se dovedeºte interesant de înþeles faptul cã Eul este Roata Arcanului 10.
Pluralizat. Eul este constituit din multe Euri care se ceartã Omul Adevãrat, acela care are încarnat Sufletul ºi Spiri-
între ele, ºi care se luptã pentru controlul Personalitãþii tul, dupã Moarte, trãieºte în Corpul sãu Astral complet trezit,
Umane. Aceste Euri sunt „3”, sunt „7”, ºi „Legiune”. se bucurã în Lumile Interne de Conºtiinþã ºi de Percepþie
Cele „3” de bazã sunt: Demonul Dorinþei, Demonul Minþii Obiectivã.
ºi Demonul Relei Voinþe. Fantoma acelora care încã nu au dizolvat Eul, nici nu au
Cele „7” sunt cele 7 Pãcate Capitale: Mânia, Lãcomia, încarnat Sufletul ºi Spiritul, trãieºte în Lumile Interne cu
Desfrâul, Gurmandismul, Invidia, Orgoliul ºi Lenea. Conºtiinþa Adormitã, are doar Conºtiinþã ºi Percepþie Subi-
„Legiunea” este constituitã din miile de: Pãcate Secun- ectivã.
dare.
Cele „3”, cele „7” ºi „Legiunea” sunt mici Euri, Elemen-
tari Animalici creaþi de Minte. Aceºti Elementari Animalici
sunt duºmanii ce trãiesc în propria noastrã casã. Aceºti Ele-
mentari Animalici trãiesc în regatul Sufletului nostru, se
hrãnesc cu substanþele inferioare din Adâncile noastre Pro-
funzimi Animalice.
Cel mai grav este cã aceºti Elementari Animalici au
furat o parte din Conºtiinþa noastrã. Aceasta o demonstreazã
urmãtoarele afirmaþii: Eu sunt Mânios, Eu sunt Lacom, Eu
Doresc, Eu simt Invidie etc.
Fiinþa Adevãratã este Spiritul ºi acesta încã nu a intrat
în om întrucât Eul a invadat Regatul Sufletului. În realitate
nici Sufletul, nici Spiritul nu s-au încarnat în om. Omul, aºa
numitul „Om”, deocamdatã este o posibilitate.
Deocamdatã Omul Adevãrat este în proces de creare.
Multe exemplare ale actualelor rase umane se vor gãsi în
grãdinile zoologice ale viitorului. Mult cât avem de animal în
interiorul nostru trebuie sã fie eliminat pentru a atinge cu
adevãrat Stadiul Uman.
Când sfârºim cu toate pãcatele noastre, Eul se dizolvã.
Când Eul se dizolvã, se încarneazã Sufletul ºi Spiritul în om,
324 SAMAEL AUN WEOR

Lumea Fizicã este Valea Amãrãciunilor, regatul lui Mal- capitolul 59


chuth, regatul Samsarei. Roata Samsarei se roteºte necon-
tenit ºi Egoul vine ºi pleacã, se dezîncarneazã ºi se întoarce
KLIPHOS-URILE
suferind mereu, cãutând mereu fãrã a gãsi. Arcanul 10,
Roata Rãsplãþii este teribilã, ºi toatã lumea este sclava „Înainte de a fi Îngeri am fost Demoni;
acestei Roþi Fatale a Secolelor. pentru a urca trebuie sã coborâm,
Cine vrea sã se elibereze de Roata Fatalã a Samsarei, aceasta este Legea.”
trebuie sã dizolve Eul ºi sã-ºi încarneze Sufletul. Samael Aun Weor
Aceastã muncã este extrem de dificilã ºi foarte rari sunt
aceia care reuºesc. În mod real Regatul lui Malchuth este un
filtru teribil. Rãmãºiþele din filtru sunt ceva obiºnuit ºi pe S-a spus deja cã Sephiroþii în realitate sunt 12: Ain Soph
acestea le înghite Abisul. Aurul, alesul, Omul adevãrat, În- Aur este al 11-lea, Ain Soph este al 12-lea, iar antiteza
gerul este concepþia, iar lupta este cu adevãrat teribilã. sa, umbra sa fatalã este Abisul, Kliphos-urile Kabalei.
Natura este implacabilã ºi naºterea unui Înger-Om costã Ain Soph este Sephirotul 12. Mai jos de Malchuth, Lumea Fi-
mii sau mai bine spus milioane de victime: „Mulþi sunt che- zicã, se aflã Kliphos-urile care sunt Lumile Infernale.
maþi dar puþini sunt aleºi”. Cuvântul „Infern” provine din latinul „Infernus” ce sem-
Cristos a spus: „Din o mie care mã cautã, unul mã gã- nificã Regiune Inferioarã. În interiorul oricãrei planete existã
seºte; din o mie care mã gãsesc, unul mã urmeazã; din o mie Regnul Mineral Scufundat cu propriile sale Infernuri Atomi-
care mã urmeazã, unul este al meu”. ce. Acestea din urmã întotdeauna se aflã situate în interiorul
Krishna a spus: „Dintre mii de oameni poate unul se oricãrei mase planetare ºi în Infradimensiunile Naturii, sub
strãduieºte sã atingã Perfecþiunea, ºi dintre mii care se strã- Zona Tridimensionalã a lui Euclid.
duiesc poate unul mã cunoaºte cu adevãrat”. În mod real Abisul este Avitchi al hinduºilor, Infernul de
Aceasta este tragedia Arcanului 10 al Kabalei. gheaþã al nordicilor, Infernul chinez cu toate supliciile sale
Simboluri ale Sephirotului Malchuth sunt: cele Douã Al- galbene, Infernul budist, Infernul mahomedan, Amenti-ul
tare, Crucea cu braþe egale, Cercul Magic, Triunghiul Artei egiptean, întunecatul Tartarus, Avern-ul etc. Aceste diferite
Magice. Malchuth se relaþioneazã cu picioarele ºi anusul. infernuri tradiþionale alegorizeazã în mod pronunþat Regnul
Mineral Scufundat.
Toþi am auzit vorbindu-se de Spiritism, de sabaturile
vrãjitorilor ºi vrãjitoarelor. Unii privesc aceasta ca pe ceva
straniu, alþii ca pe niºte povestiri comice, dar cruda realitate
este cã sabaturile medievale ºi faimoasele vrãjitoare de la
miezul nopþii sunt mai reale decât credem. Fãrã îndoialã cã
aceste „zgripþuroaice” cum li se spune în limbaj strict aca-
demic ºi spaniol, aparþin Lumii Kliphos-urilor.
Maria din Antilla, atât de renumitã în antice mãnãstiri
medievale, a fost chiar guvernatoarea lor, acele vrãjitoare
326 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 327

ale anticelor sabaturi o denumeau „Sfânta Maria”. Când inves-


tigam în Lumea Kliphos-urilor cu privire la acea stranie fãp-
turã, cum îºi împãrþea viaþa cu atâþia Magi Negri, cum putea sã
meargã la atâtea sabaturi, totuºi, niciodatã nu i-am vãzut ceea
ce putem numi perversitate. Tenebroºii Mâinii Stângi,
Creaturile Sub-Lunare, îi închinau cult ºi o considerau pe acea
Magicianã nu ca pe ceva tenebros, ci ca pe o Sfântã. Eu am vrut
sã vãd cât adevãr era în asta, în presupusa sfinþenie a fãpturii
ce se amesteca cu Tenebrele, ce figura în atâtea sabaturi ºi mã-
nãstiri din Evul Mediu. Cine din cei ce s-au preocupat sã stu-
dieze vechile fapte de Înaltã ºi Joasã Magie ale Evului Mediu
nu a auzit vorbindu-se vreodatã de Maria din Antilla?…
Existã atâtea secrete ascunse în praful multor biblioteci!…
Eu trebuia sã clarific, desigur cã am ºtiut-o! ªi am clari-
ficat când tocmai în Lumea lui Tiphereth, am invocat-o aºadar,
pe aceastã entitate. Am fost auzit ºi spre surprinderea mea
mã întâlnii cu un Maestru Auto-Realizat. Atunci am înþeles
cã emanase din el însuºi pe Bodhisattva-ul sãu, iar acesta se
instruia în exerciþiul Magiei, în Triunghiul Magic sau al Trei-
lea Triunghi. Trecând prin antrenamente riguroase, începând
cu Kliphos-urile, dar nefãcând rãu nimãnui.
Dupã aceasta am intrat în contact cu Bodhisattva-ul sãu,
cu Maria din Antilla ºi când am invitat-o sã viziteze Lumea
Nirvanei, mi-a acceptat invitaþia cu plãcere. Fuzionându-se cu
Fiinþa sa Realã, Maestrul Secret, atunci am vãzut cã era vorba
de o creaturã ce a dobândit Perfecþiunea Înaltei Magii, ºi cã
dacã trãia în Lumea Kliphos-urilor era pentru a se instrui sau
antrena psihologic, exercitând teribile puteri fãrã a face rãu.
Când cineva observã acea creaturã, îl încântã Fiinþa ei
Realã, îºi dã seama cã este un Mag Alb extraordinar întrucât
cunoaºte profund Regatele Luminii, Lumea lui Malchuth, ºi
Lumea Kliphos-urilor.
Al Treilea Triunghi este cel al Magiei Practice iar
aceasta este o muncã ce trebuie înþeleasã, fiindcã trebuie „Sephiroþii opuºi sunt Kliphos-urile, acolo se aflã Demonii, Sufle-
lãsate la o parte prejudecãþile pentru a putea lucra în Lumea tele îndurerate... Îngerii cãzuþi, Tenebroºii Cãii Lunare, Loja Neagrã
Kliphos-urilor. ºi toþi Adepþii Mâinii Stângi...”
328 SAMAEL AUN WEOR

Sephiroþii opuºi sunt Kliphos-urile, acolo se aflã Demo- capitolul 60


nii, Sufletele îndurerate, cei ce suferã, aceia care deja ºi-au
epuizat ciclul de existenþe ºi care involueazã în timp, Îngerii
DAATH, CUNOAªTEREA TANTRICÃ
cãzuþi, Tenebroºii Cãii Lunare, Loja Neagrã ºi toþi Adepþii
Mâinii Stângi, acoliþii lui Lucifer ºi Ahriman, adepþii Dugpa-
ºilor, duºmanii celei de-a Patra Cãi, Nicolaiþii ºi Tantricii
Anagarica. Unii cabaliºti subliniazã ideea cã Binah, Spiritul Sfânt,
În Regatul Kliphos-urilor vieþuiesc fãrã îndoialã ºi aceia este feminin, o asemenea afirmaþie se dovedeºte greºitã.
care se desfãºoarã în Înalta Magie. Kliphos-urile sunt Sephi- Cu deplinã claritate s-a spus în Divina Comedie cã Spi-
roþii inversaþi, Sephiroþii în aspectul lor negativ, Virtuþile ritul Sfânt este soþul Mamei Divine. Aºadar Spiritul Sfânt se
rãsturnate. De exemplu calitãþile lui Geburah sunt Rigoarea, dedubleazã la rândul lui în soþia sa, în Shakti a hinduºilor.
Legea, invers sunt tirania, dictatura. Aceasta trebuie sã ºtim sã o înþelegem. Mulþi, vãzând cã
O prostituatã, de multe ori se dãruieºte bãrbaþilor din al Treilea Logos se dedubleazã în Mama Divinã Kundalini
caritate, acolo este Principiul Sephirotului inversat. Carita- sau Shakti, care are multe nume, au crezut cã Spiritul Sfânt
tea unui Hesed, invers, poate fi complacerea cu delictul. este feminin ºi s-au înºelat. El este masculin, dar dedublân-
În Organul Kundartiguador se gãsesc Kliphos-urile Ka- du-se în Ea, se formeazã Prima Pereche Divinã, inefabilã, Elo-
balei, în interiorul lui Malchuth, Lumea Fizicã, în mijlocul himul Creator, Kabirul sau Marele Sacerdot, Ruach Elohimul
Pãmântului. care dupã cum spune Moise spãla Apele la Începutul Lumii.
Cabaliºtii ebraici ne vorbesc de Misteriosul Daath ce
apare în Arborele Vieþii, cãruia niciodatã nu i se atribuie nici
nume Divin, nici Oaste Angelicã de nici un fel, ºi care nici
nu are semn lumesc, planetã sau element.
Daath, Sephirotul Misterului ebraic se produce prin con-
juncþia esotericã a lui Shiva-Shakti, Osiris-Isis, care sunt
veºnic uniþi în Yesod, Fundamentul (al Nouãlea Sephirot, a
Noua Sferã, Sexul), dar tãinuiþi de Misterul lui Daath ce de-
þine Cunoaºterea Tantricã, ce se realizeazã cu Sahaja Mai-
thuna sau Magia Sexualã, care utilizatã în mod corect per-
mite Auto-Realizarea Intimã a Fiinþei.
Este necesar sã reflectãm cu toþii în mod profund, sã în-
þelegem temeinic toate acestea. El ºi Ea sunt uniþi în Piatra
Cubicã a lui Yesod care este Sexul. Din uniunea dintre El ºi
Ea rezultã Cunoaºterea Tantricã Perfectã, cu care putem noi
sã ne Auto-Realizãm intern în toate Nivelurile Fiinþei.
Unii autori cabaliºti presupun cã Daath, Sephirotul care dã
Cunoaºterea sau Sapienþa, provine din fuziunea lui Hokmah,
330 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 331

Cristosul Cosmic (masculin) cu Binah, considerându-l pe mod greºit a presupus Blavatsky. Este clar cã dacã cineva,
acesta exclusiv feminin. Asemenea afirmaþie este absolut dintre Bonzi, nu vrea Auto-Realizarea, ci doar sã se elibereze
falsã, întrucât în realitate Spiritul Sfânt este masculin, doar cã pentru un timp pentru a se întoarce de exemplu în a ªasea
dedublându-se în Mama Divinã se formeazã Perechea Perfectã. Rasã Rãdãcinã, sau nu vrea sã se Auto-Realizeze niciodatã,
În Piatra Cubicã a lui Yesod, în a Noua Sferã survine Cu- ci sã se elibereze fãrã Auto-Realizare, atunci o obþine.
noaºterea Tantricã, Iniþierea Tantra. Prin intermediul Tan- Mai întâi de toate Neofitul este dus într-un loc izolat ºi
trelor este posibilã dezvoltarea ªarpelui prin ªira Spinãrii. se invocã toate acele Elemente Inumane pe care le posedã.
În aceste studii de Kabalã trebuie sã fim practici, existã Aceasta se realizeazã prin proceduri de Înaltã Magie, iar în
autori ce scriu minunãþii, dar când cineva îi vede îºi dã sea- izolarea munþilor, acelea se fac vizibile ºi tangibile, încearcã
ma cã nu au trãit ceea ce scriu, nu au experimentat-o în ei sã-l devoreze pe Neofit, dar dacã acesta rãmâne liniºtit, nu
înºiºi ºi din acest motiv se înºealã. Eu consider cã cineva tre- mai rãmâne nimic de fãcut, a ieºit victorios. Trebuie atunci
buie sã scrie ceea ce a experimentat direct prin el însuºi, aºa sã elimine Egoul, sã-l reducã la cenuºã ºi sã lucreze pentru
am procedat în ce mã priveºte. el însuºi.
Piatra Cubicã a lui Yesod situatã în Organele Creatoare Proba ºi maximul tuturor eforturilor sale în Lumea Fizicã,
este în mod cert acel Suflet Metalic ce rezultã din transmu- constã în niºte mantre de dezîncarnare, care sunt douã cu-
tãrile sexuale, l-am putea denumi Mercurul Filosofiei Secrete vinte. Se dovedeºte înfiorãtor sã vezi Sacerdotul Bonz îm-
sau, vorbind în limbaj mai simplu, Energie Creatoare. Ea în brãcat cu ºorþul sãu alb plin de cranii, de oase de mort ºi cu
sine însãºi este alegorizatã sau simbolizatã prin Diavol; când turbanul roºu pe cap, þinând în mâna sa dreaptã un pumnal.
spunem cã trebuie lucrat cu Diavolul este pentru a-l trans- În momentul în care Neofitul pronunþã cele douã mantre
forma în Lucifer, Fãcãtorul de Luminã. fatale ale sale, corpul sãu cade mort instantaneu, ºi este su-
Ne referim în mod clar la munca în Marea Operã; se do- pus unor mari Ordalii în Lumile Interne. Trebuie sã se în-
vedeºte interesant cã acolo, exact în Piatra Cubicã a lui Ye- frunte cu temerile Morþii, trebuie sã suporte Uraganul Karmei,
sod, este locul în care Shiva-Shakti, Osiris ºi Isis se unesc trebuie sã iasã victorios din probele pe care i le pune Tatãl-
sexual ºi este tocmai acolo locul unde se aflã Cunoaºterea Mama. Scopul este sã poatã intra sau mai bine am spune, sã
Tantricã, fãrã de care nu este posibil sã se ajungã la Auto- renascã în formã supraumanã în oricare din Regatele Deva-
Realizarea Intimã a Fiinþei. ºilor, fie în cele ale Marii Concentraþii fie în cel al Pletoºilor,
În Tibetul Oriental cãlugãrii sunt radicali, motiv pentru în cel al lui Maitreya sau în cel al Supremei Fericiri etc. ªi în
care H.P. Blavatsky credea cã erau Magi Negri. Noi toþi am acea regiune este locul unde va termina sã se pregãteascã
repetat acea eroare ºi ne vedem în necesitatea de a rectifica. pentru Eliberare.
Nu spun cã Dugpaºii sunt niºte sfinþi, niºte oi blânde, ei
H.P.B. i-a considerat tenebroºi pentru cã foloseau tichie roºie ºi un
sunt Magi Negri pentru cã predau Tantrismul Negru; dar ºorþ alb în ritualurile lor, plin de cranii ºi oase de mort. V.M. Samael
Bonzii1 chiar dacã folosesc tichii roºii nu sunt Negri, cum în Aun Weor la început, urmând observaþiile pe care le-a fãcut marea
Maestrã H.P.B., afirmã acelaºi lucru ca ea, dar ulterior, când el însuºi
1. Nu trebuie sã se confunde practicanþii religiei Bhon (religie primi- a investigat în profunzime chestiunea, ne-a clarificat faptul cã Bonzii
tivã a Tibetului foarte legatã de magie, ºi care a rezistat introducerii nu sunt Magi Negrii, cãci, chiar dacã sunt foarte radicali, nu-ºi risipesc
Budismului în acele þinuturi sacre) cu Bonzii (termen japonez ce de- energia creatoare; în schimb Dugpaºii (termen tibetan care literal-
semneazã sacerdoþii budiºti în Asia Orientalã). Pe sacerdoþii Bonzi mente semnificã „bonete roºii”) se dedicã oricãrui tip de arte tenebroase.
332 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 333

Mama Divinã îl asistã eliminându-i Elementele Inumane vreun pui, va muri, pentru cã Soarele este inamicul generãrii.
ºi în cele din urmã reuºeºte sã se cufunde în sânul Marii Cine cautã Lumina trebuie sã o cearã Logosului care se
Realitãþi, nu ca un Maestru Auto-Realizat, ci ca un Buddha aflã în spatele Soarelui ce ne ilumineazã, în Noaptea profundã.
Elemental. Se cufundã în acea stare pânã la a ªasea Rasã Rã- Cruda realitate este cã prin dispunerea Organelor Sexuale,
dãcinã, cu scopul ca atunci sã se Auto-Realizeze; sau poate procrearea se realizeazã în întuneric. Pentru cã atunci când
rãmâne pe veºnicie preschimbat în Elemental Buddhic ºi spermatozoidul iese din Glandele Sexuale nu iese luminat de
nimic mai mult, dar fericit. lumina Soarelui, ci în întuneric; ºi în întuneric îºi face cale
Cei ce încearcã sã se elibereze, cei care cu adevãrat do- prin trompa lui Falopio pentru a se întâlni cu ovulul ce co-
resc sã se Auto-Realizeze, cei care într-adevãr doresc sã se boarã din ovare, ºi în întunecimea uterului se realizeazã ges-
converteascã în Mahatmaºi sau Hierofanþi vor trebui sã se taþia.
supunã Disciplinei Tantrice ºi sã lucreze în a Noua Sferã. Li Însã dacã acest spermatozoid, în loc de a ieºi din Glan-
se va preda tot Tantrismul, cum sã trezeascã ªarpele ºi cum dele Sexuale protejat de întuneric, ar ieºi la lumina Soarelui,
sã-l înalþe prin ªira Spinãrii, cum sã deschidã Chakrele etc. iar fãtul nu s-ar afla în întuneric ci s-ar gãsi descoperit în
Aºadar, ceea ce se întâmplã este cã Bonzii sunt radicali, pântecul femeii astfel încât Soarele sã-l atingã direct, este
ori merg spre Fiinþã, ori nu merg spre Fiinþã. Merg în cãutarea evident cã eºecul ar fi un fapt.
Auto-Realizãrii sau pretind sã rãmânã fãrã Auto-Realizare, Astfel încât chiar prin dispunerea organelor naturii
trebuie sã se hotãrascã pentru ea sau nu. La ei totul este vio- noastre, fecundarea se produce întotdeauna în întuneric. Tot
lent, motiv pentru care H.P. Blavatsky i-a judecat conside- aºa trebuie sã se lucreze în Obscuritatea Tãcerii ºi în Secre-
rându-i Magi Negri. Dar când cineva studiazã Tantrismul tul August al Înþelepþilor, pentru a se putea ajunge într-o zi
Bonzilor, îºi dã seama cã este Alb, nu Negru ci Alb. Trans- la Auto-Realizarea Intimã a Fiinþei. Aceasta e ceea ce ne in-
mutã Sperma în Energie pentru a obþine Auto-Realizarea dicã acea Fecioarã a Concepþiei Imaculate, stând în picioare
profundã. pe Lunã ºi îmbrãcatã cu tunicã albastrã: munca Maithunei în
Yesod este Lunar ºi acest lucru nu îl putem nega. În Eso- întunericul nopþii.
terismul Gnostic apare o femeie, o Fecioarã Inefabilã, Divinã, Trebuie sã avertizãm cã niciodatã nu trebuie sã se prac-
înveºmântatã cu tunicã azurie ºi care stã în picioare pe o tice de douã ori consecutiv în aceeaºi noapte. Este permis
lunã. Aceasta trebuie sã ºtim sã o înþelegem, acea Lunã re- doar o datã pe zi. Existã „violenþã împotriva naturii” atunci
prezintã Sephirotul Yesod, el semnificã Forþa Sexualã, iar cât când se practicã Magia Sexualã de douã ori la rând, violând
despre tunica de culoare albastrã, reprezintã Noaptea, în care legile Pauzei Magnetice Creatoare.
se desfãºoarã marile Mistere ale Vieþii ºi ale Morþii. Doar De asemenea este urgent de ºtiut cã niciodatã nu trebuie
noaptea se lucreazã cu Energia Creatoare a celui de-al Treilea sã se oblige soþia sã practice Maithuna când este bolnavã sau
Logos. Munca în Laboratorium-ul Spiritului Sfânt trebuie sã când este la menstruaþie, sau însãrcinatã, pentru cã este un
se realizeze la ore nocturne. delict de violenþã împotriva naturii.
Sahaja Maithuna trebuie sã se practice doar în întuneri- Femeia care a nãscut un copil poate practica Maithuna
cul nopþii, întrucât ziua, Soarele se opune generãrii. doar dupã 40 de zile de la naºtere.
Dacã cineva pune o gãinã cu ouãle sale la lumina Soarelui Existã de asemenea delict de violenþã împotriva naturii
ca sã le cloceascã, acele ouã nu ajung sã scoatã pui ºi dacã iese atunci când bãrbatul sau femeia îºi obligã partenerul sã
334 SAMAEL AUN WEOR

efectueze copulaþia când organismul soþului sau al soþiei nu capitolul 61


se aflã în condiþii apte pentru aceasta.
Existã un astfel de delict când, cu pretextul de a practica
INIÞIEREA DIN TIPHERETH
Magia Sexualã, sau chiar cu cele mai bune intenþii de a se
Auto-Realiza, bãrbatul sau femeia se auto-obligã sã realize- „Cãci, dupã cum Iona a stat trei zile ºi trei nopþi
ze copulaþia, Organele Creatoare neaflându-se în momentul în pântecele marelui peºte, tot aºa ºi Fiul Omului
amoros precis ºi în condiþii armonioase favorabile, indispen- va sta trei zile ºi trei nopþi în Inima Pãmântului.”
sabile pentru copulaþie. (Matei 12:40)

Cu Tiphereth se întâmplã evenimente extraordinare,


orice Iniþiat poate primi Iniþierea din Malchuth, cea din
Yesod, cea din Hod, cea din Netzah, iar în cele din urmã
a cincea, pentru a se converti într-un Maestru, care este cea
din Tiphereth. Însã cineva poate primi a Cincea Iniþiere a
Sufletului Uman ºi sã se converteascã din acest motiv într-
un Maestru, ºi totuºi sã nu trãiascã Iniþierea din Tiphereth.
Iniþierea din Tiphereth vine propriu-zis dupã a Cincea
Iniþiere a Focului. Nu întotdeauna cel care primeºte a Cincea
Iniþiere, are fericirea de a obþine Iniþierea din Tiphereth,
aceasta este o Iniþiere foarte secretã. O primeºte cel ce ia
Calea Directã.
În al Doilea Triunghi al Arborelui Vieþii, Cristosul Cosmic
îl are ca centru de gravitaþie pe Tiphereth, aici vine sã se
manifesteze.
Existã lucruri ce meritã a fi reflectate, analizate, înþelese.
Pentru ca al Doilea Logos, Vishnú sau Cristosul Cosmic sã
poatã salva un om, trebuie sã se converteascã în Iisus-Cris-
tosul Intim Particular.
Cristos în sine însuºi este o Forþã Cosmicã; doar dacã
aceastã Forþã se umanizeazã într-o anumitã formã poate
salva un om.
Legea Logosului Solar, Cristosul Cosmic, este Sacrificiul
pentru Umanitate. El se sacrificã din zorii vieþii crucificându-se
în toate lumile, pe orice nouã planetã ce apare la existenþã,
pentru ca toate fiinþele sã aibã viaþã ºi sã o aibã din abundenþã.
336 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 337

Doar dupã ce am trecut prin cele Cinci Iniþieri ale Miste- adicã, prin opera ºi graþia soþului ei, al Treilea Logos, Cris-
relor Majore ºi ca o graþie foarte specialã, cu un prealabil Sa- tosul sau al Doilea Logos descinde în pântecul ei virginal ºi
crificiu pentru Umanitate, poate sã se reîncarneze Cristosul în imaculat.
noi. Pentru a înþelege cum aceastã Forþã Cosmicã se umani- Dar sã se þinã seama cã, chiar dacã ea este soþia celui
zeazã în noi, trebuie sã învãþãm sã mânuim Trimurti-urile. de-al Treilea Logos, în interiorul celui de-al Treilea Logos se
Existã fraþi cãrora le este foarte greu sã înþeleagã ches- aflã al Doilea Logos ºi se aflã deopotrivã Primul Logos, întru-
tiunea aceasta a Trimurti-urilor; sunt obiºnuiþi sã se gân- cât în definitiv Logosul este Triun ºi Indivizibil, Unitotal ºi
deascã de exemplu la Primul Logos, la al Doilea Logos ºi la Integru; pentru a înþelege acest lucru este nevoie de multã
al Treilea Logos, adicã Tatã, Fiu ºi Spirit Sfânt. Dar apoi vine subtilitate, de mult rafinament, mult sintetism ºi Intuiþie.
o a Doua Trimurti în care vorbim de Osiris, Isis ºi Horus; Convertirea Trimurti-urilor din una în alta, este ceva ce
atunci aici se încurcã. Aceasta se întâmplã pentru cã în mod studenþilor le dã mult de lucru, însã dacã dumneavoastrã vã
real convertirea unei Trimurti în altã Trimurti, nu se poate ascuþiþi un pic Intuiþia puteþi înþelege. Din Copulaþia Sfântã,
face pe bazã de pur raþionalism, existã un factor în aceastã Divinã, Isis rãmâne fecundatã prin Concepþia Sacrã, ea este
convertire de Trimurti, care este complet Spiritual, întrucât Fecioarã înainte de naºtere, în timpul naºterii ºi dupã naºtere.
doar în mod intuitiv se poate înþelege, prinde, capta. Isis este Mama noastrã Divinã Kundalini Particularã, Ram-
Kether-Tatã, Hokmah-Fiu ºi Binah-Spirit Sfânt sunt trei Io.
persoane distincte ºi un singur Dumnezeu adevãrat, aºa o Astfel devine Copilul care în Egipt se numeºte Horus ºi
predã Teologia. Aceste Trei Persoane, deºi triune, în fond care în vremurile evreieºti era numit Jeshua, adorabilul nostru
sunt doar Unul Individual, care este Tatãl. Salvator. Iisus al Evangheliilor este profund semnificativ,
În interiorul Tatãlui se aflã Fiul ºi se aflã Spiritul Sfânt. pentru cã Iisus vine din cuvântul Jeshua care în ebraicã
Aºa cum în interiorul Omului Adevãrat se aflã Corpul, se aflã semnificã Salvator.
Sufletul ºi se aflã Spiritul Sfânt, tot aºa în interiorul Bãtrâ- Iisus, Jeshua ºi Horus este acelaºi lucru, este Copilul
nului Secolelor, se aflã aºadar deopotrivã, Fiul ºi Spiritul care întotdeauna este în braþele Mamei sale Isis sau Maria.
Sfânt ce formeazã Unul Singur, Întreg, Unitotal. În vechiul Este însuºi Cristos care a descins din al Doilea Logos, Cris-
Egipt acest Unic, Unitotal era numit Osiris. (Sã se vadã capi- tosul Cosmic deja umanizat, convertit în Fiu al unui Bãrbat
tolul 7.) Divin ºi al unei Femei Divine. S-a convertit într-un Rege-
Osiris se poate dedubla ºi se dedubleazã în Isis. Eva iese Copil-Salvator, dar este un Rege-Copil-Particular, întrucât
întotdeauna din coasta lui Adam, atât jos cât ºi sus, nu este este Fiinþa însãºi a persoanei. Este Copilul de Aur al Alchi-
nimic ciudat aºadar ca din Osiris, Adamul-Solar, sã iasã Eva- miei, care este încoronat.
Solarã, Urania-Venus, Soþia Lui. Din Unu întotdeauna iese Este Iisus Cristos întrucât Cristos este al Doilea Logos,
Doiul, în acest fel Tatãl care se aflã în secret îºi are soþia sa ºi Iisus pentru cã s-a convertit într-un Salvator. Pentru a se
care este Divina Mamã Kundalini. Osiris întotdeauna o are converti în Salvator, a trebuit sã coboare din însãºi Sfera sa,
ca soþie pe Isis. sã pãtrundã într-un pântec virginal foarte pur, sã se nascã
Din perfecta uniune dintre ei doi (Osiris ºi Isis) se naºte prin opera ºi graþia Spiritului Sfânt, s-a fãcut Fiu al Mamei
copilul Horus (Aurus). Ea ºi El se iubesc iar ca rezultat al Divine, de fapt Fiu al Pãrinþilor sãi.
iubirii lor ea concepe, prin opera ºi graþia Spiritului Sfânt, Neîndoielnic, trebuie sã facem distincþia între ceea ce
338 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 339

este Iisus Cristos ca Mare Kabir (omul care predica Doctrina cu Corpul Cauzal.
Cristosului Intim al fiecãruia dintre noi), ºi ceea ce este Iisus Analizând Epistola lui Pavel cãtre Corinteni (1 Corinteni
Cristos Intim Particular al fiecãruia. 15:47-49) am putea clarifica aceastã chestiune. Pavel spune
Cristosul Cosmic este Impersonal, Universal, ºi se aflã cã existã Omul Pãmântesc ºi Omul Ceresc; indiscutabil, cel
dincolo de Individualitate, de Personalitate ºi de Eu; este o Pãmântesc este constituit din Corpul Fizic, cel Eteric, cel As-
Forþã Cosmicã ce se exprimã prin intermediul oricãrui om care tral, cel Mental ºi cel al Voinþei Conºtiente.
este pregãtit cum se cuvine. Într-o zi s-a exprimat prin inter- Pentru ca sã vinã Fiul Omului este necesar sã se formeze
mediul unui Iisus din Nazareth, a unui Hermes Trismegistul, Omul Pãmântesc, pentru cã omul obiºnuit încã nu este Om.
a unui Buddha Gautama Sakya Muni, a unui Quetzalcoatl etc., Cineva este Om atunci când ºi-a oferit luxul de a-ºi crea Cor-
ºi se poate exprima prin intermediul oricãrui Avatara. purile Existenþiale ale Fiinþei, atunci poate fi numit Om chiar
Pentru a se exprima trebuie sã descindã din Sfere Supe- dacã ar fi Pãmântesc. Al Doilea Om de care vorbeºte Pavel
rioare ºi sã pãtrundã în Pântecul unei Fecioare numite Isis, este Omul Ceresc, ºi spune: „Dupã cum am purtat chipul
Maria, Tonantzin, Isoberta, Maya, Cibele etc., care este ace- celui Pãmântesc, trebuie sã purtãm ºi chipul Omului Ceresc”.
eaºi Mamã Cosmicã Particularã, cãci fiecare o are pe a sa. Fiul Omului vine atunci când trebuie sã îndeplineascã
Când cineva citeºte Epistolele lui Pavel Apostolul, cu vreo misiune specificã pe Pãmânt, când Iniþiatul a apucat
surprindere poate verifica prin sine însuºi cã arareori îl men- Drumul Direct pentru Eliberarea Finalã.
þioneazã el pe Iisus Marele Kabir sau Cristosul Istoric. Întot- Dupã a Cincea Iniþiere a Focului, a trebuit sã fiu chemat
deauna face aluzie la un Cristos Intim. de Divina mea Mamã Kundalini, ea þinea Copilul în braþe,
Însã pentru ca sã se nascã Cristosul Intim în noi, Jeshua am fãcut o anumitã cerere de tip esoteric, iar ea îmi
Umanizat, trebuie sã se fi muncit în Forja Ciclopilor, trebuie rãspunse: „Cere-i-o Copilului”; ºi i-am cerut Copilului ceea
sã se fi format Corpurile Existenþiale ale Fiinþei. ce trebuia sã cer.
Pentru ca sã se nascã Salvatorul trebuie sã se repete Ulterior, am putut sã primesc Iniþierea din Tiphereth,
evenimentul din Betleem; respectivul eveniment este foarte adicã, a Cincea Iniþiere a Focului, atunci acel Copil pe care îl
profund ºi simbolic în acelaºi timp. Acel sat Betleem de care vãzusem în braþele Mamei sale, Mama mea Divinã, întrucât
ne vorbesc Evangheliile este foarte alegoric, se spune cã acel fiecare o are pe a sa proprie, pãtrunse în organismul meu
mic sat nu exista în acea epocã a lui Iisus din Nazareth. Dacã prin poarta minunatã a Glandei Pineale, despre care spunea
analizãm cuvântul Betleem (Belém) avem Bel-Em, ºi vedem Descartes cã este lãcaºul Sufletului. Corpul meu în acest caz,
cã Bel în terminologia caldeeanã semnificã Turn de Foc. a ajuns sã fie „staulul” în care se naºte Copilul, în care vine
Când se ajunge la Turnul de Foc? Când s-au creat Corpurile pe lume.
Existenþiale Superioare ale Fiinþei, când Focul Sacru a ajuns Pot sã vã spun cã la început nu se observã mult prezenþa
la partea superioarã a creierului, atunci este momentul în Copilului în interiorul cuiva, El se naºte între animalele din
care are loc evenimentul din Betleem. staul, ºi nu sunt altceva decât Animalele Dorinþei, Pasiunile,
Totuºi, în ciuda faptului cã are Corpurile Solare, se Viciile ºi Defectele ce menþin îmbuteliatã Conºtiinþa, adicã
poate întâmpla ca Iniþiatul sã nu încarneze Copilul. Vreau sã elementele ce compun Eul Pluralizat. Eul este constituit din
spun cu aceasta ceva foarte subtil, ce trece neobservat Elementari Animalici, aceºtia se alimenteazã cu substanþele
pentru orice Cabalist, ºi anume cã îl avem pe Tiphereth unit inferioare din adâncile profunzimi animalice ale omului,
340 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 341

acolo trãiesc ºi se multiplicã. Fiecare Elementar Animalic terile Tenebrelor în sine însuºi; fiind El atât de pur trebuie sã
reprezintã un anumit defect, acestea constituie ceea ce se învingã impuritatea în sine însuºi; trecut fiind dincolo de orice
numeºte Ego, animalele din staulul unde Copilul Dumnezeu posibilitate de ispitã trebuie sã învingã tentaþiile în el însuºi.
se naºte pentru a-l Salva pe Om. Copilul se va vedea mereu în mari pericole: Irod, Lumea,
Acest Copil trebuie sã sufere mult, el nu se naºte într-un Tenebroºii, vor vrea întotdeauna sã-l decapiteze.
mare palat, el se naºte într-un staul, se naºte pe de-a-ntregul Botezul în Iordanul Existenþei va fi întotdeauna indis-
plãpând, foarte mic, între mãri giganteºti de Euri ce încon- pensabil, Apele Vieþii curãþã, transformã ºi boteazã. Schim-
joarã staulul. barea la faþã interpreteazã cu foarte multã inteligenþã Legea
Copilul Dumnezeu creºte încet-încet, se dezvoltã de-a lui Moise, predând oamenilor ºi dezvoltând în munca lor tot
lungul timpului. Cum creºte, în ce mod? Eliminând Eurile, zelul minunat al unui Ilie.
dezintegrându-le, reducându-le la cenuºã, la praf cosmic; Cristosul Intim va veni întotdeauna la noi umblând pe
astfel creºte al nostru Jeshua Intim Particular. furtunoasele valuri ale Mãrii Vieþii. Cristosul Intim întotdea-
Munca pe care trebuie sã o facã acel Copil este foarte una va stabili o ordine în Mintea noastrã ºi va înapoia ochilor
durã; este Cristosul ºi se naºte în staul pentru a ne salva, noºtri Lumina pierdutã, va înmulþi mereu Pâinea Euharistiei
astfel cã pe toate acele animale din staul El trebuie sã le uci- pentru hrana ºi tãria Sufletelor noastre.
dã în sine însuºi, trebuie sã-i combatã pe Prinþii Rãului în Cristosul Intim încarnat în Iniþiat va predica pe dru-
sine însuºi, pe Fiii Infidelitãþii în sine însuºi, iar tentaþiile prin murile acestui Mare Ierusalim al lumii, predând umanitãþii
care cineva trece ca fiinþã umanã, ca persoanã din carne ºi Mesajul Noii Ere.
oase, sunt tentaþiile prin care El trebuie sã treacã, sunt ten- Dar Scribii, care sunt oamenii intelectuali ai vremii,
taþiile sale, ºi însuºi corpul de carne ºi oase al persoanei aceia care fac parte din culturã îi vor spune: „Acest om este
ajunge sã devinã corpul lui de carne ºi oase. Aici se aflã me- nebun”. Se întâmplã cã intelectualii doresc sã aranjeze totul
ritul sacrificiilor sale, al eforturilor sale. pe bazã de raþionament, cãci orice fiinþã omeneascã poate
În acest fel Fiul Omului vine în lume ºi se preschimbã elabora în encefalul sãu cerebral, prin procesele logice cele
într-un om de carne ºi oase, se face Om între oameni ºi este mai severe, o teorie Materialistã, cât ºi o teorie Spiritualistã,
supus suferinþelor oamenilor, trebuie sã treacã prin aceleaºi ºi atât una cât ºi cealaltã, atât în tezã cât în antitezã, logica
torturi ca oricare om. Procesul nostru Psihologic devine un de fond este cu adevãrat admirabilã.
proces pe care el trebuie sã-l ordoneze ºi sã-l transforme, Învãþãturile sale sunt respinse deopotrivã de cãtre Sa-
preocupãrile noastre sunt preocupãrile lui. Nu degeaba a cerdoþi, de oamenii tuturor Religiilor, de toate organizaþiile
fost numit Sfântul Drept, întrucât nu poate fi învins iar în de tip pseudo-esoteric, pseudo-ocultist, acele persoane atot-
final triumfã, atunci se acoperã de glorie, este demn de toatã ºtiutoare ce se considerã foarte serioase, mereu spun: „Ceea
lauda, domnia ºi maiestatea. ce spune acest om este o nebunie, ãsta este un ticãlos”. În
Regii Inteligenþei, cei Trei Regi Magi, Adevãratele genii acest fel este respins Fiul Omului în aceastã Lume.
îl vor recunoaºte întotdeauna pe Domnul ºi îl vor venera ºi Orice Iniþiat trebuie sã trãiascã Drama Cosmicã a Crucifi-
vor veni sã îl adore. cãrii în sine însuºi. Cei Trei Trãdãtori îl crucificã, îl predau; Iuda,
Pe mãsurã ce vor creºte suferinþele, pentru el vor fi din ce Demonul Dorinþei, îl vinde pentru 30 de monezi de argint, îl dã
în ce mai mari. Fiind el atât de perfect, trebuie sã învingã Pu- pe femei, plãceri, jocuri; Pilat, Demonul Minþii, întotdeauna se
342 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 343

spalã pe mâini, gãseºte justificare pentru toate greºelile; Caiafa, Cuie de pe Cruce. Deasupra Crucii se aflã cuvântul INRI (Ignis
Demonul Relei Voinþe, întotdeauna vrea sã facã propria-i Natura Renovatur Integra). Focul reînnoieºte necontenit Na-
voinþã, urãºte Voinþa Tatãlui. Iniþiatul trebuie sã trãiascã Drama tura.
Cosmicã în formã completã, integralã, totalã. Cele Trei Cuie semnificã cele Trei Purificãri prin Foc ºi
Aflãm cã este blestemat ºi spânzurat ºi cã va trebui sã prin Fier. Dupã cele Trei Purificãri pe bazã de Foc ºi Fier se
fie omorât, adicã, Omul Pãmântesc trebuie sã moarã, se su- dobândeºte Învierea din morþi.
pune Voinþei Tatãlui ºi merge la moarte, opera sa postumã. Cele Trei Zile sunt trei perioade de munci în care Fiul
În Conºtiinþa Iniþiatului vor exista mereu evenimente Omului trebuie sã realizeze Marea Operã.
cosmice formidabile, ºi printre fulgere, tunete ºi mari cutre- Sã se þinã seama cã Crucea este cea cu care a dezinte-
mure ale Sufletului, Domnul întotdeauna îºi va încredinþa grat Elementele Nedorite. Fidelitatea faþã de Tatãl se vede
Spiritul Tatãlui, exclamând: „Tatãl meu, în mâinile tale îmi cu Crucea; existã mulþi oameni care spun „Eu sunt fidel
încredinþez Spiritul”; apoi survine moartea sa. Tatãlui, Mamei, Fiului Omului”, dar când vine momentul de
Cu moartea sa îºi dezintegreazã Agregatele Psihice ºi a dovedi, în clipa adevãrului dau greº cu Crucea. Unde se
dupã ce se coboarã corpul în mormânt, învie dupã trei zile. aflã Crucea? Se aflã în încruciºarea Lingam-Yoni; acolo
Aceste Trei Zile sunt de asemenea alegorice, dupã aceste fornicã, adultereazã, îºi comit rãutãþile. Aºadar trebuie
Trei Zile, Fiul Omului trece prin Trei Mari Purificãri, moare dezintegrate Elementele Nedorite pentru a cãuta moartea
pânã ºi ultimul Element Inuman care se afla în interiorul Omului Pãmântesc.
sãu. De aceea se spune cã Fiul Omului a murit în sine, a ucis Este necesar sã se ºtie cã Iisus, Marele Kabir care a venit
Moartea, întrucât Moartea se poate omorî doar cu Moarte, pe lume acum 1977 de ani ºi care a predicat aceastã Doctrinã,
apoi Fiul Omului trebuie sã învie cu Corpul Fizic, este un ºtia foarte bine cã fiecare îl are pe al sãu Iisus Cristos Intim
Maestru Înviat, deþine Elixirul de Viaþã Lungã, este un Particular, de aceea spunea cã ceea ce el doreºte este ca fie-
adevãrat Rege al Naturii, dupã Ordinul lui Melchisedec. care sã-ºi urmeze propriul sãu Cristos Intim, cã El este cel ce
Atunci putem exclama precum Apostolul Sfântul Pavel: conteazã, pentru cã este Salvatorul nostru, cel care vine sã ne
„Înghiþitã a fost Moartea de biruinþã. Unde îþi este, o, moarte, reconcilieze cu propriul nostru Tatã care se aflã în Secret, cu
boldul tãu? Unde îþi este, o, mormântule biruinþa ta?” (1 Bãtrânul Secolelor, El este Marele Reconciliator.
Corinteni 15:53-55). O datã ce El a obþinut triumful, se glorificã ºi este demn
Astfel încât important este ca El sã reuºeascã sã se mân- de toatã lauda ºi gloria, întrucât a învins rãul în sine însuºi.
tuiascã; înviind El, Sufletul în El învie. Toate Principiile Nu l-a învins din afarã, ci în sine însuºi, s-a jertfit ca miel,
noastre Animice ºi Spirituale în El învie, ºi noi în El. de aceea i se spune Mielul Jertfit.
Este necesar sã se înþeleagã cã El este Salvatorul nostru S-a jertfit pentru a ne salva cu sângele sãu, adicã cu
Interior Autentic, Iisus Cristos al nostru Intim Particular. Focul. Întrucât în Alchimie Sângele reprezintã Focul Sacru al
Aºa învie El în Tatãl ºi Tatãl învie în El. Când Filip, acel lui Kundalini.
Maestru expert în Stãrile Jinas i-a spus lui Iisus: „Aratã-ni-l Este bine sã se înþeleagã toate acestea; eu vã explic
pe Tatãl”, Marele Kabir a rãspuns: „Cel ce a vãzut pe Fiul, a dumneavoastrã ceea ce eu însumi am trãit, ceea ce experi-
vãzut pe Tatãl”. mentez în mine însumi; nu aº comite crima de a vã spune cã
Cele Trei Mari Purificãri sunt simbolizate prin cele Trei eu sunt Cristosul, aceasta ar fi o blasfemie, o lipsã de respect
344 SAMAEL AUN WEOR

faþã de Salvator, însã vã spun dumneavoastrã cã El mã sal- Cãrarea Iniþiaticã în Arcanele


veazã pe mine, cum i-a salvat pe atâþia, eu pot fi încã unul TAROTULUI ªI KABALÃ
dintre salvaþi ºi întrucât lucrez, am experimentat-o ºi ceea
ce spun este ceea ce mã priveºte, ceea ce am trãit.
Partea a Patra

Numerologie ºi
Matematici Esoterice

„Trageþi vãlul ce acoperã Spiritele Cereºti,


vedeþi cã fiecare bãrbat ºi fiecare femeie sunt o stea,
asemenea unor lãmpi misterioase suspendate de firmament.
Dumnezeu este Flacãra ce clocoteºte în toate.
Însufleþitoarea geometrie a tot ce existã. De aceea
Numãrul este Sfânt, este Infinit, este Etern. Acolo unde
„Iisus, Jeshua ºi Horus este acelaºi lucru, este Copilul care sãlãºluieºte el, nu existã diferenþã. Diversitatea e Unitatea.”
întotdeauna este în braþele Mamei sale Isis sau Maria. Este însuºi
Cristos care a descins din al Doilea Logos.” Ritual Gnostic
capitolul 62
TABEL NUMEROLOGIC

Aceasta este o planºã sau placã, foarte importantã pen-


tru a înþelege profund Misterele Esoterice.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Este un patrulater împãrþit în 9 numere. Existã o triplã


divizare atât verticalã cât ºi orizontalã. Aici se exprimã prin-
cipiile Aritmeticii ºi Geometriei. În aceastã tablã gãsim: Arhi-
tectura Individualã, Universul Interior, care este cel pe care
fiecare trebuie sã îl fabrice în interior, este construcþia Uni-
versului nostru Intim Interior. Arhitectura Cosmicã se rela-
þioneazã cu cele ªapte Cosmosuri ale Infinitului. Arhitectura
Socialã este relaþionatã cu construcþia templelor, a caselor, a
edificiilor noastre.
Este necesar sã se înþeleagã cã aceastã planºã se relaþio-
neazã cu cele trei principii ale Arhitecturii menþionate ante-
rior, cu Geometria ºi Matematica. Trebuie sã se relaþioneze
cu numerele, întrucât Kabala pe aceasta se bazeazã. Pãtratul
divizat în 9 pãrþi reprezintã o triplã extensie sau triplicitatea
Ternarului, adicã, a Noua Sferã.
Mult am explicat cu privire la a Noua Sferã, dar aceasta
se poate demonstra matematic. Tot ceea ce este relaþionat
cu a Noua Sferã sau Auto-Realizarea omului, se poate verifica
cu numerele sau Matematicile Esoterice care provin din vre-
muri îndepãrtate. Sã analizãm primul ternar vertical.
348 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 349

1 MONADA 2. MAMA DIVINÃ


4 CRUCE 5. INTELIGENÞA
7 SEPTENAR 8. CADUCEUL LUI MERCUR

„1” este Monada, Unitatea, Iod-Heve, Jehovah, Tatãl 2 este Heve, Divina Mamã; este Tatãl ce se dedubleazã,
care se aflã în secret, este Divina Triadã ºi nu este încarnatã apoi ea în aceeaºi mãsurã este Brahma pentru cã este Aspec-
într-un Maestru care nu a ucis Egoul. Este Osiris, Dumnezeu tul Feminin al Tatãlui.
însuºi, Verbul. κi are exprimarea sa în 4, întrucât 4 este Carul
Mercabah din Kabalã, care sunt cele 4 corpuri. IOD: MONADA HEVE: MAMA DIVINÃ IOD-HEVE: JEHOVAH

1. CORP FIZIC Jehovah, autenticul, este Tatãl nostru care se aflã în se-
2. CORP ASTRAL SOLAR AUTENTIC cret ºi Mama noastrã Divinã. Nemilosul Jehovah al evreilor,
3. CORP MENTAL SOLAR AUTENTIC este o antropomorfizare a adevãratului Jehovah ce se aflã în
4. CORP CAUZAL SOLAR AUTENTIC interiorul fiecãruia dintre noi.
Heve, Mama Divinã, se exprimã prin intermediul inteli-
Este Carul Secolelor ce asumã figura Omului Celest. Mo- genþei care este numãrul 5, prin intermediul ei se obþine
nada se exprimã prin intermediul Carului, în el cãlãtoreºte. eliminarea Egoului, pentru cã adevãrata inteligenþã se aflã
4 reprezintã de asemenea cele patru vârfuri ale Crucii, în ea.
care cuprinde Misterele Lingam-Yoni, iar în încruciºarea Dacã vrem sã dizolvãm Egoul trebuie sã apelãm la
ambelor se gãseºte cheia cu ajutorul cãreia se obþine Auto- Mama Divinã, înþelegând propriile noastre greºeli în profun-
Realizarea, Monada se Auto-Realizeazã prin intermediul zime ºi cerându-i ei sã ni le elimine. Mama Divinã se mani-
Crucii. Fãrã 4 nu existã Auto-Realizare sau s-ar viola Legea festã prin intermediul Sfântului Opt sau Caduceul lui Mercur
Ternarelor ce aparþine Matematicilor Esoterice. ce reprezintã ªira Spinãrii, Energia Kundalini urcând prin
Canalul Sushumna.
4 = + (CRUCE) Sfântul Opt îºi are rãdãcina sa în Sex. Sfântul Opt este
Semnul Infinitului. Relaþia dintre 2, 5 ºi 8 este extraordi-
În 4 se aflã conþinute Misterele sexului. narã, Caduceul lui Mercur sau Semnul Infinitului se gãseºte
în a Noua Sferã.
MASCULIN PLUS FEMININ = + (CRUCE) Toatã aceastã Înþelepciune s-a cunoscut în Misterele
Pitagorice. În Masonerie se cunosc dar nu au aprofundat în
Auto-Realizarea Monadei se verificã în Septenar, în studii.
Omul Autentic. Septenarul este complet când se deþin deja Sã analizãm al treilea ternar vertical:
cele 7 Principii sau Corpuri Cristificate, cele 7 Chakre dez-
voltate ºi cei 7 ªerpi de Foc ridicaþi. 3. TRINITATEA
Sã analizãm al doilea ternar vertical: 6. IUBIREA, BÃRBATUL ªI FEMEIA
9. A NOUA SFERÃ
350 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 351

Numãrul 3 corespunde celui de-al Treilea Logos, Spiritul Ideile originale corespund lui Unu. Este evident cã apar-
Sfânt. Al Treilea Logos este în sine însuºi Forþa Sexualã Cre- þin Numãrului 1: Voinþa, Iniþiativa Personalã, Spiritul Între-
atoare ce se exprimã în întreg Universul. prinzãtor.
Se lucreazã cu ajutorul Numãrului 6 care se relaþioneazã Unitatea Gândirii ºi Acþiunii trebuie sã formeze 1 cu
cu Sexul. Aici se aflã bãrbatul ºi femeia, în Tarot apare un voinþa originalã ºi dârzenia, ca un impuls formidabil în ceea
bãrbat în faþa viciului ºi virtuþii, în faþa fecioarei ºi a prosti- ce se va face.
tuatei. Forþa Sexualã trebuie lucratã cu ajutorul 6-lui, adicã
cu Iubirea, aceasta are o exprimare în 9 care echivaleazã cu
a Noua Sferã. Numãrul 9 este numãrul Maestrului.
Cele trei triade sau linii orizontale reprezintã cele Trei Lumi. NUMÃRUL 2

SPIRITUALÃ: SPIRIT ANIMICÃ: SUFLET FIZICÃ: CORP Numãrului 2 îi corespunde Constelaþia Taurului ce gu-
verneazã gâtul Laringelui Creator, acel uter minunat în care
În aceastã planºã sunt conþinute principiile pentru Auto- se gesteazã Cuvântul, Verbul. Nota muzicalã este RE, culoa-
Realizarea omului. rea este Violetul, metalul Argintul, iar dintre pietrele pre-
þioase Smaraldul.
Plexul care îi corespunde este cel Laringian, Tiroida,
Chakra Auzului Magic, a Claraudiþiei.
NUMÃRUL 1 Pentru a trezi acea Chakra existã o mantrã laringianã
care este E, trebuie datã o notã muzicalã care este RE, tre-
Numãrul 1 este Soarele, Astrul Rege, cel care ne dã via- buie sã se vocalizeze zilnic, trebuie sã se inspire cu nota RE
þa, corespunde constelaþiei Berbecului ce guverneazã capul. ºi sã se expire cu ea vocalizând EEEEEEEE… Astfel se obþine
Îi corespunde nota muzicalã DO ºi culoarea Albã, metalul dezvoltarea Chakrei Laringiene ce ne dã puterea de a auzi
este Aurul, iar ca piatrã preþioasã Diamantul. vocile din Ultra, ale Fiinþelor Superioare. Este nevoie sã se
Dintre plexurile unde se aflã Chakrele, i se atribuie dezvolte aceastã Chakra Laringianã pentru cã altfel este im-
Numãrului 1 Cordul, întrucât dacã inima înceteazã sã func- posibil sã auzim acele sunete.
þioneze se produce moartea, de aceea este Numãrul Unu. Limfa ºi stomacul corespund Numãrului 2, de asemenea
Numãrul 1 este Înþelepciunea Tatãlui, este Coroana, Luna.
pentru cã Bãtrânul Zilelor este Regele, cel ce are puterea Numãrul Unu se dedubleazã în Duadã. Numãrul 2 este
asupra Naturii. Este 1-ul pentru cã deþine puterea, pentru cã în Prima Trimurti, al doilea aspect al sãu: Cristos. A nu se
este cel care conduce. confunda cu a Doua Trimurti, în care Tatãl se dedubleazã în
Înþelepciunea este a Tatãlui; un om nu poate s-o înveþe Mama, iar aceasta în Copil.
pe Monadã, Înþelepciunea Tatãlui prevede totul. Numãrul 2 al Arborelui Cabalistic este Fiul, Cristos, ºi
Vrând sã fim fideli Milei, putem deveni nemiloºi, cãci de este Instructorul Lumii. De aceea spunea Hermes Trisme-
multe ori nu-l înþelegem pe Tatãl, el este Numãrul 1 al Ar- gistul: „Îþi dau Iubire în care se aflã cuprins summum-ul
borelui Cabalistic. Înþelepciunii”.
352 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 353

Numãrul 2 are 32 de Cãi ºi 50 de Porþi. Explicaþia este (vede vieþile sale trecute).
urmãtoarea: În interiorul nostru înºine avem cele 50 de Porþi, totul
se aflã în interiorul omului.
32 CÃI = 3+2=5 (PENTALFA, OMUL) Cu mulþi ani în urmã, dedublându-mã în ziua de Anul
50 PORÞI = 5+0=5 (PENTALFA, OMUL) Nou, a trebuit sã trãiesc o anumitã dramã în teatrul lumii;
ÎNSUMÃM REZULTATELE 5+5=10 fiind urmãrit ajunsei la Templul celor 50 de Porþi cu cei doi
Sfincºi de Aur ai sãi ce strãjuiau porþile, am studiat deja sim-
10 = 1 + 0 = 1 = bolismul Sfinxului, chipul, labele de leu etc.
Intrai în palat, era înconjurat de apã, ºi traversai o grã-
În 0 se aflã Principiile Masculin ºi Feminin, fundamentul dinã foarte frumoasã, dar exista un suflu de moarte; intrai
Iubirii prin intermediul Sexului. pe Prima din cele 50 de Porþi ºi acolo am fost primit de un
grup de fraþi ce mã aplaudau, apoi ieºii ºi pãtrunsei în altã
MAMA DIVINÃ, MAMA COSMICÃ grãdinã frumoasã, care de asemenea avea un suflu de moarte,
dupã aceea intrai pe a Doua Poartã ºi aceia care mã felicita-
INFINIT serã erau preschimbaþi în niºte trãdãtori ce vociferau ºi ca-
lomniau; pãstrai tãcere ºi traversai cealaltã grãdinã la a Treia
PENTALFA Poartã, întâlnind acolo alte persoane ce mã felicitau, traver-
sai alt salon ºi erau alte persoane. Aºa am traversat acele 50
de Porþi ºi urmând cele 32 de Cãi, adicã, umblând pe Calea
5+5=10 Rãmâne redus astfel = = = (OMUL) Interioarã. Întâlnii niºte Maeºtri îmbrãcaþi în cãlãi (sunt cãlãi
ai Egoului) care îmi spuserã: „Studiaþi Ritualul Vieþii ºi al
Aceastã chestiune a celor 50 de porþi este foarte intere- Morþii în timp ce soseºte Oficiantul”; Oficiantul era Fiinþa
santã, în unul din Ritualurile Gnostice se spune cã existã un mea Realã.
palat: „Pardoseala acelui palat este de argint ºi aur, de lapis- Aceasta ce v-am explicat despre cele 32 de Cãi ºi cele 50
lazuli ºi jad, ºi acolo se aspirã o varietate de miresme de de Porþi, acesta este Numãrul 2. Totul corespunde Cristosu-
trandafiri ºi iasomie. Dar în mijlocul tuturor suflã o adiere de lui Intim ce trebuie sã se nascã în fiecare dintre noi, el este
moarte. Lãsaþi-i pe oficianþi sã pãtrundã; sã deschidã uºile Iubirea.
una câte una sau pe toate deodatã. Lãsaþi-i în picioare pe Numãrul 2 este Iubirea, Cristosul Îndurerat, cel care tre-
pardoseala palatului, nu se va prãbuºi. Vai de tine, o, Rãz- buie sã trãiascã întreaga Dramã.
boinicule!, o, Luptãtorule!, dacã servitorul tãu se prãbuºeºte! În Numãrul 2 existã douã coloane, Iachin ºi Boaz, existã
Dar, existã leacuri ºi leacuri.” asociere. Trebuie sã învãþãm sã asociem idei, gânduri, cu
În mod cert în Lumile Superioare existã un Templu cu persoane, lucruri familiale; trebuie sã ºtim sã ascultãm opi-
50 de Porþi înconjurat de cele patru elemente: Foc, Pãmânt, niile contrare fãrã sã ne supãrãm, sã dizolvãm Eul Mâniei, sã
Aer ºi Apã. ªi este strãjuit de doi Sfincºi de Aur. Studentul cultivãm Armonia, astfel ca asocierile sã fie armonioase.
primeºte instruire în acel templu, fiecare din saloanele aces- În 2 se aflã relaþiile: mamã cu fiu, femeia cu bãrbatul,
tuia corespunde în Kabalã cu cele 50 de Porþi ºi 32 de Cãi bãrbatul cu femeia, cu lucruri, cu antiteze, cu opinii.
354 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 355

Trebuie sã învãþãm sã mânuim ideile, afacerile, în Pace Se cântã pe nota MI, dezvoltându-se cele 3 Chakre ºi
ºi Seninãtate, acesta este Numãrul 2. Trebuie sã învãþãm sã plãmânii. Numãrul 3 este Puterea, are 50 de Porþi ºi 50 de
mânuim Doiul. Lumini.
ªtim deja ce semnificã cele 50 de Porþi, trebuie cãutate
în interiorul nostru înºine.

NUMÃRUL 3 50 de PORÞI = 5+0=5 (PENTALFA, OMUL)


50 de LUMINI = 5+0=5
Numãrului 3 îi corespunde Constelaþia Zodiacalã a Ge- ÎNSUMÂND REZULTATELE: 5+5=10
menilor ºi planeta Jupiter. Nota muzicalã a Numãrului 3 este
MI, dintre culori Purpura, dintre metale Staniul, dintre plexuri „10” sunt cei 10 Sephiroþi ai Kabalei, 10 = IO = .
Splenicul (splina) ºi Hepaticul (ficatul). Simbol al Mamei Divine, linia nu este decât un punct extins.
Transmutaþia Energiei Creatoare corespunde numãrului 3. Am gãsit cã 10 = . În 10 ºtim deja cã se aflã .
Chakra Splenicã este centrul Corpului Eteric, pe acolo intrã Energia Creatoare, Spiritul Sfânt ne dã Puterea, Puterea
viaþa Soarelui în organismul nostru. Chakra Splenicã strânge Sexului, acolo se aflã forþa Spiritului Sfânt, cele 50 de Lu-
pe durata nopþii energiile pe care Soarele le-a lãsat în timpul mini sunt Puterea Spiritului Sfânt, fãrã aceastã forþã „Nu
zilei, cu acele energii Chakra Splenicã transmutã globulele avem Spadã, iar fãrã Spadã suntem dezarmaþi”.
albe în globule roºii. Se spune cã în Numãrul Trei este conþinutã Legea lui
În timpul zilei reziduurile organice obstrucþioneazã ca- Moise, cãci în Trei se aflã Spiritul Sfânt. Spiritul Sfânt este
nalele nervoase ale Marelui Simpatic, în timpul somnului cel care ne ilumineazã, cel care ne învaþã Legea.
Energia Vitalã face sã se roteascã aceastã chakra, iar aceasta
la rândul ei foloseºte energia Soarelui, care trece la splinã ÎNÞELEPCIUNE TATÃ
transmutând globulele albe în roºii, energia trece la Plexul IUBIRE FIU
Solar ºi se distribuie în tot sistemul nervos. Glanda Tiroidã PUTERE SPIRIT SFÂNT
coopereazã dezinfectând întreg organismul, iar când se în-
toarce Egoul (Astralul Lunar) în organism este clar cã acesta Aceasta este ordinea. Privind aspectul practic al vieþii
deja este recuperat ºi ne simþim mai sãnãtoºi. Când cineva gãsim cã Numãrul 3 este producþia atât Materialã cât ºi Spi-
se trezeºte foarte obosit aceasta semnificã faptul cã organis- ritualã. Realizarea propriilor noastre nãzuinþe, aspiraþii, idei.
mul este bolnav. Însã dacã vrem sã dãm roade, sã obþinem succesul, tre-
Chakra Hepaticã serveºte pentru Ieºirile în Astral. Cor- buie sã mânuim Treiul cu inteligenþã, întrucât în Trei existã
pul Astral este conectat cu ficatul. Trezind Chakra ficatului, Armonie, Artã, Frumuseþe.
toatã lumea poate intra ºi ieºi din Corpul Fizic dupã dorinþã. Sã exprimãm totul într-o formã frumoasã. Trebuie sã
Splenicul, Hepaticul ºi Plexul Solar se dezvoltã cu ºtim sã utilizãm 3-ul fie cu cuvântul, fie în modul de a ne îm-
Mantra Egipteanã: brãca, dacã dorim sã obþinem triumful.
3-ul permite realizarea nãzuinþelor noastre dragi. A pune
FE – UIN – DAGJ bazele creeazã condiþii favorabile pentru a obþine triumful.
356 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 357

Dacã într-o zi ne vine Tonica 3 (a se vedea ulterior), tre- În Numãrul 4 întâlnim Iscusinþa în orice ramurã, Ordine,
buie sã facem lucrurile bine, cu precauþie, cu frumuseþe, cu Autoritate.
armonie, cu perfecþiune; ºi sã ºtim crea pentru a avea ceea Numãrul 4 este Împãratul din Kabalã. Semnificã Stabi-
ce dorim în acea zi, fie în afaceri, în munca noastrã sau în litate, este baza pentru ceea ce dorim, fie a forma un cãmin,
orice lucru. o afacere, o cãlãtorie, o slujbã etc. Ceea ce se cere sã avem,
trebuie sã fie perfect solid, trebuie sã fie Piatra Cubicã, solidã,
concretã, sã nu punem o bazã falsã, altfel totul ni se nãruie.
Dacã ne vine o zi cu Tonica „4”, trebuie sã punem o bazã
NUMÃRUL 4 solidã pentru a avea succes. Trebuie fãcute lucrurile în mod
corect, precis, solid, pentru a nu ajunge la eºec. În acea zi
Numãrul 4 este Tetrada, planeta care îi corespunde este trebuie sã facem lucrurile reflectând în mod precis, solid, ni-
Uranus, ºi este clar cã atunci Constelaþia Racului este a patra mic a priori pentru cã vom eºua.
constelaþie. În ceea ce priveºte culoarea este Roºul Închis, În Numãrul 4 se aflã aspectul economic, ºi acesta trebuie
iar metalul este Platina. sã îl dezvoltãm în formã corectã, acesta are urcuºuri ºi cobo-
Nota muzicalã este FA, Numãrului 4 îi corespund flui- râºuri în economia sa. De fiecare datã când se necesitã o as-
dele, hormonii. censiune trebuie sã avem baze solide.
Numãrul 4 este Magnificenþa. Are 72 de Porþi pentru a Numãrul 4 trebuie sã fie reflexiv pentru toate lucrurile,
administra Justiþia, iar aceasta se administreazã prin interme- sã ne gândim cã 4 este Baza, ºi cã aceastã bazã trebuie sã fie
diul celor 35 de Principii ale Milei. Suntem magnifici în func- solidã. Trebuie sã punem bazã pentru relaþii de familie.
þie de cum procedãm în acord cu fiecare dintre aceste principii.
Justiþia se administreazã în acord cu cele 35 de Principii
ale Milei. Justiþia fãrã milã ar fi Tiranie.
Justiþia ºi Mila funcþioneazã perfect echilibrate. NUMÃRUL 5

72 de PORÞI = 7 + 2 = 9 (A NOUA SFERÃ) Numãrul 5 este Pentalfa, Steaua cu 5 vârfuri. Îi corespun-


de planeta Mercur ºi a cincea constelaþie care este cea a Leului.
Nu am putea fi juºti, cu adevãrat juºti, dacã nu am ajuns Plexul Solar corespunde Numãrului 5 iar dintre metale
la a Doua Naºtere. Când depãºim a Noua Sferã primim Spada Mercurul. Nota muzicalã este SOL. Este relaþionat cu Bila.
Înflãcãratã, atunci se spune cã suntem Juºti. Cine nu a mun- Din punct de vedere esoteric îi corespunde planeta Marte.
cit în a Noua Sferã nu are dreptul la Spada Justiþiei. Numãrul 5 în Kabalã este Hierofantul, Rigoarea, Legea.
35 de Principii ale Milei = 3 + 5 = 8 (Justiþia). În Arca- Se spune cã are 72 de Porþi de acces ºi cã fiecare poartã are
nul Nr.8 femeia þine Spada Justiþiei ºi o Balanþã pentru a 35 de Principii: suntem puternici în mãsura în care respec-
cântãri faptele bune ºi rele. tãm aceste Principii.
Trebuie sã triumfãm asupra Sexului, Marii Arhonþi ai 5-ul este Focul Viu ce pãtrunde înãuntrul nostru ºi se
Legii au triumfat asupra Sexului, în ei Justiþia ºi Mila se gã- rãspândeºte în interiorul nostru în toate pãrþile, este Vigoarea,
sesc echilibrate. Focul.
358 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 359

Sã analizãm cele 72 de Porþi: Nu este vorba de a plãnui, pentru cã se eºueazã, cine îºi
petrece viaþa fãcând planuri eºueazã. Trebuie sã se vadã pro
72 de PORÞI = 7 + 2 = 9 (A NOUA SFERÃ) ºi contra ale lucrurilor pentru ca lucrurile sã nu iasã rãu fãcute,
CELE 35 DE PRINCIPII = 3 + 5 = 8 (INFINIT) sã învãþãm sã gândim singuri; toþi aceia care trãiesc fãcând
planuri eºueazã, îºi petrec timpul fãcând planuri ºi eºueazã.
9 este Ermitul, a Noua Sferã, Sexul. Cât despre 8, este Trebuie sã mergem pe fapte ºi s-o facem cu Inteligenþã
Justiþia care la rândul sãu este reprezentatã de semnul Infi- pentru a nu o da în barã.
nitului, Focul Flegetonului ºi Apa Acheronului. Focul ºi Apa Din abisul ce existã între gând ºi fapte uneori se formeazã
origine a Oamenilor, Bestiilor ºi Zeilor. vreun proiect, dar nu se concretizeazã.
Orice Iniþiere autenticã începe de aici: Fiul Omului iese Nu trebuie sã mergem pe planuri ci pe fapte, trebuie sã
din Foc ºi Apã, care este ceea ce ne dã Vigoarea. mergem pe fapte cu Inteligenþã, cu Înþelepciune, cu Înþele-
5-ul în sine însuºi este Steaua cu Cinci Vârfuri, Pentalfa, gere, altfel putem avea mari eºecuri. Trebuie sã fim alerþi.
Omul. Numãrul 5 este de asemenea un simbol de Putere, tre-
Autenticul Om trebuie sã se nascã în a Noua Sferã; este buie sã facem lucrurile cu Inteligenþã, vigilenþi, pentru a nu
foarte important sã se înþeleagã aceasta, de aici cele 72 de greºi.
Porþi, pentru cã se naºte din a Noua Sferã, care este cea care
dã Puterea Fiului Omului.
Cele 35 de Principii sunt Justiþia, Legea, numãrul 5 este
Confirmarea. NUMÃRUL 6
Apa ºi Focul se încruciºeazã în a Noua Sferã, formând
semnul Infinitului, un opt orizontal. Numãrului 6 îi corespunde a 6-a Constelaþie, Fecioara.
Planeta este Venus iar nota muzicalã este LA.
CONCLUZIE: = Se relaþioneazã cu Insulele lui Langerhans situate în
Pancreas, sunt cele care secretã Insulina atât de importantã
Ariano Montes, marele esoterist locuitor al unei Mãnãs- pentru digestia zaharurilor.
tiri în Spania, ne dã aceastã formulã de Infinit egal cu Pentalfa. Culoarea este Albastrul, plexul sãu este Sacrul, sau Coc-
De asemenea se gãseºte în cãrþi strãvechi. Fiul Omului se cisul, Chakra Muladhara. 6-le este relaþionat cu toate glan-
naºte din Apa ºi Focul din a Noua Sferã, Sexul. dele.
Din punct de vedere psihologic Numãrul 5 este: Persua- Numãrul 6 are 72 de Porþi pe fiecare parte ºi 72 de In-
siune, Investigare, Selecþie, Înþelegere. tervale. Iniþiatul care traverseazã aceste 72 de Porþi poate
În Numãrul 5 vedem studiul. Acest numãr trebuie sã intra în Lumea Crudei Realitãþi a Vieþii ºi în Lumea Sideralã.
ºtim sã-l mânuim în mod profund, de manierã reflexivã, Lumea Crudei Realitãþi este a Noua Sferã pentru cã 72
analiticã, cercetând, investigând noi aspecte, Analizând ºi de Porþi = 7 + 2 = 9. Dacã înþelegem ce sunt cele 72 de
Investigând. Nu trebuie sã se facã nimic în mod nechibzuit, Porþi, dacã cunoaºtem ce este Marele Arcan, putem intra în
întrucât dacã nu se îndeplinesc aceste condiþii, lucrurile ies Lumea Crudei Realitãþi a Vieþii ºi în Lumea Sideralã, care
rãu fãcute. este Lumea Astralã.
360 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 361

Este foarte interesant faptul cã Numãrul 6 are 72 de NUMÃRUL 7


Porþi pe fiecare laturã ºi 72 de Intervale, explicaþia o gãsim
în Steaua Regelui Solomon.
Numãrul 7 este un numãr foarte puternic. Planeta sa
6 VÂRFURI MASCULINE este Neptun ºi îi corespunde Constelaþia Balanþei. Nota sa
6 INTRÂNDURI FEMININE muzicalã este SI, dintre metale Bronzul, dintre pietre Opalul.
Culoarea sa este Magenta (o culoare albastrã cvasi violacee,
Rezumând, aceastã stea are 12 Raze, 6 Masculine, 6 Fe- cvasi oþelie). Toate Nadi-urile sau Canalele Nervoase sunt ale
minine, care se descompun în cele 12 Constelaþii ale Zodia- acestui numãr.
cului, în ea sunt rezumate ºi sintetizate Misterele Arcanului Numãrul 7 este pãzit de 248 de Precepte, pe mãsurã ce
A.Z.F., Misterele Alchimiei, Misterele Sexului, acesta este înþelegem aceste 248 de Precepte progresãm. Arcanul 7 este
simbolul Logosului. Triumful ºi cel care triumfã vede Lumina Astralã ºi practic,
O datã explicat 6-le în mod cabalistic transcendental, rãmâne Auto-Realizat.
dumneavoastrã acum vã veþi explica deja de ce se intrã în Dacã însumãm 248 între ele ne dã: 2 + 4 + 8 = 14;
Lumea Crudei Realitãþi cu cât înþelegem acest Arcan. 1 + 4 = 5.
De aceea, predând Arcanul A.Z.F. în mod lapidar ºi pu- Cele 248 de Precepte se reduc la Arcanul 14 al Kabalei,
blic, oamenii se îngrozesc. Învãþãturile celei de-a Noua Sfere care este Cumpãtarea, o femeie cu douã urcioare ce amestecã
trebuie dezvãluite prin intermediul Kabalei, pentru ca sã cu- cele Douã Ape, adicã Elixirul Alb cu Elixirul Roºu al vieþii, al
noascã Adevãrul. alchimiei. Adicã, munca cu Soarele ºi cu Luna, munca Trans-
Cele 72 de Porþi aºezate de o parte ºi de alta se aflã în mutãrii.
Iachin ºi Boaz, iar în centrul ambelor coloane unde se aflã Numãrul 5 este Steaua Înflãcãratã Auto-Realizatã, per-
cele 72 de Intervale, se aflã Misterul celor Douã Coloane, fectã. 7-le este Numãrul Victoriei, are 248 de precepte de tip
Piatra Brutã. afirmativ. Trebuie înþelese cele 248 de Precepte pentru a ob-
Trebuie ºlefuitã Piatra Brutã pânã rãmâne perfectã. þine victoria asupra noastrã înºine ºi a reuºi sã vedem Lumina
Dacã pe acest Sfânt 6 îl alãturãm de trei ori ne dã 666 care Astralã. Acolo gãsim efortul Sufletului, al acþiunii ºi imaginii,
este numãrul Fiarei. Însã dacã îl însumãm 6+6+6=18, 18 rãspuns sau rezultat.
este destul de tenebros, este Crepusculul, Duºmanii Oculþi, Numãrul 7 este Arcanul Victoriei, cele 248 de Precepte
Inamicii Secreþi. rãmân reduse la Arcanul „5” care nu este altceva decât Stea-
Tenebroºii atacã teribil când se lucreazã în Marea ua Înflãcãratã, strãlucitoare, Steaua Divinitãþii. Numãrul 7
Operã. Tenebroºilor nu le place ºi cautã cum sã-l scoatã pe este Eficienþã, Integritate, Concentrare, Clemenþã, nãzuinþe
discipol de pe Drum, îl atacã în mod teribil. de Viaþã Ascendentã.
În Numãrul 6 întâlnim Voliþiunile Erotice, ideile de Or-
nament, Reciprocitatea, Fertilitatea, Îndrãgostirea.
362 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 363

NUMÃRUL 8 Supremei neascultãri a lui Adam, i s-a suprapus supre-


ma supunere a lui Cristos; însã Cristos a trebuit sã Coboare.
Întotdeauna când dorim sã Urcãm, trebuie sã Coborâm;
Numãrul 8 este Octada. Planeta sa este Saturn, Conste- pentru cã altfel stagnãm, ºi din aceste stagnãri se poate ieºi
laþia sa, a 8-a, ce corespunde Scorpionului. Metalul sãu este doar coborând, dar sã se distingã ce este o Cãdere ºi ce este
Plumbul, iar dintre pietre Onixul Negru. Nota muzicalã este o Coborâre.
DO pe a Doua Octavã. Numãrul 8 este Moderaþia, Caduceul, Împãrþirea cu Justeþe.
În Numãrul 8 se aflã cuprinse legile Evoluþiei ºi Involu-
þiei. Cei care sunt supuºi Evoluþiei violeazã Legile Sfântului
Opt, violeazã Legile Matematicilor; cãci orice Evoluþie este
urmatã de Involuþie. Aceste douã Legi formeazã Sfântul Opt. NUMÃRUL 9

EVOLUÞIE Numãrul 9 este Eneagonul, este a Noua Sferã. Este rela-


INVOLUÞIE þionat cu Marte prin a Noua Sferã. Aici se întreprinde o luptã
cu sine însuºi, contra tot, contra Naturii, întrucât aici se fa-
Aceste douã legi, Evoluþie ºi Involuþie, nu ne pot conduce bricã Demoni ºi Zei, ºi trebuie sã coborâm în adâncimea
la Auto-Realizare, este nevoie de Calea Conºtiinþei. Infernului pentru a fabrica Corpurile Solare.
În Naturã, în Univers, totul este Matematicã. Îi corespunde a 9-a Constelaþie, Sãgetãtorul. Metalul
Sfântul Opt reprezintã: Creierul, Inima ºi Sexul Geniului este Fierul, piatra sa Rubinul, Culoarea este Roºul, iar nota
Planetar. ªtim deja cã lupta este teribilã, creier contra sex, muzicalã este RE, pe a 2-a sa Octavã.
sex contra creier, inimã contra inimã. Sfântul Opt are 365 de Numãrului 9 îi corespund Plexul Coronar, Organele Crea-
Precepte, nu trebuie violate aceste Precepte. toare, Gonadele.
Munca cu a 9-a Sferã are un obiectiv, crearea Corpurilor
3 + 6 + 5 = 14; 1 + 4 = 5 Solare. Însã trebuie sã se înþeleagã cã, chiar dacã un individ
a fabricat aceste corpuri, nu înseamnã cã pentru aceasta a
14 înseamnã Cumpãtarea, este amestecul Apelor, este dobândit Nemurirea.
munca cu Elixirul Roºu ºi Elixirul Alb. Pentru a câºtiga Nemurirea este nevoie sã se fi muncit
Când se stabileºte lupta inimã contra inimã, Steaua cu la Dizolvarea Egoului, deoarece altfel se preschimbã într-un
Cinci Vârfuri cade ºi rãmâne cu unghiurile inferioare în sus. Hanasmussen cu Dublu Centru de Gravitaþie, aceºtia sunt
Numãrul 8 este Apa Primordialã cãci este aºezat în a 9-a avorturile Mamei Cosmice ce intrã în Lumile Infernale pânã
Sferã, în Creierul Planetar. ajung la a Doua Moarte.
Apele se transmutã în Energie ºi urcã prin Ida ºi Pingala Este nevoie sã se obþinã Eliminarea Egoului ºi a celor
formând Caduceul lui Mercur, Sfântul Opt, ajungând la creier. Trei Trãdãtori. Când cineva ajunge la sutã la sutã de Conºti-
Trebuie sã învãþãm sã distingem între ceea ce este o Cã- inþã, îºi dã seama ce este Egoul ºi cei Trei Trãdãtori.
dere ºi ce este o Coborâre. Nimeni nu poate urca fãrã ca mai Demonii Roºii ai lui Seth trebuie sã fie reduºi la praf
întâi sã coboare, este Lege. cosmic.
364 SAMAEL AUN WEOR

Este necesar sã se trãiascã Moartea Absolutã, pentru cã capitolul 63


dacã rãmâne vreun Element Subiectiv viu, Defunctul este
chemat la ordine.
CELE ªAPTE BISERICI
Aceia care au murit în ei înºiºi sunt primiþi în Lumea ale Apocalipsei Sfântului Ioan
Defuncþilor.
Aparþin Numãrului 9 Emoþia, Înþelepciunea, Generozi- ºi legãtura lor cu Arborele Cabalistic
tatea, Genialitatea.
În cele din urmã avem Zeroul, acesta este Eternitatea,
Spiritul Universal de Viaþã. „Cine are urechi, sã asculte ce zice Bisericilor Spiritul:
celui ce va birui, îi voi da sã mãnânce
din Arborele Vieþii, cel care se aflã
în mijlocul paradisului lui Dumnezeu.”
În Kabalã trebuie sã se opereze cu toate Numerele. (Apocalipsa 2:7)
Numãrul este Sfânt, este Infinit, este Etern.
1 - Biserica din Efes sau Chakra Muladhara, are 4 petale
minunate care sunt situate în osul coccigian. Coccisul este
osul bazã al ªirei Spinãrii (tot ceea ce este relaþionat cu cele
7 Biserici sau Chakre se gãseºte în cãrþile mele: „Mesajul
Vãrsãtorului” ºi „Misterele Focului”).
2 - Biserica din Smirna, cea Prostaticã (Uterinã la Femeie)
sau Chakra Svadhisthana, este situatã la înãlþimea prostatei.
Magii Antici, Perºii, Egiptenii, i-a acordat multã importanþã
prostatei. Litera care o face sã vibreze este M ºi se pronunþã
cu buzele închise ºi urcând ºi coborând tonul; este de o putere
unicã, o folosesc Magii.
3 - Biserica din Pergam, cea Ombilicalã sau Chakra Ma-
nipura, este situatã în Plexul Solar, are 10 petale, 5 active în
Corpul Eteric ºi 5 latente în Centrul Telepatic. Acolo se aflã
Creierul Emoþiilor, iar când se dezvoltã se dobândeºte Tele-
patia.
4 - Biserica din Tiatira este Cordul sau Chakra Anahata,
este situatã în Inimã, este o Floare de Lotus care are 12 pe-
tale ce strãlucesc învãluitor în Lumina Astralã, este bine sã
o dezvoltãm pentru a învãþa sã intrãm ºi sã ieºim din corp
dupã voinþã, în plus se faciliteazã cãlãtoriile cu corpul de
„Aceia care au murit în ei înºiºi sunt primiþi în Lumea Defuncþilor.” carne ºi oase în a 4-a Dimensiune, în Jinas.
366 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 367

5 - Biserica din Sardes se aflã în Glanda Tiroidã, este În a ªasea Bisericã, pentru a avea Clarviziune, este ne-
Chakra Vishuddha, este Chakra Laringianã ce ne conferã voie sã se aibã Seninãtate. Pentru a vedea în Lumile Interne,
Claraudiþia ºi are 16 petale. nu trebuie sã ne lãsãm luaþi de Mânie pentru cã distruge
6 - Biserica din Filadelfia este Chakra Frontalã sau Ajna, Chakra Frontalã, de aceea condiþia este Seninãtatea.
are douã petale, se aflã între cele douã sprâncene, în Centrul Pentru dezvoltarea celei de a ªaptea Biserici se necesitã
Clarviziunii, cu ea se poate vedea Aura oamenilor ºi Lumile Înaltã Devoþiune, Sfinþenie Totalã, Voinþã.
Superioare. Virtuþile ºi calitãþile se relaþioneazã cu Arborele Cabalistic,
7 - Biserica din Laodicea este Regele Chakrelor, Saha- cu cele 10 Numere ale sale ºi se coreleazã cu cele 7 Biserici.
srara, are 1000 de petale, este Centrul Polivederii, Centrul
Intuiþiei, este Ochiul de Diamant.
Pe mãsurã ce Kundalini urcã prin Mãduva Spinalã, prin
Brahma-Nadi, trezeºte fiecare dintre Chakrele Nadi-ului
Chitra. ªarpele Ignic este relaþionat în Kabalã cu tot Arbore-
le Cabalistic.
De ce este nevoie pentru a deschide Chakrele?
În Prima Bisericã, din Efes, axul se aflã în principal în
virtutea Rãbdãrii. Pentru a mânui Energia Creatoare se cere
Rãbdarea Sfântului Iov. Lucifer este scara pentru a coborî ºi
Lucifer este scara pentru a urca.
În a Doua Bisericã, din Smirna, virtutea sa este Castitatea.
A Treia Chakra este cea Ombilicalã, adicã Centrul Emo-
þiilor. Virtutea specialã este deci Controlul Emoþiilor, este
uciderea Dorinþelor, Pasiunilor precum Lãcomia, Beþia etc.
Trebuie sã fim Cumpãtaþi ºi sã nu ne lãsãm duºi de Emoþii.
A Patra Chakra este cea a Inimii, este Centrul Iubirii.
Trebuie sã ºtim sã iubim, nu sã urâm. Fundamentul sãu este
Iubirea.
A Cincea Bisericã, din Sardes, este relaþionatã cu Inte-
lectul, cu Mintea. Trebuie sã ºtim sã avem grijã de Cuvânt,
de Verb. Gând ºi Cuvânt Corect, Acþiune Corectã, Mod de a
Gândi Corect, Mod de a Simþi Corect, Mod de a Acþiona Co-
rect. Sã avem grijã de Minte ºi de Cuvânt, „este tot atât de
rãu sã vorbim când trebuie sã tãcem, cât ºi sã tãcem când
trebuie sã vorbim”. Existã cazuri în care a vorbi este un de-
lict aºa cum existã ocazii în care a tãcea este un delict. Existã
tãceri delictuoase…
capitolul 64
KABALA ªI ANUL NAªTERII

Continuãm acum cu Matematica, toatã viaþa noastrã se


desfãºoarã cu Matematica. Legea Karmei se desfãºoarã
cu Numerele.
1. Exemplu: EDUARDO DEL PORTILLO, data naºterii:
1932.
Anului naºterii i se adunã acelaºi an.

1932
1
9
3
2
1947 = 1 + 9 + 4 + 7 = 21 (Vezi Arcanul numãrul 21)
21 = 2 + 1 = 3 (Vezi Arcanul numãrul 3)

1947
1
9
4
7
1968 = 1 + 9 + 6 + 8 = 24 (Vezi Arcanul 24)
24 = 2 + 4 = 6 (Îndrãgostitul, a cunoscut-o pe logodnica
sa în 1968)

1968
1
9
6
8
1992 = 1 + 9 + 9 + 2 = 21 (Vezi Arcanul 21)
21= 2 + 1 = 3 Marcheazã un triumf spiritual ºi economic,
370 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 371

acest an nu îl va uita. 1947 = 1 + 9 + 4 + 7 = 21 = 2 + 1 = 3


2. Exemplu: ARTURO AGUIRRE, data naºterii: anul 1937. 3: Producþie materialã ºi spiritualã.

1937 1947
1 1
9 9
3 4
7 7
1957 = 1 + 9 + 5 + 7 = 22 = 2 + 2 = 4: Succes în plan 1968 = 1 + 9 + 6 + 8 = 24: Þesãtoarea, s-a prins în
material. propria plasã, suferinþe din care nu a ieºit.
24 = 2 + 4 = 6: Îndrãgostitul.
1957
1 4. Exemplu: NICOLAS NARANJO, anul 1946.
9
5 1946
7 1
1979 = 1 + 9 + 7 + 9 = 26 = 2 + 6 = 8 9
8: Probe ºi dureri, sã se aibã rãbdarea lui Iov. 4
6
3. Exemplu: LUIS PEREZ, anul 1920. 1966 = 1 + 9 + 6 + 6 = 22 = 2 + 2 = 4
4: Succes pentru cã a cunoscut Gnoza.
1920
1 1966
9 1
2 9
0 6
1932 = 1 + 9 + 3 + 2 = 15 = 1 + 5 = 6 6
6: Afecþiune, inimã, sentimente; 6 se relaþioneazã cu 1988 = 1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 = 8
partea moralã. În acel an a murit tatãl sãu ºi aceasta a 8: Va continua sã lucreze cu succes.
fost foarte grav.

1932
1
9
3
2
372 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 373

URGENÞA INTERIOARÃ Anul 1932 = 1 + 9 + 3 + 2 = 15 = 1 + 5 = 6


Ziua 5
Luna 7
Urgenþa Interioarã se calculeazã fãcând suma cabalisticã Anul 6 18 = 1 + 8 = 9
a datei naºterii: ziua, luna ºi anul. 18 9: Sfera, Ermitul în mijlocul tuturor cãutând
1. Exemplu: VICTOR MANUEL CHAVEZ, 17 noiembrie 1921. lumina, va ajunge sã producã mari opere
geniale. Dezvoltând o teribilã energie, l-a fãcut
Ziua 17 = 1 + 7 = 8 Ermit pe drumul existenþei.
Luna 11 = 1 + 1 = 2
Anul 1921 = 1 + 9 + 2 + 1 = 13 = 1 + 3 = 4

Ziua 8 TONICA FUNDAMENTALÃ


Luna 2
Anul 4 14 = 1 + 4 = 5 TONICA FUNDAMENTALÃ este urgenþa interioarã plus
14 5: Arcanul 5 al Tarotului, este rigoarea, suma cabalisticã a numãrului de litere ce formeazã numele
studiul, ªtiinþa, analiza, investigarea, complet.
intelectul, aceastã Urgenþã Interioarã îl 1. Exemplu: VICTOR MANUEL CHAVEZ CABALLERO,
face raþional. Urgenþa Interioarã 5.
VICTOR MANUEL CHAVEZ CABALLERO
2. Exemplu: Sr. RODRIGUEZ, 5 iunie 1905. 123456 123456 123456 123456789
6 6 6 9
Ziua 5
Luna 6 6 + 6 + 6 + 9 = 27 = 2 + 7 = 9 9
Anul 1905 = 1 + 9 + 0 + 5 = 15 = 1 + 5 = 6 9 + 5 = 14 +5 Urg. Inter.
14 = 1 + 4 = 5 14
Ziua 5
Luna 6 TONICA FUNDAMENTALÃ: 5
Anul 6 17 = 1 + 7 = 8
17 8: Optul ne face rãbdãtori, pasivi, energici, 2. Exemplu: FEDERICO LAURO ARCE HEREDIA,
juºti, corecþi; au existat suferinþe, lupte, Urgenþa Interioarã 8.
studiu, a trebuit sã treacã prin multe probe. FEDERICO LAURO ARCE H 1 2E 3R 4E 5I D
67A
12345678 12345 1234 1234567
3. Exemplu: EDUARDO PORTILLO, 5 iulie 1932. 8 5 4 7

Ziua 5 8 + 5 + 4 + 7 = 24 = 2 + 4 = 6 6
Luna 7 +8 Urg. Inter.
374 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 375

14 = 1+4=5 14
TONICA FUNDAMENTALÃ: 5 Ziua 3
5: trãieºte gândind mereu, raþionând, analizând. Luna 4
Anul 7
3. Exemplu: MARGARITA GARCIA SANCHO 14 14 = 1 + 4 = 5
FERNÁNDEZ, Urgenþa Interioarã 5. + 5 Tonica Fundamentalã
10 TONICA ZILEI
MARGARITA GARCIA SANCHO FERNÁNDEZ
9 6 6 9 10 = 1 + 0 = 1 TONICA ZILEI DE 30 APRILIE 1969

9 + 6 + 6 + 9 = 30 = 3 + 0 = 3 10 este Roata Norocului, Schimbare. 1 este Iniþiativa,


ceea ce începe, originalitatea, Efortul.
3
5 Urgenþa Interioarã 2. Exemplu: Sr. GUILLERMO HICKIE,
8 TONICA FUNDAMENTALÃ Tonica zilei de 1/5/1969.
8: Probe ºi durere, numãr de reflecþie, recomandare,
înþelegere, analizã, rãbdare, probe. Tonica Fundamentalã: 8

Ziua 1
Luna 5
TONICA ZILEI Anul 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 = 7

Tonica Zilei se calculeazã însumând Tonica Fundamen- Ziua 1 4


talã cu suma cabalisticã a datei pe care am ales-o. Luna 5 +8 Tonica Fundamentalã
Prin intermediul acestui sistem cineva ºtie cum îi va Anul 7 12 TONICA ZILEI
merge pentru a ºti cum sã acþioneze în acea zi. 13 MOARTE 1 + 3 = 4

1. Exemplu: VICTOR MANUEL CHAVEZ, 1 + 2 = 3 TONICA ZILEI DE 1/5/1969


Ziua 30 aprilie 1969.
3 este artisticul, cele trei forþe primare, producþie atât
Tonica Fundamentalã: 5 materialã cât ºi spiritualã. Producþia, multiplicarea, frumo-
sul, creatorul, armonia, arta, frumuseþea.
Ziua 30 = 3 + 0 = 3
Luna 4 3. Exemplu: Sr. GIL, Tonica zilei de 27 iulie 1969.
Anul 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 = 7 Ziua 27 = 2 + 7 = 9
Luna 7
376 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 377

Anul 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 = 7 Cu 4 trebuie sã ºtim sã aranjãm afacerile, detaliile ori-


Ziua 9 5 cãrei activitãþi. Ora cea mai interesantã a acestei zile a fost
Luna 7 +3 Tonica Fundamentalã 9 dimineaþa.
Anul 7 8 TONICA ZILEI 4 Tonica zilei
23 = 2 + 3 = 5 +9 Ora
13 = 1 + 3 = 4 EVENIMENTUL ZILEI
8-ul înseamnã probe, dureri, trebuie intensificatã rãbda-
rea, cooperarea, a ºti aºtepta, reflecta, seriozitate în gândire, El la aceastã orã a trebuit sã trateze o chestiune la locul
a distinge între cel mai util ºi cel mai puþin util, între ceea sãu de muncã, ºi i-a ieºit bine. 4 este baza, înseamnã sã ºtii
ce este ºi ceea ce nu este. Sã nu se facã lucrurile orbeºte, sã sã potriveºti lucrurile.
se cerceteze pro ºi contra cu rãbdare. Fiecare din numerele
Kabalei, trebuie sã se studieze profund. 2. Exemplu: Dna. MARGARITA SANCHO FERNANDEZ
Data Naºterii: 4/11/1943
Urgenþa Interioarã: 5
Tonica Fundamentalã: 8
EVENIMENTUL ZILEI Data de investigat: 13 iunie 1969
Ora Evenimentului: 11 p.m.
Trebuie sã ºtim sã alegem cu exactitate ora zilei sau a Ziua 13 = 1 + 3 = 4
nopþii pentru a realiza cu succes orice activitate a vieþii. Luna 6
Cineva poate alege o orã, o zi, o lunã, un an pentru chestiu- Anul 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 = 7
nile sale particulare. Aici nu intrã convenþionalismele, de exem- Ziua 4
plu persoana nu trebuie sã spunã ora douãzeci ºi unu, ci ora nouã. Luna 6 8
Anul 7 +8 Tonica Fundamentalã
1. Exemplu: VICTOR MANUEL CHAVEZ 17 = 1 + 7 = 8 16 = 1 + 6 = 7 Tonica zilei
Data Naºterii: 17/11/1921 de 13/6/1969
Urgenþa Interioarã: 5
Tonica Fundamentalã: 5 Trebuie sã luptãm pentru a nu cãdea, energia trebuie sã
Data de investigat: 14 mai 1969 fie dirijatã în mod inteligent, sã luptãm pentru a ne ridica.
Ora Evenimentului: 9 a.m. 16 este Turnul Trãsnit.
Ziua 14 = 1 + 4 = 5 EVENIMENTUL ZILEI este la unsprezece noaptea.
Luna 5 11 = 1 + 1 = 2
Anul 1969 = 1 + 9 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 = 7 7 Tonica zilei
Ziua 5 +2 Ora
Luna 5 8 9 EVENIMENTUL ZILEI
Anul 7 +5 Tonica Fundamentalã
17 = 1 + 7 = 8 13 = 1 + 3 = 4 Tonica zilei Evenimentul zilei sale este munca în a 9-a Sferã.
de 14/5/1969
378 SAMAEL AUN WEOR

Referitor la ore, trebuie sã fiu în dezacord cu mulþi ca- Cãrarea Iniþiaticã în Arcanele
baliºti, întrucât ei cred cã Urgenþa Interioarã este guvernatã TAROTULUI ªI KABALÃ
de cutare planete, la cutare ore, dar sã se þinã seama cã or-
dinea calendarului este schimbatã, pentru cã aºa le era con-
venabil preoþilor. Partea a Cincea
Calendarul actual este modificat. Preoþii din Evul Mediu
l-au schimbat cu scopul de a pune Duminica în a 7-a zi. Ca-
lendarul Real este:
Kabala de Predicþie
ACTUAL REAL ASTROLOGIC
Duminicã Luni Lunã
Luni Miercuri Mercur
Marþi Vineri Venus
Miercuri Duminicã Soare
Joi Marþi Marte
Vineri Joi Jupiter
Sâmbãtã Sâmbãtã Saturn

Aceasta este Ordinea foarte strãveche, întrucât este Or-


dinea Lumilor în Sistemul Solar.
Cabaliºtii se încurcã singuri, dacã la aceasta se adaugã
un calendar modificat, alegând o orã ºi o zi anume pentru a
acþiona, nu iese, nu dã rezultat pentru cã este modificat.
Matematica da, este exactã.
Trebuie sã învãþãm sã utilizãm orele. Cu acest sistem se
verificã exactitatea faptelor. Matematica în Kabalã este foarte
importantã.
A aplica cele 22 de Arcane orelor, este adevãratul Ceas „Ascultaþi, cãci voi spune lucruri excepþionale,
Astral. ºi-mi voi deschide buzele pentru lucruri drepte.
Cãci gura mea va grãi adevãrul, ºi buzele mele urãsc
impietatea”. „Drepte sunt toate vorbele gurii mele, nu
existã în ea lucru pervers, nici sucit. Ele toate sunt drepte
pentru cel ce pricepe, ºi juste pentru cei ce-au aflat
înþelepciunea”.
(PROVERBE 8:6-9)
Capitolul 65
PREGÃTIRE

Genul de Clarviziune cel mai elevat care existã în Uni-


vers este Conºtiinþa. Toþi Avatarii sau Mesagerii Lumi-
lor Superioare au fost Clarvãzãtori Supra-Conºtienþi.
Hermes Trismegistul, Rama, Krishna, Buddha, Iisus Cristos
etc. au fost fiinþe Supra-Conºtiente, Mesageri ai Lumilor Su-
perioare, iniþiatori de noi ere de evoluþie istoricã.
Imaginaþie, Inspiraþie, Intuiþie sunt cele trei cãi obliga-
torii ale Iniþierii. Sã examinãm separat fiecare din aceste trei
trepte.
Începem cu Imaginaþia: pentru înþelept a imagina în-
seamnã a vedea. Imaginaþia este Translucidul Sufletului.
Important este sã se înveþe sã se concentreze gândul la
un singur lucru. Acela care învaþã sã gândeascã un singur
lucru face minuni ºi miracole.
Discipolul care doreºte sã dobândeascã Cunoaºterea
Imaginativã trebuie sã înveþe sã se concentreze ºi sã ºtie sã
mediteze profund.
Cel mai bun exerciþiu pentru a dobândi Cunoaºterea
Imaginativã este urmãtorul:
„Aºezaþi în faþa unei plante, ne concentrãm asupra ei
pânã uitãm tot ceea ce nu þine de ea. Apoi închizând ochii
aþipim, pãstrând în imaginaþia noastrã forma ºi figura plan-
tei, structura sa, parfumul ºi culoarea sa.
Discipolul îºi va imagina celulele vii ale plantei. Discipolul
trebuie sã provoace somnul pe durata acestor practici. Dis-
cipolul, moþãind, va medita în mod profund la constituþia in-
ternã a plantei, ce posedã protoplasmã, membranã ºi nucleu.
Protoplasma este o substanþã vâscoasã, elasticã ºi transpa-
rentã foarte asemãnãtoare cu albuºul de ou (Materia Albu-
minoasã). Discipolul, moþãind, trebuie sã reflecteze asupra
382 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 383

celor patru elemente fundamentale ale protoplasmei celulei a ieºit din anterã ajunge la Ovarul plantei unde îl aºteaptã
vegetale. Aceste patru elemente sunt: Carbonul, Oxigenul, dornic Ovulul, gametul feminin.
Hidrogenul ºi Nitrogenul. Sãmânþa este Ovulul preþios ºi încântãtor care dupã ce a
Membrana este o substanþã minunatã fãrã culoare, care fost fecundat se transformã ºi creºte. Sã îºi aminteascã acum
în apã se dovedeºte complet insolubilã. Aceastã substanþã studentul acea vreme în care (acum mediteazã), rãsãrea ca o
este faimoasa celulozã. Discipolul, bine concentrat, îºi va tulpiniþã gingaºã. Sã ºi-o imagineze crescând încet pânã o
imagina nucleul celulei ca un mic corpuscul unde palpitã vede cu ajutorul Imaginaþiei dând ramuri, frunze, flori. Sã îºi
Marea Viaþã Universalã. În interiorul nucleului se aflã fila- aducã aminte cã tot ceea ce se naºte trebuie sã moarã. Sã îºi
mentul nuclear, seva nuclearã ºi nucleolii, înveliþi toþi de imagineze acum procesul morþii plantei. Florile sale se ofilesc,
membrana nuclearã. Nucleolii sunt corpusculi infinit de plini frunzele sale se usucã iar vântul le ia, ºi în cele din urmã
de strãlucire ºi frumuseþe, produºi reziduali ai reacþiilor ne- rãmân doar niºte vreascuri uscate.”
contenite ale organismului vegetal. Acest proces al naºterii ºi al morþii este uimitor. Medi-
Discipolul, bine concentrat, trebuie sã îºi imagineze cu tând la toate acestea, la acest proces al naºterii ºi morþii unei
toatã precizia logicã, toate aceste substanþe minerale ºi com- plante, meditând la toatã aceastã minunatã viaþã a vegeta-
binaþii organice ce se desfãºoarã în mod armonios în proto- lului, dacã concentrarea este perfectã ºi dacã somnul reuºeºte
plasma celularã a plantei. Gândiþi-vã la boabele de amidon sã fie profund, atunci se rotesc chakrele Corpului Astral, se
ºi la minunata clorofilã fãrã de care ar fi imposibil sã se ajun- dezvoltã, se desfãºoarã.
gã la sinteze organice perfecte. Clorofila se prezintã în formã Meditaþia trebuie sã fie corectã. Mintea trebuie sã fie
granulatã (cloro-leucite) de culoare galbenã foarte frumoasã exactã. Se necesitã gândirea logicã ºi conceptul exact cu
(xantofila). Aceasta din urmã, sub acþiunea razelor solare se scopul ca Simþurile Interne sã se dezvolte absolut perfect.
coloreazã cu acel verde atât de încântãtor al vegetalului. Orice incoerenþã, orice lipsã de logicã ºi de echilibru mo-
Întreaga plantã este o perfectã comunitate celularã de per- ral, blocheazã ºi prejudiciazã evoluþia ºi progresul Chakrelor,
fecþiuni incalculabile. Studentul trebuie sã mediteze la per- Discurilor sau Florilor de Lotus ale Corpului Astral. Stu-
fecþiunea plantei ºi la toate procesele sale ºtiinþifice, plin de dentul are nevoie de multã Rãbdare, Voinþã, Tenacitate ºi
o beatitudine misticã ºi încântat de atâta frumuseþe. Credinþã Absolut Conºtientã. Într-o zi oarecare, fiind pe ju-
Mistica fiinþã se extaziazã amintindu-ºi toate fenomenele mãtate adormit, apare în timpul meditaþiei o priveliºte înde-
de nutriþie, legãturã ºi reproducere a fiecãrei celule vegetale. pãrtatã, un peisaj din naturã, un chip etc. Acesta este semnul
Sã privim caliciul florii, acolo se aflã organele sale sexuale, cã se progreseazã. Studentul se ridicã încet-încet la Cunoaº-
acolo se aflã polenul, elementul reproducãtor masculin. Acolo terea Imaginativã. Studentul sfâºie Vãlul lui Isis puþin câte
se aflã Pistilul sau Gineceul, organ feminin extrem de încân- puþin. Într-o zi oarecare planta la care mediteazã dispare ºi
tãtor cu Ovarul, Stilul ºi Stigmatul sãu. atunci vede un frumos copil înlocuind vegetalul. Acest copil
Ovarul este un sac plin de ovule minunate. În ceea ce este Elementalul plantei. Sufletul Vegetal.
priveºte Pistilul, staminele pot ocupa diferite poziþii: inserþie Mai târziu, pe durata somnului, îºi trezeºte Conºtiinþa ºi
pe sub Ovar, în jurul Ovarului sau deasupra acestuia. atunci poate spune: „Mã aflu în Corp Astral”. Conºtiinþa se
Fecundarea se realizeazã cu funcþia germenilor feminini trezeºte puþin câte puþin. Pe acest drum vine momentul în
ºi a gameþilor masculini. Polenul, gametul masculin, dupã ce care discipolul a obþinut Conºtiinþa Continuã.
384 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 385

Când studentul se bucurã de Conºtiinþã Continuã, nu zi cu zi. Acele persoane merg rãu, se înºealã, ignorã cã ceea
mai viseazã, deja nu mai poate visa pentru cã Conºtiinþa sa ce este fiecare Suflet în Lumile Superioare este rezultatul
este trezitã. Atunci, chiar când corpul sãu doarme, el se miº- exact al vieþii zilnice pe care cu toþii o ducem în aceastã Vale
cã în mod conºtient în Lumile Superioare. a Plângerii.
Meditaþia Exactã trezeºte Simþurile Interne ºi produce o Dacã vorbele, gândurile ºi faptele noastre nu sunt corec-
transformare totalã a Corpurilor Interne. Cel care îºi trezeºte te, atunci rezultatul apare în Lumile Interne ºi Legea cade
Conºtiinþa a ajuns la Cunoaºterea Imaginativã. Se miºcã în asupra noastrã.
lumea imaginilor simbolice. Legea este Lege, „ignorarea Legii nu exclude împlinirea
Acele simboluri pe care înainte le vedea când visa, acum ei”. Cel mai rãu pãcat este Ignoranþa. A-l învãþa pe cel care
le vede fãrã a visa, înainte le vedea cu Conºtiinþa Adormitã, nu ºtie este un act de Caritate. Asupra oamenilor Clarvãzã-
acum se miºcã printre ele cu Conºtiinþa de Veghe, chiar ºi tori apasã întreaga responsabilitate imensã faþã de Lege.
când Corpul sãu Fizic este profund adormit. Ajungând la Cu- Trebuie sã ºtim sã interpretãm simbolurile Marii Naturi
noaºterea Imaginativã studentul vede simbolurile dar nu le în absenþa absolutã a Eului. Totuºi trebuie sã ne intensificãm
pricepe. Înþelege cã întreaga naturã este o scriere vie, pe autocritica, deoarece când Eul clarvãzãtorului crede cã ºtie
care el nu o cunoaºte. Are nevoie sã se ridice la Cunoaºterea multe, atunci se simte infailibil, atotcunoscãtor, înþelept ºi
Inspiratã pentru a interpreta simbolurile sacre ale Marii Naturi. chiar presupune cã vede ºi cã interpreteazã în absenþa Eului.
Inspiraþie: vom studia acum Inspiraþia. Acest tip de Clarviziune fortificã atât de mult Eul, încât acele
Cunoaºterea Inspiratã ne conferã puterea de a Interpreta persoane sfârºesc prin a se converti în Demoni teribili de per-
Simbolurile Marii Naturi. Interpretarea simbolurilor este verºi. Când un clarvãzãtor de acest tip îºi vede propriul Zeu
foarte delicatã. Mulþi clarvãzãtori s-au transformat în ucigaºi Intern, atunci traduce viziunea în acord cu criteriul sãu tene-
sau au cãzut în delictul de a calomnia public din cauzã cã nu bros, ºi exclamã spunând: „Merg foarte bine”.
au ºtiut sã interpreteze simbolurile. Trebuie sã ºtim sã interpretãm bazându-ne pe Legea
Simbolurile trebuie sã fie analizate la rece, fãrã supersti- Analogiilor Filosofice, pe Legea Corespondenþelor ºi a Kabalei
þie, rãutate, neîncredere, orgoliu, vanitate, fanatism, preju- Numerice. Noi recomandãm „Kabala Misticã” de Dion Fortune.
decatã, idei preconcepute, duºmãnii, invidie, lãcomie, gelozie Aceastã carte este minunatã. Studiaþi-o.
etc. Toate defectele sunt Eul, Eul Însuºi, Egoul Reîncarnant. Cel care are urã, resentimente, gelozii, invidii, orgolii
Când Eul intervine traducând, interpretând simboluri, etc. nu izbuteºte sã se ridice pânã la a doua treaptã numitã
atunci denatureazã semnificaþia Scrierii Secrete, iar Clarvã- Cunoaºtere Inspiratã.
zãtorul cade în delictul care-l poate duce în închisoare. Când ne ridicãm la Cunoaºterea Inspiratã înþelegem ºi
Interpretarea trebuie sã fie teribil de analiticã, extrem pricepem cã acumularea întâmplãtoare de obiecte nu existã.
de ºtiinþificã ºi în esenþã misticã. Trebuie sã învãþãm sã ve- În mod real toate fenomenele Naturii ºi toate obiectele se
dem ºi sã interpretãm în absenþa Eului, a Eului Însuºi. aflã intim legate între ele organic, depinzând intern unele de
Multor mistici li se pare ciudat cã noi, fraþii din Miºcarea altele ºi condiþionându-se între ele reciproc. În realitate nici
Gnosticã Universalã, vorbim de Clarviziunea Divinã cu un fenomen al Naturii nu poate fi înþeles în mod integral dacã
Codul Penal în mânã. Cei care gândesc astfel, considerã Spi- îl analizãm izolat.
ritualitatea aºa, ca pe un lucru ce nu are legãturã cu viaþa de Totul se aflã în miºcare neîncetatã, totul se schimbã,
386 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 387

nimic nu este nemiºcat. În orice obiect existã lupta internã. Intuiþie: Lumea Intuiþiilor este Lumea Matematicii. Stu-
Obiectul este pozitiv ºi negativ în acelaºi timp. Cantitativul dentul care vrea sã se înalþe la Lumea Intuiþiei trebuie sã fie
se transformã în calitativ. Evoluþia este un proces de compli- Matematician sau cel puþin sã aibã noþiuni de Aritmeticã.
care a energiei. Formulele matematice conferã Cunoaºterea Intuitivã.
Cunoaºterea Inspiratã ne permite sã cunoaºtem inter- „Studentul trebuie sã se concentreze asupra unei for-
relaþia între tot ceea ce existã, ceea ce a fost ºi va fi. mule matematice, ºi sã mediteze profund la ea. Dupã aceea
Materia nu este decât Energie Condensatã. Infinitele sã îºi goleascã mintea ºi sã o punã total în alb, apoi sã aºtep-
modificãri ale Energiei sunt absolut necunoscute atât pentru te ca Fiinþa Internã sã îi arate conceptul conþinutului închis
Materialismul Istoric cât ºi pentru Materialismul Dialectic. în formula matematicã.” De exemplu, înainte ca Kepler sã-
„Energia este egalã cu masa înmulþitã cu viteza luminii ºi fi enunþat în mod public faimosul sãu principiu cã
la pãtrat.” Noi, gnosticii, ne distanþãm de lupta antiteticã ce „Pãtratele timpurilor revoluþiilor planetelor în jurul soarelui,
existã între Metafizicã ºi Materialismul Dialectic. Aceºtia sunt egale cu cuburile distanþelor dintre ele”, formula deja
sunt cei doi poli ai Ignoranþei, cele douã antiteze ale erorii. exista, era conþinutã în Sistemul Solar, chiar dacã savanþii
Noi mergem pe alt drum. Suntem Gnostici, considerãm nu o cunoºteau.
viaþa ca pe un tot unitar. Studentul poate sã se concentreze mental la aceastã for-
Obiectul este un punct în spaþiu ce serveºte drept vehi- mulã, sã îºi goleascã mintea, sã aþipeascã cu mintea în alb ºi
cul anumitor sume de valori. sã aºtepte ca propria sa Fiinþã Internã sã îi reveleze toate se-
Cunoaºterea Inspiratã ne permite sã studiem intima cretele minunate cuprinse în formula lui Kepler.
relaþie existentã între toate formele ºi valorile Marii Naturi. Formula lui Newton cu privire la Gravitaþia Universalã,
Materialismul Dialectic nu cunoaºte valorile, studiazã poate servi de asemenea pentru a exersa în Iniþiere. Aceastã
doar obiectul. Metafizica nu cunoaºte valorile, nu cunoaºte formulã este urmãtoarea: „Corpurile se atrag între ele în
nici obiectul. proporþie directã cu masele lor ºi în proporþie inversã cu
Noi, Gnosticii, ne distanþãm de cele douã antiteze ale pãtratul distanþei dintre ele”.
Ignoranþei ºi studiem omul ºi Natura în mod integral. Dacã studentul practicã cu Tenacitate ºi Rãbdare Supre-
Viaþa este orice Energie determinatã ºi determinantã. mã, propria sa Fiinþã Internã îl va învãþa sau instrui în operã.
Viaþa este Subiect ºi Obiect în acelaºi timp. Atunci va studia la picioarele Maestrului; se va ridica la Cu-
„Discipolul care vrea sã ajungã la Cunoaºterea Inspiratã noaºterea Intuitivã. Imaginaþie, Inspiraþie, Intuiþie sunt cele
trebuie sã se concentreze în mod profund asupra muzicii. trei cãi obligatorii ale Iniþierii. Acela care a urcat cele trei
Flautul Fermecat al lui Mozart ne aminteºte de o Iniþiere Egip- trepte ale Cunoaºterii Directe, a obþinut Supra-Conºtiinþa.
teanã. Cele Nouã Simfonii ale lui Beethoven ºi multe alte În Lumea Intuiþiei gãsim doar Omniscienþa. Lumea Intu-
mari compoziþii clasice ne înalþã spre Lumile Superioare.” iþiei este Lumea Fiinþei, este Lumea Intimului.
Discipolul concentrat în mod profund asupra muzicii va În aceastã lume nu poate intra Eul, Eul Însuºi, Egoul.
trebui sã se vadã în ea precum albina în miere, rezultat al în- Lumea Intuiþiei este Spiritul Universal de Viaþã.
tregii sale munci. Lumea Cunoaºterii Imaginative este o lume de imagini
Când discipolul a ajuns deja la Cunoaºterea Inspiratã, simbolice.
atunci trebuie sã se pregãteascã pentru Cunoaºterea Intuitivã. Inspiraþia ne conferã puterea de a interpreta simboluri.
388 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 389

În Lumea Intuiþiei vedem Marele Teatru Cosmic, iar noi Aceia care ating Supra-Conºtiinþa, se convertesc în ade-
suntem spectatorii. Noi asistãm la Marea Dramã a Vieþii. vãraþi Clarvãzãtori Iluminaþi. Nici un Autentic Clarvãzãtor
În acea lume orice Dramã ce se reprezintã pe Scena Cos- nu se laudã cu facultãþile sale.
micã, se reduce la teribile operaþii aritmetice. Acesta este Nici un Legitim Clarvãzãtor nu spune cã este clarvãzãtor.
Amfiteatrul ªtiinþei Cosmice. Când un Adevãrat Clarvãzãtor vede ceva important îºi
Din aceastã Regiune a Matematicii vedem cã existã ma- dã pãrerea cu multã culturã ºi respect suprem faþã de aproape.
se fizice ce se aflã peste ºi sub limitele percepþiei senzoriale Niciodatã nu spune: „Eu vãd”. Întotdeauna spune: „Noi con-
externe. Aceste mase sunt invizibile; se percep doar cu aju- siderãm”, „Noi am aflat”. În acest fel toþi aceia care au ajuns
torul Clarviziunii. pe culmile inefabile ale Supra-Conºtiinþei, se disting prin ca-
Materia este Energie Condensatã. Când vibraþia este valerismul, umilinþa ºi modestia lor.
foarte lentã masa se aflã sub limitele percepþiei senzoriale Citiþi dumneavoastrã „Kundalini Yoga” de Sivananda.
externe. Când miºcarea vibratorie este foarte rapidã, masa Meditaþi la Binecuvântata Lojã Albã. Cercetaþi comorile
se aflã peste limitele percepþiei senzoriale externe. Cu teles- Gnostice. Meditaþi la profunda simbologie conþinutã în fie-
copul putem vedea doar lumi al cãror grad de vibraþie este care dintre Arcanele Tarotului.
activ în cadrul limitelor percepþiei senzoriale externe. Aceia care ajung pânã la înãlþimile Supra-Conºtiinþei
Deasupra ºi sub limitele percepþiei senzoriale externe intrã în Amfiteatrul ªtiinþei Cosmice.
existã Lumi, Sisteme Solare ºi Constelaþii, locuite de tot felul Triplul drum al ªtiinþei, Filosofiei ºi Misticii Cosmice Revo-
de fiinþe vii. luþionare, ne conduce la regiunile inefabile ale Marii Lumini.
Numita Materie este Energie ce se condenseazã în mase Gnoza este foarte ªtiinþificã, extrem de Filosoficã ºi trans-
infinite. cendental de Misticã.
Simþurile de percepþie externã reuºesc sã perceapã foar-
te puþin.
Materialismul Dialectic ºi Metafizica se dovedesc acum
inadecvate ºi învechite.
Noi, fraþii Miºcãrii Gnostice, mergem pe un drum diferit.
Este urgent ca oamenii de ºtiinþã sã studieze „Tratatul
de ªtiinþã Ocultã” al Doctorului Rudolf Steiner, mare medic
austriac nãscut în 1861, prieten ºi discipol al lui Nietzche ºi
Ernest Haeckel, fondator al Societãþii Antroposofice.
Este indispensabil ca acei iubitori ai ºtiinþei sã investighe-
ze temeinic extraordinara Înþelepciune Orientalã revãrsatã ca
un râu de aur în paginile nemuritoare ale „Doctrinei Secrete”.
Aceastã operã constã în ºase volume ºi este un monu-
ment al Înþelepciunii Arhaice. „Simbolurile trebuie sã fie analizate la rece, fãrã superstiþie, rãu-
Marea Maestrã H.P.B. este geniala autoare a acestei co- tate, neîncredere, orgoliu, vanitate, fanatism, prejudecatã, idei pre-
mori preþioase a Înþelepciunii Antice. concepute, duºmãnii, invidie, lãcomie, gelozie etc.”
390 SAMAEL AUN WEOR

NOTÃ: Acest capitol este o transcriere a capitolului 22 din Capitolul 66


cartea „Noþiuni Fundamentale de Endocrinologie ºi Crimino-
logie”. Pentru ca discipolul sã îºi completeze pregãtirea pentru
PREDICÞIE SINTEZÃ
a folosi Kabala de Predicþie cu toatã Puritatea, care este ce-
rinþa indispensabilã, poate sã studieze capitolul 17, „Discipli-
na Esotericã a Minþii”, din cartea „Trandafirul Ignic”, care este
complementul capitolului expus aici. Meditaþi profund la nu- ARCANUL 1 MAGUL: Bãrbatul
mãrul (85) ºi la Sumele sale Cabalistice. Cercetaþi cu partea „Spadã. Voinþã. Putere.”
cea mai profundã a Sufletului vostru cãci aici se aflã cheia pen- ARCANUL 2 SACERDOTESA: Soþia Magului
tru pregãtirea în Kabala de Predicþie: 85=8+5=13=1+3=4. „ªtiinþã Ocultã. Favorabilã.”
ARCANUL 3 ÎMPÃRÃTEASA: Mama Divinã
8 RÃBDARE „Producþie Materialã ºi Spiritualã.”
5 INTELIGENÞÃ ARCANUL 4 ÎMPÃRATUL
13 MOARTE MISTICÃ „Poruncã. Progres. Succes. Milã.”
3 LUCRUL CU MAMA DIVINÃ ARCANUL 5 IERARHUL: Rigoarea, Legea
1 VOINÞÃ „Karma. Marte. Rãzboi.”
4 LUCRUL CU CRUCEA, CU SEXUL. ARCANUL 6 INDECIZIA: Îndrãgostitul
„Victorie. Noroc.”
ARCANUL 7 TRIUMFUL: Carul de Luptã
„Rãzboaie. Lupte. Ispãºire. Durere.
Amãrãciune.”
ARCANUL 8 JUSTIÞIA: Arcanul lui Iov
„Suferinþe. Probe. Durere.”
ARCANUL 9 ERMITUL: Iniþierea
„Singurãtate. Suferinþe.”
ARCANUL 10 RÃSPLATA: Roata Norocului
„Afaceri bune. Schimbãri.”
ARCANUL 11 PERSUASIUNEA: Leul Îmblânzit
„Legea favorizeazã. Sã nu ne fie Teamã. Marte.”
ARCANUL 12 APOSTOLATUL: Sacrificiul
„Probe ºi Durere. Arcanul A.Z.F.
ne scoate din durere.”
ARCANUL 13 NEMURIREA: Moarte ºi Înviere
„Transformãri. Indicã Schimbare Totalã.”
ARCANUL 14 CUMPÃTAREA: Cãsãtorie, Asociere
Viaþã lungã. Stabilitate. Neschimbare.”
392 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 393

ARCANUL 15 PASIUNEA: Tiphon Baphomet Dã aptitudine pentru a dobândi, a dispune, a modela, a


„Eºec Amoros. Anunþã Pericole.” aplica.
ARCANUL 16 FRAGILITATEA: Turnul Trãsnit Arcanul Nr.1 este Unitatea, Principiul Luminii, Tatãl,
„Pedeapsã. Cãdere Teribilã. Lumea ca manifestare, Omul ca unitate vie, completã în sine
Sã se evite aceastã datã.” însuºi, Fundamentul Raþiunii tuturor actelor, Sinteza a
ARCANUL 17 SPERANÞA: Steaua Speranþei toate, Iniþierea în Mistere ºi puterea de a le descifra ºi a se
„Semnificã Speranþã ºi Aºteptare.” servi de ele, Puterea Volitivã. Arcanul Nr.1 dã Triumful însã
ARCANUL 18 CREPUSCULUL: Duºmani Oculþi prin luptã din cauza Karmei.
„Duºmanii Oculþi apar în orice moment. Sephirotul Cabalistic: „KETHER”
Boli. Sã nu se facã afaceri.” Litera Ebraicã: „ALEPH”
ARCANUL 19 INSPIRAÞIA: Soarele Strãlucitor Axiomã Transcendentã: „Fii în operele tale aºa cum eºti
„Succese. Noroc. Piatra Filosofalã.” în gândurile tale.”
ARCANUL 20 ÎNVIEREA: Învierea Morþilor Element de Predicþie: „Promite dominarea obstacolelor
„Schimbãri favorabile, profitã de ele. materiale, noi relaþii sociale, iniþiative fericite, concursul
Terminã cu slãbiciunile.” prietenilor fideli care ajutã la dezvoltarea proiectelor ºi prie-
ARCANUL 21 TRANSMUTAÞIA: Nebunul, Nesãbuinþa teni geloºi care le împiedicã.”
„Demoralizare totalã pentru rãu.
Cheie magicã: Runa Olin. Antiteze,
duºmani ai lui Hiram Abiff.”
ARCANUL 22 REÎNTOARCEREA: Adevãrul, Coroana Vieþii ARCANUL Nr.2
„Triumf. Totul iese bine. Putere. Forþã. Noroc.”
Arcanul Nr.2: Este Teza prezentând Antiteza. Prin inter-
mediul acestui Arcan se modeleazã, se face Matricea în care
iau formã imaginile.
ARCANUL Nr.1 Este Fântâna ce adunã Apele Izvorului.
Este manifestarea Dualã a Unitãþii. Unitatea dedublân-
ARCANUL Nr.1: Semnificã ceea ce se iniþiazã, ceea ce se du-se dã origine Feminitãþii Receptoare ºi Producãtoare în
începe, ceea ce se seamãnã, ceea ce porneºte. întreaga Naturã.
Orice început este dificil, trebuie sã se munceascã din Sephirotul Cabalistic: „HOKMAH”
greu, trebuie semãnat pentru a putea culege. Litera Ebraicã: „BETH”
Dã aptitudine pentru a rezolva problemele. Conferã pu- Axiomã Transcendentã: „Vântul ºi valurile sunt întot-
tere atât pentru a trezi cât ºi pentru a domina pasiunile în deauna în favoarea celui care ºtie naviga.”
Lumea Fizicã. Element de Predicþie: „Atracþii ºi respingeri, pierderi ºi
Tinde spre organizarea elementelor naturale ºi spre do- câºtiguri, urcuºuri ºi coborâºuri. Inspiraþii favorabile iniþia-
minarea forþelor în miºcare. tivei ºi opunerea secretã a altora pentru a duce la bun sfârºit
ceea ce s-a început.”
394 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 395

ARCANUL Nr.3 ARCANUL Nr.5

Arcanul Nr.3: Se spune cã el este modelatorul, este clar Arcanul Nr.5: Este Indicaþie, Demonstraþie, Învãþãturã,
cã prin intermediul Verbului se modeleazã totul în Creaþie, Lege Karmicã, Filosofie, ªtiinþã, Artã. Este Legea, Rigoarea.
în Naturã. Sephirotul Cabalistic: „GEBURAH”
Arcanul Nr.3 semnificã Succes, este producþie atât Ma- Litera Ebraicã: „HE”
terialã cât ºi Spiritualã. Axiomã Transcendentã: „De auzit te-am auzit, dar acum
Sephirotul Cabalistic: „BINAH” ochii mei te vãd ºi inima mea te simte.”
Litera Ebraicã: „GHIMEL” Element de Predicþie: „Libertate ºi restricþii, noi expe-
Axiomã Transcendentã: „Rãzboiul tãu þese, pânze pentru rienþe, dobândire de învãþãminte profitabile, iubiri ºi relaþii
folosinþa ta ºi pânze pe care nu trebuie sã le foloseºti.” amoroase, cãlãtorii de prosperitate nereuºite. Prieteni favo-
Element de Predicþie: „Înmulþirea bunurilor materiale, rabili ºi prieteni de rãu augur. Fiinþe ºi lucruri care vin ºi
prosperitate în afaceri, abundenþã, bogãþie, succes. Obstacole pleacã, primele pentru a pleca, celelalte pentru a reveni.”
de învins ºi satisfacþii pe mãsurã ce se vor depãºi.”

ARCANUL Nr.6
ARCANUL Nr.4
Arcanul Nr.6: Este Îndrãgostitul, Înlãnþuirea, Echilibrul,
Arcanul Nr.4: În el existã cele patru concordanþe. Acestea lupta teribilã între Iubire ºi Dorinþã.
sunt: Afirmaþie, Negaþie, Discuþie, Seducþie. Uniune amoroasã între bãrbat ºi femeie, Înlãnþuire.
Sephirotul Cabalistic: „HESED” Este Suprema Afirmare a Cristosului Intern ºi Suprema
Litera Ebraicã: „DALETH” Negare a Demonului.
Axiomã Transcendentã: „Binecuvânteazã munca mâinilor În Arcanul Nr.6 cineva se aflã în situaþia de a trebui sã
tale, iar în cea a gândului pune inimã.” aleagã Drumul acesta sau celãlalt.
Element de Predicþie: „Promite reuºite materiale, baze În Arcanul Nr.6 se aflã lupta dintre cele douã ternarii.
pentru acþiuni mai înalte, rezultate favorabile în efortul in- Misterele lui Lingam-Yoni.
vestit ºi condiþii dificile pentru a le obþine. Prieteniile sunt în Sephirotul Cabalistic: „TIPHERETH”
acelaºi timp ajutor ºi obstacol. ªansa este propice ºi potriv- Litera Ebraicã: „VAU”
nicã în acelaºi timp.” Axiomã Transcendentã: „Munci îmi dai Doamne, dar cu
ele tãrie.”
Element de Predicþie: „Privilegii ºi datorii în relaþiile
dintre sexe. Antagonisme de forþe. Separãri ºi Divorþuri. Po-
sesie a ceea ce se urmãreºte ºi dorinþe arzãtoare care se în-
deplinesc, unele care satisfac ºi altele care decepþioneazã.”
396 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 397

ARCANUL Nr.7 ARCANUL Nr.9

Arcanul Nr.7: Este Luptã, Bãtãlie, Dificultãþi. Rãzboinicul Arcanul Nr.9: Este Ermitul, prudent ºi înþelept, este Sin-
trebuie sã înveþe sã utilizeze Bastonul ºi Spada, astfel va ob- gurãtatea. În a Noua Sferã existã mari suferinþe.
þine Marea Victorie. În a Noua Sferã existã Suprema Durere, cum o spune
Deviza noastrã este Thelema (Voinþã). Dante în „Divina Comedie”.
Sephirotul Cabalistic: „NETZAH” Trebuie sã învãþãm sã înþelegem, trebuie sã învãþãm sã
Litera Ebraicã: „ZAIN” suferim, sã fim resemnaþi. Cei care nu sunt, eºueazã.
Axiomã Transcendentã: „Când ºtiinþa va intra în inima ta Sephirotul Cabalistic: „YESOD”
ºi înþelepciunea va fi plãcutã sufletului tãu, cere ºi þi se va da.” Litera Ebraicã: „TETH”
Element de Predicþie: „Promite putere magneticã, înþe- Axiomã Transcendentã: „Urcã pe munte ºi contemplã
legere adecvatã (unirea intelectului ºi a intuiþiei), justiþie ºi pãmântul promis, dar nu îþi spun cã vei intra în el.”
reparãri, onoare ºi dezonoare, dobândirea a ceea ce se urmã- Element de Predicþie: „Promite ºtiinþã pentru a face des-
reºte cu stãruinþã, satisfacþii ºi nemulþumiri.” coperiri, ordine în a le realiza ºi prudenþã pentru a se servi
de ele. Asocieri propice ºi asocieri nefaste. Prieteni care ajutã
ºi prieteni care împiedicã. Luminã a raþiunii ºi luminã a in-
tuiþiei, prima pentru ceea ce urmeazã ºi a doua pentru ceea
ARCANUL Nr.8 ce va trebui sã fie.”

Arcanul Nr.8: Semnificã Probe Dure, este Corectitudinea,


Justiþia, Echilibrul. Trebuie sã cãutãm binele cu orice preþ,
cãci Maeºtrii Medicinii când este vorba de vreun bolnav ce e ARCANUL Nr.10
pe moarte, ei încearcã sã îl salveze întrucât aceasta este
Legea, ei îºi fac datoria fãcând binele. Arcanul Nr.10: Din punct de vedere esoteric este cu ade-
În Arcanul Nr.8 sunt cuprinse Probele Iniþiatice. vãrat transcendental. Cercul cu un punct în centru este un
Sephirotul Cabalistic: „HOD” simbol totalmente falic; punctul prelungindu-l se transformã
Litera Ebraicã: „CHETH” în linie, Lingam-ul. Dacã linia o punem la stânga, este Nu-
Axiomã Transcendentã: „Construieºte un altar în inima ta, mãrul 10, în acest numãr se aflã toate secretele lui Lingam-
dar nu fã din inima ta un altar.” Yoni, Legile de Iradiere ºi Absorbþie. Nu este posibil sã se
Element de Predicþie: „Promite plãþi, pedepse ºi recom- ajungã la Auto-Realizarea Intimã a Fiinþei fãrã sã se fi lucrat
pense, recunoºtinþe ºi nerecunoºtinþe. Compensaþie pentru în Sahaja Maithuna.
servicii prestate.” Arcanul Nr.10 este Roata Samsarei, Roata Cosmogonicã
a lui Ezechiel. În aceastã roatã întâlnim Bãtãlia Antitezelor.
În aceastã roatã se aflã cuprins întreg secretul Arborelui Cu-
noaºterii.
398 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 399

Arcanul Nr.10 este Roata Secolelor, tragica roatã care Axiomã Transcendentã: „Bucuros în speranþã, rãbdãtor
este antica Lege a Întoarcerii, este logic cã aceastã lege este la necaz, fii constant în rugãciune.”
strâns legatã de Legea Recurenþei, adicã totul se întâmplã Element de Predicþie: „Promite control al direcþiei care
din nou aºa cum s-a întâmplat, plus consecinþele sale bune se urmeazã, al dominãrii elementelor, vitalitate, reîntinerire,
sau rele, aceleaºi drame se repetã, aceasta se numeºte Karma. dobândire ºi pierdere de prieteni din motive familiale. Sufe-
Sephirotul Cabalistic: „MALCHUTH” rinþe, obstacole, gelozii, trãdãri ºi resemnare pentru a îndura
Litera Ebraicã: „IOD” necazurile.”
Când noi facem o cerere, de multe ori îngerii ne rãspund
arãtându-ne ceasul. Discipolul trebuie sã fie atent la ora cea-
sului. Acesta este Ceasul Destinului. În acele de ceas orar se
aflã rãspunsul. Ca alegorie esotericã întotdeauna i se rãspun- ARCANUL Nr.12
de cuiva cu Ceasul. Trebuie sã învãþãm sã înþelegem Ceasul.
Orar: Prima Orã a lui Apollonius: „Studiu transcendental Arcanul Nr.12: Implicã Sacrificii, Suferinþe, este cartea
al Ocultismului.” Apostolatului.
Axiomã Transcendentã: „Costisitoare este înþelepciunea Arcanul Nr.12 aduce multe suferinþe, multe lupte. Are o
pe care o cumperi cu experienþa ºi mai costisitoare este cea sintezã foarte frumoasã, întrucât 1 + 2 = 3 ceea ce semni-
care îþi rãmâne de cumpãrat.” ficã producþie atât Materialã cât ºi Spiritualã; este puternic
Element de Predicþie: „Promite noroc ºi ghinion, înãlþãri în plan spiritual ºi social.
ºi coborâri, posesiuni legitime ºi posesiuni îndoielnice. Reco- Acest Arcan promite luptã în plan economic ºi în cel so-
mandãri din acþiuni ºi circumstanþe trecute care se repetã în cial.
mod diferit.” Litera Ebraicã: „LAMED”
Orar: a 3-a Orã a lui Apollonius: „ªerpii, Câinii ºi Focul.”
(Magie Sexualã. Muncã cu Kundalini.)
Axiomã Transcendentã: „Chiar dacã Soarele te oboseºte
ARCANUL Nr.11 ziua ºi Luna te întristeazã noaptea, nu-þi pune picioarele pe
alunecuº, nici nu dormi când eºti de gardã.”
Arcanul Nr.11: Este munca cu Focul, cu Forþa Iubirii. Element de Predicþie: „Promite greutãþi, neliniºti, cãderi.
Persuasiunea în sine însãºi este o forþã de ordin Subtil, Spi- Pierderi materiale în unele condiþii de viaþã ºi câºtiguri în
ritual. altele. Presentimente care însufleþesc ºi presentimente care
Înþelepciunea Ocultã spune: „Înteþiþi Flacãra Spiritului demoralizeazã.”
cu Forþa Iubirii”. Persuasiunea are mai multã putere decât
Violenþa.
Litera Ebraicã: „KHAPH”
Orar: a 2-a Orã a lui Apollonius: „Abisurile Focului ºi
Virtuþile Astrale Formeazã un Cerc prin intermediul Drago-
nilor ºi Focului.” (Studiu al Forþelor Oculte.)
400 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 401

ARCANUL Nr.13 ARCANUL Nr.14

Arcanul Nr.13: Este Moarte, însã de asemenea poate Arcanul Nr.14: Este Castitatea, Transmutarea Apelor.
semnifica ceva nou, poate fi Bogãþie, poate fi Sãrãcie, este Trebuie sã se munceascã din greu cizelând Piatra, fãrã de
un numãr de mari sinteze. care nu se poate obþine Transmutaþia Sexualã.
Arcanul Nr.13 conþine Evanghelia lui Iuda. Iuda repre- Litera Ebraicã: „NUN”
zintã Moartea Eului. Evanghelia lui Iuda este cea a Morþii, Orar: a 5-a Orã a lui Apollonius: „Apele Superioare ale
este Dizolvarea Egoului. Iuda simbolizeazã Egoul, care tre- Cerului.” (În acest rãstimp discipolul învaþã sã fie Pur ºi Cast
buie decapitat. pentru cã înþelege valoarea Lichidului sãu Seminal.)
Litera Ebraicã: „MEM” Axiomã Transcendentã: „Nu fii ca paiul în faþa vântului,
Orar: a 4-a Orã a lui Apollonius: „Neofitul va hoinãri nici ca vântul în faþa paiului.”
noaptea printre morminte, va experimenta oroarea viziuni- Element de Predicþie: „Promite prietenii, afecþiuni reci-
lor, se va lãsa pradã Magiei ºi Goeþiei.” (Aceasta înseamnã proce, obligaþii, combinaþii chimice ºi de interese, iubiri în-
cã discipolul se va vedea atacat de milioane de Magi Negri în durerate, iubiri devotate, iubiri trãdãtoare. Lucruri care rã-
Lumea Astralã; acei Magi Tenebroºi încearcã sã-l îndepãrteze mân ºi lucruri care pleacã, primele pentru a pleca, celelalte
pe discipol de Cãrarea Luminoasã.) pentru a reveni.”
Axiomã Transcendentã: „Noaptea a trecut ºi a sosit noua
zi, îmbracã-te deci cu Armele Luminii.”
Element de Predicþie: „Promite decepþii, deziluzii, moarte
a sentimentelor, rãspunsuri negative în ceea ce se solicitã, ARCANUL Nr.15
paralizare, bucurii pure ºi plãcute Sufletului, ameliorãri de
care se beneficiazã cu durere, ajutor al prietenilor. Arcanul Nr.15: Este Eul Pluralizat, cãruia esoteric i se
Reînnoire de condiþii, cele bune pentru mai rãu ºi cele spune Satan. Arcanul Nr.15 reprezintã Pasiunea, bazatã pe
rele pentru mai bine.” Focul Luciferic. Este necesar sã se ºtie cã defectul principal
este Pasiunea Sexualã, Desfrâul. În sinteza cabalisticã a Ar-
canului Nr.15 vedem cã 1 + 5 = 6, 6 în sine însuºi este Sexul,
aceasta semnificã faptul cã în Sex se aflã cea mai mare forþã
ce-l poate elibera pe om însã de asemenea cea mai mare forþã
ce îl poate subjuga.
Arcanul Nr.15 semnificã munca cu Demonul. Procesul de
Disoluþie a „Eului”. Edenul este însuºi Sexul, iar Bestia In-
ternã, Eul Psihologic ce ne bareazã trecerea în Eden, se aflã
la poarta Sexului pentru a ne îndemna la Ejacularea Licorii
Seminale, sau pentru a ne abate de la aceastã poartã, fãcân-
du-ne sã cunoaºtem ºcoli, teorii, secte etc.
402 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 403

Litera Ebraicã: „SAMECH” Axiomã Transcendentã: „Luminã a zorilor, Luminã a


Orar: a 6-a Orã a lui Apollonius: „Aici este necesar sã rã- amiezii, Luminã a înserãrii, ceea ce este important este sã
mânã tãcut, nemiºcat, din cauza fricii.” (Aceasta înseamnã fie Luminã.”
proba teribilã a Gardianului Pragului, în faþa cãruia este ne- Element de Predicþie: „Promite accidente neprevãzute,
voie de mult curaj pentru a-l învinge.) furtuni, agitaþii, morþi. Beneficii ce se pot obþine din împre-
Axiomã Transcendentã: „M-au fãcut paznicul viilor ºi via jurãri bune ºi rele. Reciprocitate în iubire ºi în urã, în indi-
care era a mea nu am pãzit-o.” ferenþã ºi în gelozie, în trãdare ºi în loialitate.”
Element de Predicþie: „Promite controverse, pasiuni,
fatalitãþi. Prosperitate pe calea legalitãþii ºi a fatalitãþii.
Sentimente dãunãtoare celui care le simte ºi celui care este
obiectul lor. Dorinþe vehemente ºi situaþii violente.” ARCANUL Nr.17

Arcanul Nr.17: Steaua cu Opt Vârfuri o reprezintã


întotdeauna pe Venus, Luceafãrul Dimineþii. În Arcanul
ARCANUL Nr.16 Nr.17 întâlnim Iniþierea Venusianã.
Simbolul lui Venus ne aratã cã Cercul Spiritului trebuie
Arcanul Nr.16: Ieºirea din Eden coincide cu Arcanul 16. sã stea pe Cruce, Sexul, adicã Sexul sã fie sub controlul
Edenul sau Paradisul trebuie înþeles ca fiind însuºi Sexul. Spiritului. Semnul inversat reprezintã faptul cã Spiritul este
Ieºim pe poarta Sexului ºi doar prin el ne întoarcem. dominat de Sex.
Arcanul 16 este foarte periculos. Este necesarã Trezirea Litera Ebraicã: „PHE”
Conºtiinþei pentru a nu umbla orbi. Orbii pot cãdea în Abis. Orar: a 8-a Orã a lui Apollonius: „Virtuþile Astrale ale
Iniþiatul care varsã Vasul lui Hermes cade inevitabil. Elementelor, ale seminþelor de tot felul.”
Este teribilã lupta dintre Creier, Inimã ºi Sex. Dacã Axiomã Transcendentã: „Unii oameni cer semne pentru
Sexul dominã Creierul, Steaua cu Cinci Vârfuri, Pentagrama a crede iar alþii cer înþelepciune pentru a acþiona, dar inima
rãmâne rãsturnatã ºi omul, cu capul în jos ºi cu cele douã care sperã are totul în speranþa ei.”
picioare ale sale în sus, este aruncat în fundul Abisului. Cade Element de Predicþie: „Promite intuiþie, sprijin, ilumi-
trãsnit cu Arcanul 16. Cel care se lasã sã cadã, cade cu nare, naºteri, scurte mâhniri ºi scurte satisfacþii, supãrãri ºi
Arcanul 16 care este Turnul Trãsnit, sunt cei care au eºuat reconcilieri, privaþiuni, abandonuri ºi câºtiguri.”
în Marea Operã a Tatãlui.
Litera Ebraicã: „HAIN”
Orar: a 7-a Orã a lui Apollonius: „Focul reconforteazã
fiinþele însufleþite, iar dacã vreun Sacerdot, Bãrbat suficient ARCANUL Nr.18
de purificat, îl furã ºi apoi îl proiecteazã, ºi dacã îl amestecã
cu Uleiul Sfânt ºi îl consacrã, va reuºi sã vindece toate bolile Arcanul Nr.18: Sinteza Cabalisticã a Arcanului 18 este
doar aplicându-l pe partea afectatã.” (Iniþiatul vede aici 1 + 8 = 9, a Noua Sferã, Sexul. Dacã însumãm 9 + 9 = 18,
bogãþia sa materialã ameninþatã ºi afacerile sale eºueazã.) în acesta avem o oscilare.
404 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 405

Un 9 este aspectul pozitiv ºi celãlalt este aspectul negativ, piedici neaºteptate, rezultate tardive, triumfuri ºi eºecuri
dar, în el însuºi, 18 se dovedeºte negativ, nefast, Duºmanii aparente.”
Oculþi ai Arcanului Crepusculului. Aºadar, în munca din a
Noua Sferã trebuie sã se lupte foarte mult, întrucât trebuie
sã se înveþe sã se sublimeze Energia Sexualã, aici se aflã cheia
tuturor Imperiilor. ARCANUL Nr.19
În Arcanul 18 gãsim pericolele Iniþierii, Duºmanii Oculþi
ºi Secreþi ce îºi propun sã prejudicieze Iniþierea. Lupta sub- Arcanul Nr.19: În Kabala de predicþie promite Victorie
pãmânteanã în domeniile celei de-a Noua Sfere. Totalã, fie prin eforturi proprii sau cu ajutorul altor persoane.
În Arcanul 18 trebuie sã dãm bãtãlii sângeroase împo- Arcanul 19 este Arcanul Victoriei, adicã al Succeselor.
triva Tenebroºilor. Loja Neagrã, Abisul, Tentaþia, Demonii… Aceastã Victorie se relaþioneazã cu toate aspectele vieþii, în
care nu vor ca iniþiatul sã le scape din gheare. plan economic, social, politic, moral etc.
Aceasta este Calea Tãiºului de Cuþit. „Aceasta este Calea Sinteza cabalisticã a Arcanului 19 este 1 + 9 = 10, 10 este
ce este plinã de pericole pe dinãuntru ºi pe dinafarã”, cum un numãr profund sexual, aici se aflã cercul ºi linia, misterele
spune Venerabilul Maestru Sivananda. lui Lingam-Yoni. Nu este posibil sã se ajungã la Auto-Reali-
În Lumile Interne Tenebroºii Arcanului 18 îl asalteazã pe zare decât prin intermediul Transmutãrii Energiei Sexuale.
student în mod violent. În Arcanul 19 se stabileºte o Mare Alianþã între douã
În teribilul Arcan 18 gãsim Vrãjitoria din Tesalia, aici se Suflete. Bãrbat ºi Femeie trebuie sã ucidã Dorinþa pentru a
aflã bucãtãria lui Canidio, ceremonii magice erotice, rituri obþine Marea Alianþã, pentru a realiza Marea Operã.
pentru a se face iubit, filtre periculoase etc. Trebuie sã-i aver- Litera Ebraicã: „COPH”
tizãm pe Studenþii Gnostici cã filtrul cel mai periculos pe Orar: a 10-a Orã a lui Apollonius: „Porþile cerului se des-
care-l folosesc Tenebroºii, pentru a-l scoate pe student de pe chid ºi omul iese din letargia sa.” (Acesta este numãrul 10
Calea Tãiºului de Cuþit, este Intelectul. al celei de a 2-a Mari Iniþieri a Misterelor Majore, care-i per-
Litera Ebraicã: „TSADE” mite iniþiatului sã cãlãtoreascã în Corp Eteric sau în Stare de
Orar: a 9-a Orã a lui Apollonius: „Aici nimic nu s-a ter- Jinas. Aceasta este Înþelepciunea lui Ioan Botezãtorul: Deca-
minat încã. Iniþiatul îºi mãreºte percepþia sa pânã când de- pitarea.)
pãºeºte limitele Sistemului Solar, dincolo de Zodiac. Ajunge Axiomã Transcendentã: „Apucã scutul Credinþei tale ºi
la Pragul Infinitului. Atinge limitele Lumii Inteligibile. Se re- înainteazã cu pas hotãrât, fie cã este în sensul vântului sau
veleazã Lumina Divinã ºi cu ea apar noi temeri ºi pericole.” împotriva tuturor vânturilor.”
(Studiu asupra Misterelor Minore, cele Nouã Arcade prin care Element de Predicþie: „Promite creºterea puterii, succese
trebuie sã urce studentul.) în eforturi. Bucurie în acþiunile care se realizeazã. Beneficii
A x i o m ã T r a n s c e n d e n t ã : „Caritatea ta sã fie un prin eforturi proprii ºi ale celorlalþi. Moºteniri. Claritate în
hambar inepuizabil iar Rãbdarea ta nu mai puþin ceea ce se doreºte, foc ce consumã ceea ce se doreºte.”
inepuizabilã decât Caritatea ta.”
Element de Predicþie: „Promite instabilitate, inconstanþã,
capcane, confuzie, schimbãri, situaþii incerte, lungi deliberãri,
406 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 407

ARCANUL Nr.20 Aceasta este Pentagrama Inversatã, simbolul Magiei Negre.


În acest Arcan pericolul îl indicã cu precizie Crocodilul.
Litera Ebraicã: „SHIN”
Arcanul Nr.20: Este cel al Învierii Morþilor. În mod real Orar: a 12-a Orã a lui Apollonius: „Turnurile Focului se
Învierea Sufletului este posibilã doar prin intermediul Iniþierii domolesc.” (Aceasta este intrarea triumfalã a Maestrului în
Cosmice. Fiinþele umane sunt moarte ºi pot învia doar prin fericirea fãrã limite a Nirvanei, sau renunþã la fericirea Nir-
intermediul Iniþierii. vanei din iubire pentru Umanitate ºi se converteºte într-un
Litera Ebraicã: „RESCH” Bodhisattva de Compasiune.)
Orar: a 11-a Orã a lui Apollonius: „Îngerii, Heruvimii ºi Axiomã Transcendentã: „În secretul sãu nu intrã sufletul
Serafimii zboarã cu foºnet de aripi; existã bucurie în Cer, se meu, nici în portul sãu nu intrã nava mea.”
trezesc Pãmântul ºi Soarele ce se iveºte din Adam.” (Acest Element de Predicþie: „Promite privarea de ceva de care
proces aparþine Marilor Iniþieri ale Misterelor Majore, unde ne bucurãm, orbire în încercarea de a obþine ceea ce se do-
domneºte doar teroarea Legii.) reºte, ruinã în ceea ce ne face mai mândri, pericol de izolare,
Axiomã Transcendentã: „Floare în mãr, fruct în vie se- daruri perfide, promisiuni înºelãtoare, deziluzii, încheierea
mãnat la maturitate.” unor lucruri ºi începerea altora.”
Element de Predicþie: „Promite alegeri armonioase, ini-
þiative fericite, munci, câºtiguri. Compensaþii pentru ceea ce
este bine ºi pentru ceea ce este rãu. Prieteni fideli care anu-
leazã acþiunea prietenilor trãdãtori. Gelozii pentru binele de ARCANUL Nr.22
care ne bucurãm. Mâhniri cauzate de pierderi.”
Arcanul Nr.22: Este Coroana Vieþii, întoarcerea la Luminã,
încarnarea Adevãrului în noi.
Sinteza cabalisticã a Arcanului Nr.22 este 2 + 2 = 4,
ARCANUL Nr.21 Bãrbat, Femeie, Foc ºi Apã; Iod-He-Vau-He; Bãrbat, Femeie,
Phallus, Uter. Iatã Sfântul ºi Misteriosul Tetragrammaton,
Arcanul Nr.21: Poate fi reprezentat prin Steaua Penta- Sfântul Patru.
gonalã inversatã, care reprezintã Magia Neagrã. Litera Ebraicã: „THAU”
Arcanul 21 este Eºecul, Nesãbuinþa, Nebunul Tarotului. Orar: „Existã o a Treisprezecea Orã, care este cea a
Cel ce lucreazã pentru Auto-Realizare este expus sã comitã Eliberãrii.”
nebunii. Trebuie sã se lucreze cu cei 3 Factori ai Revoluþiei Axiomã Transcendentã: „Soarele rãsare ºi Soarele apu-
Conºtiinþei: ne ºi încã o datã se întoarce la locul sãu, unde se întoarce ca
1. A muri 2. A se naºte 3. Sacrificiu pentru Ceilalþi. sã se nascã.”
Transmutaþie: Indicã faptul cã trebuie sã se Transmuteze. Element de Predicþie: „Promite viaþã lungã, moºteniri,
Creierul trebuie sã controleze Sexul, când creierul pierde con- distincþii, beneficiere de plãceri oneste, rivali care-ºi disputã
trolul asupra sexului, când Sexul ajunge sã domine Creierul, afecþiunile, prieteni care vegheazã pentru noi, obstacole ºi
atunci Steaua cu 5 Vârfuri, Omul merge cu capul în jos în Abis. capacitate pentru a le învinge, situaþii nesigure ºi eventualitãþi
care le clarificã.”
408 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 409

CONSULTAREA TAROTULUI Exemplul Nr.2:

10
1. Aprindeþi lumânãrile de pe altar sau utilizaþi trei lu- 30 59
mânãri. 18
2. Puneþi Pentagrama.
3. Separaþi cele 22 de Arcane Majore de cele Minore.
4. Faceþi-vã semnul crucii ºi faceþi închiderea cu Steaua
Micro-Cosmicã. Invocaþi-l pe Tatãl ºi cereþi-i iluminare Rãsplata: 10 10
Spiritului Sfânt. Interschimbul: 30 = 3 + 0 = 3 +3
5. Amestecaþi cele 22 de Arcane Majore, cu faþa lame- Revelare: 59 = 5 + 9 = 14 = 1 + 4 = 5 5
lor în jos; scoateþi un Arcan Major ºi puneþi-l deoparte 18
fãrã a-l vedea.
6. Amestecaþi cele 56 de Arcane Minore ºi scoateþi o Rezultatul: 18 Crepusculul. (Rãspuns)
carte; amestecaþi din nou ºi scoateþi alt Arcan Minor. În
total 3 cãrþi. Este necesar sã cunoaºtem cele 22 de Arcane. Dupã ce
7. Însumaþi Arcanul Major cu rezultatul sumei celor le vom cunoaºte, vom utiliza partea practicã a Predicþiei, în
douã cifre ale fiecãruia dintre cele minore. Dacã rezulta- mod inteligent, în cazuri de mare importanþã.
tul este mai mare de 22 se însumeazã din nou cifrele, Este necesar sã cunoaºtem semnificaþia Predicþiei. Se
rezultatul final este cartea Predicþiei, Rezultatul. Aceasta aºeazã cãrþile din punct de vedere Astral, Matematic; se cere
se clarificã cu predicþia celor 2 Arcane Minore. ajutorul Spiritului Sfânt, se utilizeazã Numãrul, Matematica.
Toate Legile sunt fãcute din Numere, Mãsurã ºi Greutate.
Exemplul Nr.1: Multe persoane utilizeazã Tarotul în formã empiricã, de
aceea fac rãu. Ultimul lucru care se predã în Kabalã este Pre-
11 dicþia Cabalistã; pentru a utiliza numerele în mod înþelept
26 42 trebuie sã studiem, sã înþelegem semnificaþia fiecãrei cãrþi.
7

Leul Îmblânzit: 11 11
Miracolul: 26 = 2 + 6 = 8 +8
Privilegiu: 42 = 4 + 2 = 6 6
25 = 2 + 5 = 7

Rezultatul: 7 Triumful. (Rãspuns)


CUPRINS
PROLOG ............................................................................ 7
INTRODUCERE ................................................................ 11

prima parte
DESCRIEREA ªI STUDIUL ESOTERIC AL TAROTULUI
cap. 1. Arcanul Nr.1, „MAGUL” ................................... 17
cap. 2. Arcanul Nr.2, „SACERDOTESA” ...................... 23
cap. 3. Arcanul Nr.3, „ÎMPÃRÃTEASA” ....................... 27
cap. 4. Arcanul Nr.4, „ÎMPÃRATUL” ........................... 31
cap. 5. Arcanul Nr.5, „IERARHUL” .............................. 35
cap. 6. Arcanul Nr.6, „INDECIZIA” .............................. 41
cap. 7. Arcanul Nr.7, „TRIUMFUL” .............................. 43
cap. 8. Arcanul Nr.8, „JUSTIÞIA” ................................ 47
cap. 9. Arcanul Nr.9, „ERMITUL” ................................ 53
cap. 10. Arcanul Nr.10, „RÃSPLATA” ......................... 61
cap. 11. Arcanul Nr.11, „PERSUASIUNEA” ................. 67
cap. 12. Arcanul Nr.12, „APOSTOLATUL” ................... 69
cap. 13. Arcanul Nr.13, „NEMURIREA” ....................... 77
cap. 14. Arcanul Nr.14, „CUMPÃTAREA” .................... 81
cap. 15. Arcanul Nr.15, „PASIUNEA” .......................... 85
cap. 16. Arcanul Nr.16, „FRAGILITATEA” .................. 89
cap. 17. Arcanul Nr.17, „SPERANÞA” ......................... 91
cap. 18. Arcanul Nr.18, „CREPUSCULUL” ................... 95
cap. 19. Arcanul Nr.19, „INSPIRAÞIA” ...................... 101
cap. 20. Arcanul Nr.20, „ÎNVIEREA” ......................... 105
cap. 21. Arcanul Nr.21, „TRANSMUTAÞIA” .............. 109
cap. 22. Arcanul Nr.22, „REÎNTOARCEREA” ............. 113
412 SAMAEL AUN WEOR TAROT ºI KABALÃ 413

partea a doua cap. 50. HOKMAH ..................................................... 287


INIÞIEREA PRIN INTERMEDIUL ARCANELOR TAROTULUI cap. 51. BINAH ......................................................... 291
cap. 23. Arcanul Nr.1 ................................................ 119 cap. 52. HESED ......................................................... 295
cap. 24. Arcanul Nr.2 ................................................ 125 cap. 53. GEBURAH .................................................... 299
cap. 25. Arcanul Nr.3 ................................................ 129 cap. 54. TIPHERETH ................................................. 301
cap. 26. Arcanul Nr.4 ................................................ 133 cap. 55. NETZAH ...................................................... 305
cap. 27. Arcanul Nr.5 ................................................ 137 cap. 56. HOD ............................................................ 311
cap. 28. Arcanul Nr.6 ................................................ 149 cap. 57. YESOD ......................................................... 315
cap. 29. Arcanul Nr.7 ................................................ 155 cap. 58. MALCHUTH ................................................. 321
cap. 30. Arcanul Nr.8 ................................................ 163 cap. 59. KLIPHOS-URILE .......................................... 325
cap. 31. Arcanul Nr.9 ................................................ 167 cap. 60. DAATH, CUNOAªTEREA TANTRICÃ ........... 329
cap. 32. Arcanul Nr.10 .............................................. 173 cap. 61. INIÞIEREA DIN TIPHERETH ........................ 335
cap. 33. Arcanul Nr.11 .............................................. 177
cap. 34. Arcanul Nr.12 .............................................. 181 partea a patra
cap. 35. Arcanul Nr.13 .............................................. 187 NUMEROLOGIE ªI MATEMATICI ESOTERICE
cap. 36. Arcanul Nr.14 .............................................. 193 cap. 62. TABEL NUMEROLOGIC ................................ 347
cap. 37. Arcanul Nr.15 .............................................. 199 cap. 63. CELE ªAPTE BISERICI ALE APOCALIPSEI
cap. 38. Arcanul Nr.16 .............................................. 203 ªI LEGÃTURA LOR CU ARBORELE VIEÞII .... 365
cap. 39. Arcanul Nr.17 .............................................. 207 cap. 64. KABALA ANULUI NAªTERII ........................ 369
cap. 40. Arcanul Nr.18 .............................................. 211
cap. 41. Arcanul Nr.19 .............................................. 217 partea a cincea
cap. 42. Arcanul Nr.20 .............................................. 221 KABALA DE PREDICÞIE
cap. 43. Arcanul Nr.21 .............................................. 227 Cap. 65. PREGÃTIRE ................................................ 381
cap. 44. Arcanul Nr.22 .............................................. 231 Cap. 66. PREDICÞIE ªI SINTEZÃ ............................... 391
cap. 45. Combinaþii ale Arcanelor: 13, 2, 3 ºi 14 ........ 235

partea a treia
KABALA EBRAICÃ
cap. 46. ABSOLUTUL ................................................ 251
cap. 47. ARBORELE VIEÞII ........................................ 271
cap. 48. SEPHIROÞII ................................................. 277
cap. 49. KETHER ....................................................... 283
CÂTEVA OPERE SCRISE DE
V.M. SAMAEL AUN WEOR

CÃSÃTORIA PERFECTÃ
CURS ZODIACAL
TRANDAFIRUL IGNIC
CEI TREI MUNÞI
PISTIS SOPHIA DEZVÃLUITÃ
PSIHOLOGIE REVOLUÞIONARÃ
MAREA REBELIUNE
MISTERELE FOCULUI
MANUAL DE MAGIE PRACTICÃ
NOÞIUNI FUNDAMENTALE DE ENDOCRINOLOGIE ºI CRIMINOLOGIE
MAGIE CRISTICÃ AZTECÃ
MAGNUS OPUS
CURS ESOTERIC DE KABALÃ
FARFURII ZBURÃTOARE
EDUCAÞIE FUNDAMENTALÃ
MANIFESTE GNOSTICE
DA, EXISTÃ INFERN, DA, EXISTÃ DIAVOL, DA, EXISTÃ KARMÃ
REVOLUÞIA LUI BEL
MEDICINÃ OCULTÃ ºI MAGIE PRACTICÃ
TRATAT DE ALCHIMIE SEXUALÃ e-mail: romania@ageac.org
TRATAT ESOTERIC DE TEURGIE www.ageac.org/romania
TRATAT ESOTERIC DE ASTROLOGIE ERMETICÃ www.samael.org
CARTEA GALBENÃ
CARTEA MORÞILOR
MISTERE MAJORE
DINCOLO DE MOARTE
PRIVIND MISTERUL
PARSIFAL DEZVÃLUIT
MISTERUL ÎNFLORIRII DE AUR
MESAJUL VÃRSÃTORULUI
LOGOS MANTRÃ TEURGIE
DOCTRINA SECRETÃ DIN ANAHUAC
ANTROPOLOGIE GNOSTICÃ
MESAJE DE CRÃCIUN (DIN 1950 PÂNÃ ÎN 1970)