Sunteți pe pagina 1din 134

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

_____________________________________________
INSTITUȚIA

APROB COORDONAT
Directorul Instituției
Directorul adjunct al Instituției
______________________________ ______________________________

„____” _______________________ 2019 „____” _______________________ 2019

PROIECTARE DIDACTICĂ
DE LUNGĂ DURATĂ
la disciplinele de studiu pentru anul de învăţământ
2019-2020, în clasa a II-a
ÎNVĂȚĂTOARE:________________________________
Corespunde Curriculumului național: învăţământ primar, 2018
Discutat la şedinţa Comisiei Metodice, proces verbal nr.____ din_____________

Şef al Comisiei Metodice: ________________________________

Anul de studii 2019-2020


COORDONATORI:
1. Mariana MARIN, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, coordonator

Autori:
 Lucia PÎRĂU, învățătoare, grad didactic superior, I.P.L.T. „M. Eminescu”, mun. Bălți
 Mariana MARIN, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, coordonator
 Viorica MĂŢILĂ-PARFENI, învăţătoare, grad didactic superior, Master în Științe ale Educației, I P Liceul Teoretic „M. Eminescu”,
municipiul Bălţi

©Acest produs nu poate fi reprodus, copiat distribuit, vândut, transmis sau publicat fără acordul scris al autorilor. Toate drepturile aparțin
autorilor.
Limba și literatura română

Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an


7 231
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Receptarea mesajului oral în situaţii de comunicare, manifestând atitudine pozitivă, atenţie și concentrare.
2. Producerea mesajului oral, demonstrând abordare eficientă în diferite contexte de comunicare.
3. Receptarea textelor literare și nonliterare prin tehnici de lectură adecvate, dând dovadă de citire corectă, conștientă, cursivă și
expresivă.
4. Producerea de mesaje scrise în situaţii de comunicare, demonstrând tendinţe de autocontrol și atitudine creativă.
5. Aplicarea elementelor de construcţie a comunicării în mesajele emise, manifes- tând tendinţe de conduită autonomă.
6. Gestionarea experienţelor lectorale în contexte educaţionale, sociale, culturale, dând dovadă de interes și preferinţe pentru
lectură.
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
Curriculum național: învăţământ primar, Chişinău: Lyceum, 2018.
Limba și literatura română. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC, 2018.
Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a 2-a. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 2. Ghid metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2018.
Marin M., State D. Limba română. Manual pentru clasa a II-a, Cartier, 2019.
Marin M. Tainele cărții. Agenda de lectură. Cartier, 2010.
Administrarea disciplinei
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
7 231

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unităţi de conţinut Nr. de ore
Comunicare orală 30
Comunicarea scrisă:
Lectura 85
Scrisul 86
Tainele cărţii 30

Elemente de construcţie a comunicării Se vor repartiza în cadrul celor 4 unități de conţinut


Unități de competențe clasa 2
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral într-o situație de comunicare cunoscută.
1.2. Explicarea sensului cuvintelor dintr-un enunț audiat.
1.3. Determinarea informaţiilor esențiale dintr-un mesaj audiat.
1.4. Distingerea după auz a corectitudinii logice a propoziţiilor.
1.5. Receptarea de mesaje orale, în contexte cunoscute de comunicare.

2.1. Articularea clară și corectă a enunţurilor, cu intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare.


2.2. Descrierea ghidată a obiectelor, a personajelor pe baza faptelor sesizate în context sau a reperelor propuse.
2.3. Utilizarea dialogului în situații cunoscute de comunicare.
2.4. Aplicarea normelor elementare de etichetă verbală și de comportament nonverbal asociat.
2.5. Redarea prin cuvinte proprii a conţinutului unui fragment dintr-un text citit sau audiat.
2.6. Construirea textelor orale scurte pe baza unor imagini.
2.7. Exprimarea propriei opinii în anumite situații de comunicare, cu ajutorul informațiilor cumulate.

3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură corectă, conştientă şi fluidă.


3.2. Distingerea informaţiilor esenţiale dintr-un text citit.
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a celor selectate în mod independent.
3.4. Identificarea trăsăturilor fizice şi morale ale personajelor principale dintr-un text literar citit.
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a ideilor și a atitudinilor față de textul citit și față de personajele textului.
3.6. Relatarea selectivă a textelor citite, conform fragmentelor indicate sau ilustrate.

4.1. Scrierea corectă, lizibilă a propozițiilor și textelor mici, cu litere de mână și de tipar, respectând spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie şi de punctuaţie învățate.
4.3. Compunerea textelor literare/ funcționale scurte, după repere.
4.4. Transmiterea în scris a unor idei.

5.1. Distingerea cuvintelor noi și a sensului lor în diverse texte și enunțuri.


5.2. Aplicarea regulilor învățate de despărțire a cuvintelor în silabe și la capăt de rând.
5.3. Respectarea normelor fonetice şi gramaticale elementare.
5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor limbii române.

6.1. Identificarea elementelor principale ale cărţilor citite şi discutate în grupuri sau în colectivul clasei.
6.2. Determinarea conţinutului unei cărţi după titlu, autor şi ilustraţii.
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere, a unor cărți citite independent.
6.4. Alegerea motivată a diferitor tipuri de cărți pentru lectura suplimentară.
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări
Nr. ore/
Unitățile de învățare (modulele)
modul EI EFP EFE ES Observații
Semestrul 1
1. Învață să înveți 27 1 la discreția CD 2 1 (test)
2. O altă toamnă ca-n Moldova nu-i 25 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)
3. Învăț să fiu 26 1 la discreția CD 2 1 (test)
4. Drag mi-e neamul, graiul, plaiul 24 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)
5. Misterele anotimpurilor 7 1 la discreția CD 1-2
Total semestrul 1
4,5 module 108 ore 5 la discreția CD 9-10 7 (5 scrise, 2 orale)
Semestrul 2
5. Misterele anotimpurilor 19 1 la discreția CD 1-2 1 (test)

6. Am dreptul la o poveste 26 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)

7. Ce e mai scump pe lume 24 1 la discreția CD 2 1 (test)


8. După asemănarea lor 26 1 la discreția CD 2 2 (probă orală și test)

9. Sfântă e copilăria 25 1 la discreția CD 2 1 (test)


Total semestrul 2
5,5 module 119 ore 5 la discreția CD 10-11 9 (6 scrise, 3 orale)
Total an:
10 module 231 ore 10 la discreția CD 19-21 16
(11 scrise, 5 orale)
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
MODULUL 1. ÎNVAŢĂ SĂ ÎNVEŢI
1.1. Identificarea semnificaţiei unui 1. Modul în care comunicăm. 1 .09 Manual P4. Lectura
mesaj oral într-o situație de  Prezentarea manualului. Lectura pag.4 imaginii
comunicare cunoscută. imaginii de pe coperta manualului.

3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 2. Citirea corectă, conştientă şi fluidă. 1 .09 Manual
corectă, conştientă şi fluidă.  Text-suport: Limba noastră de pag.4
Alexei Mateevici.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 3.Valori în textele literare. 1 .09 Manual P19. Harta
corectă, conştientă şi fluidă.  Atelier de lectură și discuție pag.4 textului
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a Poemul-imn Limba noastră de (textul
celor selectate în mod independent. Alexei Mateevici. analizat)

2.6. Construirea textelor orale scurte 4.Relatarea unor conţinuturi1 după 1 .09 Manual P2.
pe baza unor imagini. un șir de ilustrații. pag.5 Prezentarea
 Situaţie de comunicare Impresii din orală
vacanţă.
2.4.Aplicarea normelor elementare 5. Eticheta comunicării 1 .09 Manual P5.
de etichetă verbală și de  Lectura imaginii Învață să înveți pag. 9 Răspunsul
comportament nonverbal asociat. la întrebări
P6.
Dialogul
oral

3.2. Distingerea informaţiilor 6.Citirea corectă, conştientă şi fluidă. 1 .09 Manual P19. Harta
esenţiale dintr-un text citit.  Text-suport: Școala lui Guguță pag.10 textului

1 evenimente, întâmplări, povestioare


după Spiridon Vangheli (textul
analizat)

3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 7. Viteza și ritmul citirii. 1 .09 Manual P18. Textul
corectă, conştientă şi fluidă.  Text-suport: Școala lui Guguță pag. 10 literar
după Spiridon Vangheli povestit

5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor 8. Cuvântul - grup de sunete cu un 1 .09 Manual EI


limbii române. înţeles. Sunetele vocale și consoane. pag.11 P30.
Evaluare inițială Dictarea
 Text-suport: Școala lui Guguță
după Spiridon Vangheli
2.4. Aplicarea normelor elementare 9. Eticheta comunicării 1 .09 P10.
de etichetă verbală și de  Atelier de vorbire Dialog cu Conversația
comportament nonverbal asociat. directorul, părintele, prietenul, cu
un adult
6.4. Alegerea motivată a diferitor 10.Tainele cărții (1). Biblioteca 1 .09 Manual P38.Agenda
tipuri de cărți pentru lectura şcolară/ comunitară. Agenda de pag.12 de lectură
suplimentară. lectură a cărţilor citite.
 Text-suport: Prima zi de școală de
Vali Slavu.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 11. Citirea corectă, conștientă și 1 .09 Manual P16. Poezia
corectă, conștientă și fluidă. fluidă. pag. 13 recitată
 Atelier de citire expresivă Text-
suport: Frumoasă-i limba noastră
de Grigore Vieru.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 12. Alfabetul. 1 .09 EFE
propozițiilor și textelor mici, cu Evaluare formativă. P30.
litere de mână și de tipar, respectând  Atelier de scriere Scriem creativ Dictarea
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. alfabetul
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 13.Atitudinea cititorului față de cele 1 .09 Manual P9. Opinia
corectă, conştientă şi fluidă. citite. pag. 14 mea
 Text- suport: Cuvintele dragi
3.2. Distingerea informațiilor 14.Textul literar: alineatul şi 1 .09 Manual P16. Poezia
esențiale dintr-un text citit. semnificaţia lui. pag. 14 recitată
 Text- suport: Cuvintele dragi
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 15. Viteza și ritmul citirii 1 .09 Manual P19. Harta
corectă, conştientă şi fluidă.  Text – suport: Și de la pom de A. pag. 15 textului
Scobioală (textul
analizat)

3.2. Distingerea informaţiilor 16. Învăţătura textului. 1 .09 Manual P23. Ideile
esenţiale dintr-un text citit.  Text – suport: Și de la pom de pag. 15 textului
Aurel Scobioală
17.Ortografia și punctuația. Cuvinte 1 .09 P35.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie
ce conțin litera â. Cuvinte cu
și de punctuație învățate.  Atelier de scriere Vorbim și scriem ortograme
cult - scrierea cu â.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 18.Majuscula în scrierea numelor 1 .09 Manual P31.
propozițiilor și textelor mici, cu proprii 2
pag. 16 Transcriere
litere de mână și de tipar, respectând  Atelier de scriere Vorbim și scriem de text
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. cult, cuvinte cu majuscule; scrierea
lui sunt, suntem, sunteți
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a 19. Emoţiile trăite3. Cuvinte care 1 .09 Manual P5.
ideilor și a atitudinilor față de textul exprimă emoţia postlectorală. pag. 17 Răspunsul
citit și față de personajele textului.  Text-suport: Prima dictare de Titus la întrebări
Știrbu.

2
nume, prenume; denumirea satului/oraşului în care locuim; denumirea ţării şi a capitalei
3
ghidat
6.1.Identificarea elementelor 20.Tainele cărții (2). Cartea. 1 .09 Manual P36.
principale ale cărţilor citite şi Componentele cărţii: coperta (titlul pag. 18 Prezentarea
discutate în grupuri sau în colectivul şi autorul cărţii), filele cu text, unui text
clasei. imaginile.4 literar
cunoscut
 Atelier de discuție Prezentarea
unei cărți
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 21.Versificația: poezia, strofa. 1 .09 Manual P16. Poezia
corectă, conştientă şi fluidă.  Text-suport: Cartea de Vasile pag. 18 recitată
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a Romanciuc.
celor selectate în mod independent.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 22.Aranjarea textului în pagina 1 .09 Manual EFE
propozițiilor și textelor mici, cu caietului: plasarea titlului, a pag. 19
litere de mână și de tipar, respectând autorului, folosirea alineatelor,
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. respectarea spațiului dintre cuvinte.
 Evaluare formativă
2.1. Articularea clară și corectă a 23. Formule de prezentare. 1 .09 Manual P9. Opinia
enunțurilor, cu intonația (Prezentarea personală, prezentarea pag. 20 mea
corespunzătoare intenției de unui prieten).
comunicare.  Atelier de discuție Mă prezint și
prezint pe cineva
1.4. Distingerea după auz a 24.Comunicarea nonverbală. Gestul, 1 .09 Manual P8.
corectitudinii logice a propoziţiilor. mimica, semne și semnale pag. 21 Ascultare
2.4. Aplicarea normelor elementare  Atelier de vorbire prin gest și activă
de etichetă verbală și de mimică, semne și semnale
comportament nonverbal asociat.
5.3. Respectarea normelor fonetice 25. Lecție-sinteză. Alfabetul. 1 .09 Manual P31.
şi gramaticale elementare. Sunetele consoane (citirea – corectă pag. 22 Transcriere
5.4. Pronunțarea corectă a cuvintelor a consoanelor sprijinite de o vocală).
4
Actualizare
limbii române.  Repetăm! Să nu uităm! Jocuri cu de text
literele alfabetului.

2.3. Utilizarea dialogului în situații 26. Evaluare sumativă nr.1. 1 .09 Manual ES
cunoscute de comunicare. Modulul Învăț să învăț pag. 23
4.2. Folosirea regulilor de ortografie
și de punctuație învățate.
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.
1.5. Receptarea de mesaje orale, în 27.Exerciții de recuperare, 1 .09 P.34.Autodi
contexte cunoscute de comunicare. ameliorare, dezvoltare. ctarea
2.7.Exprimarea propriei opinii în  Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!.
anumite situații de comunicare, cu Creăm jocuri pentru cei mici.
ajutorul informațiilor cumulate.
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de ore
Data Resurse Evaluare Observații
MODULUL 2. O ALTĂ TOAMNĂ CA-N MOLDOVA NU-I
1.5. Receptarea de mesaje orale, în 1. Omul şi comunicarea. 1 Manual EI
contexte cunoscute de comunicare.  Situaţia de comunicare O altă toamnă pag. 25 P4. Lectura
ca-n Moldova nu-i. Lectura imaginii. imaginii
3.2. Distingerea informaţiilor 2. Textul. Componentele textului: 1 Manual P19. Harta
esenţiale dintr-un text citit. titlul, autorul, conţinutul pag. 26 textului
(textul
propriu-zis.
analizat)
 Text-suport: Puișorii de soare de
Spiridon Vangheli
2.3. Utilizarea dialogului în situații 3. Organizarea dialogului simplu: 1 Manual P5.
cunoscute de comunicare. întrebare – răspuns pag.27 Răspunsul
 Text-suport: Puișorii de soare de la întrebări
Spiridon Vangheli
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 4. Versificaţia: poezia, strofa, 1 Manual P15. Textul
corectă, conştientă şi fluidă. versul, rima. pag. 28 * citit la
 Texte-resursă: A venit toamna de Arcadie prima
3.2. Distingerea informaţiilor
Suceveanu, Brumă de brumar de Ion vedere
esenţiale dintr-un text citit.
Anton
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a 5. Versificaţia: poezia, strofa, P16. Poezia
celor selectate în mod independent. versul, rima. recitată
 Texte-resursă: A venit toamna de Arcadie
Suceveanu, Brumă de brumar de Ion
Anton
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 6. Sensurile cuvântului: cuvinte cu 1 Manual P30.
sensului lor în diverse texte și sens asemănător; cuvinte cu sens pag. 29 Dictarea
enunțuri. opus.5
 Text-suport: Puișorii de soare de
Spiridon Vangheli

5
identificare
5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor 7. Sensurile cuvântului: cuvinte cu 1 Manual P33. Scrisul
limbii române. sens asemănător; cuvinte cu sens pag. 30
5.3. Respectarea normelor fonetice opus6
şi gramaticale elementare.  Atelier de scriere și vorbire
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 8. Tainele cărții (3). Agenda de 1 Manual P38.Agenda
repere, a unor cărți citite lectură a cărţilor citite. pag. 31 de lectură
independent.  Text – resursă: Frunza de gutui de
Dumitru Matcovschi
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 9. Sensurile cuvântului: cuvinte cu 1 Manual P.34.Autodi
sensului lor în diverse texte și sens asemănător, cuvinte cu sens pag. 32 ctarea
enunțuri. opus.
 Exerciții aplicative
10.Familii de cuvinte 1 EFE
Evaluare formativă.
5.2. Aplicarea regulilor învățate de 11.Silaba. Despărţirea cuvintelor în 1 Manual P33. Scrisul
despărțire a cuvintelor în silabe și la silabe. pag. 33 P30.
Atelier de scriere Dictarea
capăt de rând.
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a 12.Emoţiile trăite. 7 1 Manual P15. Textul
celor selectate în mod independent. Versificaţia: poezia, strofa, pag. 34 * citit la
prima
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a versul, rima.
vedere
ideilor și a atitudinilor față de textul  Text-suport: Moldova de Nicolae Dabija
citit și față de personajele textului
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 13.Evaluare sumativă orală nr. 1 1 Manual ESO După caz, 2
corectă, conştientă şi fluidă. 14.Evaluare sumativă orală nr. 1 1
pag. 35 ore de ESO
în loc de UC
3.2. Distingerea informaţiilor
13
esenţiale dintr-un text citit.
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a

6
identificare
7
ghidat
sensului lor în diverse texte și
enunțuri.
1.5. Receptarea de mesaje orale, în 15. Ascultăm și înțelegem mesajul. 1 P8.
contexte cunoscute de comunicare.  Comunicăm altfel Ascultar
e activă
5.2. Aplicarea regulilor învățate de 16.Despărţirea în silabe la capăt de 1 Manual EFE
despărțire a cuvintelor în silabe și la rând. pag. 36 P30.
Dictarea
capăt de rând. Evaluare formativă
 Atelier de scriere. Text-suport: Toamna P33. Scrisul
de N. Bârlad
6.4. Alegerea motivată a diferitor 17.Tainele cărții (4). Presa periodică 1 Manual P37.
tipuri de cărți pentru lectura pentru copii pag. 37 Prezentarea
suplimentară.  Atelier de lectură în biblioteca școlii unei cărți
citite

6.1. Identificarea elementelor 18.Tainele cărții (5). Presa periodică 1 P37.


principale ale cărţilor citite şi pentru copii Prezentarea
Atelier de creație Ziarul/Revista noastră unei cărți
discutate în grupuri sau în colectivul
citite
clasei.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 19.Scrisul – necesitate în viaţa 1 Manual P33. Scrisul
propozițiilor și textelor mici, cu omului. pag. 38
litere de mână și de tipar, respectând  Atelier de scriere De ce scriu oamenii?
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. Unde scriu oamenii? Când și ce scriu
oamenii?
4.3. Compunerea textelor literare/ 20.Compunere după o ilustraţie. 1 Manual
funcționale scurte, după repere. Atelier de creație Frumoasă-i toamna în pag. 38-39
Moldova
4.4. Transmiterea în scris a unor 21.Compunere după o ilustraţie. 1 Manual P33. Scrisul
Atelier de scriere Frumoasă-i toamna în pag. 39 P 25.
idei. Compunerea
4.2. Folosirea regulilor de ortografie Moldova
după
ilustrație
și de punctuație învățate. (scris)

6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 22.Lecție-sinteză. 1 M.pag.71


repere, a unor cărți citite Gestionarea experiențelor lectorale în
independent. contexte educaționale, sociale,
culturale.
5.3. Respectarea normelor fonetice
Repetăm! Să nu uităm! Joc de masă:
şi gramaticale elementare. Aventuri cu lecturi.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură
corectă, conştientă şi fluidă.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 23.Compunere după o ilustrație. 1
şi de punctuaţie învățate.  Atelier de discuție Frumoasă-i toamna
în Moldova Exerciţii de post-scriere.
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 24.Evaluare sumativă nr.2. 1 Manual ES
sensului lor în diverse texte și Modulul O altă toamnă ca-n pag. 40
enunțuri. Moldova nu-i.
5.2. Aplicarea regulilor învățate de
despărțire a cuvintelor în silabe și la
capăt de rând.
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.
5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor 25.Exerciții de recuperare, 1
limbii române. ameliorare, dezvoltare.
 Gestionarea experiențelor lectorale în
contexte educaționale, sociale,
culturale.
Nr. de
Unități de competențe Detalieri de conținut ore Data Resurse Evaluare Observații
MODULUL 3. ÎNVĂŢ SĂ FIU
1.1. Identificarea semnificaţiei unui 1. Omul şi comunicarea. 1 Manual EI
mesaj oral într-o situație de  Ascultăm și înțelegem mesajul. Situația de pag. 41
comunicare cunoscută. comunicare Învăţ să fiu
3.2. Distingerea informaţiilor 2. Viteza și ritmul citirii8. 1 Manual P19. Harta
esenţiale dintr-un text citit.  Text-suport: Spicul și prietenii lui de pag. 42 textului
Iulian Filip (textul
analizat)
3.6. Relatarea selectivă a textelor 3. Textul literar (fragmentul de text) 1
citite, conform fragmentelor indicate şi imaginea asociată.
sau ilustrate.  Text-suport: Spicul și prietenii lui de
Iulian Filip
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a 4. Învăţătura textului9. Atitudinea 1 Manual P23. Ideile
ideilor și a atitudinilor față de textul cititorului faţă de cele citite. pag.43 textului
citit și față de personajele textului.  Textul-suport Spicul și prietenii lui de
Iulian Filip
3.4. Identificarea trăsăturilor fizice şi 5. Specii literare: fabula. 1 Manual P19. Harta
morale ale personajelor principale Învăţătura textului. pag. 44 textului
(textul
dintr-un text literar citit.  Textul - suport Doi raci de Alecu Donici
analizat)

5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 6. Cuvinte ce exprimă acţiuni. 1 Manual


sensului lor în diverse texte și Semnificaţia lor în vorbire pag. 45
enunțuri.  Atelier de vorbire
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 7. Cuvinte ce exprimă acţiuni. 1 Manual P.34.Autodi
sensului lor în diverse texte și Identificarea lor în textele citite. pag. 45 ctarea
 Atelier de vorbire. P11. Partea
enunțuri.
de

8
Intensificare și automatizare
9
ghidat
vorbire
3.6. Relatarea selectivă a textelor 8. Textul literar (fragmentul de text) 1 Manual P4. Lectura
citite, conform fragmentelor indicate şi imaginea asociată. pag. 46 imaginii
sau ilustrate.  Text-suport: Gospodina Dina de Iulian
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură Filip
corectă, conştientă şi fluidă.
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 9. Cuvinte ce denumesc obiecte. 1 Manual P17. Сitirea
sensului lor în diverse texte și Semnificaţia lor în vorbire. pag. 47 subtitrărilor
 Atelier de vorbire. din filme/
enunțuri.
emisiuni
5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor
limbii române.
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 10.Cuvinte ce denumesc obiecte. 1 Manual EFE
sensului lor în diverse texte și Identificarea lor în textele citite. pag. 47 P30.
Dictarea
enunțuri. Evaluare formativă
P11. Partea
 Atelier de scriere: dictare reciprocă, de
autodictare. vorbire
2.5. Redarea prin cuvinte proprii a 11.Relatarea unor întâmplări, 1 Manual P10.
conţinutului unui fragment dintr-un povestioare alcătuite după un șir pag. 48 Conversația
P9. Opinia
text citit sau audiat. de ilustrații, benzi desenate.
mea
2.7. Exprimarea propriei opinii în  Atelier de vorbire Aventura lui Ufi,
anumite situații de comunicare, cu iepurașul cel neascultător.
ajutorul informațiilor cumulate.
4.4. Transmiterea în scris a unor idei. 12.Compunere după banda desenată. 1
 Atelier de scriere Aventura lui Ufi,
iepurașul cel neascultător.
3.6. Relatarea selectivă a textelor 13.Evaluare sumativă orală 1 Manual ESO După caz, 2
citite, conform fragmentelor indicate 14.Evaluare sumativă orală pag. 49 ore de ESO
1
sau ilustrate.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură
corectă, conştientă şi fluentă.
1.5. Receptarea de mesaje orale, în 15.Compunere după banda desenată. 1 P33. Scrisul
contexte cunoscute de comunicare.  Atelier de discuție Aventura lui Ufi, P 25.
iepurașul cel neascultător. Compunere
 Exerciţii de post-scriere. a după
ilustrație
(scris)
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 16.Tainele cărții (6). Cărţi din 1 Manual P37.
repere, a unor cărți citite literatura artistică universală pag. 50 Prezentarea
unei cărți
independent. pentru copii. Prezentare de carte. citite
 Texte-resursă: cărți despre bunele maniere,
poezia Obiceiuri bune de Czeslaw
Janczarski, traducere de E.Dragoș
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 17.Cuvinte care arată însușiri. 1 Manual P11. Partea
sensului lor în diverse texte și Semnificaţia lor în vorbire. pag. 51 de
 Exerciții aplicative. vorbire
enunțuri.
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 18.Cuvinte ce arată însuşiri. 1 Manual EFE
sensului lor în diverse texte și Identificarea lor în textele citite. pag. 51
enunțuri.  Evaluare formativă.
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 19.Cuvintele noi din text. Sensurile 1 Manual
sensului lor în diverse texte și cuvântului: cuvinte cu sens pag. 52
enunțuri. asemănător, cuvinte cu sens opus10
5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor  Text - resursă: Vulpea și strugurii de
limbii române. Bucur Milescu
2.3. Utilizarea dialogului în situații 20.Componentele dialogului: 1 Manual P6.
cunoscute de comunicare. ascultător, vorbitor. Linia de pag.53 Dialogul
oral
2.4. Aplicarea normelor elementare dialog.
de etichetă verbală și de  Atelier de scriere: transcriere, dictare
comportament nonverbal asociat. reciprocă

10 identificare
6.2. Determinarea conţinutului unei 21.Tainele cărții (7). Prezentare de 1 Manual P37.
Prezentarea
cărţi după titlu, autor şi ilustraţii. carte. Agenda de lectură a cărţilor pag. 53
unei cărți
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor citite citite
repere, a unor cărți citite  Proiect de grup: Poster Citește și tu
independent.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 22.Citirea textului nonliterar/ 1 Manual P15. Textul
corectă, conştientă şi fluidă. informativ: articole informative, pag. 54 * citit la
prima
3.2. Distingerea informaţiilor texte informative
vedere
esenţiale dintr-un text citit.  Atelier de lectură: text literar, text
informativ, informație rapidă (articol
informativ)
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 23. Scrierea corectă a grupurilor 1 Manual P35.
propozițiilor și textelor mici, cu de litere oa, ie. pag. 55 Cuvinte cu
ortograme
litere de mână și de tipar, respectând  Atelier de scriere: transcriere, dictare
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. reciprocă
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 24. Lecție-sinteză. 1
corectă, conştientă şi fluidă.  Repetăm! Să nu uităm!
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a  Gestionarea experiențelor lectorale în
contexte educaționale, sociale, culturale
ideilor și a atitudinilor față de textul
citit și față de personajele textului.
5.3. Respectarea normelor fonetice şi
gramaticale elementare.
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 25. Evaluare sumativă nr.3. 1 Manual ES
sensului lor în diverse texte și Modulul Învăţ să fiu. pag. 56 P6.
enunțuri. Dialogul
oral
5.3. Respectarea normelor fonetice şi
gramaticale elementare.
2.3. Utilizarea dialogului în situații
cunoscute de comunicare.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 26. Exerciții de recuperare, 1 Manual
propozițiilor și textelor mici, cu ameliorare, dezvoltare. pag. 56
litere de mână și de tipar, respectând  Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!.
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.  Gestionarea experiențelor lectorale în
4.3. Compunerea textelor literare/ contexte educaționale, sociale, culturale
funcționale scurte, după repere.

Unități de competențe Detalieri de conținut


Nr. de
Data Resurse Evaluare Observații
ore
MODULUL 4. DRAG MI-E NEAMUL, GRAIUL, PLAIUL
1.5. Receptarea de mesaje orale, în 1. Omul şi comunicarea. Ascultăm 1 Manual EI
contexte cunoscute de comunicare. și înțelegem mesajul. pag. 57 P7.
2.6. Construirea textelor orale scurte  Situația de comunicare Drag ne este Expunerea
neamul, graiul, plaiul orală a
pe baza unor imagini.
textului
audiat
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 2. Tematica11 și valorile textului. 1 Manual P5.
corectă, conştientă şi fluidă.  Texte - resursă: Amiroase a busuioc de pag. 58 Răspunsul
Dumitru Matcovschi, Busuioc la naștere la întrebări
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a
de Vasile Romanciuc P15. Textul
ideilor și a atitudinilor față de textul * citit la
citit și față de personajele textului. prima
vedere
2.4. Aplicarea normelor elementare 3. Formule de inițiere, menținere și 1 Manual P8.
de etichetă verbală și de încheiere a unui dialog pag. 59 Ascultare
 Atelier de vorbire. Joc de rol Ascult și activă
comportament nonverbal asociat.
particip la un dialog. P6.
Dialogul
oral
2.3. Utilizarea dialogului în situații 4. Eticheta comunicării. Formule 1 Manual P8.

11
ghidat
cunoscute de comunicare. de salut, de adresare, de pag. 60 Ascultare
2.4. Aplicarea normelor elementare mulţumire activă
 Atelier de creație Galeria cu desene a P6.
de etichetă verbală și de
clasei Fii politicos Dialogul
comportament nonverbal asociat. oral
3.2. Distingerea informaţiilor 5. Componentele textului: titlul, 1 Manual
esenţiale dintr-un text citit. autorul, conţinutul propriu-zis. pag. 61
 Text - resursă: Copacul se ține cu
rădăcinile de Aurel Scobioală.
2.3. Utilizarea dialogului în situații 6. Dialogul. Linia de dialog. 1 Manual EFE
cunoscute de comunicare. Aranjarea textului în pagina caietului: pag. 62
plasarea titlului, a autorului, folosirea
alineatelor, respectarea spațiului dintre
cuvinte.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a  Evaluare formativă.
P31.
7. Transcrieri/copieri de texte 1
propozițiilor și textelor mici, cu Transcrie
litere de mână și de tipar, respectând nonliterare scurte. re de text
 Atelier de scriere
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit
4.3. Compunerea textelor literare/ 8. Compuneri pe baza unor benzi 1 Manual
funcționale scurte, după repere. de desene. pag. 63
 Atelier de lectură a imaginilor Vin
colindătorii.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 9. Compuneri pe baza unor benzi 1 EFE
P 25.
propozițiilor și textelor mici, cu de desene. Evaluare formativă. Compunerea
litere de mână și de tipar, respectând  Atelier de scriere Vin colindătorii. după
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. ilustrație
(scris)
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 10.Compuneri pe baza unor benzi 1
şi de punctuaţie învățate. de desene
 Atelier de discuție Vin colindătorii.
Exerciţii de post-scriere.
6.4. Alegerea motivată a diferitor 11.Tainele cărții (8). Cărţi din 1 Manual P37.
Prezentarea
tipuri de cărți pentru lectura literatura artistică naţională. pag. 64
unei cărți
suplimentară. Agenda de lectură a cărţilor citite
citite.
 Texte - resursă: legende despre
localitatea natală, textul Cetatea Soroca,
legendă
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 12.Virgula la enumerare, virgula în 1 Manual P30.
şi de punctuaţie învățate. adresare pag. 65 Dictarea
5.3. Respectarea normelor fonetice  Atelier de scriere
şi gramaticale elementare.
6.1. Identificarea elementelor 13.Tainele cărții (9). Cărţi din 1 Manual P38. Agenda
principale ale cărţilor citite şi pag. 66 de lectură
literatura artistică naţională.
discutate în grupuri sau în colectivul Agenda de lectură a cărţilor
clasei. citite.
 Text-suport: Amintiri din copilărie,
fragment Cu uratul de Ion Creangă.
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 14.Tainele cărții (10). Impresii 1 Manual P37.
Prezentarea
repere, a unor cărți citite despre carte și despre personajul pag. 67
unei cărți
independent. preferat. citite
 Text - resursă: Miorița, folclor.
 Atelier de dezbatere. Joc de rol: Pălăriile
gânditoare. Manual P37.
1
6.4. Alegerea motivată a diferitor 15.Tainele cărții (11). Cărți artistice pag. 68 Prezentarea
tipuri de cărți pentru lectura din literatura artistică națională. unei cărți
 Texte-resursă: Căluțul, Capra citite
suplimentară.
 Atelier de lectură Texte despre Tradiții
de iarnă.
5.3. Respectarea normelor fonetice 16.Compunere după o ilustraţie. 1 Manual
și gramaticale elementare.  Atelier de lectură a imaginii De pagina 69
sărbători.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 17.Compunere după o ilustraţie. 1 P 25.
 Atelier de scriere De sărbători Compunerea
şi de punctuaţie învățate. după
18.Compunere după o ilustraţie. ilustrație
 Atelier de discuție De sărbători 1
(scris)

4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 19.Cuvintele ce conţin litera x. 1 Manual P35. Cuvinte
cu ortograme
propozițiilor și textelor mici, cu Scrierea corectă fără omiteri de pag.70
litere de mână și de tipar, respectând litere, silabe la copieri şi
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. transcrieri.
 Atelier de scriere Autocontrol și atitudine
creativă
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 20.Lecție-sinteză. 1
şi de punctuaţie învățate.  Repetăm! Să nu uităm!
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a  Gestionarea experiențelor lectorale în
ideilor și a atitudinilor față de textul contexte educaționale, sociale, culturale
citit și față de personajele textului.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură
corectă, conştientă şi fluidă.
5.3. Respectarea normelor fonetice 21.Evaluare sumativă semestrială 1 Manual ES
şi gramaticale elementare. pag. 71
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a
propozițiilor și textelor mici, cu
litere de mână și de tipar, respectând
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie
şi de punctuaţie învățate.
6.1. Identificarea elementelor 22.Exerciții de recuperare, 1 Manual
principale ale cărţilor citite şi ameliorare, dezvoltare. pag. 71
discutate în grupuri sau în colectivul  Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!
clasei. Prima noastră carte despre...
4.2. Folosirea regulilor de ortografie  Gestionarea experiențelor lectorale în
şi de punctuaţie învățate. contexte educaționale, sociale, culturale
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 23.Tainele cărții (12). Atelier de 1 Manual P38. Agenda
de lectură
repere, a unor cărți citite lectură. pag. 72
independent.  Joc de masă: Aventuri cu lecturi.
 Gestionarea experiențelor lectorale în
contexte educaționale, sociale, culturale
2.4. Aplicarea normelor elementare 24.Atelier de discuție Știu! Pot! 1 Manual P9. Opinia
mea
de etichetă verbală și de Aplic! pag. 74
P8. Ascultare
comportament nonverbal asociat.  Prima noastră carte despre... Prezentarea activă
produselor
 Autocontrol și atitudine creativă
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore
MODULUL 5. MISTERELE ANOTIMPURILOR
2.5. Redarea prin cuvinte proprii a 1. Omul şi comunicarea. Ascultăm 1 Manual EI
conţinutului unui fragment dintr-un și înțelegem mesajul. pag.75 P4. Lectura
text citit sau audiat.  Situația de comunicare Misterele imaginii
1.4. Distingerea după auz a anotimpurilor
corectitudinii logice a propoziţiilor.
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a 2. Atitudinea cititorului față de 1 Manual P19. Harta
ideilor și a atitudinilor față de textul cele citite. pag. 76 textului
 Text-suport: Fețele soarelui de Aurora (textul
citit și față de personajele textului.
analizat)
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a Humulescu
sensului lor în diverse texte și
enunțuri.
3.6. Relatarea selectivă a textelor 3. Textul literar şi imaginea 1 Manual P4. Lectura
citite, conform fragmentelor indicate asociată. pag. 77 imaginii
 Text-suport: Fețele soarelui de Aurora P14.
sau ilustrate.
Humulescu Textul* citit
de mai
multe ori
(cunoscut)
2.2. Descrierea ghidată a obiectelor, 4. Descriere de obiecte după 1 Manual P5.
pag.78 Răspunsul la
a personajelor pe baza faptelor formă, dimensiune, culoare, întrebări
sesizate în context sau a reperelor mod de utilizare12. Descrieri de P2.
propuse. plante, animale (cu sau fără Prezentarea
repere) orală
 Atelier de discuție

12
actualizare
4.3. Compunerea textelor literare/ 5. Compunere după o imagine 1
funcționale scurte, după repere.  Atelier de lectură a imaginii
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 6. Compunere după o imagine 1 EFE
 Atelier de scriere P 25.
şi de punctuaţie învățate. Compunerea
 Evaluare formativă
după
ilustrație
(scris)
6.2. Determinarea conţinutului unei 7. Tainele cărții (13). Cărţi din 1 P36.
Prezentarea
cărţi după titlu, autor şi ilustraţii. literatura artistică naţională. unui text
Activități transdisciplinare literar
cunoscut

Semestrul 2
5.3. Respectarea normelor fonetice 8. Compunere după imagine. 1 P8. Ascultare
 Atelier de discuție activă
şi gramaticale elementare.
 Exerciții de post-scriere
3.2. Distingerea informaţiilor 9. Textul literar: alineatul și 1 Manual P15.
esenţiale dintr-un text citit. semnificația lui. pag. 79 Textul *
 Text-suport: Pinul singuratic de citit la
Alexandru Mitru prima P3.
2.5. Redarea prin cuvinte proprii a 10.Povestirea în succesiune, Compoziția
conţinutului unui fragment dintr-un 1 vedere
imitând tonul, intonația și P18. (oral).
text citit sau audiat. timbrul vocii.13 Textul
 Text-suport: Pinul singuratic de
literar
Alexandru Mitru
povestit
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 11.Descriere de obiecte după 1 Manual P22.
pag. 80

13
Pe cale intuitivă, fără terminologie
corectă, conştientă şi fluidă. formă, dimensiune, culoare, Obiectul
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a mod de utilizare14. Caracterizări descris
ideilor și a atitudinilor față de textul de personaje
citit și față de personajele textului.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 12.Propoziţii după scopul 1 Manual P12. Partea
şi de punctuaţie învățate. comunicării: enunţiativă, pag. 81 de
propoziţie
5.3. Respectarea normelor fonetice interogativă, exclamativă.
şi gramaticale elementare.  Atelier de discuție
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 13.Propozițiile după scopul 1 EFE
propozițiilor și textelor mici, cu comunicării. Semnele de
litere de mână și de tipar, respectând punctuație respective.
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. Evaluare formativă.
 Transcrieri/copieri de texte nonliterare
scurte
 Atelier de scriere

3.4. Identificarea trăsăturilor fizice 14.Personajele literare pozitive și 1 Manual P21.


şi morale ale personajelor principale negative. pag. 82 Profilul
 Text-suport: Crăiasa zăpezii de H. Cr. personajului
dintr-un text literar citit.
Andersen. literar
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură
corectă, conştientă şi fluidă.
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a 15.Textul literar şi imaginea 1 Manual P14. Textul*
citit de mai
ideilor și a atitudinilor față de textul asociată. pag. 82
multe ori
citit și față de personajele textului  Text-suport: Crăiasa zăpezii de H. Cr. (cunoscut)
Andersen.
6.4. Alegerea motivată a diferitor 16.Tainele cărții (14). Preferinţe de 1 Manual P36.
Prezentarea
tipuri de cărți pentru lectura cărţi și impresii despre carte. pag. 83
unui text
suplimentară. Prezentare de carte. literar
 Expoziție de carte. cunoscut

14
actualizare
 Antrenament de dicție.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 17.Aprecierea textelor literare 1 Manual P23. Ideile
textului
corectă, conştientă şi fluidă. (acceptă / nu acceptă; susţine / pag. 84
nu susţine).
 Text-suport: Baba Dochia, folclor
 Atelier de lectură.
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a 18.Personajele literare pozitive şi 1 Manual P21.
ideilor și a atitudinilor față de textul negative. pag. 84 Profilul
 Textul-suport: Baba Dochia, folclor personajului
citit și față de personajele textului.
 Atelier de discuție. literar

3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 19.Viteza și ritmul citirii. 1 Manual P15. Textul
corectă, conştientă şi fluidă.  Text-suport: Iarna de Romel Bârjoveanu pag.85 * citit la
 Antrenament de dicție. prima
20.Personajele literare pozitive şi vedere
3.4. Identificarea trăsăturilor fizice negative. P21.
şi morale ale personajelor principale  Text-suport: Povestea omului de zăpadă
Profilul
Manual personajului
dintr-un text literar citit. de H. Ch. Andersen 1 pag. 86 literar
2.2. Descrierea ghidată a obiectelor, 21.Descriere de obiecte după 1 Manual P22. P7. Expunerea
a personajelor pe baza faptelor formă, dimensiune, culoare, pag. 87 Obiectul orală a textului
descris audiat
sesizate în context sau a reperelor mod de utilizare.
propuse.  Text-suport: Povestea omului de zăpadă
de H. Ch. Andersen
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 22.Cuvintele ce conţin consoana m 1 Manual P35.
şi de punctuaţie învățate. înainte de b, p pag. 88 Cuvinte cu
 Atelier de scriere și vorbire. ortograme
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.  Antrenament de dicție.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 23. Lecție-sinteză. 1
şi de punctuaţie învățate.  Repetăm! Să nu uităm!
5.3. Respectarea normelor fonetice  Gestionarea experiențelor lectorale în
contexte educaționale, sociale,
şi gramaticale elementare. culturale

3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 24. Evaluare sumativă nr. 5. 1 Manual ES


corectă, conştientă şi fluidă. Modulul Misterele pag. 89
5.3. Respectarea normelor fonetice anotimpurilor
şi gramaticale elementare.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a
propozițiilor și textelor mici, cu
litere de mână și de tipar, respectând
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie
şi de punctuaţie învățate.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 25.Exerciții de recuperare, 1
şi de punctuaţie învățate. ameliorare, dezvoltare.
5.3. Respectarea normelor fonetice  Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!.
şi gramaticale elementare.
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 26.Tainele cărții (15). Cărţi din 1 Manual P37.
Prezentarea
repere, a unor cărți citite literatura artistică naţională pag. 90
unei cărți
independent.  Gestionarea experiențelor lectorale în citite
contexte educaționale, sociale, culturale
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
MODULUL 6. AM DREPTUL LA O POVESTE
2.2. Descrierea ghidată a obiectelor, 1. Cuvântul şi propoziţia – elemente 1 Manual EI
a personajelor pe baza faptelor de bază ale comunicării verbale pag.91 P4. Lectura
sesizate în context sau a reperelor  Situaţii de comunicare Am dreptul la o imaginii
propuse. poveste
1.3. Determinarea informaţiilor
esențiale dintr-un mesaj audiat.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 2. Specii literare: povestea. 1 Manual P15. Textul
corectă, conştientă şi fluidă. Text- resursă: Motanul încălțat (partea pag 92 * citit la
prima
3.6. Relatarea selectivă a textelor întâi) de Charles Perrault
vedere
citite, conform fragmentelor indicate
sau ilustrate.
6.2. Determinarea conţinutului unei 3. Tainele cărții (16). Cartea 1 Manual P36.
cărţi după titlu, autor şi ilustraţii. electronică. pag. 93 Prezentarea
unui text
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor  Text-suport: Povestea Motanul încălțat
literar
repere, a unor cărți citite (partea întâi) de Charles Perrault
cunoscut
independent.
3.2. Distingerea informaţiilor 4. Povestea. Consecutivitatea ideilor 1 Manual P14.
esenţiale dintr-un text citit. într-o naraţiune. pag. 94 Textul* citit
 Text- resursă: Motanul încălțat (partea de mai
a doua) de Charles Perrault multe ori
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură (cunoscut)
corectă, conştientă şi fluidă. 5. Povestea. Emoțiile trăite.15 1 P19. Harta
 Text- resursă: Motanul încălțat (partea
textului
a doua) de Charles Perrault
(textul
analizat)

15
ghidat
2.3. Utilizarea dialogului în situații 6. Eticheta comunicării. Formule de 1 Manual EFE
cunoscute de comunicare. salut, de adresare și de pag. 95 P6.
Dialogul
2.4. Aplicarea normelor elementare mulțumire.
oral
de etichetă verbală și de  Atelier de discuție
P2.
comportament nonverbal asociat. Prezentarea
orală
2.5. Redarea prin cuvinte proprii a 7. Relatarea unor întâmplări, 1 Manual P7.
conţinutului unui fragment dintr-un povestioare alcătuite după un șir pag. 96 Expunerea
orală a
text citit sau audiat. de ilustrații, benzi desenate.
textului
2.6. Construirea textelor orale scurte  Atelier de discuție
audiat
pe baza unor imagini. P1.
Informații
prezentate
succint
4.3. Compunerea textelor literare/ 8. Compuneri pe baza unor benzi
funcționale scurte, după repere. de desene.
 Atelier de creație Ursul păcălit de vulpe
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 9. Compuneri pe baza unor benzi P 25.
propozițiilor și textelor mici, cu de desene. Compunere
a după
litere de mână și de tipar, respectând Evaluare formativă.
ilustrație
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.  Atelier de scriere Ursul păcălit de vulpe (scris)
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 10.Compuneri pe baza unor benzi
şi de punctuaţie învățate. de desene.
 Atelier de discuție Ursul păcălit de vulpe
Exerciții de post-scriere.
6.4. Alegerea motivată a diferitor 11.Tainele cărții (17). Cărţi din 1 Manual P36.
Prezentarea
tipuri de cărți pentru lectura literatura artistică universală pag. 97
unui text
suplimentară. pentru copii. literar
 Text-suport: Povești în vis cunoscut
 Preferinţe de cărţi și impresii despre
carte. Biblioteca mea
2.1. Articularea clară și corectă a 12.Evaluare sumativă orală 1 Manual ESO P5.
enunțurilor, cu intonația pag. 98 Răspunsul la
întrebări
corespunzătoare intenției de
P2.
comunicare. Prezentarea
3.2. Distingerea informaţiilor orală
esenţiale dintr-un text citit.
1.3. Determinarea informațiilor 13.Ascultăm și înțelegem mesajul. 1 P8. Ascultare
esențiale dintr-un mesaj audiat.  Comunicăm altfel activă
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 14.Povestea. Ideile textului. 1 Manual P23. Ideile
textului
corectă, conştientă şi fluentă. Consecutivitatea ideilor într-o pag. 99
3.2. Distingerea informaţiilor naraţiune.
esenţiale dintr-un text citit.  Text- resursă: Ciobanul și morarul,
poveste populară
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 15.Povestea. Citirea corectă, 1 Manual P14. Textul*
citit de mai
corectă, conştientă şi fluentă. conştientă şi fluidă pag. 100
multe ori
 Text- resursă: Ciobanul și morarul, (cunoscut)
3.4. Identificarea trăsăturilor fizice poveste populară 1 Manual P21. Profilul P5.
16.Personajele textului. Atitudinea personajul Răspunsul la
şi morale ale personajelor principale pag. 101
ui literar
dintr-un text literar citit. faţă de comportamentul întrebări
3.6. Relatarea selectivă a textelor personajelor descrise
 Text- resursă: Ciobanul și morarul,
citite, conform fragmentelor indicate poveste populară
1
sau ilustrate. 17.Povestea. Textul literar
(fragmentul de text) şi imaginea
asociată.
 Text- resursă: Cei trei purceluși de
Serghei Mihailov
3.2. Distingerea informaţiilor 18.Povestea. Consecutivitatea ideilor 1 Manual P14. Textul* P7.
citit de mai
esenţiale dintr-un text citit. într-o naraţiune. pag. 102
multe ori
Expunerea
 Text- resursă: Ursul Moș-Martin de (cunoscut)
orală a
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură Maria Dorina Pașca textului
corectă, conştientă şi fluidă. audiat
3.2. Distingerea informaţiilor 19.Ideile textului. Aprecierea 1 Manual P23. Ideile
textului
esenţiale dintr-un text citit. textelor literare (acceptă / nu pag. 103
acceptă; susţine / nu susţine)
 Text suport: Ursul Moș-Martin de Maria
Dorina Pașca
6.4. Alegerea motivată a diferitor 20.Tainele cărții (18). Cărţi din 1 Manual P37.
Prezentare
tipuri de cărți pentru lectura literatura artistică naţională. pag. 104
a unei cărți
suplimentară. citite
6.2. Determinarea conţinutului unei 21.Tainele cărții (19). Cărți cu 1 Manual P37.
cărţi după titlu, autor şi ilustraţii. imagini pag. 105 Prezentarea
unei cărți
citite
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 22.Utilizarea ortogramelor: s-a, sa/ 1 Manual P35.
şi de punctuaţie învățate. s-au, sau. pag. 106 Cuvinte cu
 Exerciții aplicative ortograme
1
23.Utilizarea ortogramelor: s-a, sa/
s-au, sau. Evaluare formativă. EFE
 Exerciții aplicative
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 24. Lecție-sinteză. 1
şi de punctuaţie învățate.  Repetăm! Să nu uităm!
5.3. Respectarea normelor fonetice  Gestionarea experiențelor lectorale în
contexte educaționale, sociale, culturale
şi gramaticale elementare.
5.3. Respectarea normelor fonetice 25. Evaluare sumativă nr. 6. 1 Manual ES
şi gramaticale elementare. Modulul O lume de poveste pag. 107
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a
propozițiilor și textelor mici, cu
litere de mână și de tipar, respectând
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie
şi de punctuaţie învățate.
4.2.Folosirea regulilor de ortografie 26.Exerciții de recuperare, 1
şi de punctuaţie învățate. ameliorare, dezvoltare.
5.3. Respectarea normelor fonetice  Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!.
şi gramaticale elementare.
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
MODULUL 7 CE E MAI SCUMP PE LUME
2.1. Articularea clară și corectă a 1. Omul şi comunicarea. Ascultăm 1 Manual P4. Lectura
enunţurilor, cu intonaţia și înțelegem mesajul. pag. 109 imaginii
corespunzătoare intenţiei de  Situația de comunicare: Ce e mai scump
comunicare. pe lume
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 2. Cuvântul şi sensurile lui. Cuvinte 1 Manual P35. Cuvinte
cu
sensului lor în diverse texte și cu sens propriu și figurat. pag. 110
ortograme
enunțuri.  Text- resursă: Puiul isteț de Spiridon P.34.Autodicta
rea
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a Vangheli
propozițiilor și textelor mici, cu 3. Scrierea corectă, fără omiteri de
1
litere de mână și de tipar, respectând litere, silabe la copieri și
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit. transcrieri
 Transcrieri/ copieri de texte nonliterare
scurte
 Text- resursă: Puiul isteț de Spiridon
Vangheli
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a 4. Valori în textele literare. P19. Harta
textului
celor selectate în mod independent  Text- resursă: Puiul isteț de Spiridon (textul
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a Vangheli analizat)
ideilor și a atitudinilor față de textul
citit și față de personajele textului.
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 5. Cuvinte cu sens propriu și cuvinte 1 Manual EFE
sensului lor în diverse texte și cu sens figurat. pag. 111
P20.
enunțuri.  Evaluare formativă Mijloacele
5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor  Exerciții aplicative artistice

limbii române.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 6. Ideile textului (după alineate). 1 Manual P23. Ideile
textului
corectă, conştientă şi fluidă. Text-suport: În satul bunicilor de Nicolae 1 pag. 112
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a Dabija
7. Emoțiile trăite. P19. Harta
ideilor și a atitudinilor față de textul  Text-suport: În satul bunicilor de textului
(textul
citit și față de personajele textului. Nicolae Dabija
analizat)
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 8. Valori în textele literare. 1 Manual P16. Poezia
corectă, conştientă şi fluidă.  Text-suport: Cea mai scumpă de pe lume 1 pag. 113 recitată
de Nichita Stănescu
9. Versificația: versul, rima.
 Text-suport: Cea mai scumpă de pe lume
de Nichita Stănescu
6.1.Identificarea elementelor 10. Tainele cărții (20). Proverbul. 1 Manual P37.
principale ale cărţilor citite şi Cărți cu proverbe. pag. 113 Prezentarea
unei cărți
discutate în grupuri sau în colectivul
citite
clasei.
4.3.Compunerea textelor literare/ 11. Textul nonliterar funcțional. 1 Manual P14.
funcționale scurte, după repere.  Bilețelul pag. 114 Textul* citit
12. Citirea textului 1 de mai
multe ori
nonliterar/funcțional: bilețelul. (cunoscut)
 Atelier de scriere
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 13. Cuvinte care exprimă emoţia 1 Manual P19. Harta
corectă, conştientă şi fluidă. postlectorală. pag. 115 textului
 Text- resursă: Poezia Acasă de Emilia (textul
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a
Căldăraru analizat)
ideilor și a atitudinilor față de textul
citit și față de personajele textului.
6.4. Alegerea motivată a diferitor 14. Tainele cărții (21). Preferinţe de 1 Manual P37.
Prezentarea
tipuri de cărți pentru lectura cărţi. Impresii despre carte. pag. 116
unei cărți
suplimentară.  Text- resursă: Acasă de Dumitru citite
Matcovschi
2.7.Exprimarea propriei opinii în 15. Ascultăm și înțelegem mesajul 1 Manual P9. Opinia
anumite situații de comunicare, cu  Comunicăm altfel pag. 117 mea
ajutorul informațiilor cumulate.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 16. Personajele literare positive și 1 Manual P21.
corectă, conştientă şi fluentă. negative. pag. 118 Profilul
3.4. Identificarea trăsăturilor fizice  Text- resursă: Pupăza din tei (fragment) personajului
şi morale ale personajelor principale de Ion Creangă literar
dintr-un text literar citit. 17. Atitudinea faţă de
1
comportamentul personajelor
descrise.
 Text- resursă: Pupăza din tei (fragment)
de Ion Creangă
1.4. Distingerea după auz a 18. Modificarea cuvintelor în 1 Manual P5.
corectitudinii logice a propoziţiilor. procesul comunicării şi în contexte pag. 119 P.34.Autodi Răspunsul la
concrete. ctarea întrebări
 Exerciții aplicative
19. Acordul dintre substantiv și
5.3. Respectarea normelor fonetice 1
adjectiv.16
şi gramaticale elementare.  Exerciții aplicative
20. Acordul dintre substantiv și
adjectiv. 1
EFE
 Evaluare formativă
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 21. Ortografia cuvintelor ce conţin 1 Manual P35.
şi de punctuaţie învățate. grupurile de litere (ce, ci, ge, gi, che, pag. 120 Cuvinte cu
ortograme
5.3. Respectarea normelor fonetice chi, ghe, ghi)
şi gramaticale elementare.  Exerciții aplicative
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 22. Lecție-sinteză. 1
şi de punctuaţie învățate.  Repetăm! Să nu uităm!
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 23. Evaluare sumativă nr. 7, 1 Manual ES
corectă, conştientă şi fluidă. Modulul Ce e mai scump pe lume pag. 121
5.3. Respectarea normelor fonetice
16 pe cale intuitivă, fără a folosi terminologia
şi gramaticale elementare.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a
propozițiilor și textelor mici, cu
litere de mână și de tipar, respectând
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie
şi de punctuaţie învățate.
4.2.Folosirea regulilor de ortografie 24. Exerciții de recuperare, 1
şi de punctuaţie învățate. ameliorare, dezvoltare.
5.3. Respectarea normelor fonetice  Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!.
şi gramaticale elementare.
6.2. Determinarea conţinutului unei 25. Tainele cărții (22). Cărți cu P37.
Prezentarea
cărţi după titlu, autor şi ilustraţii. poezii, proverbe, ghicitori și unei cărți
frământări de limbă. citite
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
MODULUL 8. DUPĂ ASEMĂNAREA LOR
2.1. Articularea clară și corectă a 1. Cuvântul şi propoziţia – elemente 1 Manual P8. Ascultare
activă
enunţurilor, cu intonaţia de bază ale comunicării verbale. pag. 123
P2.
corespunzătoare intenţiei de  Situația de comunicare: După Prezentarea
comunicare. asemănarea lor orală
3.2. Distingerea informaţiilor 2. Citirea corectă, conştientă şi 1 Manual P19. Harta
textului
esenţiale dintr-un text citit. fluidă. pag. 124
(textul
 Text-suport: Despre învățătorul Ion analizat)
Creangă de Jean Bart
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 3. Citirea textului nonliterar/ 1 Manual P14. Textul*
citit de mai
corectă, conştientă şi fluidă.. informativ: articole informative. pag.125
multe ori
 Articol de ziar (cunoscut)

5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 4. Cuvinte cu sens asemănător/ opus. 1 Manual


sensului lor în diverse texte și  Exerciții aplicative. pag. 126
enunțuri.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 5. Citirea textului nonliterar/ 1 Manual P19. Harta
textului
corectă, conştientă şi fluentă. informativ. pag. 127
(textul
 Felicitarea, scrisoarea analizat)

3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a 6. Aprecierea textelor literare 1 Manual P19. Harta
textului
ideilor și a atitudinilor față de textul (acceptă / nu acceptă; susţine / nu pag. 128
(textul
citit și față de personajele textului. susţine). analizat)
7. Viteza și ritmul citirii. P14. Textul*
citit de mai
 Text-suport: La școală cu frunze de nuc 1
multe ori
de Titus Știrbu
(cunoscut)

5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor 8. Părţile principale de propoziţie: 1 Manual


limbii române. subiectul şi predicatul17. pag. 129
 Exerciții aplicative
5.3. Respectarea normelor fonetice 9. Acordul dintre subiect și predicat. 1 EFE
şi gramaticale elementare.  Exerciții aplicative
10.Acordul dintre subiect și predicat.
1
 Evaluare formativă.
6.2. Determinarea conţinutului unei 11.Tainele cărții (23) Ghicitoarea. 1 Manual P37.
Prezentarea
cărţi după titlu, autor şi ilustraţii. Cărți cu ghicitori. pag. 130
unei cărți
citite
5.4. Pronunţarea corectă a cuvintelor 12.Mijloace de intonare a fiecărui tip 1 Manual
limbii române. de propoziţie în conformitate cu pag. 131
semnele de punctuație respective.
 Exerciții aplicative
2.5.Redarea prin cuvinte proprii a 13.Evaluare sumativă orală 1 Manual ESO
conținutului unui fragment dintr-un 14.Evaluare sumativă orală 1
pag. 132 P7. Expunerea
orală a
text citit sau audiat. textului
audiat
2.7.Exprimarea propriei opinii în P9. Opinia
anumite situații de comunicare, cu mea
ajutorul informațiilor cumulate.
3.2. Distingerea informaţiilor 15.Valori în textele literare. 1 Manual P19. Harta
esenţiale dintr-un text citit.  Text- resursă: Pedeapsa de Erlend Loe 1
pag. 133 textului
(textul
16.Învăţătura textului. analizat)
 Text- resursă: Pedeapsa de Erlend Loe P23. Ideile
textului

17
pe cale intuitivă, fără folosirea terminologiei
4.4. Transmiterea în scris a unor 17.Propoziţia simplă, propoziţia 1 Manual P12. Partea
idei. dezvoltată. pag. 134 de
propoziţie
5.3. Respectarea normelor fonetice  Exerciții aplicative
şi gramaticale elementare. 18.Propoziția afirmativă/ negativă. 1
4.2. Folosirea regulilor de ortografie  Exerciții aplicative
şi de punctuaţie învățate.
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a 19.Cuvinte care exprimă emoţia 1 Manual P16. Poezia
celor selectate în mod independent postlectorală. pag. 135 recitată
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a  Text -resursă: Poezia Puișorii de Grigore
ideilor și a atitudinilor față de textul Vieru 1
citit și față de personajele textului. 20.Valori în textele literare.
 Text -resursă: Poezia Puișorii de Grigore
Vieru
4.3. Compunerea textelor literare/ 21.Compuneri pe baza unor benzi de 1 Manual
funcționale scurte, după repere. desene. pag. 136
 Atelier de creație Motanul pedepsit
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 22.Compuneri pe baza unor benzi de 1 Manual EFE
propozițiilor și textelor mici, cu desene. pag. 136
litere de mână și de tipar, respectând Evaluare formativă.
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.  Atelier de scriere Motanul pedepsit
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 23.Compuneri pe baza unor benzi de 1 Manual
şi de punctuaţie învățate. desene. pag. 136
 Atelier de discuție Motanul pedepsit
Exerciții de post-scriere.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 24.Lecție-sinteză. 1
şi de punctuaţie învățate.  Repetăm! Să nu uităm!
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 25.Evaluare sumativă nr. 8. 1 Manual ES
corectă, conştientă şi fluidă. Modulul După asemănarea lor pag. 137
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a
propozițiilor și textelor mici, cu
litere de mână și de tipar, respectând
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie
şi de punctuaţie învățate.
4.2.Folosirea regulilor de ortografie 26.Exerciții de recuperare, 1 Manual
şi de punctuaţie învățate. ameliorare, dezvoltare. pag. 138
5.3. Respectarea normelor fonetice  Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!.
şi gramaticale elementare.

Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
MODULUL 9. SFÂNTĂ E COPILĂRIA
2.7. Exprimarea propriei opinii în 1. Omul şi comunicarea. 1 Manual P3.
anumite situații de comunicare, cu Ascultăm și înțelegem mesajul. pag. 139 Compoziția
(oral).
ajutorul informațiilor cumulate.  Situația de comunicare: Sfântă e copilăria
P4. Lectura
2.6. Construirea textelor orale scurte imaginii
pe baza unor imagini.
2.4. Aplicarea normelor elementare 2.Ajustarea elementelor nonverbale 1 Manual
de etichetă verbală și de la comunicarea verbală. pag.140
comportament nonverbal asociat.  Text-suport: Păpădia de Ion Agârbiceanu
1.3. Determinarea informaţiilor
esențiale dintr-un mesaj audiat.
3.5. Exprimarea în cuvinte proprii a 3.Emoţiile trăite. 18 1 Manual P19. Harta
ideilor și a atitudinilor față de textul  Text-suport: Păpădia de Ion Agârbiceanu pag. 140 textului
(textul
citit și față de personajele textului.
analizat)
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură
corectă, conştientă şi fluentă.
2.4. Aplicarea normelor elementare 4. Unele semnale ale serviciilor: 1 Manual P8.
de etichetă verbală și de urgenţa medicală, pompieri, poliţie, pag. 141 Ascultare
comportament nonverbal asociat. semnele rutiere, afişe informaţionale activă
etc. P10.
Conversația
 Exerciții aplicative 1
5. Ajustarea elementelor nonverbale
la comunicarea verbală.
 Exerciții aplicative
5.1. Distingerea cuvintelor noi și a 6.Cuvinte cu sens propriu , cuvinte 1 Manual
sensului lor în diverse texte și cu sens figurat. pag.142
enunțuri.  Exerciții aplicative.
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 7.Tainele cărții (24) Cărți din 1 Manual P36.
Prezentarea
repere, a unor cărți citite literatura artistică universală. pag. 143
unui text
independent.  Atelier de lectură. Text-suport: literar
Minciuna de Carlo Collodi cunoscut
3.2. Distingerea informaţiilor 8.Citirea textului nonliterar/ 1 Manual P14.
esenţiale dintr-un text citit. informativ. pag. 144 Textul* citit
de mai

18
ghidat
4.3.Compunerea textelor  Afișul multe ori
literare/funcționale scurte după (cunoscut)
repere.
3.2. Distingerea informaţiilor 9.Tematica textului. 1 Manual P21.
esenţiale dintr-un text citit.  Texte - suport: Paparudă, rudă, pag. 145 Profilul
personajului
Caloiene, Ene!, folclor literar
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a 10.Tematica textului. P16. Poezia
celor selectate în mod independent Texte - suport: Paparudă, rudă, recitată
Caloiene, Ene!, folclor
4.3. Compunerea textelor literare/ 11. Compuneri pe baza unor benzi 1 Manual
funcționale scurte, după repere. de desene. pag. 136
 Atelier de creație Vara
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 12. Compuneri pe baza unor benzi 1 Manual EFE
propozițiilor și textelor mici, cu de desene. pag. 136
litere de mână și de tipar, respectând  Evaluare formativă.
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.  Atelier de scriere Vara
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 13. Compuneri pe baza unor benzi 1 Manual
şi de punctuaţie învățate. de desene. pag. 136
 Atelier de discuție Vara
 Exerciții de post-scriere.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 14. Viteza și ritmul citirii. 1 Manual
corectă, conştientă şi fluidă.  Text-suport: Poezia Câtă vară e-ntr- pag. 146
3.3. Recitarea poeziilor propuse şi a o pară? de Arcadie Suceveanu
celor selectate în mod independent. 15.Tematica textului.
 Text-suport: Poezia Câtă vară e-ntr-
o pară? de Arcadie Suceveanu
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 16.Scrierea corectă fără omiteri de 1 Manual
propozițiilor și textelor mici, cu litere, silabe la copieri şi pag. 147
litere de mână și de tipar, respectând transcrieri.
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.  Text-suport: Vara
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 17.Lecție-sinteză. 1 Manual
şi de punctuaţie învățate.  Repetăm! Să nu uităm! pag.149
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.
3.1. Utilizarea tehnicilor de lectură 18.Evaluare sumativă anuală 1 Manual ES
corectă, conştientă şi fluidă. pag. 150
5.3. Respectarea normelor fonetice
şi gramaticale elementare.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a
propozițiilor și textelor mici, cu
litere de mână și de tipar, respectând
spațiul, înclinația și aspectul îngrijit.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie
şi de punctuaţie învățate.
4.2. Folosirea regulilor de ortografie 19.Exerciții de recuperare, 1 Manual
şi de punctuaţie învățate. ameliorare, dezvoltare. pag. 154
4.3. Compunerea textelor literare/  Atelier de creație Știu! Pot! Aplic!.
funcționale scurte, după repere.
2.2. Descrierea ghidată a obiectelor,
a personajelor pe baza faptelor
sesizate în context sau a reperelor
propuse.
6.1. Identificarea elementelor 20. Tainele cărții (25) Biblioteca Manual P37.
Prezentarea
principale ale cărţilor citite şi şcolară/comunitară. pag. 155
unei cărți
discutate în grupuri sau în  Atelier de lectură. citite
colectivul clasei.

6.4. Alegerea motivată a diferitor 21. Tainele cărții (26) Presa Manual P37.
Prezentarea
tipuri de cărți pentru lectura periodică pentru copii. pag. 156
unei cărți
suplimentară.  Atelier de creație citite

6.2. Determinarea conţinutului unei 22. Tainele cărții (27) Dicționare Manual P36.
Prezentarea
cărţi după titlu, autor şi ilustraţii. școlare (pe suport de hârtie și pag. 157
unui text
electronic). literar
 Atelier de discuție cunoscut
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 23. Tainele cărții (28) Manual P38. Agenda
repere, a unor cărți citite pag. 158 de lectură
Enciclopedii pentru copii.
independent  Atelier de creație
6.3. Prezentarea orală, pe baza unor 24. Tainele cărții (29) Biblioteca Manual P36.
Prezentarea
repere, a unor cărți citite şcolară/comunitară. pag. 159
unui text
independent  Atelier de lectură literar
cunoscut
6.4. Alegerea motivată a diferitor 25. Tainele cărții (30) Cărți cu Manual P37.
Prezentarea
tipuri de cărți pentru lectura poezii, proverbe, ghicitori și pag. 160
unei cărți
suplimentară. frământări de limbă. citite
 Atelier de lectură și creație
La sfârșitul clasei a II-a, elevul poate:
• citi corect, conștient, fluid texte scurte, • folosi tipurile de propoziţii şi,
cu adaptarea intonaţiei impusă de respectiv, semnele de punctuaţie în
semnele de punctuaţie; diferite contexte;
• recita poezii propuse și poezii alese la • utiliza eficient dialogul în diferite
dorință; situaţii cotidiene;
• reproduce/povesti fragmente din • prezenta succint informaţii selectate
textele citite/ascultate; după preferinţe din cărţile citite
• recunoaște speciile literare învățate, în independent;
baza celor mai simple trăsături de • respecta normele elementare de
structură specifice; etichetă verbală și de comportament
• identifica ghidat trăsăturile fizice şi nonverbal asociat;
morale ale personajelor principale • formula mesaje pentru a primi
dintr-un text literar citit; informaţii/lămuriri în legătură cu un
• scrie propoziţii și texte mici, cu litere aspect/o problemă din spaţiul familiar,
de mână și de tipar, lizibil, îngrijit, școlar;
aranjat estetic într-o anumită • construi texte orale scurte pe baza unor
înclinaţie; imagini;
• aranja textul în pagina caietului: • articula clar și corect enunţurile, cu
plasarea titlului, a autorului, folosirea intonaţia corespunzătoare intenţiei de
alineatelor, respectarea spaiului dintre comunicare;
cuvinte; • distinge informaţiile esenţiale dintr-un
• urma regulile de despărțire a cuvintelor text citit/audiat;
în silabe și la capăt de rând; • utiliza cuvinte și propoziţii în discuţiile
• aplica regulile de ortografie şi de cotidiene şi în reproducerea unor
punctuaţie învățate; informaţii;
• redacta texte proprii cu şi fără repere, • deosebi cuvintele care desemnează
pe baza tehnicilor de redactare obiecte, acțiuni, însușiri;
învăţate; • exprima interesul şi preferinţele pentru
lectura suplimentară a cărţilor şi a
presei periodice pentru copii,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:

atenție și toleranță față de partenerii de dialog în diferite situații de comunicare;
• interes pentru valorile și opiniile altor persoane;
• preferințe pentru lectura suplimentară a cărților și a presei periodice pentru copii;
• curiozitate pentru activități specifice studierii limbii române;
• elemente de creativitate în domeniile de interes.
Clasa a II-a
 Comunicare orală

P1. Informații prezentate succint


1. Prezint în 3-4 enunțuri informațiile importante la tema propusă.
2. Utilizez cuvintele și expresiile potrivite.
3. Expun coerent și clar gândurile.
P2. Prezentarea orală
1. Respect tema propusă.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Utilizez cuvinte și expresii potrivite.
5. În timpul prezentării privesc colegii.
P3. Compoziția (oral).
1. Alcătuiesc propoziţii cu expresiile propuse.
2. Respect ordinea ideilor.
3. Expun cursiv textul alcătuit oral.
4. Propun un titlu.
P4. Lectura imaginii
1. Numesc obiecte și acţiuni din imagine.
2. Alcătuiesc propoziţii simple.
3. Expun clar fiecare gând.
4. Intitulez ghidat imaginea.
P5. Răspunsul la întrebări
1. Citesc atent și repetat întrebarea.
2. Formulez răspuns corect și deplin.
3. Ordonez cuvintele în propoziție.
4. Rostesc corect și clar.
P6. Dialogul oral
1. Respect tema/ cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele propuse pentru a crea un dialog.
3. Expun clar fiecare gând.
P7. Expunerea orală a textului audiat
1. Ascult atent textul.
2. Redau conținutul textului audiat.
3. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din textul audiat.
4. Expun clar fiecare gând.
P8. Ascultare activă
1. Când ascult sunt liniştit și atent.
2. Am încredere în coleg şi îl respect.
3. Înţeleg ceea ce se vorbește şi accept.
4. Dacă nu înțeleg, întreb cu multă amabilitate.
P9. Opinia mea
1 Știu că am dreptul la o opinie.
2 Expun, cum cred, opinia mea despre un anumit fapt sau lucru.
3 Explic de ce gândesc așa.
4 Înțeleg că pot fi și alte opinii.
P10. Conversația
1. Respect tema conversației
2. Spun pe scurt părerea.
3. Am răbdare că vorbitorul să spună ideea până la sfârșit.
4. Nu vorbesc odată cu vorbitorul.
5. Aștept să mi se dea cuvântul.
P11. Partea de vorbire
1. Formulez întrebarea potrivită cuvântului selectat.
2. Precizez ce exprimă (arată, denumește).
P12. Partea de propoziţie
1. Formulez întrebarea potrivită.
2. Explic ce cuvânt determină.
3. Identific partea de propoziţie.*
4. Subliniez potrivit partea de propoziție identificată.
P13. Sensul cuvântului
1. Identific cuvinte noi din enunț/text.
2. Precizez sensul cuvintelor noi reieșind din context/ cu ajutorul dicționarului.
3. Exersez pronunția cuvintelor noi.
4. Alcătuiesc enunțuri cu ajutorul cuvintelor noi.
 Lectura
P14. Textul* citit de mai multe ori (cunoscut)
1. Citesc cursiv, fluent, conștient textul.
2. Pronunț corect fiecare cuvânt.
3. Articulez corect toate cuvintele.
4. Citesc expresiv, cu intonaţia potrivită.
P15. Textul * citit la prima vedere
1. Citesc cursiv și fluent textul.
2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Respect intonația impusă de conținut și de semnele de punctuație.
P16. Poezia recitată
1. Anunț titlul şi autorul poeziei.
2. Recit toate versurile.
3. Rostesc corect şi clar cuvintele.
4. Recit expresiv: modelez vocea, tempoul și ritmul.
5. Folosesc potrivit mimica și gesturile.
P17. Сitirea subtitrărilor din filme/ emisiuni
1. Citesc cursiv și fluent subtitrările.
2. Articulez corect toate cuvintele.
3. Respect intonația impusă de conținut și de semnele de punctuație.
P18. Textul literar povestit
1. Anunț titlul și autorul textului.
2. Redau conținutul textului.
3. Utilizez cuvinte-cheie.
4. Folosesc cuvinte noi, expresii potrivite din text.
5. Expun coerent și clar fiecare gând.
P19. Harta textului (textul analizat)
1. Citesc conştient şi corect.
2. Citesc cuvinte cate indică timpul și locul acțiunii.
3. Citesc cuvinte ce arată trăsăturile fizice şi morale ale personajelor.
4. Formulez ghidat învățătura textului (textul mă învață să știu..., să pot..., să fiu...).
5. Explic cuvintele şi expresiile nou-învăţate.
6. Explic ghidat tema textului.
7. Expun ghidat opinia mea despre text.
P20. Mijloacele artistice
1. Identific cuvintele/expresiile care au sens neobișnuit.
2. Explic sensul expresiei identificate.
3. Utilizez expresia în alt context (la solicitare).

P21. Profilul personajului literar


1.Identific personajul literar.
2.Descriu cum arată.
3. Explic faptele personajului literar.
4.Exprim ghidat opinia proprie despre personaj.
P22. Obiectul descris
1. Scriu denumirea obiectului.
2. Descriu cum arată: culoarea, forma.
3. Descriu, pe scurt, unde se folosește.
4. Exprim ghidat opinia proprie față de acest obiect.
P23. Ideile textului
1. Citesc textul pe fragmente.
2. Formulez, ghidat, idei pentru fiecare fragment.
3. Alcătuiesc sau găsesc enunțul care exprimă informația cea mai importantă a unui fragment.
 Comunicarea în scris
P24. Propoziția alcătuită și scrisă
1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Ordonez corect cuvintele în propoziție.
3. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P 25. Compunerea după ilustrație (scris)
1. Privesc cu multă atenție ilustrația.
2. Scriu cât mai multe cuvinte care redau obiecte, culori și exprimă acțiuni.
3. Alcătuiesc enunțuri cu fiecare cuvânt găsit.
4. Aranjez enunțurile obținute după o ordine logică.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
6. Potrivesc un titlu compunerii.
7. Urmăresc aranjarea în pagină a textului scris (titlul, alineate).

P26. Dialogul scris


1. Respect tema/cerinţa propusă.
2. Utilizez formulele propuse pentru a crea un dialog.
3. Expun clar fiecare gând.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Respect aranjarea în pagină specifică dialogului (linia de dialog).
P27. Bilețelul
1. Respect părțile componente ale bilețelului.
2. Utilizez formula de adresare.
3. Scriu data.
4. Alcătuiesc conținutul conform temei propuse.
5. Utilizez formula de încheiere.
6. Respect ordinea ideilor.
7. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
8. Urmăresc aranjarea în pagină
P28. Scurte mesaje scrise electronice
1. Scriu adresarea potrivită, textul propriu-zis, formula de încheiere, semnătura.
2. Alcătuiesc un enunț/ textul conform situației propuse.
3. Utilizez formula de încheiere.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P29. Răspuns la mesaje
1. Urmăresc atent mesajul transmis.
2. Alcătuiesc un enunț de răspuns conform situației propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Semnez mesajul transmis.
5. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
P30. Dictarea
1. Scriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4.Scriu lizibil și cu acuratețe

P31. Transcriere de text


1. Transcriu corect cuvintele.
2. Respect regulile ortografice și de punctuație.
3. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
4. Scriu lizibil și cu acuratețe.

P32. Scrisoarea
1. Respect părțile componente ale scrisorii.
2. Alcătuiesc textul propriu-zis conform temei propuse.
3. Respect ordinea ideilor.
4. Respect regulile de scriere şi de punctuație.
5. Urmăresc aranjarea în pagină.
P33. Scrisul
1. Iau poziţia corpului, mâinii, caietului.
2. Respect forma şi mărimea literelor.
3. Respect spaţiul şi înclinaţia uniformă.
4. Urmăresc aranjarea în pagină.
5. Scriu cu acurateţe.
P.34.Autodictarea
1. Memorez enunțul/ fragmentul/textul.
2. Scriu corect cuvintele.
3. Respect regulile ortografice și de punctuație.
4. Respect cerințele organizării estetice a scrisului în pagină.
5. Scriu lizibil și cu acuratețe.
6. Verific scrierea corectă a textului.
P35. Cuvinte cu ortograme
1. Identific ortograma/cuvântul ce conţine grupuri de litere.
2. Stabilesc regula de scriere corectă a cuvântului/ortogramei.
3. Propun exemple similare.
 Lectura particulară
P36. Prezentarea unui text literar cunoscut
1. Numesc titlul, autorul textului.
2. Redau conținutul.
3. Exprim atitudinea proprie față de personaje.
4. Formulez învățătura/ideea textului.
5. Expun clar şi coerent gândurile.
P37. Prezentarea unei cărți citite
1. Numesc titlul, autorul.
2. Redau conținutul.
3. Exprim gânduri şi sentimente proprii faţă de carte.
4. Formulez concluzii.*
5. Expun coerent și clar gândurile.*

P38. Agenda de lectură


1. Scriu titlul textului.
2. Precizez despre ce se vorbește în text.
3. Caut cuvinte care arată când are loc acțiunea? (în ce anotimp? în ce lună? în ce dată? în ce parte a zilei?).
4. Caut cuvinte care arată unde are loc acțiunea? (în ce țară? în ce oraș? este în interior? în exterior?).
5. Scriu 2 enunțuri despre ce se întâmplă în text.
6. Scriu un enunț cum se încheie textul.
7. Exprim impresii proprii despre carte.
Scriu ce mă învață textul (să știu..., să pot..., să fiu...).
Matematica
Competențe specifice disciplinei
1. Identificarea și utilizarea conceptelor matematice și a limbajului matematic în situaţii de învăţare și cotidiene, dând
dovadă de corectitudine și coerenţă.
2. Aplicarea operaţiilor aritmetice și a proprietăţilor acestora în contexte variate, manifestând atenţie și interes pentru calcul
corect, raţional, fluent.
3. Rezolvarea problemelor pe baza utilizării achiziţiilor matematice, dând dovadă de gândire critică în adoptarea unui plan
pertinent de rezolvare.
4. Realizarea demersurilor explorativ-investigative pentru soluţionarea/formularea unor situaţii de problemă/probleme,
manifestând curiozitate și creativitate în in- tegrarea achiziţiilor matematice cu cele din alte domenii.

Resurse bibliografice
1. Curriculumul național, învățământul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 2. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată,
2017.
Administrarea disciplinei

Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an


4 132
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT

Unităţi de conţinut (module) Număr de ore


Adunarea și scăderea în concentrul 0 – 100 26
Înmulţirea și împărţirea tabelară 62
Operaţii aritmetice în concentrul 0 – 100 20
Elemente intuitive de geometrie și măsurări 12
Ore pentru evocare la începutul anului, recuperări pe parcursul anului, recapitulare la finele anului 12
Total 132 ore
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unitățile de învățare Evaluări Observații
Nr. ore EI EFE ES
Semestrul 1
Evocare 10 1 - -
1.Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100 26 1 2 1
2. Înmulţirea şi împărţirea tabelară 24 1 2 1
Total semestrul 1 60 3 4 2
Semestrul 2
2. Înmulţirea şi împărţirea tabelară 38 1 3 1
3. Operaţii aritmetice în concentrul 0-100 20 1 2 1
4. Elemente intuitive de geometrie şi măsurări 12 1 1 1
Recapitulare la fine de an 2 - - 1anuală
Total semestrul 2 3 6 4
Total an 132 6 10 6

Produse recomandate Criterii de succes


P1 Scrierea numerelor naturale 1. Precizez cu câte cifre se scrie numărul și ce indică fiecare cifră.
2. Scriu numerele folosind cifre/litere.
3. Respect cerințele de scriere corectă.
P2 Calcul oral în baza unui 1. Calculez în minte.
exercițiu dat 2. Scriu răspunsul.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P3 Calcul oral în baza 1. Citesc cu atenție cerința.
înțelegerii terminologiei 2. Determin operația pe care trebuie s-o efectuez.
matematice 3. Calculez în minte.
4. Scriu răspunsul.
P4 Calcul în coloniță 1. Aranjez corect numerele în coloniță.
2. Efectuez calcule și scriu fiecare cifră a rezultatului.
3. Efectuez proba (la necesitate).
P5 Determinarea ordinii 1. Observ exercițiul: Conține paranteze? Ce operații aritmetice sunt?
operațiilor într-un exercițiu 2. Formulez regula corespunzătoare.
fără/cu paranteze 3. Aplic regula și indic ordinea efectuării operațiilor deasupra semnelor operațiilor în
exercițiu.
P6 Rezolvarea unui 1. Determin ordinea efectuării operaţiilor.
exercițiu fără/cu 2. Efectuez calculele.
paranteze 3. Scriu răspunsul.
P7 Rezolvarea ecuațiilor 1. Precizez componenta necunoscută a operației.
simple 2. Formulez regula aflării componentei necunoscute.
3. Aplic regula și scriu exercițiul de rezolvare.
4. Calculez.
5. Efectuez proba.
6. Scriu răspunsul.
P8 Rezolvarea problemelor 1. Citesc cu atenție problema.
simple 2. Precizez care este condiția și care este întrebarea problemei.
3. Scriu schema problemei.
4. Scriu rezolvarea prin exercițiu.
5. Scriu răspunsul problemei.
P9 Rezolvarea problemelor 1. Citesc problema.
2. Precizez care este condiția și care este întrebarea problemei.
compuse 3. Scriu schema problemei.
4. Elaborez planul de rezolvare a problemei.
5. Scriu rezolvarea cu plan/ cu justificări/ prin exercițiu.
6. Scriu răspunsul problemei.
P10 Rezolvarea de situații de 1. Lecturez descrierea situației de problemă.
problemă din cotidian, 2. Reformulez descrierea ca o problemă de matematică.
care solicită calcule 3. Organizez datele într-o formă potrivită.
4. Elaborez un plan de rezolvare.
5. Efectuez rezolvarea mental sau scris.
6. Scriu răspunsul.
P11 Formularea problemelor 1. Observ cu atenție suportul dat pentru formularea problemei.
2. Îmi imaginez o situație potrivită.
3. Aleg date potrivite (dacă este necesar).
4. Formulez condiţia problemei.
5. Formulez întrebarea problemei.
P12 Formarea șirurilor de 1. Înțeleg regula.
numere după o 2. Aplic regula și scriu șirul.
regulă dată
P13 Completarea șirurilor 1. Observ cu atenție șirul.
de numere/ forme 2. Descopăr regula de formare.
geometrice 3. Aplic regula și completez șirul.
P14 Recunoaşterea formelor 1. Observ forma geometrică.
geometrice 2. Îmi amintesc denumirea ei.
3. Notez răspunsul conform cerințelor.
P15 Efectuarea măsurărilor 1. Aleg instrumentul de măsurare potrivit.
2. Aleg unitatea de măsură potrivită.
3. Efectuez măsurarea.
4. Scriu rezultatul obținut.
P16 Determinarea valorii de 1. Citesc cu atenție.
adevăr a unei propoziții 2. Mă întreb dacă este adevărat sau fals.
matematice 3. Notez răspunsul conform cerințelor.

P17 Exercițiu lacunar (cu 1. Citesc cu atenție.


numere/ semne lipsă) 2. Determin conform cerințelor numărul/semnul care lipsește.
3. Completez exercițiul.
P18 Enunț lacunar 1. Citesc cu atenție.
(cu numere/ cuvinte lipsă) 2. Determin conform cerințelor fiecare număr/cuvânt care lipsește.
3. Completez enunțul.
P19 Completarea 1. Observ cu atenție tabelul/schema.
tabelelor/schemelor 2. Formulez o întrebare referitoare la caseta care trebuie completată, folosind terminologia
matematică.
3. Răspund la întrebare și completez caseta.
4. Dacă este necesar, continui în mod analog.
P20 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
P21 Caietul meu 1. Caietul meu are aspect plăcut.
2. Scrierea este lizibilă.
3. Caietul este completat îngrijit.
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore
Evocare- 10 ore
1.1 Efectuarea 1. Numere naturale 1 M.p.4,5
adunării și până la 20
scăderii în 2. Adunarea şi scăderea 1 M.p.6,7
concentrul 0 – până la 20 (fără trecere
100, fără și cu peste ordin)
treceri peste 3. Numere naturale 1 M.p.8
ordin. până la 100
4. Numere naturale 1 M.p.9
1.2.Utilizarea până la 100. Consolidare-
elementelor de dezvoltare
limbaj matematic
aferent conceptelor 5. Adunarea şi scăderea 1 M.p.10
de număr natural, până la 100(fără trecere
adunare, scădere. peste ordin)
6. Adunarea şi scăderea 1 M.p.11
1.3.Aplicarea până la 100(fără trecere
adunării, scăderii și a peste ordin). Consolidare
proprietăţilor -dezvoltare
acestora pentru: 7. Măsurări 1 M.p.12,13
compunerea și 8. Sinteză. Cine seamănă, 1 M.p.14,15
descompunerea culege
numerelor 0 – 100; 9. Evaluare inițială: 1 Test de EI
aflarea unor numere Adunarea şi scăderea evaluare
necunoscute în până la 100 (fără
trecere peste ordin)
exerciţii, șiruri date; 10.Activități diferențiate de 1 Fișe de
schimb de bani. postevaluare, de lucru
ameliorare-recuperare
1.4. Rezolvarea
problemelor cu
adunări și/sau
scăderi: cu plan sau
cu justificări.
1.5. Formularea
problemelor, cu
sprijin în: enunţ
incomplet; schemă;
operaţii aritmetice.
Modulul 1. Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100 - 26 ore
2.1 Efectuarea 1. Adunarea numerelor 1 M.p.16,17 EI
adunării și formate din unităţi cu
scăderii în trecere peste ordin
concentrul 0 – 2. Scăderea num. în 1 M.p.18,19
100, fără și cu concentrul 0-20 cu trecere
treceri peste peste ordin. zu-u=u
ordin. 3. Consolidarea 1 M.p.20,21
u+u=zu, zu-u=u
3.1 Utilizarea 4. Consolidarea 1 probă EFE
elementelor de adunării și scăderii cu (P1,P4,P8,P12)
limbaj matematic trecere peste ordin până la
aferent 20. Activități diferențiate.
conceptelor de 5. Probleme cu două 1 M.p.22
operaţii a+(a+b)
număr natural, 6. Probleme cu două 1 M.p.23
adunare, scădere. operaţii a+(a+b).
Consolidare- dezvoltare
4.1 Aplicarea 7. Adunarea şi scăderea 1 M.p.24
adunării, scăderii până la 20
și a proprietăţilor 8. Adunarea şi scăderea 1 M.p.25
acestora pentru: până la 20. Consolidare-
compunerea și dezvoltare
descompunerea 9. Aflarea numerelor 1 M.p.26
numerelor 0 – necunoscute Numere la
100; aflarea unor carnavalul Toamnei.
numere 10. Aflarea numerelor 1 M.p.27
necunoscute în necunoscute. Consolidare-
exerciţii, șiruri dezvoltare
date; schimb de 11. Adunarea și scăderea 1 M.p.28
zu+u=z z-u=zu
bani.
12. Adunarea și scăderea 1 M.p.29
1.1. Rezolvarea problemelor zu+u=z, z-u=zu.
cu adunări și/sau
Consolidare- dezvoltare
scăderi: cu plan sau cu
justificări. 13. Adunarea zu+u=zu, 1 M.p.30,31
1.2. Formularea zu+zu=zu, zu+zu=z
problemelor, cu sprijin 14. Probleme cu două 1 M.p.32
în: enunţ incomplet;
operaţii a-(b+c)
schemă; operaţii
aritmetice. 15. Probleme cu două 1 M.p.33
operaţii a-(b+c).
Consolidare-dezvoltare
16. Scăderea zu-u=zu 1 M.p.34,35
,zu-zu=zu, z-zu=zu
17. Adunarea şi scăderea 1 M.p.36
până la 100, cu trecere
peste ordin
18. Adunarea şi scăderea 1 M.p.37
până la 100, cu trecere
peste ordin. Consolidare-
dezvoltare
19. Probleme cu două 1 M.p.38,39
operaţii (a+b)-c
20. Adunarea şi scăderea 1 M.p.40,41 EFE
până la 100 Consolidare- probă (P4,P9,P11,P19)
dezvoltare
21. Exerciţii şi probleme 1 M.p.42,43
de măsurare
22. Sinteză Cine 1 M.p.44
seamănă, culege
23. Evaluare sumativă 1 Test de ES(1.2,1.3,1.5)
Adunarea şi scăderea evaluare
până la 100
24. Activități diferențiate 1 M.p.45
de postevaluare.
Modulul 2. Înmulţirea şi împărţirea tabelară - 62 ore
2.1. Efectuarea 1. Operaţia de înmulţire 1 M.p.46 EI
înmulţirii prin 2. Componentele operaţiei 1 M.p.47
adunare repetată și de înmulţire
pe baza tablei 3. Ordinea factorilor la M.p.48
înmulţirii, a înmulţire
împărţirii exacte 4. Înmulţirea cu 1, cu 0 1 M.p.49 EFE
prin scădere probă (P4,P13,P16)
5. Înmulţirea cu 2 1 M.p.50
repetată și ca probă 6. Probleme de mărire a 1 M.p.51
a înmulţirii. unui număr de câteva ori
2.2. Utilizarea 7. Probleme de mărire a 1 M.p.52
elementelor de unui număr de câteva ori.
limbaj matematic Consolidare-dezvoltare
aferent 8. Înmulţirea cu 3 1 M.p.53
conceptelor de 9. Înmulţirea cu 3. 1
înmulţire, Consolidare- dezvoltare
împărţire. 10.Înmulţirea cu 4 1 M.p.54
2.3. Aplicarea 11.Înmulţirea cu 4. 1 M.p.55
înmulţirii, Consolidare- dezvoltare
împărţirii și a 12.Înmulţirea cu 5 1 M.p.56 EFE
proprietăţilor probă (P12,P16,P9,P19)
acestora pentru 13.Înmulţirea cu 5. 1 M.p.57
aflarea unor numere Consolidare- dezvoltare
necunoscute în 14.Mărimi şi măsurări 1 M.p.58
exerciţii, șiruri date. 15.Înmulţirea mai multor 1 M.p.59
2.4. Rezolvarea numere
problemelor, cu 16.Probleme de măsurare, 1 M.p.60
sprijin în schemă, cu înmulţiri
rezolvare și 17.Sinteză Cine seamănă, 1 M.p.61
răspuns. culege
2.5. Formularea 18.Cine seamănă, culege 1 M.p.62
problemelor, cu 19.Evaluare sumativă 1 Test de ES(2.1,2.2,2.3)
sprijin în: imagini; Înmulţirea numerelor evaluare
enunţ incomplet; până la 5
schemă; operaţii 20.Activități diferențiate de 1 M.p.63
aritmetice; tematică. postevaluare, ameliorare
-recuperare
21.Operaţia de împărţire 1 M.p.64,65
22.Legătura dintre împărţire 1 M.p.66
şi înmulţire
23.Cazuri speciale de 1 M.p.67
împărţire
24.Împărţirea la 2 1 M.p.68
25.Împărţirea la 2 1 M.p.69
.Consolidare- dezvoltare
26.Probleme de micşorare a 1 M.p.70,71 EFE
unui număr de câteva ori. probă (P6,P9,P11,P13)
Rezolvarea problemelor
27.Împărţirea la 3 1 M.p.72
28. Împărțirea la 3 1 M.p.73
Consolidare- dezvoltare
29.Împărţirea la 4 și la 5 1 M.p.74
30.Împărţirea la 4 și la 5. 1 M.p.75
Consolidare-dezvoltare
31.Probleme de comparare 1 M.p.76
prin împărţire
32. Rezolvare de probleme 1 M.p.77 EFE
probă (P6,P9,P11)
33.Probele înmulţirii 1 M.p.78
34. Probele înmulţirii 1 M.p.79
Consolidare- dezvoltare
35.Probele împărţirii 1 M.p.80
36.Probele împărţirii 1 M.p.81
Consolidare- dezvoltare
37.Organizarea datelor în 1 M.p.82
tabele
38.Organizarea datelor în 1 M.p.83
tabele. Consolidare-
dezvoltare
39.Sinteză Cine seamănă, 1 M.p.83
culege
40.Sinteză Cine seamănă, 1 M.p.84
culege
41.Împărţirea tabelară până 1 M.p.85 EFE
la 5 probă (P6,P13,P9,P11)
42.Activități diferențiate de 1 Fișe de
postevaluare lucru
43.Activități diferențiate de 1 Fișe de
rezolvare a problemelor lucru
44.Înmulţirea și împărțirea 1 M.p.86
cu 6
45.Înmulţirea și împărțirea 1 M.p.87
cu 6. Consolidare-
dezvoltare
46.Înmulțirea și împărțira cu 1 M.p.88
7
47.Înmulțirea și împărțirea 1 M.p.89
cu 7. Consolidare-
dezvoltare
48.Formulare de probleme 1
49.Înmulţirea și împărţirea 1 M.p.90
cu 8
50.Înmulţirea și împărţirea 1 M.p.91
cu 8. Consolidare-
dezvoltare
51.Rezolvare de probleme 1 M.p.91
52.Înmulţirea și împărțirea 1 M.p.92
cu 9
53.Înmulţirea și împărţirea 1 M.p.93
cu 9. Consolidare-
dezvoltare
54.Rezolvare de probleme 1
55.Înmulţirea și împărţirea 1 M.p.94
cu 10
56.Înmulţirea și împărţirea 1
cu 10. Consolidare-
dezvoltare
57.Tabla înmulţirii și 1 M.p.95
împărţirii
58.Activități diferențiate de 1 M.p.96
dezvoltare
59.Sinteză Cine seamănă, 1 M.p.97
culege
60.Cine seamănă, culege 1 Fișe de
lucru
61.Evaluare sumativă 1 Test de ES(2.2,2.5,2.6)
Înmulţirea şi evaluare
împărţirea până la 10
62.Activități de 1 Fișe de
postevaluare, ameliorare- lucru
recuperare
Modulul 3. Operaţii aritmetice în concentrul 0-100-20 ore
3.1. Efectuarea 1. Cantitatea. Preţul. 1 M.p.98 EI
Costul.
operaţiilor 2. Cantitatea. Preţul. 1 M.p.99
aritmetice în Costul. Consolidare-
exerciţii cu două dezvoltare
operaţii, cu și fără 3. Probleme despre 1 M.p.100
paranteze. cumpărare-vânzare
3.2. Utilizarea 4. Probleme despre 1 M.p.101
elementelor de cumpărare-vânzare.
limbaj matematic Consolidare-dezvoltare
aferent conceptelor 5. Sinteză Cine 1 M.p.102
de număr natural, seamănă, culege
operaţie aritmetică. 6. Sinteză Cine 1 M.p.103 EFE(P12,P9,P10,P11)
3.3. Aplicarea seamănă, culege
operaţiilor 7. Activități diferențiate 1
aritmetice și a de postevaluare
proprietăţilor 8. Rezolvarea 1 M.p.104
acestora pentru: problemelor compuse prin
compunerea și exerciţiu
descompunerea 9. Rezolvarea 1 M.p.105
numerelor 0 – problemelor compuse prin
100; aflarea unor exerciţiu. Consolidare-
numere dezvoltare
necunoscute în 10. Ordinea efectuării 1 M.p.106
exerciţii, șiruri operaţiilor în exerciţii cu
date. paranteze
3.4. Rezolvarea 11. Ordinea efectuării 1 M.p.107
operaţiilor în exerciţii cu
problemelor, cu
paranteze Consolidare-
plan sau cu
dezvoltare
justificări, prin
12. Ordinea efectuării 1 M.p.108
exerciţiu. operaţiilor în exerciţii fără
3.5. Formularea paranteze
problemelor, cu 13. Ordinea efectuării 1 M.p.109
sprijin în: enunţ operaţiilor în exerciţii fără
incomplet; paranteze. Consolidare-
schemă; operaţii dezvoltare
aritmetice; 14. Ordinea efectuării 1 M.p.110
exerciţiu; operaţiilor
tematică. 15. Ordinea efectuării 1 M.p.111 EFE(P6,P3,P19,P9,
3.6. Investigarea operaţiilor. Consolidare- probă P11)
dependenţei dintre dzvoltare
cantitate, preţ și cost 16. Activități diferențiate 1 M.p.112
în contexte de consolidare
problematice reale, 17. Sinteză Cine 1 M.p.113
legate de seamănă, culege
cumpărare-vânzare. 18. Cine seamănă culege 1 M.p.114
19. Evaluare sumativă 1 Test de ES(3.2,3.5,3.7)
Ordinea efectuării evaluare
operaţiilor
20. Activități de 1 M.p.115
postevaluare, de
ameliorare-recuperare
Modulul 4. Elemente intuitive de geometrie şi măsurări - 12 ore
4.1. Recunoașterea 1. Puncte, linii şi segmente 1 M.p.116,117 EI
figurilor și a 2. Figuri şi corpuri 1 M.p.118,119
corpurilor geometrice
geometrice în 3. Măsurarea timpului. 1 M.p.120,121
modele date şi în Ceasul.
mediul 4. Măsurarea timpului. 1 M.p.122,123
înconjurător. Calendarul.
4.2. Completarea unor 5. Măsurarea lungimii 1 M.p.124
șiruri de forme 6. Consolidare- dezvoltare. 1 M.p.125 EFE
geometrice, de Probleme din codru probă (P13,P14,P15,P16)
rezultate ale unor 7. Măsurarea masei. 1 M.p.126
măsurători,
8. Măsurarea capacităţii 1 M.p.127
asociate după
reguli simple 9. Sinteză Cantitatea, 1 M.p.128
indicate sau preţul, costul Cine
identificate prin seamănă, culege
observare. 10.Evaluare sumativă. 1 Test de ES(4.2,4.3)
4.3. Exprimarea și Figuri și corpuri evaluare
compararea geometrice. Măsurări.
rezultatelor unor 11.Activități diferențiate de 1 M.p.129
măsurători, în postevaluare, ameliorare-
unităţi standard de recuperare
măsură: pentru 12.Recapitularea 1 M.p.130
lungime; pentru cunoștințelor
masă; pentru
capacitate; pentru
timp; monetare.
4.4. Investigarea unor
contexte
problematice reale,
legate de măsurări.
Evaluare sumativă finală 1 Test de ES anuală
evaluare
Activități diferențiate de
postevaluare, ameliorare-
recuperare
Științe
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Identificarea și descrierea componentelor, fenomenelor, proceselor, relaţiilor ca- rateristice mediului înconjurător,
demonstrând corectitudine și coerenţă în utilizarea terminologiei specifice.
2. Explorarea-investigarea mediului înconjurător, manifestând curiozitate și interes în valorificarea metodelor și
instrumentelor specifice de colectare și organizare a rezultatelor.
3. Explicarea informaţiilor/rezultatelor/concluziilor obţinute în demersuri de cunoaștere a mediului înconjurător,
manifestând atitudine critică și creativă.
4. Rezolvarea unor situaţii de problemă pe baza integrării achiziţiilor dobândite la disciplină cu cele din alte domenii,
dovedind interes pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viaţă.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 2. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată,
2017.
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 33
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
II Vara 6
Toamna 8
Iarna 8
Primăvara 8
Ore la discreția cadrului didactic 3
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unitățile de învățare Nr. Evaluări Observații
EI EFE ES
Semestrul
ore 1
1. Vara 6 1 1 -
2. Toamna 8 1 1 1
Ore la discreția învățătorului 1
Total semestrul 1 15 2 2 1
Semestrul 2
3. Iarna 8 1 1 -
4. Primăvara 8 1 1
Ore la discreția învățătorului 2 1
Total semestrul 2 18 2 2 1
Total anual 33 4 4 2
Produse Criterii de succes
recomandate
P1 Comunicarea orală/ 1. Expun informația.
scrisă a informației 2. Respect succesiunea ideilor.
științifice 3. Utilizez limbajul științific.
P2 Descrierea unor 1. Observ obiectul descrierii.
corpuri/relații/stări/ 2. Respect algoritmul pentru descriere.
fenomene din natură 3. Găsesc asemănări şi deosebiri .
4. Expun informația coerent și clar.
5. Utilizez limbajul ştiinţific.
P3 Clasificarea elementelor 1. Stabilesc criteriul pentru clasificare.
naturii 2. Triez/ordonez/grupez elementele propuse.
3. Denumesc clasa obținută.
P4 Compararea corpurilor 1. Stabilesc corpurile pentru comparare.
din natură 2. Găsesc asemănările şi deosebirile.
3. Formulez concluzii.
4. Expun clar şi coerent gândurile.
5. Utilizez limbajul ştiinţific.
P5 Ordonarea, gruparea 1. Stabilesc criteriul pentru ordonare/grupare.
unor obiecte/feno- 2. Ordonez/grupez.
mene/evenimente 3. Formulez concluzii.
P6 Comunicarea obser- 1. Expun coerent și clar fiecare gând.
vaţiilor efectuate, 2. Respect succesiunea logică.
informaţiilor 3. Prezint informaţii referitoare la subiect.
selectate/citite 4. Utilizez limbajul ştiinţific.
P7 Realizarea unor 1. Respect regulile de securitate.
experimente simple 2. Respect algoritmul propus.
3. Prezint/descriu etapele experimentului.
4. Formulez concluzii.
5. Manifest interes şi disponibilitate.
P8 Înregistrarea grafică 1. Identific modalitatea de completare.
(tabel, schemă, fisă de 2. Stabilesc informaţia obţinută prin observare/lectură/ analiză.
observare) a 3. Înregistrez datele în tabel.
observaţiilor efectuate 4. Concluzionez/prezint cele scrise.

P9 Analiza unor acţiuni, 1. Identific acţiunile/schimbările/ consecinţele/efectele.


schimbări, consecinţe, 2. Formulez clar opinia/poziţia proprie.
efecte 3. Argumentez coerent.
4. Respect succesiunea logică.
5. Utilizez limbajul ştiinţific.
P10 Utilizarea unor 1. Aleg instrumentul potrivit.
instrumente de 2. Efectuez măsurarea.
măsurare (citirea 3. Înregistrez rezultatele măsurării cu indicarea unităţilor de măsură.
termometrului, 4. Prezint rezultatele măsurării.
calendarului, ceasului).

P11 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.


2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore
Vara -6 ore
1.1. Identificarea semnelor 1. Semne ale anotimpului vară. 1 EI
anotimpului vară. 2. Fenomene ale naturii: ploaie, 1
1.2. Recunoașterea grindină, curcubeu, rouă.
diversităţii plantelor 3. Plante cultivate (cereale, 1
cultivate și a animalelor tehnice) și necultivate
de lac. 4. Părţile componente ale unei 1
1.3. Compararea plantelor plante ierboase. Rolurile părţilor
cultivate și componente ale plantelor.
necultivate. 5. Insectele. 1
1.4. Descrierea rolurilor 6. Lacul. Peștele și broasca. 1 EFE
părţilor componente ale
plantelor.
1.5. Distingerea părţilor
componente ale unui
animal.
1.6. Explicarea în cuvinte
proprii a influenţei
plantelor și animalelor,
a fenomenelor naturii
asupra mediu- lui
înconjurător.
Toamna -8 ore
2.1. Identificarea semnelor 1. Semne ale anotimpului 1 EI
anotimpului toamnă. toamnă. Fenomene ale
2.2. Recunoașterea naturii: vânt, ceaţă, brumă.
diversităţii plantelor din 2. Vremea. Starea vremii. 1
livezi, grădini și podgorii. 3. Livezi și grădini. 1
2.3. Clasificarea păsărilor: 4. Părţile componente ale unui 1
călătoare și sedentare. arbore fructifer (pom).
5. Podgorii. 1 EFE
2.4. Distingerea părţilor 6. Păsări călătoare Păsări 1
componente ale unui arbore sedentare.
fructifer, unei păsări. 7. Activități diferențiate de 1
2.5. Explorarea unor consolidare și dezvoltare
modalităţi și instrumente de 8. Evaluare sumativă la fine de 1 ES
colectare și de organizare a semestru
rezultatelor în cadrul unor Activități diferențiate de 1
observaţii/investigaţii postevaluare. Proiect de grup
simple.
2.6. Explicarea în cuvinte
proprii a influenţei
fenomenelor naturii asupra
plantelor și animalelor.
Iarna-8 ore
3.1. Descrierea 1. Semne ale anotimpului iarnă. 1 EI
fenomenelor naturii
specifice iernii. 2. Fenomene ale naturii: lapoviţă, 1
3.2. Recunoașterea îngheţ, polei, ninsoare.
diversităţii plantelor 3. Timpul. Calendarul 1
decorative de interior și 4. Planificarea timpului. 1
a animalelor de 5. Animalele pe timp de iarnă 1
companie. 6. Mamifere. 1
3.3. Aplicarea unor 7. Plante decorative de interior 1
modalităţi și 8. Animale de companie 1 EFE
instrumente de
colectare și organizare
a rezultatelor în cadrul
unor
observaţii/investigaţii
simple.
3.4. Distingerea părţilor
componente ale unui
mamifer.
3.5. Explicarea influenţei
fenomenelor naturii
asupra animalelor.
3.6. Propunerea unui plan
propriu de odihnă și
învăţare
Primăvara-8 ore
4.1. Descrierea 1. Semne ale anotimpului 1
fenomenelor naturii primăvară.
specifice primăverii. 2. Fenomene ale naturii: topire a 1
4.2. Recunoașterea zăpezii, fulger, tunet.
diversităţii plantelor și 3. Cicluri de viaţă: plante și 1
animalelor de pădure, a animale.
plantelor decorative de 4. Plante decorative de exterior. 1
exterior. 5. Părţile componente ale unui 1
4.3. Distingerea părţilor arbust decorativ.
componente ale unui 6. Pădurea. Vieţuitoarele pădurii. 1
arbust decorativ. 7. Protecţia mediului 1
4.4. Ordonarea etapelor înconjurător: plante și animale.
ciclului de viaţă al unei 8. Activităţii diferențiate de 1
plante și al unui animal. consolidare și dezvoltare
4.5. Explicarea Protecția mediului înconjurător
rezultatelor unor Proiect de grup
observaţii/investig Evaluare sumativă la fine de an 1
aţii simple. școlar
4.6. Propunerea unor acţiuni Activităţii diferențiate de 1
de protecţie a plantelor postevaluare . Excursie în natură
și animalelor.
Educația
moral-spirituală
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Recunoașterea valorilor moral-spirituale în diferite contexte de viaţă, demonstrând atitudine pozitivă și responsabilă faţă de sine și cei
din jur.
2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în contextul normelor moral-spirituale, dând dovadă de atitudine
critică și comunicare asertivă.
3. Transpunerea achiziţiilor dobândite la disciplină în activităţi educaţionale/comunitare/culturale, tinzând spre virtuţi moral-spirituale.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 2. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2017.
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 33
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Clasa II
Unități de conținut (module)
1. Eu la școală 6
2. Eu în familie 6
3. Eu în comunitate 6
4. Învăţ să fiu om 8
La discreția cadrului didactic 7
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr.
EI EFE ES
ore
semestrul 1 15 1 2 1
semestrul 2 18 1 2 1
Total anual 33 2 4 2

Produse Criterii
recomandate de
succes
P1 Mesajul oral 1. Formulez clar mesajul.
2. Respect ordinea ideilor.
3. Argumentez/dezvolt ideea principală.
4. Utilizez vocabularul corespunzător.
P2 Personajul 1. Numesc virtuţile şi viciile personajului.
textului/situației/ 2. Le caracterizez în cuvinte proprii.
cazului dat 3. Argumentez opinia/atitudinea față de acest personaj.*
P3 Studiul de caz 1. Explic ghidat situația /cazul (cauze, consecinţe, comportamente).
2. Formulez clar opinia/poziţia proprie.
3. Argumentez opinia formulată.
P4 Sărbători 1. Denumesc sărbătoarea calendaristică.
calendaristice 2. Descriu tradiţiile legate de această sărbătoare.
3. Respect succesiunea ideilor.
4. Exprim clar şi concis fiecare gând.
P5 Comunicarea 1. Respect subiectul/tematica.
2. Expun coerent și clar fiecare gând.
3. Respect succesiunea logică.
4. Utilizez limbajul corespunzător.
P6 Implicarea în 1. Identific probleme în care aș putea să mă implic.
acţiuni 2. Caut ghidat modalităţi de implicare.
comunitare 3. Stabilesc împreună cu colegii un plan de acțiuni și reguli
concrete.
4. Manifest interes.
P7 Mini- 1. Respect
5. Contribuiplanul
activ de acțiuni și de
la discuțiile regulile
grup. propuse.
proiectul în 2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
grup 3. Ajut direct grupul cu idei bune.
(contribuția 4. Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
mea) 5. Pot să spun clar cu ce am contribuit.
P8 Mini-proiectul 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și
în grup timpul în care îl vom realiza.
(cooperarea) 2. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante
3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului, să-și pună în
discuție ideile.
4. Permit tuturor membrilor grupului să-și pună în discuție ideile.
5. Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
P9 Mini-proiectul Îi ascult pe produsului
1. Conţinutul
6. ceilalți și completez atunci
de grup este cândcerințelor.
potrivit cred că ideea
în grup mea este deosebită
2. Produsul și valoroasă.
de grup arată deosebit.
(produsul) 3. Produsul este clar, uşor de înţeles.
P10 Mini- 1. Respect cerințele de prezentare.
proiectul în 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
grup 3. Argumentez clar și pe scurt.
(prezentarea 4. Formulez concluzii.
produsului) 5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P11 Adoptarea de 1. Explic ghidat situaţia/cazul.
reguli şi 2. Formulez reguli.
respectarea lor 3. Argumentez necesitatea respectării regulilor.
4. Manifest interes şi disponibilitate.
P12 Colaborarea în 1. Mă implic.
echipă 2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
Unități de Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observații
ore
competențe
1. Eu la școală
1.1. Recunoașterea valorilor 1. Valori moral-spirituale. 1 EI
moral-spirituale în Adevărul, sinceritatea
contexte școlare. 2. Încrederea, 1
1.2. Aprecierea valorică a 3. Onestitatea. 1
comportamentelor 4. Școala mea – mediu prietenos 1
elevilor în situaţii și incluziv pentru toţi copiii.
școlare. 5. Sprijin pentru colegii cu 1
necesităţi speciale.
6. Comportamente morale. Sunt 1 EFE
responsabil pentru clasa și
școala mea.
2. Eu în familie
2.1. Recunoașterea valorilor 1. Valori moral-spirituale. 1 EI
moral-spirituale în Adevărul
contexte familiale. 2. Încrederea, sinceritatea 1
2.2. Aprecierea valorică a 3. Iubirea părinţilor faţă de copii 1
comportamentelor și a copiilor faţă de părinţi.
copiilor în familie 4. Grija pentru membrii familiei. 1
5. Frumuseţea obiceiurilor, 1
tradiţiilor în familia mea.
6. Comportamente morale. Sunt 1 EFE
responsabil pentru familia
mea.
Evaluare sumativă semestrială 1 ES
Activități de postevaluare 1
Zi de activităţii transdisciplinare.
3. Eu în comunitate
3.1. Descrierea în 1. Valori moral-spirituale. 1 EI
Adevărul, încrederea
cuvinte proprii 2. Onestitatea, 1
a sărbătorilor 3. Buna vecinătate. 1
calendaristice 4. Sprijin pentru copiii cu 1
din comunitate. necesităţi speciale din
3.2. Aprecierea valorică comunitatea mea.
a comportamentelor 5. Sărbătorile calendaristice din 1
copiilor în comunitate.
comunitate. 6. Comportamente morale. Sunt 1 EFE
responsabil pentru comunitatea
mea.

4. Învăț să fiu om
4.1. Aprecierea valorică a 1. Valori moral- 1 EI
faptelor unor spirituale. Faptele
personaje ale textelor bune
biblice/artistice/ 2. Principalele calităţi morale ale 1
folclorice unui om.
4.2. Adoptarea atitudinii 3. Poveţele lui Iisus Hristos 1
responsabile faţă de 4. Pilde biblice despre adevăr, 1
acţiunile proprii în sinceritate, încredere, onestitate,
situaţii școlare și 5. Iubirea părinţilor faţă de copii și 1
extrașcolare. a copiilor faţă de părinţi.
6. Morala textelor biblice. 1
7. Personaje ale textelor biblice/ 1
artistice/ folclorice.
8. Comportamente morale. Sunt 1 EFE
responsabil pentru faptele mele.
Activități diferențiate de 1
consolidare și dezvoltare
Evaluare sumativă anuală 1 ES
Activități de postevaluare 1
Zi de activităţii transdisciplinare.
Educația muzicală
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Receptarea muzicii în situaţii de învăţare și cotidiene, manifestând interes pentru cunoașterea sinelui și a lumii prin arte.
2. Exprimarea prin muzică a unor sentimente și idei, dând dovadă de atitudine cre- ativă în valorificarea elementelor de limbaj muzical.
3. Transpunerea achiziţiilor obţinute la disciplină în contexte educaţionale și cultu- ral-artistice, demonstrând respect pentru valorile culturii
naţionale și universale.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 2. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2017.
5. Morari M., Educația muzicală, clasa 2
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 33

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUTURI

Cântecul, dansul, marșul în lumea muzicii 10


Expresivitatea și descriptivitatea muzicii 5
II Caracterul variat al muzicii 8
Cântecul, dansul, marșul în creaţii muzicale de proporţii 7
Ore la discreția cadrului didactic 3
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
semestrul 1 15 1 2 1
semestrul 2 18 1 2 1
Total anual 33 2 4 2
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Interpretarea cântecului 1. Cunosc cuvintele și melodia cântecului.
2. Cunosc/redau corect elementele limbajului muzical.
3. Interpretez expresiv cântecul:
a) Redau cu gestul mâinii linia melodică.
b) Improvizez/execut mișcări de dans potrivite ritmului melodiei.
c) Acompaniez ritmic melodia la tobă/tamburină/clopoţei/trianglu etc.
4. Respect poziţia corpului în timpul interpretării.

P2 Audiția creației muzicale 1. Respect regulile de audiere.


2. Cunosc/recunosc titlul și compozitorul.
3. Determin evenimentele sonore.
4. Determin/descopăr/stabilesc caracterul muzicii în fiecare eveniment sonor.
5. Îmi exprim impresiile despre creație.

P3 Caracterizarea creației 1. Audiez/vizionez creația muzicală în varianta de interpretare propusă.


muzicale 2. Numesc titlul (denumirea) creaţiei (lucrării).
3. Numesc compozitorul, autorul versurilor, cine interpretează.
4. Determin caracterul melodiei (cantabil, dansant, de marș).
5. Determin instrumentele muzicale care se evidențiază.
6. Caracterizez emoțiile, sentimentele, exprimate de melodie.
7. Argumentez în ce momente din viaţă poate să sune această creaţie muzicală.

P4 Improvizarea melodiilor 1. Aleg un instrument muzical (tobiţă, tamburină, clopoţei, xilofon, trianglu etc.).
2. Creez un ritm/un acompaniament ritmic după melodia/modelul propus.
3. Interpretez ritmul/acompaniamentul ritmico-timbral.
4. Transmit emoții prin această improvizare.
P5 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore
1. Cântecul, dansul, marșul în lumea muzicii-10 ore
1.1. Recunoașter Repertoriul muzical pentru 1. Ce este muzica? Evocare. 1 EI
ea după auz audiții musicale Sunetul și evenimentul
W. A. Mozart, „Cântec de leagăn”;
a celor trei sonor. Compozitor –
I. Gorincioi, „Imnul neamului”; F.
tipuri de Schubert, „Moment muzical”; Gr. interpret – ascultător.
muzică: Dinicu, „Hora staccato”; D. 2. Cum cântăm, audiem 1
cântecul, Șostakovici, „Vals-glumă”; E. muzica? Silabele
dansul, Doga, „Marș”; P. Ceaikovski, ritmice pas și iute
„Marșul soldăţeilor de lemn”.
marșul. (pentru duratele
1.2. Distingerea Repertoriul muzical pentru sunetelor muzicale:
trăsăturilor interpretare vocal-corală pătrime și optimi).
specifice Melodie populară „Alunelu”; 3. Cântecul și diversitatea lui. 1
caracterelor „Soldaţii”, vers. Varietatea cântecelor în
Gr. Vieru, muz. Z. Tcaci;
cantabil, „Învăţătorul”, vers Gr. Vieru, muz.
viaţa oamenilor.
dansant și de V. Verega; 4. Cântecul popular și cântecul 1
marș al „Cum cântă ţara”, prelucrare de compus de compozitor.
muzicii Gr. Vieru; melodie populară Sunetele și notele sol și mi.
audiate și „Foaie verde siminoc”. 5. În lumea muzicii de dans. 1
interpretate. Ritmul ca element de
1.3. Interpretarea organizare a dansului.
expresivă a unor Silabele ritmice pas și iu-
melodii simple, te. Pauza – tăcerea în
în limita unei muzică.
octave, în 6. Dansurile populare: hora și 1
caracter sârba.
cantabil/ 7. Marșul în lumea muzicii. 1
dansant/ de Mișcarea muzicii pe timpi
marș. accentuaţi și neaccentuaţi.
Ritmul cadenţat în marș.
8. Varietatea marșului: militar, 1
sportiv, nupţial, funebru etc.
9. Îmbinarea celor trei tipuri 1
de muzică: cântec-dans,
cântec-marș, marș-dans,
cântec-dans-marș.
10. Creaţii celebre de cântec, 1 EFE
dans și marș în muzica
naţionalăși universală.
2. Expresivitatea și descriptivitatea muzicii-5 ore
2.1. Recunoașterea Repertoriul muzical pentru 1. Muzica – expresie a 1
elementelor audiții musicale sentimentelor umane.
de limbaj L. van. Beethoven, „Vesel. Trist”, Sentimente puternice din
„Pe ruinele Atenei”; Dm.
muzical viaţa omului în muzică:
Kabalevski, „Trei prietene:
folosite în Ștrengăriţa. Plângăreaţa. dor, mândrie, tristeţe,
exprimarea și Răutăcioasa”; veselie etc. Sunetul și nota
descrierea M. Musorgscki, Suita „Tablouri la. Nuanţele dinamice:
trăirilor, dintr-o expoziţie”; C. Debussy, încet, potrivit de încet/tare,
„Dansul fulgilor de nea”; A.
portretului și a Vivaldi, concertul „Iarna”, partea a
tare.
tabloului în III-a 2. Portretul muzical. 1 EFE
piese Repertoriul muzical pentru Cântece-portrete muzicale,
muzicale interpretare vocal-corală care reprezintă personalităţi
audiate/ Cântă”, vers. și muz. Al. Pașcanu; remarcabile din istoria
interpretate. „Cui îi place a hori”, vers. Gr. neamului.
Vieru, muz. E. Mamot; „Cântec
2.2. Improvizarea 3. Mersul melodic: liniar (pe o 1
de toamnă”, vers.
unor motive V. Lebedinski, muz. M. linie), ascendent(în sus),
melodice pe Ungureanu; „Viaţa e una”, vers. descendent (în jos), prin
sunetele do, mi, D. Matcovschi, muz. R. salt. Sunetul și nota do.
sol, la, cu și Buciuceanu; melodie populară 4. Tabloul muzical. Sinteză. 1
fără text, în „Ștefan, Ștefan domn cel Mare”; Imaginea naturii în muzică.
diferite „Ninge pe cărare”, vers. și muzică Tempoul muzical. Termenii
D. Stancu; „Colindiţa”, muzica E.
caractere. de gradaţie a tempoului: rar,
Monţia; colindele „Mos Craciun
2.3. Interpretarea cu plete dalbe” și „Rămâi, gazdă, moderat, repede
unor cântece sănătoasă!”. 5. Evaluare sumativă. 1 ES
care exprimă Expresivitatea și
diferite descriptivitatea muzicii
sentimente,
descriu un
portret/tablou
3. Caracterul variat al muzicii-8 ore
3.1. Distingerea Repertoriul muzical pentru Caracterul cantabil al muzicii. 1 EI
după auz a muzicii audiții muzicale Cantabilitatea în muzica vocală
M. Ogiński, „Poloneza”; E. Grieg, și instrumentală.
vocale,
„Cântecul lui Solveig”; Caracterul cantabil în romanţă și 1
instrumentale cu serenadă.
C. Porumbescu, „Balada
ajutorul elementelor Caracterul dansant al muzicii. 1
pentru vioară și pian”; W.A.
de limbaj muzical. Mozart, „Mica serenadă Ritmurile și intonaţiile specifice
nocturnă”; P. Constantinescu, muzicii dedans
„Trei dansuri simfonice”; Caracterul de dans în piese 1
F. Schubert, „Marș militar”; J. instrumentale și muzică simfonică
Strauss, (tatăl), „Marșul lui Sunetul și nota re. 1
Radetzky”. Caracterul de marș al muzicii. 1
Repertoriul muzical pentru Ritmurile și melodiile proprii
interpretare vocal-corală caracterului de marș.
„Săniuţa”, vers. și muzică I. D. Duratele sunetelor muzicale: 1
Vicol; „Fluierașul”, vers. Gr. pătrimea și optimile.
Vieru, muz. E. Doga; „Stejăreii”, Caracterul de marș în piese 1 EFE
vers. și muz. V. Verega. instrumentale și în muzică simfonică.
Sunetul și nota fa.
4. Cântecul, dansul, marșul în creaţii muzicale de proporţii-7 ore
4.1. Interpretare Repertoriul muzical pentru 1. Cântecul – element al 1
a expresivă audiții muzicale operei. Opera – teatru
a creaţiilor W.A. Mozart, Corul clopoţeilor muzical. Numerele
din opera-basm „Flautul
vocal- muzicale din operă: arie,
fermecat”; G. Verdi, „Marșul
duet, cor ș. a. Melodii
corale în triumfal” din opera „Aida”; P.I. celebre din opere. Măsura
caracter Ceaikovski, de doi timpi.
„Dansul lebedelor mici” din
cantabil/ baletul „Lacul lebedelor”; F.J. 2. Dansul – element principal 1
dansant/de Haydn, al baletului. Dansurile din
marș. „Simfonia jucăriilor”. spectacolul de balet.
4.2. Asocierea Repertoriul muzical pentru Măsura de trei timpi.
textului și a interpretare vocal-corală Formule ritmice la măsura
mișcării Primăvara a sosit”, muz. N.
de trei timpi. Sunetul și
Oancea; melodie populară
scenice în „Pupăza din tei”; „Graiul nota si. Scăriţa muzicală.
exprimarea meu”, vers. Gr. Vieru, muz. 3. Marșul în muzica 1 EFE
mesajelor I. Macovei; „Dansul florilor”, vers. simfonică. Muzică
lucrărilor A. Blanovschi, muz. A. Ranga; simfonică. Grupurile de
muzicale. „Dulce e ţara”, vers. și muz. Gr.
Vieru.
instrumente în orchestra
simfonică. Marșul în
genul de simfonie.
4. Interacțiunea cântecului, 1
dansului, marșului în
creații de proporții.
Caracterul cantabil, dansant
și de marș în creaţii de
proporţii.
5. Creaţii celebre din muzica 1
naţională și universală, în
care se întâlnesc cântecul,
dansul și marșul.
6. Activităţii differentiate de 1
consolidare și dezvoltare
7. Evaluare sumativă anuală 1 ES
Activităţii diferentiate de
postevaluare
Zi de activități transdisciplinare
Educația plastică
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Receptarea mesajelor vizuale și artistico-plastice în contexte variate, manifes- tând curiozitate și admiraţie pentru frumosul din viaţă și artă.
2. Realizarea de creaţii artistico-plastice, demonstrând interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea sinelui.
3. Transferarea achiziţiilor artistico-plastice în contexte educaţionale/sociale/cultu rale, demonstrând respect faţă de valorile naţionale și cele ale altor
culturi.

RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 2. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2017.
5. Manual de educația plastică, clasa 2
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 33
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUTURI
Unități de conținut (module) II
1. Frumosul în jurul nostru 7
2. Alfabetul artei plastice 10
3. Cum realizăm o lucrare plastică 10
4. De ce ne place arta plastică 4
La discreția cadrului didactic 2
PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
semestrul 1 15 1 2 1
semestrul 2 18 1 2 1
Total anual 33 2 4 2

Produse recomandate Criterii de succes


P1 Lucrări şi compoziţii 1. Respect tema plastică şi subiectul.
plastice realizate prin 2. Utilizez materialele/ustensilele corespunzătoare.
utilizarea diverselor 3. Realizez subiectul plastic prin tehnica studiată, obținând expresivitatea plastică în
P2 materiale, instrumente
Lucrare plastică şi
utilizând 1. pictură.
Respect tema plastică şi subiectul.
tehnici de artă
creioanele colorate 2. Execut
4. Utilizezlucrarea cu acurateţe
corespunzător (aspectul
creioanele estetic).
de diferite culori.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P3 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
acuarela/guașul 2. Potrivesc culorile corespunzător subiectului/temei/celor reprezentate.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P4 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
culoarea ca element de 2. Obțin prin amestecuri cromatice culori binare/nuanțe/tonuri.
limbaj 3. Combin reușit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
plastic 4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P5 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
punctul/liniile 2. Utilizez punctul/liniile ca elemente decorative.
3. Construiesc motive decorative.
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P6 Lucrare plastică utilizând 1. Respect tema plastică şi subiectul.
forma ca element de limbaj 2. Obțin forme spontane prin diferite tehnici și procedee.
plastic 3. Utilizez diferite forme plastice/spațiale îmbinate într-o compoziție.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P7 Compoziție plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
3. Combin reușit tehnicile de realizarea compoziției.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P8 Compoziție în materiale 1. Respect tema plastică şi subiectul.
naturale 2. Combin/utilizez reușit materiale naturale.
3. Accentuez centrul compoziției prin tehnicile/materialele alese.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P9 Prezentarea lucrării3 1. Explic cum am respectat tema plastică şi subiectul.
2. Argumentez ce materiale / ustensile am folosit.
3. Explic cum am utilizat tehnica studiată.
P10 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observații
ore
1. Frumosul în jurul nostru-7 ore
1.1. Identificarea relaţiilor 1 Perceperea în arta plastică 1 T.L.pag.25-26 EI
între culorile în natură Culoarea în natură: stări ale Tehnici de lucru
și stările vremii, vremii. Tehnica fuzionare la alegere
fenomenele naturii. 2 Culoarea în natură: fenomene 1 T.L.pag.25-26
1.2. Explorarea ale naturii. Tehnica
materialelor grafice, amprentare. fuzionare,
picturale și a amprentare, ștampilare,
tehnicilor modelare etc.
corespunzătoare în 3 Mesajul plastic – elementul 1 T.L.pag.25-26
diverse aplicaţii practice. principal al imaginii plastic
1.3. Exprimarea în cuvinte Tehnica ștampilare
proprii a mesajului unei 4 Creaţiile artistico-plastice: 1 T.L.pag.25-26
lucrări plastice. reprezentarea naturii prin
Materiale, instrumente și linii, pete.Materiale:
tehnici de artă plastică creioane, vopsele de apă
5 Creaţiile artistico-plastice: 1 T.L.pag.25-26
reprezentarea naturii prin
forme și culoare; Materiale:
carioci, vopsele de apă,
plastilina/lut etc.
6 Familiarizarea cu imagini 1 T.L.pag.25-26
plastice create în diverse
materiale. Imagini: liniare,
colorate, modelate.
7 Imagini plastice create în 1 T.L.pag.25-26 EFE
diverse materiale.
2. Alfabetul artei plastic. Elemente de limbaj plastic-10 ore
2.1. Identificarea elementelor 1. Elemente de limbaj plastic. 1 T.L.pag.25-26
de limbaj plastic în Punctul în arta plastică și M.,pag.42-48
natură, imagini plastice și natură. Modalităţi de realizare
opere de artă. și amplasare a punctului în
2.2. Explorarea elementelor de spaţiul plastic.
limbaj plastic pe diverse 2. Linia în arta plastică și natură. 1 T.L.pag.25-26
suporturi, cu utilizarea Materiale:creioane, carioci
materialelor, tehnicilor 3. Punctul și linia – 1 T.L.pag.25-26
potrivite. modalităţi de expresie
plastică. Materiale grafice
4. Pata spontanăMateriale: 1 T.L.pag.25-26
vopsele de apă, acuarelă,
pensulă
5. Forma realistă. Guașă 1 T.L.pag.25-26 EFE
6. Clasificarea culorilor: 1 T.L.pag.25-26
culori binare. Tehnica
amprentare
7. Nonculori.Tehnica fuzionare 1 T.L.pag.25-26
8. Amestecul culorilor. Tehnica 1 T.L.pag.25-26
monotipie
9. Evaluare sumativă.elemente 1 T.L.pag.25-26 ES
de limbaj plastic
10. Activităţii differentiate de 1 T.L.pag.25-26
postevaluare
3. Cum realizăm o lucrare plastică Inițiere în compoziție-10 ore
3.1. Descrierea unor 1. Inițiere în compoziție 1 EI
caracteristici 2. Varietatea imaginii plastice. 1
specifice varietăţii 3. Compunerea elementelor în 1
imaginilor plastice. spaţiul plastic: sus – jos
3.2. Explorarea modalităţilor Materiale tradiţionale: vopsele
de compunere a de apă (acuarelă, guașă),
elementelor în spaţiului Tehnici: pictură
plastic. 4. Compunerea elementelor în 1
spaţiul plastic: mare – mic
Materiale tradiţionale:
creioane, carioci, Tehnici:
grafice
5. Compunerea elementelor 1
în spaţiul plastic:;
aranjare pe verticală
Tehnici: amprentare
Pseudoinstrumente
(bucăţi de carton, plastic,
bureti).
6. Compunerea elementelor în 1 EFE
spaţiul plastic: aranjare pe
orizontală. Tehnici: fuzionare.
Instrumente: pensulă, paletă,
7. Compunerea elementelor în 1
spaţiul plastic: Materiale
netradiţionale: boabe, nisip,
pietre, Tehnici: modelare.
Instrumente: eboșoar.
8. Compunerea elementelor în 1
spaţiul plastic: Materiale
netradiţionale: fire textile etc.
Tehnici: modelare.
9. Compunerea elementelor în 1
spaţiul plastic: lucrare plastică
. proiect de grup.
10. Evaluare sumativă.Compoziția 1 ES
plastică
4. De ce ne place arta plastică -4 ore
4.1. Diferenţierea creaţiilor 1. Operă de artă plastică. 1
de pictură, grafică, 2. Maeștri și capodopere. 1
sculptură. 3. Creaţii de pictură, grafică 1
4.2. Exprimarea atitudinilor, 4. Sculptură 1
opiniilor, emoţiilor și Zi de activităţii transdisciplinare
sentimentelor faţă de
mesajul unei opere de artă
plastică.
Educația fizică
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Recunoașterea noţiunilor elementare specifice educaţiei fizice în situaţii de învăţare și cotidiene, manifestând interes pentru cunoașterea și
dezvoltarea propriului organism, practicarea unui mod sănătos de viaţă.
2. Aplicarea achiziţiilor dobândite la disciplină în diverse activităţi individuale și colective, dând dovadă de interes pentru sporirea
potenţialului motric.
3. Adoptarea unui comportament adecvat în cadrul activităţilor motrice educaţio- nale, competiţionale și recreative, demonstrând implicare și
dorinţă de a-și ajuta colegii.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 2. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2017

ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
2 68
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT
Formaţii în activitatea motrice 4
Exerciţii utilitar-aplicative 12
Dezvoltarea fizică armonioasă 6
Elemente acrobatice 10
II Ritmică și elemente de dans 12
Jocuri de mișcare și ștafete 18
La discreția cadrului didactic 4

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări
Nr. ore/
Sem. Obser
modul TMF TMT T EP
vații
Semestrul 1 30 1 3-4 la discreția CD 3-4
Semestrul 2 38 1 3-4 la discreția CD 3-5
Total anual:
68 ore 2 6-8 la discreția CD 6-9
Legendă: TMF- test morfologic; TMT – test motric; T - testare prin exerciții de control; EP - evaluare punctuală.
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Exerciții de front și formații 1. Identific modelul de mișcare.
2. Execut exerciții de front și formații.
3. Respect regulile de acțiune individuală și în comun.
P2 Exerciții cu caracter aplicativ (mers, alergări, sărituri etc.) 1. Înțeleg exercițiul.
2. Execut acțiunea (alergarea, aruncarea, prinderea etc.).
3. Respect regulile de securitate.
4. Manifest insistenţă, curaj, răbdare.
P3 Exerciții de dezvoltare fizică generală (EDFG) 1. Respect poziția inițială.
2. Execut exercițiile de DFG.
3. Respect tehnica securității.
P4 Exerciții de atletism (săritură, alergare) 1. Respect poziția corpului.
2. Manifest rezistență.
3. Respect tehnica securității.
4. Manifest insistenţă, curaj, răbdare.
P5 Exerciții din gimnastica de bază (rostogoliri, atârnări, semisfoară etc.) 1. Respect poziția corpului.
2. Execut exercițiile propuse.
3. Manifest insistență, curaj, răbdare.
4. Respect regulile de securitate.
P6 Jocul sportiv / jocul dinamic / ștafete 1. Respect regulile jocului/ștafetei.
2. Execut tehnica elementelor jocului/ștafetei.
3. Manifest respect pentru adversar.
4. Respect tehnica securității.
P7 Aruncarea mingii 1. Respect poziţia corectă a corpului.
2. Arunc corect mingea în ţintă.
3. Respect regulile de securitate.
P8 Colaborarea în echipă 1. Mă implic.
2. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
3. Argumentez cu calmitate propriile idei.
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. de Data Resurse Evaluare Observații
ore
1. Recunoaşterea noțiunilor elementare specifice educației fizice în situații de învățare şi cotidiene, manifestând interes pentru cunoaşterea şi dezvoltarea propriului
organism, practicarea unui mod sănătos de viață
1.1. Confirmarea importanţei Exercițiul fizic și sănătatea 1 Planșe tematice TMF
gimnasticii matinale, a igienei • Gimnastica matinală. Popice,Stegulețe
personale în activitatea • Igiena personală în activitatea Obstacole
motrice. motrice. (steguleșe,popice,mingi,
1.2. Recunoașterea compoziţiei • Importanţa practicării 1 cercuri)
corporale. independente a exerciţiului fizic.
1.3. Receptarea terminologiei • Compoziţia corporală.
specifice dezvoltării fizice • Dezvoltarea fizică a omului.
a omului. Înălţime și masă corporală.
1.4. Identificarea pieselor, mutărilor • Alfabetul șahului. 1
și capturărilor pe tabla de șah,
reproducerea jocurilor.
2. Aplicarea achizițiilor dobândite la disciplină în diverse activități individuale şi colective, dând dovadă de interes pentru sporirea potențialului motrice
2.1. Coordonarea acţiunilor motrice 1. Formații în activitatea 1
individuale în formaţie, la motrice
solicitarea învăţătorului. Aranjare în linie pe un rând, pe două
2.2. Încadrarea în activitatea comună rânduri, în coloană câte unul, câte
de deplasare în coloană. doi
Deplasări în coloană câte unul, câte 1
doi.
Întoarceri pe loc și prin săritură, 1
la stânga, la dreapta, împrejur.
Pornire pe loc în coloană și oprire din 1
deplasare.
2.3. Explorarea deprinderilor 2. Exerciții cu caracter 1
motrice de bază pentru aplicativ
consolidarea variaţiilor de Variaţii de mers. Mers în diferite
deplasări cu caracter aplicativ. poziţii ale corpului.
2.4. Îndeplinirea acţiunilor motrice Variaţii de alergări. Alergări în 1
achiziţionate pentru diferite figuri, cu depășirea
manevrarea/manipularea obiectelor și obstacolelor.
depășirea obstacolelor. Sărituri pe loc și în deplasare, peste 1
obstacole mici, individual , cu
coarda.
Sărituri pe loc și în deplasare, peste 1
obstacole mici,i în grup, cu coarda.
Aruncări și prinderi ale mingii în 1
perechi.
Aruncări și prinderi ale mingii 1
în perechi.
Împingeri în perechi. 1
Transportări ale obiectelor. 1
Târâri pe diferite segmente ale 1
corpului, pe banca de gimnastică.
Târâri pe diferite segmente ale 1
corpului, pe banca de gimnastică.
Atârnări și căţărări pe diferite 1
suprafeţe.
Escaladări și coborâri pe diferite 1 TMT
suprafeţe.
2.5. Practicarea exerciţiilor fizice 3. Dezvoltarea fizică 1
pentru dezvoltarea fizică armonioasă armonioasă
în diferite poziţii de bază ale corpului. Dezvoltarea selectivă a grupelor
de mușchi.
Menţinere/flotări în/din poziţia 1
culcat, mâinile pe banca de
gimnastică
Ridicarea trunchiului din culcat 1
dorsal
Dezvoltarea calităţilor motrice. 1
Alergări de suveică
Alergări de suveică; 1 TMT
Jocuri-exerciţii pentru formarea 1
mișcărilor
2.6. Îndeplinirea elementelor 4. Elemente acrobatice 1
acrobatice în structuri simple, cu și Echilibru din stând pe un picior.
fără ajutor, cu fixarea poziţiei și Echilibru din stând pe un picior. 1
menţinerea echilibrului.
Jocuri pentru echilibru static 1
Rostogolire înainte. 1

Rostogolirii: rulare înapoi și revenire 1 TMT


în sprijin ghemuit; înainte cu trecere
în poziţie culcat pe spate/așezat/în
poziţie ghemuit
Podul din poziţie culcat dorsal. 1
Podul i din culcat dorsal cu și fără 1
ajutor;
Stând pe omoplaţi. 1
Stând pe omoplaţi: rulare înapoi 1 TMT
cu îndreptarea picioarelor în sus,
menţinere; poziţia mâinilor; stând
pe omoplaţi cu ajutor
Concursuri pentru îndeplinirea corectă 1
a elementelor acrobatice.
2.7. Coordonarea mișcărilor de 5. Ritmică și elemente de dans 1
braţe și a pașilor de bază în Mișcări de braţe în ritmică și dans.
ritmică și dans. Fluturări simultane și alternative 1
2.8. Reproducerea în ritm și armonie a înainte și înapoi
complexelor de gimnastică ritmică și Fluturări simultane și alternative 1
dans cu acompaniament. înainte și înapoi, valuri înainte,
înapoi;
Pași de bază în ritmică și dans. 1
Pași ritmici: gimnastici, ascuţiţi, 1
alăturaţi, înalţi, alternativi, arcuiţi
Pași ritmici: de polcă 1
Pași ritmici: de polcă 1
Pași ritmici: de vals 1
Pași ritmici: de vals 1
Complex de gimnastică ritmică și 1
elemente de dans.
Mișcări de braţe și pași ritmici în 1
complexe la 2 timpi sub
acompaniament.
Complexe de gimnastică ritmică și 1 TMT
dans
2.9. Încadrarea acţiunilor motrice în 6. Jocuri de mișcare și 1
ștafete18
situaţii mereu schimbătoare în Jocuri de mișcare frontale de imitare
dependenţă de regulile jocului. Jocuri de atenţie 1
2.10. Aplicarea achiziţiilor motrice și
de interacţionare de grup în condiţii de Jocuri de cunoaștere 1
joc. Jocuri pentru echilibru, reacţie, 1
anticipare
Jocuri pentru anticipare 1
Jocuri de mișcare în perechi. 1
Jocuri pentru dezvoltarea calităţilor 1
motrice (coordonarea, viteza,
supleţea, rezistenţă);
Jocuri pentru dezvoltarea calităţilor 1
motrice (coordonarea, viteza,
supleţea, rezistenţă);
Jocuri pentru ţinere 1
Jocuri pentru transmiteri 1
Jocuri pentruprinderi 1
Jocuri pentru aruncări 1
Jocuri de mișcare colective și în echipe. 1
Jocuri de mișcare colective și în 1 TMT
echipe.
Jocuri cu elemente din jocuri sportive. 1
Ștafete sportive. 1
Ștafete cu depășire a obstacolelor 1
individual
Ștafete cu depășire a obstacolelor 1 TMT
individual și în grup.
3. Adoptarea unui comportament adecvat în cadrul activităților motrice educaționale, competiționale şi recreative, demonstrând implicare şi dorință de a-şi ajuta
colegii
3.1. Acceptarea regulilor de Securitatea și cerinţele sanitaro- 1 TMF
securitate și a cerinţelor igienice în educaţia fizică.
sanitaro-igienice în activităţile Dezvoltarea motrice armonioasă
motrice. a propriului organism.
3.2. Aprecierea dezvoltării motrice Activitatea motrice independentă.
și armonioase a propriului Disciplina și respectul în activitatea
organism. de joc.
3.3. Practicarea independentă a
activităţilor motrice.
3.4. Susţinerea ordinii și
disciplinei, a relaţiilor pozitive
interpersonale în activităţile
motrice de joc.

Educația tehnologică
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
1. Utilizarea materialelor, ustensilelor și tehnicilor specifice în diverse activităţi tehnologice, manifestând curiozitate și interes pentru
inovaţii.
2. Confecţionarea unor obiecte simple utilitare și decorative, dând dovadă de motivaţie pentru creativitate și gust estetic.
3. Apelarea la instrumente și resurse digitale în situaţii de învăţare, dând dovadă de corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor
virtuale.
4. Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale în contexte educaţionale și cotidiene, demonstrând grijă pentru mediul natural și cei din
jur.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa a II-a, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 2. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2017.
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 33
REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUTURI
Unităţi de conţinut (module) Număr de
ore
Colaje și decorațiuni 15
Ducația digitală 15
La discreția cadrului didactic 3
Total 34 ore

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Evaluări Observații
Nr. ore
EI EFE ES
semestrul 1 15 1 2 1
semestrul 2 18 1 2 1
Total anual 33 2 4 2

Produse recomandate Criterii de succes


P1 Proiect de confecţionare 1. Descriu etapele tehnologice de confecţionare;
2. Comentez aspectul estetic;
3. Explic de ce sunt utile articolele.
4. Prezint schiţa grafică şi modelul decorativ proiectat;

P2 Articole tradiţionale4 1. Selectez pânza/materialul necesar;


2. Păstrez în condiţii potrivite materialele şi ustensilele;
3. Respect normele de igienă şi protecţie a muncii.
P3 Confecționare de 1. Selectez și păstrez in condiții adecvate materialele si ustensilele necesare.
lucrări5 2. Respect etapele tehnologice.
3. Utilizez schițe, scheme si diferite tehnici de lucru.
4. Realizez lucrarea cu acuratețe.
5. Respect normele de igiena si protecție a muncii.
6. Finisez articolul.
P4 Evaluarea lucrărilor 1. Apreciez cât este de estetică lucrarea.
confecţionate 6 2. Explic dacă se respectă tradiţia populară.
3. Explic dacă s-au respectat etapele tehnologice.
4. Explic cât de calitativ este produsul.
5. Respect terminologia specifică*
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
de
ore
Colaje și decorațiuni- 15 ore
2.1. Recunoașterea Materiale și ustensile utilizate în 1 Fișe de lucru, EI
tehnologiilor de realizarea colajelorProprietăţile PPT
creare a colajelor calitative ale hârtiei.
plane și volumetrice. Valorificarea proprietăţilor hârtiei în
2.2. Realizarea colajelor expresivitatea imaginilor colaj.Reguli
simple cu diverse sanitaro-igienice și de protecţie a
materiale pe diverse muncii.
suporturi. Corectitudinea decupării detaliilor 1 Fișe de lucru,
2.3. Explorarea materialelor, după clișeu. PPT
ustensilelor, tehnicilor și Consecutivitatea cașerării detaliilor. 1 Fișe de lucru,
suporturilor pentru Cerinţele estetice PPT
crearea unor decoraţiuni. Realizarea colajelor plane și 1 Filme
volumetrice educative,fișe
Tehnica conturării formelor după de lucru, PPT
clișeu
Procedeul decupării figurilor pe linie 1 Filme
curbă educative,fișe
de lucru, PPT
Colaje siluetă. 1 Planșe EFE
didactce,filme
educative,fișe
de lucru, PPT
Modalităţi de pliere a hârtiei: după 1 Probă
axe, după diagonală. practică
Tehnica origami 1 Fișe de lucru,
PPT
Tehnica decuparea simetrică. 1 Planșe
didactice, fișe
de lucru, PPT
Realizarea decorațiunilor 1 Planșe
Confecţionarea decoraţiunilor plane didactice, fișe
de lucru, PPT
Realizarea decorațiunilor 1 Planșe EFE
Confecţionarea decoraţiunilor didactice,fișe
volumetrice. de lucru, PPT
Realizarea obiectelor decorative din 1 Probă
panglici, fâșii (tehnica quiling). practică
Tehnica quiling 1 Fișe de lucru
individual
Realizarea panourilor specifice unor 1 Probă
sărbători calendaristice. practică
Realizarea obiectelor decorative 1 Fișe de lucru ES
specifice unor sărbători calendaristice. individual
Educația digitală -15 ore
3.1. Identificarea unităţilor Unități de informație 1 PPT, planșe EI
primare de informaţie. Povestea unui bit. didactice
3.2. Cunoașterea noţiunilor Byte-ul – prietenul mai mare al bitului. 1 PPT, planșe
elementare ce ţin de didactice
codificarea/decodificarea Construim din biţi (cuvinte, desene). 1 Materiale
datelor. didactice,
3.3. Rezolvarea problemelor PPT
elementare de
codificare/decodificare.
3.4. Recunoașterea mediilor Scriem și desenăm digital (I) 1
de introducere și editare Unde putem să scriem? – aplicaţii de
a textelor precum și a scris.
componentelor Pagina, cursorul,
principale ale acestora. tastatura. 1
3.5. Utilizarea tastaturii Litere majuscule, minuscule și alte
(reale sau virtuale) semne.
pentru scrierea Așezăm textul... în paragrafe. 1 EFE
textelor simple.
3.6. Recunoașterea mediilor Scriem mai repede și mai corect 1
creare și editare a (aplicaţii typing –
imaginilor precum și a opțional).
componentelor Desenăm...pe ecran 1
principale ale acestora. Pagina pentru desen. Creionul, pensula
3.7. Utilizarea unităţii mouse și radiera digitală.
(sau a unităţii stylus) Paleta de culori. Linii și forme 1
pentru desenare. geometrice.
3.8. Utilizarea
Desenăm...pe ecran linii și forme 1 EFE
instrumentelor de
desenare pentru
crearea imaginilor cu
elemente de
formă și culoare selectată.
Gândim digital (II) 1
3.9. Formarea secvenţelor De la complicat la simplu.
de instrucţiuni (programelor) Reutilizăm instrucţiuni. 1
cu instrucţiuni repetitive. Programe cu repetări: scriere, rulare, 1
3.10. Rularea programelor depanare.
cu instrucţiuni repetitive în Evaluare sumativă anuală 1 Probă ES
mediul vizual. practică
Activităţii diferențiate de postevaluare 1 Fișe de lucru
individual
Dezvoltare personală
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI INTEGRATE
1. Aprecierea identităţii personale și a celorlalţi în contexte educaţionale/familiale/ comunitare, demonstrând încredere
în forţele proprii și atitudine pozitivă.
2. Utilizarea raţională a resurselor personale, sociale și ale mediului, demonstrând integritate și responsabilitate.
3. Adoptarea modului de viaţă sănătos în contexte variate, demonstrând interes și implicare în activităţi de menţinere a
sănătăţii proprii și a celor din jur.
4. Proiectarea carierei din perspectiva potenţialului individual și a intereselor profesionale, manifestând atitudine
pozitivă faţă de dezvoltarea personală și învăţare ca muncă de bază a elevului.
5. Adaptarea comportamentului privind securitatea personală și a celor din jur în situaţii cotidiene, demonstrând atenţie
și atitudine responsabilă faţă de sine și cei din jur.
RESURSE BIBLIOGRAFICE
1. Curriculum național, învăţămânul primar, Chişinău, 2018
2. Ghid de implementare a curriculumului național. Chișinău, 2018.
3. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Clasa 3, 2017.
4. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar. Clasa 3. Ghid metodologic. Ediție revăzută și actualizată, 2017.
ADMINISTAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore/ săptămână Nr. de ore / an
1 33

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT

Unităţi de conţinut (module) Nr. de ore


1. Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt 6
2. Asigurarea calităţii vieţii 6
3. Modul sănătos de viaţă 6
4. Proiectarea carierei profesionale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial
6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 3

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Sem. Evaluări
Nr module Nr. ore Obser
EI EFP EFE ES
vații
Semestrul 1 1 15 1 la discreția CD 2 1
Semestrul 2 1 18 1 la discreția CD 2 1
Total anual:
2 module 33 ore 2 la discreția CD 4 2
Produse recomandate Criterii de succes
P1 Confecționare de 1. Respect normele de igienă și protecție a muncii.
lucrări 2. Respect tema și subiectul lucrării.
3. Utilizez materialele/ ustensilele corespunzătoare
4. Execut lucrarea cu acuratețe
P2 Elaborarea unui cod de 1. Identific ghidat situația/cauza.
reguli și respectarea lor 2. Formulez reguli.
3. Argumentez necesitatea respectării regulilor.
P3 Scrisoarea 1. Utilizez vocabularul corespunzator situației expuse.
2. Respect părțile componente ale scrisorii.
3. Respect ordinea de idei.
4.Respect regulile de scriere și de punctuație.
P4 Mesajul argumentativ 1. Alcătuiesc un enunț care exprimă opinia mea.
2. Expun coerent și clar gândul
3. Respect ordinea ideilor.
4. Folosesc cuvinte adecvate subiectului de discuție.
P5 Mini-proiectul de grup 1. Contribui activ la discuțiile de grup.
(contribuția mea) 2. Accept și îndeplinesc toate sarcinile.
3. Ajut direct grupul cu idei bune.
4. Urmăresc respectarea cerințelor și a timpului propus.
5. Pot să spun clar cu ce am contribuit.
P6 Mini-proiectul de grup 1. Stabilesc împreună cu colegii tematica, volumul proiectului și timpul în care îl vom
(cooperarea) realiza.
2. Pun în discuție idei și contribui cu informații relevante.
3. Îi încurajez pe ceilalți membri ai grupului să pună în discuție ideile lor.
4. Permit tuturor membrilor grupului să se expună.
5. Iau în considerare sentimentele și ideile celorlalți.
6. Îi ascult pe ceilalți și completez atunci când cred că ideea mea este deosebită și
valoroasă.
P7 Mini-proiectul în grup 1. Conţinutul produsului de grup este potrivit cerințelor.
(produsul) 2. Produsul este clar, uşor de înţeles.
3. Produsul de grup arată deosebit
P8 Mini-proiectul în grup 1. Respect cerințele de prezentare.
(prezentarea 2. Prezint pe scurt mini-proiectul.
produsului) 3. Argumentez clar și pe scurt.
4. Formulez concluzii.
5. Utilizez limbajul adecvat/specific.
6. Prezint clar și convingător.
P11 Expoziţie de desene: 1.Respect tema propusă.
Sunt în siguranţă/ Eu 2.Mă implic (propun un desen realizat personal/ de cineva / împreună cu cineva).
sunt protejat acasă, la 3.Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
şcoală, în stradă 4.Argumentez calm implicarea personală în expoziţia de desene.
Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Observații
(sub-competențe) de
ore
Arta cunoaşterii de sine şi a celuilalt- 6 ore
1.1. Identificarea Diversitatea persoanelor. Asemănări 1 PPT, filme EI
asemănărilor şi deosebirilor între şi deosebiri după criterii simple: educative
sine şi ceilalţi prin demonstrarea aspect fizic, preferinţe, capacităţi.
încrederii și respectului. Drepturi și responsabilități. Dorințe, 1 Filme
1.2. Distingerea drepturilor și necesități, alegeri și consecințe. 1 educative,
responsabilităților în contexte fișe de
variate. lucru
Semnele verbale şi nonverbale ale 1 Probă practică
1.3. Utilizarea semnelor
emoţiilor. Elemente simple de limbaj Planșe
verbale și nonverbale în ,PPT, filme
exprimarea liberă a emoţiilor și nonverbal: expresii faciale; gesturi,
educative
opiniei propriei poziția corpului. Modalităţi de
în situații de viață. exprimare a emoţiilor în diferite EFE
situații. produs: mini-
Opinia proprie. Verbalizarea opiniei 1 fișe de proiect de grup
proprii. Ascultare şi respect faţă de lucru
părerea celorlalţi.
Abordări situaționale concrete 1
Autoevaluare. Prezentarea produsului
Asigurarea calităţii vieţii- 6 ore
2.1. Identificarea unor calităţi Calităţile colegilor şi prietenilor. 1 Planșe
valorificate în relaţiile cu colegii Valoarea calităţii Diversitatea ,PPT, filme
de ambele genuri. calităților. Completarea reciprocă educative
2.2. Stabilirea prin manifestarea calităților în
interdependenței dintre reguli, grup.
calităţi şi gestionarea grijulie a Comportament corect. Reguli de 1 fișe de
bunurilor personale. comportament în grup. lucru
2.3. Aprecierea necesităţii de Fetele şi băieţii. Oportunităţi de 1 Probă practică
a deţine calităţi şi a respecta manifestare. Activităţi comune
anumite reguli în relațiile cu Grija faţă de natură. Acțiuni de 1 Planșe EFE
persoanele și natura din jur. protejare a naturii. Mediu ,PPT, filme Produs:
favorabil de joacă şi activitate. educative Simularea
Respectul faţă de lucrurile personale şi 1 Planșe comportamentelor
ale colegilor. ,PPT,
Protejarea bunurilor. Corectitudinea Fișe de
delimitării bunurilor: al meu, al tău, al lucru
nostru.

Abordări situaționale concrete 1


Autoevaluare. Prezentarea produsului
Evaluare sumativă la final de semestru 1 ES
Activităţii diferențiate de postevaluare 1
Modul sănătos de viață- 6 ore
3.1. Recunoașerea alimentelor Regimul zilei unui elev. Activităţile 1 Planșe
utile sănătății și alimentelor, elevului şi timpul rezervat. ,PPT, filme
produselor dăunătoare. Organizarea în timp a activităţilor de educative
3.2. Respectarea adecvată a învățare, odihnă, sport pentru
regulilor de igienă pentru menținerea sănătății.
menținerea sănătății proprii. Reguli de igienă în situaţii cotidiene. 1 Fișe de EFE
3.3. Promovarea experienţei Boli cauzate de lipsa igienei lucru Produs:
personale de menţinerea sănătăţii Creşterea şi dezvoltarea în 1 Proiect de grup
în familie, clasă, preteni. copilărie. Parametrii de creştere.
Alimente utile sănătăţii elevului și 1 Probă practică
alimente care pot provoca probleme
de sănătate.
Produse dăunătoare sănătăţii 1 Planșe
copilului. Produse din spaţiul ,PPT, filme
casnic, școlar și public. educative
Abordări situaționale concrete 1
Autoevaluare. Prezentarea produsului
Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial- 6 ore
4.1. Caracterizarea profesiilor Profesiile persoanelor dragi. 1 Planșe
oamenilor cu care relaţionează Profesiile membrilor familiei/ ,PPT, filme
din perspectiva utilităţii pentru persoanelor apropiate. Rolul studiilor educative
comunitate. pentru practicarea diferitor profesii.
4.2. Estimarea corectă a Modele profesionale. Spectrul 1 Planșe
resurselor personale şi a celor profesiilor. Cunoştinţe şi abilităţi ,PPT, filme
apropiaţi pentru satisfacerea necesare diferitor profesii. Modalităţi de educative
necesităților. informare despre profesii
4.3. Explicarea deciziilor de Banii: ce şi cât costă. Gospodăria 1 Planșe
implicare în activităţi cotidiene naturală şi necesitatea de a face ,PPT, filme
care contribuie la dezvoltarea schimb/troc. Apariţia meseriilor, educative
propriului potenţial. banilor. Banii ca mijloc de apreciere a EFE
valorii bunurilor și a satisfacerii Produs:
necesităților. mini-proiect
La magazin. Necesităţi, dorinţe, 1 Planșe Parada profesiilor
bunuri şi servicii. Satisfacerea ,PPT, filme
dorinţelor la magazin. Vânzătorul şi educative
cumpărătorul.Activităţi cotidiene şi
interese.
Activităţi cotidiene, descrirea Planșe
activităţilor cotidiene. Relevanţa acestor 1 ,PPT, filme
activități pentru îmbrăţişarea unor educative
profesii.
Parada profesiilor. Specificul diferitor
profesii.
Abordări situaționale concrete 1
Autoevaluare. Prezentarea produsului
Securitatea personală- 6 ore
5.1. Descrierea regulilor de Securitatea acasă şi în şcoală. 1 PPT, Planșe
comportament în situaţii Obiecte, locuri periculoase. didactice
cotidiene, prin cuvinte proprii. Planul de evacuare.
5.2. Respectarea regulilor Reguli de protecție personală pe timp 1 Filme
privind securitatea elevului în de vânt, ploaie, ninsoare educative
condiţiile casnice, şcolare, Reguli de circulaţie. Pieton în diferite 1 Filme
stradă, transport şi în mediul anotimpuri. educative
natural, cu centrare pe disciplină Reguli de securitate personală. 1
și atitudine pozitivă. Diverse unităţi de transport.
5.3. Manifestarea interesului Situaţii excepţionale cu caracter 1 Planșe
pentru participare la asigurarea natural. Cutremur de pământ, didactice
securităţii personale cu tendință inundații, furtuni, întroieniri,
spre autonomie parţială în grindină. Modalităţi de comportament
comportare. personal și colectiv EFE
Abordări situaționale concrete 1 Produs:
Autoevaluare. Prezentarea produsului confecționare de
lucrări
Evaluare sumativă anuală ES
Activităţii diferențiate de
postevaluare

S-ar putea să vă placă și