Sunteți pe pagina 1din 88

PROGRAMUL EDIŢIEI A XVII-a A

EXPOZIŢIEI NAŢIONALE “FABRICAT ÎN MOLDOVA”

31 ianuarie - 04 februarie 2018

Organizată de:
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova,
sub patronajul Guvernului Republicii Moldova

Locul desfăşurării: CIE “MOLDEXPO” S.A.


str. Ghioceilor 1, or. Chişinău,
Pavilionul Central, Pavilionul nr.2 şi Pavilionul nr.3
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII

Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova este organul central


de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului, abilitat să
promoveze politica economică a statului.

Ministerul are misiunea de a asigura creşterea economiei naţionale prin optimizarea


cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru
dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi asigurarea
competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de
demonopolizare a pieţei interne şi de eliminare a practicilor anticoncurenţiale,
precum şi prin cooperare economică internaţională. ……………….
Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Ministerul Economiei realizează
atribuţii în următoarele domenii:

a) în domeniul politicilor economice ale statului, analizei şi prognozării


macroeconomice;
b) în domeniul cooperării internaţionale;
c) în domeniul comerţului;
d) în domeniul politicilor investiţionale şi de promovare a exportului;
e) în domeniul dezvoltării mediului de afaceri;
f) în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
g) în domeniul dezvoltării tehnologice şi competitivităţii;
h) în domeniul administrării şi dezetatizării proprietăţii publice;
i)în domeniul parteneriatului public-privat;
j) în domeniul standardizării şi reglementării tehnice;
k) în domeniul evaluării conformităţii;
l)în domeniul metrologiei;
m) în domeniul securităţii industriale;
n) în domeniul protecţiei consumatorilor şi supravegherii pieţei,
o) în domeniul energeticii, securităţii şi eficienţei energetice.
Ministerul Economiei are următoarele instituţii subordonate:

1. Agenţia Proprietăţii Publice;


2. Camera de Licenţiere;
3. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor;
4. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor
Industriale Periculoase;
5. Agenţia pentru Eficienţă Energetică;
6. Inspectoratul Energetic de Stat;
7. Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi de Promovare a Exportului din
Moldova;
8. Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - REPREZENTANT OFICIAL AL
OAMENILOR DE AFACERI DIN REPUBLICA MOLDOVA
Legea Republicii Moldova “Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie” nr.393-
XlVdin 13.05.1 confirmă statutul Camerei ca “ o organizaţie nonguvernamentală,
autonomă şi independentă, care reprezintă interesele în ansamblu ale
întreprinzătorilor din Republica Moldova. Camera este persoană juridică de drept
public şi în această calitate beneficiază de susţinerea statului”.
Obiectivul major al CCI a RM este crearea unui mediu şi a unei comunităţi de
afaceri în societate şi reprezentarea intereselor membrilor săi în sistemul relaţiilor
economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile membrilor cu autorităţile
guvernamentale şi cu cercurile de afaceri străine.
SARCINILE PRINCIPALE ALE CCI A RM:
Acordarea asistenţei la dezvoltarea activităţii antreprenoriale, ţinându-se cont de
interesele tuturor agenţilor economici, sferelor economiei naţionale şi zonelor
comerciale ale ţării şi anume:
- business consulting;
- facilitarea contactelor de afaceri;
- organizarea manifestărilor comerciale şi expoziţionale, prezentărilor, deplasărilor şi
misiunilor de afaceri în străinătate;
- consulting în domeniul legislaţiei Republicii Moldova etc.
Reprezentarea şi apărarea intereselor comunităţii moldoveneşti de afaceri în raport
cu organele de drept la nivel local şi naţional: prezintă organelor de administraţie
publică propuneri privind îmbunătăţirea condiţiilor economice şi de drept ale
activităţii de antreprenoriat; organizează întâlniri de afaceri, mese rotunde,
conferinţe cu membrii CCI a RM şi cu alţi reprezentanţi ai mediului de afaceri din
republica noastră; participă la elaborarea actelor normative care abordează interesele
întreprinzătorilor; colaborează cu organizaţii similare din ţară şi de peste hotare.
Organizarea instruirii şi reciclării cadrelor: organizarea învăţământului profesional în
conformitate cu metodele moderne de instruire; organizarea şi desfăşurarea
seminarelor, conferinţelor, simpozilor etc.
Împuterniciri publice: perfectarea certificatelor de origine a mărfurilor; perfectarea şi
confirmarea documentaţiei necesare pentru realizarea comerţului extern; efectuarea
expertizei în domeniul industriei şi comerţului, exercitarea controlului calităţii şi
cantităţii mărfurilor.
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
MD-2004, Republica Moldova
mun. Chişinău, bul .Ştefan cel Mare, 151
Tel: (+373) 22 221-552, 210-725
Fax: (+373) 22 234-425, 238-410
E-mail: camera@chamber.md , expo@chamber.md
Url: http://www.chamber.md

Filialele CCI a RM
Filiala Bălţi Filiala Orhei
MD 3100, or. Bălţi, str. 31 August, 20b MD 3505, or. Orhei, str. M. Eminescu, 2
tel/fax (231) 2-70-97, 2-91-54 tel. (235) 2-04-61,
e-mail: balti@chamber.md fax (235) 2-44-61
www.bălţi.chamber.md e-mail: orhei@chamber.md
www.orhei.chamber.md
Filiala Cahul
MD 3900, or. Cahul, str. M. Eminescu, 43 Filiala Soroca
tel. (299) 2-21-92, MD 3004, or. Soroca, str. Independenţei, 75
fax (299) 2-69-71 tel/fax (230) 2-31-30, 2-32-26
e-mail: cahul@chamber.md e-mail: soroca@chamber.md
www.cahul.chamber.md www.soroca.chamber.md

Filiala Edineţ Filiala Tighina


MD 4600, or. Edineţ, str. Independenţei, 47 MD 4300, or. Căuşeni, str. Frunze, 5
tel/fax (246) 2-34-64, 2-10-64 tel/fax (243) 2-38-04, 2-17-11
e-mail: edinet@chamber.md e-mail: tighina@chamber.md
www.edineţ.chamber.md www.tighina.chamber.md

Filiala Găgăuzia Filiala Ungheni


MD 6104, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 133 MD 3606, or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26
tel. (291) 2-30-61, tel/fax (236) 2-63-11, 2-41-65
fax (291) 2-37-31 e-mail: cciungheni@chamber.md
e-mail: gagauzia@chamber.md www.ungheni.chamber.md
e-mail: chamber@mtc-cg.md
www.gagauzia.chamber.md Întreprinderea-fiică
“Intereconomservice ”a CCI, or. Rîbniţa
Filiala Hînceşti or. Rîbniţa, bd.Pobeda, 18
MD 3401, or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 146 tel. 016-00373-555-3-04-38
tel/fax (269) 2-22-65, 2-20-66 tel 016-00373-555-3-05-25
e-mail: hincesti@chamber.md; e-mail: gallvica@mail.ru, e-mail: galina-
www.hincesti.chamber.md inter@idknet.com
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

Согласно Закона Республики Молдова «О Торгово-промышленной Палате»


№93-ХГУ от 13.05.99 статус Торгово-Промышленной Палаты определен как
«неправительственной, самоуправляемой и независимой организации,
представляющей совокупные интересы предпринимателей Республики
Молдова. Палата является юридическим лицом публичного права и в этом
качестве пользуется поддержкой государства ».
Главная цель Торгово-Промышленной Палаты РМ - создание деловой среды в
обществе и представление интересов своих членов во взаимоотношениях с
органами публичного управления, зарубежными торгово-промышленными
палатами и другими международными организациями.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПАЛАТЫ:


Содействие развитию различных видов предпринимательской деятельности с
учетом интересов всех хозяйствующих субъектов, отраслей национальной
экономики и конкретных территорий страны, а именно:
- бизнесконсалтинг;
- установление деловых контактов;
- привлечение зарубежных инвесторов;
- организация выставок, презентаций, деловых поездок и деловых миссий;
- консультации в области законодательства РМ;
Представление и защита интересов делового сообщества РМ в организации
сотрудничества с органами власти на национальном и местном уровне:
- представление органам публичного управления предложений по
совершенствованию экономических и правовых условий
предпринимательской деятельности;
- организация деловых встреч, «круглых столов», конференций с членами
Палаты и другими представителями деловых кругов;
- участие в разработке нормативных актов, затрагивающих интересы
предпринимателей;
- сотрудничество с аналогичными молдавскими и зарубежными
организациями;
Организация профессионального обучения и повышение дело вой
квалификации;
Организация делового образования предпринимателей на основе современных
методов обучения;
Организация и проведение различных конференций, симпозиумов и т.д.
Общественные полномочия:
- оформление и выдача сертификатов происхождения товаров;
- оформление и подтверждение документов, необходимых для внешней
торговли;
- осуществление экспертизы в области промышленности и торговли, контроль
качества и количества товара.

Торгово-Промышленная Палата РМ

MD-2004, Республика Молдова


Кишинев, бл. Штефан чел Маре ши Сфынт 151
Тел: (+373) 22 221-552, 210-725
Факс: (+373) 22 234-425, 238-410
Эл. почта: camera@chamber.md ,
expo@chamber.md
Url: http://www.chamber.md
Филиалы ТПП РМ
Филиал Бэлць Филиал Сорока
MD 3100, г. Бэлць, ул. 31 Августа, 20 б, MD 3004, г. Сорока, ул. Индепенденцей,
тел./факс (231) 2-70-97, 2-91-54 75,
e-mail: balti@chamber.md тел./факс (230) 2-31-30, 2-32-26
www.bălţi.chamber.md e-mail: soroca@chamber.md
www.soroca.chamber.md
Филиал ТПП РМ по Гагаузии
MD 6104, г. Чадыр-Лунга, ул Ленина, 133, Филиал Тигина
тел. (291) 2-30-61, MD 4300, г. Кэушень, ул. Фрунзе, 5,
факс (291) 2-37-31 тел./факс (243) 2-38-04, 2-17-11
e-mail: gagauzia@chamber.md e-mail: tighina@chamber.md
e-mail: chamber@mtc-cg.md www.tighina.chamber.md
www.gagauzia.chamber.md
Филиал Унгень
Филиал Единец MD 3606, г. Унгень, ул. Барбу Лэутару,
MD 4600, г. Единец, ул. Индепенденцей, 47, 26,
тел./факс (246) 2-34-64, 2-10-64 тел./факс (236) 2-63-11, 2-41-65
e-mail: edinet@chamber.md e-mail: cciungheni@yahoo.com
www.edineţ.chamber.md www.ungheni.chamber.md

Филиал Кахул Филиал Хынчешть


MD 3900, г. Кахул, ул. M. Еминеску, 43, MD 3401, г. Хынчешть, ул. M. Хынку,
тел. (299) 2-21-92, 2-69-71 146,
e-mail: cahul@chamber.md тел./факс (269) 2-22-65, 2-20-66
www.cahul.chamber.md e-mail: hincesti@chamber.md
www.hincesti.chamber.md
Филиал Орхей
MD 3505, г. Орхей, ул. М. Еминеску, 2, Дочернее Предприятие
тел. (235) 2-04-61, «Интерэкономсервис» ТПП,
факс (235) 2-44-61 г. Рыбница
e-mail: orhei@chamber.md г.Рыбница, пр.Победы, 18,
www.orhei.chamber.md тел. 016-00373-555-3-04-38
тел. 016-00373-555-3-05-25
моб. 069351804
e-mail: gallvica@mail.ru ,
e-mail: galina-inter@idknet.com
PARTICIPANŢII EXPOZIŢIEI

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
A.

AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA


INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI)

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Andrei Doga, 24, bloc 1
Tel.: +373 (0) 22 400 500, 400 592
Fax: +373 (0) 22 440 119
e-mail: office@agepi.md
URL: www.agepi.md

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) este


oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și este unica autoritate
care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție juridică obiectelor de
proprietate intelectuală sub formă de proprietate industrială, drept de autor şi
drepturi conexe.
AGEPI înregistrează şi eliberează titluri de protecţie juridică a obiectelor de
proprietate industrială (OPI) invenţii, desene şi modele industriale, mărci de produse
şi servicii, noi soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, drepturi de autor
şi conexe, înregistrarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice etc. Înregistrează
contractele de transmitere a drepturilor asupra OPI (cesiune, licenţă, franchising).
Atestă şi înregistrează reprezentanţii în proprietate industrială. Pregăteşte şi
reciclează specialişti în domeniul proprietăţii industriale. Editează Buletinul Oficial
de Proprietate Industrială (BOPI). Acordă consultaţii şi prestează servicii în
domeniul proprietăţii intelectuale.

Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики


Молдова (AGEPI) является национальным ведомством в области охраны
интеллектуальной собственности и единственным уполномоченным органом,
предоставляющим правовую охрану на территории Республики Молдова
объектам интеллектуальной собственности в форме промышленной
собственности, авторского права и смежных прав.
AGEPI осуществляет регистрацию и выдачу охранных документов на объекты
промышленной собственности (ОПС) – изобретения, промышленные рисунки
и модели, товарные знаки и знаки обслуживания, новые сорта растений,
топографии интегральных схем, авторских и смежных прав и др. Регистрирует
договоры о передаче прав на ОПС (уступка, лицензирование, франчайзинг).
Тестирует и регистрирует патентных поверенных и оценщиков в области
интеллектуальной собственности. Обучает специалистов в области
интеллектуальной собственности. Издает Официальный бюллетень
промышленной собственности. Предоставляет консультации и услуги в
области интеллектуальной собственности.
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE
MUNCĂ (ANOFM)

Adresa: Repulica Moldova, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 1


Tel.: +373 (0) 22 721 003
Fax.: +373 (0) 22 227 761
e-mail: anofm@anofm.md
URL: www.anofm.md

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ


implementează următoarele măsuri:
1. Active:
medierea muncii:
- suport acordat cetățenilor și agenților economici în
preselecţia, repartizarea și ocuparea unui loc de muncă;
- seminare informative pentru șomeri și angajatori;
- organizarea târgurilor locurilor de muncă;
- informarea şi consilierea profesională;
- orientarea şi formarea profesională;
- antrenarea la lucrări de interes public.
2. Pasive:
- acordarea ajutorului de şomaj;
- acordarea alocaţiei de integrare sau
- reintegrare profesională.

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ


предпринимает следующие меры по предотвращению безработицы:
1. Активные меры:
посреднические услуги:
- предоставление информации о вакансиях и
условиях их занятия;
- предварительный отбор и распределение
подходящих кандидатов;
- информационные семинары для безработных и
работодателей;
- организация ярмарок вакансий;
- услуги по информированию и
- профессиональному консультированию;
- консультирование и помощь в инициировании
- предпринимательской деятельности;
- профессиональную ориентацию и подготовку;
- организация общественных работ.
2.Пассивные меры:
- социальной защиты;
- выплата пособия по безработице;
- выплата пособия по трудоустройству.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR


(ANSA)
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Kogâlniceanu, 63
Tel.: +373 (0) 22 294 730
Fax: +373 (0) 22 294 731
e-mail: info@ansa.gov.md
URL: http://www.ansa.gov.md/

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) este autoritatea


administrativă cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului
în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul
sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare,
controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei
pentru animale. Scopurile, funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile
generale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi organizarea
activităţii acesteia – derivă din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei, aprobat de Guvernul R.M. la fondarea ANSA.

AGENŢIA PENTRU INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC


(AITT)

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mioriţa, 5


Tel.: +373 (0) 22 882 560, 882 565
Fax: +373 (0) 22 882 566
e-mail: aitt@aitt.md ; office@aitt.md
URL: www.asm.md

Activitatea de inovare și transfer tehnologic este una importantă și absolut necesară


pentru formarea unei economii competitive în societatea modernă, or, anume ele
creează interacțiunea dintre mediul academic și cel de afaceri. Transformarea
rezultatelor cercetărilor științifice în cunoștințe practice prin introducerea în circuitul
economic a noi produse, servicii sau procese, care corespund necesităților și
cerințelor pieții sunt ”colacul de salvare” a statelor în curs de dezvoltare. Din aceste
considerente, dar și pentru a contribui la afirmarea Republicii Moldova pe plan
internațional, la 29 octombrie 2004, în conformitate cu Codul național cu privire la
știință și inovare, adoptat în același an, a fost creată Agenția pentru Inovare și
Transfer Tehnologic, a cărei misiune este promovarea, coordonarea și stimularea
implementării politicilor naționale în domeniul inovării și transferului tehnologic.
În activitatea sa, Agenția are câteva atribuții de bază, și anume:

• Monitorizarea procesului de formare și activitatea Parcurilor Științifico -


Tehnologice și a Incubatoarelor de Inovare;
• Coordonarea implementării proiectelor de transfer tehnologic finanțate din
bugetul de stat în proporție de până la 50 % din costurile totale;
Promovarea rezultatelor transpunerii în practică a cercetărilor științifice prin
participarea la expozițiile naționale și internaționale.

Агентство по инновациям и трансферт технологии было создано в составе


Академии Наук Молдовы 29 октября 2004 г. в соответствии с Кодексом о
науке и инновациях Республики Молдова (N.259-XV от 15.07.2004), во
времена больших государственных перемен в целях координации,
стимулирования и внедрения механизмов деятельности в области инноваций и
трансферт технологий. В настоящее время Агентство играет роль
прагматичного центра, который объединяет ученых, представителей
государственных органов и бизнес.
В целях ускорения процесса сближения стандартов Республики Молдова к
стандартам Евро Союза - пространство в котором именно инновации
основывают фундамент социально-экономического прогресса, АИТТ взяла на
себя ответственность быстрой имплементации инноваций и новейших
технологий в промышленном секторе, ориентируясь в этом плане по примеру
западной системы и таким образом способствуя модернизации и социально-
экономическому росту страны, а также улучшению жизненных условий
населения.

ADELVIG SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Magda, 8
Mob.: (+373) (0) 69 064 269
e-mail: adelvidsrl@mail.ru

Seminţe şi alte tipuri de material săditor.


Семена и другие виды посадочного материала.

AGROMAȘINA SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 21
Tel.: (+373) (0) 22 471 216
Fax: (+373) (0) 22 472 200
e-mail: agromashina@list.ru

„Agromașina” SA este uzina cu zeci de ani de experiență în proiectarea și fabricarea


utilajului agricol pentru vii, livezi și a altor culturi de câmp. Comapania dispune de
utilaj necesar modern. Toate agregatele sunt acoperite cu vopsea de tip pulbere, care
este rezistentă la căderi de temperatură și acțiuni mecanice.
Gama sortimentală a întreprinderii cuprinde următoarele utilaje:
- Stropitoare pentru vii și livezi;
- Cultivatoare pentru vii;
- Cultivatoare pentru livezi;
- Cultivatoare pentru culturi de câmp;
- Pluguri cu 2,3,4,5 și 8 tupițe;
- Grape cu discuri;
- Utilaj pentru instalarea stâlpilor;
- Perforator pentru gropi;
- Utilaj pentru strângerea crengilor și coardelor tăiate;
- Agregat pentru sădirea viței de vie;
- Transportator și încărcător de containere.

Agromașina - это предприятие с многолетним опытом работы в дизайне и


производстве сельскохозяйственной техники для виноградников, садов и
других полевых культур. Agromașina SA имеет необходимое современное
оборудование. Все агрегаты покрыты порошковой краской, который устойчив
к перепадам температуры и механических действий.
Ассортимент компании включает в себя следующее оборудование:
- Спринклеры для садов и виноградников;
- Культиваторы для виноградников;
- Культиваторы для сада;
- Культиваторы для полевых культур;
-Плуги с 2,3, 4, 5 и 8 тупцами;
-Бороны;
-Оборудование для установки столбов;
-Оборудование для сбора веток;
-Агрегат для посадки винограда;
-Перевозчик и погрузчик контейнеров.

AGROSMIX GRUP SRL


Adresa: Republica Moldova, str. Cuza Vodă 16/1 ap. 55
Tel.: +373 (0) 22 567 969
Fax: + 373 (0) 22 556 024
e-mail: haiduc2000@mail.ru
URL: www.agrosmixgrup.md

Producerea și comercializarea pâinițelor Haiduc din grâu și diverse tipuri de cereale,


folosind o tehnologie unică, fără utilizarea apei, grăsimilor, drojdiei și aditivilor
alimentari. A terciurilor și supelor de preparare rapidă cu marca comercială Haiduc,
semințelor de floarea soarelui, prăjite și ambalate. Importul și distribuirea produselor
de cofetărie și patiserie.

Производство и реализация: Хлебцев Haiduc из пшеницы и различных


зерновых без добавления воды, жиров, дрожжей и пищевых добавок. Каш и
супов Haiduc быстрого приготовления, обжаренных и расфасованных семечек
подсолнуха. Импорт и дистрибуция кондитерских изделий. Хлебцы Haiduc -
полезный и вкусный продукт. Изготавливаются из "живого" зерна и ряда
зерновых культур (гречка, рис, кукуруза, рожь) без предварительного помола в
муку. Благодаря уникальной технологии производства, хлебцы Haiduc
максимально сохраняют полезные свойства зерна.

ALFA-NISTRU SA
Adresa: Republica Moldova, or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 131
Tel.: +373 (0) 22 317 321
Fax: +373 (0) 230 23 444
e-mail: chisinau@alfa-nistru.com
URL: www.alfa-nistru.com

Societatea pe acţiuni ”Alfa-Nistru” produce și comercializează cu marca comercială


”Vis”, care reprezintă o garanție a calității și gustului unic al produselor naturale.
Întreprinderea propune consumatorilor un bogat sortiment de sucuri naturale,
compoturi, gemuri, dulceață, o varietate de legume conservate, marinate, care
reprezintă sursa vitaminelor și a altor substanțe nutritive necesare zilnic
consumatorilor de orice vârstă. Calitatea superioară, design-ul modern, asortimentul
variat, prețul accesibil permit companiei să satisfacă necesitățile și cerințele oricărui
client.

SA ”Alfa-Nistru” производит консервированные овощи, фрукты и ягоды под


торговой маркой ”Vis”, которая является гарантией качества и неповторимого
вкуса натуральных продуктов. Под этим брендом, предлагается богатый
ассортимент соков, компотов, джемов, меда, различных консервированных
овощей, которые являются источником витаминов и других питательных
веществ, необходимые ежедневно потребителям всех возрастов. Высокое
качество, современный дизайн, разнообразный ассортимент, доступные цены
позволяют компании удовлетворять нужды и потребности любого клиента.

APINATUR SRL
Adresa: Republica Moldova, s Bardar, str. Luncabotnei, 11
Tel.: +373 (0) 22 213 229
Fax: +373 (0) 22 273 428
e-mail: apinatur.moldova@gmail.com

Apinatur este unul dintre cei mai mari exportatori de miere din Moldova. Cu peste
14 ani de experienţa in sectorul apicol, Apinatur este furnizorul de miere pentru
afacerile din Estul si Vestul European (care include Spania, Franţa, Germania,
Slovacia, Italia, Belgia, Polonia, Romania, Rusia si tarile Baltice) dar si destinaţiile
îndepărtate din Est ce sunt in căutarea mierii din Moldova renumita pentru gustul si
aroma pronunţată.
Parteneriatul nostru îndelungat cu Asociaţia Naţională a Apicultorilor din Republica
Moldova ne permite accesul la cei mai respectaţi producători de miere din regiune.
Aceste relaţii strategice ne oferă posibilitatea de a accesa mierea si alte produse
apicole cu un gust distinct si bogat.

AQUATIR SRL
Adresa: Republica Moldova, Tiraspol, str. Sovieţcaia, 1
Tel.: +373 (0) 533 30 096
Fax: +373 (0) 533 30 093
Mob.: +373 (0) 69 476 451 / 77 888 881
e-mail: fishfarm@aquatir.md ; a.zelinskiy@inbox.ru
URL: http://www.aquatir.md/

AQUATIR SRL este o întreprindere de producție unică pentru cultivarea peștilor de


sturioni și producerea caviarului negru natural de sterletă, bester, sturion rusesc și
beluga. Cultivarea peștelui are loc în sistemele de recirculare, în care influența
factorilor externi este complet exclusă. Aplicăm pe scară largă cele mai recente
realizări și tehnologii în domeniul reproducerii sturionilor, ceea ce face
întreprinderea acestei industrii sigură din punct de vedere ecologic și ne permite să
primim produse de înaltă calitate care respectă standardele internaționale.

Pe lângă prelucrarea caviarului negru, complexul se ocupă şi de prelucrarea


industrială și comercializarea produselor de pește de calitate superioară.

ООО «Акватир» является уникальным производственным предприятием по


выращиванию рыб осетровых видов и производству натуральной черной икры
стерляди, бестера, русского осетра и белуги. Выращивание рыбы происходит в
рециркуляционных системах, при котором полностью исключается
воздействие внешних факторов. Мы широко применяем новейшие достижения
и технологии в области осетроводства, что делает предприятие данной отрасли
экологически безопасным и позволяет получать продукцию высокого
качества, соответствующую международным стандартам.

Основной вид деятельности компании — выращивание осетровых видов рыб,


получение и переработка чёрной икры, а также промышленная переработка и
реализация высококачественной рыбопродукции.

ALMIR SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Columna, 162
Tel.: +373 (0) 22 296 029
Fax: +373 (0) 22 296 029
e-mail: almirsrl@gmail.com
URL: www.almir.md

S.C. "Almir" SRL a fost înfiinţată la începutul anului 1992, având ca activitate
principala producerea saltelelor ortopedice de dimensiuni standard sau la comanda
pentru necesităţile fiecărui client chiar si pentru cele mai sofisticate gusturi. Scopul
fiind ca clientul sa se bucure de un somn plăcut, relaxant si sănătos.
Saltelele produse de compania ”ALMIR” SRL sunt certificate conform standardelor
de calitate GOST 19917-93. fapt ce atesta experienţa deţinută. Materialele sunt atent
selecţionate pentru producerea saltelelor, tehnologia de ultima generaţie precum si
utilajele performante folosite in procesul de producţie.

„ALMIR” OOO - ведущий производитель товаров для сна.


Компания занимает уверенные позиции на мебельном рынке. В салоне
магазина “ALMIR” вы найдете все, что нужно для комфортного и
полноценного отдыха: анатомические матрасы, подушки, матрасники, кровати.
Система управления качеством компании прошла процедуру сертификации на
соответствие стандарту GOST 19917-93.Сертификат свидетельствует о
способности предприятия поддерживать стабильность качества продукции и
улучшать результаты своей работы.

ARHYGEEA SRL
Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Mateevici, 33, of. 1
Mob.: +373 (0) 79 436 012
E-mail: alex.ivanov@ambera.bio
URL: http://ambera.bio/

Compania creează produse naturale utilizând tehnologii noi de presare ”la rece”.
Uleiul este produs din semințe minuțios selectate care nu sunt supuse prelucrării
termice ori chimice, ceea ce asigură un gust natural și o calitate superioara. Aceste
principii permit păstrarea valorii nutritive, vitaminelor și mineralelor conținute în
materia primă inițială.

Компания производит натуральные продукты с использованием новых


технологий «холодного» отжима. Масло производится из тщательно
отобранных семян, которые не подвергаются термической или химической
обработке, что обеспечивает их естественный вкус и превосходное качество.
Эти принципы позволяют сохранить питательную ценность, витамины и
минералы, содержащиеся в исходном сырье.

ARILUX SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 48/9
Mob.: +373 (0) 79 425 324
Fax: +373 (0) 22 470 228
e-mail: vasile@arilux.md, office@arilux.md
URL: http://arilux.md/

ARILUX SRL a fost înfiinţată în anul 2002 specializându-se în confecţionarea


articolelor de marochinărie, în special genţi pentru femei, poşete, genţi sport,
rucsace. Marca comercială „Arillu” are deja un stil bine definit in designul genţilor,
este recunoscută de clienţii noştri si întruneşte în sine toate condiţiile pentru a oferi
satisfacţie deplină de utilizare a produsului, oferă mereu modele noi produse
integral cu materiale şi accesorii de cea mai bună calitate. Toate produsele sunt
creație proprie în totalmente a companiei.

Производство и продажа изделий из кожи, а именно дамские сумки,


спортивные рюкзаки по самым высоким стандартам качества. Торговая марка
«Arillu» уже имеет четко определенный стиль и отвечает всем условиям, чтобы
обеспечить полную удовлетворенность продукта. Все продукты являются
собственностью компании.

AROMCOM SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mircea Cel Batrin 38\1, ap.88
Mob.: +373 (0) 60 083 999
Fax: +373 (0) 22 325 444
e-mail: manager@aromcom.md
URL: http://en.aromcom.md/

Compania "Aromcom" creează parfumuri pentru automobile pe bază de carton,


arome în forma de punguţe, arome pe suport lemnos și arome abrazive. La dorinţa
clientului pe acestea se pot aplica elemente de publicitate. Ciclul de producție al
aromei-auto este unul din cele mai moderne cu utilizarea echipamentelor ce
corespund standardelor sanitare, lucru care garantează calitatea și ecologia
parfumului.
Produsele companiei sunt de înaltă calitate și sunt disponibile pentru o gamă largă de
consumatori. Experiența acumulată în comerț, abordarea creativă, abilitatea de a
crește și de a dezvolta contribuie la crearea de noi tipuri de produse. Extinderea
gamei care satisface cererea cumpărătorilor și furnizarea bunurilor de calitate este
sarcina principală. "Aromcom" se distinge prin atitudinea sa specială față de clienți.
Parteneriatul pe termen lung cu clienții săi este foarte important pentru ei.

Компания "Aromcom" выпускает сухие ароматизаторы на картонной основе,


ароматизаторы в форме мешочка, ароматизаторы на деревянной основе, очень
популярные сейчас, рекламные и брендовые ароматизаторы.
Производственный цикл изготовления автомобильных ароматизаторов
осуществляется на современном оборудовании с соблюдением всех санитарно-
гигиенических нормативов, что гарантирует качество и экологическую
чистоту ароматизаторов.
Продукция нашей компании качественна и доступна широкому кругу
потребителей. Накопленный в торговле опыт, творческий подход, умение
расти и развиваться способствуют созданию новых видов продукции.
Расширение ассортимента, отвечающего спросу покупателей, и предложение
качественного товара является нашей основной задачей. Нашу компанию,
отличает особое отношение к клиентам. Долгосрочные партнерские
отношения с нашими клиентами очень важны для нас.

ARTI-MACARALE SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mircea Cel Batrin 13\1
Mob.: +373 (0) 79 087 266
e-mail: liudmilastorojuc@mail.com
URL: http://dininima.md/liudmila-storojuc/

Arti-Macarale SRL este compania cunoscută sub numele mărcii autohtone


„L.Storojuc”, care a fost fondată în 2009, creând vestimentație pentru femeile din
Moldova, cu un design minimalist, siluete elegante și clasice. Liudmila Storojuc
optează pentru stofe și execuție de cea mai înaltă calitate, divizând creațiile sale în
prêt-a-porter și elaborarea designului individual. Brandul propune o varietate vastă
de rochii, fuste, jachete și paltoane, în care îmbină armonios elementele minimaliste
și clasice, cu cele vaporoase și romantice.

ARTIZANA FACTORY SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 206
Mob.: +373 (0) 68 879 299
e-mail: artizana_group@mail.ru
URL: www.artizanagroup.com

Întreprinderea Artizana Factory a fost fondata in anul 1997. Este specializată în


prelucrarea blănurilor, pielii şi tot o data producerea articolelor din blănuri cum ar fi:
covoare, ciupici, brâuri, încălţăminte din blană pentru femei si multe altele, care o sa
vă bucure si ne aparat o sa vă încălzească. Pe piaţa Republicii Moldova noi muncim
mai bine de 19 ani şi avem o experienţă bogată.

Компания Artizana Factory основана в 1997 году. Специализируется по


обработке меха и кожи, а также по пошиву меховых изделий, таких как:
меховая женская обувь, ковры, тапочки, пояса и многое другое ,что порадует
вас и непременно согреет. На рынке Молдовы мы работаем более 19 лет, и
имеем не малый опыт в обработке овчины и пошиве различных изделий.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE DIVIN ȘI BRANDY DE


MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 38
Tel.: +373 (0) 22 200 653
Fax: +373 (0) 22 295 521
e-mail : vasile.bilici@mail.ru

Asociația Producătorilor de Divin și Brandy de Moldova(APDBM). Este o


organizație apolitică, nonprofit, constituită prin manifestare a voinței producătorilor
de divin și brandy din Republica Moldova, asociați în vederea realizării scopurilor
comune.
Membri a asociației sunt: S.A. ,,Aroma”, S.A. ,,Barza Albă”, Î.M. ,,Călărași Divin”
S.A. Fabrica de Vinuri ,,Vinăria Bardar” S. A., Wine International Project, S.A.
“MIGDAL-P” J.S.C..
Scopul Asociației constă la contribuirea la:
• Determinarea și exploatarea potențialului produselor alcoolice autohtone de
calitate înaltă: Divin și Brandy de Moldova;
• Stabilirea și aprobarea standardelor de calitate ale divinului și brandy de Moldova
în Caietul de sarcini și menținerea calității divinurilor și a brandy de Moldova la
nivelul acestor standarde;
• Consolidarea eforturilor membrilor Asociației în promovarea divinului și a brandy
de Moldova pe piețe interne și cele externe;
• Înregistrarea ,,divinului” și ,,brandy de Moldova” ca produs cu indicație
geografică;
• Reprezentarea și apărarea intereselor membrilor Asociației în raporturile cu
autoritățile publice, alte organizații de stat și private.

ATAN TEHNO SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Tohatin, str. M. Sadoveanu, 23
Mob.: +373 (0) 79 774 917
e-mail: tehno_ab_aliona@mail.ru

Tăiţei şi paste de casă.


Лапша и домашняя паста.

AXEDUM SRL
Adresa: Republica Moldova, r-nul. Cimişlia, satul Iurievca
Mob.: +373 (0) 60 400 104
e-mail: axedum.srl@mail.ru, democek@mail.ru

Cultivarea păsărilor de curte: păsări domestice pentru producția de carne.


Выращивание домашней птицы: домашние птенцы для производства мяса.

AZBEST SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3
Tel.: +373 (0) 22 312 039
Mob.: +373 (0) 69 140 362
e-mail: jplus@mail.ru
Lavete industriale de hârtie, de unica folosinţă.
Одноразовые бумажные салфетки.

B.

BABY TEX SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108, ap.5
Mob.: +373 (0) 69 904 743
e-mail: info@specialbaby.md
URL: http://dininima.md/special-baby/

Brandul autohton „Special Baby”, lansat în 2015, creează cu multă dragoste lenjerie
de pat pentru bebeluși, din materiale naturale, antialergice şi cu un design unic.
Lenjeria se remarcă prin eleganță și stil, diferențiindu-se prin detalii precum pernuțe
pufoase de diferite forme. „Special Baby” alege cu grijă stofele naturale și catifelate,
plăcute pielii bebelușului, decorate cu broderii fine, personalizate, proiectate cu
perseverență și creativitate de către echipa brandului. Somnul dulce este asigurat și de
gamele coloristice pastelate, nuanțe gingașe, ce sunt benefice sistemului nervos și
contribuie la dezvoltarea armonioasă a copilului.

Детские текстильные изделия - бренд «Special Baby».

BESWEET SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 1
Tel.: +373 (0) 22 429 292
Fax: +373(0) 22 429 222
e-mail: info@bsweet.md
URL: http://www.bsweet.md/

BSWEET - CEL MAI DULCE BISCUIT!


Biscuiţii sub marca comerciala “BSweet” sunt produşi de întreprinderea mixta
Moldo-Olandeza "Fabrica de Drojdii din Chişinău". Organizarea producerii a
început în anul 2015 după ce fabrica şi-a oprit activitatea de producere a drojdiilor si
a văzut o nouă oportunitate pe piaţa de patiserie. Ca urmare, fabrica a fost
modernizata si s-a adaptat in totalitate pentru a produce biscuiţi şi alte produse de
patiserie de calitate superioara. Procurarea utilajelor moderne a fost realizată cu
suportului programului PAC II susţinut de Banca Mondiala şi finanţat de către banca
PROCREDIT. Întreprinderea a implementat sistemului de calitate ISO 22000/2005
cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Печенье под торговой маркой "BeSweet" производится молдо-голландским
предприятием «Кишиневский дрожжевой завод» . Организация производства
началась в 2015 году после того, как завод прекратил производство дрожжей и
оценил возможности кондитерского рынка. В результате завод был
модернизирован и полностью адаптирован для производства печенья и других
кондитерских изделий высокого качества. Закупка современного
оборудования была осуществлена в рамках программы CAP II при поддержке
Всемирного банка и кредитовании ПроКредит Банком. На заводе внедрена
система контроля качества ISO 22000/2005 при поддержке Европейского банка
реконструкции и развития.

BIOTRADING SRL
Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Haltei, 41A
Tel: +373 (0) 22 549 880
Mob: +373 (0) 69 189 950
e-mail: Natalia.romancicova@biotrading.md

Biotrading este o companie dinamică și deja consacrată în sectorul fructelor confiate,


a semințelor și a nucilor

Având o abordare business-to-business, compania comercializează o gamă largă de


nuci, semințe și fructe confiate în întreaga Europă.
Compania și-a început activitatea pe piața din Republica Moldova în 2004. Lucrând
cu o echipă creativă și plină de idei, a reușit să câștige 60% din piața moldovenească
a nucilor, semințelor și a fructelor uscate.

BITPROGRAM SRL
Adresa: Republica Moldova, r. Hînceşti, s. Minjiri, str. Tinereţii, 3
Tel: +373 (0) 22 840 220
Mob: +373 (0) 69 027 914
e-mail: bitprogram@mail.ru ; marcela.lozovanu@gmail.com

Din toate produsele din piele de pe piaţa Moldovei, îţi vine foarte greu să le recunoşti
pe cele din piele adevărată, din piele naturală. Compania SC “Bitprogram” SRL ,
reprezentata de brandul „Vitalie Burlacu” este printre puţinii producători
autohtoni,care poate garanta componenţa - 100% piele naturală – pentru toate
produsele sale de marochinărie: huse, centuri şi genţi. Activăm pe piaţa accesoriilor
din piele din 2008. Până acum am reuşit să acumulăm experienţă pentru a realiza
produse calitative şi în timp eficient toate comenzile clienţilor noştri. La fabricarea
articolelor folosim piele naturală italiană, prelucrată la nivel înalt. Aspectul ei nobil
este determinat de culori si facturi alese cu bun gust.
Compania are grijă ca produsele noastre sa corespundă şi tendinţelor modei. Astfel,
gama de produse se renovează mereu. Priorităţi în activitatea noastră: calitatea
produselor, operativitate şi măiestrie la îndeplinirea comenzilor, colaborare eficientă.

BOJO-VIN SRL
Adresa: Republica Moldova, or. Vatra, mun. Chişinău, str. Miciurin 6
Tel.: +373 (0) 22 615 589
Fax: +373(0) 22 596 659
e-mail: exportbojovin@gmail.com
URL: http://bojo-vin.md/

Compania „BOJO-VIN" este o întreprindere fondată în anul 2000, situată în


Republica Moldova, în orașul Vatra, care produce băuturi alcoolice tari, băuturi slab
alcoolizate și vinuri spumoase. Aici sunt implementate sisteme de management al
calităţii şi al siguranţei produsului SR EN ISO 9001: 2008, si SR ISO 22000, ceea ce
îi garantează consumatorului o calitate impecabilă.
Întreprinderea dispune de patru linii de producere, cu o capacitate totală de peste
șapte milioane de sticle lunar. La moment, deținem 30% din piața locală pe
segmentul băuturi spirtoase.
Din echipa noastră fac parte peste 100 de angajați profesioniști. Astăzi sortimentul
companiei cuprinde peste 20 de mărci comerciale. Compania deţine peste 80 de
rețete originale de producere a votcii, a băuturilor slab alcoolizate, a băuturilor
alcoolice de desert şi a vinurilor spumoase.

Bojo-Vin SRL это компания, которая основана в 2000 году, в Молдавии, в


городе Ватре, рядом со столицей страны, городом Кишиневом. Мы
производим спиртные напитки, слабоалкогольную продукцию и искристые
вина. На предприятии внедрены системы менеджмента и безопасности
продукта SR EN ISO 9001: 2008, и SR ISO 22000, что гарантирует высокое
качество товара потребителю.
У нас установлены 4 линии розлива, с общей производительной способностью
7 миллионов бутылок в месяц.
Наша компания это молодая и энергичная команда более 100 специалистов
верхнего и среднего звена. Сегодня ассортимент компании составляет более 20
коммерческих марок. В запасниках наших технологов более 80 оригинальных
рецептов для производства водки, слабоалкогольных газированных напитков
на натуральной основе, искристых вин.

BRAYS DECOR SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn, 20/6
Mob.: +373 (0) 60 070 706
e-mail: irisha_bray@yahoo.com
Produse din lemn pentru casa ta. De 3 ani cream poveste pentru fiecare locuinţă!
Decoraţiuni deosebite şi daruri superbe este ceea ce cream zilnic!
Деревянные изделия для вашего дома. Специальные украшения и подарки, это
то, что мы создаем в каждый день!

BRÎNZA VALERIU ÎI
Adresa: Republica Moldova, or. Căuşeni
Mob.: +373 (0) 79 683 070
e-mail: valtex_office@mail.ru

Confecționarea hainelor pentru copii – marca „PICCI”.


Производство детской одежды - бренд «PICCI».

BUCURIA SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Columna,162
Tel: +373 (0) 22 895 600
Fax: +373 (0) 22 295 700
e-mail: office@bucuria.md
URL: www.bucuria.md

Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. În prezent, aceasta


este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică.
De mai mult de şase decenii compania SA „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi
maturilor, corespunzând întru totul sloganului – „Viaţa este mai dulce…”. Calitate
permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit
de larg – iată principalele componente ale succesului SA „Bucuria”, care au
glorificat compania nu numai în patria sa. Calitatea produselor oricărei întreprinderi
este componenta de bază a competitivităţii ei. Anume din acest motiv un rol
important în asigurarea unor standarde înalte unice îl are implementarea la SA
„Bucuria” a sistemului de management al calităţii ce corespunde cerinţelor
standardelor internaţionale seria ISO 9001:2000; 22000:2005 (HACCP). Sistemul de
Management al Calităţii (SMC) asigură consumatorilor siguranţa în calitatea
producţiei procurate, precum şi influenţează favorabil imaginea întreprinderii însăşi.

Торговая марка АО «Букурия» – визитная карточка Молдовы. Сегодня это


крупнейшее в республике предприятие по производству кондитерских
изделий. Свыше шести десятилетий компания АО «Букурия» дарит радость
детям и взрослым, в полной мере соответствуя лозунгу – «Жизнь слаще…»
Неизменно высокое качество, натуральные, проверенные ингредиенты и
широчайший ассортимент продукции – вот главные составляющие успеха АО
«Букурия», прославившие компанию не только у себя на родине, но и далеко
за ее пределами. Качество товара любого предприятия является основной
составляющей его конкурентоспособности. Именно поэтому принципиально
важную роль в обеспечении единых высоких стандартов играет внедренная на
АО «Букурия» система управления качеством, соответствующая требованиям
международных стандартов серии ISO 9001:2000; 22000:2005 (HACCP).
Система Менеджмента Качества (СМК) обеспечивает потребителям
уверенность в качестве приобретаемой продукции, а также благотворно влияет
на имидж самого предприятия.

C.

CAFELINI SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, v. Bâcului, 9
Tel.: +373 (0) 60 607 071
Fax: +373 (0) 22 225 252
e-mail: office@cafelini.com
URL: http://www.cafelini.com/

Începând cu anul 2008, Cafelini dezvoltă și produce bomboane de ciocolată realizate


manual. Producem dulciuri din ciocolată belgiană si italiană de cea mai înaltă
calitate. În rețetele noastre folosim numai ingrediente naturale - nuci, fructe confiate,
fructe uscate. Bomboanele pe care le producem aparțin clasei "Premium" și nu fac
obiectul nici unei comparații cu producția de masă. La urma urmelor, fiecare
bomboană este făcută și decorată cu mâna specială pentru dvs. Ne-am pus sufletul în
fiecare produs, astfel încât să simţiţi lumea rafinată a gusturilor unice.

Компания Сafelini c 2008 года занимается разработкой и производством


уникальных шоколадных конфет ручной работы. Мы изготавливаем конфеты
из бельгийского и итальянского шоколада высшего качества. В наших
рецептах мы используем только натуральные ингредиенты - орехи, цукаты,
сухофрукты. Конфеты, которые мы производим ,относятся к классу
"Премиум" и не подлежат никакому сравнению с продукцией массового
производства. Ведь каждая конфета изготавливается и украшается вручную
специально для Вас. Мы вкладываем душу в каждое изделие для того, чтобы
Вы окунулись в изысканный мир неповторимых вкусов.

CARPETA MD SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10B
Tel.: +373 (0) 22 239 015
Fax: +373 (0) 22 239 039
e-mail: nicu@acvila.md; berzoi.s@gmail.com

Confecţionarea covoarelor, traverselor, mochetelor jacard dublu


pluș din lână pură și din fibre de polipropilenă.

Производство двухполотных жаккардовых ворсовых ковров,


дорожек и покрытий из 100 % шерсти и полипропилена.
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII
MOLDOVA (CNAS)

DE 15 ANI PROTEJĂM VIITORUL TĂU


Adresa: MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3
Tel.: +373 (0) 22 257 550
Fax: +373 (0) 22 257 547
e-mail: info@cnas.gov.md; comunicare@cnas.gov.md
URL: www.cnas.md

Casa Naţională de Asigurări Sociale este o instituţie publică autonomă de interes


naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de
asigurări sociale. CNAS a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul
public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

Casa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvernul Republicii


Moldova. Activitatea CNAS este supravegheată de către Consiliul de Administraţie,
compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi
Consiliului Republican al Veteranilor. CNAS – este organul puterii executive, care
realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale. Casa Naţională are
misiunea de a asigura funcţionarea unui serviciu durabil de asigurări sociale, necesar
societăţii, care în limita mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat
anual, garantează protecţia socială a participanţilor la sistemul public de asigurări
sociale.

Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor


dreptul la protecţie socială în cazurile de bătrâneţe, şomaj, boală, invaliditate, de
pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – pensii, indemnizaţii, compensaţii
nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Instrumentul financiar al sistemului public de asigurări sociale este bugetul


asigurărilor sociale de stat, care este aprobat anual de către Parlamentul Republicii
Moldova. Prin intermediul acestui buget sunt corelate contribuţiile persoanelor
asigurate cu prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor.

CASTEL MIMI SRL


Adresa: Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Dacia 1
Tel.: +373 (0) 68 221 107
Fax: +373 (0) 62 001 893
e-mail: office@castelmini.md
URL: http://www.castelmimi.md/
Castel Mimi este un producător de vinuri de înaltă calitate, a cărui istorie își are
rădăcinile în vechi timpuri. Specialiștii vinăriei reușesc să producă vinuri
incomparabile, pe baza rețetelor scrise mai bine de o sută de ani în urmă, de către
Constantin Mimi.
Nimic nu spune mai bine povestea unei vinării decât podgoriile şi vinurile sale. La
Castel MIMI, vinurile şi viţa de vie transmit o istorie de peste un secol. Uneori,
vinurile noastre vorbesc despre tradiţii, oameni şi talente, alteori despre podgorii
însorite şi o climă ideală. Pasiune în fiecare picătură.

CĂLĂRAȘI DIVIN SRL


Adresa: Republica Moldova, or.Călăraşi , str.Călăraşilor,10
Tel.: +373 (0) 22 855 544
Mob: +373 (0) 68 288 862
Fax: +373 (0) 22 855 552
E-mail: pr@divin.md

Fabrica de vinuri și divinuri Călărași Divin SRL este una din cele mai vechi fabrici
vinicole din Republica Moldova, fondată în anul 1896 de către David Sarajishvili.
Astăzi, întreprinderea cu o istorie mai veche de 120 ani, este lider în producerea
băuturilor alcoolice pe teritoriul Moldovei. Amplasată în zona Codrilor, cu condiții
climaterice și de sol unice, favorabile pentru obținerea materiei prime ecologic pure.
Utilajul modern, tehnologiile avansate, rețetele unice, tradițiile secular și munca
inspirată a tehnologilor Călărași Divin, permit crearea unor băuturi excepționale,
care concurează cu succes cu producția producătorilor de renume mondial.
Fabrica dispune de materie primă proprie, suprafața plantațiilor de viță de vie
ajungând la circa 600 ha, pe care se cultivă 9 soiuri de struguri. În subsolurile
întreprinderii sunt stocate aproximativ 100 mii dal a/a distillate de vin cu vîrsta de
maturare de la 1 până la 48 ani. Gama de produse, fabricate de Călărași Divin,
cuprinde peste 25 denumiri de divinuri cu vârsta de la 3 la 40 ani, cît și brandy,
rachiu de vin, băuturi alcoolice aromatizate tari, vinuri selectate și spumoase.
Începând cu anul 2008, Călărași Divin SRL este certificate în sistemul de
management al calității ISO:9001.
Calitatea producției Călărași Divin a fost apreciată înalt la diverse concursuri și
degustații naționale și internaționale, obținînd mai mult de 50 medalii de aur și
argint.
Misiunea Călărași Divin este aceea de a încânta consumatorii în fiecare dintre
momentele fericite ale vieții: de a le oferi bucuria, surprinderea și oportunitatea
de a redescoperi savoarea unică a îmbinării experienței date de tradiție cu
standardele lumii contemporane.

Виноделие и коньяк Кэлэрашь Дивин SRL является одним из старейших


винных заводов в Молдове, основана в 1896 году Дэвидом Сараджишвили. На
сегодняшний день компания с историей, уходящей 120 лет является лидером в
производстве алкогольных напитков в Молдове. Установить в лесах, с
уникальными климатическими и почвенными благоприятной для достижения
экологически чистого сырья.
Современное оборудование, передовые технологии, уникальные рецепты,
традиции и светская работа вдохновила технологии Кэлэрашь Дивин
позволяют создать исключительный напиток, который успешно конкурирует с
всемирно известной продукции производителей.
Завод имеет собственное сырье, поверхность виноградных насаждений
достигает примерно 600 гектаров, которые возделывают виноград в сентябре.
В подвале предприятия хранится около 100 тысяч литров / год дистиллятов
созревания вина в возрасте от 1 до 48 лет. Ассортимент выпускаемой
продукции Кэлэрашь Дивин включает в себя более 25 наименований коньяков
в возрасте от 3 до 40 лет, а также коньяк, вино, спиртные напитки
ароматизированные страны Алкогольные напитки, отборные вина и игристые.
С 2008 года, Кэлэрашь Дивин LLC сертифицирована система качества ISO
managent: 9001.
Кэлэрашь Дивин качество продукции было высоко оценено в различных
конкурсах и дегустациях национальных и международных, получив более 50
золотых и серебряных медалей
Мишин Кэлэрашь Дивин является радовать потребителей в каждом из
счастливых моментов жизни: дать им радость, захватить возможность вновь
открыть для себя вкус уникальный опыт, сочетающий даты традиции с
современными мировыми стандартами.

CEAI – INTER GRUP SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare, 64A
Tel.: +373 (0) 22 272 356
Mob: +373 (0) 79 113 331
e-mail: offisakbar@mail.ru

Ceai – Inter Grup SRL oferă o gamă largă de ceai verde, negru şi de hibiscus de cea
mai înaltă calitate.
Ceai – Inter Grup SRL предлагает широкий ассортимент зеленого, черного и
гибискусного чая самого высокого качества.

CENTRU SPERANȚA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Traian 12/2, ap2
Tel.: +373 (0) 22 561 110
Mob: +373 (0) 78 834 990
e-mail: sperantaMd@mdl.net ; densatelier@gmail.com
URL: www.speranta.md

Servicii prestate / Activităţi:


• Comisia consultativă - serviciu ce oferă părinţilor sprijin emoţional, recomandări
şi alcătuirea unui program individual de recuperare multifuncţională pentru copil, cât
şi sprijin în implementarea acestuia
• Serviciul de recuperare multifuncţională - contribuie la dezvoltarea multilaterală a
copilului prin activităţi de kinetoterapie, educaţie / instruire, ergoterapie, logopedie,
activităţi la calculator, studierea limbii engleze.

• Instruire şi asistenţă la domiciliu - asigură procesul de instruire şi pregătire pentru


şcoală a copiilor cu handicap sever, care datorită imobilităţii nu pot frecventa o
instituţie de învăţământ sau un serviciu alternativ şi asistenţa familiilor copiilor cu
dezabilităţi în cele mai variate situaţii şi cu cele mai variate nevoi.
• Primii paşi spre profesionalizare - asigură instruirea sub formă de joc a limbii
engleze şi învăţarea operării calculatorului.
• Clubul zilei de odihnă şi socializare - serviciu în cadrul căruia părinţii şi copiii au
ocazia să se cunoască şi să interacţioneze prin joc, discuţii şi activităţi în comun.
• Informare şi instruire continuă - serviciu de informare a părinţilor, instituţiilor,
autorităţilor locale şi de instruire a specialiştilor în domeniu. Se realizează prin
broşuri, buletine, reviste, pliante, seminare, trening-uri etc.
• Servicii de consultanţă pentru instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale
privind reabilitarea şi integrarea socială a persoanelor cu dezabilități
• Politici de advocacy realizate în vederea protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor cu dezabilități.

CHELARU ALEXANDRU ÎI
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. A. Botezatu, 5
Tel: +373 (0) 22 211 845
Mob: +373 (0) 69 105 700
e-mail: achelaru@mail.ru

Producerea şi realizarea lavetelor, bureţilor, şerveţelelor, hârtiei igienice cu marca


comercială ”Fresh&Joy”. Haine pentru casă și agrement.
Производство и реализация гигиенических салфеток, кухонных и
хозяйственных принадлежности под торговой маркой ”Fresh&Joy”. Одежда
для дома и отдыха.

CHERANG SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Hristo Botev, 29
Mob.: +373 (0) 69 156 088
e-mail: cherang@inbox.ru

Compania Cherang SRL este specializată în producţia de articole tricotate şi


confecţii textile. Întreprinderea produce pentru marca sa proprie „Hermina” şi în
sistem lohn pentru clienţi din străinătate și Republica Moldova (80% din producție
este în sistem lohn). Produsele confecţionate de întreprindere: pulovere, rochii,
cardigane, căciuli, fulare şi pături, toate tricotate, precum și tricouri (inclusiv polo)
și cămăşi. Activitatea de producţie a fost începută în 2014. Scopul Cherang SRL
este creşterea producției și dezvoltarea produsului propriu.
Cherang OOO производит трикотаж и текстильную одежду для собственного
бренда «Hermina», а также в системе Iohn для иностранных клиентов и
Республики Молдова (80% продукции находится в системе lohn). Продукты:
свитера, платья, кардиганы, головные уборы, шарфы и одеяла, все
трикотажные и футболки (в том числе поло) и рубашки. Компания начала
свою деятельность в 2014 году. Cherang OOO стремится увеличить
производство и разработать собственный продукт.

CIUMAȘU & CO SRL


Adresa:Republica Moldova, or. Ialoveni, s. Ţîpala
Mob.: +373(0) 60 234 163
e-mail: parrodica2998@mail.ru

Obiectul principal de activitate este: Prelucrarea si uscarea fructelor (uscarea,


ambalarea….).
Rulajul anual de prelucrare pentru anii 2015-2016 a constituit : 600 tn de fructe.
Volumul de export : 400tn
Partenerii principali sunt: Federaţia Rusă, Ucraina, Romania, Belorusia, Spania.

Основным видом деятельности является переработка и сушка фруктов.


Обработка годовой оборот за период 2015-2016 составил 600 тн фруктов.
Объем экспорта: 400tn
Основными партнерами являются: Россия, Украина, Румыния, Беларусь,
Испания.

COJOCARI TATIANA ÎI
Adresa: Republica Moldova, or. Ștefan Vodă, s. Răscăieți
Tel: +373 (0) 69 607 998

COMBINATUL DE VINURI “CRICOVA” SA


Adresa: Republica Moldova, or. Cricova, str. Petru Ungureanu, 1
Tel: +373 (0) 22 604 027
Fax: +373 (0) 22 452 572
E-mail: rodica.caruntu@gmail.com ; office@cricova.md
URL: http://www.cricova.md/ ; http://cricovavin.md/

Combinatul de vinuri „CRICOVA“ este compania care deţine cel mai mare premiu
de stat „Ordinul Republicii“ și a fost declarat drept „obiect al patrimoniului național
și cultural al Republicii Moldova.“
Perla vinificației moldovenești "CRICOVA" SA, reprezintă un complex subteran
unic, renumit în întreaga lume, pentru labirinturile sale uriașe și în special pentru
vinurile sale excelente. Anume aici în regiunea centrală a Moldovei se păstrează
vinurile magnifice CRICOVA. "CRICOVA" SA este prima întreprindere din
Moldova, care produce șampanie după rețeta călugărului - vinificator Pierre
Perignon - «Méthode Traditionnele», este un proces complex și delicat, prin
fermentarea secundară în sticlă, urmată de îmbătrânire și cuvée.

Комбинат «CRICOVA» является предприятием удостоенной самой высокой


государственной наградой «Орден Республики» и был объявлен законом
«Объектом национального и культурного достояния Республики Молдовы».
Жемчужина молдавского виноделия А.О. «CRICOVA», представляет
уникальный подземный комплекс знаменитый во всем мире своими
огромными лабиринтами и в особенности своими превосходными винами.
Именно здесь в центральном регионе Молдовы, хранится великолепные вина
CRICOVA. «Cricova» - первое предприятие в Молдове, которое производит
шампанское так, как его готовил монах – винодел Пьер Периньон - «Méthode
Traditionnele», это сложный и тонкий процесс, путем вторичного брожения в
бутылке и последующей выдержкой cuvée.

COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHISINAU ÎS


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. M-t Petru Movila, 35
Tel.: (+373) 22 240 416, 243 205
Fax: (+373) 22 240 595
e-mail: poligraf@mtc.md
URL: http://poligrafic.md/

Edituri şi tipografii. Calendare. Etichete. Calendare de birou. Cărţi de vizită. Placate.


Cărţi poştale, ilustrate. Tipărituri, cărţi, reviste. Imprimante, formulare. Pliante,
broşuri, articole publicitare.

Производство типографической продукций. Календари. Этикетки. Визитки.


Открытки. Плакаты. Книги, журналы. Листовки, рекламная продукция.

CONDIPROD-COM SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 14/1
Tel.: +373 (0) 22 421 190
Mob.: +373 (0) 60 180 300
e-mail: condiprod@mail.ru

Compania "Condiprod-Com" SRL din 2002 este pe piaţa din Moldova o gama larga
de mirodenii, condimente naturale și plante aromatice. Gama de produse, există, de
asemenea, fructe cu coajă lemnoasă (arahide, alune, migdale, caju, nuci de pin, etc.)
si fructe uscate (caise, smochine, curmale). Noi transporta comerț, ambalate și
produse de greutate.

Компания „Condiprod-Com” SRL начиная с 2002 года, представляет на рынке


Молдовы широкий ассортимент приправ, натуральных специй и пряностей. В
ассортименте присутствуют: орехи (арахис, фундук, миндаль, кешью,
кедровый орех и т.д.) и сухофрукты (курага, инжир, финики). Мы
осуществляем торговлю как фасованной, так и весовой продукцией.

CONFORT SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mesager, 19
Tel.: +373 (0) 22 741 836
Fax: +373 (0) 22 747 614
e-mail: confortmarketing@gmail.com
URL: https://confort.md/

Deja de mai bine de 25 de ani, firma de producţie şi comerţ “Confort” SRL își
propune să transforme visele în realitate și să aducă confort și grijă în fiecare casă!
Cu siguranță ați simțit plăcerea de a sta așezat pe o canapea sau un fotoliu „Сonfort”
…. Astăzi, mii de oameni cunosc și preferă mobilierul nostru! Canapelele superbe
„Confort“ pot fi întâlnite în casele obișnuite din Drochia, Bălți, Briceni, Tiraspol,
Edineț, Cahul, în București și Moscova! Sperăm, că mobila fabricii noastre nu va fi
doar un element de decor în interiorul Dvs., ci va crea o odihnă confortabilă și
plăcută, și, de asemenea, va oferi o mulțime de momente fericite și amintiri
frumoase!
Poate fi oare mobilierul ieftin și calitativ? Până de curând, răspunsul la această
întrebare, desigur, ar fi fost unul negativ. Dar acum, spargem cu succes toate
stereotipurile. Astăzi, datorită tehnologiilor avansate, proceselor de producție
eficiente, cooperării directe cu cei mai importanți furnizori de materiale si accesorii,
mobilierul fabricii de mobilă „Сonfort” a devenit accesibil unei game largi de
cumpărători!
În salonul „Сonfort”, veți găsi toată mobila, necesară pentru casă și birou. Iar
echipa noastră mare și prietenoasă, care cuprinde mai mult de 700 de profesioniști în
domeniul, va realiza cele mai îndrăznețe idei ale Dvs.!

Вот уже более 25 лет наша фабрика стремится воплотить мечту в реальность и
внести комфорт и заботу в каждый дом!
Наверняка вы уже сидели на диване или кресле Confort…. Сегодня тысячи
людей знают и любят нашу мебель! Вы можете встретить чудесный диванчик
Confort в обычном доме в Дрокии и Бельцах, в Бричанах и в Тирасполе, в
Единцах и Кагуле, в Бухаресте и Москве! И мы всецело надеемся, что мебель
нашей фабрики не просто украсит ваш интерьер и сделает ваш отдых
комфортным и приятным, но и подарит вам множество счастливых моментов и
прекрасных воспоминаний!
Может ли качественная мебель быть недорогой? Еще недавно ответ на этот
вопрос, конечно, был бы отрицательным. Но мы успешно ломаем этот
стереотип. Сегодня, благодаря передовым технологиям, отлаженным
процессам производства, прямому сотрудничеству с ведущими поставщиками
материалов и фурнитуры, мебель фабрики «Сonfort» стала доступной самому
широкому кругу покупателей! В фирменном салоне «Сonfort», вы найдёте всю
мебель, необходимую для вашего дома или офиса. А наша большая дружная
команда, состоящая из более 700 профессионалов своего дела, с любовью
воплотит в жизнь ваш самый смелый замысел!

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI


Adresa: Republica Moldova, raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. 31 August
Tel.: +373 (0) 265 23 720; 22 750; 22 058;
e-mail: consiliul_aneni@mail.ru
URL: https://anenii-noi.md/

1. Alrada-Prim SRL
2. Aroma CAP
3. Basarabia CAP
4. Beşleaga Erva SRL
5. Cabi Graft SRL
6. Castel Mimi SRL
7. Depofarm SRL
8. Elisio SRL
9. Gori Nadejda Pavel GŢ
10.Medicamentum SA
11.Meteor SRL
12.Spinei Elena ÎI
13.Vastdial&Co SRL
14.Vinan Impex SRL

CONSILIUL RAIONAL CAHUL


Adresa: Republica Moldova, raionul Cahul, Piaţa Independenţei, 2
Tel.: +373 (0) 299 31 400
Fax: +373 (0) 299 22 058
e-mail: presedintele_raionului_cahul@yahoo.com

1. Fabrica de brînzeturi din Cahul SA


2. Cahul Pan SA
3. Savitera SRL, s. Burlacu
4. Dragoi Dumitru GŢ, s. Chioselia Mare
5. Stîna Baciului SRL, Cahul
6. Vlagu Alexandru, meşter popular, Alexanderfeld
7. Hancost Prim SRL, Cahul
8. Cojan Constantin, meşter popular, Colibaşi
9. Zaporojan Dumitru, meşter popular, Slobozia Mare

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI


Adresa: Republica Moldova, raionul Călăraşi, or.Călăraşi, str. Biruinţei, 1
Tel.: +373 (0) 244 22 058
Fax: +373 (0) 244 22 057
e-mail: consiliu@calarasi.md

1. Aligocomex SRL
2. Casa Olarului
3. Centrul Meşteşugăresc Casa Părintească
4. Instacon SRL
5. Lapmol SRL
6. Oaserele Dumitru, meşter popular
7. Sapojnic Anatol ÎI
8. Serolan SRL

CONSILIUL RAIONAL CRIULENI


Adresa: Republica Moldova, str. 31 August 108, MD-4801, Or. Criuleni,
Tel: +373 248-22650
e-mail: consiliu@criuleni.md
URL: http://criuleni.md/index.php?l=ro

1. Art-Elegant SRL
2. Blue Shark SRL
3. Cangea Natalia, meşter popular
4. Carne DK SRL
5. Eget Grup SRL
6. Gorgan SRL
7. Iliada Plus SRL
8. Mazur Zinaida, meşter popular
9. Moara lui Ion Guzun GŢ
10.Pădurea Haiducului SRL
11.Pelin Victor, meşter popular
12.Petru Balan ÎI
13.Porumbeni IF
14.Prometeu SRL
15. Simion Urâtu ÎI
16.Velfruct SRL

CONSILIUL RAIONAL DUBĂSARI


Adresa: Republica Moldova, raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii
Tel.: +373 (0) 248 44 155
e-mail: dubasari@list.ru
URL: http://dubasari.md/

1. Aliment Ulei SRL


2. Tiraston SRL
3. Urîtu S. ÎI

CONSILIUL RAIONAL EDINEȚ


Adresa: Republica Moldova, raionul Edineţ, str. Independenţei
Tel.: +373 (0) 246 22650
e-mail: econsiliu@edinet.md
URL: http://edinet.md/

1. Astra SRL
2. Bio-Cămara SRL
3. Construct-Com SRL
4. Eco-Garant SRL
5. Gladiniuc Rodica ÎI
6. Reforma C.M. SRL

CONSILIUL RAIONAL FĂLEȘTI


Adresa: Republica Moldova, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 50
Tel.: +373 (0) 259 22 0 58
Fax: +373 (0) 259 22 058
e-mail: crfalesti@gmail.com; info@cr-falesti.md

1. Beatrice-Com SRL
2. Combinatul de Panificaţie Făleşti
3. Fabrica de Prelucrare a Seminţelor de Porumb Răuţel SA

CONSILIUL RAIONAL FLOREȘTI


Adresa: Republica Moldova, rAIONUL Florești, or. Florești, bd. Victoriei, 2
Tel.: +373 (0) 250 24 107
Fax: +373 (0) 250 22 047
e-mail: info@floresti.md ; consiliulfr@yahoo.com
URL: http://floresti.md/

1. Art-ProEco SRL
2. Tighineanu Robert GŢ
3. Ghercavi Victor GŢ
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
Adresa: Republica Moldova, raionul Glodeni, str. Suveranităţii, 2
Tel.: +373 (0) 249 22 650
e-mail: consiliul_glodeni@mail.md
URL: http://www.glodeni.md/

1. Panifcoop ICP
2. Fernuci SRL
3. Bodean Andrei GŢ
4. Iunalis-Agro SRL

CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI


Adresa: Republica Moldova, raionul Hîncești, or. Hîncești, str. Mihalcea Hâncu, 126
Tel.: +373 (0) 269 22 058
e-mail: consiliul@hincesti.md
URL: www.hincesti.md

1. Onuta Adrian ÎI
2. Tronciu Nicolae GŢ
3. Fragolino SRL
4. Nani Valeriu
5. Cioara SRL
6. Tanix Com SRL
7. Catană Ion GŢ
8. Romaniţa SA
9. Aprional-Grup SRL
10.Rusale Paste SRL

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI


Adresa: Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Tel.: +373 (268) 20007
Fax: +373 (268) 20007
e-mail: ialoveniconsiliu@gmail.com
URL: www.il.md

1. Albinărie SRL
2. Angela Tracenco, meşter popular
3. AŢ-ZIM SRL
4. Bonne conture SRL
5. Litvac Maria GŢ
6. Menavit Lux SRL
7. Monicol SRL
8. Oxmarpan SRL
9. Regina Naturii SRL
10.Sava Mihai GŢ
11.Select Flor SRL
12.Vinuri Ialoveni SA
13.Vioniservice SRL

CONSILIUL RAIONAL LEOVA


Adresa: Republica Moldova, raionul Leova, or. Leova, str. Independenţei, 5
Tel: +373 (0) 263 22 650; 22 058; 22 840
e-mail: consiliu@leova.md
URL: www.leova.md/

1. Fautor SRL
2. Izoterm Service SRL
3. Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ÎS
4. Lucreţia Sandu ÎI
5. Malanciuc Agro SRL
6. Moisa Gheorghe Emilian GŢ
7. Nistor Igor GŢ
8. Şcoala profesională, oraşul Leova
9. Universcoop, Cooperativa de consum Leova

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI


Adresa: Republica Moldova, raionul Nisporeni, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Tel.: +373 (0) 264 22 291
Fax: +373 (0) 264 22 291
e-mail: craional@mail.ru
URL: www.nisporeni.md

1. Cărchilan Ionuţ ÎI
2. Essence SRL
3. Exclusiv Decor SRL
4. Leuca Vasile ÎI
5. Miaco-Lux SRL
6. Nina’s handmade
7. Nis Struguraş SRL
8. Panţîru Gheorghe, meşter popular
9. Popescu Petru, meşter popular
10.Proapis Impex SRL
11.Prudol SRL
12.Şcoala profesională, Nisporeni
13.Tîmbur Irina ÎI
14.Triboi Andrei
15.Ulinici Nicu Victor GŢ
16.Vintoia-Exim SRL
17.Zaharia Triboi, meşter popular

CONSILIUL RAIONAL ORHEI


Adresa: Republica Moldova, or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2
Tel.: +373 (0) 235 20 389
Fax: +373 (0) 235 20 662
e-mail: l.bradu@mail.ru ; cr_orhei@yahoo.com
URL: http://or.md/

1. Biscopane SRL
2. Enersan Family SRL
3. Eugen Godoroja, meşter popular
4. Euroflora-Com SRL
5. Mezelbrav SRL
6. VaRa Wood SRL

CONSILIUL RAIONAL RÎŞCANI


Adresa: Republica Moldova, raionul Rîşcani, or. Rîşcani, str. Independenţei, 38
Tel.: +373 (0) 256 22 058; 22 056;
Fax: +373 (0) 256 22 348
e-mail: consiliu@riscani.md ; inforiscanimd@gmail.com
URL: http://www.riscani.md/

1. Argon-Sigma SA
2. Avicola-Corlăteni SA
3. Gordincom SRL
4. Lactis SA
5. Siret SRL

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI


Adresa: Republica Moldova, raionul Ungheni, or. Ungheni, str. Naţională, 11
Tel.: +373 (0) 236 22 058; 22 650
Fax: +373 (0) 236 22 726
e-mail: un-consr@mtc-un.md
URL: http://www.crungheni.md/

1. Bejenari Eduard GŢ
2. Danova-Prim SRL
3. Eni Victor GŢ
4. Fortina-Labis SRL
5. Gladchii Victor GŢ
6. Olga Sergheeva, meşter popular
7. Pascaru Ion GŢ
8. Ricomario SA
9. Rodica Guţu, meşter popular
10.Tocarenco Antonina Gheorghe GŢ
11.Vetrici Elena GŢ

UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ GĂGĂUZIA


Adresa: Republica Moldova, mun. Comrat, str. Lenin, 200
Fax: +373 (0) 298 22-650 ; 22 034
Tel: +373 (0) 298 22-058
e-mail: gagauzia.news@gmail.com

1. Asociaţia Gagauzia-Vin
2. Asociaţia meşterilor populari Găgăuzia
3. Azamet Grup SRL
4. Avdarma Proect SRL
5. Batstractor SRL
6. Fabrica Oloi Pak SRL
7. Garbaliî Liudmila ÎI
8. Goliat-Vita SRL
9. Kîvrak SRL
10.MariGold SRL
11. Ridiager SV
12.Stamcom SRL
13.Tatti Lux SRL
14.Tehnogazmontaj SRL
15.Toskana Deri SRL
16.Vitapharm-Com SRL

CORAF SRL
Adresa: Republica Moldova,or.Ceadîr –Lunga,str.Miciurin,1
Tel.: +373 (0) 291 27 980
Fax: +373 (0) 291 27 980
Mob.: +373 79 407 739
e-mail: coraf@rambler.ru

Compania produce pături matlasate, saltele, perne, seturi de lenjerie, acoperiri pentru
saltele din lînă de oaie, silicon și alte umpluturi.
Фирма производит: стеганые одеяла, матрацы, подушки, спальные комплекты,
покрывала, матрасники из овечьей шерсти, силикона, пуха, микрофибры, пера,
льна и других наполнителей.

CORELI BY HCV SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dogdan Voievod, 7
Tel: +373 (0) 60 157 777
e-mail: coreli.md@gmail.com
URL: www.coreli.md/

Eșarfele au fost, sunt și vor fi - un accesoriu important!


Eșarfele - un accesoriu elegant și de bază în orice anotimp. Femeile moderne pot să-
și formeze un stil individual prin felul în care își leagă eșarfa. „O eșarfă este cel mai
versatil accesoriu.” Donna Karan. Este o ștampilă a modei glamour. Nimic nu
exprimă mai bine „privește-mă”, decât o eșarfă asortată inedit și aranjată perfect să
împodobească părul.

Изготовление шарфов для женщин, мужчин и детей.

CRIFORT OPTIM SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Sulac, 8, of. 32
Tel.: +373 (0) 22 857 077
Fax: +373 (0) 22 857 078
Mob.: +373 (0) 79 777 871
e-mail: biscottinimd@gmail.com

Întreprinderea „Crifort Optim” SRL a fost înregistrată pe data de 13.01.2014 și


fabrică biscuiți sub marca comercială ”Biscottini”. Asortimentul produselor include
o gamă variată de biscuiți. Principalul scop al întreprinderii constă în fabricarea
biscuiților de calitate, eco, fără adaosuri de coloranți și conservanți, utilizând
ingridiente de cea mai înaltă calitate pentru a obține un produs cât mai gustos.

Предприятие Крифорт-Оптим активирует 4 года на рынке Молдовы. С


самого начала, предприятие Крифорт-Оптим OOO, с торговой маркой
"Biscottini "основана на производство печения высокого качества основаны на
итальянской рецептуре. Вся оборудование тоже итальянского производства.
Наша основная задача, изготовлять качественные, натуральные сладости, не
употребляя консервантов, колорантов и других опасных для здоровья
добавок.

CRINELA SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Miron Costin, 11/4, ap. 83
Tel: +373 (0) 69 167 470
e-mail: crinela133@yahoo.com
URL: https://crinela.md/

Crinela SRL a fost fondată în 1994 cu principii ferme de cultivare a tradiţiilor în


producerea mobilei de calitate superioară, unde meşterii realizează o gamă variată de
mobilier la comandă individuală: bucătării, vestiare moderne, dulapuri cu uşi
glisante, mobilă de baie, oficii, biblioteci, dormitoare, mobilă pentru copii şi spaţii
comerciale, şeminee electrice englezeşti.

ООО «Кринела» было создано в 1994 году, основываясь на стойких принципах


совершенствования традиций производства высококачественной мебели; в
компании мастера изготавливают широкую гамму мебели по
индивидуальному заказу: кухни, современные прихожие, шкафы-купе, мебель
для ванной комнаты, кабинета, библиотеки, спальни, детскую мебель и мебель
для торговых помещений, электрические и английские камины.

D.

DAVITEX NEO SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău
Tel.: +373 (0) 79 888 609
e-mail: victoriavasiledanila@gmail.com

Produse de îmbrăcăminte funcțională pentru copii născuți premature.


Функциональная одежда для недоношенных детей.

DOCTOR-FARM SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N. Costin 57 ap. 170
Tel.: +373 (0) 69 244 059
e-mail: doctor.farm@yahoo.com
URL: https://doctor-farm.md/

Compania ”Doctor-Farm” SRL, a fost înființată în anul 2011, fiind specializată în


fabricarea ceaiurilor exclusiv naturale. Majoritatea materiei prime se cultivă pe
terenuri agricole proprii, plantele fiind cultivate fără îngrășăminte chimice și
erbicide. Suntem în evoluție continuă datorită echipamentelor moderne și
personalului calificat care ajută la creșterea productivității și diversificarea gamei de
produse. În prezent SRL ”Doctor-Farm” produce o gamă largă de ceaiuri din plante
aromatice. Deviza companiei este asigurarea calității și siguranței tuturor produselor.
Politica companiei noastre este bazată pe funcționarea sistemului de management și
perfecționarea continuă a acestuia. Scopul nostru este de a obține și oferi produse
exclusiv naturale pentru satisfacerea clienților.
Doctor-farm – locul unde natura și puterile ei se transformă în sănătate și
plăcere.

Компания ООО “Доктор – фарм”, была основана в 2011 году, имея своей
главной задачей производство натуральных продуктов из природного сырья,
культивированного на собственных полях без химических добавок. Компания
завоевала высокую репутацию и уважение среди ведущих производителей
благодаря собственным рецептам и технологиям. Политика нашей компании
основана на функционирование системы менеджмента и его непрерывного
совершенствования. Девиз компании – обеспечение качества и безопасности
всех продуктов. Цель компании – производить эксклюзивные натуральные
продукты для удовлетворения клиентов.
“Доктор – фарм” – место, где природа и её силы перевоплощаются в здоровье
и удовольствие“.

DRANCOR SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista, 78
Tel: +373 (0) 79 401 980
Fax: +373 (0) 22 552 610
e-mail: marketing@drancor.com
URL: http://drancor.com/

Fabrica de îngheţată “Drancor” SRL este o societate de producţie din Republica


Moldova înfiinţată în anul 1996. Principalul gen de activitate al întreprinderii este
fabricarea şi comercializarea îngheţatei. De asemenea FPC “Drancor” SRL mai
fabrică produse de patiserie şi cofetărie.
Utilajul şi tehnologiile din dotarea fabricii sunt la nivel internaţional, producerea
îngheţatei fiind efectuată cu ajutorul utilajului italian, danez şi german, procesul de
producere este automatizat, personalul de serviciu având un aport minim. Fabrica
acordă o atenţie deosebită problemelor ecologice, fiind dotată cu o instalaţie
modernă de epurare şi un modul închis de prepararea apei.

Завод мороженого «Drancor» SRL является молдавской производственной


компанией, основанной в 1996 году. Основной деятельностью предприятия
является производство и продажа мороженого. FPC «Drancor» SRL производит
кондитерские изделия.

E.

EDU JOC SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 15, ap 42
Tel: +373 (0) 78 800 700
e-mail: edujoc.eu@gmail.com
URL: http://www.edujoc.md/

Suntem o echipa de tineri entuziaşti care ne manifestam grija pentru generaţiile


viitoare, ne place sa credem ca putem contribui alături de părinţi si educatori la
formarea educarea si creşterea armonioasa a unei generaţii noi. Am creat EduJoc
pentru a promova dezvoltarea mentală, învățarea continuă și activă în rândul
copiilor. Propunem o gamă largă de jocuri de rol și jucării educaționale extrem de
utile pentru a stimula și valorifica potențialul creativ al copiilor. Jucăriile noastre nu
sunt jucării obişnuite, sunt jucării cu mult suflet.

EGET GRUP SRL


Adresa: Republica Moldova, r. Criuleni, s. Porumbeni, str. Păcii, 26
Tel: +373 (0) 68 004 446
e-mail: tmarfescu@gmail.com ; info@teador.md
URL: www.teador.md

Cu prune, caise, nuci sau arahide, neagră sau în orice altă combinaţie, bomboanele
noastre de ciocolată sunt adorate de toată lumea. Nu doar cei care iubesc ciocolata
bună se topesc după ”hrana zeilor” de la TeAdor. Am reuşit să cucerim mii de clienţi
cu produsele noastre originale, fabricate în Moldova.

Наши шоколадные конфеты со сливами, абрикосами, грецкими орехами или


арахисом обожают все. Не только те кто любит хороший шоколад обожают
конфеты от TeAdor. Нам удалось завоевать тысячи клиентов с нашими
оригинальными продуктами, произведенными в Молдове.

BC EUROCREDITBANK SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, MD-2001, str. Ismail, 33
Tel.: +373 (0) 22 500 123
Fax: +373 (0) 22 548 827
e-mail: info@ecb.md ; denis.rusu@ecb.md
URL: http://www.ecb.md/?lang=ro

BC "EuroCreditBank" S.A. a fost fondată în 30.09.1992 specializată pe deservirea


persoanelor fizice şi juridice. Banca operează pe baza principiilor de fiabilitate,
calitate, practici de afaceri oneste și cultura corporativă înaltă. BC
"EuroCreditBank" S.A. dispune de 7 Filiale (Chişinău, Bălţi, Cahul, Ungheni, Orhei
şi Comrat) şi 41 de agenţii şi oferă servicii de creditare, deschiderea şi întreţinerea
conturilor, carduri bancare şi multe alte servicii ce aduc un plus de valoare în
afacerile clienţilor noştri. De asemenea ţinem să evidenţiem sistemul "Telebank"
care vă permite deservirea bancară la distanţă, făcând posibilă administrarea
conturilor, efectuarea operaţiunilor cum ar fi plata pentru serviciile comunale,
cumpărarea - vânzarea valutei, primirea informaţiei suplimentare si multe altele.

EUROPROD INVEST SRL


Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Valea Bîcului, 5/3
Tel: +373 (0) 22 572 100
Mob.: +373 (0) 68 410 100
e-mail: marketing@cardiax.md

Europrod Invest SRL este compania care prezintă brandul reţelei de comerţ “casa
cărnii” sau “meat house”. Compania oferă o gamă vastă de carne, salamuri, produse
de mezeluri şi produse din carne.
Europrod Invest SRL - это компания, представляющая бренд торговой сети
«мясной дом» или «meat house». Компания предлагает широкий ассортимент
салями, мясо, колбасных изделий и мясных продуктов.

EWIG-COMPANY SRL
Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. M. Manole, 12
Tel: +373 (0) 22 854 009
e-mail: ewig.co@gmail.com
F.

FABRICA DE MOBILĂ VIITORUL SA


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. AI. Botezatu, 13
Tel.: +373 (0) 22 929 444
e-mail: info@vegetal.md
URL: http://www.viitorul.md/

În mod istoric, compania noastră produce mobilă începând cu 1929 întrunind peste
80 de ani de experienţă pe piaţa producătorilor de mobilier, de livrări directe şi de
contacte personale cu clienţii.
Participarea la cele mai importante expoziţii internaţionale de profil ne oferă
posibilitatea de a alege furnizorii cei mai siguri şi de a fi în pas cu cele mai noi
tendinţe în industria mondială a mobilei. Mobilierului nostru se realizează cu
utilizarea celor mai performante utilaje achiziţionate în Germania, Italia, Elveţia şi
alte ţări. La fabricarea mobilei se folosesc doar materiale moderne ecologic pure.
Iată de ce cei care au cumpărat mobila noastră ştiu ce este calitatea autentică nu din
auzite, ci din proprie experienţă.
Исторически наша фабрика выпускает мебель с 1929 года. Это более 80 лет
работы на мебельном рынке, прямых поставок и личных контактов с
покупателями. Участие в основных мировых выставках дает нам возможность
отбирать наиболее надежных поставщиков и отслеживать передовые
тенденции мирового мебельного производства. Наша мебель изготавливается
на новейшем оборудовании из Германии, Италии, Швейцарии и других стран.
При производстве мебели используются экологически чистые и современные
материалы. Вот почему наше клиенты, купившие нашу мебель, знают, что
значит качество не понаслышке.

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A FERMIERILOR


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gh. Coşbuc, 11
Tel: +373 (0) 22 210 188
Fax: +373 (0) 22 210 173
e-mail: fnfmoldova@gmail.com
URL: http://fnfm.md/

Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova are drept scop promovarea,


reprezentarea şi apărarea intereselor legale ale membrilor săi în relaţia cu instituţiile
statului şi cu organizaţii din ţară şi din străinătate. De asemenea, crearea structurilor
instituţionale prin care să acţioneze membrii Federaţiei şi organizarea serviciilor de
extensiune, marketing, dezvoltarea afacerilor.
FNFM ca o organizație neguvernamentală a fermierilor este orientată spre
dezvoltarea durabilă a spațiului rural și spre creșterea veniturilor populației rurale.
Această misiune se realizează prin transfer de cunoştinţe, asistenta tehnica si
reprezentarea si apărarea intereselor fermierilor. FNFM aspiră să contribuie la
reducerea sărăciei în mediul rural și îmbunătățirea bunăstării generale a populației
din mediul rural.
Obiective generale:
— promovarea, reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor în raport cu
instituţiile guvernamentale, neguvernamentale şi internaţionale
— contribuirea la îmbunătăţirea cadrului legal care reglementează activitatea
economică rurală
— elaborarea programelor specifice de promovare a agriculturii ecologice, turism
rural, aspecte sociale şi culturale
— facilitarea asocierii producătorilor pe domenii de interes
— dezvoltarea capacităţilor instituţionale a organizaţiei la toate nivelele
— prestarea serviciilor de extensiune, marketing şi dezvoltarea afacerilor
— stimularea participării femeilor şi tineretului în dezvoltarea economică rurală.

FINCOMBANK (BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ) S.A.


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Puşkin, 26
Tel: +373 (0) 22 269 900
Fax: +373 (0) 22 237 308
e-mail: marketing@fincombank.com , fincom@fincombank.com
URL: www.fincombank.com

FinComBank S.A. este una din principalele bănci comerciale din Republica
Moldova, care, de la fondarea sa din 1993, oferă un spectru larg de servicii
financiare micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi
consumatorilor individuali prin intermediul unei reţele de 97 de unităţi, deschise pe
întreg teritoriul ţării.

Strategia de dezvoltare a FinComBank constă în realizarea unui venit maxim şi


menţinerea stabilităţii înalte prin oferirea serviciilor bancare de înalt profesionalism,
care ar corespunde scopurilor investiţionale, antreprenoriale, şi de consum ale
clienţilor, precum şi respectarea unui echilibru între interesele acţionarilor şi
colaboratorilor Băncii.

Pe parcursul mai multor ani banca are o colaborare de succes cu Banca Mondială,
Fondul European pentru Europa de Sud-Est (European Fund for Southeast Europe),
Corporaţia pentru investiţii străine private (Overseas Private Investment Corporation
(OPIC). FinComBank este membru al Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi
Dezvoltarea Businessului Agricol (IFAD), precum şi al Proiectului de Investiţii şi
Servicii Rurale (RISP).

FinComBank este unul din fondatorii și membrii Asociației Băncilor din Moldova și
ai Bursei de Valori a Moldovei, precum şi membru al Camerei de Comerț
Americane din Moldova. De asemenea, Banca colaborează cu instituţiile statului şi
organizaţiile financiare în vederea promovării politicilor bancare.

FinComBank поддерживает развитие малых и средних предприятий. Банк


верит в проекты, мечты и действия людей и строит партнерские отношения,
основанные на доверии, уважении, прозрачности и ответственности.
FinComBank принимает участие в социальных, культурных и
благотворительных проектах на постоянной основе, потому что коллектив
FinComBank верит в потенциал нашей страны и общество, частью которого
является.

Стратегия банка состоит в достижении максимального дохода и поддержании


высокого уровня стабильности, путем предоставления клиентам
высокопрофессиональных банковских услуг, соответствующих их
предпринимательским, инвестиционным и потребительским целям, а также, в
сохранении справедливого баланса между интересами инвесторов и
сотрудников Банка.

FinComBank ОО на протяжении многих лет, успешно сотрудничает с


Мировым Банком, Европейским Фондом по Юго-Восточной Европе (European
Fund for Southeast Europe), Корпорацией частных зарубежных инвестиций
(Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Банк является членом проекта
Финансирования сельской местности и развития малых предприятий (IFAD), а
также Проекта инвестиций и услуг для сельской местности (RISP).

FLOAREA-CARPET SA
Adreasa:Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Gradina Botanica, 15
Tel: +373 (0) 22 856 640
Mob: +373 (0) 62 177 676
Fax: +373 (0) 22 856 688
e-mail: marketing@floarea-carpet.md
URL: http://floare-carpet.md/rom

„Floare-Carpet” nu este un brand, este o legendă.

Societatea pe Acțiuni “Floare Carpet” este prima întreprindere de producere a


covoarelor din Republica Moldova, fondată în anul 1978. Astăzi, întreprinderea cu o
istorie de 40 ani, este lider în producerea covoarelor din lâna pe teritoriul Republicii
Moldova. Covoarele „Floare Carpet” se regăsesc în Casa Regală a Marii Britanii şi
în majoritatea bisericilor şi a mănăstirilor din Grecia. Regi ai Africii au în birouri
covoare cu portretele lor, iar în Rusia, mii de metri de covor se întind în încăperile
de la Kremlin, în Mitropolia Rusă și în toate oficiile Stării Civile din Sankt-
Petersburg... Toate acestea sunt dovada unui brand cu renume.

“Floare-Carpet” это не бренд, это легенда.


Мы рады приветствовать Вас на сайте Floare Carpet - первого предприятия
Молдовы по производству ковров. АО “Floare Carpet” - предприятие по
выпуску жаккардовых двух-полотных ковров машинного способа
производства - было основано в 1978 году. Общая площадь предприятия,
расположенного в Кишиневе - более 100 000 м.кв. На предприятии работает
около 300 сотрудников. Ковры марки “Floare Carpet” соответствуют самому
высокому классу двухполотных жаккардовых ковров, изготовленных на
автоматизированных ткацких станках.

FLOAREA SOARELUI SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, str. 31 August, 6
Tel: +373 (0) 231 80 280
Fax: +373(0) 231 80 322
e-mail: fs@transoilcorp.com, rudenco@transoilcorp.com
URL: http://www.fsoil.info/

S.A. FLOAREA SOARELUI, producătorul uleiului de floarea soarelui FLORIS,


este cea mai mare întreprindere de producere a uleiului din Republica Moldova.
Istoria companiei începe din 1922. În prezent întreprinderea are capacitatea de a
prelucra 250 mii tone de materie primă pe an, producând 50 mii tone ulei rafinat de
floarea soarelui îmbuteliat. 80% din producţia S.A. FLOAREA SOARELUI este
exportată în circa 30 de ţări ale lumii.

АО Floarea Soarelui, производящее подсолнечное масло Floris, является


крупнейшим перерабатывающим предприятием Молдовы. Свою историю
предприятие ведет с 1922 года. В настоящее время предприятие способно
перерабатывать в год 250 тысяч тонн масло семян и выпускать более 50 тысяч
тонн рафинированного фасованного масла. 80% продукции АО Floarea Soarelui
экспортируется более чем в 30 стран мира.

FLORENI SA
Adresa: Republica Moldova, r-l Anenii Noi, s. Floreni
Tel.: +373 (0) 22 241 980
e-mail: sa.floreni@floreni.com ; i.vlas@floreni.com
URL: http://www.floreni.com/

Compania Floreni SA este unul dintre liderii de producere a cărnii de pui din
Moldova. «Floreni» este cea mai populară marcă comercială printre moldoveni.
Utilizarea noilor tehnologii, și respectarea standardelor de igienă în producție și
ambalare, livrarea la timp a produselor proaspete face ca marca comercială
FLORENI sa fie lider printre brandurile moldovenești.

Торговая марка «FLORENI» – любимая марка у молдавского населения.


Использование новых технологий, соблюдение санитарно-гигиенических норм
при производстве и фасовке, оперативная доставка свежего куриного мяса
сделало ТМ «FLORENI» лидером среди молдавских брендов.

FRANZELUŢA SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sarmisegetuza, 30
Tel: +373 (0) 22 551 445
Fax: +373 (0) 22 528 165
e-mail: marketing@franzeluta.md
URL: www.franzeluta.md

SA “Franzeluta” este o întreprindere cu o experienţă de peste 60 de ani în industria


de panificaţie, cu tradiţii stabilite, cu o reputaţie impunătoare, care include 4 fabrici
de pîine, o fabrică de paste făinoase, ateliere experimentale mecanice, secţia de
producere a bioxidului de carbon, precum şi o reţea comercială proprie.
Lucrătorii combinatului, în frunte cu conducerea sa, reprezintă un colectiv de munca
unit, principalul scop al căruia este grija faţă de consumator.
Sistemele ISO 9001 şi HACCP implementate, permit fabricarea produselor la
nivelul standardelor internaţionale. De asemenea întreprinderea deţine certificatul
Kosher pentru producerea covrigeilor.
Controlul minuţios al materiilor prime, precum şi al produselor finite, efectuat de
către personalul calificat, asigură calitatea produselor sale. Produsele sunt fabricate
conform tehnologiilor clasice de preparare a aluatului, cu utilizarea prioritară a
adaosurilor şi afinatorilor naturali.
SA “Franzeluta” propune un sortiment vast de produse:
§ Diferite sortimente de pîine (de grîu, de secară)
§ Produse de franzelărie (rulade, chifle, franzeluţe)
§ Paste făinoase cu adaosuri şi fără (spaghete, cornişoare, fidea, tăiţei, figurine)
§ Produse de cofetărie: torturi, prăjituri, rulade, produse din vafe, bomboane şi
figurine din ciocolată, zefir
§ Produse de covrigărie dulci şi sărate, pesmeţi
§ Turte dulci, biscuiţi, checuri, produse din foitaj
§ Produse de preparare rapidă (aluat rapid congelat, muesli, semifabricat pentru
blinii si blinele, cvas uscat de pîine)
§ Produse de sărbători (cadouri de Paşti, de Crăciun).

АО "Франзелуца" - предприятие с опытом работы в хлебопекарной отрасли


более 60-лет, сложившимися традициями, солидной репутацией, включающее
4 хлебозавода, макаронную фабрику, экспериментально - механические
мастерские, цех по производству пищевой двуокиси углерода, а также
собственную торговую сеть.
Руководство и работники комбината - это коллектив единомышленников, для
которых главное - забота о покупателе. Выпускать продукцию на уровне
мировых стандартов позволяет внедренная на комбинате международная
система качества ISO 9001 и система НАССР.
Тщательный контроль и анализ сырья, а также готовой продукции,
осуществляемый квалифицированным и опытным персоналом, обеспечивает
качество продуктов. Продукция объединения вырабатывается по классической
технологии, с использованием преимущественно натуральных добавок и
разрыхлителей.
АО "Франзелуца" предлагает самый широкий выбор продукции:
§ различные сорта хлеба (пшеничные, ржаные сорта, хлеб с полезными
добавками)
§ хлебобулочные изделия (рулеты, булочки, сухари)
§ богатый ассортимент макаронных изделий с добавками и без (спагетти,
рожки, вермишель, лапша, фигурные изделия)
§ широкая гамма кондитерских изделий: тортов, пирожных, рулетов, в том
числе вафельной продукции
§ конфеты и шоколадные фигурки
§ бараночные изделия сладкие и соленые
§ пряники, печенье, кексы, слоеные изделия
§ продукты быстрого приготовления (замороженное тесто, мюсли,
полуфабрикат для блинов и оладий, сухой хлебный квас)
§ изделия к праздникам (пасхальные и рождественские изделия, новогодние
подарки и др.).

FRUX SNACKS SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani, 19/5
Tel:+373 (0) 69 150 916
e-mail: frux.snacks@gmail.com
URL: http://fruxfrux.com/ro/

Chipsurile din mere FRUX sunt un produs unic, care deschide un nou segment pe
piaţa snack-urilor. Apariţia acestui produs schimbă radical părerea care persistă
despre calităţile de consum ale snack-urilor şi satisface pe deplin interesul crescând
al cumpărătorilor pentru o alimentaţie sănătoasă, pentru că ele sunt destinate
persoanelor, care, cu adevăr, au grijă de sănătatea lor. Societatea noastră trebuie să
conştientizeze că produsele consumate au un impact nu numai asupra sănătăţii
noastre, dar şi a sănătăţii copiilor noştri
Planificăm extinderea sortimentului de producere a snack-urilor FRUX din alte
fructe si legume. Menţine forma - alege FRUX !

Яблочные снеки FRUX – уникальный продукт. Он открывает новый сегмент


на рынке снеков. Появление такого продукта коренным образом меняет
устоявшееся мнение о потребительских свойствах снеков и полностью
удовлетворяет растущий интерес покупателей к здоровому питанию, потому
что предназначены для людей, которые заботятся о своем здоровье.
В наших планах увеличить ассортимент выпускаемой линейки снеков FRUX
— из других фруктов и овощей! Будь в форме - выбирай FRUX!

FUNDAȚIA-PROD SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Muncești, 173
Tel: +373 (0) 22 667 848
Fax: +373 (0) 22 550 011
Mob.: +373 (0) 68 593 334
e-mail: blitviniuc@fundatia-prod.md; info@fundatia-prod.md
Compania Fundația-Prod a fost fondată şi activează din anul 1998 în Republica
Moldova. Compania are trei tipuri de activitate: producere pastelor făinoase,
producerea şi ambalarea produselor cerealiere şi a făinei, creşterea şi producerea
nucilor. În anul 2008 conducerea companiei „Fundaţia – Prod” a decis să creeze
unitatea agricolă destinată plantării şi creşterii copacilor de nuci – 500 ha. Au fost
plantate 8 soiuri moldoveneşti: Costiujeni, Schinoasa, Chişinău, Călăraşi, De Făleşti,
Pescianschii, Cazacu, Кogâlniceanu. După plantare, în anul 2014 compania a decis,
cu ajutorul lui BERD, a implementa programul de dezvoltare cu participarea
specialiştilor europeni. Scopul programului e a aduce plantaţiile la nivelul necesar
obţinerii roadei comerciale şi nucilor de calitate superioară, care vor corespunde
standardelor europene. Pentru realizarea programului compania a implementat
tehnologii noi pentru îngrijire, protecţie a plantelor, luptă împotrivă bolilor şi
dăunătorilor. Recoltarea şi curăţirea industrială, sortarea, uscarea, calibrarea şi
ambalarea nucilor va fi efectuată cu folosirea echipamentului modern. În pofida
rezultatelor pozitive obţinute, compania tinde să îmbunătăţească calitatea nucilor,
direcţia în care zi de zi lucrează specialişti dispuşi să-şi împărtăşească ideile pentru
îmbunătăţirea acestui domeniu.

Компания «Fundatia-Prod» SRL была основана и действует с 1998 году в


Республике Молдова. У компании три вида деятельности: производство
макаронных изделий, производство и фасовка сыпучих товаров круп,
выращивание и производство грецкого ореха. В 2008 году руководство
компании “Fundatia-Prod” приняло решение о создании сельскохозяйственного
подразделения направленного действия – посадки плантаций и выращивание
грецкого ореха – 500 гектаров. На плантациях высажены орехи молдавской
селекции 8 сортов: Костюженский, Скиносский, Кишинёвский, Каларашский,
Фалештский, Песчанский, Казаку, Когылничану. После посадки плантаций, в
2014 году, компанией было принято решение, с помощью ЕБРР внедрить
программу развития с помощью консультаций европейских специалистов.
Целью программы является приведение плантаций к соответствующему
уровню для получения коммерческих урожаев и получения орехов высокого
качества, соответствующего евро стандартам. Для выполнения программы
компания внедряет новые технологии по уходу, защите растений, борьбы с
болезнями и вредителями. Сбор урожая и промышленную очистку,
сортировку, сушку, калибровку и упаковку орехов планируется осуществлять
современной техникой и оборудованием. Не смотря на достигнутые
положительные результаты, компания стремится ежедневно улучшить
качество орехов, над чем работает целый ряд специалистов и каждый день
принимаются новые идеи для улучшения данного направления.

G.

GELIBERT SRL
Adresa: Republica Moldova, or Sîngerei, str. Bălțului, 2A
Tel.: +373 (0) 262 84 262
Fax: +373 (0) 262 84 262
e-mail: marketing@gelibert.md ; contact@gelibert.md
URL: http://gelibert.md/

Compania a fost fondată la 09 februarie 2000 fiind producător de băuturi răcoritoare


și ape potabile. Astfel compania „GELIBERT” a ocupat o poziție importantă în
rândul producătorilor de băuturi răcoritoare în partea de Nord a Rep. Moldova.
Prin activitatea sa am crezut în puterea unei ape sănătoase, care ar îmbunătăți
calitatea vieții populației și ar asigura cantitatea necesară de iod în organism. O dată
cu dezvoltarea companiei noastre, cresc și responsabilitățile. Suntem conștienți de
problemele globale referitor la apă, lucruri care ne privesc pe toți. Aceste preocupări
au o poziție superioară în lista valorilor noastre și conferă o trăsătură produsului
aqua unIQa .

Сфера деятельности: Производство и доставка питьевой воды, минеральных и


безалкогольных напитков.
История: Компания "GELIBERT" была основана в 2000 году и является одной
из первых компаний в Республике Молдова, которая начала производить
безалкогольные напитки в ПЭТ-бутылках. Таким образом, компания
"GELIBERT" занимает важное место среди производителей безалкогольных
напитков на севере Республики Молдова.

GHERGHELEJIU TAMARA GŢ
Adresa: Republica Moldova, raionul Edineţ, s. Trinca
Tel.: +373 (0) 68 855 567
e-mail: victor.grib@ramblr.ru

GŢ Gherghelejiu Tamara oferă cea mai vastă gamă de gladiole din întreaga
republică - 800 specii.
GŢ «Gherghelejiu Tamara» предлагает самый широкий ассортимент
гладиолусов по всей стране - 800 видов.
GUZUN D&D SRL
Adresa: Republica Moldova,or Criuleni, str.Puskin, A16
Mob:+373 (0) 69 028 364
e-mail: n.sapionic@gmail.com

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – marca DAOS JEANS.


Производство предметов одежды – бренд DAOS JEANS .

H.

HIDROINPEX SA
Adresa: Republica Moldova, or Soroca ,str. Stroescu, 118A
Tel: +373 (0) 230 23 202
Fax:+373 (0) 230 22 522
e-mail: hidroinpex@mail.ru
URL: http://www.hidroinpex.md/

Soroca Plant SA "Hidroinpex" a fost creat în 1974 ca o instalație pilot mecanizare și


automatizare de inginerie pentru Ministerul de animale și furaje de producție. Acesta
este situat în orașul Soroca, orașul importanță națională, situat în partea de nord a
Republicii Moldova, pe malul râului Nistru și este specializată în fabricarea motoare
hidraulice si panouri electrice. Compania produce, de asemenea, piese de schimb
pentru utilaje agricole și o gamă largă de produse consumul de plastic și metal. SA
"Hidroinpex" conduce în mod constant experimente pe producția de diferite mașini
hidraulice, și are capacitatea de a produce motoare în funcție de cerințele clientului.
Compania noastra a stabilit în piețele din Rusia, Belarus, Ucraina, România ca un
partener serios furnizarea de serie hidraulice HPR-F-M.

Завод SA ”Hidroinpex” был создан в 1974 году как опытный завод средств
механизации и автоматизации Министерства машиностроения для
животноводства и кормопроизводства. Он находится в городе Сороки, на
севере Молдавии, на берегу реки Днестр и специализируется на производстве
гидравлических моторов. Предприятие также производит запасные части для
сельхозмашин и широкий спектр товаров народного потребления из пластика
и метала. SA “Hidroinpex” постоянно проводит экспериментальные работы по
изготовлению различных гидравлических машин, и имеет возможность
изготавливать гидромоторы согласно требованиям заказчика. Наше
предприятие зарекомендовало себя на рынках России, Белоруссии, Украины,
Румынии как серьезный партнер по поставке гидромоторов серии ГПР-Ф-М.
I.

INSTITUTUL DE FITOTEHNIE PORUMBENI


Adresa: Republica Moldova, r. Criuleni
Tel.: +373(0) 69 901 569
Fax: +373 (0) 22 245 571
e-mail: ifporumbeni@rambler.ru

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” a fost fondat în anul 1974. Cercetătorii


institutului au combinat experienţa şi cunoştinţele pentru crearea liniilor noi şi
obţinerea hibrizilor de porumb cu performanţe înalte.
Obiectivele:
- crearea hibrizilor competitivi de porumb de diferite grupe de maturitate şi direcţii
de utilizare;
- producerea seminţelor de categorii superioare (bază şi pre-bază) a formelor
parentale de porumb;
- producerea seminţelor hibride şi de soi a culturilor de profil pentru asigurarea
necesităţilor interne şi export;
- menţinerea şi reproducerea seminţelor de soiuri de tutun;
- perfecţionarea tehnologiilor de cultivare şi instruire a cadrelor în domeniul
producerii culturilor de profil;
comercializarea seminţelor certificate.

Институт растениеводства “Порумбень” был основан в 1974 году. Мы


объединили наш опыт и знания в создании новых линий кукурузы и получения
высокопродуктивных гибридов.
Задачи института:
- создание конкурентно способных гибридов кукурузы различных групп
спелости и направлений использования;
- производство семян высшей категории родительских форм;
- производство семян гибридов и сортов сельскохозяйственных культур для
обеспечения внутренних потребностей и экспорта;
- сохранение, поддержание и размножение сортов табака;
- совершенствование технологий подготовки кадров в области производства
сельскохозяйственных культур;
- реализация сертифицированных семян.

INTERCENTRU LUX
Adresa: Republica Moldova, or Tiraspol,str.Kotovschi 4
Tel: +373 (0) 533 72 600
Mob: +373 (0) 777 78 833
Fax:+373(0) 53 373 322
e-mail: info@centrelux.com
URL : www.centrelux.com
Complex de producție propriu. Calitate europeană, tipare perfecte, tehnologii
performante Gore-tex, utilaje italiene și japoneze. Birou de design propriu - cele mai
moderne haine. Confort și siguranță - cele mai noi stofe și furnituri. Calitate
superioară, proces de producție certificat. Partenerii noștri - Prada, Armani,
Madzerini, Burrbery, Moncler, Calvin Klein.

Собственное производство – две фабрики в Молдове. Полный цикл разработки


коллекций от дизайна до конечного продукта. Безупречное качество.
Сертифицированное производство. Евро экспорт сертификат EUR1. Гибкий
производственный цикл от 2 недель. Стильный итальянский дизайн.
Идеальная посадка по фигуре. Безупречное качество по разумной цене.

IONEL SA, FABRICA DE CONFECŢII


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bulgară, 41
Tel.: +373 (0) 22 541 003, 858 811, 541 355, 272 465, 578 800
Fax: +373 (0) 22 858 800
e-mail: partners@ionel.moldnet.md
URL: www.ionel-sa.md

Fabrica de confecții “Ionel” este unul din cei mai mari producători de textile din
Republica Moldova. Specializarea de-a lungul anilor, experienţa vastă şi nivelul înalt
de profesionalism al angajaţilor, reutilarea globală a fabricii cu echipament
tehnologic modern de cei mai mari producători europeni precum Pfaff, Durkopp,
Juky, Rimoldi, Rotondi, Macpi, Hoffman, Brisay, a contribuit la faptul că compania
este recunoscută atât pe piaţa naţională, cît şi cea internaţională. Modelele de articole
ale întreprinderii corespund tendinţelor de modă şi cerinţelor consumatorilor.
Design-ul contemporan şi calitatea înaltă contribuie la parteneriatul de lungă durată
cu firmele din Italia, America, Germania, Canada, Franţa si România. Proiectanţii,
tehnologii lucrează creativ, ţinând cont de tendinţele modei contemporane. Colecţia
de îmbrăcăminte este una modernă, de o bună calitate şi la un preţ accesibil.

Швейная фабрика “Ионел” является одним из самых больших произвлдителей


текстильной продукции. Многолетняя специализация, большой опыт и
профессионализм работников, глобальное переоснащение фабрики новым
современным технологическим оборудованием ведущих европейских фирм
таких как: Pfaff, Durkopp, Juky, Rimoldi, столы Rotondi, Macpi, Hoffman, Brisay,
вывело предприятие не только на внутреннем рынке, но также и на
международный рынок. Модели изделий предприятия соответствуют
направлению моды и спросу потребителей. Современный дизайн, высокое
качество способствуют многолетнему партнерству с фирмами из Италии,
Америки, Германии, Канады, Франции и Румынии. Конструктора и технологи
работают творчески, учитывают современные направления моды. Коллекция
одежды, выпускаемой компанией, является модной, добротной и доступной по
цене.

IOSIFIDOU IRINA ÎI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Conev 2, ap. 33
Tel: +373(0) 68 315 592
Fax: +373 (0) 231 65 408
e-mail: irina_07021980@mail.ru

Icoane din lemn şi alte articole religioase.


Деревянные иконы и другие предметы религиозного культа.

IRADEX-TEXTIL SRL
Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Sarmisegetusa, 51, et.2
Tel.: +373 (0) 22 555 549
e-mail: iradextextil@rambler.ru

Îmbrăcăminte pentru casă pentru dame, copii și bărbați.


Одежда для дома для женщин, детей и мужчин.

IRIS TRICOT SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ginta Latină, 1 of. 70
Tel.: +373 (0) 69 808 077
e-mail: tatioanaprocop@mail.ru

Producerea articolelor de tricotaj pentru copii.


Производство детских трикотажных изделий.

ITA MECAGRO ÎS
Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Miron Costin, 7
Tel. +373 (0) 22 492 131/ 438 638
Fax +373 (0) 22 473 698
e-mail: marketing@mecagro.md

Institutul de Tehnică Agricolă (ITA) „Mecagro” este instituţia de bază în domeniul


mecanizării agriculturii şi industriei prelucrătoare din Republica Moldova. A fost
fondat în 1965, fiind pe parcursul activităţii sale receptiv la toate necesităţile
sectorului agroalimentar.
Cu scopul valorificării potenţialului energetic al biomasei Institutul a elaborat utilaje
pentru condiţionarea masei vegetale şi producerea biocombustibililor solizi
(peletelor, brichetelor), lichizi (biodieselului, amestecurilor combustibile etanol-
benzină). Pentru automatizarea mijloacelor tehnice în cadrul Institutului „Mecagro”
sunt elaborate sisteme electronice de comandă şi control (SECC).
Majoritatea elaborărilor ştiinţifice conţin elemente inovaţionale, recunoscute şi
confirmate prin 382 brevete de invenţie. Elaborările ştiinţifice ale Institutului sunt
expuse la diferite Expoziţii, Târguri internaţionale şi naţionale, fiind apreciate cu
diferite menţiuni. Drept rezultat al eforturilor depuse în domeniul cercetare-inovare,
producţia ITA „Mecagro” este solicitată pe piaţa din Republica Moldova, precum şi
din alte ţări (Rusia, Georgia, Azerbaidjan, Ucraina etc).

Институт сельскохозяйственной техники «Mecagro» является ведущей


организацией в области механизации сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Республики Молдова. Был основан в
1965 году, будучи на протяжении своей деятельности восприимчивым к
нуждам аграрного сектора.
В целях освоения энергетического потенциала биомассы Институт разработал
оборудование для ее кондиционирования и производства твердого (брикеты,
пелеты) и жидкого биотоплива (биодизель, топливные смеси этанол-бензин).
Для автоматизации технических средств, в рамках Института «Mecagro»
разработаны электронные системы управления и контроля (SECC).
Большинство разработок Института содержат элементы новизны,
подтвержденные 362 свидетельствами на изобретения. Разработки Института
неоднократно были представлены на национальных и международных
выставках, ярмарках и были отмечены наградами разного достоинства.
Благодаря усилиям, предпринятым в области научных исследований
продукция Института «Mecagro» пользуется спросом на рынках Республики
Молдова, а также других стран (России, Грузии, Азербайджана, Украины и
др).

IUVAS SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, 9
Tel./Fax: +373 (0) 22 478 029
Mob.: +373 (0) 79 950 562
e-mail: lilia_iuvas@mail.ru ; iuvassrl@mail.ru
URL: http://iuvas.com/index.php

Compania IUVAS activează in domeniul industriei uşoare de la 24 februarie 1998.


Întreprinderea este specializata în confecţionarea produselor din tricot, care
corespund cerinţelor de calitate, dar si celor mai noi tendinţe ale modei. Este una din
cele mai cunoscute firme de tricotaje din Republica Moldova, caracterizându-se prin
calitatea articolelor, dotarea tehnica a întreprinderii, promptitudine în executarea si
livrarea comenzilor, personal calificat, flexibilitate, preturi accesibile.

Предприятие IUVAS специализируется в пошиве трикотажных изделий,


которые соответствуют, как требованиям качества, так и новейшим
тенденциям моды. IUVAS является одной из самых узнаваемых трикотажных
предприятий Республики Молдова, которое характеризуется качеством
изделий, технической оснащенностью предприятия, четкостью исполнения и
поставками заказов, квалифицированным персоналом, гибкостью и
доступными ценами.

L.

LARO LEBEDEV GŢ
Adresa: Republica Moldova, raionul Ştefan Vodă, s. Ştefăneşti
Mob.: +373 (0) 60 260 002
e-mail: laro.lebedev@yandex.ru

Migdale, produse pe bază de migdale.


Миндаль, продукты на основе миндаля.

LEFRUCOM SRL
Adresa: Republica Moldova, or. Soroca, str. Traian, 17
Tel.: +373 (0) 230 29 595
e-mail: lefrucom@yahoo.com

Fructe și legume uscate. Fructe uscate glazurate cu ciocolată. Condimente și


mirodenii.
Сушеные фрукты и овощи. Сухофрукты в шоколаде. Специи и пряности.

LESNIC IGOR TUDOR GȚ


Adresa: Republica Moldova, r-nul Briceni, s. Grimăncăuți
Tel: +373 (0) 69 147 429
Fax: +373 (0) 24 723 104
e-mail: lesnici@yandex.ru
URL: http://suc.md/ru/products

G.Ţ. „LESNIC IGOR TUDOR” activează din 2009 și este o gospodărie țărănească.
Întreprinderea este o societate locală și având capital privat in proporție de 100%.
Întreprinderea are o specializare în producere bazată pe două direcţii principale de
producere: (1) culturi cerealiere şi, (2) fructe.
Gospodăria produce și comercializează anual mere de diverse soiuri: Discovery,
Florina, Renette Simirenko, Idared, Golden , Slava Pobediteliu si alte soiuri.

G.T. «LESNIC IGOR TUDOR» было основано 2009 года и является семейной
фермой. Компания является местной компанией с 100% частным капиталом.
Компания имеет производственную специализацию, основанную на двух
основных входов: (1) зерновые культуры и, (2) фрукты.

LIANA SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sculeni, 4
Tel.: +373 (0) 22 758 818
Fax: +373 (0) 22 758 818
e-mail: liana.srl@rambler.ru

Confecţionarea articolelor din piele. Confecţionarea genţilor pentru şcolari, a


genţilor pentru voiaj şi pentru sport. Plasarea la comandă a logotipului pe haine și
alte articole.

Производство кожевенных изделий. Производство школьных и дорожных


сумок, сумок для спорта. Изготовление по заказу с логотипом заказчика.

M.

MAALEX GRUP SRL


Adresa: Republica Moldova, Ghidighici, str. Mateevici, 8/29
Mob.: +373 (0) 79 544 491
e-mail: i.i.teser.igor@mail.ru
URL: http://maalex.md/ro/

Compania „ Mäalex Grup „ SRL produce genți din piele artificială începând cu anul
2008, sub marca Mäalex Bags. Pe parcursul a 8 ani a fost in măsură să xamineze
toate necesitățile clintului în materie de calitate și a design-ului în sine, care
întruchipează minimalismul. Datorită acestui fapt, gentile Mäalex se vând la cele
mai mici preturi al căror preț maxim nu depăsește 25 euro.
Mäalex Bags - nu este producere în serie, ci o afacere de familie, de suflet.

Компания “ Maalex Grup “ SRL производит сумки из искусственной кожи с


2008 года , под брендом Mäalex Bags . На протяжении 8 лет , компания смогла
изучить все потребности клиента к качеству изделии и так же к самому
дизайну , который олицетворяет минимализм , благодаря этому сумки Mäalex
продаются по самым низким ценам , максимальная цена которая не превышает
25 евро .
Mäalex Bags - это не конвейерное производство , а теплый семейный бизнес.

MACOVEI TEXTIL SRL (Macco)


Adresa: Republica Moldova, or. Durlesti, str. A. Marinescu, 46
Mob.: +373 (0) 69 693 204
e-mail: maccomd@gmail.com
URL: https://macco.md/

Macovei Textil” SRL este o companie înființată în anul 2011, sub brandul Vasilini.
Principalul gen de activitate este producerea articolelor din lână de oaie pe bază de
tricotaj şi de asemenea, o serie de produse din blană artificială de o calitate
superioară. În anul 2017, compania prin intermediul proiectului de competitivitate
face rebranding. Astfel din acest an brandul este denumit Macco, iar anul 2017
devine anul de naştere a noului nume pe piata produselor autohtone.

История компании: «Macovei Textil» SRL – это компания, основанная в 2011


году под брендом Vasilini. Основным видом деятельности является
производство изделий из трикотажной овечьей шерсти, а также ряда
высококачественных искусственных меховых изделий.
В 2017 году компания через свой проект «Конкурентоспособность» занимается
ребрендингом. В этом году бренд называется Macco, а 2017 год – это дата
рождения нового названия на внутреннем рынке.

MACOVICIUC PETRU GŢ
Adresa: Republica Moldova, raionul Ocniţa, comuna Lipnic
Mob.: +373 (0) 67 678 478
e-mail: ecoprisaca@gmail.com

Produse Apicole.
Пчелиные продукты.

MAICAN-COM SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ, 13
Tel.: +373 (0) 22 755 011
Mob.: +373 (0) 79 777 761, 79 777 760
e-mail: info@maicom.md
URL: www.maicom.md

Compania „MAICOM” oferă articole din tricot de cea mai bună calitate la cele mai
avantajoase preţuri. Cu cele trei direcţii pe care se focusează, şi anume Lenjerie,
Sport şi Fashion, Maicom încearcă să satisfacă toate preferinţele clienţilor în
domeniul tricotajelor. Valorile promovate de Maicom sunt: calitate, stil şi rafinament
la preţuri accesibile pentru orice buzunar.
Компания "MAICOM" предлагает трикотажные изделия высокого качества по
самым выгодным ценам. Предприятие специализируется на производстве
нижнего белья и одежды для спорта. Компания Maicom продвигает
следующие преимущества: качество, стиль и изысканность доступные для
любого бюджета.

MALLENA ART STUDIO SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Miron Costin, 70\210
Tel.: +373 (0) 79 925 201
E-mail: mallenaartstudio@gmail.com ; mallenastudio@mail.ru ;
URL: http://mallena.md/

„Mallena” – brandul inspirat din motive etno-folclorice, în combinație cu stiluri


precum cel clasic, romantic și retro, care din 2013 confecționează vestimentație
pentru femei, ghidat cu perseverență de creatoarea Elena Grosu. Brandul oferă o
gamă vastă de piese vestimentare, atât rochii delicate, cu un design romantic, care
valorifică și accentuează feminitatea și individualitatea, cât și ținute stricte de birou
– fuste, pantaloni, bluze, sacouri, toate acestea fiind decorate cu broderii și motive
croșetate tradiționale. „Mallena” se evidențiază prin rochiile în stil retro, extrem de
feminine, cu fuste lungi și vaporoase, siluete modeste, dar sofisticate și atrăgătoare
în același timp.

“Mallena” производит и продает женскую одежду высокого качества и по


доступным ценам. Все изделия, особенно юбки, блузки, платья, верхняя
одежда, имеют свой шарм и оригинальный дизайн. Особое внимание уделяется
народному стилю и его сочетанию с другими стилями (бизнес,
романтический), широко используется компьютерная вышивка и различные
украшения.

MANIC GHEORGHE GŢ
Adresa: Republica Moldova, s. Lozova, r-nul Ialoveni
Tel: +373 (0) 237 92 193;
Mob.: +373(0) 79 400 882
e-mail: manic.gheorghe@gmail.com

Produse apicole organice, din rezervaţia “Codru”.


Органические продукты пчеловодства из заповедника “Кодры”.

MARSODI LUX SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Cricova, str. Renaşterii, 8
Tel: +373 (0) 22 454 311
Mob.: +373 (0) 69 034 932
e-mail: marsodilux_srl@mail.ru
Confecţionarea hainelor pentru dame: rochii, fuste, pantaloni, costume, paltoane.
„Marsodi-Lux” SRL şi-a început activitatea în anul 2004. Articolele vestimentare
sunt confecţionate cu utilizarea tehnologiilor moderne şi a ţesăturilor de o variată
gamă coloristică, sunt de calitate înaltă şi la un preţ accesibil.

Производство изделий для женщин: платья, юбки, брюки, костюмы, пальто.


"Marsodi-Люкс» ООО начала свою деятельность в 2004 году. Изделия
изготовлены с использованием современных технологий и тканей широкого
спектра цветов, высокого качества и по доступной цене.

MAURT SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15
Tel: +373 (0) 22 871 300
Fax: +373 (0) 22871 310
Mob.: +373 (0) 62 007 005
e-mail: marketing@maurt.md
URL: http://www.maurt.md/

De aproape două decenii, experții Maurt se dedică realizării băuturilor interesante,


care îi cuceresc de la prima cupă pe pasionații de experiențe inedite. Portofoliul de
branduri sub marca Maurt include vinuri de calitate, spumante, vodcă, lichioruri,
brandy, balsamuri și băuturi răcoritoare.
Scopul companiei este să ofere băuturile care reprezintă cel mai bine valorile Maurt,
care pasionează cu adevărat și care sunt bine echilibrate și compatibile o gamă largă
de bucate fine sau tradiționale.
Succesul Maurt se datorează unei combinații reușite de viziune, planificare,
dedicație, pasiune și profesionalism.

Вот уже два десятилетия эксперты «Maurt» трудятся над созданием идеальных
напитков, которые с первого бокала покоряют тех, кто жаждет новых
незабываемых впечатлений. Портфель брендов под маркой «Maurt» включает
в себя традиционные вина, игристые и ликерные вина, водку, бренди,
бальзамы и прохладительные напитки.
Наша цель – создавать напитки, наилучшим образом отражающие ценности
«Maurt», напитки, в которые можно по-настоящему влюбиться, напитки,
отлично выдержанные и сочетающиеся с самыми разными блюдами,
изысканными или традиционными.
С самого первого дня создания компании мы придерживаемся собственной
философии качества, а залогом успеха компании «Maurt» стали удачное
сочетание видения, планирования, преданности делу, азарта и
профессионализма.
Качество продукции «Maurt» было неоднократно отмечено в ходе
национальных и международных выставок. С 2007 года компания является
обладателем сертификатов в области систем менеджмента качества ISO
9001:2000 и ISO 22000:2005.
MEȘTER POPULAR Armaşeva Svetlana
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău
Tel: +373 (0) 60 448 310
e-mail: veta-nika@mail.ru

Jucarii eco-educative pentru copii.


Экологические развивающие игрушки для малышей и слингобусы, мама-
бусы.

MEȘTER POPULAR Avidon Nina


Adresa: Republica Moldova,mun. Chișinău, str. Albișoara, 24
Mob.: +373(0) 69 505 127

Bijuterii handmade.
Ювелирные изделия ручной работы.

MEŞTER POPULAR Banari Anatolie


Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Boris Glavan, 11/54
Mob.: +373 (0) 68 159 999

Lucrările de artă realizate de Banari Anatol sunt confecționate din materiale


naturale, respectînd întocmai tehnica originală de acum cateva sute de ani îmbinată
cu tehnica modernă. Meșterul Banari Anatol creează picturi originale, unice, lucrate
sută la sută manual, care redau modul de viață și tradițiile poporului moldav. Artistul
Banari Anatol semnează lucrări, care sunt expuse la importante expoziții naționale și
internaționale, care înfrumusețează interiorul și exteriorul caselor, hotelurilor și
cafenelelor tradiționale, bucurînd privirile băștinașilor și turiștilor din Germania,
Japonia, Anglia, Romania și multe alte țări. Achiziția unei lucrări semnată Banari
Anatol va fi o experiență frumoasă cu satisfacție garantată pentru orice persoană.

MEȘTER POPULAR Buga Ludmila


Adresa: Republica Moldova,mun. Chișinău, bl. Dacia, 20, ap. 90
Mob.: +373 (0) 69 212 871

Bijuterii handmade - LUCIENNE .


Ювелирные изделия ручной работы.

MEȘTER POPULAR Ciornaia Tina


Adresa: Republica Moldova,mun. Chișinău
Mob.: +373(0) 79 331 310
e-mail: me.bybagy@gmail.com ; tinasnake8@gmai;.com
URL: www.bybagy.com

Ergo rucsac (port-bebe) “by Bagy” este un carrier ergonomic (SSC) potrivit pentru
copilaşi de la 3-4 luni la 3 ani. By Bagy oferă un look stilat si uimitor, precum si
confort absolut, dar mai ales siguranţă! Acest model asigura bebeluşului poziţia
corecta, ergonomica, si cel mai bun control al greutăţii pentru spatele dvs.
Эрго рюкзаки “by Bagy”- Слинги и аксессуары для мам.

MEȘTER POPULAR Cernova Albina


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd Traian 5, ap 129
Tel:+373 (0) 79 603 892
e-mail: chernova.alina@list.ru

Bijuterii handmade, eşarfe.


Ювелирные изделия ручной работы и батик - шарфы.

MEȘTER POPULAR Gîlcă Larisa


Adresa: Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău
Mob.: +373 (0) 69 189 266

Bijuterii handmade, coroniţe.


Ювелирные изделия ручной работы.

MEȘTER POPULAR Gîrlovan Ludmila


Adresa: Republica Moldova, str. Florica Niță 15,Ap.2.
Mob.: +373 (0)79402920

Articole de meșteșugărit.
Ремесленные изделия.

MEȘTER POPULAR Golobciuc Natalia


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Crucii, 2, ap. 67
Tel: +373 (0) 69 174 291

Bijuterii handmade.
Ювелирные изделия ручной работы.

MEȘTER POPULAR Negru-Vodă Maria


Adresa: Republica Moldova, Chișinău, bl. Traian, 8/1, ap. 69
Tel: +373 (0) 69 917 455

Articole de meșteșugărit.
Ремесленные изделия.

MEŞTER POPULAR Onica Victor


Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Alexandru Marinescu, 13
Tel: +373 (0) 69 858 614
e-mail: victor.onica@bk.ru

Onica Victor creează centuri din piele naturală lucrate manual, care așezate peste
orice haină, vor da personalitate ținutelor Dumneavoastră. Centurile semnate Victor
Onica, confecţionate cu căldură sufletească, multă dibăcie şi măiestrie Vă vor scoate
din anonimat și vor oferi un aer „cool” îmbrăcămintei ce o purtați. Multitudinea de
culori, modele și diversitatea pielii folosite fac lucrările Onica Victor să se bucure de
succes atât pe piața autohtonă, cât și pe cea străină.

MEȘTER POPULAR Raileanu Olesea


Adresa: Republica Moldova, or. Leova, str. Frumusica, 46
Tel: +373 (0) 76 096 642
e-mail: olesearaileanu@yahoo.com

Confectionarea gentilor din piele - ORĂILEANU.


Производство кожаные сумки.

MEȘTER POPULAR Zaiţeva Arina


Adresa:Republica Moldova, Chişinău
Tel: +373 (0) 79 220 384
e-mail: alevtinafashion@gmail.com

MEȘTER POPULAR Zaporojan Dumitru


Adresa:Republica Moldova, r. Cahul, s. Slobozia Mare
Tel: +373 (0) 60 120 612
e-mail: dimzap2010@gmail.com

Produse din piele de oaie.


Изделия из овчины.

MILABREGA SRL
Adresa: Republica Moldova, or. Bălți, str. I. Franco, 35
Mob.: +373 (0) 79 972 155
Fax: +373 (0) 231 72 155
e-mail: milabregamoldova@gmail.com
Întreprinderea a fost creată în anul 2007, SRL Milabrega din Bălți este o afacere de
familie care se ocupa cu prelucrare pieilor de miel, nutrie, vulpe, iepuri, ovina si
fabricarea articolelor din blana pentru doamne. Din 2012 participa activ la
Expoziţiile de profil Fashion şi Fabricat in Moldova produsele noastre sunt îndrăgite
si purtate de multe doamne din tara si de peste hotarele ei. Produsele principale sunt
Blana, stănuţul din blana naturala, ciupici, covoare din blana de ovina, căciuli din
blana, huse pentru scaun la maşini. Ca si performante am reuşit să aducem
tehnologia de prelucrare a pieii de miel ca ea sa concureze cu cea din exterior - este
foarte uşoara (drept urmare o blana produsa după 2012 ajunge de la 800gr-1500gr,
depinde de model), blana este viu colorata, vopsirea pieii de culoare neagra in alte
culori – ceea ce până la noi nu a reuşit nimeni.
Se lucrează cu materia prima de pe teritoriul țării - blana de iepure care este foarte
întrebată in UE si pe care majoritatea gospodăriilor de creștere a iepurilor le arunca,
noi am valorificat acest lucru si in combinaţie cu alte materii am reuşit sa producem
o blana frumoasa, accesibila ca preţ pentru toate vârstele.

Компания была создана в 2007 году, SRL Milabrega Бельцы является семейным
бизнесом, который занимается обработкой шкур каракуля, выдры, лисы,
кроликов, и овчины производство шуб для дам. С 2012 активно участвуют в
выставках моды Сделано в Молдове- профиль наши продукты любят и носят
многие дамы в стране и за рубежом. Основными видами продукции являются
шубы, жилетки из меха, тапочки, ковры из овечья меха, меховые головные
уборы, чехлы для сидений автомобилей. Нашими клиентами являются дамы в
стране и тех, кто посещает нашу страну, сеть метро (ковры ). Как нам удалось
принести передовые технологии обработки кожи ягненка для нее, чтобы
конкурировать с этим из внешнего очень легко (поэтому мех произведенный
после 2012 года пришли из 800gr-1500gr, в зависимости от модели), мех жив
красочные картины черная кожа в других цветах - который до нас ни разу не
удалось никому.
Работа с сырьем с территории республики - меха кролика, который высоко
допрошенных в ЕС, и что большинство семей растут кролики бросают их, мы
эксплуатировали это в сочетании с другими материалами, нам удалось
произвести красивый мех. Доступно для всех возрастов.

MILYMIA TRADE SRL


Adresa: Republica Moldova, Durlești, str. Odatiuc, 39
Tel: +373 (0) 68 400 835
e-mail: marianna_bulat@mail.ru; bulatigor@gmail.com

Hăinuţe pentru băiţei şi fetiţe.


Одежда для мальчиков и девочек.
MIRABELA TRADIŢIONAL SRL
Adresa: Republica Moldova, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124
Tel: +373 (0) 69 103 177
e-mail: aliona-frimu@yandex.ru

La „Mirabela Tradițional” puteți găsi haine naționale pentru toate gusturile. De


asemenea, primim comenzi pentru a coase costume naționale. „Mirabela
Tradițional” vă oferă bluze din pânze naturale la prețuri accesibile, dorim sa
contribuim la confortul și frumusețea dumneavoastră.

На «Mirabela Traditional» вы можете найти национальную одежду на любой


вкус. Мы также получаем заказы на шитье национальных костюмов. «Mirabela
Traditional» предлагает вам натуральные блузки по доступным ценам, мы
хотим внести свой вклад в ваш комфорт и красоту.

MOBERRY C.Î.
Adresa: RepublicaMoldova, Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 10
Mob: +373 (0) 69 101 994
e-mail: capatina.ina@gmail.com

Producerea si procesarea unui sortiment vast de pomuşoare. Echipamente si utilaje.


Consultanţă pe întreg lanţul valoric de cultivare si procesare a pomuşoarelor.
Comercializarea produselor membrilor cooperativei, în stare proaspătă şi procesată.

Производство и переработка широкого ассортимента ягод. Посадочный


материал. Машины и оборудование. Консультации по всей цепочке
выращивания и переработки ягод. Сбыт свежей и переработанной продук- ции
членов кооператива.

MONTPLAST SRL
Adresa: RepublicaMoldova, mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 111/4
Tel: +373 (0) 22 907 024
Mob: +373 (0) 67 554 055
e-mail: montplastsrl@mail.ru
URL: http://ferestre-usi.md/
Compania MONTPLAST SRL deține în prezent o poziție de lideri pe piața de
ferestre si uşi din PVC in Chişinău .
Principalul obiect de activitate al firmei este fabricarea de ferestre si uşi din PVC,
precum și instalarea de ferestre termopan, balcoane de sticlă și logii, geamuri
exterioare. Reparare de orice complexitate, ajustare a ferestrelor și ușilor, înlocuirea
accesorii și geamurilor.
În plus, oferă servicii cum ar fi instalarea de plase anti insecte, finisaj al pantelor de
interior si exterior după instalarea ferestrelor si uşilor și alte servicii.
În doar câţiva ani de activitate pe piața, compania MONTPLAST sa poziţionat ca un
producător de încredere și furnizor de produse de înaltă calitate. Baza de dezvoltare
a companiei se bazează pe principiile ale afacerii: produse de înalta calitate şi un
serviciu bun.

В настоящее время компания MONTPLAST SRL занимает лидирующие


позиции на рынке ПВХ окон и дверей в Кишиневе.
Основным видом деятельности является производство оконных и дверных
профилей, окон ПВХ и установка окон, остекление балконов и лоджий,
наружных окон, ремонт любой сложности, регулировка окон и дверей,
фурнитуры и замена окон.
Кроме того, он предлагает такие услуги, как установка анти насекомых сетки
закончить внутренние и внешние склоны после установки окон и дверей и
других услуг.
Всего через несколько лет на рынке, компания MONTPLAST позиционирует
себя как надежный производитель и поставщик высококачественной
продукции. Развития компании основана на принципах бизнеса: высокое
качество продукции и хорошее обслуживание.

N.

NAAN FASHION SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău , str. N. Dimo, 12
Tel.: +373 (0) 69 581 122
e-mail: nanfashion8@gmail.com

Rochia este articolul perfect pentru accentuarea feminităţii! Atelierul de creaţie


NA.AN FASHION vă oferă o gamă vastă de rochii create din cele mai bune şi
moderne materiale, folosind diverse aplicaţii, broderii, dantele. Adoptate stilului de
viaţă modern, activ şi dinamic, produsele noastre sunt croite special pentru a te simți
frumoasă într-o haină comodă şi elegantă, fiind în fiecare zi în centrul atenţiei! Ne
facem treaba cu pasiune şi devotament. Scopul nostru este de a fi la nivelul
cerinţelor clienţilor noştri!

Платье идеально подходит для подчеркивания женственности статьи! NA.AN


FASHION предлагает вам широкий выбор платьев, изготовленных из лучших
и самых современных материалов, с использованием различных применений,
вышивки, кружев. Наша одежда специально предназначена для того, чтобы вы
чувствовали себя красивой, удобной и стильной, каждый день в центре
внимания! Мы делаем наше дело со страстью и преданностью. Наша цель -
быть на уровне требований наших клиентов!
NERDICA SRL
Adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. M. Sadoveanu 4, ap.4
Tel: +373 (0) 79 430 132
e-mail: fitomag@mail.ru

Suc de mere de stoarcere directă, 100% natural Revenind la tradiții, compania


NERDICA S.R.L. a lansat producerea sucului din mere, de stoarcere directă, cu
ambalare în Bag-in-Box de 3, 5 și 10 litri. Se produce exclusiv din mere proaspete
autohtone, utilizându-se procesarea minimă: spălarea - zdrobirea - presarea merelor -
pasteurizarea - ambalarea sucului, ceea ce permite păstrarea maximală a gustului și
aromei merelor moldovenești. Ambalajul modern cu robinet păstrează prospețimea
și este comod de utilizat pentru consumatori. După deschiderea pachetului sucul
poate fi păstrat la temperatura mediului timp de 10 zile.

100% натуральный яблочный сок прямого отжима. Возвращаясь к традициям,


компания NERDICA начала производство яблочного сока прямого отжима и
его упаковку в Bag-in-Box 3, 5 и 10 литров. Сок производится исключительно
из свежих молдавских яблок при минимальной обработке: мытье - дробление -
прессовка - пастеризация - упаковка сока, что позволяет сохранить
максимально вкусовые качества и аромат молдавских яблок. Современная
упаковка с краником сохраняет свежесть и проста в использовании
потребителями. После открытия сок можно хранить при температуре
окружающей среды в течение 10 дней.

NISENA SRL
Adresa: Republica Moldova, mun.Chişinău, Ciorescu, str. Sfatul Tarii, 4
Tel.: +373 (0) 68 757 707
e-mail: nataliarusu@yandex.ru

Ambalarea și comercializarea angro și cu amănuntul a semințelor de legume. Comerț


cu amănuntul al produselor alimentare.
Упаковка и оптовая и розничная продажа семян овощей. Розничная торговля
продуктами питания.

O.

ORGANIZAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI


ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (ODIMM)
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48
Tel.: +373 (0) 22 295 741, 295 799
Fax: +373 (0) 22 295 797
E-mail: office@odimm.md
URL: www.odimm.md
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici Şi Mijlocii
(ODIMM) este o instituţie publică, non-profit, ce are drept scop susţinerea
dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova.
ODIMM a fost creată prin Hotărârea de Guvern nr. 538 din 17 mai 2007, activează
în coordonarea Ministerului Economiei şi colaborează cu autorităţile centrale şi
locale, asociaţii şi prestatori de suport în afaceri şi IMM.
ODIMM este unica Organizaţie naţională dedicată lansării şi dezvoltării afacerilor
de succes, ce contribuie la crearea oportunităţilor de afaceri pentru Întreprinderile
Mici şi Mijlocii, formarea şi amplificarea culturii şi abilităţilor antreprenoriale,
facilitarea accesului IMM la resurse financiare şi informaţionale, susţinerea
dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri şi stimularea dialogului public-privat.

ODIMM dezvoltă şi implementează programe şi proiecte menite să susţină ideile


tuturor antreprenorilor care doresc să dezvolte propria afacere.

Организация по Развитию Сектора Малы и Средних Предприятий (ODIMM) –


это публичное, некоммерческое учреждение, созданное Постановлением
Правительства № 538 от 17 мая 2007 года, действующее в сотрудничестве с
Министерством Экономики и в сотрудничестве с другими органами
центральной и местной власти, бизнес ассоциациями, учреждениями,
оказывающими поддержку в бизнесе и МСП.
ODIMM является единственной национальной Организацией, посвященная
запуску и разработке успешных предприятий, которые создают возможности
для Малого и Среднего Предпринимательства, формированию и усилению
культуры предпринимательских навыков, способствует облегчению доступа
МСП к финансовым ресурсам и информации, поддерживает развитие
инфраструктуры бизнеса и содействует государственно – частному диалогу.

ODIMM разрабатывает и осуществляет программы и проекты по поддержке


идей всех предпринимателей, которые желают развивать свой собственный
бизнес.

ODEMA SA
Adresa: Republica Moldova, or. Tiraspol, str. Lunacearski, 24
Tel.: +373 (0) 533 84021
+373 (0) 778 72300
e-mail: odema.tiraspol@gmail.com
URL: http://odema.md/

Odema SA este o întreprindere de cusut moderna. Colecția noastră exclusivă de


haine a devenit în mod repetat, câștigătoarea concursurilor internaționale și
festivaluri de modă, care au avut loc la Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Chișinău
și alte centre ale industriei modei. În prezent, cartea de vizită "Odema" este produse
de înaltă calitate, tehnologii și tehnici moderne, precum și personal cu înaltă
calificare, specialişti în domeniu. Odema SRL cooperează cu companii americane,
italiene care sunt clienţi de branduri renumite ca: „Warehoused”, „Street One”,
"Calmo", "Canda", "Justina", "Martinelli", "Dolce & Gabbana", „Armani ",
“Belstaff”, „PaJermo”, „MaxMara”, „Mariella Spa”, ”La Coccinella Spa”, „Via
Nuova Spa“.

Одема OO - это современное швейное предприятие. Наши эксклюзивные


коллекции одежды неоднократно становились победителями и лауреатами
международных конкурсов и фестивалей моды, проходивших в Москве,
Санкт-Петербурге, Киеве, Кишинёве и других центрах модной индустрии.
Сегодня визитной карточкой «Одемы» является высококачественная
продукция, современная техника и технологии, а также
высококвалифицированный персонал рабочих и специалистов. Одема OO
сотрудничает с английскими, итальянскими фирмами, которые являются
заказчиками известных торговых марок Европы и Америки: "Warehoused",
"Street One", "Calmo", "Canda", "Justina", "Martinelli", "Dolce&Gabbana",
"Armani", "Belstaff", "PaJermo", "MaxMara", "Mariella Spa", "La Coccinella Spa",
"Via Nuova Spa".

P.

PAHOMEA LIDIA GŢ
Adresa: Republica Moldova, or. Edineţ, s. Oneşti
Mob.: +373 (0) 78 177 078
e-mail: viktoriaghitsu@mail.ru

Miere de albine.
Мед.

PANILINO SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 17/2
Tel.: +373 (0) 22 859 777
Fax: +373 (0) 22 411 348
Mob.: +373 (0) 79 859 777
e-mail: panilino@mail.ru ; marketing@panilino.md
URL: http://panilino.md/

PANILINO - o echipă de profesioniști, iubitori de dulce care are mai mult de 10 ani
de când produce cele mai delicioase produse de patiserie atât pentru piața Moldovei,
cât și pentru consumatorii din Romania, Letonia, Germania, Cehia și Polonia.
Din prima zi și până astăzi, calitatea produselor marca PANILINO rămîne factorul
de bază în activitatea companiei. Pentru a menține viu gustul copilăriei, PANILINO
păstrează tradițiile și îmbină armonios rețetele clasice, produsele eco și tehnica
modernă. - Torturi, rulade, tartalete, prăjituri, plăcinte, checuri, toate de cea mai
înaltă calitate, la cel mai pun preţ și cu faimosul titlu „Fabricat în Moldova”.

Peste 200 de oameni lucrează zi de zi, cot la cot, pentru a-ți aduce pe masă cele mai
dulci porții de fericire! Ne mândrim că suntem tradiționali, că suntem rafinați, că
suntem Made in Moldova!

PANILINO - команда профессионалов, любителей сладкого, которые уже


более 10 лет выпускают самые вкусные кондитерские изделия для молдавского
рынка, а также для потребителей в Румынии, Латвии, Германии, Чехии и
Польше.
С первого дня качество продукции бренда PANILINO было основным
фактором в деятельности компании. Чтобы сохранить вкус детства, PANILINO
сохраняет традиции и гармонично сочетает классические рецепты,
экологически чистые продукты и современные технологии. - Торты, рулетка,
пироги, самое высокое качество по лучшей цене и с известным названием
«Произведено в Молдове».

Более 200 человек работают изо дня в день, чтобы принести вам самые
сладкие части счастья! Мы гордимся тем, что мы традиционны, что мы
утончены, что мы Made in Moldova!

PAO CANDLES SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Colonița, str. Columna lui Traian, 19
Tel.: +373 (0) 79 033 202
e-mail: info@pao.md
URL: https://pao.md/

Producerea de lumânări originale sculptate pentru decor, nunta şi botez.


Изготовление оригинальных свечей, украшенных для декора, свадьбы и
крещения.

PATRINICHI-STIL SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Zelinschi, 7\1
Tel.: +373 (0) 69 383 571
e-mail: mariapatrinichi@yahoo.com

Articole din tricotaj. Confecţii, îmbrăcăminte.


Изделия трикотажные. Одежда, одежда.

PAYNET SERVICE SRL


Adresa: Republica Moldova, Chişinău, bl. Decebal, 6
Tel: +373 (0) 79 018 888
e-mail: b.foca@paynet.md
URL: https://paynet.md/

Făcând parte dintr-un grup de companii concentrate pe livrarea calității unei


multitudini de prestatori de servicii din întreaga lume, Paynet își propune să creeze
cele mai bune instrumente pentru a-ți îmbunătăți relațiile financiare și a le face cât
mai ușor de gestionat. De la această idee a pornit conceptul Portofelului Electronic
Paynet. Axându-ne pe necesitățile tale și cu ajutorul unei echipe de oameni tineri,
energici și creativi, am dezvoltat un serviciu care se distinge prin calitate operațională
excelentă, design estetic și ușor de folosit, și cel mai important - atenție la detalii. Ne
bucurăm să te salutăm și te invităm să te alături rețelei noastre, pentru că avem încă o
mulțime de servicii pentru tine.

Будучи в составе компаний, сосредотачивающихся на обеспечении доступа к


поставщикам по всему миру, предоставляющих наилучшие и качественные
услуги, Paynet стремится создать инструмент для улучшения ваших
финансовых отношений и сделать их менее кропотливыми. Так родилась идея
Кошелька Paynet. Ориентируясь на ваши потребности, с помощью молодой,
энергичной и креативной команды, мы предлагаем вам посетить наш сайт,
который отличается отличным качеством, эстетичным и простым в
использовании дизайном, а главное - мы очень чётко проследили, чтобы каждая
деталь работала безотказно. Мы рады Вас приветствовать в нашей сети, и мы
уверяем, что готовим ещё множество услуг.

PIBA & CO SRL


Adresa: Republica Moldova, raionul Orhei, s. Bolohan
Tel: +373 (0) 69 165 942
e-mail: pibacom@yandex.ru

Produse de patiserie.
Кондитерские изделия.

POLIMOBIL SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 146 A
Tel: +373 (0) 231 27 362
Fax: +373 (0) 231 29 106
e-mail: polimobil.balti@mail.ru
URL: https://www.polimobil.md/

FABRICA "Polimobil" SRL produce mobilier moale și dulapuri de înaltă calitate,


elegante și neobișnuite pentru case, birouri, baruri și restaurante - la comandă
individuală. Facilități de producție mari, angajați calificați, asigurarea calității,
livrare în orice regiune a Moldovei, timp scurt de producție.
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "Polimobil" SRL производит качественную,
стильную и необычную мягкую и корпусную мебель для дома, офиса, баров и
ресторанов - по индивидуальному заказу. Большие производственные
мощности, квалифицированные сотрудники, гарантия качества, доставка в
любой регион Молдовы, короткие сроки изготовления.

POMARINHOME SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău , str. SF Gheorghe, 107
Tel: +373 (0) 69 619 769
e-mail: pomarinkids@yahoo.com

Lenjerie de pat pentru copii, articole de somn.


Детское постельное белье, продукты сна.

PREMIERA-DONA SRL
Adresa: Republica Moldova, Bălți, str.Stefan cel Mare,137
Tel.: +373 (0) 231 28852
Fax: +373 (0) 231 27580
e-mail: office.moldawia@pandv.com.pl
URL: http://dininima.md/premiera-dona/

„Premiera Dona” – un brand dedicat femeilor pline de viață și energie, care vor să
atragă toate privirile, preferă culorile aprinse și combinațiile îndrăznețe.
Vestimentația de la Premiera Dona poate fi caracterizată prin ușurința formelor,
stilul cazual și clasic, piese precum rochii, pantaloni și bluze, create în game
cromatice contrastante, modele elegante și rafinate.

Швейное предприятие. Основное направление деятельности - пошив верхних


швейных и трикотажных изделий. Ассортимент изделий: женские костюмы,
жакеты, юбки, брюки, платья, блузки, пальто, плащи, куртки. Диапазон
перерабатываемых тканей - это кашемир, шерсть, лен, хлопок, натуральный
шелк, полиэстер, вискоза и различные их сочетания. Фабрика оснащена
современным раскройным и швейным оборудованием зарубежных фирм.
Предприятие готово рассмотреть любые предложения по изготовлению
изделий, представленных заказчиком, на давальческой основе.

PROMES TEH SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Gagarina 2
Tel.: +373 (0) 22 475 318
Fax: +373 (0) 22 475 354
e-mail: inauntilarotan@gmail.com

Articole din metal. Cutii poștale, safeuri etc.


Металлические изделия (закаточные машинки, почтовые ящики, сейфы).

R.

RIKARDEL SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Negruzzi 2, of 807
Tel.: +373 (0) 22 540 445
Fax: +373 (0) 22 318 200
Mob.: +373 (0) 69 108 088
e-mail: kardel.ltd@gmail.com
URL: http://kardel.md/

Amestecuri de fructe, legume şi pomuşoare congelate-şoc pentru gustul oricărei


persoane.
Шок - замороженных cмеси из овощей, фруктов и ягодок на выбор по вкусу
любого человека.

ROSE LINE SRL


Adresa: Republica Moldova, or. Donduseni, s. Țaul
Tel.: +373 (0) 69 109 834
e-mail: office.roseline@gmail.com

Producător de săpunuri naturale fabricate manual pe baza de uleiuri vegetale.


Производитель натурального мыла ручной работы на основе растительных
масел.

ROTARI V Î.I
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Independenţei, 42/128
Tel.: +373 (0) 22 568 076
Fax: +373 (0) 22 762 569
Mob.: +373 (0) 69 115 518

Confecționarea vestimentației, uniforme speciale, lenjerie de pat, reparația


îmbrăcămintei și vopsirea pielii.
Трикотажные изделия, постельное белье, специализированная одежда.

ROVAZENA SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Florilor 30, ap 8
Tel.: +373 (0) 69 071 458
e-mail: rovazena-info@mail.ru

Producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, nerafinate și oțet.


Производство и продажа рафинированных растительных масел и уксусов.
S.

SADRO-URSU SRL
Adresa:Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 188
Tel.: +373 (0) 22 407 352
Fax:+373 (0) 22 407 353
e-mail: delicio@delicio.md

Întreprinderea Sadro Ursu a fost înființată în 1993 începându-și activitatea sa în


vînzarea cu amănuntul a produselor alimentare. Treptat, compania sa dezvoltat în
domeniul comerțului cu ridicata, concomitent specializîndu-se în domeniul
producției popcornului pentru microunde și devenind principalul exportator al
acestuia din Republica Moldova.
Un sistem integrat de control al calității este implicat în toate etapele procesului de
producție: de la pregătirea materiei prime până la controlul calității finale înainte de
vînzare, ceea ce asigură un nivelul înalt al calității pentru cumpărătorii și
consumatorii noștri finali. Avînd o echipă de profesioniști, materii prime și
ingrediente de calitate înaltă, produsele companiei noastre au fost menționate în mod
repetat la diverse expoziții internaționale de prestigiu.

Компания Садро Урсу была создана в 1993 году и начала свою деятельность с
розничной торговли продуктов питания. Постепенно компания освоила
оптовую торговлю продуктами питания, и занялась производством попкорна
для микроволновой печи, став ведущим экспортером Молдовы.
Многоступенчатая система контроля качества интегрировано во всех
производственных процессов: от подготовки сырья до контроля целостности
товара перед отправкой, что гарантирует желаемый уровень качества для
наших покупателей. Благодаря команде профессионалов и высокому качеству
сырья и ингредиентов, продукция нашей компании была неоднократно
отмечена на престижных международных выставках.

SEREDOVSCHII VICTOR PF
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău
Mob.: +373 (0) 68 573 979

Articole din blană de ovine și iepure.


Изделия из меха овец и кроликов.

SEVEX PRIM SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 19/3
Mob.: +373 (0) 79 416 338
e-mail: asevix@mail.ru

Bastonaşe dulci de porumb „Cristinuţa”.


Сладкие кукурузные початки «Кристинуца».

SOLO PRINT SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Gagarin, 2
Tel: +373 (0) 22 922 848
e-mail: office@soloprim.md
URL: http://soloprint.md/

Compania de publicitate Solo Print SRL este o companie dinamica în dezvoltare cu


profesioniști în domeniul poligrafiei și publicității exterioare. În decursul a doi ani
de activitate am reușit să obținem încrederea partenerilor atît din Moldova cît și de
peste hotare.
Solo Print SRL mereu își îmbunătățește serviciile. Fondată în anul 2013 compania
și-a lărgit producerea. La moment actual vă propunem: centru de poligrafie
operativa, design grafic, secția de tipare format mare și a publicității outdoor, secția
de serigrafie și atelier de cusut a pungilor eco.
Doar lucrând cu noi în cel mai scurt timp veți obține un set poligrafic și de
publicitate de o calitate înaltă: de la elaborarea designului pîna la livrarea producției
către Dumneavoastră.
Avem mai multe idei creative pe care cu plăcere le vom realiza in producția
Dumneavoastră.

Рекламно-производственная компания Solo Print SRL динамично


развивающаяся команда профессионалов в области полиграфии и наружной
рекламы. За время нашей деятельности мы сумели завоевать доверие не только
местных партнеров, но и за пределами РМ.
Solo Print SRL постоянно совершенствуется. С момента основания компании
мы расширили свое производство. На сегодняшний день к Вашим услугам:
центр оперативной полиграфии, дизайн бюро, цех широкоформатной печати и
производства наружной рекламы, секция шелкографии и швейный цех по
производству эко сумок.
Работая с нами, вы получаете в кратчайшие сроки пакет высококачественных
полиграфических и рекламных услуг: от изготовления дизайн-макета до
доставки готового продукта прямо к Вам в офис.
У нас есть масса креативных идей, которые мы с удовольствие воплотим в
Вашей продукции.

STATUS LEX PRIM SRL


Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
Tel.: +373 (0) 22 922 656
Fax: +373 (0) 22 221 506
e-mail: olevi501@gmail.com

Producerea amestecurilor de ceaiuri de fructe și plante uscate recoltate în Moldova.


Производство чаев, из фруктов и сухой травы собраны в Молдове.

STRIKEBALL SRL
Adresa: Republica Moldova, raionul Hînceşti, s. Bozieni
Mob.: +373 (0) 69 403 879
e-mail: viorel.eremia@gmail.co

Servicii : organizarea teambuilding-urilor şi alte evenimente de distracţie.


Услуги: организация “teambuilding” и других развлекательных мероприятий.

STÎȘ & STYLE SRL


Adresa: Republica Moldova, or. Ştefan Vodă, str. Păcii, 11
Tel.: +373 (0) 242 20047
Mob.: +373 (0) 69 426 939
e-mail: luminitastis@gmail.com

STÎȘ & STYLE SRL amplasată în or. Ştefan Vodă, str. Păcii,11 a demonstrat cifre
considerabile fiind condusă de doamna Svetlana Stîş. Scopul principal al
întreprinderii este confecţionarea articolelor de vestimentaţie: pantaloni clasici
pentru bărbaţi şi dame. Premiată la concursul republican “Cel mai bun antreprenor
femeie al anului 2013”, doamna Svetlana este deschisă pentru orice gen de
cooperare pentru atît pe teritoriul republicii, cît şi în afara hotarelor ţării.

Брюки для женщин и мужчин.

STUPINA DE ALBINI PT
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Academiei, 4 ap. 36
Tel: +373 (0) 69 339 196
e-mail: alina-polonskaia@mail.ru

Miere de albini de cea mai înaltă calitate.


Мед высшего качества.

SC SVIGMATEX SRL
Adresa: Republica Moldova, r-ul Ungheni, s. Măcărești
Tel.: +373 (0) 236 45020
e-mail: svigmatex@yahoo.com
URL: http://dininima.md/magvi/
„Magvi” – un brand care creează vestimentație pentru copii, foarte fine și
confortabile. Lansată în 2005, compania a izbutit să producă hăinuțe de cea mai
înaltă calitate, îmbibate cu dragoste și fericire.
Hăinuțele de „Magvi” sunt destinate nou-născuților, fetițelor și băieților. Propuse
într-un sortiment bogat, aici pot fi găsite cămăși, fustițe, rochițe, pantaloni și
costume, confecționate în diverse nuanțe, precum sunt cele pastelate, vii, cu
imprimeuri și ornamente originale, stofe naturale și design modern.

«Magvi» - бренд, который создает очень тонкую и удобную детскую одежду.


Запущенная в 2005 году компания сумела изготовить одежду самого высокого
качества, пропитанную любовью и счастьем. «Magvi» предназначен для
младенцев, девочек и мальчиков. Предлагаемый в богатом ассортименте, здесь
вы найдете рубашки, тапочки, платья, брюки и костюмы, выполненные в
разных оттенках, например, пастельные, яркие, с оригинальными отпечатками
и орнаментами, натуральными тканями и современным дизайном.

Ș.

ŞARM SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 49-V
Tel/fax: +373 (0) 22 597 055
Mob: +373 (0) 79 422 555
e-mail: sarm08@mail.ru

Compania „Şarm” se ocupă cu producerea şi vînzarea de textile pe teritoriul RM cu


ridicata. Aceştia s-au specializat în producerea lenjeriei de pat, pernelor de silicon,
pilotelor şi îmbrăcămintei speciale. Compania „Şarm” a căpătat experienţă de-a
lungul mai multor ani de activitate şi şi-a creat o reputaţie pe piaţă ca fiind un
partener de încredere. Liniile de producţie şi materiale high-tech au permis
companiei să ofere clienţilor săi întreaga gama de produse pentru un somn
confortabil şi liniştit. Ţesăturile pentru lenjeria de pat sunt importate direct de la
producătorii din toată lumea, de ex: Pakistan, China, Rusia, Turcia şi India. Aceste
ţesături sunt realizate din mai multe tipuri de bumbac, poliester şi fire amestecate,
care vor oferi o experienţă de neuitat, un sentiment de confort şi plăcere, şi o
varietate de culoare şi design. Umplerea pernelor şi plapumelor cu bile de fibre
reprezintă nişte metode inovatoare din industria textilă utilizate în producere care
garantează calitatea produselor. Fiber ball „Whiteball” – reprezintă metoda de
răsucire în mod repetat a poliesterului cu silicon, care are proprietăţi unice. Cea mai
importantă proprietate este igiena acestuia, capacitatea de a nu absoarbe mirosurile şi
praful, şi drept consecinţă lipsa posibilităţii apariţiei unei reacţii alergice în urma
contactului. Tratamentul special al fibrei protejează produsul de bacterii şi îşi
păstrează proprietăţile chiar şi după spălarea repetată. Produsele companiei „ŞARM”
SA, nu provoacă alergii - un atribut necesar al unei locuinţe moderne.
Акционерное общество «ŞARM» производящее и реализующее домашний
текстиль оптом и в розницу специализируется на пошиве постельного белья,
силиконовых подушек, стеганых одеял и спец одежды. Швейный цех имеет
многолетний опыт и репутацию надёжного партнёра. Производственные
линии и высокотехнологичное сырье зарекомендовали их как
предоставляющих весь спектр продукции для уютного сна. Ткани для пошива
постельного белья привозятся без посредников со всего мира Пакистан, Китай,
Россия, Турция и Индия, что гарантирует широкий спектр качества и цен. Эти
ткани изготовлены из разнообразной хлопчатобумажной, смесовой и
полиэфирной пряжи, что даст Вам почувствовать незабываемое чувство
комфорта и удовольствия, а разнообразные расцветки и дизайны рисунков
подарят Вам хорошее настроение.
Наполнитель fiber ball который используется для наполнения подушек и
одеял, это новые разработка в текстильной промышленности делает отличятся
на рынке качественной продукции.
Пушистый, экологически чистый fiber ball «Вайтбол» – это многократно
скрученный полый силиконизированный полиэстер, который обладает
уникальными свойствами. Самое важное свойство наполнителя «Вайтбол»
заключается в его гигиеничности, способности не впитывать запахи и пыль,
и как следствие отсутствие аллергических реакций при контакте. Специальная
обработка волокна надежно защищает изделия от бактерий и пухоперьевых
клещей, при этом сохраняет свои свойства даже после многократных стирок.
Постельные принадлежности фирмы ŞARM SA, не вызывающие аллергию -
необходимый атрибут современного дома.

T.

TELLUS SRL
Adresa: Republica Moldova, or. Bender, str. Moscovei, 21/1
Tel: +373 (0) 522 43229
Fax: +373 (0) 522 64691
e-mail: lebor898@mail.ru

Încălțăminte pentru bărbați și femei pe talpă din materiale polimerice, cu feţe din
piele naturală, materiale artificiale și textile.
Мужская, женская обувь на подошве из полимерных материалов с верхом из
натуральной кожи, искусственных и текстильных материалов.

TOPAZ SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. D. Cantemir, 1
Tel.: +373 (0) 22 876 104
E-mail: topaz@topaz.md
URL: http://www.topaz.md/ru

Compania Topaz SA a fost înființată în 1978, având un potențial intelectual și


industrial puternic, este un dezvoltator si furnizor de echipamente electronice
sofisticate utilizate la fabricarea de dispozitive electronice de control a motoarelor de
aeronave și a altor sisteme de control automatizate ale diferitelor procese de
producție, sisteme pentru prelucrarea electrochimică față-verso de lame de motoare
și turbine cu gaz . În plus, a stăpânit producția de plăci cu circuite imprimate
flexibile și rigide multistrat, care sunt în special în cerere în aplicațiile moderne de
microminiaturație și nanotehnologie.

Предприятие АО СП «завод «ТОПАЗ» была основана в 1978 году, обладая


мощным интеллектуальным и производственным потенциалом, является
разработчиком и поставщиком сложного электронного оборудования,
используемого в производстве электронных регуляторов авиационных
двигателей и других автоматизированных систем управления различными
производственными процессами, комплексов для двухсторонней
электрохимической обработки лопаток двигателей и газотурбинных установок.
Кроме того, нами освоено производство многослойных гибко-жестких
печатных плат, особенно востребованных в современных условиях
микроминиатюризации и применения нанотехнологий.

TRICON SA
Adresa: Republica Moldova, or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 20
Tel.: +373 (0) 299 20 746; 24 505
Fax: +373 (0) 299 22 070
e-mail: sd.tricon@gmail.com
URL: http://www.tricon.md/ru/

Compania TRICON SA, pe piața Republicii Moldova prezintă două branduri de


îmbrăcăminte pentru femei:
TRICON - marca de femei celebre și iubite de mulți ani și
MYREVIVAL - o marcă cu modele exclusive și inovatoare.
Marca TRICON este caracterizată de un stil casual - cu modele confortabile și
practice pentru femeile din grup, plus la un preț accesibil.
Marca MY REVIVAL este cea mai recentă tendință de modă. Colecția este axată pe
designul exclusiv, în culori luminoase și stil modern. Unicitatea și superioritatea
mărcilor TRICON și MY REVIVAL reprezintă o combinație de articole de cusut și
tricotaje.

TRICON ОО на рынке Республики Молдова, прецтовляет два бренда женской


одежды:
TRICON - известный и любимый бренд женщин в течение многих лет и
MYREVIVAL – бренд с эксклюзивными и инновационными моделями.

Бренд TRICON характеризуется повседневным стилем – с комфортными и


практичными моделями для женщин группы плюс по доступной цене.
Бренд MY REVIVAL это новейшие модные тенденции. Коллекция
сосредоточенна на эксклюзивном дизайне, в ярких цветах и современном
стиле. Уникальность и превосходство брендов TRICON и MY REVIVAL это
сочетание швейных и трикотажных изделий.

U.

UNIUNEA CENTRALĂ A COOPERATIVELOR DE CONSUM DIN


REPUBLICA MOLDOVA MOLDCOOP
Adresa:Republica Moldova, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 67
Tel: +373 (0) 22 271 124 / 271 595
Mob: +373 (0) 78 890 011
Fax:+373 22 272 484
e-mail: moldcoop@yahoo.com

Membri a asociației sunt:


• Prodcoop Orhei
• Consumcoop Tighina
• Coopalimentara Chișinău
• Frigocoop
• Moldcoopimex
• Panifcoop Glodeni
• Panifcoop Strășeni
• Prodcoop Chișinău
• Ucoop Ungheni

Comercializare: Produse agricole. Produse alimentare.


Servicii: Alimentaţie publică. Magazin alimentar. Magazin de mărfuri industriale.
Colectareа produselor agricole. Uniunea centrală a cooperativelor de consum.

Торговли: Сельхозпродукция. Продовольственные товары.


Услуги: Общественное питание. Магазин продовольственных товаров.
Магазин промышленных товаров. Заготовка сельхозпродукции. Союз
потребительских кооперативов центральный.

V.
VACUM NORD SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Sorocii, 125
Tel.: +373 (0) 79 014 407
e-mail: vacumnord@bk.ru

Compania dispune de un complex de producție și depozitare modern, utilaje de


producție de ultima generație, personal calificat, care împreună cu management
competent și o logistică bine construită, ne califică drept o companie care
corespunde celor mai înalte cerințe și rigori a pieței interne și externe. În activitatea
noastră primordial este părerea și cererea Partenerilor noștri și nemijlocit a
Consumatorului final.
Producător și distribuitor a unei game largi de produse sub brand-ul “MAX” din
seria aditivi, condimente, ingrediente și mix-uri:
• aditivi alimentari;
• condimente naturale;
• mix-uri de condimente;
• semințe, fructe uscate;
• ierburi și verdețuri;
• legume deshidratate;
• produse pentru patiserie;
• drojdii uscate;
• cheag;
• ingrediente și mix-uri pentru mâncăruri;
• mix-uri legume uscate;
• jeleu praf, sortiment gusturi

Suntem deschiși spre cooperare cu producători, distribuitori, companii en-gros,


rețele de retail, supermarket și suntem întotdeauna gata să oferim produse care
îndeplinesc cele mai înalte standarde, precum și programe de afiliere profitabile și o
abordare individuală.

VELITEXTIL PLUS SRL


Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Voluntarilor, 15
Tel.: +373 (0) 22 422 570
Mob.: +373 (0) 68 459 222
e-mail: velitextil-plus@mail.md
URL:
Crème Brûlée creează stiluri elegante, ideale pentru ceremonii, şcoală sau plimbări
zilnice. Inspirate din stilul clasic conferă hainelor un re-design modern şi mereu
proaspăt. Crème Brûlée oferă stilul potrivit pentru orice ocazie şi echilibrul perfect
între confort, rafinament şi modă. Colecţiile noastre te vor impresiona prin culoare,
accesibilitate şi calitate. Stilurile colecţiilor urmează cele mai noi tendinţe de culori
şi forme. Cele mai drăguţe hăinuţe pentru piciul tău!
Crème Brûlée создает элегантный стиль, идеально подходящий для церемоний,
школы или ежедневных прогулок. Вдохновляясь классическим стилем,
придает современный и всегда свежий дизайн своей одежде. Crème Brûlée
предлагает стиль для любого случая и идеальный баланс комфорта,
изысканности и моды. Наши коллекции поразят Вас цветовой гаммой,
доступностью и качеством. Стили коллекции всегда соответствуют последним
тенденциям цветов и форм. Самая красивая одежда для Вашего малыша!

VINURI DE COMRAT SA
Adresa: Republica Moldova, or. Comrat, srt. Vinzavodscaia, 1
Tel.: +373 (0) 298 22 344
Mob.: +373 (0) 69 113 230
e-mail: vinacomrata@inbox.ru
URL: http://vinuridecomrat.md/

Vinuri de Comrat este o unitate modernă de prelucrare cu capacitatea de 4 mii de


tone cu ciclu închis, de la cultivarea strugurilor, prelucrarea, prepararea și
îmbutelierea vinurilor seci, semi-dulci, vinuri de desert, vinurilor selecte și de marcă,
producția de alcool din tescovina de struguri, odată cu utilizarea tehnologiilor
inovatoare moderne. Portofoliul companiei include mai mult de 50 de serii de
produse.
Geografia exporturilor include țări ca Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia,
Letonia, Lituania, Estonia, Japonia, China, Rusia, Kazahstan, Belarus, Ucraina,
Uzbekistan.

Vinuri de Comrat - это Современный перерабатывающий комплекс на 4 тыс. т.


замкнутого цикла. Это производство винограда, его переработка, выработка и
розлив сухих, полусладких, десертных, отборных и марочных вин,
производство виноградного спирта. Все процессы протекают с
использованием современных инновационных технологий. Наш портфолио
насчитывает более 50 серий продукции.
География экспорта вин включает такие страны как: Польша, Чехия, Румыния,
Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Япония, Китай, Россия, Казахстан,
Беларусь, Украина, Узбекистан.

VINURI-IALOVENI SA
Adresa: Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 4
Tel.: +373 (0) 22 737 838,
Fax: +373 (0) 22 737 838,
E-mail: heres-53@mail.ru

Fabricarea producției vitivinicole. Comercializarea en-gros.


Производство винодельческой продукции. Оптовая торговля.
VIOMAS TEX SRL
Adresa: Republica Moldova, or. Durlești, str. Mihai Eminescu 90
Tel.:+373 (0) 79 071 919
e-mail. info@passer.md
Url: www.passer.md

PASSER- ,,Definiția stilului tău”- cămășile noastre sunt comode, practice, pot fi
ușor asortate cu accesorii, produse special pentru a aprecia designul clasic și
minimalist, favorabil pentru toți. Stofele de diverse culori sunt simbolul calității,
eleganței și rafinamentului și confirmă faptul că frumosul se ascunde în lucruri
mărunte.

PASSER- “Простое определение стиля”, наши рубашки удобны, легко


дополнить аксессуарами, очень практичны, созданы специально, чтобы
насладиться минималистским и классическим дизайном, доступным для всех.
Ткань различных цветов и текстур основные признаки, которые говорят о
качестве, изысканности и элегантности и мягко напоминает нам, что простота
не означает отсутствие эстетического вкуса.

VIORICA-COSMETIC SA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mesager, 1
Tel.: +373 (0) 22 836 237
Fax: +373 (0) 22 742 686
E-mail: viomerketing@mdl.net
URL: www.viorica-cosmetic.com

De mai bine de 25 de ani SA”Viorica-Cosmetic” produce produse cosmetice și de


parfumerie, care asociază inspirația și generozitatea naturii,tehnologiile de ultimă
generație și tendințe actuale din recunoscuta industrie a frumuseții.Calitatea
impecabilă a produselor,ca o expresie a respectului față de consumator – reprezintă
politica de bază a companiei.
Ingredientele de cea mai bună calitate , extractele naturale ,uleiurile naturale și
eterice, aplicarea în procesul de producere a noilor tehnologii – constituie esența
noului sortiment de produse de parfumerie și cosmetice “ Cosmeplant “, “Flovio” și
“Violelle” ,fabricate sub brandul “Viorica’’!

АО «Viorica – Cosmetiс» более 25 лет выпускает косметику и парфюмерию,


объединяющую вдохновение и щедрость природы, новейшие технологии и
современные тенденции в признанной индустрии красоты. Безупречное
качество продукции, как выражение уважения к потребителю – базовая
политика компании.
Ингредиенты самого высокого качества, натуральные экстракты, растительные
и эфирные масла, применение новых технологий в производстве – это основа
нового ассортимента парфюмерно-косметической продукции “Cosmeplant”
,”Flovio” и производимой под брендом “Viorica”!

VIPOM IMPEX SRL


Adresa:Republica Moldova, or. Chişinău, str. Balănescu, 31
Tel.: +373 (0) 22 54 01 79
Mob.: +373 (0) 69 734 034 / 69 150 740
e-mail: elenavotcareov@gmail.com

Creșterea prunelor în livada proprie, deshidratarea prunelor, fabricarea prunelor în


ciocolată.
Выращивание слив в собственном саду, дегидратация чернослива,
производство чернослива в шоколаде.

VIRIM-IMPEX SRL
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Docuceaev, 2, ap.65
Tel.: +373 (0) 22 406 759
Fax: +373 (0) 22 406 775,
e-mail: virim-imp@mail.ru

Uleiuri cosmetice pentru păr, esență de ulei.


Косметические масла для волос, эфирные масла.

VISTLINIE SRL
Adresa:Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Uzinelor, 115
Tel :+373 (0) 68 091 430
E-mail: office@vistline.md

VISTLINE- este un brand moldovenesc de îmbrăcăminte exterioară pentru femei şi


anume paltoane. Materialele care sunt folosite pentru cusutul paltoanelor sunt foarte
calitative şi se importă din Turcia, Spania şi Italia. Designul paltoanelor este modern
cu o varietate de culori şi sunt cusute calitativ. Clienţii ne apreciază după design
modern, varietatea culorilor şi calitatea ţesăturii.

VISTLINE - это молдавский бренд женской верхней одежды. Мы


фокусируемся на производстве женского пальто. Все ткани мы закупаем в
Италии, Испании, Турции.
При создании модели пальто и выбора ткани, мы ориентируемся на возраст и
фигуру наших клиентов. В наших изделиях клиенты ценят: современный
дизайн, цвет, фактуру ткани, качество пошива и происхождение изделия.
Продажи нашей продукции осуществляется на территории Молдова.
VITARINA PRIM SRL
Adresa: Republica Moldova, r-nul. Ștefan Vodă, s. Antonești, str. Independenței
Tel: +373 (0) 242 48 280
e-mail: anatol.malancea@gmail.com

Vitarina Prim SRL produce paste făinoase marca comercială AMMI. Pastele
făinoase AMMI sunt un produs sută la sută natural, fabricat după tehnologii italiene.
AMMI este un produs delicios, de calitate superioară, fabricat cu multă dragoste şi
căldură. Pastele făinoase AMMI sunt produse din făină de grâu, apă potabilă şi ouă
proaspete.

Vitarina Prim SRL производит макароны под торговой маркой AMMI.


Макаронные изделия AMMI, произведенные по итальянским технологиям,
вкусный 100% натуральный продукт высшего качества, изготовленный с
любовью и теплом. При производстве макаронных изделий AMMI
используется только пшеничная мука, питьевая вода и свежие яйца.

VITRAJ-MIRACOL SRL
Adresa: Republica Moldova, s. Ghidighici, str. Victoriei, 130
Tel: +373 (0) 79 320 987
e-mail: vitraj.miracol@gmail.com
URL: https://www.vitraj.md/

Studioul Vitraj- Miracol- este un atelier de frunte în Chișinău, în domeniul artei


decorative, a prelucrării artistice a sticlei si metalului. Toate lucrările se îndeplinesc
manual, de pictori - profesioniști. Designeri Vă vor consulta, vor face schițe, căutări,
reieșind din dorințele D-stra, contând pe culorile, motivele, elementele din interiorul
D-stra.
Vom decora cu vitralii:
Tavane, lămpi, candelabre, cupole.
Producem vitralii pentru uși, geamuri, fațade pentru bucătării, dulapuri cupe, nișe,
arce, oglinzi.
La comandă individuală: tablouri, panouri decorative, pocale pentru nunți, suvenire,
ceasuri, farfurii.

Студия Vitraj- Miracol- работает в области декоративно-прикладного искусства


и художественной обработки стекла и зеркала. Все работы выполняются рукой
художника- профессионала. Дизайнер проконсультирует, сделает эскизы,
исходя из ваших пожеланий, с учетом окружающего интерьера, цвета и
технических условий.
Украсим витражами:
Потолки- люстры, светильники, купола
Декорируем витражами окно, двери, перегородки, проемы, арки, мебельные
фасады, зеркала.
Под заказ: картины, панно, часы, тарелки, сувениры, свадебные бокалы.

Y.

YGRICK-GROUP GŢ
Adresa:Republica Moldova, Carahasani, raionul Stefan Voda
Tel.:+373 (0) 69 251 191
e-mail: golban.igor7@gmail.com

GŢ „Ygrick-Group” este o gospodărie ţărănească cu profil agricol, care a fost


fondată la data de 19.08.2005, de către unicul asociat al întreprinderii, dl Golban
Igor. Conducătorul GŢ posedă o experienţă vastă de muncă, mai bine de 10 ani în
domeniul agricol. Posedă studii superioare de specialitate, participant la numeroase
schimburi de experiență, seminare şi cursuri în domeniul agricol, la fel în
gestionarea şi dezvoltarea afacerii. Echipa managerială este formată de către
membrii familiei. Soţia, este după specialitate contabil, ajută la ducerea evidenţei
contabile simple a GŢ. Datorită echipei manageriale profesioniste de care dispune
GŢ, care posedă cunoştinţe vaste în domeniul agriculturii, afacerea existentă (de
bază) este viabilă şi se dezvoltă pe an ce trece, generând noi profituri. De aceea
suntem siguri, că afacerea care va fi derulată în acest an, va fi profitabilă, ceea ce ne
va permite să ne lansăm cu noi produse atât pe piaţă internă cât şi pe cea externă.
Activitatea de bază a companiei este producerea şi comercializarea produselor
nucifere şi anume cultivarea nucilor şi migdalelor. Scopul principal a gospodăriei
este de a obţine produse ecologic-pure şi cu valoarea adăugată, atât pentru piaţa
internă cât şi externă.

Выращивание и продажа: экологически чистые миндаль и грецкие орехи.


Миндаль и грецкие орехи (ядро) фасованные.