Sunteți pe pagina 1din 2

Curricu lum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BANU ALIDA CARLA
Adresă(e) Al Mioritei Nr.2 Bl. N5 Sc. B Ap.17 Rm-Valcea Jud.Valcea
Telefon(oane) 0720718933
Fax(uri)
E-mail(uri) alida_banu@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 12 apr.1970
Sex feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul Universitatea Spiru Haret Bucureşti, operator calculator
ocupaţional
Experienţa profesională Consilier financiar
Perioada 10 ian-09 sept 2014
Funcţia sau postul ocupat Consilier financiar
Activităţi şi responsabilităţi principale Vanzare si consiliere financiara
Numele şi adresa angajatorului Metropolitan Life PITESTI
Tipul activităţii sau sectorul de activitate economic
Perioada 2011-2013
Funcţia sau postul ocupat Mentor
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea unei echipe de vanzari
Numele şi adresa angajatorului AXA Life
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Vanzarea si intermedierea in vanzari
Perioada 2005-2011
Funcţia sau postul ocupat Unit Manager-consilier financiar
Activităţi şi responsabilităţi principale Vanzarea produselor companiei si directionarea unui colectiv pt vanzari
Numele şi adresa angajatorului AVIVA SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consilerea pe produse de asigurare
Perioada 2003-2012
Funcţia sau postul ocupat Asistent personal
Activităţi şi responsabilităţi principale Ingrijirea si asistarea unui copil cu dizabilitati
Numele şi adresa angajatorului Primaria Rm-Valcea
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenta Sociala
Perioada 2000-2003
Funcţia sau postul ocupat Planificator productie
Activităţi şi responsabilităţi principale Planificarea productiei in societate
Numele şi adresa angajatorului Valceana SA
Tipul activităţii / sectorul de activitate Planificare productie
Pagina 1 - Curriculum vitae Banu Alida
Perioada 1988-2000
Funcţia sau postul ocupat Confectioner incaltaminte
Activităţi şi responsabilităţi principale Coasere si pregatirea fetelor de incaltaminte
Numele şi adresa angajatorului Valceana SA
Tipul activităţii / sectorul de activitate pregatire-cusut
Educaţie şi formare
Perioada 1993-1997
Calificarea / diploma obţinută Stiinte juridice-Licenta
Disciplinele principale studiate / Drept Civil si Drept Penal-stiinte juridice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Fac. De Drept - SPIRU HARET - Bucuresti
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau international
internaţională
1984-1988
Calificarea / diploma obţinută Liceu - Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Confectioner incaltaminte
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Industrial Nr. 8
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau national
internaţională
Perioada
1976-1984
Calificarea / diploma obţinută Scoala Generala
Disciplinele principale studiate / Ciclu primar si gimnazial
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Pedagocic Rm-Valcea
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau national
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza, rusa
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba F Bine F F.bine F Satisfăcător F Bine F Bine
Limba R satisfacator R .bine R satisfacator R satisfacator R Satisfăcător
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice Buna organizanizatoare,lider de echipa, punctuala ,ordonata ,rezistenta la stres.
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a Cursuri de ajutor analist programator.
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Pasiune - handmad
Alte competenţe şi aptitudini Cursuri de Unit Manager. Cursuri de Mentor
Permis(e) de conducere nu

Pagina 2 - Curriculum vitae Banu Alida

S-ar putea să vă placă și